QUADRANT Slisuje v echno.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "QUADRANT 3200. Slisuje v echno."

Transkript

1 QUADRANT 3200 Slisuje v echno.

2 "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF

3 Obsah Interview 4 Technické provedení 5 Dokonal pfii zpracování sena, slámy a senáïe 10 Sbûraã a POWER FEEDING SYSTEM 12 Rotor a ROTO CUT 14 FINE CUT 16 Podávací ústrojí a pfiedlisovací komora 18 Pohon 20 Uzlovací systém a lisovací komora 22 Ovládací panel 26 ÚdrÏba 28 FIRST CLAAS SERVICE 30 Technické údaje 34 QUADRANT 3200 QUADRANT 3200 RC QUADRANT 3200 FC

4 Lisy QUADRANT 1200 zahájily jiï v roce 1987 v robu balíkû o rozmûrech 120 x 70 cm. Lisem QUADRANT 2200 vytvofiil CLAAS následnû zcela novou koncepci lisû vyznaãující se vynikajícím v konem prûchodnosti a osvûdãenou spolehlivostí. Generace lisû 3200 nabízí kromû jiï zmínûné zv ené prûchodnosti nové ovládání pfiedlisovací komory a dal í generaci FINE CUT. Na rozvoji lisû QUADRANT 3400 a 3200 má rozhodující podíl Thierry Bonhomme. V roba lisû QUADRANT v Metzu. Poãínaje rámem aï po uzlovaã je cel lis vyvinut a vyroben v Metzu.

5 Otázka: Dfiíve, neï se dostaneme k novinkám: Proã bylo jiï uvedení prvního lisu QUADRANT oznaãeno za milník, pane Bonhomme? Pan Bonhomme: První lis na velké balíky, QUADRANT 1200 od CLAAS, pfiedstavoval zcela novou v konovou tfiídu a otevfiel pro zemûdûlce a poskytovatele sluïeb nové obchodní moïnosti. Otázka: QUADRANT 3200 je celkovû nov, má je tû nûco spoleãného s lisy fiady 1200? Otázka: S jak mi novinkami pfiichází QUA- DRANT 3200? Pan Bonhomme: Pro dosaïení vy í prûchodnosti byly vyvinuty nové pfievodovky a nové pohony. Aby mohl b t stroj pouïíván s je tû vût í úãinností, byl nov lis vybaven systémem pfiedlisovací komory pro malé fiádky. Jedná se o pfiídavnou hydraulicky ovládanou pfiedlisovací komoru s moïností zapínání a nastavení, která je známa z velkého lisu QUADRANT Pan Bonhomme: Rozmûr balíkû se od uvedení lisu QUADRANT 1200 na trh nezmûnil. CLAAS tehdy v kou balíkû 70 cm zavedl zcela nov rozmûr, kter se ihned prosadil a zcela zatlaãil do pozadí rozmûr 80 cm. Poptávka smûfiuje ke krátké slámû. Jasn m dûkazem je jen v samotném Nûmecku pfiibliïnû sto vyroben ch lisû QUADRANT 2200 FINE CUT. Interwiev

6 Otázka: Inovované podávací ústrojí a koncepce pfiedlisovací komory, jaké v hody to sebou pfiiná í? Pan Bonhomme: Je to jediná pfiedlisovací komora, která mûïe b t z kabiny fiidiãe nejen nastavena, n brï i zapnuta nebo vypnuta. Tak lze pfii zmûnû pole rychle a pohodlnû reagovat na rûzné skliz- Àové podmínky, u mal ch fiádkû mûïe b t pfiedlisovací komora individuálnû nastavena a pfiizpûsobena aktuálním okolnostem. Tak jsou za v ech okolností lisovány ideální balíky. Na velk ch fiádcích oproti tomu nemusí b t pfiedlisovací komora v provozu. Za tûchto okolností je pfiedlisovací komora vypnuta a pfii kaïdém zdvihu pístu se naplní lisovací komora. Tím je tlou Èka balíkû potenciálnû malá a je dosa- Ïeno maximálního slisování pfii malé spotfiebû energie. V sledkem jsou tûïké, rovnomûrnû dlouhé balíky. Otázka: Dal ím charakteristick m rysem nového lisu je fiezací systém FINE CUT 2. Generace a zv en v kon. Jak k tomu dochází? Pan Bonhomme: Nov pohon umoïàuje zv ení rychlosti prûchodu materiálu na systému POWER FEEDING a na rotoru o 30 %. Balíky fiezanky jsou men í, v kon prûchodnosti je vy í. To jsou v hody, které pfii vybavení fiezacím systémem FINE CUT se 49 noïi obzvlá tû vyniknou. U nového fiezacího systému FINE CUT se frekvence fiezání zv í na hodnotu pfies fiezû za minutu. Na rozdíl od fiezaãek pracujících pfied lisem je krátká fiezanka urãená k podest lce nebo ke krmení vyrábûna pfiímo na poli bez zbyteãnû velké pra nosti a bez tvorby neïádoucí vrstvy slámy na povrchu pûdy. Otázka: Jízdní komfort a komfort obsluhy, to jsou dvû pfiednosti lisu QUADRANT pro fiidiãe. âím se je tû nov lis vyznaãuje? Pan Bonhomme: Kromû mimofiádného komfortu obsluhy ovládacího terminál systému CLAAS COMMUNICATOR osobnû povaïuji za velmi dûle- Ïit pohon pfievodovky s automatick m postupn m zapínáním. Patent interaktivních pojistek proti pfietí- Ïení rotoru a podávacího ústrojí CLAAS propojí navzájem dvû nezávislé spojky - Lis QUADRANT 3400 pfiedstavuje zcela novou v konovou tfiídu. Jeho inteligentní podávací systém je pouïit rovnûï u lisu QUADRANT 3200.

7 stfiiïné rouby a fietûzy patfií jiï minulosti. V pfiípadû pfietíïení samoãinnû vypne pohon a aktivnû odstraní ucpání. Tento automatick systém zkracuje prostoje na minimum, a to lze konkrétnû vyhodnotit na konci pracovního dne jako zv ení v konu. Otázka: Nov QUADRANT tedy znamená splnûní v ech pfiání. Pan Bonhomme: Cílem bylo odpovûdût na poïadavky trhu. Zákazníci mûli zájem o lisy, které mohou b t pouïívány v rûzn ch variantách, produkují dokonale slisované balíky jakéhokoliv sklízeného produktu a umoïàují tak vysoké celoroãní v kony. ZároveÀ by také na základû vysok ch v konû mûly optimálnû vyuïívat stále krat ích sklizàov ch pauz, provádût rychlej í úklid pole a stanovit nová mûfiítka v konu v tunách za sezónu. A Ïe se to podafiilo, dokazují nové lisy QUA- DRANT v provozu. Pan Bonhomme se v znamnû podílel na v voji lisû QUADRANT. Interwiev

8 Robustní technika. Vysok v kon.

9 Nov QUADRANT 3200 odráïí v echny na e zku enosti za období 85 let v roby lisû. To nejlep í jsme zachovali, dobré jsme je tû zlep ili. V prûchodnosti slámy a sena je to nejsilnûj í lis na trhu. A to, Ïe se v souãasnosti hodí nejlépe pro tvorbu senáïe znamená, Ïe je v tomto smyslu nejvût ím souãasn m lisem na trhu. Pfiednosti: MÛÏete ho pouïívat po cel rok za v ech podmínek a díky jeho variabilitû dosáhnete v raznû ir ího vytíïení. Technické provedení

10 Nejvy í míra hustoty slisování, dokonal tvar balíkû a maximální prûchodnost - tyto schopnosti zaji Èují lisûm QUADRANT od firmy CLAAS jiï mnoho let pfiední místo na svûtlovém trhu. Mimofiádnû slisované balíky o rozmûrech 120x 70 cm vyrábûné lisem QUADRANT pfiedstavují dnes ideální rozmûr pfii sklízení slámy. Nov lis QUADRANT 3200 pfiesvûdãuje nejen v emi pfiednostmi sv ch pfiedchûdcû, ale dokonce je v mnohem pfiedãí. Tak jako typ QUADRANT 3400, je i on vybaven hydraulicky ovládanou pfiedlisovací komorou a zhotovuje tak za v ech podmínek nejen tvarovû dokonalé, n brï i vysoce slisované balíky. Tím je QUADRANT 3200 ideálním strojem pfii uskladàování senáïe. ProtoÏe jen mimofiádnû silnû slisovaná senáï má ty kvality, které jsou dnes Ïádány v moderní mléãné v robû.

11 V senáïi odvádí ten nejvy í v kon. Pneumatiky o velikosti aï 22,5 palce sniïují mûrn tlak na pûdu a etfií travnat porost. Dokonal pfii lisování sena, slámy a senáïe QUADRANT 3200

12 Se v emi fiádky je rychle hotov. Bûhem práce máte dobr v hled na sbûraã a rotor a mûïete, je-li to nutné, tempo je tû zv it.

13 Se sv m irok m sbûraãem a nov m PFS mûïe QUADRANT 3200 sklízet dokonce i velmi iroké a nepravidelné fiádky. Sklízen produkt je sbírán rychle a ãistû. OdpruÏení tlakov m akumulátorem dokonale zbavuje sbûraã rovnomûrnû zátûïe, velká a v kyvná kopírovací kola jej udrïují v jízdní dráze. Tak je i pfii vysoké pracovní pojezdové rychlosti a pfii jízdû do zatáãek zaji tûno ideální kopírování povrchu pûdy a etrná manipulace s travnat m porostem. QUADRANT 3200 je vybaven nov m systémem POWER FEEDING, u kterého byly je tû jednou zv - eny otáãky prûbûïného nekového dopravníku o 30 %. Materiál na poli je sebrán a se zrychlením podáván k rotoru. Tím QUADRANT 3200 dokonce i pfii velk ch fiádcích prokazuje svou nadmûrnou prûchodnost. Rychlost toku materiálu je zv ena na prûmûrn ch 4,7 m/sek. V závislosti na druhu sklízeného produktu dosáhnete aï o 20 % vy ího v konu prûchodnosti. nekov dopravník se sv mi agresivními prsty pfiepravuje materiál ze sbûraãe k rotoru. UsmûrÀovací rotory materiál stlaãují a podporují dopravní funkci nekového dopravníku. Tato ojedinûlá kombinace usmûràovacích rotorû a aktivnû pohánûného prûbûïného nekového dopravníku Vám usnadní práci zejména u nerovnomûrn ch fiádkû. Sbûraã o ífice 2,10 m POWER FEEDING SYSTEM

14 Agresivní rotor. Nov SYSTÉM POWER FEEDING pfiivádí sklízen materiál je tû rychleji k rotoru nového lisu QUADRANT Rotor pfiejímá sklízen materiál, dále ho urychluje a pfiivádí k podávacímu ústrojí. To zaruãuje zlep en, homogenizovan prûtok sklízeného materiálu a zfietelnû vy í prûchodnost. Kapacita pro maximální v kon v tunách za hodinu. Vysoké dopfiedné pojezdové rychlosti. Vhodn pro v echny fiádky. Homogenizace a zrychlení prûchodu sklízeného produktu. Malé balíky fiezanky a lep í kvalita fiezání dûsledku vy í frekvence fiezû za minutu. Skupinové zapínání noïû CLAAS. Podle druhu pouïití se mûïete rozhodnout pro 0, 6, 13 nebo 25 noïû.

15 Krátk fiez, nejlep í kvalita píce, více mléka. Je to tak jednoduché. ezací ústrojí ROTO CUT pro dokonalou kvalitu fiezání. Energetická, chutná senáï s optimální fermentací kyselinou mléãnou je základním pfiedpokladem pro vysokou dojivost ve stáji. K tomu potfiebujete tfii vûci: krátkou píci, vysok lisovací tlak a vylouãení kyslíku. CLAAS ROTO CUT umoïàuje délku fiezanky 45 mm ve vynikají kvalitû. Díky vy ím otáãkám o 30 % je moïná frekvence fiezání fiezû za minutu. Pojistka jednotliv ch noïû proti pfietíïení nárazem do cizího tûlesa a klínová v suvná spojka v olejové lázni slouïí k tomu, aby nedo lo k Ïádnému ucpání. Díky spou tûcímu dnu fiezacího kanálu, kter u lisû na hranaté balíky existuje jen u CLAAS, mûïe b t ucpání odstranûno pohodlnû z kabiny. Kromû toho umoïàuje snaz í pfiístup k noïûm. Masivní rotor s 25 noïi z dvojnásobnû tvrzené oceli legované bórem. âtyfii fiady prstû pro optimální sbûr píce. Agresivní noïe s mimofiádnû dlouh m ostfiím pro obzvlá tû dobrou kvalitu fiezanky. Pfiesné vedení noïû spirálovitû uspofiádan mi dvojit mi prsty. Skupinové zapínání noïû pro optimální délku fiezanky. QUADRANT 3200 RC s ROTO CUT

16 Krátká sláma je pfiíjemnûj í a chutná. Zvífiata, která jsou spokojená, produkují více. JiÏ z tohoto jediného dûvodu bylo v mnoha drûbeïárnách, stáních pro mléãn skot a vepfiínech zavedeno pouïívání krátké slámy jako ideální podest lky. Ve srovnání s fiezankou pofiezanou sklízecí fiezaãkou je stejnû dobrá a neobsahuje prach, protoïe fiezáním se nezvy uje podíl jemn ch prachov ch ãástic. Navíc se krátká sláma pfiidává do krmn ch míchacích vozû. Sláma zpracovaná FINE CUT je lehce uvolnitelná, nevyïaduje pfiedbûïnou dobu míchání a smísí se pfiímo s pfiidanou siláïí. Kromû toho pofiezan materiál ideálnû povzbuzuje ãinnost bachoru. V raznû lep í pfiíjem píce. Ménû zbytkû. Povzbuzení ãinnosti bachoru. Zv ení celkového pfiíjmu píce. Zkrácení dob pro opûtné pfiedloïení zbytkû píce a pro ãistûní krmících ploch. Krátká sláma pofiezaná fiezacím ústrojím FINE CUT v QUADRANT 3200: Ani jeden stonek není del í neï 20 mm, v e ãistû a bez prachu pofiezáno a slisováno do pevn ch balíkû.

17 Lisy CLAAS QUADRANT 3200 s nov m fiezacím ústrojím FINE CUT vyrábí krátkou slámu beze ztrát a bez prachu pfiímo na poli. Nová generace fiezacího ústrojí FINE CUT s fiezacím kanálem vybaven m 49 noïi zahajuje zcela nové pojetí kvality slámy a fiezání. Díky zv ené frekvenci fiezání nad fiezû se zv il nejen v kon, n brï je zaruãena také pfiesnost fiezu. Sláma je fiezána pfii rozteãi noïû 20 mm a lisována do pevn ch balíkû. V ech 49 noïû fieïe plynul m pohybem a je uspofiádáno tak, aby spotfieba energie byla co nejmen í. To sniïuje spotfiebu energie stroje, podstatnû etfií palivo a zaruãuje, Ïe s fiezacím ústrojím FINE CUT budete moci vyrábût krátkou slámu za podstatnû pfiíznivûj- ích podmínek, neï napfi. pfii fiezání slámy bûïnou fiezaãkou. Nejjemnûj í krátká sláma pro odborn chov zvífiat. âistá a bez prachu - pro zdravá a ãistá zvífiata. Lehce uvolnitelná - men í spotfieba energie pfii rozdûlování. Mimofiádnû savá - v razn pokles spotfieby slámy. Pofiezaná nakrátko - ideální pro vyuïití na ro tov ch podlahách Není zapafiená - citelnû men í ztráty zvífiat, protoïe kufiata slámu neïerou. Ideální ãidlo struktury pfii dávkování krmiva pro skot - snadné rozdûlování v míchacím voze. Pro v robu senáïe drtû mûïete poãet noïû bez problémû sníïit. VÏdy tfii noïe jsou spoleãnû ji tûny proti cizím pfiedmûtûm. QUADRANT 3200 FC s FINE CUT

18 V e je neustále pod kontrolou. Promy lené plnûní lisovací komory. Díky vysoké hustotû slisování a dokonalému prûchodu hmoty dodávají lisy QUADRANT rovnomûrnû tvarované, vysoce slisované balíky. Osvûdãené podávací ústrojí CLAAS a nastavitelná pfiedlisovací komora zaji Èují, aby sláma, seno nebo senáï byly dopravovány do lisovací komory dobfie pfiipravené. Bez ohledu na charakter fiádkû a sklizàové podmínky lze pomocí hydraulicky zapínaného a nastavitelného ovládání pfiedlisovací komory v e regulovat. Osvûdãená koncepce podávacího ústrojí. Podávací ústrojí v novém QUADRANT 3200 plynule odebírá materiál z rotoru. Proto nemusí rotor podávat pfiídavn dopravní v kon, ale mûïe se plnû soustfiedit na svou práci: polykat a dodávat kvalitní fiezanku. "Nov QUADRANT se svou hydraulicky ovládanou pfiedlisovací komorou mûïe b t pouïíván v rûzn ch variantách. Ovládání pfiedlisovací komory mûïe b t zapnuto nebo vypnuto. Tak jsou i v obtíïn ch podmínkách zhotovovány dobfie tvarované a vysoce slisované balíky."

19 Nastavitelné ovládání podávacího ústrojí. Ve velk ch fiádcích lisuje QUADRANT 3200 bez pfiedlisova?í komory. KaÏd zdvih pístu je vyuïit pro lisování. Ve v ech ostatních pfiípadech zapnete pohodlnû z kabiny hydraulickou soustavu - a tím bez nebezpeãí o- potfiebení - ovládání podávacího ústrojí. Je nastavitelné ve ãtyfiech stupních a slouïí pro lep í slisování za v ech podmínek. Sklízen produkt je tak dlouho shromaïìován, dokud není komora optimálnû naplnûna. Teprve potom je sklízená hmota jedním zdvihem pístu stlaãena do kanálu. Tak vznikne dokonal tvar balíku s rovnomûrnou hustotou. V tomto smyslu QUADRANT 3200 nikterak nezaostává za lisem QUADRANT Tato jedineãná kombinace plynulého odbûru materiálu od rotoru a souãasnû regulovatelná komora umoïàují nejen vznik dokonale tvarovaného balíku, ale také maximální prûchodnost a fiezací v kon. V sledkem je promy lené plnûní lisovací komory za v ech podmínek - od slámy pfies seno aï po senáï. Nastavitelné ovládání pfiedlisovací komory Nová pfiedlisovací komora Podávací ústrojí

20 Ná pohon se v nejtvrd ích podmínkách provozu jiï nesãetnûkrát osvûdãil. JiÏ léta pfiesvûdãují lisy QUADRANT sv m zcela spolehliv m pohonem i v nejtvrd ích podmínkách provozu. Je jen logick m vyústûním, Ïe jsou nejsilnûj í komponenty tohoto systému vyuïívány i v nov ch lisech QUADRANT Jsou zárukou vysoké míry hospodárnosti a dlouhé Ïivotnosti. Nová hlavní pfievodovka umoïàuje aï o 20 % vût í pfienos v konu. A to zvy uje nejen v kon stroje, n brï je také zárukou dokonalého pfienosu v konu. Krátké dráhy, pfiímoãar prûbûh ve kerého vedení síly a obrovská hmota setrvaãníku zaruãují vysokou míru úãinnosti. Na tunu sklízeného produktu pfiipadá jen malá potfieba vynaloïené energie. Úspora paliva je znaãná. Jedineãná kombinace s interaktivní bezpeãností: Pfievodovka podávacího ústrojí Bondioli a pfievodovka rotoru Walterscheid.

21 Pfiesvûdãivé vlastnosti, které jiï léta stanoví mûfiítka. Vysoké otáãky a malé toãivé momenty. Spojka nevyïadující údrïbu. Podávací ústrojí nevyïadující údrïbu. Dûlen pohon: Lisovací píst, podávací ústrojí, sbûraã a rotor jsou oddûlenû pohánûny. Minimální poãet pohybujících se dílû. Lisy QUADRANT pfiesvûdãují osvûdãenou technikou. Podávací ústrojí a rotor jsou vybaveny vypínateln mi automatick mi pojistkami proti pfietíïení. Pfii reakci spojky podávacího ústrojí se automaticky vypne také spojka rotoru. V sledek: JiÏ nikdy nebudete s lisem pfiejíïdût neposbírané fiádky. Ucpání mûïete rychle odstranit ze sedadla fiidiãe. Aktivuje-li se pojistná spojka rotoru, fiezací kanál se automaticky roz ífií a rotor se mûïe automaticky dát do ãinnosti. Tak v pfiípadû ucpání nedojde k zátûïov m piãkám. Funkce jako roz ífiení fiezacího kanálu, ovládání váleãkové rampy nebo vysunutí podpûry jsou provádûny hydraulicky. Pohon

22 Lisy CLAAS by nebyly myslitelné bez legendárního uzlovaãe CLAAS V minulosti pfiispûl rozhodujícím zpûsobem ke svûtovému úspûchu lisû CLAAS a také v QUADRANT 3200 je zárukou tûch nejpevnûj- ích uzlû. Se esti uzlovaãi mûïete v znamn m zpûsobem dosáhnout vy í hmotnosti balíkû. Spolehlivé uzlovaãe CLAAS o velkém v konu vytváfií nanejv pevné, dokonale usazené uzly pfii maximální hustotû slisování a nejvy ím v konu. Dal í v hoda: Uzlovaãe nevytváfiejí neïádoucí zbytky motouzu, proto mohu b t balíky optimálnû vyuïity nejen jako krmivo, ale také jako zdroje energie. Lineární pohon uzlovaãe vychází z hlavní pfievodovky. Tím je zaji tûna stálá synchronizace mezi pístem a jehlami. Za boãním krytem se nachází velká skfiíà s motouzem, ve které mohou b t uloïeny nejvût í role (11,5 kg), které dnes na trhu existují. Tak máte napfiíklad s nov m motouzem QUADOTEX, která byla vyvinuta speciálnû pro QUA- DRANT 3200, asi o 25 % více zásob neï doposud. Nov systém TURBO FAN chrání uzlovaãe pfied zneãistûním stál m proudem vzduchu o rychlosti 140 km/h.

23 Uzel udrïí to, co jeho vynálezce slibuje. Lisovací komora dlouhá 3 m. Lisovací komora se sv m vysok m tfiecím odporem umoïàuje tvorbu mimofiádnû slisovan ch balíkû i pfii vysokém v konu. Nová, je tû silnûj í hlavní pfievodovka pfiená í lisovací sílu pfiímo na tûïk lisovací píst. Píst je veden bezpeãnû ve tvrzeném vedení. Speciální stûraã udrïuje vodicí dráhu ãistou. Píst je nesen velk mi vodicími kladkami, které jsou automaticky promazávány. V mal ch slisovan ch balících je sláma, seno nebo senáï zhutnûna v neobvykle krátkém ãase: 51 zdvihy pístu za minutu a velk m tlakem 210 bar v lisovací komofie. Prostfiednictvím systému CLAAS COM- MUNICATOR mûïete lisovací tlak vïdy snadno a rychle pfiizpûsobit dan m podmínkám. Na velk ch fiádcích mûïe b t pfiedlisovací komora vypnuta, aby mohl b t vykonán co nejvût í poãet plnicích zdvihû a mohlo tak b t zhotoveno co nejvíce slisovan ch balíkû. est vysokov konn ch uzlovaãû CLAAS Lisovací komora

24 Velk komfort. Nízké náklady.

25 S nov m QUDRANT 3200 získáváte na pole lis na velké balíky, kter Vám pfii nízké spotfiebû paliva na tunu nabízí nejvy í v kon, nej ir í spektrum pouïití a maximum bezpeãnosti provozu. V hody: MÛÏete se neru enû vûnovat práci, která Vám pfiiná í denní obïivu - lisování, lisování, lisování. Ovládání ÚdrÏba Servis

26 Abyste provedli nastavení, nemusíte jiï k lisu vystupovat: Systém CLAAS COMMUNICATOR se sv m velk m, pfiehledn m displejem a novou technologií ISO- BUS Vám práci s lisem QUA- DRANT 3200 zcela zjednodu í. Jste prûbûïnû informováni o provozním stavu svého stroje. Kromû toho mûïete rychle a jednodu e zmûnit dûleïité parametry nastavení a reagovat na rûzné vlastnosti sklízeného produktu. Postaãí Èuknutí prstem a máte pfiístup do pûti nabídek, s nimiï napfiíklad Urãíte lisovací tlak a délku balíkû. Provádíte obsluhu noïû. Otevíráte a zavíráte fiezací kanál. Vypínáte a zapínáte pfiedlisovací komoru. Pro profesionální evidenci objednávek máte k dispozici 20 objednávkov ch pamûtí, které evidují poãet balíkû, celkovou délku motouzu, podíl pofiezan ch balíkû a prûmûrnou délku balíkû na zákazníka. Tak jsou zachycena v echna data, které jsou nezbytná pro pfiesné vyúãtování. Jedin svého druhu na trhu: Ovládání pfiedlisovací komory mûïete zapínat nebo nastavovat pomocí systému CLAAS COMMUNICATOR pohodlnû z kabiny. Tak stroj stále odvádí ideální v kon.

27 Tak pohodlnû a ãistû jste lisovali jen málokdy. V echny dûleïité parametry mûïete rychle a jednodu e vyvolat: napfi. plynulé zobrazování toãivého momentu, nastavení pfiedlisovací komory, lisovací tlak, vlhkost materiálu, délku balíkû, poãet hodin a balíkû. CLAAS COMMUNICATOR

28 Stroj, kter se sám promaïe, uspofií mnoho ãasu. V podstatû bychom si mohli téma údrïba u etfiit. ProtoÏe pro majitele lisu QUADRANT toto téma prostû neexistuje. Dvû volitelné nápravy pro vût í jízdní komfort: tandemová náprava (pro pojezdovou rychlost aï 40 km/h) a fiiditelná tandemová náprava (pro pojezdovou rychlost aï 60 km/h) pfiesvûdãují vysoce klidn m chodem a mal m mûrn m tlakem na pûdu. Díky pneumatikám o velikosti aï 22,5 palce je hmotnost rozloïena na velkou plochu a pûda je optimálnû chránûna.

29 Dlouhá Ïivotnost a spolehlivost na ich lisû je legendární. Také u QUADRANT 3200 je v e vyvinuto tak, aby jeho údrïba byla co nejjednodu í nebo vûbec Ïádná. V echna dûleïitá mazací místa jsou promazávána plynule centrálním mazacím zafiízením. Pohon a spojka proti pfietíïení je v olejové lázni. Hydraulické podávací ústrojí, ovládané fiidiãem, nevyïaduje údrïbu. Pohon má minimální poãet pohybliv ch dílû. Struãnû: Po dlouhém pracovním dni si udûláte pfiestávku a QUADRANT 3200 jiï ãeká na dal í pouïití. Pfiízniv pro údrïbu. NevyÏaduje údrïbu.

30 V ãetn ch fázích skliznû záleïí na kaïdé minutû. Prostoje stojí peníze a tomu je tfieba zabránit za kaïdou cenu. Vyskytne-li se nûjaká závada, mûïete se spolehnout na to, Ïe Vám budeme cel ch 24 hodin k dispozici a Vá lis opatfiíme nezbytn mi náhradními díly. Ná centrální sklad náhradních dílû dodává ve keré ORIGINÁLNÍ DÍLY CLAAS rychle a spolehlivû do celého svûta. Velk poãet partnerû CLAAS je zárukou, Ïe náhradní díly v krátké dobû dorazí ke svému cíli - tam, kde je právû potfiebujete. Navíc jsme vybaveni diagnostick mi systémy, které umoïàují pfiímo na poli rychlé vyhledání závady a Update funkcí stroje. Ale dûleïitûj í neï technika jsou lidé, ktefií je tvofií. Ná t m FIRST CLAAS SERVICE je tu pro Vás, vïdy, kdyï ho potfiebujete. Znají Vá lis dopodrobna, jsou dokonale vy koleni, odbornû zpûsobilí a v bornû obeznámeni s Va ím zpûsobem práce. Servisní pohotovost pro nû znamená: nedívat se na hodinky, kdyï je zavoláte, n brï vyjet a pomoci. A pak teprve si udûlat voln veãer, aï ho máte i Vy. Ani o minutu dfiív. A uï vûbec ne v dobû skliznû. FIRST CLAAS SERVICE : Na e t my jsou Vám cel ch 24 hodin k dispozici radou i praktickou pomocí.

31 Je v hodné, znáte li svûj lis zvnûj ku i zevnitfi. Pfiedev ím pozdû veãer. FIRST CLAAS SERVICE po cel ch 24 hodin.

32

33

34 QUADRANT 3200 QUADRANT 3200 RF QUADRANT 3200 RC/FC Závûsné ústrojí Otáãky v vodového hfiídele Hydraulicky ovládaná podpûra Závûsné ústrojí s kulovitou hlavou Sbûraã ífika 2,10 m 2,10 m Pracovní ífika zábûru DIN 1,90 m 1,90 m Poãet drïákû prstû 4 4 Kopírovací kola 2 v kyvná kopírovací kola 2 v kyvná kopírovací kola Systém POWER FEEDING PFS Hydraulické pfiípojky Hydraulická soustava 3 EW + 1 vratná vûtev 3 EW + 1 vratná vûtev Pfiivádûcí zafiízení Otáãky v vodového hfiídele Rotor ROTO FEED ROTO CUT/FINE CUT Poãet noïû 25 (0, 6, 13, 25) / 49 Podávací ústrojí 2 fázové 2 fázové Pfiedlisovací komora nastavitelná 0-4 nastavitelná 0-4 Lisovací komora Zdvihy pístu/min Rozmûry lisovací komory Délka 3,00 m 3,00 m ífika 1,20 m 1,20 m V ka 0,70 m 0,70 m Délka balíkû 0,50 m aï 3,00 m 0,50 m aï 3,00 m Nastavení délky balíkû COMMUNICATOR COMMUNICATOR Lisovací tlak max Vyhazovaã balíkû Snímaã odkládání balíkû Snímaã vlhkosti Vázání Poãet uzlovaãû 6 6 SkfiíÀ s motouzem 24 rolí po 11,5 kg 24 rolí po 11,5 kg âistûní uzlovaãû TURBO FAN Nápravy a pneumatiky Jednoduchá náprava Tandemová náprava ízená tandemová náprava Pneumatiky jednoduché nápravy 600/ / / / Pneumatiky tandemové nápravy 520/ /50-17 Pneumatiky fiízené tandemové nápravy 500/ / /50-22,5 620/50-22,5 Rozmûry a hmotnosti ífika 2,52 m aï 3,00 m 2,52 m aï 3,00 m V ka 2,55 m aï 2,65 m 2,55 m aï 2,65 m Hmotnost kg aï kg 8.800kg aï kg sériovû dodávané volitelné EW jednocestn ventil CLAAS se nepfietrïitû snaïí o to, aby v echny v robky odpovídaly poïadavkûm praxe. Proto jsou vyhrazeny zmûny. Údaje a vyobrazení jsou pouze pfiibliïné pro posouzení a nemusí také zahrnovat zvlá tní pfiíslu enství patfiící k sériovému rozsahu dodávek. Tento prospekt byl vyti tûn pro celosvûtové vyuïití. Zohlednûte prosím co se t ãe technického vybavení ceník va eho obchodního partnera CLAAS. U fotografií byla ãásteãnû odstranûna ochranná zafiízení. Toto se v ak provedlo, aby se zdûraznila funkce a nesmí se to v Ïádném pfiípadû svévolnû provádût, aby se zabránilo ohroïení. Pfieãtûte si pfiíslu né pokyny v návodu k pouïití.

35

36

37 Vynikající v kon. Pfiesvûdãivé argumenty. Vy í prûchodnost s lisy na velké balíky slisované slámy, sena a senáïe. Sbûraã s pracovním zábûrem 2,10 m pro rychl sbûr sklízeného produktu. Nov SYSTÉM POWER FEEDING s je tû vy ími otáãkami prûbûïného nekového dopravníku. Systém CLAAS ROTO CUT (QUDRANT 3200 RC). Systém CLAAS ROTO CUT (QUDRANT 3200 FC) s bezprachovou produkcí krátké slámy pfiímo na poli. Nová, nastavitelná pfiedlisovací komora pro dokonalé plnûní lisovací komory. Ovládání pfiedlisovací komory z kabiny. 3 m dlouhá lisovací komora s pístem, kter má 51 zdvihû za minutu. Lineární pohon s vynikající úãinností. Nízká spotfieba energie na tunu sklízené hmoty. Dûlen pohon: lisovací píst, podávací ústrojí, sbûraã a rotor jsou pohánûny oddûlenû. Jen od CLAAS: pfii lisování hranat ch balíkû fiezací dno s moïností sníïení, jediné svého druhu na trhu. Nová koncepce uzlovaãe s esti vysokov konn mi uzlovaãi CLAAS. Systém CLAAS COMMUNICATOR s novou technologií ISOBUS. Mimofiádnû pfiízniv pro údrïbu. FIRST CLAAS SERVICE po cel ch 24 hodin. claas.com

38 AGRALL zemûdûlská technika a.s. Bantice 79 CZ Prosimûfiice tel.: /07 (DC) deutsch 15/

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Polonesené pluhy SERVO 65. Pöttinger SERVO 97+211.08.1207

Polonesené pluhy SERVO 65. Pöttinger SERVO 97+211.08.1207 Polonesené pluhy SERVO 65 Pöttinger SERVO 97+211.08.1207 Polonesené pluhy SERVO 65 pluhy pro V posledních desetiletích do lo v polním hospodáfiství ke znaãnému rozvoji. Kultivace, hnojení, ochrana rostlin

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více