MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC /6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6"

Transkript

1 MrazniËka N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC /6

2 BezpeËnostnÌ pokyny MÏjte na pamïti, ûe vaöe nov mrazniëka m ûe mìt jinè funkce neû mrazniëka pouûìvan d Ìve. PeËlivÏ si p eëtïte tento n vod k pouûitì tak, aby v m byly z ejmè vöechny funkce tohoto spot ebiëe a jak o tento nov spot ebië peëovat. Tento n vod k pouûitì mïjte vûdy po ruce k dispozici. N vod je vhodnè uchovat i pro dalöìho moûnèho uûivatele p i p ÌpadnÈm prodeji nebo darov nì tohoto spot ebiëe nïkomu jinèmu. Tyto bezpeënostnì informace v m nabìzìme z d vodu naöeho z jmu o vaöì bezpeënost. Proto se jeötï p ed vlastnì instalacì a pouûìv nìm tohoto spot ebiëe p esvïdëte, ûe jste pochopili vöechny jeho funkce. Vaöe bezpeënost m pro n s nejvyööì v znam. Jestliûe plnï nerozumìte vöem poskytnut m informacìm nebo si nejste v nïëem jistì, tak nev hejte kontaktovat nejbliûöì Centrum pèëe o z kaznìky. Informace pro uûivatele Tato mrazniëka je urëena pouze pro uchov v nì potravin v dom cnostech a to takov m zp sobem, jak je d le vysvïtleno. Nikdy neskladujte jak v chladìcì tak mrazìcì Ë sti spot ebiëe û dnè v buönè plyny nebo kapaliny. Tyto prost edky mohou explodovat a zp sobit ökody na majetku nebo poranïnì osob. Vyvarujte se kontaktu ostr mi p edmïty s chladicìm systèm spot ebiëe umìstïn m na zadnì vnïjöì stïnï a uvnit spot ebiëe. Jestliûe bude chladìcì systèm poökozen, dojde k poökozenì celèho spot ebiëe a uskladnïnè potraviny se tak mohou zkazit. Nikdy v mrazniëce neskladujte sycenè n poje nebo lahve. SklenÏnÈ l hve mohou prasknout. MrazniËka je tïûk. Hrany a vystupujìcì Ë sti mrazniëky mohou b t ostrè. P i jakèmkoliv jejìm p emìsùov nì buôte opatrnì a manipulujte s nì pouze v ochrann ch rukavicìch. BezpeËnost dïtì ZajistÏte, aby malè dïti nemohli manipulovat s ovl dacìmi prvky mrazniëky nebo s jejìmi vnit nìmi dìly. Likvidace vyslouûilèho spot ebiëe Jestliûe vaöe mrazniëka jiû doslouûila, tak ji p edejte na mìsto urëenè k jejì likvidaci. VÌce informacì o vhodnèm zp sobu likvidace zìsk te u svèho prodejce nebo na p ÌsluönÈm oddïlenì adu odpovìdajìcì za likvidaci odpad. Obsah BezpeËnostnÌ pokyny... 2 Likvidace vyslouûilèho spot ebiëe... 2 Obsah... 2 Popis spot ebiëe... 3 Ovl dacì panel... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 4 PouûÌv nì mrazniëky... 4 ZapnutÌ mrazniëky a nastavenì spr vnè teploty... 4 Teplota uvnit mrazniëky... 4 VypÌn nì mrazniëky... 4 Varovn hl öenì a dalöì moûnosti... 4 Zamrazov nì... 5 Vhodn dèlka skladov nì potravin... 5 RozmrazovanÌ... 5 Vnit nì prostor mrazniëky... 6 Rady a tipy... 6 äet enì elektrickè energie... 6 Skladov nì potravin... 7 Ochrana ûivotnìho prost edì... 7 drûba a ËiötÏnÌ... 7 Demont û vïtracì m Ìûky... 7»iötÏnÌ... 7 Odmrazov nì mrazniëky... 8 V mïna û rovky... 8 Kdyû nenì mrazniëka pr vï v provozu... 8 Jestliûe nïco nefunguje... 9 Z ruënì podmìnky Centrum pèëe o z kaznìky Servis a n hradnì dìly TechnickÈ daje Instalace P ÌvodnÌ kabel VybalenÌ OdstranÏnÌ p epravnìch pom cek Instalace mrazniëky ZmÏna smïru otevìr nì dve Ì ElektrickÈ p ipojenì Z ruka, servis a n hradnì dìly Electrolux /6

3 Popis spot ebiëe Model EUC MrazÌcÌ p ihr dka 2. MrazÌcÌ pult s krytem 3. MrazÌcÌ z sobnìk 4. VentilaËnÌ m Ìûka Model EUC MrazÌcÌ p ihr dka 2. MrazÌcÌ pult s krytem 3. V robnìk ledu 4. MrazÌcÌ z sobnìk 5. VentilaËnÌ m Ìûka Ovl dacì panel A B C DE F G A. TeplomÏr Zobrazuje teplotu v nejteplejöì Ë sti mrazniëky. B.»erven varovn kontrolka ZaËne blikat v okamûiku, kdy bylo spuötïno nïkterè varovnè hl öenì. C. TlaËÌtko vypìn nì signalizace varovnè funkce TlaËÌtko slouûì k vypìn nì zvukovè signalizace. D. élut kontrolka Kontrolka svìtì p i funkci IntenzivnÌ zamrazov nì. E. TlaËÌtko INTENZIVNÕ ZAMRAZOV NÕ SlouûÌ k zapìn nì a vypìn nì funkce IntenzivnÌ zamrazov nì F. Zelen kontrolka SvÌtÌ p i zapnutè mrazniëce. G. Ovl d nì termostatu SlouûÌ k zapnutì mrazniëky a k nastavenì vnit nì teploty. 3 Electrolux /6

4 P ed prvnìm pouûitìm UmÌstÏnÌ mrazniëky a jejì vyëiötïnì je pops no v Ë sti ÑInstalaceì. P ed tìm neû poprvè p ipojìte z strëku do elektrickè z suvky a mrazniëku zapnete, tak ji ponechejte minim lnï 4 hodiny postavenou v pracovnì poloze. V opaënèm p ÌpadÏ m ûe dojìt k poökozenì kompresoru. Doba 4 hodiny je dostateën na to, aby se veöker olej vr til do kompresoru. PouûÌv nì mrazniëky ZapnutÌ mrazniëky a nastavenì spr vnè teploty Termostat nastavte do poûadovanè polohy. MIN NejniûöÌ poloha termostatu zajistì v mrazniëce nejvyööì teplotu. MAX NejvyööÌ poloha termostatu zajistì v mrazniëce nejniûöì teplotu. : Vypnuto UmoûnÏte mrazniëce, aby bïhem 24 hodin upravila novï zvolenou teplotu. Tato doba zajistì rovnomïrnè rozloûenì teploty v celèm prostoru mrazniëky. Po nastavenì novè hodnoty teploty se na displeji bude zobrazovat n sledujìcì symbol "--" a to aû do doby, kdy teplota uvnit mrazniëky nedos hne teploty -1 C nebo niûöì. Teplota uvnit mrazniëky Abyste zajistili, ûe potraviny uvnit mrazniëky si uchovajì svojì p vodnì kvalitu co nejdèle, tak je nutnè, aby teplota uvnit mrazniëky byla -18 C nebo niûöì. MÏjte na pamïti, ûe ËÌm niûöì teplotu nastavìte, tak tìm vyööì bude spot eba elektrickè energie. Zabudovan teplomïr signalizuje nejvyööì teplotu uvnit mrazniëky. Jestliûe budete teplotu mï it pomocì teplomïru, tak jej vloûte mezi skladovanè potraviny. TÌm budete mìt jistotu o skuteënè teplotï uskladnïnè potraviny. Je bïûnè, ûe zabudovan teplomïr ukazuje teplotu o nïco vyööì, neû teplomïr volnï vloûen. VypÌn nì mrazniëky OtoËte termostatem proti smïru chodu hodinov ch ruëiëek (doleva) p es polohu prov zenou cvaknutìm aû na pozici "". Ze z suvky vyt hnïte z strëku p ÌvodnÌho kabelu. Varovn hl öenì a dalöì moûnosti Varovn signalizace teploty Jestliûe teplota dos hne vyööì teploty neû -10 C, tak se rozsvìtì varovn kontrolka a z roveú se spustì varovn zvukov signalizace. VypnutÌ zvukovè signalizace: StisknÏte tlaëìtko vypìn nì zvukovè signalizace.»erven kontrolka zhasne v okamûiku, kdy teplota uvnit mrazniëky dos hne teploty -9 C a niûöì. Varovn signalizace teploty m ûe zaëìt i p i teplotï niûöì neû -9 C. Nap Ìklad v p Ìpadech, kdy ponech te dve e mrazniëky dèle otev enè. 4 Electrolux /6

5 Zamrazov nì P ibliûnï 24 hodin p ed tìm, neû vloûìte do mrazniëky potravinu urëenou ke zmraûenì, stisknïte tlaëìtko IntenzivnÌ zamrazov nì. Jestliûe do mrazniëky vkl d te menöì mnoûstvì potravin, tak nenì nutnè toto tlaëìtko v 24-hodinovÈ periodï tisknout. Funkce IntenzivnÌ zamrazov nì se p ibliûnï po 50 hodin ch po zapnutì automaticky vypne. Jiû spuötïnou funkci IntenzivnÌ zamrazenì lze kdykoliv vypnout opïtovn m stlaëenìm stejnèho tlaëìtka. élut kontrolka bude svìtit po celou dobu zapnutè funkce IntenzivnÌ zamrazov nì. PraktickÈ rady p i zamrazov nì P i zamrazov nì ËerstvÈ potraviny pouûìvejte nejhornïjöì patro mrazniëky. NenÌ-li to moûnè, tak patro pod nìm. Potravinu poloûte p Ìmo na mrazìcì polici. Potravinu se snaûte co nejvìce rozloûit, aby tak mohl proudit vzduch po co nejvïtöì ploöe. Mrazenou potravinu nikdy ned vejte tïsnï vedle jiû zmrazenè potraviny. Nezmrazen potravina m ûe zp sobit rozmrznutì povrchu potraviny zmrazenè. Po zmrazenì potraviny poskl dejte co nejvìce k sobï. Potraviny tak v p ÌpadÏ v padku elekt iny z stanou dèle zmrazenè. Jestliûe zmrazujete vïtöì mnoûstvì potravin/z sob, tak se z sobnìk doplúujte postupnï od hornìho k volnèmu niûöìmu z sobnìku. Nezmrazujte najednou p Ìliö velkè mnoûstvì potravin najednou. MrazÌcÌ kapacita mrazniëky je uvedena v Ë sti ÑTechnickÈ dajeì. PrvnÌ den po zapnutì zkontrolujte, zda mrazniëka pracuje a ûe udrûuje nastavenou teplotu. Teprve potom je moûnè v nì zaëìt zmrazovat a skladovat potraviny. Vhodn dèlka skladov nì potravin Potraviny zakoupenè ve zmrzlèm stavu: Postupujte podle n vodu v robce zmrazenè potraviny a neskladujte ji dèle neû je uvedeno na obalu.»erstvè potraviny zmrazenè doma: TuËnÈ a slanè potraviny by v mrazniëce nemïli b t skladov ny dèle neû 3 mïsìce. Va enè pokrmy a nìzkotuënè potraviny mohou b t v mrazniëce skladov ny aû 6 mïsìc. NetuËnÈ potraviny a bobuloviny mohou b t v mrazniëce skladov ny aû 1 rok. RozmrazovanÌ NejvhodnÏjöÌ metoda pro rozmrazov nì potravin je pouûitì chladniëky. Potravinu poloûte na t c se zvednut mi okraji, aby nedoch zelo k zneëisùov nì okolì roztaven mi öù vami a vodou. Potravinu m ûete rychle rozmrazit vloûenìm do studenè vody nebo poloûenìm volnï v mìstnosti. Jestliûe k rozmrazov nì pouûìv te mikrovlnnou troubu, tak postupujte podle n vodu jejìho v robce. 5 Electrolux /6

6 Vnit nì prostor mrazniëky MrazÌcÌ z suvky MrazÌcÌ z suvky umoûúujì jednoduöe a rychle najìt poûadovanou potravinu. Jestliûe chcete uöet it mìsto, tak je moûnè z suvku vyndat a potraviny ukl dat p Ìmo na polici. Na vöech policìch, kromï nejvyööì, lze uloûit v robky, kterè vp edu vyënìvajì maxim lnï o 20 mm. TÌm je moûnè vyuûìt maxim lnï moûn prostor urëen ke zmrazov nì a skladov nì potravin. Nikdy nevynd vejte nejniûöì z suvku. Tato z suvka je nutn pro zajiötïnì optim lnì cirkulace vzduchu uvnit mrazniëky. MrazÌcÌ pult MrazÌcÌ pult slouûì ke zmrazov nì zeleniny a bobulovin. P ibliûnï po 4 hodin ch bude potravina dokonale zmrzl a je jì tak moûnè norm lnï zabalit. JednotlivÈ kousky potravin, kterè byly zamrazeny tìmto zp sobem, nebudou k sobï p imrznutè a bude tak moûnè odebìrat pouze poûadovanè mnoûstvì. LedovÈ kostky Z sobnìk na led naplúte vodou maxim lnï do 3/4 objemu, protoûe zmrzl voda zvïtöì sv j objem. Kostky ledu uvolnïte kroucenìm z sobnìku. Jestliûe budou kostky ledu skladov ny delöì dobu, tak se vysuöì a zìskajì pachuù. Z tohoto d vodu starè kostky ledu vyhoôte a p ipravte si dle pot eby novè. EUC 3003 V robnìk ledu K v robï ledu a jeho uskladnïnì pouûijte v robnìk. V robnìk naplúte maxim lnï do 3/4 objemu, protoûe zmrzl voda zvïtöì sv j objem. Ot ËenÌm p Ëky uvolnïte kostky ledu a nechte je volnï spadnout do z sobnìku. PotÈ v robnìk ledu opït doplúte vodou. Rady a tipy äet enì elektrickè energie MÌsto pro instalaci mrazniëky peëlivï vybìrejte. Viz kapitola ÑInstalaceì. Jestliûe mrazniëku umìstìte spr vnï, tak spot ebuje menöì mnoûstvì energie. Snaûte se omezit otevìr nì dve Ì na co nejkratöì dobu a v co nejmenöì frekvenci. P i nedodrûov nì tohoto pravidla pronikl tepl vzduch do vnit nìho prostoru mrazniëky zp sobì ËastÏjöÌ zapìn nì kompresoru. UbezpeËte se, ûe nic nebr nì spr vnèmu zav enì dve Ì mrazniëky. ZmrzlÈ potraviny rozmrazujte v chladniëce. TÌm jednak zajistìte öetrnè rozmrazenì a jednak snìûìte spot ebu chladniëky.»as od Ëasu oëistïte prachovkou nebo vysavaëem zadnì stïnu mrazniëky s nainstalovan m mrazìcìm systèmem.»erstvou potravinu, kterou hodl te zmrazit, je vhodnè (po jejìm vystydnutì) nejprve vychladit v chladniëce. ZabraÚte ne mïrnè tvorbï n mrazy uvnit mraz ku zp sobem, ûe vöechny potraviny p ed vloûenìm do mraz ku zabalìte do vzduchotïsn ch obal. Postupujte podle n vodu uveden m v Ë sti ÑPouûÌv nì mrazniëkyì a tìm snìûìte ztr ty elektrickè energie. Teplotu v mrazniëce nenastavujte p Ìliö nìzkou. Nejv hodnïjöì je udrûovat teplotu v mrazniëce v rozmezì -18 C aû -20 C. MrazniËku odmrazte v dobï, kdy tlouöùka vrstvy ledu dos hne 3 aû 5 mm. ZajistÏte, aby tïsnïnì dve Ì mrazniëky bylo vûdy ËistÈ a nepoökozenè. 6 Electrolux /6

7 Skladov nì potravin Abyste dos hli co nejlepöìho mrazìcìho v sledku, tak do mrazniëky nikdy ned vejte horkè pokrmy nebo tekutiny, kterè se vypa ujì. Nikdy nekupujte zmrazenè potraviny, jestliûe je nem ûete ihned vloûit opït do mrazniëky. Pro transport zmrzl ch potravin doporuëujeme pouûìt izolaënì taöku nebo box. Jakmile dojdete dom, tak zmrzlou potravinu vloûte ihned do mrazniëky. UjistÏte se, ûe skladovanè potraviny majì vyznaëen data spot eb a ûe je takè podle tïchto dat s potravinami nakl d no. To znamen, ûe jsou konzumov ny pouze v termìnu pouûitelnosti. Podez elou potravinu z mrazniëky co nejd Ìve vyndejte a mìsto vyëistïte (viz drûba a ËiötÏnÌ). Ochrana ûivotnìho prost edì PouûitÈ obaly, vyslouûilè chladniëky a mrazniëky se pokuste co nejvìce recyklovat. VÌce informacì zìskejte od organizace mìstnì spr vy, od z stupce Ministerstva ûivotnìho prost edì nebo od firmy, kter se zab v likvidacì a recyklacì odpad. Potraviny skladujte v obalech, kterè lze pouûìt nïkolikr t. Omezte tvorbu odpad na co nejniûöì mìru. P i ËiötÏnÌ mrazniëky pouûìvejte mìrn mycì prost edek. Postupujte podle n vodu uvedenèm v kapitole Ñäet enì elektrickè energieì. Materi l tïsnïnì dve Ì mrazniëky a chladìcì mèdium nepoökozujì ozûnovou vrstvu. Vöechny dìly obal lze recyklovat. MrazniËka byla vyroben tak, aby ji bylo moûnè jednoduöe rozmontovat a n slednï recyklovat. drûba a ËiötÏnÌ Demont û vïtracì m Ìûky VÏtracÌ m Ìûku je moûnè demontovat, nap Ìklad p i jejìm ËiötÏnÌ. P i demont ûi m Ìûky musejì b t dve e mrazniëky otev enè. UvolnÏte hornì Ë st m Ìûky vytaûenìm smïrem ven a dol. PotÈ m Ìûku vyt hnïte.»iötïnì MrazniËku v pravideln ch intervalech ËistÏte. Nikdy nepouûìvejte k ËiötÏnÌ mrazniëky sapon ty, abrazivnì pr öky, vysoce parfèmovanè mycì prost edky, leötìcì vosky nebo prost edky s obsahem bïlìcìch l tek nebo alkoholu. Vûdy mrazniëku odpojte od p Ìvodu el. energie.»iötïnì vnit nìho prostoru Vnit nì prostor mrazniëky a jeho p ÌsluöenstvÌ um vejte pouze horkou vodou s mal m p Ìdavkem jedlè sody (5ml do 0,5l vody). PotÈ prostor d kladnï opl chnïte a vysuöte. PravidelnÏ kontrolujte a ËistÏte tïsnïnì dve Ì a tìm zajistïte, ûe je prostè vöech neëistot a drobk.»iötïnì vnïjöìch Ë stì VnÏjöÌ Ë sti mrazniëky om vejte horkou m dlovou vodou. Demontujte vïtracì m Ìûku (viz ÑDemont û vïtracì m Ìûkyì) a prostor pod mrazniëkou d kladnï vyluxujte. Jednou nebo dvakr t do roka, pomocì kart Ëe nebo vysavaëe, zbavte od prachu kondenzaënì m Ìûku (Ëern ) a kompresor, kterè jsou umìstïnè na zadnì stïnï mrazniëky. VelkÈ n nosy prachu sniûujì chladìcì Ëinnost a zvyöujì spot ebu elektrickè energie. MrazniËku p emisùujte nadzvednutìm p ednì Ë sti, abyste zabr nili poökr b nì podlahy. 7 Electrolux /6

8 Odmrazov nì mrazniëky Na jednotliv ch policìch a kolem hornìho mrazìcìho oddìlu se vûdy bude vytv et n mraza. MrazniËku vûdy odmrazte v dobï, kdy n mraza dos hne tlouöùky 3-5 mm. Z mrazniëky vyndejte mrazìcì z suvky a skl dejte je na sebe tak, ûe vûdy dalöì pootoëìte o 180 (p lkruh). Kolem z suvek naskl dejte izolaënì materi l-nap Ìklad novinov papìr nebo prostïradlo Ëi p ikr vku. ZmrazenÈ potraviny je takè moûnè zabalit dohromady a uloûit do chladnèho prostoru,nap Ìklad vloûit do chladniëky. OdmrazenÌ lze urychlit vloûenìm n doby s horkou vodu (ne va ÌcÌ!) na dno mrazniëky. Vyt hnïte dren ûnì kan l z loûnè polohy a zastrëte ho dle obr zku do spodnì mezery mrazniëky, aby se tak mohla zachyt vat odtèkajìcì voda. OpatrnÏ odstraúujte nataven led. K odstranïnì ledu pouûijte d evïnou nebo plastovou ökrabku. Nikdy nepouûìvejte k odstraúov nì ledu ostrè p edmïty, protoûe byste mohli poökodit vnit ek mrazniëky. Kdyû vöechen led roztaje, tak vnit ek mrazniëky d kladnï vyëistïte a do sucha vyt ete.potè dren ûnì kan l dejte zpït do p vodnì polohy. MrazniËku zapnïte a dejte do nì zpït zmrazenè potraviny. Nikdy k urychlenì rozmrazov nì ledu nepouûìvejte vysouöeë vlas nebo jin typ oh ÌvacÌho spot ebiëe. VyööÌ teplota m ûe zp sobit poökozenì plastov ch dìl mrazniëky a vlhkost se m ûe takto dostat i do elektrick ch obvod. V mïna û rovky SvÏtlo v mrazniëce se vûdy automaticky rozsvìtì p i kaûdèm otev enì dve Ì. P ed tìm, neû zaënete û rovku vymïúovat, tak mrazniëku odpojte od elektrickè sìtï. StisknÏte pruûinu k sobï a z roveú st hnïte krycì m Ìûku û rovky dol. Pouûijte û rovku stejnèho druhu: patice E14, maxim lnì v kon 25W. Kdyû nenì mrazniëka pr vï v provozu MrazniËku odpojte od elektrickè sìtï. Vyndejte z mrazniëky vöechny potraviny a mrazniëku vyëistïte. Dve e mrazniëky ponechejte pootev enè, abyste tak zabr nili vzniku nep ÌjemnÈho z pachu. Jestliûe bude mrazniëka st le v provozu, zajistïte aby nïkdo Ëas od Ëasu zkontroloval, zda nedoölo ke zkaûenì uloûen ch potravin z d vodu v padku elektrickè energie. 8 Electrolux /6

9 Jestliûe nïco nefunguje JeötÏ p ed tìm, neû kontaktujete nejbliûöì servisnì st edisko, tak se pokuste odstranit vznikl problèm dle n sledujìcìho n vodu sami: Vznikl problèm Slyöiteln zvukov sign l + blikajìcì Ëerven kontrolka. (V mrazniëce je p Ìliö vysok teplota) Uvnit mrazniëky je p Ìliö vysok teplota. Uvnit mrazniëky je p Ìliö nìzk teplota. Doch zì k nadmïrnè tvorbï n mrazy a ledu. Kompresor pracuje nep etrûitï. MrazniËka nemrazì. NesvÌtÌ kontrolka funkce a vnit nì svïtlo. NesvÌtÌ û dn kontrolka. V padek dod vky elektrickè energie. Moûn p ÌËina/JejÌ odstranïnì VypnÏte zvukov sign l pomocì odpovìdajìcìho tlaëìtka. Zvukov sign l mohl b t zapnut jednou z n sledujìcìch p ÌËin: MrazniËka byla ned vno zapnut a teplota je st le p Ìliö vysok. Viz kapitola "ZapnutÌ mrazniëky a nastavenì spr vnè teploty". Dve e mrazniëky byly moûn dlouho otev enè a tìm se aktivoval senzor "otev en ch dve Ì". Nastavte niûöì teplotu. UjistÏte se, ûe dve e mrazniëky jsou dokonale zav enè a ûe izolaënì p ska je neporuöen a Ëist. Jestliûe byl do mrazniëky umìstïn hork pokrm, tak poëkejte nïkolik hodin a potè opït zkontrolujte teplotu. Potraviny v mrazniëce dob e rozmìstïte, aby tak uvnit mohl dob e cirkulovat studen vzduch. Nastavte vyööì teplotu. Moûn je zapnut funkce IntenzivnÌ zamrazov nì. TeplomÏr ukazuje nejvyööì teplotu uvnit mrazniëky. Proto je moûnè zmï it rozdìl mezi teplotou zobrazenou na displeji a pr mïrnou hodnotou teploty zjiötïnè jin m zp sobem mï enì. UjistÏte se, ûe dve e mrazniëky jsou dokonale zav enè a ûe izolaënì p ska nenì poökozen a nenì zneëiötïn. Nastavte vyööì teplotu. Nastavte vyööì teplotu. UjistÏte se, ûe dve e mrazniëky jsou dokonale zav enè a ûe izolaënì p ska nenì poökozen a nenì zneëiötïn. Teplota, kde je mrazniëka umìstïn je mnohem vyööì neû norm lnì pokojov. MrazniËka nenì zapnut. Do mrazniëky nep ich zì elektrick proud. (Vyzkouöejte dod vku proudu zapojenìm jinèho spot ebiëe do stejnè z suvky). Sho ela pojistka. Z strëka nenì spr vnï zapojen do z suvky. Snaûte se mrazniëku zbyteënï neotvìrat, kromï p Ìpad, kdy je z ejmè, ûe v padek elekt iny bude trvat dlouho. V takovèm p ÌpadÏ se snaûte potraviny p emìstit do jinè fungujìcì mrazniëky. Jestliûe jsou potraviny po obnovenì dod vky elekt iny st le zmrzlè i na povrchu, tak je moûnè je opït zamrazit. Jestliûe jiû doölo k rozmrznutì potravin, kterè jsou st le ËerstvÈ, tak je moûnè je spot ebovat. Je takè moûnè je tepelnï zpracovat a potè opït zmrazit. 9 Electrolux /6

10 roveú hluku, kter mrazniëka vyd v je p Ìliö vysok. ChladÌcÌ systèm vûdy produkuje jistou roveú hluku. PulsujÌcÌ hluk je zp soben tìm, jak doch zì k p eëerp v nì chladìcìho mèdia do chladìcìch trubic. CvakavÈ zvuky se oz vajì p i spìn nì kompresoru. roveú hluku se m ûe liöit v z vislosti na probìhajìcì f zi mrazìcìho cyklu. Jestliûe m te dojem, ûe hluk nenì norm lnì: UjistÏte se, ûe chladìcì trubice na zadnì stïnï mrazniëky se vz jemnï nedot kajì. P ÌpadnÏ je od sebe opatrnï odt hnïte. Jestliûe doölo k vypadnutì podloûky (mezi stïnou mrazniëky a trubicemi), tak ji dejte opït do spr vnè polohy. PeËlivÏ postupujte podle n vodu v Ë sti "Instalace". Servis a n hradnì dìly Jestliûe bude nutnè v ö spot ebië opravit nebo si budete chtìt zakoupit nïkter n hradnì dìl, tak prosìm kontaktujte nejbliûöì servisnì st edisko firmy Electrolux. Po kontaktov nì servisnìho st ediska budete muset sdïlit nïkterè informace o vaöm spot ebiëi. Tyto informace naleznete na typovèm ötìtku, kter je umìstïn uvnit mrazniëky. MOD (model)... PROD.NO (ËÌslo modelu)... SER. NO (sèriovè ËÌslo)... Datum prodeje... TechnickÈ daje Model EUC2603 EUC3003 Hrub objem 226l 268l äì ka 595mm 595mm V öka 1600mm 1800mm Hloubka 600mm 600mm Spot eba energie 281 kwh/rok 306 kwh/rok Energetick t Ìda A A Jmenovit p Ìkon 100W 100W MrazÌcÌ kapacita 24 kg/24 hodin 24 kg/24 hodin 10 Electrolux /6

11 Instalace P ÌvodnÌ kabel Instalace nevyuûitè dèlky kabelu Nevyuûitou dèlku kabelu nainstalujte na zadnì Ë st mrazniëky ve shodï s vyobrazenìm. VybalenÌ MrazniËku vybalte a zkontrolujte, zda nenì nijak poökozen, nap Ìklad p epravou. Jestliûe zjistìte jakoukoliv vadu, tak okamûitï informujte vaöeho prodejce. Obaly poskytnïte k recyklaci. VÌce informacì o vhodnèm zp sobu likvidace zìsk te u svèho prodejce nebo na p ÌsluönÈm oddïlenì adu odpovìdajìcì za likvidaci odpad. Nikdy nedovolte dïtem, aby si mohli hr t s pouûit mi obaly. PlastovÈ dìly obalu mohou zp sobit uduöenì.»iötïnì Vnit ek mrazniëky umyjte vlaûnou vodou s p Ìdavkem jemnèho mycìho prost edku za pomoci mïkkèho had Ìku. OdstranÏnÌ p epravnìch pom cek VyjmÏte vöechny p epravnì pom cky umìstïnè kolem dve Ì. NÏkterÈ modely jsou vybavenè tlumiëi hluku, umìstïn mi pod mrazniëkou. Tyto tlumiëe hluku neodstraúujte! Instalace mrazniëky Jestliûe umìstìte dva spot ebiëe vedle sebe, tak mezi nï vlepte podloûku, kter byla dod na v plastovèm s Ëku spolu se spot ebiëem. Instalujte je dle vyobrazenì. Abyste docìlili co nejlepöìho v konu vaöì novè mrazniëky, dodrûujte n sledujìcì pravidla: mrazniëka je umìstïn do suchè a chladnè mìstnosti a nenì vystaven p ÌmÈmu sluneënìmu svitu. mrazniëka nenì umìstïna v blìzkosti tepelnèho zdroje, nap Ìklad v blìzkosti spor ku nebo myëky. mrazniëka je vyrovnan na podlaze do roviny. MrazniËka se nesmì z û dnè strany dot kat stïny. P ÌpadnÈ vyrovn nì proveôte p ednastavenìm noûiëek za pomocì klìëe dodanèho spolu se spot ebiëem. kolem mrazniëky musì dob e proudit vzduch. VÏtracÌ otvory umìstïnè dole a vzadu nesmì b t v û dnèm p ÌpadÏ blokov ny. Nad mrazniëkou musì b t minim lnì vïtracì mezera vysok 4 cm. DostateËn ventilaënì prostor musì b t zajiötïn buô: a) p Ìmo nad spot ebiëem, nebo b) za a nad kuchyúskou sk ÌÚkou. V tomto p ÌpadÏ musì mezi sk ÌÚkou a zadnì stïnou z stat prostor minim lnï 50 mm hlubok. MrazniËka musì b t umìstïna na mìsto, kde pokojov teplota odpovìd klimatickè t ÌdÏ *), pro kterou byla tato mrazniëka vyrobena. *) viz typov ötìtek uvnit mrazniëky. V n sledujìcì tabulce jsou uvedenè vyhovujìcì teploty v mìstnosti, kterè odpovìdajì spr vnè klimatickè t ÌdÏ. a) b) 50mm 11 Electrolux /6

12 Klimatick t Ìda SN N ST T UrËen pro teplotu v mìstnosti +10 C aû +32 C +16 C aû +32 C +18 C aû +38 C +18 C aû +43 C Jestliûe je mrazniëka umìstïn do rohu a strana s panty je smïrov na ke stïnï, tak je nutnè, aby mezera mezi stïnou a bokem mrazniëky byla minim lnï 10 cm a bylo tak moûnè dostateënï otev Ìt dve e mrazniëky a vynd vat tak z suvky ven. ZmÏna smïru otevìr nì dve Ì 1. Zav ete dve e mrazniëky a vyndejte z strëku ze z suvky. 2. VyjmÏte vïtracì m Ìûku. Na m Ìûce je souë stka, kter lze demontovat. Demontujte ji a namontujte ji na druhou stranu. 3. MrazniËku poloûte na zadnì stïnu, kdyû ji p ed tìm podloûìte kusem d evïnèho tr mku. P i zved nì pak bude snazöì mrazniëku uchopit a opït postavit Na hornì Ë sti sk ÌnÏ mrazniëky p endejte osiëku pantu na druhou stranu. 5. V dolnì Ë sti sk ÌnÏ mrazniëky : a) odöroubujte pant. b) demontujte z pantu dìly, kterè umoûúujì dovìr nì dve Ì. P endejte osiëku pantu na druhou stranu. PotÈ namontujte dodanè dìly, kterè umoûúujì dovìr nì dve Ì. 6. a) Demontujte ze spodku dve Ì mrazniëky dìly, kterè umoûúujì dovìr nì dve Ì. b)vyndejte plastovè krytky a vloûte je do odpovìdajìcìch dïr na druhè stranï. K uvolnïnì krytky pouûijte öroubov k. PotÈ zajistïte dodanè dìly, kterè umoûúujì dovìr nì dve Ì. c) ZajistÏte spodnì pant. 4 5a 5b 7. ZvednÏte mrazniëku a namontujte zpït vïtracì m Ìûku. 6 a b 8. P emìstïte madlo dve Ì. Vyöroubujte öroubky. Madlo p emìstïte na druhou stranu, kdyû je p edtìm otoëìte o 180 (o polovinu celè ot Ëky). Zam ËknÏte dodanè krytky do vznikl ch otvor po madlu. c 9. MrazniËku dejte na mìsto. UjistÏte se, ûe stojì rovnï. Viz Ë st ÑumÌstÏnÌ mrazniëkyì. ElektrickÈ p ipojenì MrazniËku p ipojte na rozvodnou sìù p es zemnïnou z suvku. NapÏtÌ: 230 V Pojistka/jistiË: 10 A Viz hodnoty na typovèm ötìtku, kter je umìstïn po levè stranï vnit nìho prostoru mrazniëky Electrolux /6

13 Z ruka, servis a n hradnì dìly P eëtïte si tento n vod k obsluze a dodrûujte v nïm uvedenè rady a pokyny. V mnoha p Ìpadech si budete moci vyjasnit jakèkoli pochybnosti sami a tudìû vyhnout se zbyteën m vol nìm do servisu. P edchozì Ë sti nazvanè "Co dïlat, kdyû..." a "Servis" obsahujì doporuëenì, co by se mïlo zkontrolovat d Ìve, neû zavol te servisnìho technika. Jestliûe po tïchto kontrol ch z vada st le existuje, zavolejte vaöe nejbliûöì autorizovanè servisnì st edisko Electrolux. UjistÏte se, ûe m ûete sdïlit model a seriovè ËÌslo spot ebiëe. Tyto informace naleznete na datovèm ötìtku p Ìstroje. Origin lnì n hradnì dìly lze koupit od autorizovan ch st edisek servisu Electrolux. PodmÌnky z ruky My, v robce, zaruëujeme, ûe jestliûe bïhem 24 mïsìc od data zakoupenì tohoto spot ebiëe Electrolux se tento spot ebië nebo jak koli jeho Ë st uk ûou jako vadnè pouze z d vodu vadnèho zpracov nì nebo vadnèho materi lu, provedeme podle naöeho uv ûenì buô opravu nebo v mïnu tèhoû bez placenì za pr ci, materi l nebo p epravu za p edpokladu, ûe: - spot ebië byl spr vnï instalov n a pouûìv n pouze na napïtì uvedenè na ötìtku jmenovit ch hodnot - spot ebië byl pouûìv n pouze pro norm lnì dom cì Ëely a v souladu s pokyny v robce pro provoz a drûbu - na spot ebiëi neprov dïla servis, drûbu ani opravu jin neû n mi autorizovan osoba, kter spot ebië nerozebìrala ani s nìm jinak nemanipulovala - vöechny servisnì pr ce podle tèto z ruky musì prov dït servis Electrolux nebo jìm autorizovanè st edisko - kaûd vymïnïn spot ebië nebo vymïnïn vadn souë st se stanou naöìm vlastnictvìm - tato z ruka platì vedle vaöich z konn ch nebo jinak pr vnï podloûen ch pr v - rozhodujìcì podmìnky z ruky jsou uvedeny na z ruënìm listu V jimky - tato z ruka se nevztahuje na: - poökozenì nebo poûadavky vzniklè v d sledku p epravy, nespr vnèho pouûitì nebo nedbalosti, v mïny û rovek a snìmateln ch Ë stì ze skla nebo plastick ch hmot - n klady spojenè s poûadavky na odstranïnì z vad spot ebiëe, kter je nespr vnï instalov n - spot ebiëe, kterè jsou pouûìv ny v komerënìm prost edì vëetnï pronajìman ch - zemï EvropskÈho spoleëenstvì. Lze pouûìt standardnì z ruku, ale zajiötïnì, ûe spot ebië splúuje normy platnè v p ÌsluönÈ zemi, kam byl spot ebië dopraven, je na zodpovïdnosti a na n klady vlastnìka. M ûe b t vyûadov n doklad o koupi. Model...»Ìslo v robku (E/PNC No.)... SeriovÈ ËÌslo (F/Serial. No.)... eventuelnï KD /... V p ÌpadÏ technick ch problèm v m bude i n ö znaëkov servis kdykoliv k dispozici, volejte Adresy: ServisnÌ st edisko Electrolux Hanusova ulice Praha 4 Tel.: BezpeËnost P eëtïte si tento n vod a varovn upozornïnì na zaë tku tohoto n vodu. V robce nezodpovìd za vady zp sobenè nespr vnï pouûìvan m v robkem nebo v robkem pouûìvan m pro jinè Ëely neû jsou Ëely specifikovanè v tomto n vodu. 13 Electrolux /6

14

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B BezpeËnostnÌ upozornïnì Vaöe nov chladniëka/mrazniëka m ûe mìt ve srovn nì s p edchozì dalöì funkce. Pro uûivatele Tento spot ebië je urëen pro uchov v

Více

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali s mrazniëkou. Kdybyste pak spot ebië prod vali,

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY ZI2302/2T - ZI2303/2T 2222315-11 N VOD K POUéITÕ BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali spoleënï s chladniëkou.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 2020D-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 2020D-M

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE V ûen z kaznìku ProsÌm, p eëtïte si peëlivï tento n vod k obsluze vaöeho novèho spot ebiëe. Zvl ötnì

Více

PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560

PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 PLYNOVÝ SPORÁK TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 NÁVOD K OBSLUZE N VOD K OBSLUZE ELEKTRICK A PLYNOV SPOR K 50 X 50

Více

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 ChladniËka N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 OBSAH Pokyny k likvidov nì obal 2 V strahy a d leûitè pokyny 3 Pro uûivatele Popis chladniëky 4 PouûitÌ 5»iötÏnÌ vnit nìch Ë stì 5 UvedenÌ do provozu 5

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

ChladniËka na vìno. N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5

ChladniËka na vìno. N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5 ChladniËka na vìno N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5 D leûitè pokyny pro zachov nì bezpeënosti Funkce vaöì novè chladniëky na vìno se moûn odliöujì od funkcì vaöeho spot ebiëe, kter dosud pouûìv

Více

SANTO 7088-1KG AUS ERFAHRUNG GUT. Kombinace chladniëky a mrazniëky. Informace pro uûivatele

SANTO 7088-1KG AUS ERFAHRUNG GUT. Kombinace chladniëky a mrazniëky. Informace pro uûivatele SANTO 7088-1KG Kombinace chladniëky a mrazniëky Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT Obsah Typov ötìtek... 4 Pozor: BezpeËnostnÌ informace... 6-7 N vod na instalaci... 8-11 KoleËka / SpodnÌ m Ìûka

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 FAVORIT 86070 i Automatick myëka n dobì Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si laskavï peëlivï tyto informace pro uûivatele a uschovejte

Více

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833 NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ SPORÁK ZHM 833 * Pro vaöi bezpeënost Tyto pokyny slouûì k vaöì bezpeënosti. Proto si je peëlivï p eëtïte jeötï p ed instalacì spor ku nebo p ed jeho uvedenìm do provozu.

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ UPV S SET 160/1,2 UPV S SET 160/2,0 UPV S SET 160/2,8 UPV S SET 160/3,6 UPV S SET 160/4,8 UPV S SET 160/5,6 UPV S SET 160/6,4 AUS ERFAHRUNG

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891. N VOD K POUéITÕ

ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891. N VOD K POUéITÕ ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891 N VOD K POUéITÕ Pro Vaöi bezpeënost Tato upozornïnì se uv dïjì v z jmu VaöÌ bezpeënosti. PozornÏ Ëtete p ed instalacì nebo pouûìv nìm spot ebiëe. Je velmi d leûitè uschovat tento

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS-B Řízení a kontrola požárních a odkuřovacích klapek vybavených servopohonem ve spojení s napájecím a komunikačním přístrojem. Účinnost BKS-B přijímá přes napájecí a komunikační

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

ChladniËka kombinovan s mrazniëkou. N VOD K POUéITÕ ERO 2820 2222 365-31

ChladniËka kombinovan s mrazniëkou. N VOD K POUéITÕ ERO 2820 2222 365-31 ChladniËka kombinovan s mrazniëkou N VOD K POUéITÕ ERO 2820 2222 365-31 V STRAHY A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, aby byl tento n vod k pouûitì dob e uschov n ve spojitosti s p Ìsluön m spot ebiëem.

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200

NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200 NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

COMPETENCE KB9820E. MultifunkËnÌ parnì vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7261 10-A-080205-01

COMPETENCE KB9820E. MultifunkËnÌ parnì vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7261 10-A-080205-01 COMPETENCE KB9820E MultifunkËnÌ parnì vestavn peëicì trouba N vod k pouûitì a k instalaci 315 7261 10-A-080205-01 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si prosìme tyto informace

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Výrobní íslo. Datum prodeje

Výrobní íslo. Datum prodeje MRAZNIČKA BZ110 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informa ním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem ú tu / faktu e: Model Výrobní íslo Datum

Více

NÁVOD VE ZKRATCE. Co dělat, když Možné příčiny: Řešení: Možný problém elektrického napájení spotřebiče. Spotřebič může být v pohotovostním režimu.

NÁVOD VE ZKRATCE. Co dělat, když Možné příčiny: Řešení: Možný problém elektrického napájení spotřebiče. Spotřebič může být v pohotovostním režimu. Osvětlení LED V porovnání s tradiční žárovkou mají zdroje LED delší životnost, zlepšují viditelnost uvnitř spotřebiče a jsou šetrné k životnímu prostředí. Pokud potřebujete žárovku vyměnit, obraťte se

Více

CFO 050E. Návod k obsluze

CFO 050E. Návod k obsluze CFO 050E Návod k obsluze 1 Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento spotřebič. Než budete chladničku používat, přečtěte si pozorně pokyny v tomto návodu,

Více

MIKROVLNN TROUBA N VOD K POUéITÕ

MIKROVLNN TROUBA N VOD K POUéITÕ MIKROVLNN TROUBA N VOD K POUéITÕ Model EMS 1760 TINS-A385URRO OBSAH D leûitè bezpeënostnì pokyny... 3-5 Mikrovlnn trouba a p ÌsluöenstvÌ... 6 Ovl dacì panel... 7 P ed prvnìm pouûitìm... 8 NastavenÌ hodin...

Více

MIKROVLNN TROUBA S GRILEM N VOD K POUéITÕ

MIKROVLNN TROUBA S GRILEM N VOD K POUéITÕ MIKROVLNN TROUBA S GRILEM N VOD K POUéITÕ Model EMS 2688 TINS-A364URR0 OBSAH D leûitè bezpeënostnì pokyny...3-5 Mikrovlnn trouba a p ÌsluöenstvÌ... 6 Ovl dacì panel... 7 P ed prvnìm pouûitìm... 8 NastavenÌ

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

COMPETENCE B9820-4. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k mont ûi a pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7455 10-A-140405-01

COMPETENCE B9820-4. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k mont ûi a pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7455 10-A-140405-01 COMPETENCE B9820-4 Elektrick vestavn peëicì trouba N vod k mont ûi a pouûitì 315 7455 10-A-140405-01 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si prosìme peëlivï tyto informace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43 Mraznička Model: ZFA 101 Návod k instalaci a obsluze CH 43 obsah Bezpečnostní pokyny..........................................3 1. INstAlACe spotřebiče.........................................4 Připojení

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

COMPETENCE KB9800E. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7256 10-A-020205-02

COMPETENCE KB9800E. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7256 10-A-020205-02 COMPETENCE KB9800E Elektrick vestavn peëicì trouba N vod k pouûitì a k instalaci 315 7256 10-A-020205-02 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si prosìme tyto informace pro

Více

CHLADNIČKA S MRAZÁKEM BF207

CHLADNIČKA S MRAZÁKEM BF207 CHLADNIČKA S MRAZÁKEM BF207 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

UÆIVATELSK N VOD CHLADNI»KA S MRAZNI»KOU

UÆIVATELSK N VOD CHLADNI»KA S MRAZNI»KOU »ESK UÆIVATELSK N VOD CHLADNI»KA S MRAZNI»KOU ProsÌm, p ed pouæitìm p Ìstroje si tento uæivatelsk n vod peëlivï proëtïte a mïjte jej vædy p i ruce, abyste do nïj mohli kdykoli nahlèdnout. P/No. : MFL64999703

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

Cisco IP telefon 7910

Cisco IP telefon 7910 Návod k obsluze Copyright 2000ñ2002, Cisco Systems, Inc. Vöechna pr va vyhrazena. O B S A H KAPITOLA 1 vod 1-1 KAPITOLA 2 Instalace IP telefonu Cisco ady 7910 2-1 UpozornÏnÌ t kajìcì se bezpeënosti 2-1

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Automatick praëka DWD-M1031

Automatick praëka DWD-M1031 NÁVOD K OBSLUZE Automatick praëka DWD-M1031 Ekonomick systém praní Pro minimalizaci spot eby elekt iny a vody jsou praëkou snímány hmotnosti praného prádla a teplota vody a v závislosti na zjiötïn ch hodnotách

Více

Návod k použití MRAZNIČKA

Návod k použití MRAZNIČKA Návod k použití MRAZNIČKA Obsah Instalace, Umístění a připojení Popis zařízení, Celkový přehled UPS 1722 J/HA Spuštění a použití, Spuštění zařízení Využití plného potenciálu mrazničky Údržba a péče, Vypnutí

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE Spotřebič, který jste zakoupili, byl navržen pro použití v domácnosti a také: - v kuchyňských koutcích na pracovištích, v prodejnách a/nebo kancelářích - na farmách - v

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO Návod na obsluhu Fig. 1 PI-KO Obr. 1 Obr. 2 Otevřeno - Zavřeno Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Techn. údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 5180E-W http://cs.yourpdfguides.com/dref/619435

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 5180E-W http://cs.yourpdfguides.com/dref/619435 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 5180E- W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 electrolux 19 Pozn mky 18 electrolux electrolux 3 Pozn mky DOPORU»ENÕ A POKYNY 4 CHARAKTERISTICK DAJE 5 MONT é 7 OBSLUHA 10 DRéBA 12

Více

ZANUSSI ZK 24/11 GR (ZLKI 352) KOMBINACE CHLADNIÈKA- NÁVOD K OBSLUZE. KE/Za/49. (01.)

ZANUSSI ZK 24/11 GR (ZLKI 352) KOMBINACE CHLADNIÈKA- NÁVOD K OBSLUZE. KE/Za/49. (01.) ZANUSSI KOMBINACE CHLADNIÈKA- MRAZNIÈKA ZK 24/11 GR (ZLKI 352) NÁVOD K OBSLUZE CZ 1338462 KE/Za/49. (01.) Pøed instalací a použitím spotøebièe si tento návod k obsluze peèlivì pøeètìte. Obsahuje bezpeènostní

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

COMPETENCE E6100-1. P epìnateln vestavn spor k. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT

COMPETENCE E6100-1. P epìnateln vestavn spor k. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT COMPETENCE E6100-1 P epìnateln vestavn spor k N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, tento n vod k pouûitì si peëlivï proëtïte. Dbejte p edevöìm odstavce "BezpeËnostnÌ pokyny"

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1

VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1 VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1 VÌce Ëelov vysavaë pro mokrè i suchè vys v nì N vod k pouûitì 822 949 252-0503 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 2 31 A = motorov hlava B = otoën spìnaë C = kolèbkov p

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39 Vestavná jednodvéřová chladnička Model: FIS-202 Návod k použití a k instalaci CH 39 NÁVOD K OBSLUZE POPIS VÝROBKU OVLÁDACÍ PANEL PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PREVENCE A VŠEOBECNÁ

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

ČR SATURN HOME APPLIANCES

ČR SATURN HOME APPLIANCES ST-EC1070 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

ST-EC 1075. Elektrická trouba

ST-EC 1075. Elektrická trouba ST-EC 1075 Elektrická trouba Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že náš výrobek se stane

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU a Záruční list CityLam A3 1 Děkujeme, vybrali jste si laminovací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se

Více

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Obsah Bezpečnost Balení a technické údaje Úvod. Nastavení. Požadavky na vzduch Filtrační patrona Záruka a omezení záručního

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Obr. 1 Obr. 2 otevřená zavřená vzduchová klapka Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele Toustovací trouba TO 2038 Příručka uživatele Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před instalací, zapnutím a nastavováním trouby si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace

Více