PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o."

Transkript

1 PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

2 Obsah 1 Charakteristika projektu Popis projektu Výstupy projektu Cíle projektu Cílové skupiny projektu Aktivity projektu Harmonogram projektu Realizátor projektu Plánované výstupy projektu Metodiky pro splnění cílů projektu Metodika pro tvorbu vzdělávacích programů Výuka klasickou formou Metodika pro tvorbu vzdělávacích programů Výuka formou e-learningu Popis kurzů Vzdělávací program Podnikání Vzdělávací program Podnikání na internetu Vzdělávací program Moduly zaměřené na IT Výsledky realizace projektu Základní výsledky realizace projektu Výsledky realizace kurzů a poradenství Struktura účastníků projektu Ţeny a přístup k podnikání aneb v jakých oblastech ţeny nejčastěji zahajují podnikání Prezentace projektu Podmínky pro zaloţení firmy/podniku CO JE TO ŢIVNOST Podmínky pro získání ţivnostenského oprávnění Ţivnostenské oprávnění - ţivnosti volné, vázané, řemeslné, koncesované Všeobecné podmínky pro získání ţivnostenského oprávnění Odborná způsobilost pro řemeslné ţivnosti Odpovědný zástupce pro ţivnost REGISTRACE FIRMY REGISTRACE U FINANČNÍHO ÚŘADU Přihláška k registraci Doručení přihlášky Osvědčení o registraci Sankce REGISTRACE U OSSZ Plátci pojistného na sociální zabezpečení Pojištění na sociální zabezpečení Povinnosti podnikatele (OSVČ) vůči OSSZ Výše pojistného na sociální zabezpečení REGISTRACE U ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY Zdravotní pojištění podnikatelů (OSVČ) Vymezení Osoby samostatně výdělečně činné pro zdravotní pojištění Placení zdravotního pojištění OSVČ Právní formy podnikání PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

3 8.2 PŘEHLED PRÁVNÍCH FOREM PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI KRITÉRIA VOLBY PRÁVNÍ FORMY POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM ZÍSKÁNÍ ŢIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ ZALOŢENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY Podnikatelský záměr ZÁSADY PŘI VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU POSTUP PŘI VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU - PLÁNOVÁNÍ OBSAH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

4 1 Charakteristika projektu 1.1 Popis projektu Projekt Podnikejte/pracujte z domova! byl určen pro vybrané cílové skupiny, pro které je často návrat na trh práce značně zkomplikován negativním postojem zaměstnavatelů k zaměstnávání osob, které pečují o dítě. V mnoha případech je cestou návratu na trh práce cesta sebezaměstnání - zahájení podnikání, a to buď formou klasického podnikání, nebo cestou podnikání po Internetu. Cílem bylo rovněţ rozšíření moţnosti uplatnit se na pracovním trhu prací, vykonávanou z domova. 1.2 Výstupy projektu Pro tyto cílové skupiny byly v rámci projektu připraveny kurzy, které byly převedeny do e- learningového prostředí a realizovány formou Blended learningu (kombinace přímé výuky a e- learningu) a to: Podnikání, Podnikání na internetu. Kromě toho byl připraven a realizován počítačový kurz k získání nebo obnovení počítačových dovedností. Aktivitou projektu bylo taktéţ navazující poradenství týkající se vlastních podnikatelských plánů účastníků projektu a rovněţ poradenství ke způsobu výkonu práce z domova. 1.3 Cíle projektu Mezi základní cíle projektu patří: Připravit pro vybrané cílové skupiny vzdělávací program, který napomůţe přípravě k podnikání v klasické formě. Připravit pro vybrané cílové skupiny vzdělávací program, který napomůţe přípravě k podnikání na Internetu. Kurzy budou převedeny do e-learningového prostředí a realizovány formou Blended learningu. Připravit pro vybrané cílové skupiny vzdělávací programy k získání nebo obnovení počítačových dovedností. Připravit a realizovat navazující poradenské aktivity týkající se podnikatelských záměrů účastníků projektu i způsobu práce z domova. Vzdělávací programy budou reflektovat aktuální potřeby problematiky podnikání. Vzdělávací program Podnikání na Internetu představuje novou dimenzi podnikání, která je slibnou alternativou uplatnění na trhu práce pro zvolené cílové skupiny. 1.4 Cílové skupiny projektu Mezi cílové skupiny projektu Podnikejte/pracujte z domova! patří osoby, pro které je často návrat na trh práce značně zkomplikován negativním postojem zaměstnavatelů k zaměstnávání osob, které pečují o dítě nebo jsou jinak znevýhodněné na trhu práce. Patří mezi ně především tyto skupiny: Uchazeči/ky o zaměstnání Rodiče samoţivitelé/samoţivitelky Osoby pečující o závislého člena rodiny Rodiče s dětmi Dlouhodobě nezaměstnané ţeny (pro účely oblasti podpory 3.4 se jedná o ţeny nezaměstnané déle neţ 6 měsíců) Ţeny ohroţené nezaměstnaností Ţeny vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ţeny v předdůchodovém věku Zájemci/kyně o zaměstnání Zaměstnanci Ţeny s malými dětmi (do 15 let věku) Ţeny se základním vzděláním nebo nízkou úrovní kvalifikace Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

5 1.5 Aktivity projektu Mezi cílové klíčové aktivity projektu Podnikejte/pracujte z domova! patří 10 aktivit, a to: 1. Zpracování metodiky pro tvorbu vzdělávacích programů 2. Tvorba povinných modulů vzdělávacího programu Podnikání 3. Tvorba povinných modulů vzdělávacího programu Podnikání na Internetu 4. Tvorba volitelných modulů vzdělávacích programů zaměřených na podporu vyuţívání IT 5. Vytvoření informačního portálu včetně e-learningu 6. Blended learning -Realizace vzdělávacího programu Podnikání 7. Blended learning - Realizace vzdělávacího programu Podnikání na Internetu 8. Přímá výuka- Realizace vzdělávacích volitelných modulů vzdělávacích programů zaměřených na podporu vyuţívání IT 9. Poskytování individuálního poradenství k podnikatelským záměrům 10. Podnikatelský workshop 1.6 Harmonogram projektu Projekt Podnikejte/pracujte z domova! byl realizován v období 24 měsíců, a to od do Realizace projektu byla rozdělena do čtyř základních etap: Název etapy Doba realizace I. etapa - Přípravné práce pro rozjezd projektu II. etapa Tvorba vzdělávacích programů a informačního portálu III. etapa Realizace tři vzdělávacích programů a individuálního poradenství IV. Zakončení projektu + vyhodnocení Realizátor projektu Jediným realizátorem projektu Podnikejte/pracujte z domova! je Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o., který je poradenskou a vzdělávací organizací působící na trhu 20 let. Kvalifikační předpoklady a odborná způsobilost společnosti pro realizaci tohoto projektu je dána více neţ 17 letým působením v oblasti podnikání, sociálně ekonomického rozvoje, managementu a práce s lidmi. IRP je konzultační, poradenská, vzdělávací a rekvalifikační organizace, která poskytuje klientům sluţby s cílem zajistit jejich úspěšné působení na trzích práce, sluţeb, myšlenek (know-how), výrobku a kapitálu. IRP má v současnosti 5 interních a 50 stálých externích spolupracovníků. Od roku 1993 působí Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o., jako Regionální poradenské a informační centrum pro okres Ostrava. V dubnu 2002 bylo působení IRP, s.r.o., jako Regionálního poradenského a informačního centra potvrzeno novým výběrovým řízením, které vyhlásilo MPO ČR pro celou Českou republiku. IRP byla v roce 1997 vyhlášena firmou roku 1997 ocenění magistrátem města Ostrava a od roku 2001 vlastní certifikát kvality ISO V roce 2003 recertifikace dle ISO 9001:2001. IRP úspěšně realizovala projekty: 1) realizoval projekt Podnikáme s vámi-help program pro začínající podnikatele (ESF). Hlavním cílem projektu bylo zamezení růstu či sníţení počtu dlouhodobě nezaměstnaných podporou podnikavosti občanů a sníţením rizik při zakládání vlastních podniku prostřednictvím komplexního asistenčního programu. 2) byl partnerem projektu EQUAL-SBC zaměřeného na poskytování vzdělání a poradenství k zahájení podnikání osobám ohroţeným na trhu práce prostřednictvím sítě Start Business Center s cílem zvýšit jejich podnikavost a motivovanost k uplatnění na trhu práce formou sebezaměstnání. 3) byl partnerem projektu EQUAL-RESTART, který byl integračním programem pro uvolněné pracovníky při restrukturalizaci ocelářského průmyslu. Vyvinut byl 4 měsíční rekvalifikační kurz Pracovník pro ekonomiku a správu malého podniku. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

6 4) byl partnerem několika projektů zaměřených na znevýhodněnou skupinu ţen (2005-8): - ACTIVE WOMAN (Phare) - PODNIKAVÁ ŽENA (ESF) - PERSPEKTIVNÍ CESTA (ESF) - POJĎTE S NÁMI DO PRÁCE (ESF) - ŽENSKÝ ELEMENT (EQUAL) 5) byl partnerem v projektu EQUAL-Beskydy pro všechny, zaměřeném na zpřístupnění různých druhu sluţeb pro zdravotně postiţené osoby v oblasti cestovního ruchu. IRP v současnosti realizuje projekty: 1) v současnosti realizuje projekt Podnikejte/pracujte z domova (ESF OPLZZ), který byl schválen v červnu 2009 a zahájena realizace Cílem projektu je vytvořit pro cílové skupiny kurzy pro zahájení podnikání (Podnikání a Podnikání na internetu), které budou převedeny do e-learningového prostředí a realizovány formou Blended learningu (kombinace přímé výuky a e-learningu). Kromě toho bude připraven a realizován počítačový kurz k získání nebo obnovení počítačových dovedností. Aktivitou projektu je i navazující poradenství týkající se vlastních podnikatelských plánů účastníků projektu a rovněţ poradenství ke způsobu výkonu práce z domova. 2) je partnerem projektu Silná dvojka poradenství a spolupráce dvou skupin žen v oblasti výroby a prodeje ručních prací: + 50 let (výrobce) a 25 let (prodejce) (ESF OPLZZ). Hlavním cílem projektu je aktivizovat, motivovat a integrovat ţeny na trh práce formou poradenství a získáním pracovních dovedností, návyků a praxe ve formě poradenství, školících modulů, virtuální firmy a obsluhy e-shopu. Budou vytvořeny, tzv. "Silné dvojky", které se naučí prodávat své výrobky přes e- shop. 2 Plánované výstupy projektu V rámci projektu Podnikejte/pracujte z domova! bylo naplánováno pět základních indikátorů výstupů projektu. Jednalo se o tyto indikátory: Počet podpořených osob celkem 260 osob Počet podpořených osob - klienti sluţeb 260 osob Počet podpořených organizací celkem 1 organizace Počet úspěšných absolventů kurzů celkem 240 osob Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 5 produktů 3 Metodiky pro splnění cílů projektu V rámci projektu Podnikejte/pracujte z domova! byly vytvořeny dvě základní metodiky pro tvorbu vzdělávacích programů, a to metodika Výuky klasickou formou a Výuky formou e-learningu. 3.1 Metodika pro tvorbu vzdělávacích programů Výuka klasickou formou Dokumentace k jednotlivým vzdělávacím programům bude obsahovat: 1. Charakteristiku programu (viz příloha č. 1) 2. Osnovu programu (viz příloha č. 2) 3. Manuál pro lektory (viz příloha č. 3) 4. Pracovní sešit pro účastníky 5. Hodnotící formulář 6. Prezenční listinu (viz příloha č. 4) ad. 1 jedná se o jakési shrnutí programu, základní informace pro případné realizátory ad. 5 v osnovách všech programů je třeba počítat s prostorem pro získání zpětné vazby od účastníků programu jak hodnotí kurz, zda měl pro ně přínos apod. Pro hodnocení ze strany účastníků programu bude připraven hodnotící dotazník (hodnotící formulář). Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

7 Formátování: nadpis 1 Arial Narrow, velikost 16, tučně, nadpis 2 Ariel 12, tučně nadpis 3 - Ariel 11, tučně text - písmo Ariel 11 řádkování jednoduché mezery mezi odstavci - 0 pt. pouţité odráţky zarovnání do bloku záhlaví - totoţné s tímto metodickým materiálem (vloţit loga projektu!) Příloha č. 1 Charakteristika programu Charakteristika programu.(doplnit název) Cíl programu: Co je cílem programu Účastníci programu: Komu je program určen, jaký je doporučený počet účastníků v programu Rozsah programu: Obsah programu: Forma/Metoda: Výstup: Místo konání: Personální zajištění: Technika a didaktické : x vyučovacích hodin v rozmezí x dnů Co je obsahem programu, jaké jsou tématické bloky Popsat stručně metodiku zda je program zaloţen na teoretickém výkladu lektora, praktický nácvik dovedností, praxe, práce ve skupině/ve skupinkách, individuální práce, konzultace apod. Způsob ukončení programu, co je výstupem programu, zda účastníci obdrţí certifikát/osvědčení Uvést zda jsou specifické poţadavky na prostory, místo konání (zejména pokud se počítá s praxí, v zařízeních jakého typu by měla probíhat) Uvést, zda jsou specifické poţadavky na lektory, jestli musí (nebo by měli) mít praxi v nějakém oboru, zda se počítá s tím, ţe některý blok povedou společně 2 lektoři apod. Uvést, zda je pro výuku potřebná nějaká technika nebo speciální Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

8 Příloha č.2 Osnova programu Osnova programu. (doplnit název) 1. DEN Vyuč. hodiny Téma Cíl Metoda 2. DEN Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

9 Příloha č. 3 Manuál pro lektory Název aktivity (téma/blok osnovy) Cíl aktivity to hlavní, k čemu bude aktivita směřovat jaký je její význam, co si od ní slibujeme, očekáváme Forma metody pouţité lektorem pro realizaci konkrétní aktivity jedna aktivita se můţe skládat z více metod, kombinujících různé formy můţe se jednat např. o: o Výklad lektora o Brainstorming o Individuální práce o Individuální konzultace o Záznam výsledků (a jejich okomentování lektorem) o Prezentace před skupinou (závěrů, ke kterým účastníci došli) o Diskuse o Shrnutí (zhodnocení lektora na závěr určité části bloku) Časový rozvrh jde o rozlišení forem uţitých při realizaci z časového hlediska čas jednotlivých uţitých nástrojů a forem je orientační, rozhodující se celkový čas vymezený na danou aktivitu má slouţit k časové orientaci lektora, ne k tomu, aby jej tento údaj svazoval a stresoval, naopak přednost je vţdy dána individuálnímu zhodnocení situace lektora, který sám rozhodne, zda se u daného bodu zdrţí (čímţ nedodrţí plánovaný čas) Pomůcky a podklady flipchart nebo tabule fixy papíry (velikost a počet) pracovní sešit zadání účastníkům (nafocené) texty teoretických východisek psací potřeby kalkulačky notebook, dataprojektor, promítací plátno TV s VHS přehrávačem a další dle doporučení tvůrce aktivity Postup chronologické zaznamenání jednotlivých kroků, které musí lektor učinit, aby správně aplikoval danou aktivitu Příklady situací, otázky, apod. přehled moţných situací, ke kterým se chce lektor dostat (jde např. o doplnění názorů frekventantů o to, co má zaznít) seznam moţných otázek, které mají frekventanty navést a vyprovokovat k formulaci vlastních názorů, připomínek apod. Přílohy Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

10 Název přílohy např. základní charakteristiky právních forem podnikání SWOT analýza vzorový příklad na výpočet sociálního pojištění Dotazník lektoři (manuál lektora) Adresát účastník (pracovní sešit) účastník (volné listy) Poznámka k tabulce Je třeba rozlišit, co slouţí lektorovi jako podklad pro přípravu resp. výuku, co budou mít účastníci v pracovních sešitech a co jim má lektor rozdat v průběhu kurzu (poslední sloupec). Ne kaţdý blok/téma musí mít přílohu. Zdroj odkaz na literaturu, webové stránky aj., ze kterých mohou lektoři čerpat informace pro přípravu teoretického výkladu k tématu Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

11 Příloha č. 4 Vzorová prezenční listina Prezenční listina název programu datum: místo konání: jméno a příjmení Bydliště telefon/ Podpis charakteristika poznámka Svým podpisem stvrzujete účast na výše uvedené akci a zároveň souhlasíte se sběrem, uchováním a zpracováním Vašich osobních údajů pořadatelem a pořizováním fotografií z průběhu programu a jejich zveřejnění v rámci prezentace projektu. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

12 3.2 Metodika pro tvorbu vzdělávacích programů Výuka formou e-learningu Pro tvorbu kurzů v našem projektu budeme spolupracovat pomocí této šablony. Prosím, abyste dodrţovali při jejím naplňování několik zásad. 1) Kaţdé téma kurzu bude mít screenů. Správné odpovědi se do počtu screenů nepočítají. 2) Na screenech bude málo textů nebudou to skripta převedená na internet! 3) Texty musejí mít proto vysokou vypovídací hodnotu, ţádná omáčka. 4) Kurzy budou interaktivní dosáhneme toho způsobem prezentace látky. 5) Na screenech budou fotky, obrázky, animace a grafické symboly. Ty všechny budou nahrazovat určitou část textu. Bude na vás, abyste uţ do šablony napsali návrhy, kde a namísto čeho je moţno takové znaky pouţít. 6) Kontrolních otázek a cvičení můţete vymyslet, kolik chcete. V textu mohou být další, menší otázky (viz projekt Podnikavá ţena), které budou spíše zvyšovat interaktivitu kurzu a dělat ho zajímavějším a poutavějším. 7) Kurz bude rozvrţen do několika kapitol, úrovně budou tyto: Kurz téma (modul) kapitola screen Více úrovní nebude!! 8) Na konci kaţdého tématu kurzu bude test, který budou muset studující absolvovat, pokud chtějí získat certifikát. Kaţdý test bude mít 10 otázek. Tyto otázky musíte do svého textu dostat ať uţ přímé (jinak formulované) otázky nebo jiný typ cvičení. 9) V textu označíte červenou barvou klíčová slova, která si musí studující osvojit. NÁZEV PŘESNÝ NÁZEV KURZU ŠABLONA OBSAH ROZVRŽENÍ STRUKTURY KURZU SEZNAM TÉMATU (1 screen) ÚVOD OBJASNĚNÍ, PROČ JE DOBRÉ SE TOTO TÉMA NAUČIT (1/2 screenu) NÁZEV PŘESNÝ NÁZEV TÉMATU (vymyslete nápaditý, neotřelý název, který upoutá) OBSAH ROZVRŽENÍ STRUKTURY TÉMATU SEZNAM KAPITOL (1 screen) Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

13 KAPITOLA 1 NÁZEV, VĚCNÝ OBSAH, OBRÁZKY, CVIČENÍ, OTÁZKY A SPRÁVNÉ ODPOVĚDI ((5-8 screenů) zde mohou být i menší otázky a cvičení) KONTROLNÍ OTÁZKA 1 (OTÁZKA SOUVISEJÍCÍ S TESTEM) CVIČENÍ 1 (I ZDE MŮŽE BÝT DOTAZ NA NĚCO, CO BUDE V TESTU) SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KAPITOLA 2 NÁZEV, VĚCNÝ OBSAH, OBRÁZKY, CVIČENÍ, OTÁZKY A SPRÁVNÉ ODPOVĚDI (6-8 screenů) KONTROLNÍ OTÁZKA N (OTÁZKA SOUVISEJÍCÍ S TESTEM) CVIČENÍ N (I ZDE MŮŽE BÝT DOTAZ NA NĚCO, CO BUDE V TESTU) SPRÁVNÉ ODPOVĚDI Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

14 Pokračovat v dalších kapitolách stejným způsobem. ZÁVĚR ZÁVĚR Zdůrazněte, co podstatného se účastnice v tomto kurzu naučila, jaké nové kompetence získala. (1/2 screenu) TEST (2 screeny) 4 Popis kurzů V rámci projektu Podnikejte/pracujte z domova! byly vytvořeny a realizovány tři vzdělávací programy, a to: Podnikání, Podnikání na internetu a Moduly zaměřené na IT. 4.1 Vzdělávací program Podnikání Cíl programu: Kurz Podnikání je zaměřený na rozvoj kompetencí potřebných pro zaloţení a provoz podniku a je určen lidem, kteří mají zájem zaloţit a provozovat podnik. Cílem programu je: Zvýšit informovanost o moţnostech vytváření pracovních míst pro sebe Zvýšit zakládání podniků, zejména takových, které je moţno provozovat bez provozovny (z domova) a tím přispět ke sníţení nezaměstnanosti Zvýšit znalosti o fungování takového podniku, který lze provozovat z domova Účastníci programu: Vzdělávací program je určen účastníkům projektu Podnikejte/Pracujte z domova!. Jedná se o tyto skupiny účastníků: 1. Uchazeči o zaměstnání 2. Rodiče samoţivitelé/samoţivitelky 3. Osoby pečující o závislého člena rodiny 4. Rodiče s dětmi 5. Dlouhodobě nezaměstnané ţeny 6. Ţeny ohroţené nezaměstnaností 7. Ţeny vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce 8. Ţeny v předdůchodovém věku 9. Zájemci o zaměstnání 10. Zaměstnanci 11. Ţeny s malými dětmi (do 15 let věku) 12. Ţeny se základním vzděláním nebo nízkou úrovní kvalifikace Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

15 Rozsah programu: Vzdělávací program má rozsah 60 vyučovacích hodin v rozmezí 10 dnů Obsah programu: Forma/Metoda: Výstup: Místo konání: Personální zajištění: Technika a didaktické : Vzdělávací program je rozdělen do 5 modulů: 1. Úvod + motivace 2. Organizačně-právní formy podnikání 3. Jak vytvořit podnikatelský záměr 4. Marketing a marketingový plán podniku 5. Finanční plán podniku 6. Daňová problematika 7. Sociální a zdravotní pojištění 8. Lidé v podniku 9. Zdroje financování pro zaloţení a provozování podniku 10. Daňová evidence 11. Hygiena práce a ekologie 12. Workshop podnikatelských záměrů 13. Obhajoba podnikatelských záměrů Metodika upřednostňuje interaktivní formu, ale ani přednáškový způsob výuky nelze u některých témat vyloučit. Základem by mělo být na základě teoretických východisek prezentovat účastníkům příklady z praxe a posléze tato východiska aplikovat při vytváření podnikatelských záměrů účastníky kurzu. Prostor pro hlubší pochopení problematiky budou mít účastníci kurzu umoţněn e-learningovým zpracováním většiny témat, s moţností vyzkoušet si pochopení problematiky zodpovězením otázek, které jsou v e-learningovém zpracování pro ně připraveny. Kurz bude ukončen zpracováním a obhajobou podnikatelského záměru s tím, ţe se zde uplatní osobní interakce mezi lektorem a jednotlivými účastníky kurzu jednak na workshopu podnikatelských záměrů, při individuální práci s účastníky kurzu při dopracovávání podnikatelských záměrů i při samotné obhajobě. Kurz bude ukončen obhajobou podnikatelského záměru kaţdého účastníka. Úspěšný absolvent kurzu obdrţí certifikát o absolvování kurzu. Vzdělávací program bude realizováno v učebně v prostorách Institutu Rozvoje Podnikání, s.r.o., Michálkovická 1859/226, Ostrava-Slezská Ostrava. Lektoři vzdělávacího programu budou vysokoškolsky vzdělaní lidé s minimálně 5-ti letou praxí v oboru IT, ideálně výuky IT. Výuka vzdělávacího programu bude probíhat v učebně, která bude vybavena pro 15 účastníků včetně PC + dataprojektoru a flipchartu pro lektory. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

16 Osnova programu PODNIKÁNÍ Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 1 hod ÚVOD Přivítání Navození atmosféry Vzájemné představení Předání informací o sobě Představení lektora a účastníků, Flipchart prezentace zjištěných informací Program Seznámení s programem a organizací kurzu Výklad lektora Flipchart, rozvrh kurzu Příprava na uzavření kontraktu Formulace očekávání, obav a přispění Práce ve skupinách Flipchart, papír, fixy Uzavření kontraktu Prezentace očekávání, obav a přispění Vystoupení mluvčích skupin Flipchart, tabule Zhodnocení vlastních silných stránek Vstupní sebehodnocení Písemné volné sdělení podle otázek Prostřednictvím formulace úspěchů, důvodů, proč zaloţit a vést podnik, sebehodnocení svých vlastností, dovedností a schopností, hodnocení okolí připomenout si zvláštnosti podnikání ve zvoleném MOTIVACE A PSYCHOLOGIE PRÁCE nebo uvaţovaném předmětu podnikání Zhodnocení motivace Výklad lektora Pozitivní myšlení-motivace Vyplnění dotazníků Tuţka Individuální konzultace Dtto individuálně Rozhovor s lektorem Tuţka, pracovní sešit Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 4 hod Organizačně-právní formy podnikání Zvolit nejvhodnější formu pro provozování podniku vhodné pro provozování podniku s ohledem na předmět podnikání Základní formy provozování podniku Firma fyzické osoby Brainstorming, příklady z praxe, s.r.o. výklad lektora v.o.s. komanditní společnost a.s. druţstvo volné sdruţení podnikatelů zájmové sdruţení právnických nebo fyzických osob Flipchart, tabule Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

17 Základní kroky a postupy při zakládání podniku v různých právních formách Přiblíţit praktický postup při zakládání firmy fyzické osoby, volného sdruţení podnikatelů, s.r.o. Výklad lektora Příklad zaloţení fiktivního podniku Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 6 hod. Jak vytvořit podnikatelský záměr pro Seznámit se strukturou PZ a vysvětlit obsah vznikající podnik? jednotlivých částí PZ Obsah PZ pro vznik a fungování podniku: Úvod a charakteristika - představení firmy Výklad s příklady, diskuse - účel podnikatelského záměru Předmět podnikání - obsah podnikání - mise, organizačně-právní forma Výklad s příklady, diskuse podnikání Fungování podniku - vlastníci, personál a jeho znalosti Výklad s příklady, diskuse - místo (stanoviště) firmy - organizace firmy Cíle podnikání - krátkodobé (prvních 12 měsíců) Výklad s příklady, diskuse - střednědobé a dlouhodobé cíle (3 a 5 let) Co bude prodáváno - charakteristika produktu (sluţby) Výklad s příklady, diskuse - (přiloţit broţury, nabídkové listy, letáky) Výsledky průzkumu trhu - zákazník a jeho potřeby (segmentace trhu) Výklad s příklady, diskuse - konkurence a komparativní výhody firmy Marketingový plán - způsob a plán prodeje Výklad s příklady, diskuse - podpora prodeje - bod zvratu Výrobní plán - produkční kapacita Výklad s příklady, diskuse - logistika Finanční plán - vybavení SP z hlediska předmětu jeho činnosti Výklad s příklady, diskuse - vybavení SP z hlediska potřeb zákazníků - ostatní počáteční výdaje - potřeba peněz - potřeba lidí Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda Marketing a marketingový plán 5 hod. podniku Flipchart, Tuţka, Flipchart, Tuţka, Flipchart, Tuţka, Flipchart, Tuţka, Flipchart, Tuţka, Flipchart, Tuţka, Flipchart, Tuţka, Flipchart, Tuţka, Flipchart, Tuţka, papír, prac. Sešit Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

18 Marketingové prostředí podniku Marketingový mix podniku Marketingový plán podniku Seznámit účastníky s marketingovým prostředím podniku a naučit je analyzovat toto prostředí a jeho vliv na fungování podniku. Seznámit účastníky s marketingovým mixem podniku a naučit je vytvořit marketingový mix pro svůj podnik. Seznámit účastníky s marketingovým plánem podniku a naučit je vytvořit marketingový plán pro svůj podnik. Výklad s příklady Výklad s příklady Výklad s příklady Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 8 hod. Finanční plán podniku Kolik peněz potřebujete pro nastartování Zjistit finanční náročnost realizace podnikatelského Proforma rozvaha podniku záměru Předpokládaný objem prodejů, roční obrat, reálnost konečné marţe Zjistit, propočítat a vydiskutovat reálnost předpokladů v oblasti nákladů a výnosů Proforma výsledovka Tabule, flipchart, zpětný projektor, výukový materiál Tabule, flipchart, zpětný projektor, výukový materiál Tabule, flipchart, zpětný projektor, výukový materiál Zpětný projektor, tabule, formulář, kalkulačka Zpětný projektor, tabule, formulář, kalkulačka Cash Flow Zjistit tok hotovosti peněţních prostředků Konstrukce Cash Flow Zpětný projektor, tabule, formulář, kalkulačka Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 5 hod. Daňová problematika Jaké daně a co s tím? Zvýšit základní informovanost účastníků ohledně Výklad, příklady daňových povinností Daň z příjmů Silniční daň Zvýšit základní informovanost účastníků ohledně daně z příjmu Zvýšit základní informovanost účastníků ohledně silniční daně Výklad, příklady Výklad, příklady Flipchart, zpětný projektor, výukový materiál Flipchart, zpětný projektor, výukový materiál Flipchart, zpětný projektor, Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

19 Daň ze závislé činnosti Daň vybíraná zvláštní sazbou Daň z přidané hodnoty (DPH) Zákon o správě daní a poplatků Zvýšit základní informovanost účastníků ohledně daně ze závislé činnosti Zvýšit základní informovanost účastníků ohledně daně vybírané zvláštní sazbou Zvýšit základní informovanost účastníků ohledně daně z přidané hodnoty Zvýšit základní informovanost účastníků ohledně zákona o správě daní a poplatků Výklad, příklady Výklad, příklady Výklad, příklady Výklad, příklady výukový materiál Flipchart, zpětný projektor, výukový materiál Flipchart, zpětný projektor, výukový materiál Flipchart, zpětný projektor, výukový materiál Flipchart, zpětný projektor, výukový materiál Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 4 hod. Sociální a zdravotní pojištění Sociální a zdravotní pojištění u Zvýšit základní informovanost účastníků ohledně Výklad lektora, příklady podnikatelských subjektů povinností v oblasti sociálního a zdravotního pojištění Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/ Flipchart, zpětný projektor, výukový materiál Flipchart, zpětný projektor, výukový materiál Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 5 hod. Objasnit základní otázky personalistiky: vybrané Výklad lektora, příklady Lidé v podniku otázky ze zákoníku práce (povinnosti zaměstnavatele, práva zaměstnance apod.). Motivace osob, které budou pracovat v podniku, organizace, řízení Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 5 hod. Zdroje financování pro založení a provozování podniku Vlastní zdroje zakladatelů podniku Vymezení vlastních zdrojů Výklad, příklady Flipchart Cizí zdroje Vymezení cizích zdrojů a jejich strukturalizace Diskuse Moţnosti získání úvěrových zdrojů pro Vymezení moţností získání úvěrových zdrojů pro Výklad lektora, příklady Flipchart, zpětný

20 začínající podnik začínající podnik projektor Moţnosti získání dotačních titulů pro Vymezení moţností získání dotačních zdrojů pro Výklad lektora, příklady Flipchart, zpětný začínající podnik začínající podnik projektor Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 7 hod. Daňová evidence Způsoby prokazování příjmů a výdajů, daňová evidence, paušál, účetnictví - rozdíly, výhody, nevýhody, základní výkazy účetnictví Účetní doklady, typy, náleţitosti Obchodní majetek - rozdělení, evidence Uzávěrkové operace Získat přehled v oblasti Daňové evidence a účetnictví a zvládnout základy v oblasti vypovídací schopnosti účetních výkazů. Výklad lektora, příklady Flipchart, zpětný projektor Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 2 hod. Hygiena práce Seznámení se zákonem 65/1965 Sb., zákoník práce, seznámení se zákonem 178/2001 Sb., ochrana zdraví při práci Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/ Výklad lektora, příklady Ekologie Zákon 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí Výklad lektora, příklady Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 4 hod. Workshop podnikatelských záměrů Kontrola, hodnocení a diskutování Doladění vypracovaných podnikatelských záměrů podnikatelských záměrů včetně včetně finančních přehledů finančních přehledů účastníků kurzu Kontrola a hodnocení lektora Individuální práce s účastníky kurzu při dopracovávání podnikatelských záměrů Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda Doladění vypracovaných podnikatelských záměrů Individuální práce při tvorbě PZ včetně finančních přehledů Kontrola a pomoc při zpracování PZ lektora Flipchart, zpětný projektor, výuk. materiál, pracovní sešit Flipchart, zpětný projektor, výuk. materiál, pracovní sešit Kalkulačka, finanč. formuláře Kalkulačka, finanč. formuláře Obhajoba podnikatelských záměrů Vyuč. Téma Cíl Metoda

21 Hodiny 4 hod. Obhajoba podnikatelských záměrů Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

22 Příloha č. 3 Manuál pro lektory Manuál pro lektory Kurz Podnikání je zaměřený na rozvoj kompetencí potřebných pro zaloţení a provoz podniku a je určen lidem, kteří mají zájem zaloţit a provozovat podnik. Struktura programu Úvod - seznámení s cíli vzdělávacího programu, organizací vzdělávacího programu a uzavření psychologické smlouvy Organizačně-právní formy podnikání vhodné pro provozování podniku Jak vytvořit podnikatelský záměr pro vznikající podnik Marketing a marketingový plán podniku Finanční plán podniku Daňová problematika Sociální a zdravotní pojištění Lidé v podniku Zdroje financování pro založení a provozování podniku Účetnictví Bezpečnost a ochrana zdraví, hygiena práce a ekologie Workshop podnikatelských záměrů Individuální práce s účastníky kurzu při dopracovávání podnikatelských záměrů Obhajoba podnikatelských záměrů Cíl programu Zvýšit informovanost o moţnostech vytváření pracovních míst pro sebe Zvýšit zakládání podniků, zejména takových, které je moţno provozovat bez provozovny (z domova) a tím přispět ke sníţení nezaměstnanosti Zvýšit znalosti o fungování takového podniku, který lze provozovat z domova Účel programu Zvýšit informovanost o moţnostech vytváření pracovních míst pro sebe Zvýšit zakládání podniků, zejména takových, které je moţno provozovat bez provozovny (z domova) a tím přispět ke sníţení nezaměstnanosti Zvýšit znalosti o fungování takového podniku, který lze provozovat z domova Cílové skupiny Uchazeči o zaměstnání Rodiče samoţivitelé/samoţivitelky Osoby pečující o závislého člena rodiny Rodiče s dětmi Dlouhodobě nezaměstnané ţeny (ţeny nezaměstnané déle neţ 6 měsíců) Ţeny ohroţené nezaměstnaností Ţeny vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ţeny v předdůchodovém věku Zájemci o zaměstnání Zaměstnanci Ţeny s malými dětmi (do 15 let věku) Ţeny se základním vzděláním nebo nízkou úrovní kvalifikace Doporučený počet účastníků Max. 15 osob z cílové skupiny Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

23 Rozsah 60 hod přímé výuky + studium formou e-learningu. Témata, označená ve struktuře programu tučným písmem, jsou zpracovaná rovněţ formou e-learningu a umoţní tak účastníkům programu samostatnou práci v klidu jejich domova, v čase, který jim bude nejvíce vyhovovat. Místo konání Výuka vzdělávacího programu bude probíhat v učebně, která bude vybavena pro 15 účastníků včetně PC + dataprojektoru a flipchartu pro lektory. Metodika Metodika upřednostňuje interaktivní formu, ale ani přednáškový způsob výuky nelze u některých témat vyloučit. Základem by mělo být na základě teoretických východisek prezentovat účastníkům příklady z praxe a posléze tato východiska aplikovat při vytváření podnikatelských záměrů účastníky kurzu. Prostor pro hlubší pochopení problematiky budou mít účastníci kurzu umoţněn e-learningovým zpracováním většiny témat, s moţností vyzkoušet si pochopení problematiky zodpovězením otázek, které jsou v e-learningovém zpracování pro ně připraveny. Kurz bude ukončen zpracováním a obhajobou podnikatelského záměru s tím, ţe se zde uplatní osobní interakce mezi lektorem a jednotlivými účastníky kurzu jednak na workshopu podnikatelských záměrů, při individuální práci s účastníky kurzu při dopracovávání podnikatelských záměrů i při samotné obhajobě. Lektorské zajištění Lektoři s praxí v oblasti lektorské činnosti a práce se skupinou osob. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

24 Příloha č. 4 Vzorová prezenční listina Prezenční listina název programu místo konání: jméno a příjmení telefon/ podpis datum Svým podpisem stvrzujete účast na výše uvedené akci a zároveň souhlasíte se sběrem, uchováním a zpracováním Vašich osobních údajů pořadatelem a pořizováním fotografií z průběhu programu a jejich zveřejnění v rámci prezentace projektu. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

25 4.2 Vzdělávací program Podnikání na internetu Cíl programu: Cílem tohoto vzdělávacího programu je získat základní dovednosti ve vyuţití internetového prostředí k zahájení a realizaci podnikatelské činnosti na internetu. Účastníci se seznámí se základními principy a postupem pro podnikání na internetu a to především v oblastech: 1. Základní informace 2. Přehled moţností podnikání na Internetu 3. Právní podmínky podnikání na Internetu 4. AUKRO 5. Webovská stránka 6. E-shop 7. Další způsoby podnikání na Internetu Účastníci programu: Vzdělávací program je určen účastníkům projektu Podnikejte/Pracujte z domova!. Jedná se o tyto skupiny účastníků: 1. Uchazeči o zaměstnání 2. Rodiče samoţivitelé/samoţivitelky 3. Osoby pečující o závislého člena rodiny 4. Rodiče s dětmi 5. Dlouhodobě nezaměstnané ţeny 6. Ţeny ohroţené nezaměstnaností 7. Ţeny vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce 8. Ţeny v předdůchodovém věku 9. Zájemci o zaměstnání 10. Zaměstnanci 11. Ţeny s malými dětmi (do 15 let věku) 12. Ţeny se základním vzděláním nebo nízkou úrovní kvalifikace Rozsah programu: Vzdělávací program má rozsah 60 vyučovacích hodin v rozmezí 11 dnů Obsah programu: Forma/Metoda: Vzdělávací program je rozdělen do 7 modulů: 1. Základní informace 2. Přehled moţností podnikání na Internetu 3. Právní podmínky podnikání na Internetu 4. AUKRO 5. Webovská stránka 6. E-shop 7. Další způsoby podnikání na Internetu Realizace vzdělávacího programu je zaloţena jak na teoretickém výkladu lektora, tak na praktickém nácviku jednotlivých dovedností za pomocí individuální práce. Po celou dobu realizace vzdělávacího programu jsou poskytovány odborné konzultace. Výstup: Vzdělávací program, jeho jednotlivé moduly jsou ukončeny vypracováním podnikatelského záměru. Po absolvování vzdělávacího programu obdrţí účastníci certifikát/osvědčení. Místo konání: Vzdělávací program bude realizován v učebně a PC učebně Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

26 v prostorách Institutu Rozvoje Podnikání, s.r.o., Michálkovická 1859/226, Ostrava-Slezská Ostrava. Personální zajištění: Technika a didaktické : Lektoři vzdělávacího programu budou vysokoškolsky vzdělaní lidé s minimálně 5-ti letou praxí v oborech marketing, podnikání, právních podmínek podnikání, IT. Výuka vzdělávacího programu bude probíhat v učebně s kapacitou 20 míst a vybavenou zpětným projektorem, PC (notebookem) s dataprojektorem pro potřebu lektora a flipchartem a v učebně VT, která bude mít minimálně tyto parametry: 17 ks - osobních počítačů o minimálně těchto parametrech: zákl. deska a integrovanou zvuk., graf. a síťovou kartou; procesor 2,93 GHz; 2 x DDR 256 MB; HDD 160 GB, 7200 ot.; DVD ROM; FDD, 3,5 ; klávesnice, slim PS/2; myš, opt., PS/2; monitor LCD 17 ; software OEM MS Windows XP Pro CZ; software MS Office dataprojektor. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

27 Osnova programu PODNIKÁNÍ NA INTERNETU MODUL Úvod a přehled možností podnikání na Internetu 6 hodin (1 den) Vyuč. hodiny Téma Cíl Metoda 1 hod. ÚVOD Přivítání Navození atmosféry Vzájemné představení Předání informací o sobě Představení lektora a účastníků, prezentace zjištěných informací Flipchart Program Seznámení s programem a organizací vzdělávacího programu Výklad lektora Flipchart, rozvrh kurzu Příprava na uzavření kontraktu Formulace očekávání, obav a přispění Práce ve skupinách Flipchart, papír, fixy Uzavření kontraktu Prezentace očekávání, obav a přispění Zásady BOZP v budově IRP Vystoupení mluvčích skupin Flipchart, tabule BOZP Seznámení s podmínkami BOZP v budově IRP Výklad lektora Zhodnocení vlastních silných stránek Vstupní sebehodnocení Písemné volné sdělení podle otázek Prostřednictvím formulace úspěchů, důvodů, sebehodnocení svých vlastností, dovedností a schopností, hodnocení okolí. MOTIVACE A PSYCHOLOGIE PRÁCE Zhodnocení motivace Výklad lektora Pozitivní myšlení-motivace Vyplnění dotazníků Tuţka Individuální konzultace Dtto individuálně Rozhovor s lektorem Tuţka, pracovní sešit Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 5 hod. Přehled možností podnikání na Seznámení s moţnostmi podnikání na internetu a zvolit Internetu nejvhodnější formu pro podnikání na internetu i s ohledem Prezentace na Internetu na předmět podnikání Způsoby a moţnosti prezentace na internetu (odkazy na weby) Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/ Brainstorming, příklady z praxe, výklad lektora Flipchart, tabule

28 Aukro (http://im.aukro.cz/) Seznámení se zásadami (postupy) podnikání Výklad lektora, ukázky na PC PC, prac. sešit Webovská stránka Seznámení se zásadami (postupy) podnikání Výklad lektora, ukázky na PC PC, prac. Sešit E-shop Seznámení se zásadami (postupy) podnikání Výklad lektora, ukázky na PC PC, prac. Sešit Realitní kanceláře, aukce, burza atd. Seznámení s dalšími moţnými způsoby podnikání na internetu Výklad lektora, ukázky na PC PC, prac. Sešit MODUL Právní podmínky podnikání na Internetu 7 hodin (1 den) Vyuč. hodiny Téma Cíl Metoda 7 hod. Právní podmínky podnikání na Seznámení s právními podmínkami podnikání na internetu. Internetu Jakou legislativou se řídit Seznámení s právními podmínkami podnikání na internetu Výklad lektora (Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Ţivnostenský zákon, Zákon na ochranu spotřebitele atd.) Jak zaloţit ţivnost Provoz internetového podniku Platby Seznámení se zásadami (postupy) podnikání, jednotlivé kroky vedoucí k zaloţení ţivnosti. Seznámení se postupy (smluvní vztahy, dodací podmínky, doprava, fakturační podmínky, cena, reklamace, vrcení zboţí a vrácení ceny atd.). Ochrana osobních údajů. Seznámení se postupy při realizaci plateb, zabezpečení plateb adt. Výklad lektora Výklad lektora Výklad lektora Prac. Sešit PC, prac. sešit PC, prac. Sešit PC, prac. Sešit MODUL Podnikání na AUKRO 12 hodin (2 dny) Vyuč. hodiny Téma Cíl Metoda 12 hod. AUKRO Postupy obchodování na Aukro.cz Poznat základy a pravidla (odkaz na web) on-line Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/ obchodování. Příklady z praxe, výklad lektora Flipchart, tabule, PC Příprava prodeje Co všechno musím udělat před zahájením prodeje. Výklad lektora, ukázky na PC PC, prac. sešit Jak předcházet zrušení aukce? Jakých se mám vyvarovat chyb. Výklad lektora, ukázky na PC PC, prac. sešit

29 Vedení prodeje. Seznámení s postupy. Výklad lektora, ukázky na PC PC, prac. sešit Dodání zboţí. Seznámení s postupy. Výklad lektora, ukázky na PC PC, prac. sešit Platby. Seznámení se způsoby plateb. Výklad lektora, ukázky na PC PC, prac. sešit MODUL Webovská stránka prezentace, tvorba 8 hodin (2 dny) Vyuč. hodiny Téma Cíl Metoda 8 hod. WEBOVSKÁ STRÁNKA Termíny Seznámení s termíny a názvosloví (ULR, Doména, WWW stránka, WEB, WEB desinger, ISP, hosting, houstiny atd.) Výklad lektora, ukázky na PC Zásady webové prezentace Zásady pro tvorbu webu. Výklad lektora, ukázky na PC Způsob tvorby web. prezentací Postup tvorby webovských stránek Výklad lektora, ukázky na PC Vyuţití hostingu, organizace a Umístění u ISP. Pořízení vlastního hardware a software. Příklady z praxe, výklad umístění Jejich funkce, klady a zápory. lektora Vlastní WEB, housting Podmínky. Výhody a nevýhody. Příklady z praxe, výklad lektora Vlastní WEB umístěný ve firmě Podmínky. Výhody a nevýhody. Příklady z praxe, výklad lektora Doménová jména, web zdarma, principy, výhody, nevýhody, uplatnění Výklad lektora, ukázky na PC Výhody, nevýhody, omezení a chyby webové prezentace Výklad lektora, ukázky na PC MODUL E- schop tvorba, realizace, provoz 12 hodin (2 dny) Vyuč. hodiny Téma Cíl Metoda 12 hod. E-shop Co je to e-shop? Jak vytvářet obsah e-shopu? Výhody a nevýhody oproti klasickému (kamennému) obchodu. Výklad lektora, ukázky na PC PC, prac. Sešit PC, prac. Sešit PC, prac. Sešit PC, prac. Sešit PC, prac. Sešit PC, prac. Sešit PC, prac. Sešit PC, prac. Sešit PC, prac. Sešit Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

30 Realizace e-shopu Postupy při vyřizování zásilky na e- shopu Platby. Jak propagovat e-shop? Jak vytvořit e-shop Seznámit se s postupy, zásadami. Jak realizovat platby. Výklad lektora, ukázky na PC Výklad lektora, ukázky na PC Výklad lektora, ukázky na PC Výklad lektora, ukázky na PC PC, prac. Sešit PC, prac. Sešit PC, prac. Sešit PC, prac. Sešit MODUL Další způsoby podnikání na Internetu 5 hodin (1 den) Vyuč. hodiny Téma Cíl Metoda 5 hod. Další způsoby podnikání na internetu Reality. Aukce. Burza. Prodej SW. Další způsoby. Seznámit se s postupy, zásadami. Výhody, nevýhody. Seznámit se s postupy, zásadami. Výhody, nevýhody Seznámit se s postupy, zásadami. Výhody, nevýhody Seznámit se s postupy, zásadami. Výhody, nevýhody Seznámit se s postupy, zásadami. Výhody, nevýhody MODUL Workschop, tvorba podnikatelského záměru, obhajoba 10 hodin (2 dny) Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 6 hod. Workshop Podnikatelský záměr Kontrola, hodnocení a diskutování podnikatelských záměrů Obsah a forma podnikatelského záměru Výklad lektora, ukázky na PC Výklad lektora, ukázky na PC Výklad lektora, ukázky na PC Výklad lektora, ukázky na PC Výklad lektora, ukázky na PC Výklad lektora, příklady Kontrola a hodnocení lektora PC, prac. Sešit PC, prac. Sešit PC, prac. Sešit PC, prac. Sešit PC, prac. Sešit Pracovní sešit Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

31 Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 4 hod. Obhajoba Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

32 Příloha č. 3 Manuál pro lektory Manuál pro lektory Manuál lektora je metodickou příručkou pro vedení jednotlivých modulů vzdělávacího programu zaměřeného na podnikání na internetu. Vzdělávací program zaměřený na podnikání na internetu je zaměřený na získání základní dovednosti ve vyuţití internetového prostředí k zahájení a realizaci podnikatelské činnosti na internetu. Struktura programu Základní informace Přehled moţností podnikání na Internetu Právní podmínky podnikání na Internetu AUKRO Webovská stránka E-shop Další způsoby podnikání na Internetu Cíl programu Zvýšit informovanost o podnikání na internetu Seznámit s moţnostmi podnikání na internetu a připravit účastníky k zahájení tohoto podnikání Účel programu Zvýšit znalosti o podnikání na internetu Zvýšit znalosti o právních podmínkách podnikání na internetu Zvýšit znalosti o moţnostech zahájení podnikání na internetu Cílové skupiny Uchazeči o zaměstnání Rodiče samoţivitelé/samoţivitelky Osoby pečující o závislého člena rodiny Rodiče s dětmi Dlouhodobě nezaměstnané ţeny (ţeny nezaměstnané déle neţ 6 měsíců) Ţeny ohroţené nezaměstnaností Ţeny vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ţeny v předdůchodovém věku Zájemci o zaměstnání Zaměstnanci Ţeny s malými dětmi (do 15 let věku) Ţeny se základním vzděláním nebo nízkou úrovní kvalifikace Doporučený počet účastníků Max. 15 osob z cílové skupiny Rozsah 60 hod přímé výuky + studium formou e-learningu. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

33 Místo konání Učebna vybavená zpětným projektorem, PC (notebookem) s dataprojektorem pro potřebu lektora a flipchartem a PC učebna o těchto parametrech: zákl. deska a integrovanou zvuk., graf. a síťovou kartou; procesor 2,93 GHz; 2 x DDR 256 MB; HDD 160 GB, 7200 ot.; DVD ROM; FDD, 3,5 ; klávesnice, slim PS/2; myš, opt., PS/2; monitor LCD 17 ; software OEM MS Windows XP Pro CZ; software MS Office dataprojektor Metodika Realizace vzdělávacího programu je zaloţena jak na teoretickém výkladu lektora, tak na praktickém nácviku jednotlivých dovedností za pomocí individuální práce. Po celou dobu realizace vzdělávacího programu jsou poskytovány odborné konzultace. Lektorské zajištění Lektoři vzdělávacího programu budou vysokoškolsky vzdělaní lidé s minimálně 5-ti letou praxí v oborech marketing, podnikání, právních podmínek podnikání, IT. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

34 Příloha č. 4 Vzorová prezenční listina Prezenční listina název programu místo konání: jméno a příjmení telefon/ podpis datum Svým podpisem stvrzujete účast na výše uvedené akci a zároveň souhlasíte se sběrem, uchováním a zpracováním Vašich osobních údajů pořadatelem a pořizováním fotografií z průběhu programu a jejich zveřejnění v rámci prezentace projektu. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

35 4.3 Vzdělávací program Moduly zaměřené na IT Cíl programu: Cílem tohoto vzdělávacího programu je získat základní dovednosti v ovládání a pouţívání Výpočetní techniky a to především v oblastech: 1. Základní informace 2. Textový editor Word Tabulkový program Excel Prezentační program Powerpoint Pouţívání sítě Internet program Exploler Účastníci programu: Vzdělávací program je určen účastníkům projektu Podnikejte/Pracujte z domova!. Jedná se o tyto skupiny účastníků: 1. Uchazeči o zaměstnání 2. Rodiče samoţivitelé/samoţivitelky 3. Osoby pečující o závislého člena rodiny 4. Rodiče s dětmi 5. Dlouhodobě nezaměstnané ţeny 6. Ţeny ohroţené nezaměstnaností 7. Ţeny vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce 8. Ţeny v předdůchodovém věku 9. Zájemci o zaměstnání 10. Zaměstnanci 11. Ţeny s malými dětmi (do 15 let věku) 12. Ţeny se základním vzděláním nebo nízkou úrovní kvalifikace Rozsah programu: Vzdělávací program má rozsah 55 vyučovacích hodin v rozmezí 11 dnů Obsah programu: Forma/Metoda: Vzdělávací program je rozdělen do 5 modulů: 1. Základní informace 2. Textový editor Word Tabulkový program Excel Prezentační program Powerpoint Pouţívání sítě Internet program Exploler Realizace vzdělávacího programu je zaloţena jak na teoretickém výkladu lektora, tak na praktickém nácviku jednotlivých dovedností za pomocí individuální práce. Po celou dobu realizace vzdělávacího programu jsou poskytovány odborné konzultace. Výstup: Vzdělávací program, jeho jednotlivé moduly jsou ukončeny vypracováním samostatného úkolu. Po absolvování vzdělávacího programu obdrţí účastníci certifikát/osvědčení. Místo konání: Personální zajištění: Vzdělávací program bude realizován na PC učebně v prostorách Institutu Rozvoje Podnikání, s.r.o., Michálkovická 1859/226, Ostrava- Slezská Ostrava. Lektoři vzdělávacího programu budou vysokoškolsky vzdělaní lidé s minimálně 5-ti letou praxí v oboru IT, ideálně výuky IT. Technika a didaktické Výuka vzdělávacího programu bude probíhat v učebně VT, která bude Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

36 : mít minimálně tyto parametry: 17 ks - osobních počítačů o minimálně těchto parametrech: zákl. deska a integrovanou zvuk., graf. a síťovou kartou; procesor 2,93 GHz; 2 x DDR 256 MB; HDD 160 GB, 7200 ot.; DVD ROM; FDD, 3,5 ; klávesnice, slim PS/2; myš, opt., PS/2; monitor LCD 17 ; software OEM MS Windows XP Pro CZ; software MS Office dataprojektor. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

37 Osnova programu PODPORA POUŽÍVÁNÍ IT Vyuč. hodiny Téma Cíl Metoda 1 hod. ÚVOD Přivítání Navození atmosféry Vzájemné představení Předání informací o sobě Představení lektora a účastníků, Flipchart prezentace zjištěných informací Program Seznámení s programem a organizací vzdělávacího programu Výklad lektora Flipchart, rozvrh kurzu Příprava na uzavření kontraktu Formulace očekávání, obav a přispění Práce ve skupinách Flipchart, papír, fixy Uzavření kontraktu Prezentace očekávání, obav a přispění Vystoupení mluvčích skupin Flipchart, tabule Zhodnocení vlastních silných stránek Vstupní sebehodnocení Písemné volné sdělení podle otázek Tuţka, pracovní sešit Vyuč. hodiny Téma Cíl Metoda 3 hod. Základy IT Základy IT základy hardwaru a softwaru Základy hardwaru PC Monitor Periférie Základy softwaru Operační systém Antivirové programy Brainstorming, příklady z praxe, výklad lektora Výklad lektora Flipchart, tabule, PC učebna Flipchart, tabule, PC učebna Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

38 MODUL WORD 15 hodin (3 dny) Vyuč. hodiny Téma Cíl Metoda 3 hod. Základy textového editoru Word Základní informace o programu a jeho Seznámit s programem Výklad lektora, příklady, diskuse vyuţití Moţnosti vyuţití programu Poprvé pouţíváme Word Otevírání programu Okno programu Pruh nabídky Pruh ikon Obsah pruhu nabídky Soubor Úpravy Zobrazit Vloţit Formát Nástroje Tabulka Okno Nápověda Obsah pruhu ikon Pruh 1 Pruh 2 Úprava základních nastavení Změna reţimu zobrazení stránky Zvětšení a zmenšení Úprava základních voleb a nastavení Vyuč. hodiny Téma Cíl Metoda 3 hod. Základní operace papír, prac. Sešit papír, prac. Sešit Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

39 Vkládání dat Vloţení textu Vloţení speciálních znaků a symbolů Výběr a editace dat Výběr znaku, slova, řádky, věty, odstavce a celého dokumentu Úprava vloţených znaků a slov v textu Pouţití příkazu zpět a znovu Kopírování, přesouvání, mazání, Kopírování textu v rámci dokumentu nebo mezi vyhledávání a nahrazování otevřenými dokumenty přesouvání textu v rámci dokumentu nebo mezi otevřenými dokumenty vyhledání slova (fráze) nahrazení slova (fráze) Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 3 hod. Formátování Písmo změna velikosti a typu písma kurzíva, tučné a podtrţené písmo horní a dolní index různé barvy textu Odstavec zarovnání doleva, na střed, doprava a do bloku odsazení zleva a zprava nastavení řádkování nastavení mezer před a za odstavcem nastavení, odstranění a pouţívání tabulátorů Odráţky a číslování vloţení a odstranění odráţek a číslování změna stylu odráţek a číslování Ohraničení a stínování horní, dolní a vnější ohraničení stínování odstavce papír, prac. Sešit Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

40 Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 3 hod. Objekty Tabulky a grafy vytvoření tabulky vloţení a editování dat v tabulce výběr řádku, sloupce, buňky nebo celé tabulky vkládání a mazání řádků a sloupců změna šířky sloupce a výšky řádku Obrázky vloţení obrázku kopírování obrázku v dokumentu a mezi dokumenty přesouvání obrázku v dokumentu a mezi dokumenty změna velikosti obrázku Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 3 hod. Tisk Příprava kontrola návrhu okraje, velikost písma, formáty kontrola pravopisu a oprava chyb náhled dokumenty Tisk změna tiskových voleb tisk celého dokumentu, zvolených stránek a zvoleného počtu kopií Ukončení modulu Zadání úkolu Plnění úkolu účastníky (vytvoření dokumentu, formátování textu a grafická úprava) Hodnocení splnění úkolu Zadání od lektora, samostatná práce, Hodnocení od lektora Data projektor, PC učebna, Tuţka, papír, prac. sešit Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

41 MODUL EXCEL 15 hodin (3 dny) Vyuč. hodiny Téma Cíl Metoda 3 hod. Základy tabulkového programu Excel Seznámit účastníky se základními parametry a moţnostmi programu Excel Základní informace o programu a jeho Seznámit s programem Výklad lektora, příklady, diskuse vyuţití Moţnosti vyuţití programu Poţadavky programu na hardware Poprvé pouţíváme Excel Otevírání programu Okno programu Buňka Pruh nabídky Pruh ikon Podokno úloh Prostor sešitu a pohybování se v něm Listy Obsah pruhu nabídky Soubor Úpravy Zobrazit Vloţit Formát Nástroje Data Okno Nápověda Obsah pruhu ikon Pruh 1 Pruh 2 Vkládání a načítání tabulky Nová tabulka Otevřít existující tabulku Uloţit tabulku Uloţit tabulku pod jiným názvem Zavřít tabulku papír, prac. Sešit papír, prac. Sešit Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

42 Vyuč. hodiny Téma Cíl Metoda 3 hod. Vytváření tabulky I. Vytváření jednoduchých tabulek za pomocí programu Excel Navrhování a vkládání dat do tabulky Buňka Řádek Sloupec Řádek vzorců Oprava údaje v buňce Editace Opravy v řádku vzorců Opravy přímo v buňce Potvrzení opravy Přesuny buněk Označení buňky Označení skupiny buněk Přesun buňky Přesun skupiny buněk Vloţení řádku Vloţení sloupce Kopírování buněk a práce s klávesami Vyjmout Kopírovat Vloţit Kopírování uvnitř listu Kopírování mezi listy papír, prac. Sešit Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 3 hod. Vytváření tabulky II. Vytváření jednoduchých tabulek za pomocí programu Excel Formátování buněk Formát čísla (buňky) Zarovnání Formát písma Formát ohraničení Vzorky Zámek Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/ Výška řádků a šířka sloupců Formát řádků

43 Formát sloupců Automatické formátování Vrácení provedeného kroku Mazání údajů a vkládání sloupců a řádků Buněk Řádků Sloupců Listu Tisk tabulky Automatický tisk Tisk vybrané tabulky Náhled Formát tisku stránka Okraje Záhlaví a zápatí List papír, prac. Sešit Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 3 hod. Vytváření grafu Vytváření jednoduchých grafu za pomocí programu Excel Vytváření grafu a diagramu Výběr tabulky Výběr typu grafu Oblast dat Oblast řad Popisy grafu (název, osy, mříţky, legenda, popisy dat, tabulka dat) Typy grafů Pruhový graf Sloupcový graf Spojnicový graf Výsečkový graf Prstencový graf Bodový graf a další grafy Úpravy grafů Velikost grafu Přemisťování grafu Kopírování grafu Úpravy celého grafu Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

44 Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 3 hod. Další funkce programu Excel Vyuţívání dalších funkcí programu Excel především vzorců Vzorce Automatický součet Součet vybraných buněk Průměr a průměr vybraných buněk Vlastní vzorec Absolutní adresování Ostatní automatické funkce Provázání dat a vozců mezi listy Pravidla provázání Provázání buněk Provázání vzorců Ostatní funkce přehled Ukončení modulu Excel Zadání úkolu Plnění úkolu účastníky (vytvoření tabulky, grafu, provázání dvou listů) Hodnocení splnění úkolu Zadání od lektora, samostatná práce, Hodnocení od lektora Data projektor, PC učebna, Tuţka, papír, prac. sešit Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

45 MODUL POWERPOINT 10 hodin (3 dny) Vyuč. hodiny Téma Cíl Metoda 2 hod. Základy prezentačního programu Seznámit účastníky se základními parametry a PowerPoint moţnostmi programu PowerPoint Základní informace o programu a jeho Seznámit s programem Výklad lektora, příklady, diskuse vyuţití Moţnosti vyuţití programu Poţadavky programu na hardware Poprvé pouţíváme PowerPoint Otevírání programu Okno programu Snímek Pruh nabídky Pruh ikon Podokno úloh Obsah pruhu nabídky Soubor Úpravy Zobrazit Vloţit Formát Nástroje Data Okno Nápověda Obsah pruhu ikon Pruh 1 Pruh 2 PowerPoint a snímek Snímek Podokno poznámek Karta snímky Karta osnovy Tlačítka reţimu zobrazení papír, prac. Sešit papír, prac. Sešit Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

46 Vyuč. hodiny Téma Cíl Metoda 2 hod. Vytváření prezentace I. Vytváření jednoduchých prezentací a snímků za pomocí programu PowerPoint Sloţení snímku Pozadí Nadpis Základní text Zástupné symboly Zápatí Datum a čas Číslo snímku Zobrazení prezentace Normální Reţim snímků Prezentace Poznámky Zobrazení prezentace ve webovém prohlíţeči Nápověda Vytvoření nové prezentace Prázdná prezentace Prezentace ze šablony návrhů Prezentace ze stručného průvodce Prezentace z existující prezentace Prezentace fotoalbum Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 2 hod. Vytváření prezentace II. Vytváření jednoduchých prezentací a snímků za pomocí programu PowerPoint Vytvoření nové prezentace Další moţnosti tvorby prezentace ze šablony Vytvoření vlastní šablony Zadání a úprava textu Práce v osnově Práce se snímky Přesunutí snímku Kopírování snímku Přidání snímku Odstranění snímku Vytvoření souhrnného snímku Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

47 Ostatní práce s prezentací Vkládání komentářů Spuštění prezentace Zásady pro dobrou čitelnost snímků Tisk prezentace Tisk snímků Tisk poznámek Tisk více snímků na stránku papír, prac. Sešit Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 2 hod. Vytváření prezentace III. Vytváření jednoduchých prezentací a snímků za pomocí programu PowerPoint Práce s objekty v PowerPointu Tabulky Grafy Diagramy Obrázky a fotografie Úprava vzhledu prezentace Barva v prezentaci Pozadí snímků Formátování písma Moţnosti odstavců Úprava vzhledu prvků Předloha snímků Záhlaví a zápatí Vyuč. Hodiny Téma Cíl Metoda 2 hod. Vytváření prezentace IV. Vytváření jednoduchých prezentací a snímků za pomocí programu PowerPoint Doplnění efektů prezentace Animace Předlohy snímků Přiřazení akcí objektům Sestavení a předvedení prezentace Výběr média pro prezentaci Příprava elektronické prezentace Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

48 Ukončení modulu PowerPoint Zadání úkolu Plnění úkolu účastníky (vytvoření prezentace své osoby včetně animace a odprezentování) Hodnocení splnění úkolu Zadání od lektora, samostatná práce, Hodnocení od lektora Data projektor, PC učebna, Tuţka, papír, prac. sešit MODUL INTERNET 6 hodin (1 den) Vyuč. hodiny Téma Cíl Metoda 6 hod. Poprvé pouţíváme Internet Explorer Otevírání programu Výklad lektora, příklady, diskuse Okno programu Pruh nabídky Úprava základních nastavení Zobrazení a skrytí panelu nástrojů Změna domovské stránky Smazání historie webového prohlíţeče Přístup na webové stránky Otevření URL Zobrazení webové stránky v novém okně Otevření textového a grafického odkazu Záloţky Vytvoření sloţky se záloţkami Přidání webových stránek do sloţky se záloţkami Otevření webové stránky označené záloţkou Odstranění záloţky Vyhledávání a ukládání webových stránek Vyhledávací nástroje Pouţití klíčového slova nebo fráze při hledání informací Uloţení webové stránky na disk Stahování textových a multimediálních souborů na disk papír, prac. Sešit papír, prac. Sešit Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

49 Příloha č. 3 Manuál pro lektory Manuál pro lektory Manuál lektora je metodickou příručkou pro vedení jednotlivých modulů vzdělávacího programu zaměřeného na IT a jeho vyuţití. Vzdělávací program zaměřený na IT a jeho vyuţití je zaměřený na rozvoj kompetencí v oblasti vyuţití výpočetní techniky a to programů MS Word 2003, MS Excel 2003, MS PowerPoint 2003 a Explorer. Struktura programu Úvod a motivace Základy IT Hardware a Softwar MS Word 2003 MS Excel 2003 MS PowerPoint 2003 Internet MS Explorer Cíl programu Zvýšit informovanost o PC dovednostech a moţnostech jejích vyuţití Zvýšit připravenost a vyuţitelnost výpočetní techniky Účel programu Zvýšit znalosti PC dovedností Zvýšit znalosti PC dovedností a jejich vyuţití při vzdělávání e-learning Zvýšit znalosti o moţnosti vyuţití sítě Internet Cílové skupiny Uchazeči o zaměstnání Rodiče samoţivitelé/samoţivitelky Osoby pečující o závislého člena rodiny Rodiče s dětmi Dlouhodobě nezaměstnané ţeny (ţeny nezaměstnané déle neţ 6 měsíců) Ţeny ohroţené nezaměstnaností Ţeny vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ţeny v předdůchodovém věku Zájemci o zaměstnání Zaměstnanci Ţeny s malými dětmi (do 15 let věku) Ţeny se základním vzděláním nebo nízkou úrovní kvalifikace Doporučený počet účastníků Max. 15 osob z cílové skupiny Rozsah 50 hod. v rozmezí 10 dnů Místo konání PC učebna o těchto parametrech: zákl. deska a integrovanou zvuk., graf. a síťovou kartou; procesor 2,93 GHz; 2 x DDR 256 MB; HDD 160 GB, 7200 ot.; DVD ROM; FDD, 3,5 ; klávesnice, slim PS/2; myš, opt., PS/2; monitor LCD 17 ; software OEM MS Windows XP Pro CZ; software MS Office dataprojektor Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

50 Metodika Realizace vzdělávacího programu je zaloţena jak na teoretickém výkladu lektora, tak na praktickém nácviku jednotlivých dovedností za pomocí individuální práce. Po celou dobu realizace vzdělávacího programu jsou poskytovány odborné konzultace. Lektorské zajištění Lektoři vzdělávacího programu budou vysokoškolsky vzdělaní lidé s minimálně 5-ti letou praxí v oboru IT, ideálně výuky IT. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

51 Příloha č. 4 Vzorová prezenční listina Prezenční listina název programu místo konání: jméno a příjmení telefon/ podpis datum Svým podpisem stvrzujete účast na výše uvedené akci a zároveň souhlasíte se sběrem, uchováním a zpracováním Vašich osobních údajů pořadatelem a pořizováním fotografií z průběhu programu a jejich zveřejnění v rámci prezentace projektu. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

52 5 Výsledky realizace projektu 5.1 Základní výsledky realizace projektu Projekt Podnikejte/pracujte z domova! byl schválen na základě podané projektové ţádosti, kde byly nadefinovány jak jeho cíle, tak závazné indikátory, mezi které patří: Počet podpořených osob celkem 260 Počet podpořených osob - klienti sluţeb 260 Počet podpořených organizací celkem 1 Počet úspěšných absolventů kurzů celkem 240 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 5 Jak jiţ bylo výše uvedeno projekt byl realizován v období 24 měsíců, a to od do Realizace projektu byla rozdělena do čtyř základních etap a během těchto etap byly splněny všechny definované výstupy a závazné indikátory projektu. Počet podpořených organizací celkem tento indikátor byl splněn skutečností, ţe v rámci projektu byl podpořen realizátor projektu společnost Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o., která spadá do kategorie Malých a středních podnikatelů (MSP). Počet nově vytvořených/inovovaných produktů během realizace projektu bylo vytvořeno 5 nových produktů, a to vzdělávacích programů: Vzdělávací program Podnikání - face-to-face Vzdělávací program Podnikání na Internetu - face-to-face Vzdělávací program na podporu vyuţívání IT - face-to-face Vzdělávací program Podnikání - e-learning Vzdělávací program Podnikání na Internetu - e-learning Produkty byly aktivně vyuţívány a dle potřeby aktualizovány. Počet podpořených osob celkem tento indikátor se vykazuje za kaţdou podpořenou osobu vţdy pouze jednou. Tedy byť osoba v projektu absolvovala více aktivit (kurzů), započítala se pouze jedenkrát. Během projektu byly realizovány kaţdoměsíční prezentace především na dvou pobočkách ÚP Ostrava, ale také na místech s velkou koncentrací cílové skupiny, pro cílové skupiny projektu, díky kterým se podařilo zajistit dostatečný počet účastníků projektu, a to celkem 347, z čehož 311 bylo žen a 36 bylo mužů. Plánovaný cíl projektu byl stanoven na 260 účastníků a lze tedy konstatovat, ţe projektu se zúčastnilo o 86 účastníků více, neţ bylo plánováno. Počet podpořených osob klienti služeb tento indikátor se vykazuje za kaţdou podpořenou osobu, která absolvovala kurz v rámci projektu. Během realizace projektu se kurzů Podnikání, Podnikání na internetu a Vzdělávacího programu na podporu vyuţívání IT zúčastnilo celkem 406 osob, z čehož 370 bylo žen a 36 bylo mužů. Plánovaný cíl projektu byl stanoven na 260 účastníků a lze tedy konstatovat, ţe kurzy absolvovalo o 146 účastníků více, neţ bylo plánováno. Počet úspěšných absolventů kurzů celkem - kurzů Podnikání, Podnikání na internetu a Vzdělávacího programu na podporu vyuţívání IT zúčastnilo celkem 406 osob, z čehož 397 bylo úspěšných. Plánovaný cíl projektu byl stanoven na 240 úspěšných absolventů kurzů a lze tedy konstatovat, ţe kurzy úspěšně absolvovalo o 157 účastníků více, neţ bylo plánováno. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MODULY ZAMĚŘENÉ NA IT Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008-2009 ZDOUNKY 2009 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce předpokládá neustále

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky Metodické listy pro předmět Základy informatiky Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty kombinovaného studia s vytvářením a formátováním textových dokumentů, využitím tabulkových procesorů a

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 ÚVODEM 2 К čemu se PowerPoint používá Nová verze si polepšila Abychom si rozuměli OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Spuštění programu Způsoby vytvoření prezentace Stručný průvodce Hlavní

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Výpočetní technika Profilová ústní Ekonomika a podnikání zaměření Podnikání Denní / Distanční Ing. Horová / K.

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

SEZNAM ANOTACÍ. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení sady DUM VY_32_INOVACE_IT2 Tematická oblast MS Excel 2007

SEZNAM ANOTACÍ. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení sady DUM VY_32_INOVACE_IT2 Tematická oblast MS Excel 2007 SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení sady DUM VY_32_INOVACE_IT2 Tematická oblast MS

Více

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Obsah Úvod... 9 Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Začínáme s PowerPointem... 13 1.1 Základní pojmy...14 1.2 Podokno úloh...16 1.3 Zobrazení dokumentu...17 1.4 Uložení prezentace...21

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Metodika Zpracoval: RNDr. Mojmír Stloukal srpen 2009 Cíl modulu Poskytnout absolventům

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Příloha č. 2 Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Část 1: Rekvalifikace v oblasti základní obsluhy PC Typ rekvalifikačního kurzu Rozsah kurzu bez Cena kurzu na jednu osobu bez DPH Obsluha

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače OSNOVA ŠKOLENÍ Základy práce na počítači 1. Úvod do práce s počítačem a) nejdůležitější součásti počítače b) druhy periferních zařízení (mikrofon, sluchátka, ) c) média pro přenos a zálohování dat d) operační

Více

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004)

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Cíle Hlavním cílem přípravy Z je motivovat pedagogické pracovníky k použití počítače ve škole i doma a vybavit je pro tento účel základními uživatelskými znalostmi

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Standard kvality č. 9 - Personální a organizační zajištění sociální služby Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí 1. Typ

Více

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz Výpočet finančního zdraví Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz ÚVOD A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Aplikace slouţí pro výpočet finančního zdraví ţadatelů ucházejících se o podporu

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Zásobovací propočty Personální propočty Dlouhodobý majetek Propočty kapacity

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

VYCHYTÁVKY PŘI ÚPRAVĚ DOKUMENTŮ A TABULEK VE FIREMNÍ PRAXI + PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO PORTÁLU GEDU

VYCHYTÁVKY PŘI ÚPRAVĚ DOKUMENTŮ A TABULEK VE FIREMNÍ PRAXI + PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO PORTÁLU GEDU OBLASTNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ BUDĚJOVICE Vás zve na školení VYCHYTÁVKY PŘI ÚPRAVĚ DOKUMENTŮ A TABULEK VE FIREMNÍ PRAXI + PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO PORTÁLU GEDU Lektor: Ing. Oldřich Hes, Miroslav Plecer

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

Podnikatelské praktikum

Podnikatelské praktikum 3MA543 Podnikatelské praktikum Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Podnikatelské praktikum Enterprise in praxis Unternehmerisches Praktikum 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení magisterská navazující

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Cash flow a jeho sledování Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více