KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/ FINANČNÍ GRAMOTNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST"

Transkript

1 KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/ FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční gramotnosti Definice Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů nezbytných k tomu, aby člověk finančně zabezpečil sebe a svou rodinu a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný člověk se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Finanční gramotnost je specializovanou součástí širší ekonomické gramotnosti, která navíc zahrnuje např. schopnost zajistit si příjem, zvažovat důsledky osobních rozhodnutí na současný a budoucí příjem, orientaci na trhu pracovních příležitostí, schopnost rozhodovat o výdajích apod. Nedílnou součástí finanční gramotnosti jsou také nezbytné makroekonomické aspekty /Makroekonomickými aspekty se rozumí zejména orientace v základních vztazích mezi jednotlivými sektory ekonomiky a porozumění základním makroekonomických ukazatelům (HDP, inflace, úroková míra aj.)/ a oblast daňová /Základní povědomí o daňovém systému a roli daní v rámci občanské společnosti je nutné chápat jako prvek k zajištění zodpovědného chování občanů vůči rodině a tudíž také státu./, a to zejména vzhledem k tomu, že se významně podílí na finančních zdrojích jednotlivců i domácností a má tedy významný vliv na peněžní toky v soukromých financích. Finanční gramotnost jako součást ekonomické gramotnosti formuje znalosti, dovednosti a hodnotové postoje, které by měl občan mít, aby se dokázal uplatnit v současné společnosti. Standardem finanční gramotnosti se rozumí ideální úroveň finanční gramotnosti pro různé cílové skupiny, resp. cílový stav finančního vzdělávání pro různé stupně vzdělání. Tyto následně slouží jako východisko při tvorbě konkrétních vzdělávacích programů a aktivit směřujících k rozvoji a zvyšování úrovně finanční gramotnosti žáků a dospělé populace. 1

2 Standardy finanční gramotnosti představují také kritérium pro měření úrovně finanční gramotnosti. S finanční gramotností se dále pojí zvláště gramotnost numerická (z hlediska gramotnosti finanční se to týká především využití matematického aparátu k řešení numerických úloh se vztahem k financím), gramotnost informační (jako schopnost vyhledat, použít a vyhodnotit relevantní informace v kontextu) a gramotnost právní (jako orientace v právním systému, přehled o právech a povinnostech a také možnostech, kam se obrátit o pomoc). Rozvoj těchto gramotností je současně prostředkem k vytváření a posilování ekonomického, právního a politického myšlení občanů. Finanční gramotnost obsahuje tři složky gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.). Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. /Významnou složkou cenové gramotnosti je porozumění principu ceny peněz v čase, rozdílu mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou a porozumění cenám finančních nástrojů a služeb v praktické podobě poplatků a úrokových sazeb./ Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci. 2

3 Obrázek 1. Složky finanční gramotnosti Finanční gramotnost Peněžní gramotnost Cenová gramotnost Rozpočtová gramotnost Rozpočtová gramotnost Správa osobního/rodinného rozpočtu Správa finančních aktiv Správa finančních závazků 3

4 2. Finanční produkty V této kapitole se budeme věnovat třem oblastem: kam je možné peníze uložit, máme- li je, kde je možné si peníze vypůjčit, jak se zajistit proti rizikům Nejběžnější finanční produkty: Bankovní vklady (bankovní účty) Stavební spoření Penzijní připojištění Cenné papíry Finanční trh V první řadě si musíme říci, že finanční produkty se obchodují na finančním trhu. Na finančním trhu se střetává nabídka a poptávka po penězích, cenných papírech a ostatních forem kapitálu. Na jedné straně se potkávají volné prostředky a hledání způsobů jejich zhodnocení s nedostatkem prostředků a poptávkou po nich na straně druhé. Finanční trh lze rozlišit podle času na: a) peněžní trh předmětem obchodování jsou krátkodobé finanční nástroje se lhůtou splatnosti do jednoho roku (např. směnky, depozitní certifikáty, pokladniční poukázky, krátkodobé netermínované vklady, krátkodobé termínované vklady, krátkodobé úvěry, devizy); b) kapitálový trh předmětem obchodování jsou střednědobé a dlouhodobé finanční nástroje se lhůtou splatnosti delší než jeden rok (např. obligace, akcie, střednědobé a dlouhodobé termínované vklady, střednědobé a dlouhodobé úvěry, stavební spoření, penzijní připojištění). Instituce, ketré působí na finančním trhu Banky Centrální (emisní) banka je státní institucí, která provádí emisi peněz, je bankou bank (reguluje činnost obchodních bank, poskytuje bankám úvěry, drží část jejich vkladů), reguluje množství peněz v oběhu, reguluje měnový kurz, provádí bankovní dohled (legálnost bankovních operací, povoluje zakládání bank), je bankou vlády (vede účet vlády) a zajišťuje příjmy a výdaje státního rozpočtu (tzv. pokladní plnění státního rozpočtu). V ČR tuto úlohu plní Česká národní banka. Ta rovněž spolupracuje s Evropskou centrální bankou (ECB) ve Frankfurtu nad Mohanem. Česká národní banka funguje jako orgán státního dohledu nad kapitálovým trhem. Jejím hlavním úkolem je zabezpečit ochranu kapitálového trhu, zejména drobných investorů. ČNB také vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled. 4

5 Obchodní banky, např. Komerční banka, ČSOB, GE Money Bank, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, podnikají na finančním trhu. Jejich klienty jsou jak občané, tak podniky, tak i organizace zřizované státem, krajem či obcí (krajské a obecní úřady, školy, nemocnice atd.). Stavební spořitelny, penzijní fondy Stavební spořitelna je specifický druh banky a předmětem její činnosti může být pouze stavební spoření. Penzijní fondy zabezpečují dobrovolné penzijní připojištění Investiční společnosti (a jejich podílové fondy) Jedná se ze zákona o akciové společnosti, které shromažďují prostředky drobných investorů. Tak je možné, aby se i běžný občan podílel na větších investicích a mohl z nich získat výnosy. Instituce sloužící k obchodování s cennými papíry S cennými papíry se obchoduje na regulovaném a neregulovaném trhu. Regulovaný trh má stanovena pravidla obchodování a obchoduje se pravidelně, zpravidla na burze nebo jinde. Neregulovaný trh je obdobou běžného obchodování. Kupující a prodávající cenných papírů se navzájem dohodnou na ceně a dalších podmínkách. U nás na tomto trhu vystupují obchodníci s cennými papíry. 5

6 Burza - místo, kde se nejčastěji obchoduje s cennými papíry ve velkém. Na burze nelze nakupovat a prodávat cenné papíry přímo, neboť na ni mají přístup pouze členové nebo osoby, které členy zastupují obchodníci nebo zprostředkovatelé (makléři). Středisko cenných papírů - Většina obchodovaných cenných papírů je v elektronické podobě, obdobně jako bezhotovostní peníze. Proto bylo zřízeno Středisko cenných papírů. Jeho hlavnímúkolem je vedení evidence cenných papírů. Pojišťovny - umožňují ochranu před následky škod na zdraví nebo majetku. Leasingové společnosti - poskytují finanční služby. Nakupují věci movité a nemovité k tomu, aby je pronajímaly na dlouhou dobu svým zákazníkům. Splátkové společnosti - specializují se na poskytování úvěrů, především na spotřební zboží. Je však třeba dávat velmi pozor na to, jak vysokou úrokovou míru požadují. Bankovní vklady Nejběžnějšími vklady jsou: vklady na běžných účtech, kde hlavním účelem nebývá ukládání peněz, ale platební styk. úsporné vklady - účelem těchto vkladů je především ukládat peníze; Spořicí účet představuje typ bankovního účtu, na který klient banky ukládá dočasně volné finanční prostředky, které jsou lépe úročeny než zůstatek na běžném účtu. termínované vklady - jedná se o typ bankovního účtu, u kterého je předem určena výše vkladu, doba, po kterou musí být ponechán na účtu, a úroková sazba, kterou se vklad bude zhodnocovat. Úroky na vkladech fyzických osob jsou připisovány po zdanění 15% srážkovou daní. Vklady jsou ze zákona pojištěny. V případě krachu banky pak klient dostane náhradu ve výši 90% vkladu, maximálně však ekvivalent do výše 25 tisíc EUR. Tyto peníze vyplácí Fond pojištění vkladů. 6

7 Výhody bankovních vkladů: vysoká likvidita jednoduchá forma správy prostředků pojištění vkladů Nevýhody bankovních vkladů: nízké zhodnocování značné rozdíly mezi bankami ve výši poplatků Stavební spoření Forma ukládání vlastních prostředků s možností úvěru. Stát podporuje účastníky formou státního příspěvku ve výši 15% z vkladu, max Kč ročně. Tj. při vkladu ve výši ročně. Připsání státního příspěvku je podmíněno minimální délkou spoření 6 let. Výhody stavebního spoření: lepší úročení než na bankovních účtech možnost úvěru s nízkou úrokovou mírou (účelově na bydlení - rekonstrukce, koupě, vypořádání,...) státní příspěvek pojištění vkladů Nevýhody stavebního spoření: dlouhá doba pro splnění podmínek k získání státního přispěvku nízká likvidita (6 let vázané prostředky pro splnění podmínek smlouvy) úvěr je pouze účelový (na bydlení) ztráta státního příspěvku v případě nesplnění podmínek (např. při předčasném ukončení smlouvy) Penzijní připojištění Zabezpečují jej penzijní fondy, a to pro ty, kteří se nechtějí či nemohou spokojit s výší starobního či invalidního důchodu, který se vyplácí ze zákonného pojištění. Stát podporuje účastníky formou státních příspěvků, a to podle výše vkladů. Pro přiznání a vyplacení státní podpory je nutné splnit základní podmínky: doba připojištění min. 60 měsíců, dožití se věku minimálně 60- ti let vkládat minimálně částku 300 Kč měsíčně po celou dobu trvání smlouvy. 7

8 Tabulka výše státních příspěvků vlastní úložka od státu do roku 2013 od státu od roku a vyšší Dříve i dnes lze také snižovat daňový základ. To platí pro měsíční úložku vyšší než 1000 Kč měsíčně. Např. při vkladu 1200,- lze daňově odečíst 200 Kč ( =200) Po splnění požadovaných podmínek je možné peníze dostat vyplacené několika způsoby: jednorázové vyrovnání - vyplácí se najednou v době, kdy jsou splněny podmínky pro výplatu, tedy doba pojištění a dosažení věku; penze - vyplácí se průběžně po splnění podmínek pro výplatu. Tuto penzi je možné dostávat doživotně nebo po dobu, která byla sjednána ve smlouvě. Na rozdíl od jednorázového vyrovnání je část prostředků nadále uložena u penzijního fondu, což znamená, že dosud nevyplacené prostředky se dále zhodnocují; odbytné - přichází v úvahu tehdy, jestliže účastník penzijního připojištění požádá o výplatu dříve, než uplyne stanovená doba spoření, nebo nedosáhne- li stanoveného věku. Ztrácí však nárok na státní příspěvek a jeho zhodnocení. 8

9 Zákon rozlišuje čtyři druhy penzí. Patří mezi ně: starobní penze - je základní dávkou. Vyplácí se nejdříve v 60 letech a nejkratší doba trvání je stanovena na 5 let. Pokud se požádá o výplatu dříve, zaniká nárok na státní příspěvek; výsluhová penze - má umožnit klientovi, aby si vybral část prostředků dříve, než vznikne nárok na penzi starobní. Musí o ni ovšem samostatně požádat. Momentálně zákon stanoví, že nárok vznikne, spoří- li klient alespoň 15 let; invalidní penze - vyplácí se, pokud se klient stal v průběhu spoření plně invalidním, a nebude tedy moci nadále spořit na starobní penzi. Tuto penzi ovšem účastník musí sjednat předem. Navíc fond stanoví, po jaké době spoření by na tuto penzi vznikl nárok. Zákon stanoví minimální dobu spoření 3 roky; pozůstalostní penze - zemře- li klient, který měl ve smlouvě sjednánu i pozůstalostní penzi, dostávají ji po stanovenou dobu pozůstalí. Zákon stanoví podmínku, aby minimální doba spoření byla 3 roky. Přesné podmínky pro výplatu, poskytnutí jednotlivých druhů penzí, výši měsíční penze atd. stanoví v každém fondu penzijní plán. Výhody penzijního připojištění: státní příspěvek v některých případech lepší zhodnocení vkladů Nevýhody penzijního připojištění nízká likvidita (min. 5 let a min. do určitého věku účastníka) ztráta státního příspěvku v případě nesplnění podmínek (např. při předčasném ukončení smlouvy) Cenné papíry Cenné papíry jsou součástí peněžního a kapitálového trhu. Na peněžním trhu je nacházíme ve formě peněžních poukázek, stravenek, směnek, atp. V podstatě je můžeme považovat za formu peněz. Můžeme jimi platit. Cenné papíry kapitálového trhu jsou obecně zvláštní listiny, které představují určitou hodnotu, jsou směnitelné za ostatní formy peněz a s některými lze platit. Představují určitou pohledávku vlastníka cenného papíru vůči tomu, kdo cenný papír vydal, tj. vůči emitentovi. Ukládání peněz do cenných papírů může být výnosnější než uložení na bankovní vklad. Vyžaduje však určité znalosti a nese s sebou i riziko ztráty. Cenné papíry mají předepsané náležitosti ( název, datum vydání, jméno toho, kdo jej vydal, nominální hodnotu). Nominální hodnota je částka, která je uvedená na cenném papíru, tzv. jeho hodnota. Na trhu cenných papírů se ale cena za tento papír určuje nabídkou a poptávkou a zaplatíme za něj tržní hodnotu, která může být vyšší, ale také nižší než je nominální hodnota. Zajímá nás tedy kurz cenného papíru. Emitentem může být kdokoliv, město, stát, jednotlivec, firma. 9

10 Emise je pak evidovaná: v papírové podobě tzv. Listinná podoba, nebo v elektronické formě tzv. Zaknihovaná podoba, evidovaná na běžných účtech jako bezhotovostní peníze Cenné papíry rozeznáváme: majetkové představují podíl na majetku toho, kdo je vydal (emitenta). Přinášejí svému majiteli podíl na zisku. Nejběžnější jsou akcie a podílové listy; úvěrové (dluhopisy) představují dluh emitenta vůči jejich majiteli. Emitent je musí za určitou dobu proplatit. U těchto cenných papírů je dána doba jejich splatnosti neboli termín vrácení vložené částky. Po celou dobu majitel dostává průběžně úroky. Po uply- nutí této doby mu je vrácena nominální hodnota. Na rozdíl od některých majetkových cenných papírů nemá majitel právo ovlivňovat chod dané instituce, která takový cenný papír emitovala. Majetkové cenné papíry Akcie - Akcie vydávají akciové společnosti. Vydání akcié je způsob, jak shromáždit větší množství kapitálu. Akcie je většinou možné zakoupit, nový majitel si tak kupuje podíl na majetku akciové společnosti. Vlastnictví akcie nám dává právo podílet se na řízení, právo na podíl na zisku a právo na podíl ze zbylého majetku v případě likvidace společnosti. S akciemi se obchoduje na kapitálovém trhu, za tržní cenu, tzv. kurz Tržní cena (kurz) je ovlivněn mnoha faktory (na základě nabídky a poptávky, ekonomickou situací firmy, politickou situací, ale také situací ekonomiky jako celku). Kurz akcií je poměrně proměnlivý, využívají toho někteří investoři ke spekulativním obchodům. Pokud je kurz nízký, nakupují cenné papíry. Pokud je kurz vysoký, cenné papíry prodávají. Ten, kdo si kupuje akcie, předpokládá, že své peníze zhodnotí, tj. že získá finanční výnos, a to buď: podíl na zisku firmy dividendu, nebo výnos vzniklý tím, že kurz akcie vzrostl mezi dobou nákupu a dalšího prodeje, nebo může získat výnos jak z dividend, tak ze vzrůstu kurzu akcie. Podílové listy jsou cenné papíry, které představují podíl majitele na majetku podílového fondu. Za vložené peníze na účet investiční společnosti (která tyto fondy zakládá) je připsán tomu, kdo je vložil, odpovídající počet podílových listů. Do fondů se tímto způsobem dostávají a shromažďují prostředky od drobných investorů. Tyto finanční prostředky se pak investují do nákupu cenných papírů. Kvůli snížení rizik je musí se rozdělit do různých oblastí. Příklad: Pokud podílový fond vloží prostředky do akcií dvou společností, z nichž kurz jedné poklesne ze Kč na Kč a kurz druhé stoupne z Kč na Kč, je ztráta z prvních akcií vyrovnána zisky z akcií druhých. 10

11 Podle toho, jak fond úspěšně investuje, se pohybuje kurz podílového listu. Výnos majitelů podílových listů tak vzniká jako rozdíl mezi prostředky, které vložili při nákupu podílového listu, a prostředky, které získají jejich případným prodejem. Podílové listy mohou být prodávány na finančním trhu, ale obvykle je jejich majitelé prodávají zpět podílovému fondu. V ČR v současnosti existují pouze tzv. otevřené podílové fondy, které jsou povinny své podílové listy od jejich majitelů odkoupit. Investiční společnost (která fond založila) tedy investorovi na jeho žádost podílové listy odepíše a zašle mu finanční částku odpovídající množství prodávaných podílových listů. Úvěrové cenné papíry (dluhopisy) Obligace jsou úvěrové cenné papíry, dlouhodobé, majitel dostává průběžně úrok a po uplynutí sjednané doby obligaci prodává zpět jejimu emitentovi. Obligace vydává např. stát, obce, podniky, banky. Hypoteční zástavní listy mohou vydávat na základě zvláštních předpisů pouze banky. Pro kupujícího jsou velmi výhodné, protože jsou zajištěny majetkem banky a také nemovitostí na jejíž financování se vydávají. 11

12 3. Plánování a správa osobního rozpočtu Plánování a správa osobního/rodinného rozpočtu Každý z nás má nějaké příjmy a výdaje. V osobním rozpočtu platí, že: příjmy mohou být větší než výdaje vzniká přebytek osobního rozpočtu, příjmy mohou být menší než výdaje vzniká schodek deficit osobního rozpočtu. Příjmy osobního rozpočtu jsou omezené. Proto si nikdo z nás nemůže pořídit vše, co by si přál. To, zač peníze vydáváme, závisí na našich potřebách. Budeme- li uvažovat o tom, zač peníze vydávat, měli bychom tedy nejprve o potřebách něco vědět. Potřeby Každý člověk má určité potřeby (potřebu jíst, pít, obléci se, sledovat film atd.), tedy pocit nedostatku, který chce odstranit. Potřeby jsou velmi rozmanité, neboť: každý člověk může mít jiné potřeby, potřeby člověka se vyvíjejí a rostou. Je tomu tak proto, že potřeby jsou ovlivňovány: člověkem samým potřeby se liší zejména podle věku, fyzického a psychického založení, okolím, společností vyspělostí ekonomiky, techniky, reklamou, atd. 12

13 Vzácnost Pro množství nebo druh výrobků a služeb, které lidé chtějí, neexistuje hranice říkáme, že potřeby jsou neomezené. Na druhé straně zdroje pro uspokojení potřeb jsou omezené vzácné: domácnosti jsou omezeny svými příjmy, podniky jsou omezeny svými zisky. Příjmy lze jednorázově zvýšit půjčkami. Je však třeba počítat s jejich splácením a představují určitá rizika o nichž si povíme později. Obětovaná příležitost Protože není dostatek výrobků a služeb pro všechny (existuje vzácnost) a navíc má každý omezené zdroje k jejich pořízení, musí vybírat mezi těmi výrobky a službami, které si musí pořídit, a mezi těmi, jejichž pořízení může odložit. Takový výběr provádíme často. Jakmile ale jednou učiníme rozhodnutí a vybereme si jednu možnost, ztratíme příležitost vybrat si možnost jinou. Tuto skutečnost nazýváme náklady obětované příležitosti. Nákladem obětované příležitosti nějaké věci je to, čeho se musíme vzdát, abychom jinou věc mohli získat. Rozpočet domácnosti Domácí výdaje Při provozu domácnosti vznikají výdaje. Jsou to prostředky vynakládané na uspokojování potřeb členů domácnosti: výdaje na stravování, bydlení, otop a osvětlení, oblečení a obutí, zábavu, vzdělávání, cestování, sport. Výdaje mohou být pevné opakují se a je obtížné je snížit. Jako typický příklad můžeme uvést nájemné, zahrneme sem i splátky půjček, hypotéky, leasingu. Jiné jsou kontrolovatelné co do výše. Můžeme si je snadněji či méně snadno odepřít nebo je alespoň bezprostředně omezit. Mezi ty, jejichž výši můžeme částečně ovlivnit, zahrneme náklady na jídlo, telefon, oblečení, údržbu a opravy, benzín. Mezi ty, které si můžeme případně odepřít, můžeme zahrnout náklady na zábavu, cestování... Lze sem zařadit i spoření. Jednorázové výdaje se vynakládají za delší dobu a jde většinou o větší částky (například koupě domácích spotřebičů, auta, dovolená). U nich rovněž můžeme ovlivnit jejich výši. 13

14 Domácí příjmy Pravidelné příjmy mezi nejdůležitější patří odměny za práci, tedy příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání (např. také příjmy za pronajatou nemovitost). Někteří členové domácnosti, mohou být příjemci různých sociálních dávek nebo příspěvků. Přídavky na děti, rodičovský příspěvek, důchod ze sociálního zabezpečení, atp.tyto příjmy jsou pravidelné a jejich výše je zpravidla známá, takže lze s nimi po určitou dobu v rozpočtu počítat. Další příjmy domácností jsou obvykle nepravidelné, jejich výše kolísá a ne vždy s nimi můžeme počítat. Zahrneme sem například odměny, úroky z vkladů, příjmy z cenných papírů. Poslední skupinu tvoří příjmy jednorázové (například z prodeje majetku). Hrubé a čisté příjmy Ať už jde o příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání, musíme z nich odevzdávat státu daně a také hradit sociální a zdravotní pojištění. Rozeznáváme tedy hrubý příjem, tj. příjem před zdaněním a srážkami pojištění, a čistý příjem, tedy ten, který skutečně obdržíme. Zdanění (a sociální a zdravotní pojištění) se netýkají sociálních příjmů (nemocenské dávky, sociální dávky, starobní a jiné důchody).. Domácí rozpočet Příjmy a výdaje bychom měli průběžně porovnávat, abychom zjistili, zda máme přebytek prostředků, nebo zda se nám jich nedostává. Zároveň tak zjistíme, za co všechno peníze dostáváme a za co je utrácíme. Všechny příjmy zahrnujeme do domácího rozpočtu jako čisté příjmy. Jednorázové příjmy ani výdaje sem nezahrnujeme. 14

15 příklad domácího rozpočtu PŘÍJMY VÝDAJE Pravidelné Pevné Čistá mzda ,00 Kč Nájemné 8 000,00 Kč Podnikání 8 130,00 Kč Splátka půjčky 5 000,00 Kč Rodičovský příspěvek 7 600,00 Kč Penzijní připojištění 1 000,00 Kč Starobní důchod 8 400,00 Kč mezisoučet ,00 Kč mezisoučet ,00 Kč Nepravidelné Kontrolovatelné Úroky, dividendy 0,00 Kč Provoz domácnosti 2 000,00 Kč Provoz auta 2 000,00 Kč Jídlo ,00 Kč Oblečení 2 000,00 Kč Zábava 2 000,00 Kč mezisoučet 0,00 Kč mezisoučet ,00 Kč Celkem ,00 Kč Celkem ,00 Kč Rozdíl příjmů a výdajů = Kč. Přebytky a schodky (deficity) domácího rozpočtu Domácí rozpočet bude mít buď větší příjmy než výdaje, nebo opačně. Vznikne tak přebytek, nebo deficit. Rozpočet může být i vyrovnaný, kdy příjmy a výdaje budou ve stejné výši. Má- li domácí rozpočet přebytek, pak ho můžeme využít pro různé formy spoření (investování). Má- li domácí rozpočet schodek deficit, musíme ho samozřejmě nějak krýt. Pokud k tomu nebude stačit rezerva, přicházejí do úvahy různé druhy půjček. Bude- li deficit opakovaný, pak buď musíme naše výdaje omezit, nebo hledat cesty ke zvýšení příjmů. Jednorázové větší výdaje domácího rozpočtu I když jednorázové výdaje nezahrneme do měsíčního rozpočtu, musíme s nimi samozřejmě počítat. Tyto výdaje můžeme plánovat, pokud o nich víme dopředu, např. výdaje na dovolenou, studium na soukromé škole, koupi auta, koupi vlastního bydlení, apod. V jiných případech takové výdaje vznikají neočekávaně závažná porucha pračky či jiného domácího spotřebiče, havárie nepojištěného auta atd. 15

16 Jsou čtyři cesty, jak takové výdaje financovat: postupně na ně spořit; krýt je z rezerv (v případě, že výdaje vzniknou neočekávaně); krýt je půjčkou, splátkovým prodejem nebo finančním leasingem je však třeba počítat s tím, že nám přinesou další výdaje na úroky. Samozřejmě nám vzniknou pevné výdaje na splácení takové půjčky, které mohou omezovat další výdaje; hledat způsob, jak zvýšit příjmy (třeba i jednorázově). Majetek a závazky domácnosti Posuzujeme- li hospodaření domácnosti, musíme zvážit nejen, jaké jsou příjmy a výdaje. Je užitečné si také porovnat, jaký je náš majetek a naše závazky, tedy sestavit si rozvahu domácnosti/jednotlivce. Jinými slovy zjistit, co domácnost/jednotlivec vlastní a z čeho tento majetek financuje, kryje. Sečteme náš majetek a závazky a porovnáním zjistíme, zda jsme celkově spíše zadluženi nebo zda bychom byli schopni splatit všechny své závazky. Osobní majetek Osobní závazky 1. Peníze hotovost, bankovní účty (běžné, termínované, spořicí) 2. Finanční majetek cenné papíry, stavebníspoření, penzijní připojištění; pohledávky 3. Nemovitosti dům, pozemek, zahrada 4. Ostatní osobní majetek auto, šperky,vybavení domu 1. Krátkodobé do 1 roku krátkodobé půjčky, příp. půjčky od přátel, příbuzných 2. Střednědobé do 5 let úvěry na spotřební zboží(včetně auta), splátkový prodej; finanční leasing 3. Dlouhodobé závazky např. hypotéka, úvěr ze stavebního spořen Rozvaha domácnosti/jednotlivce ukazuje skutečný osobní majetek, pokud ho uvádíme v tržní ceně, tedy v takové, jakou majetek v této chvíli má, za jakou bychom ho mohli prodat. 16

17 příklad rozvahy domácnosti: Osobní majetek Osobní závazky 1. běžný účet ,00 Kč 1a. kreditní karta ,00 Kč 2a. podílové listy ,00 Kč 1b. osobní půjčky ,00 Kč 2b, penzijní připojištění ,00 Kč 2. finanční leasing 0,00 Kč 3. tržní hodnota bytu 0,00 Kč 3. hypotéka 0,00 Kč 4. osobní majetek (vybavení bytu, auto, elektronika,...) ,00 Kč Celkem ,00 Kč Celkem ,00 Kč Rozdíl Vzorová rodina by po prodeji veškerého majetku nezůstala zadlužena. K majetku jsme připočítali auto, které si sice pořídili na půjčku, nicméně už je jejich vlastnictvím. Rodinný rozpočet by měl počítat s rezervou na neočekávané situace. Ztráta zaměstnání, úraz, rozbitá pračka, Výše takové rezervy může být rozdílná. Minimálně by ovšem měla být alespoň 3 až 6 - ti násobek průměrných měsíčních výdajů. Rozpočet příjmů a výdajů nám dává přehled o průběžném stavu peněz (přebytek/schodek). Rozvaha (majetek a závazky) zachycuje celkový stav financí (majetek splacen/zadluženost) ,00 Kč 17

18 4. Rizika úvěrů, úroková sazba, inflace Dojde- li ke zvýšení výdajů je možné využít úvěru a získat tak rychle potřebné finance. Úvěr, resp. důvod proč si úvěr pořizujeme, je ovšem nutné pečlivě zvážit. Je vhodné brát si úvěr na dovolenou? ANO/NE Je vhodné brát si úvěr na koupi bytu? ANO/NE Je vhodné brát si úvěr na luxusní večeři? ANO/NE Ke každé z otázek si odpověď také zdůvodněte. Proč ano, či ne? Rizikem úvěrů je nebezpečí, že se dostaneme do situace, kdy nejsme schopni své dluhy splácet. Jak se tam můžeme dostat? V době dobrého příjmu si pořídíme auto na úvěr. Pak přijdeme o zaměstnání a tak i o příjem. Dostaneme se do skluzu se splácením úvěru. Úvěrová společnost zpravidla vypočítá penále a to je mnohonásobně vyšší, než běžná pravidelná splátka úvěru. Pokud nebudeme jednat s úvěrovou společností, může to dojít až k exekuci. Úroková sazba zjednodušeně lze říci, že je to cena peněz, kterou dostaneme zaplaceno, nebo sami platíme. Určuje, kolik % z půjčené (nebo uložené) částky bude činit úrok Úrokové sazby (míry) se označují podle úroků počítaných za různá období: roční označuje se zkratkou p. a. (per annum), pololetní p. s. (per semestrum), čtvrtletní p. q. (per quartale), měsíční p. m. (per mensem). Inflace znamená všeobecný růst cen, tedy růst tzv. cenové hladiny (počítaných podle spotřebitelského koše). Znehodnocuje úspory. Snižuje hodnotu peněz.inflace postihuje zejména skupiny se stálým příjmem (státní zaměstnanci, důchodci). Obranou proti vlivu inflace bývá valorizace (navýšení příjmů při vzrůstu inflace o určité %) v případě důchodů, sociálních dávek. Lidé se snaží zajistit, aby hodnota jejich vkladů nebo příjmů neklesla pod úroveň inflace. Banky zvyšují úrokové sazby (vkladů i úvěrů). Firmy zdražují své výrobky. Kde je možné si peníze vypůjčit Úvěry nám dokáže zpřístupnit bankovní i nebankovní sektor. Bankovní úvěry účelové Jsou určeny na řešení konkrétních potřeb (na koupi auta, bytu, vybavení domácnosti, ) Tyto úvěry banky rády poskytují. Mohou si ověřit schopnost klienta splácet a zpravidla jsou tyto úvěry nejlevnější, resp. mají nejnižší úrokovou míru. Hypoteční úvěr je určen na koupi/výstavbu/rekonstrukci nemovitosti. Je zajištěn nemovitostí a lze jej splácet velmi dlouhou dobu, až 40 let. 18

19 Bankovní úvěry neúčelové Kontokorentní úvěr váže se k běžnému účtu a umožňuje vybírat peníze nad rámec vlastních prostředků (tedy do mínusu). Splácení většinou probíhá automaticky po připsání prostředků na běžný účet. Úroková sazba bývá zpravidla vyšší. Osobní půjčka jedná se o rychlou formu jednorázového úvěru, kdy banka zpravidla nevyžaduje zvláštní zajištění úvěru. Mnohdy sjednání půjčky lze vyřídit telefonicky. Kreditní karty jedná se o opakované úvěry, které postupně bance splácíme. Splníme- li určité podmínky, může být tato půjčka bezúročná. Pokud nesplníme podmínky bezúročnosti, jsou úroky velmi vysoké, zpravidla se pohybují mezi % p. a. Úroková sazba však bývá většinou udávána jako sazba měsíční (tzn. cca 2 % p. m.), což na první pohled působí velmi klamavě a vyvolává dojem výhodnosti úvěru. Americká hypotéka tento úvěr je zajištěn zástavou nemovitosti. Na rozdíl od klasické hypotéky však nemá účelový charakter, získané prostředky lze využít na pořízení čehokoliv. Maximální výše úvěru zpravidla činí 70 % odhadní ceny nemovitosti, doba splatnosti úvěru se pohybuje v rozmezí od 3 do 20 let. K dalším výhodám americké hypotéky patří zejména úrokové sazby, které jsou sice vyšší než u hypoték na bydlení, ale nižší než u spotřebitelských úvěrů. Nevýhodou je především to, že v případě platební neschopnosti hrozí riziko ztráty nemovitosti. K dalším nevýhodám patří i administrativně a finančně náročnější vyřizování úvěru. 19

20 5. Rizika spojená s nesplácením Rizika zadluženosti, dopady. Základní právní pojmy a orientace v systému práva Úpadek je stav, kdy dlužník má: více věřitelů peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů tyto závazky není schopen plnit Oprávněný (věřitel) je ten, jehož pohledávka se exekucí vymáhá. Povinný (dlužník) je ten, proti němuž je exekuce nařízena a prováděna. Splátkový kalendář je souhrn termínů a výše plateb jednotlivým věřitelům po dobu 5 let dle usnesení soudu při schváleném oddlužení plněním splátkového kalendáře. Exekutor je občan ČR jmenovaný ministrem spravedlnosti, který má plnou způsobilost k právním úkonům, získal vysokoškolské vzdělání právnického směru, je bezúhonný, složil exekutorskou zkoušku a vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi (nebo praxi advokáta, soudce, notáře apod.) Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy a je veřejně přístupný (zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení) Oddlužení je proces, při kterém formou zpeněžení majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře dojde k částečné úhradě závazků dlužníka. Poctivá snaha je projev dlužníka, kterým dokládá reálný plán na oddlužení a zda lze splnit podmínky úpadku. Exekuční titul je pravomocné vykonatelné rozhodnutí. Jedná se zpravidla o vykonatelné rozhodnutí soudu (rozsudek, platební rozkaz, schválený smír), vykonatelný rozhodčí nález, exekutorský zápis, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy, výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení. Exekuční příkaz je příkaz vydaný exekutorem k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v zákoně (např. srážkami ze mzdy povinného, prodejem věcí movitých nebo nemovitých apod.) Exekuce je výkon rozhodnutí nařizovaný soudem a prováděný soudem nebo soudním exekutorem. Pojem předluženost Do problémů se splácením se můžeme dostat nejen kvůli vlastnímu přecenění, ale i díky objektivním důvodům, jako je ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita či úmrtí. 20

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Finanční gramotnost 1 Co je to finanční gramotnost? Definice. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu,

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

Obsah. 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti. 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění

Obsah. 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti. 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Domácí rozpočet bez stresu, příjmy domácnosti 2. WORKSHOP: Úvěry a půjčky, pojištění 3. WORKSHOP: Příjmy domácnosti, šmejdi bez šance 4. WORKSHOP: Spory a jejich řešení 1 Rodinný

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více