Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne

2 2 OBSAH: A. Charakteristika školského zařízení.. 3 B. Vzdělávací programy školy... 4 C. Údaje o pracovnících školy 5 D. Údaje o zařazování dětí a žáků 7 E. Výsledky chování a vzdělávání 7 F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 10 G. Údaje o dalším vzdělávání ped.prac. a ostatních prac. školy. 12 H. Výchovně vzdělávací aktivity soutěže a přehlídky 13 I. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a KÚ.. 14 J. Hospodaření školy za rok K. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.. 16 L. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení M. Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů.. 17 N. Údaje o spolupráci s jinými organizacemi a partnery 17 O. Závěr výroční zprávy 18 P. Příloha výroční zprávy výroční zpráva o činnosti MŠ... 19

3 3 A. Charakteristika školského zařízení: - Název školy: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Sídlo školy: Koperníkova 696, Třinec Odloučené pracoviště: od je součástí školy Mateřská škola, Koperníkova 68 - Zřizovatel: Město Třinec, právní forma: obec, IČO: Adresa zřizovatele: Jablunkovská 160, Třinec - Právní forma školy: příspěvková organizace, IČO: , od Jméno ředitele školy: RNDr. Juraj Hudcovský Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Daniela Sliwková, od Mgr. Tomáš Otisk - Kontakt na zařízení: tel , fax, řed.: , jméno pro informace: p.kamila Révayová sekretářka školy - Datum zřízení školy: , poslední aktualizace je I ZO: Součásti školy: Mateřská škola, IZO: , kapacita: 100 dětí Základní škola, IZO: , kapacita: 450 žáků Školní družina, IZO: , kapacita: 115 žáků Školní jídelna ZŠ, IZO: , kapacita: 620 jídel Školní jídelna MŠ, IZO: , kapacita: 120 jídel Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014 Počet tříd/skupin Počet žáků Počet žáků na třídu/skupinu Přepočtený počet ped.prac./prac. ŠJ Počet žáků na ped. úvazek 1. stupeň ,33 9,6 19,06 2. stupeň , ,40 Školní družina ,75 2,8 38,21 Mateřská škola ,00 14,28 Školní jídelna ZŠ x 306 x 5,0 x Školní jídelna MŠ x 100 x 2,25 x - Školská rada byla zřízena k , Školská rada zasedala 4x a projednala a schválila základní dokumenty dle zákona. Kontakty na jednotlivé členy Školské rady jsou na webových stránkách školy. - Při základní škole pracuje Rodičovské sdružení při 5. ZŠ Koperníkova 696, Třinec.

4 4 B. Vzdělávací programy školy Vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok 2013/2014 v ročnících počet žáků ŠVP pro ZŠ EZOP C/01 1., 2., 3.,4, ŠVP pro ZŠ EZOP C/01 6.,7.,8., Na základní škole jsme pokračovali ve všech ročnících ve výuce dle vlastního ŠVP, který má název EZOP. Při strategii koncepce ŠVP jsme vycházeli z cílů a kompetencí RVP ZV, umístění školy (poloha na okraji sídliště u lesa), podmínek školy, skladby pedagogického sboru, skladby žáků. Současně jsme respektovali zásadu rovnoprávného přístupu k základnímu vzdělání pro všechny žáky na straně jedné a zásadu diferencované a individualizované výuky pro žáky určitým způsobem znevýhodněné. Po zkušenostech z předchozích let a vzhledem ke změně RVP pro ZV, který platí od , byl ŠVP upraven a byla vydána jeho přepracovaná verze. Změny se týkaly hlavně zavedení dalšího cizího jazyka od 8. ročníku. Žáci dostali po průzkumu mezi rodiči a také vzhledem k personálním možnostem na výběr z německého a ruského jazyka. Dále došlo k úpravám výstupů některých předmětů a začlenění, nebo rozšíření témat, která jsou nově povinná, přesto už byla některá na naší škole realizována: Dopravní výchova, Finanční gramotnost, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Školení pedagogů jsme v tomto školním roce zaměřili na další školení k ŠVP a hlavně na správné využití finančních prostředků z OP VK v rámci oblasti podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1. Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost tzv. EU peníze školám k tvorbě DUMů. Monitorovací zprávy MŠMT o správnosti čerpání dotace byly bez jakékoliv připomínky. Protože základem projektu je příprava klíčových aktivit důležitých pro školu, pedagogičtí pracovníci se setkali několikrát na sezeních, kde se upřesňovaly priority školy. Projekt byl ukončen ve školním roce 2013/2014 a ukončili jsme ho k Další prioritou bylo školení s názvem RWCT - Čtením a psaním ke kritickému myšlení, kterého se zúčastnili 2 pedagogové, typologie MBTI a její využití v MŠ a na I. stupni, OSV v MŠ a na I. stupni. Sborovna absolvovala vzdělávací program Typologie v rozvoji emočně sociálních kompetencí v rozsahu 16 hodin výuky se učitelé včetně MŠ zúčastnili školení z OSV Umění efektivní komunikace v rozsahu 8 hodin. Školení mělo kladnou odezvu a v dalším období zaměříme vzdělávání na práci v kolektivu a týmovou práci. ICT koordinátor školy absolvoval 3 školení zaměřených na svou oblast. Zúčastnil se krajské konference k ICT ve Škole 21. Století. Pedagogové dle vlastního zaměření absolvovali další školení, celkem 16 akcí. Školení byla odborně zaměřená nejen na jednotlivé předměty (např. školení k výuce jazyka anglického, fyziky, hudební výchovy, finanční gramotnosti, dopravní výchovy,..), ale také na práci s dětmi s poruchami chování nebo řešení výchovných a kázeňských problémů. Ředitel školy se zúčastnil školení pro všechny pedagogy školy včetně ŠD a MŠ v rámci OSV. Koordinátor ŠVP se zúčastnil kromě vzdělávacích programů pro celou sborovnu také jednoho školení k práci s produktem Bakaláři. Kromě toho působil jako lektor pro KVIC Nový Jičín. V rámci výuky jsme daleko častěji využívali obě počítačové učebny, vybudované učebny s interaktivní tabulí na jednotlivých učebních pavilonech nejen na výuku informatiky, ale i jazyků, matematiky a dalších předmětů (ověřování DUMů). V odpoledních hodinách se využívaly učebny PC k mimoškolní činnosti, pro kroužek dětí z mateřské školy a další aktivity. Internetová spolupráce s rodiči se začala zlepšovat, proto jsme pro další školní rok (2014/2015)

5 5 přistoupili ke komunikaci s rodiči prostřednictvím elektronické ŽK. Mnoho informací a aktualizací najdou rodiče na nových webových stránkách školy. - Nabídka volitelných předmětů Povinně volitelné předměty: Žákům 6. ročníku byly nabídnuty předměty s 1-hodinovou dotací: Konverzace v anglickém jazyce, Ruční práce a vaření, Sportovní hry, Zdravotní Tv, Cvičení z matematiky, Cvičení z českého jazyka, Výpočetní technika. Dle zájmů žáků se vyučovalo: Ruční práce a vaření (18 žáků), Výpočetní technika (20 žáků). Žákům 7. ročníku byly nabídnuty předměty s 1-hodinovou dotací: Ruční práce a vaření, Konverzace v anglickém jazyce, Cvičení z českého jazyka, Cvičení z matematiky, Zdravotní TV, Sportovní hry, Výpočetní technika. Dle zájmu žáků se vyučovalo: Výpočetní technika (20 žáků), Ruční práce a vaření (15 žáků). Žákům 8. ročníku byly nabídnuty předměty s 1-hodinovou dotací: Výpočetní technika, Sportovní hry, Mediální výchova, Cvičení z matematiky, Konverzace v anglickém jazyce a Cvičení z českého jazyka, Cvičení z matematiky, Ruční práce a vaření, Zdravotní Tv. Dle zájmu žáků se vyučovalo: Mediální výchova (16 žáků) a Sportovní hry (16 žáků). Žákům 9. ročníku byly nabídnuty předměty s 2-hodinovou dotací: Základy německého jazyka a Výpočetní technika a předmět s 1-hodinovou dotací: Cvičení z matematiky, Konverzace v anglickém jazyce, Cvičení z českého jazyka, Sportovní hry, Technické kreslení a Mediální výchova, Technické kreslení, Zdravotní Tv, Cvičení z matematiky. Dle zájmu žáků se vyučovalo: Základy německého jazyka (19 žáků), Sportovní hry(13 žáků), Výpočetní technika (21 žáků), Cvičení z matematiky (17 žáků). Nepovinné předměty: Vyučovalo se Katolické náboženství, které navštěvovalo 7 žáků. Kroužky: Na ZŠ probíhaly: kroužek Sportovních her (15 žáků), Zdravotní tělesná výchova (12 žáků), Pohybové hry (17 žáků). Pro mateřskou školu jsme organizovali kroužek počítačový a anglického jazyka. Více kroužků jsme nemohli organizovat z důvodu vytížení učitelů, školení DVPP a také z důvodu ukončování výuky až v hod., kdy jsme dle zákona museli umožnit polední přestávku žákům druhého stupně vyšší dotace hodin. Zájem o kroužky s koncem školního roku klesal. C. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 počet fyzických osob Pedag. pracovníci ZŠ 24 21,7 Družina 4 2,8 Pedag. pracovníci MŠ 7 7,0 přepočtené úvazky

6 6 Z důvodu velkého zájmu ze strany rodičů o pobyt dětí ve školní družině jsme otevřeli 4 oddělení, kapacita byla využita na 93,04%, kapacita v MŠ byla 100% využita. V tomto školním roce k žádným podstatným změnám v pedagogickém sboru nedošlo. Pouze do ŠD nastoupila na částečný úvazek jedna zaměstnankyně. Na částečný úvazek pracovala vyučující dějepisu, která dobírala úvazek ve školní družině a učitelky českého jazyka, tělesné výchovy a učitel pracovních činností. Výuka ve všech předmětech byla stabilizována. Zástup jsme realizovali na základě výběru vhodného kandidáta se stejnou aprobací. Suplování na prvním stupni jsme řešili ve spolupráci se zaměstnanci školní družiny. Z důvodů integrace žáka 7.ročníku pracovala v sedmé třídě asistentka pedagoga na 100% úvazek. Byla velkým přínosem jak pro samotné žáky, tak také pro pedagogy učící ve třídě, rovněž rodiče žáka si pomoci ze strany školy velice váží. Problém je, že ze státních prostředků na platy této pracovnice jsme obdrželi pouze 80% a zbytek dofinancovávali z vlastních zdrojů. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků v MŠ je 100%, jsou to velice zkušené pracovnice s bohatou pedagogickou praxí. Jsou ochotny se vzdělávat a přizpůsobovat se novým trendům ve výchově a vzdělání. Vyřešením docházky dětí s tzv. nepravidelnou docházkou a vhodným sestavením organizace dne v MŠ mohou pracovat všichni zaměstnanci na plné úvazky. Pracovní kolektiv je stabilizovaný. Výuku narušují nemocenské, které zajišťujeme odborným zástupem. Na konci školního roku odešla do důchodu jedna pracovnice, byla nahrazena aprobovanou silou. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků na ZŠ je taktéž velmi vysoká. Byli přijati v posledních letech noví plně aprobovaní učitelé, kteří přinášejí do sboru i nové formy a metody vzdělávání mládeže. Počet tříd v tomto školním roce byl 16, v pátém a osmém ročníku byla pouze jedna třída, v ostatních ročnících po dvou. Trvá odliv dětí po 7. ročníku na šestileté gymnázium. Pedagogický sbor je zastoupen všemi věkovými kategoriemi, s převahou mladých lidí, čtyři zaměstnanci pracovali jako důchodci, jeden na částečný úvazek vyučoval odborné předměty. Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů v % Odborná kvalifikace 91,7 Aprobovanost výuky 90,1 Odborná kvalifikovanost byla vysoká. Nekvalifikováni jsou dva učitelé. Jeden důchodce učitel přírodovědných předmětů a odborných předmětů, druhá učitelka Aj. S oběma jsme ukončili pracovní smlouvu k Aprobovanost výuky byla nepatrně nižší z důvodu výuky výchov, tzn., že pedagogové nemají vystudovanou přímo odbornou způsobilost pro výuku těchto předmětů. V současnosti se však pedagog pro II. stupeň považuje za odborně způsobilého pro výuku jakéhokoliv předmětu na tomto stupni. Vyučovali též učitelé II. stupně na prvním stupni. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 počet fyzických osob přepočtené úvazky Prac. ZŠ-provozní 8 7,00 Prac. MŠ-provozní 3 2,25 Prac. ŠJ ZŠ 6 5,00 Prac. ŠJ MŠ 3 2,25

7 7 V MŠ má na starosti veškeré práce i agendu školní jídelny vedoucí školní jídelny základní školy, která pracuje na plný úvazek. Část úvazku vedoucí ŠJ 0,25 je započítán v úvazcích MŠ, kde je započítána i fyzicky. Údržbář školy a školník má úvazek, v ZŠ 0,75 a v mateřské škole 0,25. Dlouhodobé nemocenské pracovnic úklidu jsme řešili zástupem z řad zájemců o práci evidovaných na ÚP. Na tomto úseku pracuje jeden zaměstnanec se ZPS. D. Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2013/2014 Zapsaní do Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupí do 1. 1.tříd 2013 o odklad 1. třídy 2013 tříd 2014 o odklad třídy V tomto školním roce se k zápisu dostavil větší počet dětí než v minulém roce. Počet žádostí o odklad byl minimální. Větší počet je dán demografickým vývojem i projektem pro předškoláky Škola Nanečisto. E. Výsledky chování a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2013/2014 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Stupeň Celkem stupeň Stupeň Celkem stupeň Škola celkem Kromě toho evidujeme na škole dle 38 školského zákona 3 žáky školy, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí, jeden na prvním stupni a dva na druhém stupni. Malý počet neprospívajících žáků je výsledkem kvalitní práce vyučujících i třídních učitelů. V případě velmi špatného prospěchu proběhlo okamžitě jednání s rodiči a v případě potřeby proběhlo individuální doučování žáka. Kladně byly hodnoceny konzultace TU, rodič a

8 8 žák. Projevila se také kvalitní práce výchovného poradce, školního metodika prevence, třídních učitelů a jejich jednotné působení na žáky školy i jejich rodiče. Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy ve školním roce 2013/2014 počet přihlášených v 1. kole/ - priorita 1. Gymnázium 8leté Gymnázium 6leté 10 4 Gymnázium 4leté 3 4 Konzervatoře SOŠ s maturitou podle oboru: technické ekonomické 1 1 pedagogické zdravotnické 4 3 právní a veřejnosprávní 9 9 humanitní 3 3 přírodovědné ostatní SOŠ s vyučením i maturitou SOŠ s výučním listem 1 1 SŠ bez výučního listu Počet žáků dále nepokračujících ve studiu součet konečný počet přijatých kam nastoupí Žáci v 9. ročníku byli bez větších problémů přijati na školy, které si vybrali v 1. kole (pouze jedna žákyně opakovala přijímací řízení). Současný způsob přijímání žáků na střední školy vede k tomu, že žáci již na počátku školního roku jsou informování náboráři středních škol, že s velkou pravděpodobností budou přijati, proto v průběhu školního roku klesá u nich pracovní morálka a zájem o výuku a výsledky vzdělávání. Snižující se požadavky středních škol při přijímání žáků do některých oborů pak vedou k jejich neúspěšnosti ve studiu daného oboru na střední škole. Jeden žák ukončil základní vzdělání v 8. ročníku a byl přijat na 3-letý učební obor. Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství je zabezpečována výchovným poradcem a školním metodikem prevence v součinnosti se všemi pracovníky školy. Je realizována na základě plánu práce výchovného poradce a minimálního preventivního programu. Z důvodu mateřské dovolené výchovné poradkyně, práci výchovné poradkyně vykonávala zástupkyně ředitele, která má ze své pedagogické praxe bohaté zkušenosti s touto činností a také vystudované 2-leté studium pro výchovné poradce. Tématicky jsme se zaměřili na informování o zneužívání návykových látek, o nikotinismu, alkoholismu, gemblerství, týrání, působení sekt a o projevech šikany. Tato problematika byla probírána se žáky na třídnických hodinách, které byly předem pečlivě připraveny, probírala se témata z osobnostní a sociální výchovy přiměřená věku žáků. V rámci informační a osvětové aktivity jsme zabezpečili odbornou literaturu, ve spolupráci s MěP Třinec jsme organizovali přednášky a besedy na aktuální témata doby, zřídili nástěnku na pavilonu

9 9 školy, informovali rodiče na třídních schůzkách. Volnočasové aktivity v prostorách školy jsme zaměřili na činnost v kroužcích, umožnili jsme žákům hraní stolního tenisu o volných hodinách, o velkých přestávkách a před vyučováním a rovněž jsme umožnili dětem pobyt v atriu školy v případě pěkného počasí o velkých přestávkách. Bude nutné tento prostor ve spolupráci se zřizovatelem upravit, aby byla zajištěna bezpečnost dětí. Výsledky těchto činností na škole lze hodnotit velmi kladně. Nebyly zaznamenány vážnější výchovné problémy. Výborně se osvědčila i činnost školního parlamentu, který pomáhal řešit konflikty mezi žáky různých věkových kategorií. Organizovala se i vzájemná setkání školních parlamentů z jiných škol v Třinci. Proběhla společná setkání školních parlamentů v DDM. Za velmi pozitivní je potřebné v této oblasti zdůraznit práci asistenta pedagoga. Její přítomnost ve třídě se výrazně projevila na zkvalitnění chování žáků mezi sebou a v konečném důsledku i na prospěchu daných žáků a celého třídního kolektivu. Pochvaly: a) pochvala TU 285 zpravidla za práci v třídní samosprávě, reprezentaci školy, výborné studijní výsledky b) pochvala ŘŠ 13 za výborné studijní výsledky, za výbornou reprezentaci školy v soutěžích, práci ve školním parlamentu Na konci školního roku jsme ocenili žáky 5. a 9. tříd za kvalitní práci, dlouhodobé kvalitní výsledky a reprezentaci školy věcným darem a pochvalným listem, téměř polovina žáků školy obdržela pochvalný list. V průběhu školního roku jsme žáky úspěšné v soutěžích odměňovali drobnými věcnými dárky nebo sladkostmi. Napomenutí a důtky: a) napomenutí TU 80 za drobné kázeňské problémy, špatnou přípravu do vyučování a zapomínání b) důtka TU 33 za opakované drobné kázeňské problémy c) důtka ŘŠ 9 za vážnější kázeňské problémy a soustavné drobné kázeňské problémy a záškoláctví Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2- uspokojivé 1 0,30 3- neuspokojivé 0 0,00 Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014 Počet % ze všech zameškaných hodin 1.pololetí 5 0,015 2.pololetí 11 0,033 za školní rok 16 0,024 Ve srovnání se školním rokem 2012/2013 se neomluvená absence výrazně snížila. Počet snížených stupňů z chování se výrazně snížil. Je to výsledek důsledné práce třídních učitelů, práce výchovného poradce, školního metodika prevence a speciálního pedagoga, ale také zvýšení nároků na chování žáků školy a důsledná kontrola dodržování školního řádu. Daleko přísněji jsme také posuzovali omlouvání absence žáků rodiči.

10 10 Údaje o integrovaných žácích Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2013/2014 Druh postižení Ročník Počet žáků sluchové 0 zrakové 0 s vývojovými poruchami chování 6., 7. 2 zdravotně znevýhodnění 4.,5.,6.,8. 4 kombinované 0 s vývojovými poruchami učení 4., 6., 7. 3 zdr.postižení - autismus 6. 1 Se žáky s vývojovými poruchami učení byla prováděna pravidelná reedukace v odpoledních hodinách nebo individuálně v rámci hodiny Čj (jiná vyučující Čj) a M zkušenými a vyškolenými pedagogy. Na škole působil asistent pedagoga u žáka 7.ročníku s ADHD a u autistické žákyně v 6.ročníku Byly odeslány žádosti o odborná vyšetření v PPP a SPC, probíhala péče o integrované žáky, 10 žákům jsme umožnili vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů. V průběhu školního roku byly ve spolupráci s třídními učiteli a školním metodikem prevence řešeny negativní jevy, kázeňské problémy žáků a jejich nevhodné chování. O řešení kázeňských přestupků se starali i členové Školního parlamentu. V tomto školním roce probíhaly na 2.stupni pravidelné třídnické hodiny, byly zaměřeny na třídnické práce, práci s třídním kolektivem a zejména na OSV osobnostní a sociální výchovu. Konzultací výchovného poradce využilo kromě žáků také 16 rodičů, projednával se zejména výběr střední školy a výchovné problémy. Pravidelně se žáci naší školy zúčastňují dalších akcí: pro 9.ročník exkurze v TŽ, pro žáky 8. a 9.ročníku návštěva SŠ Třinec-Kanada, v průběhu podzimu také navštívili TŽ, a.s. strojírenská výroba, 8. ročník navštívil Úřad práce v Třinci. V průběhu školního roku probíhalo vzdělávání na seminářích pořádaných PPP F-M, probíhala spolupráce s PPP v Třinci a ve Frýdku-Místku, dále pak s SPC ve Frýdku-Místku a v Ostravě. Ve spolupráci s metodikem prevence se v průběhu školního roku uskutečnila celá řada besed a přednášek na téma droga, alkohol, kouření, kyberšikana, facebook, sexuální výchova, anorexie, zneužívání, apod. pro žáky 4.-9.ročníku. F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program byl ve školním roce zaměřen především na prevenci záškoláctví, šikany a násilí, kyberšikany, vandalismu a drobné kriminality, prevenci zneužívání návykových látek. V oblasti prevence rasismu, vandalismu a drobné kriminality, zneužívání návykových látek a dalších forem rizikového chování nedošlo k přestupkům, jež by bylo nutné řešit s Policií ČR. Využili jsme nabídek organizace ACET na přednášky s besedami: Nebezpečí kouření aneb v čem nám reklama lže (žáci 4. tříd); Zneužití - jak si nenechat ublížit (žáci 5. a 6. tříd); Šikana (žáci 7. tříd). Besed se zúčastnilo 147 žáků. V této spolupráci budeme co nejintenzivněji pokračovat, besedy a následné diskuze (dle zpětné vazby) byly pro žáky přínosem. Policie ČR uspořádala přednášky pro žáky tříd (prevence kriminality, vandalismu, sebeochrana, právní povědomí, důsledky drobné kriminality, seznámení s prací policie). Jednotlivých akcí se celkem zúčastnilo ±330 žáků. V dalších letech rovněž využijeme této

11 11 přednáškové činnosti Policie ČR, žáky nabízená témata zaujala. Lektoři byli většinou uniformovaní policisté, což také zvýšilo atraktivitu přednášek, především pro žáky 1. stupně. Žáci 4., 6. a 7. tříd se zúčastnili festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Je škoda, že se žáci ostatních tříd tohoto festivalu nezúčastnili; dokumentární filmy se týkaly témat: výchova demokratického občana, multikulturní výchova a vzdělání, výchova proti rasismu, xenofobii, apod. Žáci 6. tříd (±42žáků) absolvovali dvoudenní adaptační kurz ve středisku JUVENTUS v Řece. Školní metodik prevence nebyl nucen zasahovat v jednotlivých třídách. Třídní učitelé vyřešili vše v rámci třídních kolektivů. ŠMP by uvítal lepší spolupráci se školním Parlamentem, protože některé připomínky žáků ze schránek důvěry by bylo možné oficiálně označit jako problém jednotlivých žáků a razantně vyřešit. V závěru školního roku metodik prevence rizikových forem chování na popud ředitele školy provedl dotazníkové šetření ve 2.A ohledně třídního klimatu (podezření na šikanu mezi spolužáky). Podezření se podle výsledků šetření nepotvrdilo. ŠMP se zúčastnil schůzek s OMP. Na internetu i v časopisech sledoval novinky týkající se problémů řešení sociálně patologických jevů.

12 12 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP) a ostatních pracovníků školy ve školním roce 2013/2014 Druh semináře kurzu Počet zúčastněných Náklady v Kč Celkem ZŠ i MŠ , ESF Učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci se zúčastnili různých školení. Z finančních důvodů školy jsme vyhledávali bezplatná školení konaná v rámci grantů z prostředků ESF. Neakreditované školení ,- Kč Přehled DVPP ve školním roce 2013/14 KVIC ICT Elementarium VP+MP Sborovna Σ ZŠ počet akcí počet osob ŠD počet akcí počet osob MŠ počet akcí počet osob Σ počet akcí Σ počet osob Jednotlivá školení podrobněji viz. bod B této výroční zprávy. Pedagogové se zúčastnili také akcí zaměřených na nové trendy ve výuce na I. stupni, ve výuce jazyka anglického, matematiky. V rámci OSV jsme uskutečnili dvě dvoudenní školení pro celou sborovnu v rámci školení k OSV Umění efektivní komunikace a Typologie v rozvoji emočně sociálních kompetencí. Pravidelných akcí se zúčastňovala vedoucí školní jídelny k problematice hygieny a nových stravovacích předpisů a ekonomka školy k problematice změn v právních předpisech pro rok 2014.

13 13 H. Výchovně-vzdělávací aktivity soutěže a přehlídky Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014 Počty účastníků Název soutěže, Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo přehlídky Stolní tenis 8 2x 1., 1x 2.místo Halová kopaná 9 1.místo Florbal 14 2x 1..místo Konverzační soutěž 18 2x postup v JA Atletický trojboj 12 3.místo Olympiáda v ČJ 10 1x účast Vybíjená 12 4.místo Přespolní běh 14 1x3.,1x2, 2x5. ČEZ street hokej 8 Účast v Ostravě Šplh-4.a5.třída 10 2.x 3.místo Kromě těchto akcí, ve kterých jsme dosáhli úspěchů na okresní úrovni, se žáci za doprovodu vyučujících zúčastnili těchto sportovních aktivit: - turnaj žáků třineckých Mladý cyklista 4. a 3.místo - přespolní běh II. stupeň 1x3.místo, 1x4.místo a 2x5.místo - přespolní běh I. stupeň - 1x1.místo, 1x5.místo - halová kopaná - okrsek Jiné soutěže: - Matematický klokan, Pythagoriáda, Matematika hrou - recitační soutěž v městské knihovně - anglická soutěž VOCABULARY GAMES - Mistr (mistryně) českého pravopisu - První pomoc zachraň život Součástí kulturní stránky výchovy byly návštěvy divadelních představení, výstav, filmových představení, muzeí a besed v knihovnách proběhl projektový den pro II. stupeň. Jednotlivé ročníky navštívily Třinecké muzeum a zámek Fryštát, absolvovali aktivity ve škole Letem světem a mediální výchovu a také modul Finanční gramotnost v rámci ŠVP adaptační kurz žáků 6.ročníku v Řece se žáci 9.ročníků zúčastnili exkurze do Třineckých železáren se uskutečnil poznávací zájezd do Anglie pro 14 žáků naší školy. Cílem bylo nejenom poznat krajinu, ale také si zlepšit své jazykové dovednosti proběhla prezentace naší školy na ZŠ Kanada, ZŠ Oldřichovice a ZŠ Kaštanova, kde 2 žáci školy pod vedením p. učitelky představili naší školu formou prezentace a kvízu proběhly Vánoční dílny, v nichž žáci vyráběli výrobky s vánoční tematikou, které pak prodávali na Vánočním jarmarku Část výtěžku každoročně putuje na financování studenta z Guineje v rámci adopce na dálku navštívil žáky školy Mikuláš, který rozdával dětem dárky proběhnul projekt Příhraniční spolupráce v rámci kterého se uskutečnilo česko slovenské setkání základních škol LVK pro žáky 7.ročníků v Písku se uskutečnil lyžařský zájezd do Alp pro vybrané zájemce z II. stupně.

14 14 3.4,-. projektový den pro II.stupeň, 6.roč. Voda a život, 7.roč. exkurze do světa techniky v Ostravě, 8.roč. Volba povolání exkurze na ÚP Třinec a ve sběrném dvoře Nehlsen, 9.roč. exkurze do Osvětimi Noc s Andersenem 1.B, 4.třída a 6.A projektový den Napříč školou s názvem Zvířata všechny ročníky rozděleny do skupin tak, aby ve skupině byl zastoupen žák z každého ročníku. Připravili jsme pro rodiče a veřejnost Den otevřených dveří V rámci tohoto dne mohli rodiče navštívit vyučovací hodiny a odpoledne plnily děti se svými rodiči zábavné úkoly na jednotlivých stanovištích. Akce se u rodičů setkala s velice kladnou odezvou. V rámci ekologických aktivit se uskutečňuje projekt Lesní pedagogika. Také se škola zapojila do projektu EU ECOnnection projekt environmentálního globálního vzdělávání s cílem podpořít proekologické myšlení a chování žáků. Projekt byl s mezinárodní účastí a pořádal ho institut Euroschola. Pro zpestření volného času byl zorganizován v únoru karneval pro žáky I. stupně a Tepláková párty pro 4.-8.ročník. Ve spolupráci s Unií rodičů ČR při 5. ZŠ, Koperníkova 696, Třinec jsme připravili školní ples pod názvem Večírek za školou, Dětské radovánky dne Dále jsme zorganizovali Den cyklistiky pro žáky školy i děti z MŠ s ukázkami poskytování první pomoci a Sportovní den v netradičních disciplínách se uskutečnil ozdravný pobyt žáků 5.třídy na horské chatě Visalaje v Beskydech s ekologickým zaměřením. O jarních prázdninách se uskutečnil pod vedením vychovatelek školní družiny pobytový tábor na horách hlavně pro děti ze školní družiny a žáky I. stupně. Akce proběhla ve středisku Nýdek Hluchová. Každoročně jsou tyto akce velmi dobře hodnoceny, škola pomáhá rodičům řešit problém s dohlížením dětí. Pravidelně spolupracujeme s odborem školství MěÚ Třinec, Úřadem práce, PPP, PČR a dalšími organizacemi. Školní družina organizovala v průběhu školního roku klasické akce: Haloween, výšlap na Čantoryji, výlet Cestou necestou a Výlet s překvapením, výšlap na Kozinec, zimní radovánky na sněhu s návštěvou zimního stadionu, Člověče, nezlob se, Farmář, nocování ve ŠD bez maminek. I. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a KÚ Ve školním roce 2013/14 neproběhla žádná kontrola ČŠI, KHS ani audit MěÚ.

15 15 J. Hospodaření školy za rok 2013 Příjmy Hlavní činnost Doplňková činnost dotace KÚ ,- příspěvek zřizovatele na investice 0 příspěvek zřizovatele na provoz ,- Ostatní, dary a cizí zdroje ,73,- Ostatní příjmy(pronájmy) ,- Dotace ( fond EU projekt) ,- Celkem ,73, ,- Výdaje Hlavní činnost Doplňková činnost mzdové + sociální ,- energie ,87, ,- opravy a údržba ,22,- investice 0,- ostatní služby ,76,- spotřeba materiálu a poř.majetku ,10,- Výdaje ( fond EU projekt) ,- odpisy ,- celkem ,95, ,- Po žádosti zřizovateli jsme žádali o převod částky ,- Kč z provozních prostředků do investičního fondu. Tento fond bude použit na výměnu oken 1. pavilonu v roce Čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu bylo bez problémů, jako každoročně je nejvyšší čerpání ve 4. čtvrtletí, kdy se vyjasní všechny finanční otázky. Finanční prostředky jsme vyčerpali úplně a nevraceli do státního rozpočtu žádnou částku, stejně tak i prostředky účelově vázané byly plně vyčerpány. Čerpání finančních prostředků od zřizovatele bylo v průběhu roku bez problémů. Dobře funguje spolupráce s odloučeným pracovištěm polské základní školy i se ZUŠ, která sídlí na 3.pavilonu. Situaci kladně hodnotí nejen zaměstnanci, ale i rodiče. Staré počítače jsme zabudovali do kmenových učeben kvůli zavedení elektronické třídní knihy a také pro potřeby výuky. Elektronická třídní kniha se výborně osvědčila. Dvě počítačové učebny a 4 interaktivní tabule zatím stačí pro kvalitní výuku. Dlouho očekávaná rekonstrukce tělocvičny opět neproběhla. Na střechách školy jsme provedli nejnutnější opravy, aby nedocházelo k promokání. Je to však pouze přechodné řešení a je potřebné v součinnosti se zřizovatelem řešit tuto situaci. Pro střechy nad školní jídelnou a družinou jsme požádali odbor investic o zpracování projektové dokumentace na vybudování sedlových střech v souladu s původním projektem. Vyměnili jsme okna na 1.pavilonu a příslušných sociálních zařízeních, vymalovali 1pavilon, sociální zařízení na 2.pavilonu a šatny ve školní družině. Také máme připravenou studii na opravu hromosvodů. Odborníci konstatovali, že opravy hromosvodů bez opravy střech jsou finančně nerentabilní. V souladu s revizním technikem jsme provedli nejnutnější opravy. Zabezpečili jsme komplexní opravu sociálního zařízení na jednom oddělení MŠ. Tím jsou již všechna oddělení vybavena moderním sociálním zařízením I když jsme v minulém roce přistoupili k interním pravidlům na omezení zbytečného čerpání energií, staré rozvody a nezateplené budovy velké úspory nepřinesly. Pověření pracovníci na tiskopisech dokládali týdenní čerpání jednotlivých energií na všech úsecích ZŠ a MŠ. Zakoupili jsme novou myčku na nádobí.

16 16 Vyměnili jsme některé jističe el. energie v hlavním rozvaděči a na 1. i 2.pavilonu V doplňkové činnosti jsme měli stabilní dlouhodobé nájmy (zubař, autoškola, prodejna bylin, ZUŠ platí jenom energie). Plnění smluv bez problémů. Pronájmy tělocvičny byly zabezpečeny smlouvami o pronájmu po celou dobu školního roku. Hlavní činnost Doplňková činnost Hospodářský výsledek ,78, ,- Hospodářský výsledek celkem byl ,78,- Kč. Příspěvek na provoz za rok 2013 byl zřizovatelem stanoven v požadované výši ,-Kč. Tento příspěvek byl dostačující. Příspěvek na investice byl ve výši ,- Kč. Navýšení příspěvku bylo z důvodu realizace výměny oken v MŠ a ŠD. Z investičního fondu byla pořízena myčka na nádobí v ceně ,- Kč. Přehled finančních fondů k Fond odměn ,- Fond kulturních a sociálních potřeb ,21,- Fond investic ,- Fond rezervní zřizovatel ,71,- Fond rezervní - dary ,- Škola hospodařila v minulém období dobře. Rezervní fond bude v roce 2014 použit na pokrytí případné ztráty hospodářského výsledku. Fond odměn byl čerpán na odměny zaměstnanců ve výši ,- Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán dle kolektivní smlouvy a pravidel pro čerpání. Podstatná část fondu byla použita na dofinancování stravného pro zaměstnance školy. K. Přehled dotačních programů 1. Program Ovoce do škol, který se setkal s velice kladnou odezvou a ve kterém budeme pokračovat i v dalších letech. 2. Projekt SFŽP ČR Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 3. Zapojení do projektu ECOnnection environmentální projekt se zahraniční spoluprací. 4. Zapojení do projektu Mléko do škol. 5. Zapojení do projektu přeshraniční spolupráce- česko- slovenská setkání žáků, který organizoval institut Euroschola. L. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Viz. bod B.

17 17 M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škole byla schválena dotace ve výši ,- Kč pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. První zálohu ve výši ,- Kč jsme obdrželi dne Další doplatek v plné výši v průběhu školního roku 2012/13.Ve školním roce 2013/14 jsme z této částky vyčerpali finanční prostředky k vyplacení finančních prostředků za tvorbu DUMů a za realizaci projektu na základě podepsaných dohod. Zůstatek prostředků jsme dočerpali dle smlouvy do Škola se také zapojila do projektu SFŽP ČR Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na základě schváleného projektu vycestovali v dubnu 2014 žáci 5.tříd na ozdravný pobyt na horskou chatu Visalaje. Dotace pro rok 2014 na tuto akci činila ,13,- Kč, zbývající část dofinancoval zřizovatel. N. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Vedení školy dobře spolupracuje s odborovou organizací, která působí na škole, řeší zásadní věci i vyskytující se problémy. Podílí se společně na vytvoření kolektivní smlouvy, ale hlavně na stanovení zásad pro čerpání FKSP. Ředitel školy je pravidelně zván na výborové schůze odborové organizace 1x za měsíc a dle stanovené legislativy projednává jednotlivé dokumenty. Výborná je spolupráce s Rodičovským sdružením při 5. ZŠ Koperníkova 696, Třinec. Společně organizujeme ples i školní radovánky. Zájem o práci v Unii má ovšem stále méně aktivních rodičů z důvodu pracovního zaneprázdnění. Unie nám vypomáhá i podporou mimoškolní činnosti, činnosti školní družiny, sportovních a kulturně - výchovných činností. Pravidelně spolupracujeme s odborem školství MěÚ Třinec, Úřadem práce, PPP, PČR, MěP Třinec při ochraně areálu školy a hlavně sportoviště. Podařilo se nám získávat finanční prostředky od sponzorů, které byly určeny k zaplacení autobusu na školní akci, na Den cyklistiky a na nákup knih pro 5.ročník a odměny pro školní parlament.

18 18 O. Závěr výroční zprávy Školní rok 2013/2014 hodnotíme kladně. Pedagogická práce byla uskutečňována v souladu s platnými přepisy. Celý školní rok se nesl ve znamení dalšího rozvíjení školního vzdělávacího programu EZOP, dle kterého jsme vyučovali již ve všech ročnících. Kladně byly vítány žáky i rodiči projektové dny, které výrazně zpestřily výuku žáků školy a netradiční Den otevřených dveří. Důsledná činnost všech pracovníků školy se projevila ve zlepšené kázni žáků, neřešili jsme žádné větší kázeňské problémy. Poskytli jsme žákům dobré zázemí pro kvalitní výuku nákupem dalších pomůcek, vytvořili jsme prostor pro mimoškolní činnost kroužků v odpoledních hodinách a možnost v průběhu odpoledne i o víkendech sportovat v areálu školy. Dobrá je i komunikace mezi školu a rodičovskou veřejností, i když zájem veřejnosti o dění ve škole trvale opadá. U příležitosti zápisů dětí do 1. tříd jsme zorganizovali pokračování již 3.ročníku projektu pro budoucí prvňáčky Škola nanečisto, který proběhl od února do května a setkal se s velkou odezvou. Dvakrát ročně se uskutečnily konzultace třídního učitele s rodičem a také žákem. V průběhu školního roku jsme v pedagogickém sboru pracovali na nejefektivnějším využití finančních prostředků z projektu EU peníze školám. Rozhodli jsme se vypracovávat digitální učební materiály-dum. Abychom zabezpečili moderní výuku, využíváme učebny s interaktivními tabulemi na jednotlivých pavilonech jako samostatné učebny. Omezili jsme tak stěhování tříd po škole. Zavedením počítače do každé kmenové učebny a do odborných učeben došlo ke zjednodušení zapisování do elektronické třídní knihy. Upravili jsme spojovací chodbu na pavilony. Realizace rekonstrukce tělocvičny a klubovny je odložena na příští období. Tělocvična je ve špatném stavu a odkládat rekonstrukci v horizontu dalších let již nebude možné. V novém školním roce 2014/15 se chceme zaměřit na další zvýšení estetiky vnitřního i venkovního prostředí školy. Vyměnili jsme okna na 1.pavilonu a vymalovali 1.pavilon a sociální zařízení na 2.pavilonu. Daleko více chceme využívat počítačové učebny nejenom na výuku informatiky, ale i ostatních předmětů a učebny s interaktivními tabulemi. I v minulém školním roce jsme obdrželi značku Rodiče vítáni, která svědčí o dobré spolupráci školy a rodičovské veřejnosti Škola se každoročně zapojuje do veřejných sbírek. Ve školním roce se kromě jiného jednalo o sbírku, kterou pořádala obecně prospěšná společnost FOND SISUS, o.p.s. a občanské sdružení ŽIVOT DĚTEM, sbírka na pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem. Škola je připravena náročné úkoly nadcházejícího období velmi dobře splnit. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Výroční zpráva byla rovněž projednána na schůzce Školské rady dne

19 19 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy, školní rok Charakteristika mateřské školy Název mateřské školy: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Zřizovatel mateřské školy, adresa zřizovatele: Město Třinec právní forma: obec, IČO: Jablunkovská Třinec Jméno ředitele školy: RNDr. Juraj Hudcovský Jméno statutárního zástupce ředitele školy: Mgr. Daniela Sliwková, od Mgr. Tomáš Otisk, Vedoucí učitelka: Šárka Staňková Kontakt na mateřskou školu: Tel Poslední aktualizace v rejstříku škol: Součásti mateřské školy podle rozhodnutí o zařazení a jejich kapacity: Školní jídelna: kapacita 120 jídel Kapacita mateřské školy: 100 dětí Speciální a specializované třídy ve školním roce 2013/2014 : žádné Provozní doba mateřské školy: 6,00 16,00 hod. Školní rok celkový počet počet tříd celkový počet celkový počet dětí 2013/2014 dětí v MŠ dětí na třídu na 1 prac. úvazek uč. a* b** a b a b a b třídy normální ,2 14,2 třídy speciální a specializované Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2013/2014: 3 Předpokládaný počet dětí s odkladem škol. docházky ve škol. roce 2014/2015: 1 * a - údaj k ** b - údaj k

20 20 Výsledky výchovně vzdělávací činnosti Naše mateřská škola je nadále bez specifického zaměření a i v tomto školním roce jsme pracovaly podle vlastního ŠVP,,Do světa s pohádkou, který byl upraven a doplněn o činnosti a cíle ekologické výchovy. Zrušili jsme týdenní témata, která byla pro učitelky svazující. Zachovány jsou integrované bloky, cíle, kompetence a doporučené činnosti. Takto zapracovaný program umožňuje učitelkám větší kreativitu, větší prostor pro vlastní volbu a volbu dětí, opakování a upevňování, možnost vycházet z potřeb dané věkové skupiny. Doplňujícími programy jsou zdravotně preventivní, tradiční školní slavnosti a setkání, programy s rodiči, návštěvy divadelních představení, kroužky, logopedická prevence. Ve vzdělávací práci čerpáme z modelového projektu,,zdravá mateřská škola,,,začít spolu,,,třída plná pohody,,, Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání. Také v tomto školním roce jsme připravily pro děti oblíbené tematické vycházky jako zakončení integrovaných bloků. Děti společně plnily zábavné úkoly během vycházky v přírodě a tím si upevňovaly získané zkušenosti a zároveň byly prohlubovány prosociální vztahy jak společně prožívat radost z poznaného. Také v tomto školním roce probíhaly pro nejstarší děti kroužek angličtiny a práce na PC. Oba kroužky vedli učitelé ze ZŠ. V MŠ mohly děti podle zájmu navštěvovat,, Křesťanskou půlhodinku a taneční kroužek. V rámci ozdravného programu se děti zúčastnily plaveckého výcviku a lyžařského kurzu a 1x týdně probíhalo cvičení Třinec cvičí s dětmi pro radost a zdraví. Pro velkou oblibu jsme uspořádali pracovní dílny s rodiči Dýňoviny, kdy si každé dítě spolu s rodičem vydlabalo dýní a pak všechny dýně rozsvítily školní zahradu. Vánoce jsme oslavili, jako každoročně vánoční besídkou pro rodiče, slavnostním obědem s ochutnávkou cukroví a nadílkou v hale MŠ. Ke dni maminek jsme jako dárek maminkám umožnily prodloužený pobyt dětí v MŠ. Mezitím co maminky měly volno, prodloužené odpoledne jsme s dětmi naplnili procházkou lesoparkem, písničkovým představením a výrobou přáníček pro maminky. S předškoláky jsme se tradičně rozloučili jejich pasováním. Všechny třídy uspořádaly školní výlety. V letošním školním roce jsme v rámci rozvoje spolupráce s rodiči zorganizovali výlet dětí s rodiči. Navštívili jsme DREAM Park v Polsku. Jednou v měsíci mohly děti vidět divadelní představení v mateřské škole nebo v KD Trisia, filmové představení v kině. Nejstarší děti navštívily Těšínské loutkové divadlo s představením Rumcajs. Také v tomto školním roce jsme spolupracovali se ZŠ. Děti mateřské školy navštívily 1. třídy a mohly vidět, jak vypadá vyučovací hodina, zhlédly vánoční besídku ve škole. Žáci 9. tříd se ochotně proměnili v čerty a Mikuláše a navštívily děti MŠ, které jim zazpívaly nebo přednesly básničku. Na vánoční besídce pomáhaly se stavbou pódia. Naše nejstarší děti vystupovaly se svým programem na školních radovánkách. Akce mateřské školy Září: Návštěva Těšínského divadla, tvoření s rodiči Šmoulí městečko výstava v hale MŠ Představení v MŠ Lesní skřítek Říjen: Tematická podzimní vycházka -,, Co zvířátka nevědí, to jim děti napoví, tvořivé dílny s rodiči Dýňoviny s vystoupením Honzy Krejčíka Listopad: Tvoření výzdoby haly, výstavka výtvarných prací, přednáška Jiřího Haldy pro pedagogy a pro rodiče Prosinec: Návštěva Mikuláše, Vánoční besídka pro rodiče, divadlo v MŠ - Betlém, posezení s ochutnávkou cukroví, návštěva vánočního jarmarku města, tvoření vánočních ozdob z přírodnin, tematická vycházka se zdobením stromečku na zahradě MŠ Leden: Vycházka ke krmelci, lyžařský kurz Únor: Karneval s programem Honzy Krejčíka, tvoření dekorací pro výzdobu haly

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2 Výroční zprávu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více