Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji"

Transkript

1 Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Informace o průběhu projektu Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji pro účastnííky ZÁVĚREČNÉ PRACOVNÍ KONFERENCE při Národním vzdělávacím fondu, o.p.s. (dále jen CEKAS) předložilo do Evropského sociálního fondu, Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření.1 grantovou žádost Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji. Projekt byl vybrán k financování a svými aktivitami doplnil projekt realizovaný v letech Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji. Národní vzdělávací fond, o. p.s., Opletalova 5, Praha 1

2 Hlavní cíle projektu Naplněním specifických cílů - hl. rozšířením vzdělávacích aktivit na pracovníky v přímé péči - zajistit ve Středočeském kraji poskytování kvalitních sociálních služeb uživatelům v 8 domovech pro seniory v souladu se standardy kvality. Specifické cíle Připravit jednotlivé poskytovatele co nejkomplexněji na očekávaný proces registrací a inspekcí. Dosáhnout,aby poskytovatelé postupně přijali konkrétní opatření pro naplňování standardů kvality v sociálních službách. Dopracovat zahájený systém vzdělávání ve Středočeském kraji do systému komplexního, který zahrne vedoucí pracovníky organizací, střední a nižší management a pracovníky v přímé práci. Zavést do vybraných domovů management dobrovolnictví. Vypracovat cca 760 individuálních plánů služeb pro konkrétní uživatele v 8 domovech.

3 Klíčové aktivity 1. MODUL: Plánování služby s klientem pro klíčové pracovníky Cíl: vzdělávací aktivity pro každé zařízení: workshopy přímo navazující na vzdělávání v rámci probíhajícího projektu z 1. výzvy OP RLZ; supervizní schůzky; podporující setkání - lektor + klíčový pracovník + klient. MODUL: Podpora středního a nižšího managementu Cíl: poskytnout podporu vrchním sestrám, staničním sestrám, vedoucím úseku a sociálním pracovníkům na cestě zvyšování kvality a při řízení týmů.. MODUL: Užitečná témata pro pracovníky v PP Cíl: poskytnutí otevřeného systému přednášek, seminářů a besed na konkrétní témata, se kterými se pracovníci v praxi nejčastěji setkávají. (např. moc, hranice, ochrana práv klientů, dobrovolníci, komunikace, emoce atd.) 4. MODUL: "Management dobrovolnictví " Cíl: vytvoření systémů dobrovolnické pomoci ve vybraných domovech tak, aby se stal integrální součástí činnosti organizací a přispěl ke zvýšení kvality služeb. Cílové skupiny 1) Střední a nižší management: střední zdravotničtí pracovníci (vrchní a staniční sestry) ) Nižší zdravotničtí pracovníci ) Pomocní zdravotničtí pracovníci 4) Sociální pracovníci 5) Pracovníci v přímé práci Doba realizace 1. července června 008

4 Projektový a lektorský tým Projektový tým Mgr. Martin Haicl, odborný garant PhDr. Irena Tomešová, vedoucí projektu Mgr. Zora Fídlerová,, vedoucí 1. vzděl. modulu PhDr.. Lída Sazimová, vedoucí. vzděl. modulu Mgr. Martina Zahradníková, projektová manažerka a vedoucí. vzděl. modulu Ing. Martin Darmovzal, ekonom projektu Odpovědní pracovníci KÚ Mgr. Radim Gabriel Mgr. Romana Kulichová Lektorský tým pro kurz plánování služby Mgr. Martin Haicl; Kateřina Balická; Mgr. Lucie Bicková; Mgr. Hana Bartoníčková; Zuzana Hazan; Bc. Dana Hrdinová; Mgr. Miroslava Krajčírová; Jan Fr. Krupa; PhDr. Dagmar Krutilová; Mgr. Hana Mazalová; Eva Medková; Mgr. Eva Pilařová; Bc. Miloslav Pípal; Ing. Eva Rovná; Iveta Šůstková; Mgr. Dana Šedivá; PaedDr. Blanka Veškrnová; Mgr. Marcela Vítová Lektoři užitečných témat Mgr. Martina Chlápková; Mgr. Martin Haicl, Mgr. Dana Šedivá, Mgr. Lucie Bicková, Bc. Dana Hrdinová, Ing. Eva Rovná, Bc. Pavla Zárybnická, PhDr. Bohumila Baštecká, Jan František Krupa, Iveta Šůstková, PaedDr. Blanka Veškrnová, Mgr. Eva Pilařová, Mgr. Marcela Vítová, PaedDr. Petr Matuška 4

5 1. aktivita projektu ŘÍZENÍ PROJEKTU Řízení projektu probíhalo po celou dobu realizace následovně: (A) Zahájení projektu proběhlo formou: (i) Schůzky projektového týmu s organizací Hestia, o.s. - dodavatelem modulu 4 Management dobrovolnictví, který byl vybrán v zadávacím řízení. Byl dohodnut způsob komunikace a spolupráce pro průběh celého projektu. Byla uzavřena Smlouva o realizaci veřejné zakázky Management dobrovolnictví v zařízení sociálních služeb. (ii) Výjezdního pracovní setkání projektového týmu a lektorského týmu v Javorníku u Čerčan. Zúčastnilo se 6 členů projektového týmu a 10 kmenových lektorů CEKAS. Byly stanoveny a detailizovány úkoly a odpovědnosti členů projektového týmu a byl projednán a schválen Manuál lektorského týmu pro kurz individuálního plánování služby. (B) Pravidelné schůzky projektového týmu a Rady projektu: Proběhlo 6 schůzek projektového týmu, 8 schůzek s odborným garantem projektu a 1 schůzek Odborné rady zastoupené odpovědnými pracovníky Krajského úřadu. (C) Monitorování a hodnocení probíhalo: (i) Prostřednictvím otevřené zpětné vazby na závěr každé vzdělávací akce. Jde o závěrečné kolečko, kdy se k průběhu akce vyjádří každý účastník. Pokud byly vzneseny nějaké připomínky či potřeby, byly manažerem akce zaznamenány a řešeny s odborným garantem či lektorem vzdělávacího kurzu, popř. při nejbližší příležitosti na schůzce se členy daného projektového týmu. (ii) Prostřednictvím hodnotících anketek. Tyto anketky byly předkládány účastníkům na každé jednotlivé akci. Pokud se jednalo o jiné, než jednorázové akce (např. střednědobé kurzy), byly anketky vyhodnocovány vždy pro každou jednotlivou akci, a poté souhrnně pro celý kurz. (Postup: na každém setkání odpovídali účastníci v anketce na 6 otázek a hodnotili známkami na škále nejhorší = až nejlepší = +. Četnost odpovědí se uvádí v procentech.) (iii) Prostřednictvím práce odborného garanta/supervizora (iv) Prostřednictvím prezenčních listin z jednotlivých akcí (v) Prostřednictvím vypracovávání průběžných zpráv a závěrečné zprávy (vi) Prostřednictvím finančního auditu na závěr projektu (vi) Spokojenost partnera - Středočeského kraje bude na závěr projektu zjištěna prostřednictvím evaluačního dotazníku Zpětná vazba partnerů a zákazníků na činnost NVF-CEKAS. (Postup: partner/ zákazník odpovídá na 10 otázek, např.: Sdílení informací a komunikace pracovníků CEKAS s partnery; Schopnost pracovníků CEKAS dospět ke vzájemné dohodě s partnery; Vstřícný přístup pracovníků CEKAS (ochota, příjemné vystupování, zájem na zpětné vazbě, pozitivní atmosféra); Řešení závažnějších či krizových situací pracovníky CEKAS; Pracovní nasazení pracovníků CEKAS (včasné plnění úkolů, spolehlivost, dosažitelnost) apod. 5

6 . aktivita projektu PUBLICITA Publicita A: Články o projektu v tisku * Tisková zpráva ze dne Semináře v domovech pro seniory zpráva byla zaslána ČTK a zveřejněna na webových stránkách NVF a CEKAS * V květnu 007 vyšlo vydání ProFutura 1/007 specializované na téma Kvalita v sociálních službách, ve kterém byl publikován článek o projektu Plánování služby s klientem pro klíčové pracovníky * Článek v MF Dnes Střední Čechy ze dne V domě seniorů pomáhají dobrovolníci * V lednu 008 byl připraven článek pro Středočeské listy Středočeský kraj zvyšuje kvalitu poskytovaných sociálních služeb * Hestia připravila publikaci k modulu dobrovolnictví v domovech pro seniory * V květnu 008 vyšlo vydání ProFutura /008 specializované na projekty CEKAS, ve kterém vyšly články o aktivitách projektu Publicita B: Prezentace v rámci konferencí a seminářů * Projekt byl představen na konferenci Standardy kvality sociálních služeb v Jihočeském kraji konané v Českých Budějovicích * Projekt byl představen na Informačním setkání poskytovatelů sociálních služeb v regionu Rakovnicko konaném v Rakovníku. * Projekt byl představen na konferenci III. Hradecké dny sociální práce v Hradci Králové * V rámci projektu proběhl dne v Klášteře Na Slovanech Kulatý stůl k problematice kvality sociálních služeb poslání organizace, cíle služby, zodpovědnost zřizovatelů * se uskutečnilo další odborné setkání Kulatý stůl k problematice sociálních služeb plánování služby, příklady dobré praxe v Autoklubu ČR * byl projekt prezentován na konferenci České asociace sester v Psychiatrické léčebně Bohnice Publicita C: Průběžná prezentace projektu na webstránkách: Projekt byl průběžně prezentován na webových stránkách CEKAS. Odkaz na webové stránky CEKAS s podrobnými informacemi o projektu je umístěn na webových stránkách NVF a Středočeského kraje. Publicita D: Prezentace ESF Ve všech výše zmíněných aktivitách publicity je prezentován ESF podle stanovených pravidel a doporučení. Na webových stránkách jsou uvedena požadovaná loga. Požadovaná loga jsou používána na všech důležitých listinách rozesílaných v rámci projektu (pozvánky, programy, zápisy apod.). Z prostředků projektu byly dosud zakoupeny propagační předměty, které byly předávány účastníkům na workshopech. Na společných vzdělávacích akcích jsou viditelně umístěny vlajky EU a ČR. 6

7 . aktivita projektu VÝBĚR ÚCASTNÍKU A PŘÍPRAVA VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO PPP Cílem aktivity byl výběr vhodných účastníků do jednotlivých typů kurzů a vzdělávacích programů podle předem stanovených kriterií vypracovaných odborným týmem. 1) Výběr pracovníků pro kurz Plánování služby s klientem pro klíčové pracovníky 1. skupina klíčových pracovníků byla vybrána v září 006. Výběr prováděli ředitelé zařízení na základě stanovených kritérií. Každý domov mohl vybrat 1 skupinu klíčových pracovníků (cca 5-15 účastníků podle potřeb a možností jednotlivých poskytovatelů), tj. 8 skupin klíčových pracovníků. Nakonec bylo vybráno 94 pracovníků z 7 domovů. (Domov pro seniory Nové Strašecí procházel výměnou ředitele a výběr byl odložen).. skupina klíčových pracovníků navazovala na skupinu první a byla vybrána v září 007. Projektový tým se při výběru řídil postupem stanoveným pod dohodě s odborným garantem a lektory - plánovači tak, aby počet účastníků v jedné skupině v zařízení nepřesáhl 1 osob. Mezi účastníky byli zahrnuti také pracovníci středního či nižšího managementu, kteří rozdělují úkoly naplňující individuální plány pro konkrétní uživatele. Bylo vybráno 18 účastníků ve 8 domovech. Celkem bylo vybráno 61 účastníků klíčových pracovníků. ) Výběr pracovníků do kurzu pro střední a nižší management Z kapacitních důvodů byly naplánovány kurzy tak, aby své účastníky mohlo vyslat všech 8 domovů. Vícekapacitní domovy mohly přihlásit podle předem stanovených kritérií i dva účastníky. Účastníci 1. kurzu pro manažery byli vybráni do konce září 006. Ředitelé z 4 domovů přihlásili celkem 4 účastníků.. skupina kurzu pro manažery byla vybrána do konce srpna 007. Bylo přihlášeno účastníků ze 17 domovů. Celkem bylo vybráno 47 účastníků manažerů. ) Výběr. modul : Užitečná témata pro pracovníky v PP (září / 06 květen / 08) Výběr účastníků pro vzdělávací modul Užitečná témata pro pracovníky v přímé péči probíhal formou průběžného přihlašování k nabízeným konkrétním tématům až do května 008. CEKAS zasílal ředitelům nabídky témat. Zúčastnit se mohl kterýkoli pracovník domova. 7

8 4. aktivita projektu 1. MODUL: PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY S KLIENTEM PRO KLÍČOVÉ PRACOVNÍKY Cílem aktivity bylo v každém domově vyškolit skupinu klíčových pracovníků, kteří umí plánovat službu s klientem. Na 1. modulu spolupracovali kmenoví lektoři CEKAS - lektoři-plánovači vyškolení speciálně v metodě CEKAS pro individuální plánování služby s klientem garantované Mgr. M. Haiclem. S klíčovými pracovníky pracovalo 16 lektorů-plánovačů. Každému domovu byl přidělen lektor-plánovač a uskutečnil s vybranou skupinou klíčových pracovníků 4 setkání (celková časová dotace 0 hod) v rozmezí 6-7 měsíců. V každém zařízení se uskutečnily běhy vzdělávání klíčových pracovníků. Po dohodě mezi lektory a řediteli domovů se mohli klíčoví pracovníci z 1. skupiny účastnit schůzek. skupiny, dávat svým kolegům podporu a zároveň získávat od lektorů zpětnou vazbu ke svému pokračujícímu vytváření individuálních plánů pro konkrétní klienty. Po skončení obou běhů kurzu bude zhodnocen průběh vzdělávání a vyhodnocena účast na workshopech u celkem 61 klíčových pracovníků. Účastníci získají, pokud naplnili kriteria úspěšnosti, osvědčení o absolvování kurzu. Tento proces nebyl před konáním závěrečné konference ještě ukončen. Celkem uskutečnili lektoři-plánovači pro 1. skupinu ve 7 domovech cca 148 čtyř a šesti-hodinových setkání a pro. skupinu v 8 domovech 15 setkání. To představuje 00 setkání, ve kterých bylo klíčovým pracovníkům v domovech pro seniory ve Středočeském kraji věnováno cca hodin výcviku v plánování služby s klientem. Klíčoví pracovníci během té doby vypracovali na cca minimálně individuálních plánů pro konkrétní klienty. 8

9 5. aktivita projektu. MODUL: PODPORA STŘEDNÍHO A NIŽŠÍHO MANAGEMENTU Cílem aktivity bylo poskytnout podporu vrchním sestrám, staničním sestrám, vedoucím úseků a soc. pracovníkům na cestě zvyšování kvality a při řízení týmů. Kurz pro manažery sestával ze dvoudenních a jednodenních setkání v celkovém počtu 64 hodin. Po splnění stanovených kriterií (90% docházka, předložený esej, účast na závěrečném vyhodnocení) mohli účastnici získat plnohodnotné osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení s uvedeným procentem návštěvnosti kurzu. 1. kurz pro manažery: celkem 5 účastníků; 1 pracovnice ukončila pracovní poměr. 19 účastníků získalo osvědčení; 4 účastníci získali potvrzení. kurz pro manažery: celkem 4 účastníků; 1 pracovnice ukončila pracovní poměr. Do data konání závěrečné konference nebyl kurz vyhodnocen.. 6. aktivita projektu. MODUL: UŽITEČNÁ TÉMATA PRO PRACOVNÍKY V PŘÍMÉ PÉČI Cílem aktivity bylo průběžně nabízet otevřený systém přednášek, seminářů, workshopů na konkrétní témata, se kterými se pracovníci v přímé péči v praxi nejčastěji setkávají. Jednalo se o semináře na následující témata: 1. Standardy v kostce. Asertivita, schopnost prosadit se. Emoce v sociální práci 4. Ochrana práv osob 5. Vyhoření, stres 6. Duševní hygiena, práce s tělem 7. Hodnocení pracovníků 8. Sexualita seniorů 9. Inspekce kvality sociálních služeb 10. Supervize 11. Agresivita, práce s klientem s problematickým jednáním 1. Možnosti a limity práce se lidmi závislými na návykových látkách 1. Konflikty zájmů 14. VTI Komunikace jako nástroj zlepšení kvality péče o osoby s demencí 15. VTI - Komunikační dovednosti pracovníka na pozici středního a vyššího managementu v rezidenčních službách pro seniory 9

10 Semináře budou probíhat až do konce června 008, takže počet účastníků není definitivní. Celkem absolvovalo k užitečná témata 141 účastníků, konalo se celkem 66 akcí.. 7. aktivita projektu 4. MODUL - MANAGEMENT DOBROVOLNICTVÍ V ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (DODAVATEL) Cíle modulu: (1) Vytvoření dobrovolnických pro cca 0 DS, včetně vytvoření smluvního vztahu s těmito organizacemi () Vzdělávací kurzy pro koordinátory dobrovolníků určené vždy dvěma zástupcům domovů - klíčovým osobám: koordinátorovi-dobrovolníků a členovi managementu. () Realizace dobrovolnických programů v cca 15 domovech po dobu minimálně jednoho roku. (4) Průběžná supervize dobrovolníků a koordinátorů dobrovolníků a nezávislá externí evaluace všech realizovaných dobrovolnických programů. (5) Zpracování metodiky managementu dobrovolnictví: "Dobrovolnictví v zařízení sociálních služeb". Cíle se podařilo naplnit ve 1 vybraných domovech pro seniory.. VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA KMENOVÝCH LEKTORŮ Jsme si vědomi, že CEKAS není sám o sobě schopen kapacitně ani odborně pokrýt všechny lektorské potřeby, které na nás realizované kurzy kladou. Z tohoto důvodu si velmi vážíme navázané spolupráce s odborníky z praxe, kteří se stali kmenovými lektory CEKAS. Naše spolupráce s těmito lidmi je dlouhodobá, založená na vzájemné důvěře, podpoře, odbornosti a lidském přístupu k účastníkům kurzů. Nasazení a práci lektorů v terénu se snažíme vyvážit zázemím, které jim umožňuje soustředit se zejména na kvalitu vzdělávání a flexibilitu, která je v kontaktu s praxí sociálních služeb nezbytná. V posledních dvou letech se v rámci projektových aktivit věnujeme také vzdělávání našich lektorů. Osvědčil se systém pravidelných výjezdních setkání mimo Prahu, která jsou dvou i více-denní. Protože se lektoři v průběhu realizovaných vzdělávacích aktivit nemají možnost vzájemně setkat, ukazují se tyto příležitosti jako vhodné pro upevňování společenských vazeb a posilování týmové vědomí celé skupiny. Kromě odborných informací je jim při výjezdech poskytována supervizní podpora odborného garanta. Shledáváme, že je 10

11 nezbytné slaďovat proces, kdy velký počet lektorů vzdělává stovky frekventantů kurzů a výstupy i průběh vzdělávání musí být harmonizované. Metodickou podporu jsme připraveni poskytnou lektorům, kdykoli si to situace žádá. HLAVNÍ PRINCIPY LEKTORSKÉHO TÝMU CEKAS PROVÁZENÍ ZAMĚŘENÍ NA PROCES (CESTA JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ CÍL) PARTNERSTVÍ SPOLUPRÁCE (I V TÝMU LEKTORŮ) RESPEKTOVÁNÍ POTŘEB DŮVĚRA ZAPOJENÍ KREATIVITY ČASOVÝ REALIZMUS SUPERVIZNÍ PODPORA SLABÝCH ČLÁNKŮ POSUN OD PÉČE K PODPOŘE Neméně důležitou oblastí spolupráce s našimi odborníky z praxe je pole veřejné diskuze o kvalitě sociálních služeb. Kmenoví lektoři se pod hlavičkou CEKAS aktivně účastní tzv. kulatých stolů, figurují v pracovních skupinách pod záštitou MPSV k druhovým standardům, k Metodice zavádění standardů kvality sociálních služeb, k Metodice inspekcí apod. I v těchto otázkách považujeme za přínosné, slaďování výkladu standardů a přístupů ke kvalitě v sociálních službách mezi lektory a CEKAS navzájem. Rovnocenný přístup je přínosem nejen pro lektory, ale zejména pro nás, kteří dostáváme zpětnou vazbu prostřednictvím lektorů z terénu. 11

12 Přílohy Výsledky hodnotících anketek z kurzu pro střední a nižší management Otázky z anketky: 1. Jak potřebné pro Vás bylo téma?. Jak byla naplněna Vaše očekávání?. Jak prakticky využijete získané znalosti a dovednosti? 4. Jaké je Vaše hodnocení lektorů? 5. Jak hodnotíte použité vzdělávací metody? 6. Jak Vás workshop motivoval k naplňování standardů? Hodnotící škála známek: -/ -/ -1/ 0/ 1/ / Vyhodnocení pracovní skupiny 1 (7 jednodenních setkání a 1 dvoudenní) Typologie pracovníků; styly řízení; standard č. Neverb. komunikace; role managera; vedení dialogu WORKSHOP 1: Průměrné známky ( = nejvyšší známka) WORKSHOP ( = nejvyšší známka),8,6,4, Řada1,,1,4,84,4,8,8,6,4, Řada1,,,05,8,5,09 Standard č. ; tým a týmové role Standard č. 15 WORKSHOP ( = nejvyšší známka) WORKSHOP 4 ( = nejvyšší známka),8,6,4, Řada1,41,45,7,68,59,41,8,6,4, Řada1,95,9,9,85 1

13 Komunikace; standard č. 15 Standard č. 5 Ind. plánování služby WORKSHOP 5 ( = nejvyšší známka) WORKSHOP 6 ( = nejvyšší známka),8,6,4, Řada1,79,68,4,79,68,68,8,6,4, Řada1,65,65,5,9,8,75 Personální standardy č. 9 a 10 Plánování služ. s nekomunik. klientem; restriktivní opatření; motivace pracovníků WORKSHOP 7 ( = nejvyšší známka) WORKSHOP 8 ( = nejvyšší známka),8,6,4, Řada1,55,55,4,8,8,45,8,6,4, Řada1,9,9,85,9,86,9 Vyhodnocení pracovní skupiny ( jednodenních setkání a dvoudenní) - hodnocení jsou ze dvoudenních setkání Úvod do standardů; asertivita; management změn WORKSHOP 1 ( = nejvyšší známka) Intervize; styly řízení; tým a týmové role WORKSHOP ( = nejvyšší známka),8,6,4, Řada1,4,47,1,79,5,68,8,6,4, Řada1,1,6,6,57,5,1 1

14 Péče o sebe; komunikace; manipulace; standard č. 5 WORKSHOP ( = nejvyšší známka),8,6,4, Řada1,69,75,56,94,88,44 14

15 PODĚKOVÁNÍ Projektový tým děkuje za vstřícnou a profesionální spolupráci a podporu odpovědným pracovníkům Krajského úřadu Středočeského kraje, především: Mgr. Radimu Gabrielovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a Mgr. Romaně Kulichové, vedoucí oddělení sociálních věcí. Projektový tým děkuje všem účastnicím a účastníkům kurzů za jejich aktivní přístup, důvěru a otevřenost, které v průběhů vzdělávacích akcí projevovali a které jsme s nimi s velkou odpovědností a pokorou sdíleli. Projektový tým děkuje také ostatním spolupracovnicím týmu CEKAS za jejich pomoc při realizaci projektu a vedení Národního vzdělávacího fondu za důvěru a podporu, kterou nám při práci na projektu věnovalo. V Praze,. června 008 Projektový tým CEKAS-NVF 15

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Základní informace o DRING Consulting Zkušenosti v oblasti grantového a dotačního

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Principy Strukturálních fondů EU Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.3.08.4/0001 Příjemce Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Závěr projektu - požadavky na součinnost Ing. Ivan Stuchlík Manažer projektu 16.6.2015 1. Dokončení nákupů SW a příslušenství

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31 Příloha č. 3 Příloha k závěrečné zprávě projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0276 Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Zpráva o hodnocení pracovníka Ing. Josef Novák. 360 zpětná vazba pro střední úroveň řízení. Soubor dotazníků a metodických doporučení.

Zpráva o hodnocení pracovníka Ing. Josef Novák. 360 zpětná vazba pro střední úroveň řízení. Soubor dotazníků a metodických doporučení. Zpráva o hodnocení pracovníka Ing. Josef Novák 360 zpětná vazba pro střední úroveň řízení. Soubor dotazníků a metodických doporučení. Za období 2011 byl pracovník hodnocen celkem 5 hodnotiteli Souhrnný

Více

8. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1. 11. 2014-28. 2. 2015

8. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1. 11. 2014-28. 2. 2015 Číslo výzvy: 76 Název globálního grantu: rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života Název oblasti podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení Zpráva o činnosti Asociace 2008 2010 Úkoly APIC na rok 2008 2010 dané valnou hromadou APIC konanou dne 22. 10. 2008 1. SW pro IC V průběhu

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení na služby v rámci projektu Hospodárné a odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude financován ze zdrojů EU "Poradenství

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Závěrečná zpráva z realizace projektu. Vytvoření a ověření programu vzdělávání lektorů specializačního vzdělávání dospělých CZ.1.07/3.2.04/04.

Závěrečná zpráva z realizace projektu. Vytvoření a ověření programu vzdělávání lektorů specializačního vzdělávání dospělých CZ.1.07/3.2.04/04. Závěrečná zpráva z realizace projektu Vytvoření a ověření programu vzdělávání lektorů specializačního vzdělávání dospělých CZ.1.07/3.2.04/04.0027 Příjemce: Počítačová služba s.r.o. IČ: 258 84 735 TENTO

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Příprava projektů EPC Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012 Proces přípravy a

Více

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00443 Preambule Tato Zadávací dokumentace

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.3.02/02.0002 Název projektu Podpora ICT vzdělávání v regionu Moravských Budějovic

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy 12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/3.1.01.3/3298 Příjemce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Název

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů Příloha č. 4 Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů (Interní dokument Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež a Kontrolní komise, který upravuje postup kontrolní komise

Více

Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA

Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA kramperova.eva@vfn.cz 2 Realizace vzdělávacích aktivit Hodnocení a ověření kvality výuky VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ 8 aktivit Vyjednávání a zvládání

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sociální učení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

PŘÍSTUPY A DOVEDNOSTI PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PŘÍSTUPY A DOVEDNOSTI PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PODPORA PRACOVNÍKŮ OSPOD PŘI PÉČI O OHROŽENÉ DĚTI Závěrečná zpráva ze vzdělávacího programu: PŘÍSTUPY A DOVEDNOSTI PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 2012 Nadace Sirius Obecně prospěšná společnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

IP Plánování sociálních služeb II

IP Plánování sociálních služeb II IP Plánování sociálních služeb II Zpracoval(a): Táňa Vijová Datum: 16.6.2015 O projektu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory:

Více

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 15.9. 2011, Jitka Genserová, Univerzita Pardubice Období realizace: 1. 8. 2011

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

ZÁKLADY MANAGEMENTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁKLADY MANAGEMENTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Akreditovaná vzdělávací instituce T.I.G.E.R. zpracovala projekt Vzdělávací programy pro zařízení sociální péče, na který získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Zvládání námitek v obchodním jednání

Zpráva vyhodnocení kurzu Zvládání námitek v obchodním jednání Zpráva vyhodnocení kurzu Zvládání námitek v obchodním jednání Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE

Více