Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji"

Transkript

1 Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Informace o průběhu projektu Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji pro účastnííky ZÁVĚREČNÉ PRACOVNÍ KONFERENCE při Národním vzdělávacím fondu, o.p.s. (dále jen CEKAS) předložilo do Evropského sociálního fondu, Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření.1 grantovou žádost Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji. Projekt byl vybrán k financování a svými aktivitami doplnil projekt realizovaný v letech Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji. Národní vzdělávací fond, o. p.s., Opletalova 5, Praha 1

2 Hlavní cíle projektu Naplněním specifických cílů - hl. rozšířením vzdělávacích aktivit na pracovníky v přímé péči - zajistit ve Středočeském kraji poskytování kvalitních sociálních služeb uživatelům v 8 domovech pro seniory v souladu se standardy kvality. Specifické cíle Připravit jednotlivé poskytovatele co nejkomplexněji na očekávaný proces registrací a inspekcí. Dosáhnout,aby poskytovatelé postupně přijali konkrétní opatření pro naplňování standardů kvality v sociálních službách. Dopracovat zahájený systém vzdělávání ve Středočeském kraji do systému komplexního, který zahrne vedoucí pracovníky organizací, střední a nižší management a pracovníky v přímé práci. Zavést do vybraných domovů management dobrovolnictví. Vypracovat cca 760 individuálních plánů služeb pro konkrétní uživatele v 8 domovech.

3 Klíčové aktivity 1. MODUL: Plánování služby s klientem pro klíčové pracovníky Cíl: vzdělávací aktivity pro každé zařízení: workshopy přímo navazující na vzdělávání v rámci probíhajícího projektu z 1. výzvy OP RLZ; supervizní schůzky; podporující setkání - lektor + klíčový pracovník + klient. MODUL: Podpora středního a nižšího managementu Cíl: poskytnout podporu vrchním sestrám, staničním sestrám, vedoucím úseku a sociálním pracovníkům na cestě zvyšování kvality a při řízení týmů.. MODUL: Užitečná témata pro pracovníky v PP Cíl: poskytnutí otevřeného systému přednášek, seminářů a besed na konkrétní témata, se kterými se pracovníci v praxi nejčastěji setkávají. (např. moc, hranice, ochrana práv klientů, dobrovolníci, komunikace, emoce atd.) 4. MODUL: "Management dobrovolnictví " Cíl: vytvoření systémů dobrovolnické pomoci ve vybraných domovech tak, aby se stal integrální součástí činnosti organizací a přispěl ke zvýšení kvality služeb. Cílové skupiny 1) Střední a nižší management: střední zdravotničtí pracovníci (vrchní a staniční sestry) ) Nižší zdravotničtí pracovníci ) Pomocní zdravotničtí pracovníci 4) Sociální pracovníci 5) Pracovníci v přímé práci Doba realizace 1. července června 008

4 Projektový a lektorský tým Projektový tým Mgr. Martin Haicl, odborný garant PhDr. Irena Tomešová, vedoucí projektu Mgr. Zora Fídlerová,, vedoucí 1. vzděl. modulu PhDr.. Lída Sazimová, vedoucí. vzděl. modulu Mgr. Martina Zahradníková, projektová manažerka a vedoucí. vzděl. modulu Ing. Martin Darmovzal, ekonom projektu Odpovědní pracovníci KÚ Mgr. Radim Gabriel Mgr. Romana Kulichová Lektorský tým pro kurz plánování služby Mgr. Martin Haicl; Kateřina Balická; Mgr. Lucie Bicková; Mgr. Hana Bartoníčková; Zuzana Hazan; Bc. Dana Hrdinová; Mgr. Miroslava Krajčírová; Jan Fr. Krupa; PhDr. Dagmar Krutilová; Mgr. Hana Mazalová; Eva Medková; Mgr. Eva Pilařová; Bc. Miloslav Pípal; Ing. Eva Rovná; Iveta Šůstková; Mgr. Dana Šedivá; PaedDr. Blanka Veškrnová; Mgr. Marcela Vítová Lektoři užitečných témat Mgr. Martina Chlápková; Mgr. Martin Haicl, Mgr. Dana Šedivá, Mgr. Lucie Bicková, Bc. Dana Hrdinová, Ing. Eva Rovná, Bc. Pavla Zárybnická, PhDr. Bohumila Baštecká, Jan František Krupa, Iveta Šůstková, PaedDr. Blanka Veškrnová, Mgr. Eva Pilařová, Mgr. Marcela Vítová, PaedDr. Petr Matuška 4

5 1. aktivita projektu ŘÍZENÍ PROJEKTU Řízení projektu probíhalo po celou dobu realizace následovně: (A) Zahájení projektu proběhlo formou: (i) Schůzky projektového týmu s organizací Hestia, o.s. - dodavatelem modulu 4 Management dobrovolnictví, který byl vybrán v zadávacím řízení. Byl dohodnut způsob komunikace a spolupráce pro průběh celého projektu. Byla uzavřena Smlouva o realizaci veřejné zakázky Management dobrovolnictví v zařízení sociálních služeb. (ii) Výjezdního pracovní setkání projektového týmu a lektorského týmu v Javorníku u Čerčan. Zúčastnilo se 6 členů projektového týmu a 10 kmenových lektorů CEKAS. Byly stanoveny a detailizovány úkoly a odpovědnosti členů projektového týmu a byl projednán a schválen Manuál lektorského týmu pro kurz individuálního plánování služby. (B) Pravidelné schůzky projektového týmu a Rady projektu: Proběhlo 6 schůzek projektového týmu, 8 schůzek s odborným garantem projektu a 1 schůzek Odborné rady zastoupené odpovědnými pracovníky Krajského úřadu. (C) Monitorování a hodnocení probíhalo: (i) Prostřednictvím otevřené zpětné vazby na závěr každé vzdělávací akce. Jde o závěrečné kolečko, kdy se k průběhu akce vyjádří každý účastník. Pokud byly vzneseny nějaké připomínky či potřeby, byly manažerem akce zaznamenány a řešeny s odborným garantem či lektorem vzdělávacího kurzu, popř. při nejbližší příležitosti na schůzce se členy daného projektového týmu. (ii) Prostřednictvím hodnotících anketek. Tyto anketky byly předkládány účastníkům na každé jednotlivé akci. Pokud se jednalo o jiné, než jednorázové akce (např. střednědobé kurzy), byly anketky vyhodnocovány vždy pro každou jednotlivou akci, a poté souhrnně pro celý kurz. (Postup: na každém setkání odpovídali účastníci v anketce na 6 otázek a hodnotili známkami na škále nejhorší = až nejlepší = +. Četnost odpovědí se uvádí v procentech.) (iii) Prostřednictvím práce odborného garanta/supervizora (iv) Prostřednictvím prezenčních listin z jednotlivých akcí (v) Prostřednictvím vypracovávání průběžných zpráv a závěrečné zprávy (vi) Prostřednictvím finančního auditu na závěr projektu (vi) Spokojenost partnera - Středočeského kraje bude na závěr projektu zjištěna prostřednictvím evaluačního dotazníku Zpětná vazba partnerů a zákazníků na činnost NVF-CEKAS. (Postup: partner/ zákazník odpovídá na 10 otázek, např.: Sdílení informací a komunikace pracovníků CEKAS s partnery; Schopnost pracovníků CEKAS dospět ke vzájemné dohodě s partnery; Vstřícný přístup pracovníků CEKAS (ochota, příjemné vystupování, zájem na zpětné vazbě, pozitivní atmosféra); Řešení závažnějších či krizových situací pracovníky CEKAS; Pracovní nasazení pracovníků CEKAS (včasné plnění úkolů, spolehlivost, dosažitelnost) apod. 5

6 . aktivita projektu PUBLICITA Publicita A: Články o projektu v tisku * Tisková zpráva ze dne Semináře v domovech pro seniory zpráva byla zaslána ČTK a zveřejněna na webových stránkách NVF a CEKAS * V květnu 007 vyšlo vydání ProFutura 1/007 specializované na téma Kvalita v sociálních službách, ve kterém byl publikován článek o projektu Plánování služby s klientem pro klíčové pracovníky * Článek v MF Dnes Střední Čechy ze dne V domě seniorů pomáhají dobrovolníci * V lednu 008 byl připraven článek pro Středočeské listy Středočeský kraj zvyšuje kvalitu poskytovaných sociálních služeb * Hestia připravila publikaci k modulu dobrovolnictví v domovech pro seniory * V květnu 008 vyšlo vydání ProFutura /008 specializované na projekty CEKAS, ve kterém vyšly články o aktivitách projektu Publicita B: Prezentace v rámci konferencí a seminářů * Projekt byl představen na konferenci Standardy kvality sociálních služeb v Jihočeském kraji konané v Českých Budějovicích * Projekt byl představen na Informačním setkání poskytovatelů sociálních služeb v regionu Rakovnicko konaném v Rakovníku. * Projekt byl představen na konferenci III. Hradecké dny sociální práce v Hradci Králové * V rámci projektu proběhl dne v Klášteře Na Slovanech Kulatý stůl k problematice kvality sociálních služeb poslání organizace, cíle služby, zodpovědnost zřizovatelů * se uskutečnilo další odborné setkání Kulatý stůl k problematice sociálních služeb plánování služby, příklady dobré praxe v Autoklubu ČR * byl projekt prezentován na konferenci České asociace sester v Psychiatrické léčebně Bohnice Publicita C: Průběžná prezentace projektu na webstránkách: Projekt byl průběžně prezentován na webových stránkách CEKAS. Odkaz na webové stránky CEKAS s podrobnými informacemi o projektu je umístěn na webových stránkách NVF a Středočeského kraje. Publicita D: Prezentace ESF Ve všech výše zmíněných aktivitách publicity je prezentován ESF podle stanovených pravidel a doporučení. Na webových stránkách jsou uvedena požadovaná loga. Požadovaná loga jsou používána na všech důležitých listinách rozesílaných v rámci projektu (pozvánky, programy, zápisy apod.). Z prostředků projektu byly dosud zakoupeny propagační předměty, které byly předávány účastníkům na workshopech. Na společných vzdělávacích akcích jsou viditelně umístěny vlajky EU a ČR. 6

7 . aktivita projektu VÝBĚR ÚCASTNÍKU A PŘÍPRAVA VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO PPP Cílem aktivity byl výběr vhodných účastníků do jednotlivých typů kurzů a vzdělávacích programů podle předem stanovených kriterií vypracovaných odborným týmem. 1) Výběr pracovníků pro kurz Plánování služby s klientem pro klíčové pracovníky 1. skupina klíčových pracovníků byla vybrána v září 006. Výběr prováděli ředitelé zařízení na základě stanovených kritérií. Každý domov mohl vybrat 1 skupinu klíčových pracovníků (cca 5-15 účastníků podle potřeb a možností jednotlivých poskytovatelů), tj. 8 skupin klíčových pracovníků. Nakonec bylo vybráno 94 pracovníků z 7 domovů. (Domov pro seniory Nové Strašecí procházel výměnou ředitele a výběr byl odložen).. skupina klíčových pracovníků navazovala na skupinu první a byla vybrána v září 007. Projektový tým se při výběru řídil postupem stanoveným pod dohodě s odborným garantem a lektory - plánovači tak, aby počet účastníků v jedné skupině v zařízení nepřesáhl 1 osob. Mezi účastníky byli zahrnuti také pracovníci středního či nižšího managementu, kteří rozdělují úkoly naplňující individuální plány pro konkrétní uživatele. Bylo vybráno 18 účastníků ve 8 domovech. Celkem bylo vybráno 61 účastníků klíčových pracovníků. ) Výběr pracovníků do kurzu pro střední a nižší management Z kapacitních důvodů byly naplánovány kurzy tak, aby své účastníky mohlo vyslat všech 8 domovů. Vícekapacitní domovy mohly přihlásit podle předem stanovených kritérií i dva účastníky. Účastníci 1. kurzu pro manažery byli vybráni do konce září 006. Ředitelé z 4 domovů přihlásili celkem 4 účastníků.. skupina kurzu pro manažery byla vybrána do konce srpna 007. Bylo přihlášeno účastníků ze 17 domovů. Celkem bylo vybráno 47 účastníků manažerů. ) Výběr. modul : Užitečná témata pro pracovníky v PP (září / 06 květen / 08) Výběr účastníků pro vzdělávací modul Užitečná témata pro pracovníky v přímé péči probíhal formou průběžného přihlašování k nabízeným konkrétním tématům až do května 008. CEKAS zasílal ředitelům nabídky témat. Zúčastnit se mohl kterýkoli pracovník domova. 7

8 4. aktivita projektu 1. MODUL: PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY S KLIENTEM PRO KLÍČOVÉ PRACOVNÍKY Cílem aktivity bylo v každém domově vyškolit skupinu klíčových pracovníků, kteří umí plánovat službu s klientem. Na 1. modulu spolupracovali kmenoví lektoři CEKAS - lektoři-plánovači vyškolení speciálně v metodě CEKAS pro individuální plánování služby s klientem garantované Mgr. M. Haiclem. S klíčovými pracovníky pracovalo 16 lektorů-plánovačů. Každému domovu byl přidělen lektor-plánovač a uskutečnil s vybranou skupinou klíčových pracovníků 4 setkání (celková časová dotace 0 hod) v rozmezí 6-7 měsíců. V každém zařízení se uskutečnily běhy vzdělávání klíčových pracovníků. Po dohodě mezi lektory a řediteli domovů se mohli klíčoví pracovníci z 1. skupiny účastnit schůzek. skupiny, dávat svým kolegům podporu a zároveň získávat od lektorů zpětnou vazbu ke svému pokračujícímu vytváření individuálních plánů pro konkrétní klienty. Po skončení obou běhů kurzu bude zhodnocen průběh vzdělávání a vyhodnocena účast na workshopech u celkem 61 klíčových pracovníků. Účastníci získají, pokud naplnili kriteria úspěšnosti, osvědčení o absolvování kurzu. Tento proces nebyl před konáním závěrečné konference ještě ukončen. Celkem uskutečnili lektoři-plánovači pro 1. skupinu ve 7 domovech cca 148 čtyř a šesti-hodinových setkání a pro. skupinu v 8 domovech 15 setkání. To představuje 00 setkání, ve kterých bylo klíčovým pracovníkům v domovech pro seniory ve Středočeském kraji věnováno cca hodin výcviku v plánování služby s klientem. Klíčoví pracovníci během té doby vypracovali na cca minimálně individuálních plánů pro konkrétní klienty. 8

9 5. aktivita projektu. MODUL: PODPORA STŘEDNÍHO A NIŽŠÍHO MANAGEMENTU Cílem aktivity bylo poskytnout podporu vrchním sestrám, staničním sestrám, vedoucím úseků a soc. pracovníkům na cestě zvyšování kvality a při řízení týmů. Kurz pro manažery sestával ze dvoudenních a jednodenních setkání v celkovém počtu 64 hodin. Po splnění stanovených kriterií (90% docházka, předložený esej, účast na závěrečném vyhodnocení) mohli účastnici získat plnohodnotné osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení s uvedeným procentem návštěvnosti kurzu. 1. kurz pro manažery: celkem 5 účastníků; 1 pracovnice ukončila pracovní poměr. 19 účastníků získalo osvědčení; 4 účastníci získali potvrzení. kurz pro manažery: celkem 4 účastníků; 1 pracovnice ukončila pracovní poměr. Do data konání závěrečné konference nebyl kurz vyhodnocen.. 6. aktivita projektu. MODUL: UŽITEČNÁ TÉMATA PRO PRACOVNÍKY V PŘÍMÉ PÉČI Cílem aktivity bylo průběžně nabízet otevřený systém přednášek, seminářů, workshopů na konkrétní témata, se kterými se pracovníci v přímé péči v praxi nejčastěji setkávají. Jednalo se o semináře na následující témata: 1. Standardy v kostce. Asertivita, schopnost prosadit se. Emoce v sociální práci 4. Ochrana práv osob 5. Vyhoření, stres 6. Duševní hygiena, práce s tělem 7. Hodnocení pracovníků 8. Sexualita seniorů 9. Inspekce kvality sociálních služeb 10. Supervize 11. Agresivita, práce s klientem s problematickým jednáním 1. Možnosti a limity práce se lidmi závislými na návykových látkách 1. Konflikty zájmů 14. VTI Komunikace jako nástroj zlepšení kvality péče o osoby s demencí 15. VTI - Komunikační dovednosti pracovníka na pozici středního a vyššího managementu v rezidenčních službách pro seniory 9

10 Semináře budou probíhat až do konce června 008, takže počet účastníků není definitivní. Celkem absolvovalo k užitečná témata 141 účastníků, konalo se celkem 66 akcí.. 7. aktivita projektu 4. MODUL - MANAGEMENT DOBROVOLNICTVÍ V ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (DODAVATEL) Cíle modulu: (1) Vytvoření dobrovolnických pro cca 0 DS, včetně vytvoření smluvního vztahu s těmito organizacemi () Vzdělávací kurzy pro koordinátory dobrovolníků určené vždy dvěma zástupcům domovů - klíčovým osobám: koordinátorovi-dobrovolníků a členovi managementu. () Realizace dobrovolnických programů v cca 15 domovech po dobu minimálně jednoho roku. (4) Průběžná supervize dobrovolníků a koordinátorů dobrovolníků a nezávislá externí evaluace všech realizovaných dobrovolnických programů. (5) Zpracování metodiky managementu dobrovolnictví: "Dobrovolnictví v zařízení sociálních služeb". Cíle se podařilo naplnit ve 1 vybraných domovech pro seniory.. VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA KMENOVÝCH LEKTORŮ Jsme si vědomi, že CEKAS není sám o sobě schopen kapacitně ani odborně pokrýt všechny lektorské potřeby, které na nás realizované kurzy kladou. Z tohoto důvodu si velmi vážíme navázané spolupráce s odborníky z praxe, kteří se stali kmenovými lektory CEKAS. Naše spolupráce s těmito lidmi je dlouhodobá, založená na vzájemné důvěře, podpoře, odbornosti a lidském přístupu k účastníkům kurzů. Nasazení a práci lektorů v terénu se snažíme vyvážit zázemím, které jim umožňuje soustředit se zejména na kvalitu vzdělávání a flexibilitu, která je v kontaktu s praxí sociálních služeb nezbytná. V posledních dvou letech se v rámci projektových aktivit věnujeme také vzdělávání našich lektorů. Osvědčil se systém pravidelných výjezdních setkání mimo Prahu, která jsou dvou i více-denní. Protože se lektoři v průběhu realizovaných vzdělávacích aktivit nemají možnost vzájemně setkat, ukazují se tyto příležitosti jako vhodné pro upevňování společenských vazeb a posilování týmové vědomí celé skupiny. Kromě odborných informací je jim při výjezdech poskytována supervizní podpora odborného garanta. Shledáváme, že je 10

11 nezbytné slaďovat proces, kdy velký počet lektorů vzdělává stovky frekventantů kurzů a výstupy i průběh vzdělávání musí být harmonizované. Metodickou podporu jsme připraveni poskytnou lektorům, kdykoli si to situace žádá. HLAVNÍ PRINCIPY LEKTORSKÉHO TÝMU CEKAS PROVÁZENÍ ZAMĚŘENÍ NA PROCES (CESTA JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ CÍL) PARTNERSTVÍ SPOLUPRÁCE (I V TÝMU LEKTORŮ) RESPEKTOVÁNÍ POTŘEB DŮVĚRA ZAPOJENÍ KREATIVITY ČASOVÝ REALIZMUS SUPERVIZNÍ PODPORA SLABÝCH ČLÁNKŮ POSUN OD PÉČE K PODPOŘE Neméně důležitou oblastí spolupráce s našimi odborníky z praxe je pole veřejné diskuze o kvalitě sociálních služeb. Kmenoví lektoři se pod hlavičkou CEKAS aktivně účastní tzv. kulatých stolů, figurují v pracovních skupinách pod záštitou MPSV k druhovým standardům, k Metodice zavádění standardů kvality sociálních služeb, k Metodice inspekcí apod. I v těchto otázkách považujeme za přínosné, slaďování výkladu standardů a přístupů ke kvalitě v sociálních službách mezi lektory a CEKAS navzájem. Rovnocenný přístup je přínosem nejen pro lektory, ale zejména pro nás, kteří dostáváme zpětnou vazbu prostřednictvím lektorů z terénu. 11

12 Přílohy Výsledky hodnotících anketek z kurzu pro střední a nižší management Otázky z anketky: 1. Jak potřebné pro Vás bylo téma?. Jak byla naplněna Vaše očekávání?. Jak prakticky využijete získané znalosti a dovednosti? 4. Jaké je Vaše hodnocení lektorů? 5. Jak hodnotíte použité vzdělávací metody? 6. Jak Vás workshop motivoval k naplňování standardů? Hodnotící škála známek: -/ -/ -1/ 0/ 1/ / Vyhodnocení pracovní skupiny 1 (7 jednodenních setkání a 1 dvoudenní) Typologie pracovníků; styly řízení; standard č. Neverb. komunikace; role managera; vedení dialogu WORKSHOP 1: Průměrné známky ( = nejvyšší známka) WORKSHOP ( = nejvyšší známka),8,6,4, Řada1,,1,4,84,4,8,8,6,4, Řada1,,,05,8,5,09 Standard č. ; tým a týmové role Standard č. 15 WORKSHOP ( = nejvyšší známka) WORKSHOP 4 ( = nejvyšší známka),8,6,4, Řada1,41,45,7,68,59,41,8,6,4, Řada1,95,9,9,85 1

13 Komunikace; standard č. 15 Standard č. 5 Ind. plánování služby WORKSHOP 5 ( = nejvyšší známka) WORKSHOP 6 ( = nejvyšší známka),8,6,4, Řada1,79,68,4,79,68,68,8,6,4, Řada1,65,65,5,9,8,75 Personální standardy č. 9 a 10 Plánování služ. s nekomunik. klientem; restriktivní opatření; motivace pracovníků WORKSHOP 7 ( = nejvyšší známka) WORKSHOP 8 ( = nejvyšší známka),8,6,4, Řada1,55,55,4,8,8,45,8,6,4, Řada1,9,9,85,9,86,9 Vyhodnocení pracovní skupiny ( jednodenních setkání a dvoudenní) - hodnocení jsou ze dvoudenních setkání Úvod do standardů; asertivita; management změn WORKSHOP 1 ( = nejvyšší známka) Intervize; styly řízení; tým a týmové role WORKSHOP ( = nejvyšší známka),8,6,4, Řada1,4,47,1,79,5,68,8,6,4, Řada1,1,6,6,57,5,1 1

14 Péče o sebe; komunikace; manipulace; standard č. 5 WORKSHOP ( = nejvyšší známka),8,6,4, Řada1,69,75,56,94,88,44 14

15 PODĚKOVÁNÍ Projektový tým děkuje za vstřícnou a profesionální spolupráci a podporu odpovědným pracovníkům Krajského úřadu Středočeského kraje, především: Mgr. Radimu Gabrielovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a Mgr. Romaně Kulichové, vedoucí oddělení sociálních věcí. Projektový tým děkuje všem účastnicím a účastníkům kurzů za jejich aktivní přístup, důvěru a otevřenost, které v průběhů vzdělávacích akcí projevovali a které jsme s nimi s velkou odpovědností a pokorou sdíleli. Projektový tým děkuje také ostatním spolupracovnicím týmu CEKAS za jejich pomoc při realizaci projektu a vedení Národního vzdělávacího fondu za důvěru a podporu, kterou nám při práci na projektu věnovalo. V Praze,. června 008 Projektový tým CEKAS-NVF 15

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách

Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách VÝSTUPY VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006 ÚVOD Realizace: Sociotrendy (první etapa - 11/2011 až

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Implementační zpráva za rok 2009 Schváleno MV CIP EQUAL procedurou per rollam dne 22. 9. 2010 Seznam zkratek Zkratka

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více