Č. j.: MUCH 91828/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j.: MUCH 91828/2015"

Transkript

1 Č. j.: MUCH 91828/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 454/16/2015 mat. č. 516/2015 Schválení programu s c h v a l u j e program 16. schůze Rady města Chebu s tím, že nový materiál č. 528/2015 se zařazuje za materiál č. 527/2015. Usnesení RM č. 455/16/2015 mat. č. 520/2015 Zpráva starosty a místostarostů b e r e n a v ě d o m í zprávy místostarostů. Usnesení RM č. 456/16/2015 mat. č. 517/2015 Volba ověřovatelů zápisu v o l í ověřovateli zápisu paní Evu Hornou a pana Filipa Kadlece. Usnesení RM č. 457/16/2015 mat. č. 513/2015 Aktualizace Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Chebu p r o j e d n a l a aktualizaci Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Chebu Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města předložit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Chebu Zastupitelstvu města Chebu ke schválení dne Usnesení RM č. 458/16/2015 mat. č. 514/2015 Aktualizace Směrnice o postupu při oznámení a úschově nalezené movité věci a nalezeného zvířete s c h v a l u j e aktualizaci Směrnice o postupu při oznámení a úschově nalezené movité věci a nalezeného zvířete Jaroslavu Krajcovi, vedoucímu odboru organizačního, 1

2 v termínu do zajistit zavedení směrnice do evidence a poučit dotčené zaměstnance o postupech z ní vyplývajících. Usnesení RM č. 459/16/2015 mat. č. 498/2015 Poskytnutí finančních prostředků na roky Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje p r o j e d n a l a přeloženou zprávu d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu schválit poskytnutí sdruženého příspěvku za 3 roky ( ) ve výši Kč v roce 2016 Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje se sídlem Závodní 205, Karlovy Vary, IČO , Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 460/16/2015 mat. č. 506/2015 Žádosti o zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Chebu d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Chebu žadateli: 1.,,, na opravu střechy ve výši 91 tis. Kč, domu Cheb, se splatností 5 let, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, předložit materiál k projednání Zastupitelstvu města Chebu na zasedání konaném dne Usnesení RM č. 461/16/2015 mat. č. 507/2015 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Cheb v z í t n a v ě d o m í plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k , kde v hospodaření města Chebu při výši příjmů ,7 tis. Kč a výši výdajů ,5 tis. Kč vznikl přebytek ve výši ,2 tis. Kč, který se vyrovnává financováním, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, předložit dne zprávu Zastupitelstvu města Cheb. 2

3 Usnesení RM č. 462/16/2015 mat. č. 488/2015 Návrh na úpravu schválených odpisových plánů příspěvkových organizací města Chebu na rok 2015 s c h v a l u j e úpravy odpisových plánů příspěvkových organizací města Chebu na rok 2015: Název organizace Odpisy na rok 2015 v Kč 3. základní škola Cheb, Malé náměstí ,- 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého ,- Mateřská škola Cheb, 26. dubna ,- Mateřská škola Cheb, Komenského ,- Mateřská škola Cheb, Bezručova ,- Mateřská škola Cheb, Do Zátiší ,- Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb ,- Západočeské divadlo v Chebu ,- Dům dětí a mládeže Sova Cheb ,- s tím, že 3. základní škola Cheb dostane příspěvek z rozpočtu zřizovatele na odpisy ve výši ,- Kč. Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru finančního, v termínu do informovat příspěvkové organizace města Chebu o schválení úprav v odpisových plánech na rok Usnesení RM č. 463/16/2015 mat. č. 522/2015 Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 11 s c h v a l u j e 1. převod částky 88 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 2. převod částky 50 tis. Kč u odboru SM v rámci běžných výdajů; 3. převod částky 67 tis. Kč u odboru Org v rámci běžných výdajů; 4. převod částky 122 tis. Kč u Městské policie v rámci běžných výdajů; 5. převod částky 50 tis. Kč u odboru ŠTaK v rámci běžných výdajů; d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu v z í t n a v ě d o m í 1. převod částky 88 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 2. převod částky 50 tis. Kč u odboru SM v rámci běžných výdajů; 3. převod částky 67 tis. Kč u odboru Org v rámci běžných výdajů; 4. převod částky 122 tis. Kč u Městské policie v rámci běžných výdajů; 5. převod částky 50 tis. Kč u odboru ŠTaK v rámci běžných výdajů; 3

4 6. zapojení neinvestiční účelové dotace od Karlovarského kraje pro Správu zdravotních a sociálních služeb Cheb na zajištění sociálních služeb v příjmech i ve výdajích ve výši 520,5 tis. Kč; s c h v á l i t rozpočtové opatření na rok 2015 č. 11, navýšení příjmové části rozpočtu ve výši tis. Kč a navýšení výdajové části rozpočtu ve výši tis. Kč a navýšení financování ve výši 177 tis. Kč; celkové příjmy upraveného rozpočtu 2015 tedy ve výši tis. Kč a výdaje tis. Kč, saldo příjmů a výdajů je kryto financováním ve výši tis. Kč. Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, zajistit předložení materiálu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 464/16/2015 mat. č. 524/2015 Žádost o udělení souhlasu se zřízením věcného břemene - d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t zřízení věcného břemene (užívání služebnosti bytu) na bytové jednotce v č.. stojící na., vlastníkem je paní,. Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, předložit materiál k projednání Zastupitelstvu města Chebu na zasedání konaném dne Usnesení RM č. 465/16/2015 mat. č. 487/2015 Schválení možnost zapojení uživatelů nebytových prostor a objektů ve vlastnictví města do odpadového hospodářství města Cheb. s c h v a l u j e I. možnost zapojení uživatelů nebytových prostor, prostor k podnikání a objektů ve vlastnictví města (dále jen i "prostory") do odpadového hospodářství města Cheb cestou sjednání nové služby spojené s užíváním prostor, spočívající v odvozu a likvidaci odpadu vzniklého s činností uživatelů prostor, za paušální cenu bez DPH: a) u kancelářských, prodejních a ostatních prostor 13 Kč/m2/rok b) u prostor určených k provozování hostinské činnosti 17 Kč/m2/ rok, za podmínek uvedených v důvodové zprávě, II. vzor dodatku ke Smlouvě o nájmu (výpůjčce) nebytových prostor (prostor k podnikání; objektu) uvedený v příloze číslo 1 důvodové zprávy. Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru SM 1. u nově uzavíraných smluv na nájem (výpůjčku) prostor zapracovat do jejich obsahu ujednání o povinnosti uživatelů těchto prostor odebírat po celou dobu trvání užívacího vztah službu poskytovanou městem Cheb, spočívající v odvozu a lividaci odpadu vzniklého s užíváním prostor za paušální cenu stanovenou ve výši uvedené v přijatém usnesení a předat tyto odpady do nádob města, 2. u stávajících smluv na pronájem (výpůjčku) prostor oslovit jejich uživatele s nabídkou zapojení do odpadového hospodářství města s následným uzavřením dodatku smlouvy, za podmínek uvedených ve vzorovém dodatku bodu II. usnesení, 4

5 3. splnit návrh usnesení a ukládací část do p o v ě ř u j e Ing. Pavla Vanča, vedoucího odboru SM uzavírat a podepisovat dodatky ke Smlouvě o nájmu (výpůjčce) prostor dle vzoru uvedeném v příloze číslo 1 důvodové zprávy. Usnesení RM č. 466/16/2015 mat. č. 525/2015 Další právní jednání a záležitosti I. Schválení ukončení Smlouvy o poskytnutí příspěvku na celoroční činnost spojenou s provozováním psího útulku města z rozpočtu města Chebu II. Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 provozovatelce psího útulku města a uzavření Smlouvy o jejím poskytnutí d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu schválit I. ukončení Smlouvy o poskytnutí příspěvku na celoroční činnost z rozpočtu města Chebu ze dne uzavřenou mezi městem Cheb, IČ , nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb a paní Marií Lokingovou, IČO ,,, dohodou ke dni , II. poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu na rok 2016 paní Marii Lokingové, IČO ,, na provoz útulku města pro psy v Horní Hraničné ve výši Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu na rok 2016 za podmínek uvedených v jejím návrhu, který je přílohou č. 2 důvodové zprávy, za podmínky, že Zastupitelstvo města Chebu schválí na svém zasedání dne rozpočet města Chebu na rok 2016, položka Psí útulek - příspěvek na provoz v navrhované výši, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce předložit materiál k projednání na zasedání Zastupitelstva města Chebu dne Usnesení RM č. 467/16/2015 mat. č. 527/2015 I. a II. Bytové a nebytové záležitosti III. Další právní jednání a záležitosti - schválení splátkového kalendáře, finanční vyrovnání za předčasné ukončení smlouvy o provedení vestavby bytové jednotky s c h v a l u j e I. 1. změnu usnesení RM č. 341/11/2015 ze dne pod bodem I, odst. 2., kterým bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy s,., spočívající ve změně doby nájmu z původní doby určité na 1 rok na novou dobu neurčitou, 5

6 2. na základě výjimky ze Zásad uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 19, v bytovém domě v městě Chebu, č. p. 1139, v ulici Sadová, č. o. 7, který je součástí pozemku par. č. st v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 60,52 m2 (včetně sklepní kóje o velikosti 2,80 m2), s,.,.,,, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 48 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši 1 měsíčního nájemného z podlahové plochy bytu, 3. na základě výjimky ze Zásad uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 02, v bytovém domě v městě Chebu, č. p. 2003, v ulici Šlikova, č. o. 16, který je součástí pozemku par. č. st. 1688/1 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+3 s příslušenstvím, o podlahové ploše 107,77 m2 (včetně sklepní kóje 3,20 m2), se společnými nájemci,.,,.,.,,, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši Kč/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace a se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši Kč, 4. uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru sloužícímu podnikání č. 302, v domě v Chebu, č. p. 505, který je součástí pozemku par. č. st. 150 v k. ú. Cheb, Kostelní, č. o. 5, v k. ú. Cheb, situovaného v 2. nadzemním podlaží 1 místnost o celkové výměře 33,10 m2, se spol. Yabirinth s.r.o., IČO, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 513/12, Cheb, zastoupenou jednatelem, za roční nájemné sjednané dohodou ve výši Kč bez DPH (sazba 806 Kč/m2/rok), které může být navyšováno každoročně indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, pro účel využití jako skladové prostory pro internetové knihkupectví, 5. uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 301, v domě v Chebu, č. p. 1566, který je součástí pozemku par. č. st v k. ú. Cheb, v ulici Evropská, č. o. 41, situovaného v 1. nadzemním podlaží, 6 místností o celkové výměře 165,5 m2, se společností AESCULUS v.o.s., IČO, se sídlem Evropská 1566/41, Cheb, zastoupenou., společníkem za roční nájemné ve výši Kč bez DPH (z toho 1 místnost prodejní plochy o celkové výměře 44 m2 za roční nájemné ve výši 1048 Kč/ m2/rok, 1 místnost kancelář o celkové výměře 18 m2 za roční nájemné ve výši 806 Kč/ m2/rok a 4 místnosti sloužící jako zázemí provozovny o celkové výměře 103,5 m2 za roční nájemné ve výši 534Kč/ m2/rok, vše bez DPH) stanovené v souladu s přílohou č. 1 Zásad pronájmu, prodloužení nájmu, podnájmu a výpůjček nebytových prostor ve vlastnictví města Chebu č. 46/2012 v platném znění, které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, pro účel využití jako lékárna se zázemím, 6. uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru sloužícího podnikání č. 313, v domě v Chebu, č. p. 509, který je součástí pozemku par. č. st. 142 v k. ú. Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 8, situovaného v 2. nadzemním podlaží, 1 místnost o celkové výměře 17,40 m2 s, IČO,,, za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč bez DPH (sazba 725,40 Kč/m2/rok), které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 2 měsíce, pro účel užívání jako kancelář pro správu bytů, velkoobchod, maloobchod, 7. uzavření smlouvy na výpůjčku volného nebytového prostoru č. 319, v domě v Chebu, č. p. 507, který je součástí pozemku st. p. č. 148 v k. ú. Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad č. o. 6, situovaného ve 2. nadzemním podlaží, 1 místnost o celkové výměře 18,00 m2, se Správou zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvkové organizace, IČO , se sídlem Pastýřská 4, Cheb, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, pro účel využití jako Centrum rozvoje pěstounské péče, 8. uzavření smlouvy na výpůjčku nemovitostí budov a pozemku, st. p. č. 2091, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 678 m2, jejíž součástí je budova v Chebu, č. p. 842, objekt k bydlení, v ulici Vrázova č. o. 6 a poz. p. č. 1393/10, zahrada o celkové výměře 154 m2, vše v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, s Diecézní Charitou Plzeň, IČO , se sídlem Sady 5. května 348/8, Plzeň, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 14 dnů, pro účel využití příprava a zabezpečení předmětu výpůjčky k vybudování denního centra a ubytovny, 6

7 9. uzavření smlouvy na výpůjčku nemovitostí budov a pozemku, st. p. č. 1674/1, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 600 m2, jejíž součástí je budova v Chebu, č. p. 1643, jiná stavba, v ulici Žižkova č. o. 29 a par. č. 1438/70 o výměře 21 m2, manipulační plocha, vše v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb s pobočným spolkem Autoklub Cheb v AČR, IČO , se sídlem Žižkova 3, Cheb zastoupeným předsedou Mirko Majerem s tím, že veškerou údržbu a opravy předmětu výpůjčky zajišťuje na své náklady vypůjčitel, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, pro účel využití zázemí a činnost Autoklubu Cheb v AČR, II. n e s o u h l a s í s obnovením nájemního vztahu k bytu číslo 105, v bytovém domě v městě Chebu,.., v ulici,., který je součástí pozemku par. č. st. 209/2 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb podanou dne ,.,,, z důvodu aktuálního dluhu za část 08/2015 a 09/2015 (ke dni bez vyčísleného prodlení v celkové výši Kč) a z důvodu opakovaného pozdního placení nájemného a záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu a trvá na vyklizení a předání bytu do 1 měsíce po oznámení tohoto usnesení s tím, že po marném uplynutí lhůty k předání bytu budou oddělení právnímu předány podklady na podání žaloby o vyklizení bytu, III. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu schválit 1)uzavření splátkového kalendáře s a) nájemcem,.,, na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy a prodlení v období 7/2015 a vyúčtování za rok 2013 a 2014., v celkové výši ,31 Kč (z toho jistina Kč; dluh z prodlení ke dni je ,31 Kč) tak, že úhrada dluhu bude provedená v 23 měsíčních splátkách ve výši Kč, poslední splátka ve výši Kč s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; -sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, b) nájemcem, :,, na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy a prodlení v období 06/ /2015 za nebytový prostor č. 501, v celkové výši Kč (z toho jistina Kč; dluh z prodlení ke dni je Kč) tak, že úhrada dluhu bude provedená v 9 měsíčních splátkách ve výši Kč, poslední splátka ve výši Kč s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; -sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, 7

8 c) s bývalým nájemcem,.,, na vydání bezdůvodného obohacení a poskytnuté služby za období 01/ /2015 za užívání bytu číslo,, bez právního důvodu, v celkové výši ,14 Kč (z toho jistina Kč, dluh z prodlení ke dni ve výši ,14 Kč) tak, že úhrada dluhu bude provedena v 68 měsíčních splátkách ve výši Kč a 1 měsíční splátce ve výši 1.261,14 Kč, -sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, d) s bývalým nájemcem,.,, na úhradu dluhu za období 01/ /2015 za byt číslo 16, Cheb, Slavice 2119/1 v celkové výši ,86 Kč (z toho jistina Kč, dluh z prodlení ke dni ve výši ,86 Kč) tak, že úhrada dluhu bude provedena v 19 měsíčních splátkách ve výši Kč a 1 měsíční splátce ve výši 2.746,86 Kč, s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení ZM uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat, -sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, 2) finanční vyrovnání za předčasné ukončení smlouvy o provedení vestavby bytové jednotky před sjednanou dobou bezplatného užívání bytu č. 99, Cheb, na adrese, bývalému nájemci,,, ve výši Kč, která byla vypočtena za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce předložit dne návrh usnesení pod bodem III. Zastupitelstvu města Cheb Ing. Pavlu Vančovi, vedoucím odboru správy majetku v termínu do zabezpečit realizaci usnesení pod body I. a II. Usnesení RM č. 468/16/2015 mat. č. 528/2015 Souhlas s převedením majetku 1. základní školy Cheb, Americká 36, do majetku 4. základní školy Cheb, Hradební 14 s o u h l a s í s převedením majetku (12 pracovních stolů do školních dílen) 1. základní školy Cheb, Americká 36, do majetku 4. základní školy Cheb, Hradební 14, Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, předat souhlas s převedením majetku 1. ZŠ Cheb do majetku 4. ZŠ Cheb ředitelům těchto škol v termínu do Usnesení RM č. 469/16/2015 mat. č. 510/2015 Návrh názvů ulic a úpravy průběhů ulic dle Registru územní identifikace, adres a nemovitostí d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu schválit 8

9 návrh na pojmenování nové ulice a návrhů na upřesnění průběhů ulic vedených v registru územní identifikace, adres a nemovitostí takto: 1) pojmenování nové ulice Hračkářská, 2) pojmenování ulic, které jsou běžně užívány: Mincovní, Kramářská, Elišky Krásnohorské, Hradní, Gertnerovy sady, Riegerovy sady, Městské sady, Dvořákovy sady, Sady míru, K Výtopně, Do Pískovny, 3) upřesnění průběhu ulic prodloužení dle skutečně užívaného stavu u ulic: 17. listopadu, Dolnice, Dvořákova, Goethova, Chebská, Karlovarská, Ke Střelnici, Klášterní mlýn, Klášterní, Malá, Maškov, Obrněné brigády, Okružní, Pobřežní, Sokolovská, Vrázova, Tršnická, Zátiší, 4) upřesnění průběhu ulic zkrácení, případně vyznačení dle skutečného průběhu Americká, Cechovní, Do Zátiší, Domažlická, Dvůr pod Lipami, Evropská, Gustava Noska, Kollárova, Komenského, Lomená, Malé náměstí, Podhradská, U Vlečky, Vrbenského, Židovská, 5) změnu názvu ulice Baltazara Neumanna na náměstí Baltazara Neumanna, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit tento materiál zastupitelstvu města na jeho zasedání konaném dne Usnesení RM č. 470/16/2015 mat. č. 501/2015 Lhůty pro podávání návrhů změn Územního plánu Cheb a jejich předkládání orgánům města d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu schválit návrh lhůt pro podávání návrhů změn Územního plánu Cheb a jejich předkládání orgánům města takto: 1) Návrhy změn územního plánu bude možné uplatnit vždy k datu a běžného roku. 2) Návrhy změn posouzené pořizovatelem budou předkládány orgánům města 2 x ročně k rozhodnutí o jejich pořízení. 3) Mimo uvedené termíny bude možné předkládat návrhy změn pouze výjimečně v případech, kdy na nich bude veřejný zájem. 4) V době zpracování a projednání zprávy o uplatňování územního plánu nebudou pořizovány samostatné změny územního plánu. Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání konaném dne Usnesení RM č. 471/16/2015 mat. č. 503/2015 Žádost o přednostní pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou Cheb, Lesní 33 v y h o v u j e žádosti o přednostní pronájem bytu. v DPS Cheb, Lesní 33 paní,, za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu ke stávajícímu bytu, Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví: 9

10 písemně informovat žadatelku, Správu zdravotních a sociálních služeb Cheb, odbor správy majetku o rozhodnutí RM v termínu do Usnesení RM č. 472/16/2015 mat. č. 500/2015 Podání žádosti o neinvestiční dotaci Podpora terénní práce pro rok 2016 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu schválit podání žádosti o neinvestiční dotaci Podpora terénní práce pro rok 2016 na Úřad vlády ČR a následně realizovat projekt dle jeho rozhodnutí Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi předložit materiál na zasedání ZM dne Usnesení RM č. 473/16/2015 mat. č. 496/2015 Žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce k dávce "doplatek na bydlení" r o z h o d l a nepřijímat žádné stanovisko k žádosti Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Karlových Varech, kontaktní pracoviště Sokolov a Cheb o souhlas obce dle ustanovení 33 odst. 6, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů k dávce "doplatek na bydlení" s ohledem na nedostatečnou legislativu s tím, že se v důvodové zprávě za jménem,., :, doplňuje text: "Ubytovna Kachní kámen, Kachní kámen 1765/10, , Cheb, IČO: , kapacita 14 osob -,,,, Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru SvZ: 1) připravit k podpisu starostovi města informaci pro Úřad práce ČR, krajskou pobočku v Karlových Varech, kontaktní pracovište Sokolov a Cheb o usnesení RM, 2) odeslání této informace v termínu do Usnesení RM č. 474/16/2015 mat. č. 497/2015 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb na rok 2016 organizace Diecézní charita Plzeň, sady 5. května 8, , Plzeň d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t 1. poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb Diecézní charitě Plzeň, se sídlem sady 5. května 8, , Plzeň, IČ: na provoz Střediska sociální rehabilitace na rok 2016 ve výši Kč, 2. uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města, 3. udělit výjimku ze vzorové smlouvy s tím, že prostředky z dotace je možné použít na osobní náklady, 4. dotaci poskytnout ve čtyřech splátkách k , , a

11 Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi předložit materiál na jednání ZM dne Usnesení RM č. 475/16/2015 mat. č. 504/2015 Dům s pečovatelskou službou Cheb, Dlouhá 12 (Hradní dvůr) I. Návrh na uzavření nájemních smluv k podporovaným bytům v DPS Cheb, Dlouhá 12 II. Snížení nájemného s ohledem na nižší přímé proslunění a osvětlení ve 4 bytech v DPS Cheb, Dlouhá 12 s c h v a l u j e I. uzavření nájemních smluv k podporovanému bytu v DPS Cheb, Dlouhá 12, a,,, k podporovanému bytu. s,, a k podporovanému bytu s paní,,, II. snížení horní hranice stanoveného nájemného v bytech č. 5, 6, 13, 14 v maximální výši 5% s ohledem na nižší přímé proslunění a osvětlení bytů, Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví: I. předložit schválené nové uchazeče o pronájem podporovaných bytů zřízené v DPS Cheb, Dlouhá 12, Ministerstvu pro místní rozvoj k udělení souhlasu k uzavření nájemních smluv, II. písemně informovat Správu zdravotních a sociálních služeb Cheb, odbor správy majetku o rozhodnutí RM v termínu do , III. zapracovat snížené nájemné do "Pravidel pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu Dlouhá 12, Dřevařská 13, Kamenná 40, Lesní 33". Usnesení RM č. 476/16/2015 mat. č. 508/2015 Návrh na financování aktivit zaměřených na děti a mládež z prostředků města na rok 2016 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu schválit poskytnutí příspěvku na financování aktivit zaměřených na děti a mládež z prostředků města na rok 2016 v celkové částce Kč: 1. o.s. Křesťanské sdružení Sintů a Romů v Chebu, se sídlem Cheb, Žižkova 13: Kč 2. Rada romských organizací, se sídlem Cheb, Sadová 7: Kč s těmito podmínkami: a) na úhradu nájmu a služeb spojených s užíváním prostor v Karlově 17, Cheb b) úhrada nájmu a služeb bude hrazena odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Cheb čtvrtletně formou poukazu na účetodboru správy majetku MěÚ Cheb po předložení evidenčních listů c) po schválení rozpočtu na rok 2016 Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi předložit materiál na zasedání ZM dne Usnesení RM č. 477/16/2015 mat. č. 489/2015 Záměr prodeje nemovitých věcí z majetku města - pozemky 11

12 s c h v a l u j e zveřejnění záměru na prodej níže uvedených nemovitých věcí pozemků ve vlastnictví města Cheb: pozemek parcelní číslo 176/1 trvalý travní porost o výměře 4422 m2 a pozemek parcelní číslo 176/45 orná půda o výměře 495 m2 v katastrálním území Hradiště u Chebu, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit zveřejnění záměru prodeje podle zákona o obcích. Usnesení RM č. 478/16/2015 mat. č. 490/2015 Podání právnické osoby žádost o úpravu kupní ceny za pozemek v Průmyslovém parku d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu t r v a t na původním rozhodnutí a realizovat prodej pozemku parcelní číslo 219/36 o nové výměře 3066 m2, vzniklého podle geometrického plánu číslo /2015 sloučením dílu a o výměře 1776 m2 pozemku p. č. 219/35 a dílu b o výměře 1290 m2 původního pozemku p. č. 219/36 v k. ú. Dolní Dvory za podmínek stanovených usnesením ZM č. 183/10/2015 ze dne , tj. za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 479/16/2015 mat. č. 491/2015 Převod nemovité věci z majetku města pozemek souhlasné prohlášení d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t sepsání souhlasného prohlášení mezi městem Cheb a vlastníkem pozemku p. č. 210/2 v k. ú. Starý Hrozňatov, jehož předmětem bude zápis geometrického plánu č /2012 a vypořádání části pozemku p. č. 211 o výměře 0,40 m2 v k. ú. Starý Hrozňatov, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 480/16/2015 mat. č. 492/2015 Další majetkoprávní jednání a záležitosti částečná změna usnesení ZM d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu 12

13 s c h v á l i t částečnou změnu usnesení Zastupitelstva města Chebu č. 140/38/2014 ze dne , kterým byl v bodě č. 4 schválen prodej části pozemku parcelní číslo 1042/9 v k. ú. Cheb, oddělené geometrickým plánem č /2014 jako pozemek p. č. 1042/19 ost. plocha o výměře 271 m2, panu,.,,, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, spočívající ve změně předmětu prodeje, kupní ceny a výše nákladů spojených s prodejem takto: Zastupitelstvo města Chebu schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 1042/9 v k. ú. Cheb, oddělené geometrickým plánem číslo /2015 jako pozemek p. č. 1042/20 ost. plocha o výměře 128 m2,,.,, Cheb, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 481/16/2015 mat. č. 493/2015 Prodej nemovitých věcí z majetku města - pozemky d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t 1. prodej pozemku parcelní číslo st v katastrálním území Cheb,.,,, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 2. prodej pozemku parcelní číslo 2553/5 v katastrálním území Cheb,.,,, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 3. prodej pozemku parcelní číslo 152/6 v katastrálním území Podhoří u Chebu,.,,.,,, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 4. prodej pozemku parcelní číslo 439 a pozemku parcelní číslo 572/7 v katastrálním území Dolní Hraničná,,,, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 482/16/2015 mat. č. 494/2015 I. Darování nemovité věci pozemku II. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí pozemků 13

14 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t I. darování níže uvedeného pozemku Karlovarskému kraji Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Chebská 282, Sokolov, PSČ 35601, IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr, vložka 114, 1. pozemku parcelní číslo 1289/24 travní porost označeného jako pozemek parcelní číslo 1289/38 o výměře 2 m2 dle GP č /2015, v katastrálním území Cheb, II. bezúplatné nabytí níže uvedených pozemků z vlastnictví Karlovarského kraje ve správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Cheb, 2. pozemek parcelní číslo 2372/40 ostatní plocha, komunikace, o výměře 83 m2, 3. pozemek parcelní číslo 2372/4 ostatní plocha, ostatní komunikace označený jako pozemek parcelní číslo 2372/41 o výměře 118 m2, označený jako pozemek parcelní číslo 2372/42 o výměře 172 m2, označený jako pozemek parcelní číslo 2372/43 o výměře 187 m2, označený jako pozemek parcelní číslo 2372/45 o výměře 93 m2, označený jako pozemek parcelní číslo 2372/46 o výměře 263 m2, označený jako pozemek parcelní číslo 2372/47 o výměře 27 m2, označený jako pozemek parcelní číslo 2372/48 o výměře 67 m2, označený jako pozemek parcelní číslo 2372/49 o výměře 16 m2, označený jako pozemek parcelní číslo 2372/50 o výměře 31 m2, označený jako pozemek parcelní číslo 2372/51 o výměře 30 m2, označený jako pozemek parcelní číslo 2372/52 o výměře 19 m2, označený jako pozemek parcelní číslo 2372/53 o výměře 121 m2 a označený jako pozemek parcelní číslo 2372/54 o výměře 73 m2, dle GP č /2015, vše v katastrálním území Cheb, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 483/16/2015 mat. č. 495/2015 Nakládání s majetkem - informace b e r e n a v ě d o m í souhrnnou informaci odboru majetkoprávního o záležitostech projednaných, na základě podaných žádostí fyzických a právnických osob, na poradě Vedení města Chebu v měsíci říjnu 2015 a týkajících se níže uvedených nemovitých věcí: katastrální území Cheb: 1. pozemek p. č. 2020/6 zahrada část o výměře cca 300 m2, pozemek p. č. 2007/9 zahrada část o výměře cca 35 m2, 2. pozemek p. č. 2479/2 ost. plocha část o výměře cca 252 m2, katastrální území Podhoří u Chebu: 3. pozemek p. č. 22/47 ost. plocha část o výměře cca 30m2, katastrální území Dřenice u Chebu: 14

15 4. pozemky p. č. 1242/3 a 1242/2 ost. plocha části o souhrnné výměře cca 260 m2, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 484/16/2015 mat. č. 499/2015 Další právní jednání a záležitosti uznání bezdůvodného obohacení d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu neschválit uznání bezdůvodného obohacení z titulu neoprávněné držby pozemku parcelní číslo st. 39 v katastrálním území Cheb ve výši 5.787,60 Kč České republice Lesy České republiky, s. p., IČO , se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 485/16/2015 mat. č. 509/2015 Zveřejnění záměru na pronájem nemovitých věcí částí pozemků s c h v a l u j e zveřejnění záměru na pronájem nemovitých věcí částí pozemků o velikosti v součtu 45,9 m2 situovaných v katastrálním území Cheb: - část pozemku parcelní číslo 145 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 249/1 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 249/1 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 267/2 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 295/1 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 315/2 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 400 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 1034/15 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 1284/2 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 1289/6 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 1430/10 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 1674/1 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 1676/11 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 1700/47 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 1747/4 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 2084/1 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 2065/7 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 2273/31 o výměře 1,4 m2, - část pozemku parcelní číslo 2273/87 o výměře 1 m2, 15

16 - část pozemku parcelní číslo 2359/8 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 2422/20 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 2712/1 o výměře 1 m2, - část pozemku parcelní číslo 3224/1 o výměře 1 m2, - část cihlové zdi o ploše 6,5 m2, která je součástí pozemku parcelní číslo 3225/5, - část obvodového zdiva stavby č. p. 358 o ploše 5,6 m2, která je součástí pozemku parcelní číslo st. 308, - část cihlové zdi o ploše 5,0 m2, která je součástí pozemku parcelní číslo st. 349, - část cihlové zdi o ploše 5,4 m2, která je součástí pozemku parcelní číslo 2273/66, označených v plánku - viz příloha, na dobu určitou od do , bez možnosti prodloužení pronájmu, s jednoměsíční výpovědní dobou, za účelem užívání stávajících deskových a tubusových zařízení pro reklamu umístěných na pozemcích či jeho součástech, za smluvní výši nájemného stanoveného Radou města Cheb, pro společnost RENGL, s. r. o., IČO , se sídlem Liberec 14 - Ruprechtice, Zákopnická 354, PSČ , Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního - zajistit zpracování a zveřejnění záměru pronájmu nemovitých věcí částí pozemků, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dle přijatého usnesení Rady města Chebu, na dobu 30 kalendářních dnů, v termínu od Usnesení RM č. 486/16/2015 mat. č. 511/2015 Záměr prodeje nemovitých věcí z majetku města pozemky a stavba o d k l á d á schválení záměru prodeje níže uvedených nemovitých věcí ve vlastnictví města Cheb, ve smyslu ustanovení 39 odst. 1), zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich součástí a příslušenství: pozemek parcelní číslo st. 1486/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 578 m2, jehož součástí je budova s č. p (Přemysla Otakara 1), a pozemek parcelní č. 992/10 sportoviště a rekreační plocha o výměře 663 m2, v katastrálním území Cheb, Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, zpracovat informaci o počtech volných míst ve stávajících mateřských školách s výhledem na školní rok 2016/2017 a předložit vedoucímu odboru MaP k zapracování do zprávy pro schůzi rady města dne , Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, předložit materiál na schůzi rady města dne s doplněním informace vedoucího odboru ŠTaK. Usnesení RM č. 487/16/2015 mat. č. 512/2015 I. Zřízení služebnosti inženýrských sítí na nemovitých věcech v majetku města Chebu II. Částečná změna usnesení Rady města Chebu s c h v a l u j e I. 16

17 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování vodovodní přípojky v celkové délce 1,7 běžných metrů na části služebného pozemku p. č. 2305/1, v katastrálním území a obci Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku p. č. 627/5, v katastrálním území a obci Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování vodovodní přípojky v celkové délce 3,3 běžných metrů na části služebného pozemku p. č. 1284/21, v katastrálním území a obci Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku p. č. st. 1965/2, jehož součástí je budova bez čp/če, v katastrálním území a obci Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v délce 5 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 353/1 v katastrálním území Skalka u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností MARTIA a.s., IČO , se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (2.000 Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě umístění a provozování dešťové kanalizace v délce 12 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 2479/6, pozemku parcelní č. 2479/2, pozemku parcelní č. 2479/12 a pozemku parcelní č. 2478/14, v katastrálním území a obci Cheb pro žadatele a oprávněné ze služebnosti manžele.,.,,.,,. Žadatelé zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.400 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 5. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti přesahu balkónu o celkové výměře 8,11 m2 na části služebného pozemku parcelní č. 1124/3, v katastrálním území a obci Cheb pro žadatele a oprávněné ze služebnosti,.,.,,,. Žadatelé zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 17

18 6. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování kanalizační přípojky v celkové délce 5,5 běžných metrů na části služebného pozemku p. č. 1479/4, v katastrálním území a obci Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku p. č. st. 2559, jehož součástí je budova bez čp/če, v katastrálním území a obci Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 7. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování telekomunikačního vedení v délce 64 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 279/1, pozemku parcelní č. 287/3, pozemku parcelní č. 3273, pozemku parcelní č. 301/23 a pozemku parcelní č. 301/24, v katastrálním území Cheb, obec Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO , se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, PSČ , zastoupenou na základě plné moci společností ŠINDY a.s., IČO , se sídlem Praha 10 - Hostivař, Štěrboholská 1404/104, PSČ Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 8. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v délce 77 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 2951/2, pozemku parcelní č. 2953/4 a pozemku parcelní č. 3046/1 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností STEMONT JS s.r.o., IČO , se sídlem Horšovský Týn, Hřbitovní 281, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 9. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, spočívající v právu umístění a provozování vzdušného vedení VN v délce 840 běžných metrů, kabelového vedení VN v délce 575 běžných metrů a umístění 10 ks stožárů VN na části služebného pozemku parcelní č. 120/14, pozemku parcelní č. 120/15, pozemku parcelní č. 120/10, pozemku parcelní č. 120/1, pozemku parcelní č. 233/2, pozemku parcelní č. 170/2, pozemku parcelní č. 170/3, pozemku parcelní č. 170/1, pozemku parcelní č. 170/7, pozemku parcelní č. 128/1, pozemku parcelní č. 235, pozemku parcelní č. 139/6, pozemku parcelní č. 139/4, pozemku parcelní č. 248/1, pozemku parcelní č. 174/5, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností SAG Elektrovod a.s. organizační složka Brno, IČO , se sídlem Brno, Traťová 1, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 18

19 10. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v délce 95 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 1479/4, pozemku parcelní č. 2377/7, pozemku parcelní č. 2377/8, pozemku parcelní č. 2377/9, pozemku parcelní č. 2377/10, pozemku parcelní č. 2377/11, pozemku parcelní č. 2377/12, pozemku parcelní č. 2377/13, pozemku parcelní č. 2377/14, vše v katastrálním území a obci Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností MARTIA a.s., IČO , se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ , s podmínkou provedení rozebrání stávající zámkové dlažby, pokládky zámkové dlažby, překopu asfaltové cesty a opravy asfaltové cesty, společností ALGON a.s., IČO , se sídlem Praha 5, Ringhofferova 1/115, z důvodu zachování plné záruky na stavbu Rekonstrukce komunikací Švédský Vrch. Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; II. 1. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 94/4/2005 ze dne , bod č. 1, kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle geometrického plánu č /2014, spočívající v právu umístění a provozování přípojky elektrické energie na části služebného pozemku p. č. 916/6 a pozemku parcelní č. 3150/2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku p. č. 888/12, v katastrálním území Cheb, obec Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci uhradil při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (2.000 Kč bez DPH). Vlastník oprávněné věci uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti straně povinné ze služebnosti správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 2. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 148/7/2008 ze dne , bod č. 3, kdy se původní znění uvedených bodů usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2012, spočívající v právu umístění a provozování vzdušného vedení VN v celkové délce 124 bm na části služebného pozemku parcelní č. 219/49, pozemku parcelní č. 334, pozemku parcelní č. 342, pozemku parcelní č. 343, pozemku parcelní č. 344, vše v katastrálním území Dolní Dvory, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností ELEKTROPLAN s.r.o., IČO , Karlovy Vary, Nejdecká 160/8, PSČ Strana oprávněná uhradila při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení osobní služebnosti poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH). Strana oprávněná uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti straně povinné ze služebnosti doplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (1.800 Kč bez DPH) a správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit vypracování a předání smluv výše uvedených do Usnesení RM č. 488/16/2015 mat. č. 519/2015 Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného

20 s c h v a l u j e program 13. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného 19. listopadu Mgr. Daniela Seifertová, v. r. Ing. Pavel Hojda, v. r. místostarostka města Chebu místostarosta města Chebu 20

Č. j.: MUCH 4297/2016

Č. j.: MUCH 4297/2016 Č. j.: MUCH 4297/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 1. schůze Rady města Chebu konané

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j.: MUCH 69514/2015

Č. j.: MUCH 69514/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 69514/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 12. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 80554/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu konané

Více

Č. j.: MUCH 82175/2016

Č. j.: MUCH 82175/2016 Č. j.: MUCH 82175/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 91785/2015 02.11.2015 Zápis a usnesení z 18. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 02.11.2015 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

Č. j.: MUCH 89317/2015

Č. j.: MUCH 89317/2015 Č. j.: MUCH 89317/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 15. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 15540/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 4. schůze

Více

Č. j.: MUCH 90200/2016

Č. j.: MUCH 90200/2016 Č. j.: MUCH 90200/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 16425/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Č.j: MUCH 73156/2009 KS P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Usnesení RM č. 448/16/2009 mat. č. 431/2009 Zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce

Více

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 92280/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 19. schůze Rady města

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14160/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

Č. j.: MUCH 82078/2016

Č. j.: MUCH 82078/2016 Č. j.: MUCH 82078/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 17. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 33726/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. schůze Rady města

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 59336/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 17. schůze

Více

Č. j.: MUCH 96279/2016

Č. j.: MUCH 96279/2016 Č. j.: MUCH 96279/2016 Usnesení z 20. schůze Rady města Chebu konané dne 10.11.2016 Usnesení RM č. 516/20/2016 mat. č. 568/2016 Schválení programu program 20. schůze Rady města Chebu s tím, že se do programu

Více

Č. j. MUCH 35036/2015

Č. j. MUCH 35036/2015 Č. j. MUCH 35036/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 100867/2016 28.11.2016 Zápis a usnesení z 12. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 28.11.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 70336/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 16. schůze Rady města

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Č. j.: MUCH 40579/2015

Č. j.: MUCH 40579/2015 Č. j.: MUCH 40579/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 8. schůze Rady města Chebu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného Č. j.: MUCH 45042/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 78557/2013 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 30. zasedání

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 99403/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 22. schůze

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14718/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. schůze

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74937/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 14. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 07.09.2015 ve 13.00 hodin Místo konání schůze:

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. prosince 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. prosince 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. prosince 2015 u p r a v e n á v e r z e č. 340 1. neschvaluje poskytnutí finančního daru Sdružení ochrany přírody a krajiny, DROSERA, Bublava

Více

Č. j.: MUCH 79377/2016

Č. j.: MUCH 79377/2016 Č. j.: MUCH 79377/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Příloha č. 1. usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012

Příloha č. 1. usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012 Příloha č. 1 usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: část poz.p.č.1310/7 o výměře cca 55m 2 ostatní plocha

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 147/6/2016 mat. č. 155/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 147/6/2016 mat. č. 155/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 28301/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 6. schůze Rady města

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) č. 344 se zpětnou účinností od 23. 9. 2009 do 31. 12. 2009 uzavření dohody o provedení práce s XXX, kdy sjednaným pracovním úkolem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze)

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) č. 289 rozpočtové opatření č. 4/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel ,

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel , Spis : MaP 6/2017 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 190, 354 440 187 Č. j. MUCH/14760/2017-MaP V Chebu dne 20.02.2017 Z

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 84003/2016 03.10.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 03.10.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 1/2017 a) uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby/zařízení (omezení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

Obec SVOR IČO OO Svor 195. tel.: , mobil 725 O71 177,

Obec SVOR IČO OO Svor 195. tel.: , mobil 725 O71 177, Obec SVOR IČO OO261009 ------------------------------------------------------------------ 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č. 1/2011 k prodeji a oceňování

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

U s n e s e n í z 18. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 18. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 18. jednání rady města dne 31.10.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/18/1/2011 Schválení programu 18. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 18. jednání

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 019/15/Ko U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 30. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 700/19 716/19 Rozdělovník - členové

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 22555/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 12.12.2016 680/27/RM/2016 Prodej pozemku (H.V. a J.,V. E. a M.) I. Rada města navrhuje

Více

ze 74. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. července 2012

ze 74. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. července 2012 ze 74. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. července 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1200/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 74. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 34052/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 9. schůze

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více