Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru"

Transkript

1 Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů VOŠ SOKRATES na trhu práce pod registračním číslem CZ.1.07/2.1.00/ Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a Mateřská škola SOKRATES 2012

2 NÁZEV PŘEDMĚTU: FINANČNÍ PRÁVO MODUL FINAČNÍ PRÁVO II. DOBA VÝUKY: III. Ročník, letní období OZNAČENÍ: FP II KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný OBSAH PŘEDMĚTU: Finanční právo II. je modulem navazujícím na modul Finanční právo I. Akcent je kladen na zvláštní okruhy činností, které spadají do finančního práva devizové právo, pojišťovnické právo, bankovní právo aj. Nezbytným se jeví rozbor rozpočtového a celního práva. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Aktivní účast na cvičeních, úspěšné kontrolní testy. FORMA ZKOUŠKY: Ústní. OSNOVA: 1. Devizové právo I, pojem a postavení devizového práva v systému finančního práva, základní pojmy a instituty systém devizových povinností. 2. Devizové právo II, směnárenské služby, povinnosti směnárníků, devizová licence a koncesní listina. 3. Veřejné bankovní právo I., pojem a postavení veřejného bankovního práva v systému finančního práva. 4. Veřejné bankovní právo II., vznik práva působit jako banka nebo pobočka zahraniční banky, bankovní dohled, nucená správa. 5. Veřejné pojišťovnické právo I., pojem a postavení veřejného pojišťovnického práva v systému finančního práva, vztah veřejného pojišťovnického práva k soukromému právu. 6. Veřejné pojišťovnické právo I., vznik práva působit jako pojišťovna nebo zajišťovna další subjekty působící v pojišťovnictví, dohled nad pojišťovnami 2

3 7. Rozpočtové právo I., úvod do fiskální části finančního práva, pojem a postavení rozpočtového práva v systému finančního práva, rozpočtová soustava ČR, státní rozpočet a rozpočtový proces státního rozpočtu. 8. Rozpočtové právo II., právní regulace finančního hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 9. Celní právo, pojem a postavení celního práva v systému finančního práva v kontextu členství v EU. 10. Právní regulace soustavy poplatků a cel. 11. Finanční právo procesní, finanční správa, proces, řízení, daňové řízení, subsidiární použití správního řádu v řízení ve věcech finančního práva. 12. Finanční právo trestní, odpovědnost za porušení finančně právních předpisů správní a trestní. STUDIJNÍ LITERATURA: BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 4. aktualiz. vyd. Praha: C. H. Beck, s GRÚŇ, Lubomír. Finanční právo a jeho instituty. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, s MRKÝVKA, Petr a kol. Finanční právo a finanční správa. Díl 1. Brno: Masarykova univerzita, s MRKÝVKA, Petr a kol. Finanční právo a finanční správa. Díl 2. Brno: Masarykova univerzita, s DOPORUČENÁ LITERATURA: PAZDERSKÁ, Ivana. Finanční právo. Kunovice: Evropský polytechnický institut, s PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Finanční právo: finance územní samosprávy. Brno: Masarykova univerzita, s

4 NÁZEV PŘEDMĚTU: FINANČNÍ PRÁVO MODUL FINAČNÍ PRÁVO II. DOBA VÝUKY: III. Ročník, letní období OZNAČENÍ: FP II KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný Návrh na aktualizaci OBSAH PŘEDMĚTU: Finanční právo II je modulem navazujícím na modul Finanční právo I. Akcent je kladen především na praktickou aplikaci daňového (berního) práva, právní regulaci správních, soudních a místních poplatků, cel a celního řízení. Součástí je i rozpočtové právo ve vztahu k tvorbě státního rozpočtu, problematika rozpočtové soustavy a rozpočtového procesu v ČR, vč. právní problematiky rozpočtů územních samosprávných celků (obcí i kraje). Tento modul zároveň představuje exkurz do práva bankovního, devizového práva a práva pojišťovnického. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Aktivní účast na cvičeních, úspěšné kontrolní testy. FORMA ZKOUŠKY: Ústní. OSNOVA: 1. Finanční právo procesní, finanční správa, správce daně a osoby zúčastněné na správě daní, místní příslušnost správce daně, daňový subjekt, procesní způsobilost, lhůty, doručování, spisová dokumentace. Řízení a další postupy, Vyhledávací činnost správce daně. Registrační řízení. Daňová kontrola průběh řízení, důkazní prostředky, rozhodnutí, náklady řízení, opravné a dozorčí prostředky. Subsidiární použití správního řádu v řízení. Vztah ke správnímu soudnictví. 4

5 2. Právní regulace soustavy poplatků I. Správní poplatky předmět poplatků, sazby, vyměření a vybírání správního poplatku, splatnost, osvobození od správního poplatku, vrácení správního poplatku, následky jeho nezaplacení. Dohled územních finančních orgánů nad vyměření a vybírání správního poplatku. Soudní poplatky předmět poplatku, vznik poplatkové povinnosti, sazby poplatků, splatnost, následky nezaplacení, vrácení soudního poplatku. 3. Právní regulace soustavy poplatků II. Místní poplatky druhy, regulace, tvorba sazby poplatku, splatnost, osvobození od místních poplatků, poplatkové řízení, následky nezaplacení místních poplatků. 4. Rozpočtové právo I., pojem a postavení rozpočtového práva v systému finančního práva, veřejné finance a rozpočtový proces v ČR, rozpočtová soustava, veřejné příjmy a výdaje, rozpočtová pravidla. 5. Rozpočtové právo II., právní regulace finančního hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Rozpočet obce a rozpočet kraje, rozpočtový proces. 6. Veřejné bankovní právo, pojem, postavení veřejného bankovního práva v systému finančního práva, banky, bankovní dohled, nucená správa 7. Devizové právo, pojem a postavení devizového práva v systému finančního práva, základní pojmy a instituty, směnárenské služby. 8. Celní právo, pojem a postavení celního práva v systému finančního práva v kontextu členství v EU. Celní správa ČR orgány, působnost, funkce, pravomoc, mezinárodní spolupráce. Celní dohled, celní kontrola. Dovoz a vývoz zboží. Clo. Přestupky a správní delikty, pořádková pokuta. 9. Veřejné pojišťovnické právo, pojem a postavení veřejného pojišťovnického práva v systému finančního práva, subjekty působící v pojišťovnictví, dohled nad pojišťovnami. 10. Finanční právo trestní, odpovědnost za porušení finančně právních předpisů správní a trestní. STUDIJNÍ LITERATURA: GRÚŇ, Lubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, s

6 MRKÝVKA Petr a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s MRKÝVKA, Petr a kol. Finanční právo a finanční správa. Díl 2. Brno: Masarykova univerzita, s ŠELEŠOVSKÝ Jan a Robert JAHODA. Veřejné finance ČR a EU. Brno, Masarykovo univerzita, 2004, s příslušné zákony a právní předpisy platné a účinné v roce 2013 DOPORUČENÁ LITERATURA: MRKÝVKA, Petr a kol. Finanční právo a finanční správa. Díl 1. Brno: Masarykova univerzita, s STEJSKAL, Jan. Daňová teorie a politika. Pardubice, Univerzita Pardubice, s. 94 6

7 NÁZEV PŘEDMĚTU: MAKROEKONOMIE DOBA VÝUKY: I. Ročník, letní období OZNAČENÍ: MAKRO KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný OBSAH PŘEDMĚTU: Předmět Makroekonomie je navazujícím na předmět Mikroekonomie, jeho náplň je věnována makroekonomické problematice, makroekonomickým agregátům, monetární politice, fiskální politice, teorii růstu a hospodářskému cyklu, platební bilanci, inflaci, apod. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Aktivní účast na cvičeních. Úspěšný zápočtový test. FORMA ZKOUŠKY: Ústní. OSNOVA: 1. Úvod do makroekonomie. 2. Makroekonomické agregáty měření důchodu a cenové hladiny. 3. Jednoduchý keynesiánský model určení důchodu. 4. Agregátní poptávka, agregátní nabídka. 5. Teorie peněz, jednoduchý peněžní multiplikátor. 6. Monetární politika, centrální bankovnictví, peněžní zásoba. 7. Peníze v otevřené ekonomice, teorie devizového kurzu. 8. Fiskální politika, veřejný dluh, deficit státního rozpočtu. 9. Nezaměstnanost a její determinanty. 10. Problematika inflace. 11. Teorie růstu a hospodářský cyklus. 12. Platební bilance, její struktura a vyrovnávací mechanismy. STUDIJNÍ LITERATURA FRAIT, Jan a kol. Makroekonomie. Ostrava: VŠB-TU, s

8 HALL, Robert E. Economics: principles and applications. Mason: Thomson, s KRAMEŠ, Jaroslav. Makroekonomie: základní kurz. Praha: Oeconomica, s SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie. Praha: Svoboda, s DOPORUČENÁ LITERATURA: DORNBUSCH, Rudinger a kol. Macroeconomics. Boston: McGraw-Hill/Irwin, s HOLMAN, Robert. Ekonomie. 4. aktualiz. vyd. Praha: C. H. Beck, s MÁČE, Miroslav. Makroekonomie v kostce. Praha: Grada, s SEKERKA, Bohuslav. Makroekonomie. Praha: Profess Consulting, s FRAIT, Jan. Běžný účet, měnové kursy a makroekonomická dynamika v malé otevřené ekonomice. Ostrava: VŠB-TU, s BROŽOVÁ, Dagmar. Kapitoly z ekonomie trhů práce. Praha: Oeconomica, s LACINA, Luboš. Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha: C. H. Beck, s ONDRČKA, Pavel. Makroekonomie různých ekonomických proudů. Brno: Masarykova univerzita, s

9 NÁZEV PŘEDMĚTU: MAKROEKONOMIE DOBA VÝUKY: I. Ročník, letní období OZNAČENÍ: MAKRO KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný Návrh na aktualizaci OBSAH PŘEDMĚTU: Předmět Makroekonomie je navazujícím na předmět Mikroekonomie, jeho náplň je věnována makroekonomické problematice, makroekonomickým agregátům, monetární politice, fiskální politice, teorii růstu a hospodářskému cyklu, platební bilanci, inflaci, apod. Zvýšení hodinové dotace pro cvičení. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Aktivní účast na cvičeních. Úspěšný zápočtový test. FORMA ZKOUŠKY: Ústní. OSNOVA: 1. Úvod do makroekonomie. 2. Makroekonomické agregáty měření důchodu a cenové hladiny. 3. Jednoduchý keynesiánský model určení důchodu. 4. Agregátní poptávka, agregátní nabídka. 5. Teorie peněz, jednoduchý peněžní multiplikátor. 6. Monetární politika, centrální bankovnictví, peněžní zásoba. 7. Peníze v otevřené ekonomice, teorie devizového kurzu. 8. Fiskální politika, veřejný dluh, deficit státního rozpočtu. Problematika veřejného dluhu v kontextu ekonomické krize. 9. Nezaměstnanost a její determinanty. Vývoj nezaměstnanosti v České republice. 10. Problematika inflace. Vývoj inflace v České republice. 11. Teorie růstu a hospodářský cyklus. 12. Platební bilance, její struktura a vyrovnávací mechanismy. 9

10 STUDIJNÍ LITERATURA: FRAIT, Jan a kol. Makroekonomie. Ostrava: VŠB-TU, s HALL, Robert E. Economics: principles and applications. Mason: Thomson, s KRAMEŠ, Jaroslav. Makroekonomie: základní kurz. Praha: Oeconomica, s SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie. Praha: Svoboda, s DOPORUČENÁ LITERATURA: DORNBUSCH, Rudinger a kol. Macroeconomics. Boston: McGraw-Hill/Irwin, s HOLMAN, Robert. Ekonomie. 4. aktualiz. vyd. Praha: C. H. Beck, s MÁČE, Miroslav. Makroekonomie v kostce. Praha: Grada, s SEKERKA, Bohuslav. Makroekonomie. Praha: Profess Consulting, s FRAIT, Jan. Běžný účet, měnové kursy a makroekonomická dynamika v malé otevřené ekonomice. Ostrava: VŠB-TU, s BROŽOVÁ, Dagmar. Kapitoly z ekonomie trhů práce. Praha: Oeconomica, s LACINA, Luboš. Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha: C. H. Beck, s ONDRČKA, Pavel. Makroekonomie různých ekonomických proudů. Brno: Masarykova univerzita, s

11 NÁZEV PŘEDMĚTU: MIKROEKONOMIE DOBA VÝUKY: I. Ročník, zimní období OZNAČENÍ: MIKRO KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný OBSAH PŘEDMĚTU: Předmět Mikroekonomie je určen k základnímu seznámení s ekonomickou problematikou, problematikou ekonomické vědy, základními pojmy a vývojem ekonomického myšlení. Jádro předmětu je pak věnováno mikroekonomii, zejména chování spotřebitele, firem a trhu výrobních faktorů. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Aktivní účast na cvičeních, úspěšné kontrolní testy, úspěšný zápočtový test. FORMA ZKOUŠKY: Kombinovaná. OSNOVA: 1. Úvod do ekonomie, pojem a předmět ekonomie, metody ekonomie. 2. Vývoj ekonomického myšlení. 3. Mikroekonomie základní charakteristika, tržní mechanismus, nabídka a poptávka. 4. Chování spotřebitele, užitek, mezní užitek. 5. Chování firem výrobní náklady, zisk a ztráta, produkt, analýza příjmů a nákladů firem. 6. Trhy základní charakteristika. 7. Tržní struktura. 8. Trh dokonalé konkurence. 9. Monopol. 10. Monopolistická konkurence. 11. Oligopol. 12. Trh výrobních faktorů. 13. Tržní selhání. 14. Teorie veřejné volby. 11

12 STUDIJNÍ LITERATURA: MACÁKOVÁ, Libuše a kol. Mikroekonomie: základní kurs. Slaný: Melandrium, s FUCHS, Kamil a Pavel TULEJA. Mikroekonomie I. Brno: Masarykova univerzita, s HOLMAN, Robert. Ekonomie. Praha: C. H. Beck, s KRAFT, Jiří a Pavla BEDNÁŘOVÁ. Ekonomie I. Liberec: Technická univerzita, s MACÁKOVÁ, Libuše a kol. Mikroekonomie: základní kurs. Slaný: Melandrium, s SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie. Praha: Svoboda, s SOUKUPOVÁ, Jana. Mikroekonomie. Praha: Management Press, s ŠKAPA, Stanislav. Mikroekonomie. Brno: Zdeněk Novotný, s DOPORUČENÁ LITERATURA: FRANK, Robert H. a Ben B. BERNANKE. Ekonomie. Praha: Grada, s SOUKUP, Jiří. Mikroekonomická analýza. Slaný: Melandrium, s BRADLEY, R. Schiller a kol. Mikroekonomie dnes. Brno: Computer Press, s HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha: C. H. Beck, s BROŽOVÁ, Dagmar. Kapitoly z ekonomie trhů práce. Praha: Oeconomica, s HOLMAN, Robert a kol. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C. H. Beck, s

13 NÁZEV PŘEDMĚTU: MIKROEKONOMIE DOBA VÝUKY: I. Ročník, zimní období OZNAČENÍ: MIKRO KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný Návrh na aktualizaci OBSAH PŘEDMĚTU: Předmět Mikroekonomie je určen k základnímu seznámení s ekonomickou problematikou, problematikou ekonomické vědy, základními pojmy a vývojem ekonomického myšlení. Jádro předmětu je pak věnováno mikroekonomii, zejména chování spotřebitele, firem a trhu výrobních faktorů. Rozšíření výuky o cvičení a zvýšení jejich hodinové dotace. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Aktivní účast na cvičeních, úspěšné kontrolní testy, úspěšný zápočtový test. FORMA ZKOUŠKY: Kombinovaná. OSNOVA: 1. Úvod do ekonomie, pojem a předmět ekonomie, metody ekonomie. 2. Vývoj ekonomického myšlení. 3. Mikroekonomie základní charakteristika, tržní mechanismus, nabídka a poptávka. 4. Chování spotřebitele, užitek, mezní užitek. 5. Chování firem výrobní náklady, zisk a ztráta, produkt, analýza příjmů a nákladů firem. 6. Trhy základní charakteristika. 7. Tržní struktura. 8. Trh dokonalé konkurence. 9. Monopol. 10. Monopolistická konkurence. 11. Oligopol. 12. Trh výrobních faktorů. 13

14 13. Tržní selhání. 14. Teorie veřejné volby. STUDIJNÍ LITERATURA: MACÁKOVÁ, Libuše a kol. Mikroekonomie: základní kurs. 11. Vydání. Slaný: Melandrium, s FUCHS, Kamil a Pavel TULEJA. Mikroekonomie I. Brno: Masarykova univerzita, s HOLMAN, Robert. Ekonomie. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, s KRAFT, Jiří, Pavla BEDNÁŘOVÁ, Aleš KOCOUREK. Ekonomie I. 7. vydání. Liberec: Technická univerzita, s SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie. Praha: Svoboda, s SOUKUPOVÁ, Jana. Mikroekonomie. 3. doplněné vydání. Praha: Management Press, s ŠKAPA, Stanislav. Mikroekonomie. Brno: Zdeněk Novotný, s DOPORUČENÁ LITERATURA: FRANK, Robert H. a Ben B. BERNANKE. Ekonomie. Praha: Grada, s SOUKUP, Jiří. Mikroekonomická analýza. Slaný: Melandrium, s BRADLEY, R. Schiller a kol. Mikroekonomie dnes. Brno: Computer Press, s HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha: C. H. Beck, s BROŽOVÁ, Dagmar. Kapitoly z ekonomie trhů práce. Praha: Oeconomica, s HOLMAN, Robert a kol. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C. H. Beck, s HOŘEJŠÍ, Bronislava. Mikroekonomie. 5. aktualizované vydání. Praha: Management Press, S

15 NÁZEV PŘEDMĚTU: OBCHODNÍ KORESPONDENCE DOBA VÝUKY: III. Ročník, letní období OZNAČENÍ: OBCHK KLASIFIKACE: Zápočet TYP: Povinný OBSAH PŘEDMĚTU: Studenti v tomto předmětu získají poznatky a zkušenosti s vytvářením písemností potřebných pro obchodování a řízení podniku. Seznámí se s nornou ČSN Úprava písemností zpracovávaných textovými editory. Budou umět správně sestavit obchodní dopis, objednávku, fakturu, nabídku, poptávku, vnitropodnikové směrnice a pokyny, zápisy z porad, životopis, pracovní hodnocení, atd. Důraz je kladen jak na formální stránku, tak i na stylistické vyjadřování. Výuka probíhá v počítačové učebně. POŽADAVKY K ZÁPOČTU: Aktivní účast na cvičeních. Vypracování zadaného úkolu. FORMA ZÁPOČTU: Písemná. OSNOVA: 1. Význam písemného styku, rozdělení písemností, stylizace textů, pravopis. 2. Tvorba obchodního dopisu, části dopisu, normalizovaná úprava, zásady stylizace, psychologie obchodního dopisu. 3. Písemnosti při obchodování, poptávka, nabídka, objednávka, faktura. 4. Písemnosti při obchodování, přepravní dispozice, reklamace, odpověď na reklamaci, urgence. 5. Písemnosti při řízení podniku, přehled a jazyková úprava, směrnice, oběžník pokyny, zprávy, zápisy z porad. 6. Písemnosti při řízení podniku, pracovní cesty. 7. Písemnosti při řízení podniku, personální písemnosti. 8. Právní písemnosti, plná moc, smlouvy. 9. Tiskopisy, vyplňování, náležitosti, komunikace s českou poštou. 15

16 10. Elektronická pošta, faxová zpráva. 11. Cizojazyčná korespondence, úprava dopisu, pravopis, náležitosti adres do ciziny. 12. Manipulace s písemnostmi, pojmy, třídění a zapisování písemností, doručování a oběh, vyřizování, podepisování, archivace a skartace. STUDIJNÍ LITERATURA: FLEISCHMANNOVÁ, Emílie a kol. Obchodní korespondence pro střední školy. 2. vyd. Praha: Fortuna. 2006, s KULDOVÁ, Olga. Normalizovaná úprava písemností komentovaná norma s ukázkami. Praha: Fortuna. 2005, s. 80. doporučená Literatura: MARTINCOVÁ, Olga a kol. Pravidla českého pravopisu školní vydání včetně dodatku. Praha: Fortuna. 2004, s

17 NÁZEV PŘEDMĚTU: OBCHODNÍ KORESPONDENCE DOBA VÝUKY: III. ročník, letní období OZNAČENÍ: OBCHK KLASIFIKACE: Zápočet TYP: Povinný Návrh na aktualizaci OBSAH PŘEDMĚTU: Studenti v předmětu Obchodní korespondence získají poznatky a zkušenosti s vytvářením písemností potřebných pro obchodování a řízení podniku. Seznámí se s nornou ČSN Úprava písemností zpracovávaných textovými editory a také s normou ČSN Dopisní papíry pro obchodní a úřední korespondenci, zákon č. 29/2000 Sb., úprava adres a poštovní služby. Studenti budou umět po absolvování vyhotovit na počítači různé druhy písemností v normalizované úpravě, případně s využitím šablon dopisních předtisků. Mají vědomosti o obsahové náplni a stylizaci obchodních dopisů, komunikují prostřednictvím elektronické pošty a pracují s webovými stránkami. Studenti využívají získanou dovednost ovládat klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou. Výuka probíhá v počítačové učebně. POŽADAVKY K ZÁPOČTU: Aktivní účast na cvičeních. Vypracování zadaného úkolu. FORMA ZÁPOČTU: Písemná. OSNOVA: 1. Pravidla normalizované úpravy písemností, adresy, tituly, zkratky, bloková úprava dopisu 2. Životopis, motivační dopis 3. Význam písemného styku, organizace písemného styku, ukládací pomůcky 4. Vybrané pokyny pro grafickou úpravu textů, chystáme se psát dopis, úprava obchodních a úředních dopisů 5. Adresy 17

18 6. Písemnosti při nákupu a prodeji, poptávka, nabídka, objednávka, potvrzení objednávky 7. Písemnosti při obchodování, urgence, reklamace, upomínka 8. Písemnosti při řízení podniku, přehled a jazyková úprava, směrnice, oběžník pokyny, zprávy, zápisy z porad, pracovní cesta 9. Písemnosti při řízení podniku, personální písemnosti 10. Jednoduché právní listiny, potvrzenka, plná moc, dlužní úpis 11. Dopisy občana organizaci, stížnost, žádost 12. Osobní dopisy, gratulace, kondolence, pozvánka 13. Cizojazyčná korespondence, úprava dopisu, pravopis, náležitosti adres do ciziny 14. Jak napsat a upravit seminární práci, projekt STUDIJNÍ LITERATURA: FLEISCHMANNOVÁ, Emílie a kol., Obchodní korespondence pro střední školy. 2.vyd. Praha: Fortuna. 2006, s KULDOVÁ, Olga. Normalizovaná úprava písemností komentovaná norma s ukázkami. Praha: Fortuna. 2005, s. 80. KULDOVÁ, Olga a Emílie FLEISCHMANNOVÁ. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. 6.vyd., Praha: Fortuna. 2007, s DOPORUČENÁ LITERATURA: MARTINCOVÁ, Olga a kol. Pravidla českého pravopisu školní vydání včetně dodatku. Praha: Fortuna. 2004, s

19 NÁZEV PŘEDMĚTU: DOBA VÝUKY: III. Ročník, zimní období OBCHODNÍ PRÁVO MODUL OBCHODNÍ PRÁVO III. OZNAČENÍ: OP III KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný OBSAH PŘEDMĚTU: Předmět Obchodní právo přináší ucelený pohled na základní zásady obchodního práva, subjekty obchodního práva, obchodněprávní vztahy a dále pak podrobně rozebírá problematiku obchodních společností a závazkového práva. S ohledem na systematiku předmětu je zařazen modul Obchodní právo I., na který navazuje Obchodní právo II. a Obchodní právo III. Modul Obchodní právo III. je zaměřen na problematiku obchodně závazkových vztahů (obligací), teoretického členění obligací, včetně výkladu k jednotlivým formám nominálních, a inominátních smluv. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Aktivní účast na cvičeních, úspěšné kontrolní testy, úspěšný zápočtový test. OSNOVA: 1. Úvod do studia obchodních závazkových vztahů, výklady o obecné úpravě obchodních závazků. 2. Druhy obchodů. 3. Působnost obchodního zákoníku v závazkových vztazích. 4. Uzavírání obchodních smluv. 5. Typové smlouvy a inominátní kontrakt, obchodní podmínky. 6. Zajišťovací instituty - přehled. 7. Zánik závazků splněním a jinými způsoby. 8. Čas jako obchodněprávní skutečnost, promlčení. 9. Výklad o jednotlivých smluvních typech v obchodním právu. 10. Kupní smlouva, smlouva o dílo. 19

20 11. Leasing, Bankovní služby, fakturace, placení. 12. Smlouva o prodeji podniku, smlouva o kontrolní činnosti, smlouva o tichém společenství. 13. Výklad o cenných papírech, pojem a druhy cenných papírů. 14. Směnky, ostatní cenné papíry, trh s cennými papíry. STUDIJNÍ LITERATURA: PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. Praha: Linde, 1995, s KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vyd., Praha: C. H. Beck, s BEJČEK, Josef, Karel ELIÁŠ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva: obchodní závazky. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s DOPORUČENÁ LITERATURA: PELIKÁNOVÁ, Irena. Úvod do srovnávacího práva obchodního. Praha: C.H.Beck, 2000, s MAREK, Karel. K obchodním závazkovým vztahům. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, s. 91. PELIKÁNOVÁ, Irena a Stanislava ČERNÁ. Obchodní právo 2., Společnosti obchodního práva a družstva. Praha: ASPI, s

21 NÁZEV PŘEDMĚTU: DOBA VÝUKY: III. Ročník, zimní období OBCHODNÍ PRÁVO MODUL OBCHODNÍ PRÁVO III. OZNAČENÍ: OP III KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný Návrh na aktualizaci OBSAH PŘEDMĚTU: Předmět Obchodní právo přináší ucelený pohled na základní zásady obchodního práva, subjekty obchodního práva, obchodněprávní vztahy a dále pak podrobně rozebírá problematiku obchodních společností a závazkového práva. S ohledem na systematiku předmětu je zařazen modul Obchodní právo I., na který navazuje Obchodní právo II. a Obchodní právo III. Modul Obchodní právo III. je zaměřen na problematiku obchodně závazkových vztahů (obligací), teoretického členění obligací, včetně výkladu k jednotlivým formám nominálních, ale inominátních smluv a dále problematiku cenných papírů. Výuka probíhá rovněž dle rekodifikovaného práva, nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Aktivní účast na cvičeních, úspěšné kontrolní testy, úspěšný zápočtový test. OSNOVA: 1. Úvod do studia obchodních závazkových vztahů, výklady o obecné úpravě obchodních závazků. 2. Druhy obchodů. 3. Působnost obchodního zákoníku v závazkových vztazích. 4. Uzavírání obchodních smluv, vznik a změna závazků. 5. Typové smlouvy a inominátní kontrakt, obchodní podmínky. 6. Zajišťovací instituty - přehled. 7. Zánik závazků splněním a jinými způsoby. 21

22 8. Čas jako obchodněprávní skutečnost, promlčení. 9. Výklad o jednotlivých smluvních typech v obchodním právu. 10. Kupní smlouva, smlouva o dílo. 11. Leasing, Bankovní služby, fakturace, placení. 12. Smlouva o prodeji podniku, smlouva o kontrolní činnosti, smlouva o tichém společenství. 13. Nový občanský zákoník a jeho vliv na úpravu závazkových vztahů, dopad právní úpravy na vztahy po účinnosti nového občanského zákoníku. 14. Výklad o cenných papírech, pojem a druhy cenných papírů. 15. Směnky, ostatní cenné papíry, trh s cennými papíry. STUDIJNÍ LITERATURA: PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. Praha: Linde, 1995, s KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vyd., Praha: C. H. Beck, s BEJČEK, Josef, Karel ELIÁŠ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva: obchodní závazky. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník. Ostrava: Sagit, s DOPORUČENÁ LITERATURA: PELIKÁNOVÁ, Irena. Úvod do srovnávacího práva obchodního. Praha: C.H.Beck, 2000, s MAREK, Karel. K obchodním závazkovým vztahům. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, s. 91. PELIKÁNOVÁ, Irena a Stanislava ČERNÁ. Obchodní právo 2., Společnosti obchodního práva a družstva. Praha: ASPI, s

23 NÁZEV PŘEDMĚTU: OBČANSKÉ PRÁVO DOBA VÝUKY: II. Ročník, zimní období OZNAČENÍ: OBČP KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný OBSAH PŘEDMĚTU: Občanské právo je základním odvětvím právního řádu ČR. Zachycuje ucelený pohled na problematiku právní subjektivity fyzických a právnických osob, statusových práv osob, věcných práv (vlastnické, zástavní, věcná práva k věci cizí aj.), obligačních vztahů (smlouvy, odpovědnostní vztahy), dědického práva (vznik a nabývání dědictví, zákonná a testamentární posloupnost), jednotlivých smluvních typů. Dále zahrnuje oblast práva procesního soustavu justičních orgánů a orgánů poskytujících ochranu právům (advokacie, notářství, daňové poradenství). Není opomenuta ani problematika soudního řízení u všech soudních instancí, včetně řádných a mimořádných opravních prostředků. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Aktivní účast na cvičeních, úspěšné kontrolní testy, úspěšný zápočtový test. FORMA ZKOUŠKY: Ústní OSNOVA: 1. Pojem, předmět, obsah a zařazení občanského práva v systému práva. 2. Soukromoprávní skutečnosti, právní úkon, událost, stav aj. 3. Osobní práva statusová, osobní práva osobnostní (všeobecná práva osobnostní). 4. Fyzické osoby, právní subjektivita. 5. Právnické osoby, právní subjektivita. 6. Právo vlastnické, právo k pozemkovému a stavebnímu vlastnictví a práva sousedská, právo spoluvlastnické a právo k bytovému vlastnictví. 7. Společné jmění manželů, obsah, forma, zúžení. 8. Občanské právo procesní a civilní proces - pojem občanského práva procesního a civilního procesu, vznik a význam civilního procesu. 23

24 9. Organizace soudů v ČR a základní principy soudní organizace - pojem soudnictví a soudu, soudní soustava v ČR, základní principy organizace soudů, správní soudnictví. 10. Druhy civilního procesu - charakteristika jednotlivých druhů civilního procesu, procesněprávní vztah. 11. Základní zásady občanského soudního řízení, pojem základních procesních principů, charakteristika a význam jednotlivých procesních principů. 12. Řízení na soudu I. stupně, zahájení řízení a jeho účinky, procesní podmínky, žaloba a žalobní právo. 13. Řízení na soudu I. stupně, diferenciace procesu na řízení sporné a řízení nesporné, nesporná řízení. 14. Dokazování, pojem a předmět dokazování, průběh dokazování, důkazní břemeno, důkazní prostředky a jejich druhy. Soudní rozhodnutí - druhy soudních rozhodnutí, formy rozhodnutí a jejich náležitosti, právní moc rozhodnutí, vykonatelnost rozhodnutí. STUDIJNÍ LITERATURA: FIALA, Josef a kol. Občanské právo hmotné. 3. vydání. Brno: Doplněk, 2002, s KNAPPOVÁ, Marta, Jiří ŠVESTKA, Jan DVOŘÁK a kol. Občanské právo hmotné 1, 4. akt. a dopl. vyd., Praha: ASPI, 2006, s WINTEROVÁ, Alena a kol. Občanské právo procesní. Praha: Linde, 2006, s DOPORUČENÁ LITERATURA: ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník. I. a II. díl. Praha: C.H.Beck, 2008, s HURDÍK, Jan, Josef FIALA, a Milana HRUŠÁKOVÁ. Úvod do soukromého práva. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s

25 NÁZEV PŘEDMĚTU: OBČANSKÉ PRÁVO DOBA VÝUKY: II. Ročník, zimní období OZNAČENÍ: OBČP KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný Návrh na aktualizaci OBSAH PŘEDMĚTU: Občanské právo je základním odvětvím právního řádu ČR, je souborem právních norem, které stanoví osobní a majetkový statut subjektů. Občanské právo v současné době prochází zásadními změnami, které se promítají do nového občanského zákoníku, jež nabude účinnosti od Jedná se o obecný kodex soukromého práva, jehož cílem je shrnout základní právní pravidla, která se vztahují k soukromým právním záležitostem společným všem osobám, řeší tedy otázky osob, věcí a právních jednání. Nové pojetí občanského práva si ponechává tradiční dělení na práva osobní a práva majetková. Tomu odpovídá i vnitřní členění občanského zákoníku, který se zabývá nejdříve osobními právy, poté právy souvisejícími s rodinou a rodinnými vztahy, dále právy majetkovými spolu s právem dědickým a nakonec právem obligačním, jež upravuje práva a povinnosti vzniklé v soukromém styku mezi osobami. Dále zahrnuje oblast práva procesního soustavu justičních orgánů a orgánů poskytujících ochranu právům (advokacie, notářství). Není opomenuta ani problematika soudního řízení u všech soudních instancí, včetně řádných a mimořádných opravných prostředků. V rámci předmětu studenti získají praktické zkušenosti se sepisováním smluv dle občanského zákoníku, např. smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o půjčce, dále pak dokumentů jako jsou plná moc, závěť, odstoupení od smlouvy atd. Studenti připravují také dokumenty k jednotlivým částem soudního řízení (návrh na zahájení řízení, zpětvzetí návrhu, odvolání, aj.), včetně pořizování zápisů soudních i jiných jednání, což jsou znalosti nutné především pro pracovníka na typové pozici právní asistent, specialista pohledávek, či realitní makléř. 25

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI ČMKOS PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI www.cmkos.cz 9 788087 306086 KOLEKTIV AUTORŮ ISBN 978-80-87306-08-6 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz evropský sociální fond v ČR PREVENCE

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více