NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)"

Transkript

1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící se bezpečnosti potrvin EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem n Smlouvu o zložení Evropského společenství, zejmén n články 37, 95, 133 n čl. 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy, s ohledem n návrh Komise 1, s ohledem n stnovisko Hospodářského sociálního výboru 2, s ohledem n stnovisko Výboru regionů 3, v souldu s postupem podle článku 251 Smlouvy 4, vzhledem k těmto důvodům: (1) Volný pohyb bezpečných zdrvých potrvin je důležitým hlediskem vnitřního trhu význmně přispívá ke zdrví blhu občnů k jejich sociálním hospodářským zájmům. (2) Při provádění politik Společenství je třeb zjistit vysokou úroveň ochrny lidského život zdrví. (3) Volného pohybu potrvin krmiv v rámci Společenství může být dosženo pouze tehdy, nebudou-li se poždvky n bezpečnost potrvin krmiv mezi jednotlivými členskými státy význmně lišit. (4) Mezi potrvinovým právem členských států jsou velké rozdíly, pokud jde o pojetí, zásdy postupy. Přijímjí-li členské státy optření týkjící se potrvin, mohou tyto rozdíly bránit volnému pohybu potrvin, vytvářet nerovné podmínky soutěže, tím přímo ovlivňovt fungování vnitřního trhu. (5) Je tedy nezbytné sblížit tto pojetí, tyto zásdy postupy, by byl vytvořen společná zákldn pro optření regulující potrviny krmiv, která jsou přijímán v členských státech n úrovni Společenství. Je všk nezbytné poskytnout dosttek čsu pro přizpůsobení všech protichůdných ustnovení v existujících právních předpisech, jk n vnitrostátní úrovni, tk n úrovni Společenství, stnovit, že do ukončení tohoto přizpůsobení mjí být předpisy používány s přihlédnutím k zásdám uvedeným v tomto nřízení. (6) Vod je konzumován přímo nebo nepřímo jko jiné potrviny, přispívá tedy k celkové expozici spotřebitele přijtým látkám, včetně chemických mikrobiologických kontminujících látek. Vzhledem k tomu, že jkost vody určené k lidské spotřebě je již regulován směrnicemi Rdy 80/778/ EHS 5 98/83/ES 6, postčuje v tomto nřízení brát v úvhu vodu ž z místem dodržování hodnot podle definice v článku 6 směrnice 98/83/ES. (7) Do potrvinového práv je vhodné zhrnout poždvky n krmivo, zejmén n jeho výrobu použití, je li toto krmivo určeno pro hospodářská zvířt, niž jsou dotčeny podobné poždvky, které jsou dosud používány které budou používány v budoucnu v právních předpisech o krmivech, vzthujících se n veškerá zvířt, včetně zvířt v zájmovém chovu. (8) Společenství se při příprvě potrvinového práv rozhodlo pro vysokou úroveň ochrny zdrví jko zásdu, kterou použije nediskriminčně bez ohledu n to, zd se s potrvinmi nebo krmivy obchoduje n vnitřním nebo mezinárodním trhu. (9) Je nezbytné zjistit, by spotřebitelé, osttní dotčené osoby obchodní prtneři měli důvěru v postupy rozhodování používné v oblsti potrvinového práv, v jejich vědecký zákld strukturu, jkož i v nezávislost institucí zjišťujících ochrnu zdrví dlších zájmů. 1 Úř. věst. C 96 E, , s Úř. věst. C 155, , s Stnovisko ze dne 14. červn 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). 4 Stnovisko Evropského prlmentu ze dne 12. červn 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rdy ze dne 17. září 2001 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) rozhodnutí Evropského prlmentu ze dne 11. prosince 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rdy ze dne 21. ledn Úř. věst. L 229, , s. 11. Směrnice zrušená směrnicí 98/83/ES. 6 Úř. věst. L 330, , s

2 (10) Zkušenost ukázl, že je nezbytné přijmout optření, která zručí, že n trh nebudou uváděny potrviny, které nejsou bezpečné, že budou existovt systémy umožňující identifikovt řešit problémy bezpečnosti potrvin, to s cílem zjistit správné fungování vnitřního trhu chránit lidské zdrví. Podobné otázky by měly být řešeny v oblsti bezpečnosti krmiv. (11) V zájmu dosttečně komplexního jednotného přístupu k bezpečnosti potrvin by měl existovt širší definice potrvinového práv zhrnující širokou škálu ustnovení s přímým nebo nepřímým účinkem n bezpečnost potrvin krmiv, zejmén ustnovení o mteriálech předmětech, které jsou ve styku s potrvinmi, o krmivech dlších zemědělských vstupech n úrovni prvovýroby. (12) S cílem zjistit bezpečnost potrvin je nezbytné vzít v úvhu všechn hledisk řetězce výroby potrvin jko celek, to od prvovýroby výroby krmiv ž po prodej nebo dodávky potrvin spotřebiteli, neboť kždý článek může mít potenciální dopd n bezpečnost potrvin. (13) Zkušenost ukázl, že je z tohoto důvodu nezbytné vzít v úvhu produkci, výrobu, přeprvu distribuci krmiv, jimiž jsou krmen zvířt určená k získávání potrvin, rovněž produkci živočichů, kteří mohou být použiti jko krmivo n rybích frmách, neboť neúmyslná nebo úmyslná kontmince krmiv flšování nebo podvodné nebo jiné nepřípustné prktiky s tím související mohou mít přímý či nepřímý vliv n bezpečnost potrvin. (14) Z téhož důvodu je nezbytné brát v úvhu dlší metody zemědělské vstupy n úrovni prvovýroby jejich potenciální vliv n celkovou bezpečnost potrvin. (15) Propojení špičkových lbortoří n regionální nebo meziregionální úrovni s cílem zjistit nepřetržité sledování bezpečnosti potrvin by mohlo hrát důležitou roli při předcházení potenciálních zdrvotních rizik pro občny. (16) Optření, která v oblsti potrvin krmiv přijmou členské státy Společenství, by měl být obecně zložen n nlýze rizik, s výjimkou přípdů, kdy to není vhodné vzhledem k okolnostem nebo povze optření. Využití nlýzy rizik před přijetím tkových optření by měl zbránit tomu, by byly vytvářeny neodůvodněné překážky volnému pohybu potrvin. (17) Je-li záměrem potrvinového práv snížit nebo vyloučit zdrvotní riziko nebo tomuto riziku předcházet, pk tři nvzájem propojené složky nlýzy rizik hodnocení rizik, řízení rizik sdělování o riziku předstvují systemtickou metodologii pro stnovení účinných, přiměřených cílených optření nebo jiných kroků k ochrně zdrví. (18) V zájmu důvěry ve vědecký zákld potrvinového práv by mělo být hodnocení rizik prováděno nezávislým, objektivním průhledným způsobem n zákldě dostupných vědeckých informcí údjů. (19) Je uznáváno, že vědecké hodnocení rizik nemůže v některých přípdech smo o sobě poskytnout veškeré informce, n nichž musí být zloženo rozhodnutí v rámci řízení rizik, že je zákonitě nutné vzít v úvhu dlší důležité fktory, zejmén fktory společenské, hospodářské, trdiční, etické environmentální, jkož i proveditelnost kontroly. (20) K zjištění ochrny zdrví ve Společenství byl použit zásd předběžné optrnosti, čímž byly vytvořeny překážky pro volný pohyb potrvin krmiv. Proto je nezbytné přijmout v celém Společenství jednotný zákld pro použití této zásdy. (21) Z určitých zvláštních okolností, kdy jsou život nebo zdrví vystveny riziku, všk z vědeckého hledisk přetrvává nejistot, stnoví zásd předběžné optrnosti mechnismus pro stnovení optření v rámci řízení rizik nebo dlších optření pro zjištění vysoké úrovně ochrny zdrví, která byl ve Společenství zvolen. (22) Bezpečnost potrvin ochrn zájmů spotřebitele je předmětem rostoucího zájmu široké veřejnosti, nevládních orgnizcí, profesních sdružení, mezinárodních obchodních prtnerů obchodních orgnizcí. Důvěru spotřebitelů obchodních prtnerů je nezbytné zjistit otevřenou průhlednou příprvou potrvinového práv tím, že orgány veřejné moci přijímjí vhodná optření s cílem informovt veřejnost v přípdech, kdy existují dosttečné důvody pro podezření, že určitá potrvin může předstvovt zdrvotní riziko. (23) Bezpečnost důvěr spotřebitelů ve Společenství ve třetích zemích mjí prvořdou důležitost. Společenství je n předním místě v celosvětovém obchodu s potrvinmi krmivy v tomto postvení uzvřelo mezinárodní obchodní dohody přispívá k rozvoji mezinárodních norem, o něž se potrvinové právo opírá, nediskriminčně podporuje zásdy volného obchodu s bezpečnými krmivy bezpečnými, zdrvými potrvinmi, přičemž postupuje v souldu s poctivou etickou obchodní prxí. 2

3 (24) Je nezbytné zjistit, by potrviny krmiv vyvážené nebo znovu vyvážené ze Společenství byly v souldu s právem Společenství nebo splňovly poždvky stnovené zemí dovozu. V osttních přípdech mohou být potrviny krmiv vyváženy nebo znovu vyváženy pouze s výslovným souhlsem země dovozu. Je všk nezbytné zjistit, by potrviny poškozující zdrví nebo krmiv, která nejsou bezpečná, nebyly vyváženy nebo znovu vyváženy ni v přípdě souhlsu země dovozu. (25) Je nezbytné stnovit obecné zásdy pro obchodování s potrvinmi krmivy, jkož i cíle zásdy, v souldu s nimiž se Společenství podílí n příprvě mezinárodních norem obchodních dohod. (26) Některé členské státy přijly horizontální právní předpisy o bezpečnosti potrvin, které zejmén ukládjí hospodářským subjektům obecnou povinnost uvádět n trh pouze bezpečné potrviny. Tyto členské státy všk upltňují různá zákldní kritéri, n jejichž zákldě stnoví, zd je potrvin bezpečná. Z důvodu těchto různých přístupů neexistence horizontálních právních předpisů v jiných členských státech mohou vzniknout překážky obchodu s potrvinmi. Podobně mohou vzniknout tké překážky obchodu s krmivy. (27) Je tedy nezbytné stnovit obecné poždvky s cílem dosáhnout toho, by n trh byly uváděny pouze bezpečné potrviny krmiv, tím zjistit řádné fungování vnitřního trhu s těmito výrobky. (28) Zkušenost ukázl, že fungování vnitřního trhu s potrvinmi nebo krmivy může být ohroženo v přípdech, kdy není možné zjistit původ potrvin krmiv. Je proto nezbytné vytvořit komplexní systém sledovtelnosti v potrvinářských podnicích krmivářských podnicích, by produkty mohly být cíleně přesně sthovány z trhu nebo by spotřebitelé nebo kontrolní úředníci byli informováni, by se tk zbránilo přípdnému zbytečnému nrušení trhu většího rozshu v přípdě problémů s bezpečností potrvin. (29) Je nezbytné zjistit, by potrvinářský nebo krmivářský podnik, včetně dovozce, byl přinejmenším schopen identifikovt podnik, ze kterého byly dodány potrviny, krmivo, zvíře nebo látk, kterou lze do potrviny nebo krmiv přidt, to s cílem zjistit ve všech fázích sledovtelnost pro přípd šetření. (30) Provozovtel potrvinářského podniku má nejlepší předpokldy vytvořit spolehlivý systém dodávání potrvin zjistit, by dodávné potrviny byly bezpečné; měl by tedy mít primární právní odpovědnost z zjištění bezpečnosti potrvin. Ačkoli tto zásd existuje v některých členských státech v některých oblstech potrvinového práv, v jiných oblstech to není výslovně stnoveno nebo tuto odpovědnost přebírjí příslušné orgány členských států n zákldě kontrolních činností, které provádějí. Tyto rozdíly mohou vytvářet překážky obchodu nrušovt soutěž mezi provozovteli potrvinářských podniků v různých členských státech. (31) Podobné poždvky by se měly vzthovt n krmiv n provozovtele krmivářských podniků. (32) Vědecký technický zákld právních předpisů Společenství týkjících se bezpečnosti potrvin krmiv by měl přispět k dosžení vysoké úrovně ochrny zdrví ve Společenství. Společenství by mělo mít v této oblsti vysoce kvlitní, nezávislou účinnou vědeckou technickou podporu. (33) Vzrůstá význm složitost vědeckých technických otázek týkjících se bezpečnosti potrvin krmiv. Zřízení Evropského úřdu pro bezpečnost potrvin (dále jen úřd ) by mělo posílit součsný systém vědecké technické podpory, který již není schopen uspokojovt rostoucí poždvky, které jsou n něj kldeny. (34) V souldu s obecnými zásdmi potrvinového práv by měl úřd plnit roli nezávislého vědeckého referenčního prcoviště při hodnocení rizik, tím npomáht při zjišťování řádného fungování vnitřního trhu. Může být vyzván k tomu, by vyjdřovl stnovisk ke sporným vědeckým otázkám, umožnil tk orgánům Společenství členským státům přijímt informovná rozhodnutí v rámci řízení rizik nezbytná k zjištění bezpečnosti potrvin krmiv, což součsně přispěje k tomu, by se vnitřní trh nerozpdl v důsledku přijímání neopodsttněných nebo zbytečných překážek volnému pohybu potrvin krmiv. (35) Úřd by měl být nezávislým vědeckým zdrojem doporučení, informcí sdělování v oblsti rizik, by přispěl ke zvýšení důvěry spotřebitelů; má-li být zjištěn návznost mezi hodnocením rizik, řízením rizik sdělováním o riziku, je nutné posílit součinnost mezi těmi, kteří se hodnocením řízením rizik zbývjí. (36) Úřd by měl poskytovt komplexní nezávislý vědecký názor n bezpečnost n dlší hledisk celých potrvinových krmivových řetězců, což předpokládá širokou působnost úřdu. T by měl zhrnovt otázky, které mjí přímý nebo nepřímý dopd n bezpečnost potrvinových krmivových řetězců, n zdrví dobré životní podmínky zvířt ochrnu rostlin. Je všk nezbytné zjistit, by 3

4 se úřd změřil n bezpečnost potrvin by jeho úkoly v otázkách zdrví dobrých životních podmínek zvířt ochrny rostlin, které nejsou spojeny s bezpečností potrvinového řetězce, byly omezeny n poskytování vědeckých stnovisek. V rámci svého poslání by měl úřd rovněž poskytovt vědecké pordenství technickou podporu v otázkách lidské výživy z hledisk právních předpisů Společenství n žádost Komise by měl poskytovt pomoc, pokud jde o sdělování v oblsti zdrvotních progrmů Společenství. (37) Vzhledem k tomu, že některé výrobky povolené potrvinovým právem, jko jsou pesticidy nebo přísdy do krmiv, mohou předstvovt riziko pro životní prostředí nebo pro bezpečnost prcovníků, měl by úřd rovněž zhodnotit některé otázky ochrny životního prostředí prcovníků n zákldě odpovídjících právních předpisů. (38) S cílem předejít duplicitnímu vědeckému hodnocení souvisejícím vědeckým stnoviskům ke geneticky modifikovným orgnismům by měl úřd rovněž vyprcovávt vědecká stnovisk k výrobkům jiným než potrviny krmiv, které souvisejí s geneticky modifikovnými orgnismy, jk jsou definovány ve směrnici 2001/18/ES 7, niž jsou dotčeny postupy stnovené v uvedené směrnici. (39) Poskytováním podpory ve vědeckých otázkách by měl úřd npomáht posílení úlohy, kterou Společenství členské státy hrjí při příprvě přijímání mezinárodních norem obchodních dohod v oblsti bezpečnosti potrvin. (40) Je třeb, by orgány Společenství, široká veřejnost zúčstněné osoby úřdu důvěřovly. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné zjistit jeho nezávislost, vysokou vědeckou úroveň, průhlednost výkonnost. Spolupráce s členskými státy je rovněž nepostrdtelná. (41) Z tímto účelem je třeb jmenovt správní rdu tkovým způsobem, by byl zjištěn nejvyšší odborná kvlifikce, široký rozsh odpovídjících odborných znlostí, npříkld v oblsti řízení veřejné správy, jkož i co největší zstoupení ze zeměpisného hledisk v rámci Unie. Toho lze dosáhnout vytvořením systému střídání různých zemí, z nichž pocházejí členové správní rdy, niž by byl některá funkce vyhrzen státním příslušníkům kteréhokoli členského státu. (42) Úřd by všk měl disponovt prostředky nezbytnými pro provádění všech poždovných úkolů, by mohl plnit své poslání. (43) Správní rd by měl mít nezbytnou prvomoc sestvovt rozpočet kontrolovt jeho plnění, vyprcovávt interní předpisy, přijímt finnční předpisy, jmenovt členy vědeckého výboru vědeckých komisí jmenovt výkonného ředitele. (44) Má-li úřd účinně fungovt, měl by úzce spoluprcovt s příslušnými orgány členských států. Z tímto účelem je třeb zřídit pordní sbor, který by rdil výkonnému řediteli, působil by jko mechnismus výměny informcí zjišťovl úzkou spolupráci, zejmén pokud jde o systém vzájemného propojení. Spolupráce vhodná výměn informcí by tké měl snížit n minimum možnost, by vznikl rozdílná vědecká stnovisk. (45) Úřd by měl v oblsti své působnosti převzít roli vědeckých výborů zřízených při Komisi, která spočívá ve vydávání vědeckých stnovisek. Tyto výbory je nutné reorgnizovt s cílem zjistit větší vědecký sould, pokud jde o potrvinový řetězec, umožnit jim, by prcovly účinněji. V rámci úřdu by proto měl být zřízen vědecký výbor stálé vědecké komise, by poskytovly tto stnovisk. (46) Má li být zručen nezávislost, musí být členy vědeckého výboru vědeckých komisí nezávislí vědečtí prcovníci přijtí n zákldě otevřeného výběrového řízení. (47) Úloh úřdu jko nezávislého vědeckého referenčního prcoviště znmená, že si jeho vědecké stnovisko může vyžádt nejen Komise, le tké Evropský prlment členské státy. Má-li být proces poskytování vědeckých stnovisek zvládnutelný jednotný, musí mít úřd možnost odmítnout nebo pozměnit žádost, to s odpovídjícím odůvodněním n zákldě předem stnovených kritérií. Rovněž je nutné přijmout optření, která by npomohl zbránit vzniku rozdílných vědeckých stnovisek. Pro přípd rozdílných vědeckých stnovisek vědeckých orgánů by měly být zvedeny postupy, které umožní sporné otázky vyřešit nebo poskytnout těm, kteří se zbývjí řízením rizik, srozumitelnou vědeckou informci, z níž mohou vycházet. (48) Úřd by měl mít rovněž možnost zdávt vyprcování vědeckých studií nezbytných pro plnění svého poslání měl by zjistit, by jeho způsob spolupráce s Komisí členskými státy zmezil zdvo- 7 Směrnice Evropského prlmentu Rdy 2001/18/ES ze dne 12. březn 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovných orgnismů do životního prostředí o zrušení směrnice Rdy 90/220/EHS (Úř. věst. L 106, , s. 1). 4

5 jené činnosti. To je třeb provádět otevřeným průhledným způsobem úřd by měl brát v úvhu odborníky struktury, které má Společenství k dispozici. (49) Skutečnost, že n úrovni Společenství neexistuje účinný systém sběru nlýzy údjů o potrvinovém řetězci, je povžován z velký nedosttek. Proto je třeb v oblstech působnosti úřdu vytvořit systém sběru nlýzy relevntních údjů, to v podobě sítě koordinovné úřdem. Tké je nutné přezkoumt sítě Společenství určené ke sběru údjů, které již existují v oblstech působnosti úřdu. (50) Lepší identifikce nově vznikjících rizik se může z dlouhodobého hledisk stát důležitým preventivním nástrojem členských států Společenství při provádění jejich politik. Je proto nezbytné předběžně zdt úřdu úkol shromžďovt informce udržovt bdělost, jkož i úkol hodnotit nově vznikjící rizik informovt o nich z účelem jejich prevence. (51) Zřízení úřdu by mělo členským státům umožnit, by se těsněji zpojily do vědeckých postupů. Pro tento účel by tedy měl existovt úzká spolupráce mezi úřdem členskými státy. Úřd by měl mít zejmén možnost zdávt určité úkoly orgnizcím v členských státech. (52) Je nezbytné dosáhnout rovnováhy mezi potřebou využívt vnitrostátní orgnizce k provádění úkolů pro úřd potřebou zjistit, by v zájmu celkového souldu byly tyto úkoly prováděny podle kritérií z tímto účelem stnovených. Stávjící postupy pro zdávání vědeckých úkolů členským státům, zejmén pokud jde o hodnocení dokumentce, kterou předkládá výrobní odvětví z účelem povolení některých látek, výrobků nebo postupů, by měly být přezkoumány do jednoho roku s cílem přihlédnout ke zřízení úřdu k novým možnostem, které poskytuje, přičemž hodnotící postupy by měly zůstt přinejmenším stejně přísné jko předtím. (53) Komise je i ndále plně odpovědná z sdělování optření v rámci řízení rizik. Proto by mělo mezi úřdem Komisí docházet k výměně odpovídjících informcí. Úzká spolupráce mezi úřdem, Komisí členskými státy je rovněž důležitá, by byl zjištěn jednotnost celého procesu sdělování. (54) Nezávislost úřdu jeho poslání informovt veřejnost znmenjí, že úřd bude moci nezávisle sdělovt údje spdjící do oblsti jeho působnosti s cílem poskytovt objektivní, spolehlivé sndno srozumitelné informce. (55) Členské státy dlší dotčené osoby by měly vhodným způsobem spoluprcovt ve specifické oblsti veřejných informčních kmpní, by byly zohledněny přípdné regionální prmetry přípdná návznost n zdrvotní politiku. (56) Vedle svých zásd činnosti zložených n nezávislosti průhlednosti by měl být úřd orgnizcí otevřenou kontktům se spotřebiteli dlšími zúčstněnými skupinmi. (57) Úřd je finncován ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. Vzhledem ke zkušenostem, získným zejmén při vyřizování povolení n zákldě dokumentce předkládné výrobním odvětvím, je všk třeb posoudit možnost vybírání popltků, to do tří let od vstupu tohoto nřízení v pltnost. Pokud jde o příspěvky plynoucí ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, pltí ndále rozpočtový proces Společenství. Kromě toho udit účetnictví provádí Účetní dvůr. (58) Je nezbytné umožnit účst evropských zemí, které nejsou členy Evropské unie, které všk uzvřely dohody, jež je zvzují provádět právní předpisy Společenství v oblsti působnosti tohoto nřízení. (59) Systém rychlého vrování již existuje v rámci směrnice Rdy 92/59/EHS ze dne 29. červn 1992 o obecné bezpečnosti výrobků 8. Rozsh působnosti stávjícího systému zhrnuje potrviny průmyslové výrobky, nikoli všk krmiv. Nedávné krizové situce v oblsti potrvin ukázly, že je třeb vytvořit lepší rozsáhlejší systém rychlého vrování, který by zhrnovl potrviny i krmiv. Tento uprvený systém by měl řídit Komise; členy jeho sítě by měly být členské státy, Komise úřd. Systém se nesmí týkt prvidel Společenství pro včsnou výměnu informcí v přípdě mimořádné rdiční situce podle rozhodnutí Rdy 87/600/Eurtom 9. (60) Nedávné události související s bezpečností potrvin ukázly potřebu stnovit vhodná optření pro mimořádné situce, která zjistí, by se v přípdě vážného ohrožení lidského zdrví, zdrví zvířt nebo životního prostředí vzthovl n všechny potrviny bez ohledu n druh původ n všechn krmiv společná optření. Tento komplexní přístup k mimořádným optřením v oblsti bezpečnosti potrvin by měl umožnit, by byly podniknuty účinné kroky by se předešlo uměle vytvářeným rozdílům v řešení vážného rizik souvisejícího s potrvinmi nebo krmivy. 8 Úř. věst. L 228, , s Úř. věst. L 371, , s

6 (61) Nedávné krizové situce v oblsti potrvin rovněž ukázly, jk je pro Komisi výhodné mít k dispozici náležitě uprvené rychlejší postupy krizového řízení. Tyto orgnizční postupy by měly umožnit lepší koordinci úsilí stnovit nejúčinnější optření n zákldě nejnovějších vědeckých pozntků. V uprvených postupech proto by měl být zohledněn působnost úřdu stnoveno, že v přípdě potrvinové krize poskytne úřd vědeckou technickou pomoc ve formě doporučení. (62) Má-li být zjištěn účinnější komplexní přístup k potrvinovému řetězci, je třeb zřídit Výbor pro potrvinový řetězec zdrví zvířt, který by nhrdil Stálý veterinární výbor, Stálý výbor pro potrviny Stálý výbor pro krmiv. V souvislosti s tím je nutné zrušit rozhodnutí Rdy 68/361/EHS 10, 69/414/ EHS 11 70/372/EHS 12. Ze stejného důvodu by měl Výbor pro potrvinový řetězec zdrví zvířt rovněž nhrdit Stálý fytosnitární výbor, to v rozshu jeho působnosti v oblsti příprvků n ochrnu rostlin stnovení mximálních limitů reziduí (podle směrnic 76/895/EHS 13, 86/362/EHS 14, 86/363/EHS 15, 90/642/EHS 16 91/414/EHS 17 ). (63) Optření nezbytná pro provedení tohoto nřízení by měl být přijt v souldu s rozhodnutím Rdy 1999/ 468/ES ze dne 28. červn 1999 o postupech pro výkon prováděcích prvomocí svěřených Komisi 18. (64) Je nezbytné, by hospodářské subjekty měly dosttek čsu přizpůsobit se některým poždvkům stnoveným tímto nřízením by Evropský úřd pro bezpečnost potrvin zhájil činnost dnem 1. ledn (65) Je důležité zbránit nejsnostem ohledně poslání úřdu Evropské gentury pro hodnocení léčivých příprvků (EMEA), zřízené nřízením Rdy (EHS) č. 2309/ Proto je nezbytné stnovit, že toto nřízení se použije, niž jsou dotčeny prvomoci, která má EMEA n zákldě právních předpisů Společenství, včetně prvomocí udělených nřízením Rdy (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. červn 1990, kterým se stnoví postup Společenství pro stnovení mximálních limitů reziduí veterinárních léčivých příprvků v potrvinách živočišného původu 20. (66) Pro dosžení zákldních cílů tohoto nřízení je nezbytné vhodné stnovit sbližování pojetí, zásd postupů, které tvoří společný zákld potrvinového práv ve Společenství, zřídit Evropský úřd pro bezpečnost potrvin. V souldu se zásdou proporcionlity stnovenou v článku 5 Smlouvy toto nřízení nepřekrčuje rámec toho, co je nezbytné pro dosžení sledovných cílů, PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: KAPITOLA I OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE Článek 1 Účel oblst působnosti 1. Toto nřízení obshuje zákldní ustnovení umožňující zjistit vysokou úroveň ochrny lidského zdrví zájmů spotřebitelů, pokud jde o potrviny, zejmén s přihlédnutím k rozmnitosti nbídky potrvin včetně trdičních výrobků, součsně zjišťovt účinné fungování vnitřního trhu. Stnoví jednotné zásdy povinnosti, prostředky pro vytvoření silné vědecké zákldny, účinná orgnizční optření postupy, z nichž se má vycházet při rozhodování v otázkách bezpečnosti potrvin krmiv. 2. Pro účely článku 1 stnoví toto nřízení obecné zásdy použitelné obecně pro potrviny krmiv, zejmén pro bezpečnost potrvin krmiv, to n úrovni Společenství n vnitrostátní úrovni. Toto nřízení zřizuje Evropský úřd pro bezpečnost potrvin. Stnoví postupy v otázkách, které mjí přímý nebo nepřímý vliv n bezpečnost potrvin krmiv. 10 Úř. věst. L 255, , s Úř. věst. L 291, , s Úř. věst. L 170, , s Úř. věst. L 340, , s. 26. Směrnice nposledy pozměněná směrnicí Komise 2000/57/ES (Úř. věst. L 244, , s. 76). 14 Úř. věst. L 221, , s. 37. Směrnice nposledy změněn směrnicí Komise 2001/57/ES (Úř. věst. L208, , s. 36). 15 Úř. věst. L 221, , s. 43. Směrnice nposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/57/ES. 16 Úř. věst. L 350, , s. 71. Směrnice nposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/57/ES. 17 Úř. věst. L 230, , s. 1. Směrnice nposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/49/ES (Úř. věst. L 176, , s. 61). 18 Úř. věst. L 184, , s Úř. věst. L 214, , s. 1. Nřízení pozměněné nřízením Komise (ES) č. 649/98 (Úř. věst. L 88, , s. 7). 20 Úř. věst. L 224, , s. 1. Nřízení nposledy pozměněné nřízením Komise (ES) č. 1553/2001 (Úř. věst. L 205, , s. 16). 6

7 3. Toto nřízení se vzthuje n všechny fáze výroby, zprcování distribuce potrvin krmiv. Nevzthuje se n prvovýrobu určenou pro osobní potřebu ni n domácí příprvu potrvin, mnipulci s nimi nebo jejich skldování z účelem osobní domácí spotřeby. Článek 2 Definice potrviny Pro účely tohoto nřízení se potrvinou rozumí jkákoli látk nebo výrobek, zprcovné, částečně zprcovné nebo nezprcovné, které jsou určeny ke konzumci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládt, že je člověk bude konzumovt. Mezi potrviny ptří nápoje, žvýkčky jkékoli látky včetně vody, které jsou úmyslně přidávány do potrviny během její výroby, příprvy nebo zprcování. Mezi potrviny ptří vod z místem dodržování hodnot podle definice v článku 6 směrnice 98/83/ES, niž jsou dotčeny poždvky směrnic 88/778/EHS 98/83/ES. Potrviny nezhrnují ) krmiv, b) živá zvířt, pokud nejsou připrven pro uvedení n trh k lidské spotřebě, c) rostliny před sklizní, d) léčivé příprvky ve smyslu směrnic Rdy 65/65/EHS 21 92/73/EHS 22, e) kosmetické prostředky ve smyslu směrnice Rdy 76/768/EHS 23, f) tbák tbákové výrobky ve smyslu směrnice Rdy 89/622/EHS 24, g) ommné psychotropní látky ve smyslu Jednotné úmluvy Orgnizce spojených národů o ommných látkách z roku 1961 Úmluvy Orgnizce spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971, h) rezidu kontminující látky. Článek 3 Dlší definice Pro účely tohoto nřízení se rozumí: 1) potrvinovým právem právní správní předpisy použitelné ve Společenství nebo n vnitrostátní úrovni pro potrviny obecně, zejmén pro bezpečnost potrvin; vzthuje se n všechny fáze výroby, zprcování distribuce potrvin rovněž krmiv, která jsou vyroben pro hospodářská zvířt nebo kterými se hospodářská zvířt krmí; 2) potrvinářským podnikem veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jkoukoli fází výroby, zprcování distribuce potrvin; 3) provozovtelem potrvinářského podniku fyzická nebo právnická osob odpovědná z plnění poždvků potrvinového práv v potrvinářském podniku, který řídí; 4) krmivem látk nebo výrobek, včetně doplňkových látek, zprcovné, částečně zprcovné nebo nezprcovné, určené ke krmení zvířt orální cestou; 5) krmivářským podnikem soukromý nebo veřejný podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s produkcí, výrobou, zprcováním, skldováním, přeprvou nebo distribucí krmiv, včetně výrobce, který vyrábí, zprcovává nebo sklduje krmivo určené ke krmení zvířt n svém vlstním hospodářství; 6) provozovtelem krmivářského podniku fyzická nebo právnická osob odpovědná z plnění poždvků potrvinového práv v krmivářském podniku, který řídí; 7) mloobchodem mnipulce s potrvinmi nebo jejich zprcování skldování v místě prodeje nebo dodávky konečnému spotřebiteli; zhrnuje distribuční terminály, provozy veřejného strvování, závodní jídelny, podnikové resturční služby, resturce dlší podobné strvovcí provozovny, obchody, distribuční centr supermrketů velkoobchodní prodejny; 21 Úř. věst. 22, , s Směrnice nposledy pozměněná směrnicí 93/39/EHS (Úř. věst. L 214, , s. 22). 22 Úř. věst. č. L 297, , s Úř. věst. L 262, , s Směrnice nposledy pozměněná směrnicí Komise 2000/41/ES (Úř. věst. L 145, , s. 25). 24 Úř. věst. L 359, , s. 1. Směrnice nposledy pozměněná směrnicí 92/41/EHS (Úř. věst. L 158, , s. 30). 7

8 8) uváděním n trh držení potrvin nebo krmiv z účelem prodeje, včetně nbízení k prodeji nebo jkékoli jiné formy převodu, zdrm nebo z úpltu, jkož i prodej, distribuce dlší formy převodu jko tkové; 9) rizikem mír prvděpodobnosti nepříznivého účinku n zdrví závžnosti tohoto účinku, vyplývjící z existence určitého nebezpečí; 10) nlýzou rizik proces skládjící se ze tří vzájemně propojených součástí: hodnocení rizik, řízení rizik sdělování o riziku; 11) hodnocením rizik vědecky podložený proces skládjící se ze čtyř fází: identifikce nebezpečí, popisu nebezpečí, odhdu expozice chrkterizce rizik; 12) řízením rizik proces odlišný od hodnocení rizik, při němž se zvžují strtegické lterntivy součsně se vedou konzultce se zúčstněnými osobmi, bere se v úvhu hodnocení rizik dlší oprávněné fktory v přípdě potřeby se volí vhodná preventivní kontrolní optření; 13) sdělováním o riziku interktivní výměn informcí stnovisek v průběhu celého procesu nlýzy rizik, které se týkjí nebezpečí rizik, fktorů souvisejících s rizikem vnímáním rizik, mezi těmi, kdo provádějí hodnocení řízení rizik, mezi spotřebiteli, potrvinářskými krmivářskými podniky, kdemickou obcí dlšími zúčstněnými osobmi; tto výměn zhrnuje rovněž vysvětlení výsledků hodnocení rizik důvodů pro rozhodnutí v rámci řízení rizik; 14) nebezpečím biologické, chemické nebo fyzikální činitele v potrvinách nebo krmivech nebo stv potrvin nebo krmiv, které mohou mít nepříznivý účinek n zdrví; 15) sledovtelností možnost njít vysledovt ve všech fázích výroby, zprcování distribuce potrvinu, krmivo, hospodářské zvířete nebo látku, která je určen k přimísení do potrviny nebo krmiv, nebo u níž se očekává, že tkto přimísen bude; 16) fázemi výroby, zprcování distribuce jkákoli fáze včetně dovozu od prvovýroby potrvin ž po jejich skldování, přeprvu, prodej nebo dodání konečnému spotřebiteli, popřípdě rovněž dovoz, produkce, výrob, skldování, přeprv, distribuce, prodej dodávání krmiv; 17) prvovýrobou prvovýrob, chov zvířt nebo pěstování plodin, včetně sklizně, dojení chovu hospodářských zvířt před porážkou. Rovněž zhrnuje lov zvířt, rybolov sběr volně rostoucích plodů; 18) konečným spotřebitelem konečný spotřebitel potrviny, který nepoužije potrvinu v rámci provozování potrvinářského podniku nebo jeho činnosti. KAPITOLA II OBECNÉ POTRAVINOVÉ PRÁVO Článek 4 Oblst působnosti 1. Tto kpitol se vzthuje n všechny fáze výroby, zprcování distribuce potrvin krmiv, která jsou určen pro hospodářská zvířt nebo jimiž se hospodářská zvířt krmí. 2. Obecné zásdy stnovené v článcích 5 ž 10 tvoří obecný horizontální rámec povhy, který je třeb dodržovt při přijímání optření. 3. Pltné zásdy postupy v oblsti potrvinového práv budou přizpůsobeny co nejdříve, nejpozději všk do 1. ledn 2007, by byly v souldu s články 5 ž Do té doby budou odchylně od odstvce 2 prováděny stávjící právní předpisy s přihlédnutím k zásdám uvedeným v článcích 5 ž 10. ODDÍL 1 OBECNÉ ZÁSADY POTRAVINOVÉHO PRÁVA Článek 5 Obecné cíle 1. Potrvinové právo sleduje jeden nebo více obecných cílů vysoké úrovně ochrny lidského život zdrví ochrny zájmů spotřebitelů, včetně poctivého jednání v obchodu s potrvinmi, popřípdě zohledňuje ochrnu zdrví dobré životní podmínky zvířt, zdrví rostlin ochrnu životního prostředí. 2. Potrvinové právo má z cíl, by byl ve Společenství dosžen volný pohyb potrvin krmiv vyrobených nebo uvedených n trh podle obecných zásd poždvků stnovených v této kpitole. 8

9 3. Pokud existují nebo se právě dokončují mezinárodní normy, vezmou se v úvhu při vytváření nebo přizpůsobení potrvinového práv, s výjimkou přípdů, kdy tyto normy nebo dotyčné části těchto norem by byly neúčinným nebo nevhodným prostředkem pro dosžení oprávněných cílů potrvinového práv, přípdů vědecky odůvodněných nebo přípdů, kdy tyto normy by zjišťovly úroveň ochrny jinou než je úroveň povžovná ve Společenství z odpovídjící. Článek 6 Anlýz rizik 1. Pro dosžení obecného cíle vysoké úrovně ochrny lidského zdrví život vychází potrvinové právo z nlýzy rizik, kromě přípdů, kdy to není vhodné vzhledem k okolnostem nebo povze optření. 2. Hodnocení rizik je zloženo n dostupných vědeckých důkzech provádí se nezávislým, objektivním průhledným způsobem. 3. V zájmu dosžení obecných cílů potrvinového práv stnovených v článku 5 se při řízení rizik berou v úvhu výsledky hodnocení rizik, zejmén stnovisk úřdu uvedeného v článku 22, dlší fktory opodsttněné v dné záležitosti zásd předběžné optrnosti, pokud jsou použitelné podmínky uvedené v čl. 7 odst. 1. Článek 7 Zásd předběžné optrnosti 1. Z zvláštních okolností, kdy je po zhodnocení dostupných informcí zjištěn možnost škodlivých účinků n zdrví, kdy všk přetrvává vědecká nejistot, mohou být přijt předběžná optření v rámci řízení rizik nezbytná k zjištění vysoké úrovně ochrny zdrví zvolené ve Společenství, dokud nebudou k dispozici dlší vědecké informce pro komplexnější hodnocení rizik. 2. Optření přijtá podle odstvce 1 musí být přiměřená nesmějí omezovt obchod více než je nezbytné pro dosžení vysoké úrovně ochrny zdrví zvolené ve Společenství s přihlédnutím k technické ekonomické proveditelnosti dlším fktorům povžovným z dných okolností z opodsttněné. Optření se přezkoumjí po uplynutí přiměřené doby, která závisí n povze identifikovného rizik pro život nebo zdrví n druhu vědeckých informcí nezbytných k odstrnění vědecké nejistoty k provedení komplexnějšího hodnocení rizik. Článek 8 Ochrn zájmů spotřebitele 1. Cílem potrvinového práv je chránit zájmy spotřebitelů poskytovt spotřebitelům zákld, který jim umožní vybírt se znlostí věci potrviny, které konzumují. Jeho cílem je rovněž zbránit ) podvodným nebo klmvým prktikám, b) flšování potrvin c) jkýmkoli jiným prktikám, které mohou spotřebitele uvést v omyl. ODDÍL 2 ZÁSADY PRŮHLEDNOSTI Článek 9 Konzultce s veřejností Během příprvy, hodnocení revize potrvinového práv jsou vedeny přímo nebo prostřednictvím zstupujících orgánů veřejné průhledné konzultce s veřejností, kromě přípdů, kdy to neumožňuje nléhvost záležitosti. Článek 10 Informování veřejnosti Aniž jsou dotčen použitelná ustnovení právních předpisů Společenství vnitrostátních právních předpisů o přístupu k dokumentům, přijmou orgány veřejné moci, pokud existují dosttečné důvody pro podezření, že určitá potrvin nebo krmivo mohou předstvovt riziko pro lidské zdrví nebo zdrví zvířt, vhodná optření s ohledem n povhu, závžnost rozsh tohoto rizik, by informovly širokou veřejnost o povze zdrvotního rizik, přičemž co nejpřesněji identifikují potrvinu nebo krmivo nebo druh potrviny nebo krmiv, riziko, jké mohou předstvovt, optření, která se přijímjí nebo budou přijt s cílem předejít riziku, snížit je nebo je vyloučit. 9

10 ODDÍL 3 OBECNÉ POVINNOSTI PŘI OBCHODU S POTRAVINAMI Článek 11 Potrviny krmivo dovážené do Společenství Potrviny krmivo dovážené do Společenství z účelem uvedení n trh ve Společenství musí splňovt odpovídjící poždvky potrvinového práv nebo podmínky, které Společenství povžuje přinejmenším z rovnocenné těmto poždvkům, nebo existuje-li zvláštní dohod mezi Společenstvím vyvážející zemí, poždvky obsžené v dotyčné dohodě. Článek 12 Potrviny krmivo vyvážené ze Společenství 1. Potrviny krmivo vyvážené nebo znovu vyvážené ze Společenství z účelem uvedení n trh třetí země musí splňovt odpovídjící poždvky potrvinového práv, pokud nestnoví jink orgány dovážející země nebo právní předpisy, normy, zásdy správné prxe jiné právní správní postupy pltné v dovážející zemi. Z jiných okolností, kromě přípdů, kdy potrviny poškozují zdrví nebo kdy nejsou krmiv bezpečná, mohou být potrviny krmiv vyváženy nebo znovu vyváženy pouze s výslovným souhlsem příslušných orgánů země určení poté, co tyto orgány byly řádně informovány o důvodech okolnostech, kvůli kterým nemohly být dotyčné potrviny krmiv uvedeny n trh ve Společenství. 2. Pokud jsou použitelná ustnovení dvoustrnné dohody uzvřené mezi Společenstvím nebo jedním z jeho členských států třetí zemí, musí potrviny krmivo vyvážené ze Společenství nebo z dotyčného členského státu do této třetí země splňovt podmínky dotyčných ustnovení. Článek 13 Mezinárodní normy Aniž jsou dotčen jejich práv povinnosti, Společenství členské státy ) přispívjí k vyprcování mezinárodních technických norem pro potrviny krmiv hygienických rostlinolékřských norem; b) podporují koordinci práce mezinárodních vládních nevládních orgnizcí n normách pro potrviny krmiv; c) přispívjí v přípdě potřeby vhodnosti k příprvě dohod o uznávání rovnocennosti zvláštních optření týkjících se potrvin krmiv; d) věnují zvláštní pozornost rozvojovým, finnčním obchodním potřebám rozvojových zemí s cílem zjistit, by mezinárodní normy nevytvářely zbytečné překážky vývozu z rozvojových zemí; e) podporují sould mezinárodních technických norem potrvinového práv součsně zjišťují, by nedocházelo ke snížení vysoké úrovně ochrny přijté ve Společenství. ODDÍL 4 OBECNÉ POŽADAVKY POTRAVINOVÉHO PRÁVA Článek 14 Poždvky n bezpečnost potrvin 1. Potrvin nesmí být uveden n trh, není-li bezpečná. 2. Potrvin se nepovžuje z bezpečnou, je-li povžován z ) škodlivou pro zdrví, b) nevhodnou k lidské spotřebě. 3. Při rozhodování o tom, zd potrvin je nebo není bezpečná, se berou v úvhu ) obvyklé podmínky použití potrviny spotřebitelem v kždé fázi výroby, zprcování distribuce b) informce poskytnuté spotřebiteli, včetně informcí n štítku nebo dlších informcí obecně dostupných spotřebiteli o tom, jk zmezit škodlivým účinkům určité potrviny nebo skupiny potrvin n zdrví. 10

11 4. Při rozhodování o tom, zd je potrvin škodlivá pro zdrví, se berou v úvhu ) prvděpodobné okmžité nebo krátkodobé nebo dlouhodobé účinky dotyčné potrviny nejen n zdrví osoby, která ji konzumuje, le tké n zdrví dlších genercí; b) prvděpodobné kumultivní toxické účinky; c) zvláštní zdrvotní citlivost určité skupiny spotřebitelů, je-li potrvin pro tuto skupinu spotřebitelů určen. 5. Při rozhodování o tom, zd potrvin není vhodná k lidské spotřebě, se bere v úvhu skutečnost, zd není potrvin s ohledem n své zmýšlené použití nepřijtelná pro lidskou spotřebu z důvodu kontmince cizorodými nebo jinými látkmi nebo z důvodu hniloby, kžení nebo rozkldu. 6. Pokud je nebezpečná potrvin součástí dávky, šrže nebo zásilky potrvin zřzených do stejné ktegorie nebo odpovídjících stejnému popisu, předpokládá se, že všechny potrviny v dné dávce, šrži nebo zásilce rovněž nejsou bezpečné, pokud důkldné šetření neprokáže, že neexistují důkzy o tom, že zbytek dávky, šrže nebo zásilky není bezpečný. 7. Potrvin, která je v souldu se zvláštními předpisy Společenství uprvujícími bezpečnost potrvin, se povžuje z bezpečnou z hledisek, n něž se vzthují dotyčné předpisy Společenství. 8. Skutečnost, že potrvin splňuje podmínky zvláštních předpisů použitelných pro tuto potrvinu, nebrání příslušným orgánům přijímt vhodná optření k omezení jejího uvádění n trh nebo k jejímu stžení z trhu, pokud existují důvody pro podezření, že nvzdory tomuto souldu není potrvin bezpečná. 9. Neexistují-li žádné zvláštní předpisy Společenství, povžuje se potrvin z bezpečnou, je li v souldu se zvláštními normmi vnitrostátního potrvinového práv členského státu, n jehož území je uveden n trh, pokud jsou tyto předpisy vyprcovány upltňovány, niž jsou dotčen ustnovení Smlouvy, zejmén její články Článek 15 Poždvky n bezpečnost krmiv 1. Krmivo nesmí být uvedeno n trh ni jím nesmí být krmen žádná hospodářská zvířt, pokud není bezpečné. 2. Krmivo se nepovžuje z bezpečné pro zmýšlené použití, má li se z to, že má škodlivý účinek n lidské zdrví nebo zdrví zvířt, způsobuje, že potrviny získné z hospodářských zvířt nejsou bezpečné pro lidskou spotřebu. 3. Pokud krmivo, u něhož bylo zjištěno, že nesplňuje poždvek n bezpečnost krmiv, tvoří součást dávky, šrže nebo zásilky krmiv zřzených do stejné ktegorie nebo odpovídjících stejnému popisu, předpokládá se, že všechn krmiv v dné dávce, šrži nebo zásilce jsou rovněž nebezpečná, pokud důkldné šetření neprokáže, že neexistují důkzy o tom, že zbytek dávky, šrže nebo zásilky nesplňuje poždvek n bezpečnost krmiv. 4. Krmivo, které je v souldu se zvláštními předpisy Společenství uprvujícími bezpečnost krmiv, se povžuje z bezpečné z hledisek, n něž se vzthují dotyčné předpisy Společenství. 5. Skutečnost, že krmivo splňuje zvláštní předpisy použitelné pro toto krmivo, nebrání příslušným orgánům přijímt vhodná optření k omezení jeho uvádění n trh nebo k jeho stžení z trhu, pokud existují důvody pro podezření, že nvzdory tomuto souldu není krmivo bezpečné. 6. Neexistují-li žádné zvláštní předpisy Společenství, povžuje se krmivo z bezpečné, je li v souldu se zvláštními vnitrostátními právními předpisy uprvujícími bezpečnost krmiv členského státu, n jehož území je uváděno n trh, pokud jsou tyto předpisy vyprcovány upltňovány, niž jsou dotčen ustnovení Smlouvy, zejmén její články Článek 16 Obchodní úprv Aniž jsou dotčen specifičtější ustnovení potrvinového práv, nesmí oznčování, propgce obchodní úprv potrvin nebo krmiv, jejich tvr, vzhled nebo blení, použité oblové mteriály, způsob jejich úprvy místo vystvení, jkož i informce poskytovné o nich jkýmkoli médiem uvádět spotřebitele v omyl. 11

12 Článek 17 Povinnosti 1. Provozovtelé potrvinářských krmivářských podniků ve všech fázích výroby, zprcování distribuce zjistí v podnicích, které řídí, by potrviny krmiv splňovly poždvky potrvinového práv, které se týkjí jejich činnosti, kontrolují plnění těchto poždvků. 2. Členské státy zjišťují dodržování potrvinového práv sledují ověřují, zd provozovtelé potrvinářských krmivářských podniků ve všech fázích výroby, zprcování distribuce plní odpovídjící poždvky potrvinového práv. Z tímto účelem používjí systém úředních kontrol vykonávjí dlší činnosti přiměřené okolnostem, včetně informování veřejnosti o bezpečnosti riziku potrvin krmiv, dozoru nd bezpečností potrvin krmiv dlších kontrolních činnostech prováděných během všech fází výroby, zprcování distribuce. Členské státy rovněž stnoví prvidl pro optření snkce použitelné při porušení potrvinového práv právních předpisů týkjících se krmiv. Tto optření tyto snkce musí být účinné, přiměřené odrzující. Článek 18 Sledovtelnost 1. Ve všech fázích výroby, zprcování distribuce je nutné zjistit sledovtelnost potrvin, krmiv, hospodářských zvířt jkékoli jiné látky, která je určen k přimísení do potrviny nebo krmiv nebo u níž se předpokládá, že do nich bude přimísen. 2. Provozovtelé potrvinářských krmivářských podniků musí být schopni identifikovt kždou osobu, která jim dodl potrvinu, krmivo, hospodářské zvíře nebo jkoukoli látku, která je určen k přimísení do potrviny nebo krmiv nebo u níž se předpokládá, že do nich bude přimísen. Z tímto účelem zvedou tito provozovtelé systémy postupy, které umožní, by tyto informce byly n požádání poskytnuty příslušným orgánům. 3. Provozovtelé potrvinářských krmivářských podniků zvedou systémy postupy umožňující identifikovt podniky, kterým byly dodány jejich výrobky. Tyto informce poskytnou n požádání příslušným orgánům. 4. Potrviny nebo krmivo, které jsou uváděny nebo mohou být uvedeny n trh Společenství, musí být odpovídjícím způsobem oznčeny nebo identifikovány pomocí související dokumentce nebo souvisejících údjů podle odpovídjících poždvků stnovených ve specifičtějších předpisech s cílem umožnit jejich sledovtelnost. 5. Předpisy pro upltňování poždvků tohoto článku pro jednotlivá odvětví mohou být přijty postupem podle čl. 58 odst. 2. Článek 19 Odpovědnost z potrviny: provozovtelé potrvinářských podniků 1. Jestliže se provozovtel potrvinářského podniku domnívá nebo má důvod se domnívt, že potrvin, kterou dovezl, vyprodukovl, zprcovl, vyrobil nebo distribuovl, není v souldu s poždvky n bezpečnost potrvin, neprodleně přistoupí ke stžení dotyčné potrviny z trhu, pokud tto potrvin již není pod bezprostřední kontrolou tohoto původního provozovtele potrvinářského podniku, uvědomí o tom příslušné orgány. Jestliže se již produkt mohl dostt ke spotřebiteli, provozovtel účinně přesně informuje spotřebitele o důvodu jeho stžení, je li to nezbytné, převezme zpět od spotřebitelů již dodné produkty, nestčí-li k dosžení vysoké úrovně ochrny zdrví jiná optření. 2. Provozovtel potrvinářského podniku odpovědný z mloobchodní nebo distribuční činnost, která nemá vliv n blení, oznčování, bezpečnost nebo neporušenost potrviny, zhájí v mezích své činnosti postupy, jimiž se z trhu sthují výrobky nesplňující poždvky n bezpečnost potrvin, přispívá k bezpečnosti potrviny tím, že předá význmné informce nezbytné ke sledování potrviny, přičemž spoluprcuje n optřeních producentů, zprcovtelů, výrobců nebo příslušných orgánů. 3. Provozovtel potrvinářského podniku neprodleně uvědomí příslušné orgány, pokud se domnívá nebo má důvod se domnívt, že potrvin, kterou uvedl n trh, může být škodlivá pro lidské zdrví. Provozovtel uvědomí příslušné orgány o optřeních, která přijl s cílem předejít riziku pro konečného spotřebitele, nebrání žádné osobě ni žádnou osobu neodrzuje od toho, by v souldu s vnitrostátními právními předpisy právní prxí spoluprcovl s příslušnými orgány, lze-li tím předejít riziku spojenému s potrvinou nebo toto riziko zmenšit či vyloučit. 12

13 4. Provozovtelé potrvinářských podniků spoluprcují s příslušnými orgány v rámci optření přijtých s cílem zbránit riziku spojenému s potrvinou, kterou dodli, nebo toto riziko zmenšit. Článek 20 Odpovědnost z krmivo: provozovtelé krmivářských podniků 1. Jestliže se provozovtel krmivářského podniku domnívá nebo má důvod se domnívt, že krmivo, které dovezl, vyprodukovl, zprcovl, vyrobil nebo distribuovl, není v souldu s poždvky n bezpečnost krmiv, neprodleně přistoupí ke stžení dotyčného krmiv z trhu uvědomí o tom příslušné orgány. Z těchto okolností nebo v přípdě podle čl. 15 odst. 3, kdy dávk, šrže nebo zásilk nesplňují poždvek n bezpečnost krmiv, musí být dotyčné krmivo zničeno, pokud příslušný orgán nesouhlsí s jiným řešením. Provozovtel účinně přesně informuje uživtele krmiv o důvodu jeho stžení, je li to nezbytné, převezme od nich zpět již dodné produkty, nestčí-li k dosžení vysoké úrovně ochrny zdrví jiná optření. 2. Provozovtel krmivářského podniku odpovědný z mloobchodní nebo distribuční činnost, která nemá vliv n blení, oznčování, bezpečnost nebo neporušenost krmiv, zhájí v mezích své činnosti postupy, jimiž se z trhu sthují výrobky nesplňující poždvky n bezpečnost krmiv, přispívá k bezpečnosti krmiv tím, že předá význmné informce nezbytné ke sledování krmiv, přičemž spoluprcuje n optřeních producentů, zprcovtelů, výrobců nebo příslušných orgánů. 3. Provozovtel krmivářského podniku neprodleně uvědomí příslušné orgány, pokud se domnívá nebo má důvod se domnívt, že krmivo, které uvedl n trh, nesplňuje poždvky n bezpečnost krmiv. Uvědomí příslušné orgány o optřeních, která přijl s cílem předejít riziku spojeného s použitím dotyčného krmiv, nebrání žádné osobě ni žádnou osobu neodrzuje od toho, by v souldu s vnitrostátními právními předpisy právní prxí spoluprcovl s příslušnými orgány, lze-li tím předejít riziku spojenému s potrvinou nebo toto riziko zmenšit či vyloučit. 4. Provozovtelé krmivářských podniků spoluprcují s příslušnými orgány v rámci optření přijtých s cílem zbránit riziku spojenému s krmivem, které dodávjí nebo které dodli. Článek 21 Odpovědnost Touto kpitolou není dotčen směrnice Rdy 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních správních předpisů členských států týkjících se odpovědnosti z vdné výrobky 25. KAPITOLA III EVROPSKÝ ÚŘAD PRO BEZPEČNOST POTRAVIN ODDÍL 1 POSLÁNÍ A ÚKOLY Článek 22 Poslání úřdu 1. Zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin (dále jen úřd ). 2. Úřd poskytuje vědecká stnovisk vědeckou technickou podporu pro legisltivní politickou činnost Společenství ve všech oblstech, které mjí přímý nebo nepřímý vliv n bezpečnost potrvin krmiv. Úřd je nezávislým zdrojem informcí o všech záležitostech v těchto oblstech zbezpečuje sdělování o riziku. 3. Úřd přispívá k vysoké úrovni ochrny lidského život zdrví v tomto ohledu bere v úvhu zdrví dobré životní podmínky zvířt, zdrví rostlin ochrnu životního prostředí v rámci fungování vnitřního trhu. 4. Úřd shromžďuje nlyzuje údje umožňující chrkterizovt sledovt rizik, která mjí přímý nebo nepřímý vliv n bezpečnost potrvin krmiv. 5. Posláním úřdu je rovněž poskytovt ) vědecká stnovisk vědeckou technickou podporu v otázkách lidské výživy ve vzthu k právním předpisům Společenství n žádost Komise pomoc týkjící se sdělování o otázkách výživy v rámci zdrvotního progrmu Společenství; 25 Úř. věst. L 210, , s. 29. Směrnice nposledy pozměněná směrnicí Evropského prlmentu Rdy 1999/34/ES (Úř. věst. L 141, , s. 20). 13

14 b) vědecká stnovisk k jiným záležitostem týkjícím se zdrví dobrých životních podmínek zvířt zdrví rostlin; c) vědecká stnovisk k jiným výrobkům než potrvinám krmivům týkjící se geneticky modifikovných orgnismů definovných ve směrnici 2001/18/ES, niž jsou dotčeny postupy stnovené v uvedené směrnici. 6. Úřd poskytuje vědecká stnovisk, která slouží jko vědecký zákld pro vyprcování přijímání optření Společenství v oblstech spdjících do jeho působnosti. 7. Úřd plní své úkoly v podmínkách, které mu umožňují hrát referenční úlohu vzhledem ke své nezávislosti, vědecké technické úrovni stnovisek, která vydává, informcí, které šíří, průhlednosti svých postupů prcovních metod vzhledem ke své pečlivosti při provádění zdných úkolů. Jedná v úzké spolupráci s příslušnými subjekty v členských státech, které vykonávjí podobné úkoly jko úřd. 8. Úřd, Komise členské státy spoluprcují s cílem podpořit účinnou návznost činností v oblsti hodnocení, řízení rizik sdělování o riziku. 9. Členské státy spoluprcují s úřdem s cílem zjistit plnění jeho poslání. Článek 23 Úkoly úřdu Úřd má tyto úkoly: ) poskytovt orgánům Společenství členským státům co nejlepší vědecká stnovisk ve všech přípdech stnovených v právních předpisech Společenství, jkož i k jkýmkoli otázkám v rámci své působnosti; b) podporovt koordinovt vývoj jednotných metodik hodnocení rizik v oblstech spdjících do jeho působnosti; c) poskytovt vědeckou technickou podporu Komisi v oblstech své působnosti n požádání poskytovt vědeckou technickou podporu při výkldu posuzování stnovisek k hodnocení rizik; d) zdávt vědecké studie nezbytné k plnění svého poslání; e) vyhledávt, shromžďovt, uspořádávt, nlyzovt shrnovt vědecké technické údje v oblstech své působnosti; f) přijímt optření k identifikci chrkterizci nově vznikjících rizik v oblstech své působnosti; g) vytvořit systém propojených sítí orgnizcí, které působí v oblstech jeho působnosti, zjistit fungování tohoto systému; h) n žádost Komise poskytovt vědeckou technickou pomoc v rámci postupů řízení rizik používných Komisí v souvislosti s bezpečností potrvin krmiv; i) n žádost Komise poskytovt v oblstech své působnosti vědeckou technickou pomoc s cílem zdokonlit spolupráci mezi Společenstvím, kndidátskými zeměmi, mezinárodními orgnizcemi třetími zeměmi; j) zjišťovt, by v oblstech jeho poslání dostávl veřejnost zúčstněné osoby rychlé, spolehlivé, objektivní srozumitelné informce; k) nezávisle formulovt vlstní závěry návrhy v otázkách týkjících se jeho poslání; l) plnit jkékoli dlší úkoly v oblsti své působnosti, které mu zdá Komise. ODDÍL 2 ORGANIZACE Článek 24 Orgány úřdu Úřd má tyto orgány: ) správní rdu, b) výkonného ředitele jeho změstnnce, c) pordní sbor, d) vědecký výbor vědecké komise. 14

15 Článek 25 Správní rd 1. Správní rdu tvoří 14 členů, které jmenuje Rd po konzultci s Evropským prlmentem ze seznmu vyprcovného Komisí obshujícího podsttně vyšší počet kndidátů než je počet členů, kteří mjí být zvoleni, dále jeden zástupce Komise. Čtyři z těchto členů musí mít zkušenost s působením v orgnizcích zstupujících spotřebitele jiných zájmových skupinách v rámci potrvinového řetězce. Seznm vyprcovný Komisí se spolu s odpovídjící dokumentcí předkládá Evropskému prlmentu. Evropský prlment může co nejdříve, nejpozději všk do tří měsíců od tohoto sdělení předložit své stnovisko Rdě ke zvážení; Rd poté jmenuje správní rdu. Členové správní rdy jsou jmenováni tk, by byl zjištěn nejvyšší úroveň odborné kvlifikce, široký rozsh odpovídjících odborných znlostí součsně co největší zstoupení ze zeměpisného hledisk v rámci Unie. 2. Funkční období členů činí čtyři roky; členové mohou být jmenováni n jedno dlší funkční období. U poloviny členů všk první funkční období činí šest let. 3. Správní rd přijme n návrh výkonného ředitele vnitřní předpis úřdu. Tento předpis se zveřejní. 4. Správní rd zvolí z řd svých členů svého předsedu n dvouleté období; může být zvolen opkovně. 5. Správní rd přijme svůj jedncí řád. Pokud není stnoveno jink, přijímjí se rozhodnutí správní rdy většinou jejích členů. 6. Správní rd se schází n svolání předsedy nebo n žádost lespoň třetiny svých členů. 7. Správní rd zjišťuje, by úřd vykonávl své poslání plnil zdné úkoly v souldu s podmínkmi stnovenými v tomto nřízení. 8. Kždoročně do 31. ledn přijme správní rd prcovní progrm úřdu pro následující rok. Rovněž přijme víceletý progrm, který může být předmětem revize. Správní rd zjistí, by tyto progrmy byly v souldu s legisltivními politickými prioritmi Společenství v oblsti bezpečnosti potrvin. Kždoročně do 30. březn přijme správní rd souhrnnou zprávu o činnosti úřdu v uplynulém roce. 9. Správní rd přijme po obdržení souhlsu Komise stnovisk Účetního dvor finnční nřízení úřdu, v němž zejmén stnoví postup pro sestvování plnění rozpočtu úřdu, v souldu s článkem 142 finnčního nřízení ze dne 21. prosince 1977 o souhrnném rozpočtu Evropských společenství 26 s legisltivními poždvky týkjícími se šetření, která provádí Evropský úřd pro boj proti podvodům. Výkonný ředitel se účstní schůzí správní rdy bez práv hlsovt zjišťuje sekretriát. Správní rd zve předsedu vědeckého výboru k účsti n svých schůzích bez práv hlsovt. Článek 26 Výkonný ředitel 1. Výkonného ředitele jmenuje správní rd ze seznmu kndidátů, který Komise předloží po ukončení otevřeného výběrového řízení zhájeného po výzvě k vyjádření zájmu, jež byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropských společenství v jiných sdělovcích prostředcích, n dobu pěti let může jej jmenovt opkovně. Před jmenováním je kndidát nvržený správní rdou vyzván, by neprodleně učinil prohlášení před Evropským prlmentem odpověděl n otázky členů této instituce. Výkonný ředitel může být odvolán z funkce většinou členů správní rdy. 2. Výkonný ředitel je zákonným zástupcem úřdu odpovídá z ) běžné řízení úřdu; b) příprvu návrhu prcovních progrmů úřdu po konzultci s Komisí; c) provádění prcovních progrmů rozhodnutí přijtých správní rdou; d) zjišťování vhodné vědecké, technické správní podpory vědeckému výboru vědeckým komisím; 26 Úř. věst. L 356, , s. 1. Nřízení nposledy pozměněné nřízením (ES, ESUO, Eurtom) č. 762/2001 (Úř. věst. L 111, , s. 1). 15

16 e) zjišťování plnění úkolů úřdu podle poždvků jejich uživtelů, zejmén s ohledem n přiměřenost poskytovných služeb vynloženého čsu; f) příprvu výkzu příjmů výdjů plnění rozpočtu úřdu; g) veškeré personální záležitosti; h) nvázání udržování kontktů s Evropským prlmentem zjišťování prvidelného dilogu s jeho příslušnými výbory. 3. Kždý rok předloží výkonný ředitel správní rdě ke schválení ) návrh souhrnné zprávy o všech činnostech úřdu z uplynulý rok, b) návrh prcovních progrmů, c) návrh roční účetní závěrky z uplynulý rok, d) návrh rozpočtu n ndcházející rok. Výkonný ředitel předloží souhrnnou zprávu progrmy po jejich přijetí správní rdou Evropskému prlmentu, Rdě, Komisi členským státům zjistí jejich zveřejnění. 4. Výkonný ředitel schvluje všechny finnční výdje úřdu podává správní rdě zprávu o činnostech úřdu. Článek 27 Pordní sbor 1. Pordní sbor tvoří zástupci příslušných subjektů v členských státech, které plní úkoly podobné úkolům úřdu, přičemž kždý členský stát jmenuje jednoho zástupce. Zástupci mohou být zstupováni náhrdníky, kteří jsou jmenováni součsně se zástupci. 2. Členové pordního sboru nesmějí být členy správní rdy. 3. Pordní sbor rdí výkonnému řediteli při výkonu jeho povinností stnovených v tomto nřízení, zejmén při příprvě návrhu prcovního progrmu úřdu. Výkonný ředitel může rovněž požádt pordní sbor o rdu ve věci stnovení priorit při zdávání poždvků n poskytnutí vědeckých stnovisek. 4. Pordní sbor slouží jko mechnismus pro výměnu informcí o potenciálních rizicích sdílení pozntků. Zjišťuje úzkou spolupráci mezi úřdem příslušnými subjekty v členských státech, zejmén v těchto záležitostech: ) zmezení dvojího provádění vědeckých studií ze strny úřdu členských států podle článku 32; b) v přípdech podle čl. 30 odst. 4, kdy jsou úřd vnitrostátní subjekt povinny spoluprcovt; c) při podpoře fungování evropských sítí orgnizcí působících v oblstech působnosti úřdu podle čl. 36 odst. 1; d) v přípdech, kdy úřd nebo členský stát zznmená nově vznikjící riziko. 5. Pordnímu sboru předsedá výkonný ředitel. Sbor se schází prvidelně nejméně čtyřikrát z rok n svolání předsedy nebo n žádost lespoň třetiny svých členů. Jeho vnitřní postupy jsou stnoveny ve vnitřním předpisu úřdu jsou zveřejněny. 6. Úřd poskytuje pordnímu sboru nezbytnou technickou logistickou pomoc zjišťuje pro jeho schůze sekretriát. 7. Zástupci útvrů Komise se mohou podílet n práci pordního sboru. Výkonný ředitel může přizvt k účsti n jeho činnosti zástupce Evropského prlmentu jiných příslušných subjektů. Projednává-li pordní sbor záležitosti uvedené v čl. 22 odst. 5 písm. b), mohou se zástupci příslušných subjektů v členských státech vykonávjících úkoly podobné úkolům uvedeným v čl. 22 odst. 5 písm. b) podílet n práci pordního sboru, přičemž kždý členský stát jmenuje jednoho zástupce. Článek 28 Vědecký výbor vědecké komise 1. Vědecký výbor stálé vědecké komise jsou příslušné pro poskytování vědeckých stnovisek úřdu, kždý v rámci své oblsti působnosti, v přípdě potřeby mjí možnost pořádt veřejná slyšení. 2. Vědecký výbor odpovídá z celkovou koordinci nezbytnou pro zjištění jednotného postupu při příprvě vědeckých stnovisek, zejmén z přijetí prcovních postupů hrmonizci prcovních me- 16

17 tod. Vydává stnovisk k víceodvětvovým otázkám v působnosti více než jedné vědecké komise, jkož i k otázkám, které nespdjí do působnosti žádné z vědeckých komisí. V přípdě potřeby zejmén v přípdě otázek, které nespdjí do působnosti žádné z vědeckých komisí, zřídí vědecký výbor prcovní skupiny. V tkových přípdech se při příprvě vědeckých stnovisek opírá o odborné znlosti těchto prcovních skupin. 3. Vědecký výbor tvoří předsedové vědeckých komisí šest nezávislých vědeckých odborníků, kteří nejsou členy žádné z vědeckých komisí. 4. Vědecké komise tvoří nezávislí vědečtí odborníci. Se zřízením úřdu se zřizují tyto vědecké komise: ) komise pro potrvinářské přídtné látky, látky určené k romtizci, pomocné látky mteriály přicházející do styku s potrvinmi; b) komise pro přísdy produkty nebo pro látky používné v krmivech pro zvířt; c) komise pro zdrví rostlin, pro příprvky n ochrnu rostlin rezidu příprvků n ochrnu rostlin; d) komise pro geneticky modifikovné orgnismy; e) komise pro dietetické výrobky, výživu lergie; f) komise pro biologická nebezpečí; g) komise pro kontminující látky v potrvinovém řetězci; h) komise pro zdrví dobré životní podmínky zvířt. Počet vědeckých komisí jejich názvy může Komise n žádost úřdu přizpůsobit vědeckému technickému vývoji postupem podle čl. 58 odst Členy vědeckého výboru, kteří nejsou členy vědeckých komisí, členy vědeckých komisí jmenuje správní rd n návrh výkonného ředitele n tříleté funkční období, s možností opkovného jmenování, to po výzvě k vyjádření zájmu zveřejněné v Úředním věstníku Evropských společenství, v předních vědeckých publikcích dného oboru n internetové stránce úřdu. 6. Vědecký výbor kždá z vědeckých komisí volí z řd svých členů svého předsedu dv místopředsedy. 7. Vědecký výbor vědecké komise přijímjí rozhodnutí většinou hlsů všech svých členů. Menšinové názory se uvádějí do zápisu. 8. Zástupci útvrů Komise mjí právo účstnit se schůzí vědeckého výboru, vědeckých komisí jejich prcovních skupin. Jsou li k tomu vyzváni, mohou podávt vysvětlení nebo informce, nesmějí všk usilovt o ovlivnění jednání. 9. Postupy činnosti spolupráce vědeckého výboru vědeckých komisí jsou stnoveny ve vnitřním předpisu úřdu. Tyto postupy se týkjí zejmén ) počtu po sobě jdoucích funkčních období, n něž může být člen vědeckého výboru nebo vědecké komise jmenován; b) počtu členů kždé vědecké komise; c) způsobu náhrdy výdjů členů vědeckého výboru vědeckých komisí; d) způsobu, jkým se vědeckému výboru vědeckým komisím zdávjí úkoly poždvky n vyprcování vědeckých stnovisek; e) zřízení orgnizce prcovních skupin vědeckého výboru vědeckých komisí možnost účsti externích odborníků v těchto prcovních skupinách; f) možnosti pozvt n schůze vědeckého výboru vědeckých komisí pozorovtele; g) možnosti pořádt veřejná slyšení. 17

18 ODDÍL 3 ZPŮSOB ČINNOSTI Článek 29 Vědecká stnovisk 1. Úřd vydává vědecké stnovisko ) n žádost Komise k jkékoli záležitosti v oblsti své působnosti ve všech přípdech, kdy se v právních předpisech Společenství stnoví, že má být úřd konzultován; b) z vlstního podnětu k záležitostem spdjícím do jeho působnosti. Evropský prlment nebo členský stát mohou požádt úřd o vydání vědeckého stnovisk k záležitostem spdjícím do jeho působnosti. 2. K žádostem uvedeným v odstvci 1 se přiloží dokumentce vysvětlující vědeckou otázku, která má být projednán, jkož i zájem Společenství v této otázce. 3. Není-li lhůt pro vydání vědeckého stnovisk uveden již v právních předpisech Společenství, vydá úřd vědecká stnovisk ve lhůtě uvedené v žádostech o stnovisk, s výjimkou řádně odůvodněných přípdů. 4. Je-li předloženo více žádostí o stejné stnovisko, není-li žádost v souldu s odstvcem 2 nebo není-li žádost jsná, může úřd žádost o stnovisko odmítnout nebo nvrhnout změnu žádosti o stnovisko po konzultci s dným orgánem nebo členským státem nebo státy, které žádost podly. Orgánu nebo členskému státu nebo státům, které žádost podly, se sdělí důvod zmítnutí žádosti. 5. Jestliže úřd již vydl vědecké stnovisko k věci uvedené v žádosti, může žádost odmítnout, pokud dojde k závěru, že neexistují žádné nové vědecké pozntky, které by byly důvodem pro přezkoumání. Orgánu nebo členskému státu nebo státům, které žádost podly, se sdělí důvody zmítnutí žádosti. 6. Prováděcí prvidl k tomuto článku stnoví Komise po konzultci s úřdem postupem podle čl. 58 odst. 2. V prvidlech se zejmén stnoví ) postup, jkým úřd vyřizuje žádosti, které jsou mu předloženy; b) obecné zásdy pro vědecké hodnocení látek, výrobků nebo postupů, které podle právních předpisů Společenství podléhjí předchozímu povolení nebo zřzení do pozitivního seznmu, zejmén v přípdech, kdy právní předpisy Společenství stnoví nebo umožňují, by z tímto účelem ždtel předložil dokumentci. 7. Vnitřní předpis úřdu stnoví poždvky n formát vědeckého stnovisk, n jeho zdůvodnění zveřejnění. Článek 30 Rozdílná vědecká stnovisk 1. Úřd dbá n to, by včs odhlil všechny potenciální zdroje rozdílů mezi svými vědeckými stnovisky vědeckými stnovisky, která formulují jiné subjekty plnící podobné úkoly. 2. Pokud úřd objeví potenciální zdroj rozdílů, spojí se s dotyčným orgánem, by zjistil, že obě strny mjí k dispozici veškeré význmné vědecké informce, by určil, které vědecké otázky mohou být předmětem sporu. 3. Je li zjištěn podsttná odlišnost názorů v přípdě vědeckých otázek dotyčným subjektem je gentur Společenství nebo některý z vědeckých výborů Komise, jsou úřd dotyčný subjekt povinny spoluprcovt s cílem vyřešit rozdíly v názorech nebo předložit Komisi společný dokument, ve kterém objsní sporné vědecké otázky uvedou problemtické prvky v dných údjích. Tento dokument se zveřejní. 4. Je li zjištěn podsttná odlišnost názorů v přípdě vědeckých otázek dotyčným orgánem je subjekt členského státu, jsou úřd dotyčný vnitrostátní subjekt povinny spoluprcovt s cílem vyřešit rozdíly v názorech nebo vyprcovt společný dokument, ve kterém objsní sporné vědecké otázky uvedou problemtické prvky v dných údjích. Tento dokument se zveřejní. Článek 31 Vědecká technická pomoc 1. Úřd může být Komisí požádán o vědeckou nebo technickou pomoc v jkékoli oblsti své působnosti. Úkol poskytnout vědeckou nebo technickou pomoc spočívá ve vědecké nebo technické práci, 18

19 při níž se využívjí uznávné vědecké nebo technické zásdy která nevyžduje vědecké hodnocení vědeckým výborem nebo vědeckou komisí. Tyto úkoly mohou zhrnovt zejmén pomoc Komisi při vytváření nebo hodnocení technických kritérií pomoc Komisi při vytváření technických pokynů. 2. Požádá -li Komise úřd o vědeckou nebo technickou pomoc, stnoví po dohodě s úřdem lhůtu, v níž musí být tento úkol splněn. Článek 32 Vědecké studie 1. Úřd zdává vědecké studie nezbytné k plnění svého poslání využije k tomu nejlepších dostupných nezávislých vědeckých zdrojů. Tyto studie se zdávjí otevřeným průhledným způsobem. Úřd usiluje o to, by u výzkumných progrmů členských států nebo Společenství nedocházelo ke zdvojení činností, podporuje spolupráci pomocí vhodné koordince. 2. Úřd informuje Evropský prlment, Komisi členské státy o výsledcích svých vědeckých studií. Článek 33 Shromžďování údjů 1. Úřd vyhledává, shromžďuje, porovnává, nlyzuje shrnuje význmné vědecké technické údje v oblstech své působnosti. Tto činnost zhrnuje zejmén shromžďování údjů týkjících se ) spotřeby potrvin rizik, kterým jsou vystveny osoby konzumující tyto potrviny, b) výskytu rozšíření biologického rizik, c) kontminujících látek v potrvinách krmivech, d) reziduí. 2. Pro účely odstvce 1 úřd úzce spoluprcuje se všemi orgnizcemi působícími v oblsti shromžďování údjů, včetně orgnizcí z kndidátských zemí, třetích zemí nebo mezinárodních subjektů. 3. Členské státy přijmou nezbytná optření, která jim umožní předt úřdu údje, které shromáždily v oblstech uvedených v odstvcích Úřd předloží členským státům Komisi vhodná doporučení, která umožní zlepšit technickou srovntelnost údjů, které přijímá nlyzuje, s cílem dosáhnout konsolidce údjů n úrovni Společenství. 5. Do jednoho roku od vstupu tohoto nřízení v pltnost zveřejní Komise soupis systémů shromžďování údjů, které existují n úrovni Společenství v oblstech působnosti úřdu. Ve zprávě, jejíž součástí přípdně mohou být vhodné návrhy, se zejmén uvede ) úloh, která by měl být v kždém systému úřdu přidělen, změny nebo zlepšení, které jsou přípdně nezbytné pro to, by úřd mohl ve spolupráci s členskými státy plnit své poslání; b) nedosttky, které je třeb odstrnit, by úřd mohl n úrovni Společenství shromžďovt shrnovt význmné vědecké technické údje v oblstech své působnosti. 6. Úřd předloží výsledky své práce v oblsti shromžďování údjů Evropskému prlmentu, Komisi členským státům. Článek 34 Identifikce nově vznikjících rizik 1. Úřd vytvoří kontrolní postupy pro systemtické vyhledávání, shromžďování, porovnávání nlyzování informcí údjů s cílem identifikovt nově vznikjící rizik v oblstech své působnosti. 2. Pokud má úřd informce, n jejichž zákldě může usuzovt n nově vznikjící vážné riziko, požádá členské státy, jiné gentury Společenství Komisi o dodtečné informce. Členské státy, dotyčné gentury Společenství Komise odpovídjí neprodleně předjí všechny význmné informce, které mjí k dispozici. 3. Úřd použije všechny informce získné v rámci plnění svého poslání k identifikci nově vznikjícího rizik. 4. Úřd předá hodnocení nově vznikjícího rizik shromážděné informce o něm Evropskému prlmentu, Komisi členským státům. 19

20 Článek 35 Systém včsné výměny informcí Má- li úřd co nejlépe plnit svůj úkol týkjící se sledování zdrvotních nutričních rizik spojených s potrvinmi, musí obdržet všechny zprávy předávné prostřednictvím systému včsné výměny informcí. Anlyzuje obsh těchto zpráv s cílem poskytnout Komisi členským státům všechny informce nezbytné pro nlýzu rizik. Článek 36 Propojení orgnizcí působících v oblstech působnosti úřdu 1. Úřd podporuje evropské propojení orgnizcí působících v oblstech působnosti úřdu. Cílem tohoto propojení je zejmén vytvořit rámec pro vědeckou spolupráci prostřednictvím koordince činností, výměny informcí, příprvy provádění společných projektů výměny odborných pozntků osvědčených postupů v oblstech poslání úřdu. 2. Správní rd vyprcuje n návrh výkonného ředitele seznm příslušných orgnizcí jmenovných členskými státy, které mohou úřdu pomáht v jeho poslání, buď jednotlivě, nebo v rámci síťového propojení. Tento seznm se zveřejní. Úřd může těmto orgnizcím svěřit některé úkoly, zejmén příprvné práce pro vědecká stnovisk, vědeckou technickou pomoc, shromžďování údjů identifikci nově vznikjících rizik. U některých z těchto úkolů může existovt nárok n finnční podporu. 3. Prováděcí prvidl k odstvcům 1 2 stnoví Komise po konzultci s úřdem postupem podle čl. 58 odst. 2. V těchto prvidlech budou zejmén blíže určen kritéri pro zřzení instituce do seznmu příslušných orgnizcí jmenovných členskými státy, prvidl pro stnovení hrmonizovných poždvků n jkost finnční ustnovení uprvující finnční podporu. 4. Do jednoho roku od vstupu tohoto nřízení v pltnost zveřejní Komise soupis systémů Společenství existujících v oblstech působnosti úřdu, v nichž se předpokládá, že členské státy budou vykonávt některé úkoly v oblsti vědeckého posuzování, zejmén hodnocení dokumentce k vydání povolení. Ve zprávě, jejíž součástí jsou přípdně vhodné návrhy, se pro kždý systém uvedou zejmén změny nebo zlepšení, které jsou přípdně nezbytné pro to, by úřd mohl ve spolupráci s členskými státy plnit své poslání. ODDÍL 4 NEZÁVISLOST, PRŮHLEDNOST, DŮVĚRNOST A SDĚLOVÁNÍ Článek 37 Nezávislost 1. Členové správní rdy, členové pordního sboru výkonný ředitel se zváží, že budou jednt nezávisle ve veřejném zájmu. K tomuto účelu učiní závzné prohlášení prohlášení o zájmech, v němž uvedou, že neexistují žádné zájmy, které by mohly být povžovány z újmu jejich nezávislosti, nebo veškeré přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly být povžovány z újmu jejich nezávislosti. Tto prohlášení musí činit kždý rok písemnou formou. 2. Členové vědeckého výboru vědeckých komisí se musí zvázt, že budou jednt nezávisle n jkýchkoli vnějších vlivech. K tomuto účelu učiní závzné prohlášení prohlášení o zájmech, v němž uvedou, že neexistují žádné zájmy, které by mohly být povžovány z újmu jejich nezávislosti, nebo veškeré přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly být povžovány z újmu jejich nezávislosti. Tto prohlášení musí činit kždý rok písemnou formou. 3. Členové správní rdy, výkonný ředitel, členové pordního sboru, členové vědeckého výboru vědeckých komisí externí odborníci působící v prcovních skupinách uvedou n kždé schůzi všechny zájmy, které by s ohledem n body progrmu mohly být povžovány z újmu jejich nezávislosti. Článek 38 Průhlednost 1. Úřd zjistí, by vykonávl svou činnost s vysokou mírou průhlednosti. Neprodleně zveřejní zejmén ) progrmy jednání zápisy ze schůzí vědeckého výboru vědeckých komisí; 20

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

(2) Při provádění politik Společenství je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany lidského života a zdraví.

(2) Při provádění politik Společenství je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany lidského života a zdraví. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Příručka pro provozovatele potravinářských podniků

Příručka pro provozovatele potravinářských podniků Příručka pro provozovatele potravinářských podniků 2010 2 Obsah Nařízení (ES) č. 178/2002 o obecném potravinovém právu...3 Návod EK k implementaci článků 11, 12, 16, 17, 18, 19 a 20 Nařízení (ES) č. 178/2002

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1829/2003

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jzyk litertur Chrkteristik předmětu Předmět je rozdělen n tři disciplíny literární výchovu, jzykovou výchovu ční slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, le zároveň jsou ve výuce čsto propojovány.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Organizační řád Fyzikální olympiády

Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: MSMT-32 435/2014-1 Orgnizční řád Fyzikální olympiády Ministerstvo školství, mládeže tělovýhovy v souldu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 S., o podmínkáh orgnize finnování soutěží přehlídek v zájmovém

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s. zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více