Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne

2 2 OBSAH: A. Charakteristika školského zařízení.. 3 B. Vzdělávací programy školy... 4 C. Údaje o pracovnících školy 5 D. Údaje o zařazování dětí a žáků 7 E. Výsledky chování a vzdělávání 7 F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 10 G. Údaje o dalším vzdělávání ped.prac. a ostatních prac. školy. 12 H. Výchovně vzdělávací aktivity soutěže a přehlídky 13 I. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a KÚ.. 14 J. Hospodaření školy za rok K. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.. 16 L. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení M. Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů.. 17 N. Údaje o spolupráci s jinými organizacemi a partnery 17 O. Závěr výroční zprávy 18 P. Příloha výroční zprávy výroční zpráva o činnosti MŠ... 19

3 3 A. Charakteristika školského zařízení: - Název školy: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Sídlo školy: Koperníkova 696, Třinec Odloučené pracoviště: od je součástí školy Mateřská škola, Koperníkova 68 - Zřizovatel: Město Třinec, právní forma: obec, IČO: Adresa zřizovatele: Jablunkovská 160, Třinec - Právní forma školy: příspěvková organizace, IČO: , od Jméno ředitele školy: RNDr. Juraj Hudcovský Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Daniela Sliwková, od Mgr. Tomáš Otisk - Kontakt na zařízení: tel , fax, řed.: , jméno pro informace: p.kamila Révayová sekretářka školy - Datum zřízení školy: , poslední aktualizace je I ZO: Součásti školy: Mateřská škola, IZO: , kapacita: 100 dětí Základní škola, IZO: , kapacita: 450 žáků Školní družina, IZO: , kapacita: 115 žáků Školní jídelna ZŠ, IZO: , kapacita: 620 jídel Školní jídelna MŠ, IZO: , kapacita: 120 jídel Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014 Počet tříd/skupin Počet žáků Počet žáků na třídu/skupinu Přepočtený počet ped.prac./prac. ŠJ Počet žáků na ped. úvazek 1. stupeň ,33 9,6 19,06 2. stupeň , ,40 Školní družina ,75 2,8 38,21 Mateřská škola ,00 14,28 Školní jídelna ZŠ x 306 x 5,0 x Školní jídelna MŠ x 100 x 2,25 x - Školská rada byla zřízena k , Školská rada zasedala 4x a projednala a schválila základní dokumenty dle zákona. Kontakty na jednotlivé členy Školské rady jsou na webových stránkách školy. - Při základní škole pracuje Rodičovské sdružení při 5. ZŠ Koperníkova 696, Třinec.

4 4 B. Vzdělávací programy školy Vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok 2013/2014 v ročnících počet žáků ŠVP pro ZŠ EZOP C/01 1., 2., 3.,4, ŠVP pro ZŠ EZOP C/01 6.,7.,8., Na základní škole jsme pokračovali ve všech ročnících ve výuce dle vlastního ŠVP, který má název EZOP. Při strategii koncepce ŠVP jsme vycházeli z cílů a kompetencí RVP ZV, umístění školy (poloha na okraji sídliště u lesa), podmínek školy, skladby pedagogického sboru, skladby žáků. Současně jsme respektovali zásadu rovnoprávného přístupu k základnímu vzdělání pro všechny žáky na straně jedné a zásadu diferencované a individualizované výuky pro žáky určitým způsobem znevýhodněné. Po zkušenostech z předchozích let a vzhledem ke změně RVP pro ZV, který platí od , byl ŠVP upraven a byla vydána jeho přepracovaná verze. Změny se týkaly hlavně zavedení dalšího cizího jazyka od 8. ročníku. Žáci dostali po průzkumu mezi rodiči a také vzhledem k personálním možnostem na výběr z německého a ruského jazyka. Dále došlo k úpravám výstupů některých předmětů a začlenění, nebo rozšíření témat, která jsou nově povinná, přesto už byla některá na naší škole realizována: Dopravní výchova, Finanční gramotnost, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Školení pedagogů jsme v tomto školním roce zaměřili na další školení k ŠVP a hlavně na správné využití finančních prostředků z OP VK v rámci oblasti podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1. Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost tzv. EU peníze školám k tvorbě DUMů. Monitorovací zprávy MŠMT o správnosti čerpání dotace byly bez jakékoliv připomínky. Protože základem projektu je příprava klíčových aktivit důležitých pro školu, pedagogičtí pracovníci se setkali několikrát na sezeních, kde se upřesňovaly priority školy. Projekt byl ukončen ve školním roce 2013/2014 a ukončili jsme ho k Další prioritou bylo školení s názvem RWCT - Čtením a psaním ke kritickému myšlení, kterého se zúčastnili 2 pedagogové, typologie MBTI a její využití v MŠ a na I. stupni, OSV v MŠ a na I. stupni. Sborovna absolvovala vzdělávací program Typologie v rozvoji emočně sociálních kompetencí v rozsahu 16 hodin výuky se učitelé včetně MŠ zúčastnili školení z OSV Umění efektivní komunikace v rozsahu 8 hodin. Školení mělo kladnou odezvu a v dalším období zaměříme vzdělávání na práci v kolektivu a týmovou práci. ICT koordinátor školy absolvoval 3 školení zaměřených na svou oblast. Zúčastnil se krajské konference k ICT ve Škole 21. Století. Pedagogové dle vlastního zaměření absolvovali další školení, celkem 16 akcí. Školení byla odborně zaměřená nejen na jednotlivé předměty (např. školení k výuce jazyka anglického, fyziky, hudební výchovy, finanční gramotnosti, dopravní výchovy,..), ale také na práci s dětmi s poruchami chování nebo řešení výchovných a kázeňských problémů. Ředitel školy se zúčastnil školení pro všechny pedagogy školy včetně ŠD a MŠ v rámci OSV. Koordinátor ŠVP se zúčastnil kromě vzdělávacích programů pro celou sborovnu také jednoho školení k práci s produktem Bakaláři. Kromě toho působil jako lektor pro KVIC Nový Jičín. V rámci výuky jsme daleko častěji využívali obě počítačové učebny, vybudované učebny s interaktivní tabulí na jednotlivých učebních pavilonech nejen na výuku informatiky, ale i jazyků, matematiky a dalších předmětů (ověřování DUMů). V odpoledních hodinách se využívaly učebny PC k mimoškolní činnosti, pro kroužek dětí z mateřské školy a další aktivity. Internetová spolupráce s rodiči se začala zlepšovat, proto jsme pro další školní rok (2014/2015)

5 5 přistoupili ke komunikaci s rodiči prostřednictvím elektronické ŽK. Mnoho informací a aktualizací najdou rodiče na nových webových stránkách školy. - Nabídka volitelných předmětů Povinně volitelné předměty: Žákům 6. ročníku byly nabídnuty předměty s 1-hodinovou dotací: Konverzace v anglickém jazyce, Ruční práce a vaření, Sportovní hry, Zdravotní Tv, Cvičení z matematiky, Cvičení z českého jazyka, Výpočetní technika. Dle zájmů žáků se vyučovalo: Ruční práce a vaření (18 žáků), Výpočetní technika (20 žáků). Žákům 7. ročníku byly nabídnuty předměty s 1-hodinovou dotací: Ruční práce a vaření, Konverzace v anglickém jazyce, Cvičení z českého jazyka, Cvičení z matematiky, Zdravotní TV, Sportovní hry, Výpočetní technika. Dle zájmu žáků se vyučovalo: Výpočetní technika (20 žáků), Ruční práce a vaření (15 žáků). Žákům 8. ročníku byly nabídnuty předměty s 1-hodinovou dotací: Výpočetní technika, Sportovní hry, Mediální výchova, Cvičení z matematiky, Konverzace v anglickém jazyce a Cvičení z českého jazyka, Cvičení z matematiky, Ruční práce a vaření, Zdravotní Tv. Dle zájmu žáků se vyučovalo: Mediální výchova (16 žáků) a Sportovní hry (16 žáků). Žákům 9. ročníku byly nabídnuty předměty s 2-hodinovou dotací: Základy německého jazyka a Výpočetní technika a předmět s 1-hodinovou dotací: Cvičení z matematiky, Konverzace v anglickém jazyce, Cvičení z českého jazyka, Sportovní hry, Technické kreslení a Mediální výchova, Technické kreslení, Zdravotní Tv, Cvičení z matematiky. Dle zájmu žáků se vyučovalo: Základy německého jazyka (19 žáků), Sportovní hry(13 žáků), Výpočetní technika (21 žáků), Cvičení z matematiky (17 žáků). Nepovinné předměty: Vyučovalo se Katolické náboženství, které navštěvovalo 7 žáků. Kroužky: Na ZŠ probíhaly: kroužek Sportovních her (15 žáků), Zdravotní tělesná výchova (12 žáků), Pohybové hry (17 žáků). Pro mateřskou školu jsme organizovali kroužek počítačový a anglického jazyka. Více kroužků jsme nemohli organizovat z důvodu vytížení učitelů, školení DVPP a také z důvodu ukončování výuky až v hod., kdy jsme dle zákona museli umožnit polední přestávku žákům druhého stupně vyšší dotace hodin. Zájem o kroužky s koncem školního roku klesal. C. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 počet fyzických osob Pedag. pracovníci ZŠ 24 21,7 Družina 4 2,8 Pedag. pracovníci MŠ 7 7,0 přepočtené úvazky

6 6 Z důvodu velkého zájmu ze strany rodičů o pobyt dětí ve školní družině jsme otevřeli 4 oddělení, kapacita byla využita na 93,04%, kapacita v MŠ byla 100% využita. V tomto školním roce k žádným podstatným změnám v pedagogickém sboru nedošlo. Pouze do ŠD nastoupila na částečný úvazek jedna zaměstnankyně. Na částečný úvazek pracovala vyučující dějepisu, která dobírala úvazek ve školní družině a učitelky českého jazyka, tělesné výchovy a učitel pracovních činností. Výuka ve všech předmětech byla stabilizována. Zástup jsme realizovali na základě výběru vhodného kandidáta se stejnou aprobací. Suplování na prvním stupni jsme řešili ve spolupráci se zaměstnanci školní družiny. Z důvodů integrace žáka 7.ročníku pracovala v sedmé třídě asistentka pedagoga na 100% úvazek. Byla velkým přínosem jak pro samotné žáky, tak také pro pedagogy učící ve třídě, rovněž rodiče žáka si pomoci ze strany školy velice váží. Problém je, že ze státních prostředků na platy této pracovnice jsme obdrželi pouze 80% a zbytek dofinancovávali z vlastních zdrojů. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků v MŠ je 100%, jsou to velice zkušené pracovnice s bohatou pedagogickou praxí. Jsou ochotny se vzdělávat a přizpůsobovat se novým trendům ve výchově a vzdělání. Vyřešením docházky dětí s tzv. nepravidelnou docházkou a vhodným sestavením organizace dne v MŠ mohou pracovat všichni zaměstnanci na plné úvazky. Pracovní kolektiv je stabilizovaný. Výuku narušují nemocenské, které zajišťujeme odborným zástupem. Na konci školního roku odešla do důchodu jedna pracovnice, byla nahrazena aprobovanou silou. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků na ZŠ je taktéž velmi vysoká. Byli přijati v posledních letech noví plně aprobovaní učitelé, kteří přinášejí do sboru i nové formy a metody vzdělávání mládeže. Počet tříd v tomto školním roce byl 16, v pátém a osmém ročníku byla pouze jedna třída, v ostatních ročnících po dvou. Trvá odliv dětí po 7. ročníku na šestileté gymnázium. Pedagogický sbor je zastoupen všemi věkovými kategoriemi, s převahou mladých lidí, čtyři zaměstnanci pracovali jako důchodci, jeden na částečný úvazek vyučoval odborné předměty. Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů v % Odborná kvalifikace 91,7 Aprobovanost výuky 90,1 Odborná kvalifikovanost byla vysoká. Nekvalifikováni jsou dva učitelé. Jeden důchodce učitel přírodovědných předmětů a odborných předmětů, druhá učitelka Aj. S oběma jsme ukončili pracovní smlouvu k Aprobovanost výuky byla nepatrně nižší z důvodu výuky výchov, tzn., že pedagogové nemají vystudovanou přímo odbornou způsobilost pro výuku těchto předmětů. V současnosti se však pedagog pro II. stupeň považuje za odborně způsobilého pro výuku jakéhokoliv předmětu na tomto stupni. Vyučovali též učitelé II. stupně na prvním stupni. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 počet fyzických osob přepočtené úvazky Prac. ZŠ-provozní 8 7,00 Prac. MŠ-provozní 3 2,25 Prac. ŠJ ZŠ 6 5,00 Prac. ŠJ MŠ 3 2,25

7 7 V MŠ má na starosti veškeré práce i agendu školní jídelny vedoucí školní jídelny základní školy, která pracuje na plný úvazek. Část úvazku vedoucí ŠJ 0,25 je započítán v úvazcích MŠ, kde je započítána i fyzicky. Údržbář školy a školník má úvazek, v ZŠ 0,75 a v mateřské škole 0,25. Dlouhodobé nemocenské pracovnic úklidu jsme řešili zástupem z řad zájemců o práci evidovaných na ÚP. Na tomto úseku pracuje jeden zaměstnanec se ZPS. D. Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2013/2014 Zapsaní do Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupí do 1. 1.tříd 2013 o odklad 1. třídy 2013 tříd 2014 o odklad třídy V tomto školním roce se k zápisu dostavil větší počet dětí než v minulém roce. Počet žádostí o odklad byl minimální. Větší počet je dán demografickým vývojem i projektem pro předškoláky Škola Nanečisto. E. Výsledky chování a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2013/2014 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Stupeň Celkem stupeň Stupeň Celkem stupeň Škola celkem Kromě toho evidujeme na škole dle 38 školského zákona 3 žáky školy, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí, jeden na prvním stupni a dva na druhém stupni. Malý počet neprospívajících žáků je výsledkem kvalitní práce vyučujících i třídních učitelů. V případě velmi špatného prospěchu proběhlo okamžitě jednání s rodiči a v případě potřeby proběhlo individuální doučování žáka. Kladně byly hodnoceny konzultace TU, rodič a

8 8 žák. Projevila se také kvalitní práce výchovného poradce, školního metodika prevence, třídních učitelů a jejich jednotné působení na žáky školy i jejich rodiče. Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy ve školním roce 2013/2014 počet přihlášených v 1. kole/ - priorita 1. Gymnázium 8leté Gymnázium 6leté 10 4 Gymnázium 4leté 3 4 Konzervatoře SOŠ s maturitou podle oboru: technické ekonomické 1 1 pedagogické zdravotnické 4 3 právní a veřejnosprávní 9 9 humanitní 3 3 přírodovědné ostatní SOŠ s vyučením i maturitou SOŠ s výučním listem 1 1 SŠ bez výučního listu Počet žáků dále nepokračujících ve studiu součet konečný počet přijatých kam nastoupí Žáci v 9. ročníku byli bez větších problémů přijati na školy, které si vybrali v 1. kole (pouze jedna žákyně opakovala přijímací řízení). Současný způsob přijímání žáků na střední školy vede k tomu, že žáci již na počátku školního roku jsou informování náboráři středních škol, že s velkou pravděpodobností budou přijati, proto v průběhu školního roku klesá u nich pracovní morálka a zájem o výuku a výsledky vzdělávání. Snižující se požadavky středních škol při přijímání žáků do některých oborů pak vedou k jejich neúspěšnosti ve studiu daného oboru na střední škole. Jeden žák ukončil základní vzdělání v 8. ročníku a byl přijat na 3-letý učební obor. Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství je zabezpečována výchovným poradcem a školním metodikem prevence v součinnosti se všemi pracovníky školy. Je realizována na základě plánu práce výchovného poradce a minimálního preventivního programu. Z důvodu mateřské dovolené výchovné poradkyně, práci výchovné poradkyně vykonávala zástupkyně ředitele, která má ze své pedagogické praxe bohaté zkušenosti s touto činností a také vystudované 2-leté studium pro výchovné poradce. Tématicky jsme se zaměřili na informování o zneužívání návykových látek, o nikotinismu, alkoholismu, gemblerství, týrání, působení sekt a o projevech šikany. Tato problematika byla probírána se žáky na třídnických hodinách, které byly předem pečlivě připraveny, probírala se témata z osobnostní a sociální výchovy přiměřená věku žáků. V rámci informační a osvětové aktivity jsme zabezpečili odbornou literaturu, ve spolupráci s MěP Třinec jsme organizovali přednášky a besedy na aktuální témata doby, zřídili nástěnku na pavilonu

9 9 školy, informovali rodiče na třídních schůzkách. Volnočasové aktivity v prostorách školy jsme zaměřili na činnost v kroužcích, umožnili jsme žákům hraní stolního tenisu o volných hodinách, o velkých přestávkách a před vyučováním a rovněž jsme umožnili dětem pobyt v atriu školy v případě pěkného počasí o velkých přestávkách. Bude nutné tento prostor ve spolupráci se zřizovatelem upravit, aby byla zajištěna bezpečnost dětí. Výsledky těchto činností na škole lze hodnotit velmi kladně. Nebyly zaznamenány vážnější výchovné problémy. Výborně se osvědčila i činnost školního parlamentu, který pomáhal řešit konflikty mezi žáky různých věkových kategorií. Organizovala se i vzájemná setkání školních parlamentů z jiných škol v Třinci. Proběhla společná setkání školních parlamentů v DDM. Za velmi pozitivní je potřebné v této oblasti zdůraznit práci asistenta pedagoga. Její přítomnost ve třídě se výrazně projevila na zkvalitnění chování žáků mezi sebou a v konečném důsledku i na prospěchu daných žáků a celého třídního kolektivu. Pochvaly: a) pochvala TU 285 zpravidla za práci v třídní samosprávě, reprezentaci školy, výborné studijní výsledky b) pochvala ŘŠ 13 za výborné studijní výsledky, za výbornou reprezentaci školy v soutěžích, práci ve školním parlamentu Na konci školního roku jsme ocenili žáky 5. a 9. tříd za kvalitní práci, dlouhodobé kvalitní výsledky a reprezentaci školy věcným darem a pochvalným listem, téměř polovina žáků školy obdržela pochvalný list. V průběhu školního roku jsme žáky úspěšné v soutěžích odměňovali drobnými věcnými dárky nebo sladkostmi. Napomenutí a důtky: a) napomenutí TU 80 za drobné kázeňské problémy, špatnou přípravu do vyučování a zapomínání b) důtka TU 33 za opakované drobné kázeňské problémy c) důtka ŘŠ 9 za vážnější kázeňské problémy a soustavné drobné kázeňské problémy a záškoláctví Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2- uspokojivé 1 0,30 3- neuspokojivé 0 0,00 Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014 Počet % ze všech zameškaných hodin 1.pololetí 5 0,015 2.pololetí 11 0,033 za školní rok 16 0,024 Ve srovnání se školním rokem 2012/2013 se neomluvená absence výrazně snížila. Počet snížených stupňů z chování se výrazně snížil. Je to výsledek důsledné práce třídních učitelů, práce výchovného poradce, školního metodika prevence a speciálního pedagoga, ale také zvýšení nároků na chování žáků školy a důsledná kontrola dodržování školního řádu. Daleko přísněji jsme také posuzovali omlouvání absence žáků rodiči.

10 10 Údaje o integrovaných žácích Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2013/2014 Druh postižení Ročník Počet žáků sluchové 0 zrakové 0 s vývojovými poruchami chování 6., 7. 2 zdravotně znevýhodnění 4.,5.,6.,8. 4 kombinované 0 s vývojovými poruchami učení 4., 6., 7. 3 zdr.postižení - autismus 6. 1 Se žáky s vývojovými poruchami učení byla prováděna pravidelná reedukace v odpoledních hodinách nebo individuálně v rámci hodiny Čj (jiná vyučující Čj) a M zkušenými a vyškolenými pedagogy. Na škole působil asistent pedagoga u žáka 7.ročníku s ADHD a u autistické žákyně v 6.ročníku Byly odeslány žádosti o odborná vyšetření v PPP a SPC, probíhala péče o integrované žáky, 10 žákům jsme umožnili vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů. V průběhu školního roku byly ve spolupráci s třídními učiteli a školním metodikem prevence řešeny negativní jevy, kázeňské problémy žáků a jejich nevhodné chování. O řešení kázeňských přestupků se starali i členové Školního parlamentu. V tomto školním roce probíhaly na 2.stupni pravidelné třídnické hodiny, byly zaměřeny na třídnické práce, práci s třídním kolektivem a zejména na OSV osobnostní a sociální výchovu. Konzultací výchovného poradce využilo kromě žáků také 16 rodičů, projednával se zejména výběr střední školy a výchovné problémy. Pravidelně se žáci naší školy zúčastňují dalších akcí: pro 9.ročník exkurze v TŽ, pro žáky 8. a 9.ročníku návštěva SŠ Třinec-Kanada, v průběhu podzimu také navštívili TŽ, a.s. strojírenská výroba, 8. ročník navštívil Úřad práce v Třinci. V průběhu školního roku probíhalo vzdělávání na seminářích pořádaných PPP F-M, probíhala spolupráce s PPP v Třinci a ve Frýdku-Místku, dále pak s SPC ve Frýdku-Místku a v Ostravě. Ve spolupráci s metodikem prevence se v průběhu školního roku uskutečnila celá řada besed a přednášek na téma droga, alkohol, kouření, kyberšikana, facebook, sexuální výchova, anorexie, zneužívání, apod. pro žáky 4.-9.ročníku. F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program byl ve školním roce zaměřen především na prevenci záškoláctví, šikany a násilí, kyberšikany, vandalismu a drobné kriminality, prevenci zneužívání návykových látek. V oblasti prevence rasismu, vandalismu a drobné kriminality, zneužívání návykových látek a dalších forem rizikového chování nedošlo k přestupkům, jež by bylo nutné řešit s Policií ČR. Využili jsme nabídek organizace ACET na přednášky s besedami: Nebezpečí kouření aneb v čem nám reklama lže (žáci 4. tříd); Zneužití - jak si nenechat ublížit (žáci 5. a 6. tříd); Šikana (žáci 7. tříd). Besed se zúčastnilo 147 žáků. V této spolupráci budeme co nejintenzivněji pokračovat, besedy a následné diskuze (dle zpětné vazby) byly pro žáky přínosem. Policie ČR uspořádala přednášky pro žáky tříd (prevence kriminality, vandalismu, sebeochrana, právní povědomí, důsledky drobné kriminality, seznámení s prací policie). Jednotlivých akcí se celkem zúčastnilo ±330 žáků. V dalších letech rovněž využijeme této

11 11 přednáškové činnosti Policie ČR, žáky nabízená témata zaujala. Lektoři byli většinou uniformovaní policisté, což také zvýšilo atraktivitu přednášek, především pro žáky 1. stupně. Žáci 4., 6. a 7. tříd se zúčastnili festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Je škoda, že se žáci ostatních tříd tohoto festivalu nezúčastnili; dokumentární filmy se týkaly témat: výchova demokratického občana, multikulturní výchova a vzdělání, výchova proti rasismu, xenofobii, apod. Žáci 6. tříd (±42žáků) absolvovali dvoudenní adaptační kurz ve středisku JUVENTUS v Řece. Školní metodik prevence nebyl nucen zasahovat v jednotlivých třídách. Třídní učitelé vyřešili vše v rámci třídních kolektivů. ŠMP by uvítal lepší spolupráci se školním Parlamentem, protože některé připomínky žáků ze schránek důvěry by bylo možné oficiálně označit jako problém jednotlivých žáků a razantně vyřešit. V závěru školního roku metodik prevence rizikových forem chování na popud ředitele školy provedl dotazníkové šetření ve 2.A ohledně třídního klimatu (podezření na šikanu mezi spolužáky). Podezření se podle výsledků šetření nepotvrdilo. ŠMP se zúčastnil schůzek s OMP. Na internetu i v časopisech sledoval novinky týkající se problémů řešení sociálně patologických jevů.

12 12 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP) a ostatních pracovníků školy ve školním roce 2013/2014 Druh semináře kurzu Počet zúčastněných Náklady v Kč Celkem ZŠ i MŠ , ESF Učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci se zúčastnili různých školení. Z finančních důvodů školy jsme vyhledávali bezplatná školení konaná v rámci grantů z prostředků ESF. Neakreditované školení ,- Kč Přehled DVPP ve školním roce 2013/14 KVIC ICT Elementarium VP+MP Sborovna Σ ZŠ počet akcí počet osob ŠD počet akcí počet osob MŠ počet akcí počet osob Σ počet akcí Σ počet osob Jednotlivá školení podrobněji viz. bod B této výroční zprávy. Pedagogové se zúčastnili také akcí zaměřených na nové trendy ve výuce na I. stupni, ve výuce jazyka anglického, matematiky. V rámci OSV jsme uskutečnili dvě dvoudenní školení pro celou sborovnu v rámci školení k OSV Umění efektivní komunikace a Typologie v rozvoji emočně sociálních kompetencí. Pravidelných akcí se zúčastňovala vedoucí školní jídelny k problematice hygieny a nových stravovacích předpisů a ekonomka školy k problematice změn v právních předpisech pro rok 2014.

13 13 H. Výchovně-vzdělávací aktivity soutěže a přehlídky Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014 Počty účastníků Název soutěže, Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo přehlídky Stolní tenis 8 2x 1., 1x 2.místo Halová kopaná 9 1.místo Florbal 14 2x 1..místo Konverzační soutěž 18 2x postup v JA Atletický trojboj 12 3.místo Olympiáda v ČJ 10 1x účast Vybíjená 12 4.místo Přespolní běh 14 1x3.,1x2, 2x5. ČEZ street hokej 8 Účast v Ostravě Šplh-4.a5.třída 10 2.x 3.místo Kromě těchto akcí, ve kterých jsme dosáhli úspěchů na okresní úrovni, se žáci za doprovodu vyučujících zúčastnili těchto sportovních aktivit: - turnaj žáků třineckých Mladý cyklista 4. a 3.místo - přespolní běh II. stupeň 1x3.místo, 1x4.místo a 2x5.místo - přespolní běh I. stupeň - 1x1.místo, 1x5.místo - halová kopaná - okrsek Jiné soutěže: - Matematický klokan, Pythagoriáda, Matematika hrou - recitační soutěž v městské knihovně - anglická soutěž VOCABULARY GAMES - Mistr (mistryně) českého pravopisu - První pomoc zachraň život Součástí kulturní stránky výchovy byly návštěvy divadelních představení, výstav, filmových představení, muzeí a besed v knihovnách proběhl projektový den pro II. stupeň. Jednotlivé ročníky navštívily Třinecké muzeum a zámek Fryštát, absolvovali aktivity ve škole Letem světem a mediální výchovu a také modul Finanční gramotnost v rámci ŠVP adaptační kurz žáků 6.ročníku v Řece se žáci 9.ročníků zúčastnili exkurze do Třineckých železáren se uskutečnil poznávací zájezd do Anglie pro 14 žáků naší školy. Cílem bylo nejenom poznat krajinu, ale také si zlepšit své jazykové dovednosti proběhla prezentace naší školy na ZŠ Kanada, ZŠ Oldřichovice a ZŠ Kaštanova, kde 2 žáci školy pod vedením p. učitelky představili naší školu formou prezentace a kvízu proběhly Vánoční dílny, v nichž žáci vyráběli výrobky s vánoční tematikou, které pak prodávali na Vánočním jarmarku Část výtěžku každoročně putuje na financování studenta z Guineje v rámci adopce na dálku navštívil žáky školy Mikuláš, který rozdával dětem dárky proběhnul projekt Příhraniční spolupráce v rámci kterého se uskutečnilo česko slovenské setkání základních škol LVK pro žáky 7.ročníků v Písku se uskutečnil lyžařský zájezd do Alp pro vybrané zájemce z II. stupně.

14 14 3.4,-. projektový den pro II.stupeň, 6.roč. Voda a život, 7.roč. exkurze do světa techniky v Ostravě, 8.roč. Volba povolání exkurze na ÚP Třinec a ve sběrném dvoře Nehlsen, 9.roč. exkurze do Osvětimi Noc s Andersenem 1.B, 4.třída a 6.A projektový den Napříč školou s názvem Zvířata všechny ročníky rozděleny do skupin tak, aby ve skupině byl zastoupen žák z každého ročníku. Připravili jsme pro rodiče a veřejnost Den otevřených dveří V rámci tohoto dne mohli rodiče navštívit vyučovací hodiny a odpoledne plnily děti se svými rodiči zábavné úkoly na jednotlivých stanovištích. Akce se u rodičů setkala s velice kladnou odezvou. V rámci ekologických aktivit se uskutečňuje projekt Lesní pedagogika. Také se škola zapojila do projektu EU ECOnnection projekt environmentálního globálního vzdělávání s cílem podpořít proekologické myšlení a chování žáků. Projekt byl s mezinárodní účastí a pořádal ho institut Euroschola. Pro zpestření volného času byl zorganizován v únoru karneval pro žáky I. stupně a Tepláková párty pro 4.-8.ročník. Ve spolupráci s Unií rodičů ČR při 5. ZŠ, Koperníkova 696, Třinec jsme připravili školní ples pod názvem Večírek za školou, Dětské radovánky dne Dále jsme zorganizovali Den cyklistiky pro žáky školy i děti z MŠ s ukázkami poskytování první pomoci a Sportovní den v netradičních disciplínách se uskutečnil ozdravný pobyt žáků 5.třídy na horské chatě Visalaje v Beskydech s ekologickým zaměřením. O jarních prázdninách se uskutečnil pod vedením vychovatelek školní družiny pobytový tábor na horách hlavně pro děti ze školní družiny a žáky I. stupně. Akce proběhla ve středisku Nýdek Hluchová. Každoročně jsou tyto akce velmi dobře hodnoceny, škola pomáhá rodičům řešit problém s dohlížením dětí. Pravidelně spolupracujeme s odborem školství MěÚ Třinec, Úřadem práce, PPP, PČR a dalšími organizacemi. Školní družina organizovala v průběhu školního roku klasické akce: Haloween, výšlap na Čantoryji, výlet Cestou necestou a Výlet s překvapením, výšlap na Kozinec, zimní radovánky na sněhu s návštěvou zimního stadionu, Člověče, nezlob se, Farmář, nocování ve ŠD bez maminek. I. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a KÚ Ve školním roce 2013/14 neproběhla žádná kontrola ČŠI, KHS ani audit MěÚ.

15 15 J. Hospodaření školy za rok 2013 Příjmy Hlavní činnost Doplňková činnost dotace KÚ ,- příspěvek zřizovatele na investice 0 příspěvek zřizovatele na provoz ,- Ostatní, dary a cizí zdroje ,73,- Ostatní příjmy(pronájmy) ,- Dotace ( fond EU projekt) ,- Celkem ,73, ,- Výdaje Hlavní činnost Doplňková činnost mzdové + sociální ,- energie ,87, ,- opravy a údržba ,22,- investice 0,- ostatní služby ,76,- spotřeba materiálu a poř.majetku ,10,- Výdaje ( fond EU projekt) ,- odpisy ,- celkem ,95, ,- Po žádosti zřizovateli jsme žádali o převod částky ,- Kč z provozních prostředků do investičního fondu. Tento fond bude použit na výměnu oken 1. pavilonu v roce Čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu bylo bez problémů, jako každoročně je nejvyšší čerpání ve 4. čtvrtletí, kdy se vyjasní všechny finanční otázky. Finanční prostředky jsme vyčerpali úplně a nevraceli do státního rozpočtu žádnou částku, stejně tak i prostředky účelově vázané byly plně vyčerpány. Čerpání finančních prostředků od zřizovatele bylo v průběhu roku bez problémů. Dobře funguje spolupráce s odloučeným pracovištěm polské základní školy i se ZUŠ, která sídlí na 3.pavilonu. Situaci kladně hodnotí nejen zaměstnanci, ale i rodiče. Staré počítače jsme zabudovali do kmenových učeben kvůli zavedení elektronické třídní knihy a také pro potřeby výuky. Elektronická třídní kniha se výborně osvědčila. Dvě počítačové učebny a 4 interaktivní tabule zatím stačí pro kvalitní výuku. Dlouho očekávaná rekonstrukce tělocvičny opět neproběhla. Na střechách školy jsme provedli nejnutnější opravy, aby nedocházelo k promokání. Je to však pouze přechodné řešení a je potřebné v součinnosti se zřizovatelem řešit tuto situaci. Pro střechy nad školní jídelnou a družinou jsme požádali odbor investic o zpracování projektové dokumentace na vybudování sedlových střech v souladu s původním projektem. Vyměnili jsme okna na 1.pavilonu a příslušných sociálních zařízeních, vymalovali 1pavilon, sociální zařízení na 2.pavilonu a šatny ve školní družině. Také máme připravenou studii na opravu hromosvodů. Odborníci konstatovali, že opravy hromosvodů bez opravy střech jsou finančně nerentabilní. V souladu s revizním technikem jsme provedli nejnutnější opravy. Zabezpečili jsme komplexní opravu sociálního zařízení na jednom oddělení MŠ. Tím jsou již všechna oddělení vybavena moderním sociálním zařízením I když jsme v minulém roce přistoupili k interním pravidlům na omezení zbytečného čerpání energií, staré rozvody a nezateplené budovy velké úspory nepřinesly. Pověření pracovníci na tiskopisech dokládali týdenní čerpání jednotlivých energií na všech úsecích ZŠ a MŠ. Zakoupili jsme novou myčku na nádobí.

16 16 Vyměnili jsme některé jističe el. energie v hlavním rozvaděči a na 1. i 2.pavilonu V doplňkové činnosti jsme měli stabilní dlouhodobé nájmy (zubař, autoškola, prodejna bylin, ZUŠ platí jenom energie). Plnění smluv bez problémů. Pronájmy tělocvičny byly zabezpečeny smlouvami o pronájmu po celou dobu školního roku. Hlavní činnost Doplňková činnost Hospodářský výsledek ,78, ,- Hospodářský výsledek celkem byl ,78,- Kč. Příspěvek na provoz za rok 2013 byl zřizovatelem stanoven v požadované výši ,-Kč. Tento příspěvek byl dostačující. Příspěvek na investice byl ve výši ,- Kč. Navýšení příspěvku bylo z důvodu realizace výměny oken v MŠ a ŠD. Z investičního fondu byla pořízena myčka na nádobí v ceně ,- Kč. Přehled finančních fondů k Fond odměn ,- Fond kulturních a sociálních potřeb ,21,- Fond investic ,- Fond rezervní zřizovatel ,71,- Fond rezervní - dary ,- Škola hospodařila v minulém období dobře. Rezervní fond bude v roce 2014 použit na pokrytí případné ztráty hospodářského výsledku. Fond odměn byl čerpán na odměny zaměstnanců ve výši ,- Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán dle kolektivní smlouvy a pravidel pro čerpání. Podstatná část fondu byla použita na dofinancování stravného pro zaměstnance školy. K. Přehled dotačních programů 1. Program Ovoce do škol, který se setkal s velice kladnou odezvou a ve kterém budeme pokračovat i v dalších letech. 2. Projekt SFŽP ČR Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 3. Zapojení do projektu ECOnnection environmentální projekt se zahraniční spoluprací. 4. Zapojení do projektu Mléko do škol. 5. Zapojení do projektu přeshraniční spolupráce- česko- slovenská setkání žáků, který organizoval institut Euroschola. L. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Viz. bod B.

17 17 M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škole byla schválena dotace ve výši ,- Kč pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. První zálohu ve výši ,- Kč jsme obdrželi dne Další doplatek v plné výši v průběhu školního roku 2012/13.Ve školním roce 2013/14 jsme z této částky vyčerpali finanční prostředky k vyplacení finančních prostředků za tvorbu DUMů a za realizaci projektu na základě podepsaných dohod. Zůstatek prostředků jsme dočerpali dle smlouvy do Škola se také zapojila do projektu SFŽP ČR Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na základě schváleného projektu vycestovali v dubnu 2014 žáci 5.tříd na ozdravný pobyt na horskou chatu Visalaje. Dotace pro rok 2014 na tuto akci činila ,13,- Kč, zbývající část dofinancoval zřizovatel. N. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Vedení školy dobře spolupracuje s odborovou organizací, která působí na škole, řeší zásadní věci i vyskytující se problémy. Podílí se společně na vytvoření kolektivní smlouvy, ale hlavně na stanovení zásad pro čerpání FKSP. Ředitel školy je pravidelně zván na výborové schůze odborové organizace 1x za měsíc a dle stanovené legislativy projednává jednotlivé dokumenty. Výborná je spolupráce s Rodičovským sdružením při 5. ZŠ Koperníkova 696, Třinec. Společně organizujeme ples i školní radovánky. Zájem o práci v Unii má ovšem stále méně aktivních rodičů z důvodu pracovního zaneprázdnění. Unie nám vypomáhá i podporou mimoškolní činnosti, činnosti školní družiny, sportovních a kulturně - výchovných činností. Pravidelně spolupracujeme s odborem školství MěÚ Třinec, Úřadem práce, PPP, PČR, MěP Třinec při ochraně areálu školy a hlavně sportoviště. Podařilo se nám získávat finanční prostředky od sponzorů, které byly určeny k zaplacení autobusu na školní akci, na Den cyklistiky a na nákup knih pro 5.ročník a odměny pro školní parlament.

18 18 O. Závěr výroční zprávy Školní rok 2013/2014 hodnotíme kladně. Pedagogická práce byla uskutečňována v souladu s platnými přepisy. Celý školní rok se nesl ve znamení dalšího rozvíjení školního vzdělávacího programu EZOP, dle kterého jsme vyučovali již ve všech ročnících. Kladně byly vítány žáky i rodiči projektové dny, které výrazně zpestřily výuku žáků školy a netradiční Den otevřených dveří. Důsledná činnost všech pracovníků školy se projevila ve zlepšené kázni žáků, neřešili jsme žádné větší kázeňské problémy. Poskytli jsme žákům dobré zázemí pro kvalitní výuku nákupem dalších pomůcek, vytvořili jsme prostor pro mimoškolní činnost kroužků v odpoledních hodinách a možnost v průběhu odpoledne i o víkendech sportovat v areálu školy. Dobrá je i komunikace mezi školu a rodičovskou veřejností, i když zájem veřejnosti o dění ve škole trvale opadá. U příležitosti zápisů dětí do 1. tříd jsme zorganizovali pokračování již 3.ročníku projektu pro budoucí prvňáčky Škola nanečisto, který proběhl od února do května a setkal se s velkou odezvou. Dvakrát ročně se uskutečnily konzultace třídního učitele s rodičem a také žákem. V průběhu školního roku jsme v pedagogickém sboru pracovali na nejefektivnějším využití finančních prostředků z projektu EU peníze školám. Rozhodli jsme se vypracovávat digitální učební materiály-dum. Abychom zabezpečili moderní výuku, využíváme učebny s interaktivními tabulemi na jednotlivých pavilonech jako samostatné učebny. Omezili jsme tak stěhování tříd po škole. Zavedením počítače do každé kmenové učebny a do odborných učeben došlo ke zjednodušení zapisování do elektronické třídní knihy. Upravili jsme spojovací chodbu na pavilony. Realizace rekonstrukce tělocvičny a klubovny je odložena na příští období. Tělocvična je ve špatném stavu a odkládat rekonstrukci v horizontu dalších let již nebude možné. V novém školním roce 2014/15 se chceme zaměřit na další zvýšení estetiky vnitřního i venkovního prostředí školy. Vyměnili jsme okna na 1.pavilonu a vymalovali 1.pavilon a sociální zařízení na 2.pavilonu. Daleko více chceme využívat počítačové učebny nejenom na výuku informatiky, ale i ostatních předmětů a učebny s interaktivními tabulemi. I v minulém školním roce jsme obdrželi značku Rodiče vítáni, která svědčí o dobré spolupráci školy a rodičovské veřejnosti Škola se každoročně zapojuje do veřejných sbírek. Ve školním roce se kromě jiného jednalo o sbírku, kterou pořádala obecně prospěšná společnost FOND SISUS, o.p.s. a občanské sdružení ŽIVOT DĚTEM, sbírka na pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem. Škola je připravena náročné úkoly nadcházejícího období velmi dobře splnit. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Výroční zpráva byla rovněž projednána na schůzce Školské rady dne

19 19 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy, školní rok Charakteristika mateřské školy Název mateřské školy: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Zřizovatel mateřské školy, adresa zřizovatele: Město Třinec právní forma: obec, IČO: Jablunkovská Třinec Jméno ředitele školy: RNDr. Juraj Hudcovský Jméno statutárního zástupce ředitele školy: Mgr. Daniela Sliwková, od Mgr. Tomáš Otisk, Vedoucí učitelka: Šárka Staňková Kontakt na mateřskou školu: Tel Poslední aktualizace v rejstříku škol: Součásti mateřské školy podle rozhodnutí o zařazení a jejich kapacity: Školní jídelna: kapacita 120 jídel Kapacita mateřské školy: 100 dětí Speciální a specializované třídy ve školním roce 2013/2014 : žádné Provozní doba mateřské školy: 6,00 16,00 hod. Školní rok celkový počet počet tříd celkový počet celkový počet dětí 2013/2014 dětí v MŠ dětí na třídu na 1 prac. úvazek uč. a* b** a b a b a b třídy normální ,2 14,2 třídy speciální a specializované Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2013/2014: 3 Předpokládaný počet dětí s odkladem škol. docházky ve škol. roce 2014/2015: 1 * a - údaj k ** b - údaj k

20 20 Výsledky výchovně vzdělávací činnosti Naše mateřská škola je nadále bez specifického zaměření a i v tomto školním roce jsme pracovaly podle vlastního ŠVP,,Do světa s pohádkou, který byl upraven a doplněn o činnosti a cíle ekologické výchovy. Zrušili jsme týdenní témata, která byla pro učitelky svazující. Zachovány jsou integrované bloky, cíle, kompetence a doporučené činnosti. Takto zapracovaný program umožňuje učitelkám větší kreativitu, větší prostor pro vlastní volbu a volbu dětí, opakování a upevňování, možnost vycházet z potřeb dané věkové skupiny. Doplňujícími programy jsou zdravotně preventivní, tradiční školní slavnosti a setkání, programy s rodiči, návštěvy divadelních představení, kroužky, logopedická prevence. Ve vzdělávací práci čerpáme z modelového projektu,,zdravá mateřská škola,,,začít spolu,,,třída plná pohody,,, Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání. Také v tomto školním roce jsme připravily pro děti oblíbené tematické vycházky jako zakončení integrovaných bloků. Děti společně plnily zábavné úkoly během vycházky v přírodě a tím si upevňovaly získané zkušenosti a zároveň byly prohlubovány prosociální vztahy jak společně prožívat radost z poznaného. Také v tomto školním roce probíhaly pro nejstarší děti kroužek angličtiny a práce na PC. Oba kroužky vedli učitelé ze ZŠ. V MŠ mohly děti podle zájmu navštěvovat,, Křesťanskou půlhodinku a taneční kroužek. V rámci ozdravného programu se děti zúčastnily plaveckého výcviku a lyžařského kurzu a 1x týdně probíhalo cvičení Třinec cvičí s dětmi pro radost a zdraví. Pro velkou oblibu jsme uspořádali pracovní dílny s rodiči Dýňoviny, kdy si každé dítě spolu s rodičem vydlabalo dýní a pak všechny dýně rozsvítily školní zahradu. Vánoce jsme oslavili, jako každoročně vánoční besídkou pro rodiče, slavnostním obědem s ochutnávkou cukroví a nadílkou v hale MŠ. Ke dni maminek jsme jako dárek maminkám umožnily prodloužený pobyt dětí v MŠ. Mezitím co maminky měly volno, prodloužené odpoledne jsme s dětmi naplnili procházkou lesoparkem, písničkovým představením a výrobou přáníček pro maminky. S předškoláky jsme se tradičně rozloučili jejich pasováním. Všechny třídy uspořádaly školní výlety. V letošním školním roce jsme v rámci rozvoje spolupráce s rodiči zorganizovali výlet dětí s rodiči. Navštívili jsme DREAM Park v Polsku. Jednou v měsíci mohly děti vidět divadelní představení v mateřské škole nebo v KD Trisia, filmové představení v kině. Nejstarší děti navštívily Těšínské loutkové divadlo s představením Rumcajs. Také v tomto školním roce jsme spolupracovali se ZŠ. Děti mateřské školy navštívily 1. třídy a mohly vidět, jak vypadá vyučovací hodina, zhlédly vánoční besídku ve škole. Žáci 9. tříd se ochotně proměnili v čerty a Mikuláše a navštívily děti MŠ, které jim zazpívaly nebo přednesly básničku. Na vánoční besídce pomáhaly se stavbou pódia. Naše nejstarší děti vystupovaly se svým programem na školních radovánkách. Akce mateřské školy Září: Návštěva Těšínského divadla, tvoření s rodiči Šmoulí městečko výstava v hale MŠ Představení v MŠ Lesní skřítek Říjen: Tematická podzimní vycházka -,, Co zvířátka nevědí, to jim děti napoví, tvořivé dílny s rodiči Dýňoviny s vystoupením Honzy Krejčíka Listopad: Tvoření výzdoby haly, výstavka výtvarných prací, přednáška Jiřího Haldy pro pedagogy a pro rodiče Prosinec: Návštěva Mikuláše, Vánoční besídka pro rodiče, divadlo v MŠ - Betlém, posezení s ochutnávkou cukroví, návštěva vánočního jarmarku města, tvoření vánočních ozdob z přírodnin, tematická vycházka se zdobením stromečku na zahradě MŠ Leden: Vycházka ke krmelci, lyžařský kurz Únor: Karneval s programem Honzy Krejčíka, tvoření dekorací pro výzdobu haly

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 21.9.2009 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 21.9.2011 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více