TEORIE FIRMY (PŘÍJEM A ZISK, ANALÝZA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ, OPTIMUM FIRMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEORIE FIRMY (PŘÍJEM A ZISK, ANALÝZA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ, OPTIMUM FIRMY"

Transkript

1 TEORIE FIRMY (PŘÍJEM A ZISK, ANALÝZA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ, OPTIMUM FIRMY

2 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Firmou rozumíme. Ekonomický subjekt...výrobou, zabývající se obchodem, poradenstvím atd.,... který má hospodářskou samostatnost (rozhoduje o sortimentu a množství produkovaných statků, kde a komu bude tyto statky prodávat) Firma vyrábí a prodává za účelem. Maximalizace zisku Odvození nabídkové křivky Firma přeměňuje vstupy (.) na výstupy (statky) Práce, půda, kapitál Zisk je... Rozdíl mezi příjmy a náklady Částka, kterou firma získá prodejem svých vstupů, se nazývá.. celkové příjmy Částka, kterou firma zaplatí za nákup vstupů, se nazývá.. celkové náklady Zisk se rovná Π= TR - TC

3 1.3 Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá h) jestliže firma dosahuje pouze normálního zisku, neuhrazuje veškeré náklady spojené s výrobou [ nepravda ] i) celkový zisk (n) představuje rozdílovou položku mezi TR a TC [ pravda ] j) křivky TC, AC apod. v ekonomické teorii představují celkové ekonomické náklady (tedy včetně nákladů implicitních) [ pravda ]

4 ANALÝZA NÁKLADŮ Náklady, které firma hradí externím subjektům se, se nazývají. explicitní náklady Užitek či příjem z nejlepší alternativy, kterou nemůžeme realizovat, protože jsme se rozhodli pro alternativu, kterou realizujeme, označujeme jako. náklady obětované příležitosti či implicitní náklady Účetní zisk je roven rozdílu mezi Celkovými příjmy a explicitními (účetními) náklady, tj. mezi náklady, které firmy platí svým odběratelům Ekonomický zisk je roven rozdílu mezi Celkovými příjmy a účetními náklady a náklady obětované příležitosti

5 3.1.3 Měl bych jít nejprve do zaměstnání, anebo mám jít rovnou na vysokou školu? Proč je prvořadou povinností bank vyplácet úrok?

6 3.1.5 Plánujete výlet do Brna, vzdáleného 250 Km. Kromě nákladů je vám zcela lhostejné, pojedete li autem nebo autobusem. Jízda autobusem stojí 380 Kč. Nevíte, na kolik vás cesta přijde, pokud byste jeli autem, takže zavoláte společnost Skrblík, aby vám udělali odhad. Člověk, se kterým hovoříte, vám oznámí, že u vozů vaší kategorie činí náklady na běžný provoz při ujetí km ročně: Pojištění: Kč Splátka půjčky: Kč Benzín a olej: Kč Údržba 3000 Kč Celkem: Kč Máte jet autem nebo autobusem?

7 Zisk Zisk (z) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Zisk na jednotku produkce z = TR - TC z/q = TR/Q - TC/Q z/q = AR - AC Celkový zisk můžeme vyjádřit následujícím způsobem z = (AR AC). Q

8 Zisk (účetní a ekonomický) čistý ekonomický zisk = TR explicitní náklady implicitní náklady účetní zisk = TR explicitní náklady čistý ekonomický zisk = účetní zisk implicitní náklady Čistý ekonomický zisk dosahuje firma jen tehdy když je zisk větší než tzv. normální zisk. normální zisk = implicitní náklady

9 2.12. Explicitní náklady představují: a) náklady, které nelze evidovat v účetních knihách b) alternativní náklady inputů ve vlastnictví majitele c) náklady, které firma reálně nehradí d) náklady na nákup nebo nájem výrobních faktorů v peněžní podobě e) žádná z variant není správná

10 2.20. Hodnota implicitních nákladů se rovná: a) tomu, co musí být zaplaceno za nákup inputů b) nule, protože implicitní náklady se neplatí c) nákladům, které musel vlastník firmy vynaložit na získání všech zdrojů d) tomu, co by inputy přinesly svým fungováním při jiném nejlepším použití e) platí a) i c) zároveň

11 2.14. Účetní (podnikatelský) zisk můžeme vyjádřit jako: a) TR - implicitní náklady b) TR - explicitní náklady c) čistý ekonomický zisk + explicitní náklady d) TR + explicitní náklady e) vždy jako nulu

12 2.9. Čistý ekonomický zisk lze vyjádřit jako: a) účetní zisk + implicitní náklady b) účetní zisk - implicitní náklady c) účetní zisk - explicitní náklady d) účetní zisk + explicitní náklady e) platí varianty b) i c) současně

13 2.10. Normální zisk je kvantitativně roven: a) implicitním nákladům b) explicitním nákladům c) čistému ekonomickému zisku d) celkovým nákladům e) celkovým příjmům

14 2.15. Pokud nějaká firma realizuje pouze normální zisk, můžeme říci, že velikost jejího čistého ekonomického zisku je: a) větší než nula b) nula c) menší než nula d) vždy přesně 200 Kč na jednotku (stanoveno vyhláškou) e) větší než v případě, kdyby na tomto trhu existovala dokonalá konkurence

15 2.19. Uvažujeme soukromého obuvníka, jehož účetní zisk dosáhl výše Kč za rok. Kdyby byl zaměstnán u státní firmy, pak by vydělal Kč ročně a ještě by za Kč ročně mohl pronajmout svoji dílnu. Jakého dosáhl obuvník čistého ekonomického zisku? a) Kč b) Kč c) Kč d) záporného, z ekonomického hlediska realizuje ztrátu e) nemáme dostatek údajů pro výpočet ekonomického zisku 20. Hodnota implicitních nákladů se rovná:

16 NÁKLADY OBĚTOVANÉ PŘÍLEŽITOSTI, ABSOLUTNÍ A KOMPARATIVNÍ VÝHODA - absolutní výhoda - Komparativní výhoda

17 NÁKLADY V KRÁTKÉM A DLOUHÉM OBDOBÍ Krátké období je obecně takové období, pro které platí, že množství.. některých výrobních..je faktorů fixní (nelze je zvýšit ani snížit) Rozdělení nákladů na.. fixní a. variabilní... fixní jsou ty náklady, které musí firma hradit, bez ohledu na výši své produkce Například nájemné za pozemky, budovy, stroje, mzdy, náklady obětované příležitosti Výše variabilních se mění se změnou produkce. Například Náklady na materiál, energii Pro celkové náklady v krátkém období platí TC=FC+VC V dlouhém období mají všechny náklady firmy.. variabilní charakter, respektive jinými slovy v dlouhém období firma, pokud nebude produkovat, nebude muset hradit své fixní náklady.

18 2.17. Fixní náklady představují: a) náklady jakéhokoli inputů, jehož cena za jednotku je fixní b) náklady, jejichž zvýšení je dokonale v proporci ke zvýšení outputu c) jakýkoli komponent zahrnutý v průměrných nákladech, který vchází do AC jako tatáž fixní suma za jednotku, ať je jakákoli úroveň outputu výrobní jednotky d) náklady, které daná firma nese, i když se její výstup rovná nule e) nic z výše uvedeného neplatí

19 2.1. Dlouhé období je období, ve kterém: a) jsou všechny inputy konstantní b) je alespoň jeden input konstantní firmy nemohou rozšiřovat své kapacity d) firma může zvyšovat pouze množství kapitálových statků, ale nemůže měnil faktor práce díky dlouhodobé nepružnosti nabídkové křivky a kolektivním smlouvám e) žádná z možností dlouhé období necharakterizuje

20 2.3. Jestliže v krátkém období klesne output firmy na nulu, pak fixní náklady budou: a) záporné b) rostoucí c) klesající d) nulové e) kladné

21 2.21. Jestliže fixní náklady jsou 100 Kč, AVC pak 10 Kč při produkci 10 kusů, MC na výrobu jedenácté jednotky budou: a) menší než 15 Kč b) 20 Kč c) více než 20 KČ d) 15 Kč e) nelze přesně určit

22 KONTROLNÍ ÚKOLY A OTÁZKY 1.. Celkové náklady firmy činí 100 mil. Kč ročně, celkové příjmy 120 mil ročně. Jaký je roční zisk této firmy? Spočítejte průměrné příjmy a průměrné náklady, pokud firma ročně produkuje 1000 ks statku Q. 2.. Celkové příjmy firmy Beta za kalendářní rok činí 500 mil. Kč, účetní náklady činí 300 mil. Kč, náklady obětované příležitosti 150 mil. Kč. Spočítejte účetní a ekonomický zisk firmy Beta. Vyplatí se firmě Beta podnikat? Co by se stalo: A) pokud by náklady obětované příležitosti firmy Beta vzrostly na 250 mil. Kč? B) účetní náklady firmy Beta by vzrostly na 400 mil. Kč? C) celkové příjmy firmy Beta by poklesly na 350 mil Kč?

23 KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY 3. Pokud je ekonomický zisk firmy nulový, co můžeme říci o jejím účetním zisku? Pokud je účetní zisk firmy záporný, co můžeme říci o jejím ekonomickém zisku? Pokud je ekonomický zisk firmy kladný, co můžeme říci o jejím účetním zisku? 4. Mějme následující tabulku, která říká kolik času v hodinách musí jednotlivé osoby strávit danými činnostmi. Které činnosti b se věnovat David (tj. v které činnosti má David komparativní výhodu?) A které činnosti by se měl věnovat Jiří? DAVID JIŘÍ RYTÍ ZÁHONU 2 6 HRABÁNÍ LISTÍ 1 4

24 KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY 5. Mějme následující tabulku, která říká kolik kusů vyrobí daná osoba za hodinu. Které činnosti by se měla věnovat Helena (tj. v které činnosti má Helena komparativní výhodu?) VÝROBA KOŠÍKU PLETENÍ SVETRŮ HELENA KAROLÍNA

25 KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY 7. Firma si pořídila auto. Používá ho k jízdám po městě, ve které je hustý provoz, takže pro firmu bylo levnější, kdyby její zaměstnanci jezdili městskou hromadnou dopravou. Ředitel firmy však tvrdí, že pokud firma auto koupila, musí jej využívat. Je tento názor správný? Proč ano, proč ne?

26 PRŮMĚRNÉ A MEZNÍ NÁKLADY Průměrné náklady udávají...., výši nákladů na jednotku produkce neboli. kolik stojí firmu vyprodukovat jedna jednotka produktu (výrobku, statku). Průměrné náklady jsou rovny Podílu celkových nákladů a množství produkce AC=TC/Q Průměrné variabilní náklady AVC=VC/Q Mezní náklady udávají. O kolik se zvýší celkové náklady, pokud se produkce zvýší o nějaký počet jednotek. Mezní náklady jsou tedy přírůstkové náklady, udávají rozdíl mezi celkovými náklady při vyšším a nižším počtu vyprodukovaných jednotek staků.

27 2.16. Křivka variabilních nákladů vyjadřuje: a) fakt, že ceny vstupů jsou funkcí nákladů b) vztah mezi objemem produkce a variabilními náklady c) poptávku po výrobních faktorech d) vztah mezi cenami jednotlivých inputů e) ani jedna varianta není správná

28 2.1 Jestliže 25 jednotek zboží je produkováno při FC = 50 Kč a TC jsou 550 Kč, pak se AČ rovnají: a) 15 Kč b) 20 Kč c) 25 Kč d) 30 Kč e) 22 Kč

29 2.7. Jestliže náklady na výrobu první jednotky zboží činí 30 Kč a MC na výrobu dalších šesti jednotek jsou: 28, 27, 25, 23, 24, 25 - pak AC při výrobě sedmi jednotek musí být: a) 24 Kč b) 25 Kč c) 26 Kč d) není možno určit bez znalosti MC první jednotky e) nic z uvedeného

30 2.11. Řidič auta chce koupit benzín a nechat si umýt auto. Zjistí, že když koupí 19 galonů benzínu po 1 dolaru za galon, za umytí zaplatí 3 dolary. Když však koupí 20 galonů, umytí vozu bude mít zdarma. Jaké jsou mezní náklady dvacátého galonů benzínu? a) 2 dolary b) 1 dolar c) nula d) - 2 dolary e) nelze určit

31 KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY 9. Mějme následující tabulku (hodnoty TC, VC a P jsou v Kč). Spočítejte celkové náklady (TC), průměrné náklady (AC), průměrné variabilní náklady AVC, průměrné fixní náklady AFC a mezní náklady MC pro každou jednotku produkce. Q FC VC TC= FC+ VC AC= TC/ Q AVC =VC /Q AFC =FC /Q MC

32 KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY 9. Mějme následující tabulku (hodnoty TC, VC a P jsou v Kč). Spočítejte celkové náklady (TC), průměrné náklady (AC), průměrné variabilní náklady AVC, průměrné fixní náklady AFC a mezní náklady MC pro každou jednotku produkce. Q FC VC TC= FC+ VC AC= TC/ Q AVC =VC /Q AFC =FC /Q MC

33 PRODUKČNÍ FUNKCE Udává O kolik se zvyšuje výstup firmy (tedy množství Q ), pokud se zvyšuje množství jednotlivých výrobních faktorů (vstupů, tedy Q) Bude li firma zvyšovat všechny vstupy (respektive naprostou většinu vstupů), tak ve většině případů výstupy /.nejprve budou klesat porostou /..., rychleji pomaleji protože se obvykle projevují rostoucí.. výnosy z rozsahu Neustálým rozšiřováním všech (naprosté většiny) vstupů postupně produkce (výstup) začne /.. růst klesat.. /. pomaleji rychleji než vstupy (dokonce může produkce i klesat). Projeví se tedy tzv.. klesající výnosy z rozsahu V krátkém období firmy mohou zvýšit svou produkci zpravidla pouze tím, že Zvyšují množství jednoho (nebo několika mála) výrobních faktorů. V dlouhém období lze produkci zvyšovat Zvyšováním množství všech (naprosté většiny) výrobních faktorů, prováděním. inovací a dalšími kroky.

34 2.4. Produkční funkce předpokládá: a) stálé ceny dovozu (pokud některé vstupy dovážíme) b) neměnnou technologii c) změny úrovně outputu při stejné úrovní inputů d) dokonalou konkurenci na trzích výrobních faktorů e) platí současně varianty a) i b) i d)

35 2.13. Které z níže uvedených tvrzení je správné? a) křivka mezního fyzického produktu (MPP) nejprve klesá, protože celkový fyzický produkt (TPP) roste rychleji než množství používaného inputu b) křivka MPP nejprve roste, protože celkový fyzický produkt roste rychleji než množství používaného inputu c) křivka MPP nejprve klesá, protože celkový fyzický produkt klesá rychleji než suma používaných inputu d) křivka MPP je nejprve rovnoběžná s osou x e) křivka MPP je nejprve rovnoběžná s osou y

36 1.1. Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá,, nebo nepravdivá. a) jestliže výstup roste rychlejším tempem než jakým rostou proporcionálně všechny vstupy, pak dlouhodobá produkční funkce vykazuje rostoucí výnosy z rozsahu [ pravda ] b) výrobními vstupy míníme produktivní služby práce, kapitálu a přírodních zdrojů [ pravda ] c) při pohybu po izokvantě směrem dolů absolutní hodnota MRTS klesá, v důsledku čehož se izokvanta stává stále plošší (má tedy konvexní tvar) [ pravda ] d) zákon klesajících výnosů platí vždy v dlouhém období [ nepravda ] e) v krátkém období jsou všechny vstupy variabilní [ nepravda ]

37 1.2. Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá,, nebo nepravdivá. f) produkční funkce může být vyjádřena slovním popisem, tabulkou, rovnicí, grafem TPP, MPP čí izokvantou [ pravda ] g) vykazuje-li produkční funkce klesající výnosy z rozsahu, izokvanty se navzájem přibližují [ nepravda ] h) pravidlo minimalizace nákladů slouží firmě jako kritérium pro volbu rovnovážné (zisk maximalizující) úrovně výstupu [ nepravda ] i) produkční funkce je technický název pro vztah mezi minimálním množstvím výstupu a požadovanými vstupy [ nepravda ]

38 2.5. Vlastnost klesající výnosy z variabilního inputu: a) vykazuje každá produkční funkce v krátkém období b) vykazuje každá produkční funkce v dlouhém období c) může nastával již od první použité jednotky variabilního inputu d) může platit až od určitého použitého množství variabilního inputu e) správné mohou být odpovědi c) i d)

39 1.3. Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá,, nebo nepravdivá. j) pokud firma nemá být ztrátová, pak MPP každého vstupu musí být vždy větší než příslušný APP [ nepravda ] k) pokud technologie vykazuje pro všechny vstupy klesající výnosy z variabilního inputu, pak v dlouhém období nemůže nastat případ rostoucích výnosů z rozsahu [ nepravda ]

40 2.3. V kterém z následujících případů došlo k posunu celé produkční funkce? a) elektrárna přejde na spalování uhlí s vyšším obsahem síry b) místo uhlí začne elektrárna spalovat oleje c) elektrárna přejde na spalování uhlí s nižším obsahem síry, čímž zlepší stav ovzduší (ve všech uvedených případech je zachován stejný objem inputů a outputu) d) všechny případy popisují posun produkční funkce e) žádný případ posun produkční funkce nepopisuje

41 2.10. Mezní fyzický produkt je: a) změna objemu vyrobené produkce vyvolaná změnou množství inputu o jednotku b) objem produkce, který připadá na jednotku inputu c) objem produkce, kléry připadá na jednotku outputu d) celkový objem produkce vyrobený jednotkou inputu e) objem produkce vyrobený určitým množstvím inputu v ideálních podmínkách dokonale konkurenčních trhů

42 2.12. Když produkce vykazuje klesající výnosy pro všechny vstupy, pak: a) vykazuje také konstantní výnosy z rozsahu b) vykazuje také klesající výnosy z rozsahu c) vykazuje také rostoucí výnosy z rozsahu d) typ výnosů z rozsahu se může v průběhu produkční funkce měnit e) všechny odpovědi mohou (ale také nemusí) být správné

43 KONTROLNÍ ÚKOLY A OTÁZKY 11. Sestrojte produkční funkci rybáře, který loví ryby. Údaje v tabulce říkají, kolik ryb rybář uloví za hodinu. Spočítejte mezní produkt rybáře pro každou hodinu. Rybář má fixní náklady 1000 Kč. Rybář si dále cení jedné hodiny svého času na 400 Kč. Spočítejte celkové a variabilní náklady rybáře a nakreslete křivku celkových a variabilních nákladů. Kolik by muselo stát 1kg ryb, aby se rybáři vyplatilo lovit ryby a) 2h, b) 3h, c)5h? HODINY MNOŽSTVÍ RYB (V KG)

44 KONTROLNÍ ÚKOLY A OTÁZKY HODINY MNOŽSTVÍ RYB (V KG) MP FC (Kč) VC (Kč) TC=V C+FC AC MC nožství ených ryb 48 PF TC, VC TC VC Vstup Q

45 KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY 12. Předpokládejme, že zemědělec hnojí půdu stále větším množstvím hnojiva. Jaký pravděpodobně bude tvar křivky celkového produktu z půdy a mezního produktu půdy? 13. Stavební firma se rozhoduje zvýšit počet staveb, které v kalendářním měsíci staví. Proč bude při rozšíření pravděpodobně nejprve dosahovat rostoucích výnosů z rozsahu a později klesajících výnosů z rozsahu?

46 STANDARDNÍ TVARY KŘIVEK PRŮMĚRNÝCH A MEZNÍCH NÁKLADŮ MC P AC AVC AFC Q

47 2.18. Které z následujících tvrzení vždy platí (pokud předpokládáme tradiční" tvary nákladových křivek)? a) minimum MC leží dále od počátku než minimum AC b) minimum AVC je dále od počátku než minimum AC c) křivky AVC a AC se navzájem s růstem Q přibližují d) jestliže MC leží pod" AC, AC musí růst e) křivka AFC protíná MC právě ve svém maximu

48 2.8. Předpokládejte tradiční tvar křivky AC. Rozhodněte, při jaké výrobě bude minimum AC nejblíže počátku (za jinak stejných podmínek): a) výroba automobilů b) výroba ocelových ingotů c) výroba ledniček d) výroba luxusních zakázkových klobouků e) výroba pivních lahví

49 2.6. Pro kterou z následujících křivek není tradičně typický tvar U"? a)ac b) AVC c) ATC d) AFC e) pro každou z uvedených křivek je typický tvar U"

50 2.4. Průměrné fixní náklady mohou být graficky znázorněny jako vzdálenost mezi: a) křivkami TC a VC b) křivkami MC a AC c) osou x a křivkou TC d) křivkami ATC a AFC e) žádná z nabízených variant není správná

51 2.2. Kterému z následujících případů odpovídá tradiční S" tvar křivky TC? a) rostoucím výnosům b) klesajícím výnosům c) konstantním výnosům d) úsporám z velkovýroby e) nelze jednoznačně určit

52 1.1 Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá a) velikost implicitních nákladů je daná hodnotou nejhorší možné nerealizované alternativy [ nepravda ] b) křivka AFC musí mít vždy tvar písmene S [ nepravda ] c) pro tvar a výši nákladů jsou rozhodující vlastnosti produkční funkce a ceny vstupů [ pravda ] d) křivka MC protíná křivku AFC vždy v jejím minimu [ nepravda ]

53 1.2 Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá e) celkové" náklady (TC, VC, FC) a jednotkové" náklady (AC, AVC, AFC, MC) nelze kreslit do jednoho grafu, neboť jsou měřeny v jiných jednotkách [ pravda ] f) průměrný zisk vynásobený rozsahem realizované produkce vyjadřuje velikost celkového zisku [ nepravda ] g) průměrný příjem je roven ceně produkce pouze v případě dokonalé konkurence [ nepravda ]

54 3.1. Správně doplňte následující tvrzení: a) Výrobou rozumíme proces ( ) služeb práce, kapitálu a přírodních zdrojů (resp. půdy) k vytváření ( ) statků a služeb (neboli proces přeměny ( ) ve ( ) ). používání, užitečných, vstupů (inputů), výstup (output) b) Produkční funkce je technický název vztahu mezi ( ) množstvím ( ), které může být vyrobeno určitou kombinací ( ) při dané úrovni ( ) (za určitý čas). maximálním, výstupu, vstupů, technologie

55 3.2. Správně doplňte následující tvrzení: c) Krátké období je období, v jehož průběhu lze přizpůsobil pouze ( ) vstupy (např. ( ) ), ale nikoli vstupy ( ) (např. ( ) - služby" alespoň jednoho vstupu jsou tedy fixní). V období ( ) jsou pak všechny vstupy (a tedy i ( ) na ně vynaložené) variabilní. variabilní, fixní, kapitál (K), dlouhém, náklady d) Celkové množství vyrobeného ( ) ve fyzických jednotkách nazýváme ( ) fyzický ( ). Mezní fyzický produkt je ( ) výstup vyprodukovaný dodatečnou jednotkou vstupu (ostatní vstupy považujeme za ( ) ). výstupu, celkový, produkt, dodatečný, konstantní

56 3.3. Správně doplňte následující tvrzení: e) Zákon klesajícího ( ) fyzického produktu odráží tuto skutečnost: jestliže jsou do výrobního procesu přidávány stále ( ) přírůstky variabilního inputu (přičemž množství ostatních inputů se ( ) ), pak výsledné ( ) celkového fyzického produktu mají od určitého bodu tendenci ( ). mezního, stejné, nemění, přírůstky, klesat f) Křivka ilustrující všechny kombinace vstupů vedoucí k tvorbě stejné úrovně výstupu se nazývá ( ). Sklon izokvanty v daném bodě nazýváme ( ), je dán ( ) poměrem ( ). izokvanta, MRTS, převráceným, MPP

57 OPTIMUM FIRMY Celkové příjmy (TR) udávající příjmy z celkové vyprodukované (a prodané) produkce jsou rovny TR=P*Q Průměrné příjmy jsou rovny Příjmům, které připadají na jednotku produkce AR=TR/Q Mezní příjmy (MR) potom udávají, O kolik vzrostou celkové příjmy, vzroste li produkce o nějaký počet jednotek. Pro optimální množství produkce platí MC=MR Pokud je výrobce v situaci, že cenu, za kterou vyprodukované statky prodává, není schopen ovlivnit, tak je mezní i průměrný daného výrobce roven Příjem, ceně daného statku

58 KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY 14. Aleš prodává rajčata. 1kg stojí 30 Kč. Tabulka udává, kolik vypěstuje rajčat (v kg), pokud použije uvedené množství (kg) hnojiva. Kolik kg rajčat bude Aleš prodávat, pokud 1kg hnojiva stojí 50 Kč? Hnojivo (kg) Rajčata (kg) TR=P*Q 3000 MR MC

59 KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚKOLY 15. Mějme následující tabulku (hodnoty TC, VC a P jsou v Kč). Spočítejte pro každou hodnotu produkce Q :mezní náklady MC, průměrné náklady AC, průměrné variabilní náklady AVC, celkové příjmy TR, mezní příjmy MR, ekonomický zisk. Kolik jednotek bude výrobce vyrábět? Q TC VC P MC AC AVC TR MR EP ,5 7, ,

60 POPTÁVKOVÁ KŘIVKA PO PRODUKCI JEDNÉ FIRMY ZA SITUACE, KDY FIRMA NENÍ SCHOPNÁ OVLIVNIT CENU Křivka mezního příjmy firmy MR je za situace, kdy při růstu ceny prodává výrobce všechny vyprodukované jednotky statku, současně.. Křivkou poptávky po produkci dané firmy p p 1 MR=AR=d Q

61 2.23. Individuální poptávková křivka v podmínkách dokonalé konkurence je perfektně elastická a splývá s křivkou: a) TR b) AR c) MC d) MR e) platí odpověď b) i d) současně

62 ODVOZENÍ INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKOVÉ KŘIVKY Optimální množství statků nabízených firmou tedy bude ležet v průsečíku křivek mezních nákladů a mezních příjmů firmy MC=MR Jako nabídkovou křivku dané firmy, neboli jako individuální nabídkovou křivku můžeme interpretovat.. rostoucí část křivky MC Individuální nabídková křivka tedy vyjadřuje,. Jaké množství bude firma nabízet při různých cenách

63 ODVOZENÍ NABÍDKOVÉ KŘIVKY P P 2 E 2 MR 2 =d 2 P 1 E 1 MR 1 =d 1 MC s Q 1 Q 2 Q

64 EKONOMICKÝ ZISK FIRMY P P 0 E MC AC d=mr=ar P AC EP>0 Q 0 Q

65 P EP 0 <0 MC EP 2 <0 AC AVC p 0 EP 1 <0 d 0 =MR 0 =AR 0 Krátkodobý zisk>0 Q Q 1 Q 0 Q 2 Optimum firmy při průměrných příjmech nižších jak průměrné náklady, ale vyšších jak průměrné variabilní náklady

66 2.5. Které z následujících tvrzení není správné? a) křivka MC protíná křivku AVC v jejím minimu b) křivka MC protíná křivku AC v jejím minimu c) při objemu výroby menším než odpovídá minimu křivky AC leží křivka MC pod křivkou AC, která musí klesat d) při větším objemu produkce než odpovídá minimu křivky AVC se MC nachází nad křivkou AVC, která musí stoupat e) křivka MC protíná křivku AFC v jejím minimu

67 P MC AC AVC P 0 MR 0 =AR 0 =d 0 Průměrné příjmy jsou nižší jak průměrné náklady i průměrné variabilní náklady Q

68 Zisk je dán rozdílem.. Celkových nákladů a celkových příjmů V krátkém období se firmě vyplatí produkovat i tehdy, je-li její zisk záporný, absolutní hodnota tohoto rozdílu je však nižší než.. fixní náklady firmy Firmě se však vyplatí zastavit produkci, pokud Je její krátkodobý zisk záporný, tj... Variabilní náklady jsou v krátkém období vyšší než její celkové příjmy Průsečík křivky mezních nákladů a průměrných variabilních nákladů se nazývá bod uzavření firmy Průsečík křivky mezních nákladů a průměrných nákladů se nazývá. Bod zvratu

69 Bod uzavření firmy a bod zvratu P MC AC P 1 E AVC d=mr=ar Q 3 Q 2 Q 1 Bod zvratu Bod uzavření firmy Q

70 ROZHODOVÁNÍ FIRMY O POUŽITÍ VÝROBNÍCH FAKTORŮi IZOKVANTA Křivka stejného výstupu z různých kombinací vstupů. Množství výstupu, které mohou firmy vyprodukovat, je přitom (alespoň) teoreticky nekonečné, přičemž každou danou jednotku (množství) výstupu mohou firmy vyprodukovat při různých kombinacích vstupů. Můžeme tak sestrojit mapu izokvant, kdy každá izokvanta představuje odlišné množství výstupu Stejně jako spotřebitel i firma má své rozpočtové omezení, i u firmy můžeme sestavit její linii příjmů, tedy maximální množství prostředků, které firma může na produkci použít IZOKOSTA udává Všechny možné kombinace vstupů, které firmu stojí stejné náklady Optimální využití výrobních faktorů při daném rozpočtovém omezení (izokostě) nastává tehdy, když Se izokosta dotýká izokvanty Pokud izokosta izokvantu protíná, tak firma nevyužívá své výrobní faktory optimálně, mohla by při daném rozpočtovém omezení produkovat více

71 OPTIMÁLNÍ KOMBINACE VÝROBNÍCH VSTUPŮ Q 2 A izokvanta izokosta Q 1

72 2.6. Izokvanta vyjadřuje: a) kombinací výrobních faktorů, jejichž pomocí je možno vyrobit stejný objem produkce b) kombinaci výrobních faktorů, jejichž pomocí je možno vyrobit různý objem produkce c) náklady vynaložené na nákup faktorů d) maximálně dostupné kombinace faktorů v rámci celkových nákladů e) žádná z nabízených možností není správná

73 2.7. Linie celkových - stejných nákladů (izokosta) vyjadřuje: a) maximálně dostupné kombinace inputů v rámci celkových nákladů b) náklady vynaložené na nákup pouze primárních faktorů c) kombinace inputu, jejichž pomocí lze vyrobit stejný objem produkce d) kombinaci inputu, jejíchž pomocí lze vyrobit různý objem produkce e) žádná varianta není správná

74 2.8. Izokosta odpovídá úrovni celkových nákladů ve výši 200 Kč. Cena kapitálu je 10 Kč, cena práce 20 Kč. V jakém bodě protíná izokosta horizontální osu? Na osu x standardně nanášíme množství práce. a) 10 b) 15 c) 20 d) 30 e) 200

75 2.9. Která z následujících veličin musí zůstat konstantní při konstrukci izokosty? a) výdaje na faktor A, pokud je tento primární b) výdaje na faktor B, pokud tento není primární c) množství vyráběné produkce d) stejná kombinace faktorů e) celkové výdaje na oba faktory

76 MEZNÍ MÍRA TECHNICKÉ SUBSTITUCE Poměr, ve kterém lze nahradit jeden vstup druhým, abychom zachovali stejnou úroveň výstupu (produkce), se nazývá Mezní míra substituce MRST MRST=ΔQ 2 /ΔQ 1 Firmě se vyplatí nahradit jeden faktor druhým tehdy, Je-li mezní substituce menší nebo maximálně rovna jak poměr cen výrobních faktorů V bodě, kde se izokosta dotýká izokvanty MRST=L/K=P K /P L V tomto bodě je tedy firmě jedno, zdali substituuje jeden výrobní faktor druhým, protože na této substituci ani nevydělá ani neprodělá. Jinými slovy firma využívá své výrobní faktory optimálním způsobem, substitucí výrobních faktorů nemůže ušetřit.

77 3.4. Správně doplňte následující tvrzení: g) Linie stejných nákladů ( ) obsahuje všechny ( ) dostupné kombinace výrobních faktorů, které mohou být pořízeny při daných ( ). Sklon této přímky je dán poměrem ( ) cen ( ) a je na této linii ( ). izokosta, maximálně, nákladech (TC), relativních, inputů, konstantní h) Aby firma vyrobila dané množství výstupu s ( ) náklady, volí práci a kapitál tak, aby poměr jejich ( ) produktů byl stejný jako poměr jejich ( ) (pravidlo minimalizace nákladů). Firma tedy ( ) zisk při takové kombinaci inputů, kdy ( ) izokvanty je stejný jako sklon ( ) (MRTS = MPPL/MPPK = PL/PK). minimálními, mezních, cen, maximalizuje, sklon, izokosty

78 SHRNUTÍ Cílem firmy je.., který je rozdílem mezi Maximalizace zisku, celkovými příjmy TR a celkovými náklady. Pokud počítáme zisk na jednotku produkce, je dán rozdílem mezi.. Průměrnými příjmy AR a průměrnými náklady AC. Při výpočtu zisku musíme rozlišovat

79 3.1. Doplňte následující tvrzení a) Náklady, které musí firma reálně vynaložit v peněžní podobě na nákup nebo nájem výrobních faktorů a které eviduje v účetních knihách, nazýváme... ( ). explicitní (účetní, peněžní) b) Implicitní náklady (( ) náklady) jsou náklady, které firma reálně ( ), jedná se o ušlý příjem" z faktorů ve ( ) firmy (princip obětované příležitosti"). alternativní, neplatí, vlastnictví c) Celkovými ekonomickými náklady nazýváme součet ( ) a ( ) nákladů. explicitních, implicitních

80 3.2. Doplňte následující tvrzení: d) Nákladová funkce popisuje vztah mezi vyráběným výstupem a ( ) náklady vynaloženými na výrobu tohoto výstupu; je odvozena z průběhu příslušné ( ) funkce. minimálními, produkční e) Celkové výdaje spojené s výrobou určitého objemu výstupu nazýváme ( ) náklady (TC), v krátkém období je možné tyto náklady rozdělit na náklady ( ) (FC, jejichž úroveň se s objemem produkce nemění - jsou vynakládány na fixní" výrobní faktory např. na kapitál) a na náklady ( ) (VC, které závisí na objemu produkce a jsou spojeny s variabilními" vstupy, např. prací). celkové, fixní, variabilní

81 3.3. Doplňte následující tvrzení: f) Náklady na jednotku produkce (TC/Q) nazýváme ( ) náklady (AC, resp. ( ) celkové náklady ATC). V krátkém období je můžeme rozčlenit na průměrné ( ) (AFC) a průměrné ( ) náklady (AVC). průměrné, průměrné, fixní, variabilní g) Mezní náklady (MC) jsou náklady potřebné na vyrobení ( ) jednotky ( ), představují tedy změnu ( ) nákladů při změně objemu produkce o ( ). dodatečné, výstupu, celkových, jednotku h) Za předpokladu, že ( ) funkce vykazuje nejdříve rostoucí a posléze klesající výnosy z variabilního inputu, mají křivky TC a VC tvar písmene ( ) " a křivky ATC, AVC a MC pak tvar ( ) ". produkční, S, U (někdy se pro MC uvádí tvar J )

82 3.4. Doplňte následující tvrzení: i) Křivka MC protíná křivky AC a AVC vždy v jejich ( ) minimu j) Celková peněžní částka získaná realizací produkce (součin P. Q) se nazývá ( ) příjem (TR). Příjem na jednotku výstupu je ( ) příjem (AR), který se vždy rovná ceně produktu. Mezní příjem (MR) definujeme jako ( ) příjem získaný prodejem ( ) jednotky ( ) (změna ( ) při jednotkové změně ( ) ). celkový, průměrný, ceně, dodatečný, dodatečné (poslední), výstupu, TR, Q

83 3.5. Doplňte následující tvrzení: k) Za dokonalé konkurence je individuální poptávková křivka po produkci firmy ( ), což je vyjádřením faktu, že dokonale konkurenční firma nikterak ( ) ovlivnit tržní ( ) svého produktu. Tato křivka pak splývá s křivkou ( ) příjmu (a samozřejmě podle definice i s křivkou příjmu ( ) ). horizontální, nemůže, cenu, mezního, průměrného l) Za podmínek konkurence nedokonalé individuální poptávka ( ), křivka mezního příjmu pak leží tedy vždy ( ) křivkou AR. Existuje těsná vazba mezi TR, AR, MR a ( ) elasticitou ( ) po produkci firmy. klesá, pod, cenovou, poptávky

84 3.6. Doplňte následující tvrzení: m) Rozdíl mezi celkovým příjmem a explicitními náklady nazýváme ( ) ziskem, po odečtení implicitních nákladů získáme ( ) zisk (čistý... zisk). Pokud je tento zisk nulový, hovoříme o ( ) zisku (např. v podmínkách rovnováhy dokonalé konkurence v dlouhého období). účetním, ekonomický, ekonomický, normálním

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza zadání y k opakování náklady firmy Q FC VC TC AC AVC AFC MC 0 X X X X X X X 1 5 5 X X X

Více

Firma. Spotřebitel. Téma cvičení. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza. Opakování. Příklad. Příklad. Příklad

Firma. Spotřebitel. Téma cvičení. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza. Opakování. Příklad. Příklad. Příklad Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza Opakování Spotřebitel Máte danou funkci celkového užitku TU ve tvaru: 300X - 10X 2 (X značí

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy)

Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy) Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy) Povaha a podstata firmy Co je to firma? zisk Produkční funkce Definice produkční funkce Celkový produkt, průměrný produkt, mezní produkt Vztah mezního

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování - příklad Mikroekonomie Máte danou funkci celkového užitku TU ve tvaru: 300X - 10X 2 (X značí spotřebované množství statku). Určete interval spotřeby (množství statku X) v kterém TU bude mít

Více

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy Celkový užitek Mezní užitek Je užitek měřitelný Indiferenční křivky spotřebitele Linie rozpočtu spotřebitele Optimum spotřebitele

Více

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok Cíl tematického celku: pochopit problematiku rozhodování firmy, odvodit nabídkovou křivku Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí téma: Podstata firmy 2. dílčí téma:

Více

Mikroekonomie 1 -TOMÁŠ VOLEK (Prezentace 6) 1

Mikroekonomie 1 -TOMÁŠ VOLEK (Prezentace 6) 1 Obsah Podnik Výnosy Zisk Podnik Firma (podnik) je obecné označení pro ekonomicko - právní subjekt. Základními znaky rozlišující podnik od jiných institucí společnosti jsou: - -.. Základní cíl podniku je

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně řijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Správná odpověď je označena tučně 1. řebytek spotřebitele je rozdíl mezi a... a) cenou, mezními náklady b) cenou, celkovými

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy Důležité FC, VC, TC (graf) Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Náklady firmy - důležité Průběh funkcí nákladů - grafy TC = FC + VC AC = AFC + AVC AFC = FC/Q AVC = VC/Q MC =

Více

6 Nabídka na trhu výrobků a služeb

6 Nabídka na trhu výrobků a služeb 6 Nabídka na trhu výrobků a služeb 1. Náklady firmy 2. Příjmy a zisk firmy 3. Rovnováha firmy na dokonale konkurenčním trhu 4. Nabídka firmy V ekonomii se rozlišují tři časové horizonty, ve vztahu k možnostem

Více

Dokonalá konkurence. Téma cvičení. Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Bod uzavření firmy

Dokonalá konkurence. Téma cvičení. Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Bod uzavření firmy opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC řešení opakování

Více

STC = w.l + r.k fix = VC + FC

STC = w.l + r.k fix = VC + FC Náklady a příjmy firmy definice nákladů náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR: - obalová křivka příjmy

Více

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC Příklad

Více

Vymezení nákladů různá pojetí

Vymezení nákladů různá pojetí Obsah vymezení nákladů náklady v krátkém období vztah mezních, průměrných a celkových nákladů náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR vztah mezi produkční funkcí a funkcemi nákladů příjmy

Více

FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ VOLBA TECHNOLOGIE. Semestrální práce MIE2

FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ VOLBA TECHNOLOGIE. Semestrální práce MIE2 FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ VOLBA TECHNOLOGIE Semestrální práce MIE2 Vypracoval: Bc. Martin Petruželka Studijní obor: K-IM2 Emailová adresa: Martin.Petruzelka@uhk.cz Datum

Více

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie.

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. MIKROEKONOMIE 1 cvičení 9-13 [1] Produkční analýza a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. b) Vysvětlete zákon

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie.

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. MIKROEKONOMIE 1 cvičení 9-12 [1] Produkční analýza a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. b) Vysvětlete zákon

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

3. PRODUKČNÍ ANALÝZA FIRMY

3. PRODUKČNÍ ANALÝZA FIRMY 3. PRODUKČNÍ ANAÝZA FIRMY OBSAH základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování Mikroekonomie Dokonalá konkurence Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU U firmy v rámci dokonalé konkurence jsou výrobní náklady dány vztahem: TC = 20000 + 2 a) Jestliže tržní cena

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

8. Dokonalá konkurence

8. Dokonalá konkurence 8. Dokonalá konkurence Kompletní text ke kapitole viz. KRAFT, J., BEDNÁŘOVÁ, P, KOCOUREK, A. Ekonomie I. TUL Liberec, 2010. ISBN 978-80-7372-652-2; str.64-75 Dokonale konkurenční tržní prostředí lze charakterizovat

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 6

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 6 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 6 6. PRODUKČNÍ ANALÝZA A ANALÝZA NÁKLADŮ PŘÍKLAD Č. 1 Je dána jednofaktorová krátkodobá produkční funkce Q = f (F 1 ). L 0

Více

6. Teorie výroby Průvodce studiem: 6.2 Produkční analýza v krátkém období celkový (fyzický) produkt (TP)

6. Teorie výroby Průvodce studiem: 6.2 Produkční analýza v krátkém období celkový (fyzický) produkt (TP) 6. Teorie výroby Firma vystupuje na trhu finální produkce v pozici nabízejícího a současně na trhu výrobních faktorů v pozici poptávajícího. Firma používá různé vstupy (výrobní faktory), které ve výrobě

Více

Trh výrobků a služeb teorie firmy

Trh výrobků a služeb teorie firmy Trh výrobků a služeb teorie firmy Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Typy firem Vlastnická forma podíl na počtu podíl firem na obratu Individuální firmy 76% 6% Partnerské firmy 10% 4% Korporace 14% 90% 1

Více

základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při

základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při 3. PRODUKČNÍ ANAÝZA FIRMY OBSAH základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy

Více

a) Do produkční funkce firmy dosadíme počet jednotek práce, pro něž máme určit dosazený objem produkce

a) Do produkční funkce firmy dosadíme počet jednotek práce, pro něž máme určit dosazený objem produkce Řešené příklady 1. Firma Karkulka, s.r.o šije červené čepečky. Produkční funkce firmy má tvar Q = 41. + 20. 2 (1/3). 3. Kde jsou hodiny práce za den. a) Určete, kolik firma ušije denně čepečků, pokud najme

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Motivace. Cílem každé firmy je co nejvyšší zisk. zisk = celkové příjmy celkové náklady = TR TC

Motivace. Cílem každé firmy je co nejvyšší zisk. zisk = celkové příjmy celkové náklady = TR TC Výrobní náklady Motivace Cílem každé firmy je co nejvyšší zisk. zisk = celkové příjmy celkové náklady = TR TC Abychom porozuměli chování firmy, musíme rozumět tomu, co určuje její příjmy a náklady. Příjmy

Více

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. zimní semestr 2005/06 bakalářské prezenční studium, středisko Most obor Řízení podniku a podnikové finance (RP) M I K R O E K O N O M I E orientační program cvičení

Více

DOKONALÁ KONKURENCE.

DOKONALÁ KONKURENCE. DOKONALÁ KONKURENCE www.ekofun.cz ZÁKLADNÍ POJMY PLATNÉ PRO DOKONALOU I NEDOKONALOU KONKURENCI Cíl firmy je maximalizace zisku -největší(kladné) rozpětí mezi TR a TC Maximalizujeme zisk s ohlédnutím na

Více

Formování cen na trzích výrobních faktorů

Formování cen na trzích výrobních faktorů Formování cen na trzích výrobních faktorů Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Na trzích výrobků a služeb jsou domácnosti poptávající a firmy nabízející

Více

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

NABÍDKA.

NABÍDKA. NABÍDKA www.ekofun.cz Agregátní nabídka -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přicházejí výrobci na trh Individuální nabídka -nabídka jednoho výrobce Dílčí (tržní) nabídka (S) -nabídka jediného

Více

DK cena odvozená z trhu

DK cena odvozená z trhu Dokonalá konkurence DK cena odvozená z trhu π (Kč) TR STC ZISK ZTRÁTA Q 1 Q 2 Q (ks) MR, MC (Kč/ks) MC MR Q 1 Q 2 Q (ks) ZiskfirmyvDK Nulový zisk v DK normální zisk Ztráta firmy v DK Křivka nabídky firmy

Více

7. Výrobní náklady. Motivace. Co se dnes naučíte. Naďa a Klára vaří ratatouille. Výrobní náklady 1

7. Výrobní náklady. Motivace. Co se dnes naučíte. Naďa a Klára vaří ratatouille. Výrobní náklady 1 7. Výrobní náklady Motivace Cílem každé firmy je co nejvyšší zisk. zisk = celkové příjmy celkové náklady = TR TC Abychom porozuměli chování firmy, musíme rozumět tomu, co určuje její příjmy a náklady.

Více

Minimalizace nákladů. Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 19 a 20 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 20 and 21 () 1 / 34

Minimalizace nákladů. Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 19 a 20 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 20 and 21 () 1 / 34 Minimalizace nákladů a nákladové křivky Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 19 a 20 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 20 and 21 () 1 / 34 Na této přednášce se dozvíte co je

Více

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní.

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní. 7 Příjmy firmy Příjmy firmy představují sumu peněžních prostředků, které firmě plynou z realizace její produkce, proto někteří autoři používají analogický pojem tržby. Jestliže vycházíme z cíle formy v

Více

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20 OP3BK_FEK Ekonomika Jaro 2013 16.03.2013 / 13:55 15:35 / učebna č.20 Přehled témat (osnova): 1. Úvod do ekonomie Základní pojmy Vývoj ekonomie Aktuální problémy 2. Mikroekonomie Tržní struktury Dokonalá

Více

Trhy výrobních faktorů

Trhy výrobních faktorů Trhy výrobních faktorů Výrobní faktory Výrobními faktory (VF) je obecně vše, co slouží k produkci statků. Tedy jsou to vstupy, které používáme k produkci výstupu. Standardní hrubé dělení: práce, kapitál

Více

Dokonalá konkurence (DK)

Dokonalá konkurence (DK) Obsah Dokonalá konkurence řebytek výrobce a přebytek spotřebitele Dokonalá konkurence (DK) Je ekonomickou abstrakcí ředpoklad - existuje velký počet kupujících a prodávajících odmínky dokonalé konkurence

Více

Zisk Jan Čadil VŠE FNH

Zisk Jan Čadil VŠE FNH Zisk Jan Čadil VŠE FNH Footer Text 12/10/2014 1 Ekonomický zisk Rozdíl mezi tržbami a náklady, včetně implicitních Firma má výstup q = f m 1,, m i. Obecně může mít více druhů výstupu (1 až n). Cenu produkce

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé

Více

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele.

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele. Vzorce optávka a nabídka a b Funkce poptávky (lineární) m + n Funkce nabídky D * Cenová elasticita poptávky bodová + D + D * Důchodová elasticita poptávky * Cenová elasticita poptávky intervalová A B CD

Více

1. Vzácnost a užitečnost. 2. Princip nákladů obětované příležitosti a hranice produkčních možností 3. Princip utopených nákladů 4. Efektivnost 5.

1. Vzácnost a užitečnost. 2. Princip nákladů obětované příležitosti a hranice produkčních možností 3. Princip utopených nákladů 4. Efektivnost 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2010 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma 1 Základní pojmy, principy a zákony Obsah. 1. Vzácnost a užitečnost. 2. Princip nákladů

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

11. Trhy výrobních faktorů Průvodce studiem: 11.1 Základní charakteristika trhu výrobních faktorů Poptávka po VF Nabídka výrobního faktoru

11. Trhy výrobních faktorů Průvodce studiem: 11.1 Základní charakteristika trhu výrobních faktorů Poptávka po VF Nabídka výrobního faktoru 11. Trhy výrobních faktorů V předchozích kapitolách jsme zkoumali způsob rozhodování firmy o výstupu a ceně v rámci různých tržních struktur (dokonalá a nedokonalá konkurence). Ačkoli se fungování firem

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE CHARAKTERISTIKA NK Jak byste charakterizovali NK? (z hlediska ceny) Jaké jsou další charakteristiky ceny? (uvádějte příklady) Produkt Náklady na změnu dodavatele Informace Počet producentů

Více

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol CHARAKTERISTIKA DK Jak byste charakterizovali DK z hlediska (ceny, vstupu do odvětví, informací, produktu, počet prodávajících

Více

5 FIRMA A SPOTŘEBITEL

5 FIRMA A SPOTŘEBITEL 5 FIRMA A SPOTŘEBITEL 5.1 Firma 2 Firmy Zákon nabídky: Firmy jsou ochotny vyrábět a prodávat větší množství, když je cena jejich produkce vysoká = rostoucí křivka S P S Q 3 Cíl firem Ekonomický cíl maximalizace

Více

Monopol a monopolistická konkurence

Monopol a monopolistická konkurence Monopol a monopolistická konkurence Vznik nedokonalé konkurence Příčiny vzniku Nákladové podmínky vedou ke vzniku nedokonalé konkurence v podobě úspor z rozsahu. Průměrné náklady s růstem výroby klesají

Více

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Varianta C3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte křížkem na přiloženém listu

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ, UTVÁŘENÍ CENY VÝROBNÍCH FAKTORŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL DOKONALÁ KONKURENCE Trh dokonalé konkurence je charakterizován velkým počtem prodávajících, kteří vyrábějí homogenní produkt a nemohou ovlivnit tržní

Více

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE Firma maximalizuje zisk když platí Dokonalý trh práce-firma přicházející na tento trh je jednou z velkého počtu cenu práce nemůže ovlivnit Křivku nabídky práce

Více

FORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH FAKTORŮ.

FORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH FAKTORŮ. ORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH AKTORŮ www.ekoun.cz www.ekoun.cz ORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH AKTORŮ Výrobní faktory: práce + kapitál (pro nás) Na trzích výrobních faktorů: - poptávku vytvářejí firmy

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

Makroekonomie I cvičení

Makroekonomie I cvičení Téma Makroekonomie I cvičení 25. 3. 015 Dvousektorový model ekonomiky Spotřební funkce Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Model 45 - jak je dosaženo rovnovážného HDP Východiska - graf: Osa x.

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

Technologie a maximalizace zisku Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 17 a 18 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 18 and 19

Technologie a maximalizace zisku Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 17 a 18 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 18 and 19 Technologie a maximalizace zisku Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 17 a 18 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 18 and 19 () 1 / 40 Teorie firmy a tržní struktury Firmy maximalizují

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 9. Modely nedokonalých trhů

Teorie her a ekonomické rozhodování. 9. Modely nedokonalých trhů Teorie her a ekonomické rozhodování 9. Modely nedokonalých trhů 9.1 Dokonalý trh Dokonalý trh Dokonalá informovanost kupujících Dokonalá informovanost prodávajících Nulové náklady na změnu dodavatele Homogenní

Více

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE 5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Mikroekonomie I: Všeobecná rovnováha. Praha, VŠFS,

Mikroekonomie I: Všeobecná rovnováha. Praha, VŠFS, PhDr. Praha, VŠFS, 13.12.2010 Podstata všeobecné rovnováhy Všeobecná rovnováha = rovnováha na všech trzích (trh statků a výrobních faktorů) Nelze zvýšit užitek nějakého spotřebitele, aniž bychom snížili

Více

1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb.

1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. ZS 2007/08 Mikroekonomie (Bc.) CVIČENÍ doc. Helísek Úvod do ekonomie 1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb. 2. Vysvětlete náklady

Více

FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Náklady firmy. Mikroekonomie2

FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Náklady firmy. Mikroekonomie2 FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Náklady firmy Mikroekonomie2 Vypracoval: Jana Pospíšilová Studijní obor: IM2 - K Emailová adresa: Jana.Pospisilova@uhk.cz Datum vypracování:

Více

MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE

MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE CHARAKTERISTIKY MONOPOLISTICKÉ KONKURENCE www.ekofun.cz Velký počet výrobců, jejichž výrobky jsou velmi blízké substituty produkt je však diferencovaný Velký počet firem způsobuje,

Více

Poptávka po kapitálu (kapitálových statcích) kapitál je najímán firma kapitál nekupuje, ale najímá výrobní zařízení od jiné firmy, která ho vlastní

Poptávka po kapitálu (kapitálových statcích) kapitál je najímán firma kapitál nekupuje, ale najímá výrobní zařízení od jiné firmy, která ho vlastní Trh kapitálu a půdy formování poptávky po kapitálu (kapitálových statcích) odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Kapitálový trh, investiční prostředky a příležitosti, investice a úspory

Více

Varianta A3 Strana 1. 2. Pro případ cenově elastické poptávky platí:

Varianta A3 Strana 1. 2. Pro případ cenově elastické poptávky platí: Varianta A3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2010 Zkouška z ekonomie (varianta A3) Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte vyplněním

Více

VOLBA VÝSTUPU DOKONALE KONKURENČNÍ FIRMOU

VOLBA VÝSTUPU DOKONALE KONKURENČNÍ FIRMOU VOLBA VÝSTUPU DOKONALE KONKURENČNÍ FIRMOU URČENÍ VÝSTUPU, PŘI NĚMŽ FIRMA MAXIMALIZUJE ZISK Ekonomický zisk- Π =TR-TC Π= P.Q-w.L-r.K Π=P.f(K,L)-w.L-r.K Nulový ekonomický zisk-vstupy svým fungováním přinášejí

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

VOLBA TECHNOLOGIE.

VOLBA TECHNOLOGIE. VOLBA TECHNOLOGIE ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA ANALÝZY FIRMY Firma je charakterizována jako subjekt specializující se na výrobu, tj, přeměnu zdrojů(vstupů) na statky(výstup) Firma se specializuje na 3 hlavní činnosti-

Více

Mikroekonomie. Opakování příklad 1. Řšení. Příklad 2. Příklad 5. Proč Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU 16 D

Mikroekonomie. Opakování příklad 1. Řšení. Příklad 2. Příklad 5. Proč Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU 16 D Opakování příklad 1 Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Hodnota Edp = 0,1 znamená, že procentní změna množství při 10% změně ceny bude: a/ 0,2 b/ 2,5 c/ 5,0 d/ 1,0 e/ ze zadaných

Více

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné Přednáška 3. Ekonomická rovnováha a její modely spotřební funkce, dvousektorový model Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky

Více

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1 PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1. Základní pojmy ekonomie 2. Trh 3. Konkurence 4. Teorie chování spotřebitele 5. Teorie firmy: základní pojmy 6. Výrobní rozhodnutí firmy 7. Firma na trzích výrobních

Více

POPTÁVKA.

POPTÁVKA. POPTÁVKA INDIVIDUÁLNÍ POPTÁVKA Individuální poptávka-poptávka jednoho spotřebitele, závisí na: -ceně statku -cenách ostatních statků -důchodu spotřebitele Preference a očekávání předpokládáme za neměnné

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti 11. Trh kapitálu Struktura formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti Literatura Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

Téma cvičení Firma. Mikroekonomie. Produkční analýza. V krátkém období. V dlouhém období. Produkční funkce. Rozlišení produkční funkce.

Téma cvičení Firma. Mikroekonomie. Produkční analýza. V krátkém období. V dlouhém období. Produkční funkce. Rozlišení produkční funkce. Mikroekonomie Téma cvičení Firma Produkční analýza Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Produkční funkce Je technický název vztahu mezi maximálním množstvím výstupu, které může být vyrobeno

Více

Chování firmy a formování nabídky

Chování firmy a formování nabídky Teorie firmy Chování firmy a formování nabídky Příčiny existence firmy: 1. výhody týmové práce 2. snížení nákladů spojených s uzavíráním kontraktů Často je daleko ekonomičtější organizovat výrobu prostřednictvím

Více

Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled

Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled Makroekonomická analýza přednáška 4 1 Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled Předpoklady Úspory (resp.spotřeba) a investice (resp.kapitál), kterými jsme se zabývali v minulých lekcích, jsou spolu s technologickým

Více

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě?

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě? ROVNOVÁHA Zadání 1. Použijte neoklasickou teorii rozdělování k předpovědi efektu následujících událostí na reálnou mzdu a reálnou cenu kapitálu: a) Vlna imigrace zvýší množství pracovníků v zemi. b) Zemětřesení

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NEDOKONALÉ KONKURENCE Trh, na kterém alespoň jeden prodávající (kupující) je schopen ovlivnit tržní cenu Cenový tvůrce Diferencovaný produkt-kvalita, vzhled,

Více

Přijímací test z managementu 2018

Přijímací test z managementu 2018 Registrační číslo: Přijímací test z managementu 2018 Varianta A1 Označte vždy jednu správnou odpověď křížkem X do vyznačených polí. Omyl lze napravit zaškrtnutím všech odpovědí a zápisem správné odpovědi

Více

Lenka Šťastná Mikroekonomie I: bakalářský kurz ZS 2010/2011

Lenka Šťastná Mikroekonomie I: bakalářský kurz ZS 2010/2011 Mikroekonomie I: bakalářský kurz ZS 2010/2011 PhDr. Lenka Šťastná Praha, VŠFS, 4.10.2010 Organizace kurzu Vyučující PhDr. Lenka Šťastná Institut ekonomických studíı FSV UK, http://ies.fsv.cuni.cz Kontakt:

Více

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 1 30. Optimum při nájmu výrobního faktoru Nabídka vstupu Z je dána rovnicí

Více