Zpracování a analýza shromážděných dat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování a analýza shromážděných dat"

Transkript

1 130 dotazníků. Návratnost činila 85 %. Dotazování se uskutečnilo v Ostravě a v Olomouci a okolí. Respondenty jsem si vybírala s přihlédnutím k věkové struktuře, abych zachovala stanovené kvóty. Elektronickým dotazováním jsem získala 70 dotazníků z celé ČR, které byly vyhodnoceny. Webové stránky s dotazníkem si prohlédlo 322 lidí, jež jsem oslovila prostřednictvím elektronické pošty nebo chatu. Někteří se na dotazník pouze podívali, jiní ho zase vyplnili neúplně, proto bylo nutné některé dotazníky vyřadit. Zpracování a analýza shromážděných dat Zpracování vyplněných dotazníků probíhalo v programu Microsoft Excel 2003 a SPSS 11.0 for Windows. Výsledky jsou zpracovány v tabulkách nebo graficky. V následujících kapitolách uvádím analýzu zjištěných dat podle témat, která byla výzkumem zjišťována. První soubor otázek (otázky č. 1-6) se týká internetu a jeho využití, další otázky (č. 7 15) jsou věnovány nakupování prostřednictvím internetu a poslední otázky (č ) se zabývají demografickými charakteristikami respondentů (viz příloha č. 7). Internet a jeho využití Podle výsledků výzkumu internet využívá 173 respondentů z celkového počtu 200, což je 86,5 %, pouze 27 respondentů (13,5 %) internet nikdy nevyužilo. Pokud bych ke sběru dat použila pouze techniku osobního dotazování, získala bych pravděpodobně o něco menší počet uživatelů internetu. Ale vzhledem k tomu, že dotazník je zaměřen především na uživatele internetu, tak jsem využila i elektronického dotazování, díky kterému se mi tuto cílovou skupinu podařilo přímo oslovit. Tab. 0.1: Uživatelé internetu * * Vysvětlivky k tabulce: Frequency absolutní četnost, Percent relativní četnost (v %), Valid Percent relativní četnost vztažená k počtu respondentů, kteří na danou otázku odpověděli, Cumulative Percent kumulovaná četnost, Valid platný.

2 Nejvíce respondentů, z těch co internet nevyužívají (55,6 %), uvedlo, že hlavním důvodem jsou nedostatečné zkušenosti, také poměrně často uváděným důvodem je nezájem o internet (48,1 %). Jako další překážku dotazovaní respondenti určili nemožnost přístupu na internet (40,7 %). Většina lidí, kteří nevyužívají internet, totiž patří k věkové skupině 60 a více let (téměř 50 %), a ti už mohou mít přístup k internetu omezený, pokud nemají možnost připojit se z domova. Odpadá u nich možnost připojení ve škole, u většiny i v zaměstnání a místa jako internetová kavárna nebo knihovna mohou být pro mnohé, vzhledem k jejich věku a zdraví, nedostupná. Jako nejmenší překážku využívání internetu respondenti označili poplatky za připojení (22,2 %). Analýza uživatelů internetu Pro provedení podrobnější analýzy uživatelů internetu je třeba je roztřídit podle demografických charakteristik. Na základě výsledků při členění podle pohlaví vyplývá, že podíl mužů a žen v internetové populaci je téměř vyrovnán. Ženy dokonce mírně (o 0,6 %) převažují nad muži. Tyto výsledky odpovídají skladbě obyvatelstva podle pohlaví v základním souboru. Pro zajímavost uvádím výsledky 5. kola výzkumu internetu, který proběhl v roce 2000, v té době internetu výrazně dominovali muži (78,1 %), ženy tvořily pouze (21,9 %) uživatelů internetu. Tab. 0.2: Uživatelé internetu podle pohlaví Následující graf, ve kterém je znázorněno členění respondentů podle věku ukazuje, že internet využívají nebo již alespoň jednou využili všichni respondenti ve věku od 15 do 40 let, naopak nejméně uživatelů internetu patří do věkové skupiny 60 a více let.

3 Graf 0.1: Uživatelé internetu podle věku Procentuální zastoupení 100% 80% 60% 40% 20% 0% a více Ne Ano Věk Z celkového počtu uživatelů internetu jsou věkové skupiny let, let a let zastoupeny každá 23,1 %, následující věková kategorie let zastupuje 17,3 %. Věková skupina let tvoří 9,2 % a let má pouze 4 % (pozn. u těchto skupin bylo osloveno pouze po 20 respondentech, u předchozích po 40). Důvodem vyššího počtu uživatelů internetu ve skupině let je to, že v této skupině je více respondentů se středoškolským vzděláním a méně vyučených. Z členění respondentů podle vzdělání vyplývá, že nejpočetnější skupinu uživatelů internetu tvoří lidé se středoškolským vzděláním (54,9 %), dále je poměrně významně zastoupena skupina se základním vzděláním (20,8 %) - to je způsobeno tím, že převážná většina respondentů z této skupiny jsou studenti (97,5 %) a v neposlední řadě také lidé s vysokoškolským vzděláním (16,2 %). K ne příliš častým uživatelům internetu patří lidé vyučení (pouze 4,6 %). Graf 0.2: Uživatelé internetu podle vzdělání Procentuální zastoupení 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54,9% 20,8% 16,2% 4,6% 3,5% Základní Vyučen Středoškolské Vyšší odborné Vysokoškolské Nejvyšší ukončené vzdělání Při zohlednění pracovní funkce jsou mezi uživateli nejpočetněji zastoupeni studenti (39,9 %), dále pracovníci na odborných funkcích (12,1 %), lidé pracující v oblasti marketingu a obchodu (11 %) nebo ekonomiky a financí (10,4 %).

4 Místo připojení k internetu Nejvíce uživatelů internetu se připojuje z domova (69,4 %). Druhou nejčastěji využívanou možností je připojení ze zaměstnání (44,5 %). Přístup k internetu ze školy využívá 35,3 % respondentů. 26 % chodí kvůli internetu ke svým známým a 20,2 % do internetové kavárny. 4,6 % uživatelů internetu se připojuje na jiných místech nebo jinými způsoby navštěvují knihovnu nebo se připojují na cestách prostřednictvím mobilního telefonu. Respondenti mohli uvádět více možností odpovědí. Graf 0.3: Místa připojení k internetu Procentuální zastoupení 80% 60% 40% 20% 0% 69,4% 44,5% 35,3% 26,0% 20,2% Z domova Ze zaměstnání Ze školy Od známých Z internetové kavárny Místo připojení 4,6% Odjinud Respondenti, kteří se připojují k internetu z domova (celkem 120 respondentů), využívají způsoby, které zobrazuje následující graf. Graf 0.4: Způsoby připojení k internetu 13,3% 1,7% 36,7% Dial-up pomocí telefonní linky Pomocí mobilního telefonu 4,2% ISDN ADSL Bezdrátové připojení 29,2% 5,0% 5,0% 5,0% Satelitní spojení Kabelová televize Nevím Nejvíce využívaným způsobem připojení k internetu z domova je dial-up pomocí telefonní linky (36,7 %), dále následuje bezdrátové připojení (29,2 %) a kabelová televize (13,3 %). Ostatní způsoby nejsou příliš často využívány pomocí mobilního telefonu, ISDN a ADSL se připojuje po 5 % respondentů, satelitní spojení používá 4,2 % a 1,7 % respondentů neví, jakým způsobem jsou připojeni. Internet si do

5 domácnosti nejčastěji pořizují 4 členné rodiny a převážně domácnosti, jejichž čistý měsíční příjem je vyšší než Kč (86 %). Frekvence využití internetu Nejvíce respondentů ve svých odpovědích uvedlo, že internet využívá každodenně (56,6 %), několikrát za týden se připojuje k internetu 30,1 % respondentů. Tito respondenti patří do skupiny častých uživatelů a dohromady tvoří 86,7 %, ostatní využívají internet jen příležitostně. Tab. 0.3: Frekvence využití internetu * Následující graf znázorňuje frekvenci využívání internetu v závislosti na věku a pohlaví respondentů. Nejvíce respondentů, kteří využívají internet pravidelně každý den, patří do věkové skupiny let (bez ohledu na pohlaví). Při zohlednění pohlaví nejpravidelněji využívají internet muži z věkové skupiny let. Graf 0.5: Frekvence využití internetu v závislosti na pohlaví a věku 25 Počet respondentů M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž a více Pohlaví a věk Méně často Několikrát za měsíc Několikrát za týden Pravidelně každý den * Missing - chybějící

6 Nejčastěji využívané služby a vyhledávané informace na internetu Pro uživatele slouží internet především ke komunikaci (83,2 %), dále je zdrojem zpravodajských informací (61,8 %) a prostředkem k vyhledávání informací z oblasti dopravy a cestování (46,8 %). Poměrně hodně uživatelů vyhledává na internetu informace o výrobcích (45,7 %), dále viz graf 3.6. Podle výzkumu On-line Shopping 2002, byl internet nejčastěji používán k vyhledávání informací z oblasti dopravy a cestování (78 %), zpravodajství (66 %), pro kariéru a vzdělávání (62 %) a k vyhledávání informací o výrobcích (61 %). Komunikace se umístila až na pátém místě (60 %). Graf 0.6: Nejvyhledávanější služby a informace na internetu Komunikace ( , chat) 83,2% Zpravodajství 61,8% Doprava a cestování Informace o výrobcích Stahování, hudba a video Nakupování 46,8% 45,7% 34,7% 34,1% Kariéra a vzdělávání Místní, regionální služby a informace Elektronické bankovnictví Ekonomické informace Informace o internetu a počítačích Informace o životním stylu 30,1% 25,4% 24,3% 23,1% 22,5% 16,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Nakupování prostřednictvím internetu Této problematice byla věnována další část dotazníku. Bylo třeba zjistit, jaký postoj mají uživatelé internetu k nakupování tímto způsobem. Na základě toho jim byly pokládány různé otázky. Analýza postojů uživatelů internetu k nakupování Prostřednictvím internetu nakoupilo již alespoň jednou 56,1 % uživatelů internetu, 9,2 % nakoupit plánuje, 13,9 % ještě neví, zda nákup provede a 1/5 nákup neplánuje a nejeví o to zájem. Z toho důvodu tato poslední skupina respondentů odpovídala jen na otázku týkající se bariér při nakupování.

7 Tab. 0.4: Postoje respondentů k nakupování prostřednictvím internetu Při zkoumání postojů uživatelů internetu k nakupování v závislosti na pohlaví, je možné konstatovat, že tento způsob nakupování je využíván více muži než ženami (mužů nakoupilo 57, což je 58,8 %; žen 40 41,2 %). Ženy spíše nákupy neplánují nebo ještě nejsou rozhodnuty, zda někdy nákup přes internet uskuteční. Více žen než mužů uskutečnilo nákup pouze jedenkrát. Graf 0.7: Postoje respondentů k nakupování prostřednictvím internetu podle pohlaví Počet respondetů Ne, ani neplánuji Ne, ale ještě nevím Ne, ale plánuji vyzkoušet Ano, jen jedenkrát Ano, již několikrát Ano, pravidelně Muž Žena Zajímavá je také analýza postojů k nakupování podle věku. Nejvíce respondentů, kteří nákup neplánují patří do věkové skupiny let, největší počet respondentů, kteří neví, jestli nákup uskuteční, plánují nakoupit nebo již jednou nakoupili je ve věku let. Opakovaným a pravidelných nákupům dominují respondenti ve věku let.

8 Tab. 0.5: Postoje uživatelů internetu k nakupování podle věku Z rozdělení uživatelů podle vzdělání vyplývá, že přes internet nakupují nejčastěji lidé se středoškolským, vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním, dále také respondenti s ukončeným základním vzděláním, v tomto případě se ale jedná především o studenty, kteří pokračují ve studiu na střední škole. Nákup přes internet plánuje vyzkoušet nejvíce středoškoláků. Tab. 0.6: Postoje uživatelů internetu k nakupování podle vzdělání Zajímavé je také sledování vlivu frekvence využívání internetu na uskutečnění, či neuskutečnění nákupu v on-line prodejně. Ze skupiny pravidelných uživatelů nakoupilo již alespoň jednou 66,3 % respondentů. Se snižující se frekvencí využívání internetu klesá i počet provedených nákupů. Z respondentů, kteří využívají internet několikrát týdně nakoupilo 51,9 %, několikrát za měsíc 25,1 % a méně často pouze 14,3 %. Nejvíce respondentů, kteří nákup plánují uskutečnit nebo ještě neví, využívá internet několikrát do měsíce (viz graf 3.8).

9 Graf 0.8: Vliv frekvence využití internetu na postoje k nakupování Procentuální zastoupení 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ne, ani neplánuji Ne, ale ještě nevím Ne, ale plánuji vyzkoušet Ano, jen jedenkrát Ano, již několikrát Ano, pravidelně Postoje k nakupování přes internet Pravidelně každý den Několikrát za měsíc Několikrát za týden Méně často Faktory motivující k nákupu přes internet Pořadí faktorů motivujících uživatele internetu k nákupu ukazuje graf č Na otázku odpovídalo 137 respondentů a jednotlivé faktory hodnotili body od 1 do 6 (1 vůbec nemotivuje, 6 hodně motivuje). Tato skupina respondentů zahrnuje jak část dotazovaných, která již nakupovala, tak část, která ještě přes internet nikdy nenakupovala. Také tito respondenti znají prostředí internetu a mohou ohodnotit faktory, jež by je k nákupu přes internet motivovaly. Graf 0.9: Faktory motivující k nákupu přes internet Možnost nákupu 24 hodin denně 4,13 4,41 4,53 Pohodlný nákup z libovolného místa 4,66 4,60 4,83 Široký výběr zboží 4,24 4,34 4,60 Výhodné ceny Velké množství informací o výrobcích 4,03 4,11 4,04 4,26 4,28 4,83 Úspora času 4,27 4,13 4,33 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 Průměrné bodové ohodnocení Respondenti, kteří již nakupovali Respondenti, kteří dosud nenakupovali Celkově

10 Za největší přednosti při nakupování přes internet respondenti považují především pohodlný nákup z libovolného místa a možnost nákupu 24 hodin denně. Pro respondenty, kteří dosud nemají zkušenosti s on-line nakupováním jsou nejvíce motivujícími faktory výhodné ceny a pohodlný nákup z libovolného místa. Rozdíly ve vnímání jednotlivých faktorů z pohledu motivace k nákupu nejsou ale příliš výrazné, což je patrné z následující tabulky, která zobrazuje vybrané statistické charakteristiky. V příloze č. 10 jsou obsaženy tabulky a grafy četností u jednotlivých faktorů a krabicový graf pro větší názornost. Tab. 0.7: Statistické charakteristiky u faktorů motivujících k nákupu přes internet * Cena v internetovém obchodě Rozhodnutí pro nákup v internetovém obchodě je motivováno především cenou zboží. 42,5 % z respondentů, kteří přes internet dosud nenakupovali, očekává cenu o 10 % nižší než v kamenném obchodě. I respondenti se zkušeností s nákupem uváděli stejnou hodnotu (32 % respondentů). Graf 0.10: Očekávaná cena v internetovém obchodě Procentuální zastoupení 50% 40% 30% 20% 10% 0% O 5% nižší O 10 % nižší O 15 % nižší O 20 % nižší Stejná Vyšší Cena Respondenti, kteří již nakupovali Respondenti, kteří dosud nenakupovali Celkově * Mean průměr, Median medián (rozděluje uspořádanou řadu na dvě části se stejnou četností), Mode modus (nejčastěji vyskytující se hodnota).

11 Způsoby platby Zákazníci internetových obchodů zvolili jako nejvýhodnější způsoby platby dobírku (47,4 %), dále elektronickou platbu (23,7 %) a platbu prostřednictvím platební karty (21,6 %). Stejné způsoby volili i respondenti, kteří v internetovém obchodě ještě nikdy nenakupovali. To, že respondenti mají strach s on-line plateb bylo ověřeno ještě jednou otázkou, kdy při jejím vyhodnocení vyplynulo, že dokonce 70 % respondentů by preferovalo průběh nákupu s platbou tradičními způsoby a pouze 30 % on-line. Tab. 0.8: Způsoby platby v internetovém obchodě Způsoby platby Respondenti, kteří již Respondenti, kteří nakupovali dosud nenakupovali Celkově Dobírka 47,4 % 37,5 % 44,5 % Složenka 2,1 % 12,5 % 5,1 % Faktura 5,2 % 5,0 % 5,1 % Platební karta 21,6 % 30,0 % 24,1 % Elektronická platba 23,7 % 15,0 % 21,2 % Zboží a služby nakupované prostřednictvím internetu Nejžádanějším zbožím na síti byly podle odpovědí 97 respondentů: knihy a časopisy (45,4 %), hudba, video (38,1 %) a elektronika (30,9 %). Nejvyužívanějšími službami byly rezervace a prodej vstupenek (40,2 %), zhotovení digitálních fotografií (30,9 %) a služby spojené s cestovním ruchem (28,9 %). Graf 0.11: Zboží a služby nakupované v internetových obchodech Knihy, časopisy Vstupenky Hudba, video Zhotovení digitálních fotografií Elektronika Služby spojené s cest. ruchem Výpočetní technika Mobilní telefony Bílé zboží Oblečení, obuv Hračky Kosmetika, drogerie Potraviny, nápoje Domácí potřeby Květiny Sportovní potřeby Nábytek, bytové doplňky 7,2% 7,2% 6,2% 6,2% 5,2% 5,2% 3,1% 15,5% 22,7% 20,6% 30,9% 30,9% 28,9% 26,8% 40,2% 38,1% 45,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Procentuální zastoupení

12 Naopak ke zboží, které se přes internet nenakupuje příliš často, patří: potraviny a nápoje, domácí potřeby, květiny, sportovní potřeby a nábytek a bytové doplňky. Následující graf zobrazuje postoje potenciálních zákazníků internetových prodejen ke zboží a službám, podle toho, jestli by si je v budoucnu tímto způsobem koupili nebo ne. Graf 0.12: Postoje potenciálních zákazníků internetových prodejen k jednotlivým komoditám Knihy, časopisy Výpočetní technika Mobilní telefony Oblečení, obuv Kosmetika, drogerie Hudba, video Bílé zboží Elektronika Domácí potřeby Sportovní potřeby Hračky Potraviny, nápoje Nábytek, bytové doplňky Květiny Vstupenky Služby spojené s cestovním ruchem Zhotovení digitálních fotografií 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Procentuální zastoupení Určitě koupil Možná koupil Nejspíš nekoupil Určitě nekoupil Jak je patné ze srovnání předchozích dvou grafů, u potenciálních zákazníků internetových prodejen dominují stejné komodity jako u stávajících (vstupenky, hudba a video, služby spojené s cestovním ruchem, knihy a časopisy a zhotovení digitálních fotografií). Komodity jako potraviny a nápoje, oblečení a obuv, květiny, nábytek a bytové doplňky by potenciální zákazníci spíše nekupovali, což také přibližně kopíruje strukturu nejméně nakupovaných komodit. Zajímavé bylo také zjistit, jaké zboží a služby preferují k nákupu muži a jaké ženy. Zatímco muži nakupují po internetu především výpočetní techniku, mobilní telefony, CD, DVD, bílé zboží, elektroniku, domácí potřeby, nábytek, nechávají si častěji zhotovovat digitální fotografie a využívají více služby související s cestovním ruchem, ženy preferují spíše nákup kosmetiky, drogerie, oblečení a obuvi. V případě

13 nákupů knih, časopisů, sportovních potřeb, hraček, potravin a nápojů, květin a vstupenek se muži i ženy chovají přibližně stejně. Bariéry nákupu přes internet Jako největší překážka nákupu přes internet je vnímána nemožnost zboží fyzicky si prohlédnout a vyzkoušet (odpovědělo 87,9 % respondentů), dále následuje obava z nesnadné reklamace (41 %) a obava z nedostatečného zabezpečení platebního styku (32,4 %). Za nejmenší překážku je považován omezený přístup k internetu (8,1 %). Pouze 2 respondenti vyplnily i položku jiné a zde zařadili: nesolidnost obchodníků a špatné možnosti dodávky a platby v ČR. Tab. 0.9: Bariéry nákupu přes internet Bariéry Relativní četnost odpovědí Nemožnost zboží fyzicky si prohlédnout a vyzkoušet 87,9 % Obava z nesnadné reklamace 41,0 % Nedostatečná bezpečnost platebního styku 32,4 % Vysoké poplatky za doručení zboží 28,9 % Chybí kontakt s prodavači 15,0 % Nepřehledné www stránky 12,7 % Poplatky za připojení k internetu 10,4 % Monitorování zákazníka pro marketingové účely 9,8 % Omezený přístup k internetu 8,1 % Jiné 1,2 % Faktory ovlivňující výběr internetového obchodu Respondenti se zkušeností s nákupem přes internet hodnotili faktory, které je ovlivňují při výběru konkrétního internetového obchodu (viz graf 3.13). Byla použita stupnice od 1 do 6 podle důležitosti (1 nejméně důležité... 6 nejdůležitější). V první řadě rozhoduje cena produktu, dále je nezbytnou podmínkou poskytnutí záručního servisu na objednávaný produkt a uživatelé sázejí také především na dobrou osobní zkušenost. Podle výzkumu On-line Shopping 2000 byly za nejdůležitější považovány stejné faktory, ale seřazeny byly v jiném pořadí, a to záruční servis, ceny produktů a dobrá zkušenost. Významnou roli hrají i další faktory, např. dodací lhůta, šíře nabízeného sortimentu nebo přehlednost a snadné ovládání www stránky, protože nepřehledná stránka může odradit potenciálního zákazníka od nákupu.

14 Graf 0.13: Faktory důležité při výběru internetového obchodu Ceny produktů Dobrá zkušenost Záruční servis Dodací lhůta objednaného zboží Šíře nabízeného sortimentu Přehlednost a snadné ovládání www stránky Komunikace mezi obchodem a zákazníkem Nabízený způsob platby Doporučení známých Všeobecně známé jméno e-shopu 3,43 3,31 4,47 4,39 4,33 4,25 4,01 5,09 4,87 4, Průměrné bodové ohodnocení V tabulce 3.11 jsou zobrazeny statistické charakteristiky jednotlivých faktorů. Jak je z ní patrné, tak ceny produktů, záruční servis a komunikace se zákazníkem byly hodnoceny nejčastěji po 6 bodech, naopak faktor všeobecné jméno e-shopu získal od největšího počtu respondentů 3 body, nakonec obdržel také celkově nejméně bodů. Ostatní faktory byly nečastěji honorovány 5 body. Tab. 0.10: Statistické charakteristiky u faktorů ovlivňujících výběr internetového obchodu Problémy při nakupování přes internet Při nakupování se 84,5 % respondentů obešlo bez problémů. Zbývajících 15,5 % respondentů se při nakupování s určitými problémy setkalo. Nejčastěji jmenovali tyto: dlouhé dodací lhůty, doručení zboží v jiném termínu, nepravdivé údaje o zboží, neschopnost zaměstnanců (v tomto případě byl konkrétně uveden internetový obchod nesplnění objednávky, dodávka zboží na dvakrát, omezená nabídka

15 způsobů placení (nemožnost platby kartou), neinformovanost zákazníka o tom, že zboží není na skladě, nedodání zboží po zaplacení, špatná evidence nebo doručení nefunkčního výrobku a odmítnutí vrácení peněz. Ověření hypotéz Hypotéza č. 1: Internet využívá více než 80 % dotazovaných nejčastěji ke komunikaci. Tato hypotéza, která měla ověřit, zda komunikace patří k hlavním objektům zájmu uživatelů internetu, byla potvrzena. I když internet nabízí poměrně široké spektrum služeb, stále pro většinu uživatelů znamená především prostředek komunikace a ostatní služby jako např. elektronické bankovnictví nebo nakupování nepatří k těm, které jsou v hojné míře využívány. Hypotéza č. 2: 2/3 uživatelů internetu tvoří muži, 1/3 ženy. Tato hypotéza, která měla ověřit, zda i nadále mezi uživateli internetu převažují muži, byla vyvrácena. Pro internet obecně je typické, že byl od počátku doménou mužů. Tento trend se ale v posledních několika letech měnil a stále více žen se stávalo častějšími uživateli internetu. Nyní už došlo k vyrovnání poměru u obou pohlaví, dokonce ženy mírně převažují nad muži. Ale co se týče uskutečněných nákupů na internetu, tak zde jsou v převaze muži. Hypotéza č. 3: V on-line prodejně nakoupilo více než 1/2 uživatelů internetu. Tato hypotéza, která měla ověřit, zda roste počet uživatelů internetu, kteří mají zkušenosti s on-line nakupováním, byla potvrzena. Přes internet již alespoň jednou nakoupilo téměř 60 % uživatelů internetu a dalších zhruba 10 % nákup plánuje. Hypotéza č. 4: Za nejdůležitější faktor pro volbu internetového nákupu považují zákazníci cenu. Tato hypotéza, která měla ověřit, jestli výhodné ceny jsou hlavním faktorem, které motivují k nákupu přes internet, byla vyvrácena. Mnohem více respondenty motivuje ta skutečnost, že nákup lze uskutečnit pohodlně z libovolného místa a kdykoliv bez závislosti na otevíracích hodinách. Ale za zmínku stojí fakt, že v případě hodnocení faktoru výhodných cen byly největší rozdíly v odpovědích mezi respondenty, kteří již nákup uskutečnili a těmi, kteří ještě přes internet nenakupovali. Respondenti se

16 zkušeností s nákupem označili výhodné ceny jako faktor, který je nejméně motivuje, naopak pro respondenty bez zkušeností s nákupem by výhodné ceny byly hlavním faktorem, kvůli kterému by se rozhodli provést nákup tímto způsobem. Hypotéza č. 5: Za největší bariéru při nakupování přes internet je považována nemožnost fyzicky si zboží prohlédnout a vyzkoušet. Tato hypotéza, která měla ověřit, zda je největší nevýhodou nakupování na internetu nemožnost prohlédnut si zboží, byla potvrzena. Ve svých odpovědích to uvedlo téměř 90 % respondentů. Obrázky na internetových stránkách, kde je zboží vyobrazeno, se mohou od skutečnosti značně odlišovat, týká se to hlavně sortimentu, kde existuje široká škála barev, jako je třeba oblečení, nábytek atd. Proto si mnoho respondentů na internetu pouze vyhledává potřebné informace a nákup raději uskuteční v kamenném obchodě. Hypotéza č. 6: K nejprodávanějšímu zboží patří knihy a časopisy, nejvyužívanější službou je rezervace a prodej vstupenek. Tato hypotéza, která měla ověřit, zda stále stejné komodity patří k nejžádanějšímu zboží na síti, byla potvrzena. Knihy a časopisy a rezervace a prodej vstupenek už několik let dominují v žebříčcích prodeje na internetu. I pro potenciální zákazníky se jeví jako nejvhodnější k nákupu přes internet. Hypotéza č. 7: 3/4 zákazníků internetových prodejen je mladší 40 let. Tato hypotéza, která měla ověřit, že prostřednictvím internetu nakupuje velmi málo lidí starších 40 let, byla potvrzena. Je to poměrně logické, protože nejvíce uživatelů internetu patří do věkové skupiny let. Hypotéza č. 8: Dobírka je považována za nejvýhodnější způsob platby. Tato hypotéza, která měla ověřit, že spotřebitelé nedůvěřují příliš on-line platbám, byla potvrzena. Více než polovina respondentů preferuje spíše tradiční způsoby placení a za nejvýhodnější označili dobírku.

17 Internet a jeho využití shrnutí výsledků výzkumu V současné době je internet už poměrně hodně rozšířen a využíván. Mezi nejčastější uživatele patří lidé ve věku od 15 do 40 let, s přibývajícím věkem počet uživatelů klesá (kategorie vyšších ročníků budou ale do budoucna posilovat), na pohlaví nezáleží, protože poměr mezi muži a ženami se už srovnal a převažují lidé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Při zohlednění pracovní funkce jsou mezi uživateli nejpočetněji zastoupeni studenti, dále pracovníci na odborných funkcích a lidé pracující v oblasti marketingu a obchodu nebo ekonomiky a financí. Dříve se jako velký problém jevil omezený přístup k internetu. Připojení z domova měl málokdo a lidé se spíše připojovali ze zaměstnání, ze školy nebo jiných míst. Nyní je domov primárním přístupovým místem, stále ještě nejvíce lidí se připojuje pomocí dial-up s využitím telefonní linky (36,7 %), ale postupně se rozrůstá také počet uživatelů, kteří mají bezdrátové připojení (29,2 %) nebo využívají kabelovou televizi (13,3 %). S těmito typy připojení se také prodlužuje čas, který lidé na internetu tráví, protože už nemusí počítat každou minutu. Internet si do domácnosti nejčastěji pořizují 4 členné rodiny a převážně domácnosti, jejichž čistý měsíční příjem je vyšší než Kč (86 %). Téměř 60 % uživatelů se k internetu připojuje pravidelně každý den (v této skupině převažují muži a nejvíce respondentů je ve věku let). Několikrát za týden internet využívá 30 % respondentů (v této skupině naopak převažují ženy a nejvíce respondentů je ve věku let). Počet pravidelných uživatelů tedy tvoří téměř 90 % internetové populace, což je poměrně vysoké číslo. A právě rozšíření internetu ovlivňuje velikost skupiny současných, ale také potenciálních zákazníků internetových obchodů. Pro uživatele slouží internet především ke komunikaci, dále je zdrojem zpravodajských informací a informací z oblasti dopravy a cestování. Vyhledávání informací o výrobcích je čtvrté v pořadí a nakupování je na šestém místě. Prostřednictvím internetu nakoupilo 56 % uživatelů, 23 % nákup plánuje nebo ještě není rozhodnuto a zbývajících 21 % nákup neplánuje.

18 Návrhy a doporučení pro internetové obchody Obchodník, který chce být na internetu úspěšný, si musí zvolit svou cílovou skupinu zákazníků vymezit spotřebitele, na něž zaměří svou činnost. Internetový obchod není omezen jako tradiční kamenný obchod spádovou oblastí, jeho zákazníkem může být v podstatě kdokoliv. Specifickou cílovou skupinu tvoří česká internetová populace. Na základě výsledků výzkumu lze konstatovat, že nejvíce nakupují lidé ve věku let a na tyto spotřebitele by se měli internetoví obchodníci především zaměřit. Velmi zajímavou skupinou je také mládež, protože téměř polovina respondentů z této skupiny má již zkušenost s nakupováním. Možná tržby této skupiny nejsou příliš vysoké, protože většinou jsou to lidé, kteří jsou závislí na rodičích a nemají své vlastní příjmy, ale jejich důležitost vzroste, jakmile se přesunou do další věkové skupiny. I když se poměr mužů a žen v internetové populaci vyrovnal, nákupům na internetu stále dominují muži, což je pro internetové obchodníky negativní zjištění. Přitom u nákupů v kamenných obchodech je situace zcela opačná zde jednoznačně častěji nakupují ženy. Jedním z předpokladů úspěšné internetové prodejny je vybavit ji sortimentem, který odpovídá požadavkům vytýčené cílové skupiny. Otázka jak úzce či široce zaměřit internetový obchod je jedna z prvních, která každého zájemce o vybudování internetového obchodu napadne. Zákazníci, kteří nakupují v kamenných obchodech, volí pro nákup nejraději supermarkety a hypermarkety, protože na jednom místě mohou dostat prakticky všechno. Na internetu je situace poněkud odlišná. Vybudovat supermarket, ve kterém by byl prodejce schopen zajistit všechno zboží jako u supermarketů kamenných, dále garantovat dodací lhůty, zajistit záruky a servis, je v případě takového množství sortimentních položek téměř nemožné. Proto je vhodnější zaměřit se na určitý druh zboží. Obchodníkům na internetu bych doporučila specializovat se na tyto komodity: knihy a časopisy, hudbu a video, elektroniku, výpočetní techniku, mobilní telefony, bílé zboží, domácí, sportovní potřeby a hračky. Tyto položky spotřebitelé spojují s menšími obavami ohledně nákupu než je tomu například u nákupu oblečení, kde existuje široká škála různých barev a velikostí a je zde obtížnější něco si vybrat bez vyzkoušení. Ze služeb se jako nejvhodnější jeví: rezervace a prodej vstupenek, zhotovování digitálních fotografií nebo služby spojené s cestovním ruchem (rezervace ubytování, letenek atd.).

19 Podle odpovědí téměř 90 % respondentů je právě nemožnost prohlédnutí a vyzkoušení zboží největší bariérou pro elektronické obchodování, proto se domnívám, že virtuální prodejny by měly nabízet zákazníkovi maximální množství informací o výrobcích, aby tato nevýhoda byla kompenzována. Základem je obrázek nabízeného produktu, nemusí se jednat pouze o fotografii, velmi zajímavou variantou řešení je také využití webové kamery, kde je možné snímat produkt ze všech možných úhlů a stran. Jednotlivé informace závisí na typu prodávaného zboží, např. se může jednat o technické parametry, vlastnosti výrobku, údaje o hmotnosti, rozměry aj. Velice účinné z hlediska upoutání pozornosti zákazníka jsou také různé komentáře, žebříčky prodejnosti zboží, mnozí spotřebitelé si velmi rádi přečtou různé odborné a uživatelské recenze, které jim mohou pomoci při jejich rozhodování. Takové množství informací jako na internetu kamenný obchod nabídnout nemůže. Existuje také poměrně hodně spotřebitelů, kteří na internet zavítají pouze za účelem nasbírání informací a na základě nich si pak výrobek zakoupí v kamenném obchodě. Důležité ale je, aby poskytované informace o zboží byly pravdivé. Výzkum totiž prokázal, že v některých prodejnách se zákazník může setkat i s nepravdivými údaji. Dobrý elektronický obchod by měl umožňovat bezpodmínečnou výměnu, případně i bezprostřední navrácení peněz v případě, že dodaný výrobek se liší od původních představ zákazníka. Pro zákazníka je také velmi důležitá atmosféra prodejny. Tu tvoří grafický design dané databáze. Je to první, čeho si zákazník všimne a klade na to velký důraz. Stánky by měly být přehledné, aby se na nich zákazník snadno orientoval a co nejrychleji se dostal k požadovanému zboží. Také by se měly rychle načítat, protože převažují uživatelé s připojením přes dial-up pomocí telefonní linky, kde se platí za každou minutu. A různé grafické efekty, které by se načítaly pomalu, by je od návštěvy daného obchodu mohly odradit. Webové stránky prodejny je třeba měnit a udržovat je stále aktuální, aby návštěvník při dalším návratu do virtuálního obchodu zde našel rozšířenou, nově pozměněnou nabídku. Šetření na tomto místě určitě není cestou k úspěchu. Většina lidí, kteří se rozhodnou provést on-line nákup, tak učiní na základě ceny, ta by měla být podle odpovědí téměř poloviny respondentů o 10 % nižší než v kamenném obchodě. Teprve při opakovaných nákupech si uživatelé internetu mnohem více uvědomují další výhody elektronického nakupování, a to především

20 možnost nákupu z libovolného místa a provoz obchodu 24 hodin denně. Ceny produktů a také poskytnutí záručního servisu a dobrá osobní zkušenost hrají velmi významnou roli při vybírání konkrétního internetového obchodu. Zákazníci mají rádi pocit, že nakupují výhodně, proto je dobré upozorňovat je na sníženou cenu a přitom používat procenta, přeškrtnuté původní ceny a další grafické prostředky. Dalším důležitým faktorem jsou dodací lhůty, ty by neměly být příliš dlouhé a především by je prodejci měli dodržovat. Ne všechny obchody tak činí, protože nejvíce respondentů se setkalo s problémy, které se týkaly právě nedodržení dodacích lhůt. V problematice dodání zboží dnes tradiční obchody s převahou vedou nad prodejnami internetovými. Jejich základní výhodou je, že zákazník si může koupené zboží okamžitě odnést domů. K posílení pozice internetového prodeje, nejen na českém trhu, je potřeba zlepšit dodavatelské řetězce a zkrátit tak dobu doručení objednaného zboží spotřebiteli na minimum. Případně nabídnout možnost výběru způsobu doručení zboží s nabídkou cenových odlišení jednotlivých alternativ. Problémem internetových prodejen je nedůvěra spotřebitelů k on-line platbám. Za nejvýhodnější způsob platby je považována dobírka. Pro prodejce je to trochu nejisté řešení, protože po odeslání zboží musí počkat, až si jej zákazník převezme, a pokud se tak nestane, prodělá na poštovném a balném a tuto částku si musí odečíst ze svých příjmů. Do budoucna lze předpokládat rozšíření plateb prostřednictvím elektronického bankovnictví. Výzkum rovněž ukázal, že stále přetrvává poměrně velká nedůvěra i k internetovým prodejcům. Kromě strachu z nedostatečně zabezpečeného platebního styku se lidé také obávají nesnadné reklamace. Proto by se internetoví obchodníci měli snažit získat důvěru a věrnost svých zákazníků, a to je na internetu problematičtější než v kamenném obchodě. V budoucnosti se dá očekávat, že společnosti budou více investovat do věrnostních programů a systémů na udržení zákazníka, protože získávání nových bude stále více finančně náročné. I když nákupů přes internet přibývá, nedá se předpokládat, že by v dohledné době elektronická komerce zcela nahradila tradiční nakupování. Internet musí v boji proti kamenným obchodům překonávat především obrovskou bariéru nezvyku.

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

E-lékárna současná situace, její výhody, specifika a efektivita v rámci OTC/DS prodeje a další vývoj

E-lékárna současná situace, její výhody, specifika a efektivita v rámci OTC/DS prodeje a další vývoj E-lékárna současná situace, její výhody, specifika a efektivita v rámci OTC/DS prodeje a další vývoj PharmDr. Vladimir Finsterle Konference OTC, 26.9.2012 Počet obyvatel na 1 lékárnu je srovnatelný s ostatními

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní 7. října 2013 Průzkum mezi učiteli výpočetní techniky

Více

Bezpečné placení na internetu

Bezpečné placení na internetu David Lorenc dlorenc@csas.cz Přímé bankovnictví, Česká spořitelna 22.02.2011 Praha Agenda 1. Podvody řešené v bankách 2. Jak je bezpečné placení na internetu 3. Vnímání bezpečnosti klienty 4. Bezpečnost

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT Registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/03.0021 Název projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Příjemce Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí Tisková zpráva 15. květen 2013 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Praha - 15. květen 2013 - V

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM OCENĚNÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKU 2014 SE STALA IKEA

ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM OCENĚNÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKU 2014 SE STALA IKEA ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM OCENĚNÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKU 2014 SE STALA IKEA Praha 3. února 2015 Absolutním vítězem a držitelem titulu MasterCard Obchodník roku 2014 se stejně jako loni stala IKEA Česká republika.

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Projekt ihned.cz profil uživatelů

Projekt ihned.cz profil uživatelů Projekt profil uživatelů výzkum realizovala společnost STEM/MARK září říjen 21 ÚVOD Společnost Economia OnLine realizovala v průběhu října 21 výzkum, jehož cílem bylo zjistit sociodemografický profil návštěvníků

Více

Analýza vybraných průmyslových odvětví

Analýza vybraných průmyslových odvětví Analýza vybraných průmyslových odvětví Ing. Pavel Kusý 1. Úvod V prvním čtvrtletí roku 2007 byl pod záštitou Ústavu pro řízení a ekonomiku podniku, Fakulty strojní, Českého vysokého učení v Praze proveden

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně...

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

SPSOA_ICT6_NSD. Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

SPSOA_ICT6_NSD. Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám SPSOA_ICT6_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám V současnosti máme širokou škálu možností připojení k internetu 1. telefonní linkou přes modem 2. ISDN 3. ADSL 4. pevnou

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Buytheway Solution. Robustní volně upravitelný mobilní e-shop. Spojte se s námi: Pavel Prouza +420 777 256 788 prouza@gobuytheway.

Buytheway Solution. Robustní volně upravitelný mobilní e-shop. Spojte se s námi: Pavel Prouza +420 777 256 788 prouza@gobuytheway. Buytheway Solution Robustní volně upravitelný mobilní e-shop Mobilní shopping má smysl 33 % zákazníků vyhledává v brandovaných mobilních webech. 26 % zákazníků vyhledává v brandovaných aplikacích. Uživatelé

Více

Agenda. 1. PayU. 2. Zdroje. 3. Platby a uživatelé. 4. Bojí se uživatelé online plateb? 5. Jak na platby na eshopech

Agenda. 1. PayU. 2. Zdroje. 3. Platby a uživatelé. 4. Bojí se uživatelé online plateb? 5. Jak na platby na eshopech Agenda 1. PayU 2. Zdroje 3. Platby a uživatelé 4. Bojí se uživatelé online plateb? 5. Jak na platby na eshopech Platební brána, agregátor platebních metod Systém pro jednoduché, rychlé a bezpečné platby

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Ipsos pro AMSP ČR: Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Září 2015 O výzkumu AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky

Více

Obchodní podmínky. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. Základní ustanovení Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Josef Frýbort F. X. Šaldy 5301/25 586 01 Jihlava IČO: 69719403 s platností od 16.3.2011 Nejsem plátce DPH Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Elektronická evidence tržeb. Prosinec 2014

Elektronická evidence tržeb. Prosinec 2014 Elektronická evidence tržeb Prosinec 2014 Pozadí a cíle výzkumu AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České republiky. Ve spolupráci

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod Certifikační pravidla Verze: 2.0 Platná od: 18.7.2005 Základní ustanovení Tato certifikační pravidla popisují informace a procesy, které musí obchodník zveřejňovat a splňovat pro udělení certifikátu APEK.

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

LBS jako nová forma marketingu

LBS jako nová forma marketingu LBS jako nová forma marketingu Vize beevendo: Promptní informování vašich klientů prostřednictvím mobilních telefonů v čase a dané lokalitě. 1 Pokrytí smartphony Podíl operačních systémů Důležitost smartphonů

Více

Přímé vyřízení opravy

Přímé vyřízení opravy Pickup Service Přímé vyřízení opravy Bosch Service Center PT 1 Přímé vyřízení opravy Základní informace o službě On-line vytvoření formuláře objednávky opravy v Bosch Service Center PT. On-line vytvoření

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

www.productoo.com E-SHOP

www.productoo.com E-SHOP Jedinečný způsob on-line prezentace, prodeje a řízení výroby Vašich produktů. Productoo je původní český software určený pro on-line prezentaci a prodej produktů. Kombinuje klasický způsob prodeje na internetu

Více

TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ

TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ duben 2013 zdeněk skála research director retail & shopper incoma gfk GfK 2013 Retail Summit 2013, Prague 1 Situace v českém obchodě Jak se mění nákupní chování? Kam to směřuje?

Více

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny, Kurdějov 17. 18. dubna 2015 ppm factum research Nákupy a

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Kupující učiněním závazné objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

D R O P S H I P P I N G

D R O P S H I P P I N G DROPSHIPPING T É M A Č í S L A d R O P S H I P P I n G d r o p s h i p p i n g J e o b c h o d n Í M o d e l Ve světě on-line obchodování je několik směrů, kterými je možné se vydat, jestliže se vidíte

Více

Marketingový výzkum 2

Marketingový výzkum 2 Marketingový výzkum Mgr. Eliška Kubíčková 8. března 011 ÚMK/MAVY Zadání seminární práce 1. Výběr tématu předmětu výzkumu. Definování problému co konkrétně budeme zkoumat 3. Cíle výzkumu co bude objasněno,

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více