Přenosný přehrávač MP3- CD MCD-SM55 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přenosný přehrávač MP3- CD MCD-SM55 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 Přenosný přehrávač MP3- CD MCD-SM55 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

2 HLAVNÍ FUNKCE Funkce SBS Funkce SBS zd razúuje hlubokè tûny, ËÌmû se zvuk st v plnïjöì. Funkce ESP Funkce ESP zajiöùuje vysokou odolnost proti n raz m nebo vibracìm, takûe zvukov sign l se nep eruöuje (po dobu aû 120 sekund u disku MP3 a 45 sekund u disku CD). Funkce Random Tato funkce umoûúuje p ehr v nì jednotliv ch skladeb v n hodnèm po adì. Funkce Last Memory Tato funkce v m umoûúuje p ehr vat Ë st skladby a potom p i pokraëov nì v poslechu zaëìt p esnï v okamûiku, kdy jste p estali poslouchat - öikovnè, musìte-li jìt k telefonu nebo otev Ìt dve e. Funkce Album Tato funkce v m umoûnì snadnè vyhled v nì oblìben ch skladeb podle n zvu alba, n zvu skladby a jmèna interpreta. Co je to MP3? MP3 znamen form t MPEG1 Layer 3, celosvïtov standard technologie komprese audio sign lu. Pouûit digit lnì technologie komprimuje p vodnì zvukov data aû 12 x bez zhoröenì jakosti zvuku. Kompatibilita soubor ï ï P Ìstroj bude p ehr vat soubory vytvo enè ve form tu MP3 (Mpeg1.Layer3) s p Ìponou *mp3. Mohou b t takè p ehr v ny soubory vytvo enè ve form tu MP2 (Mpeg1.Layer2) s p Ìponou *mp2. Kolik soubor MP3 je moûno nahr t na disk CD-R nebo CD-RW? ï Maxim lnì kapacita jednoho disku CD-R nebo CD-RW je 650 MB. Norm lnï m jeden soubor MP3 velikost p ibliûnï 4 MB, proto tedy na jeden disk je moûno nahr t p ibliûnï 170 soubor. 2

3 OBSAH BezpeËnostnÌ upozornïnì... 4 TlaËÌtka a ovladaëe... 5 P Ìprava vaöeho p Ìstroje k pouûitì... 7 ï Jak zapojit... 7 ï PouûÌv nì nabìjecìch bateriì (nenì souë stì dod vky)... 7 ï PouûÌv nì standardnìch bateriì... 8 P ehr v nì CD... 9 P ehr v nì CD s MP Funkce Skip/Search Funkce Mode Funkce SBS/Last Memory Funkce ESP/Album TlaËÌtko Funkce Program ï Zkontrolov nì programu ï ZmÏna programu ï ZruöenÌ reûimu program Charakteristiky drûba a pèëe o v ö p Ìstroj Pr vodce p i vyhled v nìm z vad TechnickÈ daje INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ï Vöechen nadbyteën obalov materi l byl z balenì vylouëen. UdÏlali jsme maximum pro to, aby obal byl snadno dïliteln do t Ì kategoriì odpad : lepenka (krabice), polystyrenov pïna (vloûky tlumìcì n razy) a polyethylen (s Ëky, ochrann vrstva molitanovè pïny). ï Tato skupina se skl d z materi l, kterè mohou b t recyklov ny, pokud se rozloûì na jednotlivè materi ly a dajì do specializovanèho recyklovacìho provozu. ZjistÏte si prosìm mìstnì na ÌzenÌ t kajìcì se nakl d nì s obalov mi materi ly, vybit mi bateriemi a star mi elektrospot ebiëi. 3

4 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ ChraÚte v ö p ehr vaë p ed prachem a jin mi neëistotami. Nevystavujte p Ìstroj nebo d lkovè ovl d nì velkèmu tlaku. Nenech vejte v ö p ehr vaë na p ÌmÈm sluneënìm svïtle nebo v blìzkosti zdroj tepla. Nevkl dejte dovnit p ehr vaëe nic jinèho neû CD (CD-R nebo CD-RW) - jinak se v ö CD p ehr vaë poökodì. NepouûÌvejte popraskanè a poökr banè CD se soubory MP3. NepouûÌvejte v ö CD p ehr vaë na nerovnè nebo nestabilnì ploöe. - V takovèm p ÌpadÏ nemusì v ö p ehr vaë spr vnï fungovat. Nedot kejte se ËoËek prsty nebo je neökr bnïte - V takovèm p ÌpadÏ nemusì v ö p ehr vaë spr vnï fungovat. Nenoste v ö CD p ehr vaë do praönèho a vlhkèho prost edì. Nepokouöejte se v ö CD p ehr vaë rozebìrat nebo opravovat - Takovou ËinnostÌ v ö CD p ehr vaë poökodìte. SLUCHÁTKA BezpeËnost v silniënìm provozu ï NepouûÌvejte sluch tka kdyû ÌdÌte bicykl nebo jak koliv typ motorovèho vozidla Ëi motocykl. Je to velmi nebezpeënè a v nïkter ch zemìch nez konnè. Je nebezpeënè nosit sluch tka a poslouchat na plnou hlasitost p i p ech zenì ulice. Ochrana vaöeho sluchu ï Neposlouchejte na sluch tka nastaven na vysokou hlasitost. LÈka i konstatujì, ûe dlouhodobè poslouch nì hudby p i vysokè hlasitosti je ökodlivè sluchu. ï Jestliûe pocìtìte zvonïnì v uöìch, sniûte hlasitost nebo p estaúte poslouchat. Varov nì: NepouûÌvejte sluch tka jin ch v robc. PouûÌvejte pouze sluch tka dodan s CD p ehr vaëem. 4

5 TLAČÍTKA A OVLADAČE CD P ehr vaë 1. Z suvka nap jenì 2. TlaËÌtko ESP/ALBUM 3. TlaËÌtko STOP 4. TlaËÌtko TlaËÌtko Play/Pause 6. TlaËÌtko Last Memory/SBS 7. TlaËÌtko Mode 8. TlaËÌtko k otevìr nì 9. TlaËÌtka Skip/Search 10. Hlasitost 11. TlaËÌtko Program 12. Z suvka k p ipojenì sluch tek 13. Z suvka linkovèho v stupu P ÌsluöenstvÌ D lkovè ovl d nì Sluch tka Spodek p ehr vaëe Pouzdro k p en öenì CD p ehr vaëe P epìnaë HOLD SÌùov adaptèr 5

6 TLAČÍTKA A OVLADAČE D lkovè ovl d nì (RM-SM75) 1. P epìnaë HOLD 2. TlaËÌtko Stop 3. TlaËÌtko Play/Pause 4. TlaËÌtko Skip/Search ( / ) 5. Hlasitost 6. TlaËÌtko Mode 7. TlaËÌtko +10/Album 8. Z suvka k p ipojenì sluch tek DISPLEJ Na nìûe uvedenèm obr zku je zobrazenì na displeji v reûimu p ehr v nì (playback) MP3-CD. 1. Indik tor PROGRAM 2. Indik tor SBS 3. Indik tor reûimu RANDOM 4. Indik tor REPEAT 5. Indik tor ESP 6. Indik tor zb vajìcì energie baterie 7. Indik tor Ëasu p ehr v nì 8. Indik tor n zvu Alba 9. Indik tor n zvu (n zev skladby + interpret) 10. Anti-S.T (Ëas protin razovè ochrany) Ukazatel zaplnïnì vyrovn vacì pamïti 11. Indik tor ËÌsla skladby 12. Indik tor ËÌsla Alba 6

7 PŘÍPRAVA VAŠEHO PŘEHRÁVAČE PŘED POUŽITÍM Jak p ipojit 1. P ipojte sìùov adaptèr do zdì ky nap jenì. Potom zasuúte vidlici adaptèru do z suvky. PouûÌvejte pouze adaptèr dodan s vaöìm CD p ehr vaëem. Pokud p ehr vaë nepouûìv te, odpojte sìùov adaptèr od z suvky. 2. P ipojte sluch tka k d lkovèmu ovl d nì. 3. P ipojte konektor sluch tek k CD p ehr vaëi. Sniûujte hlasitost na regul toru hlasitosti sluch tek a souëasnï zvyöujte nastavenì hlasitosti na CD p ehr vaëi. P ipojenì externìch za ÌzenÌ (v p ÌpadÏ pot eby) V ö CD p ehr vaë je moûnè p ipojit ke zdì ce AUX-IN na externìm za ÌzenÌ. 1. Sniûte hlasitost regul torem hlasitosti na externìm za ÌzenÌ. 2. Spojte konektor Line Out {linkov v stup} se zdì kou Input {vstup} na externìm za ÌzenÌ. Kabel k p ipojenì externìho za ÌzenÌ (nenì souë stì dod vky) je moûno dokoupit. Spojte se s nejbliûöìm st ediskem z kaznick ch sluûeb firmy Samsung. PouûÌv nì nabìjecìch bateriì (nejsou souë stì dod vky) 1. P ed nabìjenìm st hnïte z nabìjecì baterie prouûek obalu öirok asi 6 mm. (Pouze u typu bateriì s ochrann m prouûkem) Jak je zn zornïno na obr zku, noûem od ÌznÏte a st hnïte prouûek obalu o öì ce cca 6 mm ze z pornè (-) svorky baterie. Jestliûe nebude Ë st obalu takto odstranïna, nabìjenì nebude fungovat.» st obalu, kterou je nutno odstranit. 7

8 2. Vloûte baterie do p ihr dky pro baterie. Vloûte baterie do p ihr dky pro baterie 3. P ipojte sìùov adaptèr do zdì ky nap jenì na p ehr vaëi a vidlici adaptèru zasuúte do z suvky. ZaËne nabìjenì nabìjecìch bateriì. Pozn mka: ï»as pot ebn k plnèmu nabitì bateriì: 10 hodin ï éivotnost plnï nabitè baterie MP3-CD: max. 10 hodin 30 minut CD: max. 12 hodin PouûÌv nì standardnìch bateriì 1. Otev ete vìëko p ihr dky pro baterie. 2. PeËlivÏ zkontrolujte spr vnou orientaci kladnè a z pornè svorky na bateriìch. Pouûijte dvï baterie typu AA {tuûkovè} o napïtì 1,5 V. PouûÌvejte alkalickè baterie. ObyËejnÈ manganovè baterie majì kratöì ûivotnost. éivotnost bateriì (p i pouûitì alkalick ch bateriì) ï MP3-CD: max. 13 hodin ï CD (p i funkci ESP vypnutè): max. 16 hodin ï CD (p i funkce ESP zapnutè): max. 14 hodin 30 minut Kdy mïnit baterie ï Baterie vymïúte, jestliûe indik tor zb vajìcì energie bateriì " " blik. ï P estoûe indik tor zb vajìcì energie baterie " " uû moûn blik a signalizuje, ûe energie bateriì jiû byla vyëerp na, LCD displej na d lkovèm ovl d nì nebude osvïtlen. ï V p ÌpadÏ, ûe znak " " blik, CD p ehr vaë automaticky vypìn reûim CD ESP ON aby uchoval zb vajìcì energii baterie. Varov nì ï NepouûÌvejte souëasnï starè a novè baterie. ï Pokud nebudete p ehr vaë delöì dobu pouûìvat, vyjmïte baterie. ï P i pouûìv nì sìùovèho adaptèru vyjmïte standardnì baterie. 8

9 PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮCD 1. PosunutÌm öoup tka OPEN se otev ou dvì ka. Vloûte CD disk. DvÌ ka zav ete zatlaëenìm. 2. StisknÏte tlaëìtko Play/Pause ( ). Jakmile p ehr vaë rozezn CD, p ehr v nì zaëne. 3. P ehr v nì se zastavì stisknutìm tlaëìtka Stop ( ). DalöÌm stisknutìm tlaëìtka Stop ( ) vypnete p ehr vaë. DoËasnÈ p eruöenì p ehr v nì StisknÏte tlaëìtko Play/Pause ( ). ï P ehr v nì bude doëasnï p eruöeno. ï DalöÌm stisknutìm tlaëìtka Play/Pause ( PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮMP3-CD 1. PosunutÌm öoup tka OPEN ve smïru öipky otev ete dvì ka a vloûte disk MP3-CD. ) bude p ehr v nì pokraëovat. DvÌ ka zav ete zatlaëenìm. 2. StisknÏte tlaëìtko Play/Pause ( ). Vloûen disk MP3-CD bude po dobu sekund skenov n. Potom zaëne p ehr v nì. V ö CD p ehr vaë pot ebuje chvilku k naskenov nì vöech skladeb nahran ch na vloûenèm MP3-CD. Indik tor ËÌsla alba Indik tor n zvu alba Indik tor ËÌsla skladby Anti-S.T (Ëas protin razovè ochrany) indik tor zaplnïnì vyrovn vacì pamïti. Dispej n zvu Indik tor Ëasu p ehr v nì 9

10 3. P ehr v nì se zastavì stisknutìm tlaëìtka Stop ( ). DalöÌm stisknutìm tlaëìtka Stop ( ) vypnete p ehr vaë. Pozn mka: Kdyû otev ete dvì ka posunutìm öoup tka OPEN, p ehr v nì se zastavì. FUNKCE SKIP/SEARCH Skip (p eskoëit) TÏlo p Ìstroje BÏhem p ehr v nì CD disku stisknïte a uvolnïte tlaëìtko ( ) nebo ( ). StisknutÌm tlaëìtka ( ) budete p ehr vat dalöì skladbu. StisknutÌm tlaëìtka ( ) se vr tìte na zaë tek skladby, kterou pr vï p ehr v te. (DvojÌm kr tk m stisknutìm tlaëìtka ( ) se vr tìte na zaë tek p edch zejìcì skladby.) D lkovè ovl d nì StisknÏte tlaëìtko ( ) v dobï, kdy je p ehr vaë v reûimu ÑStopì (nep ehr v ). ZaËne se p ehr vat skladba Ë. 2. StisknutÌm tlaëìtka ( ) budete p ehr vat p edch zejìcì skladbu. Search (Vyhled v nì urëitè pas ûe v r mci skladby) BÏhem p ehr v nì CD disku stisknïte a podrûte stisknutè tlaëìtko ( ) nebo ( ). StisknÏte a podrûte stisknutè tlaëìtko ( ) nebo ( ). CD disk se bude p ehr vat vp ed nebo zpït ve zrychlenèm reûimu. P ehr v nì norm lnì rychlostì nastane po uvolnïnì tlaëìtka. Funkce Hold (ZajiötÏnÌ tlaëìtek) ï StisknutÌ jakèhokoliv jinèho tlaëìtka bïhem p ehr v nì CD bude ignorov no. (Na displeji bude blikat indik tor ÑHOLDì.) ï Funkci HOLD vyuûìvejte p i p en öenì CD p ehr vaëe. PouûitÌm tèto funkce v m uöet Ì energii baterie a zabraúuje z mïnï funkce CD p ehr vaëe p i nechtïnèm stisknutì jakèhokoliv tlaëìtka. ï P i funkci HOLD zapnutè na p ehr vaëi bude st le moûnost ovl dat CD p ehr vaë pomocì d lkovèho ovl d nì. ï CD p ehr vaë bude st le moûno ovl dat sv mi tlaëìtky p i funkci HOLD zapnutè na d lkovèm ovl d nì. 10

11 FUNKCE MODE Kr tk m stisknutìm tlaëìtka Mode zapnete funkci Repeat {opakov nì}, nebo stisknutìm a podrûenìm zapnete funkci Random {p ehr v nì skladeb v n hodnèm po adì}. Funkce Repeat (opakov nì) StisknÏte tlaëìtko Mode. Po kaûdèm stisknutì tohoto tlaëìtka se zvolì n sledujìcì reûimy: REP1, REP ALBUM a REP ALL. (Reûim REP ALBUM pracuje pouze p i vloûenèm disku MP3-CD, kter obsahuje alba.) REP1 REP ALBUM (pouze u MP3-CD) REP ALL UmoûÚuje opakov nì pr vï p ehr vanè skladby. UmoûÚuje opakov nì vöech skladeb v pr vï p ehr vanè albu. UmoûÚuje opakovanè p ehr v nì celèho CD, kterè uû dohr lo. Funkce Random (p ehr v nì skladeb v n hodnèm po adì) StisknÏte a podrûte tlaëìtko Mode. Vöechny skladby budou p ehr v ny v n hodnèm po adì. Tuto funkci zruöìte dalöìm stisknutìm a podrûenìm tlaëìtka Mode nebo stisknutìm tlaëìtka Stop ( ). FUNKCE SBS/LAST MEMORY Kr tk m stisknutìm tlaëìtka Last Memory/SBS zapnete funkci SBS nebo stisknutìm a podrûenìm tohoto tlaëìtka zapnete funkci Last Memory. Funkce SBS (Super Bass Sound) Tato funkce v m umoûúuje zv öit vaöe potïöenì z poslechu dynamickè reprodukce hudby se zd raznïnìm spodnì Ë sti frekvenënìho rozsahu zvuku, jako jsou zvuky bicìch n stroj nebo cval konì. StisknÏte tlaëìtko SBS. Po kaûdèm stisknutì tohoto tlaëìtka se funkce SBS st ÌdavÏ zapìn a vypìn. 11

12 Funkce Last Memory Tato funkce je dostupn pouze p i p ehr v nì disku MP3-CD. Kdyû po zastavenì nebo vypnutì p ehr vaëe zvolìte opït p ehr v nì MP3-CD disku, tato funkce umoûúuje p ehr vat od zaë tku skladby, kterou jste naposled poslouchali. StisknÏte a podrûte tlaëìtko Last Memory. Po kaûdèm stisknutì a podrûenì tohoto tlaëìtka se volië p epìn mezi volbami ÑOn Last Mì {funkce Last M zapnuta} a ÑOff Last Mì {funkce Last. M vypnuta}. FUNKCE ESP/ALBUM Funkce ESP (Electronic Skip Protection) Funkce ESP je prevencì proti p eruöov nì reprodukce hudby vlivem vibracì a n raz. 12 StisknÏte tlaëìtko ESP/Album. P ehr v nì CD disku: stisknutìm tlaëìtka ESP/Album tuto funkci st ÌdavÏ zapìn te a vypìn te. (BÏhem p ehr v nì disku MP3-CD je funkce ESP st le zapnuta bez ohledu na to, zda bylo tlaëìtko ESP stisknuto nebo nikoliv.) Vyrovn vacì pamïù p ehr vaëe nat hne aû 120 sekund hudby ze souboru MP3 a 45 sekund hudby z klasickèho CD disku; z toho d vodu kdykoliv je tok dat p eruöen, jsou data naëìt na z vyrovn vacì pamïti a tak z st v zvukov sign l nep eruöen. BÏhem poslechu hudby je obsah vyrovn vacì pamïti systèmu Anti-S.T automaticky ukl d n. TlaËÌtko +10 P ehr vaë: stisknïte tlaëìtko +10. BÏhem p ehr v nì CD disku stisknïte kr tce tlaëìtko +10. P ehr v nì p eskoëì 10 skladeb. P Ìklad: Jestliûe si p ejete p ejìt na skladbu Ë. 43 bïhem poslechu skladby Ë. 15, stisknïte tlaëìtko +10 t ikr t a potom tlaëìtko ( ) takè t ikr t. P ehr v nì MP3-CD disku: StisknÏte a podrûte tlaëìtko ESP/Album po delöì dobu a zvolte moûnost ÑAlbum Offì {funkce Album vypnuta}. NynÌ je tlaëìtko odblokov no pro funkci +10. D lkovè ovl d nì: stisknïte tlaëìtko +10/Album. P ehr v nì MP3-CD disku: StandardnÏ je tlaëìtko odblokov no pro funkci Album. StisknÏte a podrûte tlaëìtko delöì dobu a zvolte moûnost ÑAlbum Offì. NynÌ je tlaëìtko odblokov no pro funkci +10. P ehr v nì CD disku: TlaËÌtko je odblokov no pouze pro funkci +10.

13 FUNKCE ALBUM Tato funkce je k dispozici pouze p i p ehr v nì disku MP3-CD. Alba jsou seky z znam, adres e, kterè obsahujì buô skladby jednoho interpreta nebo skladby urëitèho stylu. Tato funkce usnadúuje p eskakov nì mezi tïmito alby (adres i). CD P ehr vaë StisknÏte tlaëìtko ESP/Album P ehr v nì p eskoëì na dalöì album. P Ìklad: StisknutÌm tlaëìtka ESP/Album bïhem p ehr v nì prvnìho alba p eskoëìte na zaë tek prvnì skladby druhèho alba. ï Tento p ehr vaë je vybaven grafick m LCD displejem, kter podporuje angliëtinu. ï Informace o n zvu skladby a jmènu interpreta se zobrazì jen u tïch soubor, kterè je obsahujì. Jinak je zobrazen n zev souboru. ï Kdyû zapisujete svoje disky MP3-CD, doporuëujeme v m zapisovat informace o n zvu skladby a jmènu interpreta v angliëtinï, stejnï jako n zvy soubor. ï JinÈ jazyky neû angliëtina se na displeji zobrazì jako hvïzdiëky " * ". StisknÏte a chvilku podrûte tlaëìtko ESP/Album. P i kaûdèm stisknutì toho tlaëìtka se volba st ÌdavÏ p epìn mezi poloûkami "On Album" {funkce Album zapnuta} a "Off Album" {funkce Album vypnuta}. Pozn mka ï Tato funkce nenì v Ëinnosti p i p ehr v nì disk MP3-CD, kterè nebyly vytvo eny s alby. ï Jestliûe jsou v souboru chyby nebo soubor nem ûe b t rozpozn n, CD p ehr vaë p eskoëì na nejbliûöì dalöì soubor a tak se chov u vöech nerozpoznateln ch soubor. FUNKCE PROGRAM Aû 30 nejoblìbenïjöìch skladeb ve v mi zvolenèm po adì m ûete uloûit do programu a potom p ehr vat. P Ìklad: Kdyû ukl d te skladbu ËÌslo 15 do programu na pozici 1 1. V reûimu Stop stisknïte tlaëìtko Program na CD p ehr vaëi. 2. S pomocì tlaëìtka ( ) nebo ( ) nebo +10 zvolte poûadovanou skladbu. 13

14 3. StisknÏte tlaëìtko Program. Skladba Ë. 15 je uloûena na pozici 1 v programu a d le budete programovat pozici 2. PokraËujte v programov nì poûadovan ch skladeb. 4. Po dokonëenì programov nì stisknïte tlaëìtko ( ) (Play/Pause). ZastavenÌ p ehr v nì podle programu StisknÏte tlaëìtko Stop ( ). Na displeji se zobrazì celkov poëet naprogramovan ch skladeb i celkov poëet skladeb na danèm disku. P ehr v nì podle programu budete pokraëovat po stisknutì tlaëìtka ( ) (Play/Pause). Zkontrolov nì programu V reûimu Stop stisknïte tlaëìtko Program. Po kaûdèm stisknutì tlaëìtka Stop se na displeji zobrazì ËÌslo naprogramovanè skladby podle jejìho po adì v programu. ZmÏna programu ZmÏna naprogramovan ch skladeb bïhem kontroly programu se prov dì pomocì tlaëìtek ( ) nebo ( ), kter mi se vybìr skladba, kter m b t zmïnïna. StisknutÌm tlaëìtka Program se p id dalöì skladba. ZruöenÌ reûimu Program StisknÏte dvakr t tlaëìtko Stop ( ). Reûim program se takè zruöì, jestliûe bïhem programov nì otev eme vìëko CD p ehr vaëe. Varov nì ï BÏhem programov nì, pokud bude CD p ehr vaë bïhem p ibliûnï 15 sekund v klidu (û dnè povely tlaëìtky), p epne se automaticky do spornèho reûimu s minim lnìm odbïrem z baterie. 14

15 VLASTNOSTI Po adì p ehr v nì alb a skladeb PouûÌv te-li Windows Explorer. äipky oznaëujì po adì p ehr van ch alb a skladeb. Alba obsahujìcì soubory s p Ìponou *jpg, *waw nebo *doc, kterè nejsou audio, budou p eskakov na. 15

16 ÚDRŽBA A PÉČE O VÁŠ CD PŘEHRÁVAČ PÈËe o vaöe CD disky Om vejte disky v neutr lnìm roztoku sapon tu ve vodï a pak je opatrnï vysuöte jemnou utïrkou od st edu k okraj m disku. Zach zenì s vaöimi CD disky Berte disk opatrnï za okraje a prsty se p i tom nedot kejte povrchu disku. Nelepte samolepky na plochu se z pisem (strana s leskem v duhov ch barv ch) Nepiöte po potiötïnè stranï CD disku kuliëkovou tuûkou nebo tuûkou. NeËistÏte tento CD p ehr vaë sprejem na gramofonovè desky nebo antistatick m sprejem. NepouûÌvejte k ËiötÏnÌ takè prchavè chemik lie jako benzen nebo edidla. 16

17 PRŮVODCE PŘI VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD Z vada Zkontrolujte CD p ehr vaë nenì nap jen ï Zaloûili jste baterie se spr vnou polaritou? ï Nejsou baterie vybitè? ï Je sìùov adaptèr spr vnï p ipojen? ï Nejsou otev ena dvì ka? CD p ehr vaë nep ehr v ï Je spr vnï vloûen disk? ï Je disk poökozen nebo deformov n? ï Nebyla tlaëìtka CD p ehr vaëe zajiötïna pomocì funkce HOLD? ï Nebyl CD p ehr vaëe p enesen z chladnèho mìsta do tepla? ï N hl zmïna teploty m ûe zp sobit kondenzaci, p i kterè na ËoËce vznikne kapka vody. Ponechte v ö CD p ehr vaë v klidu v teple, dokud se kapka neodpa Ì. Sluch tka nefungujì ï NenÌ regul tor hlasitosti na p ehr vaëi nebo na d lkovèm ovl d nì nastaven na minimum? ï Jsou sluch tka p ipojena k CD p ehr vaëi spr vnï? Skladba je p eskoëena ï Nep sobily na CD p ehr vaë ot esy nebo vibrace? ï NenÌ na CD disku prach, otisky prst nebo ökr bance? NÏkterÈ ze soubor MP3 nelze rozeznat ï Zkontrolujte ve svèm PC, zda nenaëìtanè soubory jsou audio - majì p Ìponu *mp3. 17

18 TECHNICKÉ ÚDAJE FrekvenËnÌ rozsah 20 Hz - 20 khz Odstup sign l/öum 85 db Separace kan l 75 db, 1 khz, 0 db CelkovÈ harmonickè zkreslenì 0,08 % D/A p evodnìk 1 bit, 4x p evzorkov nì (4 OVER SAMPLING) V stup pro sluch tka 300 mv (RMS), 5,5 mw na kan l Linkov v stup 290 mv (RMS) Rozsah podpory p ehr v nì P enosov rychlost: kb/sek. VzorkovacÌ frekvence: 44,1 khz Pr mïr disku 120 mm, 80 mm RozmÏry 130 mm (öì ka) x 29,8 mm (v öka) x 141 mm (hloubka) KOMPATIBILITA SOUBORŮ CD p ehr vaë bude p ehr vat soubory vytvo enè ve form tu MP3 (Mpeg1 Layer3) s p Ìponou *mp3. Soubory vytvo enè ve form tu MP2 (Mpeg1 Layer2) s p Ìponou *mp2 mohou b t p ehr v ny takè. KOLIK SOUBORŮMP3 SE VEJDE NA DISK CD-R NEBO CD-RW? Maxim lnì kapacita disku CD nebo CD-RW je 650 MB. Norm lnï m jeden soubor MP3 velikost p ibliûnï 4 MB, proto tedy na jeden disk je moûno nahr t p ibliûnï 170 soubor. 18

19 POZNÁMKY 19

20 20

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA Wall Display fro m 3 M UéIVATELSK PÿÕRU»KA "Kdekoliv se kon v znamn prezentace, tam najdete 3M"ô (Tato str nka je z mïrnï pr zdn pro tiötïnou verzi.) UéIVATELSK PÿÕRU»KA OBSAH NA CD-ROM KLEPNÃTE NA JAK

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: 67 05 33 Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů)

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000. Obj. č.: 34 64 02

Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000. Obj. č.: 34 64 02 Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000 Obj. č.: 34 64 02 1. Úvod, účel použití rádia a jeho základní funkce Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Váš nákup tohoto revolučního stereofonního

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

MP4 PŘEHRÁVAČ. Model: 660X NÁVOD K OBSLUZE

MP4 PŘEHRÁVAČ. Model: 660X NÁVOD K OBSLUZE MP4 PŘEHRÁVAČ Model: 660X NÁVOD K OBSLUZE Upozornění! Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU JEDNOTEK THERMO KING S VLASTNÍM POHONEM PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY ŘADY SL-100e, SL-200e, SL-

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

infotainment ve voze Škoda Octavia

infotainment ve voze Škoda Octavia české vysoké učení technické fakulta elektrotechnická Testování systému infotainment ve voze Škoda Octavia Semestrální práce v předmětu A7B39TUR Jan Businský 15.10.2013 Obsah 1 Popis systému 3 2 Cílová

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE - 1 - 1. ÚVOD Každá osoba, která přijde do kontaktu s přístrojem při jeho obsluze, údržbě a instalaci by měla - mít příslušnou kvalifikaci - dodržovat instrukce z tohoto manuálu - uschovat manuál pro pozdější

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

CAR G10 FHGSN. kamera pro Váš automobil. Full-HD, Noční vidění, HDMI, G-Senzor, GPS. Uživatelská příručka

CAR G10 FHGSN. kamera pro Váš automobil. Full-HD, Noční vidění, HDMI, G-Senzor, GPS. Uživatelská příručka CAR G10 FHGSN kamera pro Váš automobil Full-HD, Noční vidění, HDMI, G-Senzor, GPS Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Ještě než se vrhnete na natáčení svých prvních cestovních

Více

JukeboxPlus v6 SETUP

JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup 2 P ehrávání skladeb 3 Nastavení kredit 4 Vizualizace, Ovládání 5 R zné 6 Vzhled 7 Staristika reklam JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup POZOR: Po provedení ve kerých zm n v nastavení je doporu eno program

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

ClixSÉRIE. iriver Clix. Uvedení na trh - Únor, 2007

ClixSÉRIE. iriver Clix. Uvedení na trh - Únor, 2007 Hlavní koncepce výrobku: rychlý, atraktivní, tenký, snadno ovladatelný Prodejní charakteristika výrobku AMOLED, multifunkční přehrávač, systém D*Click, uživatelské rozhraní (UI) Flash a vzhledová schémata

Více