KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI 2015"

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice 15. licenční studium INTERAKTIVNÍ STATISTICKÁ ANALÝZA DAT Semestrální práce KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI 2015 Vedoucí studia a odborný garant: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Vyučující: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Prosinec 2015 Autor práce: Mgr. Veronika Pilařová

2 OBSAH ÚLOHA 1: LINEÁRNÍ KALIBRACE... 3 Zadání... 3 Data... 3 Program... 3 Řešení... 3 Závěr... 9 ÚLOHA 2: NELINEÁRNÍ KALIBRACE Zadání Data Program Řešení Závěr ÚLOHA 3: ROZLIŠENÍ MEZI LINEÁRNÍ A NELINEÁRNÍ KALLIBRACÍ Zadání Data Program Řešení Závěr... 21

3 ÚLOHA 1: LINEÁRNÍ KALIBRACE Zadání U pacientů s podezřením na nízkou hladinu vitaminu E, velmi důležitého antioxidantu, jehož nedostatek může zvýšit riziko nádorových onemocnění či aterosklerózy, byla změřena hladina nejvíce biologicky aktivního isomeru tohoto vitamínu v séru (α-tokoferolu) metodou SFC-MS. Pro kvantitativní stanovení bylo nutné změřit řadu kalibračních roztoků o různé koncentraci. Koncentrace α-tokoferolu je vyjádřena v µg/ml lidského séra. U pěti vzorků pacientů určete koncentraci α-tokoferolu v séru (odezva plocha píku): Data Vzorek č. Koncentrace α-tokoferolu [µg/ml] Plocha píku K K K K K K K K K Pacient č. 1? Pacient č. 2? Pacient č. 3? Pacient č. 4? Pacient č. 5? Program QC.Expert 3.3 Linerární regrese QC.Expert Kalibrace Řešení Regresní diagnostika dat: Návrh modelu: Použijeme lineární regresní model y = β0 + β1x, kde x odpovídá koncentraci α-tokoferolu a y ploše píku zmíněného isomeru. Odhad parametrů a testy významnosti: Metodou nejmenších čtverců byly určeny odhady parametrů β0 a β1 na hladině významnosti Odhady parametrů Proměnná Odhad Směr.Odch. Závěr Pravděpodobnost Spodní mez Horní mez β , ,99743 Nevýznamný 0, , ,6701 β , ,29041 Významný 1, E , ,071

4 Absolutní člen lineárního regresního modelu je na základě testu intervalem spolehlivosti vyhodnocen jako nevýznamný, neboť interval vymezený horní a spodní mezí obsahuje 0, hodnota p-testu je vyšší než zadaná hladina významnosti 0,05. Hodnota směrnice je vyhodnocena jako významná, 0 neleží v intervalu spolehlivosti a p-hodnota je nižší než zadaná hladina významnosti 0,05. y - plocha píku 3.0E07 Regresní křivka - Sheet1 2.0E07 1.0E07 0.0E07-1.0E x - koncentrace Testování vlivných bodů pomocí diagnostických grafů: Z uvedených grafů je patrné, že v datech nalezneme 2 vlivné body bod 8 a 9. Z Pregibonova grafu vyplývá, že bod 8 je považován ze vlivný bod (pod červenou linkou) a bod 9 za velmi vlivný bod (na červené lince). Williamsův graf ukazuje, že bod 8 je bodem vybočujícím (nad vodorovnou linkou), bod 9 silně vlivným vybočujícím extrémem (nad vodorovnou a za svislou linkou). McCulloh-Meterův graf označuje bod 8 za vlivný (nad červenou linkou) a bod 9 za silně vlivný (nad červenou a za svislou linkou). L-R graf označuje bod 8 za vlivný (v oblasti křivek zobrazujících sílu vlivu) a bod 9 za silně vlivný (na linii nad hyperbolickými křivkami)

5 Grafická analýza ukazuje, že body 8 a 9 jsou odlehlé a je třeba je vyloučit a model opravit. Kritika modelu a metody: Statistické testy: Fisher-Snedecorův test významnosti Hodnota kritéria F: 25138,67584 Kvantil F (1-alfa, m-1, n-m): 5, Pravděpodobnost: 1, E-013 Závěr: Model je významný Scottovo kritérium multikolinearity Hodnota kritéria SC: 0, Závěr: Model vykazuje multikolinearitu! Cook-Weisbergův test heteroskedasticity Hodnota kritéria CW: 3, Kvantil Chi^2(1-alfa,1): 3, Pravděpodobnost: 0, Závěr: Rezidua vykazují homoskedasticitu. Jarque-Berrův test normality Hodnota kritéria JB: 5, Kvantil Chi^2(1-alfa,2): 5, Pravděpodobnost: 0, Závěr: Rezidua mají normální rozdělení. Waldův test autokorelace Hodnota kritéria WA: 0, Kvantil Chi^2(1-alfa,1): 3, Pravděpodobnost: 0, Závěr: Autokorelace je nevýznamná Durbin-Watsonův test autokorelace Hodnota kritéria DW: -1 Kritické hodnoty DW 0 2 Závěr: Negativní autokorelace reziduí není prokázána. Znaménkový test reziduí Hodnota kritéria Sg: 1, Kvantil N(1-alfa/2): 1, Pravděpodobnost: 0, Závěr: V reziduích není trend. Základní statistické charakteristiky: Vícenásobný korelační koeficient R (optimálně co nejblíže 1): 0, Koeficient determinace R 2 (optimálně co nejblíže 1): 0, Predikovaný korelační koeficient Rp(optimálně co nejblíže 1): 0, Střední kvadratická chyba predikce MEP (optimálně co nejnižší číslo): 1, E+011 Akaikeho informační kritérium (optimálně co nejnižší číslo): 217,

6 Vysoká hodnota vícenásobného korelačního koeficientu ukazuje, že navržený lineární regresní model je statisticky významný. Koeficient determinace ukazuje, že model vystihuje data v 99, 97 %. Střední kvadratická chyba predikce MEP a Akaikeho informační kritérium AIC slouží pro optimalizaci modelu (optimálním modelem se jeví ten model, který dosahuje co nejnižších hodnot pro MEP i AIC). Opravený model: Z výsledků předchozí regresní analýzy byl pro další tvorbu modelu odebrán bod č. 8 a 9 (vlivné odlehlé body). Odhady parametrů Proměnná Odhad Směr.Odch. Závěr Pravděpodobnost Spodní mez Horní mez β , , Nevýznamný 0, , ,2923 β , ,58877 Významný 1, E , ,608 Absolutní člen lineárního regresního modelu je na základě testu intervalem spolehlivosti vyhodnocen jako nevýznamný, neboť interval vymezený horní a spodní mezí obsahuje 0, hodnota p-testu je vyšší než zadaná hladina významnosti 0,05. Hodnota směrnice je vyhodnocena jako významná, 0 neleží v intervalu spolehlivosti a p-hodnota je nižší než zadaná hladina významnosti 0,05.

7 Statistické testy: Fisher-Snedecorův test významnosti Hodnota kritéria F: 28259,18207 Kvantil F (1-alfa, m-1, n-m): 6, Pravděpodobnost: 1, E-010 Závěr: Model je významný Scottovo kritérium multikolinearity Hodnota kritéria SC: 0, Závěr: Model vykazuje multikolinearitu! Cook-Weisbergův test heteroskedasticity Hodnota kritéria CW: 0, Kvantil Chi^2(1-alfa,1): 3, Pravděpodobnost: 0, Závěr: Rezidua vykazují homoskedasticitu. Jarque-Berrův test normality Hodnota kritéria JB: 0, Kvantil Chi^2(1-alfa,2): 5, Pravděpodobnost: 0, Závěr: Rezidua mají normální rozdělení. Waldův test autokorelace Hodnota kritéria WA: 0, Kvantil Chi^2(1-alfa,1): 3, Pravděpodobnost: 0, Závěr: Autokorelace je nevýznamná Durbin-Watsonův test autokorelace Hodnota kritéria DW: -1 Kritické hodnoty DW 0 2 Závěr: Negativní autokorelace reziduí není prokázána. Znaménkový test reziduí Hodnota kritéria Sg: 0, Kvantil N(1-alfa/2): 1, Pravděpodobnost: 0, Závěr: V reziduích není trend. Základní statistické charakteristiky: Vícenásobný korelační koeficient R (optimálně co nejblíže 1): 0, Koeficient determinace R 2 (optimálně co nejblíže 1): 0, Predikovaný korelační koeficient Rp(optimálně co nejblíže 1): 0, Střední kvadratická chyba predikce MEP (optimálně co nejnižší číslo): ,1 Akaikeho informační kritérium (optimálně co nejnižší číslo): 136, Závěr testů předpokladů MNČ: Předpoklady MNČ jsou splněny, ač model dle Scottova kritéria vykazuje multikolinearitu, vzhledem k nevýznamnosti absolutního členu je tento závěr přijatelný a MNČ lze použít. Kalibrace: Pro kalibraci byla použita zpřesněná data s vyloučenými body 8 a 9. Pro kalibraci bylo použito 7 bodů, byla provedena lineární kalibrace na hladině významnosti 0,05. Parametry kalibračního modelu Parametr Odhad Směr.Odch. Spodní mez Horní mez β , , , ,2923 β , , , ,608 Významnost absolutního členu β 0 Hodnota Spodní mez Horní mez Závěr -1432, , ,2923 Nevýznamný

8 Validace směrnice Hodnota Spodní mez Horní mez Směrnice = , , ,608 Ne Absolutní člen je nevýznamný, znamená to, že kalibrační křivka prochází počátkem souřadnic. Absolutní člen nemůže být vyloučen z modelu, došlo by k deformaci intervalu spolehlivosti predikce pro x=0 a nebyly by spočítány kalibrační meze. y - plocha píku 3.0E06 Kalibrační závislost - Sheet1 2.0E06 1.0E06 0.0E06-1.0E x - koncentrace Korelační koeficient: 0, Kalibrační meze: Metoda Yc Yd Yq Xc Xd Xq Metoda podle ISO , , ,44 0, , , Přímá metoda analytu 21227, , ,96 0, , ,02471 Přímá metoda signálu, IUPAC 21227, , ,53 0, , , Kombinovaná metoda Ebel,Kamm 20982, , ,96 0, , , Metoda K*Sigma z regrese 21227, , ,53 0, , , Metoda K*Sigma, ACS 27894, , ,68 0, , , yc kritická hodnota y, nejnižší hodnota rozeznatelná od šumu (hodnoty nižší jsou šum) yd mez detekce y, hodnota, nad kterou můžeme bezpečně měřit hodnotu yq mez kvantifikace, hodnota, nad níž můžeme stanovit skutečnou hodnotu y s relativní chybou menší než α xc kritická úroveň x, hodnota odpovídající yc podle kalibračního modelu xd mez detekce x, minimální hodnota x, detekovatelná danou kalibrační metodou

9 xq mez kvantifikace x, minimální hodnota x, kterou lze stanovit s relativní chybou menší než α Určení vzorků: Číslo vzorku Naměřené hodnoty Bodový odhad Intervalový odhad Spodní mez Horní mez , , , , , , , , , , , , , , , Závěr Závislost je lineární. Stanovení má dostatečnou citlivost. Byly vypočteny bodové a intervalové odhady koncentrace isomeru vitaminu E v lidském séru. Výsledky jsou uvedeny v tabulce.

10 ÚLOHA 2: NELINEÁRNÍ KALIBRACE Zadání Pro stanovení hydralazinu (vazodilatans)bylo připraveno 9 kalibračních vzorků. Lidská plasma byla obohacena standardem hydralazinu a upravena mikroextrakční metodou společně s reálnými vzorky. Vzorky byly následně změřeny pomocí LC-MS metody. Vyčíslete bodový a intervalový odhad pro neznámé koncentrace. Data Koncentrace hydralazinu [ng/ml] Plocha píku 50,00 294,33 75,00 732,67 100, ,00 250, ,33 500, ,33 750, , , , , , , ,67? 5098,39? 51385,09? 962,10 Program QC.Expert 3.3 Linerární regrese QC.Expert Kalibrace Řešení Regresní diagnostika dat: Návrh modelu: Použijeme lineární regresní model y = β0 + β1x, kde x odpovídá koncentraci hydralazinu a y ploše píku. Odhad parametrů a testy významnosti: Metodou nejmenších čtverců byly určeny odhady parametrů β0 a β1 na hladině významnosti Odhady parametrů Proměnná Odhad Směr.Odch. Závěr Pravděpodobnost Spodní mez Horní mez β , ,67393 Nevýznamný 0, , , β 1 14, , Významný 1, E , , Absolutní člen lineárního regresního modelu je na základě testu intervalem spolehlivosti vyhodnocen jako nevýznamný, neboť interval vymezený horní a spodní mezí obsahuje 0,

11 hodnota p-testu je vyšší než zadaná hladina významnosti 0,05. Hodnota směrnice je vyhodnocena jako významná, 0 neleží v intervalu spolehlivosti a p-hodnota je nižší než zadaná hladina významnosti 0,05. plocha - y 8.0E04 Regresní křivka - Sheet1 7.0E04 6.0E04 5.0E04 4.0E04 3.0E04 2.0E04 1.0E04 0.0E04-1.0E koncentrace - x Testování vlivných bodů pomocí diagnostických grafů a grafů reziduí: Z Q-Q grafu je patrné, že data mají normální rozdělení. Graf heteroskedasticity ukazuje, že v datech heteroskedasticita není přítomná, a je přítomný jeden podezřelý bod (vzdálený od ostatních) bod 9. Z uvedených grafů je patrné, že v datech nalezneme 2 vlivné body bod 8 a 9. Z Pregibonova grafu vyplývá, že oba body jsou považovány za vlivné (pod červenou linkou). Williamsův graf ukazuje, že bod 8 je bodem vybočujícím (nad vodorovnou linkou), bod 9 silně vlivným vybočujícím extrémem (nad vodorovnou a za svislou linkou). McCulloh-Meterův graf označuje

12 bod 8 za vlivný (nad červenou linkou) a bod 9 za silně vlivný (nad červenou a za svislou linkou). L-R graf označuje body 8 a 9 za vlivné body (v oblasti křivek zobrazujících sílu vlivu) Grafická analýza ukazuje, že body 8 a 9 jsou velmi vlivné a je třeba je vyloučit a model opravit. Kritika modelu a metody: Statistické testy: Fisher-Snedecorův test významnosti Hodnota kritéria F: 445, Kvantil F (1-alfa, m-1, n-m): 5, Pravděpodobnost: 1, E-007 Závěr: Model je významný Scottovo kritérium multikolinearity Hodnota kritéria SC: 0, Závěr: Model vykazuje multikolinearitu! Cook-Weisbergův test heteroskedasticity Hodnota kritéria CW: 2, Kvantil Chi^2(1-alfa,1): 3, Pravděpodobnost: 0, Závěr: Rezidua vykazují homoskedasticitu. Jarque-Berrův test normality Hodnota kritéria JB: 2, Kvantil Chi^2(1-alfa,2): 5, Pravděpodobnost: 0, Závěr: Rezidua mají normální rozdělení. Waldův test autokorelace Hodnota kritéria WA: 0, Kvantil Chi^2(1-alfa,1): 3, Pravděpodobnost: 0, Závěr: Autokorelace je nevýznamná Durbin-Watsonův test autokorelace Hodnota kritéria DW: -1 Kritické hodnoty DW 0 2 Závěr: Pozitivní autokorelace reziduí není prokázána. Znaménkový test reziduí Hodnota kritéria Sg: 0, Kvantil N(1-alfa/2): 1, Pravděpodobnost: 0,

13 Závěr: V reziduích není trend. Základní statistické charakteristiky: Vícenásobný korelační koeficient R (optimálně co nejblíže 1): 0, Koeficient determinace R 2 (optimálně co nejblíže 1): 0, Predikovaný korelační koeficient Rp(optimálně co nejblíže 1): 0, Střední kvadratická chyba predikce MEP (optimálně co nejnižší číslo): ,29 Akaikeho informační kritérium (optimálně co nejnižší číslo): 146, Opravený model: Z výsledků předchozí regresní analýzy byl pro další tvorbu modelu odebrán bod č. 8 a 9 (vlivné odlehlé body). Odhady parametrů Proměnná Odhad Směr.Odch. Závěr Pravděpodobnost Spodní mez Horní mez β 0 332, , Nevýznamný 0, , , β 1 11, , Významný 0, , , Absolutní člen lineárního regresního modelu je na základě testu intervalem spolehlivosti vyhodnocen jako nevýznamný, neboť interval vymezený horní a spodní mezí obsahuje 0, hodnota p-testu je vyšší než zadaná hladina významnosti 0,05. Hodnota směrnice je vyhodnocena jako významná, 0 neleží v intervalu spolehlivosti a p-hodnota je nižší než zadaná hladina významnosti 0,05. plocha - y 1.60E04 Regresní křivka - Sheet1 1.40E E E E E E E E E koncentrace - x

14 Statistické testy: Fisher-Snedecorův test významnosti Hodnota kritéria F: 73, Kvantil F (1-alfa, m-1, n-m): 6, Pravděpodobnost: 0, Závěr: Model je významný Scottovo kritérium multikolinearity Hodnota kritéria SC: 0, Závěr: Model vykazuje multikolinearitu! Cook-Weisbergův test heteroskedasticity Hodnota kritéria CW: 0, Kvantil Chi^2(1-alfa,1): 3, Pravděpodobnost: 0, Závěr: Rezidua vykazují homoskedasticitu. Jarque-Berrův test normality Hodnota kritéria JB: 0, Kvantil Chi^2(1-alfa,2): 0, Pravděpodobnost: 0, Závěr: Rezidua mají normální rozdělení. Waldův test autokorelace Hodnota kritéria WA: 0, Kvantil Chi^2(1-alfa,1): 3, Pravděpodobnost: 0, Závěr: Autokorelace je nevýznamná Durbin-Watsonův test autokorelace Hodnota kritéria DW: -1 Kritické hodnoty DW 0 2 Závěr: Pozitivní autokorelace reziduí není prokázána. Znaménkový test reziduí Hodnota kritéria Sg: 0, Kvantil N(1-alfa/2): 1, Pravděpodobnost: 0, Závěr: V reziduích není trend. Základní statistické charakteristiky: Vícenásobný korelační koeficient R (optimálně co nejblíže 1): 0, Koeficient determinace R 2 (optimálně co nejblíže 1): 0, Predikovaný korelační koeficient Rp(optimálně co nejblíže 1): 0, Střední kvadratická chyba predikce MEP (optimálně co nejnižší číslo): ,339 Akaikeho informační kritérium (optimálně co nejnižší číslo): 101, Závěr testů předpokladů MNČ: Předpoklady MNČ jsou splněny, ač model dle Scottova kritéria vykazuje multikolinearitu, vzhledem k nevýznamnosti absolutního členu je tento závěr přijatelný a MNČ lze použít. Z regresní přímky je patrné, že se nejedná o lineární závislost. Odebráním vlivných bodů došlo ke zhoršení hodnot základních statistických parametrů. Kalibrace: Pro kalibraci byla použita zpřesněná data s vyloučenými body 8 a 9. Pro kalibraci bylo použito 7 bodů, byla provedena nelineární kalibrace (kvadratická) na hladině významnosti 0,05. Parametry kalibračního modelu Parametr Odhad Směr.Odch. Spodní mez Horní mez Abs , , , , X 23, , , , X 2-0, , , ,

15 Významnost absolutního členu β 0 Hodnota Spodní mez Horní mez Závěr -1093, , , Významný Validace směrnice Hodnota Spodní mez Horní mez Směrnice = 1 23, , , Ne plocha - y 1.20E04 Kalibrační závislost - Sheet1 1.00E E E E E E E koncentrace - x Korelační koeficient: 0, Křivka grafu reziduí (zakřivenost) svědčí o nelinearitě kalibrační závislosti:

16 Kalibrační meze: Metoda Yc Yd Yq Xc Xd Xq Metoda podle ISO , , , , , , Přímá metoda analytu -66, , , , , , Přímá metoda signálu, IUPAC -66, , , , , , Kombinovaná metoda, Ebel,Kamm -228, , , , , , Metoda K*Sigma z regrese -66, , , , , , Metoda K*Sigma, ACS -396, , , , , , yc kritická hodnota y, nejnižší hodnota rozeznatelná od šumu (hodnoty nižší jsou šum) yd mez detekce y, hodnota, nad kterou můžeme bezpečně měřit hodnotu yq mez kvantifikace, hodnota, nad níž můžeme stanovit skutečnou hodnotu y s relativní chybou menší než α xc kritická úroveň x, hodnota odpovídající yc podle kalibračního modelu xd mez detekce x, minimální hodnota x, detekovatelná danou kalibrační metodou xq mez kvantifikace x, minimální hodnota x, kterou lze stanovit s relativní chybou menší než α Určení vzorků: Číslo vzorku Naměřené hodnoty Bodový odhad Intervalový odhad Spodní mez Horní mez ,39 166, , , ,09 977, , , ,1 68, , , Závěr Kalibrační závislost vystihuje kalibrační nelineární křivka: y = ax2 + bx +c.

17 ÚLOHA 3: ROZLIŠENÍ MEZI LINEÁRNÍ A NELINEÁRNÍ KALLIBRACÍ Zadání Pro stanovení léčivé látky metaraminol v lidské plasmě (látka stahující cévy, zvyšující krevní tlak a nosní dekongescens) byla vyvinuta LC-MS metoda. Vzorky pacientů měřeny touto metodou jsou kvantifikovány pomocí matricové kalibrační křivky v uvedeném rozmezí. Určete koncentrace léčivé látky u pacientů, kterým byly odebrány vzorky. Data Koncentrace metaraminolu [ng/ml] Plocha píku 50,00 737,00 75, ,00 100, ,00 250, ,33 500, ,00 750, , , , , , , , , ,67? 5098,39? 43071,71? 13031,05 Program QC.Expert Kalibrace Řešení Byla provedena lineární a kvadratická kalibrace a výsledky obou kalibrací porovnány. Lineární kalibrace Lineární kalibrace byla provedena s 10 body na hladině významnosti 0,05. Lineární model dle výsledků nevyhovuje (viz příloha). Parametry kalibračního modelu Parametr Odhad Směr.Odch. Spodní mez Horní mez Abs. 1786, , , ,82664 X 10, , , , Významnost absolutního členu β 0 Hodnota Spodní mez Horní mez Závěr 1786, , ,82664 Nevýznamný

18 Validace směrnice Hodnota Spodní mez Horní mez Směrnice = 1 10, , , Ne Citlivost metody: 10, Zvolený faktor K: 1, Vypočítaná sm.odch. slepého signálu: 2208, Z lineární kalibrační závislosti je patrné, že křivka (přímka) nekopíruje body, korelační koeficient se blíží jedné. Graf reziduí je velmi zakřivený, ukazuje nevhodnost lineární kalibrace. plocha - y 9.0E04 Kalibrační závislost - Sheet1 8.0E04 7.0E04 6.0E04 5.0E04 4.0E04 3.0E04 2.0E04 1.0E04 0.0E04-1.0E koncentrace - x Korelační koeficient: 0,

19 Kalibrační meze: Metoda Yc Yd Yq Xc Xd Xq Metoda podle ISO , , , , , , Přímá metoda analytu 4452, , , , , , Přímá metoda signálu, IUPAC 4452, , , , , , Kombinovaná metoda, Ebel,Kamm 4332, , , , , , Metoda K*Sigma z regrese 4452, , , , , , Metoda K*Sigma, ACS 6114, , , , , , yc kritická hodnota y, nejnižší hodnota rozeznatelná od šumu (hodnoty nižší jsou šum) yd mez detekce y, hodnota, nad kterou můžeme bezpečně měřit hodnotu yq mez kvantifikace, hodnota, nad níž můžeme stanovit skutečnou hodnotu y s relativní chybou menší než α xc kritická úroveň x, hodnota odpovídající yc podle kalibračního modelu xd mez detekce x, minimální hodnota x, detekovatelná danou kalibrační metodou xq mez kvantifikace x, minimální hodnota x, kterou lze stanovit s relativní chybou menší než α Určení vzorků: Číslo vzorku Naměřené hodnoty Bodový odhad Intervalový odhad Spodní mez Horní mez ,39 71, , , , , , , ,05 442, , ,52255 Kvadratická kalibrace Kvadratická kalibrace byla provedena s 10 body na hladině významnosti 0,05. Kvadratický model dle výsledků vyhovuje (viz příloha). Parametry kalibračního modelu Parametr Odhad Směr.Odch. Spodní mez Horní mez Abs. 336, , , ,02086 X 13, , , , X 2-0, , E-005-0, , Významnost absolutního členu β 0 Hodnota Spodní mez Horní mez Závěr 336, , ,02086 Nevýznamný Validace směrnice Hodnota Spodní mez Horní mez Směrnice = 1 13, , , Ne

20 Citlivost v nule: 13, Citlivost v počátku: 13, Citlivost ve středu: 10, Citlivost na konci: 7, Zvolený faktor K: 1, Vypočítaná sm.odch. slepého signálu: 865, Z kvadratické kalibrační závislosti je patrné, že křivka prokládá body těsněji, než přímka v lineární kalibrační závislosti, korelační koeficient se blíží jedné a je vyšší hodnoty, než korelační koeficient u kalibrace lineární. Znamená to, že křivka prokládá body přesněji (větší počet kalibračních bodů leží na křivce). Graf reziduí je velmi zakřivený, ukazuje vhodné použití kvadratické kalibrace. plocha - y 9.0E04 Kalibrační závislost - Sheet1 8.0E04 7.0E04 6.0E04 5.0E04 4.0E04 3.0E04 2.0E04 1.0E04 0.0E04-1.0E koncentrace - x Korelační koeficient: 0, Reziduum 2000 Graf reziduí - Sheet koncentrace - x

21 Kalibrační meze: Metoda Yc Yd Yq Xc Xd Xq Metoda podle ISO , , , , , , Přímá metoda analytu 1675, , , , , , Přímá metoda signálu, IUPAC 1675, , , , , , Kombinovaná metoda, Ebel,Kamm 1591, , , , , , Metoda K*Sigma z regrese 1675, , , , , , Metoda K*Sigma, ACS 2033, , , , , , yc kritická hodnota y, nejnižší hodnota rozeznatelná od šumu (hodnoty nižší jsou šum) yd mez detekce y, hodnota, nad kterou můžeme bezpečně měřit hodnotu yq mez kvantifikace, hodnota, nad níž můžeme stanovit skutečnou hodnotu y s relativní chybou menší než α xc kritická úroveň x, hodnota odpovídající yc podle kalibračního modelu xd mez detekce x, minimální hodnota x, detekovatelná danou kalibrační metodou xq mez kvantifikace x, minimální hodnota x, kterou lze stanovit s relativní chybou menší než α Určení vzorků: Číslo vzorku Naměřené hodnoty Bodový odhad Intervalový odhad Spodní mez Horní mez ,39 163, , , , , , , ,05 460, , ,18 Závěr Po porovnání lineární a kvadratické kalibrace byla zvolena jako správná kalibrační metoda metoda kvadratická. Kvadratická kalibrační závislost lépe prokládá kalibrační body, má vyšší hodnotu korelačního koeficientu, tudíž i výsledky z analýzy vzorků odebraných pacientům budou přesněji vyhodnoceny kvadratickou kalibrací. Kalibrační křivka má tedy obecný tvar: y = ax2 + bx +c.

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO a limity její přesnosti Seminární práce Monika Vejpustková leden 2016 OBSAH Úloha 1. Lineární kalibrace...

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Kalibrace a limity její přesnosti Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Brno, 2015

Více

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Kalibrace a limity její přesnosti

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Kalibrace a limity její přesnosti Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Kalibrace a limity její přesnosti Autor: Přednášející: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrS 1. VÝPOČET OBSAHU

Více

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza dat Brno 2016

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Vedoucí studia a odborný garant: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Vyučující: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Autor práce: ANDRII

Více

Úloha 1: Lineární kalibrace

Úloha 1: Lineární kalibrace Úloha 1: Lineární kalibrace U pacientů s podezřením na rakovinu prostaty byl metodou GC/MS měřen obsah sarkosinu v moči. Pro kvantitativní stanovení bylo nutné změřit řadu kalibračních roztoků o různé

Více

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba lineárních regresních modelů. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba lineárních regresních modelů. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Tvorba lineárních regresních modelů 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Úloha 1 Porovnání regresních přímek u jednoduchého lineárního regresního modelu Porovnání

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Regrese Závislostproměnných funkční y= f(x) regresní y= f(x)

Více

Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace )

Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace ) Příklad č. 1 Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace ) Zadání : Stanovení manganu ve vodách se provádí oxidací jodistanem v kyselém prostředí až na manganistan. (1) Sestrojte

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Kalibrace a limity její přesnosti Precheza a.s. Přerov 2005 Ing. Miroslav Štrajt 1. Zadání Úloha 1. Lineární kalibrace: u přímkové

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce KALIBRACE

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely )

Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely ) Úloha M608 Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely ) Zadání : Při kvantitativní analýze lidského krevního séra ovlivňují hodnotu obsahu vysokohustotního

Více

TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Statistické zpracování dat Semestrální práce ze 6. soustředění Předmět: 3.3 Tvorba nelineárních

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Vedoucí licenčního studia Prof. RNDr.

Více

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Semestrální práce z předmětu Tvorba nelineárních regresních

Více

Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat

Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Autor: Přednášející: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrS

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Kalibrace a limity její přesnosti Vedoucí licenčního studia Prof. RNDr. Milan Meloun,

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Kalibrace a limity její přesnosti 005/006 Ing. Petr Eliáš 1. LINEÁRNÍ KALIBRACE 1.1 Zadání Povrchově upravená suspenze TiO je protiproudně promývána v kaskádě Dorrových usazováků. Nejvíce

Více

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza

Více

Tvorba nelineárních regresních

Tvorba nelineárních regresních Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Zdravotní ústav

Více

Semestrální práce. 2. semestr

Semestrální práce. 2. semestr Licenční studium č. 89002 Semestrální práce 2. semestr Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Příklad 1 Porovnání dvou regresních přímek u jednoduchého lineárního regresního modelu. Počet

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Semestrální práce Licenční studium Galileo Předmět Nelineární regrese Jiří Danihlík Olomouc, 2016 Obsah... 1 Hledání vhodného

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium statistické zpracování dat Tvorba lineárních a kalibračních modelů při analýze dat Pavel Valášek Školní rok 2001 02 OBSAH 1 POROVNÁNÍ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice. Semestrální práce ANOVA 2015

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice. Semestrální práce ANOVA 2015 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 15. licenční studium INTERAKTIVNÍ STATISTICKÁ ANALÝZA DAT Semestrální práce ANOVA 2015

Více

Příloha č. 1 Grafy a protokoly výstupy z adstatu

Příloha č. 1 Grafy a protokoly výstupy z adstatu 1 Příklad 3. Stanovení Si metodou OES Byly porovnávány naměřené hodnoty Si na automatickém analyzátoru OES s atestovanými hodnotami. Na základě testování statistické významnosti regresních parametrů (úseku

Více

2.2 Kalibrace a limity její p esnosti

2.2 Kalibrace a limity její p esnosti UNIVERZITA PARDUBICE Òkolní rok 000/001 Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie LICEN NÍ STUDIUM STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT PÌI MANAGEMENTU JAKOSTI P EDM T:. Kalibrace a limity její p

Více

Semestrální práce. 2. semestr

Semestrální práce. 2. semestr Licenční studium č. 89002 Semestrální práce 2. semestr PŘEDMĚT 2.2 KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI Příklad 1 Lineární kalibrace Příklad 2 Nelineární kalibrace Příklad 3 Rozlišení mezi lineární a nelineární

Více

Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat

Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Seminární práce Monika Vejpustková leden 2016

Více

Semestrální práce. 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Semestrální práce. 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Semestrální práce 1 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Ing. Ján Lengyel, CSc. Centrální analytická laboratoř Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s. Husinec Řež 130 250 68 Řež V Řeži, únor

Více

http: //meloun.upce.cz,

http: //meloun.upce.cz, Porovnání rozlišovací schopnosti regresní analýzy spekter a spolehlivosti Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Katedra analytické chemie, Chemickotechnologická fakulta, Univerzita Pardubice, nám. s. Legií 565,

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Tvorba lineárních regresních modelů

Tvorba lineárních regresních modelů Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Zdravotní ústav

Více

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie 12. licenční studium PYTHAGORAS Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Semestrální práce 2009 RNDr. Markéta

Více

Tvorba modelu sorpce a desorpce 85 Sr na krystalických horninách za dynamických podmínek metodou nelineární regrese

Tvorba modelu sorpce a desorpce 85 Sr na krystalických horninách za dynamických podmínek metodou nelineární regrese Tvorba modelu sorpce a desorpce 85 Sr na krystalických horninách za dynamických podmínek metodou nelineární regrese Závěrečná práce 12. licenčního studia Pythagoras Fakulta chemicko-technologická, katedra

Více

Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat. Kalibrace a limity její přesnosti. Semestrální práce

Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat. Kalibrace a limity její přesnosti. Semestrální práce Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Semestrální práce Lenka Husáková Pardubice 2016 Obsah 1 Lineární kalibrace... 3 1.1 Zadání... 3 1.2 Data... 3 1.3

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Definice lineárního normálního regresního modelu Lineární normální regresní model Y Xβ ε Předpoklady: Matice X X n,k je matice realizací. Předpoklad: n > k, h(x) k - tj. matice

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti 3.3 v analýze dat Autor práce: Přednášející: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc Pro

Více

Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat. Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat. Semestrální práce

Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat. Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat. Semestrální práce Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Semestrální práce Lenka Husáková Pardubice 2016 Obsah 1 Porovnání dvou regresních přímek u jednoduchého

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce ANALÝZA

Více

S E M E S T R Á L N Í

S E M E S T R Á L N Í Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie S E M E S T R Á L N Í P R Á C E Licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti Předmět ANOVA analýza rozptylu

Více

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3)

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) KALIBRACE Chemometrie I, David MILDE Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) Činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti 2.1 Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Autor práce: Přednášející:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat ANOVA Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Odbor hygienických laboratoří

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat při managementu jakosti Semestrální práce Lineární regrese Ing. Jan Balcárek, Ph.D. vedoucí Centrálních laboratoří Precheza

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Tabulka č. 1 95%ní intervaly Úsek Směrnice model L1 L2 L1 L2 Leco1-0, , , ,15618 OES -0, , , ,21271

Tabulka č. 1 95%ní intervaly Úsek Směrnice model L1 L2 L1 L2 Leco1-0, , , ,15618 OES -0, , , ,21271 1 Příklad 1. Porovnání dvou regresních přímek Při výrobě automatových ocelí dané jakosti byla porovnávána závislost obsahu uhlíku v posledním zkušebním vzorku (odebraném z mezipánve na ZPO a analyzovaném

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Definice lineárního normálního regresního modelu Lineární normální regresní model Y β ε Matice n,k je matice realizací. Předpoklad: n > k, h() k - tj. matice je plné hodnosti

Více

ANOVA. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

ANOVA. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza dat Brno 2015 Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.

Více

Tabulka 1 Příklad dat pro kalibraci

Tabulka 1 Příklad dat pro kalibraci Kalibrace Menu: QCExpert Kalibrace Modul Kalibrace je určen především pro analytické laboratoře a metrologická pracoviště. Nabízí kalibrační modely pro lineární a nelineární kalibrační závislosti s možností

Více

Semestrální práce. 2. semestr

Semestrální práce. 2. semestr Licenční studium č. 89002 Semestrální práce 2. semestr PŘEDMĚT 2.1 TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT Příklad 4 Vícerozměrný lineární regresní model 2/24 V Ústí nad Orlicí dne: 20.8.2000

Více

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Úloha Nalezení vhodného modelu pro popis reakce TaqMan real-time PCR

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA. Semestrální práce

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA. Semestrální práce Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Brno, 2015 Doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D.

Více

Posouzení linearity kalibrační závislosti

Posouzení linearity kalibrační závislosti Posouzení linearity kalibrační závislosti Luděk Dohnal Referenční laboratoř pro klinickou biochemii,úkbld 1.LF UK a VFN, Karlovo nám. 32, 12111 Praha 2, ludek.dohnal@lf1.cuni.cz Paul Faigl FCDD, University

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce STATISTICKÁ

Více

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Seminární práce Monika Vejpustková červen 2016

Více

Lineární regrese. Komentované řešení pomocí MS Excel

Lineární regrese. Komentované řešení pomocí MS Excel Lineární regrese Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Tabulka se vstupními daty je umístěna v oblasti A1:B11 (viz. obrázek) na listu cela data Postup Základní výpočty - regrese Výpočet základních

Více

12. licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti. Lenka Hromádková

12. licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti. Lenka Hromádková 12. licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti Lenka Hromádková Desinfekční přípravky slouží k zneškodňování mikroorganismů (MO) vyvolávající onemocnění člověka nebo zvířat Druhy

Více

Plánování experimentu

Plánování experimentu Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Autor: Ing. Radek Růčka Přednášející: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. 1. LEPTÁNÍ PLAZMOU 1.1 Zadání Proces

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Pythagoras Statistické zpracování experimentálních dat Semestrální práce ANOVA vypracoval: Ing. David Dušek

Více

FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE. Semestrální práce z CHEMOMETRE. TOMÁŠ SYROVÝ 4.ročník

FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE. Semestrální práce z CHEMOMETRE. TOMÁŠ SYROVÝ 4.ročník FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE Semestrální práce z CHEMOMETRE TOMÁŠ SYROVÝ 4.ročník OBSAH: 1.Příklad C112 CHYBY A VARIABILITA INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ... 3 2. Příklad H207 PRŮZKUMOVÁ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Vedoucí studia a odborný garant: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Vyučující: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Autor práce: ANDRII

Více

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model LINEÁRNÍ REGRESE Chemometrie I, David MILDE Lineární regresní model 1 Typy závislosti 2 proměnných FUNKČNÍ VZTAH: 2 závisle proměnné: určité hodnotě x odpovídá jediná hodnota y. KORELACE: 2 náhodné (nezávislé)

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Regresní analýza. Eva Jarošová

Regresní analýza. Eva Jarošová Regresní analýza Eva Jarošová 1 Obsah 1. Regresní přímka 2. Možnosti zlepšení modelu 3. Testy v regresním modelu 4. Regresní diagnostika 5. Speciální využití Lineární model 2 1. Regresní přímka 3 nosnost

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Leptání plasmou. Ing. Pavel Bouchalík

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Leptání plasmou. Ing. Pavel Bouchalík SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Leptání plasmou Ing. Pavel Bouchalík 1. ÚVOD Tato semestrální práce obsahuje písemné vypracování řešení příkladu Leptání plasmou. Jde o praktickou zkoušku znalostí získaných při přednáškách

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická. Licenční studium Statistické zpracování dat

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická. Licenční studium Statistické zpracování dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Licenční studium Statistické zpracování dat 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat RNDr. Lada Kovaříková České technologické centrum

Více

III. Semestrální práce

III. Semestrální práce Licenční studium GALILEO STATISTICKÁ ANALÝZA DAT III. Semestrální práce 2.1 TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT Ing. Marek Bilko listopad, 2015 OBSAH 2.1 TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ

Více

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie 12. licenční studium PYTHAGORAS Statistické zpracování dat 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Semestrální

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK Základy ekonometrie Odhad klasického lineárního regresního modelu II Cvičení 3 Zuzana Dlouhá Klasický lineární regresní model - zadání příkladu Soubor: CV3_PR.xls Data: y = maloobchodní obrat potřeb

Více

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod Měření Pb v polyethylenu 36 různými laboratořemi 0,47 0 ± 0,02 1 µmol.g -1 tj. 97,4 ± 4,3 µg.g -1 Měření

Více

Semestrální práce str. 1. Semestrální práce. 2.1 Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat. 2.3 Kalibrace a limity její přesnosti

Semestrální práce str. 1. Semestrální práce. 2.1 Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat. 2.3 Kalibrace a limity její přesnosti Semestrální práce str. Semestrální práce 2. Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat 2.3 Kalibrace a limity její přesnosti Ing. Ján Lengyel, CSc. Centrální analytická laboratoř Ústav jaderného

Více

POLYNOMICKÁ REGRESE. Jedná se o regresní model, který je lineární v parametrech, ale popisuje nelineární závislost mezi proměnnými.

POLYNOMICKÁ REGRESE. Jedná se o regresní model, který je lineární v parametrech, ale popisuje nelineární závislost mezi proměnnými. POLYNOMICKÁ REGRESE Jedná se o regresní model, který je lineární v parametrech, ale popisuje nelineární závislost mezi proměnnými. y = b 0 + b 1 x + b 2 x 2 + + b n x n kde b i jsou neznámé parametry,

Více

2.1 Tvorba lineárních regresních

2.1 Tvorba lineárních regresních UNIVERZITA PARDUBICE Òkolní rok 2000/2001 Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie LICEN NÍ STUDIUM STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT PÌI MANAGEMENTU JAKOSTI P EDM T: 2.1 Tvorba lineárních regresních

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 1 PŘÍLOHA KE KAPITOLE 11 2 Seznam příloh ke kapitole 11 Podkapitola 11.2. Přilité tyče: Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4 Graf 5 Graf 6 Graf 7 Graf 8 Graf 9 Graf 1 Graf 11 Rychlost šíření ultrazvuku vs. pořadí

Více

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Ekonometrie Jiří Neubauer Katedra kvantitativních metod FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jiří Neubauer (Katedra UO

Více

Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality

Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality RNDr. Alena Mikušková FN Brno Pracoviště dětské medicíny, OKB amikuskova@fnbrno.cz Analytické znaky laboratorní metody

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice.

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice. UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 15. licenční studium INTERAKTIVNÍ STATISTICKÁ ANALÝZA DAT Semestrální práce VYUŽITÍ TABULKOVÉHO

Více

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Lineární regresní model kde Y = Xβ + e, y 1 e 1 β y 2 Y =., e = e 2 x 11 x 1 1k., X =....... β 2,

Více

PYTHAGORAS Statistické zpracování experimentálních dat

PYTHAGORAS Statistické zpracování experimentálních dat UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Květen 2008 Licenční studium PYTHAGORAS Statistické zpracování experimentálních dat Předmět 1.4 ANOVA a

Více

Analýza rozptylu ANOVA

Analýza rozptylu ANOVA Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat ANOVA ANOVA B ANOVA P Analýza rozptylu ANOVA Semestrální práce Lenka Husáková Pardubice 05 Obsah Jednofaktorová ANOVA... 3. Zadání... 3. Data... 3.3

Více

Aproximace a vyhlazování křivek

Aproximace a vyhlazování křivek Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Autor: Přednášející: Prof. Ing. Jiří Militký, Csc 1. SLEDOVÁNÍ ZÁVISLOSTI HODNOTY SFM2 NA BARVIVOSTI

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko - technologická Katedra analytické chemie

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko - technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko - technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie: Počítačové zpracování dat při kontrole a řízení jakosti SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Předmět: Aproximace

Více

Posouzení linearity kalibraèní závislosti

Posouzení linearity kalibraèní závislosti Posouzení linearity kalibraèní závislosti Ludìk Dohnal Referenèní laboratoø pro klinickou biochemii,úkbld 1.LF UK a VFN, Karlovo nám. 32, 12111 Praha 2, ludek.dohnal@lf1.cuni.cz Paul Faigl FCDD, University

Více

LINEÁRNÍ REGRESE Komentované řešení pomocí programu Statistica

LINEÁRNÍ REGRESE Komentované řešení pomocí programu Statistica LINEÁRNÍ REGRESE Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu Popisná

Více

Statistická analýza. jednorozměrných dat

Statistická analýza. jednorozměrných dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie icenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Statistická analýza jednorozměrných dat Zdravotní ústav se sídlem v

Více

Semestrální práce z CHEMOMETRIE I Statistické zpracování jednorozměrných dat

Semestrální práce z CHEMOMETRIE I Statistické zpracování jednorozměrných dat FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE Semestrální práce z CHEMOMETRIE I Statistické zpracování jednorozměrných dat DOMINIKA BURKOŇOVÁ 4.ročník 2000/2001 Dominika Burkoňová Příklad č.1

Více

Úlohy. Kompendium 2012, Úloha B8.01a, str. 785, Model y = P1 * exp( P2/(B801x + P3)

Úlohy. Kompendium 2012, Úloha B8.01a, str. 785, Model y = P1 * exp( P2/(B801x + P3) Úlohy Kompendium 2012, Úloha B8.01a, str. 785, Model y = P1 * exp( P2/(B801x + P3) Úloha B8.01 Závislost hmotnosti očních čoček na stáří králíků Dudzinksi a Mykytowycz (1961) ukázali, že hmotnost vysušených

Více

Menu: QCExpert Nelineární regrese Modul nelineární regrese slouží pro tvorbu a analýzu explicitních nelineárních regresních modelů v obecném tvaru

Menu: QCExpert Nelineární regrese Modul nelineární regrese slouží pro tvorbu a analýzu explicitních nelineárních regresních modelů v obecném tvaru Nelineární regrese Menu: QCExpert Nelineární regrese Modul nelineární regrese slouží pro tvorbu a analýzu explicitních nelineárních regresních modelů v obecném tvaru y = F(x,p) (1-1) kde y je nezávisle

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad. Řešení domácích úkolů č. 1 a 2 příklad 1

18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad. Řešení domácích úkolů č. 1 a 2 příklad 1 18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad Řešení domácích úkolů č. 1 a 2 příklad 1 Obecné pravidlo pro všechny testy Je stanovena nulová hypotéza: H 0 Je stanovena alternativní hypotéza: H A Je

Více