2004R0853 CS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1"

Transkript

1 2004R0853 CS Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní hygienická prvidl pro potrviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, , s. 55) Ve znění: Úřední věstník Č. Strn Dtum M1 Nřízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005 L M2 Nřízení Komise (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005 L M3 Nřízení Komise (ES) č. 1662/2006 ze dne 6. listopdu 2006 L M4 Nřízení Rdy (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopdu 2006 L M5 Nřízení Komise (ES) č. 1243/2007 ze dne 24. říjn 2007 L M6 Nřízení Komise (ES) č. 1020/2008 ze dne 17. říjn 2008 L Oprveno: C1 Oprv, Úř. věst. L 203, , s. 19 (853/2004)

2 2004R0853 CS NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní hygienická prvidl pro potrviny živočišného původu EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem n Smlouvu o zložení Evropského společenství, zejmén n čl. 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy, s ohledem n návrh Komise ( 1 ), s ohledem n stnovisko Evropského hospodářského sociálního výboru ( 2 ), po konzultci s Výborem regionů, v souldu s postupem podle článku 251 Smlouvy ( 3 ), vzhledem k těmto důvodům: (1) Podle nřízení (ES) č. 852/2004 ( 4 ) stnoví Evropský prlment Rd všeobecná prvidl pro hygienu potrvin vzthující se n provozovtele potrvinářských podniků. (2) Určité potrviny mohou předstvovt zvláštní rizik pro lidské zdrví, vyždují tedy stnovení zvláštních hygienických prvidel. To pltí zejmén pro potrviny živočišného původu, u nichž jsou čsto hlášen mikrobiologická chemická rizik. (3) V rámci společné zemědělské politiky bylo přijto mnoho směrnic pro stnovení zvláštních hygienických prvidel pro výrobu produktů uvedených v příloze I Smlouvy pro jejich uvádění n trh. Tto hygienická prvidl zmírnil překážky obchodu s dotyčnými produkty, čímž přispěl k vytvoření vnitřního trhu zároveň zjistil vysokou úroveň ochrny veřejného zdrví. (4) S ohledem n veřejné zdrví obshují tto prvidl jednotné zásdy, zejmén zásdy týkjící se odpovědnosti výrobců příslušných orgánů, strukturní, provozní hygienické poždvky n zřízení, postupy schvlování zřízení, poždvky n skldování přeprvu poždvky n oznčování zdrvotní nezávdnosti. (5) Tyto zásdy tvoří společný zákld pro hygienickou výrobu potrvin živočišného původu, přičemž umožňují zjednodušení stávjících směrnic. (6) Je žádoucí dosáhnout dlšího zjednodušení používáním týchž prvidel, je-li to vhodné, u všech produktů živočišného původu. (7) Zjednodušení je umožněno tké poždvkem nřízení (ES) č. 852/2004, podle něhož musí provozovtelé potrvinářských podniků provádějící činnosti v jkékoli fázi výroby, zprcování distribuce potrvin nvzující n prvovýrobu související postupy zvést postupy zložené n nlýze rizik zásdách kritických kontrolních bodů (HACCP), provádět udržovt je. (8) Tyto prvky společně odůvodňují přeprcování zvláštních hygienických prvidel obsžených ve stávjících směrnicích. ( 1 ) Úř. věst. C 365 E, , s. 58. ( 2 ) Úř. věst. C 155, , s. 39. ( 3 ) Stnovisko Evropského prlmentu ze dne 15. květn 2002 (Úř. věst. C 180 E, , s. 288), společný postoj Rdy ze dne 27. říjn 2003 (Úř. věst. C 48 E, , s. 23), postoj Evropského prlmentu ze dne 30. březn 2004 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku) rozhodnutí Rdy ze dne 16. dubn ( 4 ) Úř. věst. L 139, , s. 1.

3 2004R0853 CS (9) Zákldními cíli přeprcování je zbezpečení vysoké úrovně ochrny spotřebitele z hledisk bezpečnosti potrvin, to zejmén tím, že pro všechny provozovtele potrvinářských podniků v celém Společenství pltí stejná prvidl, dále zjištění řádného fungování vnitřního trhu s produkty živočišného původu, což přispěje k dosžení cílů společné zemědělské politiky. (10) Je nezbytné zchovt podrobná hygienická prvidl pro produkty živočišného původu, pokud je to třeb pro zjištění ochrny spotřebitele, tk je zpřísnit. (11) Prvidl Společenství by se neměl vzthovt n prvovýrobu pro soukromé domácí použití ni n domácí příprvu potrvin, n mnipulci s nimi nebo n jejich skldování pro soukromou domácí spotřebu. Kromě toho v přípdě, kdy provozovtel potrvinářského podniku dodává mlá množství vlstních produktů z určitého druhu ms z prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli nebo místnímu mloobchodu, je vhodné chránit veřejné zdrví vnitrostátním právem především z důvodu úzkého vzthu výrobce spotřebitele. (12) Poždvky nřízení (ES) č. 852/2004 jsou obecně dosttečné pro zjištění bezpečnosti potrvin v zřízeních, která vykonávjí mloobchodní činnost zhrnující přímý prodej nebo přímé dodávání potrvin živočišného původu konečnému spotřebiteli. Toto nřízení by se mělo obecně vzthovt n velkoobchodní činnost (tzn. n přípdy, kdy mloobchodní zřízení provádí činnosti, jejichž cílem je dodt potrviny živočišného původu jinému zřízení). S výjimkou zvláštních poždvků n teplotu stnovených v tomto nřízení by všk poždvky nřízení (ES) č. 852/2004 měly postčovt pro velkoobchodní činnosti spočívjící pouze ve skldování přeprvě. (13) Členské státy by měly mít v rámci vnitrostátního práv určitý prostor pro rozšíření nebo omezení používání poždvků tohoto nřízení n mloobchod. Jejich používání všk mohou omezit pouze tehdy, pokud povžují poždvky nřízení (ES) č. 852/2004 z dosttečné pro dosžení cílů hygieny potrvin pokud je dodávání potrvin živočišného původu mloobchodním zřízenímjinému zřízení okrjovou omezenou činností n místní úrovni. Tkové dodávání by tedy mělo předstvovt pouze mlý podíl n obchodní činnosti zřízení, odebírjící zřízení by se měl ncházet v jeho bezprostřední blízkosti dodávky by měly být omezeny pouze n určité druhy výrobků nebo zřízení. (14) V souldu s článkem 10 Smlouvy musí členské státy přijmout veškerá vhodná optření k zjištění toho, by provozovtelé potrvinářských podniků plnili povinnosti stnovené v tomto nřízení. (15) Sledovtelnost potrvin je nezbytným prvkem v zjišťování bezpečnosti potrvin. Kromě dodržování obecných prvidel nřízení (ES) č. 178/2002 ( 1 )byměli provozovtelé potrvinářských podniků zodpovědní z zřízení, která podléhjí schválení podle tohoto nřízení, zjistit, by všechny produkty živočišného původu, které uvádějí n trh, byly oznčeny buď oznčením zdrvotní nezávdnosti nebo identifikčním oznčením. (16) Potrviny dovážené do Společenství mjí splňovt obecné poždvky nřízení (ES) č. 178/2002 nebo splňovt prvidl, která jsou rovnocenná s prvidly Společenství. V tomto nřízení jsou ( 1 ) Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící se bezpečnosti potrvin (Úř. věst. L 31, , s. 1). Nřízení ve znění nřízení (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, , s. 4).

4 2004R0853 CS definovány zvláštní hygienické poždvky n potrviny živočišného původu dovážené do Společenství. (17) Přijetím tohoto nřízení by neměl být snížen úroveň ochrny stnovená doplňkovými zárukmi dohodnutými pro Finsko Švédsko při jejich přistoupení ke Společenství potvrzenými rozhodnutími Komise 94/968/ES ( 1 ), 95/50/ES ( 2 ), 95/160/ES ( 3 ), 95/161/ES ( 4 ) 95/168/ES ( 5 ) rozhodnutími Rdy 95/409/ES ( 6 ), 95/410/ES ( 7 ) 95/411/ES ( 8 ). Měl by být stnoven postup pro udělení záruk n přechodné období kterémukoli členskému státu, který má schválený vnitrostátní kontrolní progrm, který je u dotyčných potrvin živočišného původu rovnocenný progrmům schváleným pro Finsko Švédsko. Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopdu 2003 o tlumení slmonel některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potrvním řetězci ( 9 ) stnoví podobný postup pro živá zvířt násdová vejce. (18) Je vhodné, by se strukturní hygienické poždvky stnovené v tomto nřízení vzthovly n všechny typy zřízení, včetně mlých obchodních zřízení mobilních jtek. (19) Pružnost je n místě, by bylo možné pokrčovt v používání trdičních metod v jkékoli fázi výroby, zprcování nebo distribuce potrvin, ve vzthu ke strukturálním poždvkům n zřízení. Pružnost je zvláště důležitá pro regiony ovlivněné zvláštními zeměpisnými omezeními, včetně nejvzdálenějších regionů podle čl. 299 odst. 2 Smlouvy. Pružnost by všk neměl ohrožovt cíle týkjící se hygieny potrvin. Nvíc by měly být postupy dovolující členským státům využít pružnosti zcel trnsprentní, neboť všechny potrviny vyrobené v souldu s hygienickými prvidly budou ve volném oběhu ve Společenství. Mělo by být stnoveno, by byly přípdné rozdíly názorů řešeny diskusí v rámci Stálého výboru pro potrvinový řetězec zdrví zvířt zřízeného nřízením (ES) č. 178/2002 by Komise koordinovl tento proces přijíml vhodná optření. C1 (20) Definice strojně odděleného ms (SOM) by měl mít obecný chrkter, by zhrnovl všechny metody strojního oddělování. Rychlý technologický vývoj v této oblsti ukzuje, že je vhodná pružná definice. V závislosti n posouzení rizik výrobků vyrobených různými metodmi by se všk měly lišit technické poždvky n SOM. (21) Provozovtelé potrvinářských podniků, včetně podniků v krmivářském odvětví, nvzájem spoluprcují ve všech fázích výroby, zprcování distribuce existují vzby mezi zdrvím dobrými životními podmínkmi zvířt veřejným zdrvím. To vyžduje, by spolu různé subjekty v celém potrvinovém řetězci, od prvovýroby po mloobchod, dosttečně komunikovly. (22) S cílem zjistit řádnou kontrolu ulovené volně žijící zvěře uváděné n trh Společenství by měl být těl ulovených zvířt jejich vnitřnosti předloženy k úřední prohlídce po porážce v zřízení pro zprcování zvěřiny. Aby všk byly zchovány určité myslivecké (lovecké) trdice nebyl ohrožen bezpečnost potrvin, je vhodné zjistit školení myslivců (lovců), kteří uvádějí ( 1 ) Úř. věst. L 371, , s. 36. ( 2 ) Úř. věst. L 53, , s. 31. ( 3 ) Úř. věst. L 105, , s. 40. ( 4 ) Úř. věst. L 105, , s. 44. ( 5 ) Úř. věst. L 109, , s. 44. ( 6 ) Úř. věst. L 243, , s. 21. ( 7 ) Úř. věst. L 243, , s. 25. ( 8 ) Úř. věst. L 243, , s. 29. ( 9 ) Úř. věst. L 325, , s. 1.

5 2004R0853 CS volně žijící zvěř n trh k lidské spotřebě. To by mělo myslivcům (lovcům) umožnit provést první prohlídku volně žijící zvěře n místě. V tkových přípdech není nezbytné, by školení myslivci (lovci) museli dodávt všechny vnitřnosti do zřízení pro zprcování zvěřiny k prohlídce po porážce, pokud provedou tuto první prohlídku nezjistí žádné nomálie nebo rizik. Členské státy by všk měly mít možnost stnovit n svém území přísnější prvidl, jimiž zohlední zvláštní rizik. (23) V tomto nřízení by měl být stnoven kritéri pro syrové mléko použitelná do doby, než budou přijty nové poždvky pro jeho uvádění n trh. U těchto kritérií by se mělo jednt o spouštěcí hodnoty, při jejichž překročení přijmou provozovtelé potrvinářských podniků náprvná optření podjí hlášení příslušnému orgánu. Kritéri by neměl být mximálními hodnotmi, při jejichž překročení nelze uvádět syrové mléko n trh. To znmená, že z určitých okolností lze syrové mléko, které nesplňuje kritéri zcel, bezpečně používt k lidské spotřebě, pokud jsou přijt vhodná optření. Pokud jde o syrové mléko syrovou smetnu určené k přímé lidské spotřebě, je vhodné umožnit členským státům, by si ponechly nebo stnovily vhodná optření pro ochrnu zdrví s cílem zjistit n svém území dosžení cílů tohoto nřízení. (24) Je vhodné, by kritérium pro syrové mléko používné pro výrobu mléčných výrobků bylo třikrát vyšší než kritérium pro syrové mléko svážené z frem. Kritérium pro mléko používné pro výrobu zprcovných mléčných výrobků předstvuje bsolutní hodnotu, ztímco u syrového mlék sváženého z frem se jedná o průměrnou hodnotu. Dodržením poždvků n teplotu stnovených v tomto nřízení nedojde k úplnému zstvení růstu bkterií během přeprvy skldování. (25) Toto přeprcování znmená, že stávjící hygienická prvidl mohou být zrušen. Činí tk směrnice Evropského prlmentu Rdy 2004/41/ES ze dne 21. dubn 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkjící se hygieny potrvin hygienických podmínek pro produkci určitých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě pro jejich uvádění n trh ( 1 ). (26) Vedle toho prvidl pro vejce stnovená v tomto nřízení nhrzují prvidl stnovená rozhodnutím Rdy 94/371/ES ze dne 20. červn 1994, kterým se stnoví zvláštní hygienické podmínky pro uvádění některých druhů vjec n trh ( 2 ), která činí nepltným zrušení přílohy II směrnice Rdy 92/118/EHS ( 3 ). (27) Právní předpisy Společenství pro hygienu potrvin by se měly zkládt n vědeckých doporučeních. Proto by v přípdě potřeby měly být vedeny konzultce s Evropským úřdem pro bezpečnost potrvin. (28) S cílem zohlednit technický vědecký pokrok by měl být zjištěn úzká účinná spolupráce mezi Komisí členskými státy v rámci Stálého výboru pro potrvinový řetězec zdrví zvířt. (29) Poždvky tohoto nřízení by neměly být použitelné, dokud nevstoupí v pltnost všechny nové právní předpisy o hygieně potrvin. Je tedy vhodné stnovit, by byl nová prvidl použitelná nejdříve po 18 měsících od dne, kdy vstoupí v pltnost, by dotčená odvětví měl čs se přizpůsobit. ( 1 ) Úř. věst. L 157, , s. 33. ( 2 ) Úř. věst. L 168, , s. 34. ( 3 ) Směrnice Rdy 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství jejich dovoz do Společenství, pokud se n ně nevzthují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kpitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, pokud jde o ptogenní původce, směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 62, , s. 49). Směrnice nposledy pozměněná nřízením Komise (ES) č. 445/2004 (Úř. věst. L 72, , s. 60).

6 2004R0853 CS (30) Optření nezbytná k provádění tohoto nřízení by měl být přijt v souldu s rozhodnutím Rdy 1999/468/ES ze dne 28. červn 1999 o postupech pro výkon prováděcích prvomocí svěřených Komisi ( 1 ), PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: KAPITOLA I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Oblst působnosti 1. Toto nřízení stnoví zvláštní prvidl pro hygienu potrvin živočišného původu vzthující se n provozovtele potrvinářských podniků. Těmito prvidly se doplňují prvidl stnovená nřízením (ES) č. 852/2004. Vzthují se n nezprcovné produkty i zprcovné produkty živočišného původu. 2. Pokud není výslovně uvedeno jink, nevzthuje se toto nřízení n potrviny obshující jk produkty rostlinného původu, tk zprcovné produkty živočišného původu. Zprcovné produkty živočišného původu používné pro příprvu tkových potrvin všk musí být získávány v souldu s poždvky tohoto nřízení stejně tk s nimi musí být zcházeno. 3. Toto nřízení se nevzthuje n: ) prvovýrobu pro soukromé domácí použití; b) domácí příprvu potrvin, n mnipulci s nimi nebo n jejich skldování pro soukromou domácí spotřebu; c) přípdy, kdy výrobce přímo dodává mlá množství výrobků z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo místnímu mloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli; d) přípdy, kdy výrobce přímo dodává mlá množství ms z drůbeže zjícovců poržených n frmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu mloobchodu, který dodává toto mso přímo konečnému spotřebiteli jko čerstvé mso; e) myslivce (lovce), kteří dodávjí mlá množství volně žijící zvěře nebo mlá množství ms volně žijící zvěře konečnému spotřebiteli nebo místnímu mloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli. 4. Členské státy stnoví v rámci vnitrostátních právních předpisů prvidl pro činnosti osoby uvedené v odst. 3 písm. c), d) e). Tková vnitrostátní prvidl zjistí dosžení cílů tohoto nřízení. 5. ) Pokud není výslovně uvedeno jink, nevzthuje se toto nřízení n mloobchod. b) Toto nřízení se všk vzthuje n činnosti mloobchodu prováděné z účelem dodávání potrviny živočišného původu jinému zřízení, kromě přípdů, kdy: i) činnosti spočívjí pouze ve skldování nebo přeprvě, přičemž v tkovém přípdě přesto pltí zvláštní poždvky n teplotu stnovené v příloze III, nebo ii) kdy je potrvin živočišného původu dodáván mloobchodním zřízením pouze jinému mloobchodnímu zřízení ( 1 ) Úř. věst. L 184, , s. 23.

7 2004R0853 CS podle vnitrostátních právních předpisů se jedná o okrjovou omezenou činnost n místní úrovni. c) Členské státy mohou přijmout vnitrostátní optření s cílem vztáhnout poždvky tohoto nřízení n mloobchodní zřízení n svém území, n něž by se podle písmen ) nebo b) nevzthovly. 6. Toto nřízení je použitelné, niž jsou dotčen: ) příslušná prvidl týkjící se zdrví zvířt veřejného zdrví, včetně přísnějších prvidel stnovených z účelem prevence, kontroly erdikce určitých přenosných spongiformních encefloptií; b) poždvky n dobré životní podmínky zvířt c) poždvky týkjící se identifikce zvířt sledovtelnosti produktů živočišného původu. Článek 2 Definice Pro účely tohoto nřízení pltí následující definice: 1. definice uvedené v nřízení (ES) č. 178/2002; 2. definice uvedené v nřízení (ES) č. 852/2004; 3. definice uvedené v příloze I 4. všechny technické definice uvedené v přílohách II III. KAPITOLA II POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ Článek 3 Obecné povinnosti 1. Provozovtelé potrvinářských podniků musí splňovt příslušná ustnovení příloh II III. 2. Provozovtelé potrvinářských podniků nepoužijí k odstrnění povrchového znečištění produktů živočišného původu žádnou jinou látku než pitnou vodu, nebo povoluje-li to nřízení (ES) č. 852/2004 nebo toto nřízení čistou vodu, pokud nebylo použití dotyčné látky schváleno v souldu s postupem podle čl. 12 odst. 2. Provozovtelé potrvinářských podniků musí rovněž dodržovt všechny podmínky použití, které mohou být přijty týmž postupem. Použití schválené látky nemá vliv n povinnost provozovtele potrvinářského podniku dodržet poždvky tohoto nřízení. Článek 4 Registrce schvlování zřízení 1. Provozovtelé potrvinářských podniků uvedou produkty živočišného původu n trh Společenství pouze tehdy, pokud byly připrveny bylo s nimi mnipulováno výhrdně vzřízeních, která: ) splňují příslušné poždvky nřízení (ES) č. 852/2004, poždvky příloh II III tohoto nřízení jiné příslušné poždvky potrvinového práv b) která byl příslušným orgánem zregistrován nebo, pokud je to poždováno podle odstvce 2, schválen.

8 2004R0853 CS Aniž je dotčen čl. 6 odst. 3 nřízení (ES) č. 852/2004, nesmí zřízení mnipulující s produkty živočišného původu, pro něž jsou stnoveny poždvky v příloze III tohoto nřízení, vykonávt činnost, pokud je příslušný orgán neschválil v souldu s odstvcem 3 tohoto článku s výjimkou zřízení provádějících pouze: ) prvovýrobu, b) přeprvní činnosti, c) skldování produktů nevyždujících kontrolovné teplotní podmínky skldování, nebo d) mloobchodní činnosti, n něž se nevzthuje čl. 1 odst. 5 písm. b) tohoto nřízení. 3. Zřízení, které v souldu s odstvcem 2 podléhá schvlování, smí vykonávt činnost ž poté, co v souldu s nřízením Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizování úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě ( 1 ), příslušný orgán: ) po návštěvě zřízení zřízení schválí, nebo b) dočsně zřízení schválí. 4. Provozovtelé potrvinářských podniků s příslušnými orgány spoluprcují v souldu s nřízením (ES) č. 854/2004. Provozovtelé potrvinářských podniků zejmén zjistí, že zřízení ukončí činnost, pokud příslušný orgán zruší schválení nebo neprodlouží dočsné schválení nebo je nenhrdí čsově neomezeným schválením. 5. Tento článek nebrání tomu, by zřízení uvádělo n trh potrviny v době ode dne použitelnosti tohoto nřízení do první následné kontroly příslušným orgánem, pokud zřízení ) podléhá schválení v souldu s odstvcem 2 uvedlo n trh produkty živočišného původu v souldu s právními předpisy Společenství bezprostředně přede dnem použitelnosti tohoto nřízení, nebo b) ptří k druhu, u kterého nebylo přede dnem použitelnosti tohoto nřízení poždováno schvlování. Článek 5 Oznčení zdrvotní nezávdnosti identifikční oznčení 1. Provozovtelé potrvinářských podniků nesmí uvést n trh produkt živočišného původu, s nímž se mnipuluje v zřízení, které podle čl. 4 odst. 2 podléhá schvlování, pokud produkt není optřen: ) oznčením zdrvotní nezávdnosti podle nřízení (ES) č. 854/2004, nebo b) pokud uvedené nřízení nestnoví umístění oznčení zdrvotní nezávdnosti, identifikčním oznčením umístěným v souldu s oddílem I přílohy II tohoto nřízení. 2. Provozovtelé potrvinářských podniků mohou umístit identifikční oznčení n produkt živočišného původu pouze tehdy, pokud byl vyroben v souldu s tímto nřízením v zřízeních, která splňují poždvky článku 4. ( 1 ) Úř. věst. L 139, , s. 206.

9 2004R0853 CS Provozovtelé potrvinářských podniků nesmějí odstrnit oznčení zdrvotní nezávdnosti umístěné v souldu s nřízením (ES) č. 854/2004 z ms, pokud je nekrájejí nebo je nezprcovávjí nebo s ním neprcují jiným způsobem. Článek 6 Produkty živočišného původu nepocházející ze Společenství 1. Provozovtelé potrvinářských podniků dovážející produkty živočišného původu ze třetích zemí zjistí, by se dovoz uskutečnil pouze tehdy, pokud: ) je odesíljící třetí země uveden v seznmu třetích zemí, z nichž je povolen dovoz dotyčného produktu, vyprcovném v souldu s článkem 11 nřízení (ES) č. 854/2004; b) i) zřízení, ze kterého byl produkt odeslán v němž byl obdržen nebo připrven, je popřípdě uvedeno v seznmu zřízení, z nichž je dovoz dotyčného produktu povolen, vyprcovném v souldu s článkem 12 nřízení (ES) č. 854/2004, ii) C1 vpřípdě čerstvého ms, mletého ms, msných polotovrů, msných výrobků strojně odděleného ms byl výrobek vyroben z ms získného n jtkách v bourárnách/porcovnách uvedených v seznmu vyprcovném ktulizovném v souldu s článkem 12 nřízení (ES) č. 854/2004 nebo ve schválených provozech Společenství iii) v přípděživých mlžů, ostnokožců, pláštěnců mořských plžů je produkční oblst popřípdě uveden v seznmu vyprcovném podle článku 13 uvedeného nřízení; c) produkt splňuje: i) poždvky tohoto nřízení, včetně poždvků článku 5 n oznčení zdrvotní nezávdnosti identifikční oznčení, ii) poždvky nřízení (ES) č. 852/2004 iii) podmínky pro dovoz stnovené v souldu s právními předpisy Společenství uprvujícími dovozní kontroly produktů živočišného původu d) jsou popřípdě splněny poždvky článku 14 nřízení (ES) č. 854/2004 týkjící se osvědčení nebo dokldů. 2. Odchylně od odstvce 1 smí být dovoz produktů rybolovu uskutečněn tké v souldu se zvláštními ustnoveními článku 15 nřízení (ES) č. 854/ Provozovtelé potrvinářských podniků dovážející produkty živočišného původu zjistí, by: ) produkty byly při dovozu k dispozici ke kontrole podle směrnice 97/78/ES ( 1 ); b) dovoz splňovl poždvky směrnice 2002/99/ES ( 2 ) ( 1 ) Směrnice Rdy 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stnoví zákldní prvidl pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, , s. 9). Směrnice ve znění ktu o přistoupení z roku ( 2 ) Směrnice Rdy 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stnoví veterinární předpisy pro produkci, zprcování, distribuci dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 18, , s. 11).

10 2004R0853 CS c) činnosti podléhjící jejich kontrole, které jsou vykonávány po dovozu, byly prováděny v souldu s poždvky přílohy III. 4. Provozovtelé potrvinářských podniků dovážející potrviny obshující jk produkty rostlinného původu, tk zprcovné produkty živočišného původu, zjistí, by zprcovné produkty živočišného původu obsžené v tkových potrvinách splňovly poždvky odstvců 1ž 3. Musí být schopni tuto skutečnost prokázt (npř. příslušným dokldem nebo osvědčením, které nemusí mít formu stnovenou v odst. 1 písm. d)). KAPITOLA III OBCHOD Článek 7 Dokldy 1. Pokud je to poždováno v souldu s přílohou II nebo III, zjistí provozovtelé potrvinářských podniků, by byl k zásilce produktů živočišného původu přiložen osvědčení nebo jiné dokldy. 2. V souldu s postupem uvedeným v čl. 12 odst. 2 mohou být: ) stnoveny vzory dokldů b) vydán ustnovení pro používání dokldů v elektronické formě. Článek 8 Zvláštní záruky 1. Provozovtelé potrvinářských podniků, kteří hodljí uvést n trh ve Finsku nebo ve Švédsku následující potrviny živočišného původu, dodrží prvidl stnovená v odstvci 2, pokud jde o slmonelu: ) mso skotu prst, včetně mletého ms, všk s výjimkou msných polotovrů mechnicky oddělovného ms; b) ms z těchto druhů drůbeže: domácí drůbež, krůty, perličky, kchny husy, včetně mletého ms, všk s výjimkou msných polotovrů mechnicky oddělovného ms; c) vejce. 2. ) V přípdě ms skotu prst ms drůbeže se v odesíljícím zřízení odeberou vzorky zásilky v souldu s právními předpisy Společenství se podrobí mikrobiologickému vyšetření, jehož výsledky musí být negtivní. b) V přípdě vjec musí blírny/třídírny doložit, že zásilky pocházejí z hejn nosnic, která byl v souldu s právními předpisy Společenství podroben mikrobiologickému vyšetření, jehož výsledek byl negtivní. c) U ms ze skotu prst nemusí být vyšetření podle písmene ) prováděno u zásilek určených pro zřízení z účelem psterizce, sterilizce nebo jiného zprcování s podobným účinkem. U vjec nemusí být vyšetření podle písmene b) prováděno u zásilek určených pro výrobu zprcovných produktů procesem, který zručuje zničení slmonely. d) Vyšetření podle písm. ) b) nemusí být prováděn u potrvin pocházejících ze zřízení podléhjících uznnému kontrolnímu

11 2004R0853 CS progrmu, který byl ve shodě s postupem uvedeným v čl. 12 odst. 2 uznán z rovnocenný progrmu schválenému pro Švédsko Finsko, pokud jde o dotyčné potrviny živočišného původu. e) U ms skotu prst ms drůbeže se k potrvině přiloží obchodní dokld nebo osvědčení odpovídjící vzoru stnovenému právními předpisy Společenství, v něž musí být uvedeno, že: i) výsledky vyšetření provedených podle písmene ) jsou negtivní, nebo ii) mso je určeno pro jeden z účelů uvedených v písmeni c), nebo iii) mso pochází ze zřízení uvedeného v písmeni d). f) U vjec musí být k zásilkám přiloženo osvědčení, v němž je uvedeno, že jsou výsledky vyšetření provedených podle písmene b) negtivní nebo že jsou vejce určen k použití způsobem uvedeným v písmeni c). 3. V souldu s postupem podle čl. 12 odst. 2 mohou být: ) poždvky odstvců 1 2 ktulizovány s cílem zohlednit zejmén změny v kontrolních progrmech členských států nebo přijetí mikrobiologických kritérií v souldu s nřízením (ES) č. 852/2004 b) prvidl, která jsou stnoven v odstvci 2 pro potrviny uvedené v odstvci 1, částečně nebo plně rozšířen n jkýkoli členský stát nebo region členského státu, který má kontrolní progrm uznný z rovnocenný progrmu schválenému pro Švédsko Finsko, pokud jde o dotyčné potrviny živočišného původu. 4. Pro účely tohoto článku se kontrolním progrmem rozumí kontrolní progrm schválený v souldu s nřízením (ES) č. 2160/2003. KAPITOLA IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 9 Prováděcí optření přechodná ustnovení Prováděcí optření přechodná ustnovení mohou být stnoven v souldu s postupem podle čl. 12 odst. 2. Článek 10 Změny přizpůsobení příloh II III 1. Přílohy II III mohou být přizpůsobeny nebo ktulizovány v souldu s postupem uvedeným v čl. 12 odst. 2, přičemž musí být přihlédnuto: ) k vyprcování pokynů pro správnou prxi, b) ke zkušenostem získným v rámci používání systémů zložených n zásdách HACCP podle článku 5 nřízení (ES) č. 852/2004, c) k technologickému vývoji jeho prktickým důsledkům k očekáváním spotřebitelů, pokud jde o složení potrvin, d) k vědeckým posudkům, zejmén k novému posouzení rizik,

12 2004R0853 CS e) k mikrobiologickým teplotním kritériím pro potrviny, f) ke změnám spotřebitelských zvyklostí. 2. V souldu s postupem uvedeným v čl. 12 odst. 2 mohou být udělovány výjimky z příloh II III z předpokldu, že tkové výjimky nemjí vliv n dosžení cílů tohoto nřízení. 3. Aniž jsou ohroženy cíle tohoto nřízení, mohou členské státy přijmout v souldu s odstvci 4 ž 8 vnitrostátní optření pro přizpůsobení poždvků uvedených v příloze III. 4. ) Cílem vnitrostátních optření uvedených v odstvci 3 je: i) umožnit dlší používání trdičních metod v kterékoli fázi výroby, zprcování nebo distribuce potrvin, nebo ii) vyjít vstříc potřebám potrvinářských podniků v regionech ovlivněných zvláštními zeměpisnými omezeními. b) V osttních přípdech se vzthují pouze n stvbu, uspořádání vybvení zřízení. 5. Členský stát, který si přeje přijmout vnitrostátní optření podle odstvce 3, o tom uvědomí Komisi osttní členské státy. V kždém oznámení: ) uvede podrobný popis poždvků, které mjí být podle dotyčného členského státu přizpůsobeny, chrkter přizpůsobení, o které usiluje, b) popíše dotyčné potrviny zřízení, c) vysvětlí důvody pro přizpůsobení přípdně předloží souhrn provedené nlýzy rizik všech optření, která mjí být přijt s cílem zjistit, by přizpůsobení neohrozilo cíle tohoto nřízení, d) uvede jkékoli jiné příslušné informce. 6. Osttní členské státy mjí třiměsíce od obdržení oznámení uvedeného v odstvci 5 n to, by zslly Komisi písemné připomínky. V přípdě přizpůsobení vyplývjícího z odst. 4 písm. b) může být tto lhůt n žádost kteréhokoli členského státu prodloužen n čtyři měsíce. Komise může, pokud obdrží písemné připomínky od jednoho nebo více členských států, musí vést konzultce s členskými státy v rámci výboru uvedeného v čl. 12 odst. 1. Komise může v souldu s postupem podle čl. 12 odst. 2 rozhodnout, zd zmýšlená optření mohou být proveden pokud je to nezbytné, tk s jkými změnmi. Komise popřípdě může v souldu s odstvci 1 nebo 2 tohoto článku nvrhnout obecná optření. 7. Členský stát může přijmout vnitrostátní optření, kterými se mění poždvky přílohy III, pouze: ) v souldu s rozhodnutím přijtým v souldu s odstvcem 6, b) pokud do jednoho měsíce od uplynutí lhůty uvedené v odstvci 6 Komise neoznámil členským státům, že obdržel písemné připomínky nebo že zmýšlí nvrhnout přijetí rozhodnutí v souldu s odstvcem 6, nebo c) v souldu s odstvcem Členský stát smí z vlstního podnětu při dodržení obecných ustnovení Smlouvy zchovt nebo stnovit vnitrostátní prvidl, jimiž: ) zkzuje nebo omezuje n svém území uvádět n trh syrové mléko nebo syrovou smetnu určené k přímé lidské spotřebě, nebo

13 2004R0853 CS b) povoluje se schválením příslušného orgánu používt syrové mléko, které nesplňuje kritéri n obsh mikroorgnismů somtických buněk stnovená v oddílu IX přílohy III k výrobě sýrů s dobou zrání lespoň 60 dnů mléčné výrobky získné v souvislosti s výrobou tkových sýrů, pokud to neohrozí dosžení cílů tohoto nřízení. C1 Článek 11 Zvláštní rozhodnutí Aniž je dotčen všeobecná povh článku 9 čl. 10 odst. 1, mohou být v souldu s postupem uvedeným v čl. 12 odst. 2 stnoven prováděcí optření nebo přijty změny přílohy II nebo III s cílem: 1. stnovit prvidl pro přeprvu ms, které je dosud teplé; 2. upřesnit jký obsh vápníku u strojně odděleného ms není význmně vyšší než u mletého ms; 3. stnovit jiné druhy ošetření, které mohou být použity ve zprcovtelském zřízení pro živé mlže z produkčních oblstí třídy B nebo C, kteří nebyli vyčištěni nebo sádkováni; 4. přesně uvést uznné zkušební metody pro mořské biotoxiny; 5. stnovit ve spolupráci s příslušnou referenční lbortoří Společenství dlší zdrvotní normy pro živé mlže, včetně: ) mezních hodnot nlytických metod pro jiné mořské biotoxiny, b) virologických vyšetřovcích metod virologických norem c) plánů metod odběru vzorků nlytických tolerncí pro účely kontroly dodržování zdrvotních norem; 6. stnovit zdrvotní normy nebo kontroly, pokud existují vědecké důkzy o jejich nezbytnosti pro ochrnu veřejného zdrví; 7. rozšířit ustnovení kpitoly IX oddílu VII přílohy III n jiné živé mlže než n druh Pectinide (hřebentkovití); 8. upřesnit kritéri, podle kterých lze stnovit, kdy podle epidemiologických údjů nepředstvuje rybolovný revír zdrvotní riziko, pokud jde o přítomnost przitů, podle kterých tedy může příslušný orgán povolit, by provozovtelé potrvinářských podniků nemuseli podle části D kpitoly III oddílu VIII přílohy III zmrzovt produkty rybolovu; 9. stnovit kritéri čerstvosti limity pro histmin těkvé dusíkté látky v produktech rybolovu; 10. umožnit použití syrového mlék, které nesplňuje kritéri n obsh mikroorgnismů somtických buněk stnovená v oddílu IX přílohy III, k výrobě určitých mléčných výrobků; 11. stnovit, niž je dotčen směrnice 96/23/ES ( 1 ), mximální přípustnou hodnotu celkové kombince reziduí ntibiotik v syrovém mléce 12. schválit rovnocenné postupy pro výrobu želtiny nebo kolgenu. ( 1 ) Směrnice Rdy 96/23/ES ze dne 29. dubn 1996 o kontrolních optřeních u některých látek jejich reziduí v živých zvířtech živočišných produktech (Úř. věst. L 125, , s. 10). Směrnice ve znění nřízení (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, , s. 1).

14 2004R0853 CS Článek 12 Postup výboru 1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potrvinový řetězec zdrví zvířt. 2. Odkzuje-li se n tento odstvec, použijí se články 5 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem n ustnovení článku 8 uvedeného rozhodnutí. Lhůt uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 3. Výbor přijme svůj jedncí řád. Článek 13 Konzultce s Evropským úřdem pro bezpečnost potrvin Komise vede konzultce s Evropským úřdem pro bezpečnost potrvin o jkékoli záležitosti spdjící do oblsti působnosti tohoto nřízení, která by mohl mít význmný dopd n veřejné zdrví, to zejmén před nvrhováním rozšíření oddílu III přílohy III n jiné zvířecí druhy. Článek 14 Zpráv Evropskému prlmentu Rdě 1. Komise nejpozději do 20. květn 2009 předloží Evropskému prlmentu Rdě zprávu, ve které podá přehled zkušeností získných při používání tohoto nřízení. 2. Komise podle potřeby doplní zprávu vhodnými návrhy. Článek 15 Toto nřízení vstupuje v pltnost dvcátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se po 18 měsících ode dne, kdy vstoupí v pltnost všechny následující právní předpisy: ) nřízení (ES) č. 852/2004; b) nřízení (ES) č. 854/2004 c) směrnice 2004/41/ES. Použije se všk nejdříve od 1. ledn Toto nřízení je závzné v celém rozshu přímo použitelné ve všech členských státech.

15 2004R0853 CS PŘÍLOHA I DEFINICE Pro účely tohoto nřízení pltí tyto definice: 1. MASO 1.1 Msem se rozumějí poživtelné díly zvířt uvedených bodech 1.2 ž 1.8 včetně krve. 1.2 Domácími kopytníky se rozumí domácí skot (včetně druhů rodů Bublus Bison), prst, ovce kozy domácí lichokopytníci. 1.3 Drůbeží se rozumí domácí drůbež včetně ptáků, kteří nejsou povžováni z domácí, le jsou chováni jko domácí zvířt, s výjimkou běžců. 1.4 Zjícovci se rozumějí králíci, zjíci hlodvci. 1.5 Volně žijící zvěří se rozumějí: volně žijící kopytníci, zjícovci jiní suchozemští svci, kteří jsou loveni k lidské spotřebě jsou povžováni z volně žijící zvěř podle použitelných právních předpisů dných členských států, včetně svců žijících n uzvřeném území v podobně svobodných podmínkách jko volně žijící zvěř, volně žijící ptáci, kteří jsou loveni k lidské spotřebě. 1.6 Frmovou zvěří se rozumějí frmoví běžci dále suchozemští frmoví svci, kteří nejsou uvedeni v bodě Drobnou volně žijící zvěří se rozumí volně vpříroděžijící perntá zvěř zjícovci. 1.8 Velkou volněžijící zvěří se rozumějí volně vpříroděžijící suchozemští svci, n které se nevzthuje definice drobné volně žijící zvěře. 1.9 Jtečně uprveným tělem se rozumí tělo zvířete po porážce následném oprcování Čerstvým msem se rozumí mso, včetně ms bleného vkuově nebo v ochrnné tmosféře, k jehož uchování nebylo použito jiného ošetření než chlzení, zmrzení nebo rychlého zmrzení Droby se rozumí čerstvé mso jiné než z jtečně uprveného těl, včetně vnitřností krve Vnitřnostmi se rozumějí orgány dutiny hrudní, břišní pánevní, včetně průdušnice jícnu v přípdě ptáků i volete Mletým msem se rozumí vykostěné mso, které bylo rozmělněno obshuje méně než 1 % soli C1 Strojně odděleným msem nebo SOM se rozumí produkt získný strojním oddělováním z ms n kosti, které zůstlo po vykostění n kostech, nebo z celých těl poržené drůbeže tk, že se ztrtí nebo změní struktur svlových vláken Msnými polotovry se rozumí čerstvé mso, včetně rozmělněného ms, ke kterému byly přidány potrviny, koření nebo přídvné látky nebo které bylo podrobeno ošetření, jež nestčí kezměně vnitřní struktury svlových vláken ms, tím i k vymizení vlstností čerstvého ms Jtkmi se rozumí zřízení, ve kterém se provádí porážení následné oprcování zvířt, jejichž mso je určeno k lidské spotřebě Bourárnou/porcovnou se rozumí zřízení, ve kterém se provádí vykostění nebo bourání/porcování ms Zřízením pro nkládání se zvěřinou se rozumí zřízení, v němž se ulovená zvěř získná zvěřin připrvuje pro uvedení n trh. 2. ŽIVÍ MLŽI 2.1 Mlži se rozumějí mlži třídy Lmellibrnchit (Bivlvi), kteří získávjí potrvu filtrcí vody. 2.2 Mořskými biotoxiny se rozumějí jedovté látky kumulovné mlži zejmén v důsledku toho, že seživí plnktonem obshujícím toxiny.

16 2004R0853 CS Příprvou se rozumí uskldnění živých mlžů z produkčních oblstí třídy A, ze středisek pro čištění nebo expedičních středisek v nádržích nebo v jiném zřízení s čistou mořskou vodou nebo v přirozeném prostředí, které slouží k odstrnění písku, bhn nebo slizu, by se zchovly nebo zlepšily jejich orgnoleptické vlstnosti zjistil jejich dobrá vitlit před prvním nebo dlším blením. 2.4 Producentem se rozumí jkákoli fyzická nebo právnická osob, která jkýmikoli prostředky sbírá živé mlže v oblsti sběru z účelem mnipulce s nimi jejich uvádění n trh. 2.5 Produkční oblstí se rozumějí míst v moři, lgunách nebo v ústí řek, kde se mlži buď vyskytují přirozeně, nebo n nichž jsou uměle chováni z nichž jsou živí mlži sbíráni. 2.6 Sádkovcí oblstí se rozumějí míst v moři, lgunách nebo v ústí řek s jsně vymezenými hrnicemi oznčenými bójemi, kůly nebo jinými pevnými prostředky, která jsou určen výhrdně k přirozenému čištění živých mlžů. 2.7 Expedičním střediskem se rozumí pozemní nebo plovoucí zřízení pro příjem, příprvu, mytí, čištění, třídění, první blení dlší blení poživtelných živých mlžů. 2.8 Střediskem pro čištění se rozumí zřízení s nádržemi s přívodem čisté mořské vody, v nichž jsou živí mlži umístěni n dobu nezbytnou k tkovému snížení kontmince, by byli vhodní k lidské spotřebě. 2.9 Sádkováním se rozumí činnost, při níž jsou živí mlži přeneseni do míst vmoři, v lgunách nebo v ústí řek n dobu nezbytnou k tkovému snížení kontmince, by byli vhodní k lidské spotřebě. Toto nezhrnuje zvláštní proces přenesení živých mlžů do míst, která jsou vhodnější pro jejich dlší vývoj nebo růst. 3. PRODUKTY RYBOLOVU 3.1 Produkty rybolovu se rozumějí všichni mořští nebo sldkovodní živočichové (kromě živých mlžů, živých ostnokožců, živých pláštěnců živých mořských plžů všech svců, plzů žb), volně žijící nebo frmově chovní, včetně všech poživtelných forem, částí produktů těchto živočichů. 3.2 Zprcovtelským plvidlem se rozumí jkékoli plvidlo, n jehož plubě jsou produkty rybolovu podrobeny jednomu nebo více úkonům jko je filetování, porcování, odstrňování kůže, vyjmutí ze skořápek nebo krunýřů, mletí nebo zprcování, n něž nvzuje první nebo dlší blení, přípdně chlzení nebo mrzení. 3.3 Mrzírenským plvidlem se rozumí jkékoli plvidlo, n jehož plubě se provádí mrzení produktů rybolovu, kterému přípdně předcházel příprv, npř. vykrvení, odstrnění hlvy, vnitřností ploutví, n něž přípdně nvzuje první nebo dlší blení. 3.4 Mechnicky oddělovným produktem rybolovu se rozumí produkt získný mechnickým oddělováním svloviny z produktů rybolovu tk, že se ztrtí nebo změní struktur svloviny. 3.5 Čerstvými produkty rybolovu se rozumějí nezprcovné produkty rybolovu, celé nebo uprvené, včetně produktů blených vkuově nebo v ochrnné tmosféře, k jejichž uchování nebylo použito jiné ošetření než chlzení. 3.6 Uprvenými produkty rybolovu se rozumějí nezprcovné produkty rybolovu, které byly podrobeny úkonům ovlivňujícím jejich ntomickou celistvost, jko je vyvržení, odstrnění hlvy, porcování, filetování sekání. 4. MLÉKO 4.1 Syrovým mlékem se rozumí mléko produkovné sekrecí mléčné žlázy hospodářských zvířt, které nebylo podrobeno ohřevu nd 40 C nebylo ni ošetřeno žádným způsobem s rovnocenným účinkem. 4.2 Zemědělským podnikem určeným k produkci mlék se rozumí zřízení, v němž je chováno jedno nebo více hospodářských zvířt z účelem produkce mlék určeného pro uvedení n trh jko potrviny.

17 2004R0853 CS VEJCE 5.1 Vejci se rozumějí vejce ve skořápce, která nejsou rozbitá, inkubovná ni vřená která jsou snesená frmovými ptáky, vhodná k přímé lidské spotřebě nebo pro příprvu vječných výrobků. 5.2 Tekutými vejci se rozumí nezprcovný vječný obsh po odstrnění skořápky. 5.3 Křpy se rozumějí vejce s porušenou skořápkou neporušenými podskořápkovými blnmi. 5.4 Blírnou/třídírnou se rozumí zřízení, kde jsou vejce tříděn podle jkosti hmotnosti. 6. ŽABÍ STEHÝNKA A HLEMÝŽDI 6.1 Žbími stehýnky se rozumějí zdní části těl druhů z rodu Rn (čeleď Rnide) oddělené příčným řezem z předními končetinmi, vykuchné stžené. 6.2 Hlemýždi se rozumějí suchozemští plži druhu Helix pomti Linné, Helix spers Muller, Helix lucorum druhů čeledi Achtinide. 7. ZPRACOVANÉ VÝROBKY 7.1 Msnými výrobky se rozumějí zprcovné výrobky získné zprcováním ms nebo dlším zprcováním tkto zprcovných výrobků, tkže zřezné plochy je zřejmé, že produkt pozbyl znků chrkteristických pro čerstvé mso. 7.2 Mléčnými výrobky se rozumějí zprcovné výrobky získné zprcováním syrového mlék nebo dlším zprcováním tkto zprcovných výrobků. 7.3 Vječnými výrobky se rozumějí zprcovné výrobky získné zprcováním vjec, jejich různých složek nebo melnže nebo dlším zprcováním tkto zprcovných výrobků. 7.4 Zprcovnými produkty rybolovu se rozumějí zprcovné produkty získné zprcováním produktů rybolovu nebo dlším zprcováním tkto zprcovných produktů. 7.5 Tveným nebo škvřeným živočišným tukem se rozumí tuk získný při tvení nebo škvření ms včetně kostí, určený k lidské spotřebě. 7.6 Škvrky se rozumějí zbytky po tvení nebo škvření obshující bílkoviny, po částečném oddělení tuku vody. 7.7 Želtinou se rozumí přírodní rozpustná bílkovin, želírující nebo neželírující, získná částečnou hydrolýzou kolgenu vyráběného z kostí, kůží kožek, šlch vziv zvířt. 7.8 Kolgenem se rozumí bílkovinný výrobek z kostí, kůží, kožek šlch zvířt, vyráběný v souldu s příslušnými poždvky tohoto nřízení. 7.9 Oprcovnými žludky, močovými měchýři střevy se rozumějí žludky, močové měchýře střev, které byly po získání vyčištění oprcovány, npř. solením, záhřevem nebo sušením. 8. JINÉ DEFINICE 8.1 Produkty živočišného původu se rozumějí: potrviny živočišného původu, včetně medu krve, živí mlži, živí ostnokožci, živí pláštěnci živí mořští plži určení k lidské spotřebě jiní živočichové určení k tomu, by byli připrveni k dodání jko živí konečnému spotřebiteli. 8.2 Velkoobchodem se rozumí potrvinářský podnik skládjící se z několik oddělených jednotek se společným zřízením odděleními, v němž jsou potrviny prodávány provozovtelům potrvinářských podniků.

18 2004R0853 CS PŘÍLOHA II POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE VÍCE PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU ODDÍL I: IDENTIFIKAČNÍ OZNAČENÍ Pokud to požduje článek 5 nebo 6 s výhrdou ustnovení přílohy III musí provozovtelé potrvinářských podniků zjistit, by byly produkty živočišného původu oznčeny identifikčním oznčením umístěným v souldu s následujícími ustnoveními. M6 M3 M6 A. UMÍSTĚNÍ IDENTIFIKAČNÍHO OZNAČENÍ 1. Produkt musí být optřen identifikčním oznčením před tím, než opustí výrobní zřízení. 2. Jestliže je všk dlší blení /nebo první blení produktu odstrněno nebo je produkt dále zprcováván v jiném zřízení, musí být n produkt umístěno nové oznčení. V tkovýchto přípdech musí nové oznčení obshovt číslo schválení zřízení, v němž se tyto postupy provádějí. 3. Identifikční oznčení pro blení vjec není nezbytné, pokud jsou blení optřen kódem blírny/třídírny v souldu s přílohou XIV částí A nřízení Rdy (ES) č. 1234/2007 ( 1 ). 4. Provozovtelé potrvinářských podniků musí v souldu s článkem 18 nřízení (ES) č. 178/2002 zvést systémy postupy pro identifikci potrvinářských podniků, od nichž odebrli produkty živočišného původu jimž tkové produkty dodli. B. FORMA IDENTIFIKAČNÍHO OZNAČENÍ 5. Znčk musí být čitelná, nesmztelná znky musí být sndno rozluštitelné. Pro příslušné orgány musí být sndno viditelná. 6. N znčce musí být uveden název země, ve které se zřízení nchází, to buď plným názvem, nebo dvěm písmeny kódu v souldu s příslušnou normou ISO. V přípdě členských států se všk jedná o kódy M1 BE, M4 BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, M4 RO, SE UK. M2 M1 7. N oznčení musí být uvedeno číslo schválení zřízení. Pokud zřízení vyrábí jk potrviny, n které se vzthuje toto nřízení, tk potrviny, n něž se nevzthuje, může provozovtel potrvinářského podniku používt totéž oznčení pro obě skupiny potrvin. 8. Pokud oznčení umísťuje zřízení ncházející se ve Společenství, musí být oznčení oválné musí obshovt zkrtky CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, M4 EO, EB nebo WE. C. ZPŮSOB OZNAČENÍ 9. Podle způsobu obchodní úprvy různých produktů živočišného původu může být oznčení umístěno přímo n produkt, n první obl nebo n dlší obl, nebo může být ntištěno n štítek, který je umístěn n produkt nebo n první obl nebo dlší obl. Oznčením může být tké neodstrnitelný přívěsek z odolného mteriálu. ( 1 ) Úř. věst. L 299, , s. 1.

19 2004R0853 CS V přípdě dlšího oblu obshujícího porcovné mso nebo droby musí být oznčení umístěno n štítek dlšího oblu nebo ntištěno n dlší obl tkovým způsobem, by došlo při jeho otevření ke zničení oznčení. Není to všk nezbytné v přípdě, kdy se otevřením zničí dlší obl. Pokud první obl poskytuje tutéž ochrnu jko dlší obl, může být štítek umístěn n prvním oblu. 11. U produktů živočišného původu, které jsou umístěny v přeprvních kontejnerech nebo sestávjí z velkých blení jsou určeny pro dlší mnipulci, zprcování, první blení nebo dlší blení v jiném zřízení, může být oznčení umístěno n vnější povrch kontejneru nebo oblu. 12. U kplných, grnulovných nebo práškových produktů živočišného původu přeprvovných jko neblené u produktů rybolovu přeprvovných jko neblené není identifikční oznčení nezbytné, pokud přiložené dokldy obshují informce uvedené v bodech 6, 7 popřípdě v bodě Pokud jsou produkty živočišného původu vkládány do dlšího oblu pro přímé dodání konečnému spotřebiteli, postčuje umístit oznčení pouze n vnější strnu tohoto oblu. 14. Pokud se oznčení umísťuje přímo n produkty živočišného původu, musí být použité brvivo povoleno v souldu s prvidly Společenství o používání brviv v potrvinách. ODDÍL II: CÍLE POSTUPŮ ZALOŽENÝCH NA ZÁSADÁCH HACCP 1. Provozovtelé potrvinářských podniků provozující jtky se musí ujistit, že postupy, které zvedli v souldu s obecnými poždvky článku 5 nřízení (ES) č. 852/2004, splňují poždvky, které jsou podle nlýzy rizik nezbytné, zvláštní poždvky uvedené v bodě Postupy musí zručovt, že kždé zvíře, popřípdě kždá šrže zvířt přijtá do prostor jtek: ) je řádně identifikován, b) je optřen příslušnými informcemi podle oddílu III od hospodářství, ze kterého pochází, c) nepochází z hospodářství nebo oblsti, v nichž pltí z hygienických důvodů zákz přemísťování zvířt nebo jiná omezení, pokud to nepovolí příslušný orgán, d) je čistá, e) je zdrvá, nkolik to může potrvinářský podnik posoudit, f) je v okmžiku, kdy je přeprven n jtky, v uspokojivém stvu z hledisk dobrých životních podmínek zvířt. 3. Není-li některý z poždvků uvedených v bodě 2 splněn, musí to provozovtel potrvinářského podniku oznámit úřednímu veterinárnímu lékři přijmout vhodná optření. ODDÍL III: INFORMACE O POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI Pokud jde o jkákoli zvířt, kromě volně žijící zvěře, která byl odeslán nebo mjí být odeslán n jtky, musí provozovtelé potrvinářských podniků provozující jtky v přípdě potřeby poždovt, obdržet zkontrolovt informce o potrvinovém řetězci uvedené v tomto oddílu musí podle nich jednt. M6 1. Provozovtelé jtek nesmějí přijmout do prostor jtek zvířt, pokud si nevyžádli neobdrželi informce příslušné z hledisk potrvinového řetězce, které jsou obsženy v záznmech vedených podle nřízení (ES) č. 852/2004 v hospodářství, ze kterého zvířt pocházejí. 2. Provozovtelé jtek musí obdržet tyto informce nejpozději 24 hodin před přeprvením zvířt n jtky s výjimkou přípdů uvedených v bodě 7.

20 2004R0853 CS M6 3. Informce příslušné z hledisk potrvinového řetězce podle bodu 1 zhrnují zejmén: ) nákzový sttus hospodářství nebo regionu, ze kterého zvířt pocházejí, b) nákzový sttus zvířt, c) podné veterinární léčivé příprvky nebo jiné ošetření v určeném období s nenulovou ochrnnou lhůtou, společně s dtem jejich podání s délkou ochrnných lhůt, d) výskyt nákz, které mohou mít vliv n bezpečnost ms, e) výsledky nlýz vzorků odebrných u zvířt nebo jiných vzorků odebrných pro účely dignózy chorob, které mohou mít vliv n bezpečnost ms, včetně vzorků odebrných v rámci monitorování kontroly zoonóz reziduí, pokud jsou význmné pro ochrnu lidského zdrví, f) příslušné zprávy o dřívějších prohlídkách před porážkou po porážce zvířt pocházejících z téhož hospodářství, včetně zejmén zpráv od úředního veterinárního lékře, g) údje o výrobě, pokud mohou vypovídt o výskytu nákzy, h) jméno dresu soukromého veterinárního lékře, který obvykle nvštěvuje hospodářství, ze kterého zvířt pocházejí. 4. ) Provozovtel jtek všk nemusí obdržet: i) informce uvedené v bodě 3 písm. ), b), f) h), pokud mu již jsou známy (npř. v rámci stálé dohody nebo z progrmu zbezpečování jkosti), nebo ii) informce podle bodu 3 písm. ), b), f) g), pokud výrobce prohlásí, že nemá žádné příslušné informce, které je třeb sdělit. b) Informce nemusí být sděleny doslovně tk, jk jsou uvedeny v záznmech hospodářství, ze kterého zvířt pocházejí. Mohou být sděleny elektronickou výměnou údjů nebo ve formě stndrdního prohlášení podepsného výrobcem. 5. Provozovtelé potrvinářských podniků, kteří se rozhodli přijmout zvířt do prostor jtek poté, co zhodnotili příslušné informce o potrvinovém řetězci, musí dát tyto informce neprodleně k dispozici úřednímu veterinárnímu lékři to, s výjimkou okolností uvedených v bodě 7, nejpozději do 24 hodin před přeprvením zvířete nebo šrže. Provozovtel potrvinářského podniku musí před prohlídkou před porážkou dotyčného zvířete sdělit úřednímu veterinárnímu lékři všechny informce, které vzbuzují obvy z hledisk zdrví. 6. Pokud je n jtky přeprveno zvíře bez informcí o potrvinovém řetězci, musí to provozovtel neprodleně ohlásit úřednímu veterinárnímu lékři. Zvíře nesmí být porženo, dokud to nepovolí úřední veterinární lékř. 7. Pokud to příslušný orgán povolí, nemusejí být zvířt optřen informcemi o potrvinovém řetězci nejméně 24 hodin předem, le stčí, by tomu tk bylo ž při přeprvě n jtky, to v následujících přípdech: ) frmová prst, drůbež nebo zvěř, jež prošly prohlídkou před porážkou v hospodářství, ze kterého pocházejí, pokud v osvědčení doprovázejícím zvířt podepsný veterinární lékř prohlšuje, že zvířt vyšetřil v hospodářství, ze kterého pocházejí, shledl je zdrvými, b) domácí lichokopytníci, c) zvířt, která byl nuceně poržen, pokud je doprovází veterinárním lékřem podepsné prohlášení, že výsledek prohlídky před porážkou je příznivý, d) zvířt, která nejsou přeprven n jtky přímo z hospodářství, ze kterého pocházejí. Provozovtelé jtek musí zhodnotit příslušné informce. Pokud přijmou zvířt k porážce, musí předt dokldy uvedené v písm. ) c) úřednímu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. L 165 1 30.4.2004

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. L 165 1 30.4.2004 2004R0854 CS 01.01.2006 001.002 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0853 CS 17.11.2014 015.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

128/2009 Sb. VYHLÁŠKA

128/2009 Sb. VYHLÁŠKA 128/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2009 o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty Změna: 191/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Evropská unie, 2010 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje

Evropská unie, 2010 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje Evropská komise PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE o porozumění některým ustanovením týkajícím se pružnosti stanoveným v balíčku předpisů o hygieně Pokyny pro příslušné orgány Evropská unie, 2010 Reprodukce

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0854 CS 01.01.2015 011.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne

Více

(2011/630/EU) (Úř. věst. L 247, , s. 32)

(2011/630/EU) (Úř. věst. L 247, , s. 32) 2011D0630 CS 09.04.2015 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. září 2011 o dovozu

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 14.5.2016 L 126/13 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 68/4 15.3.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/364 ze dne 1. července 2015 o klsifikci rekce stvebních výrobků n oheň podle nřízení Evropského prlmentu Rdy (EU) č. 305/2011 (Text s význmem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.5.2008 KOM(2008) 336 v konečném znění 2008/0108 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o změně nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0917 CS 01.09.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004,

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

CS Úřední věstník Evropské unie L 338/83

CS Úřední věstník Evropské unie L 338/83 22.12.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 338/83 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce 7.7.2006 Úřední věstník Evropské unie L 186/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en) 14050/15 AGRILEG 222 DENLEG 147 VETER 102 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 12. listopadu 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

Úřední věstník Evropské unie L 320/13

Úřední věstník Evropské unie L 320/13 6.12.2007 Úřední věstník Evropské unie L 320/13 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1432/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění přílohy I, II a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

ROZHODNUTÍ. (Text s významem pro EHP) (2014/199/EU)

ROZHODNUTÍ. (Text s významem pro EHP) (2014/199/EU) L 108/56 ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. dubna 2014, kterým se mění přílohy prováděcího rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o veterinární požadavky týkající se katarální horečky ovcí a epizootického

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Vzhledem k pozměněným zvláštním hygienickým požadavkům

(Text s významem pro EHP) (5) Vzhledem k pozměněným zvláštním hygienickým požadavkům 22.5.2008 Úřední věstník Evropské unie L 132/7 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 437/2008 ze dne 21. května 2008, kterým se mění přílohy VII, X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie 7.3.2017 L 59/3 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/384 ze dne 2. března 2017, kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení BOV-X, OVI-X, OVI-Y a RUM

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0168 CS 01.01.2013 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. ledna 2006, kterým se stanoví

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 252/10 Úřední věstník Evropské unie 28.9.2011 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 961/2011 ze dne 27. září 2011, kterým, se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. října 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. října 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. října 2016 (OR. en) 13411/16 AGRILEG 152 VETER 100 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 17. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D047366/02 Předmět:

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 14.5.2016 L 126/13 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů

Více

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 1.3.2005 Úřední věstník Evropské unie L 55/35 SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících

Více

Nařízení EP a R (ES) č. 1760/2000, o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa

Nařízení EP a R (ES) č. 1760/2000, o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MLETÉHO MASA - HOVĚZÍ Nařízení EP a R (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu - - Provozovatelé potravinářských podniků

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 4.8.2006 Úřední věstník Evropské unie L 214/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne XXX,

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX SANCO/10667/2012 (POOL/G4/2012/10667/10667-EN.doc) D023049/06 [ ](2013) XXX draft NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu

Více

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 PS140010597 posl. K. Tureček_01 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých

Více

ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY A VÝROBKY Z MLEZIVA

ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY A VÝROBKY Z MLEZIVA NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 58/52 3.3.2015 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/329 ze dne 2. března 2015, kterým se stanoví odchylka od veterinárních a hygienických předpisů Unie, pokud jde o dovoz potravin živočišného původu určených

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.10.2015 L 271/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3

6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3 6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1292/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde ovýživu

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 7.8.2013 Úřední věstník Evropské unie L 211/5 ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. srpna 2013 o opatřeních proti zavlékání viru afrického moru prasat z některých třetích zemí nebo částí území

Více

ze dne 16. února 1998

ze dne 16. února 1998 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 411/98 ze dne 16. února 1998 s dodatečnými předpisy na ochranu zvířat pro silniční vozidla pro přepravu zvířat delší než osm hodin RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na směrnici Rady 90/628/EHS

Více

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1024/2009 ze dne 29. října 2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, o snížení

Více

B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992, C1 kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované tuňáky a bonita

B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992, C1 kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované tuňáky a bonita 1992R1536 CS 20.06.1992 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992,

Více

Evropská unie, 2010 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje

Evropská unie, 2010 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje Evropská komise PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE o porozumění některým ustanovením týkajícím se pružnosti stanoveným v balíčku předpisů o hygieně Často kladené otázky Pokyny pro provozovatele potravinářských

Více

N 111/09/02 N 114/09/02

N 111/09/02 N 114/09/02 N 111/09/02 N 114/09/02 9. funkční období N 111/09/02 N 114/09/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského prlmentu Rdy o snížení národních emisí některých látek znečišťujících

Více

2. Je vozidlo NOVÉ 1)

2. Je vozidlo NOVÉ 1) již PRVZVANÉ (lze využít i prohlídce před schválením způsobilosti nebo prohlídce před registrcí vozidl viz. MP 1/2006 MD ČR) DEKRA Automobil.s., Prh 4, Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES,

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1774/2002

Více

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 56 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 42 32004R0021 L 5/8 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 9.1.2004 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 12. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu Odbor potravinářské výroby a legislativy

Více

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a (1) Chovatel může v malých množstvích a) prodávat živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu ve svém

Více

1988R1677 CS

1988R1677 CS 1988R1677 CS 06.01.2005 004.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1677/88 ze dne 15. června 1988,

Více

282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 282/2014 Sb. Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění spol... - znění dle 282/14 Sb. 282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o

Více

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument GAD-17-002 Tento dokument není pro Komisi a její útvary závazný Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument Přechod ze Směrnice 2009/142/ES

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 36 11. funkční období 36 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ

EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ VÝTISK PRO PŘÍSLUŠNÝ CELNÍ ÚTVAR EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ 1 1 1. Žadatel Vyhrazeno pro úřední záznamy Číslo EORI: DIČ: IČ: Telefon: (+) Mobilní telefon: (+) Fax: (+) Datum doručení Evidenční

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Výrob (grfické zprcování, szb tisk) odborný překld korektur metodiky, souvisejících

Více

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I P7_TA(2011)0210 Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského

Více

232 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

232 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 232 Úřední věstník Evropské unie 31992L0102 L 355/32 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 5.12.1992 SMĚRNICE RADY 92/102/EHS ze dne 27. listopadu 1992 o identifikaci a evidování zvířat RADA EVROPSKÝCH

Více

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY VÝROBA POTRAVIN A JEJICH UVÁDĚNÍ DO OBĚHU V souladu s ustanovením 3d (Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně

Více

13452/06 jfi/zb/mj 1 DG C I

13452/06 jfi/zb/mj 1 DG C I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. října 2006 (06.10) (OR. en) 13452/06 Interinstitucionální spis: 2004/0248 (COD) COMPET 254 CODEC 1018 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Č. návrhu Komise:

Více

Žádost o schválení a registraci potravinářského podniku

Žádost o schválení a registraci potravinářského podniku Krajská veterinární správa pro kraj Žádost o schválení a registraci potravinářského podniku Žadatel: 1 Sídlo firmy: Identifikační číslo firmy: Podle ustanovení 22, odst. (1) písm. a) zákona č. 166/1999

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007

Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007 Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007 Důvody nařízení Ochrana veřejného zdraví Nebezpečí při větším množství mikroorganismů v potravinách Dodržování mikrobiálních kritérií pravidelné

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

ČÁST 7 USTANOVENÍ O PODMÍNKÁCH PŘEPRAVY, NAKLÁDKY, VYKLÁDKY A MANIPULACE

ČÁST 7 USTANOVENÍ O PODMÍNKÁCH PŘEPRAVY, NAKLÁDKY, VYKLÁDKY A MANIPULACE ČÁST 7 USTANOVENÍ O PODMÍNKÁCH PŘEPRAVY, NAKLÁDKY, VYKLÁDKY A MANIPULACE 62 KAPITOLA 7. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 7.. Přeprv nebezpečných věcí musí být prováděn stnovenými doprvními přeprvními prostředky v

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) 7610/16 AGRILEG 36 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D044016/02 Předmět: Generální sekretariát

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více