Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne

2 2 OBSAH: A. Charakteristika školského zařízení.. 3 B. Vzdělávací programy školy... 4 C. Údaje o pracovnících školy 5 D. Údaje o zařazování dětí a žáků 7 E. Výsledky chování a vzdělávání 7 F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 10 G. Údaje o dalším vzdělávání ped.prac. a ostatních prac. školy. 12 H. Výchovně vzdělávací aktivity soutěže a přehlídky 13 I. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a KÚ.. 14 J. Hospodaření školy za rok K. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.. 16 L. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení M. Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů.. 17 N. Údaje o spolupráci s jinými organizacemi a partnery 17 O. Závěr výroční zprávy 18 P. Příloha výroční zprávy výroční zpráva o činnosti MŠ... 19

3 3 A. Charakteristika školského zařízení: - Název školy: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Sídlo školy: Koperníkova 696, Třinec Odloučené pracoviště: od je součástí školy Mateřská škola, Koperníkova 68 - Zřizovatel: Město Třinec, právní forma: obec, IČO: Adresa zřizovatele: Jablunkovská 160, Třinec - Právní forma školy: příspěvková organizace, IČO: , od Jméno ředitele školy: RNDr. Juraj Hudcovský Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Daniela Sliwková, od Mgr. Tomáš Otisk - Kontakt na zařízení: tel , fax, řed.: , jméno pro informace: p.kamila Révayová sekretářka školy - Datum zřízení školy: , poslední aktualizace je I ZO: Součásti školy: Mateřská škola, IZO: , kapacita: 100 dětí Základní škola, IZO: , kapacita: 450 žáků Školní družina, IZO: , kapacita: 115 žáků Školní jídelna ZŠ, IZO: , kapacita: 620 jídel Školní jídelna MŠ, IZO: , kapacita: 120 jídel Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014 Počet tříd/skupin Počet žáků Počet žáků na třídu/skupinu Přepočtený počet ped.prac./prac. ŠJ Počet žáků na ped. úvazek 1. stupeň ,33 9,6 19,06 2. stupeň , ,40 Školní družina ,75 2,8 38,21 Mateřská škola ,00 14,28 Školní jídelna ZŠ x 306 x 5,0 x Školní jídelna MŠ x 100 x 2,25 x - Školská rada byla zřízena k , Školská rada zasedala 4x a projednala a schválila základní dokumenty dle zákona. Kontakty na jednotlivé členy Školské rady jsou na webových stránkách školy. - Při základní škole pracuje Rodičovské sdružení při 5. ZŠ Koperníkova 696, Třinec.

4 4 B. Vzdělávací programy školy Vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok 2013/2014 v ročnících počet žáků ŠVP pro ZŠ EZOP C/01 1., 2., 3.,4, ŠVP pro ZŠ EZOP C/01 6.,7.,8., Na základní škole jsme pokračovali ve všech ročnících ve výuce dle vlastního ŠVP, který má název EZOP. Při strategii koncepce ŠVP jsme vycházeli z cílů a kompetencí RVP ZV, umístění školy (poloha na okraji sídliště u lesa), podmínek školy, skladby pedagogického sboru, skladby žáků. Současně jsme respektovali zásadu rovnoprávného přístupu k základnímu vzdělání pro všechny žáky na straně jedné a zásadu diferencované a individualizované výuky pro žáky určitým způsobem znevýhodněné. Po zkušenostech z předchozích let a vzhledem ke změně RVP pro ZV, který platí od , byl ŠVP upraven a byla vydána jeho přepracovaná verze. Změny se týkaly hlavně zavedení dalšího cizího jazyka od 8. ročníku. Žáci dostali po průzkumu mezi rodiči a také vzhledem k personálním možnostem na výběr z německého a ruského jazyka. Dále došlo k úpravám výstupů některých předmětů a začlenění, nebo rozšíření témat, která jsou nově povinná, přesto už byla některá na naší škole realizována: Dopravní výchova, Finanční gramotnost, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Školení pedagogů jsme v tomto školním roce zaměřili na další školení k ŠVP a hlavně na správné využití finančních prostředků z OP VK v rámci oblasti podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1. Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost tzv. EU peníze školám k tvorbě DUMů. Monitorovací zprávy MŠMT o správnosti čerpání dotace byly bez jakékoliv připomínky. Protože základem projektu je příprava klíčových aktivit důležitých pro školu, pedagogičtí pracovníci se setkali několikrát na sezeních, kde se upřesňovaly priority školy. Projekt byl ukončen ve školním roce 2013/2014 a ukončili jsme ho k Další prioritou bylo školení s názvem RWCT - Čtením a psaním ke kritickému myšlení, kterého se zúčastnili 2 pedagogové, typologie MBTI a její využití v MŠ a na I. stupni, OSV v MŠ a na I. stupni. Sborovna absolvovala vzdělávací program Typologie v rozvoji emočně sociálních kompetencí v rozsahu 16 hodin výuky se učitelé včetně MŠ zúčastnili školení z OSV Umění efektivní komunikace v rozsahu 8 hodin. Školení mělo kladnou odezvu a v dalším období zaměříme vzdělávání na práci v kolektivu a týmovou práci. ICT koordinátor školy absolvoval 3 školení zaměřených na svou oblast. Zúčastnil se krajské konference k ICT ve Škole 21. Století. Pedagogové dle vlastního zaměření absolvovali další školení, celkem 16 akcí. Školení byla odborně zaměřená nejen na jednotlivé předměty (např. školení k výuce jazyka anglického, fyziky, hudební výchovy, finanční gramotnosti, dopravní výchovy,..), ale také na práci s dětmi s poruchami chování nebo řešení výchovných a kázeňských problémů. Ředitel školy se zúčastnil školení pro všechny pedagogy školy včetně ŠD a MŠ v rámci OSV. Koordinátor ŠVP se zúčastnil kromě vzdělávacích programů pro celou sborovnu také jednoho školení k práci s produktem Bakaláři. Kromě toho působil jako lektor pro KVIC Nový Jičín. V rámci výuky jsme daleko častěji využívali obě počítačové učebny, vybudované učebny s interaktivní tabulí na jednotlivých učebních pavilonech nejen na výuku informatiky, ale i jazyků, matematiky a dalších předmětů (ověřování DUMů). V odpoledních hodinách se využívaly učebny PC k mimoškolní činnosti, pro kroužek dětí z mateřské školy a další aktivity. Internetová spolupráce s rodiči se začala zlepšovat, proto jsme pro další školní rok (2014/2015)

5 5 přistoupili ke komunikaci s rodiči prostřednictvím elektronické ŽK. Mnoho informací a aktualizací najdou rodiče na nových webových stránkách školy. - Nabídka volitelných předmětů Povinně volitelné předměty: Žákům 6. ročníku byly nabídnuty předměty s 1-hodinovou dotací: Konverzace v anglickém jazyce, Ruční práce a vaření, Sportovní hry, Zdravotní Tv, Cvičení z matematiky, Cvičení z českého jazyka, Výpočetní technika. Dle zájmů žáků se vyučovalo: Ruční práce a vaření (18 žáků), Výpočetní technika (20 žáků). Žákům 7. ročníku byly nabídnuty předměty s 1-hodinovou dotací: Ruční práce a vaření, Konverzace v anglickém jazyce, Cvičení z českého jazyka, Cvičení z matematiky, Zdravotní TV, Sportovní hry, Výpočetní technika. Dle zájmu žáků se vyučovalo: Výpočetní technika (20 žáků), Ruční práce a vaření (15 žáků). Žákům 8. ročníku byly nabídnuty předměty s 1-hodinovou dotací: Výpočetní technika, Sportovní hry, Mediální výchova, Cvičení z matematiky, Konverzace v anglickém jazyce a Cvičení z českého jazyka, Cvičení z matematiky, Ruční práce a vaření, Zdravotní Tv. Dle zájmu žáků se vyučovalo: Mediální výchova (16 žáků) a Sportovní hry (16 žáků). Žákům 9. ročníku byly nabídnuty předměty s 2-hodinovou dotací: Základy německého jazyka a Výpočetní technika a předmět s 1-hodinovou dotací: Cvičení z matematiky, Konverzace v anglickém jazyce, Cvičení z českého jazyka, Sportovní hry, Technické kreslení a Mediální výchova, Technické kreslení, Zdravotní Tv, Cvičení z matematiky. Dle zájmu žáků se vyučovalo: Základy německého jazyka (19 žáků), Sportovní hry(13 žáků), Výpočetní technika (21 žáků), Cvičení z matematiky (17 žáků). Nepovinné předměty: Vyučovalo se Katolické náboženství, které navštěvovalo 7 žáků. Kroužky: Na ZŠ probíhaly: kroužek Sportovních her (15 žáků), Zdravotní tělesná výchova (12 žáků), Pohybové hry (17 žáků). Pro mateřskou školu jsme organizovali kroužek počítačový a anglického jazyka. Více kroužků jsme nemohli organizovat z důvodu vytížení učitelů, školení DVPP a také z důvodu ukončování výuky až v hod., kdy jsme dle zákona museli umožnit polední přestávku žákům druhého stupně vyšší dotace hodin. Zájem o kroužky s koncem školního roku klesal. C. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 počet fyzických osob Pedag. pracovníci ZŠ 24 21,7 Družina 4 2,8 Pedag. pracovníci MŠ 7 7,0 přepočtené úvazky

6 6 Z důvodu velkého zájmu ze strany rodičů o pobyt dětí ve školní družině jsme otevřeli 4 oddělení, kapacita byla využita na 93,04%, kapacita v MŠ byla 100% využita. V tomto školním roce k žádným podstatným změnám v pedagogickém sboru nedošlo. Pouze do ŠD nastoupila na částečný úvazek jedna zaměstnankyně. Na částečný úvazek pracovala vyučující dějepisu, která dobírala úvazek ve školní družině a učitelky českého jazyka, tělesné výchovy a učitel pracovních činností. Výuka ve všech předmětech byla stabilizována. Zástup jsme realizovali na základě výběru vhodného kandidáta se stejnou aprobací. Suplování na prvním stupni jsme řešili ve spolupráci se zaměstnanci školní družiny. Z důvodů integrace žáka 7.ročníku pracovala v sedmé třídě asistentka pedagoga na 100% úvazek. Byla velkým přínosem jak pro samotné žáky, tak také pro pedagogy učící ve třídě, rovněž rodiče žáka si pomoci ze strany školy velice váží. Problém je, že ze státních prostředků na platy této pracovnice jsme obdrželi pouze 80% a zbytek dofinancovávali z vlastních zdrojů. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků v MŠ je 100%, jsou to velice zkušené pracovnice s bohatou pedagogickou praxí. Jsou ochotny se vzdělávat a přizpůsobovat se novým trendům ve výchově a vzdělání. Vyřešením docházky dětí s tzv. nepravidelnou docházkou a vhodným sestavením organizace dne v MŠ mohou pracovat všichni zaměstnanci na plné úvazky. Pracovní kolektiv je stabilizovaný. Výuku narušují nemocenské, které zajišťujeme odborným zástupem. Na konci školního roku odešla do důchodu jedna pracovnice, byla nahrazena aprobovanou silou. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků na ZŠ je taktéž velmi vysoká. Byli přijati v posledních letech noví plně aprobovaní učitelé, kteří přinášejí do sboru i nové formy a metody vzdělávání mládeže. Počet tříd v tomto školním roce byl 16, v pátém a osmém ročníku byla pouze jedna třída, v ostatních ročnících po dvou. Trvá odliv dětí po 7. ročníku na šestileté gymnázium. Pedagogický sbor je zastoupen všemi věkovými kategoriemi, s převahou mladých lidí, čtyři zaměstnanci pracovali jako důchodci, jeden na částečný úvazek vyučoval odborné předměty. Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů v % Odborná kvalifikace 91,7 Aprobovanost výuky 90,1 Odborná kvalifikovanost byla vysoká. Nekvalifikováni jsou dva učitelé. Jeden důchodce učitel přírodovědných předmětů a odborných předmětů, druhá učitelka Aj. S oběma jsme ukončili pracovní smlouvu k Aprobovanost výuky byla nepatrně nižší z důvodu výuky výchov, tzn., že pedagogové nemají vystudovanou přímo odbornou způsobilost pro výuku těchto předmětů. V současnosti se však pedagog pro II. stupeň považuje za odborně způsobilého pro výuku jakéhokoliv předmětu na tomto stupni. Vyučovali též učitelé II. stupně na prvním stupni. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 počet fyzických osob přepočtené úvazky Prac. ZŠ-provozní 8 7,00 Prac. MŠ-provozní 3 2,25 Prac. ŠJ ZŠ 6 5,00 Prac. ŠJ MŠ 3 2,25

7 7 V MŠ má na starosti veškeré práce i agendu školní jídelny vedoucí školní jídelny základní školy, která pracuje na plný úvazek. Část úvazku vedoucí ŠJ 0,25 je započítán v úvazcích MŠ, kde je započítána i fyzicky. Údržbář školy a školník má úvazek, v ZŠ 0,75 a v mateřské škole 0,25. Dlouhodobé nemocenské pracovnic úklidu jsme řešili zástupem z řad zájemců o práci evidovaných na ÚP. Na tomto úseku pracuje jeden zaměstnanec se ZPS. D. Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2013/2014 Zapsaní do Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupí do 1. 1.tříd 2013 o odklad 1. třídy 2013 tříd 2014 o odklad třídy V tomto školním roce se k zápisu dostavil větší počet dětí než v minulém roce. Počet žádostí o odklad byl minimální. Větší počet je dán demografickým vývojem i projektem pro předškoláky Škola Nanečisto. E. Výsledky chování a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2013/2014 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Stupeň Celkem stupeň Stupeň Celkem stupeň Škola celkem Kromě toho evidujeme na škole dle 38 školského zákona 3 žáky školy, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí, jeden na prvním stupni a dva na druhém stupni. Malý počet neprospívajících žáků je výsledkem kvalitní práce vyučujících i třídních učitelů. V případě velmi špatného prospěchu proběhlo okamžitě jednání s rodiči a v případě potřeby proběhlo individuální doučování žáka. Kladně byly hodnoceny konzultace TU, rodič a

8 8 žák. Projevila se také kvalitní práce výchovného poradce, školního metodika prevence, třídních učitelů a jejich jednotné působení na žáky školy i jejich rodiče. Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy ve školním roce 2013/2014 počet přihlášených v 1. kole/ - priorita 1. Gymnázium 8leté Gymnázium 6leté 10 4 Gymnázium 4leté 3 4 Konzervatoře SOŠ s maturitou podle oboru: technické ekonomické 1 1 pedagogické zdravotnické 4 3 právní a veřejnosprávní 9 9 humanitní 3 3 přírodovědné ostatní SOŠ s vyučením i maturitou SOŠ s výučním listem 1 1 SŠ bez výučního listu Počet žáků dále nepokračujících ve studiu součet konečný počet přijatých kam nastoupí Žáci v 9. ročníku byli bez větších problémů přijati na školy, které si vybrali v 1. kole (pouze jedna žákyně opakovala přijímací řízení). Současný způsob přijímání žáků na střední školy vede k tomu, že žáci již na počátku školního roku jsou informování náboráři středních škol, že s velkou pravděpodobností budou přijati, proto v průběhu školního roku klesá u nich pracovní morálka a zájem o výuku a výsledky vzdělávání. Snižující se požadavky středních škol při přijímání žáků do některých oborů pak vedou k jejich neúspěšnosti ve studiu daného oboru na střední škole. Jeden žák ukončil základní vzdělání v 8. ročníku a byl přijat na 3-letý učební obor. Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství je zabezpečována výchovným poradcem a školním metodikem prevence v součinnosti se všemi pracovníky školy. Je realizována na základě plánu práce výchovného poradce a minimálního preventivního programu. Z důvodu mateřské dovolené výchovné poradkyně, práci výchovné poradkyně vykonávala zástupkyně ředitele, která má ze své pedagogické praxe bohaté zkušenosti s touto činností a také vystudované 2-leté studium pro výchovné poradce. Tématicky jsme se zaměřili na informování o zneužívání návykových látek, o nikotinismu, alkoholismu, gemblerství, týrání, působení sekt a o projevech šikany. Tato problematika byla probírána se žáky na třídnických hodinách, které byly předem pečlivě připraveny, probírala se témata z osobnostní a sociální výchovy přiměřená věku žáků. V rámci informační a osvětové aktivity jsme zabezpečili odbornou literaturu, ve spolupráci s MěP Třinec jsme organizovali přednášky a besedy na aktuální témata doby, zřídili nástěnku na pavilonu

9 9 školy, informovali rodiče na třídních schůzkách. Volnočasové aktivity v prostorách školy jsme zaměřili na činnost v kroužcích, umožnili jsme žákům hraní stolního tenisu o volných hodinách, o velkých přestávkách a před vyučováním a rovněž jsme umožnili dětem pobyt v atriu školy v případě pěkného počasí o velkých přestávkách. Bude nutné tento prostor ve spolupráci se zřizovatelem upravit, aby byla zajištěna bezpečnost dětí. Výsledky těchto činností na škole lze hodnotit velmi kladně. Nebyly zaznamenány vážnější výchovné problémy. Výborně se osvědčila i činnost školního parlamentu, který pomáhal řešit konflikty mezi žáky různých věkových kategorií. Organizovala se i vzájemná setkání školních parlamentů z jiných škol v Třinci. Proběhla společná setkání školních parlamentů v DDM. Za velmi pozitivní je potřebné v této oblasti zdůraznit práci asistenta pedagoga. Její přítomnost ve třídě se výrazně projevila na zkvalitnění chování žáků mezi sebou a v konečném důsledku i na prospěchu daných žáků a celého třídního kolektivu. Pochvaly: a) pochvala TU 285 zpravidla za práci v třídní samosprávě, reprezentaci školy, výborné studijní výsledky b) pochvala ŘŠ 13 za výborné studijní výsledky, za výbornou reprezentaci školy v soutěžích, práci ve školním parlamentu Na konci školního roku jsme ocenili žáky 5. a 9. tříd za kvalitní práci, dlouhodobé kvalitní výsledky a reprezentaci školy věcným darem a pochvalným listem, téměř polovina žáků školy obdržela pochvalný list. V průběhu školního roku jsme žáky úspěšné v soutěžích odměňovali drobnými věcnými dárky nebo sladkostmi. Napomenutí a důtky: a) napomenutí TU 80 za drobné kázeňské problémy, špatnou přípravu do vyučování a zapomínání b) důtka TU 33 za opakované drobné kázeňské problémy c) důtka ŘŠ 9 za vážnější kázeňské problémy a soustavné drobné kázeňské problémy a záškoláctví Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2- uspokojivé 1 0,30 3- neuspokojivé 0 0,00 Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014 Počet % ze všech zameškaných hodin 1.pololetí 5 0,015 2.pololetí 11 0,033 za školní rok 16 0,024 Ve srovnání se školním rokem 2012/2013 se neomluvená absence výrazně snížila. Počet snížených stupňů z chování se výrazně snížil. Je to výsledek důsledné práce třídních učitelů, práce výchovného poradce, školního metodika prevence a speciálního pedagoga, ale také zvýšení nároků na chování žáků školy a důsledná kontrola dodržování školního řádu. Daleko přísněji jsme také posuzovali omlouvání absence žáků rodiči.

10 10 Údaje o integrovaných žácích Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2013/2014 Druh postižení Ročník Počet žáků sluchové 0 zrakové 0 s vývojovými poruchami chování 6., 7. 2 zdravotně znevýhodnění 4.,5.,6.,8. 4 kombinované 0 s vývojovými poruchami učení 4., 6., 7. 3 zdr.postižení - autismus 6. 1 Se žáky s vývojovými poruchami učení byla prováděna pravidelná reedukace v odpoledních hodinách nebo individuálně v rámci hodiny Čj (jiná vyučující Čj) a M zkušenými a vyškolenými pedagogy. Na škole působil asistent pedagoga u žáka 7.ročníku s ADHD a u autistické žákyně v 6.ročníku Byly odeslány žádosti o odborná vyšetření v PPP a SPC, probíhala péče o integrované žáky, 10 žákům jsme umožnili vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů. V průběhu školního roku byly ve spolupráci s třídními učiteli a školním metodikem prevence řešeny negativní jevy, kázeňské problémy žáků a jejich nevhodné chování. O řešení kázeňských přestupků se starali i členové Školního parlamentu. V tomto školním roce probíhaly na 2.stupni pravidelné třídnické hodiny, byly zaměřeny na třídnické práce, práci s třídním kolektivem a zejména na OSV osobnostní a sociální výchovu. Konzultací výchovného poradce využilo kromě žáků také 16 rodičů, projednával se zejména výběr střední školy a výchovné problémy. Pravidelně se žáci naší školy zúčastňují dalších akcí: pro 9.ročník exkurze v TŽ, pro žáky 8. a 9.ročníku návštěva SŠ Třinec-Kanada, v průběhu podzimu také navštívili TŽ, a.s. strojírenská výroba, 8. ročník navštívil Úřad práce v Třinci. V průběhu školního roku probíhalo vzdělávání na seminářích pořádaných PPP F-M, probíhala spolupráce s PPP v Třinci a ve Frýdku-Místku, dále pak s SPC ve Frýdku-Místku a v Ostravě. Ve spolupráci s metodikem prevence se v průběhu školního roku uskutečnila celá řada besed a přednášek na téma droga, alkohol, kouření, kyberšikana, facebook, sexuální výchova, anorexie, zneužívání, apod. pro žáky 4.-9.ročníku. F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program byl ve školním roce zaměřen především na prevenci záškoláctví, šikany a násilí, kyberšikany, vandalismu a drobné kriminality, prevenci zneužívání návykových látek. V oblasti prevence rasismu, vandalismu a drobné kriminality, zneužívání návykových látek a dalších forem rizikového chování nedošlo k přestupkům, jež by bylo nutné řešit s Policií ČR. Využili jsme nabídek organizace ACET na přednášky s besedami: Nebezpečí kouření aneb v čem nám reklama lže (žáci 4. tříd); Zneužití - jak si nenechat ublížit (žáci 5. a 6. tříd); Šikana (žáci 7. tříd). Besed se zúčastnilo 147 žáků. V této spolupráci budeme co nejintenzivněji pokračovat, besedy a následné diskuze (dle zpětné vazby) byly pro žáky přínosem. Policie ČR uspořádala přednášky pro žáky tříd (prevence kriminality, vandalismu, sebeochrana, právní povědomí, důsledky drobné kriminality, seznámení s prací policie). Jednotlivých akcí se celkem zúčastnilo ±330 žáků. V dalších letech rovněž využijeme této

11 11 přednáškové činnosti Policie ČR, žáky nabízená témata zaujala. Lektoři byli většinou uniformovaní policisté, což také zvýšilo atraktivitu přednášek, především pro žáky 1. stupně. Žáci 4., 6. a 7. tříd se zúčastnili festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Je škoda, že se žáci ostatních tříd tohoto festivalu nezúčastnili; dokumentární filmy se týkaly témat: výchova demokratického občana, multikulturní výchova a vzdělání, výchova proti rasismu, xenofobii, apod. Žáci 6. tříd (±42žáků) absolvovali dvoudenní adaptační kurz ve středisku JUVENTUS v Řece. Školní metodik prevence nebyl nucen zasahovat v jednotlivých třídách. Třídní učitelé vyřešili vše v rámci třídních kolektivů. ŠMP by uvítal lepší spolupráci se školním Parlamentem, protože některé připomínky žáků ze schránek důvěry by bylo možné oficiálně označit jako problém jednotlivých žáků a razantně vyřešit. V závěru školního roku metodik prevence rizikových forem chování na popud ředitele školy provedl dotazníkové šetření ve 2.A ohledně třídního klimatu (podezření na šikanu mezi spolužáky). Podezření se podle výsledků šetření nepotvrdilo. ŠMP se zúčastnil schůzek s OMP. Na internetu i v časopisech sledoval novinky týkající se problémů řešení sociálně patologických jevů.

12 12 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP) a ostatních pracovníků školy ve školním roce 2013/2014 Druh semináře kurzu Počet zúčastněných Náklady v Kč Celkem ZŠ i MŠ , ESF Učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci se zúčastnili různých školení. Z finančních důvodů školy jsme vyhledávali bezplatná školení konaná v rámci grantů z prostředků ESF. Neakreditované školení ,- Kč Přehled DVPP ve školním roce 2013/14 KVIC ICT Elementarium VP+MP Sborovna Σ ZŠ počet akcí počet osob ŠD počet akcí počet osob MŠ počet akcí počet osob Σ počet akcí Σ počet osob Jednotlivá školení podrobněji viz. bod B této výroční zprávy. Pedagogové se zúčastnili také akcí zaměřených na nové trendy ve výuce na I. stupni, ve výuce jazyka anglického, matematiky. V rámci OSV jsme uskutečnili dvě dvoudenní školení pro celou sborovnu v rámci školení k OSV Umění efektivní komunikace a Typologie v rozvoji emočně sociálních kompetencí. Pravidelných akcí se zúčastňovala vedoucí školní jídelny k problematice hygieny a nových stravovacích předpisů a ekonomka školy k problematice změn v právních předpisech pro rok 2014.

13 13 H. Výchovně-vzdělávací aktivity soutěže a přehlídky Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014 Počty účastníků Název soutěže, Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo přehlídky Stolní tenis 8 2x 1., 1x 2.místo Halová kopaná 9 1.místo Florbal 14 2x 1..místo Konverzační soutěž 18 2x postup v JA Atletický trojboj 12 3.místo Olympiáda v ČJ 10 1x účast Vybíjená 12 4.místo Přespolní běh 14 1x3.,1x2, 2x5. ČEZ street hokej 8 Účast v Ostravě Šplh-4.a5.třída 10 2.x 3.místo Kromě těchto akcí, ve kterých jsme dosáhli úspěchů na okresní úrovni, se žáci za doprovodu vyučujících zúčastnili těchto sportovních aktivit: - turnaj žáků třineckých Mladý cyklista 4. a 3.místo - přespolní běh II. stupeň 1x3.místo, 1x4.místo a 2x5.místo - přespolní běh I. stupeň - 1x1.místo, 1x5.místo - halová kopaná - okrsek Jiné soutěže: - Matematický klokan, Pythagoriáda, Matematika hrou - recitační soutěž v městské knihovně - anglická soutěž VOCABULARY GAMES - Mistr (mistryně) českého pravopisu - První pomoc zachraň život Součástí kulturní stránky výchovy byly návštěvy divadelních představení, výstav, filmových představení, muzeí a besed v knihovnách proběhl projektový den pro II. stupeň. Jednotlivé ročníky navštívily Třinecké muzeum a zámek Fryštát, absolvovali aktivity ve škole Letem světem a mediální výchovu a také modul Finanční gramotnost v rámci ŠVP adaptační kurz žáků 6.ročníku v Řece se žáci 9.ročníků zúčastnili exkurze do Třineckých železáren se uskutečnil poznávací zájezd do Anglie pro 14 žáků naší školy. Cílem bylo nejenom poznat krajinu, ale také si zlepšit své jazykové dovednosti proběhla prezentace naší školy na ZŠ Kanada, ZŠ Oldřichovice a ZŠ Kaštanova, kde 2 žáci školy pod vedením p. učitelky představili naší školu formou prezentace a kvízu proběhly Vánoční dílny, v nichž žáci vyráběli výrobky s vánoční tematikou, které pak prodávali na Vánočním jarmarku Část výtěžku každoročně putuje na financování studenta z Guineje v rámci adopce na dálku navštívil žáky školy Mikuláš, který rozdával dětem dárky proběhnul projekt Příhraniční spolupráce v rámci kterého se uskutečnilo česko slovenské setkání základních škol LVK pro žáky 7.ročníků v Písku se uskutečnil lyžařský zájezd do Alp pro vybrané zájemce z II. stupně.

14 14 3.4,-. projektový den pro II.stupeň, 6.roč. Voda a život, 7.roč. exkurze do světa techniky v Ostravě, 8.roč. Volba povolání exkurze na ÚP Třinec a ve sběrném dvoře Nehlsen, 9.roč. exkurze do Osvětimi Noc s Andersenem 1.B, 4.třída a 6.A projektový den Napříč školou s názvem Zvířata všechny ročníky rozděleny do skupin tak, aby ve skupině byl zastoupen žák z každého ročníku. Připravili jsme pro rodiče a veřejnost Den otevřených dveří V rámci tohoto dne mohli rodiče navštívit vyučovací hodiny a odpoledne plnily děti se svými rodiči zábavné úkoly na jednotlivých stanovištích. Akce se u rodičů setkala s velice kladnou odezvou. V rámci ekologických aktivit se uskutečňuje projekt Lesní pedagogika. Také se škola zapojila do projektu EU ECOnnection projekt environmentálního globálního vzdělávání s cílem podpořít proekologické myšlení a chování žáků. Projekt byl s mezinárodní účastí a pořádal ho institut Euroschola. Pro zpestření volného času byl zorganizován v únoru karneval pro žáky I. stupně a Tepláková párty pro 4.-8.ročník. Ve spolupráci s Unií rodičů ČR při 5. ZŠ, Koperníkova 696, Třinec jsme připravili školní ples pod názvem Večírek za školou, Dětské radovánky dne Dále jsme zorganizovali Den cyklistiky pro žáky školy i děti z MŠ s ukázkami poskytování první pomoci a Sportovní den v netradičních disciplínách se uskutečnil ozdravný pobyt žáků 5.třídy na horské chatě Visalaje v Beskydech s ekologickým zaměřením. O jarních prázdninách se uskutečnil pod vedením vychovatelek školní družiny pobytový tábor na horách hlavně pro děti ze školní družiny a žáky I. stupně. Akce proběhla ve středisku Nýdek Hluchová. Každoročně jsou tyto akce velmi dobře hodnoceny, škola pomáhá rodičům řešit problém s dohlížením dětí. Pravidelně spolupracujeme s odborem školství MěÚ Třinec, Úřadem práce, PPP, PČR a dalšími organizacemi. Školní družina organizovala v průběhu školního roku klasické akce: Haloween, výšlap na Čantoryji, výlet Cestou necestou a Výlet s překvapením, výšlap na Kozinec, zimní radovánky na sněhu s návštěvou zimního stadionu, Člověče, nezlob se, Farmář, nocování ve ŠD bez maminek. I. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a KÚ Ve školním roce 2013/14 neproběhla žádná kontrola ČŠI, KHS ani audit MěÚ.

15 15 J. Hospodaření školy za rok 2013 Příjmy Hlavní činnost Doplňková činnost dotace KÚ ,- příspěvek zřizovatele na investice 0 příspěvek zřizovatele na provoz ,- Ostatní, dary a cizí zdroje ,73,- Ostatní příjmy(pronájmy) ,- Dotace ( fond EU projekt) ,- Celkem ,73, ,- Výdaje Hlavní činnost Doplňková činnost mzdové + sociální ,- energie ,87, ,- opravy a údržba ,22,- investice 0,- ostatní služby ,76,- spotřeba materiálu a poř.majetku ,10,- Výdaje ( fond EU projekt) ,- odpisy ,- celkem ,95, ,- Po žádosti zřizovateli jsme žádali o převod částky ,- Kč z provozních prostředků do investičního fondu. Tento fond bude použit na výměnu oken 1. pavilonu v roce Čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu bylo bez problémů, jako každoročně je nejvyšší čerpání ve 4. čtvrtletí, kdy se vyjasní všechny finanční otázky. Finanční prostředky jsme vyčerpali úplně a nevraceli do státního rozpočtu žádnou částku, stejně tak i prostředky účelově vázané byly plně vyčerpány. Čerpání finančních prostředků od zřizovatele bylo v průběhu roku bez problémů. Dobře funguje spolupráce s odloučeným pracovištěm polské základní školy i se ZUŠ, která sídlí na 3.pavilonu. Situaci kladně hodnotí nejen zaměstnanci, ale i rodiče. Staré počítače jsme zabudovali do kmenových učeben kvůli zavedení elektronické třídní knihy a také pro potřeby výuky. Elektronická třídní kniha se výborně osvědčila. Dvě počítačové učebny a 4 interaktivní tabule zatím stačí pro kvalitní výuku. Dlouho očekávaná rekonstrukce tělocvičny opět neproběhla. Na střechách školy jsme provedli nejnutnější opravy, aby nedocházelo k promokání. Je to však pouze přechodné řešení a je potřebné v součinnosti se zřizovatelem řešit tuto situaci. Pro střechy nad školní jídelnou a družinou jsme požádali odbor investic o zpracování projektové dokumentace na vybudování sedlových střech v souladu s původním projektem. Vyměnili jsme okna na 1.pavilonu a příslušných sociálních zařízeních, vymalovali 1pavilon, sociální zařízení na 2.pavilonu a šatny ve školní družině. Také máme připravenou studii na opravu hromosvodů. Odborníci konstatovali, že opravy hromosvodů bez opravy střech jsou finančně nerentabilní. V souladu s revizním technikem jsme provedli nejnutnější opravy. Zabezpečili jsme komplexní opravu sociálního zařízení na jednom oddělení MŠ. Tím jsou již všechna oddělení vybavena moderním sociálním zařízením I když jsme v minulém roce přistoupili k interním pravidlům na omezení zbytečného čerpání energií, staré rozvody a nezateplené budovy velké úspory nepřinesly. Pověření pracovníci na tiskopisech dokládali týdenní čerpání jednotlivých energií na všech úsecích ZŠ a MŠ. Zakoupili jsme novou myčku na nádobí.

16 16 Vyměnili jsme některé jističe el. energie v hlavním rozvaděči a na 1. i 2.pavilonu V doplňkové činnosti jsme měli stabilní dlouhodobé nájmy (zubař, autoškola, prodejna bylin, ZUŠ platí jenom energie). Plnění smluv bez problémů. Pronájmy tělocvičny byly zabezpečeny smlouvami o pronájmu po celou dobu školního roku. Hlavní činnost Doplňková činnost Hospodářský výsledek ,78, ,- Hospodářský výsledek celkem byl ,78,- Kč. Příspěvek na provoz za rok 2013 byl zřizovatelem stanoven v požadované výši ,-Kč. Tento příspěvek byl dostačující. Příspěvek na investice byl ve výši ,- Kč. Navýšení příspěvku bylo z důvodu realizace výměny oken v MŠ a ŠD. Z investičního fondu byla pořízena myčka na nádobí v ceně ,- Kč. Přehled finančních fondů k Fond odměn ,- Fond kulturních a sociálních potřeb ,21,- Fond investic ,- Fond rezervní zřizovatel ,71,- Fond rezervní - dary ,- Škola hospodařila v minulém období dobře. Rezervní fond bude v roce 2014 použit na pokrytí případné ztráty hospodářského výsledku. Fond odměn byl čerpán na odměny zaměstnanců ve výši ,- Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán dle kolektivní smlouvy a pravidel pro čerpání. Podstatná část fondu byla použita na dofinancování stravného pro zaměstnance školy. K. Přehled dotačních programů 1. Program Ovoce do škol, který se setkal s velice kladnou odezvou a ve kterém budeme pokračovat i v dalších letech. 2. Projekt SFŽP ČR Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 3. Zapojení do projektu ECOnnection environmentální projekt se zahraniční spoluprací. 4. Zapojení do projektu Mléko do škol. 5. Zapojení do projektu přeshraniční spolupráce- česko- slovenská setkání žáků, který organizoval institut Euroschola. L. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Viz. bod B.

17 17 M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škole byla schválena dotace ve výši ,- Kč pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. První zálohu ve výši ,- Kč jsme obdrželi dne Další doplatek v plné výši v průběhu školního roku 2012/13.Ve školním roce 2013/14 jsme z této částky vyčerpali finanční prostředky k vyplacení finančních prostředků za tvorbu DUMů a za realizaci projektu na základě podepsaných dohod. Zůstatek prostředků jsme dočerpali dle smlouvy do Škola se také zapojila do projektu SFŽP ČR Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na základě schváleného projektu vycestovali v dubnu 2014 žáci 5.tříd na ozdravný pobyt na horskou chatu Visalaje. Dotace pro rok 2014 na tuto akci činila ,13,- Kč, zbývající část dofinancoval zřizovatel. N. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Vedení školy dobře spolupracuje s odborovou organizací, která působí na škole, řeší zásadní věci i vyskytující se problémy. Podílí se společně na vytvoření kolektivní smlouvy, ale hlavně na stanovení zásad pro čerpání FKSP. Ředitel školy je pravidelně zván na výborové schůze odborové organizace 1x za měsíc a dle stanovené legislativy projednává jednotlivé dokumenty. Výborná je spolupráce s Rodičovským sdružením při 5. ZŠ Koperníkova 696, Třinec. Společně organizujeme ples i školní radovánky. Zájem o práci v Unii má ovšem stále méně aktivních rodičů z důvodu pracovního zaneprázdnění. Unie nám vypomáhá i podporou mimoškolní činnosti, činnosti školní družiny, sportovních a kulturně - výchovných činností. Pravidelně spolupracujeme s odborem školství MěÚ Třinec, Úřadem práce, PPP, PČR, MěP Třinec při ochraně areálu školy a hlavně sportoviště. Podařilo se nám získávat finanční prostředky od sponzorů, které byly určeny k zaplacení autobusu na školní akci, na Den cyklistiky a na nákup knih pro 5.ročník a odměny pro školní parlament.

18 18 O. Závěr výroční zprávy Školní rok 2013/2014 hodnotíme kladně. Pedagogická práce byla uskutečňována v souladu s platnými přepisy. Celý školní rok se nesl ve znamení dalšího rozvíjení školního vzdělávacího programu EZOP, dle kterého jsme vyučovali již ve všech ročnících. Kladně byly vítány žáky i rodiči projektové dny, které výrazně zpestřily výuku žáků školy a netradiční Den otevřených dveří. Důsledná činnost všech pracovníků školy se projevila ve zlepšené kázni žáků, neřešili jsme žádné větší kázeňské problémy. Poskytli jsme žákům dobré zázemí pro kvalitní výuku nákupem dalších pomůcek, vytvořili jsme prostor pro mimoškolní činnost kroužků v odpoledních hodinách a možnost v průběhu odpoledne i o víkendech sportovat v areálu školy. Dobrá je i komunikace mezi školu a rodičovskou veřejností, i když zájem veřejnosti o dění ve škole trvale opadá. U příležitosti zápisů dětí do 1. tříd jsme zorganizovali pokračování již 3.ročníku projektu pro budoucí prvňáčky Škola nanečisto, který proběhl od února do května a setkal se s velkou odezvou. Dvakrát ročně se uskutečnily konzultace třídního učitele s rodičem a také žákem. V průběhu školního roku jsme v pedagogickém sboru pracovali na nejefektivnějším využití finančních prostředků z projektu EU peníze školám. Rozhodli jsme se vypracovávat digitální učební materiály-dum. Abychom zabezpečili moderní výuku, využíváme učebny s interaktivními tabulemi na jednotlivých pavilonech jako samostatné učebny. Omezili jsme tak stěhování tříd po škole. Zavedením počítače do každé kmenové učebny a do odborných učeben došlo ke zjednodušení zapisování do elektronické třídní knihy. Upravili jsme spojovací chodbu na pavilony. Realizace rekonstrukce tělocvičny a klubovny je odložena na příští období. Tělocvična je ve špatném stavu a odkládat rekonstrukci v horizontu dalších let již nebude možné. V novém školním roce 2014/15 se chceme zaměřit na další zvýšení estetiky vnitřního i venkovního prostředí školy. Vyměnili jsme okna na 1.pavilonu a vymalovali 1.pavilon a sociální zařízení na 2.pavilonu. Daleko více chceme využívat počítačové učebny nejenom na výuku informatiky, ale i ostatních předmětů a učebny s interaktivními tabulemi. I v minulém školním roce jsme obdrželi značku Rodiče vítáni, která svědčí o dobré spolupráci školy a rodičovské veřejnosti Škola se každoročně zapojuje do veřejných sbírek. Ve školním roce se kromě jiného jednalo o sbírku, kterou pořádala obecně prospěšná společnost FOND SISUS, o.p.s. a občanské sdružení ŽIVOT DĚTEM, sbírka na pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem. Škola je připravena náročné úkoly nadcházejícího období velmi dobře splnit. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Výroční zpráva byla rovněž projednána na schůzce Školské rady dne

19 19 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy, školní rok Charakteristika mateřské školy Název mateřské školy: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Zřizovatel mateřské školy, adresa zřizovatele: Město Třinec právní forma: obec, IČO: Jablunkovská Třinec Jméno ředitele školy: RNDr. Juraj Hudcovský Jméno statutárního zástupce ředitele školy: Mgr. Daniela Sliwková, od Mgr. Tomáš Otisk, Vedoucí učitelka: Šárka Staňková Kontakt na mateřskou školu: Tel Poslední aktualizace v rejstříku škol: Součásti mateřské školy podle rozhodnutí o zařazení a jejich kapacity: Školní jídelna: kapacita 120 jídel Kapacita mateřské školy: 100 dětí Speciální a specializované třídy ve školním roce 2013/2014 : žádné Provozní doba mateřské školy: 6,00 16,00 hod. Školní rok celkový počet počet tříd celkový počet celkový počet dětí 2013/2014 dětí v MŠ dětí na třídu na 1 prac. úvazek uč. a* b** a b a b a b třídy normální ,2 14,2 třídy speciální a specializované Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2013/2014: 3 Předpokládaný počet dětí s odkladem škol. docházky ve škol. roce 2014/2015: 1 * a - údaj k ** b - údaj k

20 20 Výsledky výchovně vzdělávací činnosti Naše mateřská škola je nadále bez specifického zaměření a i v tomto školním roce jsme pracovaly podle vlastního ŠVP,,Do světa s pohádkou, který byl upraven a doplněn o činnosti a cíle ekologické výchovy. Zrušili jsme týdenní témata, která byla pro učitelky svazující. Zachovány jsou integrované bloky, cíle, kompetence a doporučené činnosti. Takto zapracovaný program umožňuje učitelkám větší kreativitu, větší prostor pro vlastní volbu a volbu dětí, opakování a upevňování, možnost vycházet z potřeb dané věkové skupiny. Doplňujícími programy jsou zdravotně preventivní, tradiční školní slavnosti a setkání, programy s rodiči, návštěvy divadelních představení, kroužky, logopedická prevence. Ve vzdělávací práci čerpáme z modelového projektu,,zdravá mateřská škola,,,začít spolu,,,třída plná pohody,,, Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání. Také v tomto školním roce jsme připravily pro děti oblíbené tematické vycházky jako zakončení integrovaných bloků. Děti společně plnily zábavné úkoly během vycházky v přírodě a tím si upevňovaly získané zkušenosti a zároveň byly prohlubovány prosociální vztahy jak společně prožívat radost z poznaného. Také v tomto školním roce probíhaly pro nejstarší děti kroužek angličtiny a práce na PC. Oba kroužky vedli učitelé ze ZŠ. V MŠ mohly děti podle zájmu navštěvovat,, Křesťanskou půlhodinku a taneční kroužek. V rámci ozdravného programu se děti zúčastnily plaveckého výcviku a lyžařského kurzu a 1x týdně probíhalo cvičení Třinec cvičí s dětmi pro radost a zdraví. Pro velkou oblibu jsme uspořádali pracovní dílny s rodiči Dýňoviny, kdy si každé dítě spolu s rodičem vydlabalo dýní a pak všechny dýně rozsvítily školní zahradu. Vánoce jsme oslavili, jako každoročně vánoční besídkou pro rodiče, slavnostním obědem s ochutnávkou cukroví a nadílkou v hale MŠ. Ke dni maminek jsme jako dárek maminkám umožnily prodloužený pobyt dětí v MŠ. Mezitím co maminky měly volno, prodloužené odpoledne jsme s dětmi naplnili procházkou lesoparkem, písničkovým představením a výrobou přáníček pro maminky. S předškoláky jsme se tradičně rozloučili jejich pasováním. Všechny třídy uspořádaly školní výlety. V letošním školním roce jsme v rámci rozvoje spolupráce s rodiči zorganizovali výlet dětí s rodiči. Navštívili jsme DREAM Park v Polsku. Jednou v měsíci mohly děti vidět divadelní představení v mateřské škole nebo v KD Trisia, filmové představení v kině. Nejstarší děti navštívily Těšínské loutkové divadlo s představením Rumcajs. Také v tomto školním roce jsme spolupracovali se ZŠ. Děti mateřské školy navštívily 1. třídy a mohly vidět, jak vypadá vyučovací hodina, zhlédly vánoční besídku ve škole. Žáci 9. tříd se ochotně proměnili v čerty a Mikuláše a navštívily děti MŠ, které jim zazpívaly nebo přednesly básničku. Na vánoční besídce pomáhaly se stavbou pódia. Naše nejstarší děti vystupovaly se svým programem na školních radovánkách. Akce mateřské školy Září: Návštěva Těšínského divadla, tvoření s rodiči Šmoulí městečko výstava v hale MŠ Představení v MŠ Lesní skřítek Říjen: Tematická podzimní vycházka -,, Co zvířátka nevědí, to jim děti napoví, tvořivé dílny s rodiči Dýňoviny s vystoupením Honzy Krejčíka Listopad: Tvoření výzdoby haly, výstavka výtvarných prací, přednáška Jiřího Haldy pro pedagogy a pro rodiče Prosinec: Návštěva Mikuláše, Vánoční besídka pro rodiče, divadlo v MŠ - Betlém, posezení s ochutnávkou cukroví, návštěva vánočního jarmarku města, tvoření vánočních ozdob z přírodnin, tematická vycházka se zdobením stromečku na zahradě MŠ Leden: Vycházka ke krmelci, lyžařský kurz Únor: Karneval s programem Honzy Krejčíka, tvoření dekorací pro výzdobu haly

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 29.8.2008 2 OBSAH: 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 17.9.2013 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 11.9.2012 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 31.8.2007 2 OBSAH: 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více