schválené Zastupitelstvem města Brna na Z4/021 zasedání konaném dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "schválené Zastupitelstvem města Brna na Z4/021 zasedání konaném dne"

Transkript

1 1. strana z 5 Změny Územního plánu města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna na Z4/021 zasedání konaném dne Změny Územního plánu města Brna 2002-I Změny A - textové části regulativů Kurzívou je psán stávající text přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004 (dále jen vyhl. 2/2004), tučným standardem navrhované změny. Změna A3/02-I Příloha č. 1 vyhl. 2/2004, 15. strana z 28: DL LETECKÁ DOPRAVA (Sportovní letiště v Medlánkách je zahrnuto ve zvláštních plochách pro rekreaci.) Pozn.: Vypuštěno a vojenské letiště ve Slatině v plochách pro veřejnou vybavenost - plochách armády. Změna A4/02-I Příloha č.1 vyhl. 2/2004, 15. strana z 28: Současně s ustanoveními platnými pro přípustnost staveb a zařízení ve stavebních plochách platí závazně následující ustanovení pro řešení dopravy v klidu: Podmíněně jsou přípustná: parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily, autobusy a pro přívěsy těchto vozidel v ostatních plochách smíšených (SO, SV) za podmínky přímého napojení na trasy automobilové dopravy řadové garáže pouze jako dostavba stávajících stabilizovaných garážových dvorů za předpokladu situování dostavby uvnitř hranic stávajícího areálu nebo (max. pro 20 odstavných stání) za podmínky zapuštění objektu pod terén (pokud ÚPD zóny nestanoví ve zbytkových lokalitách jinak) Změna A5/02-I Příloha č.1 vyhl. 2/2004, 18. strana z 28: KR PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ REKREAČNÍ Dále jsou přípustné: pěší a cyklistické stezky drobné sakrální stavby, drobná architektura a vybavenost ploch (komunikace, osvětlení, vodní prvky) pláže a rekreační louky stanové tábory hřiště otevřené jízdárny vybavené nanejvýš drobnými stavbami kynologická cvičiště. Pozn.: Vypuštěny rekreační areály a kempinky.

2 2. strana z 5 Změna A8/02-I Příloha č.1 vyhl. 2/2004, 24. strana z 28, doplnění kapitoly: 6. OCHRANNÉ REŽIMY Název ochrany: OCHRANNÉ PÁSMO VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ (zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje toto pásmo v rozsahu 100 m od hranice stávajícího veřejného pohřebiště, závazná část ÚPmB vymezuje totéž pásmo u návrhových ploch hřbitovů) V tomto pásmu je nepřípustné: umísťovat stavby pro bydlení ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice veřejného pohřebiště včetně rezerv pro jejich rozšíření umísťovat jiné než nerušící provozovny ve smyslu regulativů pro uspořádání území (příloha č. 1 ) umísťovat otevřená hřiště a sportoviště umísťovat krytá nebo otevřená zařízení pro chov nebo výcvik zvířat umísťovat jiné stavby či zařízení, jejichž provoz může ohrozit řádný provoz pohřebiště nebo jeho důstojnost. Regulativ pro ochranné pásmo veřejného pohřebiště se neuplatní, jestliže je veřejné pohřebiště od stavebních ploch odděleno veřejnou komunikací. Změna A9/02-I Příloha č. 1 vyhl. 2/2004, 28. strana z 28, doplnění kapitoly: 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Návrhové plochy PP v oblasti Brněnské průmyslové zóny (BPZ) na Černovické terase budou sloužit výhradně pro umístění zpracovatelského průmyslu především z oborů letectví, kosmonautiky, dopravních prostředků, výpočetní techniky, informačních technologií, elektroniky, telekomunikací a radiokomunikací, farmacie, biotechnologií, lékařských přístrojů. Jiné obory zpracovatelského průmyslu budou v území umístěny pouze na základě písemně vyjádřeného souhlasu ministra průmyslu a obchodu společně s orgány města. V území nelze umístit zpracování surovin, těžké strojírenství, chemickou výrobu, obchod, skladování a distribuci. Případný negativní vliv provozu nesmí za hranicí areálu omezit činnost okolních již existujících nebo připravovaných areálů. Podmíněně lze v území umístit technologická centra a strategické služby, které jsou dle Rámcových programů pro podporu strategických služeb a technologických center schválených vládou.

3 3. strana z 5 Oblast BPZ - ČT je vymezena: železniční tratí Brno Vlárský průsmyk komunikací Olomoucká komunikací Tuřanka navrhovanou komunikací Průmyslová navrhovanou komunikací velkého městského okruhu Černovická II Změny B - funkčního využití ploch ÚPmB B 1 / 02-I B 3 / 02-I B 5 / 02-I B 8 / 02-I B 9 / 02-I B 10/ 02-I B 12/ 02-I B 17/ 02-I B 22/ 02-I B 23/ 02-I MČ BRNO-STŘED, k. ú. Štyřice, Heršpická, prodl. Pražákova změna dopravní plochy na SO návrh a komunikaci MČ BRNO-STŘED, k. ú. Štýřice, Červený kopec změna SO návrh na BC stab. změna SO návrh a KV návrh na BC návrh MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, Horní náměstí změna O návrh na ZP stab. a OK stab. MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, při ul. Pod Horkou změna hranice rekreační oblasti MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, při ul. Šťouračové změna OP návrh a R návrh na BC stab. změna OP návrh a R návrh na ZR návrh MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, při ul. Kamechy změna ZPF s objekty pro ind. rekreaci na BC návrh a komunikaci změna ZPF na ZO návrh MČ BRNO-ŽEBĚTÍN, k. ú. Žebětín změna ZPF na BC návrh změna OS návrh, KR návrh a ZPF na komunikaci MČ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC, k. ú. Nový Lískovec, Raisova změna plochy lesní půdní fond na ZP návrh MČ BRNO-SEVER, k. ú. Husovice, při ulici Písečník změna plochy veřejného prostranství na SO návrh MČ BRNO-SEVER, k. ú. Soběšice, prodl. Habrová změna BC stab. a PUPFL na plochu veřejného prostoru a komunikaci

4 4. strana z 5 B 30/ 02-I B 31/ 02-I B 32/ 02-I B 33/ 02-I B 35/ 02-I B 39/ 02-I B 40/ 02-I B 41/ 02-I změna ZPF a ZPF s objekty pro ind. rekreaci na BC návrh a komunikaci změna BC návrh a ZPF na OP návrh změna BC návrh na TE návrh změna ZPF na KV návrh změna ZPF s objekty pro ind. rekreaci a BC návrh na ZO návrh změna DG stab. na BC návrh změna ZPF s objekty pro ind. rekreaci na BC návrh změna ZPF s objekty pro ind. rekreaci na BC návrh MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, lokalita Holzova změna BO návrh na ZP návrh, R návrh a na ZPF změna ZPF na BO návrh změna komunikace a veř. prostranství na ZP návrh a TP návrh změna ZPF na KV návrh, VH návrh a TP návrh změna KV návrh na ZPF změna trasy biokoridoru MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, U Slatinské, za školou změna ZPF na N návrh MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Tuřany, ul. Hanácká změna BP stab. na BP návrh a rozšíření komunikace MČ BRNO-STŘED, k. ú. Veveří, ul. Bayerova změna BO stab. na OV návrh MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Královo Pole, ul. Purkyňova změna PV stab. na SV návrh a D návrh Změny C - opravy ÚPmB C 1/ 02-I C 2/ 02-I C 4/ 02-I MČ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC, k. ú. Nový Lískovec, Raisova změna lesní půdní fond na BC stab. MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, areál vodojemu změna KV stab. na TV stab. MČ BRNO-KNÍNIČKY, k. ú. Kníničky

5 5. strana z 5 změna plochy TV stab. na KV návrh. C 5/ 02-I C 8/ 02-I C 9/ 02-I C 10/ 02-I MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, ul. Pod Horkou změna ZPF s objekty pro individuální rekreaci na komunikaci místního významu, KV stab. MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, při ul. Kamechy změna ZPF a BC stab. na komunikaci MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, ul. Obvodová změna KV návrh na DH stab. MČ BRNO-SEVER, k. ú. Zábrdovice, při ulici Jugoslávská změna ZO stab. na SO návrh Změny D - doplňky ÚPmB D 1/ 02-I MČ BRNO-BOSONOHY, k. ú. Bosonohy, Kam. vrch - dálnice D1, změna - doplnění trasy nových kanalizačních sběračů D 2/ 02-I D 3/ 02-I D 6/ 02-I MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Královo Pole, k. ú. Ponava ul. Cimburkova změna - doplnění trasy kabel. vedení 110 kv z rozvodny 110 kv provozu Červený mlýn (PČM) do rozvodny 110 kv Královopolská strojírna MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, lokalita Holzova změna - doplnění trasy nových kanalizačních sběračů Změny tras pro koridory vysokorychlostních tratí (VRT)

schválené Zastupitelstvem města Brna na Z4/033. zasedání konaném dne

schválené Zastupitelstvem města Brna na Z4/033. zasedání konaném dne 1. strana ze 7 Změny Územního plánu města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna na Z4/033. zasedání konaném dne 11. 4. 2006 Změny Územního plánu města Brna 2003-I 16. soubor Změna A textové části regulativů

Více

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 16/1994 o závazných částech Územního plánu města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 16/1994 o závazných částech Územního plánu města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Vyhláška o závazných částech Územního plánu města Brna S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o V Y H L Á Š K A č. 14/2001, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 16/1994 o závazných částech Územního plánu

Více

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ BH BYDLENÍ HROMADNÉ V BYTOVÝCH DOMECH bydlení v bytových domech stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely administrativní zařízení školská

Více

M a g i s t r á t m ě s t a B r n a. V Y H L Á Š K A č. 17/2000,

M a g i s t r á t m ě s t a B r n a. V Y H L Á Š K A č. 17/2000, 2 M a g i s t r á t m ě s t a B r n a V Y H L Á Š K A č 17/2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška č 16/1994 o závazných částech Územního plánu města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Rada města Brna

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2005,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2005, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech Územního plánu města Brna Zastupitelstvo

Více

2. REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ, část Vymezení přípustnosti

2. REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ, část Vymezení přípustnosti 1. strana ze 13 Změny Územního plánu města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna na Z4/026. zasedání konaném dne 21. 6. 2005. Změny textové části regulativů V příloze č. 1, o závazných částech Územního

Více

Příloha č. 1 Důvodové zprávy

Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 2 Důvodové zprávy Příloha č. 3 Důvodové zprávy Dle Územního plánu Ústí nad Labem kapitola f) se část p. p. č. 78/31 a část p. p. č. 78/32 obě v k.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu města Brna

kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu města Brna VYHLÁŠKA č. 16/1994 kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu města Brna ----------------------------------------------------------- Rada města Brna se dne 10. 11. 1994 usnesla vydat podle 16, 24

Více

ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4

ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4 ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4 ZÁVAZNÁ ČÁST ZMĚNY Č.4 ÚPNSÚ TROUBKY REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ V ČLENĚNÍ DLE VYHLÁŠKY O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU ZADAVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: KRAJ: NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚPNSÚ

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

Vyhláška - Územní plán zóny Kraví hora. M a g i s t r á t m ě s t a B r n a V Y H L Á Š K A č.

Vyhláška - Územní plán zóny Kraví hora. M a g i s t r á t m ě s t a B r n a V Y H L Á Š K A č. Vyhláška - Územní plán zóny Kraví hora M a g i s t r á t m ě s t a B r n a --------------------------------------- V Y H L Á Š K A č. 20/1998 o závazných částech Územního plánu zóny Kraví hora Rada města

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 2/2004

Obecně závazná v y h l á š k a č. 2/2004 Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 2/2004 o závazných částech Územního plánu města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z4/012 zasedání konaném ve dne 9. - 10. 12. 2003 schválilo

Více

L U Ž I C E. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

L U Ž I C E. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. L U Ž I C E ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

MODŘICE (Brno-Modřice) KŘÍDLOVICKÁ (Brno-střed) KOHOUTOVICKÁ (Brno-Žebětín) OBVODOVÁ (Brno-Bystrc) PALACKÉHO TŘÍDA (Brno-Královo pole)

MODŘICE (Brno-Modřice) KŘÍDLOVICKÁ (Brno-střed) KOHOUTOVICKÁ (Brno-Žebětín) OBVODOVÁ (Brno-Bystrc) PALACKÉHO TŘÍDA (Brno-Královo pole) BR Brno město Každý měsíc na jiném místě Kromě klasického vylepení nabízí naše nové billboardové plochy možnost navěšení billboadrového banneru, díky němuž můžete být dle vlastního uvážení vidět každý

Více

O B E C P R A V L O V

O B E C P R A V L O V O B E C P R A V L O V OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 / 2006 ze dne 27.12.2006, o závazných částech změny č.1 územního plánu obce Pravlov, kterou se mění vyhláška č.2/2000 Zastupitelstvo obce Pravlov na základě

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo dne 7.září 1995 vydat podle 16 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2006,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2006, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2006, kterou se vydává úplné znění o závazných částech Územního plánu města Brna, ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č.

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

Změny Územního plánu města Brna 2007-I 24. soubor a změny přiřazené

Změny Územního plánu města Brna 2007-I 24. soubor a změny přiřazené Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č 7/2010 Změny Územního plánu města Brna 2007-I 24 soubor a změny přiřazené Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/037 zasedání konaném dne 7 9 2010 podle

Více

Změny Územního plánu města Brna 2008-I 26. soubor a změny přiřazené

Změny Územního plánu města Brna 2008-I 26. soubor a změny přiřazené Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 1/2011 Změny Územního plánu města Brna 2008-I 26. soubor a změny přiřazené Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/006. zasedání konaném dne 17. 5. 2011

Více

Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY ČÁST PRVNÍ

Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY ČÁST PRVNÍ Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY Zastupitelstvo obce Paseka se na svém zasedání dne 10. 12. 2004 rozhodlo vydat

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

M a g i s t r á t m ě s t a B r n a. V Y H L Á Š K A č. 16/2000. o závazných částech Regulačního plánu Technologického parku Brno

M a g i s t r á t m ě s t a B r n a. V Y H L Á Š K A č. 16/2000. o závazných částech Regulačního plánu Technologického parku Brno M a g i s t r á t m ě s t a B r n a V Y H L Á Š K A č. 16/2000 o závazných částech Regulačního plánu Technologického parku Brno Rada města Brna se na své R3/086 schůzi konané dne 12. 10. 2000 usnesla vydat

Více

Územní studie Karviná Mizerov T E X T O V Á Č Á S T

Územní studie Karviná Mizerov T E X T O V Á Č Á S T Územní studie Karviná Mizerov T E X T O V Á Č Á S T Ing.arch. Milena Vitoulová, Atelier V+V prosinec 2010 Územní studie Karviná-Mizerov je zpracována na základě objednávky Odboru územního plánování a stavebního

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/26

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/26 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z7/26 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je 7. března 2017 v 8:00 hodin. 1. Technický bod (zapisovatelky,

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/26

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/26 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z7/26 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je 7. března 2017 v 8:00 hodin. 1. Technický bod (zapisovatelky,

Více

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 Doporučené regulativy funkčního a prostorového uspořádání se uplatní při zpracování regulačních

Více

Plán využití ploch - podddělené funkční plochy (územní plán) - PVP_fvu_poddelene_p

Plán využití ploch - podddělené funkční plochy (územní plán) - PVP_fvu_poddelene_p Plán využití ploch - podddělené funkční plochy (územní plán) - PVP_fvu_poddelene_p Atribut: KODFP1 Alias: KODFP1 Definice: Poddělený kód funkčního využití (návrhový horizint) Hodnota Popis DGP DGP - garáže

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK

ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK změna č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK únor 2019 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správní orgán, který Změnu č.7 ÚP vydal Zastupitelstvo města Tábora pořizovatel Městský úřad Tábor, odbor rozvoje Oprávněná úřední osoba

Více

H6 H4 Z2 H5 H1 H3 Z9 Z8 Z6

H6 H4 Z2 H5 H1 H3 Z9 Z8 Z6 III/0274 Mladotice 435/1 433 187č č č změn hranice lokalit ho rozvoje ostatní ostatní funkčně využité lesní H8 H6 H4 Z2 H7 H2 H5 H1 III/0274 Žebnice III/0274 Mladotice Z5 Z4 Z3 H3 Z9 Z8 Z6 Z7 Z10 Z1 III/0274

Více

Informace o vybraném území

Informace o vybraném území Informace o vybraném území Katastrální území Parcelní číslo Chodov 1517/2, 1519/1, 1531/1, 1531/9, 1592/1, 2336/4, 2336/18, 2336/19, 2336/20, 2336/21, 2336/261, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356 02 prosinec

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

REGULATIVY PRO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (viz 4. článek odst. 4.1 vyhlášky)

REGULATIVY PRO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (viz 4. článek odst. 4.1 vyhlášky) REGULATIVY PRO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (viz 4. článek odst. 4.1 vyhlášky) Příloha č. 1 1. strana z 28 VÝKLAD POJMŮ Pro účely používání ÚPmB se následujícími pojmy rozumí: 1. p l o c h a s t a v e b n í - část

Více

část první úvodní ustanovení

část první úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2002 o závazných částech novely územního plánu sídelního útvaru Strakonice a veřejně prospěšných stavbách Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18.

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Návrh na projednání v Radě městské části Praha 20 dne

Návrh na projednání v Radě městské části Praha 20 dne Návrh na projednání v Radě městské části Praha 20 dne 12. 9. 2016 Věc: Směna obecního pozemku KN parc. č. 582/3 o výměře cca 394 m2 vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 582/1 za pozemky KN parc. č.

Více

A R C H DAN LEGENDA KE ZMĚNĚ Č. 1: DOPLNĚNO 04 a 07/2014 P R O J E K T O V Á K A N C E L Á Ř 1: /2013 ZMĚNA Č. 1 A.1

A R C H DAN LEGENDA KE ZMĚNĚ Č. 1: DOPLNĚNO 04 a 07/2014 P R O J E K T O V Á K A N C E L Á Ř 1: /2013 ZMĚNA Č. 1 A.1 VŠEOBECNĚ OBYTNÉ SE ZMĚNOU REGULATIV PŘÍRODNÍ NELESNÍ POROSTY POTOKY, RYBNÍKY, VODNÍ NÁDRŽE OSTATNÍ PLOCHY VIZ LEGENDA SCHVÁLENÉHO ÚP S. III/27611 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - LOKALITA Č. 1 A.1 VŠEOBECNĚ

Více

- 1 - ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Účel vyhlášky

- 1 - ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Účel vyhlášky - 1 - O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č.../2006 o schválení závazné části územně plánovací dokumentace - Ú z e m n í h o p l á n u o b c e N o v ý O l d ř i c h o v Obec NOVÝ OLDŘICHOV vyhlašuje

Více

obecně závazná vyhláška statutárního města Karviná 6/2006 kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu zóny Karviná-Mizerov

obecně závazná vyhláška statutárního města Karviná 6/2006 kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu zóny Karviná-Mizerov obecně závazná vyhláška statutárního města Karviná 6/2006 kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu zóny Karviná-Mizerov schváleno: 12.9.2006 účinnost: 12.9. 2006 změna: - zpracovatel: odbor územního

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

ÚP plenkovice Změna č. 1, Textová část - výrok. Studio Region, Zelná 104/13, Brno 3/2018

ÚP plenkovice Změna č. 1, Textová část - výrok. Studio Region, Zelná 104/13, Brno 3/2018 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

Bytová výstavba v lokalitě Kamenný vrch II. Představení pro MČ Brno - Kohoutovice Ing. Jan Sponar

Bytová výstavba v lokalitě Kamenný vrch II. Představení pro MČ Brno - Kohoutovice Ing. Jan Sponar Bytová výstavba v lokalitě Kamenný vrch II Představení pro MČ Brno - Kohoutovice Bytový odbor MMB 26.2.2018 Ing. Jan Sponar Lokalita KVII Plán zástavby před r. 1989 POPIS PROJEKTU Kamenný vrch II, nad

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2009. Změny Územního plánu města Brna 2006-I 22. soubor a změna B30/03-II

Opatření obecné povahy č. 1/2009. Změny Územního plánu města Brna 2006-I 22. soubor a změna B30/03-II Statutární město Brno Opatření obecné povahy č. 1/2009 Změny Územního plánu města Brna 2006-I 22. soubor a změna B30/03-II Krajský soud v Brně svým rozsudkem č.j. 67 A 2/2012-185 ze dne 20. 9. 2012 zrušil

Více

Návrh zadání. Změna č. 2 Územního plánu (ÚP) Pelhřimov (grafická příloha)

Návrh zadání. Změna č. 2 Územního plánu (ÚP) Pelhřimov (grafická příloha) Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov jako pořizovatel dle 6 odst. (1) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále stavební

Více

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 textová část 2 hlavní výkres Odůvodnění Změny 1 textová část 2 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Více

Územní studie Karviná - Hranice. Textová část

Územní studie Karviná - Hranice. Textová část Územní studie Karviná - Hranice Textová část Ing.arch. Milena Vitoulová, Atelier V+V prosinec 2010 Územní studie Karviná-Hranice je zpracována na základě objednávky Odboru územního plánování a stavebního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

J NAD NISOU ZMNA.2 ZEMN HO PL`NU N`ZEV D LA - F`ZE SDRUEN ARCHITEKT URBANIST LIBEREC SAUL S.R.O. U DOMOVINY 491/ LIBEREC ING.ARCH.J.

J NAD NISOU ZMNA.2 ZEMN HO PL`NU N`ZEV D LA - F`ZE SDRUEN ARCHITEKT URBANIST LIBEREC SAUL S.R.O. U DOMOVINY 491/ LIBEREC ING.ARCH.J. J ABLONEC NAD NISOU ZMNA.2 ZEMN HO PL`NU N`ZEV D LA - F`ZE N`VRH PRO VEEJN PROJEDN`N KOMPLETN DOKUMENTACE DATUM Z` 2018 SDRUEN ARCHITEKT URBANIST LIBEREC ZHOTOVITEL C A B D E SAUL S.R.O. U DOMOVINY 491/1

Více

0 6. 2 0 1 3 S L O V A N S K É N Á M Ě S T Í Č P.

0 6. 2 0 1 3 S L O V A N S K É N Á M Ě S T Í Č P. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O Ř I Z O V A T E L D A T U M M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T R U T N O V 0 6. 2 0 1 3 S L O V A N S K É N Á M Ě S T Í Č P. 1 6 5 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 PŘÍLOHA

Více

TEXTOVÁ ČÁST I. ZMĚNA

TEXTOVÁ ČÁST I. ZMĚNA TEXTOVÁ ČÁST I. ZMĚNA ZPRACOVÁNO NAD PODKLADEM: NÁVRH REGULATIVŮ FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ V ČLENĚNÍ DLE VYHLÁŠKY O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROKYTNICE, VE ZNĚNÍ

Více

Změna č. 1 územního plánu Zálezly 1. Textová část

Změna č. 1 územního plánu Zálezly 1. Textová část Změna č. 1 územního plánu Zálezly 1. Textová část Úprava textu po společném jednání barevně zvýrazněna 9.12.2017. ing. arch. Ladislav Komrska projektant 1 Základní údaje Stupeň dokumentace: Projektant:

Více

Regulativy ÚPN obce Střítež

Regulativy ÚPN obce Střítež Příloha k části II. odůvodnění změny č. 2 Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 zahrnující právní stav po změně č. 1 Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2006 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2001 a kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 1 regulačního plánu Suché Vrbné - V Hluboké

Více

ČÁST PRVNÍ. Článek 1. Účel vyhlášky

ČÁST PRVNÍ. Článek 1. Účel vyhlášky O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2005 O vyhlášení závazné části územně plánovací dokumentace Ú z e m n í h o p l á n u o b c e Ţ i d o v i c e Zastupitelstvo obce ŢIDOVICE vydává dne 6.9.2005

Více

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Obecní úřad Zálesná Zhoř, Zálesná Zhoř 33. 664 84 Objednatel: Obec Zálesná Zhoř Projektant:

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KELČ Změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN KELČ Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN KELČ Změna č. 1 II. TEXTOVÁ ČÁST - Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Město Kelč Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Ing. arch. Eva Tempírová AURatelier

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bohuslavice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bohuslavice Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bohuslavice Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo na svém zasedání dne 28. 5. 2001 územní plán Obce (dále jen

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÉ BUDĚJOVICE ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Návrh obsahu změny územního plánu zkráceným postupem podle 55a, odst. (2), písmeno c) zákona č. 225/2017 Sb. (novely stavebního zákona). Zadavatel: Pořizovatel

Více

TEXTOVÁ ČÁST I. ZMĚNA Č.2

TEXTOVÁ ČÁST I. ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST I. ZMĚNA Č.2 ZPRACOVÁNO NAD PODKLADEM: ZÁVAZNÁ ČÁST * NÁVRH REGULATIVŮ FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ V ČLENĚNÍ DLE VYHLÁŠKY O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŽELATOVICE,

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

Návrh na projednání v Zastupitelstvu městské části Praha 20 dne

Návrh na projednání v Zastupitelstvu městské části Praha 20 dne Návrh na projednání v Zastupitelstvu městské části Praha 20 dne 13. 6. 2016 Věc: Směna obecního pozemku KN parc. č. 4343/9 vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 4343/7 za pozemky KN parc. č. 4378/10,

Více

Návrh. Opatření obecné povahy včetně odůvodnění

Návrh. Opatření obecné povahy včetně odůvodnění Návrh Opatření obecné povahy včetně odůvodnění Statutární město Brno Opatření obecné povahy č. /2014 Změna Územního plánu města Brna Aktualizace ÚPmB Zastupitelstvo města Brna na svém Z... zasedání konaném

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A

O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A 2 0 1 7 Ú Z E M N Í S T U D I E R E K R E A Č N Í O B L A S T P Ř E H R A D A Ú Č E L S T U D I E K O N C E P Č N Í D O K U M E N T

Více

Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B

Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B Základní identifikační údaje Název akce: Mutěnice L9-B Místo: k.ú. Mutěnice u Strakonic Zadavatel: Pořizovatel: Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje úřad územního

Více

Město Podbořany. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006. ze dne kterou se vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace města Podbořany

Město Podbořany. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006. ze dne kterou se vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace města Podbořany Město Podbořany Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 ze dne 1.3.2006 kterou se vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace města Podbořany Zastupitelstvo Města Podbořany podle 29 odst. 3 zákona č.

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OLOMOUC VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ. Zm.VII/I/01. k.ú. NEŘEDÍN. k.ú. NOVÁ ULICE ZMĚNA Č. VII .15/095P.15/096P.15/096P .

ÚZEMNÍ PLÁN OLOMOUC VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ. Zm.VII/I/01. k.ú. NEŘEDÍN. k.ú. NOVÁ ULICE ZMĚNA Č. VII .15/095P.15/096P.15/096P . .15/095P.15/096P.15/096P.15/099P KÓD ROZVOJOVÉ PLOCHY KÓD ROZVOJOVÉ PLOCHY ZRUŠENO PLOCHY PŘESTAVBY VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ Zm.VII/I/01 .15/095P.15/096P.15/096P.15/099P KÓD ROZVOJOVÉ PLOCHY KÓD

Více

NAŘÍZENÍ č. 6/2011, STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011

NAŘÍZENÍ č. 6/2011, STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011 PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO datum nabytí účinnosti: 20. 6. 2011 Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 BRNO ústř. provolba (+420 542 171 111, e-mail: informace@brno.cz, www.brno.cz

Více

Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/98 o závazných částech územního plánu zóny Sportovní a rekreační park Tichá Orlice

Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/98 o závazných částech územního plánu zóny Sportovní a rekreační park Tichá Orlice 3/98 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/98 o závazných částech územního plánu zóny Sportovní a rekreační park Tichá Orlice Městské zastupitelstvo v Ústí

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE str.1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE LOKALITY: A1-A3 Správní orgán, který změnu územního plánu

Více

Vyhodnocení dopravního průzkumu na lince 59 Chrlice Komárov

Vyhodnocení dopravního průzkumu na lince 59 Chrlice Komárov Dopravní podnik města Brna, a.s. 656 46 Brno, Hlinky 151 Vyhodnocení dopravního průzkumu na lince 59 Chrlice Komárov Tento dokument je výhradně duševním vlastnictvím DPMB, a.s. Jakékoliv další využití

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

Výběrové řízení A3058

Výběrové řízení A3058 Informační memorandum Výběrové řízení A3058 Prodej pozemku o výměře 12.296m2 705,-Kč bez DPH/m2 PRŮMYSLOVÁ ZÓNA - Planá nad Lužnicí, přímo u dálnice D3 - exit 84 Obsah Úvod... 3 Předmět výběrového řízení...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE SEZEMICE LOKALITA Z2

ÚZEMNÍ STUDIE SEZEMICE LOKALITA Z2 ÚZEMNÍ STUDIE SEZEMICE LOKALITA Z2 A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části: A1. ÚVOD 1.1. Základní údaje, zadání úkolu 1.2. Vazby na územně plánovací dokumentaci 1.3. Použité podklady 1.4. Vymezení řešeného

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE Zastupitelstvo obce Chvalovice, příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. ZÁŘÍ 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

II.b. VDJ 25 m3 440,70 ATS II.a TS 9. VDJ SPOLEČNÝ 65 m3 482 HV1

II.b. VDJ 25 m3 440,70 ATS II.a TS 9. VDJ SPOLEČNÝ 65 m3 482 HV1 III/0274 Mladotice stabilizované Ib H8 H6 H4 H2 H7 H5 S2 VDJ 25 m3 440,70 ATS Ia HV1 H1 TS 9 ALT VDJ SPOLEČNÝ 65 m3 482 III/0274 Žebnice VDJ 40 m3 465 III/0274 Mladotice Z5 Z4 Z3 Z2 TS 7 VDJ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE, NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE A SUCHOHRDLY NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE ZÁŘÍ

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

Změna č. 2 ÚP Pletený Újezd 12/ Změna č. 2 územního plánu PLETENÝ ÚJEZD NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

Změna č. 2 ÚP Pletený Újezd 12/ Změna č. 2 územního plánu PLETENÝ ÚJEZD NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Změna č. 2 ÚP Pletený Újezd 12/ 2017 Změna č. 2 územního plánu PLETENÝ ÚJEZD NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Obsah změny č. 2 územního plánu: A. TEXTOVÁ ČÁST - je zpracována v rozsahu měněných částí B. GRAFICKÁ

Více

A1. Návrh územního plánu

A1. Návrh územního plánu 1 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. leden 2014 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo mě sta Slušovice Číslo usnesení: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: M ě stský úř ad

Více