Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25"

Transkript

1 Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 č. j.: 955/2009/Řed V Přerově Zpracoval: Mgr. Jan Pavlas, ředitel 1

2 Základní údaje o zařízení Název Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Adresa Sušilova 2392/25, Přerov Právní forma Příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor PO Zřizovatel Olomoucký kraj Součásti 1. Dětský domov kapacita 24 lůţek IZO Školní jídelna kapacita 40 jídel IZO Telefon ředitel zástupce, sociální pracovnice účetní, vedoucí ŠJ Fax ředitel zástupce vedoucí vychovatelka účetní sociální pracovnice Webové stránky Charakteristika: Podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů v platném znění jsou do dětského domova umisťovány děti na základě rozhodnutí příslušného soudu, a to prostřednictvím diagnostického ústavu, v jehoţ územním obvodu se zařízení nachází, v případě DDŠJ Přerov prostřednictvím: DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ, Ústavní 9, Olomouc Sv. Kopeček Zařízení můţe v souladu s uvedeným zákonem poskytovat péči: a) dětem s nařízenou ústavní výchovou, b) dětem, u nichţ bylo nařízeno předběţné opatření. Poskytovaná péče se přitom vztahuje i na: děti, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky stanovené zvláštním zákonem, děti s mentálním, tělesným, smyslovým postiţením, vadami řeči, popřípadě s více vadami, pokud stupeň postiţení neodpovídá jejich umístění do ústavu sociální péče nebo specializovaného zdravotnického zařízení, nezletilé matky spolu s jejich dětmi. Dětem umístěným v zařízení je poskytováno plné přímé zaopatření, a to: 1) stravování, ubytování a ošacení, 2) učební potřeby a pomůcky, 3) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání, 4) úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyţádána osobami odpovědnými za výchovu, 5) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých osob ze zařízení, 6) úhrada nákladů na dopravu do sídla školy. Dětem umístěným v zařízení jsou rovněţ poskytovány: 1) potřeby pro vyuţití volného času a rekreaci, 2) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost, 3) náklady na soutěţní akce, rekreace, 4) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu. Dětem v zařízení je věnována komplexní výchovně vzdělávací péče soustředěná zejména do tří oblastí: 1. příprava na vyučování = příprava na povolání a s tím související schopnosti obstát na trhu práce, 2. příprava na samostatný ţivot po ukončení pobytu v zařízení, 3. účelné vyuţívání volného času zejména formou rozvoje zájmových aktivit. V souvislosti s rozvojem osobnosti dítěte jako celku s důrazem na rozvoj samostatnosti a soběstačnosti má zařízení v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 109/2002 Sb., vypracován Program rozvoje osobnosti kaţdého dítěte, na jehoţ základě pedagogičtí zaměstnanci pracují s kaţdým dítětem stylem vedoucím k dosaţení jeho co nejlepší připravenosti pro samostatný ţivot, utváření hodnotového systému, dosaţení v běţném ţivotě potřebných praktických vědomostí a dovedností. V této souvislosti vedeme děti k získání zejména praktických dovedností, ale i teoretických vědomostí z 11 oblastí, které má zařízení rozpracováno v jednotlivých konkrétních otázkách pro 4 věkové kategorie: 2

3 1) osobní hygiena 2) oděv, obuv (oblékání, obouvání, péče o oděv a obuv) 3) práce v domácnosti (úklid, údrţba, drobné opravy) 4) provoz domácnosti (příjmy, výdaje, rozpočet) 5) základy vaření, zdravá výţiva 6) první pomoc, nemoc, zdraví 7) společenské chování 8) rodinná a sexuální výchova 9) občan, společnost (práva, povinnosti) 10) prostředky moderní komunikace 11) tělesná a pohybová výchova, sportovní aktivity Zařízení zintenzivnilo snahu o maximální moţnou spolupráci s biologickými rodiči dětí. Snaţí se být s nimi v co nejčastějším kontaktu, umoţňuje jejich plánované i neplánované návštěvy v zařízení a je-li to moţné naopak dětí v rodinách zákonných zástupců nebo osob odpovědných za výchovu, a to jak o víkendech, tak o prázdninách, a tímto podporuje moţnost případných návratů dětí do vlastních rodin, ať jiţ v rámci zrušení rozsudku soudu o PO či ÚV nebo po dosaţení zletilosti. DDŠJ je otevřeným typem zařízení. Moţnosti pobytu dětí u zákonných zástupců či jiných osob Počet dětí Pobyt u rodičů (popř. alespoň jednoho) 15 Pobyt u dalších příbuzných (prarodiče, teta, strýc) 6 Pobyt v hostitelských rodinách 2 Moţnost pobytu mimo zařízení, ale dítě či klient nemá zájem 2 Bez moţnosti pobytu mimo zařízení 1 ve školním roce 2008/2009 nebylo do své biologické rodiny vráceno ţádné dítě Zařízení spolupracuje s příslušnými orgány rovněţ v oblasti vyhledávání rodin vhodných pro pěstounskou péči nebo k osvojení dětí a maximálně podporuje umístění dětí do těchto forem náhradní péče, pokud je návrat do původní biologické rodiny jakkoli nemoţný. ve školním roce 2008/2009 bylo do předpěstounské péče umístěno jedno dítě, u dalšího dítěte probíhala odborná vyšetření byla (zatím neúspěšně) hledána vhodná rodina ve školním roce 2008/2009 nebylo k osvojení předáno ţádné dítě Ukázky plnění programu rozvoje osobnosti: odpolední příprava moučníku pečení cukroví pomoc při sobotním úklidu příprava oběda úklid po malování malování do soutěže výuka finanční gramotnosti 3

4 Statistické údaje Údaje o dětech a klientech (dále jen děti ): Počet rodinných skupin 3 Počet dětí zapsaných k Počet dětí přijatých od do Počet dětí (včetně klientů) propuštěných od do z toho: 1 - Zrušení PO, ÚV (0) - Zrušení PO, ÚV vlivem umístění do pěstounské péče (0) - Přemístění dětí na základě rozhodnutí diagnostického ústavu (1) - Zletilost, ukončení smlouvy o prodlouţeném pobytu po ukončení přípravy na povolání (0) - Zletilost, ukončení smlouvy o prodlouţeném pobytu před ukončením přípravy na povolání (0) Počet dětí zapsaných k Počet dětí zapsaných celkem od do Počet dětí postiţených z toho vady: 17 - Mentální (6) - Sluchové (0) - Zrakové (0) - Řeči (4) - Tělesné (0) - Více vad (0) - Hluchoslepí (0) - Vývojové (6) - Autismus (1) - Závaţné poruchy chování (0) - Extrémní poruchy v chování (0) Věkové sloţení dětí (celkem zapsaných od do ): Předškolní věk 3 Mladší školní věk (1. 5.) 6 Starší školní věk (6. 9.) 9 Střední školy a vyšší 6 Vysoké školy 0 Klienti setrvávající v zařízení ve školním roce 2008/2009 na základě smlouvy o prodlouţeném pobytu do doby ukončení přípravy na povolání: Celkový počet zapsaných klientů zařízení od do všichni 4 klienti setrvávají v péči zařízení i ve školním roce 2009/2010 Školy navštěvované dětmi a počet dětí v nich ve školním roce 2008/2009: Název školy Děti Mateřská škola, Jasínkova 4, Přerov 2 Mateřská škola, Komenského 25 1 Základní škola Acorn s & John s school, Máchova 3, Přerov 1 Základní škola, Svisle 13, Přerov 2 Základní škola, Ţelatovská 8, Přerov 7 Základní a mateřská škola, Přerov, Malá Dláţka 4 5 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 1 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 25 1 Střední zdravotnická škola, Hranice, el. prac. Přerov 1 Střední škola gastronomie a sluţeb, Přerov, Šířava 7 1 Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek

5 Údaje o zaměstnancích (stav k ) přepočtený stav zaměstnanců normativní 17,00 přepočtený stav zaměstnanců skutečný 16,65 skutečný počet zaměstnanců v osobách 19,00 Pedagogičtí zaměstnanci Stupeň vzdělání Úvazek 1. ředitel VŠ (v magisterském stud. programu) 1,0 2. vedoucí vychovatelka VŠ (v magisterském stud. programu) 1,0 3. vychovatelka 1. RS VŠ (v magisterském stud. programu) 1,0 4. vychovatelka 1. RS střední s maturitní zkouškou 1,0 5. vychovatelka 2. RS VŠ (v magisterském stud. programu) 1,0 6. vychovatel 2. RS střední s maturitní zkouškou 1,0 7. vychovatelka 3. RS VŠ (v bakalářském stud. programu) 1,0 8. vychovatelka 3. RS VŠ (v magisterském stud. programu) 1,0 9. vychovatelka (nezař.) VŠ (v magisterském stud. programu) 1,0 10. asistent pedagoga střední s výučním listem 1,0 11. asistent pedagoga střední s výučním listem 1,0 12. asistent pedagoga základní 1,0 Ostatní zaměstnanci Stupeň vzdělání Úvazek 13. sociální pracovnice střední s maturitní zkouškou 0,6 14. účetní střední s maturitní zkouškou 1,0 15. uklizečka střední s výučním listem 0,5 16. domovník střední s výučním listem 0, vedoucí školní jídelny střední s maturitní zkouškou 0,5 18. kuchařka střední s výučním listem 0,9 19. kuchařka střední s výučním listem 0,9 Kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v pl. znění a) pedagogičtí pracovníci (k ) kvalifikovaní podle 16 odst. 2 písm. a) a b) 6 kvalifikovaní v souladu s 30 3 kvalifikovaní v souladu s 20 (asistenti pedagoga) 3 b) nepedagogičtí pracovníci všichni zaměstnanci splňují kvalifikační předpoklady 5

6 Organizační struktura (stav k ): ved. vychovatelka (stat. zástupce) 2. st. řízení vychovatelé (7,0) asistenti ped. (3,0) ředitel 3. st. řízení vedoucí ŠJ (0,5) 1. st. řízení soc. pracov. (0,6) kuchařky (1,8) domovník (0,25) účetní (není ved. zam.) uklizečka (0,5) Chování dětí Výchovná opatření udělená školou: 1. pololetí 2. pololetí Pochvala třídního učitele 1 Pochvala třídního učitele 1 Pochvala ředitele školy 0 Pochvala ředitele školy 1 Napomenutí třídního učitele 3 Napomenutí třídního učitele 0 Důtka třídního učitele 2 Důtka třídního učitele 1 Důtka ředitele školy 0 Důtka ředitele školy 2 Sníţený stupeň z chování (v pololetí) 0 Sníţený stupeň z chování (v pololetí) 1 Přemístění dětí do diagnostického ústavu, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu pro mládeţ: 1 chlapec přemístěn k diagnostickému pobytu v DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Olomouc Prevence sociálně patologických jevů: v rámci prevence sociálně patologických jevů postupovalo zařízení v souladu s Minimálním preventivním programem pro školní rok 2008/2009. Sledované projevy dětí v rámci prevence SPJ: pravidelné kouření cigaret 0 experimentování s cigaretami 4 kouření marihuany 0 uţití alkoholu (včetně povoleného klienty) 6 krádeţe, peněţní podvody, poškozování majetku 5 hrubé chování, agresivita 16 prvky šikany 8 záškoláctví 1 6

7 Mimoškolní vzdělávání, volnočasové aktivity, soutěže a) zájmová činnost ve školách a jiných organizací konaná mimo zařízení: druh ZÚ organizátor počet ICT ZŠ Ţelatovská 8, Přerov 1 ICT ZŠ a MŠ Přerov 1 kopaná TJ Ţelatovice 1 kopaná TJ Újezdec 2 kopaná FK Viktorie Přerov 2 kopaná 1. FC Přerov 3 posilování SŠGS, Šířava 1 fitness Koláček M., Kozlovská, Přerov 2 plavecký výcvik MŠ Jasínkova 2, Přerov 2 plavecký výcvik ZŠ Ţelatovská 8, Přerov 1 plavecký výcvik ZŠ a MŠ Přerov 5 četba - půjčování knih Městská knihovna 6 florbal TJ Spartak, Přerov 1 míčové hry ZŠ Ţelatovská 1 pohybové hry ve škole ZŠ Acorn s 1 výtvarný krouţek MŠ Jasínkova 2, Přerov 1 výtvarný obor ZUŠ Přerov 1 Aj ZŠ a MŠ Přerov 2 b) zájmové útvary provozované v zařízení vedené jinými osobami neţ zaměstnanci zařízení: druh ZÚ organizátor počet výuka ICT CEPAC Morava 6 výuka anglického, německého jazyka CEPAC Morava 5 kurz šití CEPAC Morava 8 cvičení tai-či Mgr. Z. Fárková 7 kurz šití cvičení tai-či výuka ICT výuka Aj s lektorkou c) zájmové útvary provozované v zařízení a vedené zaměstnanci zařízení: druh ZÚ organizátor počet výuka hry na kytaru DDŠJ 1 hra na kytaru 7

8 d) sportovní aktivity, turnaje, závody, soutěţe: organizované zařízením Vodácký den, Švihadlový král, gastronomická soutěţ ke Dni zdravé výţivy, Drakiáda, Technické minimaximum, domácí turnaj v bowlingu, bobování na Čekyňském kopci, Den s běţkami, turnaj ve scrabble, domácí i regionální turnaj ve stolním tenisu, Kuličkiáda, odpoledne na dopravním hřišti, domácí turnaj v bowlingu, turnaj v kostkách, výtvarná soutěţ rodinných skupin, celodenní cyklistický výlet, DD hledá talent, návštěva přerovské loděnice, turnaj v pétanque, O švindlového prince, závody v běhu na krátké trati, soutěţ ve skládání puzzle na čas, hádankářská soutěţ, turnaj ve hře s play-station, Nejmilejší koncert 2009 regionální kolo jiný organizátor Sportovní hry dětí z DD v Praze (NF Plaváček ), turnaj v bowlingu (CEPAC Morava), Priessnitzův běh (DDŠJ Jeseník), turnaj ve vybíjené (DDŠJ Lipník n. B.), Sportovní hry DD (FDD ČR), cyklistický závod Dětský Author Šela marathon, závody dračích lodí v Kojetíně Přední umístění v soutěžích: CEPAC Morava: turnaj v bowlingu pro DD Olomouckého kraje 5. místo smíšené druţstvo DDŠJ Jeseník: Priessnitzův běh 3. místo v I. kategorii Dominik Svatoš DDŠJ Lipník n. B.: regionální turnaj DD Olomouckého kraje ve vybíjené 3. místo v II. kategorii nejlepší jednotlivec Dominik Svatoš DDŠJ Přerov: regionální turnaj DD Olomouckého kraje ve stolním tenise celkově 1. místo 1. místo Lukáš Fabisz (dvouhra hoši 6 aţ 12 let) 2. místo Nikolas Mirga (dvouhra hoši 6 12 let) 3. místo Dominik Svatoš (dvouhra hoši 6 aţ 12 let) 1. místo Michael Bečica (dvouhra hoši let) 2. místo Josef Kaleja (dvouhra hoši let) 2. místo Boţena Kalejová (dvouhra dívky 13 aţ 15 let) 1. místo Michaela Havelková (dvouhra dívky 16 aţ 19 let ) DDŠJ Plumlov: Sportovní hry DD v působnosti DDÚ Olomouc Sv. Kopeček 2. místo štafeta 4x60 m (Lukáš Fabisz, Dominik Svatoš, Nikolas Mirga, Ladislav Mirga) 3. místo kopaná (Lukáš Fabisz, Dominik Svatoš, Nikolas Mirga, Ladislav Mirga) 1. místo Lukáš Fabisz (1 500 m) 3. místo Dominik Svatoš (1 500 m) 2. místo Lukáš Fabisz (skok daleký) 8

9 e) účast na kulturních, společenských, sportovních akcích, výstavách, vlastní zábavné akce: Návštěva expozic Muzea J. A. Komenského, Dětský den v Olomouci (Jeden den nestačí), výstava poţární techniky (Přerov), baletní představení v Národním divadle (Praha), Čs. jazzový festival (Přerov), slavnostní rozsvícení vánočního stromu (Přerov), Mikulášská nadílka (nám. T. G. M Přerov, Dům armády Olomouc), návštěva primátora města v DD předání dárků dětem, Strom splněných přání (Olomouc), předvánoční besídka, maturitní stuţkovací ples 4. roč. GJB a SPgŠ v Přerově, filmová představení v kině Hvězda, domácí karneval masopustní rej masek, karneval v Rouském, Aprílové škádlení, Slet čarodějnic v Olomouci Slavoníně, Den Evropy v Olomouci, Tuning weekend, Divadelní flora Olomouc 2009, Den dětí (TJ Lokomotiva Olomouc), Bambiriáda (Praha), divadelní představení v MD v Olomouci, slavnostní zakončení školního roku, Letní shakespearovské slavnosti (Nejvyšší purkrabství Praţského hradu) f) poznávací a vzdělávací akce, besedy: Sobotní škola pečení s Herou, beseda s účastníkem mírové mise v Afghánistánu, beseda o Novém Zélandu, beseda o AIDS g) výlety, zájezdy, rekreace, tábory: Výlet za koňmi do Olomouce Radonína, celodenní výlet do Hostýnských vrchů, zájezd do Vídně, návštěva Moravského divadla v Olomouci (poznání zákulisí), jarní prázdninová rekreace v Hutisku Solanci, letní prázdninové tábory, letní tábor pro děti DD Olomouckého kraje (CEPAC Morava), tábor s výukou tai-ji (Horní Bečva), výlet do Prahy (návštěva centra NF manţelů Klausových) 9

10 h) zapojení do grantů, projektů apod.: Název, druh Startovné do ţivota NF manţelů Václava a Livie Klausových podpora dětem odcházejícím po dosaţení zletilosti z péče zařízení NF manţelů Václava a Livie Klausových zahraniční jazykový pobyt, EC School, St. Julian s, Malta Nejsi sám o.p.s., Leamington Spa Regency Rotary zahraniční jazykový pobyt, rodina Beedham, Coventry, V. Británie Vítr do plachet NF Deany a Juraje Jakubiskových podpora talentovaným dětem Sobotní škola pečení ONYX Company s.r.o. kurzy pečení pro mladé maminky a děti z dětských domovů Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji CEPAC Morava (EUFORALL) realizace vzdělávacích modulů ICT a Aj kurz šití letní rekreace s prvky vzdělávání a sportovními aktivitami Počet dětí Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců ředitel Odborné semináře Současná problematika národnostních menšin (FDD ČR) Platové předpisy ve veřejných sluţbách a správě (RESK education s.r.o.) Obtíţně vychovatelné děti a mládeţ v zařízeních pro výkon úst. vých. (FDD ČR) Konference Úspěšné pedagogické metody v dětských domovech (Maďarsko, Pécs) Moţnosti ind. plánování pro ohroţenou mládeţ (Člověk hledá člověka) ved. vychovatelka Odborné semináře Novela školského zákona a zákona o ped.. pracovnících (RESK education s.r.o.) Obtíţně vychovatelné děti a mládeţ v zařízeních pro výkon úst. vých. (FDD ČR) vychovatelka 1. RS Odborné semináře neabsolvovala ţádný odborný seminář vychovatelka 1. RS Odborné semináře neabsolvovala ţádný odborný seminář vychovatel 2. RS Odborné semináře vychovatelka 2. RS neabsolvoval ţádný odborný seminář Odborné semináře Jak pomoci autistickým dětem (Fakta v.o.s.) vychovatelka 3. RS Studium k výkonu specializovaných činností (Resocia o.s.) Odborné semináře Obtíţně vychovatelné děti a mládeţ v zařízeních pro výkon úst. vých. (FDD ČR) vychovatelka 3. RS Sociálně psychologický výcvik (RESOCIA o.s.) vychovatelka Sociálně psychologický tréninkový program (RESOCIA o.s.) asistent pedagoga asistent pedagoga asistent pedagoga Odborné semináře Agrese a agresivita u dětí a mládeţe (NIDV) Dálkové studium M/002 Sociální péče Odborné semináře Agrese a agresivita u dětí a mládeţe (NIDV) Kontrolní a inspekční činnost Ve školním roce 2008/2009 neproběhla v zařízení ţádná kontrolní ani inspekční činnost 10

11 Výroční zpráva o poskytování informací Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění: Počet podaných ţádostí o informace z toho: počet ústně podaných ţádostí o informace (0) počet písemně podaných ţádostí o informace (0) počet zpoplatněných ţádostí o informace (0) Počet poskytnutých informací z toho: počet ústně poskytnutých informací (0) počet písemně poskytnutých informací (0) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí ţádosti 0 Počet odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí 0 Počet stíţností na postup při vyřizování ţádosti 0 Formy déledobé spolupráce s jinými subjekty na regionální úrovni 0 0 Duha Klub Dlaţka, 7kostka, Tělovýchovná škola Náměšť na Hané zajištění letní prázdninové rekreace dětí v táborech Magistrát města Přerova zajištění akcí a darů pro děti ze zařízení Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově zajištění odborné praxe studentů pedagogiky v zařízení, besedy, divadelní představení studentů pro děti Zlepšování materiálních podmínek v zařízení 11

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Zpracoval: Mgr. Jan Pavlas, ředitel - 2 - Základní údaje o zařízení Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Adresa: Sušilova

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 č. j.: 659/2012/Řed V Přerově 3. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Jan Pavlas, ředitel Základní údaje o zařízení Název Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 2/2014/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2014 Mgr. Jan Pavlas ředitel O B S A H 1. Charakteristika

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4,PO. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2007/2008. ředitelka DD a ŠJ

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4,PO. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2007/2008. ředitelka DD a ŠJ Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4,PO Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 V Melči, 30.10.2008 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka DD a ŠJ 1 1 Obsah výroční zprávy Část I. Základní charakteristik

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 ZŠ DD ŠD ŠJ Vrbno pod Pradědem, 30. 9. 2010 Obsah, osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: Část 1 : - Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2013/2014 V Melči, dne 22.10.2014 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a

Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a Č.j. DDOL 638/2014 Září 2014 Zpracoval: Mgr. Dalibor Křepský, ředitel Úvod Dětský domov a Školní jídelna nezpracovává výroční zprávu podle Zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín 1 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Výroční zpráva 2012-2013 OBSAH 1. Základní údaje o zařízení... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 9 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích...

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2008/2009 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz http://www.dd-semily.cz/ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A UČEBNÍ PLÁN... 2 2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY, PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více