Přenosný přehrávač MP3- CD MCD-SM55 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přenosný přehrávač MP3- CD MCD-SM55 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 Přenosný přehrávač MP3- CD MCD-SM55 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

2 HLAVNÍ FUNKCE Funkce SBS Funkce SBS zd razúuje hlubokè tûny, ËÌmû se zvuk st v plnïjöì. Funkce ESP Funkce ESP zajiöùuje vysokou odolnost proti n raz m nebo vibracìm, takûe zvukov sign l se nep eruöuje (po dobu aû 120 sekund u disku MP3 a 45 sekund u disku CD). Funkce Random Tato funkce umoûúuje p ehr v nì jednotliv ch skladeb v n hodnèm po adì. Funkce Last Memory Tato funkce v m umoûúuje p ehr vat Ë st skladby a potom p i pokraëov nì v poslechu zaëìt p esnï v okamûiku, kdy jste p estali poslouchat - öikovnè, musìte-li jìt k telefonu nebo otev Ìt dve e. Funkce Album Tato funkce v m umoûnì snadnè vyhled v nì oblìben ch skladeb podle n zvu alba, n zvu skladby a jmèna interpreta. Co je to MP3? MP3 znamen form t MPEG1 Layer 3, celosvïtov standard technologie komprese audio sign lu. Pouûit digit lnì technologie komprimuje p vodnì zvukov data aû 12 x bez zhoröenì jakosti zvuku. Kompatibilita soubor ï ï P Ìstroj bude p ehr vat soubory vytvo enè ve form tu MP3 (Mpeg1.Layer3) s p Ìponou *mp3. Mohou b t takè p ehr v ny soubory vytvo enè ve form tu MP2 (Mpeg1.Layer2) s p Ìponou *mp2. Kolik soubor MP3 je moûno nahr t na disk CD-R nebo CD-RW? ï Maxim lnì kapacita jednoho disku CD-R nebo CD-RW je 650 MB. Norm lnï m jeden soubor MP3 velikost p ibliûnï 4 MB, proto tedy na jeden disk je moûno nahr t p ibliûnï 170 soubor. 2

3 OBSAH BezpeËnostnÌ upozornïnì... 4 TlaËÌtka a ovladaëe... 5 P Ìprava vaöeho p Ìstroje k pouûitì... 7 ï Jak zapojit... 7 ï PouûÌv nì nabìjecìch bateriì (nenì souë stì dod vky)... 7 ï PouûÌv nì standardnìch bateriì... 8 P ehr v nì CD... 9 P ehr v nì CD s MP Funkce Skip/Search Funkce Mode Funkce SBS/Last Memory Funkce ESP/Album TlaËÌtko Funkce Program ï Zkontrolov nì programu ï ZmÏna programu ï ZruöenÌ reûimu program Charakteristiky drûba a pèëe o v ö p Ìstroj Pr vodce p i vyhled v nìm z vad TechnickÈ daje INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ï Vöechen nadbyteën obalov materi l byl z balenì vylouëen. UdÏlali jsme maximum pro to, aby obal byl snadno dïliteln do t Ì kategoriì odpad : lepenka (krabice), polystyrenov pïna (vloûky tlumìcì n razy) a polyethylen (s Ëky, ochrann vrstva molitanovè pïny). ï Tato skupina se skl d z materi l, kterè mohou b t recyklov ny, pokud se rozloûì na jednotlivè materi ly a dajì do specializovanèho recyklovacìho provozu. ZjistÏte si prosìm mìstnì na ÌzenÌ t kajìcì se nakl d nì s obalov mi materi ly, vybit mi bateriemi a star mi elektrospot ebiëi. 3

4 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ ChraÚte v ö p ehr vaë p ed prachem a jin mi neëistotami. Nevystavujte p Ìstroj nebo d lkovè ovl d nì velkèmu tlaku. Nenech vejte v ö p ehr vaë na p ÌmÈm sluneënìm svïtle nebo v blìzkosti zdroj tepla. Nevkl dejte dovnit p ehr vaëe nic jinèho neû CD (CD-R nebo CD-RW) - jinak se v ö CD p ehr vaë poökodì. NepouûÌvejte popraskanè a poökr banè CD se soubory MP3. NepouûÌvejte v ö CD p ehr vaë na nerovnè nebo nestabilnì ploöe. - V takovèm p ÌpadÏ nemusì v ö p ehr vaë spr vnï fungovat. Nedot kejte se ËoËek prsty nebo je neökr bnïte - V takovèm p ÌpadÏ nemusì v ö p ehr vaë spr vnï fungovat. Nenoste v ö CD p ehr vaë do praönèho a vlhkèho prost edì. Nepokouöejte se v ö CD p ehr vaë rozebìrat nebo opravovat - Takovou ËinnostÌ v ö CD p ehr vaë poökodìte. SLUCHÁTKA BezpeËnost v silniënìm provozu ï NepouûÌvejte sluch tka kdyû ÌdÌte bicykl nebo jak koliv typ motorovèho vozidla Ëi motocykl. Je to velmi nebezpeënè a v nïkter ch zemìch nez konnè. Je nebezpeënè nosit sluch tka a poslouchat na plnou hlasitost p i p ech zenì ulice. Ochrana vaöeho sluchu ï Neposlouchejte na sluch tka nastaven na vysokou hlasitost. LÈka i konstatujì, ûe dlouhodobè poslouch nì hudby p i vysokè hlasitosti je ökodlivè sluchu. ï Jestliûe pocìtìte zvonïnì v uöìch, sniûte hlasitost nebo p estaúte poslouchat. Varov nì: NepouûÌvejte sluch tka jin ch v robc. PouûÌvejte pouze sluch tka dodan s CD p ehr vaëem. 4

5 TLAČÍTKA A OVLADAČE CD P ehr vaë 1. Z suvka nap jenì 2. TlaËÌtko ESP/ALBUM 3. TlaËÌtko STOP 4. TlaËÌtko TlaËÌtko Play/Pause 6. TlaËÌtko Last Memory/SBS 7. TlaËÌtko Mode 8. TlaËÌtko k otevìr nì 9. TlaËÌtka Skip/Search 10. Hlasitost 11. TlaËÌtko Program 12. Z suvka k p ipojenì sluch tek 13. Z suvka linkovèho v stupu P ÌsluöenstvÌ D lkovè ovl d nì Sluch tka Spodek p ehr vaëe Pouzdro k p en öenì CD p ehr vaëe P epìnaë HOLD SÌùov adaptèr 5

6 TLAČÍTKA A OVLADAČE D lkovè ovl d nì (RM-SM75) 1. P epìnaë HOLD 2. TlaËÌtko Stop 3. TlaËÌtko Play/Pause 4. TlaËÌtko Skip/Search ( / ) 5. Hlasitost 6. TlaËÌtko Mode 7. TlaËÌtko +10/Album 8. Z suvka k p ipojenì sluch tek DISPLEJ Na nìûe uvedenèm obr zku je zobrazenì na displeji v reûimu p ehr v nì (playback) MP3-CD. 1. Indik tor PROGRAM 2. Indik tor SBS 3. Indik tor reûimu RANDOM 4. Indik tor REPEAT 5. Indik tor ESP 6. Indik tor zb vajìcì energie baterie 7. Indik tor Ëasu p ehr v nì 8. Indik tor n zvu Alba 9. Indik tor n zvu (n zev skladby + interpret) 10. Anti-S.T (Ëas protin razovè ochrany) Ukazatel zaplnïnì vyrovn vacì pamïti 11. Indik tor ËÌsla skladby 12. Indik tor ËÌsla Alba 6

7 PŘÍPRAVA VAŠEHO PŘEHRÁVAČE PŘED POUŽITÍM Jak p ipojit 1. P ipojte sìùov adaptèr do zdì ky nap jenì. Potom zasuúte vidlici adaptèru do z suvky. PouûÌvejte pouze adaptèr dodan s vaöìm CD p ehr vaëem. Pokud p ehr vaë nepouûìv te, odpojte sìùov adaptèr od z suvky. 2. P ipojte sluch tka k d lkovèmu ovl d nì. 3. P ipojte konektor sluch tek k CD p ehr vaëi. Sniûujte hlasitost na regul toru hlasitosti sluch tek a souëasnï zvyöujte nastavenì hlasitosti na CD p ehr vaëi. P ipojenì externìch za ÌzenÌ (v p ÌpadÏ pot eby) V ö CD p ehr vaë je moûnè p ipojit ke zdì ce AUX-IN na externìm za ÌzenÌ. 1. Sniûte hlasitost regul torem hlasitosti na externìm za ÌzenÌ. 2. Spojte konektor Line Out {linkov v stup} se zdì kou Input {vstup} na externìm za ÌzenÌ. Kabel k p ipojenì externìho za ÌzenÌ (nenì souë stì dod vky) je moûno dokoupit. Spojte se s nejbliûöìm st ediskem z kaznick ch sluûeb firmy Samsung. PouûÌv nì nabìjecìch bateriì (nejsou souë stì dod vky) 1. P ed nabìjenìm st hnïte z nabìjecì baterie prouûek obalu öirok asi 6 mm. (Pouze u typu bateriì s ochrann m prouûkem) Jak je zn zornïno na obr zku, noûem od ÌznÏte a st hnïte prouûek obalu o öì ce cca 6 mm ze z pornè (-) svorky baterie. Jestliûe nebude Ë st obalu takto odstranïna, nabìjenì nebude fungovat.» st obalu, kterou je nutno odstranit. 7

8 2. Vloûte baterie do p ihr dky pro baterie. Vloûte baterie do p ihr dky pro baterie 3. P ipojte sìùov adaptèr do zdì ky nap jenì na p ehr vaëi a vidlici adaptèru zasuúte do z suvky. ZaËne nabìjenì nabìjecìch bateriì. Pozn mka: ï»as pot ebn k plnèmu nabitì bateriì: 10 hodin ï éivotnost plnï nabitè baterie MP3-CD: max. 10 hodin 30 minut CD: max. 12 hodin PouûÌv nì standardnìch bateriì 1. Otev ete vìëko p ihr dky pro baterie. 2. PeËlivÏ zkontrolujte spr vnou orientaci kladnè a z pornè svorky na bateriìch. Pouûijte dvï baterie typu AA {tuûkovè} o napïtì 1,5 V. PouûÌvejte alkalickè baterie. ObyËejnÈ manganovè baterie majì kratöì ûivotnost. éivotnost bateriì (p i pouûitì alkalick ch bateriì) ï MP3-CD: max. 13 hodin ï CD (p i funkci ESP vypnutè): max. 16 hodin ï CD (p i funkce ESP zapnutè): max. 14 hodin 30 minut Kdy mïnit baterie ï Baterie vymïúte, jestliûe indik tor zb vajìcì energie bateriì " " blik. ï P estoûe indik tor zb vajìcì energie baterie " " uû moûn blik a signalizuje, ûe energie bateriì jiû byla vyëerp na, LCD displej na d lkovèm ovl d nì nebude osvïtlen. ï V p ÌpadÏ, ûe znak " " blik, CD p ehr vaë automaticky vypìn reûim CD ESP ON aby uchoval zb vajìcì energii baterie. Varov nì ï NepouûÌvejte souëasnï starè a novè baterie. ï Pokud nebudete p ehr vaë delöì dobu pouûìvat, vyjmïte baterie. ï P i pouûìv nì sìùovèho adaptèru vyjmïte standardnì baterie. 8

9 PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮCD 1. PosunutÌm öoup tka OPEN se otev ou dvì ka. Vloûte CD disk. DvÌ ka zav ete zatlaëenìm. 2. StisknÏte tlaëìtko Play/Pause ( ). Jakmile p ehr vaë rozezn CD, p ehr v nì zaëne. 3. P ehr v nì se zastavì stisknutìm tlaëìtka Stop ( ). DalöÌm stisknutìm tlaëìtka Stop ( ) vypnete p ehr vaë. DoËasnÈ p eruöenì p ehr v nì StisknÏte tlaëìtko Play/Pause ( ). ï P ehr v nì bude doëasnï p eruöeno. ï DalöÌm stisknutìm tlaëìtka Play/Pause ( PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮMP3-CD 1. PosunutÌm öoup tka OPEN ve smïru öipky otev ete dvì ka a vloûte disk MP3-CD. ) bude p ehr v nì pokraëovat. DvÌ ka zav ete zatlaëenìm. 2. StisknÏte tlaëìtko Play/Pause ( ). Vloûen disk MP3-CD bude po dobu sekund skenov n. Potom zaëne p ehr v nì. V ö CD p ehr vaë pot ebuje chvilku k naskenov nì vöech skladeb nahran ch na vloûenèm MP3-CD. Indik tor ËÌsla alba Indik tor n zvu alba Indik tor ËÌsla skladby Anti-S.T (Ëas protin razovè ochrany) indik tor zaplnïnì vyrovn vacì pamïti. Dispej n zvu Indik tor Ëasu p ehr v nì 9

10 3. P ehr v nì se zastavì stisknutìm tlaëìtka Stop ( ). DalöÌm stisknutìm tlaëìtka Stop ( ) vypnete p ehr vaë. Pozn mka: Kdyû otev ete dvì ka posunutìm öoup tka OPEN, p ehr v nì se zastavì. FUNKCE SKIP/SEARCH Skip (p eskoëit) TÏlo p Ìstroje BÏhem p ehr v nì CD disku stisknïte a uvolnïte tlaëìtko ( ) nebo ( ). StisknutÌm tlaëìtka ( ) budete p ehr vat dalöì skladbu. StisknutÌm tlaëìtka ( ) se vr tìte na zaë tek skladby, kterou pr vï p ehr v te. (DvojÌm kr tk m stisknutìm tlaëìtka ( ) se vr tìte na zaë tek p edch zejìcì skladby.) D lkovè ovl d nì StisknÏte tlaëìtko ( ) v dobï, kdy je p ehr vaë v reûimu ÑStopì (nep ehr v ). ZaËne se p ehr vat skladba Ë. 2. StisknutÌm tlaëìtka ( ) budete p ehr vat p edch zejìcì skladbu. Search (Vyhled v nì urëitè pas ûe v r mci skladby) BÏhem p ehr v nì CD disku stisknïte a podrûte stisknutè tlaëìtko ( ) nebo ( ). StisknÏte a podrûte stisknutè tlaëìtko ( ) nebo ( ). CD disk se bude p ehr vat vp ed nebo zpït ve zrychlenèm reûimu. P ehr v nì norm lnì rychlostì nastane po uvolnïnì tlaëìtka. Funkce Hold (ZajiötÏnÌ tlaëìtek) ï StisknutÌ jakèhokoliv jinèho tlaëìtka bïhem p ehr v nì CD bude ignorov no. (Na displeji bude blikat indik tor ÑHOLDì.) ï Funkci HOLD vyuûìvejte p i p en öenì CD p ehr vaëe. PouûitÌm tèto funkce v m uöet Ì energii baterie a zabraúuje z mïnï funkce CD p ehr vaëe p i nechtïnèm stisknutì jakèhokoliv tlaëìtka. ï P i funkci HOLD zapnutè na p ehr vaëi bude st le moûnost ovl dat CD p ehr vaë pomocì d lkovèho ovl d nì. ï CD p ehr vaë bude st le moûno ovl dat sv mi tlaëìtky p i funkci HOLD zapnutè na d lkovèm ovl d nì. 10

11 FUNKCE MODE Kr tk m stisknutìm tlaëìtka Mode zapnete funkci Repeat {opakov nì}, nebo stisknutìm a podrûenìm zapnete funkci Random {p ehr v nì skladeb v n hodnèm po adì}. Funkce Repeat (opakov nì) StisknÏte tlaëìtko Mode. Po kaûdèm stisknutì tohoto tlaëìtka se zvolì n sledujìcì reûimy: REP1, REP ALBUM a REP ALL. (Reûim REP ALBUM pracuje pouze p i vloûenèm disku MP3-CD, kter obsahuje alba.) REP1 REP ALBUM (pouze u MP3-CD) REP ALL UmoûÚuje opakov nì pr vï p ehr vanè skladby. UmoûÚuje opakov nì vöech skladeb v pr vï p ehr vanè albu. UmoûÚuje opakovanè p ehr v nì celèho CD, kterè uû dohr lo. Funkce Random (p ehr v nì skladeb v n hodnèm po adì) StisknÏte a podrûte tlaëìtko Mode. Vöechny skladby budou p ehr v ny v n hodnèm po adì. Tuto funkci zruöìte dalöìm stisknutìm a podrûenìm tlaëìtka Mode nebo stisknutìm tlaëìtka Stop ( ). FUNKCE SBS/LAST MEMORY Kr tk m stisknutìm tlaëìtka Last Memory/SBS zapnete funkci SBS nebo stisknutìm a podrûenìm tohoto tlaëìtka zapnete funkci Last Memory. Funkce SBS (Super Bass Sound) Tato funkce v m umoûúuje zv öit vaöe potïöenì z poslechu dynamickè reprodukce hudby se zd raznïnìm spodnì Ë sti frekvenënìho rozsahu zvuku, jako jsou zvuky bicìch n stroj nebo cval konì. StisknÏte tlaëìtko SBS. Po kaûdèm stisknutì tohoto tlaëìtka se funkce SBS st ÌdavÏ zapìn a vypìn. 11

12 Funkce Last Memory Tato funkce je dostupn pouze p i p ehr v nì disku MP3-CD. Kdyû po zastavenì nebo vypnutì p ehr vaëe zvolìte opït p ehr v nì MP3-CD disku, tato funkce umoûúuje p ehr vat od zaë tku skladby, kterou jste naposled poslouchali. StisknÏte a podrûte tlaëìtko Last Memory. Po kaûdèm stisknutì a podrûenì tohoto tlaëìtka se volië p epìn mezi volbami ÑOn Last Mì {funkce Last M zapnuta} a ÑOff Last Mì {funkce Last. M vypnuta}. FUNKCE ESP/ALBUM Funkce ESP (Electronic Skip Protection) Funkce ESP je prevencì proti p eruöov nì reprodukce hudby vlivem vibracì a n raz. 12 StisknÏte tlaëìtko ESP/Album. P ehr v nì CD disku: stisknutìm tlaëìtka ESP/Album tuto funkci st ÌdavÏ zapìn te a vypìn te. (BÏhem p ehr v nì disku MP3-CD je funkce ESP st le zapnuta bez ohledu na to, zda bylo tlaëìtko ESP stisknuto nebo nikoliv.) Vyrovn vacì pamïù p ehr vaëe nat hne aû 120 sekund hudby ze souboru MP3 a 45 sekund hudby z klasickèho CD disku; z toho d vodu kdykoliv je tok dat p eruöen, jsou data naëìt na z vyrovn vacì pamïti a tak z st v zvukov sign l nep eruöen. BÏhem poslechu hudby je obsah vyrovn vacì pamïti systèmu Anti-S.T automaticky ukl d n. TlaËÌtko +10 P ehr vaë: stisknïte tlaëìtko +10. BÏhem p ehr v nì CD disku stisknïte kr tce tlaëìtko +10. P ehr v nì p eskoëì 10 skladeb. P Ìklad: Jestliûe si p ejete p ejìt na skladbu Ë. 43 bïhem poslechu skladby Ë. 15, stisknïte tlaëìtko +10 t ikr t a potom tlaëìtko ( ) takè t ikr t. P ehr v nì MP3-CD disku: StisknÏte a podrûte tlaëìtko ESP/Album po delöì dobu a zvolte moûnost ÑAlbum Offì {funkce Album vypnuta}. NynÌ je tlaëìtko odblokov no pro funkci +10. D lkovè ovl d nì: stisknïte tlaëìtko +10/Album. P ehr v nì MP3-CD disku: StandardnÏ je tlaëìtko odblokov no pro funkci Album. StisknÏte a podrûte tlaëìtko delöì dobu a zvolte moûnost ÑAlbum Offì. NynÌ je tlaëìtko odblokov no pro funkci +10. P ehr v nì CD disku: TlaËÌtko je odblokov no pouze pro funkci +10.

13 FUNKCE ALBUM Tato funkce je k dispozici pouze p i p ehr v nì disku MP3-CD. Alba jsou seky z znam, adres e, kterè obsahujì buô skladby jednoho interpreta nebo skladby urëitèho stylu. Tato funkce usnadúuje p eskakov nì mezi tïmito alby (adres i). CD P ehr vaë StisknÏte tlaëìtko ESP/Album P ehr v nì p eskoëì na dalöì album. P Ìklad: StisknutÌm tlaëìtka ESP/Album bïhem p ehr v nì prvnìho alba p eskoëìte na zaë tek prvnì skladby druhèho alba. ï Tento p ehr vaë je vybaven grafick m LCD displejem, kter podporuje angliëtinu. ï Informace o n zvu skladby a jmènu interpreta se zobrazì jen u tïch soubor, kterè je obsahujì. Jinak je zobrazen n zev souboru. ï Kdyû zapisujete svoje disky MP3-CD, doporuëujeme v m zapisovat informace o n zvu skladby a jmènu interpreta v angliëtinï, stejnï jako n zvy soubor. ï JinÈ jazyky neû angliëtina se na displeji zobrazì jako hvïzdiëky " * ". StisknÏte a chvilku podrûte tlaëìtko ESP/Album. P i kaûdèm stisknutì toho tlaëìtka se volba st ÌdavÏ p epìn mezi poloûkami "On Album" {funkce Album zapnuta} a "Off Album" {funkce Album vypnuta}. Pozn mka ï Tato funkce nenì v Ëinnosti p i p ehr v nì disk MP3-CD, kterè nebyly vytvo eny s alby. ï Jestliûe jsou v souboru chyby nebo soubor nem ûe b t rozpozn n, CD p ehr vaë p eskoëì na nejbliûöì dalöì soubor a tak se chov u vöech nerozpoznateln ch soubor. FUNKCE PROGRAM Aû 30 nejoblìbenïjöìch skladeb ve v mi zvolenèm po adì m ûete uloûit do programu a potom p ehr vat. P Ìklad: Kdyû ukl d te skladbu ËÌslo 15 do programu na pozici 1 1. V reûimu Stop stisknïte tlaëìtko Program na CD p ehr vaëi. 2. S pomocì tlaëìtka ( ) nebo ( ) nebo +10 zvolte poûadovanou skladbu. 13

14 3. StisknÏte tlaëìtko Program. Skladba Ë. 15 je uloûena na pozici 1 v programu a d le budete programovat pozici 2. PokraËujte v programov nì poûadovan ch skladeb. 4. Po dokonëenì programov nì stisknïte tlaëìtko ( ) (Play/Pause). ZastavenÌ p ehr v nì podle programu StisknÏte tlaëìtko Stop ( ). Na displeji se zobrazì celkov poëet naprogramovan ch skladeb i celkov poëet skladeb na danèm disku. P ehr v nì podle programu budete pokraëovat po stisknutì tlaëìtka ( ) (Play/Pause). Zkontrolov nì programu V reûimu Stop stisknïte tlaëìtko Program. Po kaûdèm stisknutì tlaëìtka Stop se na displeji zobrazì ËÌslo naprogramovanè skladby podle jejìho po adì v programu. ZmÏna programu ZmÏna naprogramovan ch skladeb bïhem kontroly programu se prov dì pomocì tlaëìtek ( ) nebo ( ), kter mi se vybìr skladba, kter m b t zmïnïna. StisknutÌm tlaëìtka Program se p id dalöì skladba. ZruöenÌ reûimu Program StisknÏte dvakr t tlaëìtko Stop ( ). Reûim program se takè zruöì, jestliûe bïhem programov nì otev eme vìëko CD p ehr vaëe. Varov nì ï BÏhem programov nì, pokud bude CD p ehr vaë bïhem p ibliûnï 15 sekund v klidu (û dnè povely tlaëìtky), p epne se automaticky do spornèho reûimu s minim lnìm odbïrem z baterie. 14

15 VLASTNOSTI Po adì p ehr v nì alb a skladeb PouûÌv te-li Windows Explorer. äipky oznaëujì po adì p ehr van ch alb a skladeb. Alba obsahujìcì soubory s p Ìponou *jpg, *waw nebo *doc, kterè nejsou audio, budou p eskakov na. 15

16 ÚDRŽBA A PÉČE O VÁŠ CD PŘEHRÁVAČ PÈËe o vaöe CD disky Om vejte disky v neutr lnìm roztoku sapon tu ve vodï a pak je opatrnï vysuöte jemnou utïrkou od st edu k okraj m disku. Zach zenì s vaöimi CD disky Berte disk opatrnï za okraje a prsty se p i tom nedot kejte povrchu disku. Nelepte samolepky na plochu se z pisem (strana s leskem v duhov ch barv ch) Nepiöte po potiötïnè stranï CD disku kuliëkovou tuûkou nebo tuûkou. NeËistÏte tento CD p ehr vaë sprejem na gramofonovè desky nebo antistatick m sprejem. NepouûÌvejte k ËiötÏnÌ takè prchavè chemik lie jako benzen nebo edidla. 16

17 PRŮVODCE PŘI VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD Z vada Zkontrolujte CD p ehr vaë nenì nap jen ï Zaloûili jste baterie se spr vnou polaritou? ï Nejsou baterie vybitè? ï Je sìùov adaptèr spr vnï p ipojen? ï Nejsou otev ena dvì ka? CD p ehr vaë nep ehr v ï Je spr vnï vloûen disk? ï Je disk poökozen nebo deformov n? ï Nebyla tlaëìtka CD p ehr vaëe zajiötïna pomocì funkce HOLD? ï Nebyl CD p ehr vaëe p enesen z chladnèho mìsta do tepla? ï N hl zmïna teploty m ûe zp sobit kondenzaci, p i kterè na ËoËce vznikne kapka vody. Ponechte v ö CD p ehr vaë v klidu v teple, dokud se kapka neodpa Ì. Sluch tka nefungujì ï NenÌ regul tor hlasitosti na p ehr vaëi nebo na d lkovèm ovl d nì nastaven na minimum? ï Jsou sluch tka p ipojena k CD p ehr vaëi spr vnï? Skladba je p eskoëena ï Nep sobily na CD p ehr vaë ot esy nebo vibrace? ï NenÌ na CD disku prach, otisky prst nebo ökr bance? NÏkterÈ ze soubor MP3 nelze rozeznat ï Zkontrolujte ve svèm PC, zda nenaëìtanè soubory jsou audio - majì p Ìponu *mp3. 17

18 TECHNICKÉ ÚDAJE FrekvenËnÌ rozsah 20 Hz - 20 khz Odstup sign l/öum 85 db Separace kan l 75 db, 1 khz, 0 db CelkovÈ harmonickè zkreslenì 0,08 % D/A p evodnìk 1 bit, 4x p evzorkov nì (4 OVER SAMPLING) V stup pro sluch tka 300 mv (RMS), 5,5 mw na kan l Linkov v stup 290 mv (RMS) Rozsah podpory p ehr v nì P enosov rychlost: kb/sek. VzorkovacÌ frekvence: 44,1 khz Pr mïr disku 120 mm, 80 mm RozmÏry 130 mm (öì ka) x 29,8 mm (v öka) x 141 mm (hloubka) KOMPATIBILITA SOUBORŮ CD p ehr vaë bude p ehr vat soubory vytvo enè ve form tu MP3 (Mpeg1 Layer3) s p Ìponou *mp3. Soubory vytvo enè ve form tu MP2 (Mpeg1 Layer2) s p Ìponou *mp2 mohou b t p ehr v ny takè. KOLIK SOUBORŮMP3 SE VEJDE NA DISK CD-R NEBO CD-RW? Maxim lnì kapacita disku CD nebo CD-RW je 650 MB. Norm lnï m jeden soubor MP3 velikost p ibliûnï 4 MB, proto tedy na jeden disk je moûno nahr t p ibliûnï 170 soubor. 18

19 POZNÁMKY 19

20 20

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

Cisco IP telefon 7910

Cisco IP telefon 7910 Návod k obsluze Copyright 2000ñ2002, Cisco Systems, Inc. Vöechna pr va vyhrazena. O B S A H KAPITOLA 1 vod 1-1 KAPITOLA 2 Instalace IP telefonu Cisco ady 7910 2-1 UpozornÏnÌ t kajìcì se bezpeënosti 2-1

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS-B Řízení a kontrola požárních a odkuřovacích klapek vybavených servopohonem ve spojení s napájecím a komunikačním přístrojem. Účinnost BKS-B přijímá přes napájecí a komunikační

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 03 39

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 03 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 03 39 Aktivní superhloubkový reproduktor (anglicky subwoofer ) pro domácí kino - sice s malými kompaktními rozměry, avšak s úžasným výkonem v provedení technologie Downfire,

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 01 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 01 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/00 Obj. č.: 35 01 44 Perfektní provedení zesilovače za velmi nízkou cenu. Tento malý HiFi-zesilovač s dřevěnými boky, s kovovým předním panelem a s pozlacenými symetricky uspořádanými

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

!!! @ # Portable MP3-CD Player. ÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručka felhasználói útmutatók

!!! @ # Portable MP3-CD Player. ÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručka felhasználói útmutatók Portable MP3-CD Player EXP2460 EXP2461 EXP2462 ÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručka felhasználói útmutatók 1 1 2 3 6 7 8 9 0! LD 4 5 OF F RE SU M E HO @ # Meet Philips at

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS

UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS OBSAH P ED TÍM NEÎ ZAâNEME........................ 2 DÒLEÎITÉ POZNÁMKY............................... 3 P ÍPRAVA K POUÎÍVÁNÍ............................. 4

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42 Basový zesilovač CD-100B Obj. č.: 36 78 42 2 Obsah: ÚVOD... 2 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS FUNKCÍ... 4 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 PŘIPOJENÍ BASOVÉ KYTARY...5 PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU

Více

MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player

MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Blue Bay MP3-player. S tímto kompaktním MP3 přehrávačem si můžete vychutnat svoji

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE Úvod Děkujeme,že jste si vybrali naši bezdrátovou klávesnici s bezdrátovou optickou myší.pracuje s digitální rádio technologií zaručující bezproblémovou komunikaci

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE...

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... 3 Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 3. VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE... 3 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE V JEDNOPODLAŽNÍM DOMĚ (BYTĚ)... 4 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE VE

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

DS x9 HD. TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem. Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW

DS x9 HD. TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem. Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW DS x9 HD TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW Uživatelská příručka Upozornění k provozu zařízení Přečtěte si pozorně

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 MrazniËka N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 BezpeËnostnÌ pokyny MÏjte na pamïti, ûe vaöe nov mrazniëka m ûe mìt jinè funkce neû mrazniëka pouûìvan d Ìve. PeËlivÏ si p eëtïte tento n vod k

Více

Reproduktorový systém SX-DD3 NÁVOD K POUŽITÍ

Reproduktorový systém SX-DD3 NÁVOD K POUŽITÍ STANDBY/ON Reproduktorový systém SX-DD3 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Přepínací zařízení audio/video se 4 vstupy a 2 výstupy, s automatickým přiřazením vstupů

NÁVOD K OBSLUZE. Přepínací zařízení audio/video se 4 vstupy a 2 výstupy, s automatickým přiřazením vstupů NÁVOD K OBSLUZE Přepínací zařízení audio/video se 4 vstupy a 2 výstupy, s automatickým přiřazením vstupů AUTO SEARCH A / V SELECTOR Obj. č.: 35 08 37 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Cisco IP telefon 7960 a 7940

Cisco IP telefon 7960 a 7940 Návod k obsluze Copyright 2000ñ2002, Cisco Systems, Inc. Vöechna pr va vyhrazena. O B S A H vod prava a symboly pouûitè v dokumentu KAPITOLA 1 P edstavujeme p Ìstroj Cisco IP Phone 1-1 PodrobnÈ sezn menì

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/04 Obj. č.: 30 33 57 Toto praktické ultramalé a lehké rádio se středními a velmi krátkými vlnami schováte do kterékoliv kapsy u kalhot. Připojíte-li k tomuto rozhlasovému přijímači

Více

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B BezpeËnostnÌ upozornïnì Vaöe nov chladniëka/mrazniëka m ûe mìt ve srovn nì s p edchozì dalöì funkce. Pro uûivatele Tento spot ebië je urëen pro uchov v

Více

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě!

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Hot Line na zákaznický servis 777 100 145 Servisní středisko sběrné místo. Bunaty

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

1. Bezpečnostní pokyny

1. Bezpečnostní pokyny 1. Bezpečnostní pokyny Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání zařízení. Aby nedošlo k nějaké nehodě, pozorně si jej přečtěte a ujistěte se, že rozumíte všem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry.

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. DISCO 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. Můžete bezdrátově přehrávat hudbu z vašeho mobilního telefonu, tabletu,

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER Návod k obsluze MODEL 3348 DC+C TRMS WTT CLMP METER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní symboly Tento symbol, stejně jako další symboly a termíny, odkazuje uživatele do návodu pro další informace. Tento

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Návod k obsluze StereoMan 2

Návod k obsluze StereoMan 2 Návod k obsluze StereoMan 2 2.4 GHz bezdrátová sluchátka 1 1. Obsah. 1 Obsah 2 2 Rozsah dodávky / popis zařízení 3 3. Prosím, přečtěte si jako první 4 3.1 Provozní prostředí 4 3.2 Prohlášení výrobce 4

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498 Návod k montáži a obsluze TR12-1F Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem obj.č. 7 719 002 498 Bezporuchový provoz je zaručen při dodržování tohoto návodu. Prosíme po instalaci předat tento

Více

Samsung Smartphone STOLNÍ DOKOVACÍ STANICE

Samsung Smartphone STOLNÍ DOKOVACÍ STANICE Samsung Smartphone STOLNÍ DOKOVACÍ STANICE Vyobrazení uvedená v této uživatelské příručce slouží pouze pro ilustraci. Skutečný vzhled výrobků se může lišit. Popis stolní dokovací stanice Tuto stolní dokovací

Více

TEAC SR-100i CD / USB Hi-Fi rádio s ipod dock a dálkovým ovládáním

TEAC SR-100i CD / USB Hi-Fi rádio s ipod dock a dálkovým ovládáním TEAC SR-100i CD / USB Hi-Fi rádio s ipod dock a dálkovým ovládáním Před prvním použitím Zkontrolujte obsah balení: Dálkové ovládání (RC-1265) Baterie (CR2025) pro dálkové ovládání Napájecí kabel FM anténa

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím Solární cestovní nabíječka Powermonkey Explorer Obj. č.: 20 11 50 Jiný způsob používání této solární nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání

Více

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5 Uživatelská příručka SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 4 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Více

Obsah: 1. ledna 2014 Všechna práva vyhrazena. TELESTAR-Digital GmbH Am Weiher 14 56766 Ulmen Germany. www. blutc.com. Tento návod k obsluze je stručný

Obsah: 1. ledna 2014 Všechna práva vyhrazena. TELESTAR-Digital GmbH Am Weiher 14 56766 Ulmen Germany. www. blutc.com. Tento návod k obsluze je stručný Informace v tomto návodu jsou chráněny autorským zákonem. Žádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována či kopírována bez předchozí písemné autorizace ze strany zákonného vlastníka práv, a to žádným

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Kazetový magnetofon s kodérem MP3 HRA-4050. Obj. č.: 34 63 96

Kazetový magnetofon s kodérem MP3 HRA-4050. Obj. č.: 34 63 96 Kazetový magnetofon s kodérem MP3 HRA-4050 Obj. č.: 34 63 96 1. Úvod, účel použití kazetového magnetofonu a jeho základní funkce Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Váš nákup tohoto revolučního

Více

PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560

PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 PLYNOVÝ SPORÁK TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 NÁVOD K OBSLUZE N VOD K OBSLUZE ELEKTRICK A PLYNOV SPOR K 50 X 50

Více

Cesky. Instalace přístroje Parrot MKi9000

Cesky. Instalace přístroje Parrot MKi9000 V tomto zjednodušeném návodu k použití přístroje Parrot MKi9000 najdete základní instrukce, které vám umožní snadnou obsluhu tohoto zařízení. Obsah Instalace přístroje Parrot MKi9000... 25 Autorádio s

Více

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Čas/den Doba zavl. Dny zapnuto/vyp. Auto./Vypnuto

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

PĜepínání (obr. 7) PĜepínání zpčtného chodu (obr. 8) ZmČna otáþek (obr. 9) Volba režimu þinnosti (obr. 10)

PĜepínání (obr. 7) PĜepínání zpčtného chodu (obr. 8) ZmČna otáþek (obr. 9) Volba režimu þinnosti (obr. 10) 5. Dobíjení baterie pĝi poruše chladícího systému. Doba nabíjení takové baterie je delší než obvykle. Udržovací dobíjení Ponecháte-li aku þlánek v nabíjeþce, pĝepne se nabíjeþka do režimu udržovacího dobíjení,

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE AQM Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Rozmístní kláves

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX Uživatelská příručka 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Zadní pohled 6 Nastavení 7 Nastavení

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/08 Obj. č.: 4804769 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Součásti a ovládací tlačítka anemometru... 3 Tlačítko +... 3 Větrné kolečko k měření rychlosti větru... 3 Kryt bateriového pouzdra...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 Obsah Strana Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 1. Úvod a účel použití...2 Doplňující vybavení testovacího přístroje (kontrola zařízení se střídavým napětím)...3 2. Bezpečnostní

Více

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem FM vysílač DNT MusicFly Select Obj. č.: 37 22 23 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup FM vysílače DNT. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití CT-V1 Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití POZNÁMKY Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis tlačítek A. Tlačítko on/off a pro pořízení záznamu, fotografie

Více

COMPETENCE B9820-4. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k mont ûi a pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7455 10-A-140405-01

COMPETENCE B9820-4. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k mont ûi a pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7455 10-A-140405-01 COMPETENCE B9820-4 Elektrick vestavn peëicì trouba N vod k mont ûi a pouûitì 315 7455 10-A-140405-01 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si prosìme peëlivï tyto informace

Více

ZÁSADY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘEHRÁVAČE

ZÁSADY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘEHRÁVAČE Obsah OBSAH 1 ZÁSADY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘEHRÁVAČE 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK 3 POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ 3 POPIS PŘEHRÁVAČE 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ 4 UMÍSTĚNÍ TLAČÍTEK A POPIS FUNKCÍ

Více

Manuál Stellé Pillar Leden 2016

Manuál Stellé Pillar Leden 2016 Manuál Stellé Pillar Leden 2016 Obsah 1. Obsah balení... 2 2. Popis funkcí... 3 3. Ovládání... 4 4. Napájení reproduktoru... 5 5. Bezdrátové připojení... 6 6. Bezdrátové handsfree... 7 7. Funkce Připoj

Více

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung )

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Technaxx Úvod DigiTape DT-01 Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Objevujte znovu staré písničky se zařízením

Více

I J. D: Indikátor pro čtení a zápis E: Patice: SMC, SM-RAM F: Patice: CF I, CF II, MD G: Patice: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Indikátor pro čtení a zápis E: Patice: SMC, SM-RAM F: Patice: CF I, CF II, MD G: Patice: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Informace o výrobku A B C D E F G H I J A: Konektor pro sluchátka a reproduktory B: Konektor pro mikrofon C: Indikátor napájení D: Indikátor pro čtení a zápis E: Patice: SMC, SM-RAM F: Patice: CF I, CF

Více

NAITECH CTN-254 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ

NAITECH CTN-254 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ Návod k použití CTN-254 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ Děkujeme za zakoupení přístroje. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA Wall Display fro m 3 M UéIVATELSK PÿÕRU»KA "Kdekoliv se kon v znamn prezentace, tam najdete 3M"ô (Tato str nka je z mïrnï pr zdn pro tiötïnou verzi.) UéIVATELSK PÿÕRU»KA OBSAH NA CD-ROM KLEPNÃTE NA JAK

Více

Sterilizační UV lampa KF-201. Návod k použití

Sterilizační UV lampa KF-201. Návod k použití Sterilizační UV lampa KF-201 - Návod k použití Obsah návodu OBSAH NÁVODU... 2 ÚVOD... 3 PŘEDSTAVENÍ - CO JE TO UV ZÁŘENÍ?... 3 STERILIZACE PROSTŘEDNICTVÍM UV ZÁŘENÍ... 3 FUNKCE PŘÍSTROJE... 3 VLASTNOSTI

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

ChladniËka na vìno. N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5

ChladniËka na vìno. N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5 ChladniËka na vìno N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5 D leûitè pokyny pro zachov nì bezpeënosti Funkce vaöì novè chladniëky na vìno se moûn odliöujì od funkcì vaöeho spot ebiëe, kter dosud pouûìv

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více