Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB C20P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB C20P http://cs.yourpdfguides.com/dref/588108"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB C20P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: práva vyhrazena. Návod nesmí být kopírován vcelku ani po cástech, ani nesmí být pevádn na jiná média nebo pekládán do jiných jazyk bez výslovného písemného souhlasu spolecnosti KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Poznámka k návodu Spolecnost KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. si vyhrazuje právo na provedení zmn návodu a popisovaného zaízení bez pedchozího oznámení. Pi vytváení pírucky bylo vynalozeno maximální úsilí, aby byla bez nepesností a aby v ní byly uvedeny vsechny potebné informace. Pesto spolecnost KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nepebírá zádné záruky, zahrnující bez omezení i jakékoliv záruky obchodovatelnosti a pouzitelnosti pro urcité úcely, které by mohly vyplývat z tohoto návodu. Spolecnost KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Vám poskytuje nevýlucné právo pro pouzívání Softwaru a Dokumentace za pedpokladu, ze souhlasíte s následujícími podmínkami: 1. Tiskový software a dodaná Písma mzete pouzít pro zobrazovací úcely na licencovaném výstupním zaízení (nebo více takových zaízeních) výhradn pro vnitní firemní úcely. 2. Krom podmínek pro pouzití Písem, stanovených v sekci 1 (Tiskový software) uvedené výse, mzete písma Roman pouzívat pro reprodukci tlousky, stylu a verze písmen, císlic, znak a symbol (,,ezy písma") na displeji nebo monitoru pro Vase vnitní firemní úcely. 3. Mzete zhotovit jednu zálozní kopii ídicího softwaru za pedpokladu, ze tato kopie nebude instalována nebo pouzita na zádném pocítaci. Nehled na výse zmínná omezení mzete instalovat ídicí software na jakémkoli poctu pocítac výhradn pro pouzití s jedním nebo více tiskovými systémy, pouzívajícími Tiskový software. 4. Práva uvedená v tomto Licencním ujednání mzete pevést na nabyvatele vsech práv a nárok drzitele licence na daný Software a Dokumentaci (dále jen,,nabyvatel") za pedpokladu, ze Nabyvateli pedáte vsechny kopie daného Softwaru a Dokumentace. Nabyvatel souhlasí, ze se bude ídit podmínkami a pozadavky, uvedenými v tomto Licencním ujednání. 5. Souhlasíte s tím, ze nebudete modifikovat, pizpsobovat nebo pekládat Software a Dokumentaci. 6. Souhlasíte s tím, ze se nepokusíte o zmny, zptný peklad, rozsifrování, zptné inzenýrství a peklad Softwaru. 7. Spolecnost KMBT a její dodavatelé si vyhrazují právo na vlastnický nárok a vlastnictví Softwaru a Dokumentace a vsech kopií Softwaru a Dokumentace. 8. Obchodní znacky budou pouzívány podle obecn platných postup, vcetn uvedení názvu nebo jména vlastníka obchodní znacky. Obchodní znacky lze pouzít pouze pro identifikaci tistného výstupu, vytvoeného pomocí Softwaru. Takové pouzití jakékoli obchodní znacky Vám nedává zádná práva na vlastnictví tchto obchodních znacek. 9. Nesmíte najímat, pronajímat, udlovat licenci, pjcovat nebo pedávat verze nebo kopie Softwaru, které Drzitel licence nepouzívá, nebo Softwaru obsazeného na jakémkoli nepouzívaném médiu, krom pípadu trvalého pevodu veskerého Softwaru a Dokumentace, jak je popsáno výse. 10. Spolecnost KMBT ani její dodavatelé nebudou v zádném pípad zodpovdni za následné, náhodné NEPÍMÉ, TRESTNPRÁVNÍ nebo zvlástní skody zahrnující jakoukoli ztrátu zisku nebo investic, a to i v pípad, ze spolecnost KMBT byla na moznost vzniku takové skody upozornna, nebo za jakékoliv pozadavky jakýchkoliv tetích stran. Spolecnost KMBT a její dodavatelé se zíkají vsech záruk týkajících se Softwaru, výslovných nebo implicitních, zahrnujících bez omezení vyplývající záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro urcitý úcel, vlastnický nárok a porusení práv tetích stran. Nkteré státy nebo zem nedovolují vyloucení nebo omezení odpovdnosti za následné, náhodné nebo speciální skody, proto se uvedená omezení nemusí na Vás vztahovat. 11. Poznámka pro vládní uzivatele v USA: Software je,,komercní polozka" podle definice v clánku 48 C.F.R.2.101, skládající se z,,komercního pocítacového softwaru" a,,dokumentace ke komercnímu pocítacovému softwaru", podle podmínek v clánku 48 C. F.R V souladu s clánky 48 C. F.R a 48 C.F. R az nabývají vsichni vládní uzivatelé Software pouze s tmi právy, popsanými v tomto Licencním ujednání. 12. Souhlasíte s tím, ze nebudete exportovat Software v jakékoli podob zpsobem, který by porusoval jakýkoli zákon nebo smrnici týkající se naízení pro export píslusné zem. Adobe Color Profile ADOBE SYSTEMS INCORPORATED LICENCNÍ UJEDNÁNÍ NA POUZÍVÁNÍ BAREVNÝCH PROFIL POZNÁMKA PRO UZIVATELE: PROSÍM PECTTE SI POZORN NÁSLEDUJÍCÍ UJEDNÁNÍ. POUZÍVÁNÍM CELÉHO SOFTWARU NEBO JEHO LIBOVOLNÝCH CÁSTÍ DÁVÁTE NAJEVO SVJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TOHOTO UJEDNÁNÍ. POKUD S PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NEPOUZÍVEJTE.

3 1. DEFINICE: Termín,,spolecnost Adobe" v tomto Ujednání pedstavuje spolecnost Adobe Systems Incorporated, oddlení Delaware, se sídlem 345 Park Avenue, San Jose, California ,,Software" pedstavuje software a související polozky, ke kterým se vztahuje toto Ujednání. 2. LICENCE: V souladu s podmínkami tohoto Ujednání Vám spolecnost Adobe tímto poskytuje neexkluzivní, nepenosnou, bezplatnou licenci na pouzívání, kopírování a veejné zobrazování Softwaru. Spolecnost Adobe vám také poskytuje práva na distribuci Softwaru pouze (a) jako soucásti soubor s digitálními obrazy nebo (b) samostatn. Zádná jiná distribuce softwaru není pípustná; vcetn, a to bez omezení, distribuce Softwaru zaclenného v jakékoliv jiné aplikaci. Vsechny samostatné profily musí být oznaceny píslusným popisným etzcem profil ICC. Software nesmíte upravovat. Spolecnost Adobe není tímto Ujednáním nijak zavázána k poskytování jakékoliv podpory, vcetn aktualizací nebo budoucích verzí Softwaru nebo ostatních polozek. V rámci tohoto Ujednání na Vás nepecházejí zádná práva k dusevnímu vlastnictví v Softwaru. Nezískáváte zádná práva k Softwaru s výjimkou tch, která jsou výslovn uvedena v tomto Ujednání. 3. DISTRIBUCE: Pokud se rozhodnete distribuovat Software, ciníte tak s vdomím toho, ze souhlasíte s tím, ze budete spolecnost Adobe bránit, zajisovat a chránit nedotcenou jakýmkoliv ztrátami, skodami nebo náklady plynoucími z jakýchkoliv pozadavk, právních nárok nebo jiných zákonných opatení vznikajících z takové distribuce, coz bez omezení zahrnuje i to, ze nejste schopni vyhovt pozadavkm tohoto odstavce 3. Pokud software distribuujete samostatn, ciníte tak v rámci podmínek tohoto Ujednání nebo Vaseho vlastního Licencního ujednání, které (a) vyhovuje podmínkám a pozadavkm tohoto Ujednání, (b) efektivn potlacuje vsechny záruky a nároky, vyjádené nebo vyplývající, vci spolecnosti Adobe, (c) efektivn vylucuje jakoukoliv odpovdnost spolecnosti Adobe za skody, (d) stanovuje, ze jakákoliv ustanovení, která se lisí od tohoto Ujednání, nabízíte Vy a nikoliv spolecnost Adobe a (e) informuje o tom, ze Software poskytujete Vy nebo spolecnost Adobe a informuje zákazníky o moznostech jeho získán&a a dalsích zemích. S výjimkou odkaz nesmíte pouzívat tyto ochranné známky nebo jakékoli jiné ochranné známky nebo loga spolecnosti Adobe bez zvlástního písemného povolení udleného spolecností Adobe. 7. PLATNOST: Toto Ujednání platí az do ukoncení jeho platnosti. Spolecnost Adobe má právo ukoncit platnost Ujednání okamzit v pípad, ze nedodrzíte jakékoliv jeho ustanovení. Na základ takového libovolného ukoncení musíte spolecnosti Adobe vrátit vsechny úplné i cástecné kopie Softwaru, které jsou ve Vasem drzení. 8. VLÁDNÍ OMEZENÍ: Pokud je jakákoliv soucást softwaru oznacena jako polozka omezeného exportu podléhající aktu United States Export Administration Act nebo jak&eacuarev pi ofsetovém tisku na jednotlivé listy papíru Coated vytvoený spolecností TOYO INK MFG. CO., LTD. (,,TOYO INK"). Standard byl vytvoen na základ testovacích tisk s vyuzitím ofsetových tiskových barev TOYO INK pro tisk na jednotlivé listy a vlastních tiskových podmínek TOYO INK.,,TOYO INK Standard Color on Coated paper" je kompatibilní s,,japan COLOR". Ujednání 1. Reprodukce obrázk na tiskárn nebo na monitoru s vyuzitím tohoto profilu ICC neodpovídá úpln TOYO INK Standard Color on Coated paper. 2. Jakákoliv a vsechna autorská práva k tomuto profilu ICC patí TOYO INK, proto nepedávejte, neposkytujte, nepronajímejte, nedistribuujte, nezveejujte nebo nezarucujte jakákoliv práva v tomto profilu ICC tetím stranám bez pedcházejícího písemného souhlasu od spolecnosti TOYO INK. 3. V zádném pípad Vám nebudou spolecnost TOYO INK, její editelé, úedníci, zamstnanci nebo zástupci odpovdní za jakékoliv skody, vyplývající nebo vedlejsí, pímé nebo nepímé (vcetn skod ze ztráty zisku, perusení cinnosti, ztráty obchodních informací apod.) vyplývající z pouzití nebo nemoznosti pouzít tento profil ICC. 4. TOYO INK nezodpovídá za reakce na jakékoliv dotazy týkající se tohoto profilu ICC. 5. Vsechny názvy spolecností a výrobk pouzívané v tomto dokumentu jsou obchodní znacky nebo registrované ochranné známky píslusných vlastník. Profil ICC byl vytvoen s vyuzitím GretagMacbeth ProfileMaker a spolecnost GretagMacbeth AG udlila TOYO INK licenci pro jeho distribuci. TOYO Offset Coated 2.1 TOYO INK MFG. CO., LTD Pouze pro clenské zem EU Tento symbol znamená: Nelikvidujte tento výrobek s odpadem z domácnosti! Pokyny pro správnou likvidaci výrobku Vám sdlí píslusné místní úady. Pokud kupujete nový výrobek, mzete ten pouzitý pedat nasemu prodejci k odpovídající likvidaci. Recyklace tohoto výrobku pomze chránit pírodní zdroje a zabránit potenciálním negativním vlivm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví, které by mohly být zpsobeny nesprávnou manipulací s odpady.

4 Zaízení vyhovuje pozadavkm smrnice RoHS (2002/95/EC). Obsah 1 Úvod Seznámení s tiskárnou 2 Prostorové pozadavky 2 Cásti tiskárny 4 Pohled zepedu 4 Pohled zezadu 5 Pohled zepedu na tiskárnu s doplky 5 Programové vybavení Disk CD-ROM Printer Driver 8 PostScriptové ovladace 8 Ovladace PCL 8 Ovladace XPS 8 Soubory PPD 9 Disk CD-ROM Utilities and Documentation 9 Obsluzné programy 9 Systémové pozadavky 11 Volba výchozích nastavení ovladace pro Windows 12 Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6, KONICA MINOLTA bizhub C20PPS) 12 2 Obsah i Odinstalování ovladace tiskárny (ve Windows) 14 Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6, KONICA MINOLTA bizhub C20PPS) 14 Zobrazení nastavení ovladace tiskárny (ve Windows) 15 Windows Vista 15 Windows XP/Server Windows Pouzití PostScriptového ovladace a ovladace PCL 16 Spolecná tlacítka 16 OK 16 Storno 16 Pouzít 16 Nápovda 16 Oblíbené nastavení 16 Obrázek papíru 17 Obrázek tiskárny 17 Obrázek Kvalita 17 Výchozí 17 Karta Rozsíené (pouze PostScriptový ovladac) 17 Karta Základní 17 Karta Rozvrzení 18 Karta Nastavení obalu 18 Karta Vodoznak/Petisk 19 Karta Kvalita 19 Karta Ostatní 20 Omezení pro funkce ovladace tiskárny instalované funkcí Ukázat a tisknout 20 3 Program Reportér (pouze pro Windows) Práce s programem Reportér 22 Úvod 22 Operacní systém 22 Spustní programu Reportér 22 Pouzívání programu Reportér 23 Rozpoznání hlásení programu Reportér 24 esení potízí pomocí programu Reportér 24 Ukoncení programu Reportér 24 ii Obsah 4 Ovládací panel tiskárny a nabídky pro konfiguraci Ovládací panel 26 Indikátory a tlacítka na ovládacím panelu 27 Displej 28 Nápovda 29 Pehled nabídek pro konfiguraci 30 Hlavní nabídka 30 Nabídka ZKUSEBNÍ TISK 32 Tisk nebo smazání ulozené tiskové úlohy 32 Zadání hesla 34 Nabídka TISK 35 Nabídka PAPÍR 37 Nabídka KVALITA 44 Nabídka TISK Z PAMTI 62 Nabídka TISK Z FOTOAPARÁTU 65 Nabídka ROZHRANÍ 68 Nabídka VÝCHOZÍ SYSTÉM 76 Nabídka ÚDRZBA 87 Nabídka SERVIS 94 Pímé pipojení fotoaparátu.

5 Pímé pipojení fotoaparátu 96 Pímý tisk z digitálního fotoaparátu 96 Pímý tisk z pamti Pímý tisk z pamti 100 Tisk z pipojeného pamového zaízení USB 100 Tisková média Vlastnosti tiskových médií 104 Druhy tiskových médií 105 Kanceláský papír (recyklovaný papír) 105 Silný papír 107 Obálky 108 Samolepicí stítky 109 Hlavickový papír 110 Pohlednice 111 Prhledné fólie 112 Lesklá média 113 Garantovaná tisková oblast 114 Tisková oblast obálky 114 Okraje stránky Obsah iii Zakládání médií 115 Zásobník 1 (zásobník pro manuální podávání) 115 Zakládání kanceláského papíru 115 Jiná média 117 Zakládání obálek 118 Zakládání arch se stítky/pohlednic/silného papíru/lesklých médií a prhledných fólií 120 Zásobník Zakládání kanceláského papíru 122 Zásobník 3 (doplková jednotka spodního podavace) 124 Zakládání kanceláského papíru 124 Oboustranný tisk 127 Výstupní zásobník 129 Ukládání médií Výmna spotebního materiálu Výmna spotebního materiálu 132 Zásobníky toneru 132 Výmna zásobníku toneru 135 Výmna zobrazovací jednotky 139 Výmna nádobky na pebytecný toner 145 Výmna penosového válecku 148 Výmna penosového válecku 148 Výmna ozónového filtru 151 Výmna jednotky penosového pásu 152 Výmna zálohovací baterie 159 Výmna fixacní jednotky 162 Péce o tiskárnu...

6 .165 Péce o tiskárnu 166 Cistní tiskárny 168 Vnjsí cásti 168 Podávací válecky médií 169 Cistní podávacích váleck médií (zásobník pro manuální podávání) 169 Cistní podávacích váleck médií (Zásobníky 2 a 3) 171 Cistní transportních váleck médií Zásobníku Cistní cocek laseru iv Obsah 10 Odstraování potízí Úvod 176 Tisk konfiguracní stránky 176 Prevence uváznutí tiskových médií 177 Prchod tiskových médií tiskárnou 178 Vyjmutí uvázlých médií 179 Hlásení o uváznutí médií a postupy pi jejich odstraování 180 Odstranní uvázlých médií ze Zásobníku Odstranní uvázlých médií ze Zásobníku Odstranní uvázlých médií z duplexeru 187 Odstranní uvázlých médií z fixacní jednotky 188 Odstranní uvázlých médií ze Zásobníku 1 (zásobníku pro manuální podávání) a okolí penosového válecku 192 esení potízí s uváznutím médií 195 Odstraování jiných potízí 198 esení problém s kvalitou tisku 204 Stavová, chybová a servisní hlásení 210 Standardní stavová hlásení 210 Chybová hlásení (Výstrahy) 211 Chybová hlásení (Upozornní pro obsluhu) 215 Servisní hlásení Instalace píslusenství.

7 . 221 Úvod 222 Ochrana ped výbojem statické elektiny 223 Moduly DIMM 224 Instalace pamových modul DIMM 224 Souprava pevného disku 227 Instalace soupravy pevného disku 227 Karta CompactFlash 231 Instalace adaptéru CF a karty CompactFlash 231 Jednotka spodního podavace 235 Slození sady 235 Instalace jednotky spodního podavace 236 A Dodatek. 239 Technické údaje 240 Tiskárna 240 Pedpokládaná zivotnost spotebního materiálu 243 Nás zájem o ochranu zivotního prostedí 244 Co znamená, ze výrobek spluje pozadavky programu ENERGY STAR? 244 Obsah v vi Obsah 1Úvod Seznámení s tiskárnou Prostorové pozadavky Doporucujeme dodrzovat prostorové pozadavky, uvedené na obrázcích, které zarucují snadnou obsluhu tiskárny, výmnu spotebního materiálu a údrzbu. 913 mm (35,9 ") 100 mm (3,9 ") 51 mm (2,0 ") 244 mm (9,6 ") 100 mm (3,9 ") 469 mm (18,5 ") 436 mm (21,6 ") 385 mm (15,2 ") Pohled zepedu 913 mm (35,9 ") 100 mm (3,9 ") 51 mm (2,0 ") 244 mm (9,6 ") 100 mm (3,9 ") 469 mm (18,5 ") 548,5 mm (21,6 ") 112,5 mm (4,4 ") 385 mm (15,2 ") Pohled zepedu na tiskárnu s doplky 2 Seznámení s tiskárnou 962 mm (37,9 ") 326 mm (12,8 ") 536 mm (21,1 ") 100 mm (3,9 ") Pohled z boku na tiskárnu s doplky Doplky tiskárny jsou na uvedených obrázcích zvýraznny sedou barvou. Seznámení s tiskárnou 3 Cásti tiskárny Na následujících obrázcích jsou vyznaceny jednotlivé cásti tiskárny, jejichz názvy jsou pouzívány v celé pírucce, proto se s nimi podrobn seznamte. Pohled zepedu Ovládací panel Výstupní zásobník Zásobník 1 (Zásobník pro manuální podávání) Zásobník 2 Fixacní jednotka Pravý bocní kryt Penosový válecek Jednotka penosového pásu Zobrazovací jednotky Nástroj na cistní cocky laseru 11. Pední kryt 12. Nádobka na pebytecný toner 13. Zásobníky toneru 14. Ozónový filtr Y P U S H Y 9 4 Seznámení s tiskárnou Pohled zezadu 1. Rozhraní KONICA MINOLTA Digital Camera Direct Print 2. Vypínac 3. Zásuvka pro síovou sru 4. Konektor paralelního rozhraní 5. Konektor rozhraní 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T Ethernet 6. Konektor rozhraní USB 7. Ventilacní otvory 8. Zarázka papíru Pohled zepedu na tiskárnu s doplky 1. Jednotka spodního podavace (Zásobník 3) 1 Seznámení s tiskárnou 5 6 Seznámení s tiskárnou 2Programové vybavení Disk CD-ROM Printer Driver PostScriptové ovladace Operacní systém Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 pro 64 bit Vyuzití Ovladace zpístupují vsechny funkce tiskárny, vcetn dokoncování a rozsíených mozností rozvrzení stránky. Viz také cást,,zobrazení nastavení ovladace tiskárny (ve Windows)" na stránce 15. Pro aplikace, které vyzadují pi tisku zadání souboru PPD (nap. PageMaker nebo Corel Draw), jsou pipraveny potebné soubory PPD. Pi zadávání souboru PPD pi tisku v systému Windows Vista, XP, Server 2003 a 2000 pouzijte odpovídající soubor PPD, dodaný na disku CD-ROM Printer Driver. Ovladace PCL Operacní systém Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000 Windows Vista/XP/Server 2003 pro 64 bit Vyuzití Ovladace zpístupují vsechny funkce tiskárny, vcetn dokoncování a rozsíených mozností rozvrzení stránky. Viz také cást,,zobrazení nastavení ovladace tiskárny (ve Windows)" na stránce 15. Ovladace XPS Operacní systém Windows Vista Windows Vista pro 64 bit Vyuzití Tyto miniovladace pro systém Windows Vista jsou zalozené na jádru systému Windows. Podrobnosti o metodách instalace a funkcích naleznete na disku CD-ROM Utilities and Documentation. Ovladac XPS nelze instalovat instalacní funkcí automatického pehrávání disku CD-ROM Printer Driver. Podrobnosti naleznete v pírucce Reference Guide na disku CD-ROM Utilities and Documentation. 8 Disk CD-ROM Printer Driver Soubory PPD Operacní systém Macintosh OS X Linux Vyuzití Tyto soubory jsou vyzadovány pro pouzití ovladace tiskárny v daných operacních systémech. Podrobnosti o ovladacích tiskárny pro systémy Macintosh a Linux naleznete v pírucce Reference Guide, která se nachází na disku CD-ROM Utilities and Documentation. Podrobnosti o instalaci ovladac tiskárny v systémech Windows naleznete v pírucce Prvodce instalací, která se nachází na disku CD-ROM Utilities and Documentation. Disk CD-ROM Utilities and Documentation Obsluzné programy Obsluzný program Download Manager (Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000, Macintosh OS 10.2.x nebo novjsí) Vyuzití Program lze pouzít pouze po instalaci doplkového pevného disku. Umozuje nacíst písma a data petisk na pevný disk tiskárny. Podrobnosti naleznete v nápovd ke vsem funkcím programu Download Manager. Poskytuje informace o aktuálním stavu tiskárny, vcetn stavu spotebního

8 materiálu, a zobrazuje chybová hlásení. Podrobnosti naleznete v cásti,,program Reportér (pouze pro Windows)" na stránce 21. Zpístupuje funkce správy tiskárny, napíklad sledování stavu tiskárny a síová nastavení. Podrobnosti naleznete v pírucce PageScope Net Care Quick Guide, která se nachází na disku CD-ROM Utilities and Documentation.

9 Reportér (pouze Windows) PageScope Net Care Disk CD-ROM Utilities and Documentation 9 Obsluzný program PageScope Web Connection PageScope Network Setup PageScope Plug and Print PageScope NDPS Gateway PageScope Direct Print Vyuzití Umozuje zkontrolovat stav tiskáren a zmnit rzná nastavení ve webovém prohlízeci. Podrobnosti naleznete v pírucce Reference Guide, která se nachází na disku CD-ROM Utilities and Documentation. Umozuje zadat základní síová nastavení tiskárny prostednictvím protokol TCP/IP a IPX. Podrobnosti naleznete v pírucce PageScope Network Setup User Manual, která se nachází na disku CD-ROM Utilities and Documentation. Automaticky rozpoznává nové tiskárny, pipojené k síti, a vytváí tiskové objekty na tiskovém serveru systému Windows. Podrobnosti naleznete v pírucce PageScope Plug and Print Quick Guide, která se nachází na disku CD-ROM Utilities and Documentation. Umozuje pouzít tiskárny a multifunkcní zaízení KONICA MINOLTA v prostedí NDPS. Podrobnosti naleznete v pírucce PageScope NDPS Gateway User Manual, která se nachází na disku CD-ROM Utilities and Documentation. Tato aplikace poskytuje funkce pro odesílání soubor formátu PDF a TIFF pímo do tiskárny. Podrobnosti naleznete v pírucce PageScope Direct Print Users Guide, která se nachází na disku CD-ROM Utilities and Documentation. 10 Disk CD-ROM Utilities and Documentation Systémové pozadavky Osobní pocítac Pentium 2; 400 MHz (doporucujeme Pentium 3; 500 MHz nebo novjsí) Power Mac G3 nebo novjsí (doporucujeme G4 nebo novjsí) Pocítac Macintosh vybavený procesorem Intel Operacní systém Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/ Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/ Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition/Professional (s aktualizací Service Pack 1; doporucena je aktualizace Service Pack 2), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000 (s aktualizací Service Pack 4 nebo novjsí) Mac OS X (10.2 nebo novjsí doporucujeme instalaci nejnovjsí opravy), Mac OS X Server (10.2 nebo novjsí) Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2 Volné místo na pevném disku Asi 20 MB volného místa pro ovladac tiskárny a program Reportér Asi 128 MB volného místa pro zpracování tiskových obraz Pam RAM 128 MB nebo více Jednotka CD/DVD-ROM V/V rozhraní Rozhraní 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet Rozhraní USB vyhovující Revision 2. 0 Paralelní rozhraní (IEEE 1284) Podrobnosti o ovladacích tiskárny pro systémy Macintosh a Linux naleznete v pírucce Reference Guide na disku CD-ROM Utilities and Documentation. Systémové pozadavky 11 Volba výchozích nastavení ovladace pro Windows Nez zacnete s tiskárnou pracovat, doporucujeme Vám ovit, pípadn zmnit, výchozí nastavení ovladace. V pípad, ze jste k tiskárn instalovali i doplky, mli byste jejich instalaci,,potvrdit" v ovladaci tiskárny. Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6, KONICA MINOLTA bizhub C20PPS) 1 Zpístupnte ovladac tiskárny následujícím postupem: (Windows Vista) V nabídce Start zvolte polozku Ovládací panely a klepnutím na polozky Hardware a zvuk a Tiskárny otevete slozku Tiskárny. Klepnte pravým tlacítkem mysi na zástupce tiskárny KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6 nebo KONICA MINOLTA bizhub C20P PS a pak zvolte polozku Vlastnosti. (Windows XP/Server 2003) V nabídce Start zvolte polozku Tiskárny a faxy, zobrazí se obsah slozky Tiskárny a faxy. Klepnte pravým tlacítkem mysi na zástupce tiskárny KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6 nebo KONICA MINOLTA bizhub C20P PS a zvolte polozku Vlastnosti. (Windows 2000) V nabídce Start zvolte polozku Nastavení a pak Tiskárny, zobrazí se obsah slozky Tiskárny. Klepnte pravým tlacítkem mysi na zástupce tiskárny KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6 nebo KONICA MINOLTA bizhub C20P PS a zvolte polozku Vlastnosti. Pokud jste k tiskárn instalovali dostupné doplky, pokracujte dalsím krokem. V opacném pípad pokracujte krokem 9. Klepnte na kartu Konfigurovat. Zkontrolujte, zda jsou v seznamu správn uvedeny instalované doplky. Pokud nejsou, pokracujte dalsím krokem. V opacném pípad pokracujte krokem 8. Klepnte na tlacítko Obnovit, instalované doplky se automaticky nakonfigurují. Tlacítko Obnovit lze pouzít jen v pípad, ze je dostupná obousmrná komunikace s tiskárnou. V opacném pípad bude mít tlacítko sedou barvu a bude nepístupné Volba výchozích nastavení ovladace pro Windows 6 V seznamu Doplky zaízení zvolte vzdy jeden doplnk a klepnte podle poteby na polozku Zapnuto nebo Vypnuto v nabídce Nastavení. Pokud zvolíte Pam tiskárny, nastavte hodnotu 256 MB, 512 MB nebo 768 MB, v závislosti na pamti instalované v tiskárn. Výchozí nastavení výrobce je 256 MB. Pokud zvolíte polozku Pamová karta, nastavte hodnotu Potlacit, Povolit (pod 1 GB) nebo Povolit (nad 1 GB) v závislosti na instalované kart CompactFlash. Klepnte na tlacítko Pouzít. Tlacítko Pouzít se nemusí objevit, v závislosti na operacním systému. Pokud se tlacítko nezobrazí, pokracujte dalsím krokem. Klepnte na kartu Obecné. Klepnte na tlacítko Pedvolby tisku. Zobrazí se dialogové okno Pedvolby tisku. Na píslusných kartách zvolte výchozí nastavení tiskárny, jako napíklad výchozí formát médií, které pouzíváte. Klepnte na tlacítko Pouzít. Klepnutím na tlacítko OK zavete dialogové okno Pedvolby tisku.

10 Klepnutím na tlacítko OK zavete dialogové okno Vlastnosti Volba výchozích nastavení ovladace pro Windows 13 Odinstalování ovladace tiskárny (ve Windows) Tato cást popisuje odinstalování ovladace tiskárny KONICA MINOLTA bizhub C20P, pokud je to nutné. Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6, KONICA MINOLTA bizhub C20PPS) 1 2 Ukoncete vsechny spustné aplikace. Zvolte odinstalacní program podle následujících pokyn: (Windows Vista/XP/Server 2003) V nabídce Start klepnte postupn na polozky Vsechny programy, KONICA MINOLTA, bizhub C20P a Odinstalovat ovladac tiskárny. (Windows 2000) V nabídce Start klepnte postupn na polozky Programy, KONICA MINOLTA, bizhub C20P a Odinstalovat ovladac tiskárny. Kdyz se zobrazí dialogové okno Odinstalovat, zvolte název ovladace, který chcete odstranit, a pak klepnte na tlacítko Odinstalovat. Klepnte na tlacítko Odinstalovat. Klepnte na tlacítko OK a pak restartujte pocítac. Ovladac tiskárny KONICA MINOLTA bizhub C20P se odinstaluje z pocítace Odinstalování ovladace tiskárny (ve Windows) Zobrazení nastavení ovladace tiskárny (ve Windows) Windows Vista 1 2 V nabídce Start zvolte polozku Ovládací panely a klepnutím na polozky Hardware a zvuk a Tiskárny otevete slozku Tiskárny. Klepnte pravým tlacítkem mysi na zástupce tiskárny KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6 nebo KONICA MINOLTA bizhub C20P PS a zvolte polozku Pedvolby tisku. Windows XP/Server V nabídce Start zvolte polozku Tiskárny a faxy, zobrazí se obsah slozky Tiskárny a faxy. Klepnte pravým tlacítkem mysi na zástupce tiskárny KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6 nebo KONICA MINOLTA bizhub C20P PS a zvolte polozku Pedvolby tisku. Windows V nabídce Start zvolte polozku Nastavení a pak klepnutím na polozku Tiskárny zobrazte obsah slozky Tiskárny. Klepnte pravým tlacítkem mysi na zástupce tiskárny KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6 nebo KONICA MINOLTA bizhub C20P PS a zvolte polozku Vlastnosti tiskárny. Zobrazení nastavení ovladace tiskárny (ve Windows) 15 Pouzití PostScriptového ovladace a ovladace PCL Spolecná tlacítka Dále popsaná tlacítka se nacházejí na vsech kartách ovladace. OK Klepnutím na tlacítko ulozíte provedené zmny a zavete dialogové okno Vlastnosti. Storno Klepnutím na tlacítko zavete dialogové okno Vlastnosti bez ulození provedených zmn. Pouzít Klepnutím na tlacítko ulozíte provedené zmny, dialogové okno Vlastnosti zstane otevené. Nápovda Klepnutím na tlacítko zobrazíte nápovdu. Oblíbené nastavení Tato funkce umozuje ulozit aktuální nastavení. Zvolte pozadovaná nastavení a pak klepnte na tlacítko Pidat. Nastavte parametry uvedené níze a klepnte na tlacítko OK. Název: Zadejte název nastavení, které chcete ulozit. Komentá: Zadejte strucný komentá k nastavení, které chcete ulozit. Ikona: Vyberte ikonu ze seznamu ikon pro snazsí identifikaci nastavení. Zvolená ikona se zobrazí v seznamu nastavení. Sdílení: Urcete, zda nastavení, které chcete ulozit, bude moci být pouzíváno dalsími uzivateli pihlásenými k pocítaci. Po ulození mzete nastavení zvolit v rozbalovacím seznamu. Chcete-li ulozená nastavení zmnit, klepnte na tlacítko Upravit. Zvolíte-li v seznamu rychlých nastavení polozku Výchozí, vsechny funkce na vsech kartách ovladace se nastaví na výchozí hodnoty. 16 Pouzití PostScriptového ovladace a ovladace PCL Obrázek papíru Klepnte na toto tlacítko, pokud chcete v sekci obrázku zobrazit náhled rozvrzení stránky. Tlacítko se nenachází na kart Kvalita. Obrázek tiskárny Klepnte na toto tlacítko, pokud chcete v sekci obrázku zobrazit obrázek tiskárny (se vsemi instalovanými doplky). Obrázek Kvalita Klepnte na toto tlacítko, pokud chcete zobrazit ukázku nastavení na kart Kvalita. Tlacítko se nachází pouze na kart Kvalita. Výchozí Klepnte na toto tlacítko, pokud chcete obnovit výchozí nastavení. Karta Rozsíené (pouze PostScriptový ovladac) Polozky na kart Rozsíené umozují: Zvolit, zda budou nebo nebudou povoleny rozsíené funkce tisku (jako je tisk brozury) Zadat zpsob PostScriptového výstupu Zadat, zda se mají tisknout hlásení o chybách tiskové úlohy Tisknout zrcadlov pevrácený obraz Zadat, zda pouzívaná aplikace mze pímo tisknout PostScriptová data Karta Základní Polozky na kart Základní umozují: Zadat orientaci média Zadat formát originálu Zvolit formát tiskového média Zvtsit nebo zmensit dokumenty Zvolit zdroj papíru Zvolit typ média Zvolit pocet kopií Pouzití PostScriptového ovladace a ovladace PCL 17 Zapnout nebo vypnout kompletování Ulozit tiskovou úlohu v tiskárn a pozdji ji vytisknout (uchování úlohy) Ulozit v tiskárn tajnou tiskovou úlohu a chránit ji heslem Vytisknout jednu kopii jako zkusební tisk Urcit nastavení pro ovování uzivatele a sledování úctu Tisknout na zadní stranu jiz potistného papíru Pouzijte papír potistný touto tiskárnou. Navíc nelze zarucit kvalitu stránek vytistných s tímto nastavením. Nepouzívejte následující druhy papíru: papír potistný inkoustovou tiskárnou, papír potistný cernobílou nebo barevnou laserovou tiskárnou nebo kopírkou, papír potistný jinou tiskárnou nebo faxovým pístrojem.

11 Karta Rozvrzení Polozky na kart Rozvrzení umozují: Tisk více stran dokumentu na jednu stránku tiskového média (tisk více stran na list) Zadat tisk brozury Otocit tiskový obraz o 180 Zadat oboustranný tisk Zadat, zda se mají tisknout prázdné stránky (pouze ovladac PCL) Nastavit okraj pro vazbu Nastavit tiskovou pozici (pouze ovladac PCL) Urcit místo na papíru, na které se dokument vytiskne Karta Nastavení obalu Polozky na kart Nastavení obalu umozují: Tisknout pední a zadní stranu obálky a oddlovací stránky Zvolit zásobník, který obsahuje papír pro pední a zadní stranu obálky a oddlovací stránky 18 Pouzití PostScriptového ovladace a ovladace PCL Karta Vodoznak/Petisk Pi pouzívání petisk je potebné pro tiskovou úlohu zadat formát a orientaci papíru, které odpovídají petisku. Pokud je v ovladaci tiskárny nastaven tisk více stran na list nebo tisk brozury, petisk není mozné nastavit tak, aby odpovídal zadaným nastavením. Nastavení pro funkci Petisk na kart Vodoznak/Petisk umozují: Zvolit pozadovaný petisk Pidat nebo smazat soubory s petisky Spustit program Download Manager (Správce nacítání) pro nactení petisku (pouze PostScriptový ovladac) Nejprve je potebné instalovat program Download Manager. Vytvoit petisk (pouze ovladac PCL) Zadat, aby se pi tisku pekrýval dokument a petisk (pouze ovladac PCL) Zobrazit informace o petisku (pouze ovladac PCL) Tisknout petisk na vsechny stránky, na první stránku, na sudé nebo liché stránky Umístit petisk na pozadí nebo do popedí dokumentu (pouze ovladac PCL) Nastavení pro funkci Vodoznak na kart Vodoznak/Petisk umozují: Zvolit pozadovaný vodoznak Vytvoit, upravit nebo smazat vodoznaky Ztmavit nebo zesvtlit vodoznak Tisknout rámecek kolem vodoznak Tisknout prhledné (stínované) vodoznaky Vytisknout vodoznak pouze na první stránce Tisknout vodoznak opakovan na vsech stránkách Karta Kvalita Polozky na kart Kvalita umozují: Pepínat mezi barevným tiskem a tiskem v odstínech sedé Ovládat tmavost obrazu (Jas) Zvolit nastavení barev tiskárny (Rychlé nastavení barev) Urcit rozlisení pro tiskový výstup Provádt separace barev Pouzití PostScriptového ovladace a ovladace PCL 19 Zvolit úsporný tisk Nastavit nízkou, stední nebo vysokou tlousku hran Urcit mnozství detail v grafických vzorech pouze ovladac tiskárny PCL Nastavit formát nacítaných písem Tisknout s vyuzitím písem tiskárny Ovládat tóny obrazu (Kontrast) pouze ovladac tiskárny PCL Urcit metodu komprimace obrazu pouze ovladac tiskárny PCL Karta Ostatní Polozky na kart Ostatní umozují: Zvolit, aby se pi tisku nerozdlovaly listy aplikace Microsoft Excel Zvolit, aby bílé pozadí dat aplikace Microsoft PowerPoint neskrývalo petisky pouze ovladac tiskárny PCL Odesílat oznámení em pi dokoncení tisku Zobrazit informace o verzi ovladace tiskárny Zabránit ztrát jemných car pi tisku Omezení pro funkce ovladace tiskárny instalované funkcí Ukázat a tisknout Pokud je pouzita funkce Ukázat a tisknout pro následující kombinaci serveru a klienta, existují urcitá omezení pro nkteré funkce ovladace tiskárny. Kombinace server a klient Server: Windows Server 2003/XP/2000/Vista Klient: Windows Server 2003/XP/2000/Vista Funkce, kterých se týkají omezení: Brozura, Peskocit prázdné stránky, Pední strana obalu, Zadní strana obalu, Oddlovací stránky, Vytvoit petisk, Tisknout jako petisk, Vodoznak * výstupy JOBNAME, USERNAME a HOSTNAME jazyka PJL 20 Pouzití PostScriptového ovladace a ovladace PCL 3Program Reportér (pouze pro Windows) Práce s programem Reportér Úvod Program Reportér zobrazuje informace o aktuálním stavu tiskárny. Nainstalujte program Reportér z disku CD-ROM Utilities and Documentation. Podrobnosti o instalaci naleznete v pírucce Reference Guide, která se nachází na disku CD-ROM Utilities and Documentation. Operacní systém Program Reportér lze pouzít pouze na pocítacích se systémy Windows Vista/XP/Server 2003/2000, pipojených k tiskárn pes rozhraní Ethernet. Spustní programu Reportér Program Reportér mzete spustit nkterým z následujících krok: Windows Vista/XP/Server 2003 V nabídce Start zvolte postupn polozky Vsechny programy, KONICA MINOLTA a Reportér. Pak poklepejte na ikonu programu, která se zobrazí v pravé cásti hlavního panelu Windows. Windows 2000 V nabídce Start zvolte postupn polozky Programy, KONICA MINOLTA a Reportér. Pak poklepejte na ikonu programu, která se zobrazí v pravé cásti hlavního panelu Windows. 22 Práce s programem Reportér Pouzívání programu Reportér Karta Stav Sekce pro výbr tiskárny Umozuje zvolit tiskárnu, jejíz stav chcete zobrazit. Také se zde zobrazují hlásení, zobrazovaná na displeji zvolené tiskárny. Obrázek Znázoruje tiskárnu a oznacuje cást, v které doslo k potízím. Pokud je pozadí obrázku cervené nebo zluté, doslo k chyb a perusení tiskové úlohy. Rozsíené nastavení Klepnutím na tlacítko Rozsíené nastavení zobrazíte stejnojmenné dialogové okno, kde lze nastavit, zda se má program Reportér spoustt automaticky pi spoustní operacního systému a zda se mají oznámení o chybách odesílat em. Upozornní tiskárny Zobrazuje hlásení, upozorující nap.

12 na to, ze dochází toner. Pokyny pro obnovení tisku Poskytuje pokyny potebné pro esení potízí a obnovení normálního stavu po chyb. Karta Spotební materiál Zobrazuje stav vyuzití kazdého zásobníku toneru (piblizné zbývající mnozství toneru v procentech). Obnovit Zjisuje a zobrazuje aktuální stav spotebního materiálu. Klepnutím na tlacítko Nápovda zobrazíte okno s vysvtlením funkcí programu Reportér. V této nápovd naleznete podrobné informace. Práce s programem Reportér 23 Rozpoznání hlásení programu Reportér Pokud program Reportér detekuje potíze s tiskem, zmní ikona programu v pravé cásti hlavního panelu Windows barvu ze zelené (normální stav) na zlutou (výstraha) nebo purpurovou ci cervenou (chyba), v závislosti na závaznosti potízí tiskárny. esení potízí pomocí programu Reportér Kdyz Vás program Reportér upozorní na potíze s tiskem, poklepejte na ikonu programu v pravé cásti hlavního panelu Windows, oteve se okno programu Reportér. Program identifikuje, k jakému typu potízí doslo. Ukoncení programu Reportér Okno programu Reportér zavete klepnutím na tlacítko Zavít. Chcete-li program Reportér ukoncit, klepnte pravým tlacítkem mysi na ikonu programu v pravé cásti hlavního panelu Windows a pak klepnte na polozku Konec. 24 Rozpoznání hlásení programu Reportér 4Ovládací panel tiskárny a nabídky pro konfiguraci Ovládací panel Z ovládacího panelu, umístného na horní stran tiskárny, mzete pímo ovládat cinnost tiskárny. Na jeho displeji se zobrazuje aktuální stav tiskárny, vcetn jakýchkoliv podmínek, které vyzadují Vás zásah DISPLEJ Ovládací panel Indikátory a tlacítka na ovládacím panelu Císlo Tlacítko 1 Funkce Zavírá práv zobrazenou nabídku nebo rusí volbu polozky Umozuje zrusit jednu nebo vsechny aktuáln zpracovávané tiskové úlohy: 1. Stisknte tlacítko Cancel. 2. Stisknutím tlacítka nebo zvolte bu AKTUÁLNÍ ÚLOHA nebo VSECHNY ÚLOHY. 3. Stisknte tlacítko Menu/Select. Tiskové úlohy se zrusí. 2 Zobrazí systém nabídek Umozuje pohyb dol ve struktue nabídek Potvrdí zvolené nastavení Na displeji se zobrazí 3 Pesouvá kurzor nahoru Zavírá nápovdu a vrací zobrazení stavu tiskárny Pokud jste na úrovni volby, která se zadává jednotlivými znaky, zobrazí pedcházející dostupné znaky Na displeji se zobrazí 4 Pesouvá kurzor doprava Zobrazí následující okno nápovdy Na displeji se zobrazí 5 Pesouvá kurzor dol Pro úrove volby, která se zadává jednotlivými znaky, zobrazí následující dostupné znaky Na displeji se zobrazí 6 Pesouvá kurzor doleva Zobrazí pedcházející okno nápovdy Na displeji se zobrazí,, Ovládací panel 27 Displej Na displeji se zobrazuje aktuální stav tiskárny, mnozství zbývajícího toneru a libovolná chybová hlásení Císlo Podrobnosti 1 Stav tiskárny je signalizován barvou a blikáním indikátoru a rozsvícením nebo zhasnutím displeje. PIPRAVENA: Indikátor má modrou barvu a displej je rozsvícený ZPRACOVÁNÍ DAT nebo TISK: Indikátor bliká a displej je rozsvícený ÚSPORNÝ REZIM: Indikátor má modrou barvu a displej je zhasnutý CHYBA: Indikátor má cervenou barvu a displej je rozsvícený 2 Zobrazení aktuálního stavu tiskárny. Pokud tiskárna vyzaduje zásah obsluhy nebo servisního technika, zobrazí se symbol a chybové hlásení. Zobrazí-li se výstraha, zobrazí se symbol Pokud je do konektoru rozhraní KONICA MINOLTA Digital Camera Direct Print pipojen kabelem USB digitální fotoaparát, zobrazí se v pravé cásti displeje symbol. Pokud je do konektoru rozhraní KONICA MINOLTA Digital Camera Direct Print pipojeno pamové zaízení USB, zobrazí se v pravé cásti displeje symbol. Pi pijímání tiskové úlohy se v pravé cásti displeje zobrazí symbol. Pi pijímání tiskové úlohy pi pímém tisku z fotoaparátu nebo pi pímém tisku z pamti se v pravé cásti displeje zobrazí symbol. 28 Ovládací panel Císlo Podrobnosti 3 Zobrazení chybových hlásení. Pi pijímání tiskové úlohy se v této cásti zobrazuje jméno uzivatele a prbh tisku. Pi aktualizaci firmwaru se v této cásti zobrazuje typ firmwaru, který je aktualizován, a prbh procesu aktualizace. 4 5 Zobrazení tlacítka, které je teba stisknout. Zobrazení piblizného mnozství zbývajícího toneru. Nápovda Dojde-li k chyb, napíklad k chybnému podání médií, stisknutím tlacítka zobrazíte na displeji tiskárny nápovdu, podle které lze vzniklou chybu vyesit. Ovládací panel 29 Pehled nabídek pro konfiguraci Nabídky pro konfiguraci zobrazíte z ovládacího panelu podle následujících pokyn: Hlavní nabídka PIPRAVENA ZKUSEBNÍ TISK* TISK PAPÍR KVALITA TISK Z PAMTI** TISK Z FOTOAPAR.*** ROZHRANÍ VÝCH. SYSTÉM ÚDRZBA SERVIS 30 Pehled nabídek pro konfiguraci Tato polozka se zobrazí pouze v pípad, ze je v tiskárn instalována souprava doplkového pevného disku.

13 Powered by TCPDF ( ** Tato polozka se zobrazí v pípad, ze je instalována souprava doplkového pevného disku nebo karta CompactFlash a polozka ROZHRANÍ/TISK Z PAMTI je nastavena na hodnotu *** Tato polozka se zobrazí v pípad, ze je polozka ROZHRANÍ/ TISK Z FOTOAPAR. nastavena na hodnotu POVOLIT. Polozky TISK Z PAMTI a TISK Z FOTOAPAR. se nezobrazí, pokud není v nastavení ovování povolen pístup obecného uzivatele. Podrobnjsí informace o nastavování ovování uzivatele naleznete v pírucce Reference Guide, která je ulozena na disku CD-ROM Utilities and Documentation. * POVOLIT. Pehled nabídek pro konfiguraci 31 Nabídka ZKUSEBNÍ TISK Tato nabídka se zobrazí pouze v pípad, ze je v tiskárn instalována souprava doplkového pevného disku. Nabídka umozuje vytisknout nebo smazat tiskové úlohy, které jsou ulozené na pevném disku tiskárny, pomocí funkce Uchování úlohy na kart Základní ovladace tiskárny. Vsechna výchozí nastavení výrobce jsou zobrazena tucn. ZKUSEBNÍ TISK Jméno uzivatele Název tiskové úlohy TISKNOUT VYMAZAT Název tiskové úlohy KOPIÍ 1 Název tiskové úlohy ANO NE Tisk nebo smazání ulozené tiskové úlohy 1 Podle následujících pokyn zvolte tiskovou úlohu. Displej Stisknte tlacítko ZKUSEBNÍ TISK Jméno uzivatele Pokud na pevném disku není ulozena zádná tisková úloha, zobrazí se hlásení NENÍ ULOZ.ÚLOHA. 32 Pehled nabídek pro konfiguraci Stisknte tlacítko, Stisknte opakovan, dokud se nezobrazí pozadované jméno uzivatele. Displej Pozadované jméno uzivatele Název tiskové úlohy, Stisknte opakovan, dokud se nezobrazí pozadovaný název tiskové úlohy. Pozadovaný název tiskové úlohy TISKNOUT VYMAZAT Pokud byla zvolená tisková úloha v ovladaci tiskárny nastavena jako zabezpecená, zobrazí se okno pro zadání hesla. Podrobnosti o zadání hesla naleznete v cásti,,zadání hesla" na stránce Zvolte polozku TISKNOUT nebo VYMAZAT a stisknte tlacítko Menu/ Select. Pokud jste zvolili polozku TISKNOUT, pejdte k bodu 3. Pokud jste zvolili polozku VYMAZAT, pejdte k bodu 5. Stisknutím tlacítka nebo zadejte pozadovaný pocet kopií. (Nastavení: 1 az 999; Výchozí nastavení: 1) Stisknte tlacítko Menu/Select. Zahájí se tisk. Zvolte moznost ANO nebo NE. Stisknte tlacítko Menu/Select. Pokud zvolíte polozku ANO, tisková úloha se smaze. Pokud zvolíte polozku NE, znovu se zobrazí okno s polozkami TISKNOUT/VYMAZAT. Pehled nabídek pro konfiguraci 33 Zadání hesla Pokud je tisková úloha, zvolená v nabídce ZKUSEBNÍ TISK, zabezpecená, zobrazí se okno pro zadání hesla. Podle následujícího postupu zadejte ctyciferné heslo, které bylo zadané v ovladaci tiskárny Stisknutím tlacítka první císlice hesla. Stisknutím tlacítka Stisknutím tlacítka druhé císlice hesla. zvyste nebo stisknutím tlacítka pesute kurzor na dalsí císlici. zvyste nebo stisknutím tlacítka snizte hodnotu snizte hodnotu Pokracujte dále, dokud nezadáte vsechny ctyi císlice hesla. Stisknte tlacítko Menu/Select. Zobrazí se okno s polozkami TISKNOUT/VYMAZAT. VSTUP a poté okno pro nové zadání hesla. Pokud jste zadali nesprávné heslo, zobrazí se hlásení NEPLATNÝ 34 Pehled nabídek pro konfiguraci Nabídka TISK Nabídka umozuje vytisknout informace o tiskárn, napíklad konfiguracní nebo ukázkovou stránku. TISK KONFIG. STRÁNKA STR. STATISTIK SEZNAM PÍSEM POSTSCRIPT PCL STRUKT. NABÍDKY VÝPIS ADRESÁE* * Tato polozka se zobrazí pouze v pípad, ze je instalovánana souprava doplkového pevného disku nebo karta CompactFlash. Pehled nabídek pro konfiguraci 35 Vsechna výchozí nastavení výrobce jsou zobrazena tucn. KONFIG. STRÁNKA STR. STATISTIK SEZNAM PÍSEM Nastavení Nastavení TISKNOUT/ZRUSIT TISKNOUT/ZRUSIT Vytiskne konfiguracní stránku. Vytiskne stránku se statistickými údaji, jako je pocet vytistných stránek. POST SCRIPT PCL Nastavení Nastavení TISKNOUT/ZRUSIT TISKNOUT/ZRUSIT Vytiskne seznam PostScriptových písem. Vytiskne seznam písem PCL. STRUKT. NABÍDKY VÝPIS ADRESÁE Nastavení Nastavení TISKNOUT/ZRUSIT TISKNOUT/ZRUSIT Vytiskne strukturu nabídky. Vytiskne seznam adresá na pevném disku nebo na kart CompactFlash. 36 Pehled nabídek pro konfiguraci Nabídka PAPÍR Nabídka umozuje nastavit papír, který se má pouzívat pro tisk. PAPÍR ZDROJ PAPÍRU VÝCHOZÍ ZÁSOBNÍK ZÁS.1 FORMÁT PAPÍRU DUPLEXNÍ TISK KOPIÍ VLASTNÍ VEL.* KOMPLETOVAT**** TYP PAPÍRU ZÁS. 2 FORMÁT PAPÍRU VLASTNÍ VEL.** TYP PAPÍRU ZÁS.3*** FORMÁT PAPÍRU TYP PAPÍRU PROPOJENÍ ZÁSOB. MAPOVÁNÍ ZÁSOBN. REZIM MAPOV. ZÁS. LOGICKÝ ZÁS. 0 LOGICKÝ ZÁS. 9 Pehled nabídek pro konfiguraci 37 * ** Tato polozka se zobrazí pouze v pípad, ze v nabídce Tato polozka se zobrazí pouze v pípad, ze v nabídce ZÁS.2/FORMÁT PAPÍRU zvolíte hodnotu VLASTNÍ. *** Tato polozka se zobrazí pouze v pípad, ze je instalována doplková jednotka spodního podavace. **** Tato polozka se zobrazí pouze v pípad, ze je instalována souprava doplkového pevného disku nebo pamová karta CompactFlash s kapacitou 1 GB nebo vtsí.

pagepro 4650EN/5650EN Návod k obsluze

pagepro 4650EN/5650EN Návod k obsluze pagepro 4650EN/5650EN Návod k obsluze A0DX-9561-01J 1800850-011B Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tiskárnu pagepro 4650EN/5650EN. Vaše volba byla správná. Tiskárna pagepro 4650EN/5650EN je speciálně

Více

magicolor 2450 Návod k obsluze

magicolor 2450 Návod k obsluze magicolor 2450 Návod k obsluze 4139-7747-01J 1800772-011A Ochranné známky KONICA MINOLTA a logo KONICA MINOLTA jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky společnosti KONICA MINOLTA HOLDINGS,

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 3500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET 5743. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET 5743 v uživatelské

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20

magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20 magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20 Technický průvodce verze 1.2 Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. červen, 2009 Technická podpora OBSAH 1 ÚVOD...3 2 ROZBALENÍ A INSTALACE STROJE...3 3 HESLA

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2014 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2014 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG duben 2014 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG - KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 2 Multifunkční zařízení 3 Barevná A4 bizhub C25 3 A4 bizhub C3350 4 A4 bizhub C3850 5 A3 bizhub

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

magicolor 2430 DL Návod k obsluze

magicolor 2430 DL Návod k obsluze magicolor 2430 DL Návod k obsluze 4139-7743-06J 1800769-011F Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tiskárnu magicolor 2430 DL. Vaše volba byla správná. Tiskárna magicolor 2430 DL je speciálně navržena

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2015 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2015 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG duben 205 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG - KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 2 Multifunkční zařízení 3 Barevná A4 bizhub C30 3 A4 bizhub C3350 4 A4 bizhub C3850 5 A4 bizhub

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 18 listopadu 2014 Obsah 3 Obsah...5 Nastavení možností nainstalovaných v tiskárně

Více

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe.

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe. Návod pro Windows 7 Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou od výrobce)

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/592300

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/592300 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

První pomoc. Dovozce do EU/autorizovaný zástupce. Informace o životním prostředí. x-2

První pomoc. Dovozce do EU/autorizovaný zástupce. Informace o životním prostředí. x-2 C130 Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaručit,

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M351X/M451X http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289962

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M351X/M451X http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289962 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

GDI 163/211. Uživatelská příručka

GDI 163/211. Uživatelská příručka GDI 163/11 Uživatelská příručka . Obsah 1 Úvod Copyright... 1-4 1.1 Licenční ujednání s koncovým uživatelem softwaru... 1-5 1. Popis konvencí použitých v návodu... 1-8 Bezpečnostní rady... 1-8 Pořadí činností...

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více