Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004"

Transkript

1 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem n Smlouvu o zložení Evropského společenství, zejmén n článek 95 této smlouvy, s ohledem n návrh Komise, s ohledem n stnovisko Evropského hospodářského sociálního výboru [1], v souldu s postupem stnoveným v článku 251 Smlouvy [2], vzhledem k těmto důvodům: (1) Směrnice Rdy 89/109/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkjících se mteriálů předmětů určených pro styk s potrvinmi [3] zvedl obecné zásdy pro odstrnění rozdílů mezi právními předpisy členských států týkjícími se těchto mteriálů předmětů uprvil přijímání prováděcích směrnic týkjících se specifických skupin mteriálů předmětů (zvláštní směrnice). Tento přístup byl úspěšný mělo by se v něm pokrčovt. (2) Zvláštní směrnice přijté n zákldě směrnice 89/109/EHS obecně obshují ustnovení, která ponechávjí členským státům jen mlý prostor pro uvážení při jejich provádění, nvíc čsto podléhjí změnám, které je mjí rychle přizpůsobit technologickému pokroku. Mělo by tedy být možné přijímt tková optření formou nřízení rozhodnutí. Zároveň je vhodné zřdit i několik dlších záležitostí. Směrnice 89/109/EHS by proto měl být nhrzen. (3) Zásd, z níž toto nřízení vychází, spočívá v tom, že jkýkoliv mteriál předmět, který je určen pro přímý nepřímý styk s potrvinmi, musí být dosttečně stbilní, by se zbránilo přechodu látek do potrvin v množstvích, která by mohl ohrozit lidské zdrví způsobit nepřijtelnou změnu ve složení potrvin zhoršení jejich orgnoleptických vlstností. (4) Nové druhy mteriálů předmětů nvržené tk, by ktivně udržovly zlepšovly stv potrvin (í mteriály předměty určené pro styk s potrvinmi, nejsou ze své podstty stbilní, n rozdíl od klsických mteriálů předmětů určených pro styk s potrvinmi. Jiné druhy nových mteriálů předmětů mjí sledovt stv potrvin (í mteriály předměty určené pro styk s potrvinmi. Oby tyto druhy mteriálů předmětů mohou přicházet do styku s potrvinmi. V zájmu jsnosti právní jistoty je proto nezbytné, by ktivní inteligentní mteriály předměty určené pro styk s potrvinmi byly zhrnuty do oblsti působnosti tohoto nřízení by byly stnoveny zákldní poždvky n jejich používání. Dlší poždvky by měly být uvedeny ve zvláštních optřeních, která budou obshovt pozitivní seznmy ověřených látek mteriálů předmětů která by měl být přijt co nejdříve. (5) Aktivní mteriály předměty určené pro styk s potrvinmi jsou vyrobeny tk, by záměrně obshovly ísložky, které se mjí uvolňovt do potrvin které mjí nopk bsorbovt látky z potrvin. Měly by být rozlišovány od mteriálů předmětů, které se trdičně používjí k tomu, by uvolňovly své přirozené složky do určitých druhů potrvin v průběhu jejich výroby, npříkld dřevěné sudy. (6) Aktivní mteriály předměty určené pro styk s potrvinmi mohou měnit složení orgnoleptické vlstnosti potrvin pouze, pokud jsou tyto změny v souldu s předpisy Společenství vzthujícími se n potrviny, jko je směrnice 89/107/EHS o potrvinářských přídtných látkách [4]. Tkové látky, jko jsou potrvinářské přídtné látky, které se záměrně přidávjí do některých ktivních mteriálů předmětů určených pro styk s potrvinmi, by se uvolňovly do zblených potrvin do prostředí, které tyto potrviny obklopuje, by především měly být povoleny odpovídjícími předpisy Společenství uprvujícími potrviny měly by podléht i dlším prvidlům zvedeným zvláštními optřeními. Přiměřené oznčení informce by nvíc měly podporovt uživtele v bezpečném správném užívání mteriálů předmětů, které je v souldu s právními předpisy o potrvinách, včetně předpisů o oznčování potrvin. (7) Aktivní inteligentní mteriály předměty určené pro styk s potrvinmi, by neměly

2 měnit složení ni orgnoleptické vlstnosti potrvin neměly by o stvu potrvin poskytovt tkové informce, které by mohly být pro spotřebitele zvádějící. Npříkld ktivní mteriály předměty určené pro styk s potrvinmi by neměly uvolňovt bsorbovt látky, jko jsou ldehydy miny s cílem zkrýt počínjící kžení potrviny. Tkové změny, které by mohly měnit známky kžení, by mohly být pro spotřebitele zvádějící, neměly by proto být povoleny. Podobně by neměly být povoleny ni ktivní mteriály předměty určené pro styk s potrvinmi, které n potrvinách způsobují změnu brvy poskytují tk nesprávnou informci o stvu potrviny, která by mohl být pro spotřebitele zvádějící. (8) Kždý mteriál předmět, který je určen pro styk s potrvinmi který je uveden n trh, by měl splňovt poždvky tohoto nřízení. Mteriály předměty dodávné jko strožitnosti by všk měly být vyňty, ť jsou dostupné jen v omezeném množství, jejich styk s potrvinmi je tudíž omezený. (9) Látky pro povrchové vrstvy povlky, které tvoří součást potrvin které mohou být přípdně konzumovány spolu s potrvinou, by neměly spdt do oblsti působnosti tohoto nřízení. Nřízení by se všk mělo vzthovt n látky pro povrchové vrstvy povlky, které pokrývjí povrch sýrů, zprcovné msné výrobky ovoce, které všk netvoří součást potrviny nejsou určeny ke konzumci s touto potrvinou. (10) Je nezbytné stnovit různé druhy omezení podmínek pro používání mteriálů předmětů, n které se vzthuje toto nřízení, látek používných při jejich výrobě. Je vhodné stnovit tto omezení podmínky ve zvláštních optřeních, která souvisejí s technologickými vlstnostmi chrkteristickými pro kždou skupinu mteriálů předmětů. (11) N zákldě nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící se bezpečnosti potrvin [5], by měl být konzultován Evropský úřd pro bezpečnost potrvin (dále jen řd dříve, než budou v rámci zvláštních optření přijt ustnovení, jež mohou ovlivnit veřejné zdrví. (12) V přípdech, kdy zvláštní optření zhrnují seznm látek povolených v rámci Společenství k použití při výrobě mteriálů předmětů určených pro styk s potrvinmi, by měly tyto látky projít posouzením bezpečnosti dříve, než budou povoleny. Posouzení bezpečnosti povolení těchto látek by se nemělo dotknout odpovídjících poždvků právních předpisů Společenství uprvující registrci, hodnocení, povolování omezování chemických látek. (13) Rozdíly mezi vnitrostátními právními správními předpisy, které uprvují posuzování bezpečnosti povolování látek používných při výrobě mteriálů předmětů určených pro styk s potrvinmi, mohou bránit volnému pohybu těchto mteriálů předmětů vytvářet tk podmínky nerovné neklé soutěže. Povolovcí proces by se tedy měl zvést n úrovni Společenství. V zájmu zjištění hrmonizovného posuzování bezpečnosti těchto látek by tto posuzování měl provádět úřd. (14) Po posouzení bezpečnosti látky by mělo následovt rozhodnutí o řízení rizik ohledně toho, zd by se tyto látky měly zpst n seznm látek povolených ve Společenství. (15) Je vhodné umožnit správní přezkum určitých jednání opomenutí úřdu vyplývjících z tohoto nřízení. Tímto přezkumem by neměl být dotčen úloh úřdu jko nezávislého vědeckého referenčního míst pro hodnocení rizik. (16) Oznčování podporuje uživtele ve správném používání mteriálů předmětů. Metody užívné při tkovém oznčování se mohou lišit podle uživtele. (17) Směrnice Komise 80/590/EHS [6] zvedl symbol, kterým mohou být optřeny mteriály předměty určené pro styk s potrvinmi. Tento symbol by měl být v zájmu zchování jednoduchosti přejt do tohoto nřízení. (18) Sledovtelnost mteriálů předmětů určených pro styk s potrvinmi by měl být zručen ve všech fázích, by tk byl usndněn kontrol, stžení vdných výrobků, informovnost spotřebitele vymezení odpovědnosti. Provozovtelé podniků by měli být schopni lespoň identifikovt podniky, ze kterých do kterých byly mteriály předměty dodány. (19) Při kontrole shody mteriálů předmětů s tímto nřízením je vhodné brát v úvhu zvláštní potřeby rozvojových zemí, především pk nejméně rozvinutých zemí. Komisi bylo nřízením Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubn 2004 o úředních kontrolách z účelem ověření dodržování právních předpisů o krmivech potrvinách prvidl o zdrví dobrých životních podmínkách zvířt [7] uloženo, by podporovl rozvojové země v oblsti bezpečnosti potrvin, včetně bezpečnosti mteriálů předmětů, které přicházejí do styku s potrvinmi. V uvedeném nřízení byl proto stnoven zvláštní ustnovení, která by se měl vzthovt tké n mteriály předměty přicházející do styku s potrvinmi.

3 (20) Je nezbytné zvést postupy pro přijímání bezpečnostních optření v situcích, kdy je prvděpodobné, že mteriál předmět bude předstvovt vážné riziko pro lidské zdrví. (21) Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. květn 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského prlmentu, Rdy Komise [8] se vzthuje rovněž n dokumenty v držení úřdu. (22) Je vhodné chránit investice vynložené tvůrci nových postupů do shromžďování informcí údjů podporujících žádosti podle tohoto nřízení. Aby se všk zbránilo zbytečnému opkování studií, především testů n zvířtech, mělo by být povoleno sdílení údjů n zákldě dohody zúčstněných strn. (23) Měly by být určeny referenční lbortoře Společenství jednotlivých členských států, by přispívly k vysoké kvlitě jednotnosti nlytických výsledků. Tohoto cíle bude dosženo v rámci nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 882/2004. (24) Společenství by mělo z důvodů ochrny životního prostředí podporovt používání recyklovných mteriálů předmětů, jsou-li stnoveny přísné poždvky, které zjistí bezpečnost potrvin ochrnu spotřebitelů. Tyto poždvky by měly být stnoveny tké s ohledem n technologické vlstnosti různých skupin mteriálů předmětů uvedených v příloze I. Přednost by měl být dán hrmonizci prvidel o recyklovných plstových mteriálech předmětech, ť jejich užívání se rozšiřuje vnitrostátní právní předpisy přitom chybějí jsou rozdílné. Veřejnosti by proto měl být co nejdříve zpřístupněn návrh zvláštního optření o recyklovných plstových mteriálech předmětech, by se vyjsnil právní situce v rámci Společenství. (25) Optření nezbytná k provedení tohoto nřízení změny příloh I II tohoto nřízení by měl být přijímán v souldu s rozhodnutím Rdy 1999/468/ES ze dne 28. červn 1999 o postupech pro výkon prováděcích prvomocí svěřených Komisi [9]. (26) Členské státy by měly stnovit prvidl pro snkce z porušení tohoto nřízení měly by zjistit, by byly upltňovány. Tyto snkce musí být účinné, přiměřené odrzující. (27) Je nezbytné, by provozovtelé podniků měli dosttek čsu přizpůsobit se některým poždvkům stnoveným tímto nřízením. (28) Jelikož cílů tohoto nřízení nemůže být uspokojivě dosženo n úrovni členských států vzhledem k rozdílům mezi vnitrostátními právními předpisy, proto jich může být lépe dosženo n úrovni Společenství, může Společenství přijmout optření v souldu se zásdou subsidirity stnovenou v článku 5 Smlouvy. V souldu se zásdou proporcionlity stnovenou v uvedeném článku nepřekrčuje toto nřízení rámec toho, co je nezbytné pro dosžení těchto cílů. (29) Směrnice 80/590/EHS 89/109/EHS by proto měly být zrušeny, PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 Účel předmět 1. Účelem tohoto nřízení je zjistit účinné fungování vnitřního trhu ve vzthu k uvádění mteriálů předmětů určených pro přímý nepřímý styk s potrvinmi n trh Společenství stnovit zákld pro zbezpečení vysokého stupně ochrny lidského zdrví zájmů spotřebitelů. 2. Toto nřízení se vzthuje n mteriály předměty, včetně ktivních inteligentních mteriálů předmětů určených pro styk s potrvinmi (dále jen ály předměty, které v konečném stvu: ) jsou určené pro styk s potrvinmi; b) již jsou ve styku s potrvinmi jsou pro tento účel určeny; c) se u nich dá důvodně očekávt, že přijdou do styku s potrvinmi že při jejich běžném předvídtelném použití dojde k přenosu jejich složek do potrvin. 3. Toto nřízení se nevzthuje n:

4 ) mteriály předměty, které jsou dodávány jko strožitnosti; b) látky pro povrchové vrstvy povlky, npříkld látky pokrývjící povrch sýr, zprcovné msné výrobky ovoce, které tvoří součást potrviny které mohou být společně s touto potrvinou konzumovány; c) pevná veřejná soukromá zřízení pro dodávku vody. Článek 2 Definice 1. Pro účely tohoto nřízení pltí odpovídjící definice stnovené v nřízení (ES) č. 178/2002, s výjimkou definic ádění n trh které pro účely tohoto nřízení znějí: ) íse rozumí schopnost zjistit sledovt mteriál předmět fázemi jeho výroby, zprcování distribuce; b) áděním n trhse rozumí držení mteriálů předmětů z účelem prodeje, včetně jejich nbízení k prodeji jiné formě převodu, úpltného bezúpltného, prodej, distribuce jiné formy převodu smotné. 2. Použijí se tké tyto definice: ) ími mteriály předměty určenými pro styk s potrvinmi(dále jen í mteriály předměty se rozumějí mteriály předměty, které mjí prodloužit životnost zchovt či zlepšit stv blených potrvin. Jsou nvrženy tk, by záměrně obshovly složky, které uvolňují bsorbují látky do z blených potrvin prostředí, které potrviny obklopuje; b) ími mteriály předměty určenými pro styk s potrvinmi(dále jen í mteriály předměty se rozumějí mteriály předměty, které sledují stv blených potrvin prostředí, které potrviny obklopuje; c) se rozumí jkýkoliv podnik, ziskový či neziskový, bez ohledu n to, zd je soukromý veřejný, který provozuje činnost související s kteroukoliv fází výroby, zprcování distribuce mteriálů předmětů; d) podnikuse rozumí fyzická právnická osob odpovědná z dodržování poždvků tohoto nřízení v podniku, nd nímž vykonává kontrolu. Článek 3 Obecné poždvky 1. Mteriály předměty, včetně ktivních inteligentních mteriálů předmětů, musí být vyrobeny v souldu se správnou výrobní prxí tk, by z obvyklých předvídtelných podmínek použití neuvolňovly své složky do potrvin v množstvích, která by mohl: ) ohrozit zdrví lidí; b) způsobit nepřijtelnou změnu ve složení potrvin; c) způsobit zhoršení orgnoleptických vlstností potrvin. 2. Oznčování, reklm obchodní úprv mteriálů předmětů nesmí být zvádějící pro spotřebitele. Článek 4 Zvláštní poždvky n ktivní inteligentní mteriály předměty 1. Při používání čl. 3 odst. 1 písm. b) čl. 3 odst. 1 písm. c) mohou ktivní mteriály předměty způsobovt změny ve složení orgnoleptických vlstnostech potrvin z podmínky, že jsou tyto změny v souldu s předpisy Společenství vzthujícími se n potrviny, jko je směrnice 89/107/EHS o potrvinářských přídtných látkách související prováděcí optření, pokud předpisy Společenství neexistují, s vnitrostátními předpisy o potrvinách.

5 2. Dokud nebudou přijt dlší prvidl v rámci zvláštního optření uprvující ktivní inteligentní mteriály předměty, složky záměrně přidné do ktivních mteriálů předmětů, které se mjí uvolňovt do potrvin do prostředí, které potrviny obklopuje, se povolují používjí v souldu s odpovídjícími předpisy Společenství použitelnými n potrviny musí být v souldu s tímto nřízení prováděcími optřeními k němu. Tyto látky se povžují z složky ve smyslu čl. 6 odst. 4 písm. ) směrnice 2000/13/ES Směrnice [10]. 3. Aktivní mteriály předměty nesmějí způsobovt změny ve složení orgnoleptických vlstnostech potrvin, které by mohlo být pro spotřebitele zvádějící, npříkld zkrývt kžení potrvin. 4. Inteligentní mteriály předměty nesmějí poskytovt informce o stvu potrvin, které by mohly být pro spotřebitele zvádějící. 5. Aktivní inteligentní mteriály předměty již uvedené do styku s potrvinmi musí být odpovídjícím způsobem oznčeny tk, by spotřebitel mohl identifikovt nejedlé části. 6. Aktivní inteligentní mteriály předměty musí být odpovídjícím způsobem oznčeny tk, by uváděly, že tyto mteriály předměty jsou ktivní inteligentní. Článek 5 Zvláštní optření pro skupiny mteriálů předmětů 1. Pro skupiny mteriálů předmětů uvedených v příloze I, přípdně pro kombince těchto mteriálů předmětů pro recyklovné mteriály předměty použité při výrobě těchto mteriálů předmětů, mohou být postupem podle čl. 23 odst. 2 přijímán měněn zvláštní optření. Tto zvláštní optření mohou zhrnovt: ) seznm látek, jejichž užití při výrobě mteriálů předmětů je povoleno; b) seznm či seznmy povolených látek obsžených v ktivních inteligentních mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi seznm či seznmy ktivních inteligentních mteriálů předmětů popřípdě i zvláštní podmínky užívání těchto látek mteriálů předmětů, které je obshují; c) normy čistoty pro látky uvedené v písmenu ); d) zvláštní podmínky pro používání látek uvedených v písmenu ) mteriálů předmětů, v nichž jsou použity; e) specifické limity pro migrci určitých složek skupin složek do potrvin n ně s přihlédnutím k jiným možným zdrojům styku s těmito složkmi; f) celkový limit pro migrci složek do potrvin n ně; g) předpisy, jejichž cílem je ochrn lidského zdrví před veškerými riziky, která by mohl vyplývt z orálního kontktu s těmito mteriály předměty; h) dlší prvidl k zjištění souldu s články 3 4; i) zákldní prvidl kontroly souldu s písmeny ) ž h); j) prvidl uprvující odběr vzorků nlytické metody užívné ke kontrole souldu s písmeny ) ž h); k) zvláštní předpisy, které zjistí sledovtelnost mteriálů předmětů, včetně předpisů uprvujících dobu uschovávání záznmů, předpisy, která přípdně umožní odchylky od poždvků článku 17; l) dlší ustnovení o oznčování ktivních inteligentních mteriálů předmětů; m) ustnovení, která Komisi uloží zřídit vést veřejně přístupný registr Společenství (dále jen všech povolených látek, postupů, mteriálů předmětů; n) zvláštní procesní prvidl, která v přípdě potřeby uprví postup uvedený v článcích 8 ž 12 která jej přizpůsobí pro povolování některých druhů mteriálů předmětů postupů

6 používných při jejich výrobě, včetně přípdných postupů pro individuální povolování látek, postupů, mteriálů předmětů rozhodnutím dresovným ždteli. 2. Stávjící zvláštní směrnice o mteriálech předmětech se změní postupy podle čl. 23 odst. 2. Článek 6 Zvláštní vnitrostátní optření Pokud nebudou přijt zvláštní optření uvedená v článku 5, nebrání toto nřízení členským státům, by si zchovly přijly vnitrostátní předpisy, pokud budou v souldu s prvidly Smlouvy. Článek 7 Role Evropského úřdu pro bezpečnost potrvin Předpisy, které mohou mít vliv n lidské zdrví, se přijímjí po konzultci s Evropským úřdem pro bezpečnost potrvin, dále jen řd Článek 8 Obecné poždvky n povolování látek 1. Po přijetí seznmu látek uvedených v čl. 5 odst. 1 druhém pododstvci písmenech ) b) musí být k vydání povolení látky n seznmu dosud neuvedené podán žádost podle čl. 9 odst Žádná látk nebude povolen, pokud nebude odpovídjícím způsobem dosttečně prokázáno, že konečný mteriál předmět vyhovuje poždvkům článků 3 4, když je vystven podmínkám, které budou stnoveny zvláštním optřením. Článek 9 Žádost o povolení nové látky 1. K získání povolení uvedeného v čl. 8 odst. 1 se použije tento postup: ) žádost se podává příslušnému orgánu členského státu s těmito náležitostmi přílohmi: i) jméno dres ždtele, ii) technická dokumentce obshující informce uvedené v pokynech, které uprvují posouzení bezpečnosti látky které vydá úřd, iii) souhrn technické dokumentce; b) příslušný orgán uvedený v písmenu ): i) ždteli písemně potvrdí přijetí jeho žádosti do 14 dnů od jejího přijetí. V potvrzení uvede dtum přijetí žádosti, ii) bez odkldu informuje úřd iii) dá žádost doplňkové informce podné ždtelem k dispozici úřdu; c) úřd o žádosti bez odkldu informuje osttní členské státy Komisi dá jim k dispozici žádost doplňkové informce podné ždtelem. 2. Úřd zveřejní podrobné pokyny pro příprvu podávání žádostí [11]. Článek 10 Stnovisko úřdu 1. Úřd vydá do šesti měsíců od přijetí pltné žádosti své stnovisko k tomu, zd látk z podmínek, v nichž má být mteriál předmět používán, splňuje poždvky n bezpečnost stnovené v článcích 3 4.

7 Úřd může uvedenou lhůtu prodloužit nejvýše o dlších šest měsíců. V tkovém přípdě zdržení ždteli, Komisi i členským státům zdůvodní. 2. Úřd může přípdně vyzvt ždtele, by doplnil náležitosti žádosti, to ve lhůtě, kterou mu úřd stnoví. Pokud úřd požádá o doplnění informcí, lhůt stnovená v odstvci 1 se pozstvuje do doby, než jsou informce poskytnuty. Podobně se lhůt pozstvuje po dobu, která je ždteli dán k příprvě ústního písemného vysvětlení. 3. Pro vyprcování svého stnovisk úřd: ) ověřuje, zd informce dokumenty podné ždtelem jsou v souldu s čl. 9 odst.1 písm. ); v tkovém přípdě se žádost povžuje z pltnou úřd posuzuje, zd látk splňuje kritéri bezpečnosti stnovená v článcích 3 4; b) informuje ždtele, Komisi členské státy, pokud žádost není pltná. 4. Pokud úřd vydá souhlsné stnovisko povolující hodnocenou látku, toto stnovisko obshuje: ) oznčení látky, včetně jejích specifikcí; b) přípdně doporučení podmínek omezení používání hodnocené látky mteriálu předmětu, který ji obshuje; c) posouzení, zd je nvrhovná nlytická metod vhodná pro účely zmýšlené kontroly. 5. Úřd své stnovisko zšle Komisi, členským státům ždteli. 6. Úřd své stnovisko zveřejní poté, co z něj vypustí veškeré informce oznčené jko důvěrné v souldu s článkem 20. Článek 11 Povolení pro Společenství 1. Povolení látky látek pro celé Společenství se vydává formou zvláštního optření. Komise vyprcuje přípdný návrh zvláštního optření podle článku 5, kterým se povoluje látk látky hodnocené úřdem stnoví mění podmínky jejich používání. 2. V návrhu zvláštního optření musí být zohledněno stnovisko úřdu, odpovídjící ustnovení práv Společenství dlší legitimní fktory význmné pro dnou věc. V přípdech, kdy návrh zvláštního optření neodpovídá stnovisku úřdu, Komise bez odkldu podá vysvětlení důvodů odchylek. Pokud Komise nezmýšlí vyprcovt návrh zvláštního optření poté, co úřd vydl kldné stnovisko, bez odkldu o tom uvědomí ždtele podá mu vysvětlení. 3. Povolení pro celé Společenství ve formě zvláštního optření podle odstvce 1 se přijímá postupem podle čl. 23 odst Poté, co byl látk povolen v souldu s tímto nřízením, musí kždý provozovtel podniku, který používá povolenou látku mteriály či předměty, které ji obshují, dodržovt všechny podmínky omezení spojená s tímto povolením. 5. Ždtel kterýkoliv provozovtel podniku, který používá povolené látky mteriály či předměty obshující povolené látky, neprodleně informuje Komisi o jkémkoliv novém vědeckém technickém pozntku, který by mohl mít vliv n posouzení bezpečnosti povolené látky ve vzthu k lidskému zdrví. Pokud to bude nutné, úřd poté přehodnotí své posouzení. 6. Udělení povolení nemá vliv n obecnou občnskoprávní trestní odpovědnost jkéhokoliv provozovtele podniku ve vzthu k povoleným látkám, mteriálům předmětům obshujícím povolené látky k potrvinám, které přicházejí do styku s tkovými mteriály předměty. Článek 12 Změny, pozstvení pltnosti zrušení povolení 1. Ždtel kterýkoliv provozovtel podniku, který používá povolenou látku mteriály či předměty tuto povolenou látku obshující, je oprávněn požádt postupem podle čl. 9

8 odst. 1 o změnu stávjícího povolení. 2. Žádost musí obshovt tyto náležitosti přílohy: ) odkz n původní žádost; b) technickou dokumentci obshující nové informce v souldu s pokyny uvedenými v čl. 9 odst. 2; c) nový úplný souhrn technické dokumentce ve stndrdizovné podobě. 3. Úřd z vlstního podnětu n žádost členského státu Komise posoudí, zd stnovisko povolení stále odpovídá tomuto nřízení, postupem podle článku 10. Pokud je to nutné, může úřd požádt ždtele o konzultci. 4. Komise bez odkldu posoudí stnovisko úřdu vyprcuje návrh zvláštního optření, které má být přijto. 5. Návrh zvláštního optření, kterým se mění povolení, uvádí nezbytné změny v podmínkách pro užívání přípdná omezení spojená s povolením. 6. Konečné znění zvláštního optření, pozstvení pltnosti zrušení povolení se přijímá postupem podle čl. 23 odst. 2. Článek 13 Příslušné orgány členských států Všechny členské státy oznámí Komisi úřdu názvy dresy styčná míst příslušných vnitrostátních orgánů odpovědných z přijímání žádostí o povolení uvedených v článcích 9 ž 12 n území dného státu. Komise zveřejní seznm názvů dres příslušných vnitrostátních orgánů styčných míst, které jí byly oznámeny v souldu s tímto článkem. Článek 14 Správní přezkum Veškeré kty přijté v rámci prvomoci svěřené úřdu tímto nřízením nevykonávání těchto prvomocí může přezkoumt Komise z vlstního podnětu či n žádost členského státu osoby, které se to přímo konkrétně týká. Žádost v tomto smyslu se podává Komisi do dvou měsíců ode dne, kdy se zúčstněná strn dozvěděl o dném ktu opomenutí. Komise přijme do dvou měsíců rozhodnutí, které bude přípdně poždovt, by úřd zrušil svůj kt nprvil své opomenutí. Článek 15 Oznčování 1. Aniž jsou dotčen zvláštní optření uvedená v článku 5, k mteriálům předmětům, které při uvedení n trh ještě nejsou ve styku s potrvinmi, se připojí: ) slov styk s potrvinmi konkrétní oznčení týkjící se jejich použití, jko kávovr, láhev n víno, polévková lžíce, symbol znázorněný v příloze II; b) pokud je to nezbytné, konkrétní pokyny, které se mjí dodržovt při bezpečném vhodném užívání; c) jméno obchodní jméno v obou přípdech dres sídlo výrobce, zprcovtele prodejce odpovědného z jejich uvádění n trh v rámci Společenství d) odpovídjící oznčení identifikce, které umožní sledovtelnost mteriálu předmětu v souldu s článkem 17;

9 e) v přípdě ktivních mteriálů předmětů informce o povolených způsobech užívání dlší význmné informce, npříkld názvy množství látek uvolňovných ktivní složkou, by provozovtelé potrvinářských podniků, které používjí tyto mteriály předměty, mohly dodržet osttní odpovídjící předpisy Společenství, pokud tkové předpisy neexistují, vnitrostátní předpisy uprvující potrviny, včetně předpisů o oznčování potrvin. 2. Informce uvedené v odst. 1 písm. ) všk nejsou povinné pro předměty, které jsou vzhledem ke své povze zjevně určeny k tomu, by přicházely do styku s potrvinmi. 3. Informce vyždovné podle odstvce 1 musí být uvedeny viditelně, musí být zřetelně čitelné nesmztelné. 4. Mloobchodní prodej mteriálů předmětů bude zkázán, pokud nebudou informce uvedené v odst. 1 písm. ), b) e) uvedeny v jzyce, kterému kupující sndno rozumí. 5. N svém území může členský stát, ve kterém se mteriál předmět uvádí n trh, v souldu s prvidly Smlouvy stnovit, že tyto náležitosti oznčení budou uvedeny v jednom více jzycích, které určí z úředních jzyků Společenství. 6. Odstvce 4 5 nevylučují uvedení náležitostí oznčení v několik jzycích. 7. Ve fázi mloobchodního prodeje se informce poždovné odstvcem 1 uvádějí n: ) mteriálu či předmětu n jeho oblu; b) etiketě připevněné k mteriálu či předmětu k jeho oblu; c) upozornění v bezprostřední blízkosti mteriálů či předmětů, které je pro kupujícího zřetelně viditelné; u informcí uvedených v odst. 1 písm. c) všk tto možnost přichází v úvhu pouze tehdy, pokud nemohou být informce štítek s nimi z technických důvodů připevněny k mteriálům předmětům ve výrobě ve fázi uvádění n trh. 8. Ve fázi uvádění n trh, pokud nejde o prodej mloobchodní, se informce poždovné odstvcem 1 uvádějí n: ) přiložených dokumentech; b) etiketách oblu; c) mteriálu či předmětu smotném. 9. Informce uvedené v odst. 1 písm. ), b) e) se omezí n mteriály předměty, které splňují: ) kritéri uvedená v článku 3, pokud se použijí, v článku 4 b) zvláštní optření uvedená v článku 5, pokud nebyl přijt, vnitrostátní předpisy použitelné n tyto mteriály předměty. Článek 16 Prohlášení o shodě 1. Zvláštní optření podle článku 5 stnoví, že k mteriálům předmětům, n něž se tto optření vzthují, musí být přiloženo písemné prohlášení o tom, že jsou v souldu s předpisy, které se n ně vzthují. Musí být k dispozici odpovídjící dokumentce, která tuto shodu dokládá. Tto dokumentce

10 bude zpřístupněn příslušným orgánům, pokud o to požádjí. 2. Pokud nebudou přijt zvláštní optření, nebrání toto nřízení členským státům, by ponechly v pltnosti přijly vnitrostátní předpisy, které uprví prohlášení o shodě pro dné mteriály předměty. Článek 17 Sledovtelnost 1. Sledovtelnost mteriálů předmětů musí být zjištěn ve všech fázích procesu, by byl usndněn kontrol, stžení vdných výrobků, informovnost spotřebitele vymezení odpovědnosti. 2. S přihlédnutím k technologickým možnostem jsou provozovtelé podniků povinni zvést systémy postupy, které umožní identifikci podniků, které dodly jimž byly dodány mteriály či předměty, přípdně látky výrobky, n něž se vzthuje toto nřízení jeho prováděcí předpisy, použité při jejich výrobě. Tyto informce poskytnou příslušným orgánům, pokud o to požádjí. 3. Mteriály předměty, které se uvádějí n trh v rámci Společenství, musí být identifikovtelné odpovídjícím systémem, který umožňuje jejich sledovtelnost s použitím oznčení odpovídjící dokumentce informcí. Článek 18 Bezpečnostní optření 1. Pokud má členský stát v důsledku nových informcí přehodnocení informcí stávjících dosttečný důvod dospět k závěru, že užívání mteriálu předmětu ohrožuje lidské zdrví i přesto, že je v souldu s odpovídjícími zvláštními optřeními, může dočsně pozstvit omezit upltňování dných předpisů n svém území. Neprodleně o tom informuje osttní členské státy Komisi uvede důvody pozstvení omezení. 2. Komise co nejdříve, pokud to je nutné poté, co si optřil stnovisko úřdu, v rámci výboru uvedeného v čl. 23 odst. 1, přešetří důvody, kterých se dovolává členský stát uvedený v odstvci 1 tohoto článku, bez odkldu vydá své stnovisko přijme vhodná optření. 3. Pokud má Komise z to, že je nezbytné změnit určité zvláštní optření, by byly odstrněny obtíže uvedené v odstvci 1 by byl zjištěn ochrn lidského zdrví, přijmou se tyto změny postupem podle čl. 23 odst Členský stát uvedený v odstvci 1 může ponecht pozstvení omezení v pltnosti, dokud nejsou přijty změny podle odstvce 3 dokud Komise neodmítne tkové změny přijmout. Článek 19 Přístup veřejnosti 1. Žádosti o povolení, doplňkové informce od ždtelů stnovisk úřdu, s výjimkou důvěrných informcí, budou zpřístupněny veřejnosti v souldu s články 38, nřízení (ES) č. 178/ Členské státy vyřizují žádosti o přístup k dokumentům, které obdržely n zákldě tohoto nřízení, v souldu s článkem 5 nřízení (ES) č. 1049/2001. Článek 20 Důvěrnost údjů 1. Ždtel může uvést, které z informcí podných v souldu s čl. 9 odst. 1, čl. 10 odst. 2 čl. 12 odst. 2 mjí být povžovány z důvěrné, ť jejich zveřejněním by mohlo být podsttně poškozeno jeho konkurenční postvení. V tkových přípdech musí uvést zdůvodnění, které je možno ověřit. 2. Z důvěrné se nepovžují informce související s těmito údji: ) jméno dres ždtele chemický název látky;

11 b) informce přímo význmné pro posouzení bezpečnosti látky; c) nlytická metod metody. 3. Komise určí n zákldě konzultce s ždtelem, které informce by měly být povžovány z důvěrné, o svém rozhodnutí vyrozumí ždtele úřd. 4. Úřd n vyžádání poskytne Komisi členskému státu veškeré informce, které má k dispozici. 5. Komise, úřd členské státy přijmou nezbytná optření k tomu, by zjistily řádné utjení informcí získných n zákldě tohoto nřízení, s výjimkou informcí, které musí být zveřejněny, pokud to vyždují okolnosti v zájmu ochrny lidského zdrví. 6. Pokud ždtel vzl vezme svou žádost zpět, zchovávjí úřd, Komise i členské státy důvěrnost obchodních průmyslových informcí, které poskytl, včetně informcí z výzkumu vývoje informcí, n jejichž důvěrnosti se Komise ždtel neshodli. Článek 21 Sdílení stávjících údjů Informce v žádosti podné v souldu s čl. 9 odst. 1, čl. 10 odst. 2 čl. 12 odst. 2 je možné použít ve prospěch jiného ždtele, pokud má úřd z to, že jde o stejnou látku jko byl t, pro kterou byl podán původní žádost, včetně stupně čistoty povhy nečistot, pokud se druhý ždtel dohodnul s původním ždtelem, že tyto informce mohou být použity. Článek 22 Změny příloh I II Změny příloh I II se přijímjí postupem podle čl. 23 odst. 2. Článek 23 Postup projednávání ve výboru 1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potrvinový řetězec zdrví zvířt, zřízený čl. 58 odst. 1 nřízení (ES) č. 178/ Odkzuje-li se n tento odstvec, použijí se články 5 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem n článek 8 zmíněného rozhodnutí. Dob uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 3. Výbor přijme svůj jedncí řád. Článek 24 Kontrolní optření 1. Členské státy provádějí úřední kontrolu s cílem vynutit dodržování tohoto nřízení v souldu s odpovídjícími právními předpisy Společenství, která uprvují úřední kontrolu potrvin krmiv. 2. V přípdě nutnosti n žádost Komise pomáhá úřd ve vývoji technických pokynů pro odebírání vzorků provádění testů s cílem usndnění koordinovného přístupu při upltňování odstvce Referenční lbortoř Společenství pro mteriály předměty určené pro styk s potrvinmi národní referenční lbortoře zřízené v souldu s nřízením (ES) č. 882/2004 pomáhjí členským státům při upltňování odstvce 1, to tím, že přispívjí k vysoké kvlitě jednotnosti výsledků nlýz. Článek 25 Snkce Členské státy stnoví prvidl o snkcích z porušení ustnovení tohoto nřízení přijmou optření nezbytná k zjištění jejich upltňování. Stnovené snkce musí být účinné, přiměřené odrzující. Členské státy sdělí odpovídjící ustnovení Komisi do 13. květn 2005 uvědomí ji

12 neodkldně o veškerých pozdějších změnách, které n ně mjí vliv. Článek 26 Zrušovcí ustnovení Zrušují se směrnice 80/590/EHS 89/109/EHS. Odkzy n zrušené směrnice se povžují z odkzy n toto nřízení v souldu se srovnávcí tbulkou v příloze III. Článek 27 Přechodná optření Mteriály předměty, které byly uvedeny n trh v souldu s předpisy před 3. prosinceim 2004, mohou být n trhu do vyčerpání zásob. Článek 28 Vstup v pltnost unie. Toto nřízení vstupuje v pltnost dvcátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Článek 17 se použije ode dne 27. říjn Toto nřízení je závzné v celém rozshu přímo použitelné ve všech členských státech. Ve Štrsburku dne 27. říjn Z Evropský prlment předsed J. Borrell Fontelles Z Rdu předsed A. Nicoli [1] Úř. věst. C 117, , s. 1. [2] Stnovisko Evropského prlmentu ze dne 31. březn 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) rozhodnutí Rdy ze dne 14. říjn [3] Úř. věst. L 40, , s. 38. Směrnice ve znění nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, , s. 1). [4] Směrnice Rdy 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkjících se potrvinářských přídtných látek povolených pro použití v potrvinách určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 40, , s. 27). Směrnice nposledy pozměněná nřízením Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1882/2003. [5] Úř. věst. L 31, , s. 1. Nřízení ve znění nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, , s. 4). [6] Směrnice Komise 80/590/EHS ze dne 9. červn 1980, kterou se stnoví symbol, kterým mohou být optřeny mteriály předměty určené pro styk s potrvinmi (Úř. věst. L 151, , s. 21). Směrnice nposledy pozměněná ktem o přistoupení z roku [7] Úř. věst. L 165, , s. 1. Nřízení ve znění oprvy v Úř. věst. L 191, , s. 1. [8] Úř. věst. L 145, , s. 43. [9] Úř. věst. L 184, , s. 23.

13 [10] Evropského prlmentu Rdy 2000/13/ES ze dne 20. březn 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkjících se oznčování potrvin, jejich obchodní úprvy související reklmy (Úř. věst. L 109, , s. 29). Směrnice nposledy pozměněná směrnicí 2003/89/ES (Úř. věst. L 308, , s. 15). [11] Do tohoto zveřejnění mohou ždtelé njít informce v Vědeckého výboru pro potrviny k podávání žádosti o posouzení bezpečnosti látky, která se má použít v mteriálu určeném pro styk s potrvinmi, dokud tto látk není schválen

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Dveřní a podlahové zavírače

Dveřní a podlahové zavírače Dveřní podlhové zvírče Dveřní zvírče, s.r.o., člen celosvětového zámkřského koncernu ASSA ABLOY AB, zujímá vedoucí postvení n českém trhu změřeném n bezpečnostní systémy, zámky ochrnu mjetku. Výrobky společnosti,

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jzyk litertur Chrkteristik předmětu Předmět je rozdělen n tři disciplíny literární výchovu, jzykovou výchovu ční slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, le zároveň jsou ve výuce čsto propojovány.

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010 Příloh č. 2 k rozhodnutí o změně registrce sp.zn. sukls184943/2010 příloh k sp.zn.sukls44956/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Biclutmide Bluefish 50 mg pothovné tblety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1829/2003

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betahistin Mylan 8 mg Betahistin Mylan 16 mg tablety (betahistini dihydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betahistin Mylan 8 mg Betahistin Mylan 16 mg tablety (betahistini dihydrochloridum) Sp.zn. sukls56597/2012, sukls56641/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Bethistin Myln 8 mg tblety (bethistini dihydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příblovou informci dříve, než zčnete

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace VY_32_INOVACE_MAT_190 Opkovcí test lgebrické výrzy, logik, množiny A, B Mgr. Rdk Mlázovská Období vytvoření: září 2012 Ročník: čtvrtý Temtická oblst: mtemtické vzdělávání Klíčová slov: výrz, intervl, množin,

Více

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008 21.11.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 311/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy 5. 1 Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce 5. 1. 1 Chrkteristik vzdělávcí oblsti Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce je relizován v povinných vyučovcích předmětech český jzyk litertur,

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB.

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ODDÍL I. ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY 1 (1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více