Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů"

Transkript

1 Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů

2 Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost DEGIRO uzavřela v oddílu Zákaznické smlouvy, a podává zde bližší vysvětlení svých služeb a smluv. Také si v tomto oddílu můžete přečíst, jaká obecná a specifická rizika jsou s investováním spojena. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s Bližšími informacemi o investičních službách a na investování se dobře připravili tak, abyste mohli investovat zodpovědně. Bližší informace o investičních službách tvoří součást Zákaznické smlouvy. Termíny uvedené v těchto Bližších informacích o investičních službách s velkým písmenem mají význam definovaný v Zákaznické smlouvě nebo význam uvedený v Bližších informacích o investičních službách. Pokud máte další otázky, připomínky nebo návrhy, kontaktujte Zákaznický servis & Objednávky společnosti DEGIRO prostřednictvím u zaslaného na adresu nebo zavolejte na číslo Jsme vám k dispozici od pondělí do pátku od 8:00 hodin do 22:00 hodin. Dokumenty Bližší informace o investičních službách sestávají z následujících dokumentů: Webtrader Finanční participace Investiční služby Objednávky a jejich vyřizování Korporátní akce Poplatky Charakteristika a rizika finančních nástrojů (tento dokument) Hodnota zajištění, Riziko, Debit money a Shortování cenných papírů 2/14

3 Charakteristika a rizika finančních nástrojů V tomto dokumentu vám poskytujeme úvod do základních charakteristik a rizik pro jednotlivé druhy investic. Doporučujeme vám přečíst si tyto informace důkladně, abyste obchodovali uvážlivě a s vědomím rizik, která jsou s tím spojená. 1. Znalosti a zkušenosti Největším rizikem při investování je investor sám. Znalosti a zkušenosti jsou zásadní, abyste mohli opatrně a rozumně investovat bez podstupování skrytých rizik, která se neslučují s vašimi cíli a jměním. 1.1 Znalosti Abyste mohli zodpovědně investovat, je třeba disponovat znalostmi, které vám umožní přijímat dobře uvážená rozhodnutí. Jedná se o dva druhy znalostí. V první řadě musíte přesně chápat, co určitý Finanční nástroj (jako dluhopis, akcie nebo derivát) obnáší a jaké má vlastnosti. Na toto téma existuje moho kurzů a brožur. Základní shrnutí charakteristik a rizik různých Finančních nástrojů najdete zde. POZOR: Není možné podat vyčerpávající popis charakteristik a rizik všech možných druhů investic. Informace v tomto dokumentu se nezaměřují na individuální investice, ale na kategorie investic. V rámci různých kategorií investic mohou být velmi velké rozdíly. Akcie začínající biotechnické společnosti má samozřejmě jiné charakteristiky a rizika než akcie petrolejářské společnosti Royal Dutch Shell. Finanční participace v investičním fondu nemovitostí má jiné charakteristiky a rizika než finanční participace v investičním fondu, který investuje převážně do derivátů. Je tedy důležité, abyste kromě získání obecných znalostí, které vám DEGIRO poskytuje v tomto dokumentu, sami zjišťovali charakteristiky a rizika individuálních investic, které chcete uskutečnit. Za druhé musíte disponovat dostatečným množstvím informací o vámi plánovaných specifických investicích, jako jsou akcie fondu X nebo Y kotovaného na burze. O většině finančních produktů je vydán prospekt, kde jsou uvedeny důležité informace o produktu a vydávající instituci. Doporučujeme vám, abyste si předtím, než budete investovat do určitého produktu, přečetli příslušný prospekt. Informace o finanční pozici vydávající instituce najdete ve výroční zprávě a podobných publikacích. Prospekt je k dostání u vydávající instituce. Prospekt si zpravidla můžete přečíst na webových stránkách vydávající instituce nebo si jej vyžádat přímo u vydávající instituce. Pro některé takzvané komplexní produkty platí, že ten, kdo nabízí komplexní produkt, musí poskytnout dokument Základní informace pro investory (EBI). Také investiční fondy pod dohledem AFM, které jsou aktivní na nizozemském trhu, musí sestavovat EBI. Předtím, než budete investovat do takového produktu, si pozorně přečtěte EBI. 1.2 Zkušenosti Znalosti a zkušenosti spolu vzájemně souvisí. Znalost investování nezískáte jen studiem, ale také zkušenostmi. Zkušenosti můžete získat jen investováním. Pomocí služeb execution only 3/14

4 DEGIRO můžete tyto zkušenosti získat. Rozumí se samo sebou, že je vhodné postupovat opatrně a investovat do Finančních nástrojů, kde nemáte dost zkušeností, pouze malé částky. 2. Obecná rizika investování Každá investice s sebou přináší ve větší nebo menší míře riziko. Kromě specifických rizik jednotlivých finančních nástrojů s sebou investice přináší i obecná rizika. Většinou platí, že čím vyšší je očekávaný výnos, tím větší je riziko. Zde jsou uvedena nejdůležitější (obecná) rizika pro investory. 2.1 Měnové riziko/ riziko směnného kurzu Zejména při investování do Finančních nástrojů kotovaných v jiné měně než CZK je třeba počítat s měnovým kurzem. Měnový kurz je riziko, které znamená, že vaše investice vyjádřená v CZK je citlivá na změny směnného kurzu CZK vůči cizí měně. Když máte u DEGIRO pozici v cizí měně, tak podstupujete riziko měnového kurzu. Riziko měnového kurzu vzniká také u investic kotovaných v cizí měně nebo u Finančních nástrojů, které jsou citlivé na změny ve směnném kurzu. 2.2 Riziko úroků Změny v krátkodobých a dlouhodobých úrokových sazbách mohou ovlivnit hodnotu Finančních nástrojů. Změna úrokové sazby může mít vliv na všechny typy investic ve vašem portfoliu. Na výkyvy úrokové sazby obecně reagují prudce cenné papíry s dlouhou dobou splatnosti s pevnou úrokovou sazbou. 2.3 Likvidní riziko Likvidní riziko závisí jak na objemu transakcí ve finančním nástroji, tak na objemu obchodovatelných finančních nástrojů. Při nedostatečné likviditě trhu hrozí investorovi riziko, že nebude moci své cenné papíry prodat, nebo je nebude moci prodat za současnou tržní cenu. 2.4 Riziko úpadku/riziko protistrany Finanční nástroje jsou vydávány podniky nebo vládami, které mohou během doby, kdy do těchto nástrojů investujete, zbankrotovat. Nebezpečí úpadku je závislé na platební schopnosti vydávající instituce. Pokud dojde k úpadku, může nastat situace, že se stanete věřitelem v rámci insolvenčního řízení. Aby bylo možné odhadnout riziko úpadku, potřebujete mít přehled o platební schopnosti vydávající instance a právech, která máte v případě možného úpadku. 2.5 Specifická burzovní rizika Přes aplikaci Webtrader společnosti DEGIRO je možné obchodovat na různých burzách. Mějte na paměti, že na různých burzách mohou platit různá pravidla, například pro povolené typy objednávek, otevírací dobu a používaný obchodní systém. Je možné obchodovat akcie, které nejsou oficiálně kotovány, ale které jsou pod dohledem Security Exchange Commission (Komise pro cenné papíry). Tyto OTC akcie jsou obchodovatelné na OTC Bulletin Board (OTC-BB) nebo Pink Sheets. Mnoho společností obchodvatelných na OTC-BB bylo dříve kotováno na burze. Protože však již nesplňovaly požadavky, byly vyloučeny z kotování. Na OTC-BB cenné papíry jsou kladeny nižší požadavky než na cenné papíry kotované na burzách jako například Nasdaq 4/14

5 nebo NYSE. Také pro tvůrce trhu (marketmakery) platí méně pravidel, což se odráží v likviditě a v rozdílu mezi cenami nabídky a poptávky. Je rozumné dobře se informovat o těchto specifických pravidlech dříve, než začnete obchodovat na nové burze nebo trhu. Tato pravidla se mohou měnit. Pokud neobchodujete akcie z hlavních indexů, pak vám doporučujeme, abyste byli velice ostražití. Akcie mimo hlavní index jsou totiž méně obchodované a vývoj kurzu je proto často volatilní a riziko podstatné ztráty je větší. V této příručce najdete především obecné informace. Pokud potřebujete více informací, můžete se obrátit na Zákaznický servis a Objednávky. Kromě toho vám doporučujeme, abyste se informovali o burzách prostřednictvím jejich webových stránek. 2.6 Riziko neočekávaných situací: poruchy a přerušení obchodování Existuje možnost, že obchodování v určitém Finančním nástroji není dočasně možné, je velice pomalé nebo není možné investovat přes určité komunikační kanály. Také se může stát, že určitá informace není k dispozici (například informace o ceně nebo zpětná hlášení Objednávek), čímž může vzniknout znatelná škoda. Jakkoli se proti tomu dotčené strany snaží ochránit, úplně se taková rizika vyloučit nedají. Jedná se například o situace, kdy je technická infrastruktura poškozena třetí stranou, například při probíhajících konstrukčních pracích. Také může v závislosti na různých burzovních předpisech dojít k přerušení obchodování, často aby se předešlo vývoji kurzu, který neodpovídá trhu. Mějte na paměti, že různí účastníci trhu, včetně společnosti DEGIRO, nenesou odpovědnost za neočekávané situace, jako jsou poruchy, přerušení obchodování a podobné případy. To může mít za následek, že eventuální škoda půjde na vrub Zákazníka. DEGIRO dělá vše pro to, aby se proti tomu ochránila. DEGIRO používá jako poskytovatele služeb jen třetí strany s dobrou pověstí. Přesto může dojít k poruše i u společnosti DEGIRO. Může to být kupříkladu počítačová chyba aplikace Webtrader nebo porucha spojení s burzami. V případě poruchy může společnost DEGIRO rozhodnout o dočasném přerušení umísťování Objednávek přes aplikaci Webtrader. DEGIRO vás o poruše informuje pomocí zprávy na webových stránkách. Předání vašich objednávek a obdržení informace o vašich probíhajících Objednávkách je možné vždy přes Objednávky, a pokud je to možné i přes Zákaznický servis & Objednávky na čísle Pokud se vám nepodaří spojit telefonicky se Zákaznickým servisem & Objednávkami, pošlete na adresu Bližší informace o tom, jak jednat v případě poruchy, najdete v bodu 5.6. Pro informace o zadávání objednávek, jiné otázky a připomínky zákazníků o poskytování služeb společnosti DEGIRO je vám k dispozici Zákaznický servis & Objednávky. Pokud máte jakoukoli stížnost nebo jste zjistili technické nedostatky, oznamte to prosím okamžitě na Zákaznický servis & Objednávky (telefonicky nebo em). 2.7 Další rizika Riziko pro investora při negativním vývoji cen není určováno jen výsledky podniku, do kterého jste investovali, ale také celkovou náladou trhu. Obecný vývoj cen Finančních nástrojů mohou ovlivnit ještě různé další faktory. Jako příklad lze uvést mimo jiné: 5/14

6 riziko likvidity (riziko nízké obchodovatelnosti); politické riziko (změny zákona a regulace a další vládní opatření, která mohou mít negativní důsledky pro investora); fiskální riziko (změna fiskálního zpracování vašich investic tím, že se změní platné fiskální zákonodárství nebo jeho interpretace); riziko inflace (riziko, že se sníží kupní síla CZK); riziko opětovné investice (riziko, že v okamžiku vypořádání nebude existovat obdobná možnost investice); atd. 3. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Smyslem této kapitoly je nastínit důležité vlastnosti Finančních nástrojů, do nichž můžete prostřednictvím DEGIRO investovat a rizika s těmito investicemi spojená. Není možné popsat všechny vlastnosti a rizika. Informace v této kapitole není zaměřena přímo na vaši osobní situaci, ale podává obecné informace o příslušných Finančních nástrojích. Všechny druhy investování a obchodování jsou spojeny s rizikem. Tato rizika závisí na druhu produktu, se kterým obchodujete nebo do kterého investujete. Každá investice může být více či méně spekulativní. Někdy můžete přijít jen o svůj vlastní vklad, jindy můžete také ztratit víc než je váš vlastní vklad, například pokud investujete do futures nebo opcí nebo když využíváte služeb Debit money a Shortování cenných papírů. Většinou platí, že investice s vyšším očekávaným výnosem s sebou nese vyšší riziko. V případě, že vlastnosti Finančních nástrojů, do nichž chcete investovat, nejsou v této kapitole popsány, musíte se na riziko investování do těchto Finančních nástrojů informovat z jiných zdrojů. Mnoho vydávajících institucí poskytuje informace o svých Finančních nástrojích, například ve formě dokumentu Základní informace pro investory, prospektů, výročních zpráv, zpráv o korporátních akcích (dividendy, kuponové platby, práva atp.) atd. DEGIRO vám doporučuje využít těchto informací při rozhodování o investicích. Poskytování investičních služeb společností DEGIRO je omezeno na typ execution-only. To znamená, že vy sami a z vlastní iniciativy rozhodujete o tom, které Objednávky si přejete umístit. DEGIRO se omezuje na vykonání těchto Objednávek a neposkytuje žádné rady ani investiční doporučení. 3.1 Investiční fondy Investováním do investičního fondu můžete dosáhnout jednoduchým způsobem diverzifikace investičního portfolia. S pomocí investičního fondu máte také možnost investovat (nepřímo) do Finančních nástrojů, které nejsou pro soukromé investory jinak dostupné. Způsob, kterým správce fondu sestavuje investiční portfolio, je podrobně popsán v příslušném prospektu. Správce investičního fondu sestavuje portfolio na základě předem stanoveného rozdělení na různé investiční kategorie, jako jsou finanční aktiva, akcie, dluhopisy, nemovitosti a komodity. Nabídky investičních fondů probíhají přes i mimo regulovanou burzu. Tento rozdíl se odráží v označení jako investiční fondy kotované na burze a nekotované na burze. Kromě toho je rozdíl mezi open-end a closed-end investičními fondy. Open-end investiční fond má možnost vydávat nové podíly v okamžiku, kdy do investičního fondu přijdou nové peníze, a naopak stahovat podíly, když peníze z fondu odejdou. Hodnota open-end investičního fondu závisí na čisté hodnotě aktiv (součet všech investic fondu). Closed-end investiční fond nemá možnost vydávat nové podíly, proto cena závisí na poptávce a nabídce finančních participací v tomto fondu na finančním 6/14

7 trhu. Pro všechny investice, ale zejména pro closed-end investiční fondy je velmi důležité používat limitní objednávky. Tím se předchází tomu, aby byla provedena transakce za neočekávaně nízkou nebo vysokou cenu. Rizika investičních fondů Investiční fondy mohou investovat takřka do čehokoli, proto je pro určení rizika nutné být informován o jejich investiční politice. Investiční fond může i nemusí používat vypůjčené peníze, obchodovat short pozice a Deriváty, aby financoval investice nebo zvýšil vliv určitých typů aktiv. Tato konstrukce zvyšuje fluktuaci ceny investičního fondu a je dostupná v jeho prospektu. Pokud chcete investovat do investičního fondu, je tedy zásadní, abyste si prostudovali investiční politiku a investiční cíle příslušného fondu. Pozice v investičních fondech nekotovaných na burze lze v určitých případech získat jen pomocí předzápisu, přičemž musíte poslat předem peníze buď správci fondu nebo straně, která pro tento investiční fond vyřizuje administraci zákazníků. To znamená, že vám za vaši platbu nebudou přímo doručeny příslušné participace nebo podíly. Investoři, kteří provádějí zápis předem u investičních fondů nekotovaných na burze, musí mít na paměti, že je zde zvýšené kreditní riziko, protože nedochází k přímému doručení za platbu. Riziko spočívá v tom, že instituce, která obdrží vaše peníze, může během doby předzápisu a přeposlání platby investičnímu fondu zbankrotovat. Částka, která je rezervována na předzápis, aby pokryla dodávku vámi vybraných finančních participací, spadne do konkurzní podstaty této společnosti. V tom případě nelze investorovi dodat akcie investičního fondu a je možné, že investorovi zůstanou závazky. Bližší informace o určitém investičním fondu lze často najít v dokumentu Základní informace pro investory. Tento dokument je dostupný na webových stránkách příslušného investičního fondu (viz Produkty & Burzy na Webových stránkách). Základní informace pro investory popisují stručně a neodbornou formou investiční příležitosti, které investiční instituce investorům nabízí. Všechny regulované investiční instituce v Evropě, které nabízejí finanční participace soukromým investorům, musí poskytovat Základní informace pro investory. 3.2 Dluhopisy Dluhopis je dluhový cenný papír vydaný vládní institucí nebo podnikem. Kupující dluhopisu půjčuje vydavateli dluhopisu částku na předem domluvenou dobu za obvykle pevně stanovený úrok. Výjimkou z tohoto pravidla je dluhopis s nulovým kuponem. Z tohoto dluhopisu se během doby trvání nevyplácí úrok. Výnos z tohoto typu dluhopisu se vypočítává z rozdílu mezi pořizovací cenou a pozdější prodejní cenou. Existuje mnoho druhů dluhopisů s velkými rozdíly, co se týče rizika a výnosu. Buďte proto při investici do dluhopisů obezřetní a prostudujte si informace vydané v souvislosti s příslušnými dluhopisy. Kromě tradičních dluhopisů existují i speciální typy dluhopisů se složeným charakterem (komplexní dluhopisy). Tento charakter se může týkat způsobu výplaty úroků, způsobu zpětného odkupu, způsobu vydání a zvláštních podmínek půjčky. Výnos dluhopisu může být například (částečně) závislý na platném stavu úroku (příkladem mohou být přebytkové dluhopisy a indexové dluhopisy) nebo na zisku instituce, která dluhopis vydala (jako ziskové 7/14

8 dluhopisy a příjmové dluhopisy). Vzhledem k specifickým rizikům komplexních dluhopisů je v podstatě nelze považovat za cenné papíry s pevným úrokem. Rizika dluhopisů Investice do dluhopisů s sebou nese rizika. Riziko dluhopisů se odráží a spočívá mimo jiné v platné tržní úrokové míře a platební schopnosti vydávající instituce. Stoupající tržní úroková míra bude způsobovat převážně pokles kurzu dluhopisu a naopak. V případě poklesu platební schopnosti vydávající instituce podstupujete velké riziko, že vám nebude vyplacen úrok a že dluhopis nebude odkoupen zpět, což má za následek též pokles kurzu. V případě úpadku mají držitelé dluhopisů při uspokojování věřitelů z konkurzní podstaty přednost před akcionáři. Nicméně i u investování do dluhopisů existuje riziko, že přijdete o celý svůj vklad. Komplexní dluhopisy nabízí obecně možnost vyššího (kuponového) výnosu než tradiční dluhopisy, ale zato je s komplexními dluhopisy spojeno vyšší riziko. Věčný dluhopis je charakterizován jako věčně trvající půjčka, přičemž vypořádání této půjčky je nejisté. Existuje riziko, že kuponový výnos věčného dluhopisu bude dočasně nebo strukturálně nižší než výnos tradičních dluhopisů stejné nebo podobné vydávající instituce. Pokud například klesne cena stávajícího dluhopisu, protože jsou nabízeny nové dluhopisy s vyšším kuponovým výnosem, bude tím způsobené snížení hodnoty věčného dluhopisu větší než snížení hodnoty tradičního dluhopisu, protože u věčného dluhopisu není perspektiva, že bude půjčka splacena a že se pak bude dát znovu investovat s lepším výnosem. Kromě toho s sebou trvalý charakter věčných dluhopisů nese riziko, že doba trvání může být nakonec delší než u tradičních dluhopisů, čímž investor podstupuje větší riziko ve vztahu k emitentovi. S podřízenými dluhopisy je spojeno velké riziko, protože jako držitel podřízeného dluhopisu máte v případě eventuálního úpadku mnohem horší pozici než držitel tradičního dluhopisu, který může vystupovat jako konkurenční věřitel. Jako držitel podřízeného dluhopisu souhlasíte s tím, že vaše půjčka bude splacena až poté, co budou uspokojeni všichni ostatní věřitelé vydávající instituce. S dluhopisy s proměnlivou (rovnou nebo později platnou) úrokovou sazbou jako floating rate notes a steepeners je spojeno riziko, že kuponová úroková míra v určitý okamžik klesne na nižší hodnotu, než se očekávalo, což povede nejen k nižšímu výnosu, ale také ke snížení ceny. 3.3 Konvertibilní dluhopisy Nejvíce používaný konvertibilní dluhopis je dluhopis, který lze během tzv. konverzního období směnit podle konverzního kurzu za určitých podmínek (většinou na žádost investora) za akcie. Rozlišují se konvertibilní dluhopisy a reverzní konvertibilní dluhopisy. Konvertibilní dluhopis dává právo směnit dluhopis na konci doby trvání za předem pevně domluvené množství akcií. U reverzního konvertibilního dluhopisu má toto právo emitent a investor má tudíž povinnost, pokud emitent svého práva využije, odkoupit předem pevně domluvené množství akcií za určitou cenu. Rizika konvertibilních dluhopisů Konvertibilní dluhopis má vlastnosti jak dluhopisu, tak akcie. Proto vás v souvislosti s riziky odkazujeme na oddíl, kde jsou popsána rizika související s těmito Finančními nástroji. Reverzní 8/14

9 konvertibilní dluhopis s sebou nese zvýšené riziko, protože investor může být povinen koupit akcie, a okamžik, kdy bude investor muset tuto povinnost splnit, nemůže sám ovlivnit. 3.4 Akcie Akcie vyjadřují podíl na kapitálu společnosti. Akcionář získává právo hlasovat ve společnosti a eventuálně nárok na dividendu. Rizika akcií Cena akcií je velice proměnlivá v případě nejistých očekávaných zisků společnosti. Jejich cena je totiž závislá především na makro-ekonomickém vývoji, zprávách o podniku, odvětví a na politice výplaty dividend. Zisk na akcii se liší společnost od společnosti. I v případě akcií podstupujete riziko, že přijdete o celý svůj vklad. V případě úpadku podniku jsou akcie zpravidla bezcenné. 3.5 Depozitní certifikáty akcií Depozitní certifikáty akcií jsou Finanční nástroje, které zastupují originální akcie. Samotné akcie jsou drženy správcem. Držitelé Depozitních certifikátů mají na akciích, na nichž se certifikáty zakládají, podíl, ale ne všechna práva spojená s akciemi platí pro Depozitní certifikáty akcií. Často je s nimi spojeno například omezení hlasovacího práva. Rizika Depozitních certifikátů akcií Rizika Depozitních certifikátů akcií jsou v podstatě stejná jako rizika, která jsou spojena s normálními akciemi. 3.6 Opce Opce je smlouva, kde strana, která opci poskytuje ( vypisovatel ) protistraně (kupujícímu) přiznává právo na určitou hodnotu podkladového aktiva, například na balík akcií, které budou během nebo na konci smluvní doby ke koupi (mluvíme pak o call-opci ) nebo k prodeji (mluvíme pak o put-opci ) za cenu, která je předem určená nebo u níž je domluveno, jakým způsobem bude určena. Za toto právo platí zpravidla kupující prodávajícímu určitou cenu. Cena opce je obvykle zlomkem z hodnoty podkladového aktiva. Díky tomu vedou výkyvy hodnoty podkladového aktiva k větším ziskům nebo ztrátám pro držitele opce (tzv. pákový efekt). Opce jsou vhodné pro investory, kteří své pozice aktivně sledují každý den a mají dostatečné znalosti Derivátů a vědomosti o obchodování s podkladovým aktivem, a kteří si mohou dovolit velké fluktuace ceny. Koupené (long) opce Kupující opční smlouvy má právo (ne povinnost), aby během určitého období nebo na konci určitého období koupil (call-opce) nebo prodal (put-opce) určité množství podkladového aktiva za předem domluvenou cenu. Za toto právo, které kupující opce získává, platí kupující určitou cenu. Rizika koupených (long) opcí Možná ztráta pro kupujícího opce je omezena na zaplacenou cenu (opční prémii). Kvůli pákovému účinku opce však bude její hodnota silně kolísat. Riziko, že přijdete o svůj vklad, je 9/14

10 větší než u investice do stejné akcie, na níž se opce zakládá. Nebezpečí, že přijdete o celý svůj vklad, se zvyšuje, čím je realizační cena vyšší v případě call-opce nebo nižší v případe put-opce. Protože opce mají omezenou dobu trvání, je nebezpečí, že skutečně přijdete o svůj vklad, vyšší. Vypsané (short) opce Prodejce (vypisovatel) opce na sebe bere povinnost (ne právo) prodat (call-opce) nebo koupit (put-opce) podkladové aktivum za domluvenou cenu. Přijal tedy závazek, za který obdrží cenu (opční prémii). Za závazky, které mohou vyplývat z prodané pozice opce, musí prodejce opce poskytnout zajištění (margin), v Nizozemsku je to zpravidla formou zástavy peněz a nebo Cenných papírů. Zajištění se mění současně s cenou podkladového aktiva a vypočítává se každý den. Pokud zajištění poskytnuté prodejcem není nadále dostatečné, pak je prodejce povinen poskytnout doplňující zajištění například tak, že převede peníze nebo uzavře pozice. Rizika vypsaných (short) opcí Zajištění, které má prodávající (vypisovatel) opce poskytnout, částečně kryje kurzovní ztráty, ale nevylučuje, že vznikne větší ztráta, než je hodnota zástavy. Vypisovatel opce se může setkat se (neomezenými) ztrátami, které jsou často větší než obdržená opční prémie. Kromě vypsání opce s příslušným zajištěním jako krytím je také možné vypsat (částečně) kryté call opce, například tak, že se vypíše call opce na akcie, které má zákazník v portfoliu. Riziko je pak omezené. 3.7 Futures Futures kontrakt je termínovaná smlouva, kde se prodávající zavazuje kupujícímu dodat pevně stanovené množství podkladového aktiva (akciový index, dluhopis, brambory atd.) za pevně stanovenou cenu k pevně stanovenému budoucímu datu. Pozor: při futures vznikají na rozdíl od opce závazky jak pro prodávajícího (ten musí k domluvenému termínu dodat prodávané), tak pro kupujícího (musí zaplatit k domluvenému termínu). Vypořádání futures kontraktu spočívá buď v dodání podkladového aktiva, nebo ve vypořádání v penězích (cash settlement). V případě vypořádání dodáním jsou strany povinny výměnou za zaplacení pevně stanovené ceny dodat podkladové aktivum (Cenné papíry převedením, brambory fyzicky), respektive odebrat podkladové aktivum. V případě vypořádání v penězích dochází k zúčtování na základě kurzu hodnoty podkladového aktiva v den expirace. Také pro závazky, které vyplývají z futures pozice, je třeba poskytnout zajištění. Protože při futures kontraktech kupující a prodávající přijímají závazky, musí zajištění poskytnout jak prodávající, tak kupující. Na rozdíl od opce nevedou pohyby kurzu hodnoty podkladového aktiva ke změnám výše zajištění, ale k denním platbám mezi kupujícím a prodávajícím. Na rozdíl od opce se hodnota futures nezvyšuje. Futures jsou vhodné pro investory, kteří své pozice aktivně sledují každý den a mají dostatečné znalosti Derivátů a vědomosti o obchodování s podkladovým aktivem, a kteří si mohou dovolit velké fluktuace ceny. Rizika futures Při uzavření futures je třeba poskytnout jen omezené zajištění spojené s hodnotou podkladového aktiva. Určité kolísání ceny může vést k velkým ztrátám nebo ziskům (pákový efekt). Zajištění, 10/14

11 které má investor do futures poskytnout, částečně kryje kurzovní ztráty, ale nevylučuje, že vznikne větší ztráta, než je objem garance. Ztráta na futures kontraktu může být značná. Jako investor do futures kontraktu musíte pečlivě zvážit, zda je tento komplexní produkt pro vás vhodný, mimo jiné s ohledem na vaše znalosti a zkušenosti, vaši finanční pozici a cíl investice. 3.8 CFD (Contracts for difference) Při investici do CFD nekupujete podkladové aktivum, ale dostanete nebo zaplatíte rozdíl mezi cenou podkladového aktiva v okamžiku otevření CFD a v okamžiku uzavření CFD vyjádřený v penězích. U CFD nedochází tedy k dodání podkladového aktiva. To znamená, že například nemáte právo na hlasování. Prostřednictvím CFD získáváte ekonomickou účast na pohybu ceny podkladového aktiva. Smlouvy CFD nemají datum expirace. Díky tomu můžete svou pozici uzavřít, kdykoli chcete. Náklady na držení CFD obnáší over-night úrok. Společnost DEGIRO je oprávněna neposkytovat některé CFD nebo je ukončit. Protože cena může jak stoupnout, tak klesnout, podstupujete u CFD riziko jak při long, tak při short pozici. Kvůli tomuto riziku musíte poskytnout zajištění. Protože hodnota zajištění, které musíte poskytnout, je v poměru k podkladovému aktivu nízká, je to investice s pákovým efektem. Prostřednictvím společnosti DEGIRO můžete obchodovat CFD v rámci velmi široké nabídky trhů a produktů, jako cenné papíry, měnové páry, indexy, komodity a další finanční produkty. Cena CFD je obvykle zlomkem z hodnoty podkladového aktiva. CFD na některé produkty mohou být obchodovány také před otevřením burzy a po jejím uzavření. Náklady na CFD Long pozici CFD můžeme považovat za fiktivní nákup podkladového aktiva. U skutečného nákupu musíte zaplatit skutečnou cenu podkladového aktiva. U long pozice CFD jsou vám účtovány náklady na financování. Náklady na financování platíte jen za over-night pozice (čili za pozice delší než jeden den). Kromě finančních nákladů platíte při nákupu long pozice v CFD náklady na transakci. Výši nákladů na financování a nákladů na transakce najdete v přehledu poplatků. Short pozici CFD lze považovat za fiktivní prodej podkladového aktiva, ovšem bez toho, že byste podkladovým aktivem disponovali. U skutečného prodeje obdržíte skutečnou cenu podkladového aktiva. U short pozice CFD obdržíte částku úroku spojenou s prodejní cenou. Z účtu vám budou odepsány náklady na transakci a náklady na půjčku (při prodeji podkladového aktiva, kterým nedisponujete, si totiž toto podkladové aktivum musíte vypůjčit). U CFD jsou skryté náklady často přítomny ve velkém spreadu nabídky a poptávky, přičemž rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou CFD je větší než spread podkladového aktiva na burze cenných papírů. Společnost DEGIRO má za úkol držet spread CFD minimálně 98 % času na stejné úrovni jako je spread podkladového aktiva. V některých případech mohou být za držení pozic CFD účtovány také rizikové příplatky. U společnosti DEGIRO tomu v tuto chvíli tak není. 11/14

12 Rizika CFD Při uzavření CFD je třeba poskytnout zajištění jen na část hodnoty podkladového aktiva. Můžete tedy investovat s pákovým efektem. I malá změna ceny může vést k velkým ztrátám nebo ziskům. Zajištění, které musíte poskytnout, částečně kryje kurzovní ztráty, ale nevylučuje, že vznikne větší ztráta, než je objem tohoto zajištění. Ztráta na CFD může být značná. Jako investor do CFD musíte pečlivě zvážit, zda je tento komplexní produkt pro vás vhodný, mimo jiné s ohledem na vaše znalosti a zkušenosti, vaši finanční pozici a cíl investice. CFD jsou vhodné pro investory, kteří své pozice aktivně sledují každý den a mají dostatečné znalosti Derivátů a vědomosti o obchodování s podkladovým aktivem, a kteří si mohou dovolit velké výkyvy ceny. 3.9 Warranty Warrant má vlastnosti opce a největším rozdílem je, že warrant se nekupuje ani neprodává neznámé protistraně na burze, ale vždycky se smlouvá s podnikem nebo (státní) institucí, která určuje podmínky warrantů. Není možné držet short pozice ve warrantech. Rizika warrantů Rizika spojená s warranty jsou srovnatelná s riziky, která jsou spojená s koupí call opcí. Specifické riziko warrantu spočívá v tom, že hodnota warrantu je závislá na platební schopnosti emitenta Trackery Trackery jsou investiční produkty, které se snaží co nejpřesněji sledovat určité podkladové aktivum nebo index. Na tracker, kde je podkladové aktivum skutečně přítomno (nazývaný fyzický tracker nebo tracker založený na penězích), lze nahlížet jako na investiční fond, ve kterém jsou obsaženy akcie konkrétního indexu ve stejném poměru. Tracker se syntetickou strukturou lze chápat jako investiční fond, který v derivátech kopíruje určitý index. Vklad investorů je například investován do dluhopisů a s jednou nebo více protistranami je uzavřen kontrakt na deriváty (swapy) těchto dluhopisů, přičemž tyto protistrany za zaplacení pevné odměny dále platí odměnu spojenou s vývojem příslušného podkladového aktiva nebo indexu. Trackery kombinují výhody akcií a investičních fondů, protože nabízí spread jako investiční fondy, ale na rozdíl od investičních fondů (a jako akcie) jsou obchodovatelné každý obchodní den. Rizika trackerů Díky možnosti širokého spreadu u určité investice může tracker snížit riziko pro investora, pokud tracker kopíruje index a ne jen jedno podkladové aktivum. Riziko u trackerů může spočívat v půjčování Finančních nástrojů. Manažeři fondů mohou vypůjčit Finanční nástroje, které drží ve fondu, třetím osobám. Výnos (z půjčky), který z toho plyne, se často dělí mezi manažera fondu a investora, ale riziko, které je s tím spojeno, spočívá celé na investorovi. Zpravidla bude toto riziko omezeno požadavkem na zástavu, ale to neodstraňuje riziko jakéhokoli snížení hodnoty trackeru. 12/14

13 U syntetických trackerů existuje riziko v souvislosti s protistranou. Pokud se strana, která se přes swapový kontrakt zavázala dodat výkon sledovaného podkladového aktiva nebo indexu, dostane do úpadku, může hodnota trackeru znatelně klesnout. Riziko lze omezit zástavou, která může a nemusí být součástí swapového kontraktu. Nevýhoda trackeru se syntetickou strukturou je, že kromě rizika spojeného s cenou podkladového aktiva existuje také riziko spojené s protistranou a deriváty protistrany. Výše uvedená rizika však existují také pro investiční fondy vzhledem k tomu, že mají často možnost pracovat se syntetickými konstrukcemi anebo možnost si půjčovat Finanční nástroje Strukturované produkty Strukturované produkty jsou cenné papíry vydávané bankami s určitou pevnou dobou trvání. Vrácení jistiny v den splatnosti a průběžné platby závisí na platební schopnosti vydávající banky a na externích faktorech, jako je cena indexu nebo akcie. Tyto produkty se obchodují na burze a je k nim vždy vydán prospekt. Rizika strukturovaných produktů Riziko závisí na smluvních podmínkách. V mnoha případech je garantována poskytnutá jistina. V tom případě zůstává riziko omezeno (hlavně) na riziko úpadku vydávající instituce. Strukturované produkty existují v mnoha druzích a každý z nich má své podmínky, rizika a vlastnosti. V každém případě vám doporučujeme přečíst si prospekt Alternativní investice Pojem Alternativní investice je obecné označení investic v netradičních investičních kategoriích. Příkladem alternativních investic jsou: akcie nekotované na burze, investice do začínajících nebo rizikových podniků, komodit, derivátů, nemovitostí, pohledávek se sníženou hodnotou a veřejné nebo soukromé investice. U alternativních investic můžete investovat přímo nebo například přes participační společnosti, zajišťovací fondy, nemovitostní fondy, fondy a trackery, s jejichž pomocí můžete investovat například do komodit. Rizika alternativních investic Rizika spojená s alternativními investicemi jsou stejně různorodá jako druhy investování v této kategorii. Před tím, než se pustíte do alternativní investice, je třeba, abyste si pečlivě prostudovali vlastnosti příslušného produktu. Často je k nim k dispozici prospekt. Rizika a omezení, která mohou být spojena s alternativními investicemi, jsou vysoký minimální vklad, omezené možnosti vystoupení (například pouze jednou měsíčně nebo jednou za tři měsíce, někdy až po několika letech), relativně vysoké vstupní a správní náklady (včetně performance fee ), omezená nebo žádná obchodovatelnost, malá transparentnost, žádný nebo omezený dohled dozorujících institucí. U alternativních investic je váš výnos nejistý a zpravidla podstupujete nebezpečí, že přijdete o celý vklad. Alternativní investice jsou často drženy kvůli omezené korelaci s vývojem trhu na burze a pomáhají tak lepší diverzifikaci investičního portfolia. Díky tomu může přidání alternativních investic do portfolia, které sestává z akcií a dluhopisů, vést ke snížení rizika pro celé portfolio. 13/14

14 3.13 Další Deriváty s pákovým efektem Kromě opcí a futures kontraktů existují ještě jiné Deriváty s pákovým efektem. Pákové nástroje jsou spekulativní investiční produkty a neposkytují investorovi žádnou nebo jen velmi omezenou ochranu. Malá procentuální změna v podkladovém aktivu může mít za následek velkou procentuální změnu v hodnotě nástroje. Jinými slovy, ceny těchto produktů mohou rychle stoupnout i klesnout. Díky tomu, že si pořídíte tyto finanční nástroje, můžete spekulovat jak na nárůst ceny, tak na pokles ceny podkladového aktiva. Příklady produktů s pákovým efektem jsou Sprintery, Turba a Speedery. Rozdíl mezi nimi a opcemi spočívá v tom, že zde není třeba platit žádnou časovou prémii. Navíc nemůže dojít k neomezeným ztrátám jako u futures nebo short opcí. Další rozdíl je v pořizovací ceně Derivátu, kdy kupující neplatí celou částku za podkladové aktivum, ale jen její část. Zbývající část je financována emitentem. Za tuto část platí kupující úrok. Rizika dalších Derivátů s pákovým efektem Rizika spojená s koupí těchto produktů jsou srovnatelná s riziky, která jsou spojená s koupí opcí. Kvůli pákovému efektu je investování do těchto Finančních nástrojů mnohem rizikovější než přímé investování do podkladového aktiva. Ceny derivátů, jejichž podkladová aktiva nejsou kotována v eurech, mohou být ovlivněna také změnami kurzu. U některých Derivátů může být riziko eliminováno omezením ztráty (stop loss). Díky opatření zastavení ztráty bude derivát automaticky ukončen, pokud cena podkladového aktiva dosáhne dané úrovně pro zastavení ztráty Výnosové certifikáty Výnosové certifikáty jsou alternativou pro přímé investice do akcií. Nabízejí investorům možnost získat přitažlivý výnos i v případě, kdy cena podkladového aktiva stagnuje nebo mírně klesá. Výplata ke dni ukončení závisí na závěrečné ceně podkladového aktiva. Z Výnosových certifikátů se nevyplácí dividenda. Výnosové certifikáty mají tři důležité vlastnosti: 1 výnosový certifikát je strukturovaný produkt, vydaný emitentem a založený na určitém podkladovém aktivu (výběr z různých akcií, indexů atd.); 2 výnosový certifikát má pevný výnos; je to také maximální výnos výnosového certifikátu; 3 v případě, že podkladové aktivum klesne pod domluvenou výnosovou mez, vyplácí se jen konečný kurz. Rizika Výnosových certifikátů Výnosové certifikáty jsou stejně jako akcie investiční produkty bez kapitálové ochrany. Vystavují investora riziku úplné nebo částečné ztráty investovaného kapitálu. Naproti tomu možnosti zisku jsou omezené. Pevný výnos představuje maximální návratnost ke konečnému datu, i kdyby podkladové aktivum dosáhlo vyšší konečné ceny než je výnos (zisk v porovnání s přímými investicemi do podkladového aktiva). Investor obdrží ke konečnému datu závěrečnou cenu podkladového aktiva, přičemž domluvený pevný výnos platí jako maximum. Pokud cena podkladového aktiva skončí níž nebo v průběhu dosáhne nižší ceny než je pořizovací cena certifikátu, může dojít ke ztrátě kapitálu. Investoři do Výnosových certifikátů podstupují dále riziko věřitele ve vztahu k emitentovi a ve vztahu k zárukám emitenta. Pokud máte zájem o další informace, můžete se informovat v prospektu na webových stránkách emitenta. 14/14

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2 KAPITOLA 2 CO LZE OBCHODOVAT Na čem lze na burze vydělávat Akcie základní investiční nástroj Komodity (Futures) velký potenciál pro zkušené E-mini futures nejmódnější produkt na trhu Exchange Traded Funds

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK Společnost Monecor (London) Litd, vystupuje pod obchodní značkou ETX Capital (dále jen ETX Capital, my nebo naše Společnost), podléhá regulaci státnímu Úřadu pro finanční etiku

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32 Finanční nástroje: vykazování [Novelizace standardu - v odstavci 18 se "v rozvaze účetní jednotky" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci účetní jednotky", v odstavci

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více