Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji"

Transkript

1 Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Informace o průběhu projektu Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji pro účastnííky ZÁVĚREČNÉ PRACOVNÍ KONFERENCE při Národním vzdělávacím fondu, o.p.s. (dále jen CEKAS) předložilo do Evropského sociálního fondu, Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření.1 grantovou žádost Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji. Projekt byl vybrán k financování a svými aktivitami doplnil projekt realizovaný v letech Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji. Národní vzdělávací fond, o. p.s., Opletalova 5, Praha 1

2 Hlavní cíle projektu Naplněním specifických cílů - hl. rozšířením vzdělávacích aktivit na pracovníky v přímé péči - zajistit ve Středočeském kraji poskytování kvalitních sociálních služeb uživatelům v 8 domovech pro seniory v souladu se standardy kvality. Specifické cíle Připravit jednotlivé poskytovatele co nejkomplexněji na očekávaný proces registrací a inspekcí. Dosáhnout,aby poskytovatelé postupně přijali konkrétní opatření pro naplňování standardů kvality v sociálních službách. Dopracovat zahájený systém vzdělávání ve Středočeském kraji do systému komplexního, který zahrne vedoucí pracovníky organizací, střední a nižší management a pracovníky v přímé práci. Zavést do vybraných domovů management dobrovolnictví. Vypracovat cca 760 individuálních plánů služeb pro konkrétní uživatele v 8 domovech.

3 Klíčové aktivity 1. MODUL: Plánování služby s klientem pro klíčové pracovníky Cíl: vzdělávací aktivity pro každé zařízení: workshopy přímo navazující na vzdělávání v rámci probíhajícího projektu z 1. výzvy OP RLZ; supervizní schůzky; podporující setkání - lektor + klíčový pracovník + klient. MODUL: Podpora středního a nižšího managementu Cíl: poskytnout podporu vrchním sestrám, staničním sestrám, vedoucím úseku a sociálním pracovníkům na cestě zvyšování kvality a při řízení týmů.. MODUL: Užitečná témata pro pracovníky v PP Cíl: poskytnutí otevřeného systému přednášek, seminářů a besed na konkrétní témata, se kterými se pracovníci v praxi nejčastěji setkávají. (např. moc, hranice, ochrana práv klientů, dobrovolníci, komunikace, emoce atd.) 4. MODUL: "Management dobrovolnictví " Cíl: vytvoření systémů dobrovolnické pomoci ve vybraných domovech tak, aby se stal integrální součástí činnosti organizací a přispěl ke zvýšení kvality služeb. Cílové skupiny 1) Střední a nižší management: střední zdravotničtí pracovníci (vrchní a staniční sestry) ) Nižší zdravotničtí pracovníci ) Pomocní zdravotničtí pracovníci 4) Sociální pracovníci 5) Pracovníci v přímé práci Doba realizace 1. července června 008

4 Projektový a lektorský tým Projektový tým Mgr. Martin Haicl, odborný garant PhDr. Irena Tomešová, vedoucí projektu Mgr. Zora Fídlerová,, vedoucí 1. vzděl. modulu PhDr.. Lída Sazimová, vedoucí. vzděl. modulu Mgr. Martina Zahradníková, projektová manažerka a vedoucí. vzděl. modulu Ing. Martin Darmovzal, ekonom projektu Odpovědní pracovníci KÚ Mgr. Radim Gabriel Mgr. Romana Kulichová Lektorský tým pro kurz plánování služby Mgr. Martin Haicl; Kateřina Balická; Mgr. Lucie Bicková; Mgr. Hana Bartoníčková; Zuzana Hazan; Bc. Dana Hrdinová; Mgr. Miroslava Krajčírová; Jan Fr. Krupa; PhDr. Dagmar Krutilová; Mgr. Hana Mazalová; Eva Medková; Mgr. Eva Pilařová; Bc. Miloslav Pípal; Ing. Eva Rovná; Iveta Šůstková; Mgr. Dana Šedivá; PaedDr. Blanka Veškrnová; Mgr. Marcela Vítová Lektoři užitečných témat Mgr. Martina Chlápková; Mgr. Martin Haicl, Mgr. Dana Šedivá, Mgr. Lucie Bicková, Bc. Dana Hrdinová, Ing. Eva Rovná, Bc. Pavla Zárybnická, PhDr. Bohumila Baštecká, Jan František Krupa, Iveta Šůstková, PaedDr. Blanka Veškrnová, Mgr. Eva Pilařová, Mgr. Marcela Vítová, PaedDr. Petr Matuška 4

5 1. aktivita projektu ŘÍZENÍ PROJEKTU Řízení projektu probíhalo po celou dobu realizace následovně: (A) Zahájení projektu proběhlo formou: (i) Schůzky projektového týmu s organizací Hestia, o.s. - dodavatelem modulu 4 Management dobrovolnictví, který byl vybrán v zadávacím řízení. Byl dohodnut způsob komunikace a spolupráce pro průběh celého projektu. Byla uzavřena Smlouva o realizaci veřejné zakázky Management dobrovolnictví v zařízení sociálních služeb. (ii) Výjezdního pracovní setkání projektového týmu a lektorského týmu v Javorníku u Čerčan. Zúčastnilo se 6 členů projektového týmu a 10 kmenových lektorů CEKAS. Byly stanoveny a detailizovány úkoly a odpovědnosti členů projektového týmu a byl projednán a schválen Manuál lektorského týmu pro kurz individuálního plánování služby. (B) Pravidelné schůzky projektového týmu a Rady projektu: Proběhlo 6 schůzek projektového týmu, 8 schůzek s odborným garantem projektu a 1 schůzek Odborné rady zastoupené odpovědnými pracovníky Krajského úřadu. (C) Monitorování a hodnocení probíhalo: (i) Prostřednictvím otevřené zpětné vazby na závěr každé vzdělávací akce. Jde o závěrečné kolečko, kdy se k průběhu akce vyjádří každý účastník. Pokud byly vzneseny nějaké připomínky či potřeby, byly manažerem akce zaznamenány a řešeny s odborným garantem či lektorem vzdělávacího kurzu, popř. při nejbližší příležitosti na schůzce se členy daného projektového týmu. (ii) Prostřednictvím hodnotících anketek. Tyto anketky byly předkládány účastníkům na každé jednotlivé akci. Pokud se jednalo o jiné, než jednorázové akce (např. střednědobé kurzy), byly anketky vyhodnocovány vždy pro každou jednotlivou akci, a poté souhrnně pro celý kurz. (Postup: na každém setkání odpovídali účastníci v anketce na 6 otázek a hodnotili známkami na škále nejhorší = až nejlepší = +. Četnost odpovědí se uvádí v procentech.) (iii) Prostřednictvím práce odborného garanta/supervizora (iv) Prostřednictvím prezenčních listin z jednotlivých akcí (v) Prostřednictvím vypracovávání průběžných zpráv a závěrečné zprávy (vi) Prostřednictvím finančního auditu na závěr projektu (vi) Spokojenost partnera - Středočeského kraje bude na závěr projektu zjištěna prostřednictvím evaluačního dotazníku Zpětná vazba partnerů a zákazníků na činnost NVF-CEKAS. (Postup: partner/ zákazník odpovídá na 10 otázek, např.: Sdílení informací a komunikace pracovníků CEKAS s partnery; Schopnost pracovníků CEKAS dospět ke vzájemné dohodě s partnery; Vstřícný přístup pracovníků CEKAS (ochota, příjemné vystupování, zájem na zpětné vazbě, pozitivní atmosféra); Řešení závažnějších či krizových situací pracovníky CEKAS; Pracovní nasazení pracovníků CEKAS (včasné plnění úkolů, spolehlivost, dosažitelnost) apod. 5

6 . aktivita projektu PUBLICITA Publicita A: Články o projektu v tisku * Tisková zpráva ze dne Semináře v domovech pro seniory zpráva byla zaslána ČTK a zveřejněna na webových stránkách NVF a CEKAS * V květnu 007 vyšlo vydání ProFutura 1/007 specializované na téma Kvalita v sociálních službách, ve kterém byl publikován článek o projektu Plánování služby s klientem pro klíčové pracovníky * Článek v MF Dnes Střední Čechy ze dne V domě seniorů pomáhají dobrovolníci * V lednu 008 byl připraven článek pro Středočeské listy Středočeský kraj zvyšuje kvalitu poskytovaných sociálních služeb * Hestia připravila publikaci k modulu dobrovolnictví v domovech pro seniory * V květnu 008 vyšlo vydání ProFutura /008 specializované na projekty CEKAS, ve kterém vyšly články o aktivitách projektu Publicita B: Prezentace v rámci konferencí a seminářů * Projekt byl představen na konferenci Standardy kvality sociálních služeb v Jihočeském kraji konané v Českých Budějovicích * Projekt byl představen na Informačním setkání poskytovatelů sociálních služeb v regionu Rakovnicko konaném v Rakovníku. * Projekt byl představen na konferenci III. Hradecké dny sociální práce v Hradci Králové * V rámci projektu proběhl dne v Klášteře Na Slovanech Kulatý stůl k problematice kvality sociálních služeb poslání organizace, cíle služby, zodpovědnost zřizovatelů * se uskutečnilo další odborné setkání Kulatý stůl k problematice sociálních služeb plánování služby, příklady dobré praxe v Autoklubu ČR * byl projekt prezentován na konferenci České asociace sester v Psychiatrické léčebně Bohnice Publicita C: Průběžná prezentace projektu na webstránkách: Projekt byl průběžně prezentován na webových stránkách CEKAS. Odkaz na webové stránky CEKAS s podrobnými informacemi o projektu je umístěn na webových stránkách NVF a Středočeského kraje. Publicita D: Prezentace ESF Ve všech výše zmíněných aktivitách publicity je prezentován ESF podle stanovených pravidel a doporučení. Na webových stránkách jsou uvedena požadovaná loga. Požadovaná loga jsou používána na všech důležitých listinách rozesílaných v rámci projektu (pozvánky, programy, zápisy apod.). Z prostředků projektu byly dosud zakoupeny propagační předměty, které byly předávány účastníkům na workshopech. Na společných vzdělávacích akcích jsou viditelně umístěny vlajky EU a ČR. 6

7 . aktivita projektu VÝBĚR ÚCASTNÍKU A PŘÍPRAVA VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO PPP Cílem aktivity byl výběr vhodných účastníků do jednotlivých typů kurzů a vzdělávacích programů podle předem stanovených kriterií vypracovaných odborným týmem. 1) Výběr pracovníků pro kurz Plánování služby s klientem pro klíčové pracovníky 1. skupina klíčových pracovníků byla vybrána v září 006. Výběr prováděli ředitelé zařízení na základě stanovených kritérií. Každý domov mohl vybrat 1 skupinu klíčových pracovníků (cca 5-15 účastníků podle potřeb a možností jednotlivých poskytovatelů), tj. 8 skupin klíčových pracovníků. Nakonec bylo vybráno 94 pracovníků z 7 domovů. (Domov pro seniory Nové Strašecí procházel výměnou ředitele a výběr byl odložen).. skupina klíčových pracovníků navazovala na skupinu první a byla vybrána v září 007. Projektový tým se při výběru řídil postupem stanoveným pod dohodě s odborným garantem a lektory - plánovači tak, aby počet účastníků v jedné skupině v zařízení nepřesáhl 1 osob. Mezi účastníky byli zahrnuti také pracovníci středního či nižšího managementu, kteří rozdělují úkoly naplňující individuální plány pro konkrétní uživatele. Bylo vybráno 18 účastníků ve 8 domovech. Celkem bylo vybráno 61 účastníků klíčových pracovníků. ) Výběr pracovníků do kurzu pro střední a nižší management Z kapacitních důvodů byly naplánovány kurzy tak, aby své účastníky mohlo vyslat všech 8 domovů. Vícekapacitní domovy mohly přihlásit podle předem stanovených kritérií i dva účastníky. Účastníci 1. kurzu pro manažery byli vybráni do konce září 006. Ředitelé z 4 domovů přihlásili celkem 4 účastníků.. skupina kurzu pro manažery byla vybrána do konce srpna 007. Bylo přihlášeno účastníků ze 17 domovů. Celkem bylo vybráno 47 účastníků manažerů. ) Výběr. modul : Užitečná témata pro pracovníky v PP (září / 06 květen / 08) Výběr účastníků pro vzdělávací modul Užitečná témata pro pracovníky v přímé péči probíhal formou průběžného přihlašování k nabízeným konkrétním tématům až do května 008. CEKAS zasílal ředitelům nabídky témat. Zúčastnit se mohl kterýkoli pracovník domova. 7

8 4. aktivita projektu 1. MODUL: PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY S KLIENTEM PRO KLÍČOVÉ PRACOVNÍKY Cílem aktivity bylo v každém domově vyškolit skupinu klíčových pracovníků, kteří umí plánovat službu s klientem. Na 1. modulu spolupracovali kmenoví lektoři CEKAS - lektoři-plánovači vyškolení speciálně v metodě CEKAS pro individuální plánování služby s klientem garantované Mgr. M. Haiclem. S klíčovými pracovníky pracovalo 16 lektorů-plánovačů. Každému domovu byl přidělen lektor-plánovač a uskutečnil s vybranou skupinou klíčových pracovníků 4 setkání (celková časová dotace 0 hod) v rozmezí 6-7 měsíců. V každém zařízení se uskutečnily běhy vzdělávání klíčových pracovníků. Po dohodě mezi lektory a řediteli domovů se mohli klíčoví pracovníci z 1. skupiny účastnit schůzek. skupiny, dávat svým kolegům podporu a zároveň získávat od lektorů zpětnou vazbu ke svému pokračujícímu vytváření individuálních plánů pro konkrétní klienty. Po skončení obou běhů kurzu bude zhodnocen průběh vzdělávání a vyhodnocena účast na workshopech u celkem 61 klíčových pracovníků. Účastníci získají, pokud naplnili kriteria úspěšnosti, osvědčení o absolvování kurzu. Tento proces nebyl před konáním závěrečné konference ještě ukončen. Celkem uskutečnili lektoři-plánovači pro 1. skupinu ve 7 domovech cca 148 čtyř a šesti-hodinových setkání a pro. skupinu v 8 domovech 15 setkání. To představuje 00 setkání, ve kterých bylo klíčovým pracovníkům v domovech pro seniory ve Středočeském kraji věnováno cca hodin výcviku v plánování služby s klientem. Klíčoví pracovníci během té doby vypracovali na cca minimálně individuálních plánů pro konkrétní klienty. 8

9 5. aktivita projektu. MODUL: PODPORA STŘEDNÍHO A NIŽŠÍHO MANAGEMENTU Cílem aktivity bylo poskytnout podporu vrchním sestrám, staničním sestrám, vedoucím úseků a soc. pracovníkům na cestě zvyšování kvality a při řízení týmů. Kurz pro manažery sestával ze dvoudenních a jednodenních setkání v celkovém počtu 64 hodin. Po splnění stanovených kriterií (90% docházka, předložený esej, účast na závěrečném vyhodnocení) mohli účastnici získat plnohodnotné osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení s uvedeným procentem návštěvnosti kurzu. 1. kurz pro manažery: celkem 5 účastníků; 1 pracovnice ukončila pracovní poměr. 19 účastníků získalo osvědčení; 4 účastníci získali potvrzení. kurz pro manažery: celkem 4 účastníků; 1 pracovnice ukončila pracovní poměr. Do data konání závěrečné konference nebyl kurz vyhodnocen.. 6. aktivita projektu. MODUL: UŽITEČNÁ TÉMATA PRO PRACOVNÍKY V PŘÍMÉ PÉČI Cílem aktivity bylo průběžně nabízet otevřený systém přednášek, seminářů, workshopů na konkrétní témata, se kterými se pracovníci v přímé péči v praxi nejčastěji setkávají. Jednalo se o semináře na následující témata: 1. Standardy v kostce. Asertivita, schopnost prosadit se. Emoce v sociální práci 4. Ochrana práv osob 5. Vyhoření, stres 6. Duševní hygiena, práce s tělem 7. Hodnocení pracovníků 8. Sexualita seniorů 9. Inspekce kvality sociálních služeb 10. Supervize 11. Agresivita, práce s klientem s problematickým jednáním 1. Možnosti a limity práce se lidmi závislými na návykových látkách 1. Konflikty zájmů 14. VTI Komunikace jako nástroj zlepšení kvality péče o osoby s demencí 15. VTI - Komunikační dovednosti pracovníka na pozici středního a vyššího managementu v rezidenčních službách pro seniory 9

10 Semináře budou probíhat až do konce června 008, takže počet účastníků není definitivní. Celkem absolvovalo k užitečná témata 141 účastníků, konalo se celkem 66 akcí.. 7. aktivita projektu 4. MODUL - MANAGEMENT DOBROVOLNICTVÍ V ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (DODAVATEL) Cíle modulu: (1) Vytvoření dobrovolnických pro cca 0 DS, včetně vytvoření smluvního vztahu s těmito organizacemi () Vzdělávací kurzy pro koordinátory dobrovolníků určené vždy dvěma zástupcům domovů - klíčovým osobám: koordinátorovi-dobrovolníků a členovi managementu. () Realizace dobrovolnických programů v cca 15 domovech po dobu minimálně jednoho roku. (4) Průběžná supervize dobrovolníků a koordinátorů dobrovolníků a nezávislá externí evaluace všech realizovaných dobrovolnických programů. (5) Zpracování metodiky managementu dobrovolnictví: "Dobrovolnictví v zařízení sociálních služeb". Cíle se podařilo naplnit ve 1 vybraných domovech pro seniory.. VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA KMENOVÝCH LEKTORŮ Jsme si vědomi, že CEKAS není sám o sobě schopen kapacitně ani odborně pokrýt všechny lektorské potřeby, které na nás realizované kurzy kladou. Z tohoto důvodu si velmi vážíme navázané spolupráce s odborníky z praxe, kteří se stali kmenovými lektory CEKAS. Naše spolupráce s těmito lidmi je dlouhodobá, založená na vzájemné důvěře, podpoře, odbornosti a lidském přístupu k účastníkům kurzů. Nasazení a práci lektorů v terénu se snažíme vyvážit zázemím, které jim umožňuje soustředit se zejména na kvalitu vzdělávání a flexibilitu, která je v kontaktu s praxí sociálních služeb nezbytná. V posledních dvou letech se v rámci projektových aktivit věnujeme také vzdělávání našich lektorů. Osvědčil se systém pravidelných výjezdních setkání mimo Prahu, která jsou dvou i více-denní. Protože se lektoři v průběhu realizovaných vzdělávacích aktivit nemají možnost vzájemně setkat, ukazují se tyto příležitosti jako vhodné pro upevňování společenských vazeb a posilování týmové vědomí celé skupiny. Kromě odborných informací je jim při výjezdech poskytována supervizní podpora odborného garanta. Shledáváme, že je 10

11 nezbytné slaďovat proces, kdy velký počet lektorů vzdělává stovky frekventantů kurzů a výstupy i průběh vzdělávání musí být harmonizované. Metodickou podporu jsme připraveni poskytnou lektorům, kdykoli si to situace žádá. HLAVNÍ PRINCIPY LEKTORSKÉHO TÝMU CEKAS PROVÁZENÍ ZAMĚŘENÍ NA PROCES (CESTA JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ CÍL) PARTNERSTVÍ SPOLUPRÁCE (I V TÝMU LEKTORŮ) RESPEKTOVÁNÍ POTŘEB DŮVĚRA ZAPOJENÍ KREATIVITY ČASOVÝ REALIZMUS SUPERVIZNÍ PODPORA SLABÝCH ČLÁNKŮ POSUN OD PÉČE K PODPOŘE Neméně důležitou oblastí spolupráce s našimi odborníky z praxe je pole veřejné diskuze o kvalitě sociálních služeb. Kmenoví lektoři se pod hlavičkou CEKAS aktivně účastní tzv. kulatých stolů, figurují v pracovních skupinách pod záštitou MPSV k druhovým standardům, k Metodice zavádění standardů kvality sociálních služeb, k Metodice inspekcí apod. I v těchto otázkách považujeme za přínosné, slaďování výkladu standardů a přístupů ke kvalitě v sociálních službách mezi lektory a CEKAS navzájem. Rovnocenný přístup je přínosem nejen pro lektory, ale zejména pro nás, kteří dostáváme zpětnou vazbu prostřednictvím lektorů z terénu. 11

12 Přílohy Výsledky hodnotících anketek z kurzu pro střední a nižší management Otázky z anketky: 1. Jak potřebné pro Vás bylo téma?. Jak byla naplněna Vaše očekávání?. Jak prakticky využijete získané znalosti a dovednosti? 4. Jaké je Vaše hodnocení lektorů? 5. Jak hodnotíte použité vzdělávací metody? 6. Jak Vás workshop motivoval k naplňování standardů? Hodnotící škála známek: -/ -/ -1/ 0/ 1/ / Vyhodnocení pracovní skupiny 1 (7 jednodenních setkání a 1 dvoudenní) Typologie pracovníků; styly řízení; standard č. Neverb. komunikace; role managera; vedení dialogu WORKSHOP 1: Průměrné známky ( = nejvyšší známka) WORKSHOP ( = nejvyšší známka),8,6,4, Řada1,,1,4,84,4,8,8,6,4, Řada1,,,05,8,5,09 Standard č. ; tým a týmové role Standard č. 15 WORKSHOP ( = nejvyšší známka) WORKSHOP 4 ( = nejvyšší známka),8,6,4, Řada1,41,45,7,68,59,41,8,6,4, Řada1,95,9,9,85 1

13 Komunikace; standard č. 15 Standard č. 5 Ind. plánování služby WORKSHOP 5 ( = nejvyšší známka) WORKSHOP 6 ( = nejvyšší známka),8,6,4, Řada1,79,68,4,79,68,68,8,6,4, Řada1,65,65,5,9,8,75 Personální standardy č. 9 a 10 Plánování služ. s nekomunik. klientem; restriktivní opatření; motivace pracovníků WORKSHOP 7 ( = nejvyšší známka) WORKSHOP 8 ( = nejvyšší známka),8,6,4, Řada1,55,55,4,8,8,45,8,6,4, Řada1,9,9,85,9,86,9 Vyhodnocení pracovní skupiny ( jednodenních setkání a dvoudenní) - hodnocení jsou ze dvoudenních setkání Úvod do standardů; asertivita; management změn WORKSHOP 1 ( = nejvyšší známka) Intervize; styly řízení; tým a týmové role WORKSHOP ( = nejvyšší známka),8,6,4, Řada1,4,47,1,79,5,68,8,6,4, Řada1,1,6,6,57,5,1 1

14 Péče o sebe; komunikace; manipulace; standard č. 5 WORKSHOP ( = nejvyšší známka),8,6,4, Řada1,69,75,56,94,88,44 14

15 PODĚKOVÁNÍ Projektový tým děkuje za vstřícnou a profesionální spolupráci a podporu odpovědným pracovníkům Krajského úřadu Středočeského kraje, především: Mgr. Radimu Gabrielovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a Mgr. Romaně Kulichové, vedoucí oddělení sociálních věcí. Projektový tým děkuje všem účastnicím a účastníkům kurzů za jejich aktivní přístup, důvěru a otevřenost, které v průběhů vzdělávacích akcí projevovali a které jsme s nimi s velkou odpovědností a pokorou sdíleli. Projektový tým děkuje také ostatním spolupracovnicím týmu CEKAS za jejich pomoc při realizaci projektu a vedení Národního vzdělávacího fondu za důvěru a podporu, kterou nám při práci na projektu věnovalo. V Praze,. června 008 Projektový tým CEKAS-NVF 15

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI ZAČÁTEK Slavnostní zahájení 20.5.2003. Cílem kpss je zajistit dostupné sociální služby pro lidi, kteří je opravdu potřebují. Motto: Komunitním plánováním

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

Informace o ukončení projektu. Název projektu: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů

Informace o ukončení projektu. Název projektu: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/66.00187 Zahájení projektu: 1.6.2011 Ukončení projektu: 30.11.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Úvodní konference k projektům Krajský úřad LK

Úvodní konference k projektům Krajský úřad LK Úvodní konference k projektům 24. 5. 2017 Krajský úřad LK Prezentace projektu Nastavení systémové podpory rodin v Libereckém kraji Individuální projekt realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost,

Více

Základní znalosti pro pracovníky ITP

Základní znalosti pro pracovníky ITP Závěrečná zpráva z realizace e-learningového ho programu Základní znalosti pro pracovníky ITP 1. E-learningový program Základní znalosti pro pracovníky ITP Základní charakteristika programu, jako garant

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

Projekt EDUNET průběžná zpráva o stavu projektu období leden červen 2006

Projekt EDUNET průběžná zpráva o stavu projektu období leden červen 2006 Projekt EDUNET, průběžná zpráva 1.-6.2006 str. 1/6 Projekt EDUNET průběžná zpráva o stavu projektu období leden červen 2006 1. Popis výchozího stavu 2. Požadovaný cílový stav k 30. 6. 2006 3. Plnění projektu:

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol Institut komunitního rozvoje Základní informace o projektu Projekt je podpořen z OP LZZ, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Grantový projekt Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany Krajského úřadu Libereckého kraje Základní informace k projektu

Grantový projekt Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany Krajského úřadu Libereckého kraje Základní informace k projektu Grantový projekt Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany Krajského úřadu Libereckého kraje Základní informace k projektu Termín realizace a financování projektu Termín realizace projektu:

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Podpora zavádění standardů podpory zdraví a ukazatelů kvality ve zdravotnických zařízeních podle manuálu EU WHO EUR/06/5064214 jako jeden z nástrojů prevence nežádoucích událostí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Název operačního programu: : OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Název výzvy: Školení

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Kulatý stůl V Českých Budějovicích 10. prosince 2012 Plánování sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje Plánování sociálních služeb na úrovni Jihočeského

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Litoměřice, 16. března 2016 www.zdravamesta.cz/js2016 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Závěrečné hodnocení plnění veřejné zakázky

Závěrečné hodnocení plnění veřejné zakázky Veřejná zakázka: Skupinové supervize a logistické zajištění dvou seminářů pro inspektory sociálních a specializované odborníky inspektory kvality sociálních Závěrečné hodnocení plnění veřejné zakázky Společnost

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace:

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace: Verze 0.4 Příručka pro realizátory vzdělávacích aktivit Datum aktualizace: 31.3.2011 Obsah Podmínky pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu... 3 Povinnosti pro realizátory vzdělávacích

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti

Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE Naším posláním

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. V ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. V ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. V ZE DNE 07. 02. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Stručná charakteristika projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Základní informace o DRING Consulting Zkušenosti v oblasti grantového a dotačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výuka managerských, prodejních a lektorských dovedností a průmyslového inženýrství pracovníků VEBA, textilní závody a.s. Identifikační údaje : Zadavatel (název

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+ 1. Úvodní slovo - Ing. Petr Navrátil,

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo:

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA STANDARD Č. 10: ZÁVAZNÉ PRO: Profesní rozvoj zaměstnanců všechny zaměstnance sociální služby studenty odborné praxe, dobrovolníky, praktikanty ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: kolektiv zaměstnanců Bc. Miroslav Nosek

Více

XV / Zajištění kvality sociální služby

XV / Zajištění kvality sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE XV / Zajištění kvality

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Instand o.s., Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách OBSAH: 1. PŘEDSTAVENÍ O.S INSTAND, SHRNUTÍ ROKU 2008... 2 1.1 POSLÁNÍ A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Strana 1 (celkem 6)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Strana 1 (celkem 6) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příprava akreditovaného vzdělávacího programu a materiálů, vzdělávání vedoucích pracovníků škol v komunikačních a řídících dovednostech Strana 1 Obsah 1. Název zakázky 2. Zadavatel

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

STANDARD 6 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

STANDARD 6 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ KRITÉRIUM 6A STANDARD 6 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu sociálně-právní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Zvládání námitek v obchodním jednání

Zpráva vyhodnocení kurzu Zvládání námitek v obchodním jednání Zpráva vyhodnocení kurzu Zvládání námitek v obchodním jednání Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici Mgr. Miroslava Kouřilová V roce 2012 bylo našemu zařízení nabídnuto v rámci gerontologické

Více

Implementační plán aktivit

Implementační plán aktivit Implementační plán aktivit Implementační plán aktivit vychází z 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 2015 (dále jen Komunitní plán), který byl zpracován v rámci

Více

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Interaktivní komunikační dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE

Více

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy:

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Projekt: Cesta rozvoje středních škol v JmK CZ.1.07/1.3.10/02.0041 název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Počáteční vzdělávání číslo oblasti podpory: 7.1.3 název

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Závěr projektu - požadavky na součinnost Ing. Ivan Stuchlík Manažer projektu 16.6.2015 1. Dokončení nákupů SW a příslušenství

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze: 01 Zpracovala: Bc. Petra Podzimková, Výkonná manažerka projektu Schválila: Řídící skupina Rozvojového plánování sociálních služeb České

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více