LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč. Společenská kronika Strana 21 LL 9 / 2009 STRANA 1 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč. Společenská kronika Strana 21 LL 9 / 2009 STRANA 1 9"

Transkript

1 LL 9 / 2009 STRANA 1 9 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč Hejtman Martínek navštívil Lanškroun str. 7 Vandalové poničili hřiště v Sázavském údolí str. 5 Na Den Země se uklízelo Str. 8 a 11 Jazz a Little Otherwise str. 19 Společenská kronika Strana 21 Aktuality z Lanškrounska: lanskroun.cz/ Archiv starších výtisků LL: lanskroun.cz/ a STRACH? MOC JSEM O NĚM NEPŘEMÝŠLEL! Rozhovor s Josefem Švarcem, veteránem II. světové války a příslušníkem Československé obrněné brigády bojující ve Francii, si přečtěte na str

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 9 / 2009 Zastupitelstvo města jednalo dne Na začátku jednání bylo zastupitelstvo města seznámeno starostou města Ing. Martinem Košťálem s činností rady města a tajemníkem městského úřadu Ing. Petrem Kotěrou s činností městského úřadu v období únor duben Po pravidelných vstupech veřejnosti se zastupitelstvo věnovalo majetkoprávním záležitostem. Majetkové vztahy k pozemkům u Dlouhého rybníka: Z programu jednání stáhlo rozhodování o prodeji zahrádky v lokalitě mezi Dlouhým a Krátkým ryb níkem stávajícímu nájemci a směnu této zahrádky za pozemek potřebný k vý stavbě výpustného potrubí budoucího přírodního koupaliště. V této lokalitě také nevyhovělo žádosti o prodej části pozemku ppč. 972/40 o výměře cca 419 m 2. Odstoupilo od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek v ulici Rybniční, na kterém hodlal zájemce vystavět garáž. Zastupitelstvu města odbor právní a majetku doporučil odstoupení od této smlouvy z důvodu neplnění termínu ze strany zájemce o tento pozemek. Zastupitelstvo města rozhodlo na základě podnětu investičního odboru na vy řešení majetkových vztahů v této lokalitě bezúplatně nabýt část pozemku ppč. 3717/1 o výměře cca 4700 m 2 v k.ú. Lanškroun z majetku Pardubického kraje. Ve zmíněné lokalitě rozhodlo úplatně nabýt část pozemku ppč. 990/1 (ZE) v k.ú. Lanškroun za cenu stanovenou znaleckým posudkem od České republiky. Zastávka v Dolním Třešňovci: Zastupitelstvo města na základě podnětu in vestičního odboru na vyřešení majetkových vztahů u nově vybudované autobu sové zastávky v Dolním Třešňovci a rozhodlo bezúplatně převést pozemek ppč. 278/3 o výměře 16 m 2 v k.ú. Dolní Třešňovec do majetku Pardubického kraje. Dvorské Lány: Zastupitelstvo města na základě podnětu odboru právního a majetku a rozhodlo bezúplatně nabýt pozemky ppč. 3060/12, 3091/17, 3089/ 13, 3089/8, 3089/9, 3086/5, 3086/9, 3086/13 a 3070/15, vše v k. ú. Lanškroun, v lokalitě Dvorské Lány z majetku České republiky. Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo nabídku Stavebního bytového družstva (SBD) na bezúplatné převody pozemků pod chodníky v ulici M. Ma jerové a rozhodlo bezúplatně převést pozemek ppč. 108/11 o výměře 14 m 2 z majetku města do vlastnictví SBD; bezúplatně nabýt pozemek ppč. 108/14 o výměře 31 m 2, pozemek ppč. 108/13 o výměře 3 m 2, pozemek ppč. 108/10 o výměře 46 m 2 a pozemek ppč. 108/17 o výměře 39 m 2 z majetku SBD do vlastnictví města; bezúplatně nabýt pozemek ppč. 108/16 o výměře 378 m 2 z podílového vlastnictví SBD a několika fyzických osob do vlastnictví města. Sběrný dvůr v Dolním Třešňovci: Zastupitelstvo rozhodlo vykoupit poze mek ppč. 272/2 v k. ú. Dolní Třešňovec o výměře 304 m 2 od stávajících vlast níků za 200 Kč/m 2, pozemek se nachází částečně pod stávajícím sběrným dvorem. Prodej Knoflíku: Zastupitelstvo rozhodlo prodat smlouvou o smlouvě bu doucí kupní Stanislavě Zachařové formou tzv. obálkové soutěže budovy tvořící zázemí autocampingu Knoflík a pozemky pod těmito budovami. Stanovilo podmínku, že před uzavřením předmětné smlouvy bude mezi kupujícím a ob čanským sdružením Beach Klub Tajm Lanškroun uzavřena dohoda o užívání objektu bez čp./če. na pozemku stpč v k. ú. Lanškroun. Bezúplatné nabytí pozemku pod budovou: Zastupitelstvo města Lanškroun na základě podnětu odboru právního a majetku rozhodlo úplatně nabýt z majetku České republiky pozemek o výměře 178 m 2 za cenu Kč ,, jedná se o po zemek pod domem čp. 153 v ulici Opletalově. Vodojem v Horním Třešňovci: Z programu jednání byl stažen záměr prodat stavbu technického vybavení vodojem v Horním Třešňovci včetně pozemků, na kterých se nachází, za Kč ,. Prodeje bytů: Zastupitelstvo města prodalo prostřednictvím Realitní a dražební společnosti Mozaika, s.r.o., jednotku č. 153/6 v domě čp. 153, Žichlínské Před městí, Nádražní ulice za Kč , ; jednotky č. 225/1 a č. 225/3 v domě čp. 225, Vnitřní Město, Hradební ulice za cenu Kč , za jednu jednotku. Zrušení záměru prodat pozemek u pizzerie: Zastupitelstvo města se sezná milo s dopisem společnosti FK & Spol., s.r.o., o věcném břemeni přístupu a příjezdu přes parkoviště u pizzerie a z důvodu neuzavření smlouvy o zřízení věcného břemene rozhodlo zrušit usnesení č. 106/2007 ze dne Restituce vydání vily v ul. Žižkově dědičkám W. Pama: Zastupitelstvo se seznámilo se závěry vyplývajícími z nálezu Ústavního soudu ve věci restituce vydání nemovitostí, tj. domu čp. 378 na stavební parcele č. 944 v k.ú. Lanš kroun, Žichlínské Předměstí, ulice Žižkova a dále pozemků stavebních parcel č. 944 a č a pozemkové parcely č. 133/1(zahrada) v k.ú. Lanškroun dě dičkám Waltera Pama, s průběhem jednání právního zástupce rodiny Pamových JUDr. Gabriela Brenky se zástupci města dne a souhlasí se zámě rem mimosoudního vypořádání předmětné restituce formou uzavření dohody o vydání předmětných nemovitostí dle zákona o mimosoudních rehabilitacích. Prodej obchodní společnosti: Zastupitelstvo rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje obchodního podílu města Lanškroun (100%) v obchodní společnosti Školní jídelna MADORET, spol. s r.o., za nejvyšší nabídnutou cenu a uložilo radě města stanovit minimální prodejní cenu předmětného obchodního podílu, která nesmí být nižší než současná výše zůstatku finančních prostředků na účtu uvedené společnosti, a stanovit pořadí zájemců o odkoupení předmětného obchodního podílu a předložit je zastupitelstvu města. Finanční záležitosti: Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření č. 22 až 30 k rozpočtu města na rok Zastupitelstvo se seznámilo s plněním rozpočtu města k k a s roz počtovými opatřeními, která schválila rada města v minulém období. Veřejná finanční podpora: Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o po skytnutí finančních prostředků (dotace k hospodářskému výsledku veřejné služby) na úhradu provozu veřejných záchodků jejich nájemci společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o. Zastupitelstvo schválilo rozdělení částky Kč , přidělené městu Lanš kroun ministerstvem kultury a přiznání finančního podílu města takto: na restaurování ostění oken a dveří zámku čp. 1 na nám. A. Jiráska vyčlenit částku Kč , z Programu regenerace a Kč , z rozpočtu města; Římskokatolické farnosti děkanství Lanškroun poskytnout částku ve výši Kč , z Programu regenerace a Kč , z rozpočtu města na I. etapu opravy střechy děkanství čp. 2 na nám. A. Jiráska v Lanškrouně. Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí veřejné finanční podpory na pro vozování sportovních aktivit mládeže do 18 let a o poskytnutí veř. finanční pod pory v oblasti činnosti organizované pro děti a mládež v částkách nad , Kč. Členství v dobrovolném svazku obcí: Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo Dodatek č. 1 ke stanovám svazku obcí Lanškrounsko. Změny stanov reflektují dva návrhy: prodloužení funkčního období členů rady svazku z jednoho roku na dva a zavedení funkce místopředsedy (kvůli zastupování). Cyklostezka do Rudoltic a České Třebové: Zastupitelstvo podmínilo po skytnutí finanční spoluúčasti města Lanškroun Dobrovolnému svazku obcí Lanškrounsko na přípravu a realizaci projektu Cyklostezka Lanškroun Česká Třebová poskytnutím dotace na tuto akci a rozhodlo o zapojení města Lanškroun do přípravy a realizace projektu Cyklostezka Lanškroun Česká Třebová tím, že finanční spoluúčast města Lanškroun nebude vyšší než 3/10 nákladů na přípravu a realizaci projektu. Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo další žádost Ing. Jiřího Škvařila o úhradu nákladů a nepřijalo navržené usnesení o poskytnutí peněžního daru ve výši 20 tis. Kč. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o darování souboru 13 ks olejomaleb s tématikou města Lanškroun v pořizovací hodnotě Kč , příspěvkové organizaci Městské muzeum Lanškroun. Na dalším plánovaném jednání se sejde zastupitelstvo v červnu v Dolním Třešňovci. Všechna přijatá usnesení zastupitelstva (s anonymizovanými osobními údaji) najdete na oficiálních webových stránkách města a na ú řední desce městského úřadu. K nahlédnutí jsou i v kanceláři starosty a tajem níka, kde Vám je na požádání předložíme v plné, neanonymizované verzi. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Volné byty k pronajmutí Město Lanškroun nabízí k pronajmutí pět volných bytů: 1. Byt č. 4 čp. 745, Žichlínské Předměstí, Palackého ulice, Lanškroun Velikost bytu 1+2, kategorie I., plocha bytu 51 m 2, vyvolávací cena 4 297, Kč. Bude dražena výše měsíčního nájemného. Prohlídka bytu ( hod). 2. Byt č. 2 čp.79, Žichlínské Předměstí, Dukelských hrdinů, Lanškroun Velikost bytu 1+2, kategorie II., plocha 46,32 m 2, vyvolávací cena 3 988, Kč. Bude dražena výše měsíčního nájemného. Prohlídka bytu ( hod). 3. Byt č. 20 čp. 160, Ostrovské Předměstí, Pivovarské náměstí, Lanškroun Velikost bytu 2 +kk, kategorie I., plocha bytu 36,40 m 2, předpokládaná výše měsíčního nájemného 2 789, Kč. Bude losováno právo uzavřít nájemní smlouvu. Prohlídka bytu v době od do hod. 4. Byt č. 2 čp. 607, Žichlínské Předměstí, Dvorská ulice, Lanškroun Velikost bytu 1+3, kategorie II., plocha 116 m 2, vyvolávací cena 8896, Kč. Bude dražena výše měsíčního nájemného. Prohlídka bytu ( hod). 5. Byt č.1 čp. 23, Dolní Třešňovec, Lanškroun Velikost bytu 1+3, kategorie II, plocha bytu 64 m 2, vyvolávací cena 5 904, Kč. Bude dražena výše měsíčního nájemného. Prohlídka bytu (12 14 hod). Právo uzavřít nájemní smlouvu pro uvedené byty bude draženo a lo sováno od hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Lanš kroun, nám. J. M. Marků čp. 12 v 1. poschodí. Prohlídku bytů zajišťuje Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o. Den posledního podávání při hlášky: do hod. do podatelny MěÚ Lanškroun. Bližší informace na úřední desce, na webových stránkách města nebo přímo na odboru právním a majetku. Michaela Vídeňská, odbor právní a majetku Prodej rodinného domu čp. 139 v Dolním Třešňovci Město Lanškroun prodává dům čp. 139 v Dolní Třešňovci. V domě se nachází dvě bytové jednotky 4+1, plocha každého bytu činí 67 m 2. Prohlídku objektu zajišťuje MBP Lanškroun, s.r.o., ve středu (od 13 do 15 hod). Další prohlídky je možné si dohodnout na MBP Lanškroun s p.urbanem. Bližší informace na úřední desce, na webových stránkách města, v minulých LL nebo přímo na odboru právním a majetku (tel.: ).

3 LL 9 / 2009 RADNICE SDĚLUJE STRANA 3 Rada města jednala dne Jednání rady města dne se zúčastnil i hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Před jeho příchodem se rada seznámila se zápisy z jednání svých poradních orgánů komise majetkové a bytové a s návrhem ředitele příspěvkové orga nizace Kulturní centrum Lanškroun Davida Knápka na další rozvoj kultury ve městě. O této koncepci bude jednat i příště. Městské slavnosti a Kopa: Rada jmenovala pracovní skupinu pro přípravu programu městských slavností při příležitosti konání Lanškrounské kopy ve dnech 11. a ve složení PaedDr. Marie Borkovcová, Ing. Petra Brejšová, David Knápek, Mgr. Miloš Krejčí, Ing. Josef Mareš, Tomáš Pa velka, Jan Toninger a Ing. Zdeněk Šesták. Veřejná finanční podpora: Rada města rozhodla o poskytnutí veřejné finan ční podpory Českému klubu nedoslýchavých Help na poskytování sociálního poradenství a sociálně aktivizačních služeb v Lanškrouně v roce 2009 ve výši Kč 4.000, ; občanskému sdružení Roska Ústí n/o. na rekondiční pobyty a uby tování zdravotně postižených ve výši Kč 8.000, a obč. sdružení Východočeské středisko Obce spisovatelů na vydávání bulletinu Kruh ve výši Kč 2.000,. Majetkové záležitosti: Rada města schválila směnu bytů v majetku města mezi nájemkyní bytu č. 12 v domě čp. 649, Žichlínské Předměstí, ulice Palackého, Lanškroun a nájemkyní bytu č. 13 v tomtéž domě. Rada dále rozhodla pronajmout byt č. 7 v domě čp. 178, Žichlínské Předměstí, Lidická ulice, La na dobu určitou 2 roky za měsíční nájemné Kč 3.600,. Rozhodla o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ve prospěch spo lečnosti VČP Net, s.r.o., na pozemcích ve vlastnictví města ppč. 4243/1, 4243/3 a 4349, vše v k.ú. Lanškroun, a souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věc ného břemene. Jednalo se o plynovou přípojku k bytovým domům nově vy stavěným v ulici T. G. Masaryka. Rada města pronajala část pozemku ppč. 984/4 v k.ú. Lanškroun o výměře cca 450 m 2 na zřízení zahrádky jedná se o jednu ze zahrádek v Sadu bojovníků. Setkání s hejtmanem: Poté se rada města setkala s hejtmanem, se kterým později i poobědvala v restauraci Pod Radnicí. Nosným tématem diskuze by la nezaměstnanost v Lanškrouně a její příčiny, ekonomická krize a její dopady na financování obcí, hovořilo se i o dotacích z EU a projektech připravovaných v Lanškrouně s očekávanou podporou evropských peněz. Na svém dalším jednání se rada města sejde v pondělí 11. května. Všechna přijatá usnesení rady (s anonymizovanými osobními údaji) najdete na oficiálních webových stránkách města a na úřední desce městského úřadu. K nahlédnutí jsou i v kanceláři starosty a tajemníka, kde Vám je na požádání předložíme v plné, neanonymizované verzi. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Stěhování na městském úřadě dokončeno CzechPOINT je přístupný bezbariérově V průběhu měsíce dubna bylo dokončeno přemisťování odborů v rámci budov městského úřadu. Odbor obecní živnostenský úřad nově sídlí v přízemí budovy čp. 8 (sta rá pošta), občané tak získali další bezbariérový přístup ke kontaktnímu místu CzechPOINT, které v současné době poskytuje výpisy z katastru nemovitostí, z ob chodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z bodového hodnocení řidiče, z insolventního rejstříku a umožňuje i vydání dalších výstupů či převzetí některých podání. Vedle svých dalších úkolů zabezpečuje provoz kontaktního místa CzechPOINT právě odbor obecní živnostenský úřad. His torická budova čp. 12, kde sídlil tento odbor dříve, bohužel bezbariérová není. Odbor životního prostředí se přestěhoval do druhého patra budovy čp. 12. Všechny pracovníky odboru životního prostředí naleznete ve druhém patře, pouze Ing. Blanka Helbichová, zajišťující agendu ochrany životního prostředí, má kancelář ve třetím patře této budovy. Oddělení školství a kultury finančního odboru nově sídlí ve druhém patře budovy čp. 12. PRO PŘEHLEDNOST PŘINÁŠÍME ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ODBO RŮ VE ČTYŘECH BUDOVÁCH MĚST SKÉHO ÚŘADU: * Budova čp. 33, ulice Nádražní (směrem na obec Rudoltice, za kolejemi vpravo ) odbor dopravy a silničního hospodářství * Budova čp. 8, nám. J. M. Marků tzv. stará pošta: přízemí vlevo finanční odbor (odd. finanční) přízemí vpravo odbor obecní živnostenský úřad první patro odbor sociálních věcí a zdra votnictví druhé patro finanční odbor (oddělení školství) * Budova čp. 12, nám. J. M. Marků budova, ve které sídlí městská policie: přízemí odbor právní a majetku (oddělení přestupků) první patro odbor právní a majetku (oddělení majetkové) druhé patro odbor životního prostředí třetí patro odbor právní a majetku (oddělení technické správy nemovitostí) a odbor životního prostředí (agenda ochrany živ. prostředí) * Budova čp. 5, nám. J. M. Marků radnice přízemí odbor vnitřních věcí první patro kancelář starosty a tajemníka podkroví (u věže) investiční odbor a kancelář starosty a tajemníka (agenda krizového řízení) podkroví (dál od věže) odbor stavební úřad Čísla kanceláří, ve kterých konkrétní úředníky najdete, jsou průběžně aktualizována na oficiál Čp. 8 Čp. 12 ních webových stránkách města Telefonní čísla se ne mění. Bližší informace vám ráda poskytne i pracovnice kanceláře informací v přízemí radnice paní Michaela Valentová. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Foto: Luboš Kozel, Pardubický kraj Krize jednou skončí Jak již napovídá název tohoto příspěvku, krize jednou skončí, ale český ná rod stárnout nepřestane. K obnově hospodářské dynamiky budeme potřebovat komunikačně i profesionálně kompetentní lidi. A protože jimi mohou být i na ši sousedé cizinci, kteří teď mají největší problémy, je na místě jim podat po mocnou ruku už dnes. Občanské sdružení Most pro lidská práva se sídlem v Pardubicích ji nabízí zejména těm z nich, kteří u nás našli nový domov a chtě jí zůstat. V připravovaném projektu Druhá šance pro cizince mohou potřebné kompetence získat nebo si je upevnit během tříměsíčního intenzivního kurzu. S každým zájemcem připraví pracovníci sdružení individuální plán tak, aby pro něj znamenal co největší přínos v jeho pracovním uplatnění. Máte li souseda či spolupracovníka cizince, řekněte mu o tom. Máme zájem zejména o vzdělané lidi (ale i řemeslníky) s vysokou motivací. Spojte se s námi: tel ; ; web:www.mostlp.org. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví zpracovala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka Čp. 5 radnice

4 STRANA 4 NEJEN Z RADNICE LL 9 / 2009 Z KALENDÁŘE STAROSTY 6. dubna Jednání s p. Vladimírem Vintrem, pracovníkem Orlického deníku, o možnostech prezentace města; jednání s p. Jiřím Dušánkem, zástupcem střediska Junáku v Lanškrouně, o problematice výstavby nové skautské klu bovny ve městě 7. dubna Pracovní schůzka s p. Jiřím Kristem, zástupcem společnosti Eko toxa Brno, s.r.o.; setkání se zástupci SZeŠ Lanškroun a jejich partnerské ško ly z Islandu 8. dubna Jednání s p. Jaroslavem Valouškem, členem představenstva spol. TechnoPark Management v Pardubicích, a poté s představiteli Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové o možnostech spolupráce na realizaci projektu střediska názorné výuky v Lanškrouně 9. dubna Jednání dozorčí rady spol. Ekola České Libchavy, s.r.o.; slav nostní zahájení pardubické části filmového festivalu Febiofest v Pardubicích 10. dubna Školení počítačové gramotnosti ECDL 11. dubna Klubová výstava CACK Novofundlandských psů v Oboře 14. dubna Pracovní porada městské policie; jednání rady města 15. dubna Jednání s občany ohledně dopravní situace na místní účelové ko munikaci; jednání s p. Gabrielem Brenkou, právním zástupcem rodiny Pa mových, o jejich restitučním nároku; schůzka s projektovými manažery spol. Dalkia ČR, a.s. 16. dubna Krajská olympiáda mládeže volejbalový turnaj v Lanškrouně; schůzka s p. Martinem Dudlou (KSČM), členem Zastupitelstva Pardubického kraje; valná hromada Volejbalového oddílu Lanškroun 17. dubna Školení počítačové gramotnosti ECDL 20. dubna Schůzka s pí Zdeňkou Přibylovu, interní auditorkou města; škole ní řidičů pro řízení služebních vozů; členská schůze Bytového družstva Neru dova Lanškroun 21. dubna Ustavující valná hromada sdružení Orlické hory a Podorlicko v Letohradě 22. dubna Pracovní setkání s p. Josefem Ošťádalem, starostou města, na radnici v Moravské Třebové; jednání zastupitelstva města 23. dubna XVI. celostátní kongres starostů a primátorů obcí a měst ČR v Brně 24. dubna Školení počítačové gramotnosti ECDL 25. dubna Zahájení cyklistické sezóny Na kole po venkovských stezkách v Kostelci nad Orlicí 27. dubna Jednání rady města; návštěva p. Radko Martínka (ČSSD), hejt mana Pardubického kraje, v Lanškrouně 28. dubna Venkovní šetření ohledně dopravní situace na místní účelové ko munikaci; jednání pracovní skupiny pro zpracování plánu a koncepce priorit v oboru zdravotnictví Služební cesta do partnerského města Serock (PL) Nezaplacené místní poplatky začne finanční odbor vymáhat Jen malá část obyvatel města nezaplatila místní poplatky za komunální od pad a ze psů v termínu, kterým byl poslední duben. Vedoucí finančního odboru Ing. Renáta Krčová sdělila, že v nejbližší době začne finanční odbor, který je správcem těchto místních poplatků, nezaplacené poplatky po dlužnících vymáhat. Občanům, kteří poplatky ještě nezaplatili, znovu sdělujeme, že výše roční sazby pro rok 2009 činí u odpadu Kč 492,. Sazba poplatku ze psů se pohybuje v rozmezí od Kč 150, do Kč 1 200,. Výše poplatku závisí na poloze domu ve městě a na tom, zda je majitel psa uživatelem důchodu. Poplatek za komunální odpad je možno uhradit hotově v pokladně finančního odboru nebo poslat bankovním převodem na účet města. Účtem města je účet č /0100 vedený u Komerční banky, a. s., expozitura Lanškroun. Při platbě poplatník uvede variabilní symbol následujícího složení: X Y Y Y Y Z Z Z Z, kde X číslo místní části obce, Y příslušný rok platby, Z číslo popisné domu. Číslo místní části obce: 1 Vnitřní Město, 2 Ostrov ské Předměstí, 3 Žichlínské Předměstí, 4 Dolní Třešňovec. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Vojenské cvičení nad regionem Tajemník bezpečnostní rady kraje a vedoucí oddělení krizového řízení Par dubického kraje Ing. Aleš Boňatovský informoval starostu města Lanškroun o konání mezinárodního vojenského cvičení Společných sil Armády ČR Lé tající nosorožec ( Flying Rhino 2009 ), které od 27. dubna do 15. května 2009 probíhá i nad územím Pardubického kraje. Během cvičení dojde k nárůstu počtu letů vojenských letounů v malých výškách nad částí území kraje, což bu de pro blíže nespecifikované lokality znamenat určité zvýšení hlukové zátěže. Základní informace o plánovaných časech letové činnosti v jednotlivých dnech cvičení a další aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách plný odkaz: Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Do Lanškrouna přijede Ekoshow aneb Zatočte s elektroodpadem Pokud máte doma vysloužilý elektrospotřebič (např. ledničku, pračku, žeh ličku, mixér, vrtačku, el. sekačku apod.) a chcete se s ním důstojně rozloučit, kolektivní systém ELEKTROWIN nabízí řešení. Celkem 80 měst České republiky navštíví interaktivní recyklační roadshow Zatočte s elektroodpadem, při které budou mít občané možnost spotřebiče bezplatně odevzdat a zároveň se dozvědět, co je následně během recyklace čeká a další podrobnosti o zpětném odběru. K tomu je připravena zábavná show spojená s kvízy a možností získat ceny. Každého, kdo na místě odevzdá elektrospotřebič k recyklaci, pak čeká odměna. Projekt Zatočte s elektroodpadem má za cíl motivovat občany v aktivní recyklaci. Jeho program je vždy dopoledne zaměřen na školní mládež a od poledne na širokou veřejnost. Doplňkovou aktivitou je pak celorepubliková soutěž, kdy tři města s největším množstvím vybraných elektrospotřebičů získají zajímavou odměnu. POŠLETE I VY SVÉ VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE DO DALŠÍHO KOLA! Akce se koná na náměstí J. M. Marků 11. května od 10 do 17 hodin. Ing. Petra Kratochvílová, odbor životního prostředí Ze zpravodajství Policie ČR Ústečtí kriminalisté se zabývají případem 36leté ženy ze Svitav, která je důvodně podezřelá ze spáchání úvěrového podvodu. V roce 2007 si její známá vzala v Lanškrouně na svoje jméno půjčku ve výši 150 tisíc korun. Částí za platila dřívější dluh, část ale předala výše uvedené ženě. Ta nyní odmítá půjče né peníze vrátit oznámil zaměstnanec Základní školy Výprachtice, že došlo k poško zení antukového hřiště u školy. Poškození měl způsobit doposud nezjištěný pachatel proudem vody z hadice. Celková škoda, která vznikla obci Výprach tice, činí Kč. Případ je šetřen jako trestný čin poškozování cizí věci. V Dolní Čermné mělo dojít k napadení mladíka dalším mladíkem při náhodném setkání. Poškozený musel být po fyzickém napadení ze strany ú točníka převezen do nemocnice k ošetření. Z důvodu způsobeného zranění při napadení je případ šetřen jako trestný čin výtržnictví a ublížení na zdraví po obědě se v Lukové srazili dva cyklisti. Muž, který nedal na místní křižovatce přednost cyklistovi jedoucímu po hlavní silnici, při orientační decho vé zkoušce nadýchal téměř 1,4 promile. Oba cyklisti byli při střetu lehce zraněni. Žena z Lanškrounska podepsala již v květnu loňského roku nájemní smlou vu, ačkoli věděla, že její finanční prostředky nebudou stačit na placení nájem ného. Její dluh se do současné doby vyšplhal na padesát tisíc korun. Lanškrounští policisté se zabývají případem 41leté ženy. Té v prosinci loň ského roku vypršela nájemní smlouva. Žena od té doby pronajatý byt stále u žívá. Navíc ani neplatí řádné nájemné. V neděli jen hodinu po půlnoci došlo k fyzickému napadení jednoho z návštěvníků kulturní akce ve Společenském domě Lanškroun. Na parkovišti poškozeného muž pěstmi srazil k zemi a pak do něho ještě začal kopat. Poško zený musel být převezen do nemocnice k ošetření a následné hospitalizaci. Věc je šetřena jako trestný čin výtržnictví s podezřením na trestný čin ublížení na zdraví. V Lanškrouně řešili přestupek proti občanskému soužití. Někdo si vypůjčil dřevěné kůly tvořící hranici pozemku a už je nevrátil. Do jedné z okrasných a ovocných školek na Lanškrounsku se vloupal neznámý zloděj. Pro stromky si ale nepřišel. Zajímaly ho daleko jiné, dražší věci. Překonávání překážek jako plot a zamčené dveře pro něho nebyl žádný problém. Odvést celý trezor se mu nepodařilo, tak jej tam nechal. Na finanční hotovost uvnitř se ale stejně dostal. Odnesl si necelých 75 tisíc korun. Po pa chateli policisté pátrají a případem se i nadále zabývají. Na hřbitově v Lanškrouně se vloupal do automatu na svíčky a z něj odcizil mince v hodnotě 1000 Kč. Případ je ze strany policie šetřen jako trestný čin krádeže vloupáním a v případě dopadení pachatele bude věc projednána soudem ráno nedal na jedné z křižovatek v Lanškrouně přednost cyklistce 27letý řidič nákladního automobilu. Žena byla při nehodě lehce zraněna. Ani datum 1. května nezabránilo tomu, že došlo k ublížení na zdraví mezi ob čany, kdy v prvním případě v obci Ostrov útočník napadl poškozeného tyčí a u deřil ho do hlavy. K druhému napadení došlo v Lanškrouně, kdy po slovní roze při útočník napadl poškozeného nejdříve slovně a poté také fyzicky, a to pěstmi a kopanci. V obou případech museli být poškození k hospitalizováni. Případy jsou šetřeny jako trestné činy výtržnictví a ublížení na zdraví vyjížděli policisté do Horní Čermné, kde neznámý pachatel odčerpal ze dvou nádrží nákladního vozidla 300 litrů nafty. To mu ale nestačilo. Ze druhého vozidla odčerpal dalších 175 litrů. Způsobil škodu za bezmála 12 tisíc korun. Dosud nezjištění pachatelé se nezastavili ani před tím, že poškodí vybavení dětského hřiště v Horní Čermné (Sázavské údolí U Drtiče ). Zde postupně ničili a následně spálili různé cvičební nářadí. Celková škoda na zničeném a poškozeném zařízení dětského hřiště činí Kč. Věc je šetřena ze strany policie jako trestný čin poškozování cizí věci.

5 LL 9 / 2009 NEJEN Z MĚSTA STRANA 5 Hřiště U Drtiče dětem teď radost nepřinese Rozmáhá se nám vandalismus. Ničení věcí se pro některé naše mladší spoluobčany stalo koníč kem. Před čtrnácti dny ve Vý prachticích někdo vážně poškodil nové antukové hřiště u Základní školy Jindřicha Pravečka a dále na Haldě vytrhal značky, rozbil če kárnu a demoloval dopisní schránky. O tomto prodlouženém víkendu v noci z 1. na v lokalitě Sá zavského údolí v místě, kde se říká U Drtiče někdo zničil dětem dětské hřiště. Vstupní část na hřiště, tvořená bránou s označením, můstek a zábradlím, byla zničena úplně a následně spálena. V ohništi jsme našli pouze spoustu hřebíků (plný velký hrnec). Obdobně skončila polovina houpačky, kterou někdo polovinu uříznul a spálil. Pohyblivá lávka, která tvoří další prvek dět ského hřiště, byla rovněž vážně poškozena (nosné trámy lávky někdo přeře zal). Jelikož je však lávka držena šrouby a řetězy, neměl již pachatel tolik sil, aby své dílo zkázy dokončil. Na ohni skončila lavice a další zařízení hřiště. Nepochybuji o tom, že škodu zavinily osoby, které by měly ihned vyhledat odbornou lékařskou pomoc, a to ve svém vlastním zájmu. Škoda je pouze to, že nějaké mladíky možná pachatele viděl z místa dětského hřiště utíkat ve zmíněné době manželský pár, který tam náhodou projížděl na kole. Informace o pachatelích by nám přitom velice pomohla. Prosíme proto každého, kdo může pomoci pachatele dopadnout, aby se ozval Polici ČR Lanškroun, případně zavolal na tel Netečnost nás všech k podobnému jednání povede k tomu, že až bude pá cháno obdobné zvěrstvo na našem majetku, díky nezájmu okolí nebude nikdo vypátrán a nám všem zbudou oči pro pláč. Myslím si, možná že nemám pravdu, že bychom si takovéto věci neměli nechat líbit. Co na to říkáte Vy? JUDr. Miroslav Stejskal VÁŽNĚ A NEVÁŽNĚ Z LINKY března odpoledne stráž níci společně s kolegy z HZS s trochou nadsázky zachra ňovali život, a to život labutí. Během kontrolní činnosti si hlídka MěP všimla labuti u vízlé v přepadové šachtě hrá ze na Dlouhém rybníce, když byla labuť na stejném místě zhruba po hodině, bylo jasné, že se zpět na rybník vlastními silami nedostane, proto se stráž níci do přepadové šachty spustili. Bohužel, krásný, ale vystrašený pták byl nad jejich síly, a proto požádali o pomoc místní hasiče. Společnými silami se jim po dařilo labuť předat zpět do péče jejího druha, oba poté spolu spokojeně odpluli. 3. dubna chvíli před pátou hodinou odpolední městská policie spolupracovala s kolegy z RZP, zajišťovali přistání vrtulníku. Strážníci na ploše pod sídlem firmy AVX spolu zajišťovali se záchranáři hladké přistání vrtulníku, který přiletěl pro akutní případ v bezprostředním ohrožení života. 4. dubna krátce po půlnoci si hlídka MěP připadala jak ve špatném holly woodském filmu z prostředí Bronxu, bylo jí totiž oznámeno, že na ulici Třešňo vecká byla skupinka mladíků napadena neznámým útočníkem, a to base ballovou pálkou. Po příjezdu hlídky se na místě zdržovali pouze svědci, kteří jako tradičně nic neviděli ani neslyšeli, a samozřejmě citovaná baseballová pálka, v jejímž majiteli se dokonce projevilo umělecké nadání a umně si ji vy zdobil lebkou se zkříženými hnáty. Šetřením se strážníkům podařilo zjistit totožnost útočníka i poškozeného. Ani jeden nebyl pro MěP neznámý a oba svorně tvrdili, že k ničemu nedošlo. MěP věc řešila v rovině přestupku. Téhož dne odpoledne prověřovala hlídka oznámení o povalujících se pivních plechovkách u Penny Marketu. Problémem ovšem nebyly ony plechovky, ale jejich majitel, který jim ležmo dělal společnost. Po probuzení hlídkou slíbil, že jak pivní obalový materiál, tak i sebe odklidí, což splnil a odešel spát domů. 6. dubna v době poledního klidu bylo oznámeno, že městem kličkuje dostav ník značky Ford i se zjevně opilým vozkou. Hlídka, která toto oznámení prověřo vala, tento vůz po krátké době našla, jak téměř klopýtá po zdejší komunikaci, Z vozky se vyklubala paní, která musela celou věc vysvětlit kolegům ze státní policie. Téhož dne v noci byli strážníci přivoláni do jedné z budov státní instituce, kdy zde měl ležet nahý muž v ohrožení života. Hlídka zde opravdu nahého muže našla. Jak to tak bývá, jednalo se o takzvané bezzáklopkové popíjení tvrdého alkoholu. Záklopku však postrádalo nejen hrdlo onoho muže, ale i ta část těla, která se stará o cirkulaci stravy. Poté, co se tato osoba zmátožila, vše po sobě uklidila a věc byla strážníky vyřešena na místě. Někdy není policejní práce zrovna nejvoňavější 11. dubna se přesvědčila jedna z obyvatelek města, že je někdy problémem respektovat soukromí druhých. V tomto případě však šlo o porušení paragrafů stádečkem ovcí, proto jim strážnici na místě vyčinili, a aby se pro příště i o večky chovaly tak, jak mají, bylo vyčiněno i jejich majiteli. Krásná slunná neděle 12. dubna byla ve znamení modrých houkajících ma jáků a rychlých vozidel. To proto, že vzplanuly hned dva požáry téměř naráz. Při prvním se obyvatelé sídliště Na Zámečku v Rudolticích přesvědčili, jak nebezpečné mohou být dětské hry se zápalkami mezi hromadami dříví a na víc, v tomto suchém počasí. Díky tomu, že MěP prováděla kontrolní činnost v té to obci, přijela hlídka na místo požáru jako první. Krátce po příjezdu členové hlídky obdrželi od poblíž stojících dětí informaci, že v místě požáru si místní děti postavily bunkr a že by v něm mohly ještě být. Hlídka okamžitě provedla předběžný průzkum požářiště, naštěstí v plamenech nikoho nenašla. Poté pře nechala místo profesionálům z SDH a HZS. Hlídka však nadále zůstávala na místě a usměrňovala dopravu a příliš dobrodružné povahy, které si myslely, že za zády hasičů uvidí lépe. První požár ještě doutnal a hlídka vyjela k dal šímu, tentokráte na sídliště Teslov, kde hořel byt v bytovém domě. Zde strážníci pomáhali hasičům s usměrňováním dopravy a získáváním informací o obyvatelích domu. Naštěstí díky rychlému zásahu kolegů hasičů si ani je den požár nevyžádal oběti na životech ani žádnou velkou materiální škodu. 13. dubna v popůlnoční době byl oznámen zásah dvou hasičů. To by samo o sobě nebylo nic špatného, avšak nejen že nehořelo, tito požárníci sebou neměli ani výjezdový vůz s kolegy, ale pouze hasičskou výbavu sestávající ze čtyř zcizených hasicích přístrojů. Hlídce, která oba dostihla, se podařilo zjis tit, že se těmito přístroji vyzbrojili v jednom bytovém domě, nejprve si svůj zásah vyzkoušeli na autobusové zastávce, poté zbytek hasiva použili na osobní vo zidlo, čímž majiteli způsobili škodu. Ani to však těmto borcům nestačilo a k dovršení všeho ještě tato dvojice rozbila dlažební kostkou chodníkovou lampu. Protože část z jejich zásahu sledoval i monitorovací systém, budou mít oba co vysvětlovat. S příchodem teplého počasí začíná řepná kampaň i pro městskou policii a vzhledem k tomu, že naši klienti jsou rok od roku agresivnější a v poslední době se začínají i ozbrojovat, požádala MěP kolegy instruktory z PČR vedle běžného výcviku také o výcvik mimořádný. Ten proběhl v termínech 7. a na policejní střelnici v Černovíře. Obsahem semináře byl výcvik donucovacích prostředků, zejména hmatů a chvatů, ale i úderu a kopů sebeobrany. Poté ná sledovalo v závislosti na intenzitě agresora použití obušku, pout a slzotvorných prostředků. Celý blok fyzického tréninku se skládal z několika modelových situací, vycházejících ze skutečných případů a reálných zákroků. Odpoledne bylo věnováno střelecké přípravě a výcviku služební a obranné střelby. Ačkoli se říká, že samochvála nevoní, nedá mi to a musím uvést, že výkony strážníků byly instruktory PČR hodnoceny velice kladně. Rád bych touto cestou kolegům instruktorům poděkoval. Těšíme se na další setkání při taktické přípravě. Dne v dopoledních hodinách byli strážníci zburcováni, neboť jeden z občanů viděl podezřelé individuum, ukrývající svou tvář ve stínu pod kapucí, snažící se dostat do jedné z místních restaurací. Podle popisu se dalo předpokládat, že jde pravděpodobně o recidivistu nejhrubšího zrna, který bude zřejmě i ozbrojen. Na místě hlídka zjistila, že se onen zakuklenec opravdu vyzbrojoval nožem, avšak naštěstí jen kuchyňským, neboť se jednalo o šéf kuchaře této hospůdky. Nicméně oznamovateli děkujeme, je lépe se dvakrát zmýlit, než si lhostejně nevšímat! I v uplynulém měsíci byly řešeny možné i nemožné přestupky, oznámení, spolupráce s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem a Záchrannou služ bou, stížnosti občanů. I nadále se snažíme dbát o pořádek v našem městečku a jsme vděčni za každou vaši připomínku k naší práci. Strážníci z Lanškrouna

6 STRANA 6 LL 9 / 2009 Z KRAJE I Z REGIONU Nová organizace na propagaci cestovního ruchu v destinaci Orlické hory a Podorlicko byla založena Slavnostní ustavující valná hromada nové organizace Orlické hory a Pod orlicko se konala ve Společenském centru Nový Dvůr v Letohradě. To, jak za jak významnou je tato událost považována, nejvíce prokázala vysoká účast cca 70 zástupců profesního, politického i veřejného života i šesti médií. Osobně se zúčastnil např. Rostislav Vondruška, ředitel agentury Czech tourism, poslanec parlamentu České republiky Jiří Čepelka, radní Pardubic kého kraje Miroslav Stejskal a Petr Šilar a předseda Klubu českých turistů Jan Stráský. Přítomni byli také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, od dělení cestovního ruchu obou krajských úřadů, ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková, kolegové z destinace Krkonoše a mnoho dalších osobností, které nelze pro omezený rozsah této zprávy vyjmenovat. Všem bychom jim chtěli upřímně poděkovat, že svojí přítomností a pronesenými povzbudivými slovy pozvedli slavnostní atmosféru tohoto dne. Novou organizaci založilo 21 subjektů z krajů Královéhradeckého a Pardu bického, a to 7 svazků obcí a 9 obcí a měst, které vznik organizace iniciovaly, dále 4 podnikatelské subjekty a Asociace hotelů a restaurací ČR. Zakladatelé slavnostně podepsali pod dohledem Rampušáka a Kačenky zakladatelskou listinu a převzali od nich správu Orlických hor a podhůří do svých rukou, což stvrdili na místě přípitkem regionálního produktu orlické slivovice. Předsedou organizace byl zvolen Petr Fiala, starosta města Letohradu, a mís topředsedou PaedDr.Miroslav Richter, místostarosta Rychnova nad Kněžnou. Představitelé nové destinační organizace v rozhovorech pro média slíbili ma ximální přičinění při společné propagaci území pod jednotnou značkou, pod Přečetli jsme: Rudoltice každý čtvrtý bez práce POSTAVILI SÍDLIŠTĚ. PRO NEZAMĚSTNANÉ V Rudolticích vyrostlo velké sídliště a díky němu se výrazně zvýšil počet obyvatel. Jenže nyní se ukazuje, že to pro obec nebylo nejlepší řešení. V by tech určených pro sociálně slabší obyvatele je velký počet nezaměstnaných. Není to běžná vesnice. Před pár lety patřila mezi střední, dnes už s 1544 oby vateli mezi velké. Může za to nové sídliště Zámeček. A ještě něčím se Rudoltice vyznačují. Žádná z obcí jejich velikosti v Pardubickém kraji nemá tolik neza městnaných. I za to může nové sídliště. Zatímco se míra nezaměstnanosti v obcích nejbližších Lanškrounu dnes pohybuje od 5 do 13 procent, v Rudolticích činila na konci března 24,4 procenta. Je to pro mě hrozná situace. Skončila jsem mateřskou a jsem bez přítele i bez práce, sama s děckem. Ptám se po známých, na pracáku, nic. Někdy se ob jeví nějaké malé brigádky, uklízení nebo hlídání dětí, ale nic jiného. Od rána jsem doma a lidí se tady pohybuje hodně, je vidět, že nechodí do práce, řekla jedna z obyvatelek sídliště Markéta Balcarová. Je to špatné, nezaměstnaných je tu hodně a na tržbách je vidět, že lidé naku pují míň, potvrzuje prodavačka v sídlištní prodejně potravin Kamila Petriková. Podle starostky Lenky Bártlové je skutečně větší počet nezaměstnaných v nové části Rudoltic a způsobuje to podle ní jednoznačně velká nezaměstna nost v nedalekém Lanškrouně. Proč však jsou další obce v nejbližším sousedství Lanškrouna postiženy nezaměstnaností mnohem méně? Odpověď nabízí další obyvatelka sídliště Petra Janovcová. Lidi jsou právě tady proto, aby to utáhli, i když nebudou mít práci. Máme levné nájmy, korun za 1+1, ve městech chtějí za po dobný nájem dvojnásobek. Většina ze stovek nových bytů v Rudolticích má velikost 2+1 a 1+1, je tedy určena pro sociálně slabší obyvatele. Bez tohoto předpokladu by obec při žádostech o peníze nevyhověla pravidlům o přidělo vání bytů nízkopříjmové skupině obyvatel. Ještě nedávno měly Rudoltice 800 lidí, teď jich mají přes Ti noví li dé nejsou většinou v práci pevně zakotveni, zaměstnavatel je propouští nejdřív, vysvětluje větší dopad nezaměstnanosti na obyvatele sídliště manažer jeho výstavby Antonín Smejkal. Jeho slova potvrzuje i Marcela Strašilová, která přišla o práci na konci března. My se smlouvami na dobu určitou jsme mu seli odejít jako první. Ve firmě zůstali hlavně ti, kteří v ní byli delší dobu. Mimořádně velký počet nezaměstnaných v obci se nutně projevuje menšími daňovými příjmy a bezprostředně navíc potížemi s neplatiči. Počet neplatičů stoupá. Snažíme se s těmito lidmi dohodnout a uzavírat splátkový kalendář. Někteří se chytli a splácejí, někteří ne. V tom případě se s nimi budeme muset rozloučit, říká starostka Bártlová. To všechno však aktuálně není největším problémem vesnice. Na úterý 28. dubna totiž její vedení svolává informativní schůzku s názvem Přijďte si poslechnout, zda nám hrozí bankrot. Na vesnické poměry unikátně rychlou výstavbu bytových domů totiž provázela ze strany obce pochybení a ta musí bojovat o prominutí odvodu do státního rozpočtu i penále za porušení roz počtové kázně. Vypadá to špatně a budeme se soudit, řekla starostka, podrob nosti zatím sdělit odmítla. poru produktů cestovního ruchu, vytvoření jednotného turistického portálu a ze jména také otevřenost a spolupráci s podnikateli a ostatními subjekty. Snad ve všech příspěvcích pak zazněla výzva ke spolupráci s oběma kraji a nezbytnost jejich podpory, bez které by se novému subjektu těžko žilo. Ne zbytná je také vzájemná důvěra a konstruktivní spolupráce všech subjektů. Jen tak lze naplnit smysl organizace, zvýšit zájem o destinaci, přivést sem více návštěvníků a zvýšit tím i příjmy z cestovního ruchu v této oblasti. OHP Lanškrounsko zastupuje ve správní radě starosta Lanškrouna Ing. Martin Košťál a v dozorčí radě JUDr. Miroslav Stejskal, předseda DSO Lanškrounsko. Nezaměstnanost (údaje k ) Obce s nejvyšší mírou nezaměstnanosti: Okres Svitavy: Janůvky 44,4%, Vysoká 33,3%, Vrážné 31,8% Okres Ústí nad Orlicí: Hrádek 25,0%, Trpík 25,0%, Rudoltice 24,4% Okres Chrudim: Biskupice 28,6%, Bor u Skutče 21,4%, Dvakačovice 20,3% Okres Pardubice: Tetov 28,3%, Vápno 19,3%, Libošice 18,8% Obce s nejnižší mírou nezaměstnanosti: Okres Svitavy: Vlčkov 2,4%, Budislav 3,4%, Příluka 3,8% Okres Ústí n/o.: Vračovice Orlov 1,4%, Těchonín 3,8%, Oucmanice 4,0% Okres Chrudim: Zderaz 4,2%, České Lhotice 4,7%, Nabočany 5,1% Okres Pardubice: Chrtníky 0,0%, Bukovina u Přelouče 2,6%, Mokošín 2,7% (MF DNES Pardubický kraj, , Jaroslav Hubený) Ministerstvo neplní sliby, nekomunikuje a poškozuje Pardubický kraj a nemocnici Ministerstvo zdravotnictví se po čtyřech měsících, kdy hrálo s Pardubickým krajem hru na schovávanou, probudilo. Místo nabídky spolupráce a zahájení jednání o nápravě a urovnání situace v Pardubické krajské nemocnici vyrazilo k nesmyslnému mediálnímu útoku proti Pardubickému kraji a představitelům samosprávy. Vedení Pardubické krajské nemocnice rozhodně nechce a nehodlá bojovat či válčit s Ministerstvem zdravotnictví ČR, jak je často v poslední do bě prezentováno některými médii. Snaží se pouze hájit zájmy občanů a pacien tů, kteří si zaslouží kvalitní služby na odděleních onkocentra a traumacetra. Vše, co doposud ministerstvo a jeho představitelé slíbili, nikdy nedodrželi. Dopis, který přislíbil ministr Julínek, ve kterém se zařazuje traumacentrum do věstníku, dodnes nedošel. Přehodnocení vztahu k onkocentru se také nekona lo. Audit, údajně vypracovaný ministerstvem, který přislíbil nemocnici a kraji náměstek Šnajdr, dosud nebyl doručen. Na písemnou žádost s návrhy řešení také ministerstvo neodpovědělo, i když ministryně společně s náměstkem Šnajdrem slíbila přede všemi hejtmany, že odpověď zašle do konce března. Nemocnice byla do obou výběrových řízení zařazena ministerstvem. Splnila všechny kvalifikační předpoklady. Několik dnů před vyhodnocením výzvy ministerstvo změnilo postavení nemocnice v obou oborech tak, že je z výběro vého řízení vyřadilo. Předem o tomto kroku neinformovalo zřizovatele ani vedení nemocnice. S normálně provedeným auditem je vždy auditovaný sezná men, má právo se k němu vyjádřit a teprve potom je výsledek oznámen. Nic takového se v případě pardubické nemocnice nestalo. Všechna fakta má kraj řádně podložená a ověřená. Ministerstvo postupovalo nezákonně, a protože nebylo ochotno přistoupit k žádnému kompromisu, byl Pardubický kraj nucen podat správní žalobu a stížnost na Ministerstvo zdravot nictví. V případě, až se ministerstvo začne chovat normálně, bude komunikovat a hledat přijatelný kompromis, je kraj připraven jednat a stížnost i žalobu stáh nout. Nicméně zájmy našich občanů a pacientů budeme hájit a nic na tom nezmění ani urážky od ministerských úředníků. PS: O úrovni argumentace náměstkyně ministryně Markéty Hellerové svěd čí, že v dokumentu uvádí, že Francie má 14 milionů obyvatel. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje Markéta Tauberová, radní zodpovědná za zdravotnictví

7 LL 9 / 2009 Z MĚSTA STRANA 7 Hejtman navštívil Lanškroun Diskutoval o ekonomice a odměnil gymnazistu Pracovní cesty hejtmana Pardubického kraje do obcí s rozšířenou působ ností pokračují. V pondělí 27. dubna zamířil Radko Martínek do Lanškrouna. Navštívil školská zařízení spravovaná krajem. Prohlédl si školní statek země dělské školy a základní uměleckou školu. Na gymnáziu ocenil sedmnáctiletého studenta Matěje Brýdla, který letos zvítězil v celostátní soutěži JuniorErb. Jako v každém městě tohoto typu se setkal se starosty okolních obcí. Ředitel střední zemědělské školy Vlastislav Fiedler představil projekt mo dernizace školního statku, který slouží na praktickou výuku. Nepochybuji, že školní statek potřebuje získat peníze na rekonstrukci. Důležitá je jeho udržitelnost, která umožní získat dalším zájemcům zemědělské vzdělávání, komentoval předložený návrh hejtman Radko Martínek. Hejtman si pro studoval studii vzdělávacího centra Pardubického kraje pro zemědělství. Nastí nil představy Pardubického kraje, jak by školská zařízení mohla překlenout období, kdy se potýkají s nedostatkem žáků: Chtěli bychom, aby naše školy přešly na celodenní systém. Školy jsou vybaveny moderními pomůckami, mají vzdělané pedagogy, ale odpoledne obvykle zejí prázdnotou. Chtěli bychom vystrnadit pseudoinstituce, které se zabývají rekvalifikacemi a celoživotním vzděláváním, do nichž se mohou naše školy bez obav pustit. O problematice letošních přijímacích zkoušek informovali zástupci odborné školy i gymnázia. Konstatovali, že nový systém vyžaduje větší administrativu a více finančních prostředků. Školy nemají podle Fiedlera v současné době jistotu, zda přijatí studenti nastoupí do prvních ročníků. Na radnici diskutoval hejtman s radními o příčinách zvyšující se nezaměst nanosti na Lanškrounsku nebo o výstavbě obce Rudoltice v lokalitě pod Zá mečkem. Na Pivovarském náměstí vedení města seznámilo hejtmana s dalšími záměry rozvoje. Zajímalo je, zda mají šanci uspět s projektem na zřízení cen tra názorné výuky. Další zájmovou oblastí lanškrounské radnice je sport a re kreace. Hejtman vedení vyzval, aby se zaměřilo na takové projekty, které jsou zvláštní a mimořádné a umožňují tak navyšování turistů v kraji. Uvedl, že poslední velká výzva na cestovní ruch bude vyhlášena z regionálního ope račního programu koncem letošního roku. Chceme upřednostňovat velké pro jekty, mezi něž patří například dovybavení areálu na Dolní Moravě, aby byl konkurenceschopný nejen v českých podmínkách, doplnil. Na závěr pracovní návštěvy vyhradil Martínek hodinu starostům Lanš krounska. Doufám, že se takto budeme scházet častěji. Změnili jsme strategii, chceme komunikovat s obcemi všech typů individuálně. To z toho důvodu, že některé skupiny měly dotazy, které druhou nezajímaly. Proto jsme zvolili ten to systém, uvedl hejtman, jak si představuje organizaci setkání. Diskuze se týkala převážně oprav silnic nižších tříd, dopravní obslužnosti a stavby přivaděčů k R35. Hejtman vysvětloval, jak by měly obce postupovat při vytváření územ ního plánu podle nového stavebního zákona. Hovořil také o ekonomické si tuaci a nabádal starosty, aby byli velmi opatrní při výdajích. Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pk, foto: Luboš Kozel a Lada Sitová Přečetli jsme: Farář Zbigniew Czendlik požehnal stovkám motorkářů Odhadem přes pět set motorkářů a motorkářek se zhruba čtyři sta padesáti stroji zaplnilo v sobotu odpoledne náměstí A. Jiráska, aby společně u kostela sv. Václava zahájili novou motorkářskou sezonu. Akce, která má v Lanškrouně několikaletou tradici, předčila všechna očekávání organizátorů. Vedle členů a příznivců dvou pořádajících klubů (Route 35 Janov a Motošok Červená Voda) se jí zúčastnil i značný počet neorganizovaných motorkářů. Když za mnou před pěti lety přišli chlapíci v kůži a řekli mi, že by chtěli zahájit motocyklovou sezonu v kostele, věnovat vzpomínku kamarádům, kteří na silnicích zemřeli, a přijmout požehnání, řekl jsem si, že to není špatná myšlenka. Tradice žehnat auta i jiné dopravní prostředky tady je, i když souvisí hlavně se svátkem sv. Kryštofa. My to sice děláme jindy, ale to určitě ničemu nevadí, svěřil se Deníku lanškrounský římskokatolický farář Zbigniew Czendlik. Jak dodal, letošní obřad musel už jen kvůli nečekanému počtu účastníků proběhnout mimo prostory kostela. Motorkáři se tedy shromáždili před ním, aby se stali svědky symbolického sňatku nové sezony a motocyklu, drželi minutu ticha za kamarády, kteří odešli do motorkářského nebe, a společně se pomodlili. Poté Zbigneiw Czendlik přítomným i jejich strojům požehnal s přáním mnoha bezpečně najetých kilometrů. Musím přiznat, že k motorkám žád ný zvláštní vztah nemám, určitě ale ob divuji jejich krásu. Moje první a posled ní zkušenost s motocyklem je ještě z chlapeckých let, to jsem v Polsku jako mladý kluk jezdil na české jawě třista padesátce po oranici. Ten, kdo u nás měl tehdy jawu, to byl někdo. Novou zkušeností s motocykly jsou pak až tyto obřady zahajování sezony. Letos je tu opravdu hodně motorkářů, možná bu deme muset celou akci příští rok přesu nout na náměstí Jana Marka Marků, protože sem se už třeba nevejdeme, žertoval lanškrounský farář. (Orlický deník, , K. Pokorný) Foto: K. Kokešová

8 STRANA 8 Z REGIONU LL 9 / 2009 TVOŘENÍ S TATÍNKY Takové je pohlazení, takové je pohlazení od lásky A když je to pohlazení od maminky, tak je určitě nejkrásnější. Ve středu odpoledne se sešli tatínkové a děti v mateřské škole, aby společně vytvořili dárek pro maminku ke Dni matek. Děti předvedly krátký program, zazpívaly písničky, zatancovaly a potom se všichni pustili do práce. Z keramické hlíny vykrajovali a zdobili krásná srdíčka. Teď musí jen čekat, co z hlíny vyčaruje pec. Na Den matek půjdou děti mamince přát s pěkným dárkem a kytičkou. Za MŠ Žichlínek Hana Brodinová Evropská unie není žádná Fúrie Paní ředitelka a paní učitelka Čápová podaly v prosinci projekt, který je financován ministerstvem školství. Tento projekt byl předběžně schválen, a tak nastala pro paní učitelky těžší práce, a to podrobné rozpracování. Projekt byl schválen a naše škola jej začíná realizovat. My, žáci nižších ročníků, začínáme s předstihem, protože nemáme ještě mnoho vědomostí a také práce s počítačem je pro nás, na rozdíl od starších žáků, pomalejší. Jednoho dne jsme se ve vlastivědě rozdělili do skupin a vylosovali si líste ček s názvem jednoho ze států Evropské unie. Pak jsme sbírali informace o ná rodním jídle vylosovaného státu. Někdo hledal v knihách, někdo v časopisech, někteří v kuchařkách a jiní zase na internetu. Sbírku jsme vytřídili a vybrali dvě jídla, která jsou pro daný stát charakteristická. A pak jsme vařili, ten tokráte jen s papírem, pastelkou a fixem. Později již budeme vařit doopravdy a své kuchařské umění představíme návštěvníkům našeho státu při závěrečném představení široké veřejnosti. Na velkých papírech po důkladném plánování a diskuzi začala vznikat naše Evropská kuchyně. Ani jsme si nepovšimli, že čas, který byl na zpracování, dávno vypršel. A tak jsme poslední zamíchání vařečkou museli nechat na další den. Při závěrečném představení projektu však budeme jídlo svého státu před stavovat nejen na posteru, ale i ve skutečnosti, a tak si po zkušenostech z pa pírového vaření budeme muset připravit a rozdělit úlohy předem, abychom neztráceli čas. Pokud bude projekt pokračovat tímto způsobem, už se těšíme na další oblast, asi budeme cestovat. Žáci 4. a 5. třídy ZŠ a MŠ Damníkov ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V LANŠKROUNĚ A DOLNÍM TŘEŠŇOVCI proběhne 14. května 2009 od 8.00 do hod. v budovách jednotlivých mateřských škol: na ulici Žižkova 365 (včetně logopedické třídy), na ulici Na Výsluní 312, na ulici Wolkerova 85, na ulici Vančurova 87 a v DolnímTřešňovci 24. Jitka Krejčová, odd. školství a kultury finančního odboru Mateřská škola Sázava oznamuje, že ve dnech proběhne ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ SÁZAVA pro školní rok 2009/2010. Kontakt: pí Alena Benešová, tel Z důvodu volné kapacity je možnost přijmout i děti z okolí. Hledáte školku pro své dítě na příští školní rok? Mateřská škola Albrechtice se nachází v pěkném prostředí uprostřed vesnice, od Lanškrouna vzdálené cca 3 km. Budete li mít zájem o umístění vašeho dítěte v naší školičce, jste kdykoli srdečně zváni. Žádosti přijímáme nejdéle do Informace na tel. čísle MŠ : , mobil: Štěrbová M., řed. MŠ Světový Den Země na ZŠ a MŠ Tatenice Od čtvrtka žila naše škola projektovými dny s názvem Den Země. Světový Den Země je věnovaný naší planetě a každoročně se váže k datu 22. dubna. Den Země poprvé oslavili v roce 1970 američtí studenti. Od roku 1990 slavíme Den Země i u nás v České republice. Klub šikovných dětí 2. třídy a žáci 1. třídy se v pondělí 20. dubna zúčastnili soutěže Co do přírody nepatří. Dvoučlenné hlídky procházely určeným terénem a zapisovaly to, co v našem okolí nemá být. Šlo o papír, plast, sklo, porcelán. Na závěr celou trasu prošli všichni společně a nepořádek uklidili. V úterý následovalo video o třídění odpadů, aby všichni byli dobře připraveni na hlavní program: úklid v naší obci ve středu 22. dubna. Den Země si 3. ročník připomněl nejen v hodinách prvouky s tématy Třídí me odpad, Živočichové a rostliny kolem nás, Ochrana životního prostředí, Zdravý životní styl, ale žáci se pokusili i v hodině slohu poukázat formou dopisu na kladné i záporné hodnocení života na Zemi. F.Rotter (úryvek): Chtěl bych, aby nikdo nekouřil, nefetoval a nepral se, ale dělal užitečné věci. Třeba pomáhal lidstvu vyrábět různé dobré věci třeba auta na vzduch, vymýšlel písničky nebo zkoumal věci a planety. V. Kropáček (úryvek): Milá Země, chtěl bych, aby v Africe měli lidé peníze a aby měli domy. A nechci, aby se znečišťovala příroda. A nechci, aby v Afghanistánu se pořád válčilo. Ti li dé jsou chudáci. P. Štěpánek (úryvek): Děkuji Ti, Země, že vůbec existujeme. A že je na Zemi kyslík, voda. F. Černý (úryvek): Děkuji Ti za kyslík a dou fám, že přežiješ. V 5. ročníku byl projekt s názvem Zachraňme Zemi zahájen Žáci v jednotlivých předmětech pracovali s texty zaměřenými na téma Země eko logie, plnili úkoly, zamýšleli se nad problémem, jak pečovat o Zemi, a současně se učili rozvíjet citový vztah k některým částem přírody, jako jsou rostliny, zvířata, krajina Na závěr projektových dnů vymysleli dotazník pro žáky ročníku. Vytvořený dotazník bude využit k tomu, abychom zjistili, jestli žáci vědí, co to je ekologie, jestli chrání přírodu, třídí odpad atd. Dne se uskutečnil v hodinách matematiky 2. stupně a 3. třídy projek tový Den Země na téma Odpady. Ve všech ročnících si zopakovali základní informace o druzích odpadů a složení, o délce jejich rozkladu a o možnostech jejich třídění. V 6. a 9. ročníku počítali poměrné hmotnostní složení odpadů z domácností a množství nashromážděného odpadu z Tatenice za 1 den, 1 měsíc a 1 rok. Zjistili, kolik stromů můžeme zachránit, budeme li sbírat starý papír. Zde žáky překvapilo, že na záchranu jednoho stromu stačí recyklovat 50 kg starého papíru. V 7. ročníku luštili ekologický slovníček a přitom si zopa kovali počítání s celými čísly. V 9. ročníku si žáci na závěr hodiny udělali test na plastové tašky. Zjistili, že tady budou ještě v době, kdy my tady už dávno nebudeme. Na 1. stupni ve 3. ročníku děti řešily úlohy formou diskuze. Zapo jovaly se do debaty a sdělovaly vlastní zkušenosti o třídění domovního odpadu. Zhodnotili, že k třídění odpadu je nutná spolupráce občanů. V 9. ročníku v ČJ žáci pracovali s větami s tématem životního prostředí prováděli větný rozbor, určovali slovní druhy, mluvnické a slovesné kategorie. V dějepise se žáci věnovali odpadům vždyť odpady jsou na světě stejně dlouho jako živí tvorové. Žáci zjišťovali, jaké odpady produkovali lidé v pravěku, starověku a dalších historických epochách, jak se starali o pořádek a čistotu, kdy začaly odpady být problémem. Žáci také pátrali, kde byly v obci v minulosti skládky, jak se hospodaří s odpady dnes a zda například narůstá množství odpadů. Vše se snažili zachytit na fotografiích. Ve výtvarné výchově vytvářeli umělecká díla z použitých materiálů papíru, textilu, plastových obalů a starých bot a vymýšleli jejich příběhy. Projektové dny byly zakončeny ve středu úklidem naší obce. Této akce se účastnili všichni žáci a nasbírali 20 plastových pytlů odpadů. Učitelé ZŠ Tatenice, redakčně kráceno

9 LL 9 / 2009 Z MĚSTA STRANA 9 Rybářské závody na Krátkém rybníce Dne 25. dubna 2009 se na rybníce Krátký uskutečnily tradiční rybářské zá vody dospělých a dorostu. Už ve 4 hodiny ráno začala prezentace závodníků na základně MO Lanškroun. V 7 hodin byl odstartován závod, do kterého se přihlásilo 100 závodníků z celé ČR a tři závodníci z Polska. Lovilo se na po loženou, feeder i plavanou a mezi úlovky převládal kapr, amur a cejn. Soutěžilo se o hodnotné ceny a poháry. Dále byly vloženy dva závody o největší počet kusů bílé ryby a závod o největší ulovenou rybu. Cenu za největší počet kusů bílé ryby si odvezl Josef Konopásek ml. z RSK Pardubice reprezentant ČR v plavané a loňský vicemistr Evropy s celkovým počtem 110 ks bílé ryby. Největší ryby ulovili František Hudeček RSK Orlice a Tomáš Vrba Pardubice. Byly to amuři o délce 65 cm. Hlavní závod vyhrál Luboš Hájek se 707 body před Jiřím Ficnerem a Milošem Kuběnkou (všichni z Lanškrouna). Ceny předával radní Pardubického kraje JUDr. Miroslav Stejskal z Výprachtic. Druhý den, 26. dubna se konaly i dětské rybářské závody dětí do 15 ti let. Závod byl odstartován také v 7 hodin a do závodu se přihlásilo 78 dětí z Lanš krouna a okolí. Už v pátek přijelo 25 dětí s doprovodem z jižní Moravy. O hos ty z Moravy se starali vedoucí kroužku rybářské mládeže při ZŠ A. Jiráska. V úlovcích dětí převládali cejni, kapři, amuři a bylo uloveno i několik menších úhořů. A jak to dopadlo? Celkově vyhrála Ester Glocarová Zábřeh, druhý skončil Dominik Vávra a třetí byla Sára Vávrová, oba z Lanškrouna. Největší ulovenou rybou byla štika 85 cm, kterou zdolala na splávek vítězka Ester Glocarová. Nejmladším účastníkem byl Kryštof Vetchý, kterému bude v červnu 5 let, a celkově skončil na pěkném 10. místě. Všechny děti obdržely zajímavé ceny a užily si krásného počasí. ČRS MO Lanškroun děkuje všem sponzorům, příznivcům rybářského sportu a svým aktivním členům za podporu, bez které by se tato akce nedala uspořádat. R. Vetchý Výlov Dlouhého rybníka V sobotu 11. dubna slovili rybáři ze společnosti Rybářství Litomyšl největší lanškrounský rybník. V dalším týdnu pak následoval také výlov menšího, Olšového rybníka. V obou rybnících probíhá polointenzivní chov ryb. V Dlou hém rybníce se navíc ani nehnojí s ohledem na rekreační využití nádrže. Podle informací, které mi poskytl vedoucí střediska Miloš Vach, putovala z rybníku dvouletá násada do chovných nádrží, kde po dvou letech dosáhne tržní velikosti okolo tří kg. Do Dlouhého rybníka bude zase na rok umístěna roční násada kapra v počtu cca 25 tis. ryb. To je velmi vysoké číslo, ale jedná se o velmi drobnou rybu, u které se dá předpokládat vysoká úmrtnost. Doprová zet ji bude menší počet štik a candátů, který se postará o zdravotní stav popu lace kapra a bude redukovat bílou rybu. FT ÚSPĚŠNĚ V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI V lednu se tercie Gymnázia Lanškroun přihlásila do celorepublikové soutěže Najdi, co neznáš! Rozděleni na dvě skupiny a s pomocí našeho učitele infor matiky a výpočetní techniky Ing. Ivo Obra jsme obsadili krásné 2. a 5. místo ze zúčastněných 2250 tříd. Každý týden jsme odpovídali přes internet na de set otázek z různých oborů (zeměpis, historie, přírodní vědy atd.) a díky píli všech žáků jsme postoupili do finále a následně se slušně umístili. Naše snaha byla od měněna spoustou cen dostali jsme MP3ky, hodinky a další drobné předměty. Scházet se v učebně každé pondělí nebo pátek nad otázkami a společně hledat na internetu odpovědi bylo zábavné, ale nepochybně také velmi poučné pro nás všechny. Dozvěděli jsme se, jak je možné vytvořit pásku, jež nemá rub a líc, jaká je nejdelší lanovka v Čechách nebo který slavný ruský spisovatel zemřel na železniční stanici. Chtěli bychom poděkovat panu Ing. Obrovi za trpělivost, kterou s námi měl (věřte, že to neměl někdy lehké). Všichni si vážíme cen, jež jsme vyhráli, a jsme odhodláni příští rok útočit na první místo. Za studenty tercie Gymnázia Lanškroun Barbora Poláková Nejenom Hry bez hranic Ve dnech navštívila Střední zemědělskou školu v Lanš krouně delegace 41 studentů a 4 učitelů ze Sint Pieterscollege v Bruselu. Tento pobyt byl koncipován jako výměnný pobyt, aby se naši i bruselští stu denti zdokonalili v anglickém jazyce. Za poměrně krátkou dobu toho zde stihli dost, od výletů po okolí přes návštěvu památek a koňský program na naší jízdárně až po akci velice zajímavou pro obě strany. Tou byly Hry bez hranic konané v areálu naší školy ve středu V krásném slunečném počasí smíšená studentská družstva absolvovala čtyři netradiční disciplíny: jízdu malotraktorem mezi balíky slámy, vodění koz a telátek na určenou vzdálenost a na zpáteční cestě koulení pneumatik od traktoru, dojení umělé krávy a jízdu v kolečku a slalom na historickém kole pana Žáčka. Na závěr soupeřily obě národnosti ve fotbale a volejbale, kde jsme byli úspěšnější. Hry se velmi vydařily i díky krásnému slunečnímu po časí a Bruselané byli nadšeni, protože jejich děti neznají živá zvířata, jízdní kolo ani traktor. Tady si navíc potom mohli vše vyzkoušet a svézt se na koni nebo také v kočáře. Kromě těchto všech aktivit jsme stihli společný bowling a závěrečný hudební kviz, který si pro změnu nachystali bruselští studenti. Myslím, že všichni pomohli s organizací, jak mohli, a důstojně jsme reprezentovali naši školu. A studentky ze 3. B SZeŠ, které byly hlavními aktérkami pobytu? Kon statovaly, že je pořád ještě co vylepšovat na jejich angličtině, ale že rozuměly a mluvily, což byl hlavní důvod výměny. Tak snad nashledanou na podzim, bruselští kamarádi! Martina Dolečková, foto: FT Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Jáňová Radmila, Mladkov 133, tel.: MUDr. Milota Karel, Lanškroun, Svobody 356, MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, n.g.knopa 837, MUDr. Pražák Jaroslav, Žamberk, Nádražní 753,

10 STRANA 10 DĚTI LL 9 / 2009 Motto: Družinku mám ráda moc, pospíchám Vám na pomoc. Ať je léto nebo zima, družinka je vždycky prima. Touto básničkou na vlastnoručně vyrobeném přání nás potěšila díven ka, která navštěvovala naši školní družinu. Pro nás vychovatelky je to velká odměna za práci s dětmi mimo vyučování. Snažíme se, aby ve vzpo mínkách dětí na čas strávený ve školní družině vyplouvaly na povrch jen pěk né zážitky prožité v kolektivu kamarádů. V tomto školním roce v rámci dru žiny si mohly děti vybrat podle svých zálib z pěti zájmových kroužků pla vecký, hudební, pohybový, všeobec ný a keramika. Mezi tradiční akce za řazujeme plavání ve školním bazénu a saunování v budově naší školy, re laxaci v solné jeskyni, různé akce po řádané DDM, filmová představení v kině, vánoční besídky všech oddě lení ŠD a návštěvy důchodců s připra veným programem, masopustní kar neval, kuličkiáda, sportovní soutěže s netradičními pomůckami, opékaní párků a zpěv s kytarou u ohně. Oslavy Dne dětí pořádáme na naší jedinečné školní zahradě, kde děti mohou využít různé atrakce houpačky, závěsný žebřík, lano, skákací hrad, domeček, pískoviště a volné plavání v bazénu. Tradiční akcí je již třetím rokem sá zení keřů dětmi z první třídy. Vyvrcholením celoročních aktivit je výlet do termálního koupaliště ve Velkých Losinách, kde si to všichni společně užíváme... A HURÁ NA PRÁZDNINY!!! Vychovatelky ZŠ Dobrovského v Lanškrouně: M. Kočová, D. Zedníčková a M. Kroulíková Kuličkiáda V sobotu 25. dubna chvíli po druhé hodině odpolední už se nás sešlo na škvárovém hřišti u stadionu Bóži Modrého dost k tomu, abychom začali s ku ličkiádou. Proběhlo rozřazení do tří skupin. Bylo k dispozici osm hracích polí s osmi důlky a hrál každý s každým, takže nebyl snad nikdo, kdo by se nudil. U každého hracího pole dohlížel jeden rozhodčí, který rozdělil vždy 10 kuliček mezi dvojici soutěžících a dbal na dodržování pravidel. Boje to byly mnohdy velmi vyrovnané a ani o překvapivé výsledky nebyla nouze. Všichni doma jistě pořádně trénovali a zpravidla soutěžící do hry zapojili celé tělo z toho bylo poznat, že hru rozhodně nikdo nepodcenil. Bojovalo se o každou kuličku, o každý bod v tabulce. Po sečtení jedniček a nul bylo jasné pořadí zúčastněných, kteří do hry dali vše, co mohli, a přede vším byli vyhlášeni výherci sladkých cen. Kategorie 1998 a starší 1. místo: Jára Karský, 2. místo: Petr Pešek, 3. místo: Bára Jílková, kategorie 1999 a mlad ší 1. místo: Zbyšek Černohous, 2. místo: Jan Vybíral, 3. místo: Martin Jílek. Doufám, že rozdané upomínky příští rok připomenou tento turnaj a že se nás sejde alespoň tolik jako letos. Šárka Otáhalová 40 milionů skautů slavilo svátek V pátek 24. dubna na sv. Jiří slavili všichni skauti a skautky na celém světě svůj svátek. Když ale píšu všichni, není to tak úplně pravda. Připomínání památky svatého Jiří v naší zemi právě 24. dubna je vlastně takovou malou zvláštností. Ve většině evropských států je svátek tohoto svatého slaven již o den dříve, 23. dubna. Je to asi tím, že historie dala v našem kalendáři přednost jinému, pro naši vlast patrně významnějšímu světci sv. Vojtěchu. Svatého Jiří, který podle legendy bojoval s drakem, mají skauti za patrona již více jak 100 let kvůli jeho čestnosti, rytířským ctnostem a ochotě pomáhat všem potřebným. Proto jsme mohli 24. dubna potkat po celé republice skauty, kteří si oblékli své kroje a šátky, aby tento svátek oslavili. Nejinak tomu bylo i v Lanškrouně. Navíc ještě naši skauti uctili památku tohoto světce na mši svaté v neděli 26. dubna v kostele sv. Václava. Všeobecnou oblibu různých slavností mezi skauty podtrhuje fakt, že další svátek nebudou slavit zase až za rok, ale již zhruba za de set měsíců. Na 22. února totiž připa dají narozeniny zakladatele skau tingu Lorda Roberta Baden Po wella a jeho manželky. Tom Skalický Výukové environmentální progra my pro žáky druhého stupně probíhají v našem DDM už několik let. Na zá kladě zkušeností z těchto programů jsme si uvědomili, že je nutné začít s e kologickou výchovou již u mladší vě kové kategorie. Proto jsme oslovili učitele 4. tříd a přišli s nabídkou výukového ekologického programu. Cílem našeho projektu je přivést děti ke vnímání okolního prostředí, uvědomování si, že nemůžeme být lhostejní k tomu, v jakém prostředí žijeme. Úvodní část programu probíhala v SOŠ a SOU Lanškroun. Díky vstřícnosti ředitele školy Ing. Jaroslava Nováka byla využita učebna s interaktivní tabulí, která rozhodně přispěla ke zkvalitnění výuky. Pomocí této moderní metody seznamovala Mgr. Ivana Eliášová žáky s ekologickým problémem, což jsou odpady a jejich třídění. Tato část probíhala formou soutěží mezi třídami. Za své snažení byli ti nejlepší odměněni výrobky knihařů a poukázkami na stří hání a česání u kadeřnic. Další část programu probíhala pod dohledem proško lených pedagogů DDM. Zde byli účastníci rozděleni do menších skupinek a na jednotlivých stanovištích plnili úkoly. 1. Skrývačka poznávání zvířat, která byla z velké části ukryta za stromečky, bylo pro mnohé tvrdým oříškem. 2. Odpady útočí v počítačové učebně měly děti hravou formou třídit odpady znalost, rychlost a postřeh byly nejdůležitější pro postup do dalšího kola. 3. Celozrnné placky před vlastním pečením placek poznávali žáci různé druhy obilí, povídali si o rozdílu mezi moukou bílou a celozrnnou a jejím vý znamu ve zdravé výživě. 4. Zvířecí detaily každé zvíře má své odlišnosti a zvláštnosti. Úkolem bylo určit název zvířete a správně přiřadit detail (ucho, oko, srst, peří). 5. Mikroskop jak rostliny dýchají, se děti dozvěděly při pozorování průduchů pokožky listu tulipánu a pelargonie. Současně si uvědomily velký význam zeleně pro životní prostředí. 6. Závěrečný test byl prověrkou znalostí získaných během výukového programu. A co bylo hlavním posláním našeho projektu? Nenásilnou formou motivovat děti a jejich prostřednictvím i dospělé k aktivnímu zapojení se do ochrany životního prostředí. DDM Lanškroun, foto: Bc. Lenka Honzalová

11 LL 9 / 2009 DĚTI STRANA 11 O něco čistší Lanškroun Většina obyvatel našeho města si nejspíš ani nevšimla, že se 22. dubna něco změnilo. V tento den se totiž slaví Den Země, tedy svátek, kdy se lidé snaží upozornit na dopady znečišťování prostředí. Do tohoto projektu se zapojilo i gymnázium a studenti sexty a druhého ročníku byli v šesti skupinkách vysláni do města a jeho okolí sbírat odpad. Vysbírán a vytříděn na plasty, papír a smíšený odpad byl nejen okolo rybníků, Zámečku, směrem k Žichlínku, k Lukové či k Albrechticím, ale také na Dvorských Lánech. Nakonec se vešel do 60 asi stolitrových pytlů, které odvezly Technické služby Lanškroun, s.r.o. Studenti se při sběru nejen pobavili neobvyklými nálezy, ale také si mohli udělat představu o tom, jak je na tom Lanškroun s odkládáním odpadu na místa, kam nepatří. Myslím, že všichni měli dobrý pocit z toho, že je jejich město zase na chvíli o trošku čistší. A co vy, všimli jste si? Klára Zatloukalová, foto: Ivo Toncr Na 22. duben připadá mezinárodní Den Země. Městský úřad v Lanškrouně ve spolupráci s některými školami připravil na tento den úklid města. Základní škola na ul. B. Smetany se ho také zúčastnila. Jednotlivé třídy u klízely přidělené části města. Uklízeli mladší i starší žáci, například u Penny, na ulicích B. Modrého, Krátká, Čelakovského, Olbrachtova, Nerudova, Palac kého, Zborovská, Havlíčkova, Smetanova, Nádražní a Tovární. Každá skupina měla přidělenou zhruba stejně velkou část města, kterou uklízela. Počasí nám přálo, a tak nám šla práce od ruky. Každá třída nasbírala asi tři velké popelnicové pytle odpadků. Těch jsme nacházeli opravdu mnoho, nejvíce však bylo nedopalků cigaret. Někteří se je pokoušeli dokonce spočítat! Občas se dali nalézt i opravdové poklady. Zapojení žáků do práce bylo různé. Někteří nadšenci se doslova hnali za každým kouskem papírku, jiní se do práce zapojovali jen velmi neradi. Mladší žáci byli do práce přímo zapáleni! Při této akci, která nám zabrala tři vyučovací hodiny, si řada z nás uvědomila, jak je důležité pečovat o životní prostředí. Možná i někteří přestanou být tak líní a udělají pár kroků k odpadkovému koši, když teď museli uklízet a viděli to množství pytlů plných odpadků. Mnozí z nás měli dobrý pocit, že udělali něco pro naši planetu. Michaela a Lucie Žákovy, IX. A Okresní kola biologické olympiády v Lanškrouně V měsíci dubnu byly celostátně vyhlášeny dva termíny okresních kol biolo gické olympiády. 15. dubna kategorie C pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, tercie a kvar ty gymnázií a 29. dubna kategorie D pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ, primy a sekundy gymnázií. Obě okresní kola proběhla v Domě dětí a mládeže v Lanškrouně. Soutěže se zúčastnilo celkem 33 žáků z regionu Ústí nad Orlicí. Jejich ú kolem bylo vyplnit teoretický test, vypracovat laboratorní úkol a poznat předložené rostliny a živočichy. Vý sledky práce soutěžících hodnotila šes tičlenná odborná porota. V kategorii starších žáků (kat. C) se na prvních třech místech umístili: 1. Jan PETRŽÍLEK Gymnázium Ústí n/o., 2. Andrea KLIMOŠOVÁ GY Lanškroun, 3. Jan TESAŘ ZŠ Bří Čapků Ústí nad Orlicí. Z Gymnázia Lanškroun se soutěže zúčastnila ještě Monika Šuláková (4. místo) a Kristýna Minářová (8. místo). V kategorii mladších žáků (kat. D) první tři místa získala děvčata: DEN ZEMĚ V LANŠKROUNĚ Ve středu 22. dubna, v chladném, ale slunečném ránu, začalo být u chaty LESANKA v Oboře u lanškrounských rybníků rušno. Sešli se tu členové Mys liveckého sdružení Obora Lanškroun a pracovníci domu dětí a mládeže, aby připravili pro děti z 6. tříd základních škol a primy gymnázia soutěž ke Dni Země. Chystala se jednotlivá stanoviště kontrol a po osmé hodině dorazili prv ní soutěžící. Na děti čekalo devět úkolů: U prvního stanoviště výtvarně tvořily pískové obrázky s přírodní tématikou. Na druhé kontrole je čekal environmentální (ekologický) slovníček. Ke kaž dému slovu, které se běžně používá v ekologii a biologii, měly přiřadit správný popis významu. Myslivecký stánek s kožešinami, lebkami a trofejemi lesní zvěře, byl pro mno hé děti zajímavý tím, že si mohly sáhnout na srst lišky, jezevce či divokého prasete nebo na parůžky srnce, na paroží daňka a jelena. Nejtěžším úkolem zde bylo poznat zvěř podle lebky. Další stanoviště bylo nazváno Barvy přírody. Každá skupina soutěžících obdržela malou papírovou paletku opatřenou lepící páskou. Děti se rozeběhly do lesa a na paletku měly nalepit co nejvíce barev, které v přírodě najdou. Skrývačka čekala na děti v další části soutěže. Pod obrázkem kocoura Damiá na byly skryty obrázky zvířat, ptáků a brouků. Podle nejcharakterističtější části těla, která nebyla ukryta, měly poznat, který živočich na obrázku je. Týmovou spolupráci si vyzkoušelo celé soutěžní družstvo. Hliníkovou jí delní miskou upevněnou na šesti provázcích přenášeli vodu všichni členové družstva společně z jedné nádoby do druhé. Na zbývajících stanovištích bylo připraveno třídění odpadů do správných kontejnerů, poznávání přírodnin podle hmatu a nechyběla poznávačka stromů podle větviček. Během celého dopoledne se vystřídali žáci ze všech uvedených škol. Všichni si odnášeli pamětní list ze Dne Země, drobnou odměnu a snad i nové poznat ky z oblasti ekologie a historie Dne Země. Ti první, kteří se vraceli ještě do školy, neradi opouštěli krásnou jarní přírodu v okolí lanškrounských rybníků, zalitou hřejivými slunečními paprsky. Mgr. Dagmar Brýdlová Foto: Mgr. Dagmar Brýdlová, Bc. Lenka Honzalová 1. Hana PETRŽÍLKOVÁ GY Ústí n/o., 2. Dominika KUBIŠTOVÁ GY Česká Třebová, 3. Anežka MATYÁŠOVÁ Gymnázium Žamberk. Studenti Gymnázia Lanškroun nebyli na předních pozicích, ale zvládli se umístit do první desítky: Jana Kristková (9. místo), Matyáš Černohous (10. místo) a Tomáš Podzemský (11. místo). Vítězům blahopřejeme a těm, kteří postupují do kola krajského, přejeme hodně úspěchů! Za celou hodnotící porotu Mgr. Dagmar Brýdlová

12 STRANA 12 LL 9 / 2009 HISTORIE STRACH? MOC JSEM O NĚM NEPŘEMÝŠLEL! Rozhovor s Josefem Švarcem, veteránem II. světové války a pří slušníkem Československé obrněné brigády bojující ve Francii Já si věk nepřipouštím, nepřemýšlím o tom, že mi bude třiaosmdesát, žiju naplno! A až to přijde, tak to přijde. Pan Švarc tím asi myslí smrt, nicméně strach z ní asi nemá a nikdy neměl. V nevelých osmnácti letech se ve Francii přihlásil do armády a po vylodění ve Francii spolu s dalšími členy Československé obrněné brigády bojoval s Němci o pevnost přístavního města Dunkerque. Tou dobou mu bylo čerstvě 18 let. Bojoval za svou vlast a přesto, že vojákem být nechtěl, dotáhl to na podpo ručíka. Dnes má propůjčenou hodnost plukovníka, ale kdyby věděl, že to sem napíšu, určitě by nesouhlasil. Neprahnul po titulech, jen dělal něco pro re publiku. Pane Švarci, vy jste sloužil sice ve Francii, ale jako člen Československé armády. Vysvětlete čtenářům, jak k tomu došlo? Po vylodění v Normandii byla otevřená druhá fronta. Když v srpnu 1943 dorazil ze středního východu do Británie kontingent československých vojáků, mohlo československé exilové ministerstvo národní obrany od 1. září 1943 vytvořit jednotku, která se stala samostatnou československou obrněnou brigá dou. Jejím velitelem se stal brigádní generál Alois Liška. Ten požádal hlavního velitele Československé armády Ingra, aby byla brigáda přesunuta co nejdříve na frontu. V květnu 1944 se brigáda přesunula do Skotska, kde se věnovala nácviku invaze do Francie. Já sám jsem byl zařazen ke třetímu oddílu dělostřelců jako motospojka. Ten výcvik byl dost svérázný, ukázali nám, kde je plyn a kde šaltrpáka, a už jsme na motorce jezdili dokolečka po kamenitých skotských cestách. Když někdo spadnul, hned musel zase naskočit a jezdilo se dál. Druhý den jsem do stal řidičák a ten mi už vydržel celý život! Vždycky jsem už zůstal věrný jen motorce, auto jsem nechtěl. Početní stav Československé brigády tou dobou činil 243 důstojníků a 4095 vojáků mužstva. V dalším období přibylo ještě několik vojáků přímo ve Francii. Samotné vylodění proběhlo v noci ze 7. na 8. října v prostoru města Dun kerque. Jak jste se, pane Švarci, vlastně dostal k armádě? To bylo v roce Víte, můj otec zemřel již v roce 1936 a má matka se i se mnou přestěhovala do Dolní Čermné, kde jsem také chodil do školy. Okamžitě po škole mě naverbovali na práci do Německa, kde jsme s ostatními kopali zákopy a tak podobně. Říkalo se tomu totální nasazení. Po čase, v dubnu 1943, nás přesunuli do Francie. Hned po přesunu jsem utekl a ukrýval jsem se. Po vylodění v Normandii v červnu 1944 jsme se nejprve přihlásili do a merické armády, ale to bylo jen dočasně, protože se k nám doneslo, že v Anglii se už formuje naše jednotka. Podařilo se mi přihlásit se k československé armádě, a tak jsem byl lodí oka mžitě převezen do sběrného tábora v Alžírsku. Odtud jsem již putoval do Skot ska a pak zpět k Londýnu, kde jsem pobýval až do onoho října Kde jste se po útěku ve Francii skrýval? My jsme na útěku byli tři. Kromě mě ještě utekl jeden Ostravák a Jugoslávec. Ukrývali jsme se na jedné z mnoha farem, kde bylo několik dalších uprchlíků. Jak jste se ve Francii domlouval? No jak jsem se domlouval Nijak, nohama a rukama! Ve Francii to šlo těžko. Já se dodnes s tím mým kamarádem dost složitě domlouvám za pomoci kapesního slovníku! Popište čtenářům, co bylo vaším úkolem motospojky při obléhání Dunkerque. Dá se říci, že se střídaly útoky z jedné a druhé strany. My jsme pevnost ob léhali, neboť nám ji přenechali Američané, kteří postupovali dál a nechtěli s městem ztrácet čas. Bylo celé obklopené vodními kanály a prakticky se do něho nedalo vstoupit. Všechno bylo zatopené vodou. Předpokládalo se, že Němci nebudou mít dlouho potraviny a bunkry po čase sami opustí. Nikdo však nepočítal s tím, že Němce díky kanálům zásobují ponorky. K ukončení bojů tak nakonec došlo až 10. května 1945, když zástupci 15 tisícové německé posádky, ukrývající se v betonovém opevnění přístavu, podepsali kapitulaci. Protože telefony byly odposlouchávané, musel jsem dělat spojku mezi dě lostřelci a tankisty. Jezdil jsem až večer nebo v noci, protože Němci měli v ně kterých statcích střílny. Svítil jsem si na cestu jen takovým slabým proužkem světla, abych něco viděl a zároveň na sebe neupozorňoval. Stala se mi při tom spousta zážitků! Jednou jsem třeba přeletěl přes řidítka a skončil v močůvce. Bylo to pro vás dobrodružství, nebo jste zažíval hlavně strach? V těch letech jsem o tom moc nepřemýšlel. Doufal jsem, že se mi nic nesta ne. Při jednom útoku vybuchl v mé blízkosti granát, který mi zranil nos a po těle jsem měl pár střepin. Nic to ale naštěstí nebylo! Právě když jsme podnikli jeden z útoků, tak jsem se seznámil s mým kama rádem Francouzem. Na cestu dopadl granát, který vyhloubil díru, a já do toho vlít na motorce. Ležel jsem tam a z ničeho nic se vedle mě objevil chlap. A to byl ten francouzský partyzán Robert Delik, se kterým se ještě dnes přátelím. Když byl konec války, tak jsme se společně fotili. A teď si představte, že po šedesáti letech od války jsem byl pozván na oslavu do Francie. Měl jsem místo hned v první řadě a muž, který seděl vedle primátora Dunkerque, se stále na něco díval. Jdu k němu a on zač ne volat Pepi, Pepi. No, on mě po šedesáti letech podle té fotky poznal! Zpočátku jsme si jen občas dopi sovali. V roce 2006 bylo pozváno ministerstvem obrany sedm Fran couzů do Prahy. Mezi nimi byl také můj přítel Robert, který si mě vyžá dal u generála Špačka a Štefka. Chtěl, abych tam byl s ním. Já ale neumím francouzsky, namítl jsem. Vysvětlili mi, že se nic neděje a do stal jsem tlumočnici paní Tuč kovou! A teď si představte, že když se mě paní tlumočnice ptala, odkud jsem, zjistilo se, že její maminka paní Macháčková byla má spolužačka ve škole v Dolní Čermné. Vy jste ve Francii navštívil také místo na pláži, kde jste se v říjnu roku 1944 vylodili. Vybavila se vám ta místa? Ne. Okolí bylo tehdy zcela pusté a dnes jsou tam domky.když jsem znovu po šedesáti letech viděl skálu, kam jsme se tehdy šplhali, tak jsem ani nechápal, jak jsem tam tehdy mohl vylézt. Vracela se Československá armáda hned po skončení války zpět do Česko slovenska? Ano. Od 12. května se celá československá brigáda přes Lucembursko a Německo začala vracet domů do vlasti. Zůstal jste u armády i po válce? Ne, hned jak to bylo možné, jsem šel do civilu. První zastávka po návratu z Francie byla v Kolinci, kde byl celý náš dvousetčlenný oddíl. Dnes z celého našeho oddílu žijeme jen tři! Tam jsme se připravovali na armádní přehlídku Robert Delik s Josefem Švarcem ve Francii. Dole: plánek přístavního města Dunkerque v roce 1945; černé čáry představují bojové linie.

13 LL 9 / 2009 HISTORIE STRANA 13 v Praze, která proběhla 30. května Na nějaký čas jsme byli převeleni ještě do Jihlavy, kde jsme cvičili květnové nováčky, ale nikdo z nás nechtěl zůstat v armádě! Byli tam jiní, kteří chtěli dělat kariéru, a ti byli rádi, že jsme odešli. Mnozí z těch, kteří bojovali na západní frontě, se pak pro komunistický režim stali nepohodlní. Byl to i váš osud? Já jsem po návratu začal pracovat na dráze v České Třebové. Od překladiště jsem se dostal až na dispečink. Měl jsem se stát výpravčím, ale po čtyřicátém osmém mě vyhodili, protože jsem nepodepsal vstup do strany. Našel jsem si místo v nemocenské pojišťovně a pracoval jsem jako kontrolor. To ale nevydrželo moc dlouho a v roce 1952 jsem musel jít do výroby. Skončil jsem v nástrojárně Tesly Lanškroun a k tomu jsem ještě pracoval jako likvidátor v pojišťovně. Nakonec mě ale přesunuli ještě jednou do účtárny, kde jsem měl na starost nemocenskou, důchody a další věci. Vy jste se ženou strávil několik dní ve Francii u svého přítele a na oplátku přijel po čase zase on sem. Jak se vašim přátelům z Francie líbilo v Čechách? Strašně moc! U nich jsou hlavně farmy, které jsou i několik kilometrů od sebe. Jinak nikde nic. Tady podhůří Orlických hor se jim moc líbilo! Byli úplně nadšení z té malebnosti, kdy vesničku střídají pole a lesy. To oni neznají. František Teichmann, foto: archiv J. Švarce Foto na titulce: J. Švarc mává ze své motorky Pražanům na Václavském náměstí při slavnostní přehlídce armády dne 30. května 1945 Vážení spoluobčané, v těchto dnech si připomínáme ukončení druhé světové války a osvobození naší vlasti spojeneckými armádami. Vojenský útok proti naší republice byl zahájen obsazením pohraničí v říj nu roku 1938 a poslední legální výstřely německé armády na našem území padly 9. května Od skončení posledního válečného konfliktu na našem území tak uplynulo už celých 64 let. Dnes už jen výrazná menšina obyvatel má osobní zkušenost s válečnou dobou. Druhá světová válka představovala nezměrné utrpení jak pro vojáky, tak pro civilní obyvatelstvo. Válečné hrůzy snad nejvíce dokresluje fakt, že počet mrtvých vojáků je menší, než počet obětí mezi civilisty. To, že v našem středoevropském prostoru žijeme již desítky let bez vážnějších konfliktů a vojenských střetů, je realitou i díky těm našim spoluobčanům, kteří se nebáli vzepřít německým okupantům a aktivně bojovali za naši svobodu. Demokracie a svoboda národa není v současném světě ani zdaleka samozřejmostí. Proto bychom si hrdinství těch, kteří se aktivně zapojili do zahraničního nebo domácího odboje, měli vážit více, než jak doposud činíme. Už i z toho důvodu, jak rychle tito lidé mizí z našeho okolí. Den vítězství 64. výročí konce druhé světové války si v Lanškrouně připomeneme spolu s místní organizací Svazu bojovníků za svobodu ve čtvr tek 7. května ve 13 hodin u pomníku obětem válku a holocaustu na křižo vatce ul. Dobrovského a Kralické. Ing. Martin Košťál, starosta města POZVÁNKA Srdečně zveme své členy i ostatní občany na oslavu 64. výročí vítězství a ukončení 2. světové vál ky. Uctění památky obětí vá lek a kladení věnců k pom níku v Lanškrouně se koná ve čtvrtek dne 7. května 2009 ve 13 hodin. Josef Bílý, předseda, dr. Jaroslav Kovařík, jednatel ZO Českého svazu bojovníků za svobodu Lanškroun TMAVOMODRÝ SVĚT ADOLFA ŠEBRLEHO K porážce fašistického Německa ve 2. světové válce přispěli nemalou měrou i českoslovenští vojáci bojujících po boku Spojenců na východní a západní frontě. Následující stať přibližuje osudy jednoho z mnoha zapomenutých válečných hrdinů, příslušníka britského královského letectva rotného Adolfa Šebrleho, jehož život je spjat s naším regionem. Adolf Pavel Šebrle se narodil 17. března 1911 v německém Lipsku. Rodiče ale pocházeli z Výprachtic a do této obce se také v roce 1913 rodina vrátila. Po absolvování obecné a měšťanské školy se vyučil instalatérem. Po vykonání základní vojenské služby pracoval Adolf jako dělník na výstavbě čs. před válečného opevnění na Králicku a Trutnovsku. Po okupaci republiky německou brannou mocí odešel za prací do Německa. Zde se podobně jako v té době mnoho dalších mladých vlastenců rozhodl pro aktivní odpor proti nacistům. Tzv. jugoslávskou cestou se přes Afriku dostal do Francie. V městě Agde byla formována čs. zahraniční jednotka a u té se Adolf v březnu 1940 prezentoval. Zařazen byl k 2. pěší rotě. Po zhroucení fronty a po kapitulaci francouzské armády utíkal Adolf před Němci znovu, tentokrát přes neob sazenou část Francie, Španělsko a Gibraltar do Anglie. Ve Velké Britanii byl zařazen nejprve k Náhradnímu tělesu čs. armády, kde prodělal pěší výcvik. V červnu 1943 byl Adolf Šebrle v St. Athan přijat k britskému královskému letectvu (RAF). Absolvoval školu pro radisty v Cran well a poté prodělal výcvik v posádce bombardéru jakožto radista a palubní střelec (v anglické vojenské terminologii Wireless Operator / Air Gunner ). Vzhledem ke zdravotním problémům ale Adolf musel s létáním předčasně skončit. V roce 1944 byl převelen k pozemním jednotkám letectva. Jako mechanik byl zařazen ke 312. čs stíhací peruti. V té době došlo k invazi do Francie a peruť operovala nad okupovanou Evropou. Adolf a jeho druzi pe čovali o těžce zkoušené stíhačky SPITFIRE. U třistadvanáctky působila letecké esa jako František Peřina, Alois Va šátko, Karel Pošta, ale i desítky dalších, dnes bohužel většinou pozapome nutých pilotů, mechaniků a dalších příslušníků pozemního personálu. Čes koslovenské stíhací perutě zaznamenaly ve vzdušných soubojích mnoho vítěz ství, ta ale byla provázena velkými ztrátami na životech a technice. Statistiky uvádějí, že v řadách RAF padlo ve válce cca 480 československých letců. V posledních měsících války působil Adolf Šebrle jako příslušník letištní protipožární jednotky. Na letecké základně v Manston se dočkal Dne vítězství a dne 31. července 1945 se po dlouhých pěti letech vrátil do vlasti. Po krátkém působení u čs. letectva v Ruzyni se jeho novým domovem stal Žichlínek. Usadil se v tehdejší hospodě u nádraží a provozoval hostinskou živnost. Po komunistickém převratu v roce 1948 ale musel své pohostinství zavřít. Na bývalé zápaďáky té době čekala jenom ta příslovečná lopata. Adolf nastoupil do místního JZD, kde pracoval až do důchodu v živočišné výrobě. S manželkou Kristýnou vychovali tři děti. Zemřel v roce 1992 a je pohřben na žichlínském hřbitově. Za svoji bojovou činnost byl Adolf Šebrle vyznamenán čs. medailí Za chrabrost před nepřítelem, čs. vojenskou medailí Za zásluhy II. stupně a pa mětní medailí čs. armády v zahraničí se štítky Francie a Velká Britanie. Byl nositelem britských válečných vyznamenání War Medal, Defence Medal a The Star. V československé armádě dosáhl hodnosti rotný. Ing. Bohumil Bernášek Autor děkuje p. Pavlu Šebrlovi za poskytnutí cenných informací. 80. výročí založení školy na Dobrovského ulici V letošním roce slaví Základní škola na Dobrovského ulici 80 let od svého vzniku. Týden od 1. do 6. června se tak ponese v duchu tohoto výročí. Pro rodiče i širokou lanškrounskou veřejnost připravujeme akademii ve Společen ském domě a výstavu v prostorách školy. Součástí oslav bude také Veselá zahrada spojená s otevřením nových průlezek na hřišti školní družiny a ne tradiční šachový turnaj pod širým nebem. Podrobný program oslav uveřejníme v příštím čísle LL. Ředitelství školy Adolf Šebrle v uniformě RAF....a jak jsme ho znali

14 STRANA 14 POZVÁNKA LL 9 / 2009 Výstava Příbuzenstvo včelky Máji Multimediální výstava s názvem Příbuzenstvo včelky Máji je zaměřena na historii a současnost včelařství, perníkářství a voskařství. Její součástí je asi 50 historických exponátů zapůjčených z Národního zemědělského muzea Praha (z depozitářů na zámku Kačina). Odborníci a laici mohou obdi vovat různé druhy včelích úlů ležanové, slovanské, slaměné, špalkové, figurální s řezbami sva tých, rozběrné a další. K zajíma vým exponátům budou jistě patřit medomety z konce 19. století, lisy na vosk, dýmáky, oplodňáčky z konce 19. a počátku 20. století, klícky na včelí královnu, krmítka pro včely, bednička pro zasílání včel poštou, včelařská kukla a klo bouk. Další historické exponáty pocházejí i od polských kolegů a členů ZO Lanškroun, Českého svazu včelařů. Je zde připomínána činnost vý znamného průkopnického polské ho včelaře, kněze Jana Dzierżoně, po kterém je pojmenováno naše partnerské město Dzierżoniów (dříve Reichenbach). Výstava bude doplněna součas nými včelařskými potřebami, po můckami a výrobky z včelích produktů, tematickými panely s texty Včelařův rok, Jak žije včela, Včela pro krásu a bohatost české krajiny, které ochotně poskytlo SOU včelařské a vzdělávací centrum Nasavrky a fotografiemi a kra jinnými a květinovými motivy Jiřiny Strakové. Výstava připomíná historii vče lařského spolku v Lanškrouně. Další část výstavy je věnována historii a současnosti perníkářství a také voskařství. Najdete zde historické perníkové formy, vyřezávané z hruškového dřeva a tlačený perník z nich, jehož výrobci jsou v současné době Lada a Mi lan Pušovi, formy vyřezané panem Oldřichem Kvapilem z Hořic, nositelem lidových tradic. Výstavu obohatí svými rozmanitými perníky také Soňa Uhlířová. Pro děti se budou v průběhu výstavy promítat filmy: Včelka Mája, Včelí pohádka nejen o medu, mohou si zahrát včelařské pexeso a vybarvovat oma lovánky v dětském koutku. Starší žáky, studenty a dospělé jistě zaujmou naučně populární filmy a kuchařské recepty. Neodmyslitelnou součástí výstavy je ochutnávka medu a vyzkoušení kosmetických výrobků z včelích produktů. (Na fotu Jiřiny Strakové jsou v kostýmech Klárka Junková a Michal Skalický.) Řemesla neznají hranic reg č. cz.3.22/3.3.02/ Mikroprojekt z operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika MĚSTSKÉ MUZEUM LANŠKROUN a spolupracující Národní zemědělské muzeum Praha, SOU včelařské a vzdělávací centrum Nasavrky, Český svaz včelařů, o.s., ZO Lanškroun, Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VÝSTAVY do galerie muzea na PŘÍBUZENSTVO VČELKY MÁJI (Historie a současnost včelařství, perníkářství a voskařství) Lada a Milan Pušovi perník tlačený do forem Oldřich Kvapil perníkové formy Výstava probíhá ve dnech Vernisáž: 23. května 2009 Doprovodné akce malování pro děti, projekce filmů, ochutnávka medu atd. Dále do vstupní haly muzea na PANE PROFESORE, DĚKUJEME (Výstava o Josefu Cibulkovi ve spolupráci s galerií CRUX) Novinka ve stálé expozici (1. patro muzea): CÍSAŘSKÝ POKOJ zpřístupnění zrestaurovaného souboru nábytku vyrobeného pro císaře Františka Josefa I. u příležitosti konání manévrů rakousko uherské armády v Lanškrouně v roce 1894 za finančního přispění ministerstva kultury, Pardubického kraje a Města Lanškroun. Řemeslnické trhy a doprovodný kulturní program Na obou nádvořích lanškrounského zámku 23. května t.r. proběhnou ře meslnické trhy spojené s ochutnávkou výrobků na bázi medu různých druhů medoviny, medového piva atd. Zúčastní se ho firmy prodávající včelařské pomůcky a kosmetiku z včelích produktů. Také členové místního včelařského spolku zde budou prodávat med a další produkty. Trhů se zúčastní lidoví a umělečtí řemeslníci: např. perníkáři, hrnčíři, krajkářky, skláři, řezbáři, kovář, brouskař, kartáčník, kovolijec, výrobci kožedělného zboží a lidových hudebních ná strojů aj. Můžete na něm obdivovat také lidové a umělecké řemeslo z dolního Slezska (Polské republiky). Součástí tržiště bude propagační výstava drobného hospodářského zvířectva, jejíž pořadatelem je Český svaz chovatelů drobného zvířectva ZO Lanškroun, na níž můžete zhlédnout nádherná plemena holubů, drůbeže, králíků, koz a ovcí. Dále je připravena Včelí pohádka nejen pro děti, lukostřelba, hry a soutěže. Polští přátelé z Dzierżoniówa nám předvedou obřad vybírání medu z úlu, představí se včelař Żurominski a také vystoupí folklorního souboru Zespół Pieśni i Tańca Ślężanie. Program obohatí také folklorní soubor Jitřenka, cimbálová muzika ZUŠ J. Pravečka Lanškroun, hudební trio Š.O.K. a his torický šerm. Na závěr akce vás zveme k promítání dochovaných historických filmů o Lanškrouně z let , na jejich znovuobnovenou premiéru do galerie muzea a na ohňovou show. Informační kiosek V hale muzea bude umístěna dotyková obrazovka informační kiosek, kde se budou moci návštěvníci seznámit prostřednictvím záznamů s historií a současností partnerského města Dzierżoniówa v polském a českém jazyce a novým DVD o městě Lanškroun a okolí a dalšími zajímavými nahrávkami. Partnerský projekt Medobraní Ve dnech proběhnou včelařské trhy ve volné přírodě v partnerském městě Dzierżoniów. Naše muzeum otevře v Dzierżoniowském kulturním centru výstavu s názvem Medový perníček do srdce chodníček a krajkové variace Hany Kozubové. Týdenního řezbářského plenéru se zde zúčastní i lanškrounský řezbář Bedřich Šilar. Na dvoudenní akci vystoupí folkové i folklorní skupiny z celé Evropy. Nás zde budou reprezentovat folklorní soubor Jitřenka a moravskotřebovský hřebečský soubor. Samotné trhy se netýkají jen prodeje výrobků z medu, ale jde i o ukázku polské a české tvorby i z regionu Lanškrounsko. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s uspořádáním výstavy, trhů a do provodného kulturního programu. Poděkování patří Euroregionálnímu řídí címu výboru se sídlem v Rychnově nad Kněžnou a zřizovateli městu Lanškroun. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Marie Borkovcová Foto na této a následujících stránkách: Jiřina Straková, Radek Lepka, fotoarchiv NZM Praha, MM Lanškroun a soukromé archivy.

15 LL 9 / 2009 MĚSTSKÉ MUZEUM STRANA 15 Historie včelařství a lanškrounského včelařského spolku Pokud by zmizely ze země včely, zbývají lidem jen čtyři roky života. Albert Einstein VČELAŘENÍ Včelaření je chov včely medonosné za účelem získávání včelích produktů. Mezi hlavní včelí produkty patří med a vosk, dále propolis, pyl, mateří kašička a včelí jed. Nejvýznamnějším přínosem včel je opylování na ovocných stro mech, olejninách, technických plodinách a krmovinách. Biologickou jednotkou ve včelařství je včelstvo. Jednotlivými složkami jsou matka, dělnice, trubci, plod a včelí dílo se zásobami. Včely vyžadují neustálou péči, mimo jiné líčení včelích chodeb a potlačování rozvoje včelích škůdců. Včely se chovají v úlech nejrůznějších konstrukcí. Při spontánním rozdělování včelstva vzniká roj, který je základem nového včelstva. Med byl v evropské kuchyni dlouhou dobu hlavním a nejrozšířenějším sla didlem. Zpočátku ho lidé vybírali v lese divokým včelám. Později se zakládaly v lesích brtě v dutinách stromů a u hospodářství úly, které jsou v našich ze mích doloženy už v 9. století. Brtníci tvořili společenstva podobná cechům. Máme historické doklady o tom, že panovníci z rodu Přemyslovců a jejich nástupci podporovali včelařství svými výsadami. Karel IV. vydal roku 1350 pro včelařství pořádek s 29 artikulemi o právech a povinnostech chovatelů včel, tehdy zvaných podřezávači. (Na Velikonoce se vždy část plástu odřezala.) Těžkou ránu zasadily včelařství dlouholeté války, zvláště pak třicetiletá. Medovina, která byla mnohdy hlavním nápojem našich předků, byla vytlačena pivem a kořalkou, užívání medu bylo omezeno výrobou cukru. Teprve ve druhé polovině 18. století pozvedla včelařství z úpadku císařovna Marie Terezie. Vy dala patent, jímž osvobozovala včelař ství na věčné časy od všech dávek a po platků. Každý měl právo chovat včely v libovolném počtu úlů. K včelařskému pokroku přispělo pak v 19. století zavedení dzierżoniow ských úlů (vynález obyčejných rámeč ků, které se do úlů volně zasouvaly) a založení včelařských spolků. Za vynálezce medometu můžeme považovat Františka Hruschku. Připo meňme také reformátora Josefa Anto nína Jeniše, který už v polovině 18. sto letí zavedl včelaření v rozběrných úlech. Základní organizace Lanškroun Čes Medomet, 19. stol. kého svazu včelařů darovala místnímu muzeu dvě listiny týkající se založení německých včelařských spolků v Lanškrouně v roce 1902 (Bienensucht sektion, Nr.173 für Landskron und Umgebunng) a Damníkově a jejich stanovy a také vzorně vedenou pokladní knihu včelařského spolku z období Z kroniky Jindřicha Chládka se dozvídáme, že v roce 1945 byla včelstva Němců znárodněna. An tonín Chládek, berní podúředník, narozený v ro ce1895, si vzal za úkol zachraňovat před zničením včelstva po Němcích. Svolal také ustavující schůzi včelařského spolku. Přítomni byli: Čeněk Junek, Stanislav Špaček, Jan Vendlík, Jindřich Till, Josef Mikyska, Karel Weihrich, Emil Diblík a Antonín Chládek. Na včelařské konferenci téhož roku byli zvoleni následující funkcionáři: předseda Pavel Mačát, zemědělský referent Okresního národního výboru, jednatel Antonín Chládek, pokladník Emil Diblík, hospodář Sta nislav Špaček, referent pro plemenný chov matek Antonín Chládek, pro včelařskou osvětu Josef Švestka (Dolní Třešňovec), kočování Jan Kyral (Sázava), pro racionalizaci Josef Koblížek, včelí pastvu Jiří Mareš (Albrechtice), včelí nemoci Květoslav Marek (Nepomuky), zužitkování Fran tišek Kubelka (Dolní Heřmanice), revizoři účtů Ladislav Balcar (Horní Čermná) a Josef Neděla (Kozínoha). V době založení měl spolek 200 členů včetně německých včelařů (stav byl kolísavý) a 1578 včelstev v 31 obcích. Rozhodnutím Městského národního Figurální úl Jan Dzierżon výboru v Lanškrouně byl včelařskému spolku pronajat domek se zahradou v Anenské ulici v č. p. 26, národním správcem byl jmenován Stanislav Špa ček. V letech nastaly časté roztržky některých funkcionářů, kte ré museli řešit i členové KV ČSV. Zápisy jsou vedeny do roku V zápi sech historické dokumentace včelařských organizací dne 5. prosince 1970 se píše, že organizace nevlastní pozoruhodné předměty nebo materiály, které by se mohly použít na výstavu. Český včelařský spolek pro Čermnou a okolí byl založen v roce 1913 a Český včelařský spolek Výprachtice v roce1907. Jeho předsedou byl Karel Otakar Hubálek, ředitel školy, jednatelem pan Hadinec a pokladníkem Antonín Hrabáček z Výprachtic. V současné době ZO Lanškroun ČSV má 210 členů v 21 obcích a spravuje 2300 včelstev. Předsedou je Josef Schejbal (Sázava), místopředsedou JUDr. Miro slav Stejskal (Výprachtice) a jednatel je Ladislav Maixner (Lanškroun). PERNÍKÁŘSTVÍ Medové těsto bylo známé již ve starém Egyptě. Po jmenování perníku pochází od slova pepř, v latině pi per, který býval součástí perníkového koření. Patronem sladkého chleba se stal apoštol Marek. První zmínka o perníku u nás pochází z doby lucemburské. Tehdy se perník prodával o svátcích a posvíceních. Vý robky perníkářského řemesla byly luxusním zbožím, které se dostávalo na stůl pouze v nejbohatších domác nostech. K největšímu rozkvětu perníkářského řemesla došlo v našich zemích ve druhé polovině 16. a v 17. sto letí. Perníkáři se často sdružovali do cechů s řemesly příbuznými s pekaři, koláčníky a mlynáři. V Lanškrouně v 17. století jsou připomínáni čtyři mistři perníkáři Jiří Maserle, Jan Havel, Judita Hiel bichová a Jiří Windtner. V kronice města Svitav je po pisována roku 1636 příhoda lanškrounského perníkáře Jiřího Maserle, který přijel se svými perníky na jarmark a neopatrností srazil ze zdi znak města Svitav. Musel se za tento přestupek zodpovídat před purkmistrem a kon šely a přísahat před Bohem, že se to stalo neopatrností a že nechtěl znak poškodit. Perník našel postupně odbyt v nejširších lidových vrstvách. Od konce 19. století jsou perníky vtlačované do forem nahrazovány výrobky vykrajovanými pomocí tvořítek. Na jejich povrch jsou nalepovány barvotiskové obrázky, staniol, zrcátka a domalovávají se cukrovou polevou. Med byl vždy základem perníkářského díla a spolu se vzácným kořením dával perníkům chuť, vůni a jemnost. Necky s perníkovým těstem byly i svatebním darem, výbavou z rodného domu. Každý perníkář měl v inven táři své dílny větší či menší počet forem různých velikostí s figurálními i ornamentálními náměty, s náměty nábo ženskými i světskými, které pocházely z dílen profesio nálních řezbářů a rytců. Nacházíme na nich jezdce na koních, dámy v krinolínách, děti, panny, zvířata, srdce aj. Někdy se objevovaly na perníkách i technické no vinky jako např. lokomotiva, jízdní kola a podobně.

16 STRANA 16 MĚSTSKÉ MUZEUM LL 9 / 2009 ZE ŽIVOTA VČELAŘŮ Jaroslav Frk začal včelařit již jako malý po boku tatínka ve Zlomech, kde je rodná chalupa jeho maminky. Prohluboval svůj cit a lásku pro chov včel, stejně tak i potřebné teoretické znalosti. Po úmrtí tatínka začal v roce 1975 včelařit sám s šesti až deseti včelstvy. V roce 1980 přistavěl novou včelnici pro dalších 8 10 včelstev. V této době za čal působit jako důvěrník pro obec Horní Čermná, absolvoval kurs prohlížitele včel na včelí mor a s velkým nasazením se staral o včelaře v obci a o zdraví jejich včel. V roce 1991 pro nedostatek a nedostupnost včelařských potřeb začal podnikat právě v této oblasti. Z počátku zaměstnával 3 lidi, postupně až 10 osob, nepočítaje brigádníky. V letošním roce se spojila firma Jaroslava Frka s firmou jeho mladšího syna Martina (oba na snímku) a tím navýšili vý robní kapacitu z důvodu zvýšené poptávky ze zahraničí. Pro maximální pracovní vytížení omezil postupně Jaroslav Frk chov včel na 4 včelstva, které mu stačí pro vlastní potřebu a pro jeho příbuzné. Musel také ukončit funkci důvěrníka pro Horní Čermnou. Jak jsem se stal včelařem: Narodil jsem se ve městě víceméně známém výrobou ocele, těžby černého uhlí, ale i jako černé Kladno. V tomto hlučném a prašném prostředí jsem prožil větší část svého dětství. Na vysoké škole v Praze jsem se oženil a po promoci jsem se přistěhoval do rodné obce manželky Horního Třešňovce. U stavení se po otci zachoval starý včelín a včelařské potřeby. Bohužel vče lín musel uvolnit místo při výstavbě domku, který jsme si stavěli, a tak se ne dochoval. Jen zůstalo včelařské náčiní. Tenkrát jsem včelařské potřeby uscho val na půdě s plánem, že jednou se mi budou hodit, až bych chtěl včelařit. Což mělo být při odchodu do důchodu. Osud však rozhodl jinak. Jednou jsem šel k silnici ke schránce pro poštu, a jak tak jdu, spatřil jsem rychle se pohybující dlouhou kometu provázenou zvláštním hukotem. Nej dříve mě napadlo, že se blíží obrovské hejno komárů, a s údivem jsem pozoro val, kam to letí. Když objev byl nad mojí hlavou, došlo mi, že se jedná o včelí roj, který jsem prakticky viděl poprvé v životě. Hned jsem zavolal zeťovi, o kterém jsem věděl, že po svém otci včelaří, a poprosil jsem ho, ať mně po radí, jak včelí roj chytit. Když se roj usadil na blízké jabloni, spolu se zetěm jsme roj chytili do rojáčku a tak jsem se stal včelařem. Díky krajské dotaci a odbornému vedení, které mi poskytl můj zeť, rozšířil jsem postupně chov včel o tři úly. V současné době je to můj hlavní koníček. Ing. Ježek Tomyslav Narodil jsem se v roce 1960 a od dětství jsem žil v Lubníku. Včely byly součástí mého života od prvních kroků, jelikož tatínek i děda z maminčiny strany včelařili. S přibývajícím věkem jsem jako kluk pomáhal rodičům a sa mozřejmě i s prací u včel. Pochopitelně má pomoc byla spíš při vytáčení medu nebo při zakrmování včel na konci léta, ale postupně jsem se seznamoval s čin ností spojenou s včelařením. Návrat ze základní vojenské služby byl pro mě zároveň počátkem aktivního včelaření. Má pomoc se změnila na spolupráci s tatínkem a původních 10 včelstev jsme postupně rozšířili na 24, což je maximální počet úlů, které se vejdou do našeho včelína. Ten jsme původně stavěli jako kočovný, ale po rozšíření varroázy v naší oblasti v letech jsme již kočování zrušili. Postupem času a s přibývajícími roky tatínka jsem převzal většinu včelstev a dnes již opatruji 20 včelstev sám. Ročně odprodáme z naší včelnice cca 30 kg přebytečného vosku, který ne potřebujeme na obnovu mezistěn, a 1 2 kg propolisu. Med odprodávám čás tečně přes výkup a část prodávám svým známým nadrobno. Již několik let si navrhuji své vlastní etikety a ty vylepuji na naše medy, čímž dávám jasně všem na vědomí, že si za kvalitou své práce stojím. Vrací se mi to v nových zá kaznících, kteří se třeba i náhodně setkali s medem od nás a ten jim zachutnal. Včelaření pro mě znamená relaxaci po výkonu mého povolání, je to takový koníček, který je i přínosem pro rodinný rozpočet a zdraví mých blízkých. Jelikož od maturity pracuji ve službách a pořád s lidmi, rád si svůj rušný den zklidním prací ve včelíně. To mě dokáže uklidnit i po velmi náročném dni. Lubomír Vaník (redakčně kráceno) Z materiálů, které poskytli městskému muzeu pro výstavu místní včelaři. BEZ MEDU TO NEJDE recepty: Medová majonéza ( 2 velké lžíce medu, 2 žloutky, 250ml rostlinného oleje, 1 lžička hořčice, citronová šťáva). Med a žloutky šleháme a po kapkách přidá váme olej. Poté co hmota zhoustne, opatrně vmícháme citronovou šťávu a hořčici. Servírujeme k masu nebo pečeným bramborám. Křidélka amerických pilotů (1 kg kuřecích křidélek, na marinádu: 100 ml oleje, 4 lisované stroužky česneku, 2 lžičky drceného pepře, špetka zázvoru a mletého koriandru, grilovaní koření, 2 lžíce sójové omáčky, 2 lžíce medu, 100 g kečupu, sůl podle potřeby). Ze všech surovin vytvoříme marinádu a tou potřeme omytá křidélka. V míse necháme v chladu a zakryté odležet alespoň 3 hodiny, nejlépe do druhého dne. Grilujeme nebo pečeme, jak jsme zvyklí. Podáváme s chlebem, pečenými brambory a zeleninovým nebo těstovinovým salátem. Možno doplnit o kečupy a jiné grilovaní omáčky. Pikantní grilované roštěnky s medovou marinádou (4 roštěnky, 4 lžíce medu, 4 stroužky česneku, 1 lžička hrubě mletého pepře, 2 lžičky drcených hořčičných semínek, 2 lžičky chilli). Roštěnky naklepeme, osolíme, vetřeme koření a med. V míse necháme v chladu a zakryté odležet alespoň 3 hodiny, nejlépe do druhého dne. Grilujeme. Medovo rumová káva (na jeden šálek 1 čajová lžička medu, 1 vejce, 2 cl koňaku, 1,5 dl silné kávy, 2 polévkové lžíce šlehačky). Vajíčko s koňakem a s medem našlehejte do pěny, směs nalijte do skleněného kávového poháru, přilijte hor kou kávu, ozdobte šlehačkou. Koktej Br ba (broskev banán) (2 a více čajových lžiček medu (podle chuti), 1 broskev, půlka banánu, 1 dl mléka, drcený led). Přísady bez ledu řádně roz míchejte v mixéru a nalijte do vysokých sklenic na drcený led. Císařský pokoj (nainstalovaný v 1. poschodí muzea) Zpřístupňujeme zrestaurovaný soubor nábytku zhotoveného pro císaře Františka Josefa I. u příležitosti jeho návštěvy v Lanškrouně v době konání manévrů rakousko uherské armády ve dnech září Císařské manévry byly velkou událostí pro město a jeho okolí. Městská rada a lanškrounští měšťané město zkrášlili všemi možnými prostředky. Hlavní císařův stan byl tehdy zřízen v budově místního gymnázia. Ve druhém po schodí gymnázia byl pro císaře připraven dočasný byt o třech pokojích. Sou bor nábytku tvoří přístěnný sekretář, velké zrcadlo, stojan na obrazy, dva sloupky ( sloužící jako podstavce uměleckých děl či květin) a dvě křesla. Po vrch nábytku je bohatě vykládán mosazí, doplněnou perletí a červeně přibar venou želvovinou, černé dřevo imituje eben. Nábytek dalo zrestaurovat muzeum z podaných grantů v roce 2008 u pana Lukáše Přibyla za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a svého zřizovatele města Lanškrouna.

17 LL 9 / 2009 MĚSTSKÉ MUZEUM STRANA 17 Obrazový průvodce po sbírkách Městského muzea Lanškroun a Regionální jizby Dzierżoniowského kulturního střediska Brožovaná celobarevná publikace zprostředkovává obrazovou formou výběr sbírkových předmětů, které najdete vystavené ve stálých expozicích nebo v depozitářích. Jednotlivé předměty se vztahují k historii měst a okolí. Jedinečnou regionální sbírkou lanškrounského muzea je sbírka obrazů vedut města, krajinomalby a portréty ze století doplněné díly sou časných malířů a také díla textilní výtvarnice, sklářů aj. K dalším významným umělecko průmyslovým sbírkám patří hodiny, nábytek, sklo, cín, porcelán, kamenina apod. Najdete zde i betlémy z rozšiřované sbírky lidového umění a ukázky chladných zbraní. K o jedinělým a rozsáhlým artefak tům patří medaile, mince a so chařské práce akademického so chaře Zdeňka Kolářského a po zůstalost hudebního skladatele, dirigenta a pedagoga Jindřicha Pravečka. Součástí jsou i archeo logické sbírky, textil, prapory, technické vynálezy, cechovní pe četidla a kuriozity. Mnoho vy obrazených předmětů prošlo od počátku 90. let 20. století restau rátorskými a konzervátorskými zásahy. Jsme velice rádi, že v partner ském městě Dzierżioniów vznikla také Regionální jizba, která usi luje o statut samostatného muzea. Nejdůležitějším přínosem je, že získala nové sídlo samostatnou historickou budovu, vilu bývalé ho továrníka z konce 19. století. I doma se můžete při listování tímto průvodcem potěšit krásou, důmyslem a šikovností lidských rukou. Nově vydaný vlastivědný sbor ník muzea Lanškrounsko 7 při náší opět mnoho zajímavých člán ků z regionální historie i součas nosti od našich dopisovatelů. Komorní výstava Pane profesore, děkujeme ve spolupráci s galerii CRUX (v hale muzea) Josef Cibulka (1886 Ústí nad Or licí, 1969 Praha) byl významným čes kým historikem umění a archeolo gem, vědcem evropského formátu. Věnoval se církevní archeologii a stře dověkému sakrálnímu umění. Mj. rekonstruoval podobu románské ro tundy sv. Víta na Pražském hradě. Navštěvoval nižší gymnázium v Lan škrouně a vyšší v Litomyšli. Studoval teologii na České koleji v Římě a zde mu také už v roce 1935 prezident Fran couzské republiky udělil důstojnický kříž Čestné legie za zásluhy o lidstvo. Od roku 1946 byl členem výboru ICOM (mezinárodní muzejní rada). Stal se profesorem dějin umění na Pražské univerzitě a profesorem na Theo logické fakultě v Litoměřicích. V roce 1939 byl jmenován ředitelem Národní galerie. Změny, které zavedl, byly převratné. Diplomacie viržinka a koňaku přinesla tehdy své ovoce. V roce 1945 byl předsedou Československých korunovačních řádů a zastu pujícím předsedou Mezinárodního výboru pro dějiny umění. Vděčíme mu za dosud nepřekonané dílo: Soupis památek historických Čech a Moravy v okresu Lanškrounském, který vypracoval se svým žákem, architektem Janem So kolem. Zabýval se i studiem korunovačních klenotů. Podílel se na jejich prv ním vystavení v roce 1929 a stal se držitelem jednoho ze sedmi klíčů. Autor portrétu: Max Švabinský Vlastivědný sborník Lanškrounsko č. 7 obsah: Z dějin lanškrounského děkanátu (František Musil) 2 Václav, Jaroslav a Josef Jirečkovi (Stanislav Zedníček) 6 Z kroniky Jaroslava Jirečka Třicetiletá válka a její vliv v Lanškrouně a okolí 8 Lanškroun za Marie Terezie 12 Ze schůzí Městské rady v Lanškrouně v 19. století let farního kostela sv. Petra a Pavla v Rudolticích (Marcela Macháčková) 16 Ze Vzpomínek starého okresního hejtmana (Petr Boček)17 Wilhelm Maixner a volební rok 1911 (Marie Macková) 19 O čem vypovídají staré fotografie (Vjačeslava Lohvinová) 21 Zdeněk Brožek ( ), malíř s nezaměnitelným rukopisem (Věra Sekotová) 26 Karel Komínek a jeho cesta ke službě kráse (k výstavě v galerii muzea) (Marie Borkovcová) 28 Hana Kozubová (Marie Borkovcová) 30 Skautské začátky v Rychnově na Moravě (Marta Hajznerová) 31 Z historie podniků TESLA. Počátek slaboproudého průmyslu v Československé republice (Václav Machovec) 32 Bílá vrána mezi Němci Biografie posledního německého lékaře ze Štítů Dr. Theodora Freislera (Georg Liska) let od Sametové revoluce (Jiří Faltus) z fotoarchivu Městského muzea Lanškroun 45 Restaurování souboru nábytku vyrobeného pro císaře Františka Josefa I. (z restaurátorské zprávy Lukáše Přibyla) 46 Varhany kostela sv. Anny (Michaela Wendligová) 49 Slavné vily Pardubického kraje také v Lanškrouně (Přemysl Kokeš a Miroslav Kaňka) 52 Divadelní spolek Mušle (Šimon Knápek Div. spolek Mušle) 54 Vy to poznáte podle čerstvého vzduchu, že? (Eva Budzáková) 55 Chrousti, chrósti aneb chroustci? (Hana Goodall) 56 Lanškroun z výšky na fotografiích Jany Vokálové Obálka (obr. vlevo): Zdeněk Brožek, kostel sv. Petra a Pavla v Rudolticích, řezba z varhan v kostele sv. Anny v Lanškrouně, Nádražní ulice, 1942 (ze sbírky Karla Uhlíře), Lanškroun (foto Jana Vokálová), masopust 2008 Městské muzeum Lanškroun ve spolupráci: Město Lanškroun a Dzierżoniowski Ośrodek Kultury dovolují si Vás pozvat na poznávání tradic příhraničních regionů Lanškrounska a Dolního Slezska ŘEMESLA NEZNAJÍ HRANIC Program na zámeckém nádvoří: 9.00 Otevření lidových a uměleckých řemeslnických trhů spojených s ochutnávkou výrobků na bázi medu (ve spolupráci s Kulturním centrem Lanškroun) Propagační výstava drobného zvířectva (pořadatel Český svaz chovatelů, ZO Lanškroun) 9.30 Vystoupení Šermířského spolku Šumperk Včelí pohádka nejen o medu Medunka a Brunďa Hry a soutěže pro děti na druhém nádvoří (Dům dětí a mládeže Lanškroun) Lukostřelba Hudební trio Š.O.K Oficiální zahájení přivítání hostů a proslovy Slavnostní otevření výstav Příbuzenstvo včelky Máji a Pane profesore, děkujeme průvod obřad vybírání medu z úlu, vystoupení včelaře Żuromińského křest obrazového průvodce po sbírkách muzea a Regionální jizby a Vlastivědného sborníku Vystoupení polského folklorního souboru z Dzierżioniówa Zespól Piesni i Tanca Slezanie Vystoupení folklorního souboru Jitřenka Cimbálová muzika ZUŠ J. Pravečka Lanškroun Promítání historických filmů o Lanškrouně znovuobnovená premiéra (galerie muzea) Ohňová show Občerstvení zajištěno. Srdečně Vás zveme k návštěvě stálých expozic muzea a nových sezónních výstav.

18 STRANA 18 KULTURA LL 9 / 2009 ZADÁNO PRO ŽENY V NOVÉM HÁVU Kulturní centrum Lanškroun a kos metika Mary Kay představila s ú spěchem dne 23. března 2009 návrat pořadu Zadáno pro ženy téměř po dvaceti letech. Na programu byla módní přehlídka TIMEOUT a svatební salon SYMPATIE, barmanská show Radima Kovaříka a forbíny. Módní přehlídku pořadatelé zkombinovali s proměnami dvou žen. Vizážistky se zaměřily na jejich vlasy, makeup a oblečení. Na proměnu se zájemkyně mohly při hlásit bez ohledu na věk. Nakonec byly vylosovány matka tří dětí Edita Páca lová z Letohradu a Milada Marvanová z Lanškrouna. Pro velký zájem jsme se rozhodly proměnit obě dámy. Ujali se jich kadeřník Daniel Bakeš z Chocně a vizážistky Mary Kay Rena ta Langerová a Hana Švarcová. Velké díky patří sponzorům, bez kterých by se večer nemohl uskutečnit: dámská a pánská móda Timeout, svatební salon Sympatie, kosmetika Mary Kay, KC Lanškroun, svatební koláčky upeklo Štefanovo pekařství, víno dodali Horáčkovi z Albrechtic, o květinovou výzdobu a svatební kytice se postaralo květinářství Flowerbed, s.r.o., finanční pomoc poskytli Kovo Kou delka, s.r.o., reklamní studio OFFAXIS, s.r.o., a také Studio Hypoxi, které věnovalo výherkyním poukaz na Vacumassage, a optika Ivany Bakové je obdarovala poukazem na sluneční brýle. Další díl Zadáno pro ženy se koná již 23.června 2009 a ponese název Malá mořská víla. Inspirativní přehlídku Jany a Vladimíra Zamazalových z Leto hradu doplňují keramické šperky. Nebude chybět proměna dvou žen. Sledujte plakáty, abyste nepromeškaly svou příležitost. Foto: Jan Roller Proměnu před zraky diváků podstoupila Milada Marvanová. Kadeřník zvolil barvu, která zvýraznila rysy obličeje. Vizážistka použila make up v přirozeném odstínu pleti a světlé stíny, které potlačily nerovnosti očního okolí. Celkovou proměnu dotvořilo oblečení Timeout. Pojďme si povídat... o mládí, radosti a také trochu o smutnění. Protože vždycky něco končí, aby mohlo začít něco nového. Lanškrounský DŽEM v 18 hod. na zámku. Již tradiční pře hlídka veselí, legrácek, ale i umění. Takového zvláštního. Žáci končící nebo skoro končící své studium v ZUŠ hráli a zpívali skladby, které se ve škole většinou neučili. Zpívali, přestože se zpěvu neučili, hráli někdy na zcela jiné nástroje a jiné skladby, než pracně (někdy ochotně a jindy neochotně) za podpory rodičů studovali. Dalo by se však říci, že: co jsem se v ZUŠ nau čil, stačí mi po celý život. Hudba v každém není jen to, co se naučil při hře na nějaký nástroj. Vstřebávání hudby je naprosto komplexní. Naučit se poslou chat, co hraji a jak to mám hrát, znamená naučit se poslouchat celou hudbu. A pak je možné provozovat ji na cokoli, co jsem schopen nějak zvládnout. Proto klavíristé a flétnistky zpívali nebo hráli na jiné nástroje atd. Legrácky provozované na jevišti měly úroveň. Dělali je žáci mající za sebou a tedy i v sobě výbornou hudební průpravu na nějaký nástroj. Třeba jiný. V celém tom veselí byl zakrytý podtext smutku. Někteří si uvědomovali, že vystupují v programu ZUŠ naposledy. Bylo tedy cítit i trochu nostalgie. Ne jen u žáků, ale i u některých rodičů, kteří si uvědomili, že mnoholeté posilo vání jejich dětí při domácích cvičeních a vystoupeních končí. I oni přestávají navštěvovat školu. Možná jednou zase budou v návštěvách školy pokračovat jako babičky a dědečkové se svými vnoučaty. Je to v Lanškrouně docela ob vyklý jev. Takový je život. Něco končí, aby něco nového mohlo začít. Setkání pištců Správně: 1. setkání souborů zobcových flé ten v Lanškrouně. Aby Lanškrounští pištci dnes již známí v mnohých měs tech ČR mohli pozvat jiné soubory, předcházely roky opravdové tradice Dře věné píšťalky, před mnoha lety založené nadšenými učitelkami. Sešly se čtyři soubory v kostele sv.václava. Žáci 3.B ze ZŠ Palackého v Moravské Třebové, Písklata soubor ZUŠ v Lanškrouně, Pištci ze ZUŠ Veveří v Brně a Lanš krounští pištci. Myslím, že jsem je seřadil i podle výkonu. Až na to, že ti Lanš krounští pištci jako by patřili do daleko vyšší kategogorie. Technikou, výrazem i zaujetím, a určitě i odborností vedení. Velmi pěkným zakončením letošního učebního roku Dřevěné píšťalky bylo udělování diplomů a výučních listů malým písklátkům první a druhé skupiny na zámku dne Je moc hezké, když při jejich vystoupení účinkovali také jejich rodiče. Společně hráli a zpívali jako doma při nacvičování písniček. Nedá se ani dost docenit práce učitelek, které vedou děti hrami a pís ničkami k počátkům vnímání a poslouchání hudby, aby se učily tím, že si jen tak hrají a radují se z úspěchů. Zveme vás na KONCERT MATURANTŮ ve středu 22. dubna 2009 v 18 hod. v sále ZUŠ. Taková byla pozvánka na tradiční vystoupení studují cích na ZUŠ v Lanškrouně. Tři studenti, kteří se loučili se školou po mnohale tém studiu. Se školou, kde trávili mnoho času, radosti, a trápení, když něco nešlo. A také času na podiu, kde se naučili nebát se vystoupit před lidmi se svým uměním. Tři studenti před maturitou, která navždy ukončí jejich dětský věk. Šimon Knápek, Jitka Moutelíková, Jan Resler. A musím říci, že toto lou čení prožívali i jejich rodiče. I ti si uvědomili, že jejich mnohaletá snaha jak koli pomáhat dětem při studiu vlastně skončila. Ani oni nebudou dál chodit na školní koncerty s chvěním, jak vystoupení dětí dopadne. A možná už jen zce la vyjímečně přijdou na nějaké koncerty školy. S učitelkami, se kterými byli v častějším styku podle potřeby, se budou setkávat jen zcela náhodně a vzpo mínat, jak to tenkrát bylo. V lepším případě přijdou později jen jako prarodiče. Myslím, že jejich loučení s pedagogy mělo nostalgický přízvuk. Jejich sli bům, že budou dál přicházet na žákovská vystoupení, moc nevěřím. Úmysly jsou hezké, ale život pokračuje. Zase přichází něco nového. Koncert maturantů byl velice pěkný. Zvlášť někteří maturanti ukázali, jak mnoho se stačili naučit. Co důležitého přinesla hudba pro jejich rozvoj osob nosti. Během let, které ve škole prožili, se z nich stali jiní lidé. Z dětského vní mání hudby vyrostli do dospělosti, schopnosti pochopit i ty nejzávažnější skladby a snad trochu i život. Jejich rozvoj pomáhaly ztvárňovat jejich učitelky. Dobré vztahy mezi nimi možná přerostly do přátelství, které někdy zůstává na celý život. To bych všem přál. bj. Honosná tečka na závěr svatební šaty ze salonu Sympatie. Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka v Lanškrouně vyhlašuje zápis žáků pro školní rok 2009 / 2010 PRO OBOR VÝTVARNÝ, TANEČNÍ A HUDEBNÍ Hudební obor nabízí výuku zpěvu a hry na klavír, housle, akordeon, kytaru, cimbál, dechové nástroje (flétna, zobcová flétna, klarinet, lesní roh, trubka, pozoun) a bicí nástroje uzávěrka přihlášek Uzávěrka přihlášek pro taneční a výtvarný obor K talentové zkoušce budou uchazeči pozváni na základě podané přihlášky (termíny přijímacích zkoušek 14., 15., 28. a ). Přesný termín talentové zkoušky bude zájemcům včas oznámen. Přihlášky je možné vyzvednout v kanceláři v ZUŠ J. Pravečka Lanškroun, nám. A. Jiráska 3, též je možné si přihlášku stáhnout na Bližší informace: tel , e mail:

19 LL 9 / 2009 KULTURA STRANA 19 Úspěchy žáků ZUŠ Jindřicha Pravečka Máme za sebou ústřední kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje a bicí nástroje. Do Vysokého Mýta, kde se soutěž konala, se sjelo 351 soutěžících z celé republiky. Lanškrounskou ZUŠ reprezentovali tři žáci a přivezli si tato ocenění: Jan Klimoš soutěžil ve hře na klarinet v VIII. věk. kategorii a získal 3. cenu. Markéta Andělová soutěžila v V. kategorii ve hře na zobcovou flétnu a získala 2. ce nu. Třetí soutěžící byla Monika Reslerová, v VII. kategorii ve hře na zobco vou flétnu získala 1. cenu. V sobotu 25. dubna proběhl další ročník Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky O novopacký achát. Lanškrounskou ZUŠ reprezen tovala ve 4. kategorii Martina Bártová ze třídy učitelky Veroniky Sejkorové. Za klavírního doprovodu učitelky Pavly Šefrnové ve velké konkurenci získala Martina Bártová krásnou 3. cenu. Další dobrou zprávu jsem dostala v pátek 1. května po vyhlášení výsledků ústředního kola soutěže základních uměleckých škol ve hře na cimbál v Ky jově. Náš žák Roman Berishvili ze třídy učitelky Vjačeslavy Lohvinové získal ve své věkové kategorii za svou hru na cimbál 3. cenu. Také výtvarníci se mohou pochlubit dalším oceněním, a to z krajského kola výtvarné soutěže Mládí v pohybuů, kde žáci ze třídy paní učitelky Evy Hrubešové získaly tato ocenění: Monika Dao (10 let) 1. místo a Karolína Kolomá (9 let) 2. místo. Blahopřeji k tak krásným výsledkům, z kterých mají radost jejich učitelé, rodiče a všichni, kteří jim drželi palce. Děkuji za reprezentaci lanškrounské ZUŠ J. Pravečka a města Lanškroun. Marta Obrová, ředitelka školy OSOBITÉ, SVÉRÁZNÉ A VTIPNÉ Přesně tak to na pódiu 17. dubna o půl osmé večer v sále lanškrounské ho zámku vypadalo. Do města totiž zavítal divadelní soubor z Kostelce nad Orlicí Černí šviháci. Jistý kostelecký dramatik napsal pod pseudonymem Josef Klobouček zhruba šest divadelních her. Jejich ú prav do hratelné verze a divadelního provedení se ujal režisér Černých švi háků Josef Tejkl. Vznikla tak ins cenace s osobitým humorem nazvaná Svět podle Kloboučka. Hlavním hrdinou zahrané hry byl bezdomovec Alois, který při shánění jídla a místa k noclehu zažívá vtipné životní situace. Potom ho však pot kává štěstí v podobě výhry jednoho milionu. Vyzkouší si život v blaho bytu, ale zjišťuje, že to není nic pro něho. Vrací se tedy zpět ke své popel nici. A je rád, že je zase doma. V průběhu divadelního předsta vení několikrát vstupuje do děje muž v klobouku alias Josef Klobouček a krátce komentuje děj. Slovník hrdinů zahrnoval mnohdy i sprostá slova a děj zase choulostivější scény. Nijak to však neubíralo na kva litě představení. Téměř zaplněný sál to také náležitě ocenil smíchem a zá věrečným potleskem. Černí šviháci přijeli do Lanškrouna i přesto, že je 4. dubna 2009 zasáhla tragédie zemřel režisér Josef Tejkl. Na jevišti však nebyl smutek členů souboru nikterak znát. Představení bylo zahráno osobitě, svérázně a vtip ně. Zkrátka tak, jak má správné di vadlo vypadat. V. Hegrová Foto: Lada Sitová JAZZ A LITTLE OTHERWISE LANŠKROUN Vážení hudební přátelé, tradičně se vracím v krátkosti k 9. ročníku JAZZ A LITTLE OTHERWISE Lanškroun, který proběhl na lanškrounském zámku Již z názvu festivalu je patrné, že jsem úmyslně dramaturgii festi valu postavil na soudobých a nových hudebních trendech, které se pohybují o kolo jazzové tématiky. Letošní ročník také poprvé zaregistroval v rytmice i beat box. Vzhledem k novým technickým možnostem propojují novátoři jazzová témata s jinými žánry a tím vznikají nové moderní směry. O tom nás letos pře svědčili všichni účinkují, vesměs absolventi uměleckých škol. Přitom jde mnoh dy o kapely, které nedostanou šanci si zahrát díky silně komerčnímu prostředí v naší republice, pře stože jejich výkon je obdivuhodný. Mys lím si, že tento ročník opět splnil očekávání. Přestože festival končil po půlnoci, mu sím pochválit publi kum, které vydrželo až do samotného finále. Nemohu opome nout profesionální zvuk Miloše Fišera a vtipné moderování stálice festivalu šéfredaktora Orlického deníku Karla Pokorného. Na závěr bych chtěl především poděkovat městu Lanškroun za finanční pomoc, kulturnímu centru za spolupráci a stálým sponzorům, kterých si velmi vážím, že v době ekonomické krize našli finanční prostředky pro sponzorování tohoto projektu. Dále děkuji Pardubickému kraji za grant, Nadaci OSA za finanční podporu a Českému rozhlasu za mediální podporu. Děkuji také p. Brýdlovi za aktualizaci stránek festivalu jazz.lanskrounsko.cz. Články s fotografiemi najdete např. na lanskroun.cz, Co si jiného přát? Nashledanou na jubilejním 10. ročníku JAZZ A LITTLE OTHERWISE Ilja Michalec, dramaturg festivalu, foto: KK Takový nářez lanškrounské křídlo ještě nezažilo Od roku 2001 se u nás pravi delně ke konci dubna koná hudební večer s názvem Jazz a Little Other wise. Nejinak to bylo i letos, kdy Ilja Michalec již po deváté pozval na místní pódium hudebníky. V sále lanškrounského zámku se vystřídalo 5 kapel, které publiku předvedly někdy opravdu netra diční hudbu. Jako první se představila čtyř členná partička, která diváky za ujala vynikajícím vokálním podá ním Kristínky Šimegové. Byla to jediná kapela bez bubeníka, kte rého však nahradil beatbox. MA KO MAKO nasadila vysokou laťku dalšímu uskupení říkajícímu si LESNÍ ZVĚŘ. Čtveřice hudebníků, která do svého vystoupení zasadila smyčky živých nástrojů, předvedla fúzi drum n bassu s jazzem. Ty, kteří se více zaposlouchali do jejich psychedelických melodií, probrala formace GRIMASA ČÁPA. Předvedla nám jazzfunky kombinovaný s popem. I když kapela vznikla teprve roku 2008, bylo vidět, že všichni členové kapely mají za sebou hudební minulost. Jen zpěvačky mohly více rozvířit atmosféru publika. Musím ovšem ocenit jejich odvahu tancovat bosé na zámeckém pódiu, na kterém je vystřídala už předposlední formace SATO SAN TO. Spojení trub ky, bicích a notebooku bylo na jazzovém festivalu poněkud nečekané. Elektro nická hudba si i přes první rozpaky našla k některým posluchačům cestu, vždyť zkušenost trumpetisty Oskara Töröka musí ocenit každý jazzový fa noušek. I jeho jediný parťák na pódiu Tom Herian si své bicí vyloženě užíval jen škoda, že už neměl třetí ruku, aby si lépe vyhrál se zvukem elektroniky. Vyvrcholením večera pak bylo vystoupení legendárního MILAN SVOBODA QUARTETU. Všichni muzikanti byli jedním slovem vynikající, ale klavírista Svoboda překonal všechny. Jak poznamenal můj kamarád při odchodu ze sálu, takový nářez lanškrounské křídlo ještě nezažilo. Děkuji, že něco takového můžeme slyšet v Lanškrouně! Martin Špinler, foto: Zdeňka Sitová

20 STRANA 20 PŘEČTĚTE SI LL 9 / 2009 POZVÁNKA na společný koncert uměleckých škol Dne 19. května 2009 v hodin se v sále lanškrounského zámku usku teční již v desátý společný koncert žáků partnerských uměleckých škol. Tentokrát bude lanškrounská Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka hostitelem žáků a učitelů z polského Dzierzoniowa. Minulý týden byli naši žáci hosty a účastníky společného koncertu, který organizovala naše partnerská škola Państwowa Szkola Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierzo niowie k výročí naší pětileté spolupráce. Celý den, který jsme strávili s našimi polskými přáteli, byl pro pedagogy i naše žáky velice zajímavý a určitě přispěl k hlubšímu poznání kultury a his torie města, s kterým má i naše město dlouhodobě uzavřené partnerství. Pod večerní společný koncert v zaplněném sále kina ocenili posluchači dlouhotr vajícím potleskem. Touto cestou chci poděkovat všem účastníkům koncertního zájezdu za vzornou reprezentaci, ale také Městu Lanškroun a Sdružení rodičů při ZUŠ, kteří finančně podporují partnerskou spolupráci naši školy. Budeme rádi, když přijdete podpořit náš další česko polský společný koncert. Marta Obrová, ředitelka školy Vernisáž a výstava koláží AKVAREL SLOTY poeticko hudební podvečer v městské knihovně Máte rádi výtvarné umění, básně a hudbu všeho druhu? Zajímá vás mu zikoterapie, poetoterapie a arteterapie? Přijďte v pátek 22. května od 19 ho din na poeticko hudební podvečer do čítárny Městské knihovny Lanškroun na vystoupení Pavla Svobody doprovázené jeho ženou a dcerou. Pavel Svoboda básník, povoláním speciální pedagog. Od září 2004 vyučuje poetoterapii a muzikoterapii na UP v Olomouci. Narozen v Jihlavě, nyní žije ve Šternberku. Vítěz mnohých literárních soutěží (pod. ženským pseudo nymem např. vyhrál prestižní Šrámkovu Sobotku, pod svým jménem Literární Rychnov atd.). Je protagonistou tzv. Opravdové poesie se s (viz příspěvek Manifest opravdové poesie v časopise Tvar 2003/04), publikoval kromě Tvaru (2004/04) i v časopisu Sluníčko a v regionálním tisku. Kromě toho často pre zentuje svoji poesii při různých významných i nevýznamných příležitostech (Poděbradské dny poezie 2003, Olomoucký festival básníků 2003 atd.). Stal se rovněž finalistou celostátního Slam Poetry v Brně v roce Vydal u čebnici Poetoterapie a 4 básnické sbírky v samizdatu pro okruh svých přátel. Olga Svobodová žena básníkova, výtvarnice, pedagožka, výrazná osobnost na poli básnických koláží. Připravila si pro vystoupení v Lanškrouně vernisáž Akvarel sloty. Má za sebou řadu výstav (poslední ve Šternberku) kolá ží a miniaturních akvarelů (Výstava se zubními zrcátky Litovel, 2009). Kateřina Flassigová dcera básníkova, studentka lanškrounského gymnázia, milovnice hudby a knih. Svým uměním hry na altovou flétnu podmalovává básníkovu kytaru, kantelu a verše a doplňuje tak úspěšně vystavované koláže. Všichni tři zmiňovaní umělci jsou rovněž tvůrci projektu iiiland Oživlého modelářství (www.iiiland.cz), který rovněž obsahuje arteterapeutické prvky. Blíží se jubilejní 20. ročník MHF Letohrad Stalo se již tradicí, že začátek června patří v Letohradě a okolí Mezinárod nímu hudebnímu festivalu. Letošní jubilejní 20. ročník nabízí celkem 7 koncertů a je pořádán pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka. Hlavním lákadlem jistě bude především provedení opery Prodaná nevěsta od B. Smetany, které se uskuteční v sobotu 6. června od 20 hodin na zámecké terase v Letohradě. Představí se sólisté, sbor a orchestr Divadla F. X. Šaldy z Liberce. Provedení bude ozvučeno, opět bude zastřešeno pódium, které však bude oproti loňsku umístěno bočně k zámku a umožní tak divákům kvalitnější zážitek. Vstupenky na toto operní galapředstavení jsou v prodeji od 1. května v Informačním centru na Václavském náměstí v Letohradě (tel.: , e mail: Prodej vstupenek na ostatní koncerty bude vždy až 45 min. před zahájením přímo na místě jednotlivých koncertů. Z dalších zajímavých koncertů je třeba upozornit na koncert slovenského Dua Cordefiato (flétna a kytara) a nizozemského varhaníka Roba Waltmanse (pátek ve 20 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie v Letohradě Orlici), komorní koncert sopranistky Gabriely Eibenové a varhaníka Adama Viktory v neděli v 15 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Jablonném n/o. Stejný den večer (7. 6. v 19 hod.) vystoupí v kostele sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči vynikající Kocianovo kvarteto a belgický flétnista Hans Georg Reinertz. Tento belgický umělec se pak další den tedy v pondělí 8. června představí v 19 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba v Lukavici jako sólový varhaník. Na další červnový víkend jsou pak připraveny další dva festivalové koncerty. V sobotu ve 20 hod. vystoupí v evangelickém kostele v Horní Čermné vynikající francouzský varhaník Olivier Deheister a jubilejní festival bude zakončen v neděli 14. června v 15 hodin koncertem nazvaným Setkání žánrů. Na tomto zajímavém koncertě se představí folkové Duo Ťuk a Komorní or chestr Univerzity Hradec Králové. Zajímavý repertoár koncertu bude navíc doplněn střídáním prostoru koncert začne v kostele sv. Václava v Letohradě a na svoji druhou polovinu se přesune na letohradské zámecké nádvoří. Jubilejní 20. ročník prestižního hudebního festivalu nabízí mnoho hudebních lahůdek. Proto si nenechte letošní ročník letohradského MHF rozhodně ujít! Bližší informace naleznete na František Vaníček Historie a současnost v činnosti Klubu filatelistů v Lanškrouně Klub filatelistů v Lanškrouně byl založen brzy po 2. světové válce. Přesné da tum bohužel zatím neznáme, protože většina zakládajících členů již není mezi námi. Počátky činnosti se odehrávaly v technickém kabinetu Společenského domu, na radnici, v č.p.10 na náměstí a také v kavárně lanškrounské Besedy. Již v roce 1962 byla naším klubem uskutečněna velká propagační výstava v prostorách lanškrounského zámku a měli na ní podíl téměř všichni tehdejší členové. Tato výstava se uskutečnila v roce konání Světové filatelistické vý stavy PRAHA Další světové výstavy v Praze se odehrávaly v letech 1968, 1978,1988,1998 a 2008, vždy u příležitosti výročí vydání 1. československé známky v roce Staly se slavnými svátky nejen našich filatelistů, nýbrž i filatelistů z celého světa. V poslední době se někteří členové klubu zúčastnili svými exponáty například výstavy k 170. výročí založení pošty v Lanškrouně, dále výstavy o sběratelství a podobně. V této činnosti nejvíce vyniká pan Karel Uhlíř starší. Členy našeho klubu jsou občané nejen z Lanškrouna, ale i z okolí. Sbírání známek filatelie bývá běh na dlouhou trať a pouštějí se do ní lidé, kteří mají kladný vztah ke sběratelství jako takovému a dále: k umění, protože každá známka je malým uměleckým dílem, k historii, protože známky bývají vydávány k různým výročím událostí, k mnoha rozmanitým oborům, protože existuje bezpočet námětů ve filatelii, od květin přes lokomotivy až po kosmické lety. Přestože dnes už není sbírání známek hlavně mezi mladými lidmi tak rozší řeným koníčkem, jako tomu bylo v předchozích generacích, rozhodně neztrácí na významu ani v době počítačových her, internetu, televize a mnoha dalších možností využití volného času. Filatelie přináší poznání a rozšiřuje obzory. Nynější činnost klubu filatelie v Lanškrouně spočívá hlavně v klubových schůzkách, které se konají každou sudou neděli v měsíci, od 9.00 dopoledne v domě Piano. Při těchto schůzkách dochází k odběru nových známek vydá vaných Českou a Slovenskou poštou, k výměně zkušeností, nákupu známek z výběrů od jiných klubů nebo sběratelů a také přípravě některých akcí. Klub vlastní specializované katalogy známek celého světa a někteří jeho členové jsou schopni a ochotni pomoci radou a svými zkušenostmi komukoliv, kdo o to projeví zájem. V současné době má náš klub okolo 50 členů a velice rádi mezi sebou přivítáme nové zájemce o zoubkované poklady. Kontakt: pan Václav Klement, tel.: , Písničkář Slávek Janoušek zahraje v nově otevřeném Lesním klubu v Letohradě Ve čtvrtek 21. května od hodin zahraje v Lesním klubu u ohně své písně známý písničkář Slávek Janoušek v doprovodu Luboše Vondráka. Lesní klub otevírají pracovníci letohradské organizace DIVADLO a zájemci o ne komerční kulturu ho najdou v myslivecké chatě v Bažantnici na okraji Letohradu. Po koncertu v 21 hodin bude následovat ochutnávka moravských vín ze sklepa vinohradníka Rudolfa Židka z Pálavy.Na ochutnávku je nutné se objednat telefonicky na čísle , protože počet míst je omezen. Lesní klub bude v provozu několikrát během léta. Diváci se mohou těšit na divadelní pořad Hoši od Bobří řeky, který se uskuteční na počest Jaroslava Foglara v pátek 12. června od 19 hodin. V recitálu vystoupí herec Alfréd Strejček a kytarista Štěpán Rak. Potom v září u ohně zájemci uslyší písně pá nů Ježka, Voskovce a Wericha. V Lesním klubu se budou dobře cítit návštěv níci, kteří mají rádi přírodu a setkávání u ohně pod širým nebem. Klub v Le tohradě chybí, proto jsme ho založili v letohradském pralese a rozechvěle sle dujeme, jak se mu bude dařit, vysvětluje ředitel DIVADLA Tomáš Langr. Lenka Ševčíková ZUŠ Petra Ebena slaví 30. narozeniny a zve všechny bývalé i současné žáky a nejširší veřejnost Letos v září uplyne už 30 let od vzniku samostatné umělecké školy v Žamberku tehdy pod názvem lidová škola umění. K připomenutí tohoto výročí, k zastavení a k setkání s bývalými žáky bude škola pořádat několik akcí, už dnes však chceme informovat o té nejdůležitější: V sobotu 13. června 2009 budou k zažití a shlédnutí celodenní aktivity v tomto časovém sledu: otevřená aktivní škola pro všechny určená bývalým i současným žákům, jejich rodičům i veřejnosti s možností zapojit se do různých činností v různých třídách a oborech otevřená pro vzpomínky a setkání bývalých žáků a učitelů školy malý koncert v sále školy velký koncert všech souborů a orchestrů současné školy na pódiu na náměstí spolu s muzikanty vystoupí i tanečníci vystoupení dramatického oboru s loutkovým divadlem na náměstí pod lípou V průběhu happening výtvarného oboru pro všechny Už dnes zveme zejména všechny bývalé žáky a jejich partnery a děti. Prosíme všechny rodiče bývalých žáků, na něž nemáme spojení, aby je o tomto termínu a možnosti informovali. Občerstvení, suvenýry a zábava zajištěny.

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Havlík, Hruška, Jurička, Kruliš, Kunt, ing. Louda,

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/13396/2014/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Místo a čas

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : sál restaurace C Dolní

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Lanškroun Datum jednání : 3.12.2012

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Příloha č. 7 usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Závazné zásady města Stříbra PRO PŘEVOD NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 9788/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně 20. března 2015 Zápis

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/12132/2010/PBr Přítomni: 8, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více