KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/ FINANČNÍ GRAMOTNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST"

Transkript

1 KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/ FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční gramotnosti Definice Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů nezbytných k tomu, aby člověk finančně zabezpečil sebe a svou rodinu a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný člověk se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Finanční gramotnost je specializovanou součástí širší ekonomické gramotnosti, která navíc zahrnuje např. schopnost zajistit si příjem, zvažovat důsledky osobních rozhodnutí na současný a budoucí příjem, orientaci na trhu pracovních příležitostí, schopnost rozhodovat o výdajích apod. Nedílnou součástí finanční gramotnosti jsou také nezbytné makroekonomické aspekty /Makroekonomickými aspekty se rozumí zejména orientace v základních vztazích mezi jednotlivými sektory ekonomiky a porozumění základním makroekonomických ukazatelům (HDP, inflace, úroková míra aj.)/ a oblast daňová /Základní povědomí o daňovém systému a roli daní v rámci občanské společnosti je nutné chápat jako prvek k zajištění zodpovědného chování občanů vůči rodině a tudíž také státu./, a to zejména vzhledem k tomu, že se významně podílí na finančních zdrojích jednotlivců i domácností a má tedy významný vliv na peněžní toky v soukromých financích. Finanční gramotnost jako součást ekonomické gramotnosti formuje znalosti, dovednosti a hodnotové postoje, které by měl občan mít, aby se dokázal uplatnit v současné společnosti. Standardem finanční gramotnosti se rozumí ideální úroveň finanční gramotnosti pro různé cílové skupiny, resp. cílový stav finančního vzdělávání pro různé stupně vzdělání. Tyto následně slouží jako východisko při tvorbě konkrétních vzdělávacích programů a aktivit směřujících k rozvoji a zvyšování úrovně finanční gramotnosti žáků a dospělé populace. 1

2 Standardy finanční gramotnosti představují také kritérium pro měření úrovně finanční gramotnosti. S finanční gramotností se dále pojí zvláště gramotnost numerická (z hlediska gramotnosti finanční se to týká především využití matematického aparátu k řešení numerických úloh se vztahem k financím), gramotnost informační (jako schopnost vyhledat, použít a vyhodnotit relevantní informace v kontextu) a gramotnost právní (jako orientace v právním systému, přehled o právech a povinnostech a také možnostech, kam se obrátit o pomoc). Rozvoj těchto gramotností je současně prostředkem k vytváření a posilování ekonomického, právního a politického myšlení občanů. Finanční gramotnost obsahuje tři složky gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.). Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. /Významnou složkou cenové gramotnosti je porozumění principu ceny peněz v čase, rozdílu mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou a porozumění cenám finančních nástrojů a služeb v praktické podobě poplatků a úrokových sazeb./ Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci. 2

3 Obrázek 1. Složky finanční gramotnosti Finanční gramotnost Peněžní gramotnost Cenová gramotnost Rozpočtová gramotnost Rozpočtová gramotnost Správa osobního/rodinného rozpočtu Správa finančních aktiv Správa finančních závazků 3

4 2. Finanční produkty V této kapitole se budeme věnovat třem oblastem: kam je možné peníze uložit, máme- li je, kde je možné si peníze vypůjčit, jak se zajistit proti rizikům Nejběžnější finanční produkty: Bankovní vklady (bankovní účty) Stavební spoření Penzijní připojištění Cenné papíry Finanční trh V první řadě si musíme říci, že finanční produkty se obchodují na finančním trhu. Na finančním trhu se střetává nabídka a poptávka po penězích, cenných papírech a ostatních forem kapitálu. Na jedné straně se potkávají volné prostředky a hledání způsobů jejich zhodnocení s nedostatkem prostředků a poptávkou po nich na straně druhé. Finanční trh lze rozlišit podle času na: a) peněžní trh předmětem obchodování jsou krátkodobé finanční nástroje se lhůtou splatnosti do jednoho roku (např. směnky, depozitní certifikáty, pokladniční poukázky, krátkodobé netermínované vklady, krátkodobé termínované vklady, krátkodobé úvěry, devizy); b) kapitálový trh předmětem obchodování jsou střednědobé a dlouhodobé finanční nástroje se lhůtou splatnosti delší než jeden rok (např. obligace, akcie, střednědobé a dlouhodobé termínované vklady, střednědobé a dlouhodobé úvěry, stavební spoření, penzijní připojištění). Instituce, ketré působí na finančním trhu Banky Centrální (emisní) banka je státní institucí, která provádí emisi peněz, je bankou bank (reguluje činnost obchodních bank, poskytuje bankám úvěry, drží část jejich vkladů), reguluje množství peněz v oběhu, reguluje měnový kurz, provádí bankovní dohled (legálnost bankovních operací, povoluje zakládání bank), je bankou vlády (vede účet vlády) a zajišťuje příjmy a výdaje státního rozpočtu (tzv. pokladní plnění státního rozpočtu). V ČR tuto úlohu plní Česká národní banka. Ta rovněž spolupracuje s Evropskou centrální bankou (ECB) ve Frankfurtu nad Mohanem. Česká národní banka funguje jako orgán státního dohledu nad kapitálovým trhem. Jejím hlavním úkolem je zabezpečit ochranu kapitálového trhu, zejména drobných investorů. ČNB také vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled. 4

5 Obchodní banky, např. Komerční banka, ČSOB, GE Money Bank, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, podnikají na finančním trhu. Jejich klienty jsou jak občané, tak podniky, tak i organizace zřizované státem, krajem či obcí (krajské a obecní úřady, školy, nemocnice atd.). Stavební spořitelny, penzijní fondy Stavební spořitelna je specifický druh banky a předmětem její činnosti může být pouze stavební spoření. Penzijní fondy zabezpečují dobrovolné penzijní připojištění Investiční společnosti (a jejich podílové fondy) Jedná se ze zákona o akciové společnosti, které shromažďují prostředky drobných investorů. Tak je možné, aby se i běžný občan podílel na větších investicích a mohl z nich získat výnosy. Instituce sloužící k obchodování s cennými papíry S cennými papíry se obchoduje na regulovaném a neregulovaném trhu. Regulovaný trh má stanovena pravidla obchodování a obchoduje se pravidelně, zpravidla na burze nebo jinde. Neregulovaný trh je obdobou běžného obchodování. Kupující a prodávající cenných papírů se navzájem dohodnou na ceně a dalších podmínkách. U nás na tomto trhu vystupují obchodníci s cennými papíry. 5

6 Burza - místo, kde se nejčastěji obchoduje s cennými papíry ve velkém. Na burze nelze nakupovat a prodávat cenné papíry přímo, neboť na ni mají přístup pouze členové nebo osoby, které členy zastupují obchodníci nebo zprostředkovatelé (makléři). Středisko cenných papírů - Většina obchodovaných cenných papírů je v elektronické podobě, obdobně jako bezhotovostní peníze. Proto bylo zřízeno Středisko cenných papírů. Jeho hlavnímúkolem je vedení evidence cenných papírů. Pojišťovny - umožňují ochranu před následky škod na zdraví nebo majetku. Leasingové společnosti - poskytují finanční služby. Nakupují věci movité a nemovité k tomu, aby je pronajímaly na dlouhou dobu svým zákazníkům. Splátkové společnosti - specializují se na poskytování úvěrů, především na spotřební zboží. Je však třeba dávat velmi pozor na to, jak vysokou úrokovou míru požadují. Bankovní vklady Nejběžnějšími vklady jsou: vklady na běžných účtech, kde hlavním účelem nebývá ukládání peněz, ale platební styk. úsporné vklady - účelem těchto vkladů je především ukládat peníze; Spořicí účet představuje typ bankovního účtu, na který klient banky ukládá dočasně volné finanční prostředky, které jsou lépe úročeny než zůstatek na běžném účtu. termínované vklady - jedná se o typ bankovního účtu, u kterého je předem určena výše vkladu, doba, po kterou musí být ponechán na účtu, a úroková sazba, kterou se vklad bude zhodnocovat. Úroky na vkladech fyzických osob jsou připisovány po zdanění 15% srážkovou daní. Vklady jsou ze zákona pojištěny. V případě krachu banky pak klient dostane náhradu ve výši 90% vkladu, maximálně však ekvivalent do výše 25 tisíc EUR. Tyto peníze vyplácí Fond pojištění vkladů. 6

7 Výhody bankovních vkladů: vysoká likvidita jednoduchá forma správy prostředků pojištění vkladů Nevýhody bankovních vkladů: nízké zhodnocování značné rozdíly mezi bankami ve výši poplatků Stavební spoření Forma ukládání vlastních prostředků s možností úvěru. Stát podporuje účastníky formou státního příspěvku ve výši 15% z vkladu, max Kč ročně. Tj. při vkladu ve výši ročně. Připsání státního příspěvku je podmíněno minimální délkou spoření 6 let. Výhody stavebního spoření: lepší úročení než na bankovních účtech možnost úvěru s nízkou úrokovou mírou (účelově na bydlení - rekonstrukce, koupě, vypořádání,...) státní příspěvek pojištění vkladů Nevýhody stavebního spoření: dlouhá doba pro splnění podmínek k získání státního přispěvku nízká likvidita (6 let vázané prostředky pro splnění podmínek smlouvy) úvěr je pouze účelový (na bydlení) ztráta státního příspěvku v případě nesplnění podmínek (např. při předčasném ukončení smlouvy) Penzijní připojištění Zabezpečují jej penzijní fondy, a to pro ty, kteří se nechtějí či nemohou spokojit s výší starobního či invalidního důchodu, který se vyplácí ze zákonného pojištění. Stát podporuje účastníky formou státních příspěvků, a to podle výše vkladů. Pro přiznání a vyplacení státní podpory je nutné splnit základní podmínky: doba připojištění min. 60 měsíců, dožití se věku minimálně 60- ti let vkládat minimálně částku 300 Kč měsíčně po celou dobu trvání smlouvy. 7

8 Tabulka výše státních příspěvků vlastní úložka od státu do roku 2013 od státu od roku a vyšší Dříve i dnes lze také snižovat daňový základ. To platí pro měsíční úložku vyšší než 1000 Kč měsíčně. Např. při vkladu 1200,- lze daňově odečíst 200 Kč ( =200) Po splnění požadovaných podmínek je možné peníze dostat vyplacené několika způsoby: jednorázové vyrovnání - vyplácí se najednou v době, kdy jsou splněny podmínky pro výplatu, tedy doba pojištění a dosažení věku; penze - vyplácí se průběžně po splnění podmínek pro výplatu. Tuto penzi je možné dostávat doživotně nebo po dobu, která byla sjednána ve smlouvě. Na rozdíl od jednorázového vyrovnání je část prostředků nadále uložena u penzijního fondu, což znamená, že dosud nevyplacené prostředky se dále zhodnocují; odbytné - přichází v úvahu tehdy, jestliže účastník penzijního připojištění požádá o výplatu dříve, než uplyne stanovená doba spoření, nebo nedosáhne- li stanoveného věku. Ztrácí však nárok na státní příspěvek a jeho zhodnocení. 8

9 Zákon rozlišuje čtyři druhy penzí. Patří mezi ně: starobní penze - je základní dávkou. Vyplácí se nejdříve v 60 letech a nejkratší doba trvání je stanovena na 5 let. Pokud se požádá o výplatu dříve, zaniká nárok na státní příspěvek; výsluhová penze - má umožnit klientovi, aby si vybral část prostředků dříve, než vznikne nárok na penzi starobní. Musí o ni ovšem samostatně požádat. Momentálně zákon stanoví, že nárok vznikne, spoří- li klient alespoň 15 let; invalidní penze - vyplácí se, pokud se klient stal v průběhu spoření plně invalidním, a nebude tedy moci nadále spořit na starobní penzi. Tuto penzi ovšem účastník musí sjednat předem. Navíc fond stanoví, po jaké době spoření by na tuto penzi vznikl nárok. Zákon stanoví minimální dobu spoření 3 roky; pozůstalostní penze - zemře- li klient, který měl ve smlouvě sjednánu i pozůstalostní penzi, dostávají ji po stanovenou dobu pozůstalí. Zákon stanoví podmínku, aby minimální doba spoření byla 3 roky. Přesné podmínky pro výplatu, poskytnutí jednotlivých druhů penzí, výši měsíční penze atd. stanoví v každém fondu penzijní plán. Výhody penzijního připojištění: státní příspěvek v některých případech lepší zhodnocení vkladů Nevýhody penzijního připojištění nízká likvidita (min. 5 let a min. do určitého věku účastníka) ztráta státního příspěvku v případě nesplnění podmínek (např. při předčasném ukončení smlouvy) Cenné papíry Cenné papíry jsou součástí peněžního a kapitálového trhu. Na peněžním trhu je nacházíme ve formě peněžních poukázek, stravenek, směnek, atp. V podstatě je můžeme považovat za formu peněz. Můžeme jimi platit. Cenné papíry kapitálového trhu jsou obecně zvláštní listiny, které představují určitou hodnotu, jsou směnitelné za ostatní formy peněz a s některými lze platit. Představují určitou pohledávku vlastníka cenného papíru vůči tomu, kdo cenný papír vydal, tj. vůči emitentovi. Ukládání peněz do cenných papírů může být výnosnější než uložení na bankovní vklad. Vyžaduje však určité znalosti a nese s sebou i riziko ztráty. Cenné papíry mají předepsané náležitosti ( název, datum vydání, jméno toho, kdo jej vydal, nominální hodnotu). Nominální hodnota je částka, která je uvedená na cenném papíru, tzv. jeho hodnota. Na trhu cenných papírů se ale cena za tento papír určuje nabídkou a poptávkou a zaplatíme za něj tržní hodnotu, která může být vyšší, ale také nižší než je nominální hodnota. Zajímá nás tedy kurz cenného papíru. Emitentem může být kdokoliv, město, stát, jednotlivec, firma. 9

10 Emise je pak evidovaná: v papírové podobě tzv. Listinná podoba, nebo v elektronické formě tzv. Zaknihovaná podoba, evidovaná na běžných účtech jako bezhotovostní peníze Cenné papíry rozeznáváme: majetkové představují podíl na majetku toho, kdo je vydal (emitenta). Přinášejí svému majiteli podíl na zisku. Nejběžnější jsou akcie a podílové listy; úvěrové (dluhopisy) představují dluh emitenta vůči jejich majiteli. Emitent je musí za určitou dobu proplatit. U těchto cenných papírů je dána doba jejich splatnosti neboli termín vrácení vložené částky. Po celou dobu majitel dostává průběžně úroky. Po uply- nutí této doby mu je vrácena nominální hodnota. Na rozdíl od některých majetkových cenných papírů nemá majitel právo ovlivňovat chod dané instituce, která takový cenný papír emitovala. Majetkové cenné papíry Akcie - Akcie vydávají akciové společnosti. Vydání akcié je způsob, jak shromáždit větší množství kapitálu. Akcie je většinou možné zakoupit, nový majitel si tak kupuje podíl na majetku akciové společnosti. Vlastnictví akcie nám dává právo podílet se na řízení, právo na podíl na zisku a právo na podíl ze zbylého majetku v případě likvidace společnosti. S akciemi se obchoduje na kapitálovém trhu, za tržní cenu, tzv. kurz Tržní cena (kurz) je ovlivněn mnoha faktory (na základě nabídky a poptávky, ekonomickou situací firmy, politickou situací, ale také situací ekonomiky jako celku). Kurz akcií je poměrně proměnlivý, využívají toho někteří investoři ke spekulativním obchodům. Pokud je kurz nízký, nakupují cenné papíry. Pokud je kurz vysoký, cenné papíry prodávají. Ten, kdo si kupuje akcie, předpokládá, že své peníze zhodnotí, tj. že získá finanční výnos, a to buď: podíl na zisku firmy dividendu, nebo výnos vzniklý tím, že kurz akcie vzrostl mezi dobou nákupu a dalšího prodeje, nebo může získat výnos jak z dividend, tak ze vzrůstu kurzu akcie. Podílové listy jsou cenné papíry, které představují podíl majitele na majetku podílového fondu. Za vložené peníze na účet investiční společnosti (která tyto fondy zakládá) je připsán tomu, kdo je vložil, odpovídající počet podílových listů. Do fondů se tímto způsobem dostávají a shromažďují prostředky od drobných investorů. Tyto finanční prostředky se pak investují do nákupu cenných papírů. Kvůli snížení rizik je musí se rozdělit do různých oblastí. Příklad: Pokud podílový fond vloží prostředky do akcií dvou společností, z nichž kurz jedné poklesne ze Kč na Kč a kurz druhé stoupne z Kč na Kč, je ztráta z prvních akcií vyrovnána zisky z akcií druhých. 10

11 Podle toho, jak fond úspěšně investuje, se pohybuje kurz podílového listu. Výnos majitelů podílových listů tak vzniká jako rozdíl mezi prostředky, které vložili při nákupu podílového listu, a prostředky, které získají jejich případným prodejem. Podílové listy mohou být prodávány na finančním trhu, ale obvykle je jejich majitelé prodávají zpět podílovému fondu. V ČR v současnosti existují pouze tzv. otevřené podílové fondy, které jsou povinny své podílové listy od jejich majitelů odkoupit. Investiční společnost (která fond založila) tedy investorovi na jeho žádost podílové listy odepíše a zašle mu finanční částku odpovídající množství prodávaných podílových listů. Úvěrové cenné papíry (dluhopisy) Obligace jsou úvěrové cenné papíry, dlouhodobé, majitel dostává průběžně úrok a po uplynutí sjednané doby obligaci prodává zpět jejimu emitentovi. Obligace vydává např. stát, obce, podniky, banky. Hypoteční zástavní listy mohou vydávat na základě zvláštních předpisů pouze banky. Pro kupujícího jsou velmi výhodné, protože jsou zajištěny majetkem banky a také nemovitostí na jejíž financování se vydávají. 11

12 3. Plánování a správa osobního rozpočtu Plánování a správa osobního/rodinného rozpočtu Každý z nás má nějaké příjmy a výdaje. V osobním rozpočtu platí, že: příjmy mohou být větší než výdaje vzniká přebytek osobního rozpočtu, příjmy mohou být menší než výdaje vzniká schodek deficit osobního rozpočtu. Příjmy osobního rozpočtu jsou omezené. Proto si nikdo z nás nemůže pořídit vše, co by si přál. To, zač peníze vydáváme, závisí na našich potřebách. Budeme- li uvažovat o tom, zač peníze vydávat, měli bychom tedy nejprve o potřebách něco vědět. Potřeby Každý člověk má určité potřeby (potřebu jíst, pít, obléci se, sledovat film atd.), tedy pocit nedostatku, který chce odstranit. Potřeby jsou velmi rozmanité, neboť: každý člověk může mít jiné potřeby, potřeby člověka se vyvíjejí a rostou. Je tomu tak proto, že potřeby jsou ovlivňovány: člověkem samým potřeby se liší zejména podle věku, fyzického a psychického založení, okolím, společností vyspělostí ekonomiky, techniky, reklamou, atd. 12

13 Vzácnost Pro množství nebo druh výrobků a služeb, které lidé chtějí, neexistuje hranice říkáme, že potřeby jsou neomezené. Na druhé straně zdroje pro uspokojení potřeb jsou omezené vzácné: domácnosti jsou omezeny svými příjmy, podniky jsou omezeny svými zisky. Příjmy lze jednorázově zvýšit půjčkami. Je však třeba počítat s jejich splácením a představují určitá rizika o nichž si povíme později. Obětovaná příležitost Protože není dostatek výrobků a služeb pro všechny (existuje vzácnost) a navíc má každý omezené zdroje k jejich pořízení, musí vybírat mezi těmi výrobky a službami, které si musí pořídit, a mezi těmi, jejichž pořízení může odložit. Takový výběr provádíme často. Jakmile ale jednou učiníme rozhodnutí a vybereme si jednu možnost, ztratíme příležitost vybrat si možnost jinou. Tuto skutečnost nazýváme náklady obětované příležitosti. Nákladem obětované příležitosti nějaké věci je to, čeho se musíme vzdát, abychom jinou věc mohli získat. Rozpočet domácnosti Domácí výdaje Při provozu domácnosti vznikají výdaje. Jsou to prostředky vynakládané na uspokojování potřeb členů domácnosti: výdaje na stravování, bydlení, otop a osvětlení, oblečení a obutí, zábavu, vzdělávání, cestování, sport. Výdaje mohou být pevné opakují se a je obtížné je snížit. Jako typický příklad můžeme uvést nájemné, zahrneme sem i splátky půjček, hypotéky, leasingu. Jiné jsou kontrolovatelné co do výše. Můžeme si je snadněji či méně snadno odepřít nebo je alespoň bezprostředně omezit. Mezi ty, jejichž výši můžeme částečně ovlivnit, zahrneme náklady na jídlo, telefon, oblečení, údržbu a opravy, benzín. Mezi ty, které si můžeme případně odepřít, můžeme zahrnout náklady na zábavu, cestování... Lze sem zařadit i spoření. Jednorázové výdaje se vynakládají za delší dobu a jde většinou o větší částky (například koupě domácích spotřebičů, auta, dovolená). U nich rovněž můžeme ovlivnit jejich výši. 13

14 Domácí příjmy Pravidelné příjmy mezi nejdůležitější patří odměny za práci, tedy příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání (např. také příjmy za pronajatou nemovitost). Někteří členové domácnosti, mohou být příjemci různých sociálních dávek nebo příspěvků. Přídavky na děti, rodičovský příspěvek, důchod ze sociálního zabezpečení, atp.tyto příjmy jsou pravidelné a jejich výše je zpravidla známá, takže lze s nimi po určitou dobu v rozpočtu počítat. Další příjmy domácností jsou obvykle nepravidelné, jejich výše kolísá a ne vždy s nimi můžeme počítat. Zahrneme sem například odměny, úroky z vkladů, příjmy z cenných papírů. Poslední skupinu tvoří příjmy jednorázové (například z prodeje majetku). Hrubé a čisté příjmy Ať už jde o příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání, musíme z nich odevzdávat státu daně a také hradit sociální a zdravotní pojištění. Rozeznáváme tedy hrubý příjem, tj. příjem před zdaněním a srážkami pojištění, a čistý příjem, tedy ten, který skutečně obdržíme. Zdanění (a sociální a zdravotní pojištění) se netýkají sociálních příjmů (nemocenské dávky, sociální dávky, starobní a jiné důchody).. Domácí rozpočet Příjmy a výdaje bychom měli průběžně porovnávat, abychom zjistili, zda máme přebytek prostředků, nebo zda se nám jich nedostává. Zároveň tak zjistíme, za co všechno peníze dostáváme a za co je utrácíme. Všechny příjmy zahrnujeme do domácího rozpočtu jako čisté příjmy. Jednorázové příjmy ani výdaje sem nezahrnujeme. 14

15 příklad domácího rozpočtu PŘÍJMY VÝDAJE Pravidelné Pevné Čistá mzda ,00 Kč Nájemné 8 000,00 Kč Podnikání 8 130,00 Kč Splátka půjčky 5 000,00 Kč Rodičovský příspěvek 7 600,00 Kč Penzijní připojištění 1 000,00 Kč Starobní důchod 8 400,00 Kč mezisoučet ,00 Kč mezisoučet ,00 Kč Nepravidelné Kontrolovatelné Úroky, dividendy 0,00 Kč Provoz domácnosti 2 000,00 Kč Provoz auta 2 000,00 Kč Jídlo ,00 Kč Oblečení 2 000,00 Kč Zábava 2 000,00 Kč mezisoučet 0,00 Kč mezisoučet ,00 Kč Celkem ,00 Kč Celkem ,00 Kč Rozdíl příjmů a výdajů = Kč. Přebytky a schodky (deficity) domácího rozpočtu Domácí rozpočet bude mít buď větší příjmy než výdaje, nebo opačně. Vznikne tak přebytek, nebo deficit. Rozpočet může být i vyrovnaný, kdy příjmy a výdaje budou ve stejné výši. Má- li domácí rozpočet přebytek, pak ho můžeme využít pro různé formy spoření (investování). Má- li domácí rozpočet schodek deficit, musíme ho samozřejmě nějak krýt. Pokud k tomu nebude stačit rezerva, přicházejí do úvahy různé druhy půjček. Bude- li deficit opakovaný, pak buď musíme naše výdaje omezit, nebo hledat cesty ke zvýšení příjmů. Jednorázové větší výdaje domácího rozpočtu I když jednorázové výdaje nezahrneme do měsíčního rozpočtu, musíme s nimi samozřejmě počítat. Tyto výdaje můžeme plánovat, pokud o nich víme dopředu, např. výdaje na dovolenou, studium na soukromé škole, koupi auta, koupi vlastního bydlení, apod. V jiných případech takové výdaje vznikají neočekávaně závažná porucha pračky či jiného domácího spotřebiče, havárie nepojištěného auta atd. 15

16 Jsou čtyři cesty, jak takové výdaje financovat: postupně na ně spořit; krýt je z rezerv (v případě, že výdaje vzniknou neočekávaně); krýt je půjčkou, splátkovým prodejem nebo finančním leasingem je však třeba počítat s tím, že nám přinesou další výdaje na úroky. Samozřejmě nám vzniknou pevné výdaje na splácení takové půjčky, které mohou omezovat další výdaje; hledat způsob, jak zvýšit příjmy (třeba i jednorázově). Majetek a závazky domácnosti Posuzujeme- li hospodaření domácnosti, musíme zvážit nejen, jaké jsou příjmy a výdaje. Je užitečné si také porovnat, jaký je náš majetek a naše závazky, tedy sestavit si rozvahu domácnosti/jednotlivce. Jinými slovy zjistit, co domácnost/jednotlivec vlastní a z čeho tento majetek financuje, kryje. Sečteme náš majetek a závazky a porovnáním zjistíme, zda jsme celkově spíše zadluženi nebo zda bychom byli schopni splatit všechny své závazky. Osobní majetek Osobní závazky 1. Peníze hotovost, bankovní účty (běžné, termínované, spořicí) 2. Finanční majetek cenné papíry, stavebníspoření, penzijní připojištění; pohledávky 3. Nemovitosti dům, pozemek, zahrada 4. Ostatní osobní majetek auto, šperky,vybavení domu 1. Krátkodobé do 1 roku krátkodobé půjčky, příp. půjčky od přátel, příbuzných 2. Střednědobé do 5 let úvěry na spotřební zboží(včetně auta), splátkový prodej; finanční leasing 3. Dlouhodobé závazky např. hypotéka, úvěr ze stavebního spořen Rozvaha domácnosti/jednotlivce ukazuje skutečný osobní majetek, pokud ho uvádíme v tržní ceně, tedy v takové, jakou majetek v této chvíli má, za jakou bychom ho mohli prodat. 16

17 příklad rozvahy domácnosti: Osobní majetek Osobní závazky 1. běžný účet ,00 Kč 1a. kreditní karta ,00 Kč 2a. podílové listy ,00 Kč 1b. osobní půjčky ,00 Kč 2b, penzijní připojištění ,00 Kč 2. finanční leasing 0,00 Kč 3. tržní hodnota bytu 0,00 Kč 3. hypotéka 0,00 Kč 4. osobní majetek (vybavení bytu, auto, elektronika,...) ,00 Kč Celkem ,00 Kč Celkem ,00 Kč Rozdíl Vzorová rodina by po prodeji veškerého majetku nezůstala zadlužena. K majetku jsme připočítali auto, které si sice pořídili na půjčku, nicméně už je jejich vlastnictvím. Rodinný rozpočet by měl počítat s rezervou na neočekávané situace. Ztráta zaměstnání, úraz, rozbitá pračka, Výše takové rezervy může být rozdílná. Minimálně by ovšem měla být alespoň 3 až 6 - ti násobek průměrných měsíčních výdajů. Rozpočet příjmů a výdajů nám dává přehled o průběžném stavu peněz (přebytek/schodek). Rozvaha (majetek a závazky) zachycuje celkový stav financí (majetek splacen/zadluženost) ,00 Kč 17

18 4. Rizika úvěrů, úroková sazba, inflace Dojde- li ke zvýšení výdajů je možné využít úvěru a získat tak rychle potřebné finance. Úvěr, resp. důvod proč si úvěr pořizujeme, je ovšem nutné pečlivě zvážit. Je vhodné brát si úvěr na dovolenou? ANO/NE Je vhodné brát si úvěr na koupi bytu? ANO/NE Je vhodné brát si úvěr na luxusní večeři? ANO/NE Ke každé z otázek si odpověď také zdůvodněte. Proč ano, či ne? Rizikem úvěrů je nebezpečí, že se dostaneme do situace, kdy nejsme schopni své dluhy splácet. Jak se tam můžeme dostat? V době dobrého příjmu si pořídíme auto na úvěr. Pak přijdeme o zaměstnání a tak i o příjem. Dostaneme se do skluzu se splácením úvěru. Úvěrová společnost zpravidla vypočítá penále a to je mnohonásobně vyšší, než běžná pravidelná splátka úvěru. Pokud nebudeme jednat s úvěrovou společností, může to dojít až k exekuci. Úroková sazba zjednodušeně lze říci, že je to cena peněz, kterou dostaneme zaplaceno, nebo sami platíme. Určuje, kolik % z půjčené (nebo uložené) částky bude činit úrok Úrokové sazby (míry) se označují podle úroků počítaných za různá období: roční označuje se zkratkou p. a. (per annum), pololetní p. s. (per semestrum), čtvrtletní p. q. (per quartale), měsíční p. m. (per mensem). Inflace znamená všeobecný růst cen, tedy růst tzv. cenové hladiny (počítaných podle spotřebitelského koše). Znehodnocuje úspory. Snižuje hodnotu peněz.inflace postihuje zejména skupiny se stálým příjmem (státní zaměstnanci, důchodci). Obranou proti vlivu inflace bývá valorizace (navýšení příjmů při vzrůstu inflace o určité %) v případě důchodů, sociálních dávek. Lidé se snaží zajistit, aby hodnota jejich vkladů nebo příjmů neklesla pod úroveň inflace. Banky zvyšují úrokové sazby (vkladů i úvěrů). Firmy zdražují své výrobky. Kde je možné si peníze vypůjčit Úvěry nám dokáže zpřístupnit bankovní i nebankovní sektor. Bankovní úvěry účelové Jsou určeny na řešení konkrétních potřeb (na koupi auta, bytu, vybavení domácnosti, ) Tyto úvěry banky rády poskytují. Mohou si ověřit schopnost klienta splácet a zpravidla jsou tyto úvěry nejlevnější, resp. mají nejnižší úrokovou míru. Hypoteční úvěr je určen na koupi/výstavbu/rekonstrukci nemovitosti. Je zajištěn nemovitostí a lze jej splácet velmi dlouhou dobu, až 40 let. 18

19 Bankovní úvěry neúčelové Kontokorentní úvěr váže se k běžnému účtu a umožňuje vybírat peníze nad rámec vlastních prostředků (tedy do mínusu). Splácení většinou probíhá automaticky po připsání prostředků na běžný účet. Úroková sazba bývá zpravidla vyšší. Osobní půjčka jedná se o rychlou formu jednorázového úvěru, kdy banka zpravidla nevyžaduje zvláštní zajištění úvěru. Mnohdy sjednání půjčky lze vyřídit telefonicky. Kreditní karty jedná se o opakované úvěry, které postupně bance splácíme. Splníme- li určité podmínky, může být tato půjčka bezúročná. Pokud nesplníme podmínky bezúročnosti, jsou úroky velmi vysoké, zpravidla se pohybují mezi % p. a. Úroková sazba však bývá většinou udávána jako sazba měsíční (tzn. cca 2 % p. m.), což na první pohled působí velmi klamavě a vyvolává dojem výhodnosti úvěru. Americká hypotéka tento úvěr je zajištěn zástavou nemovitosti. Na rozdíl od klasické hypotéky však nemá účelový charakter, získané prostředky lze využít na pořízení čehokoliv. Maximální výše úvěru zpravidla činí 70 % odhadní ceny nemovitosti, doba splatnosti úvěru se pohybuje v rozmezí od 3 do 20 let. K dalším výhodám americké hypotéky patří zejména úrokové sazby, které jsou sice vyšší než u hypoték na bydlení, ale nižší než u spotřebitelských úvěrů. Nevýhodou je především to, že v případě platební neschopnosti hrozí riziko ztráty nemovitosti. K dalším nevýhodám patří i administrativně a finančně náročnější vyřizování úvěru. 19

20 5. Rizika spojená s nesplácením Rizika zadluženosti, dopady. Základní právní pojmy a orientace v systému práva Úpadek je stav, kdy dlužník má: více věřitelů peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů tyto závazky není schopen plnit Oprávněný (věřitel) je ten, jehož pohledávka se exekucí vymáhá. Povinný (dlužník) je ten, proti němuž je exekuce nařízena a prováděna. Splátkový kalendář je souhrn termínů a výše plateb jednotlivým věřitelům po dobu 5 let dle usnesení soudu při schváleném oddlužení plněním splátkového kalendáře. Exekutor je občan ČR jmenovaný ministrem spravedlnosti, který má plnou způsobilost k právním úkonům, získal vysokoškolské vzdělání právnického směru, je bezúhonný, složil exekutorskou zkoušku a vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi (nebo praxi advokáta, soudce, notáře apod.) Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy a je veřejně přístupný (zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení) Oddlužení je proces, při kterém formou zpeněžení majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře dojde k částečné úhradě závazků dlužníka. Poctivá snaha je projev dlužníka, kterým dokládá reálný plán na oddlužení a zda lze splnit podmínky úpadku. Exekuční titul je pravomocné vykonatelné rozhodnutí. Jedná se zpravidla o vykonatelné rozhodnutí soudu (rozsudek, platební rozkaz, schválený smír), vykonatelný rozhodčí nález, exekutorský zápis, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy, výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení. Exekuční příkaz je příkaz vydaný exekutorem k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v zákoně (např. srážkami ze mzdy povinného, prodejem věcí movitých nebo nemovitých apod.) Exekuce je výkon rozhodnutí nařizovaný soudem a prováděný soudem nebo soudním exekutorem. Pojem předluženost Do problémů se splácením se můžeme dostat nejen kvůli vlastnímu přecenění, ale i díky objektivním důvodům, jako je ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita či úmrtí. 20

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb 5SVD2 3. PREZENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Zásady standardu finanční gramotnosti

Zásady standardu finanční gramotnosti Zásady standardu finanční gramotnosti 1. východiska revize a. stávající standard finanční gramotnosti b. standardy OECD/INFE c. slovenský standard d. nové skutečnosti na finančním trhu e. vyšší vyspělost

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Příloha k ŠVP ZV č. 2 Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Název školního vzdělávacího programu: Škola v pohybu - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZŠZH 287/2016 Škola: Základní

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje.

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje. Otázka: Finanční trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): sztrudy Vznik a význam peněz: Úplně na počátku byl směnný obchod neboli barter - zboží na zboží. Časem bylo ale těžší najít někoho, kdo by směnil právě

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Když nemám na splátky - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Konference Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Jak služby poskytujeme bezplatně

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup

Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup Evropské dny handicapu v Ostravě Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním kulatý stůl pátek, 24. srpna 2012 Jaké služby

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ V SOUVISLOSTI S DLUHOVOU PASTÍ 19.6.2009 Magistrát města České Budějovice EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr Žádost o spotřebitelský úvěr 1. Základní informace o žadateli o úvěr Jméno a příjmení, titl.: Identifikační číslo: Adresa trvalého pobytu, PSČ: Rodné číslo: Druh a číslo průkazu totožnosti: Státní příslušnost:

Více

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se smlouva o zprostředkování půjčky prodeje nemovitosti. Po podpisu příslušné smluvní doku Vaše exekuce a dluhy u exekutorů nebo věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv z katastru nemovitostí. Tak

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

-podoba f. trhů : hotovost, bezhotovostní platební nástroje, cenné papíry, šek, směnka, drahé kovy, devize,

-podoba f. trhů : hotovost, bezhotovostní platební nástroje, cenné papíry, šek, směnka, drahé kovy, devize, Otázka: Finanční trhy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Daniel Surmař Finanční trhy -finanční trh = největší trh (národní + světové měřítko) a také nejpružnější (rychlá reakce na hospodaření a politické změny)

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více