MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC /6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6"

Transkript

1 MrazniËka N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC /6

2 BezpeËnostnÌ pokyny MÏjte na pamïti, ûe vaöe nov mrazniëka m ûe mìt jinè funkce neû mrazniëka pouûìvan d Ìve. PeËlivÏ si p eëtïte tento n vod k pouûitì tak, aby v m byly z ejmè vöechny funkce tohoto spot ebiëe a jak o tento nov spot ebië peëovat. Tento n vod k pouûitì mïjte vûdy po ruce k dispozici. N vod je vhodnè uchovat i pro dalöìho moûnèho uûivatele p i p ÌpadnÈm prodeji nebo darov nì tohoto spot ebiëe nïkomu jinèmu. Tyto bezpeënostnì informace v m nabìzìme z d vodu naöeho z jmu o vaöì bezpeënost. Proto se jeötï p ed vlastnì instalacì a pouûìv nìm tohoto spot ebiëe p esvïdëte, ûe jste pochopili vöechny jeho funkce. Vaöe bezpeënost m pro n s nejvyööì v znam. Jestliûe plnï nerozumìte vöem poskytnut m informacìm nebo si nejste v nïëem jistì, tak nev hejte kontaktovat nejbliûöì Centrum pèëe o z kaznìky. Informace pro uûivatele Tato mrazniëka je urëena pouze pro uchov v nì potravin v dom cnostech a to takov m zp sobem, jak je d le vysvïtleno. Nikdy neskladujte jak v chladìcì tak mrazìcì Ë sti spot ebiëe û dnè v buönè plyny nebo kapaliny. Tyto prost edky mohou explodovat a zp sobit ökody na majetku nebo poranïnì osob. Vyvarujte se kontaktu ostr mi p edmïty s chladicìm systèm spot ebiëe umìstïn m na zadnì vnïjöì stïnï a uvnit spot ebiëe. Jestliûe bude chladìcì systèm poökozen, dojde k poökozenì celèho spot ebiëe a uskladnïnè potraviny se tak mohou zkazit. Nikdy v mrazniëce neskladujte sycenè n poje nebo lahve. SklenÏnÈ l hve mohou prasknout. MrazniËka je tïûk. Hrany a vystupujìcì Ë sti mrazniëky mohou b t ostrè. P i jakèmkoliv jejìm p emìsùov nì buôte opatrnì a manipulujte s nì pouze v ochrann ch rukavicìch. BezpeËnost dïtì ZajistÏte, aby malè dïti nemohli manipulovat s ovl dacìmi prvky mrazniëky nebo s jejìmi vnit nìmi dìly. Likvidace vyslouûilèho spot ebiëe Jestliûe vaöe mrazniëka jiû doslouûila, tak ji p edejte na mìsto urëenè k jejì likvidaci. VÌce informacì o vhodnèm zp sobu likvidace zìsk te u svèho prodejce nebo na p ÌsluönÈm oddïlenì adu odpovìdajìcì za likvidaci odpad. Obsah BezpeËnostnÌ pokyny... 2 Likvidace vyslouûilèho spot ebiëe... 2 Obsah... 2 Popis spot ebiëe... 3 Ovl dacì panel... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 4 PouûÌv nì mrazniëky... 4 ZapnutÌ mrazniëky a nastavenì spr vnè teploty... 4 Teplota uvnit mrazniëky... 4 VypÌn nì mrazniëky... 4 Varovn hl öenì a dalöì moûnosti... 4 Zamrazov nì... 5 Vhodn dèlka skladov nì potravin... 5 RozmrazovanÌ... 5 Vnit nì prostor mrazniëky... 6 Rady a tipy... 6 äet enì elektrickè energie... 6 Skladov nì potravin... 7 Ochrana ûivotnìho prost edì... 7 drûba a ËiötÏnÌ... 7 Demont û vïtracì m Ìûky... 7»iötÏnÌ... 7 Odmrazov nì mrazniëky... 8 V mïna û rovky... 8 Kdyû nenì mrazniëka pr vï v provozu... 8 Jestliûe nïco nefunguje... 9 Z ruënì podmìnky Centrum pèëe o z kaznìky Servis a n hradnì dìly TechnickÈ daje Instalace P ÌvodnÌ kabel VybalenÌ OdstranÏnÌ p epravnìch pom cek Instalace mrazniëky ZmÏna smïru otevìr nì dve Ì ElektrickÈ p ipojenì Z ruka, servis a n hradnì dìly Electrolux /6

3 Popis spot ebiëe Model EUC MrazÌcÌ p ihr dka 2. MrazÌcÌ pult s krytem 3. MrazÌcÌ z sobnìk 4. VentilaËnÌ m Ìûka Model EUC MrazÌcÌ p ihr dka 2. MrazÌcÌ pult s krytem 3. V robnìk ledu 4. MrazÌcÌ z sobnìk 5. VentilaËnÌ m Ìûka Ovl dacì panel A B C DE F G A. TeplomÏr Zobrazuje teplotu v nejteplejöì Ë sti mrazniëky. B.»erven varovn kontrolka ZaËne blikat v okamûiku, kdy bylo spuötïno nïkterè varovnè hl öenì. C. TlaËÌtko vypìn nì signalizace varovnè funkce TlaËÌtko slouûì k vypìn nì zvukovè signalizace. D. élut kontrolka Kontrolka svìtì p i funkci IntenzivnÌ zamrazov nì. E. TlaËÌtko INTENZIVNÕ ZAMRAZOV NÕ SlouûÌ k zapìn nì a vypìn nì funkce IntenzivnÌ zamrazov nì F. Zelen kontrolka SvÌtÌ p i zapnutè mrazniëce. G. Ovl d nì termostatu SlouûÌ k zapnutì mrazniëky a k nastavenì vnit nì teploty. 3 Electrolux /6

4 P ed prvnìm pouûitìm UmÌstÏnÌ mrazniëky a jejì vyëiötïnì je pops no v Ë sti ÑInstalaceì. P ed tìm neû poprvè p ipojìte z strëku do elektrickè z suvky a mrazniëku zapnete, tak ji ponechejte minim lnï 4 hodiny postavenou v pracovnì poloze. V opaënèm p ÌpadÏ m ûe dojìt k poökozenì kompresoru. Doba 4 hodiny je dostateën na to, aby se veöker olej vr til do kompresoru. PouûÌv nì mrazniëky ZapnutÌ mrazniëky a nastavenì spr vnè teploty Termostat nastavte do poûadovanè polohy. MIN NejniûöÌ poloha termostatu zajistì v mrazniëce nejvyööì teplotu. MAX NejvyööÌ poloha termostatu zajistì v mrazniëce nejniûöì teplotu. : Vypnuto UmoûnÏte mrazniëce, aby bïhem 24 hodin upravila novï zvolenou teplotu. Tato doba zajistì rovnomïrnè rozloûenì teploty v celèm prostoru mrazniëky. Po nastavenì novè hodnoty teploty se na displeji bude zobrazovat n sledujìcì symbol "--" a to aû do doby, kdy teplota uvnit mrazniëky nedos hne teploty -1 C nebo niûöì. Teplota uvnit mrazniëky Abyste zajistili, ûe potraviny uvnit mrazniëky si uchovajì svojì p vodnì kvalitu co nejdèle, tak je nutnè, aby teplota uvnit mrazniëky byla -18 C nebo niûöì. MÏjte na pamïti, ûe ËÌm niûöì teplotu nastavìte, tak tìm vyööì bude spot eba elektrickè energie. Zabudovan teplomïr signalizuje nejvyööì teplotu uvnit mrazniëky. Jestliûe budete teplotu mï it pomocì teplomïru, tak jej vloûte mezi skladovanè potraviny. TÌm budete mìt jistotu o skuteënè teplotï uskladnïnè potraviny. Je bïûnè, ûe zabudovan teplomïr ukazuje teplotu o nïco vyööì, neû teplomïr volnï vloûen. VypÌn nì mrazniëky OtoËte termostatem proti smïru chodu hodinov ch ruëiëek (doleva) p es polohu prov zenou cvaknutìm aû na pozici "". Ze z suvky vyt hnïte z strëku p ÌvodnÌho kabelu. Varovn hl öenì a dalöì moûnosti Varovn signalizace teploty Jestliûe teplota dos hne vyööì teploty neû -10 C, tak se rozsvìtì varovn kontrolka a z roveú se spustì varovn zvukov signalizace. VypnutÌ zvukovè signalizace: StisknÏte tlaëìtko vypìn nì zvukovè signalizace.»erven kontrolka zhasne v okamûiku, kdy teplota uvnit mrazniëky dos hne teploty -9 C a niûöì. Varovn signalizace teploty m ûe zaëìt i p i teplotï niûöì neû -9 C. Nap Ìklad v p Ìpadech, kdy ponech te dve e mrazniëky dèle otev enè. 4 Electrolux /6

5 Zamrazov nì P ibliûnï 24 hodin p ed tìm, neû vloûìte do mrazniëky potravinu urëenou ke zmraûenì, stisknïte tlaëìtko IntenzivnÌ zamrazov nì. Jestliûe do mrazniëky vkl d te menöì mnoûstvì potravin, tak nenì nutnè toto tlaëìtko v 24-hodinovÈ periodï tisknout. Funkce IntenzivnÌ zamrazov nì se p ibliûnï po 50 hodin ch po zapnutì automaticky vypne. Jiû spuötïnou funkci IntenzivnÌ zamrazenì lze kdykoliv vypnout opïtovn m stlaëenìm stejnèho tlaëìtka. élut kontrolka bude svìtit po celou dobu zapnutè funkce IntenzivnÌ zamrazov nì. PraktickÈ rady p i zamrazov nì P i zamrazov nì ËerstvÈ potraviny pouûìvejte nejhornïjöì patro mrazniëky. NenÌ-li to moûnè, tak patro pod nìm. Potravinu poloûte p Ìmo na mrazìcì polici. Potravinu se snaûte co nejvìce rozloûit, aby tak mohl proudit vzduch po co nejvïtöì ploöe. Mrazenou potravinu nikdy ned vejte tïsnï vedle jiû zmrazenè potraviny. Nezmrazen potravina m ûe zp sobit rozmrznutì povrchu potraviny zmrazenè. Po zmrazenì potraviny poskl dejte co nejvìce k sobï. Potraviny tak v p ÌpadÏ v padku elekt iny z stanou dèle zmrazenè. Jestliûe zmrazujete vïtöì mnoûstvì potravin/z sob, tak se z sobnìk doplúujte postupnï od hornìho k volnèmu niûöìmu z sobnìku. Nezmrazujte najednou p Ìliö velkè mnoûstvì potravin najednou. MrazÌcÌ kapacita mrazniëky je uvedena v Ë sti ÑTechnickÈ dajeì. PrvnÌ den po zapnutì zkontrolujte, zda mrazniëka pracuje a ûe udrûuje nastavenou teplotu. Teprve potom je moûnè v nì zaëìt zmrazovat a skladovat potraviny. Vhodn dèlka skladov nì potravin Potraviny zakoupenè ve zmrzlèm stavu: Postupujte podle n vodu v robce zmrazenè potraviny a neskladujte ji dèle neû je uvedeno na obalu.»erstvè potraviny zmrazenè doma: TuËnÈ a slanè potraviny by v mrazniëce nemïli b t skladov ny dèle neû 3 mïsìce. Va enè pokrmy a nìzkotuënè potraviny mohou b t v mrazniëce skladov ny aû 6 mïsìc. NetuËnÈ potraviny a bobuloviny mohou b t v mrazniëce skladov ny aû 1 rok. RozmrazovanÌ NejvhodnÏjöÌ metoda pro rozmrazov nì potravin je pouûitì chladniëky. Potravinu poloûte na t c se zvednut mi okraji, aby nedoch zelo k zneëisùov nì okolì roztaven mi öù vami a vodou. Potravinu m ûete rychle rozmrazit vloûenìm do studenè vody nebo poloûenìm volnï v mìstnosti. Jestliûe k rozmrazov nì pouûìv te mikrovlnnou troubu, tak postupujte podle n vodu jejìho v robce. 5 Electrolux /6

6 Vnit nì prostor mrazniëky MrazÌcÌ z suvky MrazÌcÌ z suvky umoûúujì jednoduöe a rychle najìt poûadovanou potravinu. Jestliûe chcete uöet it mìsto, tak je moûnè z suvku vyndat a potraviny ukl dat p Ìmo na polici. Na vöech policìch, kromï nejvyööì, lze uloûit v robky, kterè vp edu vyënìvajì maxim lnï o 20 mm. TÌm je moûnè vyuûìt maxim lnï moûn prostor urëen ke zmrazov nì a skladov nì potravin. Nikdy nevynd vejte nejniûöì z suvku. Tato z suvka je nutn pro zajiötïnì optim lnì cirkulace vzduchu uvnit mrazniëky. MrazÌcÌ pult MrazÌcÌ pult slouûì ke zmrazov nì zeleniny a bobulovin. P ibliûnï po 4 hodin ch bude potravina dokonale zmrzl a je jì tak moûnè norm lnï zabalit. JednotlivÈ kousky potravin, kterè byly zamrazeny tìmto zp sobem, nebudou k sobï p imrznutè a bude tak moûnè odebìrat pouze poûadovanè mnoûstvì. LedovÈ kostky Z sobnìk na led naplúte vodou maxim lnï do 3/4 objemu, protoûe zmrzl voda zvïtöì sv j objem. Kostky ledu uvolnïte kroucenìm z sobnìku. Jestliûe budou kostky ledu skladov ny delöì dobu, tak se vysuöì a zìskajì pachuù. Z tohoto d vodu starè kostky ledu vyhoôte a p ipravte si dle pot eby novè. EUC 3003 V robnìk ledu K v robï ledu a jeho uskladnïnì pouûijte v robnìk. V robnìk naplúte maxim lnï do 3/4 objemu, protoûe zmrzl voda zvïtöì sv j objem. Ot ËenÌm p Ëky uvolnïte kostky ledu a nechte je volnï spadnout do z sobnìku. PotÈ v robnìk ledu opït doplúte vodou. Rady a tipy äet enì elektrickè energie MÌsto pro instalaci mrazniëky peëlivï vybìrejte. Viz kapitola ÑInstalaceì. Jestliûe mrazniëku umìstìte spr vnï, tak spot ebuje menöì mnoûstvì energie. Snaûte se omezit otevìr nì dve Ì na co nejkratöì dobu a v co nejmenöì frekvenci. P i nedodrûov nì tohoto pravidla pronikl tepl vzduch do vnit nìho prostoru mrazniëky zp sobì ËastÏjöÌ zapìn nì kompresoru. UbezpeËte se, ûe nic nebr nì spr vnèmu zav enì dve Ì mrazniëky. ZmrzlÈ potraviny rozmrazujte v chladniëce. TÌm jednak zajistìte öetrnè rozmrazenì a jednak snìûìte spot ebu chladniëky.»as od Ëasu oëistïte prachovkou nebo vysavaëem zadnì stïnu mrazniëky s nainstalovan m mrazìcìm systèmem.»erstvou potravinu, kterou hodl te zmrazit, je vhodnè (po jejìm vystydnutì) nejprve vychladit v chladniëce. ZabraÚte ne mïrnè tvorbï n mrazy uvnit mraz ku zp sobem, ûe vöechny potraviny p ed vloûenìm do mraz ku zabalìte do vzduchotïsn ch obal. Postupujte podle n vodu uveden m v Ë sti ÑPouûÌv nì mrazniëkyì a tìm snìûìte ztr ty elektrickè energie. Teplotu v mrazniëce nenastavujte p Ìliö nìzkou. Nejv hodnïjöì je udrûovat teplotu v mrazniëce v rozmezì -18 C aû -20 C. MrazniËku odmrazte v dobï, kdy tlouöùka vrstvy ledu dos hne 3 aû 5 mm. ZajistÏte, aby tïsnïnì dve Ì mrazniëky bylo vûdy ËistÈ a nepoökozenè. 6 Electrolux /6

7 Skladov nì potravin Abyste dos hli co nejlepöìho mrazìcìho v sledku, tak do mrazniëky nikdy ned vejte horkè pokrmy nebo tekutiny, kterè se vypa ujì. Nikdy nekupujte zmrazenè potraviny, jestliûe je nem ûete ihned vloûit opït do mrazniëky. Pro transport zmrzl ch potravin doporuëujeme pouûìt izolaënì taöku nebo box. Jakmile dojdete dom, tak zmrzlou potravinu vloûte ihned do mrazniëky. UjistÏte se, ûe skladovanè potraviny majì vyznaëen data spot eb a ûe je takè podle tïchto dat s potravinami nakl d no. To znamen, ûe jsou konzumov ny pouze v termìnu pouûitelnosti. Podez elou potravinu z mrazniëky co nejd Ìve vyndejte a mìsto vyëistïte (viz drûba a ËiötÏnÌ). Ochrana ûivotnìho prost edì PouûitÈ obaly, vyslouûilè chladniëky a mrazniëky se pokuste co nejvìce recyklovat. VÌce informacì zìskejte od organizace mìstnì spr vy, od z stupce Ministerstva ûivotnìho prost edì nebo od firmy, kter se zab v likvidacì a recyklacì odpad. Potraviny skladujte v obalech, kterè lze pouûìt nïkolikr t. Omezte tvorbu odpad na co nejniûöì mìru. P i ËiötÏnÌ mrazniëky pouûìvejte mìrn mycì prost edek. Postupujte podle n vodu uvedenèm v kapitole Ñäet enì elektrickè energieì. Materi l tïsnïnì dve Ì mrazniëky a chladìcì mèdium nepoökozujì ozûnovou vrstvu. Vöechny dìly obal lze recyklovat. MrazniËka byla vyroben tak, aby ji bylo moûnè jednoduöe rozmontovat a n slednï recyklovat. drûba a ËiötÏnÌ Demont û vïtracì m Ìûky VÏtracÌ m Ìûku je moûnè demontovat, nap Ìklad p i jejìm ËiötÏnÌ. P i demont ûi m Ìûky musejì b t dve e mrazniëky otev enè. UvolnÏte hornì Ë st m Ìûky vytaûenìm smïrem ven a dol. PotÈ m Ìûku vyt hnïte.»iötïnì MrazniËku v pravideln ch intervalech ËistÏte. Nikdy nepouûìvejte k ËiötÏnÌ mrazniëky sapon ty, abrazivnì pr öky, vysoce parfèmovanè mycì prost edky, leötìcì vosky nebo prost edky s obsahem bïlìcìch l tek nebo alkoholu. Vûdy mrazniëku odpojte od p Ìvodu el. energie.»iötïnì vnit nìho prostoru Vnit nì prostor mrazniëky a jeho p ÌsluöenstvÌ um vejte pouze horkou vodou s mal m p Ìdavkem jedlè sody (5ml do 0,5l vody). PotÈ prostor d kladnï opl chnïte a vysuöte. PravidelnÏ kontrolujte a ËistÏte tïsnïnì dve Ì a tìm zajistïte, ûe je prostè vöech neëistot a drobk.»iötïnì vnïjöìch Ë stì VnÏjöÌ Ë sti mrazniëky om vejte horkou m dlovou vodou. Demontujte vïtracì m Ìûku (viz ÑDemont û vïtracì m Ìûkyì) a prostor pod mrazniëkou d kladnï vyluxujte. Jednou nebo dvakr t do roka, pomocì kart Ëe nebo vysavaëe, zbavte od prachu kondenzaënì m Ìûku (Ëern ) a kompresor, kterè jsou umìstïnè na zadnì stïnï mrazniëky. VelkÈ n nosy prachu sniûujì chladìcì Ëinnost a zvyöujì spot ebu elektrickè energie. MrazniËku p emisùujte nadzvednutìm p ednì Ë sti, abyste zabr nili poökr b nì podlahy. 7 Electrolux /6

8 Odmrazov nì mrazniëky Na jednotliv ch policìch a kolem hornìho mrazìcìho oddìlu se vûdy bude vytv et n mraza. MrazniËku vûdy odmrazte v dobï, kdy n mraza dos hne tlouöùky 3-5 mm. Z mrazniëky vyndejte mrazìcì z suvky a skl dejte je na sebe tak, ûe vûdy dalöì pootoëìte o 180 (p lkruh). Kolem z suvek naskl dejte izolaënì materi l-nap Ìklad novinov papìr nebo prostïradlo Ëi p ikr vku. ZmrazenÈ potraviny je takè moûnè zabalit dohromady a uloûit do chladnèho prostoru,nap Ìklad vloûit do chladniëky. OdmrazenÌ lze urychlit vloûenìm n doby s horkou vodu (ne va ÌcÌ!) na dno mrazniëky. Vyt hnïte dren ûnì kan l z loûnè polohy a zastrëte ho dle obr zku do spodnì mezery mrazniëky, aby se tak mohla zachyt vat odtèkajìcì voda. OpatrnÏ odstraúujte nataven led. K odstranïnì ledu pouûijte d evïnou nebo plastovou ökrabku. Nikdy nepouûìvejte k odstraúov nì ledu ostrè p edmïty, protoûe byste mohli poökodit vnit ek mrazniëky. Kdyû vöechen led roztaje, tak vnit ek mrazniëky d kladnï vyëistïte a do sucha vyt ete.potè dren ûnì kan l dejte zpït do p vodnì polohy. MrazniËku zapnïte a dejte do nì zpït zmrazenè potraviny. Nikdy k urychlenì rozmrazov nì ledu nepouûìvejte vysouöeë vlas nebo jin typ oh ÌvacÌho spot ebiëe. VyööÌ teplota m ûe zp sobit poökozenì plastov ch dìl mrazniëky a vlhkost se m ûe takto dostat i do elektrick ch obvod. V mïna û rovky SvÏtlo v mrazniëce se vûdy automaticky rozsvìtì p i kaûdèm otev enì dve Ì. P ed tìm, neû zaënete û rovku vymïúovat, tak mrazniëku odpojte od elektrickè sìtï. StisknÏte pruûinu k sobï a z roveú st hnïte krycì m Ìûku û rovky dol. Pouûijte û rovku stejnèho druhu: patice E14, maxim lnì v kon 25W. Kdyû nenì mrazniëka pr vï v provozu MrazniËku odpojte od elektrickè sìtï. Vyndejte z mrazniëky vöechny potraviny a mrazniëku vyëistïte. Dve e mrazniëky ponechejte pootev enè, abyste tak zabr nili vzniku nep ÌjemnÈho z pachu. Jestliûe bude mrazniëka st le v provozu, zajistïte aby nïkdo Ëas od Ëasu zkontroloval, zda nedoölo ke zkaûenì uloûen ch potravin z d vodu v padku elektrickè energie. 8 Electrolux /6

9 Jestliûe nïco nefunguje JeötÏ p ed tìm, neû kontaktujete nejbliûöì servisnì st edisko, tak se pokuste odstranit vznikl problèm dle n sledujìcìho n vodu sami: Vznikl problèm Slyöiteln zvukov sign l + blikajìcì Ëerven kontrolka. (V mrazniëce je p Ìliö vysok teplota) Uvnit mrazniëky je p Ìliö vysok teplota. Uvnit mrazniëky je p Ìliö nìzk teplota. Doch zì k nadmïrnè tvorbï n mrazy a ledu. Kompresor pracuje nep etrûitï. MrazniËka nemrazì. NesvÌtÌ kontrolka funkce a vnit nì svïtlo. NesvÌtÌ û dn kontrolka. V padek dod vky elektrickè energie. Moûn p ÌËina/JejÌ odstranïnì VypnÏte zvukov sign l pomocì odpovìdajìcìho tlaëìtka. Zvukov sign l mohl b t zapnut jednou z n sledujìcìch p ÌËin: MrazniËka byla ned vno zapnut a teplota je st le p Ìliö vysok. Viz kapitola "ZapnutÌ mrazniëky a nastavenì spr vnè teploty". Dve e mrazniëky byly moûn dlouho otev enè a tìm se aktivoval senzor "otev en ch dve Ì". Nastavte niûöì teplotu. UjistÏte se, ûe dve e mrazniëky jsou dokonale zav enè a ûe izolaënì p ska je neporuöen a Ëist. Jestliûe byl do mrazniëky umìstïn hork pokrm, tak poëkejte nïkolik hodin a potè opït zkontrolujte teplotu. Potraviny v mrazniëce dob e rozmìstïte, aby tak uvnit mohl dob e cirkulovat studen vzduch. Nastavte vyööì teplotu. Moûn je zapnut funkce IntenzivnÌ zamrazov nì. TeplomÏr ukazuje nejvyööì teplotu uvnit mrazniëky. Proto je moûnè zmï it rozdìl mezi teplotou zobrazenou na displeji a pr mïrnou hodnotou teploty zjiötïnè jin m zp sobem mï enì. UjistÏte se, ûe dve e mrazniëky jsou dokonale zav enè a ûe izolaënì p ska nenì poökozen a nenì zneëiötïn. Nastavte vyööì teplotu. Nastavte vyööì teplotu. UjistÏte se, ûe dve e mrazniëky jsou dokonale zav enè a ûe izolaënì p ska nenì poökozen a nenì zneëiötïn. Teplota, kde je mrazniëka umìstïn je mnohem vyööì neû norm lnì pokojov. MrazniËka nenì zapnut. Do mrazniëky nep ich zì elektrick proud. (Vyzkouöejte dod vku proudu zapojenìm jinèho spot ebiëe do stejnè z suvky). Sho ela pojistka. Z strëka nenì spr vnï zapojen do z suvky. Snaûte se mrazniëku zbyteënï neotvìrat, kromï p Ìpad, kdy je z ejmè, ûe v padek elekt iny bude trvat dlouho. V takovèm p ÌpadÏ se snaûte potraviny p emìstit do jinè fungujìcì mrazniëky. Jestliûe jsou potraviny po obnovenì dod vky elekt iny st le zmrzlè i na povrchu, tak je moûnè je opït zamrazit. Jestliûe jiû doölo k rozmrznutì potravin, kterè jsou st le ËerstvÈ, tak je moûnè je spot ebovat. Je takè moûnè je tepelnï zpracovat a potè opït zmrazit. 9 Electrolux /6

10 roveú hluku, kter mrazniëka vyd v je p Ìliö vysok. ChladÌcÌ systèm vûdy produkuje jistou roveú hluku. PulsujÌcÌ hluk je zp soben tìm, jak doch zì k p eëerp v nì chladìcìho mèdia do chladìcìch trubic. CvakavÈ zvuky se oz vajì p i spìn nì kompresoru. roveú hluku se m ûe liöit v z vislosti na probìhajìcì f zi mrazìcìho cyklu. Jestliûe m te dojem, ûe hluk nenì norm lnì: UjistÏte se, ûe chladìcì trubice na zadnì stïnï mrazniëky se vz jemnï nedot kajì. P ÌpadnÏ je od sebe opatrnï odt hnïte. Jestliûe doölo k vypadnutì podloûky (mezi stïnou mrazniëky a trubicemi), tak ji dejte opït do spr vnè polohy. PeËlivÏ postupujte podle n vodu v Ë sti "Instalace". Servis a n hradnì dìly Jestliûe bude nutnè v ö spot ebië opravit nebo si budete chtìt zakoupit nïkter n hradnì dìl, tak prosìm kontaktujte nejbliûöì servisnì st edisko firmy Electrolux. Po kontaktov nì servisnìho st ediska budete muset sdïlit nïkterè informace o vaöm spot ebiëi. Tyto informace naleznete na typovèm ötìtku, kter je umìstïn uvnit mrazniëky. MOD (model)... PROD.NO (ËÌslo modelu)... SER. NO (sèriovè ËÌslo)... Datum prodeje... TechnickÈ daje Model EUC2603 EUC3003 Hrub objem 226l 268l äì ka 595mm 595mm V öka 1600mm 1800mm Hloubka 600mm 600mm Spot eba energie 281 kwh/rok 306 kwh/rok Energetick t Ìda A A Jmenovit p Ìkon 100W 100W MrazÌcÌ kapacita 24 kg/24 hodin 24 kg/24 hodin 10 Electrolux /6

11 Instalace P ÌvodnÌ kabel Instalace nevyuûitè dèlky kabelu Nevyuûitou dèlku kabelu nainstalujte na zadnì Ë st mrazniëky ve shodï s vyobrazenìm. VybalenÌ MrazniËku vybalte a zkontrolujte, zda nenì nijak poökozen, nap Ìklad p epravou. Jestliûe zjistìte jakoukoliv vadu, tak okamûitï informujte vaöeho prodejce. Obaly poskytnïte k recyklaci. VÌce informacì o vhodnèm zp sobu likvidace zìsk te u svèho prodejce nebo na p ÌsluönÈm oddïlenì adu odpovìdajìcì za likvidaci odpad. Nikdy nedovolte dïtem, aby si mohli hr t s pouûit mi obaly. PlastovÈ dìly obalu mohou zp sobit uduöenì.»iötïnì Vnit ek mrazniëky umyjte vlaûnou vodou s p Ìdavkem jemnèho mycìho prost edku za pomoci mïkkèho had Ìku. OdstranÏnÌ p epravnìch pom cek VyjmÏte vöechny p epravnì pom cky umìstïnè kolem dve Ì. NÏkterÈ modely jsou vybavenè tlumiëi hluku, umìstïn mi pod mrazniëkou. Tyto tlumiëe hluku neodstraúujte! Instalace mrazniëky Jestliûe umìstìte dva spot ebiëe vedle sebe, tak mezi nï vlepte podloûku, kter byla dod na v plastovèm s Ëku spolu se spot ebiëem. Instalujte je dle vyobrazenì. Abyste docìlili co nejlepöìho v konu vaöì novè mrazniëky, dodrûujte n sledujìcì pravidla: mrazniëka je umìstïn do suchè a chladnè mìstnosti a nenì vystaven p ÌmÈmu sluneënìmu svitu. mrazniëka nenì umìstïna v blìzkosti tepelnèho zdroje, nap Ìklad v blìzkosti spor ku nebo myëky. mrazniëka je vyrovnan na podlaze do roviny. MrazniËka se nesmì z û dnè strany dot kat stïny. P ÌpadnÈ vyrovn nì proveôte p ednastavenìm noûiëek za pomocì klìëe dodanèho spolu se spot ebiëem. kolem mrazniëky musì dob e proudit vzduch. VÏtracÌ otvory umìstïnè dole a vzadu nesmì b t v û dnèm p ÌpadÏ blokov ny. Nad mrazniëkou musì b t minim lnì vïtracì mezera vysok 4 cm. DostateËn ventilaënì prostor musì b t zajiötïn buô: a) p Ìmo nad spot ebiëem, nebo b) za a nad kuchyúskou sk ÌÚkou. V tomto p ÌpadÏ musì mezi sk ÌÚkou a zadnì stïnou z stat prostor minim lnï 50 mm hlubok. MrazniËka musì b t umìstïna na mìsto, kde pokojov teplota odpovìd klimatickè t ÌdÏ *), pro kterou byla tato mrazniëka vyrobena. *) viz typov ötìtek uvnit mrazniëky. V n sledujìcì tabulce jsou uvedenè vyhovujìcì teploty v mìstnosti, kterè odpovìdajì spr vnè klimatickè t ÌdÏ. a) b) 50mm 11 Electrolux /6

12 Klimatick t Ìda SN N ST T UrËen pro teplotu v mìstnosti +10 C aû +32 C +16 C aû +32 C +18 C aû +38 C +18 C aû +43 C Jestliûe je mrazniëka umìstïn do rohu a strana s panty je smïrov na ke stïnï, tak je nutnè, aby mezera mezi stïnou a bokem mrazniëky byla minim lnï 10 cm a bylo tak moûnè dostateënï otev Ìt dve e mrazniëky a vynd vat tak z suvky ven. ZmÏna smïru otevìr nì dve Ì 1. Zav ete dve e mrazniëky a vyndejte z strëku ze z suvky. 2. VyjmÏte vïtracì m Ìûku. Na m Ìûce je souë stka, kter lze demontovat. Demontujte ji a namontujte ji na druhou stranu. 3. MrazniËku poloûte na zadnì stïnu, kdyû ji p ed tìm podloûìte kusem d evïnèho tr mku. P i zved nì pak bude snazöì mrazniëku uchopit a opït postavit Na hornì Ë sti sk ÌnÏ mrazniëky p endejte osiëku pantu na druhou stranu. 5. V dolnì Ë sti sk ÌnÏ mrazniëky : a) odöroubujte pant. b) demontujte z pantu dìly, kterè umoûúujì dovìr nì dve Ì. P endejte osiëku pantu na druhou stranu. PotÈ namontujte dodanè dìly, kterè umoûúujì dovìr nì dve Ì. 6. a) Demontujte ze spodku dve Ì mrazniëky dìly, kterè umoûúujì dovìr nì dve Ì. b)vyndejte plastovè krytky a vloûte je do odpovìdajìcìch dïr na druhè stranï. K uvolnïnì krytky pouûijte öroubov k. PotÈ zajistïte dodanè dìly, kterè umoûúujì dovìr nì dve Ì. c) ZajistÏte spodnì pant. 4 5a 5b 7. ZvednÏte mrazniëku a namontujte zpït vïtracì m Ìûku. 6 a b 8. P emìstïte madlo dve Ì. Vyöroubujte öroubky. Madlo p emìstïte na druhou stranu, kdyû je p edtìm otoëìte o 180 (o polovinu celè ot Ëky). Zam ËknÏte dodanè krytky do vznikl ch otvor po madlu. c 9. MrazniËku dejte na mìsto. UjistÏte se, ûe stojì rovnï. Viz Ë st ÑumÌstÏnÌ mrazniëkyì. ElektrickÈ p ipojenì MrazniËku p ipojte na rozvodnou sìù p es zemnïnou z suvku. NapÏtÌ: 230 V Pojistka/jistiË: 10 A Viz hodnoty na typovèm ötìtku, kter je umìstïn po levè stranï vnit nìho prostoru mrazniëky Electrolux /6

13 Z ruka, servis a n hradnì dìly P eëtïte si tento n vod k obsluze a dodrûujte v nïm uvedenè rady a pokyny. V mnoha p Ìpadech si budete moci vyjasnit jakèkoli pochybnosti sami a tudìû vyhnout se zbyteën m vol nìm do servisu. P edchozì Ë sti nazvanè "Co dïlat, kdyû..." a "Servis" obsahujì doporuëenì, co by se mïlo zkontrolovat d Ìve, neû zavol te servisnìho technika. Jestliûe po tïchto kontrol ch z vada st le existuje, zavolejte vaöe nejbliûöì autorizovanè servisnì st edisko Electrolux. UjistÏte se, ûe m ûete sdïlit model a seriovè ËÌslo spot ebiëe. Tyto informace naleznete na datovèm ötìtku p Ìstroje. Origin lnì n hradnì dìly lze koupit od autorizovan ch st edisek servisu Electrolux. PodmÌnky z ruky My, v robce, zaruëujeme, ûe jestliûe bïhem 24 mïsìc od data zakoupenì tohoto spot ebiëe Electrolux se tento spot ebië nebo jak koli jeho Ë st uk ûou jako vadnè pouze z d vodu vadnèho zpracov nì nebo vadnèho materi lu, provedeme podle naöeho uv ûenì buô opravu nebo v mïnu tèhoû bez placenì za pr ci, materi l nebo p epravu za p edpokladu, ûe: - spot ebië byl spr vnï instalov n a pouûìv n pouze na napïtì uvedenè na ötìtku jmenovit ch hodnot - spot ebië byl pouûìv n pouze pro norm lnì dom cì Ëely a v souladu s pokyny v robce pro provoz a drûbu - na spot ebiëi neprov dïla servis, drûbu ani opravu jin neû n mi autorizovan osoba, kter spot ebië nerozebìrala ani s nìm jinak nemanipulovala - vöechny servisnì pr ce podle tèto z ruky musì prov dït servis Electrolux nebo jìm autorizovanè st edisko - kaûd vymïnïn spot ebië nebo vymïnïn vadn souë st se stanou naöìm vlastnictvìm - tato z ruka platì vedle vaöich z konn ch nebo jinak pr vnï podloûen ch pr v - rozhodujìcì podmìnky z ruky jsou uvedeny na z ruënìm listu V jimky - tato z ruka se nevztahuje na: - poökozenì nebo poûadavky vzniklè v d sledku p epravy, nespr vnèho pouûitì nebo nedbalosti, v mïny û rovek a snìmateln ch Ë stì ze skla nebo plastick ch hmot - n klady spojenè s poûadavky na odstranïnì z vad spot ebiëe, kter je nespr vnï instalov n - spot ebiëe, kterè jsou pouûìv ny v komerënìm prost edì vëetnï pronajìman ch - zemï EvropskÈho spoleëenstvì. Lze pouûìt standardnì z ruku, ale zajiötïnì, ûe spot ebië splúuje normy platnè v p ÌsluönÈ zemi, kam byl spot ebië dopraven, je na zodpovïdnosti a na n klady vlastnìka. M ûe b t vyûadov n doklad o koupi. Model...»Ìslo v robku (E/PNC No.)... SeriovÈ ËÌslo (F/Serial. No.)... eventuelnï KD /... V p ÌpadÏ technick ch problèm v m bude i n ö znaëkov servis kdykoliv k dispozici, volejte Adresy: ServisnÌ st edisko Electrolux Hanusova ulice Praha 4 Tel.: BezpeËnost P eëtïte si tento n vod a varovn upozornïnì na zaë tku tohoto n vodu. V robce nezodpovìd za vady zp sobenè nespr vnï pouûìvan m v robkem nebo v robkem pouûìvan m pro jinè Ëely neû jsou Ëely specifikovanè v tomto n vodu. 13 Electrolux /6

14

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA Wall Display fro m 3 M UéIVATELSK PÿÕRU»KA "Kdekoliv se kon v znamn prezentace, tam najdete 3M"ô (Tato str nka je z mïrnï pr zdn pro tiötïnou verzi.) UéIVATELSK PÿÕRU»KA OBSAH NA CD-ROM KLEPNÃTE NA JAK

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 3841..80G.0 NOVACAT 8600 Collector (Type PSM 3841 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU JEDNOTEK THERMO KING S VLASTNÍM POHONEM PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY ŘADY SL-100e, SL-200e, SL-

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C s-line (Type SK 2502 : 01001-01075)

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny VOD PodÏkov nì: Firma GENERI s.r.o. touto cestou dïkuje pracovnìk m FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice: Ing. Janu Pohludkovi (manaûer jakosti) a Ing. JaromÌru Moravcovi (jiskrov bezpeënost) za provedenì odbornè

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54 VöeobecnÏ: fotorezistory jsou polovodiëovè prvky, kterè mïnì hodnotu odporu v z vislosti na osvïtlenì. Jsou citlivè ve viditelnè oblasti spektra, coû je p edurëuje pro mnohè oblasti pouûitì: fotometrie,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

č ť ě ž Í é Ž č ě é ě č č Á Ý Á ý Ž é ž ý ě ý Á ž é ž ý ý ě éúč č ě ž é č ý úč č ě č ý č ě ú č é č č ý ě ě č Ě ý ď ž ě ž ě ž ě č Ž ě ě ě é č č č ě ž ě ó ě é ě č é ě ž č č úé ě ě é č č č Ž é č ž Í é ž ý

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

NÏkolik dobr ch rad. pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken

NÏkolik dobr ch rad. pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken NÏkolik dobr ch rad pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken OdstranÏnÌ fûlie ó zaë tek nïëeho novèho Fólie slouží k ochraně profilů proti poškození ve výrobě (nikoli na stavbě). Pokud manipulace s

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě KAPITOLA 4 Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě Spousta internetových stránek využívá formuláře, a už pro přihlášení na váš účet, na odeslání příspěvku do diskusního fóra, nebo na zadání

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více