Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25"

Transkript

1 Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Zpracoval: Mgr. Jan Pavlas, ředitel

2 - 2 - Základní údaje o zařízení Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Adresa: Sušilova 25/2392, Přerov Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel: Olomoucký kraj Ředitel: Mgr. Jan Pavlas Součásti: 1. Dětský domov kapacita 25 lůţek, IZO (nepřetrţitý provoz) 2. Školní jídelna kapacita 40 jídel, IZO (dvousměnný provoz) Kontakt: Telefon: ředitel, fax Telefon: soc. pracovnice, ved. vychovatelka a vychovatelé Telefon: účetní, vedoucí ŠJ Fax: E mail zařízení: E mail účetní: Charakteristika: Podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů v platném znění jsou do dětského domova umisťovány děti na základě rozhodnutí příslušného soudu prostřednictvím diagnostického ústavu, v jehoţ územním obvodu se zařízení nachází, v případě DD Přerov prostřednictvím: DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ, Ústavní 9, Olomouc Sv. Kopeček Zařízení můţe v souladu s uvedeným zákonem poskytovat péči: a) dětem s nařízenou ústavní výchovou, b) dětem, u nichţ bylo nařízeno předběţné opatření. Poskytovaná péče se přitom vztahuje i na: děti, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky stanovené zvláštním zákonem, děti s mentálním, tělesným, smyslovým postiţením, vadami řeči, popřípadě s více vadami, pokud stupeň postiţení neodpovídá jejich umístění do ústavu sociální péče nebo specializovaného zdravotnického zařízení, nezletilé matky spolu s jejich dětmi. Dětem umístěným v zařízení je poskytováno plné přímé zaopatření, a to: 1) stravování, ubytování a ošacení, 2) učební potřeby a pomůcky, 3) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání, 4) úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyţádána osobami odpovědnými za výchovu, 5) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých osob ze zařízení, 6) úhrada nákladů na dopravu do sídla školy. Dětem umístěným v zařízení DD rovněţ poskytuje: a) potřeby pro vyuţití volného času a rekreaci, b) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost, c) náklady na soutěţní akce, rekreace, d) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu. Dětem umístěným v zařízení je věnována komplexní výchovně vzdělávací péče soustředěná zejména do tří oblastí: 1. příprava na vyučování - předpoklad přípravy na povolání a s tím související schopnosti obstát na trhu práce, 2. příprava na samostatný ţivot po ukončení pobytu v zařízení, 3. účelné vyuţívání volného času zejména formou rozvoje zájmových aktivit.

3 - 3 - V souvislosti s rozvojem osobnosti dítěte jako celku s důrazem na rozvoj samostatnosti a soběstačnosti má zařízení v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 109/2002 Sb., vypracován Program rozvoje osobnosti kaţdého dítěte, na jehoţ základě pedagogičtí zaměstnanci pracují s kaţdým dítětem stylem vedoucím k dosaţení jeho co nejlepší připravenosti pro samostatný ţivot, utváření hodnotového systému, dosaţení v běţném ţivotě potřebných praktických vědomostí a dovedností. V této souvislosti vedeme děti k získání zejména praktických dovedností, ale i teoretických vědomostí z 11 oblastí, které má zařízení rozpracováno v jednotlivých konkrétních otázkách pro 4 věkové kategorie: 1) osobní hygiena 2) oděv, obuv (oblékání, obouvání, péče o oděv a obuv) 3) práce v domácnosti (úklid, údrţba, drobné opravy) 4) provoz domácnosti (příjmy, výdaje, rozpočet) 5) základy vaření, zdravá výţiva 6) první pomoc, nemoc, zdraví 7) společenské chování 8) rodinná a sexuální výchova 9) občan, společnost (práva, povinnosti) 10) prostředky moderní komunikace 11) tělesná a pohybová výchova, sportovní aktivity Zařízení usiluje rovněţ o maximální moţnou spolupráci s biologickými rodiči dětí, umoţňuje plánované i neplánované návštěvy rodičů v zařízení a je-li to moţné naopak dětí v rodinách zákonných zástupců, a to jak o víkendech, tak o prázdninách, a tímto podporuje moţnost případných návratů dětí do vlastních rodin, ať jiţ v rámci zrušení rozsudku soudu o PO či ÚV nebo po dosaţení zletilosti. DDŠJ je otevřeným typem zařízení. ve školním roce 2005/2006 se podařilo vrátit do svých biologických rodin 5 dětí Zařízení spolupracuje s příslušnými orgány rovněţ v oblasti vyhledávání vhodných pěstounských rodin a maximálně podporuje umístění dětí do této formy NRP, pokud je návrat do původní biologické rodiny jakkoli nemoţný. ve školním roce 2005/2006 se podařilo umístit do předpěstounské péče 2 děti Ukázky plnění programu rozvoje osobnosti: ranní úklid pokoje ve cvičné kuchyňce vyuţití výukových programů pro PC pravidelné ţehlení praxe studentek SPgŠ písnička na úvod porady s dětmi příprava večeře večerní hodnocení rodinné skupiny

4 - 4 - Statistické údaje Údaje o dětech: Počet rodinných skupin 3 Počet dětí zapsaných k Počet dětí přijatých od do Počet dětí propuštěných od do z toho: 10 - zrušení PO, ÚV (5) - zletilost, ukončení přípravy na povolání (1) - zletilost, ukončení smlouvy o prodlouţeném pobytu (2) - předpěstounské nebo preadopční péče (2) Počet dětí zapsaných k Počet dětí zapsaných celkem od do Počet dětí postiţených od do z toho vady: 16 - mentální (8) - tělesné (0) - smyslové (0) - řečové (2) - autismus (0) - vývojové (3) věkové sloţení dětí (celkově zapsaných od do ): předškolní věk (2) mladší školní věk (15) starší školní věk (8) střední školy /a vyšší/ (6) klienti setrvávající ve škol. roce 2005/2006 v zařízení do ukončení přípravy na povolání: (3) 2 klienti ukončili pobyt po ukončení přípravy na povolání ke klient i nadále setrvává v péči zařízení školy navštěvované dětmi (mimo děti v předpěstounské péči a převzaté do péče během hlavních prázdnin): MŠ Jasínkova (2) ZŠ Acorn s & John s school s.r.o. (1) ZŠ Ţelatovská 8 (10) ZŠ Svisle 13 (2) ZŠ U Tenisu (1) ZŠ a MŠ, Malá Dláţka 4 (4) Gymnázium J. Blahoslava (2) Gymnázium J. Škody (1) SOU zemědělské, OU a U, Gorazdovo nám. 1, Olomouc (1) OU a PŠ, Křenovice 8 (3) První den ve škole U zápisu pro příští školní rok

5 - 5 - Údaje o zaměstnancích (stav k :) Pedagogičtí zaměstnanci Stupeň vzd. Úvazek 01. ředitel VŠ 1,0 02. vedoucí vychovatelka VŠ 1,0 03. vychovatelka (1.RS) ÚS 1,0 04. vychovatelka (1. RS) ÚS 1,0 05. vychovatel (2. RS) ÚS 1,0 06. vychovatelka (2. RS) VŠ 1,0 07. vychovatelka (3. RS) ÚS 1,0 08. vychovatelka (3. RS) VŠ 1,0 09. vychovatelka (nezař.) VŠ 1,0 10. vychovatelka (nezař.) US 1,0 Ostatní zaměstnanci Stupeň vzd. Úvazek 11. pečovatelka SO 1,0 12. pečovatelka Z 1,0 13. pečovatelka SO 1,0 14. účetní ÚS 1,0 15. uklizečka SO 0,8 16. pradlena (do ) Z 0,5 17. domovník SO 0,25 sezónní topič SO 0,2 18. sociální pracovnice (MD) ÚS 0,6 sociální pracovnice (1.zástup) VOŠ 0,5 sociální pracovnice (2.zástup) VŠ 0,5 19. vedoucí školní jídelny SO 0,5 20. kuchařka vyuč. v oboru 1,0 21. kuchařka vyuč. v oboru 1,0 Kvalifikační předpoklady podle z.č. 563/2004 Sb.: a) pedagogičtí zaměstnanci: kvalifikovaní v souladu s 16 odst. 2 písm. a) a b)... 5 kvalifikovaní v souladu s nekvalifikovaní (probíhá studium)...1 b) nepedagogičtí zaměstnanci všichni zaměstnanci splňují poţadovanou kvalifikaci Přepočtený stav zaměstnanců: rozpočtovaný přepočtený stav zaměstnanců v roce ,56 skutečný přepočtený stav zaměstnanců v roce ,22

6 Organizační struktura pradlena (do ) uklizečka účetní (hospodářka) domovník sezónní topič kuchařka 1 vedoucí školní jídelny kuchařka 2 ředitel sociální pracovnice vychovatel/ka 1 1. RS vychovatel/ka 2 1. RS vedoucí vychovatel / ka vychovatel/ka 3 2. RS pracovník soc. péče 1 vychovatel/ka 4 2. RS vychovatel/ka 5 3. RS vychovatel/ka 6 3. RS pracovník soc. péče 2 pracovník soc. péče 3 vychovatel/ka 7 vychovatel/ka 8

7 - 7 - Chování dětí Výchovná opatření udělená školou: pochvala TU: 1 ţák pochvala ŘŠ: 0 ţáků napomenutí TU: 0 ţáků důtka TU: 0 ţáků důtka ŘŠ: 0 ţáků Přemístění dětí do DD se školou nebo VÚM: nikdo nebyl přemístěn Prevence sociálně patologických jevů: V rámci prevence soc. patologických jevů postupovalo zařízení v souladu s Minimálním preventivním programem pro školní rok 2005/2006. Přehled zjištěných sociálně patologických jevů: pravidelné kouření cigaret... 5 dětí (1 x prokazatelně marihuana) uţití alkoholu... 5 dětí krádeţe, poškozování majetku... 2 děti hrubé chování, agresivita dětí prvky šikany... 6 dětí záškoláctví... 3 děti Mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity, soutěže a) zájmové útvary navštěvované dětmi mimo zařízení: Plavecký výcvik na KB Přerov (8) Floorbal (1) Kopaná (2) Malá kopaná (1) Posilovna (1) Gymnastika (1) Taneční škola A-Devils (1) Hra na kytaru v ZUŠ (1) Divadelní krouţek ve škole (1) Anglický jazyk ve škole (1) Krouţek genetiky (1) Míčové hry ve škole (1) Keramika ve škole (1) Aerobic ve škole (2) Městská knihovna (1) b) zájmové útvary v zařízení: hra na kytaru (2), úvod do práce s PC (6), vaření (6), canisterapie (6)

8 - 8 - c) sportovní aktivity: mezi DD aj.: regionální turnaj ve stolním tenise (DDŠJ Přerov), utkání v bowlingu s DDŠJ Olomouc, turnaje v šipkách (Kojetín, Přerov), plavecké závody (DDŠJ Uh. Hradiště, Opava), turistický pochod Krajem přerovského povstání, Český pohár ve stolním fotbale (Přerov), cyklistický závod pro menší Laguna biker Utkání v bowlingu Turnaj ve stolním tenisu Turnaj v šipkách Cyklistické závody Laguna biker v rámci zařízení: stolní tenis, šipky, bowling, minigolf, běţky, sjezdové lyţe, bruslení, sáňkování, bobování, turistické pochody, kuličkiáda, plavecké závody, závody na kolech, hry s míčem, lanové aktivity Na lyţích na Tesáku Zimní stadion v Přerově V lanovém centru v Olomouci Turistika d) účast na kulturních, společenských a sportovních akcích, soutěţích, výstavách, vlastní zábavné akce: rozloučení s prázdninami grilování, návštěva výstavy Z pohádky do pohádky (Muzeum J.A.K.), autokrosové závody ME (Přerovská rokle), autosalon (Olomouc), Divadelní Přerov (přehlídka ZUČ klientů ÚSP), oslava 18. narozenin dívky, Drakiáda, výlov rybníka v Tovačově, výstava ţelezničních modelů (Depo Přerov), rozsvícení vánočního stromu na přerovském náměstí T.G.M., Galakoncert NF Genáček (Přerov výstaviště), Mikulášské oslavy v Přerově, Olomouci a ZOO na Sv. Kopečku, návštěva starosty s předáním dárečků, Ţivý betlém, předvánoční besídka s diskotékou (restaurace Black Hill), benefiční koncert Přerovského komorního orchestru, předání dárků v Radiu KISS (Olomouc), silvestrovská plavecká show (řeka Bečva), pyţamový bál, Nesmyslná olympiáda, slavnostní rozloučení s klientkou ukončení pobytu, turnaj ve hře Carcassone (Praha), karneval v DD, malování na okna, film Madagaskar, regionální kolo Nejmilejšího koncertu 2005 (pořadatel DDŠJ Ostrava - Slezská), velikonoční oslavy (malování vajec, pečení Jidášů, pomlázka), koncert Virtuosi di Moravia, první jarní grilování, pohádka v podání studentů SPgŠ, ukázky tanečního vystoupení Electric-boogie, pomoc při organizaci cyklistického závodu Mamut-tour, školní akademie ZŠ Ţelatovská, Den dětí (MOST Olomouc), lanové centrum (Olomouc), Bambiriáda (Přerov), divadelní představení souboru Dostavník, závody Dračích lodí, Den dětí s M. Dejdarem (Horka u Ol.), Den dětí s P. Novákem (Karlov), výstava Postav dům, zařiď byt, Sportujeme s krajem (park Michalov), Oslavy 750. výročí povýšení Přerova na město, slavnostní zakončení školního roku (slavnostní oběd a odpolední zábavný program na dvoře DD), setkání dětských domovů v DDŠJ Lipník n. B.

9 - 9 - Výlov rybníka v Tovačově Mikuláš v DD Nejmilejší koncert 2006 v Ostravě Den dětí v Karlově e) vzdělávací akce, besedy: beseda s gynekoloţkou, beseda s Městskou policií, výroba ručního papíru, besedy v rámci protidrogové prevence Beseda s Městskou policií f) výlety, zájezdy, vícedenní akce, letní tábory a rekreační pobyty mimo zařízení: Aquapark ve Vyškově, předvánoční návštěva ZOO Sv. Kopeček, lidové vánoční zvyky ve Skanzenu (Roţnov p. R.), výlet s běţkami na Tesák, jarní prázdninová rekreace (hotel Myacentrum, Hutisko- Solanec), výlet vlakem Pod vrcholky Bílých Karpat, výlet do neznáma (vlakem dle náhody), letní tábory (TJ Náměšť Okluky, 7kostka Spálovský mlýn, klub Dlaţka Rajnochovice, diatábor Orlík, Štramberk), výlety spojené s koupáním (Vyškov, Kojetín, Tovačov), letní prázdninová rekreace (penzion TESLA, Harrachov), vícedenní stanování v Tovačově V aquaparku ve Vyškově Jarní prázdniny v Beskydech Na rekreaci v Krkonoších g) soutěţe a závody v zařízení: Cyklosoutěţ O zlatou šlapku, Vtipnější vyhrává, Švihadlová princezna, švihadlový princ, Polévka je grunt (vaření polévek), závody v bruslení, turnaj v piškvorkách, Dívka a chlapec do nepohody, soutěţ o nejlepší masku v rámci karnevalu, soutěţ v recitaci, soutěţ ve čtení, Hledá se superstar Vtipnější vyhrává Vyhodnocení soutěže Polévka je grunt Soutěž O nejlepší masku

10 h) granty, projekty apod. 5 dětí bylo zapojeno do projektu NF manţelů Václava a Livie Klausových Startovné do ţivota podpora dětem odcházejícím po dosaţení zletilosti z péče dětského domova 1 dítě bylo zapojeno do projektu NF Deany a Juraje Jakubiskových Vítr do plachet podpora talentovaným dětem na základě ţádosti o zařazení mezi uchazeče o výtěţek vánoční sbírky organizované Městem Přerov bylo zařízení vybráno (výtěţek činil ,19,- Kč) Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců Do dalšího vzdělávání se ve školním roce 2005/2006 zapojili všichni pedagogičtí zaměstnanci. Z důvodu nedostatku přihlášených byly některé semináře pořádané přerovským pracovištěm Schola servis zrušeny. 1. ředitel účast na odborných seminářích FDD ČR: Ukončení pobytu zletilých nezaopatřených osob v zařízeních pro výkon ústavní výchovy Děti s poruchami chování v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy účast na odborných seminářích: Správní řád I a II (Noveko 96 spol. s r.o.) Správní řád se zaměřením na z. č. 109/2002 Sb. (Fakta v.o.s.) Celostátní vzdělávací setkání řídicích pracovníků zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (Fakta v.o.s.) 2. vedoucí vychovatelka účast na odborném semináři: Komunikace ve škole (Schola servis) 3. vychovatelka účast na odborném semináři: Komunikace ve škole (Schola servis) 4. vychovatelka účast na odborném semináři: Modelové řešení šikany ve školních klimatech (Schola servis) 5. vychovatel účast na odborném semináři: Modelové řešení šikany ve školních klimatech (Schola servis) 6. vychovatelka účast na odborném semináři: Komunikace ve škole (Schola servis) 7. vychovatelka dálková forma studia VŠ 8. vychovatelka dálková forma studia VŠ 9. vychovatelka absolvovala Sociálně psychologický výcvik (AZ Help) 10. vychovatelka absolvovala Kurz primární prevence uţívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů (P-centrum, Olomouc)

11 Zpráva z kontrolní a inspekční činnosti viz protokol č. 12/05 č.j. KUOK/29322/05/OŠMT/7154 ze dne o výsledku kontroly pouţití přidělených dotací a účelovosti finančních prostředků poskytnutých za období od do , kontroly hospodaření a kontroly dodrţování obecně závazných právních předpisů konané ve dnech pracovníky OŠMTv Krajského úřadu Olomouckého kraje. Poskytování informací Poskytování informací podle z. č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění: počet podaných ţádostí o informace... 0 počet podaných odvolání proti rozhodnutí... 0 Formy déledobé spolupráce s jinými subjekty Trvalejší spolupráce na regionální úrovni s Magistrátem města Přerova: řešení sociálně právní problematiky zejména při zajištění ubytování a dávek státní sociální podpory pro děti odcházející po dosaţení zletilosti ze zařízení spolupráce v oblasti mimoškolní činnosti pořádání regionálních soutěţí (regionální turnaj dětských domovů ve stolním tenisu, regionální kolo přehlídky ZUČ DD Nejmilejší koncert ) se SPgŠ v Přerově: umoţnění pravidelných exkurzí a odborné praxe studentů SPgŠ; pomoc studentů SPgŠ při zabezpečení některých akcí dětského domova Zlepšování materiálních podmínek v zařízení zavádíme rychlý internet obložení stěn WC a koupelny nové osvětlení i v herně nový nábytek v obývacím pokoji dovybavení kuchyně zavedení internetu pro děti

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a

Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a Č.j. DDOL 638/2014 Září 2014 Zpracoval: Mgr. Dalibor Křepský, ředitel Úvod Dětský domov a Školní jídelna nezpracovává výroční zprávu podle Zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Název školského zařízení: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Adresa: Zámek 1, Višňové, 671 38 IČO: 49 438

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 2012/2013 1 Obsah : 1. Základní

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 37401 Trhové Sviny,TEL/FAX: 386322726, IČO: 60076518,REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz VÝROČNÍ

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Stanislav Jirouš Desná, 12.10.2012 zpracoval, předkládá místo a datum zpracování razítko školy, podpis ředitele školy - 1 - A) Zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více