Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/13"

Transkript

1 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Zlín, září 2013

2 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy Vzdělávací programy školy Personální a statistické údaje, další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení Výsledky výchovy a vzdělání Prevence sociálně patologických jevů Jiné významné výchovně vzdělávací a mimoškolní aktivity Projekty financované z cizích zdrojů Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a o provedených kontrolách Základní údaje o hospodaření školy Závěr

3 Předmět a náležitosti Výroční zprávy o činnosti Střední průmyslové školy Zlín za školní rok 2012/13 jsou upraveny zákonem 561/2004 Sb, Školský zákon v platném znění a vyhláškou 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy v platném znění. 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy Název školy : Sídlo : Střední průmyslová škola Zlín tř. Tomáše Bati 4187, Zlín Zřizovatel : Zlínský kraj Adresa zřizovatele : Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 22, Zlín Ředitel školy : Ing. Radomír Nedbal Zástupce statutárního orgánu: Ing. Libor Mráz Kontakt : tel.: spojovatelka ředitel sekretariát fax: web: Pracovník pro informace : Jitka Klapilová, tel.: Datum zřízení školy : č.j /33-III/2 Datum zařazení do sítě : č.j / Poslední aktualizace v síti : Součásti školy : škola (kapacita žáků 1200), školní jídelna (kapacita 1000) SPŠ Zlín nabízí v současné době čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Typ školy Počet tříd Počet žáků k Počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků k Počet žáků na přepočt. ped. pracovníka SOŠ ,9 73,714 12,64 Typ školského zařízení Počet skupin Počet stravovaných žáků podle stavu k Přepoč. počet pracovníků k Počet žáků na přepočt. ped. prac. Školní jídelna ,715-2

4 Školská rada Školská rada byla založená při SPŠ Zlín Úkoly rady plní 6 členů. Dva členové jsou jmenováni zřizovatelem, dva voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a zbývající 2 členové jsou voleni z řad pedagogických pracovníků školy. Jedná se o orgán umožňující výše zmíněným podílet se na správě školy. Za školní rok 2012/13 se rada sešla celkem dvakrát: na svém 14. zasedání a na 15. zasedání. Obsahem těchto schůzí bylo schvalování výroční zprávy za r. 2011/2012, která byla přijata radou bez výhrad, dále průběh maturitních zkoušek a úspěšnost žáků školy u státní i profilové maturity, diskuse o nedostatku finančních prostředků jak provozních, tak i mzdových, velké rozdíly ve financování škol stejného typu v různých krajích. Obsáhlým bodem diskuse bylo uplatnění našich absolventů v praxi, a kvalitní naplněnost školy po přijímacím řízení pro rok Personální obsazení Školské rady: Ing. Josef Šenovský předseda RNDr. Hana Dírerová, Ing. Michaela Šojdrová, Ing. Ludmila Heřmanská, Mgr. Libuše Němečková, Jitka Valčíková Sdružení rodičů při SPŠ Zlín bylo založeno občanské sdružení při škole Sdružení rodičů při SPŠ Zlín. Cílem spolupráce sdružení a vedení školy je snaha o zajištění nerušeného procesu výchovy a vzdělávání žáků školy. Ve šk. roce 20012/13 se konaly dvě schůze, ke kterým bylo přizváno i vedení školy. Náplní jednotlivých jednání byly organizační záležitosti, schválení ročního příspěvku, schválení nového školního řádu školy, ples školy, státní maturity. V současné době nedisponuje Sdružení rodičů žádnými finančními prostředky ani příspěvky, jeho funkce je spíše poradní. Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Již druhým rokem funguje ve škole Nadační fond střední průmyslové školy Zlín. Sídlem fondu je SPŠ Zlín. Cílem nadačního fondu je všestranná podpora výchovněvzdělávací činnosti a mimoškolní činnosti Střední průmyslové školy Zlín nad rámec běžných standardů financovaných státem. Orgány nadačního fondu jsou správní rada a dozorčí rada. Správní rada je statutárním orgánem školy a rozhoduje o všech záležitostech. Zhodnocení současného stavu školy Škola má nyní tři nosné obory technického zaměření: strojírenství, stavebnictví a slaboproudá elektrotechnika a další dva obory, jimiž jsou technické lyceum a ekonomické lyceum. Hlavními prioritami vzdělávací koncepce školy i nadále zůstává: 1) Připravit absolventy po odborné stránce pro výkon povolání ve zvoleném oboru tak, aby vynikali kreativitou a schopností aplikovat odborné teoretické vědomosti i praktické dovednosti v praxi. 3

5 2) Dosáhnout přirozené rovnováhy mezi všeobecně vzdělávací a odbornou složkou přípravy budoucích absolventů s ohledem na připravované změny v ukončování studia. 3) Vybavit absolventy školy pokročilou úrovní jazykových znalostí a komunikativních dovedností. 4) Vybavit absolventy školy schopností běžně využívat prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi. 5) Vybavit absolventy kompetencemi k matematickým aplikacím, a tím podpořit dobrou přípravu pro terciální vzdělávání. 6) Připravit absolventa školy pro jeho další život osobní, občanský i profesní. 7) I nadále rozvíjet mezinárodní spolupráci s VTI Izegem Belgie. Naším cílem je vychovávat budoucí absolventy k cílevědomosti, samostatnosti, podnikavosti, zdravému sebevědomí a odborné zdatnosti. Realizace vzdělávacích cílů a priorit se neobejde bez stále se opakujících investic do vybavení školy nejen v oblasti výpočetní techniky, ale i do vybavení odborných učeben (CNC technika) a laboratoří (automatizace, elektrotechnická měření) včetně odpovídajícího SW vybavení (především v oblasti strojírenství, stavebnictví a elektrotechniky). Kromě vzdělávacích cílů plní škola své poslání i nabídkou mimoškolních aktivit sportovních, kulturních i odborných. Skladba a charakter vzdělávací nabídky školy v současné době koresponduje s potřebami regionu, což dokumentuje velmi nízké procento uchazečů o zaměstnání registrovaných na Úřadu práce z řad našich absolventů. O kvalitě a úrovni vzdělávání vypovídá vysoká úspěšnost našich absolventů při přijímání na vysoké školy i v dalším studiu. Využití kapacity školy, která je schválena ve výši 1200 žáků, je na cca 72%. Od mají rodiče našich žáků možnost sledovat na internetu absenci svých dětí a od rovněž přehled hodnocení žáků. Od přibývá možnost objednávání a rušení obědů přes internet. Oborová vzdělávací nabídka školy koresponduje s potřebami regionu. V současné době je rozložena do pěti oblastí vzdělávání: strojírenství, slaboproudá elektrotechnika, stavebnictví, technické lyceum a ekonomické lyceum. Registrujeme však rozpor mezi všeobecně deklarovaným a publikovaným nedostatkem absolventů oboru strojírenství a relativně malým zájmem uchazečů o tento obor přesto, že rozvíjí logické myšlení a poskytuje univerzální vzdělání s možností širokého uplatnění. Od se začalo učit dle od prvních ročníků všech oborů dle platných školních vzdělávacích programů. 4

6 2. Vzdělávací programy školy Vyučované obory ve školním roce 2012/13 Obor Kód oboru Součást školy Počet žáků k Denní studium Žáci 4.r. k Ukončilo MZ Strojírenství (STRO) M/01 SOŠ Elektrotechnika (ELEK) M/01 SOŠ Technické lyceum (TECH) M/01 SOŠ Ekonomické lyceum (EKON) M/02 SOŠ Stavebnictví (STAV) M/01 SOŠ Přehled volitelných předmětů jednotlivých studijních oborů Ve 2. polovině studia si žáci dotvářejí profil vzdělávání ve zvoleném oboru prostřednictvím výběrových a volitelných předmětů. Tyto předměty tvoří významnou složku vzdělávací nabídky školy. Žáci si volí jeden, resp. dva volitelné předměty podle níže uvedené nabídky pro jednotlivé obory. Žáci jednotlivých oborů mají možnost vybrat si z nabídky volitelných předmětů: Obor Strojírenství seminář z informatiky, matematický seminář, cizojazyčná konverzace, fyzikální seminář Obor Elektrotechnika z informatiky, matematický seminář, cizojazyčná konverzace, fyzikální seminář, programovací techniky Obor Stavebnictví seminář z informatiky, matematický seminář, cizojazyčná konverzace, fyzikální seminář, seminář z deskriptivní geometrie, stavební provoz Obor Ekonomické lyceum seminář z informatiky, matematický seminář, cizojazyčná konverzace 1, 2, 3, společenskovědní seminář, psychologie Obor Technické lyceum seminář z informatiky, matematický seminář, cizojazyčná konverzace 1, 2, 3, fyzikální seminář, chemický seminář, průmyslový design Obor Technické lyceum nabízí žákům od 3. ročníku širokou možnost volby odborných volitelných předmětů, které orientují jejich odbornou přípravu do následujících 4 oblastí: Oblast orientace Strojírenství Elektrotechnika Stavebnictví Odborné volitelné předměty strojnictví, CNC technika elektrotechnika, automatizační technika stavitelství, stavební konstrukce 5

7 Informační technologie programovací techniky, stavba a programování mikropočítačů Podrobnější přehled učebních plánů jednotlivých studijních oborů viz Příloha. Způsob zabezpečení odborné praxe Praktická výuka probíhala v roce 2012/13 dvěma způsoby: 1) Výuka jednotlivých oborů ve škole v souladu s učebními plány dle rozpisu učiva i ŠVP pro předmět praxe a to v následujícím členění: a) Strojírenství 1. a 2. ročník 3 hod. týdně 66 žáků (počítačová grafika) 3.a 4. ročník 2 hod týdně 91 žáků b) strojírenství 1. ročník 2 hod. týdně 26 žáků (ekonomika výr. podniku) c) slaboproudá elektrotechnika 1. ročník 3 hod. týdně 59 žáků 2.a 3. ročník 2 hod. týdně 100 žáků d) stavebnictví 1. a 2. ročník 3 hod. týdně 120 žáků (pozemní stavitelství) 3. ročník 2 hod. týdně 57 žáků e) stavebnictví 1. ročník 2 hod. týdně 28 žáků (ekonomika ve stavebnictví) K tomuto účelu slouží v SPŠ Zlín odborné učebny školních dílen a laboratoří, v nichž výuku praxe provádělo celkem 547 žáků. 2) Odborná souvislá dvoutýdenní praxe na pracovištích firem, soukromníků i organizací je zajišťovaná smluvně školou v součinnosti s rodiči žáků i Svazem podnikatelů ve stavebnictví Zlín a probíhala pro jednotlivé obory následovně: a) strojírenství ročníky 133 žáků b) slaboproudá elektrotechnika ročníky 158 žáků c) stavebnictví ročníky 205 žáků d) ekonomické lyceum 3. ročník 29 žáků e) technická lycea 3. ročníky 51 žáků Kromě praxe ve firmách zajistila škola svými učiteli a na vlastních pracovištích i dvoutýdenní praxi pro 41 žáků druhého ročníku oboru technického lycea s cílem seznámit je s praktickými činnostmi a ulehčit jim tím rozhodování při volbě odborného zaměření ve 3. ročníku. Celkově absolvovalo praktickou výuku ve škole 547 žáků celoročně, 41 žáků i dvoutýdenní odbornou praxi. V jiných organizacích se souvislé dvoutýdenní odborné praxe zúčastnilo celkem 576 žáků. 6

8 3. Personální a statistické údaje, další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci školy Počet fyzických osob K datu Průměrné přepočtené úvazky Interní pracovníci 79 74,355 Externí pracovníci - - Pedagog. pracovníci poř. číslo Pracovní zařazení, Funkce Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) 1. ředitel 5 VŠ, odb. stroj., DPS zástupce ředitele 9 VŠ, odb. stroj., DPS zástupce ředitele 8 VŠ, odb. ekonom., DPS zástupce ředitele 8 VŠ, odb. ekonom., DPS 7 5. učitel D 6 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 24 VŠ, odb. stav., DPS učitelka 22 VŠ, MA-DG učitelka 23 VŠ, MA - CHE učitel 23 VŠ, TV - JA vedoucí dílen 14 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 24 VŠ, odb. stav., DPS učitel 23 VŠ, MA FY učitel D 17 VŠ, MA FY, JA učitelka 11 VŠ, odb. ekonom., DPS učitelka 23 VŠ, JR ON, JN učitel 23 VŠ, MA - FY učitel 22 VŠ, JR DĚ, TA učitel 9 VŠ, filologie angličtina učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitelka 23 VŠ, TV-JA učitelka 23 VŠ, ČJ RJ, JA učitel 26 VŠ, odb. stroj., DPS učitel 21 VŠ, JR- ON, JA učitel 17 VŠ, odb. stav., DPS učitelka 22 VŠ, FCE učitel 6 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 21 VŠ, ČJ a literatura učitelka 22 VŠ, TV - JN 27 Roků započitatel. praxe 7

9 29. učitel 22 VŠ, TV - ON učitel 25 VŠ, strojírenská technolog učitel 24 VŠ, odb. elektr., DPS učitelka 22 VŠ, MA, BI, VT, DPS učitel D 18 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 10 VŠ, TV - ČJ učitelka 23 VŠ, JČ - DE učitel 7 VŠ, odb.staveb., DPS Učitel 25 VŠ, odb. elektr, DPS učitel 25 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 25 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 22 VŠ, odb. stav., DPS učitel 22 VŠ, ČJ - JN učitelka 22 VŠ, MA-ZE učitelka 25 VŠ, odb. elektr.., DPS učitel 22 VŠ, odb. stav., DPS učitelka 23 VŠ, VUT-technologie kůže,dps učitelka 22 VŠ, MA-DV, inform. technik učitel 21 SPŠ, odb. praxe, DPS učitelka 23 VŠ, ČJ - JA učitel 23 VŠ, MA - FY učitelka 23 VŠ, ČJ - ON učitel 21 VŠ, odb. stroj., VT, DPS učitelka 22 VŠ, MA - DG učitel 21 VŠ, odb. stav., DPS učitel 24 VŠ, odb. stav., DPS učitel 22 VŠ, učitel informatiky učitelka 22 VŠ, MA FY - VT učitelka 21 VŠ, ČJ - ON učitelka 21 VŠ,manag.a ekon.,učit.op učitel 22 SPŠ, odb. praxe, DPS Učitel 24 VŠ, odb. elektr., DPS učitelka 22 VŠ, JN - HISTORIE učitel 22 VŠ, TV a angl.filologie učitelka 22 VŠ, JR HV, JA učitelka 10 VŠ, odb. ekonom učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitel 23 VŠ, MA - FY učitel 23 VŠ, odb. stroj učitelka 21 VŠ, odb. ekonom., DPS učitelka 19 VŠ, státní zk. z JA, pedagog., DPS učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS 26 8

10 71. učitelka 22 VŠ, TV - JA učitel 23 VŠ, TV - MA učitelka 23 VŠ, ČJ - JA učitel 23 VŠ, TV - JR učitel 23 VŠ, TV - JN učitelka 22 VŠ, TV - JN učitel 25 VŠ, odb. stroj učitel 25 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 23 VŠ, MA - FY 27 Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pedagogických pracovníků let let let let let a více 15 V učitelském sboru je zastoupení všech věkových kategorií. Nejvíce učitelů je ve věku let (39 % celku), nejnižší procento pedagogů se vyskytuje v rozmezí let let (3 % celku). Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce Počet účastníků Částka v Kč Instruktor školního lyžování ,00 Celostátní setkání elektrotechniků ,00 Seminář o výuce matematiky 1 192,00 Seminář Microsoft pro školství 2 510,00 Instruktor vodní turistiky ,00 CELKEM ,00 V porovnání s předchozím školním rokem 2011/2012 bylo na další vzdělávání pedagogických pracovníků vydána cca stejná částka. Nepedagogičtí pracovníci školy Počet fyzických osob K datu Přepočtené úvazky Interní pracovníci 30 18,281 Externí pracovníci - - 9

11 Ostatní pracovníci - pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. sekretářka plný SPŠ Zlín 2. sekretářka MD plný SOŠ a SOU 3. účetní plný SZTŠ 4. mzdová účetní D plný SEŠ Zlín 5. mzdová účetní MD plný OA Zlín 6. samostatná referentka plný SPŠ Zlín 7. samostatná referentka plný gymnázium 8. administrativní pracovnice plný ZŠ 9. pracovnice informačního centra plný gymnázium, SKŠ 10. pracovnice informačního centra plný gymnázium 11. školník plný SOU 12. údržbář plný SOU 13. vedoucí školní jídelny plný SŠSS 14. vedoucí kuchyně plný SOU 15. kuchařka plný ZŠ 16. kuchařka plný SOU 17. pomocná kuchařka plný SOU 18. pomocná kuchařka plný SOU 19. údržbář plný SOU 20. správce haly plný SOU 21. vedoucí uklizečka, zásobovač 0,5 SOU 22. uklizečka 1 2,5 h. denně DPČ 23. uklizečka 2 3 h. denně DPP 24. uklizečka 3 3 h. denně DPČ 25. uklizečka 4 4 h. denně DPČ 26. uklizečka 5 4 h. denně DPČ 27. uklizečka 6 4 h. denně DPČ 28. uklizečka 7 4 h. denně DPČ 29. uklizečka 8 4 h. denně DPČ 30. uklizečka 9 4 h. denně DPČ 10

12 4. Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro šk. rok 2013/14 Obor Počet přihlášených ke studiu v 1. kole v dalších kolech Počet odevzdaných zápisových lístků k Počet odvolání STRO ELEK STAV TECH Celkem Kritéria pro přijímání žáků Hodnocení výsledků přijímacího řízení Přijímání uchazečů ke vzdělávání v SPŠ Zlín probíhalo v souladu s novelou 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a 2 a 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Uchazeči o vzdělávání v SPŠ Zlín pro šk. rok 2013/14, kteří splnili povinnou školní docházku, byli přijímáni po splnění stanovených kritérií na základě vyhodnocení výsledků SCIO testů a podle výsledků klasifikace výběrových předmětů posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky, tj. ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ a podle výsledků soutěží. Hodnoceny byly následující testy, předměty a soutěže takto: 1. Uchazeči mohli získat na základě výsledků SCIO testů celkem 130 bodů. SCIO test z českého jazyka SCIO test z matematiky SCIO test z obecných studijních předpokladů max. 40 bodů. max. 30 bodů. max. 60 bodů. Uchazeč, který nedosáhl celkového součtu bodů ze SCIO testů vyššího než 26, nesplnil podmínky pro přijetí ke vzdělávání. 2. Podle výsledků klasifikace matematiky, českého jazyka, fyziky a prvního cizího jazyka posledních dvou ročníků školy, ve které plnili povinnou školní docházku, tj. ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy mohli uchazeči získat celkem 80 bodů. 11

13 Bodové hodnocení jednotlivých předmětů a chování: známka výborný 10 bodů, známka chvalitebný 5 bodů, známka dobrý 0 bodů, známka dostatečný - 5 bodů, známka nedostatečný (odpočet) - 10 bodů. Při hodnocení chování se odečítá 5 bodů za každý stupeň snížení klasifikace. 3. Hodnocení soutěží a olympiád z předmětů: matematika, český jazyk, fyzika, cizí jazyk: Za umístění žáka do 10. místa v okresním kole 1 bod Za umístění žáka do 10. místa v krajském kole 3 body Úspěšní řešitelé celostátního kola 5 bodů Kopii osvědčení s razítkem a podpisem ředitele ZŠ doložil uchazeč jako součást přihlášky ke vzdělávání ve střední škole. Uchazeč mohl získat za výsledky soutěží a olympiád maximálně 5 bodů. Uchazeč mohl dosáhnout maximálního celkového součtu 215 bodů. Na základě bodového hodnocení bylo stanoveno celkové pořadí uchazečů pro jednotlivé obory SPŠ Zlín. Při rovnosti bodů rozhodli o pořadí uchazečů následující kritéria: 1. průměrný prospěch žáka za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, 2. průměrný prospěch žáka za 2. pololetí 8. třídy ZŠ, 3. lepší prospěch žáka z matematiky za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, 4. lepší prospěch žáka z fyziky za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, 5. lepší prospěch žáka z matematiky za 2. pololetí 8. třídy ZŠ, 6. lepší prospěch žáka z fyziky za 2. pololetí 8. třídy ZŠ. Maximální počet přijatých uchazečů v prvním kole přijímacího řízení bylo v jednotlivých oborech vzdělávání 60 resp. 30. Dosáhl-li uchazeč tohoto pořadí a zároveň součet jeho bodů ze SCIO testů je vyšší než 26, splnil podmínky pro přijetí na SPŠ Zlín. Další údaje týkající se žáků Přestupy v rámci prvních ročníků Obor Počet Technické lyceum 1 Strojírenství 4 Stavebnictví 1 Přehled o žácích přijatých do vyššího ročníku Obor Počet Strojírenství 3 Elektrotechnika 1 Stavebnictví 1 Ekonomické lyceum 2 12

14 5. Výsledky výchovy a vzdělání Celkový prospěch žáků Počet žáků Prospělo Zanechalo Prospělo Neprospělo k s vyznamenáním studia, jiné SOŠ Hodnocení závěrečných maturitních zkoušek Počet žáků v posledním ročníku k Prospělo s vyznamenáním Prospělo vč.po opr.zk. Neprospělo Nešlo k maturitě (v jarním term.) SOŠ Prospěch žáků ve 2. pololetí školního roku byl téměř shodný s předcházejícími léty z hlediska celkového průměru klasifikace. Máme zájem, aby učitelé školy byli ve svých požadavcích na znalosti a dovednosti žáků nároční, ale přitom neopomíjeli hledisko přiměřenosti a humanity. Absolventi oceňují svou kvalitní přípravu především v dalším studiu nebo praxi. V průběhu roku 2012/13 zanechalo 16 žáků svých studií. Z ročníku konalo opravnou zkoušku z jednoho předmětu 43 žáků (z toho 8 žáků 4. ročníku), z více předmětů 15 žáků (z toho 3 žáci 4. ročníku), odloženou klasifikaci z jednoho i více předmětů konalo 26 žáků (z toho 4 žáci 4. ročníku). U zkoušky neprospělo 18 žáků, z nichž bylo 10 žákům povoleno opakovat ročník a 2 žákům 4. ročníku bylo také povoleno opakování 4. ročníku (bez konání opravné zkoušky). Maturitní zkoušku v září 2013 konalo 37 žáků (z toho 2 žáci 4. ročníku ve škol. roce 2011/2012), z nichž 8 neprospělo (z toho 1 žák 4. ročníku ve šk. roce 2011/2012) a 1 žákyně nekonala maturitní zkoušku ze zdravotních důvodů. Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné působení bylo opět soustředěno do dvou složek, které se vzájemně prolínají, a to do práce učitelů v rámci výuky a v činnosti mimo vyučování. Výchovná složka byla vždy nedílnou součástí přípravy žáků, podíleli se na ní všichni učitelé. Hlavní roli sehráli především třídní učitelé, výchovný poradce, školní metodik prevence a učitelé, kteří se věnovali žákům mimo vyučování jako vedoucí kroužků, připravovali řadu besed, sportovních, kulturních i charitativních akcí a pomáhali žákům při volbě VŠ, VOŠ apod. Chování žáků se stejně jako v minulém školním roce neodlišilo od dosavadního solidního standardu na konci školního roku. 4 žáci byli hodnoceni stupněm chování neuspokojivé (3), 15 žákům byl udělen 2. stupeň z chování uspokojivé. I další opatření k posílení kázně žáků byla udělena velmi malému počtu žáků s porovnáním k celkovému stavu žáků ve škole. I nadále nad nimi převládá mnohonásobně počet pochval a ocenění, zejména pochval ředitele školy, o čemž svědčí následující přehled. 13

15 Pochvaly a ocenění ( 10, odst. 1,2 vyhl. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři) Pochvala Počet žáků Nejčastější důvody Ředitele školy 34 výborný prospěch, úspěšná účast - z toho věcná ocenění 4 * v soutěžích a olympiádách, vzorná reprezentace školy, práce pro třídní Třídního učitele 75 kolektiv a školu, pomoc nemocné spolužačce apod. 12 % žáků, kterým byla udělena pochvala ředitele školy, bylo i věcně odměněno. * Celkový počet věcných odměn byl udělen 63 žákům. Odměny žákům byly financovány z Nadačního fondu při SPŠ Zlín. Napomenutí a důtky ( 10, odst. 3 vyhl. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři) Důtka Počet žáků Nejčastější důvody Ředitele školy 28 Třídního učitele 63 opakované nedostatky v omlouvání, neomluvená absence, porušení školního řádu nedostatky v omlouvání, v menší míře neomluvená absence, nekázeň Snížené stupně z chování Stupeň Počet % ze všech žáků školy 2 - uspokojivé 15 1, neuspokojivé 4 0,43 Neomluvené hodiny % ze všech zameškaných Pololetí Počet hodin , ,57 Celkem 390 0,41 Podmíněné vyloučení: 6 žáků (0,64 % ze všech žáků školy) Údaje o integrovaných žácích V SPŠ Zlín studovali ve šk. roce 2012/13 tři integrovaní žáci. Níže uvedená tabulka uvádí žáky s různým druhem postižení, které nevyžaduje zařazení žáka do speciální třídy nebo speciální školy. Nejsou zde ale uvedeni ani žáci s běžnými poruchami (brýle apod.). Byl u nich uplatněn individuální přístup učitelů, popř. byli osvobozeni z hodin tělesné výchovy. Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení - 0 Zrakové postižení

16 S vadami řeči 2. a 4. 2 Tělesné postižení 2. 1 S kombinací postižení - 0 S vývojovými poruchami učení Soutěže a přehlídky Nejčetnější a nejvýznamnější účast na soutěžích zaujímají ve škole žáci oboru stavebnictví. Účastní se nevyššího počtu soutěží a rovněž v nich dosahují významné úspěchy. Vedoucím úspěšných prací byl Ing. Libor Dubčák. Stavebnictví Studentská práce roku Zlínského kraje V letošním byl vyhlášen již 7. Ročník. Je to pro nás soutěž prestižní, poněvadž vyhlašovatelem soutěže je Zlínský kraj - zřizovatel. Tentokrát byla vybrána lokalita Pod rozvodnou ve Zlíně Prštném. Budou zde postaveny rodinné domy a vliadomy. Úkolem soutěžních návrhů bylo zpracovat situační řešení zástavby ve východním okraji lokality navrhnout vily a viladomy. Jeden viladům z navržené urbanistické struktury navrhnout a zpracovat ve formě studie, ze které bude zřejmé architektonicko-stavební řešení a konstrukční řešení objektu. Žáci naší školy vypracovali a odevzdali letos jen 3 projekty Monika Bartošová, 4.K, Nela Kaššová z třídy 4.K a společný projekt zaslali Tomáš Pokorný a Michaela Žáková ze 4.L. Slavnostní vyhlášení proběhlo v sále Besedy v Otrokovicích. Monika Bartošová získala 1. místo. 15

17 Monika Bartošová, 4.K 7. ročník soutěže firmy SCHIEDEL Tradiční soutěž vypisovaná firmou SCHIDEL a CEGRA. Studenti navrhují rodinný dům s komíny SCHIEDEL. Současně zpracovávají řešení vytápění, rekuperace tepla a posuzují nároky na spotřeby energií. V letošním roce se návrhy vypracovali tito studenti: Daniel Mikeš 3.L, Jiří Petera 3.L, Karel Koutek 3.L, Martin Pagáč 3.L, Tomáš Krahula 2.K. Na první 3 místa nedosáhli, všichni dostali účastnický diplom. 12. ročník soutěže firmy VELUX Nejprestižnější soutěž, které se zúčastňuje 30 středních průmyslových škol z celé České republiky. V letošním roce se návrhy vypracovali tito žáci: 16

18 Barbora Michálková 3.K, Jiří Brhel 2.K, Lukáš Valach 3.L, Martin Hanák 2.K, Daniel Mikeš 3.L, Jiří Petera 3.L, Karel Koutek 3.L, Martin Pagáč 3.L, Michal Knotek 2.K. Do celostátního kola, které se uskutečnilo v Písecké bráně v Praze postoupili: Michal Knotek 2.K, Barbora Michálková 3.K, Martin Pagáč 3.L, Jiří Petera 3.L. Martin Pagáč se umístil na 3. místě. 12. ročník soutěže v grafických editorech v Českých Budějovicích Žáci měli za úkol za 3 hodiny vypracovat v 3D programu projekt rodinného domu (půdorysy, řez, vizualizace). Soutěže se zúčastnili Lukáš Kročil a Michael Petřík ze třídy 4.K., umístili se v polovině startovního pole. Hala roku Junior 2013 Soutěže na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 Dejvice se zúčastnili dva týmy z naší školy pod vedením Ing. Kadlece ve spolupráci s Ing. Martincem. Naši soutěžící neobsadili bodovaná umístění. Elektrotechnika Soutěž mladých mechatroniků V březnu 2013 proběhlo ve Zlíně školní kolo soutěže v SPŠ Zlín, bohužel nepostoupili do celostátního kola. Český jazyk a cizí jazyky Olympiáda v českém jazyce okresní kolo: Michal Řihák, 2. G - 4. Místo. Recitační soutěž okresní kolo: Michal Řihák, 2. G - 3. místo. V lednu proběhlo Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Vítězem se stal Lukáš Cakl, který postoupil do okresního kola. V březnu 2013 se na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentoval Lukáš Cakl. Soutěžilo se v poslechu s porozuměním textu, gramatice a konverzaci. Součástí bylo 17

19 i improvizované řešení různých jazykových situací. Lukáš Cakl se umístil na prvním místě. V krajském kole se neumístil. Konverzační soutěž v anglickém jazyce Ekonomické předměty Soutěž Finanční gramotnost základní úroveň - internetová soutěž,této soutěže se zúčastnily třetí a čtvrté ročníky ekonomických a technických oborů a ve školním kole obsadili první místa následující žáci: I. místo V. Šafářová 4.C, II. místo D. Dubina, 3.K, III. místo - M. Příhonský 3.C. Tato skupina postoupila do krajského kola, ve kterém přední pozice neobsadila. Soutěže Podnikatelský záměr kterou vyhlašuje Krajský úřad Zlín ve spolupráci s TIC s.r.o.se zúčastnili: L. Zábojníková 3.C, téma práce - 2v 1, M. Novák 3.H, téma práce Webstudy. Postoupili do krajského kola, ve kterém obsadila 1.místo Lenka Zábojníková a získala finanční i hmotné odměny. Soutěž Ekonomicko - manažerská olympiáda. Soutěže se zúčastnila třída 3.C LYE. Do finále, které se konalo na UTB Zlín se dostal Jiří Špiess a zvítězil. Díky těmto výsledkům byl přijat na Fakultu managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. V rámci předmětu Aplikované ekonomie se obě studentské společnosti / žáci 3.C / zúčastnili soutěže Nejlepší studentská společnost a postoupili do národního kola v Praze. Dále se bohužel neumístili v prvních dvou místech. Celorepublikové internetové soutěže Banky v akci se zúčastnili žáci 3.C Petr Mikulčák a Jan Šarman, ale přední místa v soutěži bohužel nezískali. Matematické a fyzikální soutěže Ve fyzikální olympiádě (54. ročník) se ve šk. roce 2012/2013 soutěžilo ve 4 kategoriích. Z pedagogických pracovníků pracoval se žáky Mgr. T. Graja a Mgr. P. Fajgar. Krajského kola fyzikální olympiády, které se konalo v Uherském Hradišti, se zúčastnilo 6 našich žáků v kategoriích B,C,D. Umístění našich žáků: Kategorie B 3. ročník : Michal Kozubík (3.H) v krajském kole se neumístil mezi 18

20 úspěšnými řešiteli (5. místo). Kategorie C 2. ročník : Michal Řihák (2.G) - v krajském kole se umístil mezi úspěšnými řešiteli na 3. místě, Vít Hrbáček ( 2.B) - v krajském kole se neumístil mezi úspěšnými řešiteli (13. místo), Filip Lekeš (2.B) - v krajském kole se neumístil mezi úspěšnými řešiteli (16. místo). Kategorie D - 1. ročník: Jan Rajnoha (1.G) - v krajském kole se umístil mezi úspěšnými řešiteli na místě, Martin Zedníček (1.G) v krajském kole se neumístil mezi úspěšnými řešiteli (21. místo). Své zastoupení jsme měli i v matematických soutěžích. V matematické olympiádě se soutěžilo rovněž ve více kategoriích. V kategorii B 2. ročník se žáky spolupracovala RNDr. Hana Dírerová. Školního kola, které se uskutečnilo , se zúčastnil Václav Kolařík (2.G), Jiří Mačák (2.G), Martin Šafránek (2.G), Tomáš Dočkal (2.G), Dominik Vybíral (2.F). Do krajského kola nepostoupili. Matematická soutěž KLOKAN se konala v naší škole. Se žáky pracovaly RNDr. Lenka Švehlíková a Mgr. Zdena Žouželková. Soutěžilo se ve dvou kategoriích JUNIOR a STUDENT. V kategorii Junior 1. a 2. ročníky soutěžilo celkem 75 žáků naší školy, nejlepší řešitelé byli: Vít Hrbáček (1. místo), Jan Onderka (2. místo), Michal Řihák (3. místo). V kategorii Student soutěžilo celkem 67 žáků školy. Nejlepší řešitelé: Kryštof Svárovský (1. místo), Tomáš Zahradníček (2. místo), Lukáš Cakl a Ondřej Mrhálek ( místo). Kryštof Svárovský (3.H) se umístil v matematické soutěži KLOKAN v kategorii Student v okrese Zlín na 2.místě, ve Zlínském kraji se umístil na místě. 21. ročník Celostátní matematické soutěže žáků středních odborných škol (SOŠ,ISŠ,SOU, ) se konal Na přípravě a organizaci se podílela RNDr. Hana Dírerová. Naše škola byla jedním ze soutěžních středisek. Soutěžili jsme v kategorii studijních oborů. IV. kategorie (1.ročníky) - celkem 200 soutěžících, řešitel Jan Rajnoha (1.G) 164. místo, Aleš Kravic (1.G) 122. místo. V. kategorie (2.ročníky) - celkem 312 soutěžících, řešitel Martin Šafařík (2.G), Tomáš Dočkal (2.G). VI. kategorie (3.ročníky) - celkem 261 soutěžících, úspěšný řešitel Tomáš Zahradníček (3.H), 6. místo, Kryštof Svárovský (3.H), neúspěšný řešitel. VII. kategorie (4.ročníky) - celkem 200 soutěžících, Michal Andrýsek (4.H), 27. místo, Jan Mára (4.H), 54. místo. Tělesná výchova Naše škola je členem AŠSK Asociace školských sportovních klubů. Výsledky nejúspěšnějších soutěží ve Středoškolských hrách: , atletika hoši 3. místo, Corny , kopaná, 2. místo, Pohár JM , st. tenis hoši, 2. místo, dívky 1. místo , házená hoši, 1. místo , st. tenis dívky, 3. místo, krajské kolo , florbal dívky, 2. místo , turnaj 17. listopadu, 2. místo , odbíjená hoši, 1. místo , florbal hoši, 1. místo 19

21 , házená hoši, 2. místo, krajské kolo , odbíjená hoši, 1. místo, krajské kolo , kvalifikace na MR odbíjená hoši, 1. místo , florbal, 1. místo, krajské kolo , kvalifikace na MR florbal, 1. místo , okresní kolo MK dívky, 3. místo 6. Prevence sociálně patologických jevů Akce v oblasti prevence jsme se snažili rozdělit podle jednotlivých ročníků. Pro žáky 1. ročníků proběhly již po několikáté adaptační kurzy, jejichž pořádání se nám osvědčilo, a proto v této tradici pokračujeme proběhlo neformální setkání občanského sdružení Madio se žáky, pedagogy a rodiči. Dále jsme se zapojili v listopadu do Projektu Krokus, který organizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Do školy byly zaslány cibulky žlutých krokusů, které žáci vysadili v okolí školy na připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí, které zemřely během šoa. V prosinci se uskutečnil hudebně zábavný 70 minutový pořad agentury Endorphin Zítřek začíná již dnes. Program kladl důraz na hodnoty zdravého myšlení a správného náhledu na školu. Pro žáky prvních ročníků proběhla v březnu beseda s vedoucím psychologem a supervizorem, zakladatelem DROP IN a expertem na drogovou problematiku PhDr.Ivanem Doudou. Žáci třetího ročníku obory technické a ekonomické lyceum - navštívili Krajský soud ve Zlíně a seznámili se s prací Probační a mediační služby a se základy občanského práva. Pro žáky 4. ročníků využíváme spolupráce s Úřadem práce, který koná přednášky týkající se možností a schopností našich žáků při uplatnění se v pracovním procesu. Metodik prevence se účastnil pravidelných seminářů metodiků prevence, které se konají vždy 1x za pololetí v prostorách krajského úřadu. 7. Jiné významné výchovně vzdělávací a mimoškolní aktivity Nedílnou součástí života školy je moderní informační středisko, které svou vybaveností i službami patří ke chloubám školy. Žáci i učitelé mají k dispozici rozsáhlou knihovnu s čítárnou, počítače napojené na vysokorychlostní internet, televizory i přehrávače DVD. Informační středisko je využíváno po celý den, služby jsou zde zajišťovány odbornými pracovnicemi. 20

22 Výchovná poradkyně SPŠ Zlín uspořádala v průběhu roku 2012/13 přednášky pro žáky. Vesměs se jednalo o přednášky a besedy o budoucím povolání pro 3. a 4. ročníky. Díky velmi prostorné hale a zrekonstruovanému venkovnímu sportovišti nabízí naše škola velkou škálu sportovního vyžití nejen pro naše žáky, ale sportoviště jsou v odpoledních hodinách pronajímána veřejnosti. V únoru a březnu uspořádali učitelé tělesné výchovy dva týdenní lyžařské kurzy pro žáky 2. ročníků v Karlově v Jeseníkách a jeden velký na chatě Permoník v Javorníkách. Kurzy proběhly bez úrazů a za výborných sněhových podmínek. Pro žáky 3. ročníků jsme v závěru roku plánovali tradiční turistické vodácké kurzy (5 na Vltavě + 1 na Slovensku) a cyklistický kurz (v Uherském Ostrohu). Kurzy jsou pořádány jako povinná součást výuky. Bohužel vzhledem k četným záplavám v červnu v Čechách se vodácké kurzy na Vltavě nekonaly a odložily se na září následujícího školního roku. Již čtvrtým rokem byla realizována široká škála zájmových kroužků pod vedením našich pedagogů. Jednalo se o tyto kroužky: Mikroprocesorová technika a automatizace, PC kroužek, Matematika, Tvořivé psaní, Stolní tenis a badminton, KOVO, programování V měsíci září se uskutečnily dvoudenní seznamovací pobyty v areálu Revika ve Vizovicích určené pro žáky prvních ročníků. Hlavním úkolem této akce bylo ulehčit nastupujícím žákům vstup do nového prostředí střední školy a pomoci jim neformálně se seznámit s novými spolužáky. Pobytu se účastnily všechny první ročníky (8 tříd) s pedagogickým dozorem pod vedením občanského sdružení Atmosféra. Významnou náplní volného času našich žáků byly rozličné sportovní aktivity. Ve dnech pondělí až čtvrtek mohli v odpoledních hodinách využívat venkovní sportovní areál v případě příznivého počasí, sportovní halu, aulu i posilovnu, kde dozor i odborné vedení zajišťovali učitelé tělesné výchovy. Filozofií školy je v tomto směru dát možnost sportování co nejširšímu počtu žáků, zejména pak těm, kteří se sportem nezabývají závodně. V 1. i 2. pololetí školního roku se žáci naší školy úspěšně účastnili různých sportovních soutěží. Naše škola je členem AŠSK Asociace školských sportovních klubů. Zájmová tělesná výchova probíhala čtyři dny v týdnu za velkého zájmu žáků. Žáci si mohli předem zamluvit využití prostor v hale, aule, posilovně, nebo ve školním areálu. Po celou dobu jejich sportování byl přítomen pedagogický dozor z řad tělocvikářů. Mgr. Herodesová zorganizovala v měsíci dubnu 2013 poznávací zájezd do Velké Británie, kterého se zúčastnilo 15 žáků. Jako doprovod s ní jela Mgr. Javorová. V rámci zájezdu žáci navštívili Paříž, Cambridge, Oxford a Londýn. Již 15. rokem však rozvíjela SPŠ Zlín spolupráci s partnerskou školou Vrij Technisch Instituut v belgickém Izegemu. Základem partnerství jsou výměnné pobyty, kdy na podzim r pobývali Belgičané ve Zlíně, na jaře r žáci a pedagogové SPŠ 21

23 Zlín Belgii nenavštívili, návštěva se uskuteční až na jaře Pro žáky partnerských škol byl připraven bohatý program, který rozvíjel povědomí o navštívených městech, jejich zvycích, historii a současnosti. Vzhledem k ubytování žáků v hostitelských rodinách přiměla výměna belgické i české studenty využít cizího jazyka k aktivní komunikaci. V prosinci se uskutečnil pro žáky výběrový lyžařský zájezd do do Santa Cateriny. V rámci předmětu Aplikovaná ekonomie byly uskutečněny některé mimoškolní akce, z nichž můžeme zmínit například: - žáci 3.C uskutečnili prodej vlastnoručně vytvořených výrobků na dni otevřených dveří SPŠ Zlín a na vánočních trzích, dále vypomáhali jako průvodci rodičů na dni otevřených dveří Srdíčkový den touto sbírkou byla na konto nadace Život dětem převedena částka Kč proběhla sbírka Vánoční růže, výtěžek činil 4.7OO,-Kč. Jedná se o sbírku pro dětské onkologické oddělení FN Olomouc Pro žáky 2. a 3. ročníku oborů stavebnictví a strojírenství byla zajištěna jednodenní exkurze na veletrhy v Brně. Pro obor stavebnictví byly v průběhu roku zajištěny odborné exkurze na stavbách a provozech souvisejících se stavebnictvím. Žáci jednotlivých ročníků oboru stavebnictví již tradičně navštěvují odborné semináře pořádané společností PSM týkající se širokého spektra problematiky stavebnictví zpravidla v prostorách interhotelu Moskva 17. a se uskutečnil vánoční zájezd do Vídně, prohlídka historického jádra Vídně a vánočních trhů a zámku Schönbrunn jsme zorganizovali hudebně zábavný program pro žáky 2. a 3. ročníků Zítřek začíná již dnes umělecká agentura Endorphin koncert v rámci primární prevence. 10. října se konala beseda se spisovatelem Michalem Vieweghem a básníkem Martinem Reinerem. 28. listopadu se konala beseda s básníkem Michalem Čagánkem. Obě besedy pro vybrané žáky (cca 2 žáci z každé třídy) se uskutečily v knihovně školy byl zorganizován ozdravně-preventivní zájezd do Itálie pro žáky ročníků. V průběhu šk. roku bylo zrealizováno několik návštěv kina, např. film Velký Gatsby a dva výchovné koncerty ve Velké kině a v tělocvičně školy. Pod vedením učitelky českého jazyka Mgr. Oldřišky Talákové byl v uplynulém školním roce vydáván měsíčně školní časopis Baťák. V dubnu 2013 byl v části školy (informační centrum, zasedací místnost, prostor před bufetem) zaveden přenos internetu pomocí wi-fi připojení. 22

24 Ples 2013 Vánoční zájezd do Vídně Poznávací zájezd do Velké Británie Lyžařský kurz Karlov 8. Projekty financované z cizích zdrojů Název projektu: Výuková centra progresivních technologií Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/ Období trvání projektu: Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Zlín Partneři: SPŠ a SPŠOA Uh. Brod Hlavním cílem projektu je zavést v technických oborech obou škol nové formy výuky, které se budou opírat o dvě specializovaná výuková a prezentační pracoviště (3D skener a 3D tiskárna při SPŠ Zlín a robotizované svařovací pracoviště při SPŠ Uherský Brod). Tato špičkově vybavená pracoviště budou pro zvolené cílové skupiny žáků vyučovat, prezentovat a popularizovat využívání hi-technologií v současném světě vědy a techniky. Specifickým a nadstandardním rysem spolupráce obou škol budou vzájemné výměnné krátkodobé stáže. Výstupem projektu bude inovovaná výuka začleněná do školských vzdělávacích programů obou škol a dvě specializovaná vzdělávací a prezentační pracoviště, která budou zvoleným cílovým skupinám sloužit pro výuku, prezentaci a popularizaci hi-technologií v oborech strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika a technické lyceum (SPŠ Zlín) a v oborech strojírenství, technické lyceum, strojní mechanik, karosář, nástrojař a obráběč kovů (SPŠ Uherský Brod). Projekt byl v realizaci i po celý šk. rok 2012/13 23

25 Název projektu: Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín EU peníze středním školám Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Období trvání projektu: Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Zlín Od jsme se stali úspěšnými realizátoři projektu vyhlašovaného MŠMT. Projekt byl v realizaci i po celý šk. rok 2012/13. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce (DUMů) Název projektu: Učíme se navzájem Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.51/ Období trvání projektu: Příjemce podpory: SPŠ a SPŠOA Uh. Brod Partneři: Střední průmyslová škola Zlín, Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště Hlavním cílem projektu je vzájemnou spoluprací čtyř středních škol Zlínského kraje vytvořit kompaktní systém dalšího vzdělávání pracovníků škol. Díky blízkému oborovému zaměření vznikne mezi těmito partnerskými školami síť vztahů s cílem vzájemného obohacování metod a forem výuky na principu přenosu dobré praxe. Předmětem řešení projektu je rovněž odborné vzdělávání pracovníků škol zapojených do projektu orientované na rozvoj klíčových kompetencí. Významné budou také aktivity, které podporují zlepšení sociálního klimatu na pracovišti. Název projektu: Učíme v prostoru Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/ Období trvání projektu: Příjemce podpory: SPŠ a SPŠOA Uh. Brod Partneři: Střední průmyslová škola Zlín, Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na středních odborných školách ve ZLK. Cíle bude dosaženo inovací a modernizací výuky maturitních i učebních oborů strojírenského a stavebního čí elektrotechnického zaměření. Inovace a modernizace výuky těchto předmětů bude spočívat ve vytvoření a zavedení unikátního multimediálně-interaktivního 3D SW programu na bází encyklopedie do části výuky odborných předmětů zmíněného zaměření. 24

26 Název projektu: Vzdělávání a nové trendy pro elektropraxi Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/ Období trvání projektu: Příjemce podpory: SPŠ a SPŠOA Uh. Brod Partneři: Střední průmyslová škola Zlín Hlavním cílem projektu je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji vytvořením, pilotním ověřením a evaluací 16 nových vzdělávacích programů dalšího vzdělávání zaměřených do oblasti elektropraxe. Výstupem bude 16 vzdělávacích programů se zaměřením na další profesní vzdělávání zaměstnancům firem v elektrooborech složených z 31 modulů. Moduly budou pilotně ověřeny na vzorku 85 účastníků dalšího vzdělávání. Název projektu: Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/ Období trvání projektu: Příjemce podpory: Gymnázium Uherské Hradiště Partneři: 24 základních a středních škol Zlínského kraje, Společnost pro kvalitu školy, o.s. Hlavním cílem projektu je dosažení pozitivního přístupu k dalšímu vzdělávání v oblasti přírodních věd. Dílčími cíli projektu je účinně intervenovat do nepříznivé situace v přírodovědném a technickém vzdělávání na ZŠ a SŠ ve Zlínském kraji a zvrátit trend v této oblasti, snížit zjištěnou diverzifikaci mezi žáky podprůměrnými a výbornými, inovativními přístupy vytvořenými v rámci projektu s důrazem pracovat na rozvoji praktických činností a zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků ZŠ a SŠ přírodních vědách s důrazem na podporu průměrných a podprůměrných žáků. Dále pak posílit kompetence pracovníků škol učitelů vyučujících přírodovědné předměty s následným dopadem na žáky ZŠ a SŠ ve Zlínském kraji, přispět ke zlepšení výsledků žáků ZŠ a SŠ v přírodovědných předmětech, zvýšit jejich klíčové kompetence a podnítit jejich zájem o další vzdělávání v oblasti přírodních a technických věd a podnítit zájem o další přírodovědné vzdělávání žáků, podpořit jejich klíčové kompetence ve vazbě na požadavky současných trhů práce, posílit kompetence ve vazbě na výuku v odborných předmětech 9. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola není zapojena do žádného rozvojového či mezinárodního programu. 10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola se v loňském roce prezentovala ve dnech , , a na čtyřech dnech otevřených dveří. Rodiče a žáci 9. tříd měli možnost 25

27 prohlédnout si areál školy. Skupinky rodičů a žáků se mohly projít v prostorách školy, navštívit odborné a jazykové učebny, dílny, informační centrum, sportoviště, prostory jídelny a laboratoře. Vše s komentovaným výkladem, ukázkami a prezentacemi. Další aktivitou školy ve spolupráci s Nadačním fondem při SPŠ Zlín byl V. ročník reprezentačního plesu školy, jež se konal v březnu 2013 v prostorách Interhotelu Moskva. 11. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve škole nejsou zřízeny odbory. Vzhledem k povaze a zaměření školy odborná škola udržujeme pravidelný kontakt se sociálními partnery. V rámci projektu financovaného z evropských peněz udržujeme partnerství s firmami Trimill, a.s. a Rostra s.r.o. Jedná se o oblast automatizační techniky. Dále navštěvují vyučující se žáky strojírenské a stavební obory pravidelně odborné firmy v podobě exkurzí. Jedná se zejména o Barum Continental, Tajmac ZPS, Production, výrobnu plných cihel Malenovice, Malenovickou Pilu, Panelárnu Malenovice, Pozemní stavitelství Zlín Pravidelně jezdíme na podzim na strojírenské a stavební veletrhy do Brna. Spolupracujeme rovněž s Úřadem práce ve Zlíně. Každoročně se tam koná přednáška pro žáky 4. ročníků, kteří neuvažují o dalším studiu na VŠ. Dále spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou, která pro nás zajišťuje posudky pro zdravotně znevýhodněné žáky a se SPC ve Zlíně, které zhotovuje posudky na integrované žáky (1 ve škole). Dále udržujeme kontakt se čtyřmi vysokými školami, mezi nimiž je i UTB ve Zlíně. Tak jako každý rok pro nás zajistili přednášku pro jejich potenciální studenty z řad našich 4. ročníků. V rámci odborné praxe (viz popsáno výše) docházejí naši žáci v květnu na 14 dní do odborných firem dle jejich zaměření. 12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a o provedených kontrolách a provedena kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Předmětem kontroly bylo dodržování právních předpisů k zajištění BOZP k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Výsledek kontroly - pouze drobné nedostatky, které byly odstraněny. 26

28 provedena kontrola KÚZK, odboru kanceláře ředitele. Veřejnosprávní kontrola, projednání podezření na nesrovnalost vzniklou při realizaci projektu Implementace programování PLC automatů dle evropské normy IEC do výuky žáků středních škol. Kontrola navázala na audit MŠMT konaný Výsledek kontroly porušení rozpočtové kázně a proběhla kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Předmětem kontroly bylo dodržování právních předpisů k zajištění BOZP a zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení. Výsledek kontroly drobné závady, které byly do lhůty odstraněny provedena kontrola KÚZK, odbor kancelář ředitele a OŠMS. Zaměření kontroly - účelovost čerpání dotace poskytnuté z rozpočtu MŠMT ČR na rozvojový program Excelence SŠ Výsledek bez závad provedena kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného ze strany VZP. Kontrolované období 2/ /2012. Výsledek kontroly nebyly zjištěny žádné nedoplatky pojistného ani penále z prodlených plateb a provedena kontrola ze strany OSSZ Zlín na plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolovaným obdobím bylo Závěr kontroly bez připomínek a bez závad byla provedena kontrola ze strany Krajské hygienické stanice Zlínského kraje na Mikroklimatické podmínky v pracovním prostředí. Byly zjištěny nedostatky, udělena pokuta ve výši Kč byla provedena kontrola tělovýchovného úseku ze strany Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Kontrola byla zaměřena na prostory k realizaci výuky tělesné výchovy, hygienické zařízení, úklidové komory, provádění úklidu. Výsledek kontroly drobné nedostatky, které byly odstraněny. 13. Základní údaje o hospodaření školy Závazné ukazatele rozpočtu pro roky 2012, 2013 neinvestiční: schválený rozpočet 2012 upravený rozpočet 2012 platy pedag , ,00 OON pedag , ,00 platy nepadag , ,00 OON nepedag , ,00 ONIV přímé , ,00 ONIV provozní , ,00 NIV ostatní ,58 27

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zlín, srpen 2008 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2003 / 2004 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 Střední průmyslová škola, Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín IČO 00559482, tel.: 577 005 311, fax : 577 005 333, e-mail : reditel@spszl.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2014 2015 bude přijato nejvýše 56 žáků pátých

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2015 2016 bude přijato nejvýše 60 žáků pátých

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 1 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.08 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále pak naplňuje 28 a 168 zákona 561/2004 Sb.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více