VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Finanční gramotnost 1

2 Co je to finanční gramotnost? Definice. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Finanční gramotnost se dělí na: - Gramotnost peněžní znalosti nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi - Gramotnost cenovou znalosti nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci - Gramotnost rozpočtovou znalosti nezbytné pro správu osobního a rodinného rozpočtu Základní pojmy: Peníze o Správa finančních aktiv o Správa finančních závazků Potřeby jakýkoliv pociťovaný nedostatek, který se snažíme odstranit Finanční produkty Příklady finančních produktů Bankovní vklady, stavební spoření, penzijní připojištění, cenné papíry, úvěry Aktiva veškerý majetek domácnosti, který může přinášet příjmy Pasiva veškerý majetek domácnosti, který netvoří příjmy. Zdroje krytí majetku. Rozpočet - seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů Příjmy jakákoliv přijatá peněžní částka Výdaje jakákoliv vydaná peněžní částka Plat/mzda peněžní plnění poskytované zaměstnanci za odvedenou práci Hrubá mzda/čistá mzda Hospodaření domácnosti: Každá domácnost má své příjmy a své výdaje. Při sestavování rozpočtu domácnosti je nutné započítat všechny členy v domácnosti. 2

3 Domácí příjmy Na domácí příjmy je nutno nahlížet z pohledu opakovatelnosti, tedy zda se jedná o pravidelné příjmy, nepravidelné příjmy či jednorázové příjmy. Pravidelné příjmy (aktivní) Největší část domácích příjmů tvoří odměny za práci, tedy příjmy ze zaměstnání. Dále sem patří příjmy z podnikání a různé sociální dávky. Do sociálních dávek lze započítat starobní důchod, rodičovský příspěvek, příspěvek na dítě, státní podpora v nezaměstnanosti a další. Nepravidelné příjmy (pasivní) Jejich výše kolísá a ne vždy s nimi můžeme počítat. Mohou sem patřit úroky z vkladů, odměny nebo např. příjmy z cenných papírů. Jednorázové (nahodilé) Jak už název napovídá, jedná se o příjmy, které jsou spíše výjimečnou záležitostí, a v plánování rozpočtu se s nimi počítá velice špatně. Je možné sem zařadit příjmy z prodeje majetku, dědictví, výhry a podobně. Domácí výdaje V každé domácnosti musejí nutně vznikat výdaje. Jedná se o prostředky vynakládané na uspokojení potřeb členů domácnosti, jako jsou výdaje na jídlo, oblečení, bydlení, vzdělání, cestování, zábavy a další. Stejně jako příjmy je nutné i výdaje rozdělit na několik skupin. Pevné (nezbytné) Stále se opakují a s jejich výší je velmi obtížné pohybovat. Patří sem např. nájemné, splátky půjček či zálohy na energie. Kontrolovatelné (zbytné) Je možné jejich výši kontrolovat a v domácnosti je lze částečně ovlivnit. Jsou to náklady na stravování, oblečení, zábavu, cestování nebo údržbu. Jednorázové (nahodilé) Opět se jedná o spíše výjimečné situace, kdy tyto výdaje domácnost platí. Může to být nákup nového auta a domácích spotřebičů. 3

4 Rozpočet domácnosti Seznam všech příjmů a výdajů domácnosti se nazývá rozpočet. Existují tři varianty rozpočtu: - Přebytkový - Vyrovnaný - Schodkový Přebytkový rozpočet se vyznačuje tím, že příjmy jsou vyšší než výdaje. Tato situace je pro domácnost optimální. Vyrovnaný rozpočet značí, že příjmy pokrývají výdaje a schodkový ukazuje na vyšší výdaje než příjmy. V případě častého schodkového rozpočtu může nastat problém. V každém rozpočtu je nutno počítat i s rezervou na nepředvídatelné výdaje. Rezerva by měla být ve výši šestinásobku měsíčních příjmů. Příklad rodinného rozpočtu: Rodinu Dlouhých tvoří pan Dlouhý, paní Dlouhá, jejich syn a matka paní Dlouhé. Rodina musí nutně koupit pračku za Kč. Zjistěte, zda si na základě měsíčního hospodaření celé rodiny budou moci tuto pračku zakoupit? Jednotlivé položky rozdělte na osobní příjmy a osobní výdaje. Čistá mzda p. Dlouhého Kč; nájemné Kč; provoz domácnosti Kč; starobní důchod babičky Kč; čistá mzda pí. Dlouhé Kč, doprava a provoz auta Kč; jídlo Kč; přijaté úroky a dividendy Kč; oblečení Kč; zábava Kč; příjmy z cenných papírů Kč; splátka úvěru Kč; splátka leasingu Kč; stavební spoření Kč. 4

5 Investice Investování se rozumí jakékoliv použití peněz tak, aby přinesly výnos. Důležité při rozhodování o vhodném investičním produktu jsou 3 faktory, a to: - Likvidita - Výnos - Riziko Finanční rezervu, popř. úspory je možné zhodnotit, díky vhodně zvolenému investičnímu produktu. Při výběru investice je nutno zvážit několik parametrů. Finanční rezerva by měla být velmi rychle likvidní. Investice s nižším rizikem: 1. Bankovní vklady 2. Stavební spoření 3. Penzijní připojištění 4. Soukromé životní pojištění Investice s vyšším rizikem: 1. Podílové fondy 2. Dluhopisy 3. Akcie 4. Majetek 5. Investice do podnikání Cash flow tok peněz Cash flow je klíčové při sledování rodinných financí. Pokud sledujeme příjmy a výdaje rodiny, zjistíme, zda je cash flow kladné či záporné. Pokud bychom mluvili o záporném cash flow, tak to znamená, že bylo vydáno více peněz, než kolik jsme vydělali. V tento moment je tedy nutné pokrýt výdaje rezervou, nebo půjčkou. Subjekty pohybující se na finančním trhu: Banky Družstevní záložny Pojišťovny 5

6 Penzijní fondy Investiční společnosti, investiční a podílové fondy Leasingové společnosti Společnosti ostatního úvěrování (splátkový prodej) Faktoringové společnosti Forfaitingové společnosti Finanční makléři Směnárny Zastavárny Bankovní instituce Mají bankovní licenci, mohou přijímat vklady a z nich poskytovat úvěry. Bankovní systém v ČR je dvousložkový 1. Centrální banka Centrální (emisní) banka je státní institucí, která má celou řadu úkolů. Provádí emisi peněz (tedy vydávání mincí a bankovek do oběhu), je bankou bank (reguluje činnost obchodních bank, poskytuje bankám úvěry, drží část jejich vkladů), reguluje množství peněz v oběhu, reguluje měnový kurz, provádí bankovní dohled (legálnost bankovních operací, povoluje zakládání bank), je bankou vlády (vede účet vlády) a zajišťuje příjmy a výdaje státního rozpočtu (tzv. pokladní plnění státního rozpočtu). V ČR tuto úlohu plní Česká národní banka. Ta rovněž spolupracuje s Evropskou centrální bankou (ECB) ve Frankfurtu nad Mohanem. 2. Obchodní banky Obchodní banky, např. Komerční banka, ČSOB, GE Money Bank, UniCredit Bank, podnikají na finančním trhu. Jejich klienty jsou jak občané, tak podniky, tak i organizace zřizované státem, krajem či obcí (krajské a obecní úřady, školy, nemocnice atd.) Hlavní produkty: Spořící produkty Běžný účet - Tento typ účtu naopak není určen ke spoření, čemuž odpovídají úrokové sazby blízké či přímo rovné nule. Spořicí účet - Nástroj pro spoření, čili krátkodobé i dlouhodobé uchovávání ušetřených peněz a jejich zhodnocování. Účet může být bez výpovědní lhůty (peníze můžete vybrat kdykoliv) či s výpovědní lhůtou v rozmezí dnů, měsíců i let (musíte dát dopředu vědět, že chcete peníze vybrat - typické pro terminované vklady, čím delší výpovědní lhůta, tím vyšší úrok). Termínovaný vklad - Nástroj pro spoření, čili krátkodobé i dlouhodobé uchovávání ušetřených peněz a jejich zhodnocování. Terminovaný vklad je vždy s výpovědní lhůtou v rozmezí měsíců či let (musíme dát dopředu vědět, že chcete peníze vybrat; čím delší výpovědní lhůta, tím vyšší úrok). 6

7 Vkladní knížka - minulosti nejoblíbenější spořicí produkt, který je však dnes již zcela přežit a banky je přestávají nabízet, případně je nabízejí za zcela nevýhodných podmínek (téměř nulové úroky). Stavební spoření Speciální forma spoření, která je spojena s právem na poskytnutí úvěru. Vzniká na základě smlouvy o stavebním spoření, smlouva se sepisuje na určitou cílovou částku a obsahuje předem sjednané podmínky spoření. Doba trvání stavebního spoření je minimálně 6 let. Za ukládání příspěvků náleží uživateli při splnění podmínek i státní příspěvek ve výši 15% z vložené částky, maximálně však do 2.000,- Úvěrové produkty Kontokorent povolené přečerpání bankovního účtu. Je možné jít na vlastním účtu do mínusu, záporný zůstatek je ovšem úročený jako jakýkoliv jiný úvěr. Kreditní karty - kreditní karta je navázána na speciální účet, na kterém je zpočátku disponibilní zůstatek 0 a my máme povoleno čerpat úvěr až do předem schválené výše. Takto získaný úvěr lze použít primárně k placení zboží a služeb kreditní kartou, sekundárně i k výběru hotovosti z bankomatů, což bývá dodatečně zpoplatněno % z vybírané částky (obvykle 4-5%). Na splacení úvěru máme většinou až 50 dnů, resp. dluh musí být vyrovnán do smluveného dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém jsme si půjčili. Stihneme-li tento termín, neplatíme žádné úroky. V opačném případě se dlužná částka začíná úročit dle sjednaných podmínek (úrok okolo 20%). Spotřebitelský úvěr - Jednorázově čerpaný účelový i neúčelový drobnější úvěr v řádech desetitisíců, max. statisíců. Větší účelové úvěry bývají zpravidla určeny na drobnější rekonstrukci nemovitosti (interiéru) či nákup auta, drobnější neúčelové úvěry lidé nejčastěji využívají na věci spotřebního charakteru. Úrok bývá dle výše úvěru, účelu, doby splácení a bonity klienta v rozmezí 10-20%, což není málo a splácení samotné bývá nejčastěji v rozmezí měsíců dle přání klienta. Dobrý úvěr by neměl být krom sjednaného úroku nadále zatížen poplatky za sjednání a vedení úvěru a dalšími podmínkami v podobě nutnosti zřídit si další produkty, nejčastěji běžný účet. Pokud jsou s úvěrem přesto spojeny tyto dodatečné náklady, orientujte se místo úroků radši dle RPSN (poskytovatel úvěru má zákonnou povinnost toto uvádět), což je kalkulace % celkových ročních nákladů na úvěr (úrok + poplatky + poplatky za další povinně sjednané produkty). Hypotéka - Pro většinu lidí nezbytný nástroj k dosažení vlastního bydlení. Hypoteční úvěr lze ovšem čerpat i na jiné než vlastní bydlení, např. rekreační objekty, chaty, nemovitosti k pronájmu, pozemky k následnému prodeji či na úplně libovolný účel, čemuž se pak říká tzv. americká hypotéka. Banka nám půjčí peníze za rozumný úrok (3-5%) na delší dobu (až let) a za takto velmi lákavou nabídku požaduje navíc oproti drobným krátkodobým vysoce-úročeným úvěrům ručení nemovitostí. Zápis zástavního práva do katastru nemovitostí ve prospěch banky dostatečně snižuje riziko nesplacení, a proto je možné nabídnout velmi nízké úroky a dlouhou dobu splácení. Obvykle se půjčuje až do 80-90% hodnoty nemovitosti (LTV), nicméně ve zvláštních případech je možné dosáhnout i 100% úvěru. Čím vyšší % z hodnoty nemovitosti si půjčujeme, tím vyšší úrok je po nás požadován. Leasing - Finanční leasing je dlouhodobý pronájem, po jehož skončení si věc (majetek) odkupuje do vlastnictví nájemce. Na finanční leasing se specializují leasingové společnosti, které příslušný předmět koupí od výrobce nebo obchodníka a pak ho pronajmou zájemci. 7

8 Úvěry: V České republice existují základní dva druhy úvěrů. Prvním jsou bankovní úvěry, které poskytují bankovní instituce. Dohled nad bankovními úvěry provádí Česká národní banka. Bankovní úvěry mají větší požadavky na bonitu klienta a zajištění úvěru a naopak jsou výhodnější, co se týče úrokových sazeb. Druhým typem úvěrů jsou nebankovní, které může žadatel získat jak od společností, které se jejich poskytováním zabývají primárně, tak od dalších právnických osob i fyzických osob, pokud se jedná přímo o investory. Dohled nad nebankovními úvěry provádí Česká obchodní inspekce. Výhoda nebankovních úvěrů spočívá v menší náročnosti na bonitu klienta a zajištění úvěru malé krátkodobé půjčky jsou poskytovány bez ručitele a požadavku na příjem. Naopak mezi nevýhody nebankovních úvěrů patří vyšší úroková sazba a důraz na včasné splácení. Úrok - odměna za půjčení peněžních prostředků věřitele dlužníkovi Úroková míra vyjadřuje v procentech, jakou část z uložené nebo půjčené částky bude úrok činit Úrokové míry mohou být: roční označuje se zkratkou p. a. (per annum), pololetní p. s. (per semestrum), čtvrtletní p. q. (per quartale), měsíční p. m. (per mensem). Úmor pravidelná splátka úvěru RPSN - udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru Konsolidace sjednocení libovolného množství úvěrů u různých institucí pod jeden úvěr. Centralizace úvěrů do jediného má za následek poměrně výrazné snížení měsíčních splátek, ale také menší starosti s papírováním Anuita - je splátka dluhu, jejíž část představuje úhradu úroků a část splacení dlužné částky. Její výše bývá stanovena podle umořovacího plánu. Jistina - je u úvěru půjčená nominální částka bez úroků Než podepíšete: Co byste měli vědět, než požádáte o nákup na splátky nebo spotřebitelský úvěr: za určitých podmínek může být výhodnější si půjčit u banky, přesto že vyřízení žádosti zpravidla trvá déle pokud je v reklamě úrok 9%, vy většinou budete splácet úrok vyšší úroková sazba není nejdůležitější informací k vašemu úvěru, neodpovídá vůbec s celkovou částkou, kterou zaplatíte informujte o všech poplatcích, povinná pojištění a cenu úvěrového účtu a porovnejte konečnou cenu zjistěte si smluvní pokuty a dobře si rozmyslete, zda budete schopni splácet při výpočtu, zda ti můžete půjčku dovolit, by vám po odečtení všech nákladů (domácnost, jídlo, telefony, ) a předpokládaných splátek mělo zbýt ještě 20% příjmů jako rezerva 8

9 Nepodepisujte pokud: jste ji nečetli!!!!!! je psána drobným písmem, nebo jsou v ní slova, kterým nerozumíte neposkytuje informaci o možnosti předčasného splacení spotřebitelského úvěru neobsahuje RPSN!!!!! je podmínkou povolení inkasa na vašem účtu obsahuje nevyplněnou směnku, kterou může později věřitel vyplnit Pojištění Pojištění osob Cílem pojištění osob je poskytnout ochranu pojištěného před neočekávanými, nahodilými událostmi. Pojištění osob můžeme rozdělit do několika základních skupin, lišící se předmětem, na které konkrétní pojištění vztahuje (ochrana zdraví fyzických osob před možnými riziky jako je úraz, smrt, nemoc, ztráta příjmu, odpovědnost za škody způsobenou třetím osobám apod.). Pojištění majetku Primárním cílem pojištění majetku je jeho ochrana proti následkům nepředvídatelných událostí. Pojištění majetku poskytuje finanční náhradu v případě škody v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Jeho základním cílem je ochrana majetku proti následkům nepředvídatelných událostí. Je nutné odlišovat pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti, ačkoliv zejména u pojištění bytů dochází často k jejich záměně. Pojištění domácnosti se totiž vztahuje pouze na věci náležející k domácnosti, jako je např. nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika, aj. Naproti tomu pojištění nemovitostí se vztahuje pouze na pojištěnou stavbu, nikoli tedy na věci, které tato stavba uvnitř obsahuje. Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění odpovědnosti vás ochrání při škodě, kterou způsobíte ve svém zaměstnání, povolání nebo v běžném občanském životě. Pojištění odpovědnosti za škody slouží ke krytí škod, které vznikly třetí osobě činností pojištěného. Může být sjednáváno samostatně nebo formou připojištění například k pojištění domácnosti. Pojištění automobilu Každý majitel motorového vozidla musí být ze zákona pojištěn. Na rozdíl od povinného ručení, správně zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, které je povinné a vozidlo bez platné pojistky nesmí na silnici, je rozhodnutí o uzavření havarijního pojištění plně na libovůli majitele vozidla. V případě vzniklé škody pojišťovna vyplácí pojistné plnění (tj. náhradu škody) tomu, kdo si pojištění sjednal a kdo ho platí - v případě havarijního pojištění - nebo komu byla škoda způsobena v případě povinného ručení. Pojištění právní ochrany Pojištění právní ochrany podporuje pojištěného při prosazování jeho právních zájmů a nese nebo zmírňuje riziko vzniklých nákladů. 9

10 Krizové situace Dluhová past / dluhová spirála Dluhová past (nebo také dluhová spirála) je stav, kdy jednotlivec, popřípadě i celá rodina není schopna splácet své závazky vůči věřitelům. Dlužníci poté tuto situaci řeší dalšími půjčkami či úvěry, prostřednictvím kterých se pokoušejí splácet své předchozí závazky. Celková výše dlužných částek tedy neustále narůstá. Exekuce Exekutor je státem jmenovaný úředník, který vymáhá pohledávky. To se děje prostřednictvím exekuce majetku dlužníka. Exekutor vychází při exekuci z předpokladu, že věci, které dlužník ovládá, je také jejich vlastníkem. Proto může zabavit i věci, které jsou v bytě dlužníka, ale ve skutečnosti mu nepatří. Nejčastěji exekutor v exekuci začne zabavovat část mzdy či obstaví bankovní účet. Kromě mzdy může exekutor dlužníkovi vzít i část nemocenské, mateřské, důchodu či podpory v nezaměstnanosti. Dlužníkovi z těchto peněz zůstane jen takzvané nezabavitelné minimum. Exekuce na plat Exekutor zjistí kde dlužník pracuje, a prokáže oprávněnost svých požadavků. Po dohodě se zaměstnavatelem stanoví výši srážek ze mzdy. V praxi to znamená, že každý měsíc bude z dlužníkova platu strhávána soudem určená částka, která bude použita na splacení dluhu a dalších nákladů. Každému dlužníkovi musí ovšem zůstat nezabavitelná částka. Exekuce na bankovní účet Může jí provést nejen exekutor, ale i finanční úřad. Znamená to, že dlužník bude mít obstavený celý bankovní účet. Máte však právo si jednorázově vybrat částku, která odpovídá výši dvojnásobku životního minima. Ale pozor můžete tak učinit jen jednou po celou dobu trvání exekuce. A nezáleží na tom, jak dlouho bude exekuce trvat. 10

11 Exekuce na nemovitý majetek Zpravidla je k ní přistupováno, pokud není možné získat finanční prostředky z exekuce na plat či na bankovní účet. Znamená to, že exekutor provede zablokování nemovitosti na katastrálním úřadu, aby nebylo možné nemovitost převádět. Exekuce nemovitosti může proběhnout pouze tehdy, je-li vydáno platné usnesení o nařízení exekuce. Exekutor vydává příkaz na prodej nemovitosti v dražbě. Vyvolávací cena dražené nemovitosti představuje 2/3 odhadní ceny nemovitosti. Exekuce na movitý majetek Jedná se o zabavování majetku v místě bydliště (ne jen v místě trvalého bydliště, ale i v místě, kde se dlouhodobě zdržuje). Exekutor může do bytu vstoupit i bez přítomnosti dlužníka (za asistence zámečníka a policie). Má právo zabavit všechny movité věci, u kterých se domnívá, že patří dlužníkovi (zpravidla všechny, které na místě najde). Nejprve zabavuje nejcennější majetek (počítače, notebooky, umělecké předměty, motorová vozidla), dále pak spotřebiče a nábytek. Při nezaplacení exekuce je movitý majetek prodán v dražbě za vyvolávací cenu 1/3 odhadní ceny. Exekuce se týkají i důchodu a jiných sociálních dávek. Pokud se tato situace stane, tak exekutor jedná přímo se státní správou sociálního zabezpečení a dlužníkům je přímo vyplácena pouze nezabavitelná částka. Nezabavitelné minimum Nezabavitelnou částku na povinného dlužníka stanovíme jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3410 Kč, která se nemění, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od do obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný zaměstnanec žije, která je pro rok 2015 nově vládou ČR stanovena na 5767 Kč, čili jako 2/3 z částky Nezabavitelná částka na povinného činí pro rok Kč. Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme obdobně, a to jako ¼ z nezabavitelné částky na povinného 6118 Kč, činí tedy 1529,5 Kč. Exekuce a společné jmění manželů Společné jmění manželů je majetková jednota manželů tvořená majetkem a závazky nabytými za trvání manželství. Ze zákona lze exekučně postihnout i majetek patřící do společného jmění manželů, účastníkem řízení se pak stává i manžel/ka dlužníka. Příklad: Jeden z manželů si bez vědomí partnera vezme spotřebitelský úvěr. Nehradí pravidelné splátky, nekomunikuje s věřitelem. Na základě smlouvy pak ztratí výhodu splátek, musí uhradit celou dlužnou částku. Následně věřitel zažaluje svoji pohledávku, soud mu ji přizná, 11

12 dlužník nerespektuje rozhodnutí soudu a věřitel požádá soud o nařízení exekuce, čemuž soud vyhoví a pověří exekutora jejím provedením. Exekutor začne zjišťovat majetek dlužníka a exekučním příkazem postihne i věci spadající do společného jmění manželů. Pokud jde o tyto věci, je manžel/ka dlužníka účastníkem exekučního řízení, ačkoliv exekuční titul zní na jejího/jeho manžela/ky. Změny v exekuci podle NOZ Nový občanský zákoník stanoví, že vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který projevil nesouhlas vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, kterou by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění manželů zrušeno a vypořádáno. Osobní bankrot insolvence Osobní bankrot neboli oddlužení splátkovým kalendářem je způsob jak se zbavit dluhů, které už dotyčný nemůže splácet. Podmínkou je, že musí mít práci a musí být schopen do pěti let splatit alespoň třicet procent dlužné částky. Celou dobu osobního bankrotu si musí vystačit s takzvaným nezabavitelným minimem. Podmínky osobního bankrotu upravuje insolvenční zákon. Pro úspěšné oddlužení je třeba splňovat podmínky dané insolvenčním zákonem. Mezi hlavní požadavky pro podání návrhu na oddlužení patří: - schopnost splatit alespoň 30 procent z veškerých závazků za 5 let, - alespoň dva věřitelé, - dluhy po splatnosti delší než 30 dní, - statut platební neschopnosti. Díky novele zákona č. 294/2013 Sb. z roku 2014 není překážkou ani vlastnictví živnostenského listu. O oddlužení mohou požádat nejen fyzické osoby, ale i živnostníci, kteří mají dluhy z podnikání. Společné oddlužení manželů V případě společného oddlužení manželů budou manželé nuceni prohlásit, že všechny dluhy (tedy i dluhy jednoho z manželů, které vznikly před manželstvím aj.) jsou společné a veškerý majetek, včetně dědictví a darů, je ve společném jmění manželů. Toto prohlášení nebude možno vzít zpět a manželé budou i v případě, že se v průběhu oddlužení rozvedou, odpovídat za dluhy společně a nerozdílně. 12

13 Poradny a instituce poskytující pomoc Poradna při finanční tísni o Sdružení SPES o Asociace občanských poraden o Finanční gramotnost, o. p. s. o Vzdělávací portály

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Slovníček pojmů. Finanční poradenství www.extraporadce.cz

Slovníček pojmů. Finanční poradenství www.extraporadce.cz Slovníček pojmů Hypoteční úvěr (Hypotéka) je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Výše úvěru je min. 100 000,- Kč. Délka splatnosti

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_05_KO

Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_05_KO Do sešitu! SLOVNÍČEK akcie. majetkový cenný papír, který představuje malý zlomek majetku firmy ve vlastnictví majitele akcie. S držbou akcie jsou spojena práva na podíl na zisku a řízení firmy (obvykle

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Příloha č. 5 Standard finanč gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Cílový stav Kvalifikač standard Kategorie Téma Podtéma Výsledek (Profil absolventa) 1. A. Peze A. 1 Formy peněz Hotovost a bezhotovost

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2014

Navigátor bezpečného úvěru 2014 Navigátor bezpečného úvěru 2014 Finální verze 25.listopadu 2014 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 5 1. ÚVOD... 6 2. TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR A EU... 7 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více