PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství"

Transkript

1 PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství Zjednodušený prospekt Srpen 2008 Tento zjednodušený prospekt platí pouze ve spojení s Přílohou A ze srpna 2008 a Přílohou B rovněž ze srpna 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje nejdůležitější informace o fondu PHARMA/wHEALTH (dále jen fond ). Další informace najdete v úplném prospektu, který podrobně popisuje investiční cíle fondu, poplatky a výdaje, rizika a další skutečnosti. Podrobný přehled portfolia fondu najdete v aktuální výroční a pololetní zprávě fondu. Prospekt a výroční a pololetní zpráva jsou k dispozici bezplatně u správcovské společnosti, depozitáře, platebního zprostředkovatele nebo oprávněného prodejce. DŮLEŽITÉ INFORMACE Právní forma: Podílový fond podle Hlavy I lucemburského Zákona z 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování ISIN: Podílové listy třídy R (USD): LU Podílové listy třídy I (USD): LU Podílové listy třídy R (EUR): LU Podílové listy třídy R (EUR H): LU Podílové listy třídy I (EUR): LU Podílové listy třídy R (CHF): LU WKN: Podílové listy třídy R (USD): Podílové listy třídy I (USD): A0EACE Datum založení: 14. října 1993 Podílové listy třídy R (EUR): A0LFPY Podílové listy třídy R (EUR H): A0LFPZ Podílové listy třídy I (EUR): A0LFP0 Podílové listy třídy R (CHF): Datum vydání prvních podílových listů: 23. listopadu 1993 A0LFP1 Správcovská společnost: PHARMA/wHEALTH Management Company S. A. 4, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, Lucembursko Tel.: / fax: Depozitář a platební Sal. Oppenheim jr. & Cie., S. C. A. zprostředkovatel v Lucembursku: 4, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, Lucembursko Zakladatel, zástupce a platební zprostředkovatel ve Švýcarsku: Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG Uraniastraße 28, CH-8022 Curych, Švýcarsko 1

2 Platební zprostředkovatel a kontaktní Raiffeisenbank, a. s. banka v České republice: Olbrachtova 9, Praha 4, PSČ , Česká republika Platební zprostředkovatel v Německu: Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA Unter Sachsenhausen 4, D Kolín nad Rýnem, Německo Platební zprostředkovatel v Rakousku: Bank Sal. Oppenheim jr. Cie. (Österreich) AG Hlavní pobočka Vídeň Stock im Eisen-Platz 3, A-1010 Vídeň, Rakousko Platební zprostředkovatel v Itálii: Investiční manažeři: Auditor: Dozorový orgán: BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA s.c.r.l. Via della Moscova 33, Milán, Itálie Viz přiložený seznam současných investičních manažerů. KPMG Audit S.à r.l. 31, Allée Scheffer, L-2520 Lucemburk, Lucembursko Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu) 2

3 INVESTIČNÍ INFORMACE Investiční cíl Investiční politika Investičním cílem fondu PHARMA/wHEALTH je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu. Svého investičního cíle se fond snaží dosahovat investováním do cenných papírů podniků působících v odvětví péče o zdraví, včetně výroby léků, biotechnologií, lékařských přístrojů a poskytování zdravotních služeb, a to kdekoli na světě. Podle tohoto investičního cíle budou kdykoli investovány alespoň dvě třetiny majetku fondu (s výjimkou likvidních aktiv). Diverzifikace portfolia v sektoru péče o zdraví umožňuje fondu lépe vyvážit rizika, než kdyby portfolio tvořily výhradně akcie biotechnologických společností. K dosažení investičního cíle fondu je správcovská společnost oprávněna při dodržení určitých omezení stanovených v zásadách řízení fondu nakupovat a prodávat cenné papíry a další aktiva podle ustanovení Zásad řízení fondu. Podle nich může fond investovat doplňkově i do likvidních aktiv, jejichž podíl na majetku fondu však nesmí překročit 49 %. Likvidní aktiva mohou být vedena na běžných účtech nebo v podobě krátkodobých nástrojů peněžního trhu, s nimiž se pravidelně obchoduje a jejichž zbývající doba splatnosti je kratší než 12 měsíců. Musí se přitom jednat o nástroje, které byly vydány, resp. za jejichž vydání se zaručili emitenti nebo ručitelé s ratingem alespoň A1/P1. V souladu se zásadou rozložení rizika investuje fond svůj majetek obecně do investičních cenných papírů a dalších aktiv podle ustanovení Zásad řízení fondu. Při dodržení investičních omezení vztahujících se na fond podle Zásad řízení fondu mohou investiční manažeři nakupovat na účet fondu také nepřevoditelné cenné papíry. Nákup akcií nebo podílových listů jiných standardních či speciálních fondů podle článku 4 odst. 2 bod e) Zásad řízení fondu je odchylně od ustanovení článku 4 odst. 4 bod h) a i) Zásad řízení fondu omezen do výše 10 % majetku fondu. Podílové listy třídy R (USD) a podílové listy třídy I (USD) jsou denominovány v referenční měně fondu, kterou je americký dolar. Podílové listy třídy R (EUR) a podílové listy třídy I (EUR) jsou denominovány v eurech a konečně podílové listy třídy R (CHF) jsou denominovány ve švýcarských francích. Správcovská společnost se snaží zajistit hodnotu podílových listů třídy R (EUR H) proti referenční měně fondu a snížit tak případný dopad výkyvů směnného kurzu mezi měnou této třídy, kterou je euro, a referenční měnou. Dodatečné náklady na zajištění tak mohou snižovat výnosy z podílových listů třídy R (EUR H). Náklady a případné výnosy jsou v zásadě vždy účtovány pouze na vrub, resp. ve prospěch podílových listů třídy R (EUR H), avšak přesto nelze ve velmi výjimečných případech vyloučit, že transakce sloužící k měnovému zajištění prováděné pro podílové listy třídy R (EUR H) mohou ovlivnit čistou hodnotu aktiv také u ostatních tříd podílových listů. 3

4 Profil rizika a údaje o hlavních rizicích Profil investora Výkonnost fondu Fond vykazuje vyšší poměr mezi rizikem a výnosy. Jeho výkonnost závisí na vývoji cen na burzách cenných papírů a na devizových trzích. Ačkoli sektor péče o zdraví v minulosti převyšoval svým růstem růst ekonomiky jako celku, v budoucnu tomu tak nemusí být. Akcie a další cenné papíry nových firem v oboru biotechnologií a poskytování zdravotních služeb v širším slova smyslu mohou podléhat výraznému kolísání kurzů. Proto i výkonnost fondu může kolísat výrazněji, než by investor mohl očekávat, pokud by fond rozložil svá aktiva vyváženěji do celého trhu. Při zaměření pouze na určité odvětví se také může stát, že se bude hodnota podílového listu vyvíjet odlišně od obecného trendu na trhu. Další podrobnosti o rizicích investování do tohoto fondu najdete v úplném prospektu. Fond PHARMA/wHEALTH je vhodný pro dlouhodobé investice a představuje ideální příležitost, jak prostřednictvím investic do akcií zvýšit diverzifikaci investičních portfolií. Investoři by si měli uvědomovat, že s možnými vyššími výnosy investic do akcií jsou spojena také vyšší rizika. Přehled výkonnosti fondu v minulosti je přiložen k tomuto prospektu. Podle výkonnosti fondu v minulých obdobích nelze předvídat jeho výsledky v budoucnu. ZDANĚNÍ A NÁKLADY Zdanění V Lucemburském velkovévodství podléhá fond roční dani z upisování ( taxe d abonnement ) ve výši max. 0,05 % z majetku fondu ročně v případě podílových listů třídy R a max. 0,01 % z majetku fondu ročně v případě podílových listů třídy I, a to podle údajů vykazovaných vždy ke konci čtvrtletí. V Lucembursku nehradí fond žádné další daně, např. daň z příjmů, kapitálových výnosů nebo výplaty výnosů. Příjmy, kapitálové výnosy a vyplácené dividendy však mohou podléhat nevratným srážkovým či jiným daním v zemích, ve kterých fond investuje svůj majetek. Správcovská společnost ani depozitář nebudou vydávat žádná potvrzení jednotlivcům či všem podílníkům o úhradě takových srážkových daní. Příjmy, kapitálové výnosy a vyplacené dividendy musejí investoři obvykle zdanit a zpravidla také podléhají srážkové dani v zemi původu podílníka. Podle lucemburského Zákona z 21. června 2005, kterým se zavádí Směrnice 2003/48/ES Rady Evropské unie z 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor, mohou výnosové úroky fondu podléhat srážkové dani nebo oznamovací povinnosti, jestliže podílník sídlí v některé z členských zemí Evropské unie a platby jsou uskutečňovány prostřednictvím platebního zprostředkovatele v jiném členském státě EU. Některé země (např. také Švýcarsko) již zavedly nebo hodlají zavést příslušnou srážkovou daň nebo oznamovací povinnost. V Lucembursku bude sazba srážkové daně činit v době od 1. července 2005 do 30. června %, v období od 1. července 2008 do 30. června % a po 1. červenci %. Investoři by se proto měli průběžně informovat ohledně platné legislativní úpravy a předpisů vztahujících se na nákup, držbu nebo zpětný odkup podílových listů fondu. Podrobné údaje o srážkové dani z úroků odváděné z vyplaceného a reinvestovaného výnosu fondu jsou uváděny ve výroční zprávě a v daňovém přiznání fondu. 4

5 Poplatky a náklady 1. Poplatky hrazené podílníky: a) Náklady na vydávání podílových listů Prodejní cena odpovídá čisté hodnotě majetku fondu na podíl v měně fondu zvýšené o vstupní poplatek ve výši max. 2 %, který si u podílových listů všech tříd účtují distributoři. b) Bezplatný zpětný odkup podílových listů Odkupní cena odpovídá čisté hodnotě majetku fondu na podíl v měně fondu. c) Poplatek za přeměnu podílových listů Poplatek za přeměnu podílových listů činí max. 2 % z čisté hodnoty majetku fondu na podíl. 2. Poplatky hrazené z majetku fondu: a) Poplatek za správu Podílové listy třídy R: Podílové listy třídy I: max. 2 % ročně z hodnoty majetku fondu max. 1,25 % ročně z hodnoty majetku fondu b) Poplatek depozitáři Max. 0,2 % ročně z hodnoty majetku fondu (s připočtením daně z přidané hodnoty) c) Výkonnostní odměna Případná výkonnostní odměna odpovídá 20 % z ročního zhodnocení konkrétní čisté hodnoty majetku fondu na podíl (viz článek 20 odst. 7 bod iii) úplného prospektu) nad určitou minimální hranici zhodnocení (dále jen minimální hranice zhodnocení ), kterou je 5 %. Výše odměny se ještě upravuje podle předchozí výplaty a za neúplné roky. Další podmínkou pro vyplacení výkonnostní odměny je dosažení cílové maximální hodnoty na konci roku, tak jak je definována v úplném prospektu. Výkonnostní odměna se počítá pro každého investičního manažera zvlášť podle části majetku fondu, která byla investičnímu manažerovi svěřena a kterou spravuje. Nárok na vyplacení výkonnostní odměny je proto i v případě, že celková výkonnost fondu bude záporná nebo i kladná, avšak nedostatečná k ospravedlnění výplaty výkonnostní odměny. Podrobnosti o výpočtu výkonnostní odměny najdete v úplném prospektu. d) Poplatky za zprostředkování a zpětný odkup Správcovská společnost má nárok na slevu ze zprostředkovatelských poplatků a výstupních poplatků hrazených fondu. Investice, na které se slevy budou vztahovat, budou vybírány v zájmu fondu a při dodržení zásady nejlepších podmínek. Případné dohody o výplatě provize v nepeněžité podobě se řídí podmínkami stanovenými v úplném prospektu. Z majetku fondu jsou hrazeny také různé další poplatky a výdaje, např. náklady na audit a právní a marketingové služby, uvedené v článku 9 Obecné části a článku 20 Zvláštních ustanovení Zásad řízení fondu. 3. Podíl celkových nákladů (TER, v % majetku fondu) K 30. červnu 2006 činí podíl celkových nákladů hrazených z majetku fondu na průměrné hodnotě majetku fondu (tzv. podíl celkových nákladů) s výjimkou nákladů na transakce: podílové listy třídy R (USD): 2,15 % 5

6 podílové listy třídy I (USD): 0,99 % Skutečný podíl celkových nákladů se počítá zpětně a zveřejňuje se ve výroční a pololetní zprávě fondu. 4. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) Ukazatel obrátkovosti portfolia se počítá za účetní rok podle tohoto vzorce: Nakoupené cenné papíry = X Upsané podílové listy fondu = S Prodané cenné papíry = Y Podílové listy fondu odkoupené zpět = T Součet 1 = transakce s cennými papíry celkem = X +Y Součet 2 = transakce s podílovými listy fondu celkem = S+T Průměrná měsíční hodnota majetku fondu = M PTR = [(součet 1 součet 2)/M] x 100 K 30. červnu 2006 činila hodnota ukazatele obrátkovosti portfolia: 0,88 ročně. OBCHODNÍ INFORMACE Nákup a zpětný odkup podílových listů Podílové listy fondu je možné nakupovat u správcovské společnosti, depozitáře a platebních zprostředkovatelů fondu nebo prostřednictvím třetích stran. Příkazy na nákup a prodej podílových listů doručené do 16. hodiny budou vyřizovány s prodejní nebo odkupní cenou vypočítanou k následujícímu rozhodnému dni pro ocenění. Prodejní cena musí být depozitáři uhrazena do tří bankovních pracovních dnů. Výplata výnosů Odkupní cena bude vyplacena neprodleně po rozhodném datu pro ocenění v měně fondu. Správcovská společnost nebude tolerovat praktiky typu market timing ani žádné jiné nezvyklé spekulativní obchody. Pokud se podílník takových praktik dopustí, může správcovská společnost podle vlastního uvážení využít svých práv uvedených v Obecné části prospektu. Fond vydává pouze podílové listy s reinvesticí dividend v plné výši. Zveřejňování Rozhodné dny pro oceňování Správcovská společnost je povinna zajistit, aby informace určené pro podílníky byly zveřejňovány nebo sdělovány podílníkům vhodným způsobem. Tím se rozumí zejména zveřejňování ceny podílových listů v zemích, kde jsou nabízeny k prodeji drobným investorům. V Německu jsou prodejní a odkupní ceny a další informace zveřejňovány v burzovních novinách Börsen-Zeitung. Správcovská společnost se může rozhodnout zveřejňovat informace i v dalších novinách. Informace o prodejní a odkupní ceně je možné získat také u správcovské společnosti, depozitáře a platebních zprostředkovatelů. Čistá hodnota majetku a prodejní a odkupní cena se počítají každý den, který je bankovním a burzovním pracovním dnem v New Yorku a Lucemburku. 6

7 Doplňující informace pro investory ve Spolkové republice Německo Platebním zprostředkovatelem v Německu je banka: Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA Unter Sachsenhausen Kolín nad Rýnem Německo a její pobočky. Žádosti o zpětný odkup podílových listů fondu Pharma/wHEALTH je možné předkládat německému platebnímu zprostředkovateli a prostřednictvím německého platebního zprostředkovatele mohou být vypláceny také veškeré platby (výnos z odkupu podílových listů, výplatu případných výnosů a další platby) na účet vlastníků podílových listů. U německého platebního zprostředkovatele je možné bezplatně zítkat také veškeré potřebné informace pro investory, např. Zásady řízení fondu, zjednodušený prospekt, prospekt v nezkráceném znění, výroční a pololetní zprávy a informace o prodejních a odkupních cenách. V jeho prostorách také mohou vlastníci podílových listů nahlédnout do smlouvy uzavřené s depozitářem. Zveřejňování Prodejní a odkupní ceny a další oznámení pro vlastníky podílových listů jsou ve Spolkové republice Německo zveřejňovány v deníku Börsen-Zeitung (Burzovní noviny). Správcovská společnost může zajistit jejich zveřejňování také v dalších denících. 7

8 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO INVESTORY VE ŠVÝCARSKU Zástupce a platební zprostředkovatel ve Švýcarsku Místo plnění a soudní příslušnosti Zpětný odkup podílů Poplatek za správu Dokumenty Zveřejňování Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG Uraniastraße 28 CH-8022 Curych Místem plnění a místem soudní příslušnosti pro podílové listy prodávané nebo distribuované ve Švýcarsku nebo ze Švýcarska je sídlo zástupce. Žádosti o zpětný odkup podílových listů fondu je možné podávat u zástupce ve Švýcarsku, který z titulu funkce platebního zprostředkovatele zajišťuje ve spolupráci se správcovskou společností a depozitářem také výplatu a úhradu odkupní ceny. Skutečná výše poplatku za správu je zveřejňována v příslušné roční a pololetní zprávě. Správcovská společnost je oprávněna vyplácet odměny a provize za obsluhování portfolia z části poplatku za správu určené k rozdělení. Odměny budou vypláceny výhradně níže uvedeným institucionálním investorům, kteří drží za úplatu podílové listy fondu pro třetí strany: pojišťovnám, penzijním fondům a dalším institucím zajišťujícím výplatu penzí, investičním nadacím, švýcarským a zahraničním společnostem spravujícím podílové fondy a investičním společnostem. Provize za obsluhování portfolia budou vypláceny výhradně těmto distributorům: oprávněným distributorům podle 19 odst. 1 švýcarského Zákona o kapitálových investicích, distributorům, na něž se podle 19 ost. 4 švýcarského Zákona o kapitálových investicích nevztahuje povinnost získat oprávnění, distributorům nabízejícím podílové listy pouze institucionálním investorům a distributorům nabízejícím podílové listy pouze svým klientům za úplatu na základě písemné smlouvy o poskytování investičních služeb. Dodatečné náklady spojené s vyplácením těchto odměn a provizí za obsluhování portfolia nebudou hrazeny z majetku fondu. Úplný a zjednodušený prospekt, Zásady řízení fondu a výroční, pololetní a případné průběžné zprávy fondu jsou k dispozici zdarma v pobočce Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG, Uraniastraße 28, Curych, Švýcarsko. Pro prodej podílových listů ve Švýcarsku a ze Švýcarska je rozhodující německé znění prospektu. Požadované informace, zejména změny v Zásadách řízení fondu a v prospektu, jsou ve Švýcarsku zveřejňovány v obchodním věstníku Schweizerisches Handelsamtsblatt a v deníku Neue Zürcher Zeitung. Prodejní a odkupní ceny podílových listů a čistá hodnota majetku fondu s poznámkou bez provizí jsou zveřejňovány v deníku Neue Zürcher Zeitung při každém vydání nebo zpětném odkupu podílových listů, avšak nejméně každý pracovní den, kdy jsou banky v Curychu otevřené pro klienty. 8

9 Příloha A k prospektu z října 2007 a zjednodušenému prospektu fondu PHARMA/wHEALTH ze srpna 2008 Seznam současných investičních manažerů fondu Správcovská společnost jmenovala níže uvedené investiční manažery a pověřila je poskytováním investeičních služeb v rámci investování majetku fondu a reinvestování výnosů z něj: WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP Společnost Wellington Management COMPANY, LLP (dále jen společnost Wellington Management ), je společnost s ručením omezeným založená v roce 1996 podle zákonů státu Massachusetts, USA. Je registrována jako investičníporadce u americké Komise pro cenné papíry podle zákona o investičních poradcích z roku 1940, v platném znění. Společnost Wellington Management (resp. její předchůdci) poskytuje služby spojené se správou investic podle vlastního uvážení investičním společnostem už od roku 1928, penzijním a nadačním fondům a dalším investorům od roku Její vedení sídlí v Bostonu. Společnost má kanceláře také v Atlantě, Radnoru, San Francisku, Londýně, Singapuru, Sydney, Tokiu a Hongkongu a zastoupení v Pekingu. Tým zabývající se správou portfolia v sektoru zdravotnictví tvoří šest analytik. Silné zázemí ve společnosti Wellington Management jim zajišťují obchodní a administrativní oddělení. K 31. březnu 2008 poskytovala společnost Wellington Management poradenské služby podle vlastního uvážení ke spravovanému majetku v hodnotě přes 543 mld. amerických dolarů, z nichž zhruba 30 mld. dolarů bylo investováno do portfolií zaměřujících se na sektor zdravotnictví a zdravotních služeb. SECTORAL ASSET MANAGEMENT INC. (Sectoral) Společnost SECTORAL ASSET MANAGEMENT INC. (dále jen společnost Sectoral ), zapsanou do obchodního rejstříku v Kanadě, založili v roce 2000 finanční analytikové Jérôme Pfund a Michael Sjöström. Společnost je z většiny vlastněna zaměstnanci. V současné době má 21 zaměstnanců a vybudovala si vlastní síť odborných poradců, do níž je zapojeno osm vědců a klinických lékařů z celého světa, kteří jí pomáhají při posuzování a vyhodnocování managementu společností, do nichž investuje. Všichni odborníci už mají nebo v brzké době budou mít certifikát finančního analytika CFA. K 30. červnu 2008 spravovala společnost S.A.M. majetek v hodnotě přibl. 3,6 mld. amerických dolarů. Veškerý majetek byl investován do odvětví zdravotnictví. 9

10 MEDICAL STRATEGY GmbH Gesellschaft für strategische Konzeption im Gesundheitswesen mbh. Společnost Medical Strategy GmbH pro strategickou koncepci zdravotnictví je soukromá poradenská společnost se sídlem v Mnichově. Poskytuje investiční poradenství a manažerské služby převážně evropským klientům. Majetek, který spravuje, je investván v odvětví zdravotnictví a zdravotních služeb. K 30. červnu 2008 spravovala společnost majetek v hodnotě přibl. 108 mil. eur. Lucemburk, srpen

11 Příloha B k prospektu z října 2007 a zjednodušenému prospektu fondu PHARMA/wHEALTH ze srpna 2008 Doplňující informace pro prodej podílových listů fondu PHARMA/wHEALTH v Itálii Je možné, že investoři, kteří uskutečňují nákup nebo zpětný odkup podílových listů fondu prostřednictvím platebních zprostředkovatelů, mohou poovinni uhradit poplatky spojené s činnostmi vykonávanými platebními zprostředkovateli v zemi, kde jsou podílové listy fondu nabízeny. Lucemburk, srpen 2008 F:\Documents and Settings\Sachets\Dokumenty\Překlady\Kahlen\2616 pharma prospekt\2616_pharma_simplified prosp_zmeny_ _cz.doc 11

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu

ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a společností ERSTE-SPARINVEST KAG (dále jen Investiční společnost") u podílových fondů spravovaných Investiční společností.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV)

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV) ÚŘEDNÍ POTVRZENÍ 2010 Toto potvrzení nemůţe v ţádném případě slouţit jako reklamní argument. Lucemburk, Komise pro dohled nad finančním sektorem podpis nečitelný PROSPEKT stálé nabídky akcií zastřešujícího

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 28. 10. 2011 Obsah KB AMETYST 5 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) GE

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Aktivní správa Září 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Aktivní správa je součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Výroční zpráva 20 SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Vydala SAS Capital Hedge Derivative fund, a. s. Koncept Radek Švec, 2014 Text Radek Švec, 2014; KPMG Audit s. r. o., 2014

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více