ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1"

Transkript

1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity (KIT PEF ČZU) v Praze se od akademického roku 2006/07 začal pro potřeby výuky využívat kromě LMS edoceo také LMS Moodle. Cílem článku je popsat dosavadní využití LMS edoceo a LMS Moodle jako prostředí pro prezenční studium, pro testování znalostí studentů při zkoušce v předmětech Informatika I a II a pro tvorbu a převod e-learningových kurzů z prostředí LMS edoceo do LMS Moodle. Studenti I. ročníku denního i kombinovaného studia mají v předmětech Informatika I a II možnost nalézt materiály k přednáškám a cvičením nejen v lokální síti ČZU a na internetových stránkách, ale také v zadaném kurzu v LMS Moodle, kde mohou být materiály vloženy nebo mohou být použity pouze odkazy na konkrétní URL. Kromě toho je Moodle využíván v průběhu celého semestru pro evidenci docházky studentů a pro odevzdávání jejich úkolů. Při velkém počtu studentů je třeba zvážit počet úkolů, které studenti do LMS Moodle ukládají, jinak je pedagog funkcí tutora neúměrně zatížen. Pro přístup do kurzu je možné nastavit různé klíče (hesla) při prvním přihlášení pro různé studijní skupiny Moodle pak automaticky zařadí studenty podle klíče do jednotlivých skupin. Do LMS Moodle jsou z LMS edoceo převáděny také testy, používané v rámci zkoušky v předmětech Informatika I a II. V LMS edoceo se pro testování využívají tzv. plovoucí licence. V LMS edoceo se heslo nastavuje pro každého uživatele. LMS Moodle umožňuje zadávat a měnit heslo před každým spuštěním testu a umožňuje spustit test jen ve vybrané učebně pouze v zadaném časovém rozmezí. Převést strukturu kurzu z LMS edoceo do prostředí Moodle nečinilo velké potíže. Stačilo pouze zkopírovat obsah již hotových HTML souborů ze složky resources do LMS Moodle. Relativní odkazy na obrázky bylo třeba upravit na absolutní. 1 RNDr. Eva Jablonská, Csc., Ing. Hana Rysová, katedra informačních technologií, Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, ČR, tel: ,

2 KLÍČOVÁ SLOVA LMS, edoceo, Moodle, e-learning ABSTRACT Except for LMS edoceo, LMS Moodle has been used for the e-learning at the Department of Information Technologies of the Faculty of Economics and Management of the Czech University of Life Sciences (CULS) in Prague since the academical year 2006/2007. The aim of this paper is to describe the history of using LMS edoceo and LMS Moodle as an environment for full time study, for testing students knowledge within the exam in the subjects Informatics I and Informatics II and for creation and conversion of e- learning courses from the environment edoceo to the environment Moodle. The students of the first class of full time study and distance education have the possibility to find the materials of lectures and lessons not only in the local university network and on the Internet pages but also in the course in LMS Moodle. The materials can be inserted in LMS Moodle using the reference of the concrete URL. LMS Moodle is also used for the evidence of attendance of the students during the whole semester and for the delivery of their homework, too. It is necessary to consider carefully the number of the homework uploaded to the LMS Moodle by a big number of students otherwise the tutor is extremely stressed. It is possible to set various keys (passwords) for the various study groups for the first login to the course Moodle then automatically identify the students according to the key to the various groups. Also the tests used for examination in the subjects Informatics I and Informatics II, are translated from LMS edoceo to LMS Moodle. So-called flouting licence is used for the testing in the LMS edoceo. The password must be set for each user in LMS edoceo. In LMS Moodle is possible to set and change the password before each start of the test and it is possible to start the test in a chosen classroom and in a given period of time. It was not very difficult to transfer the structure of the course from LMS edoceo to the LMS Moodle. It was enough to copy the content HTML files from the folder resources in LMS edoceo to LMS Moodle. It was necessary to change the relative reference of the pictures to the absolute URL. KEY WORDS LMS, edoceo, Moodle, e-learning

3 ÚVOD Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity (KIT PEF ČZU) v Praze se začal používat od roku 2006 LMS (Learning Management System) edoceo systém pro řízení studia firmy Trask solutions. Autorky vytvořily pro LMS edoceo e-learningový výukový kurz Úvod do VBA a toto prostředí bylo použito i pro zkoušení v předmětu Informatika I, jak pro denní, tak pro kombinované studium. Od akademického roku 2006/07 se začal pro potřeby výuky využívat kromě LMS edoceo také LMS Moodle, proto se e-learningový kurz Úvod do VBA na základě konzultací a rad administrátorů Ing. Bendy a Ing. Lohra převádí do LMS Moodle. LMS Moodle byl využíván pro výuku v průběhu celého semestru - pro umístění studijních materiálů, pro evidenci docházky studentů a pro odevzdávání jejich úkolů. Postupně se také převádějí a vytvářejí testy pro zkoušení v předmětech Informatika I a II v prostředí LMS Moodle. CÍL A METODY Cílem článku je shrnout dosavadní zkušenosti s využitím LMS edoceo a LMS Moodle ve výuce na KIT ČZU. VÝSLEDKY A DISKUSE LMS edoceo Kurz v prostředí edoceo se vytváří ve volně dostupném programu Autor. V Autorovi se určí struktura kurzu (klepnutím na tlačítko Vytváření či editace struktury kurzu v hlavní nabídce programu Autor). Strukturou kurzu se rozumí rozčlenění látky do jednotlivých kapitol a stránek. Kapitoly a stránky tvoří samostatné soubory, např. html soubory nebo soubory vytvořené v MS Word. Všechny kapitoly a stránky se ukládají do jednoho souboru s příponou xml, např. VBAkurz.xml. Na obr. 1 je uvedena struktura kurzu Úvod do VBA. Všechny soubory odpovídající kapitolám a stránkám musí uživatel umístit do složky resources, kterou program Autor automaticky vytvoří ve stejné složce, kde je uložen soubor se strukturou kurzu (např. VBAkurz.xml). V Autorovi lze také klepnutím na tlačítko Nastavení podmínek průchodu kurzem v hlavní nabídce programu Autor určit, kterou část kurzu příp. který test je nutné projít před zpřístupněním další části kurzu. Tyto podmínky se uloží do souboru cond.xml.

4 Obr. 1 Struktura kurzu Úvod do VBA Všechny soubory, které tvoří jeden kurz (tj. včetně souborů ve složce resources), je třeba převést na jeden soubor ve formátu zip (tlačítkem Export hotového kurzu v hlavní nabídce programu Autor) a tento soubor předat administrátorovi, který jej umístí na server s LMS edoceo a tím kurz zpřístupní vybraným uživatelům na Internetu. Testy se vytváří přímo v programu Autor (po klepnutí na tlačítko Vytváření či editace testů v hlavní nabídce programu Autor) a ukládají se do samostatného souboru s příponou.xml (např. Test.xml) do stejné složky, ve které je uložen soubor se strukturou kurzu (např. VBAkurz.xml). Od letního semestru akademického roku 2005/06 byl program Autor využit také pro zkoušení studentů v předmětu Informatika I. Strukturu kurzu tvoří pouze stránka s návodem a test. Test obsahuje zatím 270 otázek rozdělených podle témat do 5 skupin (otázky se stále doplňují). Z každé skupiny se náhodně vybírá zadaný počet otázek (např. 10, 2, 2, 8 a 8 - potom výsledný test, pro každého studenta jiný, obsahuje 30 otázek). V prostředí edoceo se test vyhodnotí automaticky podle předem zadaných kritérií.

5 LMS Moodle Pokud chce učitel vytvořit nový kurz v LMS Moodle, musí požádat administrátora, který kurz založí a zařadí pod požadovanou fakultu a katedru. Autor kurzu se přihlásí pod svým uživatelským jménem a heslem na stránce https://moodle.czu.cz/, vyhledá název kurzu a klepne na tlačítko Zapnout režim úprav. Kurz se skládá z jednotlivých kapitol. Počet kapitol, které zadal administrátor, lze změnit v části Správa v levé části obrazovky pomocí odkazu Nastavení v řádku Počet týdnů/témat. V řádku Klíč k zápisu je možné nastavit heslo pro přístup. Převést strukturu kurzu do prostředí Moodle nečinilo potíže. Stačilo pouze zkopírovat obsah již hotových HTML souborů ze složky resources do Moodlu podle následujícího postupu. Po klepnutí na rozbalovací seznam Přidat studijní materiál (viz obr. 2) a volbě Vytvořit webovou stránku se objeví okno, ve kterém se vyplní název tématu (odpovídá názvu stránky v LMS edoceo, např. Kapitola 1 - úvod), do části Full text se zkopíruje přes schránku obsah odpovídajícího html souboru a změny se uloží klepnutím na tlačítko Uložit změny. U každého tématu lze vložit stručný obsah kapitoly klepnutím na ikonu Upravit souhrn. Obr. 2 Vytváření struktury kurzu pro prostředí Moodle Při převodu kurzu z prostředí LMS edoceo vznikají problémy s obrázky a odkazy. V LMS edoceo jsou odkazy uvedeny relativně, v LMS Moodle je třeba zadat URL. LMS Moodle je využíván v průběhu celého semestru. V zadaném kurzu v LMS Moodle jsou umístěny studijní materiály, které lze vložit přímo do LMS Moodle nebo mohou

6 být umístěny na jiném serveru a v LMS Moodle lze použít pouze odkazy na konkrétní URL. Pro přístup do kurzu je možné nastavit různé klíče (hesla) při prvním přihlášení pro různé studijní skupiny Moodle pak automaticky zařadí studenty podle klíče do jednotlivých skupin. LMS Moodle se využívá také pro evidenci docházky studentů a pro odevzdávání jejich úkolů. Při velkém počtu studentů je třeba zvážit počet úkolů, které studenti do LMS Moodle ukládají, jinak je pedagog funkcí tutora neúměrně zatížen. Do LMS Moodle jsou z LMS edoceo převáděny také testy, používané v rámci zkoušky v předmětech Informatika I a II. V LMS edoceo se pro testování využívají tzv. plovoucí licence, což znamená, že pedagog používá určitý počet anonymních uživatelů (např. xstudent01 až xstudent30) a není třeba, aby se studenti registrovali. Po zobrazení výsledku testu student pouze podepíše souhlas s výsledkem. Výsledky lze exportovat a uchovat tak pro případné další zpracování [1]. Pak lze výsledky testu smazat a zpřístupnit test dalšímu studentovi anonymnímu uživateli. V LMS edoceo se heslo nastavuje pro každého uživatele. LMS Moodle umožňuje zadávat a měnit heslo před každým spuštěním testu a umožňuje spustit test jen ve vybrané učebně pouze v zadaném časovém rozmezí. ZÁVĚR Program Autor, který je zdarma, se používá jako autorský nástroj pro vytváření e- learningových kurzů a testů, které lze používat v systému pro řízení studia edoceo. Licence pro používání LMS edoceo je třeba platit. Používání programu Autor se autorkám jevilo jako intuitivní a pro uživatele po krátkém školení lehce zvládnutelné. Pro vytváření kurzů a testů v LMS Moodle se nepoužívá žádný autorský nástroj, struktura kurzu a testy se vytvářejí přímo v prostředí LMS Moodle. LMS Moodle nabízí více možností, proto je nutné zaškolení. LMS Moodle je k dispozici zdarma. V některých předmětech lze prostředí LMS edoceo i LMS Moodle využít také pro automatizaci testování v rámci zkoušky. LITERATURA [1] edoceo lms.pef.czu.cz [2] Moodle https://moodle.czu.cz

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ Michal Heczko Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového a zkušebního programu pro předmět Programová podpora automatického

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Vypracoval: Václav Kandus Vedoucí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Příspěvek

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

PSYCHOLOGIE A ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE

PSYCHOLOGIE A ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE PSYCHOLOGIE A ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE Bc. Linda SKOLKOVÁ SPRIG, o. s., Komunardů 16, 170 00 Praha 7, e-mail: linda.skolkova@sprig.cz Bc. Jindřiška KOTRLOVÁ Českomoravská psychologická společnost,

Více

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele Miroslav Kučera, Lukáš Bajer a kolektiv Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Informační a komunikační technologie a jejich využití ve výuce předmětu práce s počítačem

Informační a komunikační technologie a jejich využití ve výuce předmětu práce s počítačem ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství Informační a komunikační technologie a jejich využití ve výuce předmětu práce s počítačem Závěrečná písemná práce Vedoucí: Ing. Jiří

Více

Současná problematika výuky oborů Zubní lékařství a Dentistry na LF UP v Olomouci

Současná problematika výuky oborů Zubní lékařství a Dentistry na LF UP v Olomouci Diskusia Současná problematika výuky oborů Zubní lékařství a Dentistry na LF UP v Olomouci Yuliya Morozova, Miloš Špidlen, Ľuboš Harvan Klinika zubního lékařství LF UP a FN, Olomouc, Česká republika Anotácia:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open source software Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur Graphic system for discrete mathematical structures creation and analysis Pavel Bory Unicorn College 2010 Unicorn

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Možnost propojení cloudového úložiště Google Disk s aplikací TeXonWeb

Možnost propojení cloudového úložiště Google Disk s aplikací TeXonWeb Možnost propojení cloudového úložiště Google Disk s aplikací TeXonWeb Bc. Václav Telenský, Ing. Jan Přichystal, Ph.D., Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, vaclav.telensky@seznam.cz,

Více