Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)"

Transkript

1 Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: Jiřího Srnky 2500, Písek mobil: Organizační kancelář Praha Písek auditor zapsaný v evidenci Komory auditorů ČR pod č.osv.1177, daňový poradce zapsaný v evidenci Komory daňových poradců pod evid.č Obsah: A. Situace k závěrce za rok Změny z roku a. Novela ZDP v roce Souběh funkcí řešení od Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Dopady vybraných soudních rozsudků 4 7. Inventarizace po novele Zákona o účetnictví 5 B. Ke změnám zákonů pro rok 2013 a dále 8 1a. Daň z příjmů rok b. Daň z příjmů další výhled změn Daň z přidané hodnoty Důchodová reforma 17 3a. Zavedení II.pilíře soukromé důchodové spoření od b. Rekapitulace jednotlivých pilířů důchodové reformy 18 3c. Předdůchod y 20 3d. Rozdíly ve výpočtu státního důchodu při vstupu do II.pilíře 21 3e. Porovnání výhodnosti II.pilíře důchodového systému 21 3f. Snížení valorizace důchodů Sociální a zdravotní pojištění a. Sociální pojištění 21 4b. Zdravotní pojištění 22 4c. Zákonné úrazové pojištění 23 4d. Výhled změn podle zákona 458/2011 Sb., o zřízení JIM Spotřební daně Daň z nemovitostí Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí Nová struktura daňové správy Novela Obchodního zákoníku (platební lhůty) Návrh zákona o transparentnosti akciových společností 26 leden 2013

2 2 Situace k závěrce za rok Změny z roku 2011 Ekologické zdroje energie (BPS a FVE): bylo zrušeno pětileté osvobození příjmů z ekologických zdrojů el.energie, zaveden režim odvodu z tržeb FVE (26%), daňové odpisy FVE stanoveny v ZDP na 240 měsíců (20 let). Doběhy transformace zemědělských družstev Majetkové podíly z transformace: rozdíl při vyplacení v nižší hodnotě se u povinné osoby nezdaňuje daní z příjmů, přestože se účtuje do výnosů (ZDP 23/odst.4/m). Rozdíl z naturálního plnění patří do výnosů a je i součástí základu daně. Zdanění u příjemce: pouze vyplacená část dalšího majetkového podílu podléhá srážkové dani 15%. Zděděný nebo darovaný MP: částka, jež prošla dědictvím či darovacím řízením, již srážkové dani při vyplacení nepodléhá. Majetkové podíly promlčené u povinné osoby (nezaniklé, jež se vší pravděpodobností nebudou plněny): podle účetní interpretace I-19 NÚR je lze převést do složky vlastního kapitálu (nedělitelného fondu nebo rezervního fondu) nezvýší tedy HV a ZD. Tvorba zákonných rezerv na opravy: tvorbu nutno pokrýt složením peněžních prostředků na vyčleněný bankovní účet (režim platný již od roku 2010 vložení na bankovní účet vždy nejpozději do data podání daňového přiznání za daný rok). Čerpání: lze doporučit až po plném dotvoření rezervy vč. částky na bankovním účtu. Hotovostní platby (vůči jednomu obchodnímu partnerovi): max. 350 tisíc Kč za den Vnitropodnikové spořitelny: od omezená činnost (termínované úložky nebo půjčky, nikdy však platební účty na ně nutno mít povolení ČNB) 2. Daň z příjmů rok 2012 Rok 2012: zůstává sazba daně PO: 19%, sazba daně FO: 15% (ze superhrubé mzdy SHM, tj. cca 20,1% z HM) (SHM= HM + 34% pojistného, které odvádí ze svých nákladů firma) FO: zrušení povodňové daně (sleva na dani zpět na 2.070,- Kč měsíčně) Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě o 150,- Kč měsíčně (kompenzace zvýšení DPH) 2a. Novela ZDP v roce 2012 Novela zákonem č.199/2012 Sb. V roce 2012 byl ZDP významněji novelizován zákonem č.192/2012 Sb.. Jde o novelu, která je součástí změny zákona č.72/2000 Sb., o investičních pobídkách a která nabyla účinnosti (s výjimkou vybraných změn, které nabývají účinnosti až ). Změny v oblasti investičních pobídek ( 35a, 35b) Pro příjemce investičních pobídek podle zákona o investičních pobídkách se prodlužuje období pro uplatňování slevy na dani z příjmů z pěti na deset po sobě bezprostřeně následujících období. Upřesnění textu ustanovení potvrzuje, že na každý typ příslibu může příjemce investičních pobídek uplatnit slevu. Zaokrouhlování základu daně a daně vybírané srážkou z dluhopisů Podle 36 odst.3 se u příjmů z podílu na zisku podílového fondu a úrokových příjmů z dluhopisu a z úroků plynoucích fyzickým osobám- nepodnikatelům z vkladů v bankách základ daně a sražená daň nezaokrouhlují a celková částka sražená plátcem z jednoho druhu příjmů se zaokrouhluje na celé koruny dolů. Díky tomu vychází nulové zdanění dluhopisů,

3 3 vydaných v korunové nebo nižší hodnotě, neboť základem daně je úrok za jednotlivý cenný papír (korunový dluhopis). Podobně může docházet k nulovému zdanění při denním připisování úroku z vkladů u bank (pokud vyjde 15% srážková daň z denního úroku nižší nežli 1 Kč). Novela od stanoví, že se základ daně ani sražená daň nebude u každého poplatníka zaokrouhlovat na celé koruny dolů. Plátce daně zaokrouhlí až celkový odvod daně, kterou srazil z jednoho druhu příjmů za všechny poplatníky, a to na koruny dolů. Způsob zdanění dividendových příjmů se nemění (tam se základ daně zaokrouhluje na celé haléře dolů a celková daň za každého poplatníka na celé koruny dolů). Podávání daňového přiznání PO při přeměnách Změnou 38m odst.3 došlo k prodloužení lhůty pro podávání daňového přiznání z 1 měsíce na 3 měsíce následujících po měsíci, do něhož spadá zákonem stanovená skutečnost. Podle 38m odst.2 písmen e) až h) se DP podává kromě případů stanovených zákonem o účetnictví také např. (ve vztahu na novelu zákona o přeshraničních fúzích a přeměnách): e) za období od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, a to za zanikající nebo rozdělovanou společnost nebo družstvo v případě, kdy právní nástupce jako PO nemá stálou provozovnu na území ČR (obdobně další písm. f) až h). Novela zákonem č.375/2012 Sb. V průběhu roku 2012 byl ZDP s účinností od novelizován zákonem 375/2012 Sb. v souvislosti s návrhem zákona o zdravotních službách (tzn. zákonem č.373/2012 Sb.). V ZDP se změnila terminologie v souvislosti s přijetím tohoto zákona: dosavadní termíny závodní zdravotní péče a provozující zdravotnická zařízení se nahradí termínem pracovnělékařské služby a provozující zdravotní služby. Tyto změny terminologie se dotkly 3.4 ZDP (přijetí daru u FO provozujících zdravotní služby), a (dar jako odečitatelná položka od základu daně), (do předmětu daně z příjmů u zdravotních pojišťoven nepatří příspěvky od zaměstnavatelů na úhradu pracovnělékařských služeb), (vynětí z příjmů u provozovatelů zdravotních služeb), 20.7 (odčitatelná položka u provozovatelů zdravotních služeb), 24.2.j.2 (náklady zaměstnavatele na pracovnělékařské služby) a 34.3 (odečet ztráty u provozovatelů zdravotních služeb). 3. Souběh funkcí řešení od Obchodní zákoník nový 66d: i člen statutárního orgánu může mít uzavřenou pracovní smlouvu na pracovní poměr, jehož náplň je obchodní vedení podniku (pracovním poměrem však není omezena jeho odpovědnost jako člena statutárního orgánu) Zákon o nemocenském pojištění od r.2012 řadí jednatele a členy představenstev mezi osoby, z jejichž příjmů vzniká nemocenské a důchodové pojištění, pokud měsíční odměna dosáhne alespoň 2.500,- Kč (zdravotní pojištění se odvádí vždy) Náklady na odměny kolektivních statutárních orgánů (účet 523) od r.2012 se stávají daňově uznatelným nákladem 66d odst.3: Mzdu či odměnu ředitele sjednává nebo určuje ten orgán, do jehož pravomoci náleží rozhodovat o odměňování statutárního orgánu nebo jeho členů. Pozor: dosavadní pracovní smlouvy na pracovní poměr, jehož náplň zahrnuje řízení podniku, zůstávají nadále neplatné! Nutno uzavřít nové smlouvy od ty už budou platné! Další změny v pracovní oblasti (novela Zákoníku práce pro rok 2012) Dohoda o provedení práce: od roku 2012 v rozsahu 300 hodin avšak: odvod pojistného při překročení měsíční odměny 10 tisíc Kč

4 4 4. Daň z přidané hodnoty 2012 Změna snížené sazby z 10 na 14% - odtud vyplývá: zatížení peněžních toků při prodeji zemědělských výrobků (odvod DPH 14% namísto 10%) Zavedení systému reverse-charge (přenosu daňové povinnosti) na odběratele u stavebněmontážních prací: odběratel odvádí a uplatňuje odpočet DPH současně dodavateli jsou hrazeny faktury pouze na základ daně. Odtud vyplývá: - zlepšení peněžních toků při nákupu stavebně-montážních prací od plátců DPH Problematika správných sazeb DPH u zemědělských komodit: nezáleží na způsobu jejich využití např. při prodeji slámy či jiných rostlin na spalování (výrobu pelet), při prodeji siláže pro bioplynové stanice uplatní se vždy snížená sazba DPH! ale: kejda, chlévská mrva, močůvka, rostlinné hnojivo (např. nezkrmitelná siláž) základní sazba! Bonusy a skonta od je nutno vždy vypořádat DPH u odběratele, jemuž jsou bonus či skonto přiznány (snižuje svůj původní odpočet DPH tzn. zvyšuje svou daňovou povinnost) - i v případech, kdy bonus či skonto poskytuje nadřízený dodavatel Ručení kupujícího za to, že prodávající odvede DPH z dané transakce prodeje: nově automaticky, kdykoliv je požadována tuzemským dodavatelem platba na bankovní účet mimo ČR 5. Daň z nemovitostí 2012 (vyplynula povinnost podat dílčí nebo úplné přiznání do ) Zpevněné plochy jejich zdanění se přesunulo ze staveb do pozemků Ostatní plochy a nádvoří v obchodním majetku: nutno rozhodnout (bez nutnosti zaměření) kolik m2 odpovídá zpevněným plochám ve smyslu zákona o dani z nemovitostí Zpevněné plochy pro zemědělskou prvovýrobu : sazba 1,- Kč/m2 pro ost.podnikání 5,- Kč/m2 Nezpevněné ostatní plochy a nádvoří sazba 0,20 Kč/m2 Zpevněnou plochou se rozumí povrch, který je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce. Stavbou se rozumí stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií. Mělo by se tedy jednat pouze o plnohodnotné zpevněné plochy. 6. Dopad vybraných soudních rozsudků na obchodní praxi NS ČR 29 Cdo 4284/2007: Rozdělení zisku lze přiznat pouze tehdy, jestliže nejvyšší orgán rozhoduje podle účetní závěrky, která není starší 6 měsíců (tzn. valná hromada či členská schůze se koná do následujícího roku) NS ČR 29 Cdo 1326/2009: Rozdělení zisku tantiémy členů statutárních orgánu lze přiznat pouze poté, kdy budou přiznány dividendy (podíly na zisku) řadovým vlastníkům (akcionářům, společníkům, členům družstva). Přiznání odměn a prémií za uplynulé období (a jejich zahrnutí do nákladů uplynulého roku formou časového rozlišení) musí jít o nárokové odměny podle vnitřního předpisu firmy - podle závěru soudu pro případ z roku 2000 zápisem 521/389 nelze ( účetnictví nezná, odměnu nelze dohadnou položkou ) - ale ČÚS č.017:, čl : Výdaje příštích období: účtuje se zde například nájemné placené dozadu, prémie a odměny vyplacené po uplynutí roku (tedy 521/383)

5 7. Inventarizace po novele zákona o účetnictví 5 Dne nabyla účinnosti novela zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ) zákonem č.239/2012 Sb. (kterým se mění zákon o účetnictví a dalších 15 souvisejících zákonů). Novela ZoÚ je zaměřena na dvě oblasti tou prvou je další úprava tzv. účetnictví státu, která se týká jen vybraných (státních) účetních jednotek netýká se tedy podnikatelských ÚJ a zde ji nekomentujeme. Druhá část novely se týká všech účetních jednotek a zpřesňuje pravidla inventarizace, a to již pro provádění inventarizací za rok 2012 (dokonce i zpětně k ). Připomeňme si základní pojmy: Inventarizace Je obecný proces, kterým se (po jednotlivých částech) zjišťuje skutečný stav veškerého majetku a závazků ( 29 ZoÚ) tedy, zda není nutno zaúčtovat nalezené inventarizační rozdíly a také to, zda není důvod účtovat o opravných položkách nebo rezervách tak, aby byly zachyceny veškerá předvídatelná rizika, včetně snížení hodnoty majetku a také případné hrozící ztráty, které jsou známy v okamžiku sestavení účetní závěrky ( 25 odst.3 ZoÚ). Takto je nutno účtovat bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření daného účetního období zisk nebo ztráta. Inventarizace se provádí: K datu sestavení účetní závěrky, tedy k rozvahovému (závěrkovému) dni, kteýrm je nejčastěji poslední den účetního období. Taková inventarizace se nazývá inventarizací periodickou (zřejmě proto, že je prováděna vždy s periodou účetního období). Výjimka ( 39 odst.2): V případě zásob lze provádět tzv. průběžnou inventarizaci k určitému rozhodnému dni v průběhu účetního období, při vyčlenění inventarizovaných zásob podle jasně oddělitelného kritéria (podle skupiny zásob, místa uložení, odpovědné osoby). Průběžnou inventarizaci zásob je nutno rozvrhnout do jednotlivých částečných inventur tak, aby každý druh zásob byl inventarizován alespoň jednou za účetní období. V takovém případě je nutno porovnat zjištěný stav a aktuální stav v účetnictví (a doúčtovat zjištěné rozdíly) a dále pak provést dopočet konečného korunového stavu k závěrkovému dni podle evidence příjmů a výdajů za zbývající období (viz nový 30 odst.4: zjištění skutečného stavu se dokončí podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi tímto rozhodným dnem a rozvahovým dnem). Obdobně systémem průběžné inventarizace lze postupovat i u dlouhodobého hmotného movitého majetku, který je v neustálém pohybu (železniční vagony, ale příp. i automobily, kontejnery apod.). Výsledky inventarizace je účetní jednotka povinna prokázat po dobu 5 let po jejím provedení ( 29 odst.3). Inventarizační vyhláška ( 29 odst.4) by měla obecně stanovit organizační zajištění a způsob provedení inventarizace pouze u vybraných (státních) účetních jednotek. Podnikatelské subjekty si organizační zajištění a způsob provedení inventarizace definují samy ve vnitropodnikové směrnici a v každoročním příkazu statutárního orgánu k provedení inventarizace. Výsledky inventarizace celého podniku by měly být projednány buď v hlavní inventarizační komisi, v každém případě pak ve vedení podniku, a to vč. schválení dopadů zaúčtování zjištěných inventarizačních rozdílů, které musí být do závěrky promítnuty (tento dopad nelze v žádném případě odkládat nebo i částečně odložit na další období).

6 6 Potud vyplývá ze znění 29 ZoÚ, který se novelou nemění. Mění se však 30 ZoÚ (změny jsou zdůrazněny výrazným písmem) - : ten definuje náležitosti inventur. Inventurou pak rozumíme konkrétní proces, kterým se prakticky zajišťuje a provádí inventarizace - ta se tedy skládá z jedné či více inventur ( 30 odst.2). Inventura se realizuje formou inventurních soupisů a provádí ji jednotlivé inventarizační komise. Nový 30 odst.6: Účetní jednotky při periodické inventarizaci (tedy takové, kde rozhodný den je rozvahový čili závěrkový den): a) mohou zahájit inventuru nejdříve 4 měsíce před rozvahovým dnem (doposud 30 odst.4: mohou ji provádět v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období) b) ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni (doposud: mohou ji provádět v prvním měsíci následujícho účetního období) Výkladová poznámka: Doposud byla možnost provést inventuru k jinému než rozvahovému dni dovolena pouze u fyzických inventur hmotného majetku, nově je dovoleno zahájit inventuru k rozhodnému dni, který předchází rozvahový den, i pro dokladovou inventuru. Inventuru lze tedy (stejně jako doposud) zahájit při kalendářním účetním období nejdříve 1.9. (zřejmě podle soupisů vyhotovených k závěru dne 31.8., tedy k okamžiku hodin, minut). Dokončit inventuru je nutno při kalendářním účetním období nejpozději (při přestupném roce 29.2.) musí být dokončena, přitom rozhodný den musí vždy předcházet rozvahovému dni ( 30 odst.4). Nelze tedy vyjít ze soupisů k datu po skončení účetního období. Novelu tedy nelze chápat jako rozšíření dosavadního rozsahu pro volbu rozhodného dne, ale jako rozšíření časového období pro provádění a dokončení inventarizace z dřívějšího: -4 měsíce, +1 měsíc na nový rozsah: -4 měsíce, + 2 měsíce. Novela tedy spíše bere na zřetel to, že inventura nějaký čas trvá a dává nám na její ukončení lhůtu dva měsíce po rozvahovém dni: rozhodný den má přitom vždy rozvahovému dni předcházet. Doposud zákon dovoloval provádět inventuru pouze v prvém měsíci následujícího účetního období tedy do konce ledna. Dosavadní 30 odst.4 však dovoloval při ukončení inventury v prvním měsíci následujícího období zjistit stav zpětně k rozvahovému dni (počítal tedy s rozhodným dnem po rozvahovém dni), nové znění 30 odst.4 však již tuto možnost neuvádí. Pokud rozhodným dnem pro periodickou inventarizaci není závěrkový den, pak má rozhodný den předcházet rozvahovému(=závěrkovému) dni (viz 30 odst.4). Následně je nutno doložit stav k závěrkovému dni, a to stejným postupem jako při průběžné inventarizaci zásob tzn. doplnit stav zjištěný k rozhodnému dni podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky u dané položky mezi rozhodným dnem a rozvahovým dnem. Nový 30 odst.1: Skutečné stavy majetku a závazků se zjišťují : a) fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze zjistit vizuálně jeho existenci, (nikoliv tedy jen u hmotného majetku či nehmotného jako doposud), nebo b) dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze zjistit vizuálně jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů. Výkladová poznámka: Jak si vyložit tuto změnu (zejména použití termínu vizuální zjištění existence, zůstává otázkou. Z toho, že fyzická inventura již není omezena pouze na hmotný a nehmotný majetek jako doposud, lze usoudit, že při fyzické inventuře není nutné dotyčný majetek ohmatat, ale stačí zkontrolovat vizuálně (tedy zřejmě zrakem) jeho existenci to

7 7 se tedy může zřejmě týkat i majetku nehmotného (např. software či videozáznam existuje na určitém nosiči, vč. paměti počítače). Avšak jak jinak nežli vizuálně (tedy zrakem) lze ověřit existenci závazků a pohledávek (např. kontrolou vystavených a přijatých faktur a saldokonta, verifikačních dopisů) je sice možné je ověřit pomocí jiných smyslů: např. telefonicky (tedy sluchem), možná i hmatem (budou-li zachyceny Brailovým písmem) - to jsou však spíše doplňkové metody zjišťování. Nezbývá nežli chápat tuto změnu zákona jako snahu o určité zobecnění a uplatnit k ní benevolentní (a téměř filosofický) přístup: - u položek majetku a závazků, které bez jejich zachycení záznamem (písemným či elektronickým) samy o sobě fyzicky neexistují, se provádí dokladová inventura (podle účetních záznamů a dalších zjištěných skutečností). - u položek, jejichž existenci lze zkontrolovat i bez účetního záznamu o nich (existují samy o sobě), se provádí fyzická inventura (dle zákona vizuálně). Taková inventura se ovšem prakticky také neobejde bez průvodního účetního záznamu, který nám zachycuje cenu položky, její stáří a další vlastnosti. Pozn. autora: A co vlastní kapitál a jeho složky? Ten nemusíme podle ZoÚ inventarizovat, když postačuje i po novele se věnovat pouze majetku a závazkům? Vždyť např. základní kapitál se týká vkladů jednotlivých společníků společnosti nebo členů družstva! Je také třeba evidovat, jak jsme nabyli (někdy významných hodnot) na účtu 413 Ostatní kapitálové fondy. Lze se domnívat, že tady ZoÚ zatím opomíjí nedopatřením složky vlastní kapitálu (podobně jako do roku 2011 opomíjel jiná aktiva a jiná pasiva tedy přechodné účty a podrozvahové účty). My je však budeme (stejně jako doposud) zahrnovat do dokladové inventury je v zájmu účetní jednotky mít tyto položky průkazně doložené, i když to ZoÚ výslovně neukládá. Z přepracovaného znění 30 odst.7 pak vyplývají upřesněné náležitosti inventurních soupisů (uvedeno volným přepisem pro větší srozumitelnost): Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: a) Položky fyzické či dokladové inventury, a to jednoznačně určené (inventarizačním číslem příp. určitým číselným kódem, slovním označením, syntetickým a analytickým účtem apod.) b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností v inventuře a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury Výkladová poznámka: Zde je změna - nikoliv již podpis osoby zodpovědné za provedení inventarizace to by byla jediná osoba za celý podnik jejíž podpis by musel být na všech inventurách (v podstatě statutár, neboť ten je ze zákona odpovědný), takto to zřejmě ani původní ZoÚ nezamýšlel. Za provedení každé dílčí inventury je tedy stanovena určitá (věcně dostatečně znalá) odpovědná osoba (neměla by to však být osoba odpovědná hmotně za daný úsek). Dostatečné věcné znalosti nezainteresovaných osob lze dosáhnout i proškolením inventarizačních komisí před provedením inventury. c) způsob zjišťování skutečných stavů (zřejmě fyzicky např. přepočítáním, vážením, propočtem, odhadem, dokladově: odsouhlasením s účetními záznamy, ověřovacím dopisem 30 odst.3 jsou uvedeny pouze způsoby zjišťování při fyzické inventuře, nikoliv při dokladové). d) ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila, Výkladová poznámka: Doposud bylo: ocenění k okamžiku ukončení inventury, nyní k rozhodnému dni, což je prakticky proveditelnější. e) ocenění majetku a závazků při průběžné inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,

8 8 Výkladová poznámka: Ocenění obdobně jako k bodu d) možno provést i k rozhodnému dni Přitom rozlišujme: Cílem periodické inventarizace je vždy zjistit stav k rozvahovému dni (rozhodný den může být v rozsahu období až 4 měsíce před koncem roku rozhodný den však musí předcházet rozvahovému dni (viz 30 odst.4). Cílem průběžné inventarizace je zjistit stav části zásob ke zvolenému rozhodnému dni, který předchází rozvahovému dni ( 30 odst.4) - tedy kdykoliv v průběhu účetního období, kdy rozhodný den předchází i více jak 4 měsíce dni rozvahovému. f) Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka (tedy rozvahový = závěrkový den) Výkladová poznámka: nový požadavek - to je zřejmě důležité pro náležitost inventurního zápisu především v případech, kdy rozhodný den předchází rozvahovému dni. g) rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila, h) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury (jako doposud). Inventurní soupisy při periodické inventarizaci (zásob) mohou být nahrazeny průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury a o vyúčtování inventarizačních rozdílů ( 30 odst.8). Výkladová poznámka: Může tedy být použita soupiska zásob buď s předtištěným údajem množství (pak hrozí, že přepočet nebude prováděn) nebo lépe bez uvedeného množství s následným porovnáním. Soupiska musí obsahovat i další údaje, požadované předchozím 30 odst.7. Ustanovení pro inventarizační rozdíly (manko, schodek, přebytek) se nemění, pouze se přesouvá do jiného odstavce. Totéž platí pro povinnost vyúčtovat inventarizační rozdíly do období, za které se ověřuje stav majetku a závazků a pro povinnost inventarizovat vedle majetku a závazků také jiná aktiva a jiná pasiva a položky podrozvahových účtů.. Nejedná se tedy o změny zcela zásadní, je však třeba se jimi řídit především z hlediska všech náležitostí (údajů) potřebných na inventurních soupisech a dopočtu změn všech položek, které budou inventarizovány před rozvahovým dnem, na konečný stav k rozvahovému dni. Tyto změny týkající se inventarizací lze použít poprvé při periodické inventarizaci prováděné k rozvahovému dni nebo později (tedy okamžitě po účinnosti novely). 1b) Novelizace vyhlášky č.500/2002 Sb., o účetnictví podnikatelů pro rok 2013 Od se zavádí v pasivech rozvahy položka: A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let. Její náplň definuje nový 15a: Obsahuje rozdíly ze změn účetních metod a část odložené daně podle 59 odst.6 (částku zachycenou při prvém účtování o odložené dani). Dále obsahuje opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních období, pokud jsou významné. Obsah položky je nutno rozvést v příloze k účetní závěrce. Doplnění účtové osnovy navrhuje se využít nový účet 426 Jiný výsledek hospodřaní minulých let. B. K situaci ve změnách zákonů pro rok 2013 a dále MF ČR ústy náměstka RNDR.Minčiče konstatuje, že doba, která je plná ekonomických a fiskálních problémů, není vhodnou dobou pro zavádění koncepčních změn. Proto začínají v zákonodárné praxi převládat změny krátkodobé a operativní, s přednostním cílem napomoci ke snižování schodků veřejných rozpočtů.

9 9 Vláda předložila parlamentu původně zamítnutý soubor novelizací řady zákonů zákonem O změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů (zkráceně Daňový balíček znovu jako parlamentní tisk č.801 jeho projednání bylo spojeno s vyjádřením důvěry vládě). Parlament sněmovny poslanců (po výměně tří poslanců ODS) tento návrh ve třetím čtení dne schválil,a prezident podepsal jako zákon č.500/2012 Sb. - zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snížením schodku veřejných rozpočtů. Novela obsahuje určité změny daňových a dalších zákonů s účinností od , přitom některé jako dočasné na tři roky. Lze však očekávat, že jeho konečné schválení bude časově dramatické Senát (kde byl původně tisk č.695 zamítnut) jej projedná znovu začátkem prosince. Další výhledové změny daňových zákonů přináší již platný zákon č. 458/2011 Sb. (Zákon o zřízení JIM jednotného inkasního místa mění 72 dalších zákonů!), který nabude účinnosti až (případně se uvažuje o jeho účinnosti již od ). Tento zákon (resp. soubor novel 72 zákonů) však zcela jistě dozná ještě dalších úprav dříve, nežli nabude účinnosti. 1a. Daň z příjmů od roku 2013 (zákon č.500/2012 Sb.) Daň z příjmů fyzických osob - DPFO Solidární zvýšení daně (tzv.milionářská daň - dočasně pro roky 2013 až 2015) 16a Spočívá v zavedení příplatku k DPFO ve výši 7% pro příjmy ze závislé činnosti a podnikání, přesahujících strop VZ pro pojistné na sociální pojištění (pro rok 2013 půjde o částku ,-. Kč za rok). Tento příplatek daně 7% se vypočte z rozdílu mezi: součtem celoročních příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle 6 (hrubá mzda, nikoliv superhrubá) plus základ daně podle 7 (závislá činnost a podnikání) mínus 48 násobkem průměrné mzdy (což je současně strop VZ pro sociální pojištění viz výše) V příjmech podle 6 (při zdaňování měsíční mezd a platů) se solidární daň uplatní při dosažení měsíční hrubé mzdy (nikoliv superhrubé) nad 4násobek průměrné mzdy (tj. nad ,- Kč). Protože u příjmů podle 6 se vlastně zaměstnanci sráží záloha na daň, jedná se o tzv. solidární zvýšení zálohy na daň ( 38ha). Navíc zaměstnanec s příjmy nad daný strop (byť v jednom měsíci) bude mít povinnost podat sám daňové přiznání (a nebude možno mu u zaměstnavatele provést roční zúčtování daně). Tento postup se tedy má týkat každého zaměstnance, u něhož dojde k solidárnímu zvýšení zálohy na daň v některém měsíci roku (tedy pouze v jednom měsíci, přestože roční limit příjmů nepřekročí). Poznámka: Solidární zvýšení se tedy netýká příjmů z pronájmu podle 9. Praktické dopady milionářské daně: Do dosažení stropu VZ pro pojistné na SZ (cca 1,2 mil. K je zaměstnanec zdaňován DPFO ve výši 20,1% (15% x 1,34 = koeficient přepočtu na superhrubou mzdu). po srážce pojistného na SZ a ZP: 6,5 + 4,5 = 11% je tedy celkově zatížen jeho příjem sazbou 31,1% (bez uvažování slevy na dani ta toto zatížení poněkud snižuje, a to u každého poplatníka jinak). Pracovník, který dosáhne v průběhu roku kumulovaného příjmu přes limit (cca 1,2 mil.kč), bude zdaněn sazbou 16,35% (15% x 1,09 superhrubá mzda se zvyšuje o oproti hrubé mzdě o zdravotní pojistění hrazené firmou 9%, neboť pro zdravotní pojištění už v roce 2013 žádný limit neplatí odvádí se vždy). Po zvýšení o solidární daň (7%) a srážce na ZP (4,5%) bude

10 10 jeho příjem zatížen celkovou sazbou 27,85% (doposud do konce roku 2012 to bylo pouze 15%). Nemožnost uplatnění základní slevy na dani pro důchodce (dočasně pro roky 2013 až 2015) Bude se týkat důchodců, kteří k 1.1. zdaňovacího období pobírají starobní důchod (nebo obdobu tohoto důchodu ze zahraničí). Omezení se tedy netýká jen pracujících důchodců, ale všech důchodců zdaňujících své příjmy (např. z pronájmů pozemků podle 9). Jedná se o obnovení situace, jaká byla před rokem Omezení pro OSVČ s příjmy podle 7 a pronajímatele s příjmy podle 9, uplatňující výdaje paušálem Paušální výdaje ve výši 40% (u tzv. nezávislých povolání: podnikání podle zvláštních předpisů) se mají omezit na max. částku 800 tisíc Kč. Paušální výdaje ve výši 30% (u pronájmů) se omezí na max. částku 600 tisíc Kč. Pokud tedy příjmy takového poplatníka podle 7 nebo 9 převýší 2 mil. Kč, může uplatnit paušální výdaje jen do výše limitu. Paušální výdaje ve výši 60 a 80% (u živností a zemědělců) se neomezují. Pozor ale ( 35ca): Pokud poplatník uplatní některé výdaje paušálem a součet dílčích základů daně, u nichž byly výdaje paušálně uplatněny, převýší 50% celkového základu daně, pak nebude moci uplatnit: - daňové zvýhodnění na dítě ( Kč na dítě za rok) - slevu na manželku/manžela bez vlastních příjmů ( Kč za rok) Zvýšení srážkové sazby daně pro nerezidenty z 15% na 35% (mělo by postihnout firmy, které se přemístily do daňových rájů ). Novela ZDP zákonem o doplňkovém penzijním spoření (předdůchody PT 736)) Od roku 2013 se v 6 odst.9 písm.p) ZDP zvyšuje limit pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti u plateb zaměstnavatele příspěvků na penzijní připojištění, na doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění nebo na soukromé životní pojištění zaměstnance z Kč na Kč ročně. 1b. Daň z příjmů výhled změn od roku 2015, příp (zákon č.458/2011 Sb. o zřízení JIM jednotného inkasního místa): Osvobození dividend a podílů na zisku i pro FO: navrhuje se až pro zisk vytvořený od data účinnosti zákona (tj. nejdříve od roku 2014) staré zisky se při rozdělení nadále budou srážkovou daní 15% zdaňovat. Obdobné osvobození má být uplatněno i při výplatě vypořádacích podílů. DPFO - fyzické osoby: Změna sazby daně z příjmů fyzických osob na 20% od roku 2015 (2014) společně se zrušením konceptu superhrubé mzdy (záměr vlády ze dne doposud bylo navrhováno 19%). Měl by zavést také osvobození příjmů fyzických osob z podílů na zisku.

11 11 Poznámka: Sleva na dani ze závislé činnosti z daně, vypočtené ze zaměstnaneckých benefitů, definovaná ve výši 3000,- Kč ročně, by měla být zrušena (ještě před jejím zavedením) a to kvůli pokračujícímu zvýhodnění závodního stravování. Obdobně se má omezit osvobození některých dalších benefitů, stravenky však zůstávají. Odečty od základu daně: navrhuje se navýšení limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely na 10% základu daně u PO. na 15% u FO, vyšší daňové zvýhodnění výdajů na výzkum a vývoj (odečet 110% z meziročního navýšená výdajů na výzkum a vývoj). V zákoně o rezervách (ZoR) se mají zjednodušit (od roku 2015, příp.2014) pravidla tvorby opravných daňových položek (OP) k pohledávkám: U pohledávek mezi spojenými osobami bude vyloučena tvorba daňových opravných položek za dlužníky v insolvenčním řízení podle 8 ZoR (doposud je možná). Tím bude uplatněn stejný přístup jako k pohledávkám zohledňovaným OP podle 8a. Tvorba tzv. časových OP podle 8a se zjednoduší a zredukuje se na pouhá 2 časová pásma (z dosavadních šesti, která definují OP 20%, 33%, 50%, 66%, 80% a 100%): tvorba OP do výše 50% z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky po 18 měsících od splatnosti tvorba do výše OP 100% po splatnosti více jak 36 měsíců (pohledávka ale nesmí být promlčena). Dosavadní podmínka aktivního vymáhání, nutná při tvorbě OP nad 20% se nově omezí pouze na pohledávky nabyté postoupením, jejichž rozvahová hodnota bez příslušenství byla v okamžiku jejích vzniku vyšší než 200 tisíc Kč. Nové znění 8a se uplatní pro pohledávky vzniklé ode dne nabytí účinnosti novely ( ) pro dříve vzniklé pohledávky se nadále bude používat ustanovení 8a v původním znění. 2. Daň z přidané hodnoty od roku 2013 Již nadefinované sjednocení sazby DPH na 17,5% zákonem č.370/2011 Sb.: účinnost této úpravy, doposud nastavená na , je posunuta až na rok 2016, a to projednávaným zákonem O změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů ( daňový balíček - parlamentní tisk č.801 ve Sbírce jako zákon č. 500/2012 Sb.). Zákon č.500/2012 Sb. - daňový balíček (tisk 801) od Na jeho základě dochází k navýšení sazeb DPH o 1% bod, tzn. na 15% a 21% (je navrhováno jako dočasná úprava pro roky 2013 až 2015 poté by měla od nastoupit jednotná sazba 17,5%). Vláda zdůvodňuje toto dočasné zvýšení potřebou vytvořit rezervu státních financí pro zavedení druhého pilíře důchodového systému, neboť nižší výběr sociálního pojištění nebude postačovat na pokrytí státních důchodů. Nové znění 37 odst.1 upřesňuje výpočet daně: jako součinu základu daně a sazby daně, daň se může zaokrouhlit v částce nižší než 0,50 Kč na celé Kč dolů, od 0,50 Kč včetně na celé Kč nahoru. Nový 37a upřesňuje vyčíslení DPH při vyúčtování záloh v případech, kdy se během vypořádávaného období změní sazby DPH: V těchto případech není možné použít pro účely výpočtu DPH rozdíl celkových úplat, ale je nutno vycházet z rozdílů základů daně.

12 12 Pokud je výsledkem vyúčtování doplatek (základ daně je kladný), uplatní se u něj sazba DPH platná ke dni vyúčtování (uskutečnění zdanitelného plnění). Pokud je výsledkem vyúčtování po odečtu zálohy přeplatek (základ daně je záporný), uplatní se sazba daně, jaká byla odvedena ze zálohy. Pokud bylo před uskutečněním zdanitelného plnění přijato více záloh s různými sazbami daně a jejich souhrn je vyšší nežli hodnota plnění, pak se přeplatek základ daně rozdělí na částky, jakou se jedna nebo případně více posledních záloh podílí na vytvořeném přeplatku a použijí se sazby uplatněné u těchto záloh ( 36 odst.3). Změna přílohy č.1 snížená sazba DPH u zboží Na základě výtek Evropské komise se z přílohy č.1 a tedy ze snížené sazby vyřazují dětské pleny. Dále se omezuje uplatnění snížené sazby u zdravotnických prostředků pouze na takové, které jsou obvykle určené pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků. Podle přechodných opatření se umožňuje dodavatelům tepla, elektřiny a plynu včetně jejich distribuce, dodavatelům vody a služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod, a dodavatelům telekomunikačních služeb, stanovit samostatně základy daně s různou sazbou DPH pro spotřebu za období roku 2012 a 2013, a to i na základě propočtu celkové spotřeby. Zákon č.502/2012 Sb. technická novela ZDPH Tato novela dosti radikálně zasahuje do uspořádání vybraných některých ustanovení zákona (mění i pořadí vybraných paragrafů) může tak být přehlednější pro ty poplatníky, kteří si nezvykli na dosavadní znění. Podávání přiznání k DPH pouze elektronicky (od a) Výjimkou, s posunutou účinností od , je zavedení povinnosti pro všechny plátce podávat daňové přiznání k DPH pouze elektronicky. Výjimka by se měla týkat pouze fyzických osob s obratem do 6 miliónů Kč za rok a identifikovaných osob (pokud jim zákon speciálně neuloží povinnost činit podání elektronicky z jiných důvodů). Elektronicky tak bude nutno podávat i všechny přílohy k daňovému přiznání, přihlášky k registraci a změny registračních údajů. Vracení DPH zahraničním fyzickým osobám ( 84 - účinnost od ) Tyto osoby při vývozu zde nakoupeného zboží již nebudou dosavadní tiskopis celního úřadu a prodejku, ale postačí jim prodejní doklad označením VAT REFUND a COPY, který jim vystaví prodejce a potvrdí při vývozu celní úřad. Snížení limitu obratu pro registraci (od ?) Limit 12 měsíčního obratu pro povinnost registrace plátce DPH se má snížit na 750 tisíc Kč za 12 měsíců (zatím od ). Tato změna je nadefinována v již schváleném zákoně č.458/2011 Sb. (o zřízení JIM) a i tato novela svazuje účinnost se spuštěním JIM jednotného inkasního místa. Chybí však přechodné ustanovení znamená to, že ke dni účinnosti bude zřejmě nutno obrat spočítat zpětně a řada poplatníků dosavadních neplátců se tak najednou může stát plátci DPH. Nová pravidla registrace nového plátce DPH

13 13 Lhůta pro povinnou registraci plátce při překročení obratu se již od zkracuje o měsíc, tzn. je povinna se zaregistrovat již od druhého měsíce následujícího po měsíci překročení limitu obratu (doposud od třetího měsíce). Přihlášku je tato osoba povinna podat do 15 dnů po skončení měsíce, v němž překročila obrat. Nově ale půjde, v případě prodlení s registrací, o automatický zpětný vznik plátcovství přímo ze zákona (i bez registrace se všemi dopady na zpětný odvod DPH u nového plátce za opožděně podaná měsíční přiznání). Doměření DPH mu tedy bude provedeno podle standardního postupu dle 143 daňového řádu. Náhradní postih, který řeší 98 ZDPH, bude použit pro stanovení odvodu DPH pouze za období do V případech. kdy se stane, že bude plátce takto zpětně ze zákona registrován k DPH, nepoužije za zdaňovací období, v nichž se již měl chovat jako plátce, režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku (např. u stavebních prací), ale použije běžný režim (odvede DPH sám). Pozn.: K se všichni doposud neregistrovaní podnikatelé, kteří někdy přesáhli obrat 1 mil. Kč za 12 měsíců, stávají ze zákona plátci DPH (i když nejsou registrováni). Novela zákona již výslovně neupravuje registrační povinnost zahraničních osob a osob registrovaných v jiném členském státě. Tato registraci vyplývá z obecného ustanovení nového 6c odst.2. Podle něj se tato osoba musí v ČR zaregistrovat, jakmile uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, pokud není tato povinnost přenesena na příjemce služby. Omezení čtvrtletního období u přiznání k DPH Omezuje se možnost čtvrtletního zdaňovacího období u nových plátců bude přicházet v úvahu až od 3. roku po registraci, v případě důvodů hodných zvláštního zřetele pak nejdříve od 2.roku po registraci. Změna přílohy č.1 snížená sazba DPH u zboží Na základě výtek Evropské komise se z přílohy č.1 a tedy ze snížené sazby vyřazují dětské pleny. Dále se omezuje uplatnění snížené sazby u zdravotnických prostředků pouze na takové, které jsou obvykle určené pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků. Upřesnění definice sídla plátce a provozovny Podle ustanovení 9 zákona se místo plnění při poskytnutí služeb mezi podnikateli z různých zemí EU určí jako místo provozovny či sídla příjemce plnění. Pojem sídla se upřesňuje: jedná se o místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se obecného řízení podniku (pro určení sídla tedy není dostačující pouhá existence poštovní adresy). V definici provozovny se podle pojetí EU nově uvažuje i tzv. pasivní provozovna. Nová kategorie identifikované osoby ( nové 6g až 6i) Nově definované identifikované osoby nahrazují dosavadní termín osoba identifikovaná k dani. Do této nové kategorie budou vedle právnických osob nepovinných k dani zařazeni nově také podnikatelé neplátci DPH (nepřekračující limit obratu). Tyto osoby budou povinny přiznávat a odvádět DPH při pořízení zboží a přijetí služeb u přeshraničních transakcí (bez nároku na odpočet DPH). Nově tedy pouhé pořízení zboží nebo služby z jiného státu nebo do jiného státu EU nebude u podnikatelů znamenat automaticky vznik plátcovství, ale při nákupu bude řešeno odvodem DPH (bez nároku na odpočet). Obdobně se nestanou povinně plátcem, pokud poskytnou službu podnikateli v jiném členském státě. Stanou se pouze identifikovanou osobou a jsou povinni podat přihlášku k registraci (identifikované

14 14 osoby, nikoliv plátce) do 15 dnů od dané transakce. Daňové přiznání pak budou podávat pouze v případě, kdy jim vznikne povinnost odvodu DPH. Pokud se někdo již stal plátcem DPH pouze z takovýchto důvodů, může požádat do o zrušení registrace jako plátce a stát se pouze identifikovanou osobou. (jinak musí být polátcem min. po dobu 1 roku). Odvod DPH z přijatých záloh i u OSVČ nevedoucích účetnictví Skončí možnost neúčtujících plátců přiznávat DPH z přijatých záloh až při jejich vyúčtování stejně jako ostatní mají povinnost k přijaté záloze vystavit do 15 dnů daňový doklad a odvést DPH (vypouští se 21 odst.2). Nová pravidla pro obsah daňového dokladu Náležitosti daňového dokladu jsou přeformulovány ( 29) nově se mluví o označení poskytovatele a příjemce plnění a definuje se ( 29 odst.4), co je míněno označením plátce (obchodní firma a sídlo). V případech, kdy DPH odvádí odběratel (prodej do EU, tuzemský přenos daňové povinnosti), se na daňový doklad bude uvádět jednotně daň odvede zákazník (bez odkazu na příslušné ustanovení zákona). Pokud je k vystavení dokladu zmocněn odběratel, pak bude na dokladu uvedeno vystaveno zákazníkem. Podle nového 27 vystavování daňových dokladů podléhá pravidlům toho členského státu, v němž je místo plnění. Lhůta pro vystavování daňových dokladů zůstává i nadále 15denní,. Výjimkou je lhůta pro vystavení 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém: a) se uskutečnilo osvobozené dodání zboží do jiného členského státu, b) se uskutečnilo poskytnutí služby, dodání zboží s montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi do jiného členského státu, c) se uskutečnilo poskytnutí služby nebo dodání zboží s montáží s místem plnění ve třetí zemi, d) byla přijata úplata (záloha) a vznikla povinnost z ní vystavit daňový doklad (neplatí tedy při přijetí záloh na tuzemský přenos daňové povinnosti podle 92a) Elektronické daňové doklady Vystavení elektronického dokladu má být nově podmíněno souhlasem příjemce ( 26 odst.3 namísto 26 odst.4: s použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje). Příjemce elektronického daňového dokladu musí totiž zajistit jeho uchování po předepsanou dobu (10 let). Způsob udělení souhlasu zákon nevymezuje. Věrohodnost elektronického daňového dokladu může být zajištěna: zaručeným elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo elektronickou výměnou informací EDI, nově i kontrolními mechanismy procesů ( 34 odst.4). Převod daňového dokladu z jedné podoby do druhé (nově i z elektronické do listinné) řeší nově 35a odst.1 (dosud 27 odst.2). Přístup správce k elektronickým daňovým dokladům řeší nově 35a odst.4 (doposud 27 odst.3) Doplňování údajů k DPH na daňový doklad Novela ruší povinnost doplňovat údaje přímo na daňovém dokladu nebo na zjednodušeném daňovém dokladu. Znamená to, že v režimu nákupu zboží a služeb z EU či zahraničí a

15 15 v režimu tuzemského přenesení daňové povinnosti (prodej odpadu, stavební práce kdy DPH odvádí kupující) již nemusí kupující doplňovat vypočtené DPH přímo na přijatý daňový doklad, ale pouze do své evidence DPH (vedené podle 100 a 100a). Nově se totiž zavádí pravidlo neporušenosti obsahu daňového dokladu podle evropské směrnice o DPH, podle něhož musí zůstat obsah daňového dokladu po celou dobu uchovávání nezměněn ( 34). Musí tak být u něj zachována věrohodnost původu (zaručení totožnosti osoby, která plnění uskutečňuje nebo která jej vystavila), neporušenost obsahu (obsah nesmí být změněn) a čitelnost (doklad musí být zobrazitelný tak, aby byly povinné náležitosti jasně čitelné a srozumitelné). Příklady a možnosti zajištění těchto požadavků budou upraveny v metodickém materiálu GFŘ. Datum vystavení daňového dokladu při pořízení zboží z EU U dokladů za dodávky z EU již přestává platit, že datum doplnění údajů na daňovém dokladu je považováno za datum vystavení daňového dokladu ( 35 odst.3). Nově se tedy vždy datum vystavení určuje podle data uvedeného vystavitelem na daňovém dokladu. Zjednodušený daňový doklad Zjednodušený daňový doklad může být použit nejen při prodeji za hotové, ale nově i při úhradě převodem, pokud fakturovaná částka nepřekročí 10 tisíc Kč. O vystavení zjednodušeného dokladu (namísto plnohodnotného) nově rozhoduje prodávající (nikoliv zákazník). Nově je možno tento doklad použít i pro splátkový kalendář, platební kalendář, souhrnný daňový doklad nebo pro doklad o použití. Může být nově použit i v případě prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z lihu, zákaz je zachován u zboží, které je předmětem spotřební daně z tabákových výrobků. Daňová evidence ( 100) Nový 100a ukládá plátcům evidovat hodnotu zboží pořízeného z jednotlivých členských států. 100 odst.2 nově nařizuje u odpočtu DPH evidovat DIČ dodavatelů (pokud nebyl vystaven pouze zjednodušený daňový doklad). Plátce tedy musí být schopen poskytnout správci daně (pokud o to požádá) přehled o jednotlivých nákupech od určitého vybraného dodavatele. Dlouhodobý nájem dopravního prostředku osobě nepovinné k dani ( 10d, 10j) Doposud se v tomto případě ( pronájem přesahující 30 dní) místo plnění stanovilo podle sídla poskytovatele služby nebo umístění jeho provozovny. Nově se místo plnění určí podle místa, kde má příjemce služby sídlo nebo místo pobytu (tím se sjednocuje s místem plnění pří pronájmu osobě povinné k dani). Určitá výjimka zůstává při dlouhodobém pronájmu rekreačních lodí osobám nepovinným k dani (přes 90 dní). Pokud má poskytovatel služby v místě. kde je loď převzata, sídlo nebo provozovnu, zůstává místem plnění místo fyzického převzetí lodi. Převod staveb, bytů a nebytových prostor ( 56) Při převodu staveb, bytů a nebytových prostor se odvádí DPH, pokud se převod uskuteční ve lhůtě do tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo započetí užívání stavby ( 56 odst.1). Po uplynutí této lhůty je převod osvobozen (se všemi důsledky na ztrátu poměrného nároku na původní odpočty DPH ze stavebních prací při výstavbě či zhodnocení kontrolní lhůta pro nemovitosti 10 let od , pro TZ staveb od do té doby 5 let). Kontrolní lhůta pro zpětné vyrovnávání odpočtu DPH tedy činí 5 let 10 let

16 16 Pro stavby zařazené do od Pro TZ staveb dokončené do od Nově se má lhůta, kdy nelze uplatnit osvobození při převodu, prodloužit ze tří na pět let od kolaudace či zahájení užívání stavby, a to pro stavby nabyté plátcem DPH od (od účinnosti novely). To znamená, že prodej stavby s povinným odvodem DPH se uskutečňuje: u staveb nabytých do do 3 let od zahájení užívání či prvé kolaudace u staveb nabytých od do 5 let od zahájení užívání či prvé kolaudace Konečně se dostává do zákona ustanovení, podle něhož se plátce může rozhodnout, že osvobození od DPH u starších staveb nevyužije a převod uskuteční jako zdanitelné plnění (při převodu jinému plátci i neplátci). Tím neztratí nárok na původní odpočty DPH a nemusí provádět vypořádání DPH zpětně za kontrolní lhůtu. Tuto právní úpravu bude možno použít i v případě nemovitostí nabytých před účinností novely. Pro zabránění spekulacím je v novele stanoveno, že pokud by prodejce přijal již dříve úplatu na budoucí převod nemovitostí (jako osvobozené plnění bez odvodu DPH), vyčkal naplnění lhůty pěti let a poté se rozhodl u převodu dobrovolně uplatnit DPH, je základem DPH vše, co doposud přijal nebo má obdržet DPH se tedy připočte k takto stanovenému základu DPH. Vyrovnání odpočtu DPH u krátkodobého majetku ( 77) Zde zákon odstraňuje dosavadní mezera, umožňující spekulaci v tom, že plátce nakoupil stavby, byty nebo nebytové prostory za účelem dalšího prodeje (tedy jako zboží, ne jako dlouhodobý majetek) s uplatněným nárokem na odpočet DPH a jejich prodej uskuteční až po naplnění tříleté lhůty jako plnění osvobozené od DPH. Nově zákon v takových případech prolamuje lhůtu osvobození a zavádí naopak povinnost odvést z tohoto prodeje DPH. Převod daňové povinnosti u stavebních prací podle 92e V těchto případech lze v případě pochybností o správnosti režimu přednostně použít režim přenosu odvodu DPH na příjemce, pokud ten doplní DPH v evidenci výši DPH (a přizná na výstupu obvykle se současným odpočtem). Zavádí se tedy u všeho, co může souviset se stavebními a montážními pracemi jakási právní fikce, kdy nebude zpochybňován režim přenosu daňové povinnosti u stavebních prací, kdykoli dodavatel uvede na doklad že daň odvede zákazník a odběratel toto ustanovení akceptuje (nový 92e odst.2). Dodavatel již na doklad neuvádí sazbu DPH. Přitom závazné posouzení správce daně k problému, zda použít režimu přenosu daňové povinnosti v tuzemsku, lze žádat v případě přenosu podle 92c (prodej šrotu) ne tedy u stavebních prací podle 92e. Zdokonalení systému ručení odběratelem za DPH odváděnou dodavatelem Registr bankovních účtů všech plátců 96 zavádí nový povinný registrační údaj: čísla účtů plátce, používaná pro jeho ekonomickou činnost. Podle přechodného opatření tak všichni plátci DPH budou mít povinnost uvést na své registraci k DPH (resp. dodatečně doplnit do ) všechny bankovní (příp. i kampeličkové) účty, které používají pro svou ekonomickou činnost, přičemž mohou určit, které z nich mají být zveřejněny na internetu (zřejmě v registru plátců MF ČR). Tam mají být tyto účty zveřejněny správcem daně k : Pokud pak my, jako odběratelé, budeme někomu platit na neregistrovaný účet, budeme ručit za správný odvod jeho DPH, kterou přiznává na výstupu jako dodavatel.

17 17 Zavádí se institut nespolehlivého plátce DPH Pokud plátce závažně poruší povinnosti vztahující se ke správě DPH (např. nepodání daňového přiznání k DPH, neuhrazení odvodu DPH správci daně, nedostatečná součinnost se správcem daně), bude zveřejněn ve zvláštním seznamu na internetu (vytypováno je údajně cca plátců). Pro odběratele bude obchodování s takovým plátcem riskantní, protože bude ručit za jeho správný odvod DPH. 3. Důchodová reforma 3a. Nástup II. důchodového pilíře - důchodové spoření (od ) Reforma se uskutečňuje především na základě zákona č.397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření a navazujícího zákona č.399/2012 Sb. (o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodovém spoření). Zavádí nově tzv. II.pilíř důchodového pojištění (soukromé důchodové spoření), v němž si na principu možnosti tzv. opt-outu (lze přeložit jako vyvázání nebo vyvedení) pojištěnec vyvádí měsíčně část povinné platby (ve výši 3% vyměřovacího základu (VZ) z celkových 6,5%) na soukromý účet do penzijního fondu a k němu přidává vlastní povinný příspěvek 2% VZ. Tyto naspořené (a případně zhodnocené) prostředky by pak měl právo použít jednou z předepsaných variant na: - doživotní starobní důchod (výplata končí smrtí účastníka) - doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu tří let (výplata ve stejné výši pokračuje dědicům ještě tři roky po smrti účastníka) - starobní důchod na dvacet let (pak je výplata ukončena, pokud pojištěnec zemře před uplynutím 20 let, je zůstatek součástí dědictví) Pokud bude určitá částka z II. důchodového pilíře vstupovat do dědictví, bude záležet na tom, kdo se stane dědicem: Osoba mladší 18 let zděděné prostředky se použijí na úhradu jednorázového pojistného na pojištění sirotčího důchodu (který jí bude vyplácen po 5 let), Osoba starší 18 let, která je účastníkem II.důchodového pilíře zděděné prostředky se převedou na její důchodový účet (s přístupem až po odchodu do důchodu), Osoba starší 18 let, která není účastníkem II. důchodového pilíře zděděné prostředky jí budou jednorázově vyplaceny. Platby důchodového spoření Protože projekt jednoho inkasního místa (JIM) nebyl spuštěn od a původně definovaná důchodová reforma zákonem 426/2011 Sb. nenabyla účinnosti, jsou platby důchodového spoření definovány novým zákonem č.397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření Pojistné se týká všech fyzických osob, které jsou poplatníky daně z příjmů fyzických osob a jsou účastny důchodového zabezpečení (sociálního pojištění a mají určen jeho vyměřovací základ). Základem pojistného je součet dílčího základu pojistného ze závislé činnosti a dílčího základu pojistného ze samostatně výdělečné činnosti tyto základy jsou totožné s vyměřovacími základy sociálního pojištění a platí pro ně limit stanovený pro sociální pojištění (48násobek průměrné mzdy).

18 18 Nový zákon znovu definuje principy II.pilíře. Zůstává tak zachován koncept důchodového spoření: 3% stát + 2% účastník (spoluúčast státu je zajištěna tím, že připojištěnec má slevu 3% na sociálním pojištění). Účastníkům důchodového spoření tak vzniká podle navrhovaného zákona nová povinnost platit pojistné na důchodové spoření, resp. zálohu na toto pojistné a také povinnost podávat pojistné přiznání k tomuto důchodovému spoření. Úhrn částek 5% z vyměřovacích základů zaměstnanců, kteří jsou účastníky důchodového spoření, odvede firma - zaměstnavatel finančnímu úřadu na zvláštní účet jako jednu částku (spolu s odesláním elektronického hlášení). Pojistné na důchodové spoření tak bude spravováno FÚ podle daňového řádu (DŘ - tzn. i vč. penalizací 20%, pokud dojde k nižšímu odvodu, úroků z prodlení za pozdní odvod apod. příslušenství takto vybrané je příjmem státního rozpočtu, nikoliv penzijních fondů). Proto je navrhována současně i novelizace DŘ, resp. časové předsunutí účinnosti některých změn DŘ, obsažených v zákoně č.458/2011 Sb., o zřízení JIM, (např. upřesnění úpravy pro podávání dodatečných daňových přiznání na daň nižší v 141 odst.2 DŘ). Systém tedy přináší od nové povinnosti zaměstnavatelům: podávat měsíčně elektronicky hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření podle jednotlivých zaměstnanců (jejich rodného čísla), a to nejpozději do 20. kalendářního dne následujícího měsíce. na konci pojistného období, kterým je rok, bude muset zaměstnavatel podat elektronicky tzv. vyúčtování pojistného na důchodové spoření (do 1.4. následujícího roku). Pokud občan uzavře smlouvu o důchodovém spoření (s finančním poradcem penzijního fondu), nabývá tato smlouva právní účinnosti po uplynutí lhůty 15 dnů. Smlouva bude zaregistrována v Centrálním registru smluv důchodového spoření, který povede Specializovaný finanční úřad. O vzniku registrace učiní správce pojistného úřední záznam. Zaměstnanec má podle 29 povinnost písemně oznámit svému zaměstnavateli den, kdy se stal účastníkem důchodového spoření, a to tak, aby mohl zaměstnavatel tuto skutečnost zohlednit při srážce pojistného. Pokud zaměstnanec nesplní svou oznamovací povinnost, nese důsledky je povinen sám odvést dlužné pojistné spolu s přirážkou 10%. Zaměstnavatel sleduje pouze účast zaměstnanců, nesleduje však, u jaké penzijní společnosti jednotliví zaměstnanci jsou. Registrace firem - zaměstnavatelů k odvodu pojistného na důchodové spoření ze strany FÚ vyplývá ze zákona (registrace automaticky vyplývá z registrace za plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti). Oznamovat bude muset firma FÚ pouze situaci, kdy již nebude zaměstnávat žádného zaměstnance s důchodovým spořením (a přestane tedy odvádět částky spoření a podávat hlášení viz 16 odst.4). Spořit na důchodové spoření začíná zaměstnanec k prvému dni druhého kalendářního měsíce po měsíci, v němž došlo k registraci smlouvy: pro zaměstnance, kteří se zaregistrují již v lednu 2013, bude odváděna částka jejich důchodového spoření poprvé za březen (tedy zřejmě v termínu do ). 3b. Rekapitulace principů nového důchodového systému I. pilíř = Důchodové pojištění (v rámci sociálního pojištění zaměstnance, který ze své hrubé mzdy platí 6,5% nebo 3,5% VZ, firma ze svých nákladů 25% z VZ) OSVČ platí toto pojištění sazbou 29,2% vyměřovacího základu, při vstupu do II.pilíře pak 26,2% - odsud se stává poživatelem státního důchodu, (příp.invalidního) - povinné pro každou osobu se zdanitelnými příjmy ze závislé činnosti či z podnikání - prostředky spravuje stát prostřednictvím SSZ (v průběžném systému)

19 19 - existuje možnost předčasného důchodu nebo nově i tzv. předdůchodu (ve vazbě na III.pilíř) - formy penzí: doživotní starobní důchod, invalidní důchod - naspořené prostředky se nedědí (vzniká však za určitých podmínek nárok pozůstalým na vdovský a vdovecký důchod nebo sirotčí důchod) - výpočet důchodu = základní výměra + procentní výměra Procentní výměra = 1,5% výpočtového základu (VZ) za každý rok nebo 1,2% VZ za rok při účasti v důchodovém spoření (II.pilíři) VZ: stanovuje se redukcí z osobního vyměřovacího základu jako průměr s tím, že VZ každého roku jsou valorizovány Vývoj redukce změnila novela zákona č.220/2011 Sb. ta také prodloužila důchodový věk a u žen zrušila přihlížení k počtu dětí II. pilíř = Důchodové spoření (podle rozhodnutí pojištěnce: pak platí 3% z VZ vyvedené ze státního pojištění + 2% VZ navíc ze svých prostředků) Charakteristiky: 3% vyvede (opt-out) z původních povinných plateb na I.pilíř důchodového pojištění ( o ně platí na I.pilíř méně) po přihlášení již nelze ze systému vystoupit (lze pouze zastavit platby), pro starší 35 let nelze už po vstoupit, účast má vliv na výši vyměřeného státního důchodu (bude poněkud nižší - viz níže), prostředky spravují penzijní společnosti (s fondy s investičním profilem dynamickým, vyváženým, konzervativním nebo dluhopisovým dle volby pojištěnce), změnu fondu lze provést jednou za rok bezplatně, častěji s poplatkem 500,- Kč, čerpat lze až po dosažení důchodového věku jednou z předepsaných variant (nikoliv jednorázově či předčasně viz výše), s příspěvkem firmy (zaměstnavatele) na důchodové spoření se neuvažuje, naspořené prostředky jsou předmětem dědického řízení (viz výše), smlouvy jsou evidovány v Centrálním registru smluv, po uzavření smlouvy běží 15denní lhůta pro nabytí právní moci. III. pilíř = Penzijní připojištění současná, již zavedená forma, na kterou může také přispívat firma, stát přispívá určitým obnosem, je transformována do upravené podoby podle zákona č.427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění novely zákonem č.403/2012 Sb.. Charakteristiky: je dobrovolné, s určitými daňovými úlevami pro pojištěnce, nemá vliv na výši vyměřeného státního důchodu, nevyčerpané úspory jsou předmětem dědického řízení, od roku 2013 platí přísnější podmínky pro získání příspěvku státu (měsíční platba min. 300,- Kč), daňově odpočitatelné budou úspory poplatníka až nad 1000,- Kč měsíčně (tj. nad ,- Kč ročně, doposud nad 500,- Kč měsíčně, tzn. nad 6000,- Kč ročně), U smluv uzavřených do zůstávají původní podmínky: prostředky spravují transformované fondy penzijního připojištění, pojištěncům zůstává garance tzv. nezáporného výnosu fondu), čerpat lze po dosažení 50 či 60 let věku i jednorázově, příp. i předčasně (s určitým postihem a ztrátou státního příspěvku),

20 20 možnost výběru poloviny naspořených peněz po 15 letech spoření. Podmínky nových smluv, uzavřených od se mění např. v následujícím: - nemožnost vybrat polovinu naspořených prostředků po 15 letech spoření, - možnost jednorázového vyrovnání až při dovršení důchodového věku a po době spoření minimálně 60 měsíců, - výběr také možný po dvou letech spoření při ztrátě státní podpory a daňového zvýhodnění, - není zde již garance tzv. nezáporného výnosu fondu, - možnost klienta zvolit fond s agresivnější investiční strategií, - nová možnost použití na tzv. předdůchod (viz dále), - možnost převodu úspor ze stavebního spoření vč. státní podpory. 3c. Předdůchody Jsou novinkou III. důchodového pilíře od roku 2013, do předdůchodu bude možno odcházet od V případě, kdy bude mít klient na soukromém životním připojištění dostatečnou částku, nebo tuto částku jednorázově složí, může se rozhodnout, že půjde do tzv. předdůchodu. Pak může odejít do důchodu až pět let před důchodovým věkem a stát za něj bude po přechodné období (do dosažení důchodového věku) platit zdravotní pojištění. Rentu = předdůchod bude dostávat jako výplatu ze svého naspořeného penzijního připojištění do doby dosažení důchodového věku - pak obdrží klasický starobní důchod. Výhodou oproti předčasnému důchodu tedy je, to že nedojde ke krácení konečné výše státního důchodu ten mu má být přiznán ve výši, odpovídající důchodovému věku (bude však vypočten podle počtu let účasti v důchodovém pojištění). Původně se s předdůchodem uvažovalo pouze u zvlášť namáhavých profesí, nově bude mít tuto možnost každý, kdo má naspořenou dostatečnou částku na penzijním připojištění (tedy ve III.pilíři) nebo je schopen tuto částku jednorázově složit (tedy i OSVČ). Vláda předpokládá, že zákon umožňující toto řešení se podaří do konce roku 2012 prosadit. Proto aby pobíraná renta předdůchodu činila alespoň Kč měsíčně, musí mít pojištěnec naspořenou cca 100 tisíc Kč na každý rok předdůchodu na maximálně možných 5 let tedy 500 tisíc Kč. Při nově uzavíraném spoření vyloženě na předdůchod bude stát přispívat obdobně jako u penzijního připojištění (tzn. příspěvek 90,- Kč k minimální měsíční úložce 300,- Kč, při úložce vyšší jak 300 Kč přispěje stát 20% z naspořené částky, maximálně však 230 Kč měsíčně). Obdobné by mělo být možné, aby firmy poskytovaly příspěvky na vrub svých daňových nákladů pro své zaměstnance. Pokud nakonec pojištěnec nenastoupí do předdůchodu (nebo jej nevyužije zcela ne již 5 let před důchodem, ale později), naspořené a nevyužité prostředky mu nepropadnou, ale využije je podobně jako penzijní připojištění. Při spoření na předdůchod má ZDPFO umožnit snížit základ daně z příjmů pojištěnci až o 30 tisíc Kč. Stát tak může přijít o cca miliardu Kč ročně na DPFO, další výpadek bude ve výběru zdravotního pojištění (stát bude za pojištěnce po dobu pobírání předdůchodu platit nižší zdravotní pojištění, než kolik by odvedli oni sami). Vláda předpokládá, že na předdůchod by si měli začít spořit již od roku 2013, a to především dnešní padesátnícj za deset až patnáct let by tak mohla být v předdůchodu až třetina všech šedesátníků - pro ně totiž bude případný předčasný důchod velmi nevýhodný, protože tak by pobírali trvale snížený běžný důchod. Vhodnějším řešením tedy pro ně může být předdůchod. Průměrná výše naspořených částek v rámci penzijního připojištění je však v současnosti příliš nízká činí cca 50 tisíc Kč.

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Daňové, účetní a právní novinky Newsletter Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Osnova: Novinky ve finanční správě Důchodové spoření tzv. Opt-out Změny zákona o DPH Daň z převodu nemovitostí Upozornění

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Osnova 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví 2. Vyhláška 504/2002 Sb. 3. České účetní standardy 401-414 4. Předmět účetnictví 5. Období vedení účetnictví

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Právo a podnikání 1/2013

Právo a podnikání 1/2013 Právo a podnikání 1/2013 Přehled nejdůležitějších změn týkajících se daní od 1. 1. 2013 Ing. Jana Kunešová, daňový poradce kunesova@jkraudit.cz Jak se již stalo u našich zákonodárců zvykem, jsou důležité

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce Základy účetnictví a administrativy 5 lekce K U R Z " Z Á K L A D Y Ú Č E T N I C T V Í A A D M I N I S T R A T I V Y J E Z A Č Á T E Č N I C K Ý K U R Z, K T E R Ý N E P Ř E D P O K L Á D Á Ž Á D N É

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více