Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806"

Transkript

1 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti Amundi Funds (dále jen Společnost ) se rozhodlo přistoupit k fúzi sloučením investiční společnosti s proměnlivým kapitálem ( SICAV ) Amundi Oblig Europe (akcie třídy P(C): FR ; akcie třídy P(D): FR ; akcie třídy I(C): FR ) zřízeného v souladu s francouzským právním řádem, který je způsobilý vystupovat jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů ( UCITS ) dle Směrnice 2009/65/ES (dále jen Pohlcovaný fond ), s podfondem AMUNDI FUNDS BOND EUROPE (akcie třídy AE(C): LU ; akcie třídy AE (D): LU ; akcie třídy IE(C): LU ), akcie třídy IE (D): LU ) Společnosti (dále jen Pohlcující podfond ). Představenstvo Pohlcovaného fondu a představenstvo Společnosti se skutečně domnívají, že v zájmu akcionářů Pohlcovaného fondu i Pohlcujícího podfondu je racionalizovat nabídku francouzských a lucemburských investičních fondů Amundi s podobným investičním cílem a politikou, a to za účelem zvýšení efektivity řízení a získání úspor z rozsahu. I. Podmínky přeshraniční fúze V souladu s článkem 30 Stanov Společnosti je představenstvo Společnosti způsobilé rozhodnout o takovéto fúzi i o jejím datu účinnosti (dále jen Datum účinnosti ). Fúze však podléhá schválení mimořádné valné hromady akcionářů Pohlcovaného fondu, která se uskuteční dne 1. března Datum účinnosti fúze je plánováno na 22. března V tento den Pohlcovaný fond převede všechna svá aktiva a pasiva ve prospěch Pohlcujícího podfondu, a to bez likvidace a výměnou za emisi akcií na jméno třídy AE (C), AE (D), IE (C) nebo IE (D) bez nominální hodnoty (dále jen Nové akcie ) Pohlcujícího podfondu. Tyto akcie budou emitovány ve prospěch podílníků Pohlcovaného fondu. Počet Nových akcií alokovaných ve prospěch podílníků Pohlcovaného fondu bude určen na základě směnného poměru mezi příslušnými čistými hodnotami aktiv na akcii Pohlcovaného fondu a Pohlcujícího podfondu, a to k 21. březnu Upozorňujeme akcionáře Pohlcujícího podfondu na skutečnost, že všechny rysy Pohlcujícího podfondu budou i po Datu účinnosti shodné, přičemž tato fúze nemá podstatný dopad na akcionáře Pohlcujícího podfondu. Konkrétně: - Neexistují rozdíly s ohledem na investiční politiku a strategii; - Neexistují rozdíly s ohledem na náklady, očekávaný výsledek, nakládání s generovanými příjmy, pravidelné reportování a výkonnost; - Neexistují rozdíly s ohledem na ujednání o upisování, zpětných odkupech a převodech; - Portfolia Pohlcovaného fondu a Pohlcujícího podfondu jsou poměrně podobná fúze bude realizována prostřednictvím převodu likvidních prostředků, cenných papírů a nástrojů, a to bez zvážení jakéhokoliv vyvažování portfolia před Datem účinnosti fúze či po takovémto datu; - Fúze by neměla ovlivnit správu/řízení portfolia Pohlcujícího podfondu; a

2 - Náklady fúze (s výjimkou nákladů na služby nezávislého auditora, které budou účtovány Společnosti) plně ponese Spravující společnost - Amundi Luxembourg S.A. prostřednictvím poplatku za správu. Akcionáři Pohlcujícího podfondu, kteří s fúzí nesouhlasí, mají možnost využít zpětného odkupu svých akcií (bez poplatků) na základě poslední dostupné čisté hodnoty aktiv akcií (v souladu s definicí ve Statutu společnosti Amundi Funds). Tato nabídka je platná do 20. března 2013 (14:00 lucemburského času). II. Komparativní studie Pohlcovaného fondu a Pohlcujícího podfondu V následující tabulce jsou uvedeny rozdíly mezi Pohlcovaným fondem a Pohlcujícím podfondem: Kód ISIN AMUNDI OBLIG EUROPE AMUNDI FUNDS (Pohlcovaný fond) (Pohlcující podfond) Akcie třídy P(C) FR (C) LU Akcie třídy P(D) FR (D) LU Akcie třídy I(C) FR Akcie třídy IE (C) LU Akcie třídy IE (D) LU Právní forma SICAV dle francouzského práva SICAV dle lucemburského práva Zastřešující fond Ne Ano Podfond dotčený fúzí N/A BOND EUROPE Úřad pro dohled Autorité des Marchés Financiers Commission de Surveillance du Secteur Financier Datum spuštění Akcie třídy P(C) 06/12/1996 a P(D) (C) a AE (D) Akcie třídy IE (C) Akcie třídy I(C) 28/04/2005 a IE (D) 30/04/1997 Spravující společnost AMUNDI AMUNDI Luxembourg Investiční manažer Irelevantní AMUNDI Auditor Cabinet COREVISE PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Lucembursko Depozitář CACEIS BANK (Francie) CACEIS BANK Luxembourg S.A. (rovněž vystupuje jako Platební agent, registrátor a převodní agent) Administrativní agent CACEIS Fund Administration SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES Lucembursko Země registrace Francie Belgie, Finsko, Francie, Portugalsko, Španělsko, Lucembursko, (C)

3 Klasifikace Kategorie akcií (D) Akcie třídy IE (C) Akcie třídy IE (D) republika, Slovinsko, Bulharsko Belgie, Finsko, Francie, Lucembursko, republika. Finsko, Francie, Lucembursko, Španělsko, republika, Bulharsko. Finsko, Francie, Lucembursko, Španělsko, republika. Dluhopisy & mezinárodní dluhové cenné papíry Irelevantní Akcie třídy P (C) Akumulační (C) Akumulační Akcie třídy P (D) Distribuční (D) Distribuční Akcie třídy I (C) Akumulační Akcie třídy IE (C) Akumulační Akcie třídy IE (D) Distribuční

4 Cíl řízení Investiční strategie Referenční ukazatel Rozsah ohrožení a rating Investičním cílem Fondu je překonat výkonnost srovnávacího indexu JP Morgan European Government Bond Index (reinvestovaná dividenda), po zahrnutí poplatků. Investovat do dluhopisů (veřejných či soukromých, s jakýmkoliv ratingem) v USD, EUR, GBP, JPY nebo v jiných měnách Evropské unie či rozvíjejících se zemí, které mají největší růstový potenciál ve střednědobém/dlouhodobém horizontu. Index JP Morgan EUROPE Government Bond Investice do všech druhů soukromých a/nebo veřejných dluhopisů bez omezení z hlediska ratingu a/nebo ostatních UCITS či UCI. Finanční nástroje nebo dohody o zpětném odkupu/dohody o zpětném odprodeji mohou být využívány za účelem zajištění a/nebo ohrožení. Cílem je usilovat o střednědobý kapitálový růst. Investovat alespoň dvě třetiny svých aktiv do evropských dluhopisů investičního stupně z různých zemí, včetně zemí Eurozóny, ale také ho království, Švýcarska, Skandinávie a evropských zemí, které mají zájem sblížit se s Evropskou unií. Index Citigroup European World Government Bond (Euro) Alespoň dvě třetiny aktiv do evropských dluhopisů investičního stupně z různých zemí, včetně zemí Eurozóny, ale také ho království, Švýcarska, Skandinávie a evropských zemí, které mají zájem sblížit se s Evropskou unií. Zbývající část aktiv může být investována do: Dluhových nástrojů s výjimkou nástrojů uvedených v rámci investiční politiky; Převoditelných dluhopisů - až do výše 25 % svých čistých aktiv Akcií a akciových nástrojů až do výše 10 % svých čistých aktiv; Akcií/podílů UCITS a/nebo UCI až do výše 10 % svých čistých aktiv; Hotovosti a/nebo vkladů. Ostatních převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu uvedených v odstavcích 1.1 a 1.2 Kapitoly XX Další informace, bod A Investiční pravomoci a omezení Statutu. Akciové riziko Ne Ano, nepodstatné. V praxi podfond

5 Způsobilí upisovatelé Profil typického investora Odměna za výkonnost Akcie třídy P(C) a akcie třídy P(D): všichni investoři Akcie třídy I (C): institucionální investoři Investoři usilující o výkonnost v souvislosti s celosvětovými úrokovými trhy. Akcie třídy P(C) Irelevantní Akcie třídy P(D) 20 % z výnosů Akcie třídy I(C) nad rámec cíl výkonnosti do akcií neinvestuje. (C) a akcie třídy AE (D): všichni investoři Akcie třídy IE (C) a akcie třídy IE (D): institucionální investoři Investoři usilující o ochranu svých úroků před prudkými fluktuacemi. 20 % z výnosů nad rámec výkonnosti referenčního ukazatele Odměna za výkonnost 12:25 14:00 Den oceňování pro úpisy/zpětné odkupy J+1 J+3 Konec účetního roku Březen Červen Akcie třídy P (C) 152,44902 (C) 100,00 EUR Akcie třídy P (D) EUR (D) 100,00 EUR Úvodní cena Minimální úpis Následný minimální úpis Akcie třídy I (C) EUR 1 akcie 1 akcie Poplatek za úpis 3,00 % Akcie třídy IE (C) Akcie třídy IE (D) Akcie třídy IE Akcie třídy IE 1 000,00 EUR 1,000,00 EUR 1 tisícina akcie Ekvivalent částky USD v EUR 1 tisícina akcie 1 tisícina akcie 4,50 % Akcie třídy IE 2,50 % Poplatek za převod Irelevantní Max. 1 % Trvalé poplatky pro předchozí účetní období (rok) Akcie třídy P(C) Akcie třídy P(D) 1,05 % Akcie třídy AE 1,15 % Akcie třídy I(C) 0,60 % Akcie třídy IE 0,66 % Provize za pohyb Ano Ne III. Dokumentace Následující dokumenty jsou akcionářům bezplatně k dispozici v sídle Společnosti: Všeobecné podmínky fúze; Nejnovější verze statutu fondu Amundi Oblig Europe a společnosti Amundi Funds; Aktuální verze dokumentů Klíčové informace pro investory týkající se Amundi Oblig Europe a Amundi Funds Bond Europe;

6 Nejnovější auditované finanční výkazy fondu Amundi Oblig Europe a společnosti Amundi Funds; Zprávy o fúzi vyhotovené nezávislým auditorem (nezávislými auditory) jmenovaným představenstvem fondu Amundi Oblig Europe a/nebo Společnosti; Potvrzení ve věci fúze vydané ze strany depozitáře fondu Amundi Oblig Europe a depozitáře Společnosti v souladu s článkem 70 lucemburského zákona ze dne 17. prosince Vezměte na vědomí, že dokumenty Klíčové informace pro investory pro Pohlcující podfond nebudou v důsledku této fúze upravovány či fúzí jinak dotčeny. Akcionářům se rovněž doporučuje obrátit se s dotazy ve věci jakýchkoliv případných daňových dopadů fúze na své daňové poradce. Pokud máte zájem o jakékoliv další informace, kontaktujte Společnost (Amundi Funds c/o Amundi Luxembourg S.A., 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg) nebo své místní zástupce. S úctou Představenstvo

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt září 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT PIONEER FUND SOLUTIONS Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT z října 2014 2 OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 8 Ochrana údajů... 9 Vykazování... 9 DODATEČNÉ

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 28. 10. 2011 Obsah KB AMETYST 5 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7

Více

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní prospekt Červenec 2010 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Přehled tříd podílových listů (1)... 4 3. Fond... 7 4. Investiční

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT

KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT KB AMETYST FLEXI STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám I. OBECNÉ CHARAKTERISTIKY 1. FORMA SKIPCP: NÁZEV: KB AMETYST FLEXI (dále FCP ) PRÁVNÍ FORMA A ČLENSKÝ STÁT,

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

Goldman Sachs Structured Investments SICAV

Goldman Sachs Structured Investments SICAV Statut Goldman Sachs Structured Investments SICAV Investiční společnost s variabilním kapitálem založená dle práva Lucemburského velkovévodství Goldman Sachs Structured Investments SICAV ("Deštníkový fond")

Více

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 OBSAH I. MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA... 3 II. MÍSTNÍ ZÁSTUPCI... 4 III. PODFONDY... 6 PODFONDY SE ZAJIŠTĚNÝM KAPITÁLEM... 7 1. PIONEER P.F. DYNAMIC HYBRID

Více

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV)

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV) ÚŘEDNÍ POTVRZENÍ 2010 Toto potvrzení nemůţe v ţádném případě slouţit jako reklamní argument. Lucemburk, Komise pro dohled nad finančním sektorem podpis nečitelný PROSPEKT stálé nabídky akcií zastřešujícího

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

(5) Náklady a výdaje společnosti FUND PARTNERS

(5) Náklady a výdaje společnosti FUND PARTNERS Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus 14 (ref. 300779) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.

Více

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten Podílový fond založený podle ásti I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání íjen 2009 Deka International

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

PIONEER EUROPEAN EQUITY FUND PLC

PIONEER EUROPEAN EQUITY FUND PLC V případě jakýchkoliv nejasností ohledně obsahu tohoto Prospektu se obraťte na svého burzovního makléře, bankovního manažera, právního poradce, účetního znalce nebo jiného odborného poradce. PIONEER EUROPEAN

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více