!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!"

Transkript

1 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 3.Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4.Údaje o přijímacím řízení 5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 6.Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8.Údaje o aktivitách a prezentaci školy na věřejnost 9.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10.Základní údaje o hospodaření za rok Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12.Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14.Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatele a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

2 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma: Základní škola praktická a základní škola speciální, Ostrov Identifikátor právnické osoby: IČO Zřizovatel: Vedení školy - ředitel: Výchovná poradkyně: Metodik prevence: Školská rada: Krušnohorská 304, Ostrov příspěvková organizace Karlovarský kraj, Závodní 353/ Karlova Vary Mgr. Pavlína Zapletalová - zástupce ředitele: Bc. Daniela Brodcová Mgr. Vlasta Plášilová Bc. Daniela Brodcová Bc. Daniela Brodcová zástupce z řad pedagogů, předseda Mgr. Jana Kučerová zástupce z řad pedagogů Mgr. Jana Lidická jmenovaná zřizovatelem Mgr. Petr Huml jmenovaný zřizovatelem Mária Benkovská zástupce z řad rodičů

3 Štěpánka Šmídová zástupce z řad rodičů Kontakt na zařízení: tel.:/fax: tel webové stránky: Součásti: základní škola, IZO školní družina, IZO Základní škola: datum zahájení činnosti: datum zápisu do rejstříku: Školní družina: datum zahájení činnosti: Počty tříd a žáků k Charakteristika školy: datum zápisu do rejstříku: pro lehké mentální postižení 5 tříd, 48 žáků pro středně těžké mentální postižení 1 třída, 8 žáků školní družina 1 oddělení, 15 žáků - škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, tělesně a sluchově postiženým, s poruchami učení a chování, s autismem; vede je k osvojení si základních strategiích učení, vědomostí a dovedností, učí je vhodnou formou komunikovat, rozvíjet tvořivé myšlení, aktivně pečovat o své duševní a tělesné zdraví; být ohleduplnými a tolerantními k ostatním lidem, vytvářet vztah k životnímu prostředí, k zodpovědnosti za svůj

4 budoucí život 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obory vzdělání: Pomocná škola Základní škola speciální Základní škola Vzdělávací programy školy: Pomocná škola, 24035/ B/ B/ C/01 Školní vzdělávací program Učíme se pro život /01 Školní vzdělávací program Škola pro můj život /01 Rehabilitační program pomocné školy č.j / Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počty pracovníků Celkový počet PP Fyzický - 12 Přepočtený 10,85 Celkový počet NP Fyzický - 5 Přepočtený 4,000 Věkové složení a kvalifikovanost pedagogických pracovníků Do 35 let 1 Z toho žen 1 Celkem kvalifikovaných let 3 Z toho žen 3 Celkem kvalifikovaných 2

5 Stav k Údaje o přijímacím řízení - škola neorganizuje zápis do 1. ročníků - ve školním roce 2011/12 bylo do základní školy praktické přijato z běžných základních škol, popř. po přestupu z jiných praktických škol celkem 12 žáků; do speciální třídy byli přeřazeni 2 žáci; - přijetí do základní školy praktické popř. přeřazení do speciální třídy se uskutečňuje vždy na základě návrhu třídní učitelky, po doporučení PPP popř. SPC a vždy informovaným souhlasem zákonného zástupce 5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP Prospěch 45 55let 3 Z toho žen 3 Celkem kvalifikovaných 2 55 důchodový věk 3 Z toho žen 2 Celkem kvalifikovaných 3 Pracující důchodci 2 Z toho žen 2 Celkem kvalifikovaných 0 základní škola praktická základní škola speciální I.pololetí I.pololetí II.pololetí Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 1 3 II.pololetí

6 Chování Počet žáků 7 8 Prospělo s vyznamenáním 2 1 Prospělo 4 6 Neprospělo 1 1 základní škola praktická základní škola speciální I.pololetí I.pololetí II.pololetí Počet žáků Důtka řed.školy stupeň stupeň 0 1 Neomluveno hodin II.pololetí Počet žáků 7 8 Důtka řed.školy stupeň stupeň 0 0 Neomluveno hodin 0 0 Ve školním roce 2011/12 bylo z důvodu více vad 17 žáků integrováno; byli vyučování podle individuálních vzdělávacích plánů Povinnou školní docházku ukončilo10 žáků, z nich 8 získalo základní vzdělání. 1 žákovi bylo povoleno na žádost zákonných zástupců pokračovat v základním vzdělávání. 8 žáků si podalo přihlášku a bylo přijato do některé ze středních škol. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů - prevence sociálně patologických jevů se řídila zpracovaným programem prevence

7 sociálně patologických jevů - spolu s třídními učiteli preventistka řešila závažnější případy negativního chování, náznaků šikany, porušování školního řádu, podezření z užívání návykových látek, záškoláctví - zabezpečovala poradenské služby pro rodiče i učitele, v rámci pedagogických rad informovala členy sboru o novinkách v oblasti prevence, o odborné literatuře, zajišťovala styk se spolupracujícími institucemi Konkrétní realizované aktivity v oblasti: - 10 výchovných aktivů s rodiči problémových žáků - metodická akce preventistů Sdružení světlo - seminář k primární prevenci - realizace projektu Víme jak na čerty - spolupráce s org. Člověk v tísni řešení konkrétní rodiny a žákyně - spolupráce v rámci projektu Inspiration Sachsen - trvalá spolupráce s OSPOD řešení neomluvených hodin - beseda s příslušníky MP 7.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Z ekonomických důvodů byly školou vybírány pouze ty akce, které byly bez finančního poplatku, popř. hrazeny v rámco projektů. - 1 pedagogická pracovnice PC ve výuce matematiky - 1 pedagogická pracovnice Formy práce v Tv - 2 pedagogické pracovnice Využití internetu ve výuce - 1 pedagogická pracovnice seminář Ochrana majetku - 1 pedagogická pracovnice Aktivity pro nejmenší studentíky Aj - 1 pedagogická pracovnice Komentáře k zák. práce novela od pedagogická pracovnice Projekty primární prevence - 1 pedagogická pracovnice Hostovaná spisová služba - 3 pedagogické pracovnice Rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti - 1 pedagogická pracovnice Pedagogický den Sokolov

8 - 2 pedagogické pracovnice Hostovaná spisová služba 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na věřejnosti - školní akce - organizace úklidu v areálu školy - plavecký výcvik žáci 4.-5.ročníků - školní vědomostní kolo k ekologii - beseda o třídění odpadu - beseda EVVO žáci I.,II.stupně - škola hrou vědomostní soutěž, I.stupeň - divadelní představení O Balince, dobrém štěněti divadlo Husovka - výstavka vánočních výrobků - vánoční besídka - pravidelné návštěvy a besedy v Městské knihovně - školní výstava velikonočních výrobků - školní dopravní soutěž a beseda s MP - kytička pro maminku školní výtvarná a recitační soutěž - školní kolo Praktická dívka - celoroční mezitřídní soutěž ve sportovních disciplinách daných ŠVP/ atletický čtyřboj, testy zdatnosti, florbal,vybíjená,malá kopaná, stolní tenis / - škola v přírodě

9 +, Při pobytu ve škole v přírodě na Mariánské děti prošly Ježíškovu cestu. V lese děti postavily krásné domečky pro skřítky. - školní výlety

10 , - všechny třídy navštívily v měsíci červnu Karlovy Vary - vycházky - průběžné zapojení všech tříd, žáci se seznamovali s okolím a zajímavostmi Ostrova; vycházky byly zaměřeny především na:zámecký park a areál kláštera, naučnou stezku Borecké rybníky, lázně Jáchymov celkem 17 akcí - vycházky se zdravotní tématikou žáci dvou ročníků II.stupně - účast a výsledky v soutěžích - Schodoběh- krajské kolo od 2.do 14 místa - Běh 17. listopadu 1.,2.,3., místo, další do 13. místa - florbal krajské kolo 3. místo - lehkoatletický čtyřboj okresní kolo družstvo 2. místo, postup jedné žákyně do krajského kola - Hry II. olympiády dětí a mládeže města Ostrova florbal 2. místo, šest žáků do 3. místa - vybíjená krajské kolo účast - malá kopaná krajské kolo - mladší žáci 1.místo - staší žáci 4. místo Fotbalové hvězdy naší školy.

11 , - krajské kolo Odpady a recyklace, to je naše inspirace - olympiáda ostrovských škol tři 2. a tři 3. místa - soutěž mladých cyklistů krajské kolo 3. místo -Praktická dívka okresní kolo 3. místo - Pohyb s hudbou účast - další akce - návštěva filmového festivalu O.Hofmanna v Ostrově - Škola 2012 Thermal - účast na setkáních asociace spec. ped. - beseda s vycházejícími žáky SOU stavební K.Vary - beseda s vycházejícími žáky SOU Nejdek - účast na schůzce s vých poradci - účast na semináři k inkluzi - účast na vyhodnocování EKO móda Kraj. úřad KK Jako ocenění v EKO módě získali žáci nepromokavé bundy v barvách odpadových surovin.

12 , Prezentace školy na veřejnosti - v Ostrovském měsíčníku informace o aktuálním životě školy - webové stránky školy - zajištění praxe účastnicím kurzu- pedagogický asistent - škola organizovala krajské kolo v běhu 17.listopadu - krajské kolo počítačové soutěže Umíme to s počítačem - organizování krajského kola v EVVO Odpady a recyklace, to je naše inspirace Na krajská kola soutěží byly vypracovány projekty a materiálně zajistěny dotací KÚ Karlovarského kraje. Kostýmy žáků vyrobené z odpadových materiálů 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce nebyla ve škole provedena žádná inspekční činnost

13 10.Základní údaje o hospodaření za rok 2011 Základní škola praktická a základní škola speciální v Ostrově je příspěvkovou organizací, v roce 2011 bez hospodářské činnosti. Škola hospodařila v roce 2011 se ziskem ,89 Kč Neinvestiční dotace MŠMT z toho: přímé náklady na vzdělávání ( ÚZ 33353) ,- z toho : prostředky na platy ped.prac OPPP ped. prac platy neped. prac OPPP neped. prac Zákonné odvody FKSP ONIV Hustotra a specifikace / ÚZ 33015/ Posílení plat.úrovně ped.prac s VŠ/ÚZ 33027/ dotace provozní (ÚSC) (úč. 672 ) čerpání fondů (úč. 648) ( z toho : dotace ÚSC do IF 28000,- Kč) ostatní výnosy (úč. 649,662) 3 468,28 Náklady celkem ,39 Výnosy celkem ,

14 ROZDÍL HV ,89 Hospodářský výsledek byl z rozhodnutí Rady Karlovarského kraje ze dne rozdělen do rezervního fondu ve výši 60% tj ,- Kč a do fondu odměn ve výši 40% tj ,- Kč. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů - škola je partnerem programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech - projekt primární prevence Víme jak na čerty - spolupráce na projektu Inspiration Sachsen 12. Údaje o zapojení školy do dalšího zvyšování kvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání - 1 ped.prac. navazuje 2 letým magisterským studijním programem učitelství pro základní školy na bakalářský studijní program vychovatelství 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů - škola je zapojena do projektu EU peníze školám, vyučující tvoří nové digitální učební materiály a účastní se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které se váže ke splnění podmínek projektu 14. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatele a dalšími pertnery při plnění úkolů ve vzdělávání - ve škole není ustanovena odborová organizace Škola spolupracuje s těmito partnery: - Krajským úřadem Karlovarského kraje - speciálními školami v rámci kraje - ZUŠ v Ostrově

15 - plaveckým střediskem při 1.ZŠ v Ostrově - PPP v Karlových Varech - SPC ve Staré Roli - Střediskem výchovné péče v Karlových Varech - MUDr. Bártkovou, dětskou psychiatričkou - školou pro sluchově postižené v Plzni - Policií ČR - sociálním odborem MěÚ v Ostrově - dopravně správním odborem MěÚ v Ostrově - Domem kultury v Ostrově - Kabelovou televizí v Ostrově - Městskou policií Ostrov - městskou knihovnou v Ostrově - Městským domem dětí a mládeže v Ostrově a Ekocentrem - Člověkem v tísni p. Farkalinová - NIDV v Karlových Varech

16 Zpracovali: Mgr. Petr Huml a Mgr. Pavlína Zapletalová V Ostrově dne Schváleno na pedagogické radě dne a prac. poradě Schváleno školskou radou dne Mgr. Pavlína Zapletalová řed.školy

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 37401 Trhové Sviny,TEL/FAX: 386322726, IČO: 60076518,REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz VÝROČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a telefon /417 823 663 * ústředna Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, 418 01 Bílina telefax 417 820 643 ředitelka email flenderova@zschlum.cz V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ p Výroční zpráva 2013/2014 PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽATEC, ZÁŘÍ 2014 SWOT analýza září 2013 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2008-2009 Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 2012/2013 1 Obsah : 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12 Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek 738 02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 1.1 Charakteristika školy... 4 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více