D9 Realizace projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D9 Realizace projektu"

Transkript

1 Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D9 Realizace projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu realizace projektu tak, aby byl respektován vývoj v rámci projektu i v jeho okolí a projektový tým byl schopen projekt efektivně řídit. Významným podkladem při zpracovávání toho textu je publikace Projektové řízení podle IPMA od nakladatelství GRADA. Předpokládaná časová náročnost zvládnutí tématu je jedna vyučovací hodina. Klíčová slova: kick-off meeting, reporting podávání zpráv o průběhu projektu, analýza dosažené hodnoty, index plnění plánu (SPI), index čerpání nákladů (CPI), metoda milníků, řízení komunikace na projektu Autor: Ing. Jan Doležal, Ph.D. Doporučená literatura DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada, GAREIS, R. Happy projects!. Vienna: MANZ Verlag, Project Management Institute. A Guide to the project management body of knowledge. PMI, 2008.

2 Zahájení vlastní realizace je vhodné doprovodit tzv. kick-off meetingem. Jedná se o zvláštní typ setkání důležitých zainteresovaných stran, kde je (dle konkrétního pojetí) např. zrekapitulován plán řízení a harmonogram projektu, jsou seznámeni zástupci zúčastněných stran a především je všem oznámeno, že fyzická realizace začíná. V některých případech, zvláště u velkých projektů, je takováto schůzka pojímána spíše jako společenská událost (poklepání základního kamene atp.) a může být i o něco později, než je vlastní fyzické zahájení. V průběhu realizace je třeba projekt sledovat a porovnávat jeho průběh s plánem. Na základě zjištění o odchylkách od plánu, případně v reakci na změny nebo nová zjištění, je třeba provádět korekční opatření, přeplánovávat a v případě potřeby vytvořit nový, upravený základní plán projektu (baseline). Pokud se nám tedy již podařilo dobře naplánovat projekt, je nutné zvolit adekvátní způsob, jakým sledovat průběh projektu, detekovat a následně eliminovat odchylky a vůbec projekt řídit. Základním zdrojem informací bude reporting podávání zpráv o průběhu projektu. V současné době se setkáváme s různým software na podporu řízení projektů, který má reporting a sledování stavu projektu zabudován nějakým mechanismem v sobě. Používání takového programového vybavení je dnes nedílnou součástí řízení projektů. V následujících odstavcích jsou uvedeny principy nejčastěji používaných metod. Souhrnný popis metod sledování projektu Mezi nejzákladnější, nejjednodušší metody patří sledování projektu pomocí procent plnění jednotlivých činností (z hlediska času, čerpání zdrojů, na základě informací manažerů činností). Nevýhodou je nejmenší vypovídající schopnost této metody. Jednou z velmi komplexních metod je metoda analýzy dosažené hodnoty, která se používá u velmi rozsáhlých projektů s tisíci činností. Z různých časových a finančních veličin se několikerým přepočtem dojde ke dvěma indexům (index plnění plánu (SPI) a index čerpání nákladů (CPI). Indexy nabývají hodnoty okolo 1 (neutrální stav) a po vynesení do grafu je možné zjistit aktuální stav projektu, případně trend, jakým se projekt ubírá. Metoda milníků je další z možností jak sledovat projekt. Předpokládá rozdělení projektu do menších částí zakončených milníky. Projekt se pak v podstatě řídí na základě stavu definovaného pro jednotlivé milníky. Vhodné podmínky pro sledování projektu Aby mohlo být zajištěno účinné sledování stavu projektu (někdy se užívá termínu monitorování stavu a průběhu projektu) je nutno zajisti měřitelné hodnocení spotřebovaného času na výkon činností, spotřebovaných nákladů na činnosti, použitého množství zdrojů, měření kvality provedených činností, spotřebovaných surovin apod. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 59

3 Toto sledování musí být prováděno ve stejných jednotkách, struktuře a intervalech, jak je stanoveno v plánu. Je velmi obtížné porovnávat plán a skutečnost, když je plán projektu strukturován a předepsán jinak, než jak je následně prováděno sledování projektu! Protože se jedná o integrovanou kontrolu a řízení, je potřeba v dokumentaci popsat všechny složky plánu projektu a podle toho zajistit i sledování průběhu projektu, např. i z takových hledisek, jako jsou rizika projektu. Projektový manažer by se měl vyhnout chybám, které se velmi často u kontrolního sledování činností v projektu vyskytují. Zejména uveďme: žádná nebo velmi malá kontrola, přílišná těsnost kontroly (mnoho kontrol, požadování velmi častých zpráv, neustálé zásahy nadřízených), nehospodárnost (náklady na kontrolu jsou vyšší než možný přínos kontroly), nepřesnost (nepřesné, nereprezentativní údaje; srovnávání nesrovnatelného), subjektivnost (nahlašování toho, co chce nadřízený slyšet, nestejný náhled, popírání negativních odchylek), samoúčelnost (kontrolní procesy nebývají využívány k odstranění negativní odchylky, ale prokazování moci nadřízených složek, apod.). Reporting Na různých školeních manažerských dovedností a také v literatuře je možné se dočíst, že jsou tři základní faktory úspěchu: komunikace, komunikace, komunikace. V projektech tento poznatek platí dvojnásob. Řízení projektu je především o toku informací, jejich vyhodnocování a rozhodování se na základě těchto informací. Informace by vždy měly být: včasné, úplné, přesné, srozumitelné, relevantní. Je potřeba vytvořit si plán komunikace, stanovit si, jak se budeme dorozumívat, komu, kdo a co bude sdělovat, jak a kdy to bude sdělovat, zajistit potřebnou techniku, stanovit kdo a jak bude informace archivovat a nakonec, jak budeme kontrolovat dodržování daného plánu. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 60

4 Pro manažera projektu, který chce řídit projekty úspěšně, platí zlaté pravidlo: Důvěřuj, ale prověřuj. Projektový manažer stojí uprostřed komunikačního systému projektu a je nutné, aby zajistil, že nedojde k nežádoucímu informačnímu toku. V takovém případě by se například mohlo stát, že dvě skupiny v rámci projektu se dohodnou na nějaké změně, ale zbytek účastníků projektu se to nedozví až do doby, kdy je pozdě. Příklad je uveden na obrázku: Subdodavatel 1 Subdodavatel 2 Poskytovatel služeb 2 Manažer projektu Zákazník Poskytovatel služeb 1 PROJEKT Podávání informací o stavu (průběhu) činností aneb reporting je základním zdrojem informací ve fázi realizace projektu. Reporting by měl zajistit informace typu: co bylo, co je a co bude. Již během plánování projektu by mělo být zváženo, jak často mají být informace podávány. Doporučuje se podávat informaci o stavu činnosti přibližně čtyřikrát během její realizace. Nejdříve když činnost začne, pak v první třetině plánovaného času, ve druhé třetině plánovaného času a nakonec při ukončení činnosti. Jen tak lze zajistit včasnou reakci na nepříznivý vývoj. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 61

5 Milestone trend analysis (MTA) milníková metoda K velmi rozšířením způsobům vyhodnocování stavu projektu patří tzv. milníková metoda, označovaná též zkratkou MTA Milestones Trend Analysis (Analýza trendů plnění milníků). Spočívá ve stanovení většího počtu milníků projektu, které se pak postupně v průběhu projektu vyhodnocují. Tato metoda vyžaduje větší počet milníků, než je obvyklý počet. Běžně milníky umisťujeme do časové osy k termínům, kde očekáváme ukončení určité významné události z hlediska průběhu projektu (např. při softwarovém projektu: ukončení sběru požadavků uživatelů, zpracování návrhu architektury programového produktu, ukončení analýzy potřebných algoritmů, ukončení návrhu programového systému na úrovni modulů, ukončení programového návrhu a programových testů, ukončení integračních a akceptačních testů tedy 6 milníků). Při milníkové metodě by byl počet milníků asi dvojnásobný. Při milníkové metodě musíme také jako součást milníku naplánovat přípravu zprávy na kontrolní den a kontrolní den. Pro vyhodnocení stavu projektu v milníku nestačí jen konstatovat dosažené hodnoty, ale většinou se vyžaduje zpracování příslušné zprávy (používají se různé názvy Situační zpráva, Summary Report, Current Status Report, Progress Report, apod.). Ta se zpracovává na základě hlášení o průběhu činností a zprávách o případných problémech při jejich průběhu (ti, kteří zajišťují provádění činností, musí však vždy hlásit zahájení a ukončení činnosti bezprostředně). Zpráva obvykle obsahuje: Konstatování posunu projektu proti poslední kontrole stav ve srovnání s plánem Sumární přehled plnění činností Výčet hlavních problémů Návrhy na opatření a konkrétní úkoly Jiné skutečnosti, na které je potřeba upozornit s ohledem na projekt V praxi je běžné, že zpráva obsahuje i předpověď dalšího vývoje projektu spolu s výhledem na ukončení projektu. Kontrolní den vyžaduje obvykle věnovat vyhodnocení projektu opravdu celodenní poradu, takže je potřeba ho naplánovat jako každou jinou činnost projektu. To je také určitá odchylka od běžného chápání milníku, který obvykle představuje jen událost v projektu, nezatíženou spotřebou času ani náklady a nevyžadující přidělení zdrojů. Earned Value Management (EVM) - metoda řízení dosažené hodnoty CVIČNÝ ÚKOL Jakým způsobem jsou ve Vaší organizaci projekty sledovány? Blíží se Váš způsob některé z popsaných metod? Jaké jsou nedostatky Vašeho způsobu sledování a jaké jsou jeho přednosti? Co by bylo vhodné změnit? Kariéra projektového manažera začíná u nás! 62

D7 Zahájení projektu

D7 Zahájení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D7 Zahájení projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu zahájení, inicializace projektu tak,

Více

D1 Trvalá organizace

D1 Trvalá organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D1 Trvalá organizace Toto téma obsahuje informace o trvalé organizaci, jejích základních principech a prostředí.

Více

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013)

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) 1.Historie projektového řízení Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy

Více

G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech

G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! G Řízení kvality, kontroling, rizika G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech Anotace tématu: Téma řízení rizik a příležitostí v projektech

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK

PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK PRO ŘÍDÍCÍ ORGÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Pomůcka pro implementaci řízení rizik Prosinec 2006, verse 1.1 OBSAH 1 ÚVOD...3 1.1 ÚČEL A CÍL PŘÍRUČKY...3 1.2 CHARAKTERISTIKA ŘÍZENÍ RIZIK

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU 1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU Obsah kapitoly: 1.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU 1.1.1 Definice benchmarkingu 1.1.2 Historie benchmarkingu a jeho využití ve veřejné správě 1.2 MĚŘENÍ VÝKONŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení

Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení oblast Řízení rizik Verze 1.00 Duben 2013 1/31 Obsah 1 Termíny a definice... 6 2 Jak chápat riziko a proč řídit rizika... 8 3 Řízení rizik principy a

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás! Zpravodaj projektu Projektový manažer 250+ 1. číslo Kariéra projektového manažera začíná u nás! Předmluva Význam projektové činnosti pro rozvoj školy Motto: Vzájemné setkání je začátek. Vzájemné setrvání

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN NOK ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více