PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství"

Transkript

1 PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství Zjednodušený prospekt Srpen 2008 Tento zjednodušený prospekt platí pouze ve spojení s Přílohou A ze srpna 2008 a Přílohou B rovněž ze srpna 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje nejdůležitější informace o fondu PHARMA/wHEALTH (dále jen fond ). Další informace najdete v úplném prospektu, který podrobně popisuje investiční cíle fondu, poplatky a výdaje, rizika a další skutečnosti. Podrobný přehled portfolia fondu najdete v aktuální výroční a pololetní zprávě fondu. Prospekt a výroční a pololetní zpráva jsou k dispozici bezplatně u správcovské společnosti, depozitáře, platebního zprostředkovatele nebo oprávněného prodejce. DŮLEŽITÉ INFORMACE Právní forma: Podílový fond podle Hlavy I lucemburského Zákona z 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování ISIN: Podílové listy třídy R (USD): LU Podílové listy třídy I (USD): LU Podílové listy třídy R (EUR): LU Podílové listy třídy R (EUR H): LU Podílové listy třídy I (EUR): LU Podílové listy třídy R (CHF): LU WKN: Podílové listy třídy R (USD): Podílové listy třídy I (USD): A0EACE Datum založení: 14. října 1993 Podílové listy třídy R (EUR): A0LFPY Podílové listy třídy R (EUR H): A0LFPZ Podílové listy třídy I (EUR): A0LFP0 Podílové listy třídy R (CHF): Datum vydání prvních podílových listů: 23. listopadu 1993 A0LFP1 Správcovská společnost: PHARMA/wHEALTH Management Company S. A. 4, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, Lucembursko Tel.: / fax: Depozitář a platební Sal. Oppenheim jr. & Cie., S. C. A. zprostředkovatel v Lucembursku: 4, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, Lucembursko Zakladatel, zástupce a platební zprostředkovatel ve Švýcarsku: Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG Uraniastraße 28, CH-8022 Curych, Švýcarsko 1

2 Platební zprostředkovatel a kontaktní Raiffeisenbank, a. s. banka v České republice: Olbrachtova 9, Praha 4, PSČ , Česká republika Platební zprostředkovatel v Německu: Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA Unter Sachsenhausen 4, D Kolín nad Rýnem, Německo Platební zprostředkovatel v Rakousku: Bank Sal. Oppenheim jr. Cie. (Österreich) AG Hlavní pobočka Vídeň Stock im Eisen-Platz 3, A-1010 Vídeň, Rakousko Platební zprostředkovatel v Itálii: Investiční manažeři: Auditor: Dozorový orgán: BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA s.c.r.l. Via della Moscova 33, Milán, Itálie Viz přiložený seznam současných investičních manažerů. KPMG Audit S.à r.l. 31, Allée Scheffer, L-2520 Lucemburk, Lucembursko Commission de Surveillance du Secteur Financier ( 2

3 INVESTIČNÍ INFORMACE Investiční cíl Investiční politika Investičním cílem fondu PHARMA/wHEALTH je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu. Svého investičního cíle se fond snaží dosahovat investováním do cenných papírů podniků působících v odvětví péče o zdraví, včetně výroby léků, biotechnologií, lékařských přístrojů a poskytování zdravotních služeb, a to kdekoli na světě. Podle tohoto investičního cíle budou kdykoli investovány alespoň dvě třetiny majetku fondu (s výjimkou likvidních aktiv). Diverzifikace portfolia v sektoru péče o zdraví umožňuje fondu lépe vyvážit rizika, než kdyby portfolio tvořily výhradně akcie biotechnologických společností. K dosažení investičního cíle fondu je správcovská společnost oprávněna při dodržení určitých omezení stanovených v zásadách řízení fondu nakupovat a prodávat cenné papíry a další aktiva podle ustanovení Zásad řízení fondu. Podle nich může fond investovat doplňkově i do likvidních aktiv, jejichž podíl na majetku fondu však nesmí překročit 49 %. Likvidní aktiva mohou být vedena na běžných účtech nebo v podobě krátkodobých nástrojů peněžního trhu, s nimiž se pravidelně obchoduje a jejichž zbývající doba splatnosti je kratší než 12 měsíců. Musí se přitom jednat o nástroje, které byly vydány, resp. za jejichž vydání se zaručili emitenti nebo ručitelé s ratingem alespoň A1/P1. V souladu se zásadou rozložení rizika investuje fond svůj majetek obecně do investičních cenných papírů a dalších aktiv podle ustanovení Zásad řízení fondu. Při dodržení investičních omezení vztahujících se na fond podle Zásad řízení fondu mohou investiční manažeři nakupovat na účet fondu také nepřevoditelné cenné papíry. Nákup akcií nebo podílových listů jiných standardních či speciálních fondů podle článku 4 odst. 2 bod e) Zásad řízení fondu je odchylně od ustanovení článku 4 odst. 4 bod h) a i) Zásad řízení fondu omezen do výše 10 % majetku fondu. Podílové listy třídy R (USD) a podílové listy třídy I (USD) jsou denominovány v referenční měně fondu, kterou je americký dolar. Podílové listy třídy R (EUR) a podílové listy třídy I (EUR) jsou denominovány v eurech a konečně podílové listy třídy R (CHF) jsou denominovány ve švýcarských francích. Správcovská společnost se snaží zajistit hodnotu podílových listů třídy R (EUR H) proti referenční měně fondu a snížit tak případný dopad výkyvů směnného kurzu mezi měnou této třídy, kterou je euro, a referenční měnou. Dodatečné náklady na zajištění tak mohou snižovat výnosy z podílových listů třídy R (EUR H). Náklady a případné výnosy jsou v zásadě vždy účtovány pouze na vrub, resp. ve prospěch podílových listů třídy R (EUR H), avšak přesto nelze ve velmi výjimečných případech vyloučit, že transakce sloužící k měnovému zajištění prováděné pro podílové listy třídy R (EUR H) mohou ovlivnit čistou hodnotu aktiv také u ostatních tříd podílových listů. 3

4 Profil rizika a údaje o hlavních rizicích Profil investora Výkonnost fondu Fond vykazuje vyšší poměr mezi rizikem a výnosy. Jeho výkonnost závisí na vývoji cen na burzách cenných papírů a na devizových trzích. Ačkoli sektor péče o zdraví v minulosti převyšoval svým růstem růst ekonomiky jako celku, v budoucnu tomu tak nemusí být. Akcie a další cenné papíry nových firem v oboru biotechnologií a poskytování zdravotních služeb v širším slova smyslu mohou podléhat výraznému kolísání kurzů. Proto i výkonnost fondu může kolísat výrazněji, než by investor mohl očekávat, pokud by fond rozložil svá aktiva vyváženěji do celého trhu. Při zaměření pouze na určité odvětví se také může stát, že se bude hodnota podílového listu vyvíjet odlišně od obecného trendu na trhu. Další podrobnosti o rizicích investování do tohoto fondu najdete v úplném prospektu. Fond PHARMA/wHEALTH je vhodný pro dlouhodobé investice a představuje ideální příležitost, jak prostřednictvím investic do akcií zvýšit diverzifikaci investičních portfolií. Investoři by si měli uvědomovat, že s možnými vyššími výnosy investic do akcií jsou spojena také vyšší rizika. Přehled výkonnosti fondu v minulosti je přiložen k tomuto prospektu. Podle výkonnosti fondu v minulých obdobích nelze předvídat jeho výsledky v budoucnu. ZDANĚNÍ A NÁKLADY Zdanění V Lucemburském velkovévodství podléhá fond roční dani z upisování ( taxe d abonnement ) ve výši max. 0,05 % z majetku fondu ročně v případě podílových listů třídy R a max. 0,01 % z majetku fondu ročně v případě podílových listů třídy I, a to podle údajů vykazovaných vždy ke konci čtvrtletí. V Lucembursku nehradí fond žádné další daně, např. daň z příjmů, kapitálových výnosů nebo výplaty výnosů. Příjmy, kapitálové výnosy a vyplácené dividendy však mohou podléhat nevratným srážkovým či jiným daním v zemích, ve kterých fond investuje svůj majetek. Správcovská společnost ani depozitář nebudou vydávat žádná potvrzení jednotlivcům či všem podílníkům o úhradě takových srážkových daní. Příjmy, kapitálové výnosy a vyplacené dividendy musejí investoři obvykle zdanit a zpravidla také podléhají srážkové dani v zemi původu podílníka. Podle lucemburského Zákona z 21. června 2005, kterým se zavádí Směrnice 2003/48/ES Rady Evropské unie z 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor, mohou výnosové úroky fondu podléhat srážkové dani nebo oznamovací povinnosti, jestliže podílník sídlí v některé z členských zemí Evropské unie a platby jsou uskutečňovány prostřednictvím platebního zprostředkovatele v jiném členském státě EU. Některé země (např. také Švýcarsko) již zavedly nebo hodlají zavést příslušnou srážkovou daň nebo oznamovací povinnost. V Lucembursku bude sazba srážkové daně činit v době od 1. července 2005 do 30. června %, v období od 1. července 2008 do 30. června % a po 1. červenci %. Investoři by se proto měli průběžně informovat ohledně platné legislativní úpravy a předpisů vztahujících se na nákup, držbu nebo zpětný odkup podílových listů fondu. Podrobné údaje o srážkové dani z úroků odváděné z vyplaceného a reinvestovaného výnosu fondu jsou uváděny ve výroční zprávě a v daňovém přiznání fondu. 4

5 Poplatky a náklady 1. Poplatky hrazené podílníky: a) Náklady na vydávání podílových listů Prodejní cena odpovídá čisté hodnotě majetku fondu na podíl v měně fondu zvýšené o vstupní poplatek ve výši max. 2 %, který si u podílových listů všech tříd účtují distributoři. b) Bezplatný zpětný odkup podílových listů Odkupní cena odpovídá čisté hodnotě majetku fondu na podíl v měně fondu. c) Poplatek za přeměnu podílových listů Poplatek za přeměnu podílových listů činí max. 2 % z čisté hodnoty majetku fondu na podíl. 2. Poplatky hrazené z majetku fondu: a) Poplatek za správu Podílové listy třídy R: Podílové listy třídy I: max. 2 % ročně z hodnoty majetku fondu max. 1,25 % ročně z hodnoty majetku fondu b) Poplatek depozitáři Max. 0,2 % ročně z hodnoty majetku fondu (s připočtením daně z přidané hodnoty) c) Výkonnostní odměna Případná výkonnostní odměna odpovídá 20 % z ročního zhodnocení konkrétní čisté hodnoty majetku fondu na podíl (viz článek 20 odst. 7 bod iii) úplného prospektu) nad určitou minimální hranici zhodnocení (dále jen minimální hranice zhodnocení ), kterou je 5 %. Výše odměny se ještě upravuje podle předchozí výplaty a za neúplné roky. Další podmínkou pro vyplacení výkonnostní odměny je dosažení cílové maximální hodnoty na konci roku, tak jak je definována v úplném prospektu. Výkonnostní odměna se počítá pro každého investičního manažera zvlášť podle části majetku fondu, která byla investičnímu manažerovi svěřena a kterou spravuje. Nárok na vyplacení výkonnostní odměny je proto i v případě, že celková výkonnost fondu bude záporná nebo i kladná, avšak nedostatečná k ospravedlnění výplaty výkonnostní odměny. Podrobnosti o výpočtu výkonnostní odměny najdete v úplném prospektu. d) Poplatky za zprostředkování a zpětný odkup Správcovská společnost má nárok na slevu ze zprostředkovatelských poplatků a výstupních poplatků hrazených fondu. Investice, na které se slevy budou vztahovat, budou vybírány v zájmu fondu a při dodržení zásady nejlepších podmínek. Případné dohody o výplatě provize v nepeněžité podobě se řídí podmínkami stanovenými v úplném prospektu. Z majetku fondu jsou hrazeny také různé další poplatky a výdaje, např. náklady na audit a právní a marketingové služby, uvedené v článku 9 Obecné části a článku 20 Zvláštních ustanovení Zásad řízení fondu. 3. Podíl celkových nákladů (TER, v % majetku fondu) K 30. červnu 2006 činí podíl celkových nákladů hrazených z majetku fondu na průměrné hodnotě majetku fondu (tzv. podíl celkových nákladů) s výjimkou nákladů na transakce: podílové listy třídy R (USD): 2,15 % 5

6 podílové listy třídy I (USD): 0,99 % Skutečný podíl celkových nákladů se počítá zpětně a zveřejňuje se ve výroční a pololetní zprávě fondu. 4. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) Ukazatel obrátkovosti portfolia se počítá za účetní rok podle tohoto vzorce: Nakoupené cenné papíry = X Upsané podílové listy fondu = S Prodané cenné papíry = Y Podílové listy fondu odkoupené zpět = T Součet 1 = transakce s cennými papíry celkem = X +Y Součet 2 = transakce s podílovými listy fondu celkem = S+T Průměrná měsíční hodnota majetku fondu = M PTR = [(součet 1 součet 2)/M] x 100 K 30. červnu 2006 činila hodnota ukazatele obrátkovosti portfolia: 0,88 ročně. OBCHODNÍ INFORMACE Nákup a zpětný odkup podílových listů Podílové listy fondu je možné nakupovat u správcovské společnosti, depozitáře a platebních zprostředkovatelů fondu nebo prostřednictvím třetích stran. Příkazy na nákup a prodej podílových listů doručené do 16. hodiny budou vyřizovány s prodejní nebo odkupní cenou vypočítanou k následujícímu rozhodnému dni pro ocenění. Prodejní cena musí být depozitáři uhrazena do tří bankovních pracovních dnů. Výplata výnosů Odkupní cena bude vyplacena neprodleně po rozhodném datu pro ocenění v měně fondu. Správcovská společnost nebude tolerovat praktiky typu market timing ani žádné jiné nezvyklé spekulativní obchody. Pokud se podílník takových praktik dopustí, může správcovská společnost podle vlastního uvážení využít svých práv uvedených v Obecné části prospektu. Fond vydává pouze podílové listy s reinvesticí dividend v plné výši. Zveřejňování Rozhodné dny pro oceňování Správcovská společnost je povinna zajistit, aby informace určené pro podílníky byly zveřejňovány nebo sdělovány podílníkům vhodným způsobem. Tím se rozumí zejména zveřejňování ceny podílových listů v zemích, kde jsou nabízeny k prodeji drobným investorům. V Německu jsou prodejní a odkupní ceny a další informace zveřejňovány v burzovních novinách Börsen-Zeitung. Správcovská společnost se může rozhodnout zveřejňovat informace i v dalších novinách. Informace o prodejní a odkupní ceně je možné získat také u správcovské společnosti, depozitáře a platebních zprostředkovatelů. Čistá hodnota majetku a prodejní a odkupní cena se počítají každý den, který je bankovním a burzovním pracovním dnem v New Yorku a Lucemburku. 6

7 Doplňující informace pro investory ve Spolkové republice Německo Platebním zprostředkovatelem v Německu je banka: Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA Unter Sachsenhausen Kolín nad Rýnem Německo a její pobočky. Žádosti o zpětný odkup podílových listů fondu Pharma/wHEALTH je možné předkládat německému platebnímu zprostředkovateli a prostřednictvím německého platebního zprostředkovatele mohou být vypláceny také veškeré platby (výnos z odkupu podílových listů, výplatu případných výnosů a další platby) na účet vlastníků podílových listů. U německého platebního zprostředkovatele je možné bezplatně zítkat také veškeré potřebné informace pro investory, např. Zásady řízení fondu, zjednodušený prospekt, prospekt v nezkráceném znění, výroční a pololetní zprávy a informace o prodejních a odkupních cenách. V jeho prostorách také mohou vlastníci podílových listů nahlédnout do smlouvy uzavřené s depozitářem. Zveřejňování Prodejní a odkupní ceny a další oznámení pro vlastníky podílových listů jsou ve Spolkové republice Německo zveřejňovány v deníku Börsen-Zeitung (Burzovní noviny). Správcovská společnost může zajistit jejich zveřejňování také v dalších denících. 7

8 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO INVESTORY VE ŠVÝCARSKU Zástupce a platební zprostředkovatel ve Švýcarsku Místo plnění a soudní příslušnosti Zpětný odkup podílů Poplatek za správu Dokumenty Zveřejňování Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG Uraniastraße 28 CH-8022 Curych Místem plnění a místem soudní příslušnosti pro podílové listy prodávané nebo distribuované ve Švýcarsku nebo ze Švýcarska je sídlo zástupce. Žádosti o zpětný odkup podílových listů fondu je možné podávat u zástupce ve Švýcarsku, který z titulu funkce platebního zprostředkovatele zajišťuje ve spolupráci se správcovskou společností a depozitářem také výplatu a úhradu odkupní ceny. Skutečná výše poplatku za správu je zveřejňována v příslušné roční a pololetní zprávě. Správcovská společnost je oprávněna vyplácet odměny a provize za obsluhování portfolia z části poplatku za správu určené k rozdělení. Odměny budou vypláceny výhradně níže uvedeným institucionálním investorům, kteří drží za úplatu podílové listy fondu pro třetí strany: pojišťovnám, penzijním fondům a dalším institucím zajišťujícím výplatu penzí, investičním nadacím, švýcarským a zahraničním společnostem spravujícím podílové fondy a investičním společnostem. Provize za obsluhování portfolia budou vypláceny výhradně těmto distributorům: oprávněným distributorům podle 19 odst. 1 švýcarského Zákona o kapitálových investicích, distributorům, na něž se podle 19 ost. 4 švýcarského Zákona o kapitálových investicích nevztahuje povinnost získat oprávnění, distributorům nabízejícím podílové listy pouze institucionálním investorům a distributorům nabízejícím podílové listy pouze svým klientům za úplatu na základě písemné smlouvy o poskytování investičních služeb. Dodatečné náklady spojené s vyplácením těchto odměn a provizí za obsluhování portfolia nebudou hrazeny z majetku fondu. Úplný a zjednodušený prospekt, Zásady řízení fondu a výroční, pololetní a případné průběžné zprávy fondu jsou k dispozici zdarma v pobočce Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG, Uraniastraße 28, Curych, Švýcarsko. Pro prodej podílových listů ve Švýcarsku a ze Švýcarska je rozhodující německé znění prospektu. Požadované informace, zejména změny v Zásadách řízení fondu a v prospektu, jsou ve Švýcarsku zveřejňovány v obchodním věstníku Schweizerisches Handelsamtsblatt a v deníku Neue Zürcher Zeitung. Prodejní a odkupní ceny podílových listů a čistá hodnota majetku fondu s poznámkou bez provizí jsou zveřejňovány v deníku Neue Zürcher Zeitung při každém vydání nebo zpětném odkupu podílových listů, avšak nejméně každý pracovní den, kdy jsou banky v Curychu otevřené pro klienty. 8

9 Příloha A k prospektu z října 2007 a zjednodušenému prospektu fondu PHARMA/wHEALTH ze srpna 2008 Seznam současných investičních manažerů fondu Správcovská společnost jmenovala níže uvedené investiční manažery a pověřila je poskytováním investeičních služeb v rámci investování majetku fondu a reinvestování výnosů z něj: WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP Společnost Wellington Management COMPANY, LLP (dále jen společnost Wellington Management ), je společnost s ručením omezeným založená v roce 1996 podle zákonů státu Massachusetts, USA. Je registrována jako investičníporadce u americké Komise pro cenné papíry podle zákona o investičních poradcích z roku 1940, v platném znění. Společnost Wellington Management (resp. její předchůdci) poskytuje služby spojené se správou investic podle vlastního uvážení investičním společnostem už od roku 1928, penzijním a nadačním fondům a dalším investorům od roku Její vedení sídlí v Bostonu. Společnost má kanceláře také v Atlantě, Radnoru, San Francisku, Londýně, Singapuru, Sydney, Tokiu a Hongkongu a zastoupení v Pekingu. Tým zabývající se správou portfolia v sektoru zdravotnictví tvoří šest analytik. Silné zázemí ve společnosti Wellington Management jim zajišťují obchodní a administrativní oddělení. K 31. březnu 2008 poskytovala společnost Wellington Management poradenské služby podle vlastního uvážení ke spravovanému majetku v hodnotě přes 543 mld. amerických dolarů, z nichž zhruba 30 mld. dolarů bylo investováno do portfolií zaměřujících se na sektor zdravotnictví a zdravotních služeb. SECTORAL ASSET MANAGEMENT INC. (Sectoral) Společnost SECTORAL ASSET MANAGEMENT INC. (dále jen společnost Sectoral ), zapsanou do obchodního rejstříku v Kanadě, založili v roce 2000 finanční analytikové Jérôme Pfund a Michael Sjöström. Společnost je z většiny vlastněna zaměstnanci. V současné době má 21 zaměstnanců a vybudovala si vlastní síť odborných poradců, do níž je zapojeno osm vědců a klinických lékařů z celého světa, kteří jí pomáhají při posuzování a vyhodnocování managementu společností, do nichž investuje. Všichni odborníci už mají nebo v brzké době budou mít certifikát finančního analytika CFA. K 30. červnu 2008 spravovala společnost S.A.M. majetek v hodnotě přibl. 3,6 mld. amerických dolarů. Veškerý majetek byl investován do odvětví zdravotnictví. 9

10 MEDICAL STRATEGY GmbH Gesellschaft für strategische Konzeption im Gesundheitswesen mbh. Společnost Medical Strategy GmbH pro strategickou koncepci zdravotnictví je soukromá poradenská společnost se sídlem v Mnichově. Poskytuje investiční poradenství a manažerské služby převážně evropským klientům. Majetek, který spravuje, je investván v odvětví zdravotnictví a zdravotních služeb. K 30. červnu 2008 spravovala společnost majetek v hodnotě přibl. 108 mil. eur. Lucemburk, srpen

11 Příloha B k prospektu z října 2007 a zjednodušenému prospektu fondu PHARMA/wHEALTH ze srpna 2008 Doplňující informace pro prodej podílových listů fondu PHARMA/wHEALTH v Itálii Je možné, že investoři, kteří uskutečňují nákup nebo zpětný odkup podílových listů fondu prostřednictvím platebních zprostředkovatelů, mohou poovinni uhradit poplatky spojené s činnostmi vykonávanými platebními zprostředkovateli v zemi, kde jsou podílové listy fondu nabízeny. Lucemburk, srpen 2008 F:\Documents and Settings\Sachets\Dokumenty\Překlady\Kahlen\2616 pharma prospekt\2616_pharma_simplified prosp_zmeny_ _cz.doc 11

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech.

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech. Zjednodušený prospekt PX-Index-Fond Podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech 1993 v platném znění (dále jen InvFG). ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK). Fond byl schválen

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. Správa. ISIN. VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. 1220 Wien, Leonard-Bernstein-Straße

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Custody + transakční poplatky Výše custody poplatků (správa cenných papírů) a transakčních poplatků se výrazně liší v závislosti

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK belgické investiční společnosti s proměnlivým základním jměním, s proměnlivým počtem akcií podfondu, který si volí investice vyhovující podmínkám Směrnice Rady 85/611/EHS

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Prospekt se správním statutem. DekaLux-Europa

Prospekt se správním statutem. DekaLux-Europa Prospekt se správním statutem. DekaLux-Europa Podílový fond založený podle části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání únor 2008 Deka International

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Informace pro podílníky

Informace pro podílníky Informace pro podílníky OHLEDNĚ SLOUČENÍ FONDŮ Raiffeisen Český dluhopisový fond (investiční fond zřízený podle rakouského práva) (dále jen zrušovaný fond ) do Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994.

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994. Statut penzijního fondu Komerční banky Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní jméno :Penzijní fond Komerční banky,a.s. (dále jen "penzijní fond"). zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

AMUNDI FUNDS Equity Japan Value

AMUNDI FUNDS Equity Japan Value AMUNDI FUNDS Equity Japan Value Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Equity Japan Value, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi Funds (dále jen

Více

Investiční upozornění

Investiční upozornění Investiční upozornění Poučení o rizicích investic do investičních nástrojů Před rozhodnutím o nákupu podílových listů by potenciální Klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům, které jsou

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU Název fondu: ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 VYHLÁŠKA č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 139 písm.

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T MĚSÍČNÍ ZPRÁVA KVĚTEN 2015 C-QUADRAT ARTS Total OBSAH C-QUADRAT ARTS Total Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Analýza fondu Přehled o trhu Příloha 2 3 4 6 7 Marketingová zpráva: Tento

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více