NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,"

Transkript

1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 lying down specific hygiene rules for food of niml origin EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem n Smlouvu o zložení Evropského společenství, zejmén n čl. 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy, s ohledem n návrh Komise 1, s ohledem n stnovisko Evropského hospodářského sociálního výboru 2, po konzultci s Výborem regionů, v souldu s postupem podle článku 251 Smlouvy 3, vzhledem k těmto důvodům: (1) podle nřízení (ES) č. 852/ stnoví Evropský prlment Rd všeobecné předpisy o hygieně potrvin vzthující se n provozovtele potrvinářských podniků; (2) určité potrviny mohou předstvovt specifické riziko pro lidské zdrví, vyždují tedy stnovení specifických hygienických předpisů. To pltí zejmén pro potrviny živočišného původu, u nichž je čsto hlášeno mikrobiologické chemické riziko; (3) v rámci společné zemědělské politiky bylo přijto mnoho směrnic s cílem stnovit specifické hygienické předpisy pro výrobu výrobků uvedených v příloze I Smlouvy pro jejich uvádění n trh. Tyto hygienické předpisy zmírnily překážky pro dotyčné výrobky, čímž přispěly k vytvoření vnitřního Úř. věst. C 365 E, , s. 58. Úř. věst. C 155, , s. 39. Stnovisko Evropského prlmentu ze dne 15. květn 2002 (Úř. věst. C 180 E, , s. 288), společný postoj Rdy ze dne 27. říjn 2003 (Úř. věst. C 48 E, , s. 23), postoj Evropského prlmentu ze dne 30. březn 2004 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku) rozhodnutí Rdy ze dne 16. dubn Viz strn 3 tohoto Úředního věstníku. Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/2004 1

2 trhu zároveň zjistily vysokou úroveň ochrny veřejného zdrví; (4) pokud jde o veřejné zdrví, obshují tyto předpisy společné zásdy, zejmén zásdy týkjící se povinností výrobců příslušných orgánů, strukturní, provozní hygienické poždvky n závody, postupy schvlování závodů, poždvky n skldování přeprvu poždvky n oznčování znčkou zdrvotní nezávdnosti; (5) tyto zásdy tvoří společný zákld pro hygienickou výrobu potrvin živočišného původu, přičemž umožňují zjednodušení existujících směrnic; (6) je žádoucí dosáhnout dlšího zjednodušení používáním pokud možno týchž předpisů u všech produktů živočišného původu; (7) zjednodušení je umožněno tké poždvkem nřízení (ES) č. 852/2004, podle něhož musí provozovtelé potrvinářských podniků provádějící činnosti n jkémkoli stupni výroby, zprcování distribuce potrvin nvzujícím n prvovýrobu související postupy zvést postupy zložené n nlýze rizik zásdách kritických kontrolních bodů (HACCP), postupovt podle nich udržovt je; (8) tyto prvky společně odůvodňují novelizci specifických hygienických předpisů obsžených v existujících směrnicích; (9) zákldními cíli novelizce je zbezpečení vysoké úrovně ochrny spotřebitele z hledisk bezpečnosti potrvin, to zejmén tím, že pro všechny provozovtele potrvinářských podniků v celém Společenství pltí stejné předpisy, dále zjištění řádného fungování vnitřního trhu s produkty živočišného původu, což přispěje k dosžení cílů společné zemědělské politiky; (10) je nezbytné zchovt podrobné hygienické předpisy pro produkty živočišného původu, pokud je to nezbytné pro zjištění ochrny spotřebitele, zpřísnit je; (11) předpisy Společenství by se neměly vzthovt n prvovýrobu pro soukromé domácí použití ni n domácí příprvu potrvin, n mnipulci s nimi nebo n jejich skldování pro soukromou domácí spotřebu. Kromě toho v přípdě, kdy provozovtel potrvinářského podniku dodává mlá množství vlstních výrobků z určitého druhu ms z prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli nebo místnímu mloobchodu, je vhodné chránit veřejné zdrví vnitrostátními právními předpisy, zvláště z důvodu úzkého vzthu výrobce spotřebitele; (12) poždvky nřízení (ES) č. 852/2004 jsou obecně dosttečné pro zjištění bezpečnosti potrvin v závodech, které vykonávjí mloobchodní činnost zhrnující přímý prodej nebo přímé dodávání potrvin živočišného původu konečnému spotřebiteli. Toto nřízení by se mělo obecně vzthovt n velkoobchodní činnost (tzn. n přípdy, kdy mloobchodní podnik provádí činnosti, jejichž cílem je dodt potrviny živočišného původu jinému Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/2004 2

3 podniku). Kromě specifických poždvků n teplotu stnovených v tomto nřízení by všk poždvky nřízení (ES) č. 852/2004 měly postčovt pro velkoobchodní činnosti spočívjící pouze ve skldování přeprvě. (13) členské státy by měly mít vrámci vnitrostátních právních předpisů určitý prostor pro rozšíření nebo omezení používání poždvků tohoto nřízení n mloobchod. Jejich používání všk mohou omezit pouze tehdy, pokud povžují poždvky nřízení (ES) č. 852/2004 z dosttečné pro dosžení cílů hygieny potrvin pokud je dodávání potrvin živočišného původu mloobchodním podnikem jinému podniku okrjovou omezenou činností n místní úrovni. Tkové dodávání by tedy mělo předstvovt pouze mlý podíl n obchodní činnosti podniku, odebírjící podniky by se měly ncházet v jeho bezprostřední blízkosti dodávky by měly být omezeny pouze n určité druhy výrobků nebo závodů; (14) v souldu s článkem 10 Smlouvy musí členské státy přijmou veškerá vhodná optření scílem zjistit, by provozovtelé potrvinářských podniků plnili povinnosti stnovené v tomto nřízení; (15) sledovtelnost potrvin je nezbytným prvkem v zjišťování bezpečnosti potrvin. Kromě dodržování obecných předpisů nřízení (ES) č. 178/ by měli provozovtelé potrvinářských podniků zodpovědní z závody, které podléhjí schválení podle tohoto nřízení, zjistit, by všechny produkty živočišného původu, které uvádějí n trh, byly oznčeny buď znčkou zdrvotní nezávdnosti nebo identifikční znčkou; (16) potrviny dovážené do Společenství mjí splňovt všeobecné poždvky stnovené v nřízení (ES) č. 178/2002 nebo splňovt předpisy, které jsou rovnocenné s předpisy Společenství. V tomto nřízení jsou definovány specifické hygienické poždvky n potrviny živočišného původu dovážené do Společenství; 5 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící se bezpečnosti potrvin (Úř. věst. L 31, , s. 1). Nřízení ve znění nřízení (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, , s. 4). Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/2004 3

4 (17) přijetím tohoto nřízení by neměl být snížen úroveň ochrny stnovená doplňkovými zárukmi dohodnutými pro Finsko Švédsko při jejich přistoupení ke Společenství potvrzenými rozhodnutími Komise 94/968/ES 6, 95/50/ES 7, 95/160/ES 8, 95/161/ES 9 95/168/ES 10 rozhodnutími Rdy 95/409/ES 11, 95/410/ES 12 95/411/ES 13. Měl by být stnoven postup pro udělení záruk n přechodné období kterémukoli členskému státu, který má schválený vnitrostátní kontrolní progrm, který je u dotyčných potrvin živočišného původu rovnocenný progrmům schváleným pro Finsko Švédsko. Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopdu 2003 o regulci slmonely jiných specifických původcích zoonóz z potrvin 14 stnoví podobný postup pro živá zvířt násdová vejce; (18) je vhodné, by se strukturní hygienické poždvky stnovené v tomto nřízení vzthovly n všechny typy podniků, včetně mlých obchodních podniků mobilních porážek; (19) je třeb zchovt jistou flexibilitu, by bylo možné pokrčovt v trdičních metodách n jkémkoli stupni výroby, zprcování nebo distribuce potrvin, ve vzthu ke strukturním poždvkům n závody. Flexibilit je důležitá zejmén ve vzthu k regionům, které jsou ve složitější situci z hledisk zeměpisné polohy, včetně nejodlehlejších regionů podle čl. 299 odst. 2 Smlouvy. Flexibilit by všk neměl ohrožovt cíle hygieny potrvin. Kromě toho by měly být postupy dovolující členským státům využít možnosti flexibility zcel trnsprentní, neboť všechny potrviny vyrobené v souldu s hygienickými předpisy budou běžně volně obíht ve Společenství. Mělo by být stnoveno, by byly přípdné rozdíly názorů řešeny diskusí v rámci Stálého výboru pro potrvinový řetězec zdrví zvířt zřízeného nřízením (ES) č. 178/2002 by Komise koordinovl tento proces přijíml vhodná optření; (20) definice strojně odděleného ms (SOM) by měl být všeobecnou definicí vzthující se n všechny metody strojního oddělování. Rychlý technologický vývoj v této oblsti ukzuje, že je vhodná flexibilní definice. V závislosti n posouzení rizik výrobků vyrobených různými metodmi by se všk měly lišit technické poždvky n SOM; (21) provozovtelé potrvinářských podniků, včetně podniků v krmivářském sektoru, nvzájem spoluprcují n všech stupních výroby, zprcování Úř. věst. L 371, , s. 36. Úř. věst. L 53, , s. 31. Úř. věst. L 105, , s. 40. Úř. věst. L 105, , s. 44. Úř. věst. L 109, , s. 44. Úř. věst. L 243, , s. 21. Úř. věst. L 243, , s. 25. Úř. věst. L 243, , s. 29. Úř. věst. L 325, , s. 1. Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/2004 4

5 distribuce existují vzby mezi zdrvím zvířt, dobrými životními podmínkmi zvířt veřejným zdrvím. To vyžduje, by spolu různí účstníci trhu v celém potrvinovém řetězci, od prvovýroby po mloobchod, dosttečně komunikovli; (22) s cílem zjistit řádnou kontrolu ulovené volně žijící zvěře uváděné n trh Společenství by měl být těl ulovených zvířt jejich vnitřnosti předkládány k úřední prohlídce post-mortem v zřízení pro zprcování zvěřiny. Aby všk byly zchovány určité lovecké trdice nebyl ohrožen bezpečnost potrvin, je vhodné zjistit školení lovců, kteří uvádějí volně žijící zvěř n trh k lidské spotřebě. To by mělo lovcům umožnit provést první prohlídku volně žijící zvěře n místě. V tkových přípdech není nezbytné, by školení lovci museli dodávt všechny vnitřnosti do zřízení pro zprcování zvěřiny k prohlídce post-mortem, pokud provedou tuto první prohlídku nezjistí žádné nomálie nebo rizik. Členské státy by všk měly mít možnost stnovit n svém území přísnější předpisy, jimiž zohlední specifická rizik; (23) v tomto nřízením by měl být stnoven kritéri pro syrové mléko použitelná do doby, než budou přijty nové předpisy pro jeho uvádění n trh. U těchto kritérií by se mělo jednt o hodnoty, při jejichž překročení provedou provozovtelé potrvinářských podniků náprvná optření podjí hlášení příslušnému orgánu. Kritéri by neměl být mximálními hodnotmi, při jejichž překročení nelze uvádět syrové mléko n trh. To znmená, že z určitých okolností lze syrové mléko, které zcel nesplňuje kritéri, bezpečně používt k lidské spotřebě, pokud jsou přijt vhodná optření. Pokud jde o syrové mléko syrovou smetnu určené k přímé lidské spotřebě, je vhodné umožnit členským státům, by si ponechly nebo stnovily vhodná optření pro ochrnu zdrví s cílem zjistit n svém území dosžení cílů tohoto nřízení; (24) je vhodné, by kritérium pro syrové mléko používné pro výrobu mléčných výrobků bylo třikrát vyšší než kritérium pro syrové mléko svážené z frem. Kritérium pro mléko používné pro výrobu zprcovných mléčných výrobků předstvuje bsolutní hodnotu, ztímco u syrového mlék sváženého z frem se jedná o průměrnou hodnotu. Dodržením poždvků n teplotu stnovených v tomto nřízení nedojde k úplnému zstvení růstu bkterií během přeprvy skldování; (25) n zákldě této novelizce mohou být existující hygienické předpisy zrušeny. Činí se tk směrnicí Evropského prlmentu Rdy 2004/41/ES ze dne 21. dubn 2004, kterou se zrušují určité směrnice týkjící se hygieny potrvin hygienických předpisů pro výrobu určitých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě jejich uvádění n trh 15 ; (26) kromě toho se předpisy pro vejce stnovenými v tomto nřízení nhrzují 15 Úř. věst. L 157, , s. 33. Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/2004 5

6 odpovídjící předpisy stnovené rozhodnutím Rdy 94/371/ES ze dne 20. červn 1994, kterým se stnoví zvláštní hygienické podmínky pro uvádění některých druhů vjec n trh 16, které činí nepltnými zrušení přílohy II směrnice Rdy 92/118/EHS 17 ; (27) právní předpisy Společenství pro hygienu potrviny by se měly zkládt n vědeckých doporučeních. Proto by v přípdě potřeby měly být vedeny konzultce s Evropským úřdem pro bezpečnost potrvin; (28) s cílem zohlednit technický vědecký pokrok by měl být zjištěn úzká účinná spolupráce mezi Komisí členskými státy v rámci Stálého výboru pro potrvinový řetězec zdrví zvířt; (29) poždvky tohoto nřízení by neměly být použitelné, dokud nevstoupí v pltnost všechny nové právní předpisy o hygieně potrvin. Je tedy vhodné stnovit, by byly nové předpisy použitelné ž po 18 měsících od dne, kdy vstoupí v pltnost, by dotčená odvětví hospodářství měl čs se přizpůsobit; (30) nezbytná prováděcí optření k tomuto nřízení by měl být přijt v souldu s rozhodnutím Rdy 1999/468/ES ze dne 28. červn 1999 o postupech pro výkon prováděcích prvomocí svěřených Komisi 18 ; PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: KAPITOLA I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Oblst působnosti 1. Toto nřízení stnoví specifické předpisy o hygieně potrvin živočišného původu vzthující se n provozovtele potrvinářských podniků. Těmito předpisy se doplňují předpisy stnovené nřízením (ES) č. 852/2004. Vzthují se n nezprcovné produkty i zprcovné produkty živočišného původu. 2. Pokud není výslovně uvedeno jink, nevzthuje se toto nřízení n potrviny obshující jk produkty rostlinného původu, tk zprcovné produkty živočišného Úř. věst. L 168, , s. 34. Směrnice Rdy 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství jejich dovoz do Společenství, pokud se n ně nevzthují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kpitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, pokud jde o ptogenní původce, směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 62, , s. 49). Směrnice nposledy pozměněná nřízením Komise (ES) č. 445/2004 (Úř. věst. L 72, , s. 60). Úř. věst. L 184, , s. 23. Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/2004 6

7 původu. Zprcovné produkty živočišného původu používné pro příprvu tkových potrvin všk musí být získávány v souldu s poždvky tohoto nřízení stejně tk s nimi musí být zcházeno. 3. Toto nřízení se nevzthuje n ) prvovýrobu pro soukromé domácí použití, b) domácí příprvu potrvin, n zcházení s nimi nebo n jejich skldování pro soukromou domácí spotřebu, c) přípdy, kdy výrobce přímo dodává mlá množství výrobků z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo místnímu mloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli, d) přípdy, kdy výrobce přímo dodává mlá množství ms z drůbeže zjícovců poržených n frmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu mloobchodnímu podniku, který dodává toto mso přímo konečnému spotřebiteli jko čerstvé mso, e) lovce, kteří dodávjí mlá množství volně žijící zvěře nebo mlá množství ms volně žijící zvěře konečnému spotřebiteli nebo místnímu mloobchodnímu podniku k přímému dodávání spotřebiteli. 4. Členské státy stnoví vrámci vnitrostátních právních předpisů prvidl pro činnosti osoby uvedené v odst 3 písm. c), d) e). Těmito vnitrostátními prvidly zjistí dosžení cílů tohoto nřízení. 5. ) Pokud není výslovně uvedeno jink, nevzthuje se toto nřízení n mloobchod. b) Toto nřízení se všk vzthuje n činnosti mloobchodu prováděné z účelem dodávání potrviny živočišného původu jinému podniku, kromě přípdů, kdy i) činnosti spočívjí pouze ve skldování nebo přeprvě, přičemž v tkovém přípdě přesto pltí specifické poždvky n teplotu stnovené v příloze III, nebo ii) kdy je potrvin živočišného původu dodáván mloobchodním podnikem pouze jinému mloobchodnímu podniku podle vnitrostátních právních předpisů se jedná o okrjovou omezenou činnost n místní úrovni. c) Členské státy mohou přijmout vnitrostátní optření scílem vztáhnout poždvky toho nřízení n mloobchodní podniky n svém území, n něž by se podle písmen ) nebo b) nevzthovly. Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/2004 7

8 6. Toto nřízení je použitelné, niž jsou dotčeny ) relevntní předpisy týkjící se zdrví zvířt veřejného zdrví, včetně přísnějších předpisů stnovených z účelem prevence, kontroly erdikce určitých přenosných spongiformních encefloptií, b) poždvky n dobré životní podmínky zvířt, c) předpisy týkjící se identifikce zvířt sledovtelnosti produktů živočišného původu. Článek 2 Definice Pro účely tohoto nřízení pltí následující definice: 1) definice uvedené v nřízení (ES) č. 178/2002; 2) definice uvedené v nřízení (ES) č. 852/2004; 3) definice uvedené v příloze I; 4) všechny technické definice uvedené v přílohách II III. KAPITOLA II POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ Článek 3 Všeobecné povinnosti 1. Provozovtelé potrvinářských podniků musí plnit příslušná ustnovení příloh II III. 2. Provozovtelé potrvinářských podniků nepoužijí k odstrnění povrchového znečištění produktů živočišného původu žádnou jinou látku než pitnou vodu, nebo povoluje-li to nřízení (ES) č. 852/2004 nebo toto nřízení, čistou vodu, pokud nebylo použití dotyčné látky schváleno ve shodě s postupem podle čl. 12 odst. 2. Provozovtelé potrvinářských podniků musí rovněž dodržovt všechny podmínky použití, které mohou být přijty týmž postupem. Použití schválené látky nemá vliv n povinnost provozovtele potrvinářského podniku dodržet poždvky tohoto nřízení. Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/2004 8

9 Článek 4 Registrce schvlování závodů 1. Provozovtelé potrvinářských podniků uvedou produkty živočišného původu n trh Společenství pouze tehdy, pokud byly připrveny bylo s nimi mnipulováno výhrdně v závodech, které ) splňují příslušné poždvky nřízení (ES) č. 852/2004, poždvky příloh II III tohoto nřízení osttní příslušné poždvky potrvinového práv, b) které byly příslušným orgánem zregistrovány nebo, pokud je to poždováno podle odstvce 2, schváleny. 2. Aniž je dotčen čl. 6 odst. 3 nřízení (ES) č. 852/2004, nesmí závody mnipulující s produkty živočišného původu, pro něž jsou stnoveny poždvky v příloze III tohoto nřízení, vykonávt činnost, pokud je příslušný orgán neschválil podle odstvce 3 tohoto článku. Výjimkou jsou závody provádějící pouze tuto činnost: ) prvovýrob, b) přeprvní činnosti, c) skldování výrobků nevyždujících kontrolovné teplotní podmínky skldování, nebo d) provozovtelé mloobchodů, n něž se nevzthuje čl. 1 odst. 5 písm. b) tohoto nřízení. 3. Závod, který podle ustnovení odstvce 2 podléhá schvlování, smí vykonávt činnost ž poté, co vsouldu s nřízením Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické předpisy pro orgnizování úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě 19, příslušný orgán ) po návštěvě závodu závod schválí, nebo b) dočsně závod schválí. 4. Provozovtelé potrvinářských podniků s příslušnými orgány spoluprcují v souldu s nřízením (ES) č. 854/2004. Provozovtelé potrvinářských podniků 19 Viz strn 83 tohoto Úředního věstníku. Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/2004 9

10 zejmén zjistí, že závod ukončí činnost, pokud příslušný orgán zruší schválení nebo neprodlouží dočsné schválení nebo je nenhrdí čsově neomezeným schválením. 5. Tento článek nebrání tomu, by závod uváděl n trh potrviny v době ode dne použitelnosti tohoto nřízení do první následné inspekce příslušného orgánu, pokud závod ) podléhá podle odstvce 2 schvlování uváděl n trh produkty živočišného původu v souldu s právními předpisy Společenství bezprostředně přede dnem použitelnosti tohoto nřízení, nebo b) ptří kdruhu závodů, u nichž nebylo přede dnem použitelnosti tohoto nřízení poždováno schvlování. Článek 5 Oznčení znčkou zdrvotní nezávdnosti identifikční znčkou 1. Provozovtelé potrvinářských podniků nesmí uvést n trh produkt živočišného původu, s nímž se mnipuluje v závodu, který podle čl. 4 odst. 2 podléhá schvlování, pokud produkt není optřen ) znčkou zdrvotní nezávdnosti podle nřízení (ES) č. 854/2004, nebo b) pokud uvedené nřízení nevyžduje oznčení znčkou zdrvotní nezávdnosti, identifikční znčkou umístěnou v souldu s oddílem I přílohy II tohoto nřízení. 2. Provozovtelé potrvinářských podniků mohou umístit identifikční znčku n produkt živočišného původu pouze tehdy, pokud byl vyroben v souldu s tímto nřízením v závodu, který splňuje poždvky článku Provozovtelé potrvinářských podniků nesmějí odstrnit znčku zdrvotní nezávdnosti umístěnou v souldu s nřízením (ES) č. 854/2004 z ms, pokud je nekrájejí nebo je nezprcovávjí nebo s ním neprcují jiným způsobem. Článek 6 Produkty živočišného původu nepocházející ze Společenství 1. Provozovtelé potrvinářských podniků dovážející produkty živočišného původu ze třetích zemí zjistí, by se dovoz uskutečnil pouze tehdy, pokud ) je odesíljící třetí země uveden v seznmu třetích zemí, z nichž je povolen Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

11 dovoz dotyčného produktu, vyprcovném v souldu s článkem 11 nřízení (ES) č. 854/2004; b) i) závod, ze kterého byl produkt odeslán v němž byl získán nebo připrven, je popřípdě uveden v seznmu závodů, z nichž je dovoz dotyčného produktu povolen, vyprcovném v souldu s článkem 12 nřízení (ES) č. 854/2004, ii) v přípdě čerstvého ms, mletého ms, msných polotovrů, msných výrobků strojně odděleného ms byl výrobek vyroben z ms získného n jtkách v bourárnách/porcovnách uvedených v seznmu vyprcovném ktulizovném podle článku 12 nřízení (ES) č. 854/2004 nebo ve schválených závodech ve Společenství, iii) v přípdě živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců mořských plžů je produkční oblst popřípdě uveden v seznmu vyprcovném podle článku 13 uvedeného nřízení; c) produkt splňuje i) poždvky tohoto nřízení, včetně poždvků článku 5 o oznčování znčkou zdrvotní nezávdnosti identifikční znčkou, ii) poždvky nřízení (ES) č. 852/2004, iii) podmínky pro dovoz stnovené v souldu s právními předpisy Společenství uprvujícími dovozní kontroly produktů živočišného původu; d) jsou splněny poždvky článku 14 nřízení (ES) č. 854/2004 týkjící se osvědčení nebo dokldů. 2. Odchylně od odstvce 1 smí být dovoz produktů rybolovu uskutečněn tké v souldu se zvláštními ustnoveními článku 15 nřízení (ES) č. 854/ Provozovtelé potrvinářských podniků dovážející produkty živočišného původu zjistí, by Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

12 ) produkty byly při dovozu k dispozici ke kontrole podle směrnice 97/78/ES 20, b) dovoz splňovl poždvky směrnice 2002/99/ES 21, c) činnosti podléhjící jejich kontrole, které jsou vykonávány po dovozu, byly prováděny v souldu s poždvky přílohy III. 4. Provozovtelé potrvinářských podniků dovážející potrviny obshující jk produkty rostlinného původu, tk zprcovné produkty živočišného původu, zjistí, by zprcovné produkty živočišného původu obsžené v tkových potrvinách splňovly poždvky odstvců 1 ž 3. Musí být schopni tuto skutečnost prokázt (npř. příslušným dokldem nebo osvědčením, které nemusí mít formu specifikovnou v odstvci 1 písm. d)). KAPITOLA III OBCHOD Článek 7 Dokldy 1. Pokud je to poždováno v příloze II nebo III, zjistí provozovtelé potrvinářských podniků, by byl k zásilce produktů živočišného původu přiložen osvědčení nebo jiné dokldy. 2. Ve shodě s postupem podle čl. 12 odst. 2 mohou být ) stnoveny vzory dokldů, b) vydány předpisy pro používání dokldů v elektronické formě. Článek 8 Zvláštní záruky 1. Provozovtelé potrvinářských podniků, kteří hodljí uvést n trh Finsk Směrnice Rdy 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stnoví zákldní prvidl pro orgnizci veterinárních kontrol produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí (Úř. věst. L 24, , s. 9). Směrnice změněná Aktem o přistoupení z roku Směrnice Rdy 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stnoví veterinární předpisy pro výrobu, zprcování, distribuci dovoz produktů živočišného původu určených klidské spotřebě (Úř. věst. L 18, , s. 11). Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

13 Švédsk následující potrviny živočišného původu, dodrží předpisy stnovené v odstvci 2, pokud jde o slmonelu: ) mso skotu prst, včetně mletého ms, všk s výjimkou msných polotovrů strojně odděleného ms, b) ms z těchto druhů drůbeže: domácí drůbež, krůty, perličky, kchny husy, včetně mletého ms, všk s výjimkou msných polotovrů strojně odděleného ms, c) vejce. 2. ) V přípdě ms skotu prst ms drůbeže se v odesíljícím závodu odeberou vzorky zásilky v souldu s právními předpisy Společenství se podrobí mikrobiologickému vyšetření, jehož výsledek musí být negtivní. b) V přípdě vjec musí blírny/třídírny doložit, že zásilky pocházejí z hejn nosnic, u nichž bylo vsouldu s právními předpisy Společenství provedeno mikrobiologické vyšetření, jehož výsledek byl negtivní. c) U ms ze skotu prst nemusí být vyšetření podle písmene ) prováděno u zásilek určených pro závody, v nichž má být proveden psterizce, sterilizce nebo jiné zprcování s podobným účinkem. U vjec nemusí být vyšetření podle písmene b) prováděno u zásilek určených pro výrobu zprcovných výrobků procesem, který zručuje zničení slmonely. d) Vyšetření podle písmen ) b) nemusí být prováděn u potrvin pocházejících ze závodů podléhjících uznnému kontrolnímu progrmu, který byl ve shodě s postupem podle čl. 12 odst. 2 uznán z rovnocenný progrmu schválenému pro Švédsko Finsko, pokud jde o dotyčné potrviny živočišného původu. e) U ms skotu prst ms drůbeže se k potrvině přiloží obchodní dokld nebo osvědčení odpovídjící vzoru stnovenému právními předpisy Společenství, v něž musí být uvedeno, že i) výsledky vyšetření provedených podle písmene ) jsou negtivní, nebo ii) mso je určeno pro jeden z účelů uvedených v písmeni c), Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

14 nebo iii) mso pochází ze závodu podle písmene d). f) U vjec musí být kzásilkám přiloženo osvědčení, v němž je uvedeno, že jsou výsledky vyšetření provedených podle písmene b) negtivní nebo že jsou vejce určen pro k použití podle písmene c). 3. Ve shodě s postupem podle čl. 12 odst. 2 mohou být ) poždvky odstvců 1 2 ktulizovány s cílem zohlednit zejmén změny v kontrolních progrmech členských států nebo přijetí mikrobiologických kritérií v souldu s nřízením (ES) č. 852/2004, b) předpisy, které jsou stnoveny v odstvci 2 pro potrviny uvedené v odstvci 1, částečně nebo plně rozšířeny n jkýkoli členský stát nebo region členského státu, který má kontrolní progrm uznný z rovnocenný progrmu schválenému pro Švédsko Finsko, pokud jde o dotyčné potrviny živočišného původu. 4. Pro účely tohoto článku se kontrolním progrmem rozumí kontrolní progrm schválený podle nřízení (ES) č. 2160/2003. KAPITOLA IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 9 Prováděcí optření přechodná ustnovení Prováděcí optření přechodná ustnovení mohou být stnoven ve shodě s postupem podle čl. 12 odst. 2. Článek 10 Změny přizpůsobení příloh II III 1. Přílohy II III mohou být přizpůsobeny nebo ktulizovány ve shodě s postupem podle čl. 12 odst. 2, přičemž musí být přihlédnuto ) k vyprcování pokynů pro správnou prxi, b) ke zkušenostem z používání systémů zložených n zásdách HACCP podle článku 5 nřízení (ES) č. 852/2004, Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

15 c) k technologickému vývoji jeho prktickým důsledkům kočekáváním spotřebitelů, pokud jde o složení potrvin, d) k vědeckým posudkům, zejmén k novému posouzení rizik, e) k mikrobiologickým kritériím pro potrviny ke kritériím pro teplotu potrvin, f) ke změnám spotřebitelských zvyklostí. 2. Ve shodě s postupem podle čl. 12 odst. 2 mohou být udělovány výjimky z příloh II III z předpokldu, že tkové výjimky nemjí vliv n dosžení cílů tohoto nřízení. 3. Aniž jsou ohroženy cíle tohoto nřízení, mohou členské státy přijmout podle odstvců 4 ž 8 vnitrostátní optření pro přizpůsobení poždvků uvedených v příloze III. 4. ) Cílem vnitrostátních optření uvedených v odstvci 3 je i) umožnit dlší používání trdičních metod n kterémkoli stupni výroby, zprcování nebo distribuce potrvin, nebo ii) vyjít vstříc potřebám potrvinářských podniků v regionech, které jsou ve složitější situci z hledisk zeměpisné polohy. b) V osttních přípdech se vzthují pouze n stvbu, uspořádání vybvení závodu. 5. Členský stát, který si přeje přijmout vnitrostátní optření podle odstvce 3, o tom uvědomí Komisi osttní členské státy. V kždém oznámení ) uvede podrobný popis poždvků, které mjí být podle dotyčného členského státu přizpůsobeny, chrkter přizpůsobení, o které usiluje, b) popíše dotyčné potrviny závody, c) vysvětlí důvody pro přizpůsobení přípdně předloží souhrn provedené nlýzy rizik optření, která mjí být přijt s cílem zjistit, by přizpůsobení neohrozilo cíle tohoto nřízení, d) uvede jkékoli jiné relevntní informce. 6. Počínje dtem obdržení oznámení podle odstvce 5 mjí členské státy tři měsíce n to, by zslly Komisi písemné připomínky. V přípdě přizpůsobení n zákldě odst. 4 písm b) může být tto lhůt n žádost členského státu prodloužen n Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

16 čtyři měsíce. Komise může, pokud obdrží písemné připomínky od jednoho nebo více členských států, pk musí vést konzultce s členskými státy v rámci výboru podle čl. 12 odst. 1. Komise může ve shodě s postupem podle čl. 12 odst. 2 rozhodnout, zd zmýšlená optření mohou být proveden, popřípdě s jkými změnmi. Komise může podle vhodnosti v souldu s odstvci 1 2 tohoto článku nvrhnout obecná optření. 7. Členský stát může přijmout vnitrostátní optření, kterými se mění příloh III, pouze ) v souldu s rozhodnutím přijtým podle odstvce 6, b) pokud do jednoho měsíce od uplynutí lhůty podle odstvce 6 Komise neoznámí členským státům, že obdržel písemné připomínky nebo že hodlá nvrhnout, by bylo přijto rozhodnutí podle odstvce 6, nebo c) v souldu s odstvcem Členský stát smí z vlstního podnětu při dodržení obecných ustnovení Smlouvy zchovt nebo stnovit právní předpisy, jimiž ) zkzuje nebo omezuje n svém území uvádět n trh syrové mléko nebo syrovou smetnu určené k lidské spotřebě, nebo b) povoluje se schválením příslušného orgánu používt syrové mléko, které nesplňuje kritéri n obsh mikroorgnismů somtických buněk stnovená v oddílu IX přílohy III, k výrobě sýrů s dobou zrání lespoň 60 dnů mléčné výrobky získné v souvislosti s výrobou tkových sýrů, pokud to neovlivní dosžení cílů tohoto nřízení. Článek 11 Specifická rozhodnutí Aniž je dotčen všeobecná pltnost článku 9 čl. 10 odst. 1, mohou být ve shodě s postupem podle čl. 12 odst. 2 stnoven prováděcí optření nebo přijty změny přílohy II nebo III s cílem 1. stnovit prvidl pro přeprvu ms, které je to dosud teplé, 2. specifikovt, jký obsh vápníku u strojně odděleného ms není význmně vyšší než u mletého ms, 3. stnovit jiné druhy ošetření, které mohou být použity ve zprcovtelském závodu pro živé mlže z produkčních oblstí třídy B nebo C, kteří nebyli Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

17 vyčištěni nebo sádkováni, 4. specifikovt uznné zkušební metody pro mořské biotoxiny, 5. stnovit ve spolupráci s příslušnou referenční lbortoří Společenství dlší zdrvotní normy pro živé mlže, včetně ) limitních hodnot nlytických metod pro jiné mořské biotoxiny, b) virologických vyšetřovcích metod virologických norem, c) plánů metod odběru vzorků nlytických tolerncí pro účely kontroly dodržování zdrvotních norem, 6. stnovit zdrvotní normy nebo kontroly, pokud existují vědecké důkzy o jejich nezbytnosti pro ochrnu veřejného zdrví, 7. rozšířit ustnovení kpitoly IX oddílu VII přílohy III n jiné živé mlže než n druh Pectinide (hřebentkovití), 8. stnovit kritéri, podle kterých lze stnovit, kdy podle epidemiologických údjů nepředstvuje rybolovný revír zdrvotní riziko, pokud jde o přítomnost przitů, podle kterých tedy může příslušný orgán povolit, by provozovtelé potrvinářských podniků nemuseli podle části D kpitoly III oddílu VIII přílohy III zmrzovt produkty rybolovu, 9. stnovit kritéri čerstvosti limity pro histmin těkvé dusíkté látky v produktech rybolovu, 10. umožnit použití syrového mlék, které nesplňuje kritéri n obsh mikroorgnismů somtických buněk stnovená v oddílu IX přílohy III, k výrobě určitých mléčných výrobků, 11. stnovit, niž je dotčen směrnice 96/23/ES 22, mximální přípustné hodnoty celkové kombince reziduí ntibiotik v syrovém mléce, 12. schválit rovnocenné postupy pro výrobu želtiny nebo kolgenu. 22 Směrnice Rdy 96/23/ES ze dne 29. dubn 1996 o kontrolních optřeních u některých látek jejich reziduí v živých zvířtech živočišných produktech (Úř. věst. L 125, , s. 10). Směrnice ve znění nřízení (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, , s. 1). Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

18 Článek 12 Postup výboru 1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potrvinový řetězec zdrví zvířt. 2. Odkzuje-li se n tento odstvec, použijí se články 5 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem n článek 8 zmíněného rozhodnutí. Lhůt podle čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 3. Výbor přijme svůj jedncí řád. Článek 13 Konzultce s Evropským úřdem pro bezpečnost potrvin Komise vede konzultce s Evropským úřdem pro bezpečnost potrvin o jkékoli záležitosti spdjící do působnosti tohoto nřízení, která by mohl mít význmný vliv n veřejné zdrví, to zejmén před nvrhováním rozšíření oddílu III přílohy III n jiné zvířecí druhy. Článek 14 Zpráv Evropskému prlmentu Rdě 1. Komise nejpozději do 20. květn 2009 předloží Evropskému prlmentu Rdě zprávu, ve které podá přehled zkušeností získných při používání tohoto nřízení. 2. Komise podle potřeby doplní zprávu vhodnými návrhy. Článek 15 Toto nřízení vstupuje v pltnost dvcátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se po 18 měsících ode dne, kdy vstoupí v pltnost všechny následující právní předpisy: ) nřízení (ES) č. 852/2004; b) nřízení (ES) č. 854/2004; c) směrnice 2004/41/ES. Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

19 Použije se všk nejdříve od 1. ledn Toto nřízení je závzné v celém rozshu přímo použitelné ve všech členských státech. Ve Štrsburku dne 29. dubn Z Evropský prlment Z Rdu předsed předsed P. COX M. McDOWELL Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

20 PŘÍLOHA I DEFINICE Pro účely tohoto nřízení pltí tyto definice: 1. MASO 1.1 Msem se rozumějí poživtelné díly zvířt uvedených bodech 1.2 ž 1.8 včetně krve. 1.2 Domácími kopytníky se rozumí domácí skot (včetně druhů rodů Bublus Bison), prst, ovce kozy domácí lichokopytníci. 1.3 Drůbeží se rozumí domácí drůbež včetně ptáků, kteří nejsou povžováni z domácí, le jsou chováni jko domácí zvířt, s výjimkou běžců. 1.4 Zjícovci se rozumějí králíci, zjíci hlodvci. 1.5 Volně žijící zvěří se rozumějí volně žijící kopytníci, zjícovci jiní suchozemští svci, kteří jsou loveni k lidské spotřebě jsou povžováni z volně žijící zvěř podle použitelných právních předpisů dných členských států, včetně svců žijících n uzvřeném území v podobně svobodných podmínkách jko volně žijící zvěř, volně žijící ptáci, kteří jsou loveni k lidské spotřebě. 1.6 Zvěří ve frmovém chovu se rozumějí běžci ve frmovém chovu dále suchozemští svci ve frmovém chovu, kteří nejsou uvedeni v bodě Drobnou volně žijící zvěří se rozumí volně v přírodě žijící perntá zvěř zjícovci. 1.8 Velkou volně žijící zvěří se rozumějí volně v přírodě žijící suchozemští svci, n které se nevzthuje definice drobné volně žijící zvěře. 1.9 Jtečně oprcovným tělem se rozumí tělo zvířete po porážce následném oprcování Čerstvým msem se rozumí mso, včetně ms bleného vkuově nebo v ochrnné tmosféře, k jehož uchování nebylo použito jiného ošetření než chlzení, zmrzení nebo rychlého zmrzení Droby se rozumí čerstvé mso jiné než z jtečně oprcovného těl, včetně vnitřností krve. Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

21 1.12 Vnitřnostmi se rozumějí orgány dutiny hrudní, břišní pánevní, včetně průdušnice jícnu v přípdě ptáků i volete Mletým msem se rozumí vykostěné mso, které bylo rozmělněno obshuje méně než 1 % soli Strojně odděleným msem nebo SOM se rozumí produkt získný strojním oddělením zbytků ms, které zůstly po vykostění n kostech, nebo z jtečně oprcovných těl drůbeže tk, že se ztrtí nebo změní struktur svlových vláken Msnými polotovry se rozumí čerstvé mso, včetně rozmělněného ms, ke kterému byly přidány potrviny, koření nebo přídtné látky nebo které bylo podrobeno ošetření, jež nestčí ke změně vnitřní struktury svlových vláken ms, tím i k vymizení vlstností čerstvého ms Jtkmi se rozumí závod, ve kterém se provádí porážení následné oprcování zvířt, jejichž mso je určeno k lidské spotřebě Bourárnou/porcovnou se rozumí podnik, ve kterém se provádí vykostění /nebo bourání/porcování ms Závod pro nkládání se zvěřinou se rozumí podnik, v němž se ulovená zvěř získná zvěřin připrvuje pro uvedení n trh. 2. ŽIVÍ MLŽI 2.1 Mlži se rozumějí mlži třídy Lmellibrnchit (Bivlvi), kteří získávjí potrvu filtrcí vody. 2.2 Mořskými biotoxiny se rozumějí jedovté látky kumulovné mlži zejmén v důsledku toho, že se živí plnktonem obshujícím toxiny. 2.3 Příprvou se rozumí uskldnění živých mlžů z produkčních oblstí třídy A, ze středisek pro čištění nebo středisek pro expedici v nádržích nebo v jiném zřízení s čistou mořskou vodou nebo v přirozeném prostředí, které slouží k odstrnění písku, bhn nebo slizu, by se zchovly nebo zlepšily jejich orgnoleptické vlstnosti zjistil jejich dobrá vitlit před prvním nebo dlším blením. 2.4 Producentem se rozumí jkákoli fyzická nebo právnická osob, která jkýmkoli způsobem sbírá živé mlže v oblsti sběru z účelem mnipulce s nimi jejich uvádění n trh. 2.5 Produkční oblstí se rozumějí míst v moři, lgunách nebo v ústí řek, kde se mlži buď vyskytují přirozeně, nebo n nichž jsou uměle chováni z nichž jsou živí mlži sbíráni. Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

22 2.6 Sádkovcí oblstí se rozumějí míst v moři, lgunách nebo v ústí řek s jsně vymezenými hrnicemi oznčenými bójemi, kůly nebo jinými pevnými prostředky, která jsou určen výhrdně k přirozenému čištění živých mlžů. 2.7 Střediskem pro expedici se rozumí pozemní nebo plovoucí závod pro příjem, příprvu, mytí, čištění, třídění, první blení dlší blení poživtelných živých mlžů. 2.8 Střediskem pro čištění se rozumí závod s nádržemi s přívodem čisté mořské vody, v nichž jsou živí mlži umístěni n dobu nezbytnou k tkovému snížení kontmince, by byli vhodní pro lidskou spotřebu. 2.9 Sádkováním se rozumí činnost, při níž jsou živí mlži přeneseni do míst v moři, lgunách nebo v ústí řek n dobu nezbytnou k tkovému snížení kontmince, by byli vhodní pro lidskou spotřebu. Toto nezhrnuje zvláštní proces přenesení živých mlžů do míst, která jsou vhodnější pro jejich dlší vývoj nebo růst. 3. PRODUKTY RYBOLOVU 3.1 Produkty rybolovu se rozumějí mořští nebo sldkovodní živočichové (kromě živých mlžů, živých ostnokožců, živých pláštěnců živých mořských plžů všech svců, plzů žb), volně žijící nebo frmově chovní, včetně všech poživtelných forem, částí produktů těchto živočichů. 3.2 Zprcovtelským plvidlem se rozumí jkékoli plvidlo, n jehož plubě jsou produkty rybolovu podrobeny jednomu nebo více úkonům jko je filetování, porcování, odstrňování kůže, vyjmutí ze skořápek nebo krunýřů, mletí nebo zprcování, n něž nvzuje první nebo dlší blení, přípdně chlzení nebo mrzení. 3.3 Mrzírenským plvidlem se rozumí jkékoli plvidlo, n jehož plubě se provádí mrzení produktů rybolovu, kterému přípdně předcházel příprv, npř. vykrvení, odstrnění hlvy, vnitřností ploutví, n něž přípdně nvzuje první nebo dlší blení. 3.4 Strojně odděleným produktem rybolovu se rozumí produkt získný strojním oddělením svloviny z produktů rybolovu tk, že se ztrtí nebo změní struktur svloviny. 3.5 Čerstvými produkty rybolovu se rozumějí nezprcovné produkty rybolovu, celé nebo uprvené, včetně produktů blených vkuově nebo v ochrnné tmosféře, k jejichž uchování nebylo použito jiné ošetření než chlzení. 3.6 Uprvenými produkty rybolovu se rozumějí nezprcovné produkty rybolovu, které byly podrobeny úkonům ovlivňujícím jejich ntomickou celistvost, jko je vyvržení, odstrnění hlvy, porcování, filetování sekání. Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

23 4. MLÉKO 4.1 Syrovým mlékem se rozumí mléko produkovné sekrecí mléčné žlázy hospodářských zvířt, které nebylo podrobeno ohřevu nd 40 C nebylo ni ošetřeno žádným způsobem s rovnocenným účinkem. 4.2 Hospodářstvím pro produkci mlék se rozumí podnik, v němž je chováno jedno nebo více hospodářských zvířt z účelem produkce mlék určeného pro uvedení n trh jko potrviny. 5. VEJCE 5.1 Vejci se rozumějí vejce ve skořápce, která nejsou rozbitá, inkubovná ni vřená která jsou snesená ptáky ve frmovém chovu, vhodná k přímé lidské spotřebě nebo pro příprvu vječných výrobků. 5.2 Tekutými vejci se rozumí nezprcovný vječný obsh po odstrnění skořápky. 5.3 Křpy se rozumějí vejce s porušenou skořápkou neporušenými podskořápkovými blnmi. 5.4 Blírnou/třídírnou se rozumí závod, kde jsou vejce tříděn podle jkosti hmotnosti. 6. ŽABÍ STEHÝNKA A HLEMÝŽDI 6.1 Žbími stehýnky se rozumějí zdní části těl druhů z rodu Rn (čeleď Rnide) oddělené příčným řezem z předními končetinmi, vykuchné stžené. 6.2 Hlemýždi se rozumějí suchozemští plži druhu Helix pomti Linné, Helix spers Muller, Helix lucorum druhů čeledi Achtinide. 7. ZPRACOVANÉ VÝROBKY 7.1 Msnými výrobky se rozumějí zprcovné výrobky získné zprcováním ms nebo dlším zprcováním tkto zprcovných výrobků, tkže z řezné plochy je zřejmé, že produkt pozbyl znků chrkteristických pro čerstvé mso. 7.2 Mléčnými výrobky se rozumějí zprcovné výrobky získné zprcováním syrového mlék nebo dlším zprcováním tkto zprcovných výrobků. 7.3 Vječnými výrobky se rozumějí zprcovné výrobky získné zprcováním vjec, jejich různých složek nebo melnže nebo dlším zprcováním tkto zprcovných výrobků. Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

24 7.4 Zprcovnými produkty rybolovu se rozumějí zprcovné produkty získné zprcováním produktů rybolovu nebo dlším zprcováním tkto zprcovných produktů. 7.5 Tveným nebo škvřeným živočišným tukem se rozumí tuk získný při tvení nebo škvření ms včetně kostí, určený k lidské spotřebě. 7.6 Škvrky se rozumějí zbytky po tvení nebo škvření obshující bílkoviny, po částečném oddělení tuku vody. 7.7 Želtinou se rozumí přírodní rozpustná bílkovin, želírující nebo neželírující, získná částečnou hydrolýzou kolgenu vyráběného z kostí, kůží kožek, šlch vziv zvířt. 7.8 Kolgenem se rozumí bílkovinný výrobek z kostí, kůží, kožek šlch zvířt, vyráběný v souldu s příslušnými poždvky tohoto nřízení. 7.9 Oprcovnými žludky, močovými měchýři střevy se rozumějí žludky, močové měchýře střev, které byly po získání vyčištění oprcovány, npř. solením, záhřevem nebo sušením. 8. JINÉ DEFINICE 8.1 Produkty živočišného původu se rozumějí potrviny živočišného původu, včetně medu krve, živí mlži, živí ostnokožci, živí pláštěnci živí mořští plži určení k lidské spotřebě, jiní živočichové určení k tomu, by byl připrveni k dodání jko živí konečnému spotřebiteli. 8.2 Velkoobchodem se rozumí potrvinářský podnik skládjící se z několik oddělených jednotek se společným zřízením odděleními, v němž jsou potrviny prodávány provozovtelům potrvinářských podniků. Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

25 PŘÍLOHA II PŘEDPISY SPOLEČNÉ PRO VÍCE PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU ODDÍL I: OZNAČOVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ZNAČKOU Pokud to požduje článek 5 nebo 6, s výhrdou ustnovení přílohy III, musí provozovtelé potrvinářských podniků zjistit, by byly produkty živočišného původu oznčeny identifikční znčkou umístěnou v souldu s následujícími ustnoveními. A. UMÍSTĚNÍ IDENTIFIKAČNÍ ZNAČKY 1. Produkt musí být optřen identifikční znčkou před tím, než opustí závod. 2. Nová znčk všk musí být n produkt umístěn pouze tehdy, jestliže je odstrněn jeho dlší obl /nebo první obl nebo je dále zprcováván v jiném závodě, přičemž v tkovém přípdě musí nová znčk obshovt schvlovcí číslo závodu, v němž se tyto postupy provádějí. 3. Identifikční znčk není nezbytná v přípdě vjec, u nichž jsou poždvky n oznčování nebo n znčení stnoveny v nřízení (ES) č. 1907/ Provozovtelé potrvinářských podniků musí v souldu s článkem 18 nřízení (ES) č. 178/2002 zvést systémy postupy pro identifikci potrvinářských podniků, od nichž odebrli produkty živočišného původu jimž tkové produkty dodli. B. FORMA IDENTIFIKAČNÍ ZNAČKY 5. Znčk musí být čitelná, nesmztelná znky musí být sndno rozluštitelná. Pro příslušné orgány musí být sndno viditelné. 6. N znčce musí být uveden název země, ve které se závod nchází, to buď plným názvem, nebo dvěm písmeny kódu v souldu s příslušnou normou ISO. V přípdě členských států se jedná o kódy AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE UK. Provozovtelé potrvinářských podniků mohou používt zásoby 23 Nřízení Rdy (EHS) č. 1907/90 ze dne 26. červn 1990 o některých obchodních normách pro vejce (Úř. věst. L 173, , s. 5). Nřízení nposledy pozměněné nřízením (ES) č. 2052/2003 (Úř. věst. L 305, , s. 1). Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

26 mteriál, které objednli před vstupem tohoto nřízení v pltnost, to ž do vyčerpání zásob nebo nutnosti vyměnit tento mteriál. 7. N znčce musí být uvedeno schvlovcí číslo závodu. Pokud závod vyrábí jk potrviny, n které se vzthuje toto nřízení, tk potrviny, n něž se nevzthuje, může provozovtel potrvinářského podniku používt tutéž znčku pro obě skupiny potrvin. 8. Pokud znčku umísťuje závod ncházející se ve Společenství, musí být znčk oválná musí obshovt zkrtky CE, EC, EF, EG, EK nebo EY. C. ZPŮSOB ZNAČENÍ 9. Podle způsobu obchodní úprvy různých produktů živočišného původu může být znčk umístěn přímo n produkt, n první obl nebo n dlší obl, nebo může být ntištěn n etiketu, kterou je optřen první obl nebo dlší obl. Znčkou může být tké neodstrnitelný přívěsek z odolného mteriálu. 10. V přípdě dlšího oblu obshujícího porcovné mso nebo droby musí být znčk umístěn n etiketu n dlšího oblu nebo ntištěn n dlší obl tkovým způsobem, by došlo při jeho otevření k jejímu zničení. Není to všk nezbytné v přípdě, kdy se otevřením zničí dlší obl. Pokud první obl poskytuje tutéž ochrnu jko dlší obl, může být etiket umístěn n prvním oblu. 11. U produktů živočišného původu, které jsou umístěny v přeprvních kontejnerech nebo sestávjí z velkých blení jsou určeny pro dlší mnipulci, zprcování, první blení nebo dlší blení v jiném závodě, může být znčk umístěn n vnější povrch kontejneru nebo oblu. 12. U kplných, grnulovných nebo práškových produktů živočišného původu přeprvovných jko neblené u produktů rybolovu přeprvovných jko neblené není identifikční znčk nezbytná, pokud přiložené dokldy obshují informce specifikovné v odstvcích 6, 7 popřípdě v odstvci Pokud jsou produkty živočišného původu vkládány do dlšího oblu pro přímé dodání konečnému spotřebiteli, postčuje umístit znčku pouze n vnější strnu tohoto oblu. 14. Pokud se znčk umísťuje přímo n produkty živočišného původu, musí být použité brvivo povoleno předpisy Společenství o používání brviv v potrvinách. Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

27 ODDÍL II: CÍLE POSTUPŮ ZALOŽENÝCH NA HACCP 1. Provozovtelé potrvinářských podniků provozující jtk se musí ujistit, že postupy, které zvedli v souldu s obecnými poždvky článku 5 nřízení (ES) č. 852/2004, splňují poždvky, které jsou podle nlýzy rizik nezbytné, specifické poždvky uvedené v odstvci Postupy musí zručovt, že kždé zvíře, popřípdě kždá prtie zvířt přijtá do prostor jtek ) je řádně identifikován, b) je optřen relevntními informcemi podle oddílu III od hospodářství, ze kterého pochází, c) nepochází z hospodářství nebo oblsti, v nichž pltí z hygienických důvodů zákz přemísťování zvířt, pokud to nepovolí příslušný orgán, d) je čistá, e) je zdrvá, nkolik to může potrvinářský podnik posoudit, f) je v okmžiku, kdy je přeprven n jtk, v uspokojivém stvu z hledisk dobrých životních podmínek zvířt. 3. Nejsou-li některé z poždvků uvedených v odstvci 2 splněny, musí to provozovtel potrvinářského podniku oznámit příslušnému orgánu přijmout vhodná optření. ODDÍL III: INFORMACE O POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI Pokud jde o jkákoli zvířt, kromě volně žijící zvěře, která byl odeslán nebo mjí být odeslán n jtk, musí provozovtelé potrvinářských podniků provozující jtk v přípdě potřeby poždovt, obdržet zkontrolovt informce o potrvinovém řetězci uvedené v tomto oddílu musí podle nich jednt. 1. Provozovtelé jtek nesmějí přijmout do prostor jtek zvířt, pokud si nevyžádli neobdrželi informce relevntní z hledisk bezpečnosti potrvin, které jsou obsženy v záznmech vedených podle nřízení č. 852/2004 v hospodářství, ze kterého zvířt pocházejí. 2. Provozovtelé jtek musí obdržet tyto informce nejpozději 24 hodin před přeprvením zvířt n jtk; výjimkou jsou přípdy uvedené v bodě 7. Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

28 3. Informce relevntní z hledisk bezpečnosti potrvin podle bodu 1 zhrnují zejmén ) nákzový sttus hospodářství nebo regionu, ze kterého zvířt pocházejí, b) nákzový sttus zvířt, c) podné veterinární léčivé příprvky nebo jiné ošetření snenulovou ochrnnou lhůtou, společně s dtem jejich podání s délkou ochrnných lhůt, d) výskyt nákz, které mohou mít vliv n bezpečnost ms, e) výsledky nlýz vzorků odebrných u zvířt nebo jiných vzorků odebrných pro účely dignózy nemocí, které mohou mít vliv n bezpečnost ms, včetně vzorků odebrných v rámci monitorování kontrolu zoonóz reziduí, pokud jsou relevntní pro ochrnu lidského zdrví, f) relevntní zprávy o dřívějších nte- post-mortem inspekcích zvířt pocházejících z téhož hospodářství, včetně zejmén zpráv od úředního veterinárního lékře, g) údje o výrobě, pokud mohou vypovídt o výskytu nákzy, h) jméno dresu soukromého veterinárního lékře, který obvykle nvštěvuje hospodářství, ze kterého zvířt pocházejí. 4. ) Provozovtel jtek všk nemusí obdržet i) informce podle bodu 3 písm. ), b), f) h), pokud mu již jsou známy (npř. v rámci stálé dohody nebo z progrmu zbezpečování jkosti), nebo ii) informce podle bodu 3 písm. ), b), f) g), pokud výrobce prohlásí, že nemá žádné relevntní informce, které je třeb sdělit. b) Informce nemusí být sděleny doslovně tk, jk jsou uvedeny v záznmech hospodářství, ze kterého zvířt pocházejí. Mohou být sděleny elektronickou cestou nebo ve formě stndrdního prohlášení podepsného výrobcem. 5. Provozovtelé potrvinářských podniků, kteří se rozhodli přijmout zvířt do Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

29 prostor jtek poté, co zhodnotili relevntní informce o potrvinovém řetězci, musí dát tyto informce neprodleně k dispozici úřednímu veterinárnímu lékři, to s výjimkou přípdů uvedených v bodě 7 nejpozději do 24 hodin před přeprvením zvířete nebo prtie. Provozovtel potrvinářského podniku musí před prohlídkou nte-mortem dotyčného zvířete sdělit úřednímu veterinárnímu lékři všechny informce, které vzbuzují obvy z hledisk zdrví. 6. Pokud je n jtk přeprveno zvíře bez informcí o potrvinovém řetězci, musí to provozovtel neprodleně ohlásit úřednímu veterinárnímu lékři. Zvíře nesmí být porženo, dokud to nepovolí úřední veterinární lékř. 7. Pokud to příslušný orgán povolí, nemusejí být zvířt optřen informcemi o potrvinovém řetězci nejméně 24 hodin předem, le stčí, by tomu tk bylo ž při přeprvě n jtk, to v následujících přípdech: ) prst, drůbež nebo zvěř ve frmovém chovu, jež prošly prohlídkou nte-mortem v hospodářství, ze kterého pocházejí, pokud v osvědčení doprovázejícím zvířt podepsný veterinární lékř prohlšuje, že zvířt vyšetřil v hospodářství, ze kterého pocházejí, shledl je zdrvými, b) domácí lichokopytníci, c) zvířt, která byl nuceně poržen, pokud je doprovází veterinárním lékřem podepsné prohlášení, že výsledek prohlídky nte-mortem je příznivý, d) zvířt, která nejsou přeprven n jtk přímo z hospodářství, ze kterého pocházejí. Provozovtelé jtek musí zhodnotit relevntní informce. Pokud přijmou zvířt k porážce, musí předt dokldy uvedené v písmenech ) c) úřednímu veterinárnímu lékři. Zvíře nesmí být porženo nebo následně připrveno, dokud to nepovolí úřední veterinární lékř. 8. Provozovtelé potrvinářských podniků musí zkontrolovt dokldy doprovázející domácí lichokopytníky s cílem ujistit se, že zvíře je určeno n porážku k lidské spotřebě. Pokud přijmou zvířt k porážce, musí předt dokldy úřednímu veterinárnímu lékři. Projednný překld, ÚNMZ SE 17x, 28/9/

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a (1) Chovatel může v malých množstvích a) prodávat živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu ve svém

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1024/2009 ze dne 29. října 2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, o snížení

Více

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010 Příloh č. 2 k rozhodnutí o změně registrce sp.zn. sukls184943/2010 příloh k sp.zn.sukls44956/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Biclutmide Bluefish 50 mg pothovné tblety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betahistin Mylan 8 mg Betahistin Mylan 16 mg tablety (betahistini dihydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betahistin Mylan 8 mg Betahistin Mylan 16 mg tablety (betahistini dihydrochloridum) Sp.zn. sukls56597/2012, sukls56641/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Bethistin Myln 8 mg tblety (bethistini dihydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příblovou informci dříve, než zčnete

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Dveřní a podlahové zavírače

Dveřní a podlahové zavírače Dveřní podlhové zvírče Dveřní zvírče, s.r.o., člen celosvětového zámkřského koncernu ASSA ABLOY AB, zujímá vedoucí postvení n českém trhu změřeném n bezpečnostní systémy, zámky ochrnu mjetku. Výrobky společnosti,

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY o podmínkách

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008 21.11.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 311/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

režimu. Proto by měla být příprava jídel odpovídajícím způsobem omezena.

režimu. Proto by měla být příprava jídel odpovídajícím způsobem omezena. 11.7.2008 Úřední věstník Evropské unie L 183/17 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

BEST - UNIKA 15 dvourohová/dělitelná

BEST - UNIKA 15 dvourohová/dělitelná technický List best - zdicí systém unik vnitřní BEST - UNIKA rohová/dělitelná BEST - UNIKA dvourohová/dělitelná BEST - UNIKA překldová BEST - UNIKA rohová/dělitelná BEST - UNIKA dvourohová/dělitelná BEST

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory.

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory. L 193/6 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2007 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso STROJNĚ ODDĚLENÉ MASO Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace inovace

Více

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.8.2013 Úřední věstník Evropské unie C 223/1 (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny pro různé kategorie změn, pro provádění postupů stanovených v kapitolách,

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více