Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:"

Transkript

1 Maturity odměny 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím všech stránek. 2. Všechny kopie musí obsahovat označení autorského práva společnosti Alfa Software, s.r.o. 3. Tento dokument nesmí být distribuován za účelem dosažení zisku. Avensio Software je registrovaná ochranná známka. Ostatní v textu použité názvy produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Technická podpora: Maturity odměny V tomto dokumentu naleznete základní informace k odměnám předsedů zkušebních maturitních komisí, komisařů a hodnotitelů písemných prací, a to zejména z pohledu jejich zadání do programu AVENSIO Software. Obsah 1 Legislativa Vymezení funkcí Předseda zkušební komise Školní maturitní komisař Hodnotitel písemné práce Jiný úkon v obecném zájmu, náhradu platu a cestovní náhrady Jiný úkon v obecném zájmu a náhrada platu Cestovní náhrady Odměny předsedům, komisařům a hodnotitelům písemných prací Nárok na odměnu Výše odměny a její splatnost Smlouva uzavřená podle občanského zákoníku Pojistné na zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Zdanění odměn Shrnutí k odvodům z odměn Program AVENSIO Software Uložení pracovního poměru Zadání odměny Zadání cestovného Další související nastavení Hlídání/nehlídání minimálního vyměřovacího základu pro ZP Další údaje Přihlášky, odhlášky, potvrzení o příjmech, ELDP Vnitřní doklad na zúčtování mezd Odměny a jejich statistické vykazování Užitečné odkazy Legislativa Pravidla odměňování, poskytování cestovních náhrad a některé pracovněprávní souvislosti činnosti předsedů zkušebních maturitních komisí, zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky a

2 2 Avensio zkušebních komisí pro absolutorium, školních maturitních komisařů a hodnotitelů písemných prací jsou upraveny v ustanovení 184 odst. 1 až 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona): Podle ustanovení 184 odst. 1 školského zákona: Účast členů ve zkušební komisi pro závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutorium v konzervatoři, absolutorium a činnost komisaře je jiným úkonem v obecném zájmu, při němž náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. V těchto případech se nepoužije 206 odst. 3 a 4 zákoníku práce. Právnická osoba, která vykonává činnost školy, ve které se zkoušky konají, poskytuje osobám uvedeným ve větě první cestovní náhrady za podmínek a ve výši stanovených v části sedmé zákoníku práce s tím, že za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se považuje bydliště těchto osob. Podle ustanovení 184 odst. 2 školského zákona: Za výkon funkce předsedy zkušební komise pro závěrečné zkoušky, pro absolutorium v konzervatoři a absolutorium, funkce předsedy zkušební maturitní komise, komisaře a hodnotitele písemné práce náleží odměna. Odměnu s výjimkou odměny komisaře a hodnotitele písemné práce z cizího jazyka poskytuje právnická osoba vykonávající činnost školy; v případě komisaře a hodnotitele písemné práce z cizího jazyka poskytuje odměnu Centrum. Výši odměny a pravidla jejího poskytování stanoví ministerstvo vyhláškou. Podle ustanovení 184 odst. 3 školského zákona: Činnost zadavatele je součástí základního pracovněprávního vztahu k právnické osobě vykonávající činnost školy, v níž je tato funkce vykonávána. 1.1 Vymezení funkcí Předseda zkušební komise Školský zákon upravuje činnosti předsedy zkušební komise u - maturitních zkoušek ( 80a odst. 1, odst. 2), - závěrečných zkoušek ( 74 odst. 8), - absolutorií v konzervatoři ( 90 odst. 5), - absolutorií ve vyšší odborné škole ( 102 odst. 4). Předseda komise nesmí být v pracovněprávním nebo obdobném vztahu ke škole, v níž bude funkci vykonávat. Jinými slovy, předsedou komise je v konkrétní škole vždy pedagogický pracovník jiné školy Školní maturitní komisař Školní maturitní komisař v souladu s ustanovením 80a odst. 3 školského zákona zabezpečuje řádný průběh společné části maturitní zkoušky ve škole, s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou. Komisaře jmenuje a odměňuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) podle ustanovení 80 odst. 3 písm. h) školského zákona. Komisař zásadně působí na jiné škole, než které je pedagogickým pracovníkem. Vůči CZVV není v pracovněprávním vztahu Hodnotitel písemné práce Hodnotitelé písemných prací hodnotí dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce ( 80a odst. 5 školského zákona). Uvedené ustanovení stanovuje, že hodnotitel písemné práce nesmí hodnotit písemné práce z cizího jazyka žáků školy, v níž je pedagogickým pracovníkem. To však neznamená, že bude fyzicky působit na jiné škole. Písemné

3 Maturity odměny 3 práce mu bude přidělovat CZVV a hodnotitel bude mít možnost pracovat z domova. Hodnotitel nebude znát totožnost školy, z níž hodnocené písemné práce pocházejí. Hodnotitele písemných prací z cizího jazyka jmenuje a odměňuje CZVV podle ustanovení 80 odst. 3 písm. h) školského zákona. Hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury jmenuje ředitel školy (viz ustanovení 80 odst. 5 písm. b) školského zákona). Práce hodnotitelů je organizována tak, aby nekolidovala s pracovní dobou hodnotitele jako pedagoga v jeho škole. 1.2 Jiný úkon v obecném zájmu, náhradu platu a cestovní náhrady Jiný úkon v obecném zájmu a náhrada platu Účast členů ve zkušební komisi pro závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutorium v konzervatoři, absolutorium a činnost komisaře je podle ustanovení 184 odst. 1 školského zákona jiným úkonem v obecném zájmu (viz ustanovení 203 odst. 1 zákoníku práce), a tedy překážkou v práci. Zaměstnavatel, tedy škola, jíž je člen zkušební komise pedagogickým pracovníkem, mu musí poskytnout pracovní volno v souladu s ustanovením 200 zákoníku práce a náhradu platu ve výši průměrného výdělku. Jinými slovy náhradu platu poskytuje předsedovi komise a komisaři jeho domovská škola na základě ustanovení 184 odst. 1 školského zákona. V těchto případech se nepoužije ustanovení 206 odst. 3 a 4 zákoníku práce týkající se refundace poskytnuté náhrady. To znamená, že zde neplatí povinnost školy, u které člen zkušební komise vykonává svoji činnosti, refundovat jeho zaměstnavateli poskytnutou náhradu platu Cestovní náhrady Právnická osoba, která vykonává činnost školy, ve které se zkoušky konají, poskytuje členům zkušební komise cestovní náhrady za podmínek a ve výši stanovených v části sedmé zákoníku práce s tím, že za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se považuje bydliště těchto osob (viz 184 odst. 1 školského zákona). Cestovní náhrady tedy budou poskytovány tak, jako by uvedené osoby konaly pracovní cestu ze svého bydliště do dané školy. Pro členy zkušebních komisí připadají v rámci cestovních náhrad v úvahu náhrady: - jízdních výdajů ( 157 až 160 a 175 zákoníku práce), - výdajů za ubytování ( 162 odst. 1 zákoníku práce), - zvýšených stravovacích výdajů (stravné) ( 163 a 176 zákoníku práce). Při použití ustanovení 153 odst. 1 zákoníku práce bude platit, že podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, způsob dopravy a ubytování, určí předem písemně škola, v níž se zkoušky konají (nikoliv tedy domovská škola). Škola, v níž se zkoušky konají, by tak měla předem vystavit cestovní příkaz a doručit předsedovi komise a komisaři alespoň elektronickou poštou. V zásadě lze využít formuláře cestovního příkazu využívaného školou běžně pro její zaměstnance, s tím že se výslovně uvede, že jde o poskytování cestovních náhrad předsedovi komise nebo komisaři podle ustanovení 184 odst. 1 školského zákona.

4 4 Avensio 1.3 Odměny předsedům, komisařům a hodnotitelům písemných prací Nárok na odměnu Od roku 2012 se nárok na odměny za činnost předsedy zkušební komise týká předsedů komisí jak u maturitních zkoušek, tak u zkoušek závěrečných, a u absolutorií. Předsedovi poskytuje odměnu škola, ve které se zkouška koná, a to podle ustanovení 184 odst. 2 školského zákona. Dále mají nárok na odměnu komisaři a hodnotitelé písemných prací. Odměnu jim poskytuje CZVV nebo škola (v závislosti na tom, zda jde o písemné práce z cizího jazyka či nikoliv), a to podle ustanovení 80 odst. 3 písm. h) a 184 odst. 2 školského zákona Výše odměny a její splatnost Výši odměny a pravidla jejího poskytování stanovuje v případě: - předsedů komisí 47 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb. (130,-- Kč za každou započatou hodinu výkonu činnosti předsedy), - komisařů 47 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb. (130,-- Kč za každou započatou hodinu výkonu činnosti komisaře), - hodnotitelů písemných prací 47 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. (100,-- Kč za každou jednu opravenou písemnou práci). Odměna je splatná v pravidelných termínech pro výplatu mzdy nebo platu pro zaměstnance v pracovním poměru (viz ustanovení 47 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb.) Smlouva uzavřená podle občanského zákoníku V souvislosti s novelou ustanovení 47 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., účinnou od vyvstaly dotazy, které se týkaly typů smluv pro vyjmenované funkce členů maturitních zkoušek. Nově totiž není v tomto ustanovení uveden typ uzavírané smlouvy pro předsedy zkušební maturitní komise, školní maturitní komisaře a hodnotitele písemných prací. Z vyjádření MŠMT ze dne a CZVV ze dne vyplývá, že úplnou volnost pro stanovení typu vztahu lze aplikovat pouze na komisaře a hodnotitele! Nepojmenovaná smlouva podle ustanovení 1746 odst. 2 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) /do konce roku 2013 se jednalo o nepojmenovanou smlouvu uzavřenou podle 51 tehdy platného občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.)/ je i nadále nutná u předsedů zkušebních maturitních komisí, kteří svou funkci vykonávají jako tzv. úkon v obecném zájmu a nesmějí být v žádném pracovněprávním vztahu ke škole, ve které vykonávají svou funkci. Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že předsedy maturitních komisí je i nadále po novele vyhlášky č. 177/2009 Sb. nutné odměňovat zásadně na základě nepojmenované smlouvy, nikoli na základě DPP či jiné dohody. Je třeba respektovat školský zákon č. 561/2004 Sb. a u předsedy maturitní komise dodržet nezávislost ke škole, kde působí. Uvedená smlouva nezakládá nový, ani nemění případný existující pracovněprávní vztah odměňované osoby, a jejím předmětem je výhradně poskytování odměny. Z uvedeného tedy vyplývá, že odměna není součástí platu. Jinými slovy, co se týče otázky vyplácení odměny předsedům zkušebních maturitních komisí na základě DPP, není taková dohoda možná, a to s ohledem na znění ustanovení 80a odst. 1 školského zákona a ustanovení 74 odst. 8 písm. b), kde je uvedeno, že předseda zkušení komise

5 Maturity odměny 5 nesmí být v základním pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu ke škole, na níž bude funkci vykonávat. Podle ustanovení 3 zákoníku práce základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr Pojistné na zdravotní pojištění Podle ustanovení 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, považuje pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. Škola v případě předsedy a hodnotitele a CZVV v případě komisařů má povinnost do 8 dnů ode dne nástupu těchto osob do zaměstnání oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně, a to v souladu s ustanovením 10 odst. 1 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění. Dnem nástupu předsedy, hodnotitele a komisaře do zaměstnání také vzniká škole, resp. CZVV povinnost platit za tyto osoby část pojistného. Odvody pojistného upravuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Postupuje se přitom obdobně jako u osob v pracovněprávních vztazích. Za den nástupu do zaměstnání se ve smyslu ustanovení 8 odst. 2 písm. i) zákona o veřejném zdravotním pojištění považuje den nástupu do funkce, tedy den, kdy byla vykonána první činnost, za niž náleží dané osobě odměna podle ustanovení 184 odst. 2 školského zákona, resp. ustanovení 47 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení výkonu funkce. U pracovního poměru se za den nástupu zaměstnance do zaměstnání považuje den, ve kterém zaměstnanec nastoupil do práce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení pracovního poměru (viz ustanovení 8 odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění). U zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti se za den nástupu do zaměstnání považuje den, ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti zaměstnanec začal vykonávat sjednanou práci, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána. U zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce se postupuje obdobně (viz ustanovení 8 odst. 2 písm. d) zákona o veřejném zdravotním pojištění). Od platí, že pokud bude zaměstnanec vykonávat souběžně u jednoho zaměstnavatele více dohod o pracovní činnosti, budou se odměny z těchto dohod sčítat. Pokud by úhrn (součet) odměn činil v daném měsíci započitatelný příjem alespoň 2 500,-- Kč, bude se pojistné odvádět. Totéž platí také pro odměny z více dohod o provedení práce zde je stanoven započitatelný příjem vyšší než ,-- Kč Pojistné na sociální zabezpečení V oblasti sociálního pojištění došlo již od ke změně! Od uvedeného data jsou podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, poplatníky pojistného všichni, jejichž příjem je daněn podle příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.). Účastni pojištění mohou tedy být i předsedové komisí, komisaři a hodnotitelé písemných prací, a to v měsících, kdy dosáhnou rozhodného příjmu (pro rok 2015 činí rozhodný příjem 2.500,-- Kč). Je to stejné jako u zaměstnání malého rozsahu. V případě, že existují 2 (nebo více) zaměstnání malého rozsahu u téhož zaměstnavatele příjmy se sčítají (viz ustanovení 7 odst. 4 zák. č. 187/2006 Sb.).

6 6 Avensio Zaměstnanci na dohodu o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v 6 odst. 1 písm. a) zákona o nemocenském pojištění a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než ,-- Kč (viz ustanovení 7a odst. 1 zákona o nemocenském pojištění). Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce je účasten pojištění též, jestliže vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení práce a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod dosáhl v kalendářním měsíci alespoň částku vyšší než ,-- Kč (viz ustanovení 7a odst. 3 zákona o nemocenském pojištění). Z odměn vyjmenovaných osob se tedy bude pojistné na sociální zabezpečení odvádět za podmínky, že jejich odměna v jednom měsíci dosáhne alespoň rozhodného příjmu 2.500,-- Kč, anebo tuto hranici dosáhne součet příjmů, pokud budou tyto osoby u zaměstnavatele vykonávat více činností malého rozsahu. Pokud se bude jednat o zaměstnance na dohodu o provedení práce, bude se pojistné na sociální zabezpečení odvádět za podmínky, že jejich odměna (nebo součet odměn z více dohod) v jednom měsíci bude vyšší než ,-- Kč. Povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení totiž vychází z ustanovení 3 odst. 1 písm. a) a písm. b) bod 20 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení Zdanění odměn Odměna za výkon funkce školního maturitního komisaře, předsedy maturitní komise a hodnotitele písemných prací je příjmem podle ustanovení 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, u kterého je plátce daně povinen srazit zálohu na daň podle ustanovení 38h odst. 1. Srážková daň se od vybírá pouze z příjmů plynoucích z dohod o provedení práce do měsíční výše ,-- Kč při nepodepsaném daňovém prohlášení ( 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Shrnutí k odvodům z odměn Odměny předsedů komisí, komisařů a hodnotitelů písemných prací podléhají za zákonem stanovených podmínek odvodům pojistného na sociální zabezpečení, pojistného na zdravotní pojištění a zdanění. 2 Program AVENSIO Software 2.1 Uložení pracovního poměru Osobám, kterým budete vyplácet odměny v souvislosti s jejich činností u maturitních zkoušek apod., je zapotřebí: a) pokud u Vaší organizace nemají (a ani v minulosti neměly) uzavřen jiný pracovně právní vztah: - založíte pro ně novou osobní kartu a - zadáte na záložce Pracovní poměry záznam takto: druh: 6 Bez pracovní smlouvy typ: 18 Jinde neuvedený a nastavíte u něj (resp. zkontrolujete automaticky programem přednastavené), že se jedná o zaměstnání malého rozsahu v poli Sociálně pojištěn;

7 Maturity odměny 7 - odměnu zadáte příslušným mzdovým kódem na záložce Pracovní poměry Mzdové položky (viz dále). b) pokud u Vaší organizace mají (nebo v minulosti měly) uzavřen jiný pracovně právní vztah: - nebudete zakládat novou osobní kartu, pouze zadáte na záložce Pracovní poměry nový (další) záznam a odměnu tak, jak je popsáno v předchozím případě. Důležité upozornění: Uvedený druh a typ (6-18) použijete vždy pro předsedy komisí jak již bylo shora uvedeno a jak vyplývá z vyjádření MŠMT ze dne a CZVV ze dne úplnou volnost pro stanovení typu vztahu (např. DPP, DPČ) lze aplikovat pouze na komisaře a hodnotitele! 2.2 Zadání odměny Předmětná odměna se v programu AVENSIO Software zadává na mzdových položkách kódem Odměna maturity (případně jiným kódem, který si uživatel sám vytvoří, důležité je, aby u takového uživatelské kódu byl uložen systémový kód 330). Kontrolu správnosti nastavení kódu můžete ověřit v Číselníku uživatelských mezd (Hlavní nabídka Číselníky Tabulka mezd).

8 8 Avensio Při zadání odměny doporučujeme použít zdroj financování "0 - neuvedeno" nebo "10 - státní rozpočet" (školy platí odměny z ONIV). Postup pro vytvoření nového kódu, anebo kopie již uloženého kódu, je popsán v dokumentu Tabulka mezd uloženém v menu Hlavní přihlašovací okno Nápověda - Soubory nápovědy Číselníky. 2.3 Zadání cestovného Cestovné zadáváte v programu AVENSIO Software na mzdových položkách kódem 881 Cestovné (případně jiným kódem, který si uživatel sám vytvoří, důležité je, aby u takového uživatelské kódu byl uložen systémový kód 680). Kontrolu správnosti nastavení kódu můžete ověřit v Číselníku uživatelských mezd (Hlavní nabídka Číselníky Tabulka mezd). 2.4 Další související nastavení Hlídání/nehlídání minimálního vyměřovacího základu pro ZP Nezapomeňte nastavit na kartě zaměstnance - záložka Osobní údaje - Zaměstnanec příznak pro nehlídání minimálního vyměřovacího základu "N"- nehlídat, platí ZP jinde, "; pokud uvedené osoby nejsou zaměstnanci Vaší školy, a odvádí pojistné na ZP z minimálního vyměřovacího základu u jiného zaměstnavatele, jinak bude program automaticky generovat mzdovým kódem 2543 dopočet do minimálního vyměřovacího základu.

9 Maturity odměny Další údaje Samozřejmě je také důležité uložit další údaje a hodnoty pro zpracování a vyplacení odměn, a to zejména: - adresu bydliště (karta zaměstnance - Záložka Osobní údaje Kontakty) - číslo účtu (karta zaměstnance Záložka Srážky) Přihlášky, odhlášky, potvrzení o příjmech, ELDP Nezapomeňte příslušné osoby přihlásit/odhlásit - pokud budou splněny zákonné podmínky: - u jejich zdravotní pojišťovny (Hlavní nabídka Tiskové sestavy - Zdravotní pojišťovny Tisk a úpravy hlášení ZP), - u České správy sociálního zabezpečení (Hlavní nabídka Tiskové sestavy Nemocenské a Sociální pojištění Tisk a úpravy hlášení OSSZ). Doporučujeme také vystavit zaměstnancům, kteří u Vaší organizace vykonávali pouze činnost související s maturitní či závěrečnou zkouškou apod. a dá se předpokládat, že v průběhu roku již u Vás pracovat nebudou, potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti., které naleznete v menu programu Hlavní nabídka Tiskové sestavy Potvrzení a výkazy _Zdanitel. příjmy pro FÚ nebo v případě činnosti na základě DPP potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě DPP, které naleznete v menu programu Hlavní nabídka Tiskové sestavy Potvrzení a výkazy _Potvrzení o příjmech se srážkovou daní. Připomínáme, že pro každou osobu účastnou důchodového pojištění je zapotřebí zpracovat evidenční list důchodového pojištění (Hlavní nabídka Tiskové sestavy Mzdový list Evidenční list Tisk a úpravy ELDP) Vnitřní doklad na zúčtování mezd Pokud využíváte tisk nebo export vnitřního dokladu na zúčtování mezd z programu AVENSIO Software (Hlavní nabídka Tiskové sestavy Zúčtování _Výstup účetního dokladu), nezapomeňte doplnit mzdový kód, kterým jste odměny vypláceli, do účetní předkontace (Hlavní nabídka Číselníky Účetní předkontace) Odměny a jejich statistické vykazování Vyplacené odměny se nevykazují ani ve čtvrtletním výkazu o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství P1-04 (Hlavní nabídka Tiskové sestavy Rozbory, statistiky), ani v Informačním systému o platech (Hlavní nabídka Zpracování Exporty). Dle sdělení metodických pracovníků Českého statistického úřadu k dotazu firmy Alfa Software s.r.o. ohledně vykazování odměn ve čtvrtletním výkazu o práci Práce 2-04 se tyto odměny mají vykazovat v ř. 5. Metodičtí pracovníci ČSÚ v této souvislosti doporučují do pole pro zápis poznámky napsat informaci, že v ř. 5 jsou zahrnuty tyto odměny a případně v jaké výši (uživatel zjistí např. z rekapitulace úplné /Hlavní nabídka Tiskové sestavy Rekapitulace Úplná/). 3 Užitečné odkazy Více informací k dané problematice naleznete na těchto webových stránkách: (oficiální internetové stránky maturitní zkoušky) (internetové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání) (internetové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).

10 10 Avensio V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat své obchodní zástupce nebo zaměstnance konzultační linky firmy Alfa Software, s.r.o. Aktualizace: 05/2015 Autor: Iveta Lišková, konzultantka mzdového a personálního programu AVENSIO Software

Výklad k novele 184 školského zákona Odměny a cestovní náhrady předsedům zkušebních komisí, komisařům a hodnotitelům písemných prací

Výklad k novele 184 školského zákona Odměny a cestovní náhrady předsedům zkušebních komisí, komisařům a hodnotitelům písemných prací Výklad k novele 184 školského zákona Odměny a cestovní náhrady předsedům zkušebních komisí, komisařům a hodnotitelům písemných prací Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha 2012 Výklad k novele

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: FKSP (sociální fond) 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím

Více

Samostudium pedagogických pracovníků

Samostudium pedagogických pracovníků Samostudium pedagogických pracovníků 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav

Více

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance Přednášející: Iveta Lišková I. Ukončení PP na kartě zaměstnance II. Přeplatek/dluh zaměstnance rekapitulace mimořádných srážek II. Přeplatek/dluh zaměstnance

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Odvody z odměn členů orgánů veřejné výzkumné instituce

Odvody z odměn členů orgánů veřejné výzkumné instituce M ETIS Praha spol. s r.o. Kancelář daňových poradců Mgr. Květoslava Coufová RNDr. Mgr. Petr Couf Akademie věd České republiky k rukám Ing. Jany Jeřábkové č.j. 0782/17 V Praze 29.5.2017 Odvody z odměn členů

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU Zpracovala: Jana Bošková, listopad 2014 I. Mzdový list II. III. IV. Evidenční list RZD u zaměstnance Vyúčtování zálohové a srážkové daně za organizaci V. Vyúčtování

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Odpovědi na nejčastější dotazy, důležitá doporučení Přednášející: Iveta Lišková I. Osobní a rodné číslo Parametr systému 37 generování os. čísla Duplicita rodného

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Cílem této kapitoly je vysvětlení základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a zdravotními pojišťovnami a seznámení čtenáře s potřebnými postupy, výpočty

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Příklady ELDP a datových vět ELDP. Příklady odpovídají Metodické pomůcce vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od 1. 1.

Příklady ELDP a datových vět ELDP. Příklady odpovídají Metodické pomůcce vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od 1. 1. Příklady ELDP a datových vět ELDP Příklady odpovídají Metodické pomůcce vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od 1. 1. 2004 Aplikace 11 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb. (zdp) 1. Zaměstnanec je

Více

Upřesnění informace uveřejněné ve Zprávách č. 4/2013 k volebním výdajům na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek JUDr. A.

Upřesnění informace uveřejněné ve Zprávách č. 4/2013 k volebním výdajům na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek JUDr. A. Upřesnění informace uveřejněné ve Zprávách č. 4/2013 k volebním výdajům na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek JUDr. A. Heřmanová Ve Zprávách č. 4/2013 byla uveřejněna směrnice č. j. MF

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ

ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ Všechny níže zmíněné smlovy představují z hlediska daně z příjmu vlastně buď tzv. příjem ze závislé činnosti

Více

Směrnice kvestora č. 2/2010

Směrnice kvestora č. 2/2010 Směrnice kvestora č. 2/2010 k uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) Tato směrnice stanovuje pracovní postupy při uzavírání dohod o pracovní činnosti (dále DPČ) a dohod

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 Do vývoje dočasné pro nemoc a úraz v České republice v 1. pololetí 2014 se výrazně promítly právní úpravy nemocenského pojištění platné

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2009 Strana 1 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky V souvislosti se legislativními změnami byly doplněny následující mzdové složky. Rozdělili jsme

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2014 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky /změněná Příkazem GŘ VoZP ČR č. 2/V1/99 a Příkazem GŘ VoZP ČR č. 38/V8/2000/ 1.Základní ustanovení 1.1.

Více

Informační systém o platu (ISP) a Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) Přednášející: Iveta Lišková

Informační systém o platu (ISP) a Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) Přednášející: Iveta Lišková Informační systém o platu (ISP) a Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) Přednášející: Iveta Lišková I. Výdělkové šetření - ISP a ISPV nepodnikatelská sféra plošné šetření s pololetní periodou zdrojem

Více

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010. 1. Slevy na pojistném na sociální pojištění od 1. srpna 2009 Kdy a koho se slevy týkají? Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období 107 USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 23. schůze ze dne 7. září 2012 k vládnímu návrhu zákona, kterým

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Čtvrtletní výkazy o zaměstnancích a mzdových prostředcích. Výkazy P Zuzana Pavelcová. Z. Pavelcová

Čtvrtletní výkazy o zaměstnancích a mzdových prostředcích. Výkazy P Zuzana Pavelcová. Z. Pavelcová Čtvrtletní výkazy o zaměstnancích a mzdových prostředcích Výkazy P1-04 10. 6. 2013 Zuzana Pavelcová Přihlášení do systému sběru dat: https://sberdat.uiv.cz/login/ Organizace výkaz zašle do 15. 4., 15.

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

VI.2.2 Zaměstnanci. VI. Sociální pojištění. Ing. Olga Krchovová

VI.2.2 Zaměstnanci. VI. Sociální pojištění. Ing. Olga Krchovová Ing. Olga Krchovová VI. Sociální pojištění VI.2.2 Zaměstnanci 3 odst. 1 písm. b) Zaměstnanci se pro účely zákona č. 589/1992 rozumějí zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 14. 11. 10. 12. 2016 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V této a následující kapitole je hlavním cílem zvládnutí základních principů z oblasti vztahů vznikajících mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 9. 11. 8. 12. 2017 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - Zpracování 48 transakcí na bankovním účtu (rok) Roční

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 2016 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (.500,-) (.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové zvýhodnění

Více

Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění

Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění P 1c - 01 Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2017 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Kdo výkaz sestavuje Výkaz sestavují jen organizace, které vyplácejí plat

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

ČÁST DRUHÁ SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkouška z českého jazyka a literatury

ČÁST DRUHÁ SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkouška z českého jazyka a literatury 14 Návrh pro meziresortní připomínkové řízení PLATNÉ ZNĚNÍ dotčených částí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19.2.2007, čj. 27 287/2006-22 Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Informace pro zaměstnavatele

Informace pro zaměstnavatele Informace pro zaměstnavatele Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000031 V rámci projektu je možné ze strany zaměstnavatelů využít tyto klíčové aktivity: Název klíčové

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic SMĚRNICE Č. XX/2016

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic SMĚRNICE Č. XX/2016 Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic SMĚRNICE Č. XX/2016 Zásady řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Pardubic

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více