Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. L 165 1 30.4.2004"

Transkript

1 2004R0854 CS Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 139, , s. 206) Ve znění: Úřední věstník Č. Strn Dtum M1 Nřízení Evropského Prlmentu Rdy (ES) č. 882/2004 ze dne 29. L dubn 2004 M2 Nřízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005 L M3 Nřízení Komise (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005 L Oprveno: C1 Oprv, Úř. věst. L 203, , s. 20 (854/2004)

2 2004R0854 CS NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/ 2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem n Smlouvu o zložení Evropského společenství, zejmén n čl. 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy, s ohledem n návrh Komise ( 1 ), s ohledem n stnovisko Evropského hospodářského sociálního výboru ( 2 ), po konzultci s Výborem regionů, v souldu s postupem podle článku 251 Smlouvy ( 3 ), vzhledem k těmto důvodům: (1) Nřízením Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 852/2004 ( 4 ) se stnoví obecná hygienická prvidl pro veškeré potrviny nřízením Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 853/2004 ( 5 ) se stnoví zvláštní hygienická prvidl pro produkty živočišného původu. (2) Je nezbytné stnovit zvláštní prvidl pro úřední kontroly produktů živočišného původu, by byly zohledněny zvláštní spekty spojené s tkovými produkty. (3) Oblst působnosti zvláštních prvidel pro kontroly by měl odrážet oblst působnosti zvláštních hygienických prvidel pro provozovtele potrvinářských podniků, která jsou stnoven v nřízení (ES) č. 853/2004. Členské státy by všk tké měly provádět vhodné úřední kontroly z účelem proszování vnitrostátních prvidel přijtých v souldu s čl. 1 odst. 4 uvedeného nřízení. Mohou tk učinit rozšířením zásd tohoto nřízení n tková vnitrostátní prvidl. (4) Úřední kontroly produktů živočišného původu by se měly vzthovt n všechny spekty, které jsou důležité pro ochrnu veřejného zdrví popřípdě pro zdrví zvířt dobré životní podmínky zvířt. Měly by být zloženy n nejnovějších dostupných příslušných informcích mělo by tedy být možné je přizpůsobit, pokud budou k dispozici nové příslušné informce. (5) Právní předpisy Společenství o bezpečnosti potrvin by měly být zloženy n pevných vědeckých zákldech. Proto by v přípdě potřeby měly být vedeny konzultce s Evropským úřdem pro bezpečnost potrvin. (6) Povh mír úředních kontrol by měly záviset n posouzení rizik pro veřejné zdrví, zdrví zvířt popřípdě pro dobré životní podmínky zvířt n druhu rozshu prováděných činností n dotyčném provozovteli potrvinářského podniku. (7) Je vhodné stnovit, by trnsprentním postupem stnoveným v nřízení (ES) č. 852/2004 nřízení (ES) č. 853/2004 bylo možné přizpůsobit určitá zvláštní kontrolní prvidl, zjistit pružnost v přístupu ke zvláštním potřebám zřízení, která používjí trdiční metody, objem jejich výroby je nízký nebo jsou ( 1 ) Úř. věst. C 262 E, , s ( 2 ) Úř. věst. C 95, , s. 22. ( 3 ) Stnovisko Evropského prlmentu ze dne 5. červn 2003 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku), společný postoj Rdy ze dne 27. říjn 2003 (Úř. věst. C 48 E, , s. 82), postoj Evropského prlmentu ze dne 30. březn 2004 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku) rozhodnutí Rdy ze dne 16. dubn ( 4 ) Úř. věst. L 139, , s. 3. ( 5 ) Úř. věst. L 139, , s. 22.

3 2004R0854 CS umístěny v regionech ovlivněných zvláštními zeměpisnými omezeními. Tento postup by měl tké umožnit provedení pilotních projektů s cílem vyzkoušet nové přístupy při hygienických kontrolách ms. Tková pružnost by všk neměl ohrožovt cíle hygieny potrvin. (8) Úřední kontroly výroby ms jsou nezbytné pro ověření, zd provozovtelé potrvinářských podniků splňují hygienická prvidl dodržují kritéri cíle stnovené v právních předpisech Společenství. Tyto úřední kontroly by měly zhrnovt udity činností provozovtelů potrvinářských podniků inspekce, včetně prověrek kontrol, které provádějí smi provozovtelé potrvinářských podniků. (9) Je vhodné, by úřední veterinární lékři s ohledem n svou odbornost prováděli udity inspekce jtek, zřízení zprcovávjících zvěřinu určitých bouráren/porcoven. Rozhodnutí o nejvhodnějším personálním složení pro udity inspekce jiných typů zřízení by mělo být ponecháno n členských státech. (10) Úřední kontroly produkce živých mlžů produktů rybolovu jsou nezbytné pro kontrolu dodržování kritérií cílů stnovených v právních předpisech Společenství. Úřední kontroly produkce živých mlžů by měly být změřeny zejmén n sádkovcí produkční oblsti živých mlžů n konečný produkt. (11) Úřední kontroly výroby syrového mlék jsou nezbytné pro kontrolu dodržování kritérií cílů stnovených v právních předpisech Společenství. Tkové úřední kontroly by měly být změřeny zejmén n zemědělské podniky určené k produkci mlék n syrové mléko při jeho svážení. (12) Poždvky tohoto nřízení by neměly být použitelné, dokud nevstoupí v pltnost všechny nové právní předpisy o hygieně potrvin. Je tké vhodné stnovit, by byly nové předpisy použitelné ž po 18 měsících ode dne, kdy vstoupí v pltnost, by příslušné orgány dotčená odvětví hospodářství měl čs se přizpůsobit. (13) Nezbytná prováděcí optření k tomuto nřízení by měl být přijt v souldu s rozhodnutím Rdy 1999/468/ES ze dne 28. červn 1999 o postupech pro výkon prováděcích prvomocí svěřených Komisi ( 1 ), PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: KAPITOLA I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Oblst působnosti 1. Tímto nřízením se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních kontrol produktů živočišného původu. M1 1. Toto nřízení se použije jko doplnění nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubn 2004 o úředních kontrolách z účelem ověření dodržování právních předpisů týkjících se krmiv potrvin prvidel o zdrví zvířt dobrých životních podmínkách zvířt ( 2 ). 2. Vzthuje se pouze n činnosti osoby, n něž vzthuje nřízení (ES) č. 853/2004. ( 1 ) Úř. věst. L 184, , s. 23. ( 2 ) Úř. věst. L 165, , s. 1.

4 2004R0854 CS Prováděním úředních kontrol podle tohoto nřízení není dotčen primární právní odpovědnost provozovtelů potrvinářských podniků z zjištění bezpečnosti potrvin, jk je stnoveno v nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES)č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící se bezpečnosti potrvin ( 1 ), jkákoli občnskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost vyplývjící z porušení jejich povinností. Článek 2 Definice M1 1. Pro účely tohoto nřízení pltí následující definice: M1 c) příslušným orgánem se rozumí ústřední orgán členského státu příslušný k provádění veterinárních kontrol nebo jiný subjekt, jemuž byl tto prvomoc svěřen; M1 f) úředním veterinárním lékřem se rozumí veterinární lékř, který je ve smyslu tohoto nřízení kvlifikován jednt v této funkci je jmenován příslušným orgánem; g) schváleným veterinárním lékřem se rozumí veterinární lékř určený příslušným orgánem, by prováděl jeho jménem v hospodářství zvláštní úřední kontroly; h) úředním pomocným veterinárním prcovníkem se rozumí osob, která je v souldu s tímto nřízením kvlifikovná jednt v této funkci, je jmenován příslušným orgánem prcuje pod vedením úředního veterinárního lékře n jeho odpovědnost; i) znčkou zdrvotní nezávdnosti se rozumí znčk, jejíž použití znmená, že byly provedeny úřední kontroly v souldu s tímto nřízením. 2. Podle potřeby pltí tké definice uvedené v těchto nřízeních: ) nřízení (ES) č. 178/2002; b) definice vedlejších produktů živočišného původu, TSE (přenosné spongiformní encefloptie) specifikovného rizikového mteriálu uvedené v nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. říjn 2002 o hygienických prvidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu ( 2 ); b) nřízení (ES) č. 882/2004; c) nřízení (ES) č. 852/2004, kromě definice příslušného orgánu ; d) nřízení (ES) č. 853/2004. ( 1 ) Úř. věst. L 31, , s. 1. Nřízení nposledy pozměněné nřízením (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, , s. 4). ( 2 ) Úř. věst. L 273, , s. 1. Nřízení nposledy pozměněné nřízením Komise (ES) č. 813/2003 (Úř. věst. L 117, , s. 22).

5 2004R0854 CS KAPITOLA II ÚŘEDNÍ KONTROLY ZAŘÍZENÍ VE SPOLEČENSTVÍ M1 M1 Článek 3 Schvlování zřízení 1. Příslušné orgány schválí zřízení z podmínek uvedených v čl. 31 odst. 2 nřízení (ES) č. 882/2004 způsobem tm stnoveným. 2. V přípdě výrobních mrzírenských plvidel plujících pod vljkou členských států mohou být mximální lhůty tří šesti měsíců vzthující se n dočsné schválení jiných zřízení v přípdě potřeby prodlouženy. Dočsné schválení všk nesmí být uděleno n celkovou dobu delší než 12 měsíců. Inspekce tkových plvidel se provádějí způsobem uvedeným v příloze III. 3. Příslušný orgán udělí kždému schválenému zřízení, včetně zřízení s dočsným schválením, číslo schválení, které může být doplněno kódy oznčujícími druh vyráběných produktů živočišného původu. Pro velkoobchod může být číslo schválení doplněno vedlejšími čísly udávjícími jednotky nebo skupiny jednotek prodávjících nebo vyrábějících produkty živočišného původu. 4. M1 c) V přípdě velkoobchodu může příslušný orgán určitým jednotkám nebo skupinám jednotek schválení odejmout nebo pozstvit. 5. Odstvce 1, 2 3 se vzthují jk n: ) zřízení, která zhjují uvádění produktů živočišného původu n trh v den nebo po dni použitelnosti tohoto nřízení, tk n b) zřízení, která již uvádějí produkty živočišného původu n trh, le dosud nemusel být schvlován. V druhém přípdě musí příslušný orgán vykont prohlídku n místě poždovnou podle odstvce 1 co nejdříve. Odstvec 4 se vzthuje tké n schválená zřízení, která uváděl produkty živočišného původu n trh v souldu s právními předpisy Společenství bezprostředně přede dnem použitelnosti tohoto nřízení. Článek 4 Obecné zásdy úředních kontrol pro všechny produkty živočišného původu, n které se vzthuje toto nřízení 1. Členské státy zjistí, by provozovtelé potrvinářských podniků poskytovli příslušnému orgánu veškerou pomoc potřebnou pro účinné provádění úředních kontrol. Zejmén: umožní přístup do všech budov, prostor, zřízení nebo osttní infrstruktury, zpřístupní veškeré dokldy záznmy, které jsou poždovány podle tohoto nřízení nebo jsou podle příslušného orgánu nezbytné pro posouzení situce. 2. Příslušný orgán provádí úřední kontroly z účelem ověření, zd provozovtelé potrvinářských podniků splňují poždvky: ) nřízení (ES) č. 852/2004, b) nřízení (ES) č. 853/2004

6 2004R0854 CS c) nřízení (ES) č. 1774/ Úřední kontroly podle odstvce 1 zhrnují: ) udity správné hygienické prxe postupy zložené n nlýze rizik kritických kontrolních bodů (HACCP), b) úřední kontroly vymezené v článcích 5 ž 8 c) zvláštní úkoly pro udity vymezené v přílohách. 4. Audity správné hygienické prxe slouží k ověření, zd provozovtelé potrvinářských podniků soustvně řádně používjí postupy, které se týkjí lespoň: ) kontrol informcí o potrvinovém řetězci, b) uspořádání údržby prostor vybvení, c) hygieny před zhájením činnosti, při činnosti po ní, d) osobní hygieny, e) školení o hygieně prcovních postupech, f) hubení škůdců, g) jkosti vody, h) kontroly teploty i) kontrol potrvin vstupujících do zřízení opouštějících zřízení kontroly přiložených dokldů. 5. Audity postupů zložených n zásdách HACCP mjí z cíl ověřit, zd provozovtelé potrvinářských podniků používjí tyto postupy soustvně řádně, se zvláštním zřetelem k tomu, by tyto postupy poskytovly záruky vymezené v oddílu II přílohy II nřízení (ES) č. 853/ Mjí zejmén ověřit, zd postupy v možném rozshu zručují, že produkty živočišného původu: ) splňují mikrobiologická kritéri stnovená v právních předpisech Společenství; b) vyhovují právním předpisům Společenství o reziduích, kontminujících látkách zkázných látkách c) neobshují fyzikální zdroje rizik, npř. cizorodá těles. Pokud v souldu s článkem 5 nřízení (ES) č. 852/2004 provozovtel potrvinářského podniku nmísto stnovení vlstních zvláštních postupů používá postupy stnovené v pokynech pro používání zásd HACCP, musí udit zhrnovt ověření správného používání těchto pokynů. 6. Vedle ověřování shody s poždvky n sledovtelnost musí být ve všech zřízeních schválených v souldu s tímto nřízením ověřován shod s poždvky nřízení (ES) č. 853/2004 týkjícími se umísťování identifikčních oznčení. 7. V přípdě jtek, zřízení zprcovávjících zvěřinu bouráren/ porcoven, které uvádějí n trh čerstvé mso, provádí úřední veterinární lékř úkoly uditu uvedené v odstvcích Při provádění úkolů uditu věnuje příslušný orgán zvláštní pozornost: ) určení, zd personál činnost personálu v zřízení n všech stupních výrobního procesu jsou v souldu s příslušnými poždvky nřízení uvedených v odst. 2 písm. ) b). Doplňkově k uditu může příslušný orgán nmátkově kontrolovt, zd práce personálu splňuje stnovené poždvky; b) ověřování příslušných záznmů provozovtele potrvinářského podniku; c) podle potřeby odebírání vzorků pro lbortorní nlýzu

7 2004R0854 CS d) dokumentování skutečností, které vzl v úvhu, výsledkům uditu. 9. Povh mír úkolů uditu u jednotlivých závodů závisí n posouzených rizicích. K tomuto účelu příslušný orgán prvidelně posuzuje: ) rizik pro veřejné zdrví přípdně pro zdrví zvířt, b) u jtek spekty dobrých životních podmínek zvířt, c) druh rozsh prováděných činností d) dřívější chování provozovtele potrvinářského podniku, pokud jde o dodržování potrvinového práv. Článek 5 Čerstvé mso Členské státy zjišťují, že úřední kontroly týkjící se čerstvého ms probíhjí v souldu s přílohou I. 1. Úřední veterinární lékř provádí v souldu s obecnými poždvky přílohy I oddílu I kpitoly II v souldu se zvláštními poždvky oddílu IV inspekční úkoly n jtkách, v zřízeních zprcovávjících zvěřinu v bourárnách/porcovnách uvádějících n trh čerstvé mso, zejmén pokud jde o: ) informce o potrvinovém řetězci, b) prohlídky před porážkou, c) dobré životní podmínky zvířt, d) prohlídky po porážce, e) specifikovný rizikový mteriál jiné vedlejší produkty živočišného původu f) lbortorní testy. 2. Oznčení zdrvotní nezávdnosti n jtečně uprvená těl domácích kopytníků, velké volně žijící zvěře frmových svců kromě zjícovců rovněž u jtečných půlí, čtvrtí porcí připrvených porcováním jtečných půlí n tři velkoobchodní porce se provádí n jtkách v zřízeních zprcovávjících zvěřinu v souldu s oddílem I kpitolou III přílohy I. Oznčení zdrvotní nezávdnosti umísťuje úřední veterinární lékř, nebo je umísťován n jeho odpovědnost, jestliže úřední kontroly nezjistily žádné nedosttky, které by mohly mso učinit nevhodným k lidské spotřebě. 3. Po provedení kontrol uvedených v odstvcích 1 2 přijme úřední veterinární lékř vhodná optření uvedená v příloze I oddílu II, zejmén pokud jde o ) sdělení výsledků prohlídky/inspekce, b) rozhodnutí týkjící se informcí o potrvinovém řetězci, c) rozhodnutí týkjící se živých zvířt, d) rozhodnutí týkjící se dobrých životních podmínek zvířt e) rozhodnutí týkjící se ms. 4. Úřední pomocní veterinární prcovníci mohou pomáht úřednímu veterinárnímu lékři při úředních kontrolách prováděných podle přílohy I oddílů I II způsobem uvedeným v oddílu III kpitole I. V tkovém přípdě prcují jko členové nezávislého týmu. 5. ) Členské státy zjistí, by měly dosttečný počet úředního personálu pro provádění úředních kontrol podle přílohy I při četnosti kontrol uvedené v oddílu III kpitole II.

8 2004R0854 CS b) K odhdu množství úředního personálu, který má být přítomen u porážkových linek n dných jtkách, se přistupuje z hledisk rizik. O množství zúčstněného úředního personálu rozhodne příslušný orgán tk, by bylo možné splnit všechny poždvky tohoto nřízení. 6. ) Členské státy mohou personálu jtek povolit, by pod dohledem úředního veterinárního lékře pomáhl při úředních kontrolách výroby ms z drůbeže zjícovců podle přílohy I oddílu III kpitoly III části A, to prováděním určitých zvláštních úkolů. Pokud to povolí, musí zjistit, by personál provádějící tkové úkoly: i) byl kvlifikovný byl proškolen v souldu s uvedenými ustnoveními, ii) jednl nezávisle n personálu ve výrobě iii) oznmovl jkékoli nedosttky úřednímu veterinárnímu lékři. b) Členské státy mohou rovněž povolit, by personál jtek prováděl v souldu s přílohou I oddílem III kpitolou III částí B zvláštní úkoly, pokud jde o odběr vzorků vyšetření. 7. Členské státy zjistí, by úřední veterinární lékři úřední pomocní veterinární prcovníci byli kvlifikovní proškoleni v souldu s přílohou I oddílem III kpitolou IV. Článek 6 Živí mlži Členské státy zjistí, by produkce uvádění živých mlžů, živých ostnokožců, živých pláštěnců živých mořských plžů n trh podléhly úředním kontrolám uvedeným v příloze II. Článek 7 Produkty rybolovu Členské státy zjistí, by úřední kontroly týkjící se produktů rybolovu probíhly v souldu s přílohou III. Článek 8 Syrové mléko mléčné výrobky Členské státy zjistí, by úřední kontroly týkjící se syrového mlék mléčných výrobků probíhly v souldu s přílohou IV. M1 KAPITOLA III POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE DOVOZU M1 Článek 10 Pro zjištění jednotného upltňování zásd podmínek stnovených v článku 11 nřízení (ES) č. 178/2002 v hlvě VI kpitole II nřízení (ES) č. 882/2004 se použijí postupy stnovené v této kpitole.

9 2004R0854 CS Článek 11 Seznm třetích zemí částí třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu 1. Produkty živočišného původu smějí být dováženy pouze z třetích zemí nebo z částí třetích zemí, které jsou uvedeny v seznmu vyprcovném ktulizovném ve shodě s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2. M1 M1 M1 2. Třetí země se v seznmu uvede pouze tehdy, pokud v dotyčné zemi proběhl kontrol Společenství prokázl, že příslušný orgán poskytuje odpovídjící záruky ve smyslu čl. 48 odst. 3 nřízení (ES) č. 882/2004. Třetí země všk může být uveden v tkovém seznmu, niž proběhne kontrol provedená Společenstvím, pokud: ) to riziko stnovené v souldu s čl. 46 odst. 3 písm. ) nřízení (ES) č. 882/2004 nevyžduje; b) při rozhodování o zřzení určité třetí země do seznmu podle odstvce 1 se konsttuje, že z jiných informcí vyplývá, že příslušný orgán poskytuje nezbytné záruky. 3. Seznm vyprcovný podle tohoto článku může být kombinován s jiným seznmem vyprcovným pro účely veřejného zdrví zdrví zvířt. 4. Při vyprcovávání nebo ktulizci seznmu musí být zvláště přihlédnuto ke kritériím uvedeným v článku 46 v čl. 48 odst. 3 nřízení (ES) č. 882/2004. Musí být rovněž zohledněny: ) právní předpisy třetí země v oblsti i) produktů živočišného původu, ii) používání veterinárních léčivých příprvků, včetně prvidel týkjících se jejich zákzu nebo povolování, jejich distribuci, uvádění n trh předpisů vzthujících se n správní inspekční otázky, iii) příprvy používání krmiv, včetně postupů pro používání přísd, příprvy používání medikovných krmiv, rovněž hygienické jkosti surovin používných pro příprvu krmiv konečného výrobku; i) hygienické podmínky produkce, výroby, mnipulce, skldování expedice, jež jsou upltňovány u produktů živočišného původu určených pro Společenství; j) jkékoli zkušenosti z uvádění n trh produktů ze třetí země výsledky přípdných provedených dovozní kontrol; k) výsledky kontrol Společenství provedených v třetí zemi, zejmén výsledky posouzení příslušných orgánů, optření, která příslušné orgány přijly n zákldě doporučení, která jim byl dresován po provedení kontroly Společenství; l) existence schváleného progrmu regulce zoonóz, jeho provádění sdělování m) existence schváleného progrmu regulce reziduí, jeho provádění sdělování. 5. Komise zjistí zveřejňování ktuálních verzí všech seznmů vyprcovných nebo ktulizovných v souldu s tímto článkem.

10 2004R0854 CS Článek 12 Seznm zřízení, ze kterých je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu 1. Produkty živočišného původu mohou být dováženy do Společenství, pouze pokud byly expedovány ze zřízení, získány nebo připrveny v zřízeních, která jsou uveden v seznmech vyprcovných ktulizovných podle tohoto článku, kromě: ) přípdů, kdy je pro kždý jednotlivý přípd ve shodě s postupem podle čl. 19 odst. 2 rozhodnuto, že záruky, které dotyčná třetí země poskytuje ohledně dovozu určitých produktů živočišného původu jsou tkové, že postup stnovený v tomto článku není nezbytný k zjištění splnění poždvků odstvce 2; b) přípdů uvedených v příloze V. C1 Kromě toho mohou být čerstvé mso, mleté mso, msné polotovry, msné výrobky strojně oddělené mso (SOM) dováženy do Společenství, pouze pokud jsou vyrobeny z ms získného n jtkách v bourárnách/porcovnách, které jsou uvedeny v seznmech vyprcovných ktulizovných v souldu s tímto článkem, nebo ve schválených zřízeních ve Společenství. 2. Zřízení může být zřzeno do tkového seznmu pouze tehdy, pokud příslušný orgán třetí země původu zručuje, že: ) zřízení, jkož i všechn zřízení, která mnipulují se surovinou živočišného původu používnou ve výrobě dotyčných produktů živočišného původu, splňují příslušné poždvky Společenství, zejmén poždvky nřízení (ES) č. 853/2004, nebo poždvky, které byly oznčeny z rovnocenné tkovým poždvkům při rozhodování o zřzení dotyčné třetí země do příslušného seznmu v souldu s článkem 11; b) v zřízeních provádí kontroly úřední inspekční služb uvedené třetí země popřípdě předává Komisi všechny příslušné informce o zřízeních dodávjících suroviny c) má skutečnou prvomoc zstvit vývoz do Společenství ze zřízení, pokud zřízení nesplňují poždvky podle písmene ). 3. Příslušné orgány třetích zemí uvedených v seznmech vyprcovných ktulizovných v souldu s článkem 11 zručí, že budou vyprcovány seznmy zřízení podle odstvce 1, budou ktulizovány sděleny Komisi. 4. ) Komise prvidelně oznmuje kontktním místům, která k tomuto účelu jmenovly členské státy, nové nebo ktulizovné seznmy, které obdržel podle odstvce 3 od příslušných orgánů dotyčných třetích zemí. b) Pokud žádný členský stát nevznese do 20 prcovních dnů od oznámení Komise námitku proti novému nebo ktulizovnému seznmu, dovoz ze zřízení uvedených v seznmu se povolí po uplynutí 10 prcovních dnů po dni, kdy Komise seznm zveřejnil. c) Pokud lespoň jeden členský stát předloží písemné připomínky nebo pokud Komise povžuje z nezbytné uprvit seznm n zákldě příslušných informcí, npř. zpráv z inspekce Společenství nebo oznámení v rámci systému rychlého vrování, oznámí to všem členským státům zhrne bod do progrmu jednání příštího zsedání příslušné sekce Stálého výboru pro potrvinový řetězec zdrví zvířt, by popřípdě v souldu s postupem podle čl. 19 odst. 2 rozhodl. 5. Komise zjistí, by byly ktuální verze všech seznmů zpřístupněny veřejnosti.

11 2004R0854 CS M1 Článek 13 Živí mlži, ostnokožci, pláštěnci mořští plži 1. Aniž je dotčen čl. 12 odst. 1 písm. b), musí živí mlži, ostnokožci, pláštěnci mořští plži pocházet z produkčních oblstí ve třetích zemích, které jsou uvedeny v seznmu vyprcovném ktulizovném v souldu s článkem Poždvek odstvce 1 se nevzthuje n hřebentkovivé (Pectinide) sbírné mimo klsifikovné produkční oblsti. Úřední kontroly, pokud jde o hřebentkovité, se všk provádějí podle přílohy II kpitoly III. 3. ) Před vyprcováním seznmů podle odstvce 1 se přihlédne zejmén k zárukám, které může příslušný orgán třetí země poskytnout, pokud jde o dodržování poždvků tohoto nřízení n klsifikci kontrolu produkčních oblstí. b) Inspekční prohlídky n místě vykoná Společenství před vyprcováním tkových seznmů, s výjimkou přípdů, kdy: i) to riziko stnovené v souldu s čl. 18 bodem 18 neodůvodňuje ii) se při rozhodování o zřzení produkční oblsti do seznmu podle odstvce 1 konsttuje, že z jiných informcí vyplývá, že příslušný orgán poskytuje nezbytné záruky. 4. Komise zjistí, by byly ktuální verze všech seznmů vyprcovných nebo ktulizovných v souldu s tímto článkem zpřístupněny veřejnosti. Článek 14 Dokldy 1. Při dovozu do Společenství musí být zásilky produktů živočišného původu optřeny dokldem splňujícím poždvky stnovené v příloze VI. 2. Tento dokld musí osvědčovt, že produkty splňují: ) poždvky stnovené pro tkové produkty v nřízení (ES) č. 852/ 2004 v nřízení (ES) č. 853/2004 nebo poždvky, které jsou jim rovnocenné, b) jkékoli zvláštní dovozní podmínky stnovené v souldu s článkem 48 nřízení (ES) č. 882/ Dokldy mohou obshovt podrobnosti, které jsou poždovány v souldu s jinými právními předpisy Společenství v oblsti veřejného zdrví zdrví zvířt. 4. Výjimky z ustnovení odstvce 1 lze udělit v souldu s postupem podle čl. 19 odst. 2, pokud je možné získt záruky uvedené v odstvci 2 tohoto článku jiným způsobem. Článek 15 Zvláštní ustnovení pro produkty rybolovu 1. Postupy stnovené v této kpitole se nevzthují n čerstvé produkty rybolovu vyložené ve Společenství přímo z rybářského plvidl plujícího pod vljkou třetí země. Úřední kontroly tkových produktů rybolovu se provádějí podle přílohy III. 2. ) Produkty rybolovu dovezené z výrobních nebo mrzírenských plvidel plujících pod vljkou třetí země musí pocházet z plvidel, která jsou uveden n seznmu vyprcovném ktulizovném v souldu s postupem stnoveným v čl. 12 odst. 4.

12 2004R0854 CS b) Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. b) všk mohou být plvidl zřzen do tkových seznmů: i) n zákldě společného sdělení příslušného orgánu třetí země, pod jejíž vljkou plvidlo pluje, příslušného orgánu jiné třetí země, n který prvně jmenovný příslušný orgán přenesl odpovědnost z inspekce dotyčného plvidl, z podmínky, že tto třetí země je uveden v seznmu třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu, vyprcovném v souldu s článkem 11, všechny produkty rybolovu z dotyčného plvidl, které jsou určeny pro uvedení n trh Společenství, byly vyloženy přímo v dotyčné třetí zemi, příslušný orgán dotyčné třetí země provedl inspekci plvidl prohlásil, že plvidlo splňuje poždvky Společenství, příslušný orgán dotyčné třetí země prohlásil, že bude prvidelně provádět inspekce plvidl s cílem zjistit, by i ndále splňovlo poždvky Společenství; nebo ii) n zákldě společného sdělení příslušného orgánu třetí země, pod jejíž vljkou plvidlo pluje, příslušného orgánu členského státu, n nějž prvně jmenovný příslušný orgán přenesl odpovědnost z inspekce dotyčného plvidl, z podmínky, že všechny produkty rybolovu z dotyčného plvidl, které jsou určeny pro uvedení n trh Společenství, byly vyloženy přímo v dotyčném členském státu, příslušný orgán dotyčného členského státu provedl inspekci plvidl prohlásil, že plvidlo splňuje poždvky Společenství, příslušný orgán dotyčného členského státu prohlásil, že bude prvidelně provádět inspekce plvidl s cílem zjistit, by i ndále splňovlo poždvky Společenství. c) Komise zjistí, by byly ktuální verze všech seznmů vyprcovných nebo ktulizovných v souldu s tímto článkem zpřístupněny veřejnosti. 3. Pokud jsou produkty rybolovu dováženy přímo z rybářské lodi nebo mrzírenského plvidl, může být dokld poždovný podle článku 14 nhrzen dokldem podepsným kpitánem. 4. Prováděcí předpisy k tomuto článku mohou být stnoveny ve shodě s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2. KAPITOLA IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 16 Prováděcí optření přechodná ustnovení Prováděcí optření přechodná ustnovení mohou být stnoven v souldu s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2. Článek 17 Změn přizpůsobení příloh 1. Přílohy I, II, III, IV, V VI mohou být změněny nebo doplněny z účelem jejich přizpůsobení vědeckému technickému pokroku v souldu s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2.

13 2004R0854 CS V souldu s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2 mohou být udělovány výjimky z příloh I, II, III, IV, V VI z předpokldu, že tkové výjimky nemjí vliv n dosžení cílů tohoto nřízení. 3. Aniž je ohroženo dosžení cílů tohoto nřízení, mohou členské státy přijmout v souldu s odstvci 4 ž 7 vnitrostátní optření pro přizpůsobení poždvků uvedených v příloze I. 4. Vnitrostátní optření uvedená v odstvci 3 ) mjí z cíl: i) umožnit dlší používání trdičních metod v kterékoli fázi výroby, zprcování nebo distribuce potrvin, ii) vyjít vstříc potřebám potrvinářských podniků s mlým objemem výroby nebo podnikům v regionech ovlivněných zvláštními zeměpisnými omezeními, nebo iii) umožnit provedení pilotních projektů s cílem vyzkoušet nové přístupy k hygienickým kontrolám ms; b) se týkjí zejmén následujících spektů přílohy I: i) informce o potrvinovém řetězci, ii) přítomnost příslušného orgánu v zřízeních. 5. Členský stát, který si přeje přijmout vnitrostátní optření podle odstvce 3, o tom uvědomí Komisi osttní členské státy. V kždém oznámení: ) uvede podrobný popis poždvků, které mjí být podle dotyčného členského státu přizpůsobeny, chrkter přizpůsobení, o které usiluje; b) popíše dotyčná zřízení; c) vysvětlí důvody pro přizpůsobení přípdně předloží souhrn provedené nlýzy rizik všech optření, která mjí být přijt s cílem zjistit, by přizpůsobení neohrozilo cíle tohoto nřízení; d) uvede jkékoli jiné příslušné informce. 6. Osttní členské státy mjí tři měsíce od obdržení oznámení uvedeného v odstvci 5 n to, by zslly Komisi písemné připomínky. Komise může, pokud obdrží písemné připomínky od jednoho nebo více členských států, musí vést konzultce s členskými státy v rámci výboru uvedeného v čl. 19 odst. 1. Komise může v souldu s postupem podle čl. 19 odst. 2 rozhodnout, zd zmýšlená optření mohou být proveden, popřípdě s jkými změnmi. Komise může, je-li to vhodné, v souldu s odstvci 1 nebo 2 tohoto článku nvrhnout obecná optření. 7. Členský stát může přijmout vnitrostátní optření, kterými se mění poždvky uvedené v příloze I, pouze: ) ve shodě s rozhodnutím přijtým v souldu s odstvcem 6, nebo b) pokud do jednoho měsíce od uplynutí lhůty podle odstvce 6 Komise neoznámil členským státům, že obdržel písemné připomínky nebo že hodlá nvrhnout, by bylo přijto rozhodnutí v souldu s odstvcem Pokud členský stát přijme vnitrostátní optření provádějící pilotní projekt s cílem vyzkoušet nové přístupy k hygienickým kontrolám ms v souldu s odstvci 3 ž 7, sdělí Komisi jejich výsledky, jkmile jsou k dispozici. Komise poté zváží, zd v souldu s odstvcem 1 nvrhne obecná optření. Článek 18 Zvláštní rozhodnutí Aniž je dotčen všeobecná pltnost článku 16 čl. 17 odst. 1, mohou být v souldu s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2 stnoven prováděcí optření nebo přijty změny příloh I, II, III, IV, V nebo VI s cílem upřesnit:

14 2004R0854 CS M1 1. zkoušky pro posuzování činnosti provozovtelů potrvinářských podniků jejich personálu; 2. metodu sdělování výsledků inspekcí; 3. kritéri pro to, by bylo možné n zákldě nlýzy rizik rozhodnout, kdy n jtkách v zřízeních zprcovávjících zvěřinu není nutná přítomnost úředního veterinárního lékře při prohlídkách před porážkou po porážce; 4. prvidl týkjící se obshu testů pro úřední veterinární lékře úřední pomocné veterinární prcovníky; 5. mikrobiologická kritéri umožňující kontrolu procesu ve vzthu k hygieně v zřízeních; 6. lterntivní postupy, sérologické nebo jiné lbortorní testy, které poskytnou záruky lespoň rovnocenné zárukám zvláštních postupů prohlídek po porážce popsných v příloze I oddílu IV, mohou je tedy nhrdit, pokud tk příslušný orgán rozhodne; 7. okolnosti, z kterých nejsou některé z prohlídek po porážce popsných v příloze I oddílu IV nezbytné s ohledem n hospodářství, region nebo zemi, z nichž zvířt pocházejí, n zásdy nlýzy rizik; 8. předpisy pro lbortorní testy; 9. ošetření chldem, které má být u ms provedeno s ohledem n cysticerkózu trichinelózu; 10. podmínky, z nichž mohou být hospodářství regiony prohlášeny z úředně prosté cysticerk nebo trichinely; 11. metody, které mjí být použity při zkoumání podmínek uvedených v příloze I oddílu IV kpitole IX; 12. u prst n výkrm kritéri pro kontrolovné podmínky chovu integrovné výrobní systémy; 13. kritéri pro klsifikci produkčních sádkovcích oblstí pro živé mlže ve spolupráci s příslušnou referenční lbortoří Společenství, včetně: ) limitních hodnot nlytických metod pro mořské biotoxiny, b) virologických testovcích metod virologických norem c) plánů metod odběru vzorků nlytických tolerncí, které mjí být použity pro účely kontroly dodržování kritérií; 14. orgnoleptická kritéri pro hodnocení čerstvosti produktů rybolovu; 15. nlytické limity, metody nlýzy plány odběru vzorků pro úřední kontroly produktů rybolovu poždovné podle přílohy III, tké s ohledem n przity látky znečišťující životní prostředí; 16. metodu, jíž Komise zpřístupňuje seznmy třetích zemí zřízení v třetích zemích veřejnosti podle článků 11, 12, Článek 19 Postup výboru 1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potrvinový řetězec zdrví zvířt zřízený článkem 58 nřízení (ES) č. 178/ Odkzuje-li se n tento odstvec, použijí se články 5 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem n ustnovení článku 8 uvedeného rozhodnutí. Lhůt uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 3. Výbor přijme svůj jedncí řád.

15 2004R0854 CS Článek 20 Konzultce s Evropským úřdem pro bezpečnost potrvin Komise vede konzultce s Evropským úřdem pro bezpečnost potrvin o jkékoli záležitosti spdjící do oblsti působnosti tohoto nřízení kdykoli je to nezbytné, zejmén před tím, než nvrhne: 1. změny zvláštních poždvků týkjících se postupů prohlídek po porážce stnovených v příloze I oddílu IV, 2. změny prvidel v příloze I oddílu IV kpitole IX pro mso zvířt, u nichž byly při prohlídce po porážce nlezeny léze odpovídjící infekci brucelózy nebo tuberkulózy, 3. prováděcí optření v oblstech uvedených v čl. 18 bodech 5 ž 15. Článek 21 Zpráv Evropskému prlmentu Rdě 1. Komise nejpozději do 20. květn 2009 předloží Evropskému prlmentu Rdě zprávu, ve které podá přehled zkušeností získných při používání tohoto nřízení. 2. Komise podle potřeby doplní zprávu vhodnými návrhy. Článek 22 Vstup v pltnost Toto nřízení vstupuje v pltnost dvcátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se po 18 měsících ode dne, kdy vstoupí v pltnost všechny následující právní předpisy: ) nřízení (ES) č. 852/2004; b) nřízení (ES) č. 853/2004 c) směrnice Evropského prlmentu Rdy 2004/41/ES ze dne 21. dubn 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkjící se hygieny potrvin hygienických podmínek pro produkci některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě jejich uvádění n trh ( 1 ). Použije se všk nejdříve od 1. ledn Toto nřízení je závzné v celém rozshu přímo použitelné ve všech členských státech. ( 1 ) Úř. věst. L 157, , s. 33.

16 2004R0854 CS PŘÍLOHA I ČERSTVÉ MASO ODDÍL I: ÚKOLY ÚŘEDNÍHO VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE KAPITOLA I: ÚKOLY PŘI AUDITU 1. Vedle všeobecných poždvků čl. 4 odst. 4 týkjících se uditů správné hygienické prxe musí úřední veterinární lékř ověřit, zd provozovtel potrvinářského podniku u vedlejších produktů živočišného původu soustvně dodržuje vlstní postupy týkjící se sběru, přeprvy, skldování, mnipulce, zprcování jejich používání nebo likvidce, včetně specifikovného rizikového mteriálu, z něž je provozovtel potrvinového podniku odpovědný. 2. Vedle obecných poždvků čl. 4 odst. 5 týkjících se uditů zásd zložených n HACCP úřední veterinární lékř kontroluje, zd postupy provozovtele v mximální míře zručují, že mso ) nevykzuje ptologické odchylky změny, b) není znečištěno fekáliemi nebo jinými nečistotmi c) neobshuje specifikovný rizikový mteriál, pokud to není přípustné podle právních předpisů Společenství, bylo vyrobeno v souldu s právními předpisy Společenství o přenosných spongiformních encefloptiích (TSE). KAPITOLA II: INSPEKČNÍ ÚKOLY Při provádění inspekčních úkolů podle této kpitoly úřední veterinární lékř přihlíží k výsledkům uditů provedených v souldu s článkem 4 kpitolou I této přílohy. Podle potřeby změří svou inspekci odpovídjícím směrem. A. Informce o potrvinovém řetězci 1. Při provádění prohlídek před porážkou po porážce úřední veterinární lékř kontroluje nlyzuje příslušné informce ze záznmů hospodářství, ze kterého zvířt určená k porážce pocházejí, přihlíží k dokumentovným výsledkům této kontroly nlýzy. 2. Při provádění inspekčních úkolů úřední veterinární lékř přihlíží k úředním osvědčením zvířt k prohlášením veterinárních lékřů, včetně úředních veterinárních lékřů schválených veterinárních lékřů, provádějících kontroly n úrovni prvovýroby. 3. Pokud provozovtelé potrvinářských podniků v potrvinovém řetězci přijmou dlší optření s cílem zručit bezpečnost potrvin zvedením integrovných systémů, soukromých kontrolních systémů, osvědčení nezávislou třetí strnou nebo jinými prostředky jsou-li tto optření dokumentován dotyčná zvířt jsou jsně identifikovtelná, může úřední veterinární lékř přihlédnout k těmto skutečnostem při provádění inspekčních úkolů prověřování postupů zložených n zásdách HACCP. B. Prohlídky před porážkou 1. S výjimkou přípdů uvedených v odstvcích 4 5: ) úřední veterinární lékř provádí u všech zvířt prohlídky před porážkou; b) tto prohlídk musí proběhnout do 24 hodin od doprvení zvířt n jtky méně než 24 hodin před porážkou. Vedle toho může úřední veterinární lékř vyždovt prohlídku kdykoliv. 2. Prohlídk před porážkou musí zejmén stnovit, zd u dotyčného prohlíženého zvířete existují známky: ) porušení dobrých životních podmínek zvířt; nebo b) stvu, který může nepříznivě ovlivnit lidské zdrví nebo zdrví zvířt, přičemž se musí zejmén věnovt pozornost detekci zoonóz nákz uvedených v seznmu A nebo popřípdě v seznmu B Mezinárodního úřdu pro nákzy zvířt (Office Interntionl des Epizooties, OIE).

17 2004R0854 CS Kromě obvyklých prohlídek před porážkou provádí úřední veterinární lékř klinické prohlídky všech zvířt, která přípdně byl provozovtelem potrvinářského podniku nebo úředním pomocným veterinárním prcovníkem vyřzen. 4. V přípdě nucené porážky mimo jtky v přípdě ulovené volně žijící zvěře kontroluje úřední veterinární lékř n jtkách nebo v zřízení zprcovávjícím zvěřinu prohlášení přiložené k tělu zvířete, které vydl veterinární lékř nebo proškolená osob podle nřízení (ES) č. 853/ Pokud to oddíl III kpitol II nebo oddíl IV umožňují, může prohlídk před porážkou proběhnout v hospodářství, ze kterého zvíře pochází. V tkovém přípdě musí úřední veterinární lékř n jtkách provést prohlídku před porážkou pouze v uvedených přípdech míře. C. Dobré životní podmínky zvířt Úřední veterinární lékř ověřuje, zd jsou dodržovány příslušné předpisy Společenství vnitrostátní předpisy o dobrých životních podmínkách zvířt, npř. předpisy týkjící se ochrny zvířt při porážce při přeprvě. D. Prohlídk po porážce 1. U jtečně uprvených těl k nim přiložených drobů se neprodleně po porážce provede prohlídk. Prohlédne se celý vnější povrch. Přitom může být nezbytné s jtečně uprveným tělem droby omezeným způsobem mnipulovt použít zvláštní technická zřízení. Zvláštní pozornost musí být věnován detekci zoonóz nákz uvedených v seznmu A popřípdě v seznmu B OIE. Rychlost porážkové linky počet prcovníků provádějících prohlídku musí umožňovt řádnou prohlídku. 2. Pokud je to nezbytné, provedou se dlší vyšetření, npř. prohmtání jtečně uprveného těl drobů jejich nřezání lbortorní testy, s cílem: ) dospět ke konečné dignóze; nebo b) zjistit i) chorobu zvířt, ii) rezidu nebo kontminující látky překrčující limity stnovené právními předpisy Společenství, iii) nedodržení mikrobiologických kritérií, nebo iv) jiné fktory, které by mohly vyždovt, by bylo mso prohlášeno z nevhodné k lidské spotřebě nebo by bylo stnoveno omezení jeho použití, zejmén v přípdě nuceně poržených zvířt. 3. Úřední veterinární lékř musí poždovt, by byl k prohlídce po porážce předložen jtečně uprvená těl domácích lichokopytníků, skotu stršího šesti měsíců domácích prst strších čtyř týdnů rozřezná podélným řezem podél páteře n půlky. Úřední veterinární lékř je pro potřeby prohlídky rovněž oprávněn vyždovt podélné rozříznutí hlvy nebo těl jkéhokoli zvířete. Příslušný orgán všk může z účelem přihlédnutí k určitým spotřebitelským zvykům, technologickému vývoji nebo zvláštním snitárním situcím povolit, by byl jtečně uprvená těl domácích kopytníků, skotu stršího šesti měsíců domácích prst strších čtyř týdnů předkládán k prohlídce nerozpůlená. 4. Při prohlídce musí být přijt optření k tomu, by byl kontmince ms při prohmtání, nřezání nebo nříznutí omezen n minimum. 5. V přípdě nucené porážky musí být jtečně uprvené tělo před uvolněním k lidské spotřebě podrobeno co nejdříve prohlídce po porážce podle odstvců 1 ž 4. E. Specifikovný rizikový mteriál jiné vedlejší produkty živočišného původu V souldu se zvláštními prvidly Společenství pro specifikovný rizikový mteriál jiné vedlejší produkty živočišného původu provádí úřední veterinární lékř kontrolu odstrňování, oddělování podle potřeby oznčování tkových produktů. Úřední veterinární lékř zjistí, by provozovtel potr-

18 2004R0854 CS vinářského podniku přijl veškerá nezbytná optření s cílem zmezit kontminci ms specifikovným rizikovým mteriálem při porážce (včetně omrčování) při odstrňování specifikovného rizikového mteriálu. F. Lbortorní testy 1. Úřední veterinární lékř zjistí, by byl prováděn odběr vzorků, by vzorky byly řádně oznčeny, bylo s nimi řádně mnipulováno by byly odesílány do příslušné lbortoře, to v rámci: ) monitorování kontroly zoonóz původců zoonóz, b) zvláštních lbortorních testů pro dignostiku přenosných spongiformních encefloptií v souldu s nřízením Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 999/2001 ( 1 ), c) detekce nepovolených látek nebo výrobků kontroly regulovných látek, zejmén v rámci vnitrostátních plánů sledování reziduí podle směrnice Rdy 96/23/ES ( 2 ), d) detekce nákz uvedených v seznmu A popřípdě v seznmu B OIE. 2. Úřední veterinární lékř musí rovněž zjistit, by byly provedeny jkékoli jiné nezbytné lbortorní testy. KAPITOLA III: OZNAČENÍ ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI 1. Úřední veterinární lékř dohlíží n umísťování oznčení zdrvotní nezávdnosti n použité znčky. 2. Úřední veterinární lékř zejmén zjistí, by: M2 ) oznčení zdrvotní nezávdnosti bylo použito pouze u zvířt (domácích kopytníků, velké volně žijící zvěře frmových svců kromě zjícovců), u kterých proběhl prohlídk před porážkou po porážce v souldu s tímto nřízením u nichž nejsou důvody k prohlášení ms z nevhodné k lidské spotřebě. Oznčení zdrvotní nezávdnosti všk smí být umístěno před obdržením výsledků vyšetření n trichinelózu, pokud je úřední veterinární lékř přesvědčen, že mso od dotyčného zvířete bude umístěno n trh, pouze pokud budou výsledky uspokojivé; b) oznčení zdrvotní nezávdnosti bylo umístěno n vnější povrch jtečně uprveného těl rzítkováním inkoustovým rzítkem nebo vypálením rzítk, to tkovým způsobem, by v přípdě rozdělení jtečně uprveného těl n jtečné půle nebo čtvrtě nebo při rozporcování jtečné půle n tři díly kždý z dílů nesl oznčení zdrvotní nezávdnosti. 3. Oznčení zdrvotní nezávdnosti musí být oválné, o šířce lespoň 6,5 cm výšce 4,5 cm musí nést následující informce uvedené dobře čitelnými znky: ) oznčení musí uvádět název země, ve které se zřízení nchází, který může být n oznčení vyveden plným názvem velkými písmeny nebo dvěm písmeny kódu v souldu s příslušnou normou ISO. V přípdě členských států se jedná o kódy M2 BE, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE UK; b) číslo schválení jtek c) zkrtky CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB nebo WE, pokud znčku umísťují jtky ncházející se ve Společenství. 4. Písmen musí mít být nejméně 0,8 cm vysoká číslice musí být nejméně 1 cm vysoké. Velikost znčky znků smí být zmenšen u oznčování zdrvotní nezávdnosti jehňt, kůzlt selt. 5. Brvivo použité k oznčení zdrvotní nezávdnosti musí být schváleno v souldu s prvidly Společenství o používání brviv v potrvinách. ( 1 ) Úř. věst. L 147, , s. 1. Nřízení nposledy pozměněné nřízením Komise (ES) č. 2245/2003 (Úř. věst. L 333, , s. 28). ( 2 ) Úř. věst. L 125, , s. 10. Směrnice nposledy pozměněná nřízením (ES) č. 806/ 2003 (Úř. věst. L 122, , s. 1).

19 2004R0854 CS Oznčení zdrvotní nezávdnosti může rovněž obshovt údj o úředním veterinárním lékři, který provedl prohlídku ms. M3 7. Mso od zvířt, která byl nuceně poržen mimo jtky, musí být oznčeno zvláštním oznčením zdrvotní nezávdnosti, které nelze změnit s oznčením zdrvotní nezávdnosti podle této kpitoly ni s identifikčním oznčením podle přílohy II oddílu I nřízení (ES) č. 853/ Mso z nestžené volně žijící zvěře nesmí být oznčenou znčkou zdrvotní nezávdnosti, dokud po stžení v zřízení zprcovávjícím zvěřinu nepodstoupilo prohlídku po porážce nebylo prohlášeno z vhodné k lidské spotřebě. 9. Tto kpitol je použitelná niž jsou dotčeny veterinární předpisy o oznčování zdrvotní nezávdnosti. ODDÍL II: ČINNOSTI NAVAZUJÍCÍ NA KONTROLY KAPITOLA I: SDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKŮ PROHLÍDEK 1. Úřední veterinární lékř výsledky inspekčních činností zznmená zhodnotí. 2. ) Pokud se při prohlídce zjistí chorob nebo stv, které by mohly mít vliv n veřejné zdrví nebo zdrví zvířt nebo by ohrožovly dobré životní podmínky zvířt, oznámí to úřední veterinární lékř provozovteli potrvinářského podniku. b) Pokud zjištěný problém nstne během prvovýroby, úřední veterinární lékř informuje veterinárního lékře, který nvštěvuje hospodářství, ze kterého zvíře pochází, provozovtele potrvinářského podniku, který z dotyčné hospodářství odpovídá (pokud by tím následně nebylo ovlivněno pozdější soudní řízení) popřípdě příslušný orgán odpovědný z dozor nd dotyčným zřízením nebo honitbou. c) Pokud byl dotyčná zvířt chován v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, informuje úřední veterinární lékř příslušný orgán členského státu, ve kterém se dotyčná provozovn nchází. Příslušný orgán přijme vhodná optření v souldu s použitelnými právními předpisy Společenství. 3. Výsledky prohlídek testů se ukládjí do příslušných dtbází. 4. Pokud má úřední veterinární lékř při prohlídce před porážkou nebo po porážce nebo při jiné inspekční činnosti podezření n výskyt původců infekčních nákz uvedených v seznmu A nebo přípdně v seznmu B OIE, neprodleně to oznámí příslušnému orgánu ob musí v souldu s použitelnými právními předpisy Společenství přijmout veškerá nezbytná optření předběžná optření s cílem zbránit možnému šíření původců infekčních nákz. KAPITOLA II: ROZHODNUTÍ TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ O POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI 1. Úřední veterinární lékř ověřuje, zd zvířt nejsou porážen, niž provozovtel jtek obdrží zkontroluje příslušné informce o potrvinovém řetězci. 2. Úřední veterinární lékř všk může připustit, by byl zvířt poržen n jtkách, přestože nejsou k dispozici příslušné informce o potrvinovém řetězci. V tkovém přípdě musí být všechny příslušné informce o potrvinovém řetězci dodány před propuštěním jtečně uprveného těl k lidské spotřebě. Do konečného rozhodnutí musí být tková jtečně uprvená těl droby skldovány odděleně od jiného ms. 3. Bez ohledu n odstvec 2, pokud příslušné informce o potrvinovém řetězci nejsou k dispozici do 24 hodin od doprvení zvířete n jtky, prohlásí se veškeré mso ze zvířete z nevhodné k lidské spotřebě. Pokud zvíře dosud nebylo porženo, utrtí se odděleně od osttních zvířt. 4. Pokud z doprovodných záznmů, dokldů nebo jiných informcí vyplývá, že: ) zvířt pocházejí z hospodářství nebo oblsti, v nichž pltí zákz přemísťování zvířt nebo jiný zákz z hygienických nebo veterinárních důvodů; b) nebyl dodržen prvidl pro používání veterinárních léčivých příprvků; nebo c) existují jiné okolnosti, které mohou nepříznivě ovlivnit lidské zdrví nebo zdrví zvířt, nesmějí být zvířt přijt k porážce jink, než v souldu s postupy stnovenými v právních předpisech Společenství pro vyloučení rizik pro lidské zdrví zdrví zvířt.

20 2004R0854 CS Pokud jsou již zvířt n jtkách, musí být usmrcen odděleně musí být prohlášen z nevhodná k lidské spotřebě, přičemž musí být podle potřeby přijt předběžná optření k ochrně zdrví zvířt veřejného zdrví. Kdykoli to uzná úřední veterinární lékř z vhodné, provedou se v hospodářství, ze kterého zvířt pocházejí, úřední kontroly. 5. Příslušný orgán přijme vhodná optření, pokud zjistí, že doprovodné záznmy, dokldy nebo jiné informce neodpovídjí skutečné situci v hospodářství, ze kterého zvířt pocházejí, nebo skutečnému stvu zvířt nebo měly záměrně uvést úředního veterinárního lékře v omyl. Příslušný orgán přijme optření proti provozovteli potrvinářského podniku odpovědnému z hospodářství, ze kterého zvířt pocházejí, nebo proti jiné zúčstněné osobě. Toto optření může spočívt zejmén v mimořádných kontrolách. Provozovtel potrvinářského podniku zodpovědný z dotyčné hospodářství nebo jiná zúčstněná osob ponesou nákldy n tyto mimořádné kontroly. KAPITOLA III: ROZHODNUTÍ TÝKAJÍCÍ SE ŽIVÝCH ZVÍŘAT 1. Úřední veterinární lékř ověřuje, zd jsou splněny povinnosti provozovtele potrvinářského podniku podle nřízení (ES) č. 853/2004, by byl zvířt přijímná k porážce řádně oznčen. Úřední veterinární lékř zjistí, by zvířt, jejichž identit není řádně zjistitelná, byl usmrcen odděleně prohlášen z nevhodná k lidské spotřebě. Kdykoli to uzná úřední veterinární lékř z vhodné, provedou se v hospodářství, ze kterého zvířt pocházejí, úřední kontroly. 2. Pokud existují přednostní důvody pro dodržení poždvků n dobré životní podmínky zvířt, mohou být koně porženi n jtkách i v přípdě, kdy nebyly dodány předepsné informce o jejich identitě. Tyto informce všk musí být dodány před tím, než bude možné prohlásit jtečně uprvené tělo z vhodné k lidské spotřebě. Tyto poždvky se vzthují tké n nucenou porážku koní mimo jtky. 3. Úřední veterinární lékř ověřuje, zd jsou splněny povinnosti provozovtele potrvinářského podniku podle nřízení (ES) č. 853/2004, by zvířt, jejichž kůže, kožk nebo rouno jsou v tkovém stvu, že existuje nepřijtelné riziko kontmince ms během porážky, nebyl poržen k lidské spotřebě bez předchozích očištění. 4. Zvířt, jejichž chorob nebo ptologický stv mohou být při mnipulci s msem nebo při jeho konzumci přeneseny n zvířt nebo člověk, obecně zvířt vykzující klinické příznky systémové choroby nebo vyhublosti nesmějí být porážen k lidské spotřebě. Tková zvířt musí být usmrcen odděleně tk, by nedošlo ke kontminci jiných zvířt nebo jtečně uprvených těl, musí být prohlášen z nevhodná k lidské spotřebě. 5. Porážk zvířt, u nichž je podezření n chorobu nebo n stv, který může nepříznivě ovlivnit lidské zdrví nebo zdrví zvířt, musí být odložen. Tková zvířt musí projít důkldnou prohlídkou před porážkou s cílem stnovit dignózu. Vedle toho může úřední veterinární lékř rozhodnout, že má být proveden odběr vzorků lbortorní vyšetření z účelem doplnění prohlídky po porážce. Pokud je to nezbytné, zvířt se porzí odděleně n konci normální porážky, přičemž musí být přijt veškerá nezbytná optření k tomu, by nedošlo ke kontminci jiného ms. 6. Se zvířty, která by mohl obshovt rezidu veterinárních léčivých příprvků překrčující hldiny stnovené v souldu s právními předpisy Společenství nebo by mohl obshovt rezidu zkázných látek, musí být zcházeno v souldu se směrnicí 96/23/ES. 7. Úřední veterinární lékř má stnovit podmínky, z kterých má být zcházeno z jeho přímého dohledu se zvířty v rámci zvláštního progrmu erdikce chorob nebo progrmu boje proti chorobám, jkými jsou brucelóz nebo tuberkulóz, nebo proti původcům zoonóz, npř. slmonele. Příslušný orgán stnoví podmínky, z nichž smí být tková zvířt poržen. Cílem těchto podmínek musí být omezení kontmince jiných zvířt nebo ms jiných zvířt n minimum. 8. Obecně pltí, že zvířt, která jsou doprven k porážce n jtky, musí být n nich tké poržen. Ve výjimečných přípdech, npř. pokud došlo n zřízení jtek k vážné poruše, může úřední veterinární lékř povolit přímý přesun n jiné jtky.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory.

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory. L 193/6 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2007 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1829/2003

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a (1) Chovatel může v malých množstvích a) prodávat živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu ve svém

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betahistin Mylan 8 mg Betahistin Mylan 16 mg tablety (betahistini dihydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betahistin Mylan 8 mg Betahistin Mylan 16 mg tablety (betahistini dihydrochloridum) Sp.zn. sukls56597/2012, sukls56641/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Bethistin Myln 8 mg tblety (bethistini dihydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příblovou informci dříve, než zčnete

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 161/22 26.6.2015 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1009 ze dne 24. června 2015, kterým se mění příloha I rozhodnutí 92/260/EHS a 93/195/EHS, pokud jde o položky pro Izrael, Libyi a Sýrii, příloha

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3858 Sbírka zákonů č. 308 / 2011 Částka 108 308 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 41,

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 41, Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 219. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen léčivých

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1024/2009 ze dne 29. října 2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, o snížení

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.8.2013 Úřední věstník Evropské unie C 223/1 (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny pro různé kategorie změn, pro provádění postupů stanovených v kapitolách,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Úřední věstník Evropské unie. (Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

Úřední věstník Evropské unie. (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 5.1.2005 L 3/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 1. dubna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 1. dubna 2015 Věstník ČNB částka 3/2015 ze dne 1. dubna 2015 Třídící znak 2 0 3 1 5 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 1. dubna 2015 o vydání páté verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing)

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008 21.11.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 311/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více