TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce DAŇOVÉ SYSTÉMY VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION Petra Trubačová 2013/2014

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Daňové systémy ve vybraných zemích Evropské unie zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Brně, 20. března Petra Trubačová 2

3 Ráda bych využila tento prostor pro poděkování své vedoucí diplomové práce paní JUDr. Ivaně Pařízkové, Ph. D. za odborné vedení, věcné připomínky a veškerou pomoc při psaní diplomové práce. Mé poděkování patří rovněž mé rodině za nejen finanční, ale hlavně morální pomoc během celého magisterského studia. 3

4 ABSTRAKT Diplomová práce nabízí exkurz do problematiky daňových systémů tří zemí, které jsou členy Evropské unie, a to Dánského království, Litevské republiky a Lucemburského velkovévodství. Tři kapitoly této práce tak představí každou z těchto zemí z politického a ekonomického hlediska a následně pak popíší již jednotlivé daně, příp. příspěvky či poplatky, které tvoří samotné daňové systémy. Poslední čtvrtá kapitola je pak věnována praktickému srovnání daně z příjmu fyzických osob mezi zvolenými zeměmi a Českou republikou, přičemž na tomto příkladu poukazuje na výhody a nevýhody jednotlivých daňových systémů a taktéž na důsledky s tím spojené. KLÍČOVÁ SLOVA daňový systém, zdanění, Dánsko, Litva, Lucembursko, Česká republika, daň, příspěvek 4

5 ABSTRACT This Master thesis offers an excursion into the issue of the tax systems of the three countries that are members of the European Union - the Kingdom of Denmark, the Republic of Lithuania and the Grand Duchy of Luxembourg. Three chapters of this work introduce each of these countries in political and economic terms, and then describe their individual taxes, which form their tax systems themself. The fourth chapter is devoted to practical comparison of the personal income tax among the selected countries and the Czech Republic, highlighting the advantages and disadvantages of respective tax systems. KEY WORDS tax system, taxation, Denmark, Lithuania, Luxembourg, The Czech Republic, tax, contribution 5

6 OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 8 ÚVOD DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ Daňový systém Dánska Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmu právnických osob Majetkové daně Daň z přidané hodnoty Spotřební daň Zelené daně Registrační daň pro vozidla LITEVSKÁ REPUBLIKA Daňový systém Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z nemovitostí Pozemková daň Daň z přidané hodnoty Spotřební daň Poplatek za státní přírodní zdroje a ekologický poplatek Poplatek za používání silnic a dálnic LUCEMBURSKÉ VÉLKOVÉVODSTVÍ Daňový systém Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob Sociální pojištění

7 Majetkové daně Daň z přidané hodnoty Spotřební daň SROVNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB MEZI DÁNSKEM, LITVOU, LUCEMBURSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE

8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK HDP hrubý domácí produkt ČR Česká republika EU Evropská unie CZK Česká koruna LTL Litevský litas DKK Dánská koruna USD Americký dolar EUR Euro EEA Evropský hospodářský prostor, angl.. European Economic Area 8

9 ÚVOD Největší přírodní krásou krajiny je nízká daňová sazba. - Ava Gardner Daně a daňové systémy jsou běžnou součástí života každého jednotlivce a v souvislosti s volným pohybem zboží, služeb a osob v rámci Evropské unie se nejen jednotlivcům, ale i společnostem, nabízí možnost zhodnotit a vybrat zemi, která jim přinese nejlepší poměr mezi výší daňové sazby a úrovní služeb zemí poskytovaných. Ne nutně však vysoká sazba daně sebou nese vysokou životní úroveň, což platí i naopak. Daňových systém se liší stát od státu a na světě je jich bezmála stejný počet jako jednotlivých zemí, přičemž jak je již z názvu diplomové práce částečně patrné, zúžila jsem výběr pouze na členy Evropské unie, a to konkrétně na Dánské království, Litevskou republiku a Lucemburské velkovévodství. Aspekty, které mne vedly k volbě těchto zemí, byly hlavně obecné informace o místním daňovém zatížení, ekonomické úrovni a státním zřízení, které jsem získala z veřejně dostupných zdrojů, kdy Dánsko je známo svou vysokou životní úrovní, avšak i vysokým zdaněním. Litva i přes její komunistickou minulost zaznamenává významný růst ekonomiky a životní úrovně a v mnohém předčila ostatní státy bývalého Sovětského svazu. A Lucembursko, které je často označováno jako daňový ráj, bylo pro můj výběr zajímavé hlavně netradičním spojením nízkého daňového zatížení a vysoké životní úrovně, kterou tento západoevropský stát nabízí. Daně jsou velmi diskutovaným tématem v každé moderní demokratické zemi, proto nabízené srovnání je vždy aktuální, s tím, že čím větší má jedinec možnost výběru, tím více oceňuje možnost srovnání. Cílem mé diplomové práce je obecná charakteristika zvolené výseče mezinárodního finančního práva a vymezení základních pojmů, objektivní srovnání těchto tří daňových systémů a případné poukázaní na jejich výhody či nevýhody. Úkolem diplomové práce je podrobit kritické analýze jednotlivé daňové systémy a na příkladu výpočtu daně z příjmu fyzických osob dojít k závěru, který ze zvolených daňových systémů lze považovat za nejvhodnější. Z těchto důvodů jsem uchopila hypotézu následovně: V rámci Evropské unie se setkáváme s různými daňovými systémy, přičemž hlavní rozdíly spočívají převážně v sazbách jednotlivých 9

10 daní. I přes tuto odlišnou výši zdanění osob nedochází k výraznému negativnímu ovlivnění růstu ekonomik členských států Evropské unie. Práce nejprve nastíní základní politické a hospodářské informace o jednotlivých zemích a následně popíše jednotlivé daňové systémy (1.kapitola: Dánské království, 2. kapitola: Litevská republika a 3. kapitola: Lucemburské velkovévodství). Nakonec na příkladu srovnání daně z příjmu fyzických osob nabídne srovnání jednotlivých daňových systémů zvolených zemí mezi sebou a s Českou republikou (4. kapitola: Srovnání daně z příjmu fyzických osob mezi Dánskem, Litvou, Lucemburskem a Českozu republikou). Závěr práce bude mým hodnotícím stanoviskem na dané téma. Při psaní diplomové práce jsem použila metody analýzy, syntézy, dedukce a indukce, stejně tak byla využita metoda komparace, a to především v kapitole, která se věnuje srovnání daně z příjmu fyzických osob vybraných daňových systému s Českou republikou. Použité zdroje, byly interpretovány pomocí jazykového, teleologického a systematického výkladu. Vzhledem k rozsahu diplomové práce je praktická část věnována pouze srovnání daně z příjmu fyzických osob. 10

11 1. DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ Dánsko patří mezi nejvyspělejší země západní Evropy. Tohle označení si zasloužilo mimo jiné díky vzkvétajícímu tržnímu hospodářství a vysokému daňovému zatížení, kdy jednotlivé daně tvoří víc jak 80% příjmů dánské státní pokladny. Díky modernímu tržnímu hospodářství, technicky vyspělému zemědělství, a s tím související vysokou životní úrovní, pevnou měnou i značnou závislostí na obchodu se zahraničím, si Dánsko právem zaslouží zařazení mezi velmi vyspělé skandinávské země, ačkoliv na Skandinávském poloostrově neleží. Rozprostírá se na Jutském poloostrově, dvou velkých a stovkách menších ostrovů. Dánsko utváří spolu s Faerskými ostrovy a Grónskem státní celek Dánské království. 1 Většina obyvatelstva se však koncentruje v Kodaňské metropoli, která je hlavním městem. 2 V Dánsku žije obyvatel, z toho pouze přistěhovalců. 3 Podle indexu kvality života je Dánsko uváděno celosvětově na 8. místě 4 a podle indexu spokojenosti je dokonce na 1. místě ve světě. 5 Dánsko je konstituční monarchií s mnohaletou tradicí parlamentní demokracie a v roce 1973 vstoupilo do Evropské unie. Hlavou státu je od roku 1972 Její královské Veličenstvo Margrethe Alexandrina Thorkildur Ingrid. Kompetence panovnice jsou upraveny Ústavou Dánska. Jakožto hlava státu má hlavně reprezentační funkci, mimo to stvrzuje jmenování nebo odvolání či odstoupení předsedy vlády a členů vlády a schvaluje zákonné akty. Dánský parlament se čtyřletým volebním obdobím je jednokomorový a má 179 poslanců za vlastní Dánsko a po dvou za Grónsko a Faerské ostrovy. Poslední všeobecné volby do dánského parlamentu proběhly 15. září Vítězem voleb se stala Liberální strana Venstre, přičemž většinu v parlamentu však získala levicová opozice, která utvořila menšinovou vládní koalici složenou ze Sociální demokracie, Socialistické lidové strany a sociálně-liberální strany Radikale Venstre. 6 1 SCHERPING, Jan. Dánsko. 4. vyd. Praha: Jan Vašut, 2013, s Facts and statistics [online]. Denmark: The official website of Denmark, 2014 [cit ]. 3 LARSEN, Dorthe. Population and population projections. Statistics Denmark [online]. dst.dk, 2014 [cit ]. 4 Denmark [online]. OECD: Better Life Index, 2013 [cit ]. 5 HELLIWELL, John; LAYARD, Richard; SACHS, Jeffrey. World Happiness Report. Columbia University s Earth Institute [online]. 2013, s. 7 [cit ]. 6 Vnitropolitická charakteristika [online]. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2012 [cit ]. 11

12 V globální konkurenceschopnosti je Dánsko na 15. místě v celém světě, ve srovnání s Českou republikou, která je na 46. Místě, je to velmi dobré umístění, před ním z evropských zemí je jen Finsko, Německo, Švédsko, Nizozemí a Velká Británie. I Světová banka postavila Dánsko dokonce na 1. místo z evropských zemí v nejlepších podmínkách pro podnikání, přičemž Dánsko obhájilo svou pozici z roku V roce 2012 se však ekonomický růst Dánska vlivem hospodářské krize významně zpomalil. 8 Hrubý domácí produkt na obyvatele je v Dánsku ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa velmi vysoký. Jeho poslední zveřejněná výše činí ,- USD/os, což je o 25% nad průměrem v rámci Evropské unie. Z členských zemí dosahuje vyšší úrovně pouze Lucembursko, Nizozemí, Rakousko, Irsko a Švédsko. Průmyslová výroba se podílí na tvorbě HDP cca 22,3 %. Nosnými obory jsou tradičně výroba potravin, výroba léků a farmaceutik, výroba vyspělé zdravotní techniky, elektrotechnický průmysl (větrné elektrárny), výroba plastů, zpracování barevných kovů i oceli a nábytkářský průmysl, který má ve světě věhlas zejména díky originálnímu designu. Stavebnictví se podílí na celkovém HDP cca 6 %. Zemědělství, vč. lesnictví a rybolovu, se podílí na celkovém HDP cca 1,3 %. Dánská zemědělská výroba je tradičně známa svou efektivností a kvalitou. Prvovýroba a zpracovatelský průmysl jsou specializovány zejména na mléčné výrobky, vepřové maso a rybí konzervy. Okolo 70 % produkce potravin a ryb se vyváží (hlavním teritoriem je V. Británie a Německo) a vývoz těchto výrobků stále představuje více než 16 % celkového dánského exportu. Služby jsou v Dánsku na velmi vysoké úrovni a jejich podíl na tvorbě HDP činí cca 76,4%. Mezi nejvýznamnější oblasti patří finanční a obchodní aktivity, dále veřejné a osobní služby, velkoobchod, hotely a restaurace. Pokud jde o produkci energie, Dánsko se zřeklo používání jaderných zdrojů a k výrobě tepla a elektrické energie využívá ropné produkty, zemní plyn, dovážené uhlí, biomasu a obnovitelné zdroje, zejména vítr. Pevná paliva, ropa a zemní plyn se na celkové dodávce energie podílí zhruba 83 %, obnovitelné a geotermální zdroje zhruba 17 %. Dánsko je dlouhodobě energeticky nezávislé a je čistým vývozcem energie. Do roku 2050 chce Dánsko být energeticky nezávislé na fosilních palivech. 9 7 Economy rankings [online]. International Finance Coprporation: Doing business, 2014 [cit ]. 8 Ekonomická charakteristika země [online]. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2012 [cit ]. 9 Tamtéž. 12

13 Do měnové unie Dánsko zatím nevstoupilo, proto zůstává dánská koruna jako oficiální platidlo. Daňový systém Dánska přiláká pozornost podobně jako ostatní Skandinávské země svou vysokou daňovou kvótou, která se po dobu vývoje daňového systému rapidně zvyšovala a v posledních letech se pohybuje okolo 50 %. Dnešní podoba tohoto daňového systému je výsledkem více jak sto let trvajícího zajímavého vývoje. Nejvyšší zásluhu na jeho dnešní podobě mají hlavně daňové reformy z posledních let minulého století. 10 Podle údajů Dánského statistického úřadu za 1. čtvrtletí 2013 žije v Dánsku 910 krajanů českého a 161 československého původu Daňový systém Dánska Daňový systém Dánska prošel významným vývojem během posledních několika desítek let. Daně jsou nejvýznamnějším příjmem státu a od jejich výše se odvíjí i celková úroveň života ve státě 12. Daňový systém Dánska stojí na těchto zásadách: 13 každý musí mít možnost získat pomoc v situacích, jako je nezaměstnanost nebo nemoc ze státního rozpočtu všechny děti musí chodit do školy a mít možnost dokončit vzdělání, k čemuž stát poskytne dostatečné finanční prostředky všichni občané musí mít přístup k informacím a pokynům (např. z knihoven a médií). Přičemž neméně důležitou stránkou je i důsledná daňová kontrola, která zamezuje zneužívání daňového systému. Z vývoje daňového systému lze vytknout následující nejvýznamnějšími daňové události. Od roku 1903 je v Dánsku odváděna daň z příjmů fyzických osob a majetková daň pro občany a firmy. V roce 1922 prošel daňový systém významnou modernizací související s rozvojem právnických osob a výsledkem pak bylo zavedení v roce 1960 daně z příjmu společností. Pro zdanění příjmu fyzických osob, byl významný milník rok 1969, kdy se zavedlo zdanění u zdroje, což znamenalo, že zaměstnavatel uhradil daň za 10 DYŠKANT, Jan. Daňový systém Dánska [online]. Praha, 2012 [cit ]. 11 Krajanské spolky a Češi v zahraničí [online]. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2012 [cit ]. 12 DYŠKANT, 2012, op. cit. 13 Taxation in Denmark [online]. SKAT: Individuals Coming to Denmark, 2014 [cit ]. 13

14 zaměstnance přímo správci daně a samotný příjem zaměstnance tak ponížil o částku odpovídající samotné dani, čímž se předcházelo daňovým únikům. Během devadesátých let se zavedla většina dnes známých daní, jako je přípěvek na trh práce či daň z hodnoty majetku. 14 Rok 2012 přinesl významnou reformu celého dánského daňového systému, která se dotkla komplexně všech daní, s postupným zavádění v letech 2013 až Významně by se měla snížit hlavně daň z příjmu fyzických osob, která povede ke zvýšení zájmu o práci v zemi. 15 Daňová zátěž v Dánsku rostla nepřetržitě v letech 1930 až 1988, kdy z 12 % HDP dosáhla maximální úrovně 50,4 % HDP. Dnes má Dánsko, hned po Švédsku, druhé nejvyšší zdanění, a to cca 48 % HDP. 16 Následující tabulka zobrazuje procentuální účast daní na tvorbě HDP Dánska v letech Skupina daní Daň z příjmů 31,2 29,9 29, Daně ze zboží a služeb Daň z prům. pracovníka Celkové daňové příjmy Tabulka č. 1: Přehled procentuální účasti jednotlivých skupin daní na HDP Dánska v letech Daňový systém patří k nejsložitějším na světě. Základními druhy daní jsou daň z přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických a právnických osob, spotřební daně, dále pak má Dánsko spoustu speciálních daní jako ekologická daně na ochranu životního 14 DYŠKANT, 2012, op. cit. 15 Skattereform 2012 [online]. Skatteministeriet, 2012 [cit ]. 16 Denmark and Sweden have highest taxes [online]. Euobserver, 2013 [cit ]. 17 Tabulka č. 1 byla inspirována tabulkou a informacemi uvedenými v Country statistical profile: Denmark [online]. OECD ilibrary, 2012 [cit ]. 14

15 prostředí, registrační daň na automobily, daň z majetku osob či církevní daň, přičemž se daňový systém podstatně liší u fyzické osoby a pro právnické osoby. 18 Obecně lze daně rozdělit do dvou základních skupin, podle vlivu na majetek a důchod poplatníka na daně přímé a daně nepřímé. Základní skupiny se dále člení na jednotlivé podskupiny daní se společným znakem. Přímé daně se dělí na daně z příjmů a daně majetkové. Do nepřímých daní se pak řadí daň z přidané hodnoty, spotřební daně, enviromentální daně a registrační daň pro vozidla. Každá podskupina zahrnuje již konkrétní daně. 19 Výčet daní spadajících do jednotlivých podskupin je uveden v následující tabulce č. 2. Skupina Podskupina Jednotlivé daně Přímé daně Daň z příjmu fyzických osob Státní daň, Krajské a místní daně, Příspěvek na zdravotní pojištění, Církevní daň, Příspěvek do dodatečného penzijního fondu pracovního trhu, Příspěvek na trh práce Daň z příjmu právnických osob Majetkové daně Daň z hodnoty nemovitosti, Daň z nemovitosti, Dědická a darovací daň, Daň z převodu nemovitosti Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty Spotřební daň Zelené daně Registrační daň pro vozidla Tabulka č. 2: Seznam skupin a podskupin daní daňového systému Dánska DYŠKANT, 2012, op. cit. 19 Different types of tax. SKAT: Individuals Coming to Denmark [online]. SKAT, 2014 [cit ]. 20 Tabulka č. 2 byla inspirována tabulkou a informacemi uvedenými v DYŠKANT, 2012, op. cit. 15

16 Přímé daně jsou v Dánsku děleny na tzv. A-Daň, která je odečtena přímo u zdroje, tj. přímo z příjmu osoby, a ve formě zálohy na daň poukázána zdrojem na účet správce daně. Na konci zdaňovacího období, pak dojde k výpočtu skutečné daně a případný přeplatek na dani je daňovému subjektu vrácen. Oproti tomu tzv. B-Daň tu hradí osoby přímo na účet správce daně formou jednorázové platby, přičemž skutečná výše daně je vypočtena před jejím uhrazením Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob zahrnuje celé množství daní - státní daň jako základní daň, daň krajská a místní, daň církevní, příspěvek do dodatečného penzijního fondu pracovního trhu a příspěvek na zdravotní pojištění. 22 Dani z příjmu fyzických osob podléhají příjmy osob s trvalým bydlištěm na území Dánska. V případě, že osoba má trvalé bydliště v Dánsku, ale ve skutečnosti pracuje a žije v zahraničí, je těžké rozhodnout o místu placení daně. 23 V tomto případě je směrodatné, kde žije celá rodina. 24 Dále rodina a hlavně její velikost, tj. počet členů, je pro zdanění v rámci Dánska taktéž velmi podstatný. S rostoucím počtem členů rodiny rostou i daňová zvýhodnění. Dále dani z příjmů fyzických osob podléhají osoby pobývající v Dánsku déle než 6 měsíců a osoby jinak spojené s Dánskem, např. vlastníci nemovitého majetku v zemi při jeho prodeji, přičemž jejich zdanění je omezené Státní a místní daň Daň z příjmu fyzických osob se odvádí na dvou úrovních, a to na centrální a místní úrovni. Celková sazba daně je od 0% do 51,7% (zahrnuje všechny daně, které se odvádí z příjmu fyzických osob a odvíjí se od celkového ročního příjmu). Sazba státní daně je od 5,48% do 15%. Daň z příjmů na místní úrovni se vybírá ze zdanitelného příjmu, a liší se podle obce, rozmezí 20,14% a 26,71%. V hlavním městě Kodani je sazba místní 21 Different types of tax. SKAT: Individuals Coming to Denmark [online]. SKAT, 2014 [cit ]. 22 Tamtéž. 23 BĚHOUNEK, P. Směrnice Evropské unie týkající se daní z příjmů. Daně a právo v praxi: měsíčník informací z oblasti daní, práva a financí. Praha: Adore, 2005, č. 11., s DYŠKANT, 2012, op. cit. 25 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace v EU. Praha: Linde, 2006, s

17 daně 24%. 26 Příjmy z této daně jdou do místních rozpočtů, přičemž je ní zatížen příjem vyšších než ,-DKK, nižší příjmy jsou osvobozeny. 27 V Dánsku se uplatňuje institut tzv. osobního příspěvku. Pokud osoba nemá roční příjem vyšší jak osobní příspěvek, který činí ,- DKK (osoby do 18 let mají osobní příspěvek ve výši ,-DKK) 28, neodvádí daň z příjmu fyzických osob. Dále může osoba uplatnit daňově uznatelné náklady, tj. daňové odpočty, kterými jsou v Dánsku příspěvek na dojíždění, pojištění pro případ nezaměstnanosti, důchodové připojištění fondu pro případ předčasného odchodu do důchodu, úrokové platby, příspěvek odborové organizaci, apod. 29 Základem daně z příjmu fyzických osob jsou příjmy, které můžeme rozdělit do následujících kategorií: 30 osobní příjmy - Mzdy, zisky společností, zaměstnanecké výhody, národní důchod, výživné (např. mateřské dovolené nebo nemocenské dávky), předčasný starobní důchod, soukromý důchod kapitálové příjmy - příjmy z úroků, kapitálové výnosy od společností Zdanitelný příjem v Dánsku se obecně počítá jako součet osobních příjmů a kapitálových příjmů ponížen o uznané daňové odpočty Příspěvek na zdravotní pojištění Platí ho zaměstnanci ze svých příjmů, přičemž příjem musí být vyšší než je osobní příspěvek, tj ,- DKK (osoby do 18 let mají osobní příspěvek ve výši ,- DKK), a jeho sazba je stanovena pro všechny kategorie stejnou procentuální sazbou, a 26 GOLA, Petr. Personal income tax in Denmark. CFE: Confederation fiscale europeenne [online]. cfeeutax.org, 2012 [cit ]. 27 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s Different types of tax. SKAT: Individuals Coming to Denmark [online]. SKAT, 2014 [cit ]. 29 GOLA, 2012, op. cit. 30 DYŠKANT, 2012, op. cit. 17

18 to 5% 31 z hrubé mzdy. Příspěvek plyne do místního rozpočtu a jsou z něj hrazeny zdravotní služby místních občanů Církevní daň Dánské národní evangelická církev je pro mnoho Dánů velmi podstatnou součásti jejich osobního života. Víc jak 80% obyvatel Dánska je jejími členy, přičemž z předmětného členství vyplývá i povinnost odvádět církevní daň. Sazba daně je stanovena místními obecními úřady a pohybuje se v rozmezí od 0,42 1,5 %. Z církevní daně jsou hrazeny platy kněží, provoz a údržba kostelů a hřbitovů, důchody kostelních duchovních, vzdělaní národní církve. 33 Pokud je občan členem jiné církve a odvádí obdobný poplatek přímo církvi, může si jej z daně odpočítat Příspěvek do dodatečného penzijního fondu pracovního trhu Dánský daňový systém počítá i s dobou, kdy zaměstnanec nebude moci vykonávat svou práci a bude odkázán na příjem, který si spořil celý pracovní život. Proto každý zaměstnanec od věku 16 ti let odvádí předmětný příspěvek do penzijního fondu, přičemž jeho sazba je stanovena jednotně a pevně. 35 Příspěvek se při tom odečte ještě před zdaněním samotného platu, kdy zaměstnavatel hradí dvě třetiny samotného příspěvku. Po dovršení 65 let má poplatník právo na vyplácení důchodu z tohoto penzijního fondu doživotně Příspěvek na trh práce Podobně jako příspěvek do penzijního fondu, se odvádí příspěvek na trh práce, jehož sazba činí 8%. Odvádí se stejným způsobem, s tím, že tuto povinnost má i osoba samostatně výdělečně činná. Rozdíl je v tom, že normální zaměstnanec, který nepřijde během svého pracovního života o zaměstnání, z tohoto příspěvku nemůže čerpat žádné finanční prostředky. Jedná se o jednu ze solidárních daní, která slouží k pokrytí skupiny 31 TAX rates [online]. SKAT: Individuals Coming to Denmark, 2014 [cit ]. 32 Different types of tax. SKAT: Individuals Coming to Denmark [online]. SKAT, 2014 [cit ]. 33 DYŠKANT, 2012, op. cit 34 Different types of tax. SKAT: Individuals Coming to Denmark [online]. SKAT, 2014 [cit ]. 35 DYŠKANT, 2012, op. cit 36 Different types of tax. SKAT: Individuals Coming to Denmark [online]. SKAT, 2014 [cit ]. 18

19 lidí bez zaměstnání či na mateřské dovolené. Příspěvek však lze odečíst jako odčitatelnou položku od základu daně pro výpočet daně z příjmů Daň z příjmu právnických osob Subjekty této daně se dělí na tzv. rezidenty a nerezidenty. Rezidenty jsou společnosti, které jsou registrovány v Dánsku, dále pak družstva, spořitelny, taktéž sem spadají společnosti jiného práva než dánského, které vykonávají na Dánském území jejich centrální řízení a kontrolu. Daňoví rezidenti mají neomezenou daňovou povinnost, veškeré jejich příjmy podléhají dani z příjmu právnických osob. Za nerezidenty jsou pak považovány společnosti s místem centrálního řízení a kontroly v zahraničí. 38 Daňoví nerezidenti mají omezenou daňovou povinnost. Předmětem daně z příjmů na území Dánska jsou pouze příjmy zde vytvořené. Daň je hrazena zálohově ve formě dvou ročních splátek, které jsou splatné vždy k 20. března a 20. listopadu. Konečná daň se platí vždy nejpozději k 1. listopadu roku následujícího po roce, ve kterém obdržel subjekt zdanitelné příjmy, je-li daň vyměřená, nebo první den měsíce následujícího po vydání daňového výměru. Daň je příjmem státního rozpočtu, přičemž se na ni nevztahuje místní daň. 39 Sazba daně z příjmů právnických osob je jednotná a stanovena na 25%, přičemž je možno si výdaje související s obchodem, odpisy a úroky jsou odečíst od hrubého příjmu. 40 Právnické osoby mají možnost snížit základ daně o tzv. daňově uznatelné odpočty a odpisy. Za odpočty jsou považovány: obchodní výdaje, výdaje na hledání nových trhů, které vznikly v souvislosti s existujícím podnikáním, jejichž cílem je rozšíření podnikání, se mohou uplatnit v roce vynaložení, nebo mohou být odpisovány v průběhu 5 let. Odepsat lze hmotný a nehmotný majetek (vyjma pozemků a půdy). Patří sem příkladmo licence, patenty, osobní vozidla, nábytek, výbava kanceláře, přičemž každý z nich má odlišnou dobu odepisování, které se pohybuje od 3 do 50 let NERUDOVÁ, 2011, op. cit., s ŠIROKÝ, 2006, op. cit., s DYŠKANT, 2012, op. cit 40 Denmark [online]. OECD: Revenue Statistics 2013, 2014 [cit ]. 41 NERUDOVÁ, 2011, op. cit., s

20 Majetkové daně Majetkové daně mají v Dánsku nejméně významný podíl na daňových příjmech státu. Mezi majetkové daně patří daň z hodnoty nemovitosti, daň z nemovitostí a darovací a dědická daň Daň z hodnoty nemovitosti Tato daň je příjmem státního rozpočtu, přičemž poplatníkem jsou pouze vlastníci, popř. nájemci nemovitého majetku v Dánsku, přičemž nezáleží na tom, zdali žijí v Dánsku či ne. 43 Hodnota nemovitosti je stanovena pro účely této daně veřejnými orgány každý druhý rok, a to z důvodu změn realitního trhu a tržních cen nemovitostí. 44 Sazba daně je stanovena na 1% z hodnoty určené správcem daně, pokud však hodnota nemovitosti přesáhne ,- DKK, je vyšší hodnota zdaněna i vyšší sazbou (3 %), přičemž důchodci či manželské páry, kteří mají nízké příjmy, mohou uplatnit slevu na dani. 45 Zajímavostí je, že k této dani jsou povinny i osoby žijící v Dánsku, přičemž se jejich nemovitý majetek nachází v zahraničí Daň z nemovitosti tzv. daň z pozemků Ta je na rozdíl od daně z hodnoty nemovitostí příjmem místních rozpočtů. Sazby daně se liší podle obcí a pohybují se v rozmezí 1,6 % - 3,4 % z hodnoty pozemku Daň z převodu nemovitostí Daň z převodu nemovitostí má sazbu 0,6 % z prodejní ceny Nemovitosti nebo z ceny, která je určená správcem daně dle cenových map (dle toho, která je vyšší), a je k ní povinen, který úplatně převádí vlastnická práva k nemovitosti na území Dánska. Částka se zaokrouhluje na nejbližší celé stokoruny, přičemž je nový vlastník nemovitosti povinen dále uhradit tzv. registrační daň, která činí 1.400,-DKK ŠIROKÝ, 2006, op. cit., s RADVAN, Michal. Zdanění nemovitostí v Evropě. Vyd. 1. Praha: LexisNexis CZ, DYŠKANT, 2012, op. cit 45 Different types of tax. SKAT: Individuals Coming to Denmark [online]. SKAT, 2014 [cit ]. 46 Tamtéž. 47 DYŠKANT, 2012, op. cit 48 Denmark Other taxes and levels. KPMG: Taxation of international executives [online]. KPMG, 2014 [cit ]. 20

21 Daň dědická a daň darovací Daň dědická je splatná v Dánsku, pokud zde měl zemřelý v době smrti své bydliště, nezáleží tedy, zdali byl občanem či ne, nebo pokud se jeho majetek nacházel v době smrti v Dánsku. Sazba daně se odvíjí od příbuzenského vztahu mezi zůstavitelem a dědicem, přičemž manžel je od této daně osvobozen. Děti a blízcí příbuzní platí sazbu 15 % z částky převyšující ,- DKK, ostatní dědicové platí až 36,25 % z převyšující částky. Sazba darovací daně je stejná jako u dědické, přičemž limit pro osvobození od daně darovací je pro blízké příbuzné ,- DKK a pro děti je limit stanoven na ,- DKK Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty je uplatňována v Dánsku od roku 1967 a Dánsko bylo jednou z prvních zemí, kde se tento typ daně zavedl. Sazba daně z přidané hodnoty je stanovena jednotně na 25 %, která musí být přidána k ceně zboží, přičemž zde není žádná nižší sazba daně pro určité komodity. 50 Placení DPH se nevztahuje na prodej a pronájem nemovitostí, dodávky plynu, vody, elektřiny a topení, výhry v loteriích, prodej akcií a obligací, jiné další finanční transakce (pošty) a pojišťovací transakce, zdravotnickou péči, sociální služby, školné, amatérský sport, určité kulturní události a dodávky uměleckých předmětů, dopravu osob jinými prostředky než turistickými autobusy. 51 Nulovou DPH mají noviny a export. DPH se vztahuje v zásadě na všechno nakoupené zboží a služby určené pro podnikání. Daňovým subjektem pro DPH jsou i zahraniční společnosti, které nemají sídlo podnikání v Dánsku, ale činí se v obchodním styku v rámci Dánska. Pro účely registrace musí zahraniční obchodník zavést v Dánsku nějakou formu fyzické přítomnosti (pobočka, dceřiná společnost), nebo se zaregistruje alternativně prostřednictvím daňového zástupce se sídlem v Dánsku Tamtéž. 50 Different types of tax. SKAT: Individuals Coming to Denmark [online]. SKAT, 2014 [cit ]. 51 Ekonomická charakteristika země [online]. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2012 [cit ]. 52 Different types of tax. SKAT: Individuals Coming to Denmark [online]. SKAT, 2014 [cit ]. 21

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH STÁTECH EU Ing. Josef Palán Studie č. 2.095 srpen 2010 2 Obsah: ÚVOD... 3 DÁNSKO... 4 FINSKO... 5 IRSKO... 6 ŠVÉDSKO... 7 SLOVINSKO... 9 3 ÚVOD Uhlíková daň

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňová soustava České republiky v roce 2013

Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daně z příjmů Daně majetkové Daně ze spotřeby Sociální pojištění Daň z příjmů fyzických osob právnických osob Daň z nemovitostí daň ze staveb daň z pozemků Převodové

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

4. téma. Mezinárodní zdanění

4. téma. Mezinárodní zdanění 4. téma Mezinárodní zdanění Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování Daňový rezident FO: má bydliště na území

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Projekt zdanění příjmů fyzických osob nerezidentů v ČR a ve vybraných zemích EU. Bc. Zdeňka Lamborová

Projekt zdanění příjmů fyzických osob nerezidentů v ČR a ve vybraných zemích EU. Bc. Zdeňka Lamborová Projekt zdanění příjmů fyzických osob nerezidentů v ČR a ve vybraných zemích EU Bc. Zdeňka Lamborová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na zdaňování příjmů fyzických osob

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více