Controlling postavení a funkce v podniku Controlling its position and funktion in a company

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Controlling postavení a funkce v podniku Controlling its position and funktion in a company"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management Controlling postavení a funkce v podniku Controlling its position and funktion in a company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Jiří Lanča, CSc. Autor: Ing. Pavel Trávníček Brno, červen 2007

2 2

3 3

4 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název v angličtině: Katedra: Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Trávníček Controlling postavení a funkce v podniku Controlling its position and funktion in a company Podnikové hospodářství prof. Ing. Jiří Lanča, CSc. Rok obhajoby: 2007 Anotace Tato bakalářská práce je zaměřena na controlling, jeho postavení a funkci v podniku. Cílem práce je definice teoretických poznatků a východisek controllingových přístupů a jejich aplikace na konkrétním podniku. V teoretické části se úvodem zabývám obsahovým vymezením pojmu controlling z hlediska jazykového a definičního pojetí. Následuje popis samotné koncepce controllingu, organizace controllingu v podniku, rozbor controllingových úloh a nástrojů vč. informačního systému. Praktická část je věnována popisu controllingových přístupů uplatňovaných v konkrétním podniku a zabývá se i zhodnocením ekonomického vývoje společnosti za poslední 3 roky. Annotation This work is aimed at controlling and its position and function in an enterprise. The objective of this work is the definition of theoretical observations and resources of controlling admittance and their application on a concrete enterprise. In the opening of the theoretical part I'm concerned with the contentual determination of the conception of controlling in light of linguistic and definition conception. What comes after is the description of the concept of controlling, organization of controlling in an enterprise, analysis of the controlling tasks and tools including Information systems. The practical part is about the description of controlling observations, which are alleged in a concrete enterprise, and also deals with the estimation of economic development of society in the last three years. Klíčová slova Controlling, kontrola, plánování, odchylka, řízení, regulace, dopředná vazba, zpětná vazba, controller, strategické řízení, operativní řízení, manažerské účetnictví, kalkulace, rozpočet, informační systém, reporting, manažerský informační systém. Keywords Controlling, checking, planning, deviation, control, control (regulation), feedforward, feedback, controller, strategic control, operative control, management accounting, calculation, budget, information system, reporting, Management Information System 4

5 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením prof. Ing. Jiřího Lanči, CSc. a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne vlastnoruční podpis autora 5

6 OBSAH PRÁCE ÚVOD A. TEORETICKÁ ČÁST 1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ CONTROLLINGU Pojem controlling Různá pojetí controllingu KONCEPCE CONTROLLINGU Systém controllingu Controller a controlling ORGANIZACE CONTROLLINGU Determinanty organizace controllingu Zařazení controllingu do podnikové hierarchii Kompetence controllingu ÚLOHY CONTROLLINGU Strategický vs. operativní controlling Oblasti působnosti controllingu /controllingových úloh/ NÁSTROJE CONTROLLINGU Nákladové a manažerské účetnictví Kalkulace nákladů a výkonů Podnikové plánování a rozpočetnictví INFORMAČNÍ SYSTÉM Výstavba operativních nástrojů controllingu Kontrola Reporting a manažerský informační systém B. PRAKTICKÁ ČÁST 7. VNITŘNÍ STRUKTURA ANALYZOVANÉHO PODNIKU Představení společnosti Organizační struktura KONCEPCE CONTROLLINGU V PODNIKU Nákladový a kalkulační systém Principy controllingu v podniku Nákladové účetnictví Kalkulační systém

7 Analýza a vyhodnocování odchylek Systém plánování a rozpočtů Controlling v organizaci podniku INFORMAČNÍ SYSTÉM HOSPODAŘENÍ PODNIKU ZA OBDOBÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A PŘÍLOH

8 ÚVOD S přechodem naší ekonomiky k tržnímu mechanismu se výrazně zvýšil zájem podniků o moderní metody řízení. Stoupá snaha podniků poznat sebe sama, zvýšit finančně hospodářskou výkonnost, adaptovat se nebo jen přežít. Cesty k naplnění těchto snah jsou prosty jednoduchých doporučení. V situaci rostoucí složitosti podnikových systémů a jejich okolí se stává nezbytným základem úspěšnosti každé z cest controlling jako fenomén integrující procesy zpracování informací, analýz, tvorby podnikových plánů a jejich kontroly. Controlling vznikl již na počátku 20. století v USA a později se rozšířil do ostatních evropských zemí. U nás se začal masivněji rozšiřovat až s rozvojem tržního hospodářství po roce 1989, avšak s principy controllingu v podnikovém řízení se lze setkat již v daleké minulosti. Bezesporu nejznámějším a nejúspěšnějším byl Baťův systém řízení podniku. Postupně s nástupem centralizovaného modelu řízení a s tím centrálně plánovanou ekonomikou se vytratily všechny prvky, které měly stimulovat k vyšší výkonnosti a ekonomické efektivnosti. Teprve po sametové revoluci v roce 1989 můžeme hospodářství nazývat tržním a vrátit se tak k efektivnímu řízení podniků. V České republice můžeme controlling najít především ve velkých firmách, zejména se zahraniční účastí nebo v dceřiných podnicích zahraničních společností. V posledních letech se však controlling zavádí i ve společnostech s ryze českými majiteli, kteří si uvědomili důležitost všech nástrojů controllingu pro další fungování podniků. I zde se však jedná převážně o velké výrobní podniky a ty střední a menší bývají prozatím opomíjeny. Tematiku controllingu jsem si pro zpracování bakalářské práce zvolil zejména z profesních důvodů. Jednak je mi toto téma velmi blízké vzhledem k mým dosavadním pracovním zkušenostem, jednak je toto příležitostí získat hlubší a pevnější teoretické vědomosti, které budu moci uplatnit v praktickém životě při dalším zefektivňování podnikového řízení. Cílem bakalářské práce je prokázat, že controlling má v podniku své nezastupitelné místo. Na základě jeho postavení z hlediska plánování, kontrolování, řízení, analyzování odchylek od plánu a jejich zdůvodněním a dále navrhováním operativních i strategických řešení nezbytných pro podnik dokázat, že controllingové činnosti jsou velmi důležité pro efektivní řízení podniku, jeho finanční zdraví i další setrvání na trhu a rozvoj. V teoretické části jsou zmapována hlavní teoretická východiska a postoje různých autorů k problematice controllingu. V praktické části je rozebrán controllingový systém uplatňovaný v konkrétním výrobním podniku. V tomto podniku v současnosti pracuji na pozici finančního manažera a tudíž mám velmi blízko k danému tématu. Své empirické poznání tedy založím na dosavadních praktických zkušenostech v daném podniku, doplněné o poznatky z působení v jiných organizacích. Na základě dlouhodobých poznatků o fungování controllingu v podniku je zcela evidentní, že controlling má své nezastupitelné místo v efektivně řízené organizaci a podnik by nebyl schopen bez uplatňování controllingových principů dlouhodobě a úspěšně fungovat. 8

9 A. TEORETICKÁ ČÁST 1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ CONTROLLINGU Vzrůstající složitost a dynamičnost podnikatelského prostředí vystavuje podnik neúprosnému tlaku tvrdé konkurence. Manažeři vedou své podniky tímto prostředím se střídavými úspěchy. O míře úspěšnosti rozhoduje nemalou měrou intenzita, s jakou jsou do podniku zaváděny zdokonalené přístupy a metody analýz, plánování a kontroly, inovované organizační struktury a informační systémy. V souvislosti se zdokonalováním systémů řízení podniku se v posledních letech jak v praxi, tak i v literatuře objevuje se zvýšenou frekvencí pojem controlling. Masivní orientace na tento pojem je doprovázena nevyjasněností úkolů a cílů controllingu Pojem controlling 1 Pojem controlling se dostal do evropské terminologie z angloamerické nauky o managementu a jsou s ním spjaty různé představy. Odvozuje se z kmene slova control. Ve slovesném tvaru má tento termín význam (1) vést, řídit, regulovat; (2) vládnout, spravovat a (3) obsluhovat, ovládat, kontrolovat. Control je odtud definován jako porovnání plán skutečnost. V oboru podnikové ekonomie dnes dominuje kyberneticky orientovaná interpretace pojmu control, která je chápána jako vedení, řízení a regulace procesů. Podstatnou úlohou managementu je řízení podniku jako systému a získání kontroly nad ním. Controlling v americkém smyslu tomuto hledisku odpovídá. Controlling je neurčitý tvar slovesa to control. V angloamerické nauce o managementu představuje controlling vedle plánování, organizování atd. ústřední funkci managementu. Zabývat by se jim měly řadové instance všech stupňů hierarchie, není výlučně činností controllerů. Úspěšný controlling zajišťuje rozpoznání potenciálních a aktuálních odchylek od plánu a po několikerém průběhu cyklů nebo fází i jejich odstranění managementem. Postupy a metody controllingu se rozšířily i do dalších zemí s vyspělou tržní ekonomikou a samotný pojem se stal mezinárodním a zpravidla se nepřekládá. Mnozí autoři v ostatních zemích zvolili pojem controlling analogicky americkému pojetí. Podle něho znamená controlling řízení podniku v rámci předem daného cílového zaměření a je úlohou managementu. Jako nástroj řízení podniku způsobuje tento pojem potíže ve vymezení vůči pojmu řízení Různá pojetí controllingu Controlling není jednoznačně vymezen, není jednotně chápán, a jeho praktické aplikace jsou často velmi odlišné. Jestliže připustíme, že existuje různost v pojetí controllingu, pak je účelné 1 ESHENBACH, R. Controlling. 2. vydání Praha : ASPI Publishing, s

10 pokusit se alespoň orientačně vymezit hlavní přístupy k jeho pojetí, které lze nalézt v dostupné literatuře. Controlling chápaný jen jako kontrola, tedy jako konečná fáze systému řízení, představuje jen jiný vznešenější název pro standardní kontrolu podnikových aktivit. Toto pojetí controllingu bývá nezřídka typické pro podnikovou praxi, nepředstavuje ovšem žádnou změnu systému řízení podniku. Za inovační lze označit controlling ve svém prvém významu ve významu řízení, ovládání. Controlling zde představuje specifickou koncepci podnikového řízení založenou na komplexním a organizačním propojení plánovacího a kontrolního procesu. Takto koncipovaný controlling je založen na aplikaci controllingových nástrojů, metod a technik analýzy; systémovém vyjádření controllingových informačních systémů; systémové komunikaci mezi organizačními; změně postojů a způsobu myšlení. 2 Rolf Eschenbach ve své knize Controlling konstatuje, že původním účelem controllingu je koordinace systému řízení pro zajištění vnitřní a vnější harmonizace a zajištění informací. Podle tohoto autora koncepce controllingu doplňuje řízení podniku: controllingem jako filozofií řízení; funkcemi controllingu doplňujícími řízení; institucemi a nástroji controllingu (infrastrukturou controllingu). Controllingová filozofie řízení směřuje k tvorbě a řízení vitálního podniku. Základem myšlenkového hlediska controllingu je řízení založené na plánování, řízení (dopředné vazbě) a regulaci (zpětné vazbě). Cílem řízení podniku splňujícího potřeby controllingu je zajištění života schopnosti podniku a jeho schopnosti vytvářet hodnoty. Controlling podporuje uskutečnění těchto cílů řízení specifickými funkcemi controllingu, které jsou, je-li to třeba poskytovány vlastním controllerem a systémy a nástroji controllingu. Eschenbach chápe controlling jako jedinou koncepci poskytující celkovou pomoc řízení. Controlling doplňuje a integruje management jak v koncepčním, funkcionálním a institucionálním smyslu, tak i v personálním smyslu (při vytvoření vlastních míst controllerů). Controllingová filozofie (software) a infrastruktura controllingu (hardware) jsou sloupy doplnění řízení. S jejich pomocí bude možné dostat pod kontrolu komplexnost řízení podniku, což vysvětluje mimořádný úspěch a velkou poptávku po controllingu v podnikové praxi. 3 V díle Manažerská ekonomika od Miroslava Synka a kol. je controlling charakterizován jako systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, zabraňuje překvapením a včas rozsvěcuje červenou, když se objevuje nebezpečí, vyžadující v řízení příslušná opatření. Základním ukazatelem v controllingu je zisk. Protože zisk je rozdílem výnosů a nákladů, je nutné v rámci controllingu řídit především výnosy a náklady. 4 2 FREIBERG, F. Finanční controlling : Koncepce finanční stability firmy.. 1. vyd. Praha : Ringier ČR, s. 9 3 ESHENBACH, R. Controlling. 2. vydání Praha : ASPI Publishing, s SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 1. vydání Praha : Grada Publishing, s

11 Podle Hermanna a Lazara se obecná definice samotného pojmu controlling odvíjí ve třech základních úrovních, a to: controlling jako podnikatelská filozofie controlling jako systém pravidel pro řízení podniku controlling jako projekt řízení podniku. Tito autoři se ve své publikaci detailně zabývají problematikou nákladového controllingu, jehož zavedení chápou jako jednu z prvních částí modelu controllingu pro úspěšné ekonomické řízení. 5 Péter Horváth ve své knize Nová koncepce controllingu definuje controlling jako koncepci řízení zaměřená na výsledek, která překračuje hranice funkcí a koordinuje plánování, kontrolu a informační toky. Controller je do určité míry hospodářským svědomím podniku. Horváth dále konstatuje, že controlling není pouhou službou managementu, která mu prostřednictvím poskytovaných informací kryje záda. Jde o ideu, kterou je nutné přiblížit všem zaměstnancům v podniku. Tato idea obsahuje jak jednání zaměřené na úspěch podniku a plánování s osobní odpovědností, tak myšlení nad rámec vlastní oblasti ve smyslu managementu na rozhraní oblastí. 6 Tento autor pracuje s termínem samocontrolling, jehož význam spočívá v tom, že controlling se dnes nevykonává pouze prostřednictvím controllera, ale nejlépe přímo na místě samotnými pracovníky. Autor díla Manažerské účetnictví Bohumil Král chápe pojem controlling v nejobecnějším slova smyslu jako metodu, jejímž cílem je zvýšit účinnost systému řízení permanentním srovnáváním skutečného podnikatelského procesu se žádoucím stavem, vyhodnocováním odchylek a aktualizací cílů. Podle Krále je controlling obsahově vymezen dvěma subsystémy: subsystémem plánování a kontroly; subsystémem zajištění informační základny. Za základ účinného fungování controllingu považuje zejména integraci plánování a kontroly do jednoho subsystému. 7 Ačkoliv jsou přístupy jednotlivých autorů k obsahovému pojetí controllingu různé, mají společné rysy. Tím hlavním je obecná snaha vyjádřit novou kvalitu v systémovém propojení všech funkcí a nástrojů systému řízení pro důsledné prosazování podnikových cílů. Jednoznačným rysem všech pojetí controllingu je důraz na pravidelné a důsledné vyhodnocování odchylek od předem stanovených hodnot, zpravidla v kratších intervalech než v klasických modelech řízení. Proto hraje významnou roli plánování. 5 LAZAR, J.; HERMANN, P. Nákladový controlling. 1. vydání Ostrava : Repronis, s HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu : Cesta k účinnému controllingu. 1. české vydání Praha : Profess Consulting, s KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví.. 1. vydání Praha : Management Press, s

12 2. KONCEPCE CONTROLLINGU 2.1. Systém controllingu Každý podnik sleduje určitou strategii, jejíž dosažení je zajištěno účelnou tvorbou provozních procesů a vytvořením vhodné organizační struktury. Do této struktury je vložen systém controllingu. Controlling musí s ohledem na úkoly, organizaci a nástroje dávat jak celek, tak systém. Úloha controllingu v podniku spočívá zpravidla v tom, že třídí jednotlivé komponenty, prověřuje jejich použitelnost, doplňuje je a předává do systému. Nejdůležitější součástí systému řízení, na které se zaměřuje práce controllera, jsou: systém plánování a kontroly, systém zásobování informacemi. 8 Obrázek č. 1: Systém controllingu Strategie Uspořádání procesu a organizační struktura Systém plánování - strategického - taktického - operativního Systém controllingu - úkoly - organizace - nástroje Systém informačních toků - účetnictví - výkaznictví Zpracování dat Pramen: HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu : Cesta k účinnému controllingu. 1. české vydání Praha : Profess Consulting, s. 11 Jeden ze způsobů pohledu na práci controllera je koordinace regulačního okruhu. Začněme plánováním. Plánování na základě informací existujících v okamžiku tvorby plánu hledá adekvátní výkonnostní měřítka pro podnik. Při plánování se vychází ze zadaných hodnot 8 HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu : Cesta k účinnému controllingu. 1. české vydání Praha : Profess Consulting, s. 8 12

13 veličin, v protikladu k systému sběru informací, který se zaměřuje na sběr a zpřesňování veličin z provozu. To se využívá při porovnání plánu a skutečnosti. Plánovaná čísla jsou porovnána se skutečně dosaženými hodnotami. Následně je nutné zjistit příčiny odchylek pro případnou opravu chyb nebo pro přijetí nápravných opatření. Tak regulační okruh vyústí zpět do plánování. Důležitý princip regulačního okruhu controllingu říká, že odchylky vznikají změnami uvnitř podniku nebo změnami vnějších podmínek. Odchylky se proto nesmějí stát důkazním materiálem o pochybení nebo nedbalosti jednotlivých pracovníků, ale jsou pouze podkladem pro další opatření, která slouží k dosažení stanoveného cíle nebo v některých případech pro přizpůsobení stanoveného cíle změněným podmínkám. 9 Obrázek č. 2: Regulační okruh controllingu Stanovení měřítka výkonů (plánování) Zásada: Odchylky nejsou důkazem chyb, ale výchozím bodem pro přijetí opatření Porovnání plánu a skutečnosti Korigování odchylek, protiopatření Pramen: HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu : Cesta k účinnému controllingu. 1. české vydání Praha : Profess Consulting, s Controller a controlling 10 Je třeba rozlišovat mezi funkcemi controllingu a místem (instancí) controllera. K realizaci controllingu jako koncepce řízení není nezbytně nutné vytvoření míst a instancí, které jsou specializovanými nositeli této funkce. Funkce controllingu mohou být též převzaty jinými, již existujícími místy a instancemi. Ve smyslu aktuální dělby úloh a specializaci se ovšem nabízí alespoň ve středních a větších organizacích zřízení vlastního controllingového pracoviště. I když jsou zřízena místa controllera, není controlling věcí samotného controllera, nýbrž věcí každého manažera. Tuto souvislost znázorňuje obraz controllingu jako průniku množin, který je největší společný dělitel mezi manažery a controllery a vyjadřuje, že controlling patří jak do okruhu managementu, tak do okruhu controllera. 9 HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu : Cesta k účinnému controllingu. 1. české vydání Praha : Profess Consulting, s ESCHENBACH, R. Controlling. 2. vydání Praha : ASPI Publishing, s

14 Obrázek č. 3: Controlling jako průnik odpovědností manažera a controllera MANAŽER odpovídá za:: - projekt - produkt - oblast a - za strategické pozice CONTROLLING CONTROLLER odpovídá za transparentnost jako lodivod k zisku a poskytuje: - informace - rozhodování - koordinace a je moderátorem plánování Pramen: HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu : Cesta k účinnému controllingu. 1. české vydání Praha : Profess Consulting, s. 6 Nositelem procesu controllingu musí být všichni vedoucí pracovníci v podniku, kteří jej podporují svými konkrétními výkony. Tím přebírá také management funkce a zodpovědnost controllingu. Oproti tomu controller řídí controlling, Stará se o rámcové podmínky, dodává nástroje a poskytuje poradenství o použití, a sice co nejvhodnější pro management. Příspěvky controllerů a manažerů se v controllingu doplňují. O controllingu ve vlastním slova smyslu můžeme hovořit pouze tehdy, jestliže mezi manažery a controllery existuje kooperace a dialog. 14

15 3. ORGANIZACE CONTROLLINGU 3.1. Determinanty organizace controllingu Nejdůležitější faktory ovlivňující organizaci controllingu jsou velikost podniku v malých a středních podnicích přebírá funkci controllingu vedení podniku nebo vedoucí účetního oddělení, ve velkých podnicích jsou to specializovaní pracovníci controllingu, oddělení controllingu nebo dokonce controllingové funkce v představenstvu. dynamika prostředí u podniku ve stabilním prostředí se úkoly controllingu omezují na rutinní činnosti, v dynamickém prostředí přebírá controller funkci navigátora, poskytuje plánovací a kontrolní činnost, v silně dynamickém prostředí stupá počet problémů k řešení a controller se spolupodílí na procesu řešení problémů. Funkce controllingu je umístěna v rámci organizace podniku v souladu s významem úkolů controllingu Zařazení controllingu do podnikové hierarchie Názory na optimální začlenění controllingu do organizace podniku se různí. Mnozí autoři doporučují zřízení funkce vedoucího controllera na nejvyšší hierarchické úrovni, což může být v jednotlivých případech účelné. Tento přístup ovšem není bez problémů, protože ti, kteří radí a informuji, pak také spolurozhodují. Z toho může vzniknout neujasněnost úloh, které trvá ma-li controller později posuzovat rozhodnutí, na nichž se sám podílel. Z hlediska doplnění řízení jako ústřední úlohy controllingu, bezprostředně vyplývá nejen to, že jde o místo od druhé hierarchické úrovně, nýbrž také to, že optimální organizace controllingu má být přizpůsobena nezbytnostem této podpůrné úlohy. 12 Štábní nebo liniová funkce? Oddělení controllingu může podle stavu vývoje a situace působit v podniku buď jako štábní jednotka nebo jako liniová jednotka. Závisí na tom, zda je primárně považována za podporu řízení, nebo za výkon řízení. V této souvislosti je obzvláště důležitý stav vývoje controllingu v podniku. Čím úplněji plní controller své úlohy, tím více bude mít charakter liniové instance. Typické úlohy štábního útvaru jsou příprava rozhodnutí, opatření a vyhodnocení informací, koordinace dílčích plánů, dozor nad prováděním přijatých rozhodnutí. Zařazení controllingu na štábní pozici považují mnozí autoři jako optimální, existují však četné námitky proti takto koncipovanému sytému controllingu: vedle svých servisních úloh má mít controller také rozhodovací kompetence, např. povolat podnikové vedení při závažných odchylkách; 11 HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu : Cesta k účinnému controllingu. 1. české vydání Praha : Profess Consulting, s ESCHENBACH, R. Controlling. 2. vydání Praha : ASPI Publishing, s

16 jako štáb se musí controller odvolávat na podporu představených, což má za následek ztrátu autority; činnost controllera je pro podnik tak významná, že má nevyhnutelné právo nařizovat. K tomu přistupuje, že controller musí provádět jednoznačně výkony vedení. Controller je zodpovědný za celopodnikovou průřezovou funkci v podniku a musí dostat pro tento podsystém nezbytné nařizovací kompetence. Při nově zaváděném controllingu v podniku může být výhodnější zřídit nejprve štábní útvar. S pokračujícím vývojem vzniká nutnost obdržet liniová oprávnění, k jejichž rozšíření dochází především v krizových situacích podniku. Empirická zjištění se sice neshodují ohledně rozšíření štábní nebo liniové podoby, přece však ukazují na výraznou převahu liniových instancí Kompetence controllingu Controllingový útvar je zpravidla vybaven souborem kompetencí směřujících jak dovnitř, tak i vně útvaru. Zjevně problémovější otázkou je podoba kompetencí orientovaných vně controllingového útvaru. Zde se ukazuje z hlediska naplnění controllingových funkcí podniku jako potřebné vybavit controllingový útvar těmito kompetencemi: integrační kompetence oprávnění k regulování vnitropodnikových vztahů a k účasti na tvorbě cílů; koordinační kompetence oprávnění zavádět a koordinovat opatření k dosažení podnikových cílů, včetně oprávnění spolurozhodovat o věcných a finančních zdrojích; informační kompetence právo na informace a určování jejich formy a obsahu; poradenské kompetence oprávnění k poradenství při aplikaci nástrojů, metod a technik controllingu a při utváření plánovacího a kontrolního procesu V metodických, systémových a finančně hospodářských otázkách může být controllingový útvar vybaven vůči ostatním útvarům i rozhodovacími a nařizovacími kompetencemi ESCHENBACH, R. Controlling. 2. vydání Praha : ASPI Publishing, s FREIBERG, F. Finanční controlling : Koncepce finanční stability firmy. 1. vyd. Praha : Ringier ČR, s

17 4. ÚLOHY CONTROLLINGU Podle Eschenbacha existují v zásadě tři úrovně podnikového řízení s danými úlohami: normativní vytvoření obrazu sebechápání podniku, sestavení žebříčku základních hodnot a určování zásady chování podniku uvnitř i vůči okolí (stakeholderům); strategické zajištění již existujících potenciálů a vytváření potenciálů nových; operativní nejlepší využití již existujících potenciálů úspěchu, jejich realizace v likviditě a zisku. 15 Úlohy controllingu zasahuji do výše uvedených úrovní podnikového řízení. Obrázek č. 4: Oblasti úloh controllingu v systému řízení normativní rovina Dání smyslu (vize) a jeho uskutečnění transformace strategická rovina plánování a rozvoj strategie strategická dopředná a zpětná vazba transformace operativní rovina operativní podnikové plánování a rozpočetnictví operativní dopředná a zpětná vazba rutinní investice projekty Pramen: ESCHENBACH, R. Controlling. 2. vydání Praha : ASPI Publishing, s. 212 Efektivní a účinný controlling investic, projektů a procesů vyžaduje stejnoměrné zohlednění normativních, strategických a operativních cílů a okolností. Zvláštní význam má v rámci koordinační funkce controllingu propojení jednotlivých rovin pyramidy plánování a řízení (transformace). Zavedením této úlohy transformace zavádí controlling systém regulačních obvodů v podniku. 15 ESCHENBACH, R. Controlling. 2. vydání Praha : ASPI Publishing, s

18 Proto musí controlling doplňovat vedení podniku ve všech oblastech systému řízení informační a koordinační činností. Z toho vyplývají tyto oblasti úloh controllingu: určení smyslu (vize) a její uskutečnění; plánování a vývoj strategie; strategická dopředná a zpětná vazba; plánování a řízení investic; plánování a řízení projektů; plánování a řízení procesů týkajících se rutinní činností; operativní podnikové plánování a rozpočetnictví; operativní dopředná a zpětná vazba (výpočet očekávaných hodnot). Těchto osm oblastí úloh controllingu tvoří výchozí rámec pro znázornění procesů controllingu a používaných nástrojů a metod. Přes všechny oblasti podnikového systému řízení přejímá controlling úlohu informace vedení, která tím přistupuje jako další důležitá oblast úloh k výše uvedeným dimenzím. 16 Ze značného množství možností praktického utváření controllingových úloh uvádím pro ilustraci ještě jednu verzi přibližující obecnou strukturu controllingových úloh: a) plánování a rozpočtování; b) nákladové účetnictví a kalkulace; c) finanční účetnictví; d) vytváření zpráv a informačních systémů; e) běžné a speciální analýzy a kontrola; f) organizace a správa Strategický vs. operativní controlling Pokud má controlling vést k souhrnnému zlepšení schopností vedení podniku, nesmíme pominout strategické aspekty. Tak bude splněno rozšíření hledisek controllingu ve smyslu strategického řízení. V rámci strategického controllingu přijímá controller úlohu podpory strategického vedení podniku. Koordinace strategického plánování a kontroly je nad získáním informací relevantních pro strategii. Strategickému controllingu tak připadá funkce přeměny strategických plánu ve strategický management. Úkolem operativního controllingu je podpora operativních plánů. Rozlišuje mezi krátkodobým vývojem (který se aktuálně projevuje nákladem a výnosem) a trendy. Úhel pohledu je zaostřen na podnik (nikoliv na jeho okolí) a operativní činnosti ESCHENBACH, R. Controlling. 2. vydání Praha : ASPI Publishing, s FREIBERG, F. Finanční controlling : Koncepce finanční stability firmy. 1. vyd. Praha : Ringier ČR, s HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu : Cesta k účinnému controllingu. 1. české vydání Praha : Profess Consulting, s

19 Tabulka č. 1: Znaky strategického a operativního controllingu Typy Znaky Strategický controlling Operativní controlling Orientace Stupeň Dimenze Cílové veličiny Prostředí a podnikání: Adaptace Strategické plánování Šance / Rizika, Přednosti / Slabiny Zajištění existence, potenciál úspěchu Podnikání: Hospodárnost provozních procesů Taktické a operativní plánování a rozpočtování Výdaje / Výnosy, Náklady / Výkony Hospodárnost, zisk, rentabilita Pramen: HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu : Cesta k účinnému controllingu. 1. české vydání Praha : Profess Consulting, s. 188 Strategický controlling má za úkol zabezpečit trvalé zajištění existence podniku. Strategický controlling znamená na jedné straně myšlenkový postoj (strategické myšlení a jednání) a na druhé straně zřízení infrastruktury (institucí, systému nástrojů, formalizovaných procesů) na podporu procesů plánování strategie a prosazování strategie pomocí informačních a koordinačních výkonů. Úlohy strategického řízení spočívají ve vybudování a udržení potenciálů úspěchu s ohledem na působení likvidity s tím spojené. Strategický controlling musí poznat problémy a odchylky od cíle dříve, než se rozptýlí do operativních čísel. V propleteném systému regulačních okruhů zasahují operativní a strategický controlling jeden do druhého. Tak je možné ukázat působení strategických rozhodnutí a zajistit realizaci strategií v operativním plánování a následně prováděných opatření. 19 Důležitým nástrojem strategického controllingu je analýza SWOT, která v rámci strategického plánování zkoumá současné slabiny a přednosti, budoucí šance a nebezpečí podniku, dalšími nástroji jsou: analýza odchylek mezi stanoveným cílem plánu a předpokladem skutečného dosažení cíle, analýza portfolia relevantních dílčích oblastí podniku, balanced scorecard Oblasti působnosti controllingu /controllingových úloh/ Nákladový controlling Základní úkol nákladového controllingu je vytvořit nový systém plánování se záměrem splnění cílů v budoucnosti. Tento systém musí umožňovat vyhodnotit dosaženou skutečnost s plánem (odchylky) v přehledné formě a nabízet tak řešení vedoucí k eliminaci odchylek skutečnosti od plánu. Tento plán musí být připraven pro finanční plánování, aby bylo možno na základě jeho výstupů sestavit plánovaný cash-flow a včas předpovídat přechodný přebytek nebo nedostatek volných finančních prostředků. Dále systém nákladového controllingu musí být schopen ve vazbě na odchylky skutečnosti od plánu nejen včas na tyto odchylky upozornit, musí je i 19 ESCHENBACH, R. Controlling. 2. vydání Praha : ASPI Publishing, s

20 přehledně a srozumitelně prezentovat a na základě nich pak musí příslušní pracovníci zahájit činnosti vedoucí k eliminaci důsledků těchto odchylek. Zavedení nákladového controllingu v podniku je jednou z prvních částí celkového modelu controllingu jako úspěšného ekonomického řízení. Teprve po nákladovém controllingu je možné uvažovat o dalších projektech, jako controlling finanční, investiční, zásobovací apod. Zároveň je potřeba řešit i doprovodné oblasti, zejména hodnocení investic, marketing, management atd. Aplikace nákladového controllingu se v krátké době stane pro mnoho našich podniků existenční záležitostí. 20 Finanční controlling Finanční controlling představuje subsystém podnikového controllingu, jehož cílem je zajišťování likvidity (finanční rovnováhy) podniku. Funkčnost finančního controllingu je dána, podobně jako je tomu u celopodnikového controllingu, kvalitou používaných controllingových nástrojů, tzn. metod a technik, konzistenci plánovacích a kontrolních mechanismů a kvalitou informačních systémů. V elementární rovině lze spatřovat funkce finančního controllingu ve třech základních sférách: získávání finančních zdrojů, správa finančních zdrojů, užití finančních zdrojů LAZAR, J.; HERMANN, P. Nákladový controlling. 1. vydání Ostrava : Repronis, s FREIBERG, F. Finanční controlling : Koncepce finanční stability firmy. 1. vyd. Praha : Ringier ČR, s

21 5. NÁSTROJE CONTROLLINGU 5.1. Nákladové a manažerské účetnictví Za vrcholový (primární) informační nástroj controllingu je obecně nutno chápat účetnictví. Způsob zobrazení podnikatelského procesu v účetnictví je třeba diferencovat podle toho, kdo je uživatelem účetních informací a jaké rozhodovací procesy řeší. Základním projevem této diferenciace je obsahové oddělení informací finančního a daňového účetnictví od účetnictví manažerského. První vývojovou etapou a také v současné době podstatnou částí manažerského účetnictví je účetnictví nákladové, které hodnotově zobrazuje proces vzniku výkonů. Minimálně na operativní úrovni tvoří informace nákladového účetnictví pro controllera podstatný pracovní podklad. Cílem nákladového účetnictví je dát podklady pro řízení podnikatelského procesu, o jehož hlavních parametrech již bylo rozhodnuto. Podle svého primárního obsahového zaměření je koncipováno buď jako tzv. výkonové (kalkulace výkonů), odpovědnostní (útvarové), nebo procesně orientované účetnictví (ABC). 22 Obrázek č. 5: Fáze a úkoly nákladového účetnictví Jednicové náklady Účtování podle druhu nákladů Strukturované a časové zachycení všech nákladů Kontrola druhu nákladů Nepřímé náklady Účtování nákladových středisek Plánování a kontrola nepřímých nákladů středisek Tvorba sazeb nákladových středisek Analýza odchylek Účtování nositelů nákladů Kalkulace výrobků a dílů (hledání ceny) Sledování kusových nákladů a ocenění zásob Zjištění provozního výsledku Vnitropodnikové zúčtování výkonů Pramen: HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu : Cesta k účinnému controllingu. 1. české vydání Praha : Profess Consulting, s. 45_upraveno Přerůstání tradičního nákladového účetnictví v účetnictví manažerské je spojeno se snahou rozšířit škálu poskytovaných informací o podklady pro rozhodování o budoucnosti podniku. Manažerské účetnictví je úzce spjato s konceptem controllingu, jako nástrojem řízení, který má za úkol koordinaci plánování, kontroly a zajištění informační datové základny. 22 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 1. vydání Praha : Management Press, s

22 Obrázek č. 6: Vztah manažerského účetnictví a informací controllingu Controlling Naturální Finanční Nákladový Předmět informačního zobrazení manažerského účetnictví Pramen: KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 1. vydání Praha : Management Press, s. 26 Stranou zájmu manažerského účetnictví zůstává ta část controllingu, která se orientuje na informace pro řízení věcné, naturální stránky podnikatelského procesu. Manažerské účetnictví, které se někdy také nazývá účetnictvím pro vnitřní řízení, lze chápat jako další vývojovou etapu zobrazení podnikatelského procesu. V širším pojetí zahrnuje i úlohy rozhodovací vztažené k existujícím či budoucím kapacitám, úlohy pro cenová rozhodování, strategická rozhodování atd. Cílem manažerského účetnictví je poskytnout vedení podniku soubor informací potřebných pro efektivní řízení v rámci daného podniku. 23 Obrázek č. 7: Schéma systému manažerského účetnictví KALKULACE 5 NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ 3 ROZPOČETNICTVÍ ANALÝZA 8 1. vstup z finančního účetnictví 2. podnikový rozpočet a transformace do vnutropodnikovžch rozpočtů (předběžná, plánová informace) 3. vstup do kalkulace pro výpočet podílů režií na výkon (kalkulační jednici) 4. p.s.n. (předem stanovené náklady), VPC pro zúčtování výnosů a ocenění výkonů v NÚ 5. skutečné náklady pro výpočet výsledné kalkulace 6. rozdíly mezi předběžnou a výslednou kalkulací 7. skutečné náklady a rozpočtované náklady 8. výstup do informačního účetnictví a informace pro řízení Schéma není konstruováno jednoznačně, protože některé prvky analýzy mohou být součástí jednotlivých subsystémů. Pramen: LANČA, J., SEDLÁČEK, J. Manažerské účetnictví.. Brno : Masarykova univerzita, s LANČA, J., SEDLÁČEK, J. Manažerské účetnictví. Brno : Masarykova univerzita, s

23 Nejdůležitějším rysem odlišujícím manažerské účetnictví od finančního je výrazně širší spektrum o nákladech, které manažeři vyžadují jednak pro řízení podnikatelského procesu, jednak pro rozhodování o jeho budoucích variantách. Manažerské účetnictví umožňuje členěné skutečné náklady porovnat se žádoucím (plánovaným, rozpočtovaným, kalkulovaným) stavem, a dát tak podklady pro krátkodobé a střednědobé řízení pomocí odchylek Kalkulace nákladů a výkonů Nejšířeji používaným nástrojem hodnotového řízení je kalkulace. V nejobecnější slova smyslu se kalkulací rozumí propočet nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové veličiny na výrobek, práci nebo službu. Skutečnost, že kalkulace zobrazuje ve vzájemné souvislosti oba základní póly podnikatelského procesu naturálně vyjádřený výkon a jeho hodnotovou charakteristiku, z ní činí nejvýznamnější nástroj, syntetický zobrazující vztah věcné a hodnotové stránky podnikání. Nejčastěji využívaná forma kalkulací se týká předmětů prodeje externím zákazníkům. 24 Na základě metodických přístupů při tvorbě kalkulace došlo k diferenciaci systému kalkulace do tří směrů: kalkulace celkových (plných) nákladů, kalkulace variabilních nákladů (dílčích) nákladů /Variable Costing/, kalkulace procesních nákladů /ABC - Aktivity Based Costing/. Přínosy kalkulace variabilních nákladů 25 Jen málo poznatků ovlivnilo ekonomické myšlení na podnikové úrovni tak výrazným způsobem jako myšlenka odlišného přístupu k řízení fixních a variabilních nákladů, Jejím hlavním přínosem je to, že adekvátním způsobem reaguje na zvyšující se neurčitost podnikatelského procesu a vytváří informační bázi pro variantní zobrazení změn v jeho průběhu. Přes jednoduchost v přístupu skýtá kalkulace variabilních nákladů řadu nových inspirujících pohledů, a to i na základní veličiny hodnotového řízení. Jedním z nich je odlišné pojetí podnikového zisku, resp. ztráty. Tradiční pojetí, z něhož je odvozena i kalkulace plných nákladů, spojuje vznik zisku (ztráty) výhradně s fází prodeje a vyjadřuje ho jako lineární funkci objemu prodaných výkonů. Naproti tomu pojetí, z něhož vychází kalkulace variabilních nákladů, zdůrazňuje časový pohled na vyjádření zisku či ztráty novým pohledem na fixní náklady, které více než s konkrétními výkony souvisejí s příslušným časovým obdobím. Tyto náklady je třeba reprodukovat v období jejich vzniku bez ohledu na to, zda výkony vytvořené v tomto období byly prodány či nikoliv. Oddělené sledování fixních a variabilních nákladů má značný význam i pro řízení hospodárnosti odpovědnostních středisek a při motivačním působení na jejich aktivitu vůbec. Hlavní předností této metody oproti kalkulací plných nákladů je z tohoto hlediska zdůraznění odlišného přístupu k řízení hospodárnosti fixních a variabilních nákladů. Řízení variabilních 24 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 1. vydání Praha : Management Press, s KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 1. vydání Praha : Management Press, s

24 nákladů je v podstatě založeno na stanovení nákladového úkolu, který se odvíjí z jejich vztahu k jednotce výkonu a na snaze eliminovat vznik odchylek od tohoto úkolu. Řízení fixních nákladů naproti tomu v hlavní míře souvisí s optimálním využíváním vytvořených kapacit, které vážou určitou výši fixních nákladů Podnikové plánování a rozpočetnictví Podnikové plánování a rozpočetnictví je nutno chápat jako hlavní nástroj řízení podniku na bázi controllingu. Jedná se o rozhodovací proces, při němž se formulují budoucí parametry podnikové činnosti. Nezbytnou součástí tohoto rozhodovacího procesu je analýza vnitřních a vnějších podmínek podnikového vývoje, prognózy těchto podmínek a vyhodnocení nejistot, resp. rizik budoucích aktivit. 26 Hlavním cílem systému plánování a rozpočtů - oproti minulé praxi - není stanovení úkolů, ale omezením neurčitosti zefektivnit rozhodovací proces. Prostředky dosažení tohoto cíle pak jsou analýza možných budoucích komplikací, zhodnocení variant jejich řešení a podpora takových variant, které dlouhodobě optimalizují činnost firmy. Z toho je zřejmé, že analýza těchto variant sice bude probíhat na různých úrovních podnikové hierarchie, ale každopádně bude vycházet ze zásadních dlouhodobě orientovaných rozhodnutí, která budou profilovat podnik jako celek. Teprve tato rozhodnutí mohou implikovat stanovení dosažitelných cílů firmy a v dalším kroku jejich transformaci (přeměnu) na dílčí úkoly nižším úrovním řízení. 27 Z hlediska orientace na budoucnost musíme ekonomické řízení vč. plánování rozdělit na strategické - formulace podnikové filozofie (politiky), strategické cíle a strategie; operativní - krátkodobé usměrnění a koordinace rentability, likvidity a hospodárnosti; taktické - bezprostřední řízení a koordinace v podniku, poskytnutí základních údajů pro operativní řízení. Z hlediska pojmového vymezení se plán zaměřuje na věcnou (naturální) stránku podnikatelského procesu, rozpočet se zaměřuje na jeho hodnotovou stránku. Časové dimenze systému plánování Důležitým systémovým prvkem procesu tvorby plánů a rozpočtů je vymezení plánovacího horizontu a plánovacích period. Plánovací horizont dlouhodobých plánů se pohybuje nejčastěji v rozmezí 3 až 5 let. Krátkodobý finanční plán se běžně sestavuje v plánovacím horizontu jednoho roku. Má zpravidla kvartální či měsíční vnitřní časovou strukturu. Hrubší struktura plánovacího horizontu s sebou nese větší nebezpečí tzv. skrytých schodků, které mohou nastat uvnitř plánovacích období, a dále neumožňují včasnou aktualizaci plánů, což v případě nastalých změn snižuje reálnost či věrohodnost plánu. 26 FREIBERG, F. Finanční controlling : Koncepce finanční stability firmy. 1. vyd. Praha : Ringier ČR, s KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 1. vydání Praha : Management Press, s

25 Tvorba a aktualizace krátkodobého plánu může probíhat na bázi klouzavého plánování či v rámci kalendářního období. Při klouzavém plánování se roluje před sebou konstantní plánovací horizont jednoho roku. Obrázek č. 8: Souvislosti mezi součástmi plánování Plánová bilance Aktiva Investičn í majetek Oběžná aktiva Pasiva Vlastní kapitál Cizí kapitál Plánovaný výkaz zisků a ztráty Výnosy Provozní náklady Provozní výsledek Finanční výsledek Výsledek za běžnou činnost Výsledek za období Zisk Převedení Rozpočet výkonů Tržby Jednicové náklady Variabilní režijní náklady Fixní režijní náklady Provozní výsledek Kalkulace nákladů výkonů Plánování (rozpočty) nákladových středisek Vztažné veličiny Celkové náklady - variabilní - fixní Ukazatele Finanční analýza Nákladová analýza Cash flow statement Výsledek za období Cash flow 1 Cash flow 2 Cash flow 3 Potřeba financí Finanční plán Příjmové platby Výdajové platby... Potřeba financí Plánování výsledků kalkulačních jednic Tržby - jednicové náklady - variabilní náklady Příspěvek na úhradu - fixní náklady - přirážka Výsledek s úplnými náklady Ostatní primární a odvozené plány Plán odbytu Plán výroby Plán nákupu Plán stavu zásob Personální plán Plán investic Plán výzkumu a vývoje Pramen: ESCHENBACH, R. Controlling. 2. vydání Praha : ASPI Publishing, s. 497_upraveno Účinnost systému plánů a rozpočtů je výrazně ovlivněna tím, jak se daří transformovat podnikové plány a rozpočty na nižší odpovědnostní úrovně, jak úspěšná je implementace celého systému jako nástroje komunikace a koordinace a jak úzce je spojen s nástroji hmotné zainteresovanosti. 25

26 6. INFORMAČNÍ SYSTÉM Iniciátorem potřeby informací je proces plánování a kontroly. Informace ale mají také ukazovat šance a varovat před riziky. Na systematickém získávání informací závisí úspěch plánování a také (alespoň částečně) následná realizace plánu Výstavba operativních nástrojů controllingu 29 Na základě potřeb controllingu je v operativní oblasti nutné přibližovat se po krocích optimálnímu vybavení nástrojů. Realizace nástrojů controllingu je smysluplná pouze ve stupňovitém plánu krok po kroku: Vytvoření základních systémů dat, které odpovídají požadavkům controllingu - počítačové zpracování dat početnictví (finanční a investiční účetnictví, evidence podnikových dat, personální informační systém) Vybudování kalkulace nákladů a výkonů - kalkulace skutečných nákladů (druhů nákladů, nákladových středisek a nositelů nákladů) Operativní podnikové plánování a rozpočetnictví - plánování hospodářského výsledku (výnosů a nákladů), plánování investic a finanční plánování Vývoj reportingu v manažerský informační systém 6.2. Kontrola 30 Kontrola je funkční podsystém systému podnikového řízení a je podstatou operativní dopředné a zpětné vazby. Kontrola je doplněním plánování, sleduje provádění nebo je doprovází (řízení, a je tím poslední fází v procesu řízení. Kontrola zajišťuje realizaci stanovených cílů, proto se vzájemně podmiňují opatření a zdroje, stejně jako plánování a kontrola. Obsahově pod kontrolou rozumíme porovnání mezi dvěma, nebo více kontrolními veličinami, z nichž jedna je normativně dána jako srovnávací hodnota. Kontrola má vytvořit předpoklad pro to, aby se mohly rozpoznat chyby v plánování, nebo v realizaci a mohlo se sáhnout k odpovídajícím opatřením k jejich odstranění. Postup kontroly je charakterizován těmito fázemi: stanovení kontrolních měřítek, evidence dosažených skutečných hodnot, stanovení odchylek mezi kontrolními měřítky a výsledky, provedení analýzy odchylek, iniciování korigujících opatření, 28 HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu : Cesta k účinnému controllingu. 1. české vydání Praha : Profess Consulting, s ESCHENBACH, R. Controlling. 2. vydání Praha : ASPI Publishing, s ESCHENBACH, R. Controlling. 2. vydání Praha : ASPI Publishing, s

27 Nákladový a kalkulační systém konstruovaný na bázi controllingu musí v každodenní činnosti podniku fungovat jako nástroj pro kontrolu, řízení a především snižování nákladů. Základním předpokladem pro kontrolu nákladů a vytvoření stálého tlaku na snižování nákladů je pravidelné a opakované porovnávání skutečných a plánovaných hodnot, tedy analýza a vyhodnocování odchylek; analýzu a vyhodnocování odchylek jako součást nákladového systému lze potom považovat za nejvýznamnější nástroj pro odhalení neefektivních činností a neefektivních míst ve výrobě. V situaci, kdy jsou z nákladového a kalkulačního systému známy údaje o tom, kde (v jakých nákladových střediscích, na jakých zakázkách) náklady vznikají a proč je tomu tak, lze prostřednictvím analýzy a vyhodnocování odchylek získat informace o tom, kde vznikají vícenáklady, v jaké výši a z jakých důvodů, přičemž je okamžitě možné přijmout adresná opatření pro zvýšení efektivity výroby a snížení nákladů Reporting a manažerský informační systém 31 Reporting (výkaznictví) podniku obsahuje všechny oficiálně, materiálně a formálně určené informace, které jsou k dispozici osobám odpovědným za plnění úloh, Zodpovědnost za reporting podniku má v důsledku své informační úlohy controller, který musí připravit a zhustit data k postoupení vedoucím pracovníkům. Informace vedoucích pracovníků je ta část controllerova reportingu, která se ve formě a obsahu obrací na nositele rozhodování. Formováním manažerských informačních systémů se controller stará o to, aby vedoucí pracovníci obdrželi včas vnitřní a vnější informace, nezbytné pro plnění jejich úloh. Manažerským informačním systémem se rozumí příprava informací významných pro výsledek a řízení pro vedoucí pracovníky při zachování minimální struktury informací a prostřednictvím definovaného postupu. Manažerský informační systém podporovaný výpočetní technikou Controlling si dnes jen velmi těžko představit bez podpory počítačového zpracování dat, protože musí pro vedoucí pracovníky dát k dispozici informace rychle, orientované na příjemce a způsobem odpovídajícím situaci, aby splnil svou úlohu. Od poloviny 80. let se pro takový informační systém počítačově podporovaným používá pojem Executive Information Systém (EIS). Pod EIS se rozumí oficiální, programový informační systém podporovaný výpočetní technikou, který podporuje exekutivu (vrcholový management) při plnění svých úloh poskytnutím pro rozhodování významných interních a externích informací. 31 ESCHENBACH, R. Controlling. 2. vydání Praha : ASPI Publishing, s

28 B. PRAKTICKÁ ČÁST 7. VNITŘNÍ STRUKTURA ANALYZOVANÉHO PODNIKU 7.1. Představení společnosti Zkoumaným podnikem v praktické části je středně velký výrobní podnik v Brně, s dlouholetou tradicí ve strojírenském průmyslu. Podnik, který již bezmála 120 let udržuje firemní tradici dodavatele náročných výrobků, prošel v nedávné době několika neúspěšnými pokusy privatizace, které se na podniku negativně projevily. Po dlouholetém procesu změny vlastníka a základní stabilizaci existence společnosti byl tento proces završen v r. 2004, kdy byl podnik konečně privatizován a od tohoto data se píše nová historie fungování firmy. Noví vlastníci po svém vstupu do podniku zahájili proces restrukturalizace, zejména ve snižování dluhové zátěže z předešlých let, snížení nadbytečných režijních nákladů, naplnění výrobních kapacit, modernizaci zastaralých výrobních technologií a rozvoj zaměstnanosti. Výroba má zakázkový charakter. Výrobní program v hlavní činnosti podnikání je zaměřen na dvě skupiny výrobků: výroba jeřábů a ocelových konstrukcí a výroba chemických aparátů. Mezi tradiční sortiment výrobků patří standardní а speciální jeřáby, v tomto oboru patří společnost k nejvýznamnějším výrobcům v ČR. V chemické části se jedná o tlakové a netlakové aparáty pro chemický a petrochemický průmysl. Mezi další sortiment patří zejména zařízení a jejich části pro energetický průmysl, speciální velkorozměrové svařence, ocelové konstrukce dopravních staveb a servis, revize, opravy a montáž jeřábů. Mimo hlavní činnost má podnik další příjmy z prodeje a distribuce energie, pronájmu nemovitostí, výrobní kooperace a z prodeje ostatních drobných služeb. Společnost zaměstnávala během r v průměru cca 700 pracovníků Organizační struktura Organizační struktura našeho podniku je vystavěna na bázi funkcionální organizace s využitím štábně liniového systému. Řízení podniku probíhá na třech hierarchických úrovních řízení: vrcholový, střední, nižší management. Vrcholový management tvoří mimo generálního ředitele ředitelé výkonného, ekonomického a správního úseku. Střední management tvoří vedoucí odborů přímo podřízených ředitelům úseků. Nižší článek řízení jsou vedoucí oddělení a dílen v jednotlivých odborech. Nejnižší úroveň řízení zahrnuje vedoucí pracovních skupin (mistry) ve výrobě. Organizační struktura podniku je poměrně jemně diferencovaná s ohledem na požadavky controllingového řízení. Patrné je to zejména ve výrobním odboru. Z hlediska personálního obsazení vrcholových postů je vhodné uvést, že vlastníci podniku (2 osoby) figurují v představenstvu i v exekutivě na pozicích generálního a ekonomického ředitele. 28

29 Obrázek č. 9: Základní (hrubé) organizační schéma podniku HS 100 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ POČET ZAMĚSTANCŮ: 5 SPRÁVNÍ ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK VÝKONNÝ ÚSEK POČET ZAMĚSTANCŮ: 37 POČET ZAMĚSTANCŮ: 19 POČET ZAMĚSTANCŮ: 621 HS 200 ŘEDITEL SPRÁVNÍHO ÚSEKU HS 300 ŘEDITEL EKONOMICKÉHO ÚSEKU HS 400 ŘEDITEL VÝKONNÉHO ÚSEKU POČET ZAMĚSTANCŮ: 3 POČET ZAMĚSTANCŮ: 3 POČET ZAMĚSTANCŮ: 1 HS 201 MAJETKO-PRÁVNÍ ODBOR HS 301 CONTROLLING HS 410 ŘÍZENÍ JAKOSTI POČET ZAMĚSTANCŮ: 22 POČET ZAMĚSTANCŮ: 2 POČET ZAMĚSTANCŮ: 48 HS 203 PERSONÁLNÍ ODBOR HS 302 ÚČETNICTVÍ HS 420 OBCHODNÍ ODBOR POČET ZAMĚSTANCŮ: 12 POČET ZAMĚSTANCŮ: 10 POČET ZAMĚSTANCŮ: 12 HS 303 FINANCOVÁNÍ HS 422 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ POČET ZAMĚSTANCŮ: 4 POČET ZAMĚSTANCŮ: 11 HS 430 NÁKUP POČET ZAMĚSTANCŮ: 23 HS 440 VÝROBNÍ ODBOR POČET ZAMĚSTANCŮ: 390 HS 450 TECHNICKÝ ODBOR POČET ZAMĚSTANCŮ: 71 HS 460 MONTÁŽ POČET ZAMĚSTANCŮ: 23 HS 470 INFORMATIKA POČET ZAMĚSTANCŮ: 5 HS 500 ENERGETIKA POČET ZAMĚSTANCŮ: 37 Pramen: autor Počet pracovníků k činil 682. Podrobnější organizační schéma viz příloha č

30 8. KONCEPCE CONTROLLINGU V PODNIKU Ekonomické řízení na bázi controllingu začalo být v naší společnosti uplatňováno od r. 1996, kdy za odborné spolupráce s pražskou poradenskou firmou Consulting Partners došlo k postupné výstavbě controllingových úloh a nástrojů. S měnícím se podnikatelským prostředím v čase docházelo k modifikaci a přizpůsobení nástrojů controllingu aktuálnímu stavu a požadavkům podnikového řízení, nicméně původní filozofie controllingu přetrvala dodnes Nákladový a kalkulační systém Principy controllingu v podniku Koncepce nákladového a kalkulačního systému v našem podniku je založena především na důsledném uplatňování principů controllingu, které lze definovat prostřednictvím tří bodů. Komplexní podchycení všech ekonomických, finančních a zejména nákladových událostí ve společnosti tak, aby byla vytvořena odpovídající báze pro řízení a kontrolu nákladů Uplatnění objektivních a jednoznačných principů při vyhodnocování informací, jakož i zajištění vzájemné výměny informací, provázanosti informačních toků a vytvoření stabilní datové základny Dosažení vysoké míry transparentnosti společnosti, což lze považovat za výchozí situaci pro celou řadu činností a opatření: zvýšení průhlednosti a kontroly nákladů ve všech oblastech činnosti společnosti zdokonalení kalkulace zakázky vytvořením podmínek pro přiřazování přímých a režijních nákladů podle skutečné příčinnosti jejich vzniku ve společnosti zdokonalení strategických rozhodnutí na základě odpovídajících informací o nákladech zabezpečení efektivního vynaložení zdrojů zajištění lepších informací o využití kapacit Controlling je třeba chápat jako systém, který musí zachytit všechny vzájemné vazby mezi podnikovými subsystémy, musí analyzovat všechny hlavní a vedlejší procesy uvnitř společnosti, rozkrývat slabá místa těchto procesů, navrhnout opatření a vytvořit nástroje pro jejich realizaci na všech hierarchických úrovních společnosti. Nejvýznamnějším krokem při uplatnění controllingu bylo zvýšení transparence podnikové ekonomiky, zejména nákladového a kalkulačního systému jako relativně samostatného bloku účetnictví, odpovídajícího na tři základní otázky. o Jaké náklady vznikly? Účetnictví nákladových druhů o Kde náklady vznikly? Účetnictví nákladových středisek o Proč náklady vznikly? Účetnictví nositelů nákladů 30

31 31 Pramen: podnikové zdroje BILANCE VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ÚČTOVÁNÍ NÁKLADOVÝCH STŘEDISEK Aktiva Pasíva Obchodní marže Var. Fix. Celkem Stálá aktiva Vlastní kapitál Provozní hospodářský výsledek Primární náklady Oběžná aktiva Cizí kapitál Finanční hospodařský výsledek Sekundární náklady Mimořádný hospodářský výsledek Celkové náklady ZISK / ZTRÁTA ÚČTOVÁNÍ NOSITELŮ NÁKLADŮ POMĚROVÉ UKAZATELE VÝKAZ CASH FLOW Výnosy - rentabilita - provozní - Přímé náklady - likvidita - finanční - Variabilní náklady PYRAMIDÁLNÍ ROZKLAD - invstiční ÚČTOVÁNÍ PROFITCENTER Příspěvek na krytí I. - Náklady skupiny výrobků Příspěvek na krytí II. - Náklad společnosti Hospodářský výsledek CONTROLLING MD DAL Zisk Ztráta ANALÝZA ODCHYLEK Obrázek č. 10: Schéma nákladového a kalkulačního systému na bázi controllingu

32 Nákladové účetnictví Podstatou moderního nákladového a kalkulačního systému založeného na principech controllingu je co nejobjektivnější zachycení nákladů, určení míst jejich vzniku a konečně i přiřazení nákladů jednotlivým nositelům nákladů; nepřímé (režijní) náklady jsou přitom přiřazovány na nositele nákladů prostřednictvím vnitropodnikového zúčtování na bázi specifických vztažných veličin dle principu kauzality. Pro každou skupinu nositelů nákladů je třeba při definici vnitropodnikového účetnictví respektovat charakter výrobního procesu. Obrázek č. 11: Koncepce nákladového účetnictví na bázi controllingu Druhy nákladů Nositelé nákladů přímé náklady přímé přiřazení jednicové náklady Nákladová střediska pomocná hlavní nepřímé náklady nákladová střediska nákladová střediska diferencované režijní přirážky vnitropodnikové zúčtování Pramen: autor Nákladové účetnictví umožňuje pracovat s nákladovými položkami a kontrolovat náklady v reálném čase. Celá systematika nákladového účetnictví ve zkoumané společnosti se skládá z následujících kroků. Zachycení veškerých nákladových druhů ve finančním účetnictví a jejich kontace na nákladová střediska a zakázky. Přeúčtování přímých nákladů zakázek (materiál,...) přímo do příslušných zakázek, mimo systém vnitropodnikového zúčtování Provedení vnitropodnikového zúčtování, což sebou nese vypočtení kalkulačních sazeb, přeúčtování nákladů z pomocných nákladových středisek na střediska hlavní a stanovení celkových nákladů středisek Přeúčtování celkových nepřímých nákladů nákladových středisek na externí zakázky na základě jemně diferencovaných přirážek jednotlivých středisek. Stanovení příspěvku na krytí fixních nákladů na úrovni jednotlivých produktů určených externím zákazníkům (probíhá ručně mimo systém). 32

33 Vztah mezi finančním a manažerským (nákladovým) účetnictvím s ohledem na požadavky jejich uživatelů je zajišťován prostřednictvím jednookruhové soustavy účetnictví formou různě členěné analytické evidence nákladů a výnosů. Účty vnitropodnikových nákladů a výnosů (599, 699) zachycují kooperační vztahy uvnitř podnikové struktury. Účty mají význam při zjišťování vnitropodnikových výsledků hospodaření, nemají vliv na podnikový hospodářský výsledek ( 599 = 699). Účtování nákladových druhů Z hlediska tvorby nového nákladového systému bylo prvním krokem řešení problematiky nákladových druhů, jejich tvorby a úpravy v návaznosti na účetní osnovu, tak aby byly respektovány požadavky z hlediska controllingu. Došlo ke zjemnění účetní osnovy dle nových kritérií vycházející z potřeb nově navrženého ekonomického systému. Účtování nákladových středisek Problematika nákladových středisek bezprostředně navazuje na účetnictví nákladových druhů. Cílem odpovědnostního účetnictví bylo zjemnění globální přirážky režijních nákladů na nositele nákladů, které může být dosaženo pouze za předpokladu existence dostatečně podrobné struktury nákladových středisek s jasným stanovením vztahů mezi definovanými prvky systému. Při budování nové ekonomické struktury došlo k výraznému zjemnění organizační struktury nákladových středisek, na základě principů homogenity chování, ohraničenosti, měřítka nákladů (vztažná veličina) a odpovědnosti. Tato diferenciace se týkala především výroby, kdy došlo k rozmělnění výrobního procesu do široké škály nákladových středisek na základě druhu vykonávaných činností (výrobních profesí). Výsledkem procesu úpravy ekonomické struktury na základě požadavků controllingu byla a je podrobná informace o nákladovém chování jednotlivých odpovědnostních prvků nákladového systému. Současný počet oficiálních nákladových středisek činí zhruba 90. Dle podnikových funkcí a odpovědnostních okruhů nákladových středisek došlo ve společnosti k rozlišení středisek na pomocná a hlavní; kritériem pro členění je vztah střediska k výrobnímu procesu (zakázce). Toto členění má svůj význam zejména při vnitropodnikovém zúčtování nositelů nákladů. Pomocná nákladová střediska - mají obslužný charakter a jejich primární úlohou je vytvořit podmínky pro plynulý chod výroby; jejich činnost je zaměřena interně, většina výkonů je směřována ostatním pomocným a hlavním střediskům (stř. údržby, energetiky, dopravy apod.). Hlavní nákladová střediska - přímo se podílejí na výrobním procesu, popřípadě zabezpečují hospodaření s materiálem, správu a odbyt; jejich výkony jsou přeúčtovány do příslušné zakázky, výjimečně na některé pomocné středisko. Hlavní nákladová střediska jsou klasifikována na: - výrobní nákladová střediska 33

34 - správní nákladová střediska - materiálová nákladová střediska - odbytová nákladová střediska Vnitropodnikové zúčtování Velmi významnou součást nákladového systému tvoří vnitropodnikové zúčtování, které musí zohledňovat veškeré vztahy mezi nákladovými středisky navzájem, jakož i vztahy mezi středisky a zakázkami. Systém vnitropodnikového zúčtování funguje na principu rovnicového modelu, který respektuje veškeré vztahy a vazby, které ve společnosti existují, a současně nevyžaduje zvýšenou pracnost. Tento model využívá pro stanovení kalkulačních sazeb * soustavu lineárních rovnic, sestavených na bázi rovnosti celkových výkonů a celkových nákladů každého nákladového střediska. Jedině rovnicový postup dokáže zabezpečit přesné určení kalkulačních sazeb středisek, a tím i nákladů spojených s výrobou jednotlivých zakázek. Samotné vnitropodnikové zúčtování probíhá v systému CostSQL, což je programová podpora pro controlling. Obrázek č. 12: Princip vnitropodnikového zúčtování VV, KS Pomocná nákladová střediska NS 1 NS 2 NS 3 VV, KS VV, KS Hlavní nákladová střediska VV, KS VV, KS VV, KS NS 4 NS 5 NS 6 VV, KS VV, KS Nositelé nákladů Nositel N1 VV, KS Pramen: autor Účtování nositelů nákladů Zjišťování nákladů na prováděné podnikové výkony probíhá formou zakázkové metody, která je příznačná pro podniky s heterogenní výrobou, kde se zhotovují výrobky na základě individuální objednávky zákazníků. Náklady jsou evidovány k jednotlivým nositelům nákladů (zakázkám) prostřednictvím zakázkového čísla. * kalkulační sazbou se rozumí podíl režijních nákladů střediska a množství jeho vztažné veličiny, používá se pro vlastní přeúčtování nákladů mezi pomocnými a hlavními nákladovými středisky a nositeli nákladů 34

35 Účtování nositelů nákladů (kalkulací) probíhá v našem podniku v následujících krocích: Přeúčtování přímých nákladů (materiálových a ostatních) přímo do příslušných zakázek, které vyvolání přímých nákladů způsobily. Přeúčtování celkových (primárních a sekundárních) nákladů hlavních středisek na nositele nákladů (zakázky) na základě jasně definovaných vztažných veličin. Stanovení kalkulace, a to jednak na úrovni celkových nákladů, tak omezeně i na bázi nákladů variabilních. Hodnocení příčiny a místa vzniku nákladů, porovnání skutečných a plánovaných veličin, příprava podkladů pro rozhodování o cenové politice, hodnocení efektivnosti hospodaření, zpětná vazba do výrobního procesu. Kalkulace na bázi variabilních nákladů je zatím používána jen omezeně a mimo systém (ručně), ačkoliv programové řešení kalkulačního systému v CostSQL tuto úlohu podporuje. Příčinou je obtížné stanovení míry variability jednotlivých režijních nákladů Kalkulační systém Nezbytnou součástí a důležitým nástrojem efektivního ekonomického řízení podniku je fungující a propracovaný kalkulační systém, který dokáže komplexně podchycovat všechny ekonomické události ve společnosti tak, aby byla vytvořena odpovídající báze pro řízení a kontrolu nákladů s přímou vazbou na cenovou a obchodní strategii. Komplexní fungování kalkulačního systému je podmíněno použitím 3-úrovňové struktury kalkulace, tzn. že kalkulace zakázky probíhá v nabídkové, operativní a výsledné úrovni. Pouze použití takového modelu poskytuje dostatečný nástroj pro účelné a kontrolované řízení ekonomického vývoje obchodního případu. Současný kalkulační systém uplatňovaný v naší společnosti je dvoustupňový, tzn. že kalkulace obchodních případů (zakázek) je zpracována v nabídkové (plánové) a výsledné úrovni, operativní kalkulace se zatím nezpracovává. Absencí operativní kalkulace se ztrácí možnost ještě před zahájením realizace zakázky dostatečně identifikovat a včasně reagovat na první odchylky vůči nabídce. Vyhodnocení ekonomického průběhu zakázky tak probíhá na základě porovnání nabídkové a výsledné (průběžné i konečné) kalkulace, což samozřejmě není optimální postup. Dochází k pozdní signalizaci odchylek v realizaci zakázky a tím je značně omezena možnost účinně zasáhnout. Takové vyhodnocení bez dostatečné zpětné vazby poté přestává býti nástrojem efektivního řízení průběhu zakázky a stává se víceméně pouhým konstatováním. Nabídkovou kalkulací se rozumí nákladová kalkulace zpracovaná pro každý nabízený obchodní případ na základě poptávky či objednávky zákazníka. Tato kalkulace slouží obchodníkovi jako podklad pro cenová jednání a v případě realizace zakázky tvoří výchozí základnu při hodnocení skutečné efektivity daného obchodního případu. Zpracování nabídkové kalkulace provádí kalkulanti, začlenění v obchodním odboru, a to na základě předepsáno kalkulačního schéma a platných kalkulačních sazeb. Aktualizací kalkulačního vzorce a sazeb je pověřen útvar Controlling. 35

36 Obrázek č. 13: Časová posloupnost tvorby kalkulací v průběhu zakázky POP NAB OBJ ZPK KON TNG PPV ZCV VYR FAK Poptávka Nabídka Objednávka Zakázková přejímací komise Zpracování konstrukční dokumentace Zpracování technologické dokumentace Předání podkladů pro výrobu a výdejek do nákupu Zahájení výroby Ukončení výroby Fakturace NK Nabídková kalkulace NK OBJ OK PK 1 PKn Nabídková kalkulace objednávky Operativní kalkulace Průběžná kalkulace Průběžná kalkulace VK Výsledná kalkulace Pramen: autor Operativní kalkulace v současné době není zpracována, a to z důvodu nevyřešeného programového rozhraní pro tuto úlohu v nově implementovaném informačním systému. V blízké době se uvažuje s její aplikací v kalkulačním systému. Odpovědnost za tvorbu operativní kalkulace náleží technickému odboru. Výslednou kalkulací se rozumí navádění skutečných nákladů k tíži zakázky. Kompletní zpracování výsledné kalkulace probíhá v měsíční periodě v průběhu realizace zakázky a do doby uzavření zakázky se jedná o kalkulaci průběžnou. Po uzavření zakázky mluvíme o kalkulaci konečné (výsledné). Stanovení výsledné kalkulace probíhá v systému CostSQL, což je programová podpora pro systém výsledných kalkulací. Tento software dokáže vyhodnotit skutečné režijní náklady středisek vč. druhotných (sekundárních) a prostřednictvím mapy vztažných veličin a kalkulačních sazeb je přiřadit daným zakázkám. Samotné srovnání nabídkové a výsledné kalkulace v procesu kontroly a sledování odchylek probíhá mimo informační systém. Na programové podpoře této úlohy se pracuje. Kalkulace na bázi variabilních nákladů Kalkulace na bázi variabilních nákladů je výchozím bodem pro výpočet příspěvku na úhradu fixních nákladů jako rozdílu mezi čistými tržbami dané zakázky a jeho jednicovými a variabilními režijními (tedy celkovými variabilními) náklady. Kalkulace na bázi variabilních nákladů je v našem podniku uplatňována zejména při zpracování nabídkových kalkulací ve fázi zajišťování zakázkové náplně. Poskytuje důležité informace pří modelování sortimentní politiky a optimálního kapacitního vytížení. 36

37 Základní přínos příspěvku na úhradu fixních nákladů jako kritéria pro rozhodování o sortimentní politice a kapacitním vytížení spočívá v tom, že není důležité, kolik který výrobek přináší zisku, ale jakou měrou přispívá na úhradu fixních nákladů společnosti. Výpočet příspěvku na úhradu je zároveň důležitým nástrojem pro řízení nákladů společnosti, kdy určuje podíl zakázky či skupiny zakázek na tvorbě zisku a fixních nákladů. Poskytuje spolehlivé podklady pro rozhodování o cenách, pro analýzu výnosů, nákladů a zisku. Výchozím základnou pro aplikaci ekonomického řízení na principu KPÚ ve fázi zajišťování zakázkové náplně je průběžně sledovaní úhrady fixních nákladů společnosti výnosy z jednotlivých podnikových činností. Aktualizace projekce probíhá v týdenní periodě po ZPK * na bázi klouzavého výhledu s plánovacím horizontem jednoho roku. Za její zpracování odpovídá útvar Controlling. Na základě aktuální bilance KPÚ musí následovat odpovídající opatření na straně obchodu při zajišťování optimální zakázkové náplně s cílem maximální eliminace bílých míst v grafu s ohledem na kapacitní možnosti podniku. Obrázek č. 14: Ukázka projekce úhrady fixních nákladů společnosti z podnikové činnosti Rozbor krytí fixních nákladů v období 01-12/2007 Krycí příspěvek (tis. Kč) / / / / / / / / / / / / 07 Období Energetika Kooperace DMÚ Pronájmy PFC Ostatní Obchod Nekryto Zisk Pramen: podnikové zdroje Při rozhodování o zakázkové náplni a úrovni vytížení kapacit na bázi celkových nákladů by došlo často k chybným rozhodnutím, kdy jsou při nízké úrovni výroby (při nízkém využití fixních nákladů) odmítány zakázky s kladným příspěvkem na krytí, ale s cenou pod úrovní ÚVN, což vede ke zhoršení hospodářského výsledku. * zakázková přijímací komise, probíhá 1 x týdně a slouží ke stanovení harmonogramu jednotlivých etap realizace u přijatých obchodních případů 37

38 Kalkulační schéma v podniku PN PŘÍMÉ (JEDNICOVÉ) NÁKLADY PM PŘÍMÝ (JEDNICOVÝ) MATERIÁL OPN OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY (externí nakupované služby) NN NEPŘÍMÉ NÁKLADY PVýrN PŘEDVÝROBNÍ NÁKLADY (konstrukční, technologické, příprava tech. podkladů) VýrN VÝROBNÍ NÁKLADY JM - z toho JEDNICOVÉ MZDY RM MATERIÁLOVÁ REŽIE RS SPRÁVNÍ REŽIE RO ODBYTOVÁ REŽIE VN VLASTNÍ NÁKLADY / (PN, PVýrN, VýrN, RM)/ ÚVN ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY / (VN, RS, RO)/ Z ZISK PC PRODEJNÍ CENA VarN VARIABILNÍ NÁKLADY / (PN, JM)/ KPÚ KRYCÍ PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU FIXNÍCH NÁKLADŮ /PC - VarN/ Rozvrhová základna (vztažné veličiny): Předvýrobní náklady Výrobní náklady Materiálová režie Správní režie Odbytová režie konstrukční a technologické hodiny výrobní normohodiny hodnota jednicového materiálu předvýrobní + výrobní náklady OPN + předvýrobní + výrobní náklady Podrobné kalkulační schéma viz příloha č. 2. Nabídková kalkulace je zpracována ve zjednodušené formě kalkulačního vzorce (viz příloha 2). Kalkulační sazby (KS) ke kalkulování nepřímých nákladů pro plánovou i výslednou kalkulaci jsou stanoveny programem CostSQL a za jejich aktualizaci odpovídá controlling. KS pro plánovou kalkulaci jsou aktualizovány v roční periodě, Oceňování nedokončené a hotové výroby ve finančním účetnictví probíhá na základě plánovaných KS Analýza a vyhodnocování odchylek Výchozí bázi pro analýzu a vyhodnocování odchylek v našem podniku je nezbytné spatřovat ve dvou rovinách, a to jednak na úrovni místa/příčiny vzniku nákladů (nákladové středisko, zakázka), ale také na úrovni stanovení skutečných tarifů (kalkulačních sazeb) jako reálného obrazu hospodaření společnosti a plánovaných tarifů jako základní normy pro efektivitu hospodaření základních ekonomických jednotek společnosti. 38

39 Obrázek č. 15: Schematické naznačení analýzy a vyhodnocování odchylek Nákladové druhy Nákladová střediska Nositelé nákladů (zakázky) Analýza a vyhodnocování odchylek Plán Přepočtený plán Skutečnost Přímé/primární náklady Plán. ceny x Plán. množství Přímé/primární náklady Plán. ceny x Skut. množství Přímé/primární náklady Skut. ceny x Skut. množství Nepřímé/sekundární náklady Plán. ceny x Plán. množství Nepřímé/sekundární náklady Plán. ceny x Skut. množství Nepřímé/sekundární náklady Skut. ceny x Skut. množství Pramen: podnikové zdroje S využitím skutečných kalkulačních sazeb (skutečných předávacích cen) vypočtených prostřednictvím nákladového systému CostSQL, jakož i s využitím přepočteného plánu, se v našem podniku sledují 4 základní typy odchylek v oblasti nepřímých nákladů: Odchylka ve vytíženosti nákladového střediska - způsobena různým využitím kapacit ve skutečnosti oproti plánovaným hodnotám. Cenová odchylka (odchylka v úrovni kalkulační sazby) - je determinována nejen hospodařením příslušného střediska, ale také hospodařením středisek pro hodnocené středisko pracujících. Celková odchylka - agreguje jak cenovou odchylku, tak odchylku ve vytíženosti, jelikož nevyužívá přepočteného plánu a porovnává pouze skutečné hodnoty na straně jedné a plánované hodnoty na straně druhé. Odchylka ve využití fixních nákladů - vychází z porovnání maximální kapacity (objemu produkce) nákladového střediska s kapacitou skutečnou. Platí, že vyšší objem produkce umožní lépe využit fixní náklady, které vznikají ve stále stejné výši Systém plánování a rozpočtů Hospodaření podniku je řízeno souhrnným podnikovým plánem, jehož skladba je následující: Obchodně-výrobní plán plán prodeje (tržeb) - zakázky, prognózy, termíny, ceny /úzké místo plánování/ plán výroby vč. kapacitní bilance - potřeby Nh a jednicových dělníků plán energií - spotřeba měrných jednotek a sazby pro jednotlivá média plán údržby a oprav - opravy strojů, zařízení, budov, staveb a nářadí 39

40 plán investic - akce, termíny, finanční krytí, návratnost plán odpisů a leasingů - stávající majetek + plánované investice plán technického rozvoje - přínosy a náklady na řešení Plán lidských zdrojů - potřeba mzdových prostředků /režijní a jednicové/ + počty prac. Finanční plán (= podnikový rozpočet, budget) výkaz zisků a ztrát - výsledovka bilance aktiv a pasiv - rozvaha výkaz peněžního toku - cash flow rozpočet příjmů a výdajů - plán likvidity ukazatelé finanční analýzy - rentabilita, aktivita, likvidita, financování, produktivita ukazatele nákladové analýzy - poměrové ukazatele, nákladová náročnost rozpočty hospodaření útvarů (HS) - střediskové rozpočty hospodářských středisek Podnikový plán má dvě úrovně: 1. Roční plán - základní plánovací dokument, který stanovuje ekonomické cíle, jíž chce podnik během roku dosáhnout. V průběhu roku dochází k měsíčnímu srovnání dosažených výsledků s plánem a plnění hlavních ukazatelů je provázáno se systémem odměňování. 2. Operativní (čtvrtletní) plán - je sestavován na každé čtvrtletí daného roku s výhledem do konce roku na základě operativních potřeb k dosažení hospodářských výsledků vytyčených v ročním plánu. Operativní plán nenahrazuje plán roční, nýbrž se přizpůsobuje aktuální situaci v hospodaření firmy. Rozpočty hospodaření středisek jsou hlavním nástrojem pro ekonomické řízení podnikových útvarů. Jsou zpracovány pro úroveň hospodářských středisek a jejich hlavním ukazatelem je výsledek hospodaření. Rozpočet výnosů a nákladů středisek obsahuje i vnitropodnikové převody (účty 699, 599). Střediskové rozpočty musí být konzistentní s finančním plánem podniku. Plánovací horizont rozpočtů je totožný jako u finančního plánu podniku (rok, čtvrtletí). Jednotlivé plány mají měsíční vnitřní časovou strukturu. Měsíčně ve vazbě na finanční plán je prováděn rozpis inkasa dle fakturačních míst jako nástroj naplnění finanční stability pro pokrytí plánovaných výdajů. Je zřejmé, že z hlediska délky plánovacího období se jedná o krátkodobé, takticko-operativní plány. Dlouhodobé a strategické plánování podnik v podstatě neprovádí, vzhledem k značně nejistým dlouhodobým prognózám odbytových možností do budoucna. Odpovědnost za koordinaci a zpracování souhrnného plánu podniku má útvar Controlling, Na plnění ročního finančního plánu je navázán systém odměňování pracovníků, a to v návaznosti na splnění základního ukazatele hospodaření - hospodářského výsledku podniku. Svébytné postavení v organizaci podniku mají tzv. profitcentra, což jsou útvary se zvýšenou samostatností a odpovědností za svoji hospodářskou činnost. Tyto střediska vykazují 40

41 významnou část svých výkonů na exter a ke zvyšování objemu externích tržeb jsou vhodně motivování. Hlavním ukazatelem pro hodnocení ekonomiky profitcenter je hospodářský výsledek střediska. Ekonomické řízení profitcenter probíhá na základě vydaných pravidel, které postihují všechny aspekty jejich chodu vč. odměňování. V současné době má podnik čtyři HS ze statusem profitcentra: Montáž, NDE zkušebny, Laboratoře, Svářečská škola (viz. příloha č. 1 Organizační schéma podniku naznačeno zelenou barvou) Controlling v organizaci podniku Začlenění controllingu do organizace našeho podniku je patrné z organizačního schéma společnosti (viz obr. 8). Controlling je zde součástí ekonomického úseku a spolu s účetnictvím a financováním náleží do působnosti řízení finančního ředitele. Z hlediska organizace působí controlling jako štábní útvar, tzn. že jeho funkce jsou primárně považovány za podporu řízení. Postavení controllingu v hierarchii našeho podniku má ovšem svá specifika, která jsou dána skutečností, že controlling je řízen a de facto i vykonáván zástupcem finančního ředitele, který je pověřen řízením celého ekonomického úseku. Pozici finančního ředitele oficiálně vykonává jeden z majitelů podniku a jeho působení na této pozici je čistě formální. Tento člověk dohlíží na hospodaření ostatních majetkové ovládaných společností a do řízení naší společnosti víceméně nezasahuje. Toto uspořádání zvyšuje postavení controllingu v podniku, neboť controller přímo ovlivňuje ekonomické řízení podniku. Tím dochází k snazšímu pronikání controllingového myšlení do celkového řízení podniku. Controlling tak z hlediska neformální organizace získává oprávnění liniové instance. Přehled činností útvaru Controlling Určování pravidel a participace na zpracování vnitropodnikového účetnictví v celé šíři nákladových středisek. Stanovení vnitropodnikových cen pro nákladové účetnictví. Údržba databáze přijatých obchodních případů z hlediska sledování zakázkové náplně, přidělení zakázkových čísel a evidence jednotlivých etap realizace zakázky. Průběžné zpracování hrubé kapacitní bilance využití jednotlivých předvýrobních a výrobních etap. Tvorba souhrnných plánů hospodaření podniku v krátkodobém a dlouhodobém plánovacím horizontu. Sestavení rozpočtů hospodářských středisek vč. jejich vyhodnocení. Správa a údržba kalkulačního a nákladového systému CostSQL, který vyhodnocuje výsledné kalkulace zakázek ve skutečných nákladech. Sledování ekonomického vývoje realizace významných obchodních případů a vyhodnocení případných odchylek od plánovaného průběhu. Zhodnocení ekonomických důsledků z realizace jednotlivých zakázek po jejich ukončení. 41

42 Kontrola náběhu nákladů a výnosů na jednotlivé nositele nákladů (střediska a zakázky) z pohledu maximální transparentnosti a adresnosti. Zpracování měsíční controllingové zprávy o hospodářském vývoji podniku. Spolupráce na realizaci systémových opatření na zkrácení průběhu zakázky. Návrh a realizace kalkulačního systému pro jednotlivé úrovně zpracování kalkulace. Stanovení cenové strategie na principu kalkulace neúplných nákladů, kdy příspěvek na úhradu fixních nákladů bude sloužit jako základní rozhodovací kritérium při přijetí obchodního případu do realizace. Aktualizace kalkulačních sazeb a kalkulačního schéma pro všechny úrovně používaných kalkulací. Zpracování finanční analýzy firmy. 42

43 9. INFORMAČNÍ SYSTÉM Informační systém v podniku prodělal v nedávné době radikální přestavbu. V roce 2005 začal proces nahrazování IS/IT technologií založených na dosavadních základních aplikacích FACTORY (řízení výroby), EKONFIS (ekonomická agenda společnosti) jednotnou a komplexní aplikací informačního a řídícího systému Microsoft Dynamics AXAPTA včetně hardwarové obměny a s tím potřebných a souvisejících technologií. Vedení si od nově zaváděné technologie slibovalo následující přínosy: Sjednocení nesourodých IS do jediného řešení, čímž dojde ke zvýšení produktivity práce a odstranění chyb v duplicitních informacích. Možnost reagovat na požadavek klienta podstatně dříve než-li v historii, což zajistí zvýšení konkurenceschopnosti a tedy i přísun dalších zakázek. Možnost efektivně řídit celý nákup, nakupovat materiál až na datum zahájení operace snižuje finance vázané v zásobách. Kapacitní řízení projektu umožní lépe kombinovat projekty ve výrobě, výrobu v projektech a v souvislosti s ostatním plánováním zdrojů by mělo docházet ke zkrácení průběžné doby výroby, tedy snížení režijních nákladu. Propojení IS majetkově provázaných společností a konsolidace výkazu napomůže přesnějšímu rozhodovaní o strategickém řízení. Projekt implementace nového informačního systému nebyl dosud dokončen navzdory původnímu harmonogramu plnění jednotlivých etap projektu. To způsobuje značné problémy v řízení podnikových procesů při realizaci výrobních zakázek. Příčiny neutěšeného stavu implementace jsou následující: Na začátku chybí kvalitní vstupní analýza dosavadního zpracování dat v podniku. Došlo k podcenění rozsahu a složitosti podnikových procesů. Při implementaci se příliš spoléhalo na pracovníky ze sesterské společnosti, kde tento systém již fungoval, ovšem v poněkud jiných podmínkách fungování podniku. Očekávání nesplnili. Firma dodávající programové řešení neměla s podobným projektem zkušenosti. Zajišťovala implementaci základního softwaru, nikoliv celé řešení přestavby IS. Úpravy (ohýbání) systému na podmínky fungování podniku probíhá na základě konkrétních objednávek bez rychlé a odpovídající odezvy. Omezená funkčnost informačního systému podvazuje aktivity v účinném řízení podnikových procesů. Víceméně chybí jednoduchý a rychlý přístup k utříděným datům a jejich následná přeměna na informace potřebné k řízení. Přibývá ruční práce s daty a informacemi, což ovlivňuje rychlost i kvalitu rozhodování. Současná architektura IS v podniku se skládá z jednoho hlavního systému a dvou subsystémů. Systém Microsoft Business Solutions AXAPTA by měl postihnout všechny podnikové oblasti mimo mzdové agendy a personalistiky (VEMA). Kalkulační a nákladový systém CostSQL je systémovou oporou controllera pro zpracování některých úloh v oblasti kalkulací a nákladového účetnictví. 43

44 44 Pramen: autor Nákladová střediska Dodavatelé odhlašování (odvádění) Nh ve výrobě výdej rež. a jed. materiálu převodka převodka převodka převodka vnitropodnikovách vnitropodnikovách vnitropodnikovách výkonů výkonů výkonů výkonů Faktura Faktura Faktura Faktura hodnota spotřeb. materiálu převody ostatních vv (Kh, Th, km, aj.) Výroba /vč vč. řízení zásob/ MBS AXAPTA Ekonomika /účetnictví účetnictví/ mzdové náklady ocenění nedokonč. výroby /hod x KS/ odpracované hodiny na zakázkách obraty jednicových účtů obraty režijních účtů Kalkulační a nákladový systém CostSQL Kalkulace Kalkulace Kalkulace Kalkulace zakázky ve zakázky zakázky skutečných ve ve zakázky skutečných ve skutečných skutečných nákladech nákladech nákladech nákladech Výkaz Výkaz hospodaření Výkaz hospodaření Výkaz hospodaření hospodaření střediska střediska střediska střediska Finanční výkazy Finanční výkazy Finanční výkazy Finanční výkazy Obrázek č. 16: Zjednodušené schéma informačních toků v podniku Personalistika /mzdy/ VEMA

45 Jádrem celého informačního systému podniku je systém MBS AXAPTA. V terminologii převzaté ze systémů řízení se jedná o integrovaný systém řízení podniku (Enterprise Ressource Planning ERP). Tato aplikace umožňuje řízení a koordinaci všech disponibilních podnikových zdrojů a aktivit. Pokrývá většinu základních oblasti podnikového řízení: prodej nákup sklady finanční účetnictví controlling majetek technická příprava výroby plánování výroby operativní řízení a plánování výroby dílenské řízení výroby řízení projektů. Systém MBS AXAPTA jako ERP aplikace je primárně, nikoliv výlučně, určena pracovníkům střední a nižší (operativní) úrovně řízení. Transakčním způsobem zpracovává průchod zakázky podnikem od poptávky a nabídky, přes zákazníkovu objednávku, technickou přípravu výroby, plánování výroby, nákup, sklady a výrobu až po expedici. Transakcí se rozumí posloupnost operací s daty, která má konzistentní charakter, tj. musí proběhnout od začátku, resp. spuštění až do korektního uzavření. Důležitou složkou je zde ekonomické sledování a řízení jednotlivých činností od kalkulací až po ekonomické výsledky jednotlivých zakázek. Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, proces implementace IS není zdaleka ukončen. Zatím nedošlo k odpovídajícímu propojení jednotlivých oblastí podnikových procesů pro účely komplexního podnikového řízení. Z hlediska zajišťování controllingových úloh a výstupů je úroveň podpory ze strany systému nedostatečná, Víceméně chybí rychlý přístup k agregovaným datům formou dotazů. Nefunguje modul ekonomického sledování průběhu jednotlivých zakázek (řízení projektů). Systém zatím rovněž nepodporuje úlohy v plánování a rozpočetnictví hospodaření středisek i podniku jako celku. Systémová podpora v oblasti controllingu je tedy prozatím omezena na export dat do programů MS OFFICE zejména Excelu, kde jsou data transformována do požadovaného tvaru a dále distribuována na potřebná místa. Excel je tak hlavním programovou podporou controllera. Reporting a manažerský informační systém Reporting v podniku se realizuje zejména formou pravidelné a komplexní controllingové zprávy o ekonomickém vývoji společnosti za uplynulé období měsíce a od začátku roku. Zprávu zpracovává controller po účetní závěrce sledovaného období a následně je finančním ředitelem předkládána vedení podniku vč. komentáře na pravidelné poradě vedení. Controllingová zpráva je poměrně rozsáhlý dokument, který podrobně analyzuje stav hospodaření v jednotlivých oblastech podnikové ekonomiky. Je zpracována v Excelu. Manažerský informační systém podporovaný IT v podniku neexistuje. Informace pro vrcholové řízení podniku jsou distribuována formou pravidelných anebo vyžádaných reportů, nejčastěji v excelové podobě a prostřednictvím elektronické pošty ( ), případně sdílených adresářů na vnitřní datové síti. 45

46 10. HOSPODAŘENÍ PODNIKU ZA OBDOBÍ Hospodaření podniku zaznamenalo za období výrazný vzestup. Vstup nových majitelů do podniku v r přinesl základní stabilizaci firmy a v krátkodobém sledu i snížení nejistoty obchodního okolí. Podařilo se překonat kritické období a firma se postupně dostala na růstovou křivku vývoje ekonomiky podniku. Za stěžejní faktor kladných tendencí v hospodaření podniku je nutno označit zvyšování odbytu výrobků (obratu), což přináší výrazné zlepšování rentability podnikání. S tím souvisí znovunabytá důvěra bankovních institucí, které se podílejí na financování provozu podniku. Pozitivní tendence jsou patrné u většiny parametrů hospodaření podniku, což dokumentují výsledky hospodaření za poslední tři ukončené roky (viz. přílohy 3-7). Detailnější pohled na vývoj ekonomiky poskytuje analýza finanční situace podniku za období r Finanční analýza Hodnocení ukazatelů úrovně hospodaření našeho podniku bylo zpracováno na základě auditovaných výsledků hospodaření v letech 2004, 2005 a Firma v roce 2006 vykázala dobré ekonomické výsledky. V tržbách přesáhla 500 mil. Kč, což je nejvíce za poslední roky. Oproti roku 2005 je to nárůst o cca 86 mil. Kč (20%). Tato vykázaná produkce byla vyrobena poměrně efektivně se slušným provozním ziskem. Celkový výsledek hospodaření dosáhl za poslední rok hodnoty 29,3 mil. Kč a rok 2005 převýšil o 5 mil. Kč. Uvedené skutečnosti velmi příznivě ovlivnily ukazatele rentability, a to jak tržeb, tak kapitálu. Rentabilita tržeb dosáhla 5-ti %, u vlastního kapitálu cca 6%. Výroba se tedy stává efektivnější a kapitál je stále intenzivněji využíván. Firma pracuje s optimální mírou zadluženosti, avšak v roce 2006 se ukazatele mírně zhoršily. Není to dáno tím, že by firma přijala více úvěrů, naopak bankovní úvěry a výpomoci proti minulému roku poklesly o 7,5 mil. Kč. Došlo ovšem k výraznému nárůstu cizích zdrojů financování, a to především krátkodobých závazků (o cca 110 mil. Kč). Vlastní kapitál sice taky vzrostl, avšak ne tak významně (cca o 30 mil. Kč). Vysoký nárůst závazků je pochopitelný ve vztahu k výrazně rostoucí produkci, ovšem nepříznivým signálem při hodnocení platební schopnosti. Krátkodobé závazky o 83 mil. Kč převyšují pohledávky, čímž se firma dostává do prvotní platební neschopnosti. Podobná situace panovala i v letech předchozích. Likvidnost firmy, interesující především věřitele firmy, se zlepšila v oblasti 3. stupně, kdy došlo ke zvýšení, likvidita 1. a 2. stupně (pohotovější a okamžitá) je mírně horší nežli v předchozím roce. Na zlepšení likvidit se podílí především vysoký nárůst zásob a pohledávek, který i přes vysoký růst závazků stačil pokrýt potřeby a vyvíjel se tedy pozitivně. V této oblasti však stále existují rezervy. Hodnotíme-li doby obratu příslušných ukazatelů, lze konstatovat, že v roce 2006 došlo, mimo dobu obratu aktiv, která se mírně snížila, k nárůstu všech ostatních sledovaných ukazatelů: tedy zásob (z 2 na 3 měsíce), pohledávek (z 2,5 na 3,5 měs.), závazků (z 3,5 na 5 měsíců). 46

47 Tabulka č. 2: Přehled ukazatelů finanční analýzy hospodaření podniku za období Ukazatele rentability konstrukce ukazatele Rentabilita celkového kapitálu (ROA) HV PO ZDANĚNÍ / AKTIVA CELKEM 0,12% 3,80% 3,78% Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) HV PO ZDANĚNÍ / VLASTNÍ KAPITÁL 0,19% 5,56% 6,31% Rentabilita tržeb (ROS) HV PO ZDANĚNÍ / TRŽBY 0,22% 5,61% 4,96% Rentabilita dlouhodobého kapitálu HV PO ZDANĚNÍ / ( VK + ZÁV. DLOUH. + ÚVĚRY DLOUH. ) 0,19% 5,30% 6,06% Rentabilita nákladů HV PO ZDANĚNÍ / NÁKLADY CELKEM 0,20% 4,93% 4,46% Čisté ziskové rozpětí HV PO ZDANĚNÍ / VÝNOSY CELKEM 0,20% 4,70% 4,27% Nákladovost NÁKLADY CELKEM / VÝNOSY CELKEM 1,00 0,95 0,96 Index finanční páky RENTABILITA VK (ROE) / RENTABILITA CK (ROA) 1,54 1,46 1,67 2. Ukazatele likvidity konstrukce ukazatele Běžná likvidita (3. stupně) AKTIVA OBĚŽNÁ / ( ZÁV. KRÁTK. + ÚVĚRY KRÁTK. + VÝP. KRÁTK. ) 0,85 0,99 1,11 Pohotová likvidita (2. stupně) ( AKTIVA OBĚŽNÁ - ZÁS. ) / ( ZÁV. KRÁTK. + ÚVĚRY KRÁTK. + VÝP. KRÁTK. ) 0,57 0,61 0,59 Okamžitá likvidita (1. stupně) FIN. MAJ. KRÁTK. / ( ZÁV. KRÁTK. + ÚVĚRY KRÁTK. + VÝP. KRÁTK. ) 0,03 0,05 0,04 Provozní likvidita ( HV PROV. + ODPISY ) / ( ZÁV. KRÁTK. + ÚVĚRY KRÁTK. + VÝP. KRÁTK. ) 0,07 0,27 0,16 3. Ukazatele aktivity konstrukce ukazatele Obrat aktiv TRŽBY / AKTIVA CELKEM 0,56 0,68 0,76 Obrat stálých aktiv TRŽBY / AKTIVA STÁLÁ 0,75 0,93 1,31 Obrat oběžných aktiv TRŽBY / AKTIVA OBĚŽNÁ 2,23 2,51 1,82 Obrat zásob TRŽBY / ZÁSOBY 6,75 6,46 3,85 Obrat pohledávek TRŽBY / POHLEDÁVKY 3,53 4,49 3,72 Doba obratu stálých aktiv (ve dnech) AKTIVA STÁLÁ / ( TRŽBY / 365 ) Doba obratu oběžných aktiv (ve dnech) AKTIVA OBĚŽNÁ / ( TRŽBY / 365 ) Doba obratu zásob (ve dnech) ZÁSOBY / ( TRŽBY / 365 ) Doba obratu pohledávek (ve dnech) POHLEDÁVKY KRÁTK. / ( TRŽBY / 365 ) Doba obratu závazků (ve dnech) ZÁVAZKY KRÁTK. / ( TRŽBY / 365 ) E. Z - SKÓRE (Altmanovo) 1,57 2,14 1,87 4. Ukazatele zadluženosti konstrukce ukazatele Celková zadluženost - věřitelské riziko CIZÍ ZDROJE ZÁVAZKY + ÚVĚRY / AKTIVA CELKEM 30,14% 30,55% 40,14% Podíl vlastních zdrojů na celk. aktivech VLASTNÍ KAPITÁL / AKTIVA CELKEM 65,12% 68,35% 59,86% Zadluženost vlastního kapitálu CIZÍ ZDROJE ZÁVAZKY + ÚVĚRY / VLASTNÍ KAPITÁL 0,46 0,45 0,67 Míra finanční samostatnosti VLASTNÍ KAPITÁL / CIZÍ ZDROJE ZÁVAZKY + ÚVĚRY 2,16 2,24 1,49 Finanční páka AKTIVA CELKEM / VLASTNÍ KAPITÁL 1,54 1,46 1,67 Úrokové krytí ( HV PŘED ZDANĚNÍM + ÚROKY NÁKLAD. ) / ÚROKY NÁKLAD. 0,03 29,93 11,90 Doba návratnosti úvěru ÚVĚRY / ( HV PO ZDANĚNÍ + ODPISY DM ) 1,12 1,08 1,13 Pramen: autor 47

48 Zhodnotíme-li souhrnně vybrané ukazatele finančního zdraví firmy, lze říci, že firma se již dva poslední roky nachází v pásmu nevyhraněné finanční situace, tzn. že se stále nemůže přehoupnout buď k vyšší efektivitě, nebo se propadnout do velkých problémů. Je však zřejmé, že v roce 2006 udělala další pokrok v oblasti výroby a rentability, třebaže na druhou stranu zatížila sféru finanční, zejména z titulu zásob a závazků. To se projevilo prodloužením doby obratu sledovaných ukazatelů. K vykázaným tržbám byly tedy tyto položky mírně předimenzovány. Rezervy stále existují i v oblasti likvidit, třebaže v roce 2006 došlo k jejich mírnému zlepšení. I přesto, že ukazatel Altmanova Z-skóre bankrotu se mírně zhoršil, lze vývoj firmy za poslední období hodnotit pozitivně, a to především v oblasti ekonomiky. Z hospodářských výsledků je patrné, že podnik postupně zvyšuje svoji výkonnost a zároveň stabilitu svoji existence. Úplné ozdravění společnosti je ovšem dlouhodobý proces, nicméně naznačené tendence dávají do budoucna předpoklad úspěšného fungování podniku na trhu a dlouhodobé prosperity. 48

49 ZÁVĚR Chceme-li úspěšně řídit podnik, potřebujeme se v něm především vyznat. Musíme vědět, co se v něm děje a proč. A musíme vnutit těmto dějům logiku, které rozumíme. K pochopení, kontrole a řízení podnikových dějů máme účinný nástroj: controlling. Controlling přináší novou kvalitu do řízení podniků, systémově propojuje všechny funkce a nástroje systému řízení pro důsledné prosazování podnikových cílů. Jednoznačným rysem všech pojetí controllingu je důraz na pravidelné a důsledné vyhodnocování odchylek od předem stanovených hodnot, zpravidla v kratších intervalech než v klasických modelech řízení. Proto hraje významnou roli plánování a informační systém. Co se týká obsahu controllingu, je zřejmé, že mezi základní pilíře patří plánování, kontrola a řízení. K tomu je nutné připojit řadu nástrojů, které controlling využívá a také reporting pro zobrazení výstupů. Controlling je náročný na kvalitu a dostupnost dat i na kvalitu a rychlost jejich zpracování. Proto od něj nelze oddělit oblast IS a IT. Podniková strategie v oblasti výpočetní techniky a software výrazně ovlivňuje a současně i podmiňuje efektivitu controllingových činností. V teoretické části bakalářské práce jsem se zaměřil na jazykové pojetí pojmu controlling a na jeho četné definice a pohledy různých autorů. Z koncepčního hlediska se controlling zaměřuje na systém plánování a kontroly a systém zásobování informacemi. Nositelem procesu controllingu musí být management podniku, controller řídí controlling a stará se o rámcové podmínky, dodává nástroje a poskytuje poradenství o použití. Zařazení controllingu v podnikové organizaci záleží na charakteru dané organizace. Upřednostňováno je liniové zařazení před štábní formou. Úlohy controllingu prostupují strategickou a operativní rovinou podnikového řízení. Mezi hlavní úlohy patří plánování, účetnictví, kalkulace, výkaznictví a budování informačních systémů. Hlavní působností controllingových úloh je oblast nákladů a financí. Nástroje a úlohy controllingu se navzájem prolínají. Daná úloha se po svém zvládnutí stává účinným nástrojem controllingu, tzn. že např. zpracovaný rozpočet hospodaření střediska se stává účinným nástrojem řízení střediska. Hlavními nástroji controllingu jsou nákladové (manažerské) účetnictví, kalkulace nákladů a výkonů, plány a rozpočty. Poslední část teoretické části je věnována aspektům systematického získávání informací, coby důležitého nástroje pro plánování, kontrolu a řízení podnikových procesů, výstavbě IS, manažerskému informačnímu systému a reportingu. Uvedená teoretická východiska jsou většinou výtahem základních poznatků od jednotlivých autorů k problematice controllingu a jsou tak poznamenána určitým terminologickým chaosem, který je dán osobitým přístupem autorů. Je poučné sledovat přístupy jednotlivých autorů k dané tématice, ovšem jejich aplikace může být obtížná vzhledem k různorodosti názorů anebo odlišnému terminologickému uchopení shodných přístupů. V praktické části jsem se zaměřil na poznání fungování controllingu v konkrétním podniku. Byly popsány jednotlivé úlohy a nástroje controllingu vč. jeho specifik. Controlling je zde 49

50 chápán a využívám ve své nejširší podobě: od plánování, nákladového účetnictví, kontroly, analyzování odchylek až k navrhování nápravných opatření a s tím související napomáhání řízení celé společnosti. Controlling je zde nejdůležitějším partnerem pro top management i majitele podniku, protože podává ucelené informace o skutečném stavu a možnostech budoucího vývoje společnosti. Z uvedených výsledků hospodaření je patrné, že podnik je v uspokojivé ekonomické kondici a vývojové tendence ekonomických parametrů naznačují možnost dalšího rozvoje podniku. Ve fungování controllingu v našem podniku existují ovšem i rezervy a slabá místa, které je nutné do budoucna eliminovat. Jako zásadní problém a brzdu účinného fungování controllingu vidím v současném stavu informačního systému, který nedovoluje rozvinout veškeré přednosti controllingového řízení podniku, zejména s ohledem na rychlost, kvalitu, systematičnost a komplexnost předávání řídících informací. Na tomto poli musí podnik ještě hodně zapracovat. Další slabé místo spatřuji v personálním zajištění controllingových činností. Je nutné posílit útvar controllingu o kvalitního člověka, který na plný úvazek převezme funkci a úlohy controllera, kterou doposud vykonává na částečný úvazek zástupce finančního ředitele, pověřený současně řízením ekonomického úseku. Tím by mělo dojít ke zvýšení intenzity i kvality controllingových a řídících činností. I přes uvedené nedostatky má controlling v podniku své nezastupitelné místo a je nesmírně důležitý pro životaschopné fungování společnosti. Je nepředstavitelné a snad i nemožné, že by takováto organizace ve svých řídících strukturách koncepci controllingu nevyužívala. 50

51 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 1. ESHENBACH, R. Controlling. 2. vydání Praha : ASPI Publishing, s. ISBN FREIBERG, F. Finanční controlling : Koncepce finanční stability firmy. 1. vydání Praha : Ringier ČR, s. ISBN HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu : Cesta k účinnému controllingu. 1. české vydání Praha : Profess Consulting, s. ISBN LAZAR, J.; HERMANN, P. Nákladový controlling. 1. vydání Ostrava : Repronis, s. ISBN KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 1. vydání Praha : Management Press, s. ISBN LANČA, J., SEDLÁČEK, J. Manažerské účetnictví. Brno : Masarykova univerzita 2004, 178 s. 7. SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 1. vydání Praha : Grada Publishing, s. ISBN HOFMEISTER, R.; STIEGLER, H. Controlling. 2. vydání Praha : Babtext, s. ISBN HÁLEK, I. a kol. Systémy řízení podniku (Sylabus). Brno, s. 51

52 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek č. 1: Systém controllingu Obrázek č. 2: Regulační okruh controllingu Obrázek č. 3: Controlling jako průnik odpovědností manažera a controllera Obrázek č. 4: Oblasti úloh controllingu v systému řízení Obrázek č. 5: Fáze a úkoly nákladového účetnictví Obrázek č. 6: Vztah manažerského účetnictví a informací controllingu Obrázek č. 7: Schéma systému manažerského účetnictví Obrázek č. 8: Souvislosti mezi součástmi plánování Obrázek č. 9: Základní (hrubé) organizační schéma podniku Obrázek č. 10: Schéma nákladového a kalkulačního systému na bázi controllingu Obrázek č. 11 Koncepce nákladového účetnictví na bázi controllingu Obrázek č. 12: Princip vnitropodnikového zúčtování Obrázek č. 13: Časová posloupnost tvorby kalkulací v průběhu zakázky Obrázek č. 14: Ukázka projekce úhrady fixních nákladů společnosti z podnikové činnosti Obrázek č. 15: Schematické naznačení analýzy a vyhodnocování odchylek Obrázek č. 16: Zjednodušené schéma informačních toků v podniku SEZNAM TABULEK Tabulka č. 1: Znaky strategického a operativního controllingu Tabulka č. 2: Přehled ukazatelů finanční analýzy hospodaření podniku za období SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Podrobné organizační schéma podniku Příloha č. 2: Ukázka výstupu ze systému CostSQL Výkaz hospodaření střediska Příloha č. 3: VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT_výsledovka Příloha č. 4: BILANCE AKTIV A PASIV_zkrácená rozvaha _I. část Příloha č. 4: BILANCE AKTIV A PASIV_zkrácená rozvaha _II. část Příloha č. 5: VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ_Cash Flow Příloha č. 6: Základní ukazatele hospodaření podniku Příloha č. 7: Grafický vývoj základních ukazatelů hospodaření

53 53 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA - stav k MAJETKOPRÁVNÍ ODBOR odbor Centr. evid. smluv Správa areálu Evidence majetku Legislativa EU SPRÁVNÍ ÚSEK úsek Ekonomika úseku PERSONÁLNÍ ODBOR odbor Personalistika Organizování a OŘN Odměňování Bezpečnost práce EKOLOGIE SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA pracoviště oddělení CONTROLLING odbor Plánování a rozpočtování Kalkulace Reporting ÚČETNICTVÍ odbor Finanční účetnictví Vnitropodnikové účetnictví Mzdová agenda Daně Metodika Statistika Technologie svařování - dílenská DOZORČÍ RADA VÝKONNÉ ŘEDITELSTVÍ úsek ŘÍZENÍ JAKOSTI OBCHODNÍ ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTU NÁKUP VÝROBNÍ ODBOR TECHNICKÝ ODBOR MONTÁŽ TECHNOLOGIE oddělení PŘÍPRAVA TECH. PODKLADŮ oddělení Normalizace Dokumentace INFORMATIKA odbor odbor oddělení odbor odbor odbor skup.dílen oddělení odbor Říz. dok. syst. jakosti Obchodní politika Plánování projektu VDK Tech. ekonom. řízení Informační systémy Technický dozor Marketing Realizace projektu NÁKUP oddělení TECHNOLOGIE Systém CAD OBCHODNĚ TECH. Inspekce syst. jakosti Nabídky oddělení SVAŘOVÁNÍ JEŘÁBŮ A STROJNÍ Údržba PC a sítí ODDĚLENÍ Kalkulace a ceny oddělení dílna oddělení TECH. KONTROLA SKLADOVÉ HOSP. PŘÍPRAVA VÝROBY oddělení pracoviště oddělení ŘEZÁRNA KONSTRUKCE ELEKTRO A SERVIS ROZVODNA Kooperace pracoviště JEŘÁBŮ dílna dílna NDE ZKUŠEBNY DOPRAVA Interní doprava Dělení materiálu oddělení oddělení oddělení MONTÁŽ JE KOTELNA Doprava osobní MEZISKLAD KONSTRUKCE dílna dílna LABORATOŘE Železniční vlečka A EXPEDICE VEDENÍ DÍLEN CHEMIE Deemulgační stanice oddělení pracoviště skup.dílen oddělení Sklad energetiky TECH. KANCELÁŘ oddělení ÚDRŽBA BRUSÍRNA dílna pracoviště Údržba výrob. prostředků Údržba objektů a budov Údržba vody a topení Údržba elektro GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ a. s Sekretariát EKONOMICKÝ ÚSEK úsek OBROBNA dílna ŠROTIŠTĚ ZÁMEČNÍCI I. pracoviště dílna NÁŘADÍ-VÝDEJNY pracoviště JEŘÁBOVÁ DOPRAVA dílna FINANCOVÁNÍ odbor Financování Leasing a pojištění Projektové financování ZÁMEČNÍCI II. dílna SVÁŘEČI dílna POVRCHOVÁ ÚPRAVA dílna PŘEDSTAVENSTVO Normování Technolog. postupy Aplikace a rozvoj technologií Řízení svařování Operativní kalkulace Tisk podkladů Sekretariát Představitel jakosti ENERGETIKA Rozvod tepla Čerpací stanice Odpady PLYN. HOSPODÁŘ. dílna Technické plyny Kompresorovna SLABOPROUD oddělení Příloha č. 1: Podrobné organizační schéma podniku

54 Příloha č. 2: Ukázka výstupu ze systému CostSQL Výkaz hospodaření střediska Příloha č. 2: VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT_výsledovka

CONTROLLING. Metodický list č. 1 FUNKCE CONTROLLINGU ZÁKLADY FINANČNÍHO PLÁNU A ZDROJE DAT PRO CONTROLLING

CONTROLLING. Metodický list č. 1 FUNKCE CONTROLLINGU ZÁKLADY FINANČNÍHO PLÁNU A ZDROJE DAT PRO CONTROLLING Metodický list č. 1 FUNKCE U ZÁKLADY FINANČNÍHO PLÁNU A ZDROJE DAT PRO Funkce a koncepce controllingu Controlling jako podsystém řízení cíle a funkce controllingu Aktuální koncepce managementu v období

Více

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král 1MU403 Manažerské účetnictví II. VŠE v Praze Cíl, obsah a struktura manažerského účetnictví Prezentace k přednášce ke kurzu 1MU403 VŠE v Praze Osnova prezentace Podnikatelský proces a jeho zobrazení v

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah. iii. Předmluva. Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace

Obsah. iii. Předmluva. Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace Obsah Předmluva Úvod Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace xi xiii xiii xiv 1 Manažerské účetnictví a manažerské informace 1 1.1 Management a manažerské ekonomické informace 1 1.1.1 Účetnictví

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Dean Brabec, Petra Řeřichová Cíle prezentace Specifikovat rozdíly mezi klasickým přístupem controllingu a sledováním

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Management. Kontrola. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Kontrola. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Kontrola Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Kontrola - definice Je to důležitá součást řídící práce v rámci druhotného procesu

Více

NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ (MU_305)

NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ (MU_305) NÁKLADOVÉ (MU_305) 1 Ing. Jaroslav Wagner, PhD. Katedra manažerského účetnictví Místnost: 285 NB KH: Pondělí 15,00 17,00 hod. E-mail: wagner@vse.cz Telefon: 224 095 162 Mobil: 601 233 470 WWW: nb.vse.cz/~wagner

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Vysoká škola ekonomie a managementu 2013 Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu 2013 Vydání první. Všechna práva vyhrazena ISBN:

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodický list č. 1 Zakončení předmětu: zápočet Vítáme Vás v kursu Účetní systémy 1 a přejeme Vám hodně radosti a uspokojení ze získávání

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV , I I. V J MANAZERSKA EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV V c.!tfld V olina Grada Publishing 1996 OBSAH ÚVOD II 1. ZALOŽENÍ PODNIKU 17 1.1 Úvod 17 1.2 Činnosti související se založením podniku 21 1.3

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Marketingová koncepce managementu

Marketingová koncepce managementu Marketingová koncepce managementu 0 Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT YMVY Definice managementu duševní a fyzická práce usilující o koordinaci různých činností za

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti podnikové ekonomiky, které jsou nutným předpokladem pro výkon řídících pracovníků podniku. Navazuje

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE TEZE Jméno diplomanta: Vedoucí diplomové

Více

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Pracovní list 3 Plánování 1. Vysvětlete

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Podstata plánování Hlavní úkoly plánování Požadavky na obsah plánu Členění plánů Plán jako východisko dalších manažerských funkcí Závěr Otázky

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Praktické aspekty ABC

Praktické aspekty ABC Praktické aspekty ABC Metoda maticového propočtu 1. Zjednodušený procesní model 2. Produktový přístup k nákladům 3. Analýza vnitřních produktů 4. Sestavení ABC rozpočtů 5. Maticový propočet Tomáš Nekvapil

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Projekt zavedení vybraných nástrojů controllingu pro podporu ekonomického systému řízení společnosti. Bc. Andrea Kubáčková

Projekt zavedení vybraných nástrojů controllingu pro podporu ekonomického systému řízení společnosti. Bc. Andrea Kubáčková Projekt zavedení vybraných nástrojů controllingu pro podporu ekonomického systému řízení společnosti Bc. Andrea Kubáčková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zavedením nástrojů

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Metodický list č. 1 FUNKCE U A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Funkce a koncepce controllingu Controlling jako podsystém řízení cíle a funkce controllingu Aktuální koncepce managementu v období změn

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Postup jak uložit obsah tématu do dlouhodobé paměti? Obecnější začlenění problému Funkce řízení

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T INVESTOVÁNÍ A FINANČNÍ MANAGEMENT Okruhy z předmětů: Finanční řízení, investování, účetnictví, ekonomická statistika. 1. Pojetí a funkce investic z makroekonomického a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a

Více

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu Závazná osnova projektu Vlastní návrh projektu, který se přikládá k elektronické přihlášce, musí obsahovat všechny následující části, resp. níže požadované informace, které jsou nezbytné pro posouzení

Více

Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze

Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze Náklady představují jednu ze základních ekonomických kategorií, která by měla být obsahově správně vnímána, využívána v různých aspektech podnikatelského

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.: kapitoly 13 a 20, obrázky 9.1 9.5, příkladová část kapitoly 9

Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.: kapitoly 13 a 20, obrázky 9.1 9.5, příkladová část kapitoly 9 Autorský kolektiv: prof. Ing. Bohumil Král, CSc.: kapitoly 1 8, 10 12, 14 18 (s výjimkou textů zpracovaných Ing. Menšíkem a Ing. Wagnerem), textová část kapitoly 9, glosář, celková redakce textu Ing. Libuše

Více

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více