NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu"

Transkript

1 nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie ze dne , č. L 139, str. 55) Jk bylo oprveno podle Úř. věst. č. L 226, , s. 22. EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem n Smlouvu o zložení Evropského společenství, zejmén n čl. 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy, s ohledem n návrh Komise 1, s ohledem n stnovisko Evropského hospodářského sociálního výboru 2, po konzultci s Výborem regionů, v souldu s postupem stnoveným v článku 251 Smlouvy 3, vzhledem k těmto důvodům: (1) Podle nřízení (ES) č. 852/ stnoví Evropský prlment Rd všeobecné předpisy o hygieně potrvin vzthující se n provozovtele potrvinářských podniků. (2) Některé potrviny mohou předstvovt zvláštní nebezpečí pro lidské zdrví, vyždují tedy stnovení zvláštních hygienických předpisů. To pltí zejmén pro potrviny živočišného původu, u nichž jsou čsto hlášen mikrobiologická chemická rizik. (3) V rámci společné zemědělské politiky bylo přijto mnoho směrnic s cílem stnovit zvláštní hygienické předpisy pro produkci produktů uvedených v příloze I ke Smlouvě pro jejich uvádění n trh. Tyto hygienické předpisy omezily překážky pro dotyčné produkty, čímž přispěly k vytváření vnitřního trhu zároveň zjistily vysokou úroveň ochrny veřejného zdrví. (4) Pokud jde o veřejné zdrví, obshují tto předpisy společné zásdy, zejmén zásdy týkjící se povinností výrobců příslušných orgánů, strukturální, provozní hygienické poždvky n podniky, postupy schvlování podniků, poždvky n skldování přeprvu poždvky n oznčování zdrvotní nezávdnosti. (5) Tyto zásdy tvoří společný zákld pro hygienickou výrobu potrvin živočišného původu, přičemž umožňují zjednodušení stávjících směrnic. (6) Je žádoucí dosáhnout dlšího zjednodušení používáním pokud možno týchž předpisů pro všechny produkty živočišného původu. (7) Zjednodušení je umožněno tké poždvkem nřízení (ES) č. 852/2004, podle něhož musí provozovtelé potrvinářských podniků provádějící činnosti n jkémkoli stupni výroby, zprcování distribuce potrvin nvzujícím n prvovýrobu související postupy zvést postupy zložené n nlýze rizik zásdách kritických kontrolních bodů (HACCP), postupovt podle nich udržovt je. (8) Tyto prvky společně odůvodňují novelizci zvláštních hygienických předpisů obsžených ve stávjících směrnicích Úř. věst. C 365 E, , s. 58. Úř. věst. C 155, , s. 39. Stnovisko Evropského prlmentu ze dne 15. květn 2002 (Úř. věst. C 180 E, , s. 288), společný postoj Rdy ze dne 27. říjn 2003 (Úř. věst. C 48 E, , s. 23), postoj Evropského prlmentu ze dne 30. březn 2004 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku) rozhodnutí Rdy ze dne 16. dubn Viz strn 3 tohoto Úředního věstníku Rev

2 nřízení (ES) č. 853/2004 (9) Zákldními cíli novelizce je zbezpečení vysoké úrovně ochrny spotřebitele z hledisk zdrvotní nezávdnosti potrvin, to zejmén stejnými předpisy pro všechny provozovtele potrvinářských podniků v celém Společenství, dále zjištění řádného fungování vnitřního trhu s produkty živočišného původu, což přispěje k dosžení cílů společné zemědělské politiky. (10) Je nezbytné zchovt, pokud je vyždováno z účelem ochrny spotřebitele, zpřísnit podrobné hygienické předpisy pro produkty živočišného původu. (11) Předpisy Společenství by se neměly vzthovt n prvovýrobu pro soukromé domácí použití ni n domácí příprvu potrvin, n mnipulci s nimi nebo n jejich skldování pro soukromou domácí spotřebu. Kromě toho v přípdě, kdy provozovtel potrvinářského podniku dodává mlá množství vlstních výrobků z některých druhů ms z prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli nebo místnímu mloobchodu, je vhodné chránit veřejné zdrví vnitrostátními právními předpisy, zvláště z důvodu úzkého vzthu výrobce spotřebitele. (12) Poždvky nřízení (ES) č. 852/2004 jsou obecně dosttečné pro zjištění zdrvotní nezávdnosti potrvin v podnicích, které vykonávjí mloobchodní činnost zhrnující přímý prodej nebo přímou dodávku potrvin živočišného původu konečnému spotřebiteli. Toto nřízení by se mělo obecně vzthovt n velkoobchodní činnost (tzn. n přípdy, kdy mloobchodní podnik provádí činnosti, jejichž cílem je dodt potrviny živočišného původu jinému podniku). Kromě zvláštních poždvků n teplotu stnovených v tomto nřízení by všk poždvky nřízení (ES) č. 852/2004 měly postčovt pro velkoobchodní činnosti spočívjící pouze ve skldování nebo přeprvě. (13) Členské státy by měly mít v rámci vnitrostátních právních předpisů určitý prostor pro rozšíření nebo omezení používání poždvků tohoto nřízení n mloobchod. Jejich používání všk mohou omezit pouze tehdy, pokud povžují poždvky nřízení (ES) č. 852/2004 z dosttečné pro dosžení cílů hygieny potrvin pokud je dodávk potrvin živočišného původu mloobchodním podnikem jinému podniku okrjovou omezenou činností n místní úrovni. Tková dodávk by tedy měl být pouze mlým podílem n obchodní činnosti podniku, zásobovné podniky by se měly ncházet v jeho bezprostřední blízkosti dodávky by měly být omezeny pouze n určité druhy produktů nebo podniků. (14) V souldu s článkem 10 Smlouvy musí členské státy přijmou veškerá vhodná optření s cílem zjistit, by provozovtelé potrvinářských podniků plnili povinnosti stnovené v tomto nřízení. (15) Vysledovtelnost potrvin je nezbytným prvkem v zjišťování zdrvotní nezávdnosti potrvin. Kromě dodržování všeobecných předpisů nřízení (ES) č. 178/ by měli provozovtelé potrvinářských podniků zodpovědní z podniky, které podléhjí schválení podle tohoto nřízení, zjistit, by všechny produkty živočišného původu, které uvádějí n trh, byly oznčeny buď znčkou zdrvotní nezávdnosti nebo identifikční znčkou. (16) Potrviny dovážené do Společenství mjí vyhovovt všeobecným poždvkům stnoveným v nřízení (ES) č. 178/2002 nebo vyhovovt předpisům, které jsou rovnocenné předpisům Společenství. V tomto nřízení jsou stnoveny zvláštní hygienické poždvky n potrviny živočišného původu dovážené do Společenství. (17) Přijetím tohoto nřízení by neměl být snížen úroveň ochrny stnovená doplňkovými zárukmi dohodnutými pro Finsko Švédsko při jejich přistoupení ke Společenství potvrzenými rozhodnutími Komise 94/968/ES 6, 95/50/ES 7, 95/160/ES 8, 95/161/ES 9 95/168/ES Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro zdrvotní nezávdnost potrvin stnoví postupy týkjící se zdrvotní nezávdnosti potrvin (Úř. věst. L 31, , s. 1). Nřízení ve znění nřízení (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, , s. 4). Úř. věst. L 371, , s. 36. Úř. věst. L 53, , s. 31. Úř. věst. L 105, , s. 40. Úř. věst. L 105, , s. 44. Úř. věst. L 109, , s Rev

3 nřízení (ES) č. 853/2004 rozhodnutími Rdy 95/409/ES 11, 95/410/ES 12 95/411/ES 13. Měl by být stnoven postup pro udělení záruk n přechodné období kterémukoli členskému státu, který má schválený vnitrostátní kontrolní progrm, který je u dotyčných potrvin živočišného původu rovnocenný progrmům schváleným pro Finsko Švédsko. Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopdu 2003 o tlumení slmonely jiných specifických původcích zoonóz z potrvin 14 stnoví podobný postup pro živá zvířt násdová vejce. (18) Je vhodné, by se strukturální hygienické poždvky stnovené v tomto nřízení vzthovly n všechny typy podniků, včetně mlých obchodních podniků mobilních porážek. (19) Pružnost je n místě, by bylo možné pokrčovt v trdičních metodách n jkémkoli stupni výroby, zprcování nebo distribuce potrvin, ve vzthu ke strukturálním poždvkům n podniky. Tto pružnost je důležitá zejmén ve vzthu k oblstem, které podléhjí zvláštním zeměpisným omezením, včetně nejodlehlejších oblstí podle čl. 299 odst. 2 Smlouvy. Tto pružnost by všk neměl ohrožovt cíle hygieny potrvin. Kromě toho by měly být postupy umožňující členským státům využít pružnosti zcel průhledné, neboť všechny potrviny vyrobené v souldu s hygienickými předpisy budou běžně volně obíht ve Společenství. Mělo by být stnoveno, by byly přípdné rozdíly názorů řešeny diskusí v rámci Stálého výboru pro potrvinový řetězec zdrví zvířt zřízeného nřízením (ES) č. 178/2002 by Komise koordinovl tento proces přijíml vhodná optření. (20) Definice strojně odděleného ms (MSO) by měl být všeobecnou definicí vzthující se n všechny metody strojního oddělení. Rychlý technologický vývoj v této oblsti ukzuje, že je vhodná pružná definice. V závislosti n posouzení rizik výrobků vyrobených různými metodmi by se všk měly lišit technologické poždvky n MSO. (21) Provozovtelé potrvinářských podniků, včetně podniků vyrábějících krmiv, nvzájem spoluprcují n všech stupních výroby, zprcování distribuce existují vzby mezi zdrvím zvířt, pohodou zvířt veřejným zdrvím. To vyžduje, by různí účstníci trhu v celém potrvinovém řetězci, od prvovýroby po mloobchod, spolu dosttečně komunikovli. (22) S cílem zjistit řádnou prohlídku ulovené volně žijící zvěře uváděné n trh Společenství by měl být těl ulovených zvířt jejich vnitřnosti předkládány k úřední prohlídce po poržení v zřízení pro zprcování zvěřiny. Aby všk byly zchovány určité lovecké trdice nebyl ohrožen zdrvotní nezávdnost potrvin, je vhodné zjistit proškolení lovců, kteří uvádějí volně žijící zvěř n trh k lidské spotřebě. To by mělo lovcům umožnit provést první prohlídku volně žijící zvěře n místě. V tkových přípdech není nezbytné, by školení lovci museli dodávt všechny vnitřnosti do zřízení pro zprcování zvěřiny k prohlídce po poržení, pokud provedou tuto první prohlídku nezjistí žádné odchylky nebo rizik. Členské státy by všk měly mít možnost stnovit n svém území přísnější předpisy, jimiž zohlední zvláštní rizik. (23) V tomto nřízení by měl být stnoven kritéri pro syrové mléko použitelná do té doby, než budou přijty nové předpisy pro jeho uvádění n trh. U těchto kritérií by se mělo jednt o hodnoty, při jejichž překročení provedou provozovtelé potrvinářských podniků náprvná optření podjí hlášení příslušnému orgánu. Kritéri by neměl být mximálními hodnotmi, při jejichž překročení nelze uvádět syrové mléko n trh. To znmená, že z určitých okolností lze syrové mléko, které zcel nesplňuje kritéri, bezpečně používt k lidské spotřebě, pokud jsou přijt vhodná optření. Pokud jde o syrové mléko syrovou smetnu určené k přímé lidské spotřebě, je vhodné umožnit členským státům, by si ponechly nebo stnovily vhodná optření pro ochrnu zdrví s cílem zjistit n svém území dosžení cílů tohoto nřízení. (24) Je vhodné, by kritérium pro syrové mléko používné pro výrobu mléčných výrobků bylo třikrát vyšší než kritérium pro syrové mléko svážené z frem. Kritérium pro mléko používné pro výrobu zprcovných mléčných výrobků předstvuje bsolutní hodnotu, ztímco u syrového mlék sváženého z frem se jedná o průměrnou hodnotu. Dodržením poždvků n teplotu Úř. věst. L 243, , s. 21. Úř. věst. L 243, , s. 25. Úř. věst. L 243, , s. 29. Úř. věst. L 325, , s Rev

4 nřízení (ES) č. 853/2004 stnovených v tomto nřízení nedojde k úplnému zstvení růstu bkterií během přeprvy skldování. (25) N zákldě této novelizce mohou být stávjící hygienické předpisy zrušeny. Činí se tk směrnicí Evropského prlmentu Rdy 2004/41/ES ze dne 21. dubn 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkjící se hygieny potrvin hygienických předpisů pro produkci některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě jejich uvádění n trh 15. (26) Kromě toho se předpisy pro vejce stnovenými v tomto nřízení nhrzují odpovídjící předpisy stnovené rozhodnutím Rdy 94/371/ES ze dne 20. červn 1994, kterým se stnoví zvláštní hygienické podmínky pro uvádění některých druhů vjec n trh 16, které činí nepltnými zrušení přílohy II ke směrnici Rdy 92/118/EHS 17. (27) Právní předpisy Společenství pro hygienu potrviny by se měly zkládt n odborných doporučeních. Proto by v přípdě potřeby měl být konzultován Evropský úřd pro zdrvotní nezávdnost potrvin. (28) Aby bylo přihlédnuto k technologickému vědeckému vývoji, měl by být zjištěn úzká účinná spolupráce mezi Komisí členskými státy v rámci Stálého výboru pro potrvinový řetězec zdrví zvířt. (29) Poždvky tohoto nřízení by neměly být použitelné, dokud nevstoupí v pltnost všechny nové právní předpisy o hygieně potrvin. Je tedy vhodné stnovit, by byly nové předpisy použitelné ž po 18 měsících od dne, kdy vstoupí v pltnost, tk by dotčená odvětví hospodářství měl čs se přizpůsobit. (30) Nezbytná prováděcí optření k tomuto nřízení by měl být přijt v souldu s rozhodnutím Rdy 1999/468/ES ze dne 28. červn 1999 o postupech pro výkon prováděcích prvomocí svěřených Komisi 18. PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: KAPITOLA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Oblst působnosti 1. Toto nřízení stnovuje zvláštní předpisy o hygieně potrvin živočišného původu vzthující se n provozovtele potrvinářských podniků. Tyto předpisy doplňují předpisy stnovené nřízením (ES) č. 852/2004. Vzthují se n nezprcovné zprcovné produkty živočišného původu. 2. Jestliže není výslovně uvedeno jink, nevzthuje se toto nřízení n potrviny obshující jk produkty rostlinného původu, tk zprcovné produkty živočišného původu. Zprcovné produkty živočišného původu, ze kterých se tkové potrviny připrvují, se všk získávjí mnipuluje se s nimi v souldu s poždvky tohoto nřízení. 3. Toto nřízení se nevzthuje n: ) prvovýrobu pro soukromou domácí potřebu; b) domácí příprvu potrvin, mnipulci s nimi nebo jejich skldování pro soukromou domácí spotřebu; Úř. věst. L 157, , s. 33. Úř. věst. L 168, , s. 34. Směrnice Rdy 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství jejich dovoz do Společenství, pokud se n ně nevzthují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kpitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, pokud jde o ptogenní původce, směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 62, , s. 49). Směrnice nposledy pozměněná nřízením Komise (ES) č. 445/2004 (Úř. věst. L 72, , s. 60). Úř. věst. L 184, , s Rev

5 nřízení (ES) č. 853/2004 c) přímou, výrobcem zprostředkovnou dodávku mlých množství primárních produktů konečnému spotřebiteli nebo do místních mloobchodů, které zásobují přímo konečného spotřebitele; d) přímou, výrobcem zprostředkovnou dodávku mlého množství ms drůbeže zjícovců poržených n frmě konečnému spotřebiteli nebo do místních mloobchodů, které toto mso dodávjí přímo konečnému spotřebiteli jko čerstvé mso; e) lovce, kteří dodávjí mlé množství volně žijící zvěře nebo zvěřiny přímo konečnému spotřebiteli nebo do místních mloobchodů, které zásobují přímo konečného spotřebitele. 4. Členské státy podle vnitrostátních právních předpisů stnoví předpisy, kterými se řídí činnosti osoby uvedené v odst. 3 písm. c), d) e). Tyto vnitrostátní přepisy zjistí dosžení cílů stnovených tímto nřízením. 5. ) Jestliže není výslovně uvedeno jink, toto nřízení se nevzthuje n mloobchod. b) Toto nřízení se všk vzthuje n mloobchod, pokud jsou činnosti prováděny z účelem dodávky potrvin živočišného původu do dlšího podniku pokud: i) tyto činnosti nezhrnují pouze skldování nebo přeprvu; v tkovém přípdě se všk přesto upltňují zvláštní poždvky n teplotu uvedené v příloze III, nebo ii) mloobchod nedodává potrviny živočišného původu výhrdně do jiného mloobchodu, to v souldu s vnitrostátními právními předpisy jko okrjovou, místní omezenou činnost. c) Členské státy mohou přijmout vnitrostátní optření pro upltňování poždvků tohoto nřízení v přípdě mloobchodů umístěných n jejich území, n které se toto nřízení podle písm. ) nebo b) nevzthuje. 6. Toto nřízení se upltňuje niž jsou dotčeny: ) příslušné veterinární hygienické předpisy, včetně přísnějších předpisů stnovených pro prevenci, tlumení erdikci některých přenosných spongiformních encefloptií; b) poždvky n pohodu zvířt; c) poždvky týkjící se oznčování zvířt vysledovtelnosti produktů živočišného původu. Článek 2 Definice Pro účely tohoto nřízení se upltňují následující definice: 1. definice uvedené v nřízení (ES) č. 178/2002; 2. definice uvedené v nřízení (ES) č. 852/2004; 3. definice uvedené v příloze I; 4. veškeré technologické definice obsžené v přílohách II III. KAPITOLA II POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ Článek 3 Všeobecné povinnosti 1. Provozovtelé potrvinářských podniků musejí dodržovt příslušná ustnovení příloh II III. 2. Provozovtelé potrvinářských podniků nesmějí k odstrňování povrchové kontmince produktů živočišného původu používt jinou látku než pitnou vodu, nebo čistou vodu, jestliže nřízení (ES) č. 852/2004 nebo toto nřízení její použití povoluje, pokud používání této jiné látky nebylo schváleno v souldu s postupem uvedeným v čl. 12 odst. 2. Provozovtelé potrvinářských podniků musí splňovt tké všechny podmínky pro její používání, které mohou být přijty stejným postupem. Používání schválené látky neovlivňuje povinnost provozovtele potrvinářského podniku dodržovt poždvky tohoto nřízení Rev

6 nřízení (ES) č. 853/2004 Článek 4 Registrce schválení podniků 1. Provozovtelé potrvinářských podniků mohou uvádět n trh produkty živočišného původu vyrobené ve Společenství jen tehdy, jestliže byly vyrobeny bylo s nimi mnipulováno výlučně v podnicích: ) které splňují příslušné poždvky uvedené v nřízení (ES) č. 852/2004, poždvky příloh II III tohoto nřízení dlší příslušné poždvky potrvinového práv; b) které příslušný orgán zregistrovl nebo, je-li to poždováno podle odstvce 2, schválil. 2. Aniž je dotčen čl. 6 odst. 3 nřízení (ES) č. 852/2004, podniky, ve kterých se mnipuluje s těmi produkty živočišného původu, pro které jsou stnoveny poždvky v příloze III k tomuto nřízení, nemohou být v provozu, dokud je příslušný orgán neschválí v souldu s odstvcem 3 tohoto článku, s výjimkou podniků, ve kterých se provádí pouze: ) prvovýrob; b) přeprv; c) skldování produktů nevyždujících při skldování řízené teplotní podmínky; nebo d) mloobchodní činnost jiná než je činnost, n kterou se vzthuje toto nřízení podle čl.1 odst. 5 písm. b). 3. Podnik podléhjící schválení v souldu s odstvcem 2 nesmí být v provozu, pokud příslušný orgán v souldu s nřízením Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní předpisy pro orgnizci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě 19,: ) neudělil podniku po kontrole n místě schválení k provozu; nebo b) neudělil podniku podmínečné schválení. 4. Provozovtelé potrvinářských podniků musejí spoluprcovt s příslušnými orgány v souldu s nřízením (ES) č. 854/2004. Provozovtelé potrvinářských podniků zejmén zjistí, by podnik zstvil provoz, jestliže příslušný orgán pozství jeho schválení, nebo v přípdě podmínečného schválení toto schválení neprodlouží nebo neudělí plné schválení. 5. Tento článek nebrání podniku uvádět potrviny n trh mezi dnem, kdy toto nřízení nbude účinnosti, první následnou kontrolou provedenou příslušným orgánem, jestliže podnik: ) podléhá schválení v souldu s odstvcem 2 uvádí produkty živočišného původu n trh v souldu s právními předpisy Společenství bezprostředně před nbytím účinnosti tohoto nřízení; nebo b) je typem podniku, n který se nevzthují žádné poždvky n schválení před nbytím účinnosti tohoto nřízení. Článek 5 Oznčování zdrvotní nezávdnosti oznčování identifikční znčkou 1. Provozovtelé potrvinářských podniků nesmějí uvádět n trh produkt živočišného původu, se kterým bylo mnipulováno v podniku podléhjícímu schválení v souldu s čl. 4 odst. 2, pokud není oznčen: ) znčkou zdrvotní nezávdnosti v souldu s nřízením (ES) č. 854/2004; nebo b) pokud uvedené nřízení nestnovuje použití znčky zdrvotní nezávdnosti, identifikční znčkou použitou v souldu s oddílem I přílohy II k tomuto nřízení. 2. Provozovtelé potrvinářských podniků mohou oznčit produkt živočišného původu identifikční znčkou jen tehdy, byl-li produkt vyroben v souldu s tímto nřízením v podnicích splňujících poždvky uvedené v článku Viz strn 83 tohoto Úředního věstníku Rev

7 nřízení (ES) č. 853/ Provozovtelé potrvinářských podniků nesmějí z ms odstrnit znčku zdrvotní nezávdnosti použitou v souldu s nřízením (ES) č. 854/2004, pokud ho nenporcují nebo nezprcují nebo neoprcují jiným způsobem. Článek 6 Produkty živočišného původu nepocházející ze Společenství 1. Provozovtelé potrvinářských podniků dovážející produkty živočišného původu ze třetích zemí zjistí, by dovoz probíhl pouze tehdy, pokud: ) je třetí země odeslání uveden v seznmu třetích zemí vyprcovném v souldu s článkem 11 nřízení (ES) č. 854/2004, ze kterých je dovoz tohoto produktu povolen; b) i) je podnik, ze kterého byl dný produkt odeslán ve kterém byl získán nebo připrven, přípdně uveden v seznmu podniků, vyprcovném v souldu s článkem 12 nřízení (ES) č. 854/2004, ze kterých je dovoz tohoto produktu povolen; ii) v přípdě čerstvého ms, mletého ms, msných polotovrů, msných výrobků ms strojně odděleného byl produkt vyroben z ms získného n jtkách nebo bourárnách uvedených v seznmech vyprcovných ktulizovných v souldu s článkem 12 nřízení (ES) č. 854/2004, nebo ve schválených podnicích Společenství, iii) v přípdě živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců mořských plžů je produkční oblst přípdně uveden v seznmu vyprcovném v souldu s článkem 13 výše uvedeného nřízení; c) produkt vyhovuje: i) poždvkům tohoto nřízení, včetně poždvků uvedených v článku 5 o oznčování zdrvotní nezávdnosti oznčování identifikční znčkou; ii) poždvkům nřízení (ES) č. 852/2004; iii) veškerým dovozním podmínkám stnoveným v souldu s právními předpisy Společenství, kterými se řídí dovozní kontroly produktů živočišného původu, d) jsou přípdně splněny poždvky článku 14 nřízení (ES) č. 854/2004, týkjící se osvědčení dokldů,. 2. Odchylně od ustnovení odstvce 1 se dovoz produktů rybolovu může tké uskutečnit v souldu se zvláštními ustnoveními článku 15 nřízení (ES) č. 854/ Provozovtelé potrvinářských podniků dovážející produkty živočišného původu zjistí, by: ) produkty byly při dovozu k dispozici pro kontrolu v souldu se směrnicí 97/78/ES 20 ; b) dovoz vyhovovl poždvkům směrnice 2002/99/ES 21 ; c) činnosti prováděné po dovozu pod jejich dohledem byly prováděny v souldu s poždvky přílohy III. 4. Provozovtelé potrvinářských podniků dovážející potrviny obshující jk produkty rostlinného původu, tk zprcovné produkty živočišného původu zjistí, by zprcovné produkty živočišného původu obsžené v těchto potrvinách splňovly poždvky odstvců 1 ž 3. Musí být schopni prokázt, že tk učinili (npř. příslušnými dokldy nebo osvědčeními, které nemusí být ve formátu určeném v odst. 1 písm. d)) Směrnice Rdy 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stnoví zákldní prvidl pro orgnizci veterinárních kontrol produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. č. L 24, , s. 9). Směrnice ve znění Smlouvy o přistoupení z roku Směrnice Rdy 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stnoví veterinární předpisy pro produkci, zprcování, distribuci dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. č. L 18, , s. 11) Rev

8 nřízení (ES) č. 853/2004 KAPITOLA III OBCHODOVÁNÍ Článek 7 Dokldy 1. Pokud je to v souldu s přílohou II nebo III poždováno, provozovtelé potrvinářských podniků zjistí, by zásilku produktů živočišného původu doprovázelo osvědčení nebo jiný dokld. 2. V souldu s postupem uvedeným v čl. 12 odst. 2: ) mohou být stnoveny vzory dokldů; b) může být umožněno používání elektronických dokldů. Článek 8 Zvláštní záruky 1. Provozovtelé potrvinářských podniků, kteří zmýšlí uvádět následující potrviny živočišného původu n trh ve Švédsku nebo Finsku, musejí s ohledem n slmonely splňovt podmínky uvedené v odstvci 2: ) hovězí vepřové mso, včetně mletého ms kromě msných polotovrů strojně odděleného ms; b) drůbeží mso z následujících druhů: kur domácí, krůt, perličk, kchn hus, včetně mletého ms kromě msných polotovrů strojně odděleného ms; c) vejce. 2. ) V přípdě hovězího, vepřového drůbežího ms se vzorky ze zásilek odebírjí v podniku odeslání jsou podrobeny mikrobiologickému vyšetření s negtivním výsledkem v souldu s právními předpisy Společenství. b) V přípdě vjec musejí blící středisk zručit, že zásilky pocházejí z hejn, která byl podroben mikrobiologickému vyšetření s negtivním výsledkem v souldu s právními předpisy Společenství. c) V přípdě hovězího vepřového ms se vyšetření uvedené v písm. ) nemusí provádět u zásilek, které jsou určeny do podniku z účelem psterizce, sterilizce nebo ošetření mjícího podobný účinek. V přípdě vjec se vyšetření uvedené v písm. b) nemusí provádět u zásilek, které jsou určeny pro výrobu zprcovných výrobků procesem zručujícím zničení slmonel. d) Vyšetření uvedená v písm. ) b) se nemusejí provádět u potrvin pocházejících z podniku, který podléhá progrmu pro tlumení uznnému, vzhledem k dotyčným potrvinám živočišného původu, v souldu s postupem uvedeným v čl. 12 odst. 2 z rovnocenný progrmu pro tlumení schválenému pro Švédsko Finsko. e) V přípdě hovězího, vepřového drůbežího ms musí potrviny doprovázet obchodní dokld nebo osvědčení odpovídjící vzoru stnovenému právními předpisy Společenství uvádějící, že: i) kontroly uvedené v písm. ) byly provedeny s negtivními výsledky; nebo ii) mso je určeno pro jeden z účelů uvedených v písm. c); nebo iii) mso pochází z podniku, n který se vzthuje písm. d). f) V přípdě vjec musí zásilku doprovázet osvědčení uvádějící, že bylo provedeno vyšetření uvedené v písm. b) s negtivním výsledkem, nebo že jsou vejce určen k použití způsobem uvedeným v písm. c). 3. V souldu s postupem uvedeným v čl. 12 odst. 2: ) mohou být poždvky odstvců 1 2 ktulizovány s přihlédnutím zejmén ke změnám v progrmech členských států pro tlumení nebo přijetí mikrobiologických kritérií v souldu s nřízením (ES) č. 852/2004; Rev

9 nřízení (ES) č. 853/2004 b) mohou být částečně nebo celkově rozšířen prvidl stnovená v odstvci 2 vzhledem k jkýmkoliv potrvinám uvedeným v odstvci 1 n jkýkoli členský stát nebo jkoukoli oblst členského státu, který má progrm pro tlumení uznný z rovnocenný progrmu pro tlumení schválenému pro Švédsko Finsko vzhledem k dotyčným potrvinám živočišného původu. 4. Pro účely tohoto článku se progrmem pro tlumení rozumí progrm pro tlumení schválený v souldu s nřízením (ES) č. 2160/2003. KAPITOLA IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 9 Prováděcí optření přechodná ustnovení Prováděcí optření přechodná ustnovení mohou být stnoven v souldu s postupem uvedeným v čl. 12 odst. 2. Článek 10 Pozměňování úprvy příloh II III 1. Přílohy II III mohou být uprvovány nebo ktulizovány v souldu s postupem uvedeným v čl. 12 odst. 2, s přihlédnutím k: ) vývoji příruček správné prxe; b) zkušenostem získným z upltňování systémů zložených n HACCP podle článku 5 nřízení (ES) č. 852/2004; c) technologickému vývoji jeho prktickým důsledkům očekávání spotřebitelů vzhledem ke složení potrvin; d) odborným rdám, zejmén novým hodnocením rizik; e) mikrobiologickým teplotním kritériím pro potrviny; f) změnám ve spotřebních zvycích. 2. Výjimky z příloh II III mohou být uděleny v souldu s postupem uvedeným v čl. 12 odst. 2 z předpokldu, že neovlivní dosžení cílů stnovených tímto nřízením. 3. Členské státy mohou bez ohrožení dosžení cílů stnovených tímto nřízením přijmout v souldu s odst. 4 ž 8 vnitrostátní optření uprvující poždvky stnovené v příloze III. 4. ) Vnitrostátní optření uvedená v odstvci 3 mjí z cíl: i) umožnit pokrčování používání trdičních metod v jkémkoli stádiu výroby, zprcování nebo distribuce potrvin; nebo ii) vyhovět potřebám potrvinářských podniků v oblstech podléhjících zvláštním zeměpisným omezením. b) V osttních přípdech se vzthují pouze n stvbu, uspořádání vybvení podniků. 5. Členský stát, který chce přijmout vnitrostátní optření uvedená v odstvci 3, uvědomí o této skutečnosti Komisi osttní členské státy. Kždé oznámení musí: ) obshovt podrobný popis poždvků, které příslušný členský stát povžuje z nezbytné přijmout, druh zmýšlené úprvy; b) popisovt dotčené potrviny podniky; c) objsňovt důvody úprvy, včetně přípdného shrnutí provedené nlýzy rizik optření, která mjí být přijt, by bylo zjištěno, že tto úprv neohrozí cíle tohoto nřízení; d) obshuje jkékoli dlší důležité informce. 6. Po obdržení oznámení uvedeného v odstvci 5 mjí osttní členské státy lhůtu 3 měsíce n zslání písemných připomínek Komisi. V přípdě úprv vyplývjících z odst. 4 písm. b) se toto období n žádost jkéhokoli členského státu prodlužuje n čtyři měsíce. Pokud Komise obdrží písemné Rev

10 nřízení (ES) č. 853/2004 připomínky od jednoho nebo více členských států, může konzultovt členské státy v rámci výboru uvedeného v čl. 12 odst. 1. V souldu s postupem uvedeným v čl. 12 odst. 2 může Komise rozhodnout, zd mohou být nvrhovná optření po přípdných změnách použit. V přípdě potřeby může Komise nvrhnout v souldu s odstvcem 1 nebo 2 tohoto článku všeobecná optření. 7. Členský stát může přijmout vnitrostátní optření uprvující poždvky přílohy III pouze: ) v souldu s rozhodnutím přijtým v souldu s odstvcem 6; b) pokud měsíc po vypršení lhůty uvedené v odstvci 6 Komise neuvědomí členské státy o tom, že obdržel písemné připomínky nebo že zmýšlí nvrhnout přijetí rozhodnutí v souldu s odstvcem 6; nebo c) v souldu s odstvcem Členský stát si může z vlstního podnětu podle obecných ustnovení Smlouvy ponecht nebo vytvořit vnitrostátní předpisy: ) zkzující nebo omezující n jeho území uvádění n trh syrového mlék nebo syrové smetny, určených k přímé lidské spotřebě; nebo b) povolující, se souhlsem příslušného orgánu, používání syrového mlék, které nesplňuje kritéri stnovená v oddílu IX přílohy III, pokud se jedná o celkový počet mikroorgnismů o počet somtických buněk, při výrobě sýrů s dobou zrání nejméně 60 dnů, mléčných výrobků získných v souvislosti s výrobou tkových sýrů z předpokldu, že není dotčeno dosžení cílů stnovených tímto nřízením. Článek 11 Zvláštní rozhodnutí Aniž je dotčeny všeobecné zásdy čl. 9 čl. 10 odst. 1, v souldu s postupem uvedeným v čl. 12 odst. 2 mohou být stnoven prováděcí optření k přílohám II nebo III nebo změny těchto příloh z účelem: 1) stnovení předpisů pro přeprvu ms, které ještě nebylo zchlzeno; 2) v přípdě strojně odděleného ms stnovení, jký obsh vápníku není znčně vyšší než u mletého ms; 3) stnovení dlších ošetření, která mohou být používán ve zprcovtelských podnicích u živých mlžů z produkčních oblstí třídy B nebo C, kteří nebyli podrobeni čištění nebo sádkování; 4) stnovení uznných metod vyšetření n mořské biotoxiny; 5) ve spolupráci s příslušnou referenční lbortoří Společenství, stnovení dodtečných hygienických norem pro živé mlže, včetně: ) mezních hodnot metod vyšetření pro dlší mořské biotoxiny; b) postupů virologických vyšetření virologických norem; c) plánů odběru vzorků metod povolených nlytických odchylek používných při dodržování hygienických norem; 6) stnovení hygienických norem nebo kontrol, je-li vědecky dokázáno, že jsou nezbytné k ochrně veřejného zdrví; 7) rozšíření oddílu VII kp. IX přílohy III o živé mlže jiné než mlže z čeledi hřebentkovití (Pectinide); 8) stnovení kritérií pro rozhodování, kdy epizootologické údje ukzují, že rybolovný revír nepředstvuje zdrvotní nebezpečí vzhledem k přítomnosti przitů, následně pro rozhodování, kdy může příslušný orgán schválit, že provozovtelé potrvinářských podniků nemusejí produkty rybolovu zmrzovt v souldu s oddílem VIII kp. III část D přílohy III; 9) stnovení kritérií čerstvosti mezních hodnot histminu celkového volného dusíku u produktů rybolovu; 10) povolení použití syrového mlék, které nesplňuje kritéri stnovená v oddíle IX přílohy III, pokud jde o celkový počet mikroorgnismů počet somtických buněk, k výrobě některých mléčných výrobků; Rev

11 nřízení (ES) č. 853/ ) niž je dotčen směrnice 96/23/ES 22 ; stnovení nejvyšší povolené hodnoty celkového množství reziduí ntibiotik v syrovém mléce 12) schválení rovnocenných postupů pro výrobu želtiny nebo kolgenu. Článek 12 Postup výboru 1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potrvinový řetězec zdrví zvířt. 2. Odkzuje-li se n tento odstvec, použijí se články 5 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem n ustnovení článku 8 zmíněného rozhodnutí. Lhůt uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 3. Výbor přijme svůj jedncí řád. Článek 13 Konzultce Evropského úřdu pro zdrvotní nezávdnost potrvin Komise konzultuje Evropský úřd pro zdrvotní nezávdnost potrvin v záležitostech spdjících do působnosti tohoto nřízení, které by mohly mít význmný vliv n veřejné zdrví, to zejmén před nvržením rozšíření přílohy III, oddílu III n jiné druhy zvířt. Článek 14 Zpráv Evropskému prlmentu Rdě 1. Nejpozději do 20. květn 2009 předloží Komise Evropskému Prlmentu Rdě zprávu hodnotící zkušenosti získné při upltňování tohoto nřízení. 2. V přípdě potřeby Komise doplní tuto zprávu o vhodné návrhy. Článek 15 Toto nřízení vstupuje v pltnost dvcátý den po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nřízení nbývá účinnosti 18 měsíců ode dne vstupu v pltnost následujících právních předpisů: ) nřízení (ES) č. 852/2004; b) nřízení (ES) č. 854/2004; c) směrnice 2004/41/ES. Toto nřízení všk nbývá účinnosti nejdříve 1. ledn Toto nřízení je závzné v celém rozshu přímo použitelné ve všech členských státech. Ve Štrsburku dne 29. dubn Z Evropský prlment Z Rdu předsed předsed P. COX M. McDOWELL 22 Směrnice Rdy 96/23/ES ze dne 29. dubn 1996 o optřeních ke sledování některých látek jejich reziduí v živých zvířtech živočišných produktech (Úř. věst. č. L 125, , s. 10). Směrnice ve znění nřízení (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. č. L 122, , s. 1) Rev

12 nřízení (ES) č. 853/2004 PŘÍLOHA I DEFINICE Pro účely tohoto nřízení se používjí následující definice: 1. MASO 1.1. Msem se rozumějí poživtelné části zvířt uvedených bodech 1.2 ž 1.8 včetně krve Domácími kopytníky se rozumí domácí skot (včetně živočišných druhů rodů Bublus Bison), prst, ovce kozy domácí lichokopytníci Drůbeží se rozumí frmově chovní ptáci, včetně ptáků, kteří nejsou povžováni z domácí, le jsou chováni jko domácí zvířt, s výjimkou běžců Zjícovci se rozumějí králíci, zjíci hlodvci Volně žijící zvěří se rozumějí: volně žijící kopytníci, zjícovci jiní suchozemští svci, kteří jsou loveni k lidské spotřebě jsou povžováni z volně žijící zvěř podle použitelných právních předpisů dotčených členských států, včetně svců žijících n uzvřeném území v podobných podmínkách jko volně žijící zvěř, volně žijící ptáci, kteří jsou loveni k lidské spotřebě Zvěří ve frmovém chovu se rozumějí běžci ve frmovém chovu dále suchozemští svci ve frmovém chovu, kteří nejsou uvedeni v bodě Drobnou volně žijící zvěří se rozumí v přírodě volně žijící perntá zvěř zjícovci Velkou volně žijící zvěří se rozumějí v přírodě volně žijící suchozemští svci, n které se nevzthuje definice drobné volně žijící zvěře Jtečně oprcovným tělem se rozumí tělo zvířete po porážce následném oprcování Čerstvým msem se rozumí mso, včetně ms vkuově bleného ms nebo ms bleného v ochrnné tmosféře, k jehož konzervci nebylo použito jiné ošetření než chlzení, zmrzení nebo rychlé zmrzení Droby se rozumí čerstvé mso jiné než z jtečně oprcovného těl, včetně vnitřností krve Vnitřnostmi se rozumějí orgány dutiny hrudní, břišní pánevní, včetně průdušnice jícnu v přípdě ptáků i volete Mletým msem se rozumí vykostěné mso, které bylo rozemleto obshuje méně než 1 % soli Msem strojně odděleným nebo MSO se rozumí produkt získný strojním oddělením zbytků ms, které zůstly po vykostění n kostech nebo z jtečně oprcovných těl drůbeže tk, že vymizí nebo se změní struktur svlových vláken Msnými polotovry se rozumí čerstvé mso, včetně rozmělněného ms, ke kterému byly přidány potrviny, koření nebo přídtné látky, nebo které bylo podrobeno ošetření, jež nestčí ke změně vnitřní struktury svlových vláken ms, tím i k vymizení vlstností čerstvého ms Jtkmi se rozumí podnik, ve kterém se provádí porážení následné oprcování zvířt, jejichž mso je určeno k lidské spotřebě Bourárnou/porcovnou se rozumí podnik, ve kterém se provádí vykostění /nebo bourání/porcování ms Rev

13 nřízení (ES) č. 853/ Podnikem pro zcházení se zvěřinou se rozumí podnik, v němž se ulovená zvěř získná zvěřin připrvuje pro uvedení n trh. 2. ŽIVÍ MLŽI 2.1. Mlži se rozumějí mlži třídy Lmellibrnchit (Bivlvi), kteří získávjí potrvu filtrcí vody Mořskými biotoxiny se rozumějí jedovté látky kumulovné mlži zejmén v důsledku toho, že se živí plnktonem obshujícím toxiny Příprvou se rozumí uskldnění živých mlžů z produkčních oblstí třídy A, ze středisek pro čištění nebo středisek pro expedici v nádržích nebo v jiném zřízení s čistou mořskou vodou nebo v přirozeném prostředí, které slouží k odstrnění písku, bhn nebo slizu, by se zchovly nebo zlepšily jejich smyslové vlstnosti zjistil jejich dobrá životschopnost před prvním nebo dlším blením Producentem se rozumí jkákoli fyzická nebo právnická osob, která jkýmkoli způsobem sbírá živé mlže v oblsti sběru z účelem zcházení s nimi jejich uvádění n trh Produkční oblstí se rozumějí míst v moři, lgunách nebo v ústí řek, kde se mlži buď vyskytují přirozeně, nebo n nichž jsou uměle chováni z nichž jsou živí mlži sbíráni Sádkovcí oblstí se rozumějí míst v moři, lgunách nebo v ústí řek s jsně vymezenými hrnicemi oznčenými bójemi, kůly nebo jinými pevnými prostředky, která jsou určen výhrdně k přirozenému čištění živých mlžů Střediskem pro expedici se rozumí pozemní nebo plovoucí podnik pro příjem, příprvu, mytí, čištění, třídění, první blení dlší blení poživtelných živých mlžů Střediskem pro čištění se rozumí podnik s nádržemi s přívodem čisté mořské vody, v nichž jsou živí mlži umístěni n dobu nezbytnou k tkovému snížení kontmince, by byli poživtelní Sádkováním se rozumí činnost, při níž jsou živí mlži přeneseni do míst v moři, lgunách nebo v ústí řek n dobu nezbytnou k tkovému snížení kontmince, by byli poživtelní. Toto nezhrnuje zvláštní proces přenesení živých mlžů do míst, která jsou vhodnější pro jejich dlší vývoj nebo růst. 3. PRODUKTY RYBOLOVU 3.1. Produkty rybolovu se rozumějí mořští nebo sldkovodní živočichové (kromě živých mlžů, živých ostnokožců, živých pláštěnců živých mořských plžů všech svců, plzů žb), volně žijící nebo frmově chovní, včetně všech poživtelných forem, částí produktů těchto živočichů Zprcovtelskou lodí se rozumí jkékoli plvidlo, n jehož plubě jsou produkty rybolovu podrobeny jedné nebo více činnostem jko je filetování, porcování, odstrňování kůže, vyjmutí ze skořápek nebo krunýřů, mletí nebo zprcování, n něž nvzuje první nebo dlší blení, přípdně chlzení nebo mrzení Mrzírenskou lodí se rozumí jkékoli plvidlo, n jehož plubě se provádí mrzení produktů rybolovu, kterému přípdně předcházel příprv, npř. vykrvení, odstrnění hlvy, vnitřností ploutví, n něž přípdně nvzuje první nebo dlší blení Produktem rybolovu strojně odděleným se rozumí produkt získný strojním oddělením svloviny z produktů rybolovu tk, že vymizí nebo se změní struktur svloviny Čerstvými produkty rybolovu se rozumějí nezprcovné produkty rybolovu, celé nebo uprvené, včetně produktů vkuově blených nebo blených v ochrnné tmosféře, k jejichž konzervci nebylo použito jiné ošetření než chlzení Uprvenými produkty rybolovu se rozumějí nezprcovné produkty rybolovu, které byly podrobeny činnostem ovlivňujícím jejich ntomickou celistvost, jko je vyvržení, Rev

14 nřízení (ES) č. 853/2004 odstrnění hlvy, porcování, filetování sekání. 4. MLÉKO 4.1. Syrovým mlékem se rozumí mléko produkovné sekrecí mléčné žlázy hospodářských zvířt, které nebylo podrobeno ohřevu nd 40 C nebo ošetření s rovnocenným účinkem Produkčním hospodářstvím se rozumí podnik, v němž je chováno jedno nebo více hospodářských zvířt z účelem produkce mlék určeného pro uvedení n trh jko potrviny. 5. VEJCE 5.1. Vejci se rozumějí vejce ve skořápce, která nejsou rozbitá, inkubovná ni vřená která jsou snesená frmově chovnými ptáky vhodná k přímé lidské spotřebě nebo pro příprvu vječných výrobků Tekutými vejci se rozumí nezprcovný vječný obsh po odstrnění skořápky Křpmi se rozumějí vejce s porušenou skořápkou neporušenými podskořápkovými blnmi Blírnou/třídírnou se rozumí podnik, kde jsou vejce tříděn podle jkosti hmotnosti. 6. ŽABÍ STEHÝNKA A HLEMÝŽDI 6.1. Žbími stehýnky se rozumí zdní část těl živočišných druhů z rodu Rn (čeleď Rnide) oddělená příčným řezem z předními končetinmi, vykuchné stžené Hlemýždi se rozumějí suchozemští plži živočišného druhů Helix pomti Linné, Helix spers Muller, Helix lucorum živočišných druhů čeledi Achtinide. 7. ZPRACOVANÉ PRODUKTY 7.1. Msnými výrobky se rozumějí zprcovné produkty získné zprcováním ms nebo dlším zprcováním tkto zprcovných produktů, tkže z řezné plochy je zřejmé, že produkt pozbyl znků chrkteristických pro čerstvé mso Mléčnými výrobky se rozumějí zprcovné produkty získné zprcováním syrového mlék nebo dlším zprcováním tkto zprcovných produktů Vječnými výrobky se rozumějí zprcovné produkty získné zprcováním vjec, jejich různých složek nebo melnže nebo dlším zprcováním tkto zprcovných produktů Zprcovnými produkty rybolovu se rozumějí zprcovné produkty získné zprcováním produktů rybolovu nebo dlším zprcováním tkto zprcovných produktů Tveným nebo škvřeným živočišným tukem se rozumí tuk získný při tvení nebo škvření ms včetně kostí, určený k lidské spotřebě Škvrky se rozumějí zbytky po tvení nebo škvření obshující bílkoviny, po částečném oddělení tuku vody Želtinou se rozumí přírodní rozpustná bílkovin, želírující nebo neželírující, získná částečnou hydrolýzou kolgenu vyráběného z kostí, kůží kožek, šlch vziv zvířt Kolgenem se rozumí bílkovinný produkt z kostí, kůží, kožek šlch zvířt, vyráběný v souldu s příslušnými poždvky tohoto nřízení Oprcovnými žludky, močovými měchýři střevy se rozumějí žludky, močové měchýře střev, které byly po získání vyčištění oprcovány, npř. solením, záhřevem nebo sušením. 8. JINÉ DEFINICE 8.1. Produkty živočišného původu se rozumějí: potrviny živočišného původu, včetně medu krve, Rev

15 nřízení (ES) č. 853/2004 živí mlži, živí ostnokožci, živí pláštěnci živí mořští plži určení k lidské spotřebě, jiní živočichové určení k tomu, by byli připrveni k dodání jko živí konečnému spotřebiteli Velkoobchodem se rozumí potrvinářský podnik skládjící se z několik oddělených jednotek se společným zřízením odděleními, v němž jsou potrviny prodávány provozovtelům potrvinářských podniků Rev

16 nřízení (ES) č. 853/2004 PŘÍLOHA II POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE VÍCE PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU ODDÍL I: OZNAČOVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ZNAČKOU Pokud je to v souldu s článkem 5 nebo 6 podle ustnovení přílohy III poždováno, musí provozovtelé potrvinářských podniků zjistit, by byly produkty živočišného původu oznčeny identifikční znčkou umístěnou v souldu s následujícími ustnoveními: A. UMÍSTĚNÍ IDENTIFIKAČNÍ ZNAČKY 1. Produkt musí být optřen identifikční znčkou před tím, než opustí podnik. 2. Nová znčk všk nemusí být n produkt umístěn, pokud není odstrněn jeho dlší obl /nebo první obl nebo pokud není dále zprcováván v jiném podniku, přičemž v tkovém přípdě musí nová znčk obshovt číslo schválení podniku, v němž se tyto činnosti prováděly. 3. Identifikční znčk není nezbytná v přípdě vjec, u nichž jsou poždvky n oznčování stnoveny v nřízení (ES) č. 1907/ Provozovtelé potrvinářských podniků musí v souldu s článkem 18 nřízení (ES) č. 178/2002 zvést systémy postupy pro zjištění provozovtelů potrvinářských podniků, od nichž odebrli produkty živočišného původu jimž tkové produkty dodli. B. FORMA IDENTIFIKAČNÍ ZNAČKY 5. Znčk musí být sndno čitelná nesmztelná, pro příslušné orgány zřetelně viditelná. 6. N znčce musí být uvedeno jméno země, ve které se podnik nchází, které může být uvedeno celé nebo jko dvoupísmenný kód v souldu s příslušnou ISO normou. V přípdě členských států jsou to kódy AT, BE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE UK. Provozovtelé potrvinářských podniků mohou ndále používt zásoby mteriál, které objednli před vstupem tohoto nřízení v pltnost, to ž do vyčerpání zásob nebo nutnosti výměny. 7. N znčce musí být uvedeno číslo schválení podniku. Pokud podnik vyrábí jk potrviny, n které se vzthuje toto nřízení, tk potrviny, n něž se toto nřízení nevzthuje, může provozovtel potrvinářského podniku používt tutéž identifikční znčku pro ob typy potrvin. 8. Pokud se podnik nchází n území Společenství, musí být znčk oválná musí obshovt zkrtku CE, EC, EF, EG, EK nebo EY. C. ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ 9. Podle typu obchodní úprvy různých produktů živočišného původu může být znčk umístěn přímo n produkt, n první obl nebo n dlší obl, nebo může být ntištěn n etiketu připevněnou n produkt, první obl nebo dlší obl. Znčkou může být tké neodstrnitelný štítek z odolného mteriálu. 10. V přípdě dlšího blení obshujícího porcovné mso nebo droby musí být znčk umístěn n etiketě připevněné n dlším oblu nebo ntištěn n dlší obl tkovým způsobem, by při jeho otevření došlo ke zničení znčky. Není to všk nezbytné, jestliže je otevíráním obl zničen. Pokud první obl poskytuje tutéž ochrnu jko dlší obl, může být etiket umístěn n prvním oblu. 11. U produktů živočišného původu, které jsou umístěny v přeprvních kontejnerech nebo velkých bleních jsou určeny pro dlší mnipulci, zprcování, první blení nebo dlší blení v jiném podniku, může být znčk umístěn n vnější povrch kontejneru nebo dlšího oblu. 12. U tekutých nebo grnulovných produktů živočišného původu nebo produktů živočišného původu v prášku přeprvovných jko volně ložené u produktů rybolovu přeprvovných jko volně 23 Nřízení Rdy (EHS) č. 1907/90 ze dne 26. červn 1990 o některých obchodních normách pro vejce (Úř. věst. č. L 173, , s. 5), jk bylo nposledy změněno nřízením (ES) č. 2052/2003 (Úř. věst. č. L 305, , s. 1) Rev

17 nřízení (ES) č. 853/2004 ložené není identifikční znčk nezbytná, pokud průvodní dokldy obshují údje stnovené v bodech 6, 7, příp Pokud jsou produkty živočišného původu bleny pro přímé dodání konečnému spotřebiteli, postčuje umístit znčku pouze n vnější strnu oblu. 14. Pokud se znčk umísťuje přímo n produkty živočišného původu, musí být použitá brviv povolen v souldu s předpisy Společenství o používání brviv v potrvinách. ODDÍL II: CÍLE POSTUPŮ ZALOŽENÝCH NA HACCP 1. Provozovtelé potrvinářských podniků provozující jtk musí zjistit, že postupy, které zvedli v souldu s obecnými poždvky článku 5 nřízení (ES) č. 852/2004 splňují poždvky, které jsou podle nlýzy rizik nezbytné, zvláštní poždvky uvedené v odstvci Postupy musí zručovt, že kždé zvíře přípdně kždá prtie zvířt přijtá do prostor jtek ) je řádně oznčeno; b) doprovází příslušné informce z hospodářství původu uvedené v oddílu III.; c) nepochází z hospodářství nebo z oblsti poléhjící z hygienických nebo veterinárních důvodů zákzu nebo jinému omezení přemísťování, pokud to nepovolí příslušný orgán ; d) je čisté; e) je zdrvé, pokud to může potrvinářský podnik posoudit; f) je při příjezdu n jtk v uspokojivém stvu z hledisk pohody zvířt. 3. Nejsou-li splněny některé z poždvků uvedených v odstvci 2, musí tuto skutečnost provozovtel potrvinářského podniku oznámit příslušnému orgánu přijmout vhodná optření. ODDÍL III: INFORMACE O POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI Provozovtelé potrvinářských podniků provozující jtk musí podle potřeby poždovt, obdržet kontrolovt informce o potrvinovém řetězci stnovené v tomto oddílu týkjící se zvířt, kromě volně žijící zvěře, která jsou odeslán nebo mjí být odeslán n jtk, musí podle nich jednt. 1. Provozovtelé jtek nesmějí přijmout do prostor jtek zvířt, pokud si nevyžádli neobdrželi příslušné informce z hledisk zdrvotní nezávdnosti potrvin, které jsou obsženy v záznmech vedených v hospodářství původu zvířt v souldu s nřízením č. 852/ Provozovtelé jtek musí tyto informce obdržet nejpozději 24 hodin před příjezdem zvířt n jtk, s výjimkou přípdů uvedených v bodě Informce význmné z hledisk zdrvotní nezávdnosti potrvin uvedené v bodě 1 musí zhrnovt zejmén: ) nákzový sttus hospodářství nebo oblsti původu zvířt, b) zdrvotní stv zvířt, c) veterinární léčivé příprvky s ochrnnou lhůtou podávné zvířtům během příslušného období nebo jiné ošetření zvířt, společně s dty jejich podávání s délkou ochrnných lhůt, d) výskyt onemocnění, které mohou mít vliv n zdrvotní nezávdnost ms, e) výsledky vyšetření vzorků odebrných od zvířt nebo jiných vzorků odebrných pro účely dignostiky onemocnění, která mohou mít vliv n zdrvotní nezávdnost ms, včetně vzorků odebrných v rámci sledování tlumení zoonóz reziduí, pokud jsou význmné z hledisk ochrny zdrví lidí, f) příslušné zprávy o předchozích prohlídkách před poržením prohlídkách po poržení zvířt pocházejících z téhož hospodářství, zejmén včetně zpráv úředního veterinárního lékře, g) údje o výrobě, pokud svědčit pro výskyt nákzy, h) jméno dresu soukromého veterinárního lékře, který obvykle nvštěvuje hospodářství původu zvířt. 4. ) Provozovtel jtek všk nemusí obdržet: Rev

18 nřízení (ES) č. 853/2004 i) informce uvedené v bodě 3 písm. ), b), f) h), pokud mu již jsou známy (npř. v rámci stálé dohody nebo z progrmu zbezpečování jkosti); nebo ii) informce uvedené v bodě 3 písm. ), b), f) g), pokud výrobce prohlásí, že nejsou žádné příslušné informce, které je třeb sdělit. b) Informce nemusí být sděleny doslovně tk, jk jsou uvedeny v záznmech hospodářství původu zvířt. Mohou být sděleny v elektronické formě nebo ve formě stndrdního prohlášení podepsného výrobcem. 5. Provozovtelé potrvinářských podniků, kteří se rozhodli přijmout zvířt do prostor jtek poté, co posoudili příslušné informce o potrvinovém řetězci, musí dát tyto informce s výjimkou přípdů uvedených v bodě 7 neprodleně k dispozici úřednímu veterinárnímu lékři, to nejpozději do 24 hodin před příjezdem zvířete nebo prtie zvířt. Provozovtel potrvinářského podniku musí před prohlídkou před poržením dotčeného zvířete sdělit úřednímu veterinárnímu lékři všechny informce význmné ze zdrvotního hledisk. 6. Pokud je n jtk doprveno zvíře bez informcí o potrvinovém řetězci, musí to provozovtel neprodleně ohlásit úřednímu veterinárnímu lékři. Zvíře nesmí být porženo, dokud to nepovolí úřední veterinární lékř. 7. Pokud to příslušný orgán povolí, postčuje, by zvířt doprovázely informce o potrvinovém řetězci ž při příjezdu n jtk, nmísto jejich doručení nejméně 24 hodin předem, to v přípdě: ) prst, drůbeže nebo zvěře ve frmovém chovu, podrobených prohlídce před poržením v hospodářství původu, pokud zvířt doprovází osvědčení podepsné veterinárním lékřem uvádějící, že veterinární lékř zvířt vyšetřil v hospodářství původu shledl je zdrvými, b) domácích lichokopytníků, c) zvířt, která byl nuceně poržen, pokud zvířt doprovází prohlášení podepsné veterinárním lékřem o příznivém výsledku prohlídky před poržením, d) zvířt, která nejsou n jtk doprven přímo z hospodářství původu. Provozovtelé jtek musí příslušné informce vyhodnotit. Pokud přijmou zvířt k porážce, musí předt dokldy uvedené v písmenech ) c) úřednímu veterinárnímu lékři. Zvíře nesmí být porženo nebo následně oprcováno, dokud to nepovolí úřední veterinární lékř. 8. Provozovtelé potrvinářských podniků musí zkontrolovt dokldy (psy), které doprovázejí domácí lichokopytníky s cílem ujistit se, že zvíře je určeno n porážku k lidské spotřebě. Pokud přijmou zvířt k porážce, musí tyto dokldy (psy) předt úřednímu veterinárnímu lékři Rev

19 nřízení (ES) č. 853/2004 PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY ODDÏL I: MASO DOMÁCÍCH KOPYTNÍKŮ KAPITOLA I: PŘEPRAVA ŽIVÝCH ZVÍŘAT NA JATKA Provozovtelé potrvinářských podniků přeprvující živá zvířt n jtk musí zjistit dodržení následujících poždvků. 1. Během svozu přeprvy musí být se zvířty mnipulováno šetrně, by zbytečně netrpěl. 2. Zvířt, která vykzují příznky onemocnění nebo která pocházejí ze stád, o němž je známo, že je nkženo původci onemocnění, mohou být přeprven n jtk pouze pokud to povolí příslušný orgán. KAPITOLA II: POŽADAVKY NA JATKA Provozovtelé potrvinářských podniků musí zjistit, by stvb, uspořádání vybvení jtek, ve kterých se poráží domácí kopytníci, vyhovovly následujícím poždvkům. 1. ) Jtk musí mít dosttečně velké hygienické stáje, pokud to klimtické podmínky dovolí, předporážkové ustájení, které lze sndno čistit dezinfikovt. Tto zřízení musí mít vybvení pro npájení podle potřeby krmení zvířt. Odvádění odpdních vod nesmí ovlivnit zdrvotní nezávdnost potrvin. b) Jtk musí být tké vybven oddělenými uzmyktelnými prostormi, nebo pokud to klimtické podmínky dovolí, ohrdmi pro nemocná nebo podezřelá zvířt vybvenými smosttnou knlizcí umístěnými tk, by nedošlo ke kontminci jiných zvířt, pokud příslušný orgán nepovžuje tyto prostory z nezbytné. c) Stáje musí být tk veliké, by byl zjištěn pohod zvířt. Jejich uspořádání musí umožňovt provádění prohlídky před poržením včetně oznčení zvířt nebo skupin zvířt. 2. Z účelem vyloučení kontmince ms musí ) mít dosttečný počet prostor odpovídjící prováděným činnostem, b) mít smosttný prostor pro vyprzdňování čištění žludků střev, pokud příslušný orgán nepovolí v jednotlivých přípdech pro určitá jtk čsové oddělení těchto činností; c) zjišťovt prostorové nebo čsové oddělení těchto činností: i) omráčení vykrvení, ii) u prst npřování, odštětinování, dočišťování oplování, iii) vykolení dlší oprcování; iv) mnipulce s čistými střevy dršťkmi, v) příprv čištění jiných drobů, zejmén stžení kůže hlv, pokud se neprovádí n porážecí lince, vi) blení drobů vii) expedice ms, d) být zřízen tk, by nedocházelo ke styku ms s podlhou, stěnmi vybvením e) mít porážecí linky, které (jsou-li používány) jsou nvrženy tk, by umožňovly plynulý postup porážky znemožňovly křížovou kontminci mezi jednotlivými částmi porážecí linky. Pokud je v týchž prostorách provozováno více porážecích linek, musí být dosttečně odděleny, by nedošlo ke křížové kontminci. 3. Musí mít zřízení pro dezinfekci nástrojů horkou vodou o teplotě lespoň 82 C nebo jiný systém s rovnocenným účinkem. 4. Zřízení, v němž si změstnnci mnipulující s nebleným msem myjí ruce, musí mít bterie, bránící rozšíření kontmince Rev

20 nřízení (ES) č. 853/ Musí mít k dispozici uzmyktelné zřízení pro chldírenské skldování pozstveného ms smosttné uzmyktelné zřízení pro skldování ms prohlášeného z nepoživtelné. 6. Musí mít k dispozici smosttné místo s vhodným zřízením pro čištění, mytí dezinfekci doprvních prostředků pro hospodářská zvířt. Jtk všk tkové prostory zřízení nemusí mít, pokud to povolí příslušný orgán pokud jsou úředně schválené prostory zřízení v blízkosti. 7. Musí mít uzmyktelné zřízení vyhrzené pro porážku nemocných nebo podezřelých zvířt. Není to všk podmínkou, pokud se tková porážk provádí v jiném podniku k tomuto účelu příslušným orgánem schváleném, nebo po ukončení normální porážky. 8. Pokud se n jtkách sklduje kejd nebo obsh trávicího ústrojí, musí k tomuto účelu být k dispozici zvláštní prostor nebo místo. 9. Musí mít odpovídjícím způsobem vybvené uzmyktelné zřízení přípdně místnost vyhrzenou pro veterinární službu. KAPITOLA III: POŽADAVKY NA BOURÁRNY Provozovtelé potrvinářských podniků musí zjistit, by bourárny mnipulující s msem domácích kopytníků: 1. byly vybudovány tk, by zmezily kontminci ms, zejmén ) umožněním plynulého postupu činností nebo b) zjištěním oddělení různých výrobních prtií, 2. měly prostory pro oddělené skldování bleného nebleného ms, pokud nejsou skldovány v různých čsech nebo nejsou skldovány tkovým způsobem, že oblový mteriál způsob skldování nemohou být zdrojem kontmince ms; 3. měly bourárny vybvené tk, by byly splněny poždvky kpitoly V; 4. měly zřízení, v němž si změstnnci mnipulující s nebleným msem myjí ruce, vybvené tk, by nedošlo k šíření kontmince; 5. měly zřízení pro dezinfekci nástrojů horkou vodou o teplotě lespoň 82 C nebo jiný systém s rovnocenným účinkem. KAPITOLA IV: HYGIENA PORÁŽKY Provozovtelé potrvinářských podniků provozující jtk, n nichž se poráží domácí kopytníci, musí zjistit dodržení následujících poždvků. 1. Po příjezdu n jtk musí být zvířt poržen bez zbytečného odkldu. Pokud to všk vyždují poždvky n pohodu zvířt, musí být zvířtům před porážkou poskytnut dob n odpočinek. 2. ) Mso z jiných zvířt než jsou zvířt uvedená v písmenech b) c) nesmí být použito k lidské spotřebě, pokud tto zvířt byl usmrcen jink než porážkou n jtkách. b) N jtk smějí být doprven pouze živá zvířt určená k poržení, s výjimkou i) zvířt, která byl nuceně poržen mimo jtk v souldu s kpitolou VI; ii) zvířt poržených v místě chovu v souldu s oddílem III; iii) volně žijící zvěře v souldu s oddílem IV kpitolou II. c) Mso zvířt, která byl po úrzu n jtkách nuceně poržen, může být použito k lidské spotřebě, pokud při prohlídce nejsou nlezen jiná vážná pornění než pornění způsobená úrzem. 3. Zvířt, přípdně kždá prtie zvířt, zslná n jtk musí být oznčen tk, by bylo možné zpětně vysledovt jejich původ. 4. Zvířt musí být čistá. 5. Provozovtelé jtek musí dodržovt pokyny veterinárních lékřů jmenovných příslušným orgánem v souldu s nřízením (ES) č. 854/2004, by zjistili, že u kždého zvířete určeného k porážce se z vhodných podmínek provede prohlídk před poržením Rev

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a (1) Chovatel může v malých množstvích a) prodávat živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu ve svém

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1024/2009 ze dne 29. října 2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, o snížení

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betahistin Mylan 8 mg Betahistin Mylan 16 mg tablety (betahistini dihydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betahistin Mylan 8 mg Betahistin Mylan 16 mg tablety (betahistini dihydrochloridum) Sp.zn. sukls56597/2012, sukls56641/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Bethistin Myln 8 mg tblety (bethistini dihydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příblovou informci dříve, než zčnete

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Dveřní a podlahové zavírače

Dveřní a podlahové zavírače Dveřní podlhové zvírče Dveřní zvírče, s.r.o., člen celosvětového zámkřského koncernu ASSA ABLOY AB, zujímá vedoucí postvení n českém trhu změřeném n bezpečnostní systémy, zámky ochrnu mjetku. Výrobky společnosti,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY o podmínkách

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010 Příloh č. 2 k rozhodnutí o změně registrce sp.zn. sukls184943/2010 příloh k sp.zn.sukls44956/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Biclutmide Bluefish 50 mg pothovné tblety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008 21.11.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 311/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

režimu. Proto by měla být příprava jídel odpovídajícím způsobem omezena.

režimu. Proto by měla být příprava jídel odpovídajícím způsobem omezena. 11.7.2008 Úřední věstník Evropské unie L 183/17 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.8.2013 Úřední věstník Evropské unie C 223/1 (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny pro různé kategorie změn, pro provádění postupů stanovených v kapitolách,

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná (dále jen oprávněná strn) I.2. studentk student denního studi oboru 23-45-L/005 Mechnik číslicově řízených strojů studentkou - studentem. v zstoupení

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3858 Sbírka zákonů č. 308 / 2011 Částka 108 308 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2009R1152 CS 17.04.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1152/2009 ze dne 27. listopadu

Více

Prvovýroba mléka a vajec z pohledu kontroly podmíněnosti. dozoru

Prvovýroba mléka a vajec z pohledu kontroly podmíněnosti. dozoru Prvovýroba mléka a vajec z pohledu kontroly podmíněnosti nosti při i veterinárn rně-hygienickém dozoru MVDr. Jiří Hlaváček Náměšť n. O. 2010 Co byste se měli m dozvědět? Produkce syrového mléka a vajec

Více

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso STROJNĚ ODDĚLENÉ MASO Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace inovace

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory.

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory. L 193/6 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2007 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více