PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství"

Transkript

1 PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství Zjednodušený prospekt Srpen 2008 Tento zjednodušený prospekt platí pouze ve spojení s Přílohou A ze srpna 2008 a Přílohou B rovněž ze srpna 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje nejdůležitější informace o fondu PHARMA/wHEALTH (dále jen fond ). Další informace najdete v úplném prospektu, který podrobně popisuje investiční cíle fondu, poplatky a výdaje, rizika a další skutečnosti. Podrobný přehled portfolia fondu najdete v aktuální výroční a pololetní zprávě fondu. Prospekt a výroční a pololetní zpráva jsou k dispozici bezplatně u správcovské společnosti, depozitáře, platebního zprostředkovatele nebo oprávněného prodejce. DŮLEŽITÉ INFORMACE Právní forma: Podílový fond podle Hlavy I lucemburského Zákona z 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování ISIN: Podílové listy třídy R (USD): LU Podílové listy třídy I (USD): LU Podílové listy třídy R (EUR): LU Podílové listy třídy R (EUR H): LU Podílové listy třídy I (EUR): LU Podílové listy třídy R (CHF): LU WKN: Podílové listy třídy R (USD): Podílové listy třídy I (USD): A0EACE Datum založení: 14. října 1993 Podílové listy třídy R (EUR): A0LFPY Podílové listy třídy R (EUR H): A0LFPZ Podílové listy třídy I (EUR): A0LFP0 Podílové listy třídy R (CHF): Datum vydání prvních podílových listů: 23. listopadu 1993 A0LFP1 Správcovská společnost: PHARMA/wHEALTH Management Company S. A. 4, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, Lucembursko Tel.: / fax: Depozitář a platební Sal. Oppenheim jr. & Cie., S. C. A. zprostředkovatel v Lucembursku: 4, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, Lucembursko Zakladatel, zástupce a platební zprostředkovatel ve Švýcarsku: Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG Uraniastraße 28, CH-8022 Curych, Švýcarsko 1

2 Platební zprostředkovatel a kontaktní Raiffeisenbank, a. s. banka v České republice: Olbrachtova 9, Praha 4, PSČ , Česká republika Platební zprostředkovatel v Německu: Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA Unter Sachsenhausen 4, D Kolín nad Rýnem, Německo Platební zprostředkovatel v Rakousku: Bank Sal. Oppenheim jr. Cie. (Österreich) AG Hlavní pobočka Vídeň Stock im Eisen-Platz 3, A-1010 Vídeň, Rakousko Platební zprostředkovatel v Itálii: Investiční manažeři: Auditor: Dozorový orgán: BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA s.c.r.l. Via della Moscova 33, Milán, Itálie Viz přiložený seznam současných investičních manažerů. KPMG Audit S.à r.l. 31, Allée Scheffer, L-2520 Lucemburk, Lucembursko Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu) 2

3 INVESTIČNÍ INFORMACE Investiční cíl Investiční politika Investičním cílem fondu PHARMA/wHEALTH je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu. Svého investičního cíle se fond snaží dosahovat investováním do cenných papírů podniků působících v odvětví péče o zdraví, včetně výroby léků, biotechnologií, lékařských přístrojů a poskytování zdravotních služeb, a to kdekoli na světě. Podle tohoto investičního cíle budou kdykoli investovány alespoň dvě třetiny majetku fondu (s výjimkou likvidních aktiv). Diverzifikace portfolia v sektoru péče o zdraví umožňuje fondu lépe vyvážit rizika, než kdyby portfolio tvořily výhradně akcie biotechnologických společností. K dosažení investičního cíle fondu je správcovská společnost oprávněna při dodržení určitých omezení stanovených v zásadách řízení fondu nakupovat a prodávat cenné papíry a další aktiva podle ustanovení Zásad řízení fondu. Podle nich může fond investovat doplňkově i do likvidních aktiv, jejichž podíl na majetku fondu však nesmí překročit 49 %. Likvidní aktiva mohou být vedena na běžných účtech nebo v podobě krátkodobých nástrojů peněžního trhu, s nimiž se pravidelně obchoduje a jejichž zbývající doba splatnosti je kratší než 12 měsíců. Musí se přitom jednat o nástroje, které byly vydány, resp. za jejichž vydání se zaručili emitenti nebo ručitelé s ratingem alespoň A1/P1. V souladu se zásadou rozložení rizika investuje fond svůj majetek obecně do investičních cenných papírů a dalších aktiv podle ustanovení Zásad řízení fondu. Při dodržení investičních omezení vztahujících se na fond podle Zásad řízení fondu mohou investiční manažeři nakupovat na účet fondu také nepřevoditelné cenné papíry. Nákup akcií nebo podílových listů jiných standardních či speciálních fondů podle článku 4 odst. 2 bod e) Zásad řízení fondu je odchylně od ustanovení článku 4 odst. 4 bod h) a i) Zásad řízení fondu omezen do výše 10 % majetku fondu. Podílové listy třídy R (USD) a podílové listy třídy I (USD) jsou denominovány v referenční měně fondu, kterou je americký dolar. Podílové listy třídy R (EUR) a podílové listy třídy I (EUR) jsou denominovány v eurech a konečně podílové listy třídy R (CHF) jsou denominovány ve švýcarských francích. Správcovská společnost se snaží zajistit hodnotu podílových listů třídy R (EUR H) proti referenční měně fondu a snížit tak případný dopad výkyvů směnného kurzu mezi měnou této třídy, kterou je euro, a referenční měnou. Dodatečné náklady na zajištění tak mohou snižovat výnosy z podílových listů třídy R (EUR H). Náklady a případné výnosy jsou v zásadě vždy účtovány pouze na vrub, resp. ve prospěch podílových listů třídy R (EUR H), avšak přesto nelze ve velmi výjimečných případech vyloučit, že transakce sloužící k měnovému zajištění prováděné pro podílové listy třídy R (EUR H) mohou ovlivnit čistou hodnotu aktiv také u ostatních tříd podílových listů. 3

4 Profil rizika a údaje o hlavních rizicích Profil investora Výkonnost fondu Fond vykazuje vyšší poměr mezi rizikem a výnosy. Jeho výkonnost závisí na vývoji cen na burzách cenných papírů a na devizových trzích. Ačkoli sektor péče o zdraví v minulosti převyšoval svým růstem růst ekonomiky jako celku, v budoucnu tomu tak nemusí být. Akcie a další cenné papíry nových firem v oboru biotechnologií a poskytování zdravotních služeb v širším slova smyslu mohou podléhat výraznému kolísání kurzů. Proto i výkonnost fondu může kolísat výrazněji, než by investor mohl očekávat, pokud by fond rozložil svá aktiva vyváženěji do celého trhu. Při zaměření pouze na určité odvětví se také může stát, že se bude hodnota podílového listu vyvíjet odlišně od obecného trendu na trhu. Další podrobnosti o rizicích investování do tohoto fondu najdete v úplném prospektu. Fond PHARMA/wHEALTH je vhodný pro dlouhodobé investice a představuje ideální příležitost, jak prostřednictvím investic do akcií zvýšit diverzifikaci investičních portfolií. Investoři by si měli uvědomovat, že s možnými vyššími výnosy investic do akcií jsou spojena také vyšší rizika. Přehled výkonnosti fondu v minulosti je přiložen k tomuto prospektu. Podle výkonnosti fondu v minulých obdobích nelze předvídat jeho výsledky v budoucnu. ZDANĚNÍ A NÁKLADY Zdanění V Lucemburském velkovévodství podléhá fond roční dani z upisování ( taxe d abonnement ) ve výši max. 0,05 % z majetku fondu ročně v případě podílových listů třídy R a max. 0,01 % z majetku fondu ročně v případě podílových listů třídy I, a to podle údajů vykazovaných vždy ke konci čtvrtletí. V Lucembursku nehradí fond žádné další daně, např. daň z příjmů, kapitálových výnosů nebo výplaty výnosů. Příjmy, kapitálové výnosy a vyplácené dividendy však mohou podléhat nevratným srážkovým či jiným daním v zemích, ve kterých fond investuje svůj majetek. Správcovská společnost ani depozitář nebudou vydávat žádná potvrzení jednotlivcům či všem podílníkům o úhradě takových srážkových daní. Příjmy, kapitálové výnosy a vyplacené dividendy musejí investoři obvykle zdanit a zpravidla také podléhají srážkové dani v zemi původu podílníka. Podle lucemburského Zákona z 21. června 2005, kterým se zavádí Směrnice 2003/48/ES Rady Evropské unie z 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor, mohou výnosové úroky fondu podléhat srážkové dani nebo oznamovací povinnosti, jestliže podílník sídlí v některé z členských zemí Evropské unie a platby jsou uskutečňovány prostřednictvím platebního zprostředkovatele v jiném členském státě EU. Některé země (např. také Švýcarsko) již zavedly nebo hodlají zavést příslušnou srážkovou daň nebo oznamovací povinnost. V Lucembursku bude sazba srážkové daně činit v době od 1. července 2005 do 30. června %, v období od 1. července 2008 do 30. června % a po 1. červenci %. Investoři by se proto měli průběžně informovat ohledně platné legislativní úpravy a předpisů vztahujících se na nákup, držbu nebo zpětný odkup podílových listů fondu. Podrobné údaje o srážkové dani z úroků odváděné z vyplaceného a reinvestovaného výnosu fondu jsou uváděny ve výroční zprávě a v daňovém přiznání fondu. 4

5 Poplatky a náklady 1. Poplatky hrazené podílníky: a) Náklady na vydávání podílových listů Prodejní cena odpovídá čisté hodnotě majetku fondu na podíl v měně fondu zvýšené o vstupní poplatek ve výši max. 2 %, který si u podílových listů všech tříd účtují distributoři. b) Bezplatný zpětný odkup podílových listů Odkupní cena odpovídá čisté hodnotě majetku fondu na podíl v měně fondu. c) Poplatek za přeměnu podílových listů Poplatek za přeměnu podílových listů činí max. 2 % z čisté hodnoty majetku fondu na podíl. 2. Poplatky hrazené z majetku fondu: a) Poplatek za správu Podílové listy třídy R: Podílové listy třídy I: max. 2 % ročně z hodnoty majetku fondu max. 1,25 % ročně z hodnoty majetku fondu b) Poplatek depozitáři Max. 0,2 % ročně z hodnoty majetku fondu (s připočtením daně z přidané hodnoty) c) Výkonnostní odměna Případná výkonnostní odměna odpovídá 20 % z ročního zhodnocení konkrétní čisté hodnoty majetku fondu na podíl (viz článek 20 odst. 7 bod iii) úplného prospektu) nad určitou minimální hranici zhodnocení (dále jen minimální hranice zhodnocení ), kterou je 5 %. Výše odměny se ještě upravuje podle předchozí výplaty a za neúplné roky. Další podmínkou pro vyplacení výkonnostní odměny je dosažení cílové maximální hodnoty na konci roku, tak jak je definována v úplném prospektu. Výkonnostní odměna se počítá pro každého investičního manažera zvlášť podle části majetku fondu, která byla investičnímu manažerovi svěřena a kterou spravuje. Nárok na vyplacení výkonnostní odměny je proto i v případě, že celková výkonnost fondu bude záporná nebo i kladná, avšak nedostatečná k ospravedlnění výplaty výkonnostní odměny. Podrobnosti o výpočtu výkonnostní odměny najdete v úplném prospektu. d) Poplatky za zprostředkování a zpětný odkup Správcovská společnost má nárok na slevu ze zprostředkovatelských poplatků a výstupních poplatků hrazených fondu. Investice, na které se slevy budou vztahovat, budou vybírány v zájmu fondu a při dodržení zásady nejlepších podmínek. Případné dohody o výplatě provize v nepeněžité podobě se řídí podmínkami stanovenými v úplném prospektu. Z majetku fondu jsou hrazeny také různé další poplatky a výdaje, např. náklady na audit a právní a marketingové služby, uvedené v článku 9 Obecné části a článku 20 Zvláštních ustanovení Zásad řízení fondu. 3. Podíl celkových nákladů (TER, v % majetku fondu) K 30. červnu 2006 činí podíl celkových nákladů hrazených z majetku fondu na průměrné hodnotě majetku fondu (tzv. podíl celkových nákladů) s výjimkou nákladů na transakce: podílové listy třídy R (USD): 2,15 % 5

6 podílové listy třídy I (USD): 0,99 % Skutečný podíl celkových nákladů se počítá zpětně a zveřejňuje se ve výroční a pololetní zprávě fondu. 4. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) Ukazatel obrátkovosti portfolia se počítá za účetní rok podle tohoto vzorce: Nakoupené cenné papíry = X Upsané podílové listy fondu = S Prodané cenné papíry = Y Podílové listy fondu odkoupené zpět = T Součet 1 = transakce s cennými papíry celkem = X +Y Součet 2 = transakce s podílovými listy fondu celkem = S+T Průměrná měsíční hodnota majetku fondu = M PTR = [(součet 1 součet 2)/M] x 100 K 30. červnu 2006 činila hodnota ukazatele obrátkovosti portfolia: 0,88 ročně. OBCHODNÍ INFORMACE Nákup a zpětný odkup podílových listů Podílové listy fondu je možné nakupovat u správcovské společnosti, depozitáře a platebních zprostředkovatelů fondu nebo prostřednictvím třetích stran. Příkazy na nákup a prodej podílových listů doručené do 16. hodiny budou vyřizovány s prodejní nebo odkupní cenou vypočítanou k následujícímu rozhodnému dni pro ocenění. Prodejní cena musí být depozitáři uhrazena do tří bankovních pracovních dnů. Výplata výnosů Odkupní cena bude vyplacena neprodleně po rozhodném datu pro ocenění v měně fondu. Správcovská společnost nebude tolerovat praktiky typu market timing ani žádné jiné nezvyklé spekulativní obchody. Pokud se podílník takových praktik dopustí, může správcovská společnost podle vlastního uvážení využít svých práv uvedených v Obecné části prospektu. Fond vydává pouze podílové listy s reinvesticí dividend v plné výši. Zveřejňování Rozhodné dny pro oceňování Správcovská společnost je povinna zajistit, aby informace určené pro podílníky byly zveřejňovány nebo sdělovány podílníkům vhodným způsobem. Tím se rozumí zejména zveřejňování ceny podílových listů v zemích, kde jsou nabízeny k prodeji drobným investorům. V Německu jsou prodejní a odkupní ceny a další informace zveřejňovány v burzovních novinách Börsen-Zeitung. Správcovská společnost se může rozhodnout zveřejňovat informace i v dalších novinách. Informace o prodejní a odkupní ceně je možné získat také u správcovské společnosti, depozitáře a platebních zprostředkovatelů. Čistá hodnota majetku a prodejní a odkupní cena se počítají každý den, který je bankovním a burzovním pracovním dnem v New Yorku a Lucemburku. 6

7 Doplňující informace pro investory ve Spolkové republice Německo Platebním zprostředkovatelem v Německu je banka: Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA Unter Sachsenhausen Kolín nad Rýnem Německo a její pobočky. Žádosti o zpětný odkup podílových listů fondu Pharma/wHEALTH je možné předkládat německému platebnímu zprostředkovateli a prostřednictvím německého platebního zprostředkovatele mohou být vypláceny také veškeré platby (výnos z odkupu podílových listů, výplatu případných výnosů a další platby) na účet vlastníků podílových listů. U německého platebního zprostředkovatele je možné bezplatně zítkat také veškeré potřebné informace pro investory, např. Zásady řízení fondu, zjednodušený prospekt, prospekt v nezkráceném znění, výroční a pololetní zprávy a informace o prodejních a odkupních cenách. V jeho prostorách také mohou vlastníci podílových listů nahlédnout do smlouvy uzavřené s depozitářem. Zveřejňování Prodejní a odkupní ceny a další oznámení pro vlastníky podílových listů jsou ve Spolkové republice Německo zveřejňovány v deníku Börsen-Zeitung (Burzovní noviny). Správcovská společnost může zajistit jejich zveřejňování také v dalších denících. 7

8 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO INVESTORY VE ŠVÝCARSKU Zástupce a platební zprostředkovatel ve Švýcarsku Místo plnění a soudní příslušnosti Zpětný odkup podílů Poplatek za správu Dokumenty Zveřejňování Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG Uraniastraße 28 CH-8022 Curych Místem plnění a místem soudní příslušnosti pro podílové listy prodávané nebo distribuované ve Švýcarsku nebo ze Švýcarska je sídlo zástupce. Žádosti o zpětný odkup podílových listů fondu je možné podávat u zástupce ve Švýcarsku, který z titulu funkce platebního zprostředkovatele zajišťuje ve spolupráci se správcovskou společností a depozitářem také výplatu a úhradu odkupní ceny. Skutečná výše poplatku za správu je zveřejňována v příslušné roční a pololetní zprávě. Správcovská společnost je oprávněna vyplácet odměny a provize za obsluhování portfolia z části poplatku za správu určené k rozdělení. Odměny budou vypláceny výhradně níže uvedeným institucionálním investorům, kteří drží za úplatu podílové listy fondu pro třetí strany: pojišťovnám, penzijním fondům a dalším institucím zajišťujícím výplatu penzí, investičním nadacím, švýcarským a zahraničním společnostem spravujícím podílové fondy a investičním společnostem. Provize za obsluhování portfolia budou vypláceny výhradně těmto distributorům: oprávněným distributorům podle 19 odst. 1 švýcarského Zákona o kapitálových investicích, distributorům, na něž se podle 19 ost. 4 švýcarského Zákona o kapitálových investicích nevztahuje povinnost získat oprávnění, distributorům nabízejícím podílové listy pouze institucionálním investorům a distributorům nabízejícím podílové listy pouze svým klientům za úplatu na základě písemné smlouvy o poskytování investičních služeb. Dodatečné náklady spojené s vyplácením těchto odměn a provizí za obsluhování portfolia nebudou hrazeny z majetku fondu. Úplný a zjednodušený prospekt, Zásady řízení fondu a výroční, pololetní a případné průběžné zprávy fondu jsou k dispozici zdarma v pobočce Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG, Uraniastraße 28, Curych, Švýcarsko. Pro prodej podílových listů ve Švýcarsku a ze Švýcarska je rozhodující německé znění prospektu. Požadované informace, zejména změny v Zásadách řízení fondu a v prospektu, jsou ve Švýcarsku zveřejňovány v obchodním věstníku Schweizerisches Handelsamtsblatt a v deníku Neue Zürcher Zeitung. Prodejní a odkupní ceny podílových listů a čistá hodnota majetku fondu s poznámkou bez provizí jsou zveřejňovány v deníku Neue Zürcher Zeitung při každém vydání nebo zpětném odkupu podílových listů, avšak nejméně každý pracovní den, kdy jsou banky v Curychu otevřené pro klienty. 8

9 Příloha A k prospektu z října 2007 a zjednodušenému prospektu fondu PHARMA/wHEALTH ze srpna 2008 Seznam současných investičních manažerů fondu Správcovská společnost jmenovala níže uvedené investiční manažery a pověřila je poskytováním investeičních služeb v rámci investování majetku fondu a reinvestování výnosů z něj: WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP Společnost Wellington Management COMPANY, LLP (dále jen společnost Wellington Management ), je společnost s ručením omezeným založená v roce 1996 podle zákonů státu Massachusetts, USA. Je registrována jako investičníporadce u americké Komise pro cenné papíry podle zákona o investičních poradcích z roku 1940, v platném znění. Společnost Wellington Management (resp. její předchůdci) poskytuje služby spojené se správou investic podle vlastního uvážení investičním společnostem už od roku 1928, penzijním a nadačním fondům a dalším investorům od roku Její vedení sídlí v Bostonu. Společnost má kanceláře také v Atlantě, Radnoru, San Francisku, Londýně, Singapuru, Sydney, Tokiu a Hongkongu a zastoupení v Pekingu. Tým zabývající se správou portfolia v sektoru zdravotnictví tvoří šest analytik. Silné zázemí ve společnosti Wellington Management jim zajišťují obchodní a administrativní oddělení. K 31. březnu 2008 poskytovala společnost Wellington Management poradenské služby podle vlastního uvážení ke spravovanému majetku v hodnotě přes 543 mld. amerických dolarů, z nichž zhruba 30 mld. dolarů bylo investováno do portfolií zaměřujících se na sektor zdravotnictví a zdravotních služeb. SECTORAL ASSET MANAGEMENT INC. (Sectoral) Společnost SECTORAL ASSET MANAGEMENT INC. (dále jen společnost Sectoral ), zapsanou do obchodního rejstříku v Kanadě, založili v roce 2000 finanční analytikové Jérôme Pfund a Michael Sjöström. Společnost je z většiny vlastněna zaměstnanci. V současné době má 21 zaměstnanců a vybudovala si vlastní síť odborných poradců, do níž je zapojeno osm vědců a klinických lékařů z celého světa, kteří jí pomáhají při posuzování a vyhodnocování managementu společností, do nichž investuje. Všichni odborníci už mají nebo v brzké době budou mít certifikát finančního analytika CFA. K 30. červnu 2008 spravovala společnost S.A.M. majetek v hodnotě přibl. 3,6 mld. amerických dolarů. Veškerý majetek byl investován do odvětví zdravotnictví. 9

10 MEDICAL STRATEGY GmbH Gesellschaft für strategische Konzeption im Gesundheitswesen mbh. Společnost Medical Strategy GmbH pro strategickou koncepci zdravotnictví je soukromá poradenská společnost se sídlem v Mnichově. Poskytuje investiční poradenství a manažerské služby převážně evropským klientům. Majetek, který spravuje, je investván v odvětví zdravotnictví a zdravotních služeb. K 30. červnu 2008 spravovala společnost majetek v hodnotě přibl. 108 mil. eur. Lucemburk, srpen

11 Příloha B k prospektu z října 2007 a zjednodušenému prospektu fondu PHARMA/wHEALTH ze srpna 2008 Doplňující informace pro prodej podílových listů fondu PHARMA/wHEALTH v Itálii Je možné, že investoři, kteří uskutečňují nákup nebo zpětný odkup podílových listů fondu prostřednictvím platebních zprostředkovatelů, mohou poovinni uhradit poplatky spojené s činnostmi vykonávanými platebními zprostředkovateli v zemi, kde jsou podílové listy fondu nabízeny. Lucemburk, srpen 2008 F:\Documents and Settings\Sachets\Dokumenty\Překlady\Kahlen\2616 pharma prospekt\2616_pharma_simplified prosp_zmeny_ _cz.doc 11

PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství

PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství Zjednodušený prospekt Červen 2009 Tento zjednodušený prospekt platí pouze ve spojení s Přílohou A června 2009 a Přílohou B

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Ethik-Aktien (R) podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

Zjednodušený prospekt fondu. Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt fondu. Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český fond konzervativních investic podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona

Více

PHARMA/wHEALTH. Prospekt a Zásady řízení fondu Červen 2009

PHARMA/wHEALTH. Prospekt a Zásady řízení fondu Červen 2009 PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství Prospekt a Zásady řízení fondu Červen 2009 Tento prospekt platí pouze ve spojení s Přílohou A z června 2009 a Přílohou B rovněž

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG),

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český balancovaný fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST AUSTRALIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA FIDUCIA Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění

Zjednodušený prospekt. ESPA FIDUCIA Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění Překlad z německého jazyka Zjednodušený prospekt ESPA FIDUCIA Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění Fond byl schválen Úřadem pro

Více

Informace pro podílníky

Informace pro podílníky Lucemburk, 3. listopadu 2017 Informace pro podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. společnost se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72

Více

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST INDIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV )

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Pololetní zpráva 2009/2010

Pololetní zpráva 2009/2010 Pololetní zpráva 2009/2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 20

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 20 Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 20 Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona o investičních

Více

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST SOUTH KOREA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Parvest South Korea, zahájil činnost 2. dubna 2008. Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A.

PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A. PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU0271656133 Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A. Charakteristika Fondu Fond je jedním z podfondů podílového

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT0000634704 (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG Údaje o fondu k 28. 02. 2014 Investiční společnost C-QUADRAT Portfolio manažer ARTS Asset

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Oznámení akcionářům. Hlavní

Oznámení akcionářům. Hlavní Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

Ceník pro investování do akcií

Ceník pro investování do akcií Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. 1. Smluvní dokumentace 2. Zřízení a vedení majetkových

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a související služby

Více

ZJEDNODUŠENÝ statut. fondu. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ statut. fondu. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ statut fondu AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. OBECNÉ INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDU Název: AKRO fond progresivních společností, otevřený

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Soukromá klientela Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a

Více

Franklin Global Growth Fund

Franklin Global Growth Fund Franklin Global Growth Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0508195822 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin Templeton International Services S.à

Více

Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií.

Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. Investování infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Templeton Investment Funds Třída A(acc)EUR-H2 ISIN LU0294219513 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds, Správcovská společnost

Více

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA REGULATORNÍ OZNÁMENÍ Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA LUCEMBURK/ZNOJMO, 30. září 2015 PEGAS NONWOVENS SA (dále jen "PEGAS" nebo "Společnost")

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748 PARVEST EQUITY JAPAN - (Classic) ISIN LU0012181748 podfond investiční společnosti PARVEST. Třída Classic Capitalisation Tento fond je spravován společností BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, která

Více

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s.

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. Dluhopisový program v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 1.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let Dluhopisy v předpokládané

Více

Statuty NOVIS pojistných fondů

Statuty NOVIS pojistných fondů Statuty NOVIS pojistných fondů Statut NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Překlad z německého jazyka Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 33 Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění Fond byl schválen

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby

1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby Soukromá klientela Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu na zahraničních

Více

Oznámení podílníkům. (dne 30. listopadu 2015)

Oznámení podílníkům. (dne 30. listopadu 2015) Oznámení podílníkům Pioneer Funds Global Investment Grade Corporate Bond Pioneer Funds Absolute Return Multi-Strategy Growth Pioneer Funds Multi Asset Real Return (dne 30. listopadu 2015) Obsah I. Společná

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD ISIN LU0254364663 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2013 Lucembursko Základní údaje Manažer fondu

Více

Pololetní zpráva za období 2010

Pololetní zpráva za období 2010 Pololetní zpráva za období 2010 Obsah Obecné údaje o fondu...... 3 Základní údaje o fondu... 3 Důležité právní upozornění... 4 Údaje o fondu v eurech... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o investiční

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Funds - Strategic Income KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon.účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více