Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích"

Transkript

1 Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti, družstvo, státní podnik) Obchodní majetek Odpisování dlouhodobého majetku Zásobovací činnosti a logistika zásobování Kapitál Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniky náležejí do různých odvětví (resortů) a sfér národní ekonomiky Odvětví (resort) souhrn organizací se stejným nebo podobným zaměřením Odvětví mají výrobní (průmysl, zemědělství, stavebnictví) nebo nevýrobní povahu (školství, zdravotnictví, kultura) Sféry národní ekonomiky: 1. primární (prvovýroba) zemědělství, lesnictví, těžba surovin 2. sekundární (druhovýroba) průmysl, stavebnictví 3. terciární služby 4. kvartární moderní sofistikované technologie (internetové obchody, robotika, bioinženýrství) Podnikání soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Uvedená definice pochází z OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU ( 2), obdobně upravuje podnikání i ZÁKON O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (živnostenský zákon), pouze s tím dodatkem, že na konci definice je přidáno podle úpravy živnostenským zákonem. Právní znaky: soustavnost podnikáním není jednotlivá příležitostná činnost bez úmyslu opakovat ji, soustavnost však nevyžaduje celodenní ani každodenní opakování činnosti po celý rok, podnikatel může být zaměstnancem v jiné firmě a podnikat ve svém volném čase nebo jen po určitou část roku apod. (např. provozovat koupaliště nebo lyžařský vlek) samostatnost samostatně neprovádí svou činnost ten, jehož práci organizuje a řídí někdo jiný, kdo mu přiděluje úkoly a kontroluje jejich plnění, samostatnost na druhou stranu nebrání spolupráci s jinými podnikateli na základě řádně uzavřených smluv (např. autodoprava), příklad porušení této zásady: stavební firma se dohodne se zedníky a instalatéry, aby si zařídili živnostenské oprávnění a za práci na stavbě si fakturovali, de facto však

2 pracují jako zaměstnanci, protože jsou každodenně řízeni stavbyvedoucím a předákem (tzv. Švarc-systém) podnikání vlastním jménem každý podnikatel podniká pod určitým jedinečným nezaměnitelným názvem - tzv. obchodní firmou ( 8), podnikat nelze anonymně. Obchodní firma u právnických osob je název, pod kterým jsou zapsáni v obchodním rejstříku (název vyplývá z předmětu činnosti, jména a příjmení podnikatele nebo může být symbolický, např. Pozemní stavby, a.s. Příbram, Jech a syn, s.r.o. Písek, Orion, a.s. Praha Modřany), u podnikatelů - fyzických osob tvoří obchodní firmu jméno a příjmení podnikatele na vlastní odpovědnost podnikatel odpovídá za plnění závazků celým svým obchodním majetkem, přesáhne-li hodnota závazků jeho úroveň ručí podnikatelé buď celým svým majetkem (fyzické osoby, společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností) nebo do výše svých vkladů do základního kapitálu (společníci s.r.o. a členové družstev), akcionáři ručí hodnotou vlastněných akcií za účelem dosažení ZISKU cílem podnikání je dosahování zisku, dlouhodobě ztrátová činnost se vymyká pojetí podnikání, na takové podnikatele se zaměřují různé kontroly orgánů státní správy (finanční úřady, živnostenský úřad apod.) Zisk však není jediným cílem podnikání, jde také o udržení dobrého jména firmy (goodwill) a prestiže výrobků (image), zlepšování pozice na trhu zvyšování tržního podílu. Jedině tehdy je předpoklad pro dlouhodobý zisk. Právní subjektivita podnikatele oprávnění vstupovat do právních vztahů vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. fyzické osoby Z hlediska právní subjektivity jsou podnikatelé právnické osoby Fyzické osoby jednotliví občané, kteří mají oprávnění podnikat, tzv. osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Kategorie podnikatelů fyzických osob: živnostníci (fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění - živnostenského listu nebo koncesní listiny - které jim vydá místně příslušný živnostenský úřad) samostatně hospodařící rolníci (soukromí zemědělci, kteří jsou vedeni v evidenci samostatně hospodařících rolníků na místně příslušném obecním nebo městském úřadě a IČ jim přidělil místně příslušný regionální - okresní statistický úřad) svobodná povolání a ostatní kategorie fyzických osob vyloučené ze živnostenského podnikání (soukromé praxe lékařů, veterinářů, advokáti, soudní znalci, umělci na volné noze apod.) registrují se u místně příslušného orgánu státní statistiky, kde je jim přiděleno IČ Právnické osoby podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku, jedná se o obchodní společnosti, družstva, státní podniky a zahraniční podnikatelské subjekty. Podnikatelské oprávnění získají zápisem do OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, který je umístěn na rejstříkovém soudu v sídle Krajského obchodního soudu.

3 Fyzické osoby se povinně zapisují do obchodního rejstříku pouze výjimečně, a to tehdy přesahují-li jejich výnosy (resp. příjmy) bez DPH po dvě za sebou jdoucí účetní období v průměru více než 120 mil. Kč nebo provozují-li živnost průmyslovým způsobem. Mohou se zde každopádně zaregistrovat dobrovolně. OBCHODNÍ REJSTŘÍK veřejný seznam, do něhož se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Hlavní náležitosti zápisu: obchodní firma (název podniku) a právní forma podnikání, např. PLEAS, a.s. sídlo (kde se nachází ústředí podniku), resp. místo podnikání (fyzické osoby) předmět podnikání (např. stavební výroba, opravy automobilů apod.) statutární orgány (řídící orgány) jména a adresy příslušných osob prokuristé fyzické osoby s oprávněním (plnou mocí) jednat za podnik odštěpné závody a jiné organizační složky podniku základní kapitál (tam, kde se povinně skládá s.r.o. + a.s.) u státních podniků zřizovatel IČ, které přiděluje orgán státní statistiky prostřednictvím rejstříkového soudu případný vstup do likvidace Kromě podnikatelského oprávnění se musí podnikatel přihlásit zaregistrovat (OSVČ sebe, právnické i fyzické osoby své zaměstnance) na Okresní správě sociálního zabezpečení (sociální pojistné) a u příslušné zdravotní pojišťovny, resp. pojišťoven (zdravotní pojistné) do 8 dnů po zahájení podnikání. Do 30 dnů ode dne, kdy získal podnikatelské oprávnění nebo začal podnikat, je podnikatel povinen se přihlásit na místně příslušném finančním úřadě jako poplatník, plátce určitých daní zde je mu přiděleno DIČ daňové identifikační číslo Musí si zajistit u libovolné komerční banky běžný účet (uzavřít smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu). IČ identifikační číslo ekonomického subjektu vede orgán státní statistiky, přiděluje ho prostřednictvím živnostenského úřadu (živnostníci), rejstříkového soudu (právnické osoby) nebo ho přidělí přímo orgán státní statistiky (SHR a ostatní podnikatelské subjekty vyloučené ze živnostenského podnikání). Živnost soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Uvedená definice vychází ze ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA (Zákon č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění, 2). Živnostenský zákon je právní norma, která má veřejnoprávní charakter (na rozdíl od Obchodního zákoníku, který je soukromoprávní normou), obsahuje totiž veřejnoprávní pravidla, tj. podmínky získání podnikatelského oprávnění a výkonu podnikání s ohledem na ochranu veřejných zájmů a způsob kontroly tohoto podnikání. Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba splňující všeobecné a případně i zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecné podmínky musí splňovat uchazeči o všechny druhy živností, zvláštní podmínky se týkají řemeslných, vázaných a koncesovaných živností. U fyzických osob musí podmínky splňovat buď sama osoba podnikatele, pokud nesplňuje některé z kritérií, lze využít jiné osoby tzv. odpovědného zástupce (týká se věku nebo kvalifikačních předpokladů). U právnických osob musí podmínky splňovat fyzická osoba v postavení statutárního zástupce.

4 Všeobecné podmínky: dosažení věku 18 let způsobilost k právním úkonům (svéprávnost) bezúhonnost (výpis z trestního rejstříku ne starší než 3 měsíce) bezdlužnost (potvrzení finančního úřadu, že nejsou dluhy na daních) Zvláštní podmínky: odborná a jiná způsobilost podle povahy živnosti (týká se řemeslných, vázaných a koncesovaných živností) doklad o dosaženém vzdělání v příslušném oboru (výuční list, maturita), u některých činností je vyžadována i odborná praxe, většinou v délce 3 5 let (praktické zkušenosti v oboru jsou vyžadovány u řemeslných živností, u některých činností vázaných praxe nutná není), je-li dostatečná praxe a chybí vzdělání, lze jej nahradit kvalifikační zkouškou před komisí, kterou zorganizuje příslušný živnostenský úřad, je možné využít i osoby odpovědného zástupce. Druhy živností podle způsobu získání živnostenského oprávnění: Živnosti: 1) ohlašovací - řemeslné (uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona) - vázané (uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona) - volné (uvedeny ve zvláštním předpisu vyhlášce) 2) koncesované (uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona) Ohlašovací živnosti lze provozovat na základě OHLÁŠENÍ podání ohlašovací listiny - na místně příslušném živnostenském úřadě. Pokud ohlašovatel splňuje podmínky, je mu do 15 dnů doručen živnostenský list ( = průkaz živnostenského oprávnění pro ohlašovací živnosti), oprávnění provozovat živnost vzniká dnem ohlášení nebo dnem zahájení podnikání (je-li to později než byla živnost ohlášena). Příklady ohlašovacích živností: řemeslné zámečnictví, slévárenství, truhlářství, hodinářství, opravy silničních vozidel, výroba kosmetiky, pivovarnictví a sladovnictví, zlatnictví a klenotnictví, kovářství, zednictví, holičství a kadeřnictví, pedikúra a manikúra, fotografické služby, řeznictví a uzenářství, mlékárenství, hostinská činnost vázané provádění staveb, projektová činnost ve výstavbě, autoškola, oční optika, průvodcovská činnost, psychologické poradenství, cestovní agentury, účetní služby, masérské služby, zeměměřičské činnosti volné vazba věnců a kytic, kování koní, stříhání ovcí, těžba dřeva, výroba cukrovinek a medu, výroba těstovin, produkce vína, tkaní textilií, vydávání knih, výroba stolních a společenských her, praní, žehlení a mandlování prádla, zpracování dat Koncesované živnosti lze provozovat pouze na základě výslovného souhlasu živnostenského úřadu tzv. KONCESE uchazeč o koncesi musí splňovat kromě všeobecných a zvláštních podmínek ještě tzv. spolehlivost, která se posuzuje ve vztahu k předmětu podnikání s ohledem na ochranu veřejných zájmů. Na vydání koncese není právní nárok, záleží na rozhodnutí příslušného živnostenského úřadu.

5 Uchazeč o koncesovanou živnost podává žádost o koncesi, do 60 dnů od podání žádosti získá koncesní listinu ( = průkaz živnostenského oprávnění pro koncesované živnosti) nebo vyrozumění, že koncese nebude udělena. Podnikat v koncesované živnosti lze začít až po doručení koncesní listiny. Příklady koncesovaných živností: vývoj, výroba a distribuce zbraní, střeliva a výbušnin, provozování střelnic, telekomunikační služby, nákup, skladování a prodej léčiv, trhací a ohňostrojné práce, směnárenská činnost, taxislužba, výroba tabákových výrobků, pohřební služba, zajištění ochrany majetku a osob, provádění veřejných dražeb Druhy živností podle předmětu činnosti: obchodní živnosti koupě zboží za účelem dalšího prodeje, pohostinství a ubytovací služby, cestovní kanceláře, pronájem věcí apod. výrobní živnosti produkce nejrůznějších výrobků, zůstane-li zachována povaha živnosti je možno v jejím rámci i výrobky prodávat a opravovat živnosti poskytující služby opravy a údržba věcí, přeprava osob a materiálů a další činnosti, které vedou k uspokojování potřeb Živnostenské podnikání a provozovny v územním obvodu své působnosti spravují a evidují živnostenské úřady, živnosti a provozovny při tom zapisují do ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU. Podnikatelé jsou povinni do 15 dnů ohlásit u místně příslušného živnostenského úřadu vznik své nové provozovny. Podnikatel může mít více provozoven (jednu hlavní a více vedlejších). Provozovna je prostor, v němž je živnost provozována (může to být i stánek). Ve všech provozovnách musí být ustanovena osoba odpovědná za jejich provoz (odpovědný vedoucí). Náležitosti označení provozovny: obchodní firma (dle průkazu živnostenského oprávnění) IČO jméno a příjmení odpovědné osoby provozní nebo prodejní doba (s výjimkou stánku) Označení musí být zřetelné a umístěné zvenčí. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI právnické osoby založené za účelem podnikání. Jejich podstatou je sdružení právnických a fyzických osob (jejich kapitálu) za účelem společného provozování podnikatelské činnosti pod společnou obchodní firmou. Ve státech s tržní ekonomikou je to nejrozšířenější právní forma velkých a středních podniků. Uvedená definice vychází z OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU, který kromě obchodních společností upravuje také právní podmínky družstva. Obchodní společnosti (jako všechny právnické osoby) se registrují v obchodním rejstříku, který je umístěn u REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU v sídle Krajského obchodního soudu. Zakladateli obchodní společnosti mohou být fyzické i právnické osoby. Obchodní společnost se zakládá dnem sepsání SPOLEČENSKÉ SMLOUVY, která musí být podepsána všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Připouští-li zákon, aby společnost založil i jen jediný zakladatel (s.r.o., a.s.) nahrazuje

6 společenskou smlouvu ZAKLADATELSKÁ LISTINA, vyhotovená ve formě notářského zápisu. U akciové společnosti, pokud je zakladatelů více než jeden, se používá místo pojmu společenská smlouva právní termín ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA. Obchodní společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. veřejná obchodní společnost osobní OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI komanditní společnost kapitálové společnost s ručením omezeným akciová společnost Veřejná obchodní společnost (v.o.s., veř.obch.spol.) osobní společnost, ve které alespoň dvě osoby (právnické nebo fyzické) podnikají pod společnou obchodní firmou a ručí za závazky společně a nerozdílně celým svým majetkem. Statutárním orgánem společnosti jsou všichni společníci, kteří sami běžně řídí společnost v obchodních záležitostech a rozhodují o základních koncepčních otázkách, o majetku a o způsobech rozdělení zisku. Při založení společnosti sepisují společenskou smlouvu, pokud v ní není stanoveno jinak, dělí se zisk mezi společníky rovným dílem. Ztrátu nesou společníci rovněž rovným dílem. Pokud by byl výslovně společenskou smlouvou pověřen vedením společnosti jeden ze společníků, ostatní by tohoto práva pozbyli. Vytváření základního kapitálu a tvorba rezervního fondu není povinná. Komanditní společnost (k.s., kom.spol.) přechodný typ mezi osobní a kapitálovou obchodní společností, zakládají ji nejméně dvě právnické nebo fyzické osoby, z nichž alespoň jedna osoba musí být komplementářem a alespoň jedna osoba komanditistou. komplementáři Jsou zde tedy dva druhy společníků komanditisté Komplementáři jsou statutárním orgánem, jednají jménem společnosti a jsou oprávněni k jejímu obchodnímu vedení, za závazky společnosti ručí celým svým majetkem (jako společníci v.o.s.) Komanditisté skládají vklady do základního kapitálu, mají pouze právo kontroly, za závazky společnosti ručí do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku (jako společníci s.r.o.), minimální vklad 5000 Kč. Ze společenské smlouvy musí být zřejmé, kdo je komplementář a kdo komanditista, u komanditistů je nutné uvést výši jejich vkladu. Pokud není ve společenské smlouvě stanoveno jinak, dělí se zisk na poloviny mezi komanditisty a komplementáře, komplementáři si svůj podíl na zisku rozdělí rovným dílem a komanditisté podle výše svého vkladu. Minimální výše základního kapitálu a tvorba rezervního fondu není zákonem stanovena. Společnost s ručením omezeným (s.r.o., spol. s r.o.) kapitálový typ obchodní společnosti. Společníci neřídí společnost přímo, ale prostřednictvím orgánů, za závazky

7 ručí pouze omezeně do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. Počet společníků může být i jen 1 maximálně však 50. Společnost povinně vytváří základní kapitál v minimální výši Kč. Základní kapitál je tvořen vklady společníků, minimální hodnota vkladu je Kč. Před zápisem do obchodního rejstříku musí být splaceno nejméně 30% základního kapitálu. Povinně vytváří rezervní fond příděly ze zisku. Společnost je založena sepsáním společenské smlouvy (zakladatelské listiny je-li jediný zakladatel). Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které podrobně upraví vnitřní organizaci společnosti. Orgány společnosti : VALNÁ HROMADA vrcholný orgán společnosti, jednatelé ji svolávají nejméně jedenkrát za rok. Do působnosti valné hromady patří zejména schvalování účetní závěrky, způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, schvalování stanov a jejich změn, rozhodování o změně společenské smlouvy, zvýšení či snížení základního kapitálu, jmenování a odvolání jednatelů a členů dozorčí rady apod. JEDNATELÉ statutární orgán řídí společnost mezi valnými hromadami a jednají jménem společnosti navenek DOZORČÍ RADA nepovinný kontrolní orgán, dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje účetní knihy a účetní doklady, přezkoumává roční účetní závěrku. Podává kontrolní zprávu valné hromadě. Musí být nejméně tříčlenná. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel. Základní práva společníka: - právo účasti na valné hromadě - právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku - právo kontroly Akciová společnost (a.s.) kapitálová společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě. Společnost ručí za závazky celým svým majetkem, společníci = akcionáři za závazky akciové společnosti přímo neručí svým majetkem, rizika spočívají pouze ve ztrátě tržní hodnoty akcií, které akcionáři vlastní. Akcie majetkový cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení společnosti (právo účasti na valné hromadě), na jejím zisku a na likvidačním zůstatku. Akcie mohou mít podobu listinnou nebo dematerializovanou (elektronický záznam ve Středisku cenných papírů). Souhrn nominálních hodnot akcií = základní kapitál = počet emitovaných akcií x nominální hodnota akcie. Základní kapitál činí nejméně 2 mil. Kč (při veřejném upisování akcií 20 mil. Kč), nominální hodnota akcií není limitována, nejčastěji je to Kč. Před zápisem do obchodního rejstříku musí být splaceno nejméně 30% peněžitých vkladů. Akciová společnost povinně vytváří rezervní fond příděly ze zisku. Akciová společnost je založena sepsáním ZAKLADATELSKÉ SMLOUVY, resp. zakladatelské listiny (je-li jediný zakladatel). Společnost může založit i jediný zakladatel, je-li právnickou osobou. Součástí zakladatelské smlouvy (listiny) je návrh stanov společnosti.

8 Orgány akciové společnosti : VALNÁ HROMADA vrcholný orgán společnosti, tvoří ji všichni přítomní akcionáři, je svolávána představenstvem nejméně jedenkrát za rok. Do působnosti valné hromady patří zejména schvalování stanov, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu, volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, schvalování roční účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty apod. PŘEDSTAVENSTVO statutární orgán řídí společnost mezi valnými hromadami a jedná navenek jejím jménem DOZORČÍ RADA kontrolní orgán, dohlíží na činnost představenstva, kontroluje hospodaření, podává zprávu valné hromadě. Musí být nejméně tříčlenná. Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva. DRUŽSTVO společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních a jiných potřeb svých členů. Obchodní firma musí kromě názvu družstva obsahovat i označení právní formy družstvo. Jako právnická osoba odpovídá družstvo za své závazky celým svým majetkem, členové družstva za závazky svým osobním majetkem neručí. Družstvo musí mít nejméně 5 členů fyzických osob, v případě právnických osob postačí 2 právnické osoby. Základní kapitál družstva musí činit minimálně Kč. Je tvořen členskými vklady členů družstva. Podmínkou vzniku členství v družstvu je složení stanovami určeného základního členského vkladu. Družstvo je povinno již při svém vzniku zřídit nedělitelný fond nejméně ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu (obdoba rezervního fondu u a.s. nebo s.r.o.) Pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující schůze družstva, kde je určena výše základního kapitálu, jsou zde schváleny stanovy družstva, zvoleno představenstvo a kontrolní komise. Vzájemné vztahy členů družstva a jejich poměr k družstvu podrobně upravují stanovy. Členové družstva jsou si při výkonu členských práv a při plnění povinností rovni. Mají právo kontroly, právo na kritiku, na připomínky a náměty. Orgány družstva: ČLENSKÁ SCHŮZE vrcholný orgán DRUŽSTVA, tvoří ji všichni přítomní členové družstva, je svolávána představenstvem nejméně jedenkrát za rok. Do působnosti valné hromady patří zejména schvalování stanov, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu, volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, schvalování roční účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty apod. PŘEDSTAVENSTVO statutární orgán plní usnesení členské schůze, ze svého středu volí předsedu družstva, který řídí jednání představenstva, obchodně vede a zastupuje družstvo mezi valnými hromadami, jedná navenek jeho jménem KONTROLNÍ KOMISE kontrolní orgán, dohlíží na veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů, podává zprávu členské schůzi. Musí být nejméně tříčlenná. Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva. V družstvu, které má méně než 50 členů, může působnost představenstva a kontrolní komise převzít členská schůze.

9 Státní podnik - hospodářská organizace, kde zřizovatelem je stát (ministerstvo, kraj apod.), hospodaří s penězi daňových poplatníků (státní majetek), proto přísnější pravidla nakládání s prostředky, důkladná evidence a kontrola hospodaření - právnická osoba zřízená za účelem dosahování zisku, podniká na základě zvláštního předpisu (Zákona o státním podniku) - je založen vydáním zakládací listiny a vzniká zápisem do obchodního rejstříku - za závazky ručí celým svým majetkem - v čele státního podniku ředitel, je jmenován zakladatelem - kontrolním orgánem dozorčí rada - příklady státních podniků: Transgas, s.p., Česká pošta, s.p., ČD, s.p., DIAMO, s.p., Česká správa letišť, s.p. OBCHODNÍ MAJETEK souhrn majetkových hodnot, tj. věcí, pohledávek, práv a jiných penězi ocenitelných hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Obchodní majetek obvykle vyjadřujeme v peněžních jednotkách, zejména pro účely účetnictví, kde tvoří v ROZVAZE stranu AKTIV. Obchodní majetek se skládá z dlouhodobého majetku a z oběžného majetku. DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobý majetek členíme na: 1) dlouhodobý hmotný majetek nemovitosti (pozemky, budovy a stavby spojené se zemí pevným základem) bez ohledu na jejich cenu, movité věci (stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky apod.) s dobou upotřebitelnosti více než 1 rok a vstupní cenou nad Kč, dále sem patří pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti nad 3 roky (chmelnice, vinice, sady), základní stádo zvířat (dospělá chovná zvířata), tažní, plemenní a dostihoví koně, technická zhodnocení (nástavby, přístavby objektů, rekonstrukce a modernizace majetku) apod. Dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje s výjimkou pozemků, lesních porostů, uměleckých děl a sbírek, předmětů kulturní hodnoty a předmětů z drahých kovů. 2) dlouhodobý nehmotný majetek myšlenkové produkty, software, projekty, technické plány, výkresy a studie, know-how, goodwill, práva průmyslového vlastnictví (licence, patenty, receptury, chráněné průmyslové vzory) a jiné využitelné znalosti při splnění dvou kritérií: doba upotřebitelnosti nad 1 rok a vstupní cena více než Kč. 3) finanční majetek dlouhodobý peněžní prostředky a majetek, které nejsou určeny k provozní podnikatelské činnosti, ale k výhodnému uložení (investování) peněz, aby se tento vklad co nejvíce zhodnocoval. Patří sem dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace) a vklady, které budou v držení podniku déle než 1 rok, poskytnuté půjčky s dobou splatnosti déle než 1 rok (např. vklady tichého společníka), umělecká díla a sbírky, předměty z drahých kovů a nemovitosti, pořízené za účelem dlouhodobého uložení volných peněžních prostředků. Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a dlouhodobý nehmotný majetek fungují v podniku dlouhodobě (déle než 1 rok), při výrobě se nespotřebovávají, pouze postupně opotřebovávají, hodnota opotřebení se přenáší do nákladů formou odpisů. Pro zařazení do movitého DHM a DNM je kromě doby upotřebitelnosti rozhodující vstupní cena, která musí být u hmotného dlouhodobého majetku vyšší než Kč a u dlouhodobého nehmotného majetku vyšší než Kč. Specifické

10 postavení má dlouhodobý finanční majetek, který je finanční investicí a proto zde žádné opotřebení ani odpisování neprobíhá. OBĚŽNÝ MAJETEK Oběžný majetek tvoří ta část majetku, která se používá krátkodobě (po dobu kratší než 1 rok) a většinou se jednorázově spotřebovává. Hodnota oběžného majetku vstupuje jednorázově celá do hodnoty produkovaných výrobků a služeb. Oběžný se mu říká proto, že v podniku rychle mění svoji podobu, obíhá v různých formách: výroba peníze - materiál - nedokončená výroba - polotovar - výrobek - zboží - pohledávka obchod peníze - zboží - pohledávky - peníze Výdaje vynaložené na oběžný majetek se podniku obvykle rychle vracejí v tržbách. Členění oběžného majetku: 1) zásoby základní materiál (tvoří podstatu výrobku), suroviny, pomocný materiál (barva, lak, těsnění), provozovací látky (pohonné hmoty a maziva), náhradní díly, obaly, drobný hmotný a nehmotný majetek (přístroje, nářadí), zboží (nakoupené od dodavatele, prodává se v nezměněném stavu), nedokončená výroba (produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni, nejsou již materiál, ale také ještě ne hotový výrobek), polotovary (dokončen určitý stupeň výroby, ale není to ještě finální výrobek, např. listové těsto), výrobky (předměty vlastní výroby určené k prodeji), zvířata (mláďata, zvířata ve výkrmu, ryby, včelstva, drobná zvířata a drůbež kromě základního hejna hus) 2) peněžní prostředky a ceniny - peněžní hotovost (pokladna), peníze na bankovních účtech (v Kč i v cizích měnách na devizových účtech), ceniny (poštovní známky, kolky, stravenky, telefonní karty, CCS karty na pohonné hmoty apod.) 3) finanční majetek krátkodobý - krátkodobé cenné papíry se splatností nebo určené k prodeji do 1 roku (směnky, akcie, dluhopisy, podílové listy, depozitní certifikáty, podílové listy apod.) 4) pohledávky dluhy jiného subjektu vůči firmě, nárok na zaplacení fakturované částky, vznikají prodejem výrobků anebo poskytnutím služby kdy je vystavena faktura a trvají do doby, než dlužník zaplatí fakturovanou částku (obvykle bankovním převodem na běžný účet) ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Dlouhodobý majetek funguje v podniku dlouhodobě (déle než 1 rok), při výrobě se postupně opotřebovává, hodnota opotřebení se přenáší do nákladů formou odpisů. Opotřebení může být fyzické (mechanickým namáháním, obrušování, koroze, únava materiálu) nebo morální (zastarávání vlivem technického rozvoje, např. vyvinutí dokonalejšího stroje nebo výkonnějšího počítače). Pro zařazení do dlouhodobého majetku je rozhodující doba upotřebitelnosti (delší než 1 rok) a vstupní cena, která

11 musí být u hmotného dlouhodobého majetku vyšší než Kč a u dlouhodobého nehmotného majetku vyšší než Kč. Dlouhodobý majetek pro účely odpisování členíme na: 1) dlouhodobý hmotný majetek nemovitosti bez ohledu na jejich cenu, movité věci (stroje, dopravní prostředky apod.) s dobou upotřebitelnosti více než 1 rok a vstupní cenou nad Kč, apod. Jeho součástí je i drobný dlouhodobý hmotný majetek (movitý hmotný majetek, který nedosáhl vstupní ceny Kč a firma se ho rozhodla zařadit do této kategorie a postupně ho odpisovat). Tento majetek se odpisuje s výjimkou pozemků, lesních porostů, uměleckých děl a sbírek, předmětů kulturní hodnoty a předmětů z drahých kovů. 2) dlouhodobý nehmotný majetek myšlenkové produkty (software, projekty, studie, licence, patenty, receptury a jiné využitelné znalosti) při splnění dvou kritérií: doba upotřebitelnosti nad 1 rok a vstupní cena více než Kč. Patří sem také drobný dlouhodobý nehmotný majetek podobně jako u hmotného majetku, pokud nedosahuje vstupní ceny Kč, firma se o něm rozhodne takto účtovat a postupně ho odpisovat. Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku = stanovení VSTUPNÍ CENY pro odpisování: 1) pořizovací cena je-li majetek pořízen úplatně, tedy nakoupen, kromě ceny, kterou za majetek zaplatíme (cena pořízení) přičítáme i související výdaje (doprava, instalace, revizní zpráva, clo) 2) vlastní náklady je-li majetek vyroben ve vlastní režii, např. zhotovení stroje ve vlastních dílnách (přímý materiál + přímé mzdy + režijní náklady) 3) reprodukční pořizovací cena cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy je o něm účtováno (obvykle jde o cenu stanovenou znaleckým posudkem, u dědění nebo darování o cenu vyměřenou pro účely daně dědické či darovací), kromě dědictví a darů se tímto způsobem oceňuje i majetek starší pěti let nebo u něhož není k dispozici uznatelný účetní doklad o ceně Vstupní cena u majetku nabytého koupí se stanovuje u plátců DPH bez DPH, zatímco u neplátců DPH se DPH ponechává ve vstupní ceně! ODPISY DĚLÍME NA ÚČETNÍ A DAŇOVÉ. Účetní odpisy stanovení odpisového plánu a odpisování pro účely účetnictví provádí sám podnik s ohledem na skutečné opotřebení majetku podle svého vlastního rozhodnutí. Ovlivňuje tak výši nákladů i zisku. Účetní odpisy se řídí ustanoveními zákona o účetnictví a jsou upraveny velmi volně. Daňové odpisy slouží pro výpočet základu daně z příjmů, jsou jednotně a přesně předepsány pro všechny podnikatelské subjekty zákonem o daních z příjmů, firmy je musejí pro účely vyměření daně respektovat. Zákon o daních z příjmů vymezuje dvě metody stanovení daňových odpisů, ze kterých se odvíjejí dva druhy daňových odpisů: 1) rovnoměrné (lineární) odpisy 2) zrychlené (degresivní) odpisy Odpisy jsou peněžním vyjádřením hodnoty opotřebení odpisovatelného dlouhodobého majetku. Každý rok dochází ve firmách k odepsání části hodnoty dlouhodobého majetku. Daňové odpisy se stanovují vždy jako roční opotřebení, stanovují se v rámci závěrkových účetních operací.

12 Při stanovení daňových odpisů platí následující postup: 1) určíme vstupní cenu pro odpisování 2) majetek zařadíme do odpisové skupiny podle přílohy zákona o daních z příjmů Odpisové skupiny jsou 1.,1a.,2.,3.,4.,5.,6. Liší se od sebe dobou odpisování (3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 let) 3) rozhodneme o druhu daňových odpisů, zvolený způsob odpisování již nelze v průběhu odpisování měnit, rovnoměrné odpisy zatěžují kromě prvního roku náklady rovnoměrně po celou dobu odpisování, zrychlené odpisy mají kromě prvního roku největší částky v počátečních letech, pak se postupně snižují (jsou tedy vhodné pro ty subjekty, které chtějí v těchto počátečních letech odpisování minimalizovat daňový základ) 4) provedeme propočet částky odpisů podle příslušných odpisových tabulek. U rovnoměrných odpisů jsou v tabulce pro jednotlivé odpisové skupiny uvedeny roční odpisové sazby, které určují v % jaký podíl ze vstupní ceny bude odepsán v 1.roce a v následujících letech (v nichž je částka stále stejná). U zrychlených odpisů jsou pro jednotlivé odpisové skupiny uvedeny koeficienty v prvním roce odpisování a v dalších letech odpisování. Hodnoty koeficientů se dosazují do vzorců. vstupní cena V prvním roce odpisování: O = koeficient v 1.roce odpisování V dalších letech odpisování: zůstatková cena. 2 O = koeficient v dal.letech odpis. počet let po které se již odpisovalo (zůstatková cena = vstupní cena již uplatněné odpisy, tzv. oprávky) ZÁSOBY, ZÁSOBOVACÍ ČINNOSTI A LOGISTIKA, PLÁNOVÁNÍ ZÁSOB Zásobovací činnost (zásobování) jedna z důležitých hospodářských aktivit v podniku, spočívající v zajištění dostatečného množství výhodně nakoupených zásob na správném místě a ve správný čas. Zásoby jsou součástí oběžného majetku; do zásob patří vše, co firma (podnik) nezařadí do dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku; zásoby se ve výrobě jednorázově spotřebovávají, jejich hodnota přechází jednorázově do nákladů na produkci a tedy i do ceny výrobků nebo služeb; jak z názvu vyplývá, oběžný majetek má obíhat, při tom mění své formy (viz schémata): výrobní činnost obchodní činnost materiál nedokončená výroba a polotovary zboží peníze výrobky peníze pohledávky pohledávky

13 Složky ZÁSOB: - Materiál základní materiál (suroviny) podstata výrobku (látka) pomocný materiál např. nitě, zdrhovadlo, lemovka provozovací hmoty pohonné hmoty (benzin, nafta) obaly kancelářské potřeby čistící prostředky - Drobný majetek např. různé nářadí, přístroje - Nedokončená výroba určitý stupeň rozpracovanosti, není zatím prodejná - Polotovary rozpracované výrobky; daly by se již prodat - Výrobky produkty vlastní výroby určené k prodeji - Zboží vše co je nakoupené v hotovém stavu za účelem dalšího prodeje - Zvířata specifický druh zásob typický pro zemědělskou výrobu, mladá zvířata, zvířata ve výkrmu, kožešinová a drobná zvířata (králíci), drůbež Proces zásobování zahrnuje nejen obstarávání = pořizování zásob, ale i jejich přebírání na sklad, evidenci, skladování a následné vydávání do výroby (nebo spotřeby). Tento proces nazýváme hmotný pohyb zásob; snahou každého podniku je, aby byl tento pohyb plynulý a efektivní, tzn. aby zásoby byly takové, jaké podnik potřebuje = v potřebné výši, v potřebném čase i v potřebném sortimentu. Náklady s touto činností spojené by měly být co nejmenší. Pro firmu je důležitá rychlost obratu (obrátkovost) zásob = doba, za kterou oběžný majetek projde všemi formami koloběhu doba, za kterou se nám peníze vložené do nákupu materiálu vrátí uhrazením pohledávek za prodané zboží: 1. zrychlení obratu přinese vyšší výnosy, a tedy i zisk 2. zrychlení obratu snižuje množství potřebných finančních prostředků k měření rychlosti obratu používáme různé ukazatele; rychlost obratu zásob = celková spotřeba (obrátkovost) průměrná zásoba udává, kolikrát za určité období projdou zásoby celým koloběhem; čím více obrátek, tím lépe; doba obratu zásob = 360 dní = Ø zásoba. 360 rychlost obratu zásob celková spotřeba udává, za kolik dnů proběhne jeden koloběh; snahou je, aby tato doba byla co nejkratší (čím je doba obratu kratší, tím méně zásob podnik potřebuje k zabezpečení své činnosti; snížení zásob znamená snížení nákladů); Zásady racionálního zásobování: - nakupujeme jen to, co potřebujeme a tolik kolik potřebujeme - sledujeme a vyhodnocujeme náklady související s pořízením zásob a podle toho rozhodujeme, kdy, kde a kolik nakoupit - základním předpokladem racionálního zásobování v tržním hospodářství je co nejpřesnější znalost objemu produkce, který je firma schopna prodat

14 Plánování zásob zahrnuje: výpočet množství materiálu, které chceme v příštím období spotřebovat PLÁNOVANÁ SPOTŘEBA nepracnější část plánu; používají se normy spotřeby, které stanoví, jaké maximální množství materiálu se může spotřebovat na jednotku výrobku; dále je podstatné znát objem (velikost) výroby; potom: spotřeba = norma spotřeby x objem (velikost) výroby výpočet množství materiálu, které chceme v příštím období udržovat v zásobě = PLÁNOVANÉ ZÁSOBY průměrný stav zásob = zásoba maximální + zásoba minimální 2 Zásoby nakupujeme postupně, abychom měli dostatečnou zásobu; existují dvě možnosti, kdy zásoby objednávat: - stanovením dolní meze zásoby určí se tzv. signální velikost zásoby; pokud zásoba poklesne pod tuto hranici, objedná se nová dodávka; - stanoví se pevné objednací termíny a současně horní mez zásob (maximální vhodná velikost zásoby); v době, kdy se objednává se určí velikost dodávky jako rozdíl mezi maximální zásobou a skutečnou současnou zásobou; Druhy zásob: - běžná zásoba slouží pro každodenní dodávky do výroby; - pojistná zásoba má krýt zpoždění v dodávce nebo náhle zvýšenou spotřebu v důsledku výkyvu poptávky; - technická zásoba existuje v podnicích, kde je třeba např. materiál před použitím ve výrobě ještě upravovat (např. dřevo musí vyschnout); - příležitostná zásoba např. pokud lze využít množstevních slev nebo různých výprodejních akcí se zajímavými slevami; Zásoby pořizujeme : - od jiných podniků (od dodavatelů nejčastější způsob) - vlastní výrobou (ve vlastní režii) Proces, který v každém podniku souvisí s procesem pořizování zásob od volby dodavatele a nákupní cesty, stanovení velikosti nákupu a zásob přes zabezpečení dopravy a skladování, přejímky až k výdeji do spotřeba-výroby, vč. zabezpečení informací v tomto procesu (= doklady), se označuje pojmem LOGISTIKA. ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA řeší fyzické a informační toky spojené se zásobováním; fyzické toky zboží = vlastní dodávka mezi dodavatelem a odběratelem, fyzická přejímka na sklad a poté předání do výroby; informační toky zboží = veškeré dokumenty, které provázejí zboží (objednávka, kupní smlouva, dodací list, faktura, příjemka, výdejka nebo převodka materiálu do a ze skladu, skladní karty, kniha objednávek, kniha došlých faktur, kniha příkazů k úhradě, apod.)

15 KAPITÁL zdroj pro financování majetku, jednotlivé složky (strukturu) kapitálu nalezneme na straně PASIV v rozvaze Členění kapitálu: 1) vlastní zdroje do podnikání je investovali sami vlastníci, tvoří je: a) základní kapitál vložen vlastníky při zakládání podniku a) kapitálové fondy bezúplatné převody majetku (dary), navýšení kapitálu nezvyšující základní kapitál, emisní ážio u akciové společnosti apod. b) fondy ze zisku tvořeny ze zisku po zdanění, např. rezervní fond c) nerozdělený zisk d) hospodářský výsledek běžného období 2) cizí zdroje nepatří účetní jednotce, byly získány pro účely financování od jiných subjektů, patří sem: a) závazky dluhy vůči někomu dalšímu, člení se na dlouhodobé (nad 1 rok) a krátkodobé (do 1 roku), nejčastější jsou závazky k dodavatelům, zaměstnancům, institucím sociálního zabezpečení, přijaté zálohy b) bankovní úvěry c) vydané dluhopisy d) rezervy na budoucí výdaje, zákonné rezervy snižují i daňový základ e) ostatní pasiva (např. účty časového rozlišení, dohadné položky apod.) FINANCOVÁNÍ je chápáno jako proces nepřetržitého obstarávání finančních zdrojů a rozhodování o jejich správném investování a rozdělování. Hlavním cílem financování je udržet a maximalizovat růst tržní hodnoty podniku. Při financování a finančním řízení podniku je třeba vyřešit tyto nejdůležitější problémy: kam je nejvýhodnější investovat volné zdroje z jakých konkrétních zdrojů má podnik investovat kolik ze získaných přínosů ponechat v podniku Podstatou financování a finančního řízení je neustálé usměrňování co nejvýhodnější struktury kapitálu a majetku. Finanční plán - určuje strukturu financování majetku potřebného pro rozběh a udržení podniku - prognóza hotovostního toku (CASH FLOW) jaké prostředky budeme vynakládat - po sestavení této části zjistíme, zda bude realizace záměru dostatečně rentabilní - slouží jako prostředek pro získání cizích zdrojů (pro hodnocení podnikatele jsou důležité ukazatele finanční analýzy). Finanční plány jsou jedny ze základních nástrojů pro důležitá rozhodnutí o budoucím rozvoji firmy a nezbytným podkladem pro investory a banky. K žádosti o úvěr se přikládá podnikatelský záměr, jehož součástí je finanční (tabulková) část analyzující současnou a výhledovou finanční situaci podniku. Zdroje financování se člení podle původu zdrojů na vlastní a cizí zdroje. Vlastní zdroje dále dělíme na vnitřní (interní) zdroje financování a vnější (externí) zdroje financování. Vlastním vnitřním zdrojem financování (tzv. samofinancování) jsou čistý zisk (zisk po zdanění) a odpisy. Tyto zdroje vznikají podnikatelskou činností přímo v podniku (proto vnitřní zdroje). Odpisy tvoří základnu pro pořizování dlouhodobého majetku (reprodukci), zisk slouží k dofinancování investiční činnosti, k navyšování

16 základního kapitálu, k tvorbě rezervního fondu, k dotacím ostatních podnikových fondů apod. Vlastní vnější zdroje financování nevznikají v podniku, jsou do něho vnášeny z vnějšího prostředí vlastníky podniku ve formě peněžitých a nepeněžitých vkladů (ve věcech např. vklad nemovitosti nebo automobilu). Cizí zdroje financování tvoří: - krátkodobá pasiva vznikají časovým nesouladem mezi fyzickou realizací určitého výkonu a jeho proplacením na účet, např. dosud neuhrazené faktury a nájemné, mzdy zaměstnanců apod. - zálohy odběratelů - bankovní úvěry krátkodobé (provozní) a dlouhodobé (investiční) - obchodní úvěry (otevřený účet) - dohoda s dodavateli o odkladu platby za fakturované výrobky nebo služby - vklady cizích osob (smlouva tichého společníka) - dotace (bez účelového určení) a subvence (účelově určené) - vydané podnikové dluhopisy - odkup pohledávek (krákodobých pohledávek faktoring, dlouhodobých pohledávek forfaiting) - leasing pronájem majetkových hodnot (finanční a operativní leasing) LEASING pronájem majetku, zprostředkovává ho leasingová společnost, která od zákazníka inkasuje leasingové splátky (nájemné), leasing se týká obvykle pronájmu nemovitostí, výrobních zařízení, dopravních prostředků a výpočetní techniky. Majetek je po celou dobu pronájmu ve vlastnictví pronajímatele, tj. leasingové společnosti. Výhody leasingu: - k získání předmětu není nutný vlastní kapitál ani úvěr; - předmět leasingu lze okamžitě pořídit a využívat; - vyřízení leasingu je rychlé a flexibilní; - leasingové splátky je možno upravit, aby maximálně vyhovovaly nájemci; - po ukončení smlouvy má nájemce předkupní právo na předmět leasingu; - leasingové splátky jsou v plné výši daňově uznatelným nákladem; - zkrácená doba odpisování předmětu leasingu (odpisuje leasingová společnost); - možnost častější obměny strojů a technologií; LEASING OPERATIVNÍ (PROVOZNÍ) má krátkodobý charakter; používá se hlavně při pronájmu běžných a snadno přemístitelných věcí, které jsou potřebné jen dočasně (např. PC); s pronájmem jsou poskytovány i servisní služby; po skončení pronájmu zůstává předmět v majetku leasingové organizace; LEASING FINANČNÍ (PŘÍMÝ) - leasingová společnost pořídí majetek a předá jej na základě leasingové smlouvy nájemci, za to inkasuje leasingové platby (nájemné) ve formě první větší splátky - akontace (obvykle cca 10% - 60% ceny majetku) a následného splácení formou pravidelných leasingových splátek (obvykle měsíčních, čtvrtletních); nejrozšířenější forma leasingových obchodů;

17 smlouva o pronájmu se uzavírá na dobu 3 5 let; v leasingových platbách (splátkách) je zahrnuta: pořizovací hodnota pronajímaného zařízení, úrok z vloženého kapitálu, zisk leasingové organizace uzavírá se smlouva o pronájmu a pozdějším odkupu předmětu leasingu; LEASING FINANČNÍ (NEPŘÍMÝ) jde v podstatě o prodej a zpětný pronájem = podnik prodá svůj majetek leasingové organizaci a současně s ním uzavře smlouvu o pronájmu tohoto majetku; tento způsob leasingu je využíván pokud se podnik dostane do platebních těžkostí a potřebuje získat zdroje financování; FAKTORING Princip faktoringu: dodavatel (klient faktoringové společnosti) dodá zboží, fakturu zašle odběrateli a současně kopii svému faktorovi; ten zaplatí okamžitě až 80% fakturované částky; zbytek po zaplacení odběratelem je krácen o sjednané úroky a odměnu (faktor = banka nebo specializovaná finanční instituce, která odkupuje krátkodobé pohledávky podniku před lhůtou jejich splatnosti); FORFAITING Obdoba faktoringu ale jedná se o odkup dlouhodobých a střednědobých pohledávek, spojených převážně s prodejem strojů, zařízení a investičních celků, dodávaných na dlouhodobější dodavatelský úvěr;

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Terka - používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od krátkodobého majetku Členění: Dlouhodobý hmotný

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek. o hmotné složky: budovy, stroje, zařízení. o osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-05

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více