V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH"

Transkript

1 VZVA K PEDKLÁDÁNÍ VTVARNCH NÁVRH Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) oslovuje vtvarné umlce s poadavkem na zhotovení návrhu nového sochaského díla s konkrétním místem urení ( dále jen Památník svobody ), které bude umístno v daném prostoru nového multimediálního sídla stanice v Praze (eská republika). TERMÍN PRO DORUENÍ MATERIÁL: TVRTEK 29. ERVNA 2007 ZASÍLEJTE NA ADRESU: Nick Kavelakis vedoucí projektu RFE/RL, Inc. Vinohradská Praha 1 eská republika

2 2 1. LOKALITA A POPIS BUDOVY Obecné souvislosti Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda je soukromá mezinárodní rozhlasová stanice, která vysílá v 28 jazycích do stední, vchodní a jihovchodní Evropy, do Ruska, na Kavkaz, do stední Asie, do Iráku, Íránu a Afghánistánu. Osmnáct vysílacích jazyk RFE/RL je zameno na zem nebo regiony, kde vtinu tvoí muslimské obyvatelstvo. RFE/RL je financována Kongresem USA prostednictvím Rady guvernér pro vysílání. Po více ne pl století vysílání do problematickch region, RFE/RL propaguje a podporuje demokratické hodnoty a instituce íením vasnch, pesnch a objektivních zpráv, informací a analz. Prostednictvím rádia, internetu, televize a dalích informaních produkt RFE/RL vznamn podporuje úsilí o svobodu v represivních spolenostech. Úlohou stanice je zamovat se na místní a regionální vvoj tam, kde sdlovací prostedky nejsou svobodné a potkají se s obtínm pechodem od totalitní kontroly a kde petrvává zastraování ze strany státu, cenzura, hospodásk chaos, etnická a náboenská nesnáenlivost, násiln extrémismus a jiné hrozby, které jsou v rozporu s demokracií. Poteba nového sídla vysílání RFE/RL se stala naléhavou v dsledku teroristickch útok z 11. záí 2001 na New York a Washington DC, kdy se se vlády eské republiky a USA dohodly na pesthování RFE/RL ze stávající budovy na Václavském námstí v centru Prahy. Pesthování RFE/RL z nynjí lokality v praském centru zajistí bezpené prostedí pro její zamstnance a souasn poskytne monost pro vytvoení jedné z technicky nejmodernjích a nejvysplejích vysílacích stedisek na svt. Tato nová budova se také stane zázemím pro posílení ivotn dleité úlohy RFE/RL pi íení svobody a demokracie ve svt. Spolenost ORCO Property Group zahájila v prosinci 2006 stavbu, její dokonení je plánováno na srpen Nová lokalita v Praze Lokalita pro nové sídlo vysílání RFE/RL na Hagiboru v Praze leí piblin 5 kilometr jihovchodn od centra Prahy a asi 20 kilometr jihovchodn od praského mezinárodního letit. Poloha této lokality umouje snadn pístup, ale její umístní je bezpenjí, ne jak je tomu v souasnosti, jeliko je vzdálenjí od mstského centra a stranou hlavních ulic, místního pího provozu a turist. Hranice lokality vymezují ulice Vinohradská, runá dopravní tepna lemovaná obytnmi domy a víceúelovmi obchodními budovami, a Izraelská na severním okraji parcely, která je po celé délce lemována historickm idovskm hbitovem s hustou vegetací. Poloha budovy na parcele je navrena v souladu s písnmi bezpenostními poadavky RFE/RL. Nepedpokládá se, e by se na parcele kdykoliv vyskytoval vtí poet neoekávanch návtvník; pozemek a budova budou vak denn vyuívány piblin 600 zamstnanci a píleitostn té VIP urnalisty, pípadn návtvami vládních delegací z USA a z region, do nich se vysílá. Dále je poítáno s konferencemi, poádanmi RFE/RL (1 2 ron), externími tiskovmi sdrueními a skupinami student a nevládních organizací pi oficiálních prohlídkách.

3 3 Lokalita je obehnána bezpenou obvodovou zdí s kontrolními body pro pístup vozidel a pích do objektu s vnitní zásobovací komunikací, úrovovm VIP parkovitm, chodníky, zasteenmi chodníky, osvtlením, bezpenostními systémy a terénními úpravami. Krom toho se vn zabezpeeného rozhraní nachází úrovové parkovit pro zamstnance a návtvníky. Hlavní pístup kontrolním vstupem do komplexu bude z Vinohradské, sluební vjezd a vstup do komplexu pro pí z vnjího parkovit bude z Izraelské. Budova Komplex o rozloze metr tvereních tvoí propojené kanceláe se spolenm centrálním atriem, jeho fasádu tvoí pravidelné míoví. Kanceláe jsou umístny jak po obvodu budovy, tak uvnit atria v pti nadzemních patrech. Terénní úpravy Bude usilováno nejen o zachování vzrostlch strom na pozemku, ale navíc budou za úelem vytvoení vertikálního rozmru vysazeny dalí stromy. K vytvoení estetické hodnoty a dojmu spojení s pírodou budou pouity kee, zatravnné plochy a vodní prvky. Socha / Památník svobody V pední ásti pozemku je navren velk vodní prvek, aby se zajistila symetrie s lokalitou na protjí stran Vinohradské ulice. Památník svobody bude umístn uvnit vodního prvku (viz pesn plán lokality, píloha II). Terén pod ním nesmí pesáhnout urené umístní, co je kruh o prmru piblin 9 metr (29,5 stopy). Památník svobody dále nesmí pekroit 14 metr (46 stop) na vku. Pedpokládá se, e zainteresovaní umlci peliv zváí volbu materiálu (vhodnmi materiály mohou bt napíklad neelezné nekorodující kovy, sklo, nepórovité kameny). Samotn vodní prvek nese velké mnoství vodních trysek, za nimi bude neformální prostor pro setkávání zamstnanc a návtvník. Plot v pozadí, kter lze vidt v plánu (píloha II), je vyroben z nerezavjící oceli. Dalí podrobné informace o prvcích/materiálech v blízkosti Památníku svobody nebo odpovdi na jiné dotazy lze získat na základ písemné ádosti na 2. POPIS A CÍLE PROJEKTU Cílem projektu je navrhnout, zpracovat, vytvoit a vztyit Památník svobody v prostoru nového sídla RFE/RL. Návrh bude posuzován podle tchto kritérií: 1. Reprezentace základních hodnot a poslání RFE/RL v podob neokázalé plastiky/konstrukce vyjadující vlastnosti jako svoboda, svoboda slova, otevenost, pospolitost, srozumitelnost zámru, dstojnost, síla a dobrá vle.

4 4 2. Stylové souznní s designem struktury a interiéru nové budovy, je odráí souasnou novou éru moderního multimediálního stediska, tj. ani pehnan avantgardní nebo okázale módní, ani pehnan tradiní. 3. Esteticky píjemn a srozumiteln irokému spektru kultur a referenních bod. 4. Respektující místní identity, ale aspirující na globální vizi spojnice rznch identit. 5. Uznává historii stanice RFE/RL, její vznam a nadasovost. 6. Respektuje prostedí tohoto konkrétního místa a jeho boulivou minulost. 7. Zviditeluje a utváí smysl místa a zárove mu dodává strukturu a charakter. 8. Je vyroben z trvanlivch materiál, které odolají pírodním ivlm a psobí stabiln. 3. ROZPOET Celkov rozpoet na tento projekt nepesáhne se vím vudy USD. Tato ástka zahrnuje przkum, vvoj, návrh, materiály, vrobu, instalaci, technické osvdení, cestovné, ubytování, pojitní, dan a jakékoliv dalí vdaje spojené s projektem. 4. ZPSOBILOST Tato nabídka je urena innm umlcm se zvlátním zetelem na umlce z eské republiky a USA pracující s trvanlivmi materiály. 5. VBROVÉ ÍZENÍ A KRITÉRIA Návrhy budou posouzeny Vborem RFE/RL pro Památník svobody. V souasné dob se pedpokládá, e bude sloen z pti manaer RFE/RL, jednoho zástupce Rady guvernér pro vysílání a jednoho externího odborníka v oblasti umní se zkuenostmi nebo rozsáhlmi znalostmi se zadáváním, vrobou a instalací venkovních plastik. Vbor pízniv posoudí návrhy, které prokáí, e umlec je dobe obeznámen s lokalitou a povahou projektu. Vbr z obdrench návrh bude vycházet z kriterií umlecké kvality a kreativity, vhodnosti pro tuto lokalitu a z hlediska cíl projektu uvedench ve. Dalím faktorem bude také doloená praxe umlc. Uí seznam úastník soute bude pedloen ke schválení Rad guvernér pro vysílání ke konenému vbru a vyhodnocení. 6. ASOV ROZVRH PROJEKTU Termín pro odevzdání úplnch soutních návrh pro tuto konkrétní lokalitu je nejpozdji do 29. ervna Z pvodní skupiny pihláench postoupí v lét 2007 do uího vbru a est finalist. Ti budou pedstaveni Rad guvernér pro vysílání za úelem závreného vyhodnocení a ocenní, je probhne do poloviny záí Datem dokonení a instalace projektu je kvten DALÍ INFORMACE O PROJEKTU V píloze zainteresované strany naleznou:

5 5 Poítaovou vizualizaci architektonického ztvárnní budovy a pilehlého prostoru pro umístní díla Mapu souasné lokality s vyznaením oblasti pro instalaci díla Krátkou historii lokality 8. POKYNY KE ZPUSOBU A TERMÍNU PODÁNÍ Zalete prosím následující podklady: 1. Motivaní dopis 2. Popis navrhovaného projektu v rozsahu 1 2 strany A4. Uvete popis komponent a materiál, které budou pouity (vetn informací o jejich trvanlivosti, jsou-li neobvyklé) a pilote skicy a umlecké vyobrazení. Pro podrobnosti o lokalit a o tom, co se od projektu oekává, viz oddíly 1 2 tohoto dokumentu. 3. Navrhovaná cena zeteln oznaench diapozitiv nebo digitálních fotografií (pouze jpg. formát) pedchozích prací na jednom CD (pípadn pilote snímky dl vytvoench pro veejné prostory). 5. Seznam snímk by ml obsahovat název, rozmry, materiály a rok návrhu/realizace jednotlivch dl 6. Resumé 7. Seznam 3 referencí 8. Ofrankovaná obálka se zpátení adresou na vrácení snímk/cd (nepovinné). Zasílejte na adresu: RFE/RL, Inc. K rukám: Nick Kavelakis, vedoucí projektu Vinohradská Praha 1 eská republika TERMÍN NA DORUENÍ VECH MATERIÁL: 29. ERVEN SVOLENÍ K UITÍ AUTORSKHO DÍLA Umlci neztratí práva na ádné z pedloench materiál chránnch autorskm právem s vjimkou omezení uvedench v tomto oddíle. Pihláením svch návrh umlci zárove souhlasí s tím, e se vzdají ásti autorskch práv k omezenému pouití pedloench materiál za úelem jejich rozíení ve Vboru a k osvtovm a propaganím úelm. RFE/RL ani ORCO nejsou zodpovdni za poruení autorskch práv umlc ádnou tetí stranou. 10. NÁKLADY NA PEDLOENÍ NÁVRHU/NABÍDKA SMLOUVY Zodpovdnost za vekeré náklady spojené s vytvoením a pedloením návrhu spoívá na umlci. RFE/RL ani Orco tyto náklady nehradí. Vybran umlec uzave smlouvu s ORCO (developer objektu), nikoliv s RFE/RL. 11. VYLOUENÍ ODPOVDNOSTI RFE/RL nebo ORCO si vyhrazují právo uzavít smlouvu s jedním nebo více umlci i odmítnout uzavít smlouvu s jakmkoliv umlcem.

6 6 12. INFORMACE O RFE/RL A KONTAKTNÍ INFORMACE Pro více informací doporuujeme umlcm navtívit následující internetové stránky:

7 7 PÍLOHY I. Poítaová vizualizace architektonického ztvárnní budovy a pilehlého prostoru pro umístní památníku/plastiky a. elní pohled na budovu vyznaení lokality pro památník/plastiku

8 8 b. postranní pohled na budovu

9 9 c. pohled na ulici (Vinohradská) shora, vchod

10 10 d. pohled na ulici (Vinohradská) shora, západ vyznaení lokality pro památník/plastiku

11 11 II. Plán souasné lokality

12 12 III. Struná historie lokality Internaní stedisko Hagibor kvten 1945 íjen 1946 Reeri provedl a informace sepsal Rick Pinard z RFE/RL Soud dle polohy na map a poítaovch vizualizací architektonického návrhu, vystavench v souasném sídle RFE/RL, bude její nová budova urit pokrvat ást oblasti pouívané bhem 2. svtové války a po ní jako Internaní stedisko Hagibor (ISH). Dne 5. kvtna 1945, kdy Hitler leel mrtev ve svém bunkru, Berlín byl v rukou Rudé armády a Tetí íe se rychle rozpadala, vypuklo v okupované Praze povstání proti mnohm a zavedenm zbytkm nacistické nadvlády. Více ne est let teroru gestapa, pokoování a útlaku národa nyní konilo a picházel as odplaty pro nacistickou byrokracii, ale také pro vechny Nmce (zpoátku také vetn Rakuan), kteí v té dob byli v Praze pochytáni. V rznch praskch tvrtích probíhaly líté boje, podncované mnohdy i smrtící prací fanatickch a zoufalch nacistickch ostelova roztrouench v obytnch domech po celém mst 1. Vzhledem k této situaci bylo pijato rozhodnutí zatknout a zadret vechny místní Nmce a kohokoli, kdo by pípadn mohl ohrozit veejn poádek a ivoty obyvatel Prahy. Krom adovch voják wehrmachtu, Waffen-SS, agent gestapa a známch nebo podezelch eskch kolaborant 2 to ale také znamenalo obyejné nmecké civilisty. Z nich nkteí byli rodilí Praané, nkteí uprchlíci ze Slezska a jinch ástí dále na vchod, kteí utekli ped postupem Rudé armády. Opatení se ale vztahovalo také na echy ijící ve smíench manelstvích s Nmci a jejich dti nebo echy, kteí za okupace pijali nmecké obanství. Tito lidé byli shromádni v jednotlivch tvrtích a odvedeni do kol, na stadióny atd., obleení si nesli na zádech a s sebou mli jen nkolik osobních vcí. V prbhu následujících dn a tdn byli soustedni v nkolika vtích internaních a deportaních stediscích. Jedním takovm stediskem pouitm pro tyto úely bylo ISH, které se nacházelo v ulici, je byla spn pejmenována na Stalinovu. Kdy zaala deportace Nmc do toho, co zbylo z Tetí íe, byli nejprve obvykle peváeni z Hagiboru do jinch internaních stedisek napíklad do Modan. Ve vtin pípad se tedy Hagibor stal pedposlední zastávkou v Praze pro Nmce, Rakuany a jiné ped deportací/repatriací. V dob své likvidace v íjnu 1946 se ISH sestávalo z: 10 devnch kasáren 1 garáe s místností pro 20 automobil 1 devné klny/dílny vedle garáe 2 cihlovch sociálních zaízení 1 Napíklad zesnulá Vra Bechyová z ulice Belgická 21 v Praze Vinohradech, která v tomto dom ila od roku 1937, vyprávla autorovi této zprávy, jak fanatick zamstnanec ústedí gestapa (Pekárna, která dosud stojí ikmo pes Wilsonovu ulici od souasné budovy RFE/RL), jen za války okupoval autorv byt, prost zeílel a zahájil palbu na enu a její dít, které práv snídaly ve svém byt na protjí stran Belgické ulice, a ob zabil. Pak zaal terorizovat okolí náhodnmi vstely na kolemjdoucí, dokud ho nezabili povstalci. Paní Bechyová své svdectví uzavela slovy: Copak jste si nikdy neviml, e vá parapet je pln dr po kulkách? Po prozkoumání se ukázalo, e to platí pro parapet i okolní fasádu budovy. 2 Na Hagiboru byl napíklad internován Josef Oplutil ech a hlavní autor asto antisemitskch rozhlasovch her poniujících eskoslovenskou vládu v exilu, které za okupace vysílal esk rozhlas. Po válce jej Mimoádn lidov soud Praha odsoudil k 16 letm tkch prací. Viz: SOA, Fond MLS Praha, (Mimoádn lidov soud Praha XIV) LS125/48, karton 741, s. 9 a s. 217.

13 13 Dále se vyuívala kuchy a dv místnosti v budov bvalého idovského starobince 3. ISH mlo odhadem maximální kapacitu vz. Pi kontrole zaízení v únoru 1946 bylo zjitno, e se zde nacházelo Nmc a 221 ech vetn dtí obou národností 4. Neexistují záznamy o potu internovanch osob v táboe ani o jejich ivotních podmínkách v období od kvtna do poátku ervna 1945, kdy ISH bez jakchkoliv formalit zabrali sovttí vojentí initelé, aby zde ubytovali osoby ekající na repatriaci do Sovtského svazu. Hagibor se tedy moná stal posledním místem pobytu v Praze pro místní exilové Rusy, z nich se mnozí ji dávno stali eskoslovenskmi obany, ped jejich násilnm návratem do Stalinova Sovtského svazu. V archivu eského ministerstva vnitra bohuel nejsou ádné informace o podmínkách v táboe ani jeho obyvatelích bhem msíce, kdy jej vyuívali Sovti. Nmetí a etí vzni na Hagiboru byli pravdpodobn v ervnu 1945 rozmístni do rznch jinch internaních a deportaních stedisek po celé Praze vetn velkého stediska v Modanech a neblaze proslulého tábora pod irm nebem na tribunách sportovního stadiónu na Strahov. V ervenci Sovti Hagibor beze slova opustili, vzali s sebou své repatrianty a tábor byl opt pouíván k ubytování Nmc a eskch kolaborant. Mezi novmi vzni bylo také nkolik nmeckch obyvatel ze sanatoria pro staré osoby v Praze XII (Vinohrady) a 14 thotnch en pevezench z internaního stediska Malá pevnost bvalého koncentraního tábora / ghetta Terezín 5. Jestlie se úady obtovaly peváet eny v tomto choulostivém stavu z Terezína na Hagibor, musely bt podmínky na Hagiboru oividn o nco lepí. Nejhorí zprávou z období ervenec 1945 a íjen 1946 je, e mezi vzni v ISH dolo k nkolika úmrtím. Na základ existujících spis, které bohuel pokrvají pouze období do února , lze doloit 36 úmrtí na Hagiboru. tyi z nich byla nemluvata od tí tdn do necelch dvou let. Nejstarímu vzni, kter podle záznam na Hagiboru zemel, Josefu Seifertovi, bylo v té dob 84 let. Prmrn vk 32 dosplch osob v dob úmrtí inil 61 let. Je velmi pravdpodobné, e dolo k více úmrtím, která zejm nebyla zaznamenána, zvlá v prvních divokch a chaotickch dnech povstání v kvtnu Mezi pípady evidovanmi v archivech vak nejsou ádné zprávy o násilné smrti, tj. nic není uvedeno jako poprava, zastelení, úmrtí bhem vslechu apod. Jeliko k vtin úmrtí dolo u starích osob, lze pedpokládat, e smrt byla zapíinna z velké ásti okem z odvedení z domova, odebrání osobních vcí a internace ve skupinovch zaízeních s omezenmi pídly potravin. U dtí mohlo existovat nkolik dvod, vetn nedostatené vivy nebo hygienickch moností v chaotickém pováleném prostedí. Existují také zprávy o nkolika dtech narozench v ISH v letech 1945 a 1946, které peily bez potíí. Jídlo pidlované vzm nemlo bt od poátku patné jako takové, ale strava zaala bt nedostatená ásten kvli korupci mezi personálem tábora. 27letá nmecká vzenkyn z Hagiboru Marta Zieglerová popsala stravu v ISH pi vslechu v rámci etení provozu tábora takto: Vzni dostávají ráno ernou kávu, v poledne polévku a veer chleba. Strava v Internaním stedisku Hagibor je vrazn horí ne v Internaním stedisku Modany. Nkteí vzni dostávají zvlátní stravu, zejména ti, kteí pracují v kancelái 7. 3 AMV E6-87, s. 2 4 AMV E6-87, s AMV B1-105, s AMV B1-105, s a s AMV B1-105, s. 323, protokol z vslechu Marty Zieglerové, narozené dne 29. dubna 1918 v atci (západní echy), nmeckého pvodu, s nmeckm obanstvím, díve bytem v Praze II, Jungmannova 5, sepsan na editelství Státní bezpenosti dne 8. dubna 1946.

14 14 Bhem státního vyetování podmínek v táboe byly pídly urené pro nmecké vzn na prmrn den v období a skuten shledány jako dosti nízké 8 : Pro dosplé Pro dti Chléb 268 gram 142 gram Kávoviny 11 gram 11 gram (7,1 gramu) (7,1 gramu) Umlé tuky 8,9 gramu 8,9 gramu (pravdpodobn margarín) Máslo 5 gram 17,8 gramu Cukr 43 gram 43 gram Uml med 11 gram Brambory 30 gram 30 gram Sl 0,14 gramu 0,14 gramu Vejce 5,35 gramu 5,35 gramu Plnotuné mléko 0,25 litru Jiné potraviny 10,7 gramu 10,7 gramu Bylo zjitno, e z dvod, které v té dob nebyly zcela objasnny, vedení tábora nevydalo vzm v období íjen 1945 a únor 1946 znané mnoství následujících hodnotnjích potravin 9 : Kávoviny 216,58 kg Máslo 336,14 kg ivoiné tuky 34,02 kg Cukr 368,55 kg Uml med 255,44 kg Dem 355,60 kg Maso 339,77 kg Suenky atd. 177,11 kg Vzhledem k veobecnému nedostatku potravin v Evrop a vzkvétajícímu ernému trhu v té dob se meme pouze domnívat, e nkdo z vedení tábora ml s ve uvedenmi potravinami jiné zámry. 8 AMV E6-87, s AMV E6-87, s. 13

15 15 Nicmén vzni mli také jiné monosti jak získat dalí jídlo, a to prací mimo tábor. Hagibor zapjoval stovky vz na práci obvykle manuální v místních podnicích, továrnách a zemdlskch zaízeních, co jim dávalo píleitost získat pro sebe a své píbuzné pídly potravin navíc. Typická smlouva o zemdlské práci v Pivovaru a sladovn Tich & Zeman v Uhínvsi stanovila hodinovou sazbu 4 Ks na hodinu s pracovními dny o délce osm a 10 hodin. V nkterch pípadech byli vzni zapjováni, a dokonce ubytováni mimo ISH a mohli si s sebou vzít své nezletilé nebo píli staré píbuzné. Píkladem takovéto situace byla Správa státního statku v Unhoti. V tomto pípad ISH pidlilo 10 Ks na den na úhradu náklad na stravu nepracujících len rodiny nepíli mnoho penz, ale pravdpodobn postaovaly k zajitní prosté stravy 10. Smluvní spolenosti vak neodmovaly vzn pímo, ale dvakrát msín uskuteovaly platby na úet Úadu státní bezpenosti 11. V beznu 1946 dolo zejm k boulivm protestm soused ISH, kteí si stovali na píli nedbalá bezpenostní opatení. Podrobnosti z dopisu Obvodní rady pro tehdejí Prahu XIII na editelství SNB: V tomto táboe jsou soustedni Nmci a nkteí zadrení ei. Tito vzni se po táboe pohybují zcela voln bez ohledu na národnost; svobodn chodí do restaurace Pension pes ulici na pivo Navíc bylo zjitno, e vzni si pi cest v tramvaji pohodln sedí, zatímco nae eny musí stát Následné kontroly na míst u vjezdu do tábora zjistily rozíené a snadné paování potravin, padlanch doklad, dopis a podobnch vcí do ISH. V nkterch obdobích byly navíc zaznamenány v prmru dva a ti útky denn 12. Stínosti soused tedy byly pravdpodobn odvodnné. Zdá se, e u nkolika stránch zejm mu byla vánm problémem korupce; nkteí si toti libovali v poskytování privilegií vzenkyním za urité sluby a zejm vem vzm za poplatek piblin 200 Ks 13, co by byla pro prmrného eského továrního dlníka v té dob znaná ástka a pro vtinu vz mimoádná suma. Existují také obvykle udavaské vpovdi vz popisující veírky hraniící s orgiemi, kde se konzumoval paovan alkohol, napíklad v kasárnách. 6, kterch se rovn úastnili strání 14. Dále existují etné zprávy o privilegovanch vzních, kteí mli vlastní pokoje, je pronajímali za poplatek párm. Bez ohledu na nechutnost tchto vpovdí pouhá skutenost, e k tmto excesm docházelo spolu se zapjováním zadrench na náronou fyzickou práci asto na nkolik msíc a koncentrací úmrtí mezi velmi starmi lidmi a nkolika velmi malmi dtmi nicmén svdí o tom, e mnoho nebo vtina vz bylo v pomrn dobrém fyzickém stavu. V prbhu roku 1946 byla vtina internovanch Nmc deportována. V dob zahájení likvidace 9. íjna 1946 bylo na Hagiboru 322 vz 15. Zbvající Nmci mli bt okamit posláni do jinch internaních stedisek k deportaci. Rakoutí a poltí zadrení, kterch bylo jen nkolik, mli bt pedáni pedstavitelm svch zemí v Praze. ei ze smíench manelství mli bt proputni za pedpokladu, e nechají svou potovní adresu. ei vyetovaní za kolaboraci s nacisty podle prezidentského dekretu o potrestání nacistickch zloinc mli bt pevezeni do nápravnch zaízení Mimoádného lidového soudu 10 AMV B1-105, s AMV B1, s AMV B1-105, s AMV - B1-105, s. 275, v ervenci 1941 inila prmrná msíní mzda prmyslového dlníka v Protektorátu echy a Morava 1 147,92 K za 48hodinov pracovní tden. I kdy do roku 1945 v dsledku inflaních tlak urit trochu vzrostla, bylo 200 Ks pesto hodn penz. Viz Statistickou roenku Protektorátu echy a Morava 1942, s AMV-B105, s. 366, policejní protokol z vslechu Frantika Mana ze dne 5. záí 1946, narozeného dne 21. kvtna 1884, eského pvodu, s nmeckm obanstvím, zadrovaného v IS Hagibor od 9. záí AMV E6-87, s. 2

16 16 Praha 16. Zaízení bylo uzaveno a nemovitosti byly vráceny pvodním vlastníkm idovské obci v Praze i kdy obsah budov byl rozdán rznm státním a mstskm úadm a jinm 17. ISH bylo povaováno za zlikvidované od konce íjna / zaátku listopadu Zdroje: AMV(Archiv ministerstva vnitra) Státní oblastní archiv v Praze Fond MLS Praha (Mimoádn lidov soud Praha XIV) Statistisches Jahrbuch für das Protektorat Böhmen und Mähren, herausgegeben vom Statistischen Zentralamt in Prag, II. Jahrgang 1942, Verlag des Statistischen Zentralamtes in Prag, Buchdruckerei Melantrich in Prag, 1942 / Statistická roenka protektorátu echy a Morava, vydavatel Ústední statistick úad v Praze, II. roník 1942, nákladem Ústedního statistického úadu v Praze, tiskárna Melantrich v Praze, AMV Dopis ministerstva vnitra na editelství Státní bezpenosti ze dne 24. íjna 1946 o likvidaci IS Hagibor v Praze. 17 AMV E6-87, s. 2-14

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

18 zá$í. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré p"íklady z 20 #lensk$ch stát% 2

18 zá$í. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré píklady z 20 #lensk$ch stát% 2 18 zá$í 2008 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré p"íklady z 20 #lensk$ch stát% 2 Partnerství v EUREGHA: Olomouck$ kraj pokra#uje ve sv$ch aktivitách 3 &eské p"edsednictví

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

24 prosinec. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU p"edstavilo sv#j oficiální kalendá" ministersk$ch setkání 2

24 prosinec. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU pedstavilo sv#j oficiální kalendá ministersk$ch setkání 2 24 prosinec 2008 24 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU p"edstavilo sv#j oficiální kalendá" ministersk$ch setkání 2!eské p"edsednictví: Olomouck$ kraj v Bruselu pracuje na p"ípravách ICT veletrhu

Více

leden 01 leden 2009 Vá$ení #tená%i, vlá!" zajímavé ánky: !eské p"edsednictví EU: originální vizuální identita !eské p"edsednictví:

leden 01 leden 2009 Vá$ení #tená%i, vlá! zajímavé ánky: !eské pedsednictví EU: originální vizuální identita !eské pedsednictví: 01 leden 2009 01 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: originální vizuální identita 2!eské p"edsednictví: role #esk$ch kraj% v Bruselu 3!eské p"edsednictví: Olomouck$ kraj v Bruselu se stal velvyslancem

Více

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

kv$ten 2009 Vá!ení "tená#i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2

kv$ten 2009 Vá!ení tená#i, Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského pedsednictví 2 09 kv$ten 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2 ICT veletrh v Olomouckém kraji: obsah, v#sledky a názory 3 ICT veletrh v Olomouckém

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní spole!nosti RAZZIA s.r.o se sídlem :Brno Je!ná 2101/26b identifika!ní!íslo: 26900254 spole!nost zapsaná v obchodním rejst"íku vedeném KS Brno oddíl C, vlo#ka 43834 pro prodej

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 11 JUNE 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU !!!!!!

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 11 JUNE 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU !!!!!! SPECIÁL ZAM%&EN' NA ZLÍNSK' FILMOV' FESTIVAL V BRUSELU 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU Propagace Zlínského kraje v Evrop: speciální akce pro Film Festival Zlín Nedle 28. 6. 2009 Flagey

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT ZLÍNSKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

16 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporu"uje více spolupráce s partnery 2

16 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporuuje více spolupráce s partnery 2 16 srpen 2008 16 Zvlá!" zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporu"uje více spolupráce s partnery 2 EU sout#$ pro d#ti a mláde$ o jejich právech na ochranu 3 Nové projekty a programy EU: Digitální

Více

kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

kv!ten 2009 Váení #tená$i, 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Návrh projektu z Olomouckého kraje v Bruselu a jeho partner! byl schválen k financování Visegrádsk"m fondem 3 Nová informa#ní iniciativa zastupující kancelá$e Olomouckého kraje

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spolenosti Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti P!edstavení Internet Projekt, a. s. Akciová spole"nost, zalo#ena 2001, "esk$ kapitál Orientace na náro"né implementace ecms/wcms Advanced Partner Open Text

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

!ervenec 2009. Vá"ení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá!" zajímavé #lánky:

!ervenec 2009. Váení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropsk! parlament si zvolil svého nového p"edsedu: minulého polského p"edsedu vlády Buzka, jen# získal 555 hlas$ 2 %lenové EP hodnotili &eské p"edsednictví a se'li se s nov!m EU

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Ocen#ní Europa Nostra 2008 za p"ísp#vek k zachovaní hmotného kulturního d#dictví za pomoci Evropské komise STRANA 4 OPEN DAYS 2007: OFICIÁLNÍ PROGRAM ZVE!EJN"N

Více

Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy V!boru region" 2

Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy V!boru region 2 10 kv$ten 2007 10 Zvlá" zajímavé #lánky: Olomouck kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy Vboru region" 2 Mise Olomouckého kraje do Bruselu a #trasburku: studijní pobyt v EU 3 Stá$ Mgr. Klímové

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

02 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2. p"edsednictví: p"edstavení akce Dvacítky 3

02 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2. pedsednictví: pedstavení akce Dvacítky 3 02 leden 2009 02 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2!eské p"edsednictví: p"edstavení akce Dvacítky 3!eské p"edsednictví: spole$né internetové stránky $esk#ch kraj%

Více

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tená"i, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tenái, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Speciální %íslo EVROPSK! PROJEKT SUPPOLICY Milí!tená"i, jak jist! víte, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln! zapojeno do realizace evropského projektu SupPolicy zam!"eného na inovace, jeho# se

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Olomouck" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpoil Univerzitu Palackého v Olomouci 2 20 $íjen 2007 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2 Nová sekce na#eho newsletteru: P"íru$ka pro za$áte$níky: jak získat finan$ní pomoc z EU 3-4

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

Bankovní regulace. Boril!opov

Bankovní regulace. Boril!opov Bankovní regulace Boril!opov Teorie regulace If it moves, tax it. If it still moves, regulate it. If it stops moving, subsidize it. Ronald Reagan 2 Teorie regulace!pro" regulovat?! D!le"ité je zvá"it p#ínosy

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

P. Petyovsk", MAPV Aplikace po"íta"ového vid#ní v dopravních úlohách2, Virtualizovaná realita

P. Petyovsk, MAPV Aplikace poítaového vid#ní v dopravních úlohách2, Virtualizovaná realita P!edná!ka kurzu MAPV Aplikace po"íta"ového vid#ní v dopravních úlohách2 Virtualizovaná realita P. Petyovsk" (email: petyovsk@feec.vutbr.cz), kancelá! E530, Integrovan" objekt - 1/12 - Pojmy a opakování!...

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE na základ ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Veejná zakázka: Údržba veejné zelen na ásti území msta Tebí - západ

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Základní!kola, Praha 2, Lond"nská 34. Autoevalua!ní zpráva. pro!kolní rok 2011/2012

Základní!kola, Praha 2, Londnská 34. Autoevalua!ní zpráva. pro!kolní rok 2011/2012 Základní!kola, Praha 2, Lond"nská 34 Autoevalua!ní zpráva pro!kolní rok 2011/2012 Autoevalua!ní zpráva 2011/2012 Úvod Tato autoevalua!ní zpráva je vlastním hodnocením Základní "koly, Praha 2, Lond#nská

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sdruení BES bylo zaloeno v listopadu 1999 pi Základní "kole a Mateské "kole na ul. Ukrajinská 19 v Ostrav" Porub". Cílem sdruení je: podpora #innosti "koly vytváení materiálních podmínek pro zkvalitn"ní

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 vy$izuje : Ing. Ji$ina!ermáková 708 00 Ostrava - Poruba

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

22 listopad. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3. Zam!"eno na granty EU: dotace REC 4

22 listopad. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3. Zam!eno na granty EU: dotace REC 4 22 listopad 2008 22 Zvlá!" zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3 Zam!"eno na granty EU: dotace REC 4 Krátce z Bruselu: Czech Reg má nové logo! 5! Obsah: Témata & události z EU 2

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

01 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení opera"ního programu #ivotní prost$edí 2

01 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení operaního programu #ivotní prost$edí 2 01 leden 2008 01 Zvlá!" zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení opera"ního programu #ivotní prost$edí 2 P$íru"ka pro dotace z EU 3-4 Networking v Bruselu: Slovinsko a VR, EP a nové

Více

A- PRVODNÍ ZPRÁVA, B-SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

A- PRVODNÍ ZPRÁVA, B-SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS A- PRVODNÍ ZPRÁVA, B-SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel : Ing. ŠUPÁREK projekce 30. dubna 2034/14 702 00

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006 Pítomni: Hosté: Stanislava Chumanová, Ing. Jaroslav Zámeník, Mgr. Karel Steleek, Luboš Dreneni, Mgr. Pavel Dvoák Zdenk Ženíšek, tajemník MÚ Ing. Jana

Více

Dotazník pro testovací zaízení

Dotazník pro testovací zaízení ASLAB Stedisko pro posuzování zpsobilosti laboratoí Národní inspekní orgán SLP Výzkumný ústav vodohospodáský T. G. Masaryka, veejná výzkumná instituce Podbabská 30/2582, 160 62 Praha 6 Tel., fax 224 319

Více

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Znaka íslo jednací Vyizuje Trhové Sviny ODSH/05/200/.- II/157 8910/05

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Msto Chabaovice starosta Jií Záhoík Husovo námstí 183, 403 17 Chabaovice

Msto Chabaovice starosta Jií Záhoík Husovo námstí 183, 403 17 Chabaovice Msto Chabaovice starosta Jií Záhoík Husovo námstí 183, 403 17 Chabaovice Do jednání Zastupitelstva msta Chabaovice dne 6.9.2010 Zpráva starosty msta o innosti za stávající volební období listopad 2006

Více

Související odkazy: http://www.moravska-vlajka.eu/

Související odkazy: http://www.moravska-vlajka.eu/ Název: Odborná doporučení ve věci moravské vlajky Druh periodika: informační leták obč. sdružení Za Moravu, o.s. Datum vydání výtisku: 18. srpen 2013 Číslo výtisku: - Druh dokumentu: - Strany obsahu: -

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Rodiovská dovolená jako determinant ekonomické situace rodiny. Veronika Místecká

Rodiovská dovolená jako determinant ekonomické situace rodiny. Veronika Místecká Rodiovská dovolená jako determinant ekonomické situace rodiny Veronika Místecká Bakaláská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakaláská práce je zamena na ekonomické zmny v rodinách bhem pobytu jednoho rodie na

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.01.2007 Usnesení. 19 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 8. 1. 2007. Usnesení. 20 Rada msta souhlasí v souladu s 715 obanského zákoníku s výmnou

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více