Školský vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školský vzdělávací program"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO , IZO fax / tel Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů jednotlivých oddělení DDM Praha 5. Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš Zřizovatel: Hlavní město Praha Praha září 2011

2 Dům dětí a mládeže Praha 5, Štefánikova 11 (dále jen DDM) zřizuje Hlavní město Praha (usnesení zastupitelstva čj. 12/14 ze dne jako středisko volného času. DDM se ve své činnosti řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání ve znění dalších zákonných předpisů. Právní forma: příspěvková organizace IČO: Školský vzdělávací program DDM Praha 5 vydává ředitel organizace po úzké spolupráci s interními a externími zaměstnanci. Úzce souvisí s celoročními plány práce a jednotlivými specifickými plány jednotlivých odborných oddělení. Školský vzdělávací program má svoji návaznost na organizační řád organizace, který podrobněji rozpracovává jednotlivé oblasti v každodenní činnosti DDM. Charakteristika DDM Praha 5 Dům dětí a mládeže v Praze 5 sídlí ve Štefánikově ulici 235/11. Nacházíme se v blízkosti nákupního centra Zlatý Anděl a zábavního centra CineStar Praha Anděl. V přízemí domu je otevřen odpolední klub pro předškolní děti Tučňák a dopolední centrum pro předškolní děti Líheň. V 1. patře budovy jsou klubovny pro pohybové zájmové aktivity včetně Dětského baletního studia a pro hudební aktivity. V audiovizuální místnosti se konají soutěže vyhlašované MŠMT, ale i různé vzdělávací programy. Scházejí se zde i děti se zájmem o různé hudební žánry, sídlí zde i vedení DDM. V klubovnách ve 2. patře budovy se uskutečňuje pravidelná zájmová činnost turistických útvarů, cizích jazyků, rybářů, apod. Pravidelně se zde schází Magic a Pokémon klub. V modelářské dílně pravidelně pracují modelářské a elektrotechnické zájmové útvary. Ve výtvarném ateliéru se schází děti k pravidelným schůzkám výtvarného zaměření a rukodělných činností. Ve 2. patře se nachází učebna výpočetní techniky. Je zde i klubovna Klubu dopravní historie s vybudovaným kolejištěm a klub her Holubník. K naší činnosti užíváme i detašované pracoviště v Matoušově ulici v Praze 5, kde se konají keramické a výtvarné zájmové útvary. K dalším využívaným prostorám patří Chovatelská stanice na Velké Ohradě, kde se schází naše chovatelské kroužky. Stejně jako v minulých letech budou probíhat naše zájmové útvary i v zařízeních Prahy 5, Prahy 13 a Prahy 16. Jedná se většinou o tělocvičny.

3 Cíle a charakteristika školského vzdělávacího programu Zájmové vzdělávání se realizuje ve všech zájmových oblastech formou pravidelných, příležitostných, spontánních aktivit, víkendových a prázdninových akcí, rekreačních činností, táborů, odborných, osvětových akcí a metodických činností. Účastníky zájmového vzdělávání jsou předškolní děti, děti, mládež i dospělí. Informace o činnosti jednotlivých útvarů a zajímavosti z práce střediska volného času si lze vyhledat na internetových stránkách http//www.ddmpraha5.cz. Cílem zájmového vzdělávání je naučit účastníky aktivně využívat svůj volný čas, rozvíjet svůj zájem (oblíbenou aktivitu) i talent, získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky, realizovat se v kolektivu ostatních účastníků, popřípadě se umět adaptovat v různém typu kolektivu a prostředí. Volný čas dětí a mládeže má svou specifickou zvláštnost přestože se jedná o volný čas, je žádoucí jeho pedagogické ovlivňování. Aby bylo co nejúčinnější, je potřeba, aby vedení dětí a mládeže bylo nenásilné, nabízené činnosti pestré a přitažlivé a účast na nich dobrovolná. Kvalitní výchova dětí ve volném čase má výrazný preventivní význam. Úspěšnost tohoto působení je tím větší, čím dříve se začne. Míra ovlivňování volného času závisí na věku dětí, jejich mentální i sociální vyspělosti i na charakteru rodinné výchovy. V rámci našeho školského zařízení si stanovujeme následující cíle: - uspokojovat potřeby v oblasti volného času co největšího počtu účastníků - nabízet rozmanité formy činnosti s širokým spektrem zájmových oborů a vysokou kvalitou - přispět k formování osobnosti od předškolního věku až po dospělost - vytvářet návyky pro účelné naplňování volného času i pro budoucí život - soustředit se na rozvoj talentovaných jedinců - vzbudit a udržet zájem o činnost od nejmladších dětí až po dospělé. Dětem, žákům, studentům, mládeži, rodičům a ostatním nabídnout široké spektrum pro využití volného času: rozsah zájmových činností v oblastech estetické a kulturní výchovy, sportu a tělovýchovy, techniky a počítačové gramotnosti, přírodovědy, turistiky, environmentální výchově, zdravém životním stylu, společenskovědních oborech nabídka pro všechny věkové kategorie od 1 do 99 let nabídka dle náročnosti činností nabídka dle četnosti a pravidelnosti činností

4 nabídka činností v průběhu celého roku včetně prázdnin, sobot, nedělí a svátků nabídka kombinovaných zájmových útvarů pro rodiče s dětmi a na ně navazující zájmové útvary pouze pro děti trendová pravidelná činnost práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami spolupráce s institucemi podílejícími se na výchově a vzdělávání se všemi cílovými skupinami, které stanoví příslušná vyhláška rozvoj volnočasových aktivit v oblasti neformálních činností s dětmi a mládeží nové formy práce při činnosti s neorganizovanými skupinami dětí a mládeže propracovanost aktivit v rámci klubu her pro děti a mládež Holubník projektová činnost ve všech oblastech programů vyhlášených v rámci grantové politiky hl. m. Prahy. Konkrétní cíle vzdělávání jsou uvedeny v každém jednotlivém plánu zájmového útvaru, v plánu prázdninových akcí a v přípravě příležitostných a odborných akcí. Školský vzdělávací program zájmového vzdělávání v DDM charakterizuje vysoká odbornost pedagogů, kteří pracují s dětmi a mládeží podle vlastních programů. U těch, kteří nesplňují zákonné podmínky, musí být odbornost doplněna. Popis materiálních, technických a personálních podmínek, časový plán a odpovědnost za plnění jsou stanoveny v celoročních plánech práce DDM a v plánech letních činností DDM na příslušný školní rok, popřípadě jsou specifikovány platnými vnitřními předpisy. Formy zájmového vzdělávání Pravidelná zájmová činnost V pravidelné zájmové činnosti budeme pracovat v těchto oblastech: a) výpočetní technika b) technika modelářství c) hudební, taneční a divadelní aktivity d) tělovýchova, základní pohybová výchova e) výtvarné směry f) keramika g) cizí jazyky h) turistika i) přírodověda j) kluby

5 V oblasti pravidelných zájmových činností připravíme nejen již tradiční zájmové útvary, ale pokusíme se navíc otevřít i nové útvary, o kterých jsme přesvědčeni, že o ně bude mezi dětmi a mládeží zájem. Příležitostná zájmová činnost Připravíme jednorázové tematicky zaměřené akce pro předškolní a školní děti, mládež i jejich rodiče. Podobné akce chceme nabídnout mateřským školám, základním školám i dalším subjektům pracujícím s dětmi během celého školního roku. O víkendech a prázdninách zorganizujeme programy pro rodiče s dětmi s cílem posílení rodinných vazeb a programy pro předškolní děti bez rodičů s cílem naučit děti samostatnosti a poznat nepoznané. Připravíme víkendové sportovní turnaje pro mladší, starší děti i mládež. V klubu Tučňák se zaměříme na upevňování rodinných vazeb mezi rodiči a předškolními a školními dětmi. Spontánní činnost Umožníme dětem a mládeži návštěvu klubu Holubník v odpoledních hodinách ve všední dny. Jedná se o otevřený herní klub. Soustředíme se na jednorázové akce spontánního charakteru pro širokou veřejnost, připravíme Dny otevřených dveří v chovatelské stanici. Budeme se i nadále podílet organizačně i obsahově na zajištění spontánních akcí ve spolupráci s Českými drahami. Prázdninová činnost Na prázdniny připravíme tábory mimo Prahu pro děti a mládež z našich zájmových útvarů i pro veřejnost. Dětem, které zůstanou o prázdninách v Praze, umožníme vyžití přímo v Praze. Bude se jednat jednak o jednodenní činnosti, ale i několikadenní příměstské tábory pro předškolní děti, školní děti a mládež. Pobytové akce (do 4 dnů) Během každého roku připravíme 2 3 denní akce. Přesné termíny jednotlivých akcí budou průběžně upřesňovány. Soutěže a přehlídky Jsme připraveni organizovat jak soutěže vyhlašované MŠMT, tak i soutěže jiné, které jsou na našich obvodech tradiční.

6 V oblasti tělovýchovy a sportu budeme zajišťovat metodicky, organizačně i výsledkově obvodní kola sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT. Navíc připravíme soutěže pro starší děti v těch druzích sportů, které MŠMT nepořádá, ale které jsou na obvodu Prahy 5 již tradiční (vybíjená). Během roku uskutečníme přehlídky činnosti zájmových útvarů pro rodiče dětí, které navštěvují určitý zájmový útvar i pro širokou veřejnost. Děti ze zájmových útvarů se pravidelně zúčastní soutěží pořádaných jednotlivými sportovními svazy. Kurzy Připravíme vzdělávací kurzy výpočetní techniky pro dospělé. Nabídneme různé kurzy pro zájemce malby na různé druhy látek, práce s keramickou hlínou, batikování, aranžování a vazby květin. Budeme pokračovat v kurzech za účelem získání rybářského lístku pro mladší i starší děti i dospělé. Připravíme monotematické vzdělávací programy pro mateřské školy. Uskutečníme tematicky zaměřené výtvarné dílny pro předškolní děti, děti mladšího a staršího školního věku,mládež, ale i dospělé. Zavedeme aerobic pro maminky s dětmi. V našem školském zařízení klademe důraz na celoživotní vzdělávání pedagogů. Každý zájemce o práci pedagoga volného času bere na sebe odpovědnost za svůj další odborný růst. Podle finančních možností umožníme zaměstnancům účast v odborných kurzech a seminářích, které souvisí s jejich pracovním zaměřením. Práce s talenty Pro talentované jedince umožníme jejich zdokonalování se hlavně v oblasti keramiky, modelářství, hraní na hudební nástroje a výuku zpěvu, programování formou individuálních konzultací a samostatných prací. Hlavním smyslem budou přípravy na veřejná vystoupení jednotlivých účastníků. Individuální práce bude zastoupena i ve sportovně zaměřených zájmových útvarech (Střelectví, Šachy, Plavání), kde je zvýšená pozornost věnována nadaným sportovcům, kteří se účastní pražských i republikových soutěží. Vedoucí v těchto zájmových útvarech povedou děti individuálně a budou tím rozvíjet jejich talent. V neposlední řadě umožníme handicapovaným dětem účast v našich zájmových útvarech.

7 Odborná pomoc Ochotně poskytneme metodickou a odbornou pomoc dětským sdružením pracujícím na Praze 5. Environmentální výchova Zdravý životní styl ukázat cestu, jak žít zdravě. Uvědomění si zodpovědnosti vůči svému zdraví. Umět posoudit a odhadnout svoje síly. Chránit životní prostředí - intenzivně rozvíjet environmentální výchovu a v této oblasti působit zejména na vybrané sociální skupiny. Klíčové kompetence Cílem je vytváření a zkvalitňování podmínek pro poskytování nabídky zájmového vzdělávání žáků a studentů se zaměřením na klíčové kompetence, také i vzděláváním jejich potencionálních vzdělavatelů, ostatních klientů s participací rodičů a pedagogů na naší činnosti. Kompetence k učení Jazykové vzdělávání, informační technologie a rozvoj technicko manuálních dovedností a zručností se zapojením vlastní kreativity dětí, mládeže i dospělých. Je třeba užívat vhodné způsoby, metody a strategie při zájmovém vzdělávání. Vedoucí jednotlivých zájmových útvarů operují s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojují do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Na základě toho si klient vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. V pokročilém zájmovém vzdělávání klient samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti. Poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich. Při práci s dětmi se specifickými vadami (poruchy učení, adaptační problémy, motorické poruchy, tělesný handicap) budou využívány vhodné naučné metody. Vedoucí budou pracovat s odpovídajícími učebními pomůckami a materiály. Klient bude veden k tomu, aby si uvědomoval vlastní pokroky, ale i problémy, které mu brání v učení. Bude se učit používat základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí a užívat je v praktickém životě. Připravíme programy pro nevidomé, neslyšící spolupráce se speciálními školami v Praze. Na podporu integrace zapojíme do této práce hravou formou

8 zdravé děti a mládež tak, aby chápaly handicapované. Připravíme kulturně společenské, zábavné a pracovní bloky činností. Kompetence k řešení problémů Klienti budou vedeni k vnímání nejrůznějších problémových situací, jejich rozpoznání a pochopení, k přemýšlení o nesrovnalostech a jejich příčinách a způsobu řešení těchto problémů za pomocí vlastního úsudku. Budou vyhledávat informace vhodné k řešení problémů, využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému. Postupně samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá logické, matematické a empirické postupy. Ověřují prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikují při řešení obdobných nebo nových problémových situací. Sledují vlastní pokrok při zdolávání problému. U vzdělávání klientů se specifickými poruchami vedoucí povede klienty k vnímání problémové situace, rozpoznání problému a hledání nejvhodnějšího způsobu řešení. Budou se učit samostatně řešit běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonávat životní překážky. Komunikativní kompetence Chápat a respektovat pozitivní sociální klima, posilovat sebevědomí, umět se vyrovnat s neúspěchem, napomáhat formování postojů k významným společenským hodnotám a posílit právní vědomí. Podporovat kvalitu, samostatnost, solidaritu, zodpovědnost a svědomí. Formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu. Naučit mladé lidi komunikovat a řešit konflikty - adekvátně se chovat a reagovat správně na nejrůznější podněty z okolí, umět přijímat kritiku a sebekriticky vystupovat. Kompetence sociální a personální Zvyšování sociální kompetence - rozvíjet sociální dovednosti, orientovat se v sociálních vztazích, uvědomovat si své chování vůči sobě i svému okolí, případně nést veškeré následky. Účinně spolupracovat ve skupině, podílet se společně s ostatními klienty i s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti. Podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi. Přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů. Přispívá k diskusi v malé skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí myslí, říkají a dělají.

9 Klient si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samotný rozvoj. Ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Kompetence občanské Pochopit důležitost společenství, být součástí dobrého týmu s důležitostí socializace jedince. Respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot. Schopnost vcítit se do situace druhých, odmítat útlak a hrubé zacházení, dokázat se postavit proti fyzickému i psychickému násilí. Chápat základní principy na nichž spočívají zákony a společenské normy. Rozhodovat se samostatně a zodpovědně podle dané situace. Poskytnout účinnou pomoc v krizové situace podle vlastních schopností. Používat bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení při své činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti a hospodárnosti, ale i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. Pracovat s rizikovými skupinami, sociálně handicapovanými, nezaměstnanou mládeží. Nabídnout jim kreativní využití volného času a s tím související prostorové zázemí jak interní tak externí. Rozvoj otevřených dílen - do sféry volnočasových aktivit zapojit klienty různého sociálního složení, různého věku, národnosti. Nenásilnou formou navázat spolupráci a využít jejich schopností, ve kterých by mohli vyniknout. Kompetence k trávení volného času Účastníci zájmového vzdělávání budou rozvíjet schopnost trávení volného času, vytvářet návyky pro udržení zdravého životního stylu. Budou se učit vybírat vhodné metody k trávení volného času. Budou muset vyhledávat a třídit informace vedoucí k výběru vhodných aktivit dle osobních dispozic. Rozvíjet své zájmy a záliby, svůj talent i odbornost. Materiální, personální podmínky a podmínky bezpečnosti práce Zájmové vzdělávání se uskutečňuje v odpovídajících podmínkách v souladu s obecně platnými předpisy a normami s ohledem na vzdělávací potřeby klientů i pedagogických zaměstnanců. Při vytváření těchto podmínek bere ohled na: - potřeby klientů - kvalitu a funkčnost prostředí - efektivitu zájmového vzdělávání - spolupráci se všemi účastníky a partnery vzdělávacího procesu

10 V prostorách, kde DDM zajišťuje činnost, budou k dispozici speciální učebny vybavené účelným nábytkem i pomůckami potřebnými ke specializovaným činnostem i učebny použitelné na jakoukoliv nespecializovanou činnost. Každé oddělení bude mít prostory pro uložení pomůcek. Zajistíme odpovídající prostory pro ukládání oděvů a obuvi (šatny), prostory pro osobní hygienu (WC a umývárny), prostory pro další pedagogické a nepedagogické pracovníky našeho zařízení. K největším nedostatkům našeho zařízení patří absence vlastních sportovišť tělocvičny a hřiště. Činnost sportovních zájmových útvarů proto bude probíhat v pronajatých prostorách základních škol obvodu Prahy 5, Prahy 13 a Prahy 16. Personální zabezpečení Zaměstnanci DDM jsou povinni řídit se organizačním řádem DDM Prahy 5, dodržovat zásady bezpečnosti práce a vnitřní směrnice zařízení. DDM má vypracován plán vzdělávání zaměstnanců, jímž se zaměstnanci řídí. Interní pracovníci stabilizace kolektivu, jeho omlazení udržitelnost pracovního týmu, který tvoří 17 kvalifikovaných pracovníků, pedagogů a ekonomicko administrativních pracovníků a ostatních / limit přepočtených pracovníků 14 / Externí pracovníci: externích stálých pracovníků získání kvalifikace a základní pedagogické vzdělání Rozsah přímé práce s dětmi Ředitel DDM stanoví rozsah přímé výchovné práce vždy na školní rok, s ohledem na rozsah a specifičnost činnosti v konkrétním roce pro jednotlivé pedagogické pracovníky. Minimální rozsah přímé práce týdně při plném pracovním úvazku bude stanoven dle aktuálního nařízení vlády. Tento profesní tým musí splňovat následující kritéria: kreativní kolektiv, který má vytvořený soubor hodnot, které považuje za důležité klima důvěry, respektu mezi pedagogy nízká absence vysoké pracovní nasazení doplňování kvalifikace a odborností v rámci doplňkového vzdělávání pedagogických pracovníků mobilita a přizpůsobivost novým trendům a formám práce

11 chuť do práce a systematičnost při plnění úkolů ve výchovně vzdělávací práci Ekonomické podmínky Zdroje financování Domu dětí a mládeže: 1) Státní rozpočet: ze státní rozpočtu jsou přidělovány prostředky na platy, odvody a soutěže formou rozpočtu od zřizovatele. (z Hlavního města Prahy.) Prostředky na platy jsou vázány na počet zaměstnanců. 2) Příspěvek zřizovatele: tento příspěvek tvoří další díl rozpočtu. A dělí se na přímé a nepřímé dotace, 3) Vlastní: tyto prostředky tvoří příjem činnosti uvedené ve zřizovací listině - zájmové útvary pravidelná činnost - tábory - zájezdy - akce - kurzy 4) Granty: získáním grantů na jednotlivé akce, tábory a zájezdy a to z prostředků Hlavního města Prahy, Městského úřadu Praha 5, různých ministerstev. Granty lze získat i z prostředků EU. 4) Dary: sponzorské dary jsou účelově vázány a mohou být použity pouze na účely uvedené ve sponzorské smlouvě. Způsob financování jednotlivých aktivit Pravidelná činnost úplata za zájmové útvary je stanovena s ohledem na jednotlivé zájmové útvary. Výše úplaty určuje vedoucí odborného oddělení po konzultaci s ředitelem DDM. Tábory úplata je stanovena na základě nabídky majitele objektu, ve kterém je tábor konán. Dům dětí a mládeže nevlastní vlastní základnu. Zájezdy úplata je stanovena s ohledem na dopravu, vstupné apod. Akce úplata je stanovena s ohledem na náplň akce jako např. výtvarné dílny. Kurzy úplata je stanovena s ohledem na náplň kurzu např. rybářský, PC.

12 Bezpečnost práce a ochrany zdraví DDM má zpracovány směrnice o bezpečnosti práce a požární ochraně. Provádějí se pravidelné bezpečnostní prověrky zařízení (plynové kotle, elektrické přístroje apod.) Interní zaměstnanci budou pravidelně 1x za 2 roky proškoleni z předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně. Na pracovištích bude v rámci ekonomických možností vyměňován opotřebovaný majetek za nový. Totéž se bude týkat přístrojů a elektrotechnických pomůcek. Starý a nevyužitý nábytek se bude postupně vyřazován z evidence, nebo bude nabízen k bezúplatnému převodu. Podmínky přijímání účastníků: pravidelné aktivity - přihláška (se všemi náležitostmi) do příslušného zájmového útvaru, u nezletilých podepsána zákonným zástupcem, zaplacení stanoveného poplatku - úplata. táborové akce přihláška se všemi náležitostmi a kladným vyjádřením lékaře k účasti, u nezletilých podepsána zákonným zástupcem, zaplacení stanoveného poplatku u příležitostných aktivit přihláška se všemi náležitostmi, výjimečně i bez přihlášky, někdy stanovena finanční spoluúčast, u spontánních aktivit vždy bez přihlášky a vstupného u odborných a osvětových programů zpravidla ohlášení účasti nebo přihláška předem, dle druhu aktivity úplata. u metodické a odborné činnosti - zpravidla přihláška, seznam účastníků s podpisy, někdy stanovena finanční účast Po vyřešení zákonných podmínek přejdeme i na přihlášky v elektronické podobě. Ve školském zařízení je vedena školská matrika v písemné i elektronické podobě. Časový plán zájmového vzdělávání: zájmová činnost pravidelná od poloviny září do poloviny června běžného školního roku, zpravidla 1 až 2 hod. týdně, zájmová činnost příležitostná a prázdninové aktivity celoročně včetně sobot, nedělí a svátků odborná a osvětová činnost od října do června školního roku spontánní aktivity od 1. týdne v září do 30.června běžného školního roku Průběh a ukončení zájmového vzdělávání Zájmové vzdělávání probíhá na bázi dobrovolnosti. Délku a formu zájmového vzdělávání si klient volí sám z nabídky činnosti DDM. Při ukončení zájmového

13 vzdělávání získává klient na požádání doklad o ukončení vzdělávání v písemné podobě. Podmínky pro vzdělávání klientů se speciálními vzdělávacími potřebami Všichni zájemci se speciálními potřebami o zájmové vzdělávání v DDM mají právo na toto vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Specifické formy zájmového vzdělávání jsou rozpracovány přímo v jednotlivých okruzích tohoto školského vzdělávacího programu. Opatření pro zajištění publicity Dům dětí a mládeže Praha 5 bude prezentován: svým názvem a logem Propagace a reklama bude prováděna prostřednictvím: tiskovin letáky, plakáty, informační tabule, samolepky, vizitky medializace - tisk, regionální a dětská televize, radiové stanice domovských internetových stránek DDM i partnerů a institucí participujících na naší činnosti doporučování spokojených rodičů dětí svým známým Autoevaluace Obecné přínosy vlastního hodnocení, které naše školské zařízení zaznamená bez ohledu na to, jakými postupy/nástroji bude sebehodnocení provádět: - poznání svých silných a slabých stránek. Umožnění stanovení konkrétních a objektivních cílů, které chce naše školské zařízení dosáhnout ve svém rozvoji. Rozkrytí a podrobná specifikace slabin a úspěchů přispívá nejen k sebereflexi DDM jako celku, ale i jednotlivých interních a externích pedagogů. V jejím důsledku lze očekávat zvýšení motivace pedagogických pracovníků k osobní angažovanosti na chodu DDM Prahy 5. - pochopení vnitřních mechanismů procesů, které se odehrávají v činnosti DDM. Posiluje vnitřní potřebu dialogu (příp. je signálem k jeho kultivaci a rozvoji) mezi vedením DDM a jejími pedagogickými pracovníky ve smyslu vytváření tvůrčích týmů, podílejících se na plnění stanovených cílů rozvoje DDM. Přispívá rovněž k rozvíjení dialogu s klienty, s rodičovskou veřejností, se sociálními partnery. - získání podkladů pro diskusi s kontrolními orgány (ČŠI, kontrolními orgány zřizovatele apod.) a dalšími institucemi (sociálními partnery, místními orgány státní správy a samosprávy apod.). Ve vztahu k vlastnímu hodnocení lze na základě výstupů z kontrolní činnosti hledat ve spolupráci s příslušnými

14 orgány další náměty ke zlepšení práce DDM a ke specifikaci dalších cest jeho rozvoje. Rovněž lze očekávat, že vlastní hodnocení školského zařízení bude představovat zajímavý zdroj informací pro spolupracující organizace, regionální orgány státní správy a samosprávy. Z jejich strany pak mohou vyplynout inspirativní podněty pro stanovení dalších cílů činnosti DDM a směrování jejího rozvoje. - sebehodnocení na úrovni jednotlivce (individuální sebehodnocení např. klienta, pedagogického pracovníka, vedoucího pracovníka či jiného zaměstnance školského zařízení), při kterém jsou využívány různé nástroje zaměřené na diagnostiku osobnosti. - sebehodnocení na úrovni vzdělávací organizace bude realizováno vedením DDM nebo pověřeným týmem pracovníků. Může být zaměřeno pouze na různé aspekty chodu DDM. Je zapotřebí si uvědomit, že nástroje pro sebehodnocení jsou vždy jen podpůrné vodítko pro reflexi a vlastní hodnocení DDM (v oblasti vnitřní atmosféry, porozumění vstupům, procesům, výstupům zájmového vzdělávání a výchovy porozumění tomu, co se ve školském zařízení děje). Vzhledem k tomu, že DDM je živý, neustále se měnící organismus, je zřejmé, že žádný z existujících nástrojů nemůže zajistit zcela přesný popis a analýzu stavu, v jakém se organizace nachází. Cest, jak zajistit z pohledu teorie řízení školského zařízení kvalitní vzdělávání a výchovu, je mnoho, záleží pouze na tom, kterou z nich si naše školské zařízení zvolí jako odpovídající pro dosažení vlastních stanovených cílů. Při rozhodování o výběru nástrojů pro sebehodnocení a zajišťování kvality jsme zvolili SWOT TOWS analýzu. Naučit se pracovat se sebehodnotícími nástroji vyžaduje vynaložení určitého úsilí a jistou řemeslnou zručnost jako při práci s jakýmkoliv jiným nástrojem. Jak z uvedeného vyplývá, sebehodnocení se časem stane součástí trvalé spirály, kde se vybrané činnosti neustále opakují a prohlubují. Sebehodnocení analýza, plán zlepšení, realizace plánu, zhodnocení realizace. Sebehodnocení pak bude plnit funkci základního principu rozvoje DDM a v konečném důsledku povede k případné proměně našeho školského zařízení. Výhodou aplikace SWOT TOWS analýzy je její jednoduchost a poměrně rozšířená znalost. Jedná se o snadno srozumitelný analytický nástroj, který však nevede tým sebehodnotitelů návodnými otázkami, ale umožňuje mu volnost analýzy podle jím určených kritérií. Tato metoda je zaměřena na konkrétní činnost školy (např. pedagogický proces, marketing, nebo klima školského zařízení). Pod zorným úhlem TOWS analýzy může vedení přehodnotit současné poslání, vizi, cíle a úkoly DDM a odpovědět si např. na otázky typu:

15 Jak víme, že naše cíle korespondují s vnějším okolím školského zařízení? Jsou naše cíle měřitelné? Jsou naše cíle srozumitelné pro všechny pracovníky DDM? Lze naše cíle rozložit do dílčích, konkrétnějších cílů? Jsou naše cíle přiměřeně náročné? Jsou naše cíle realizovatelné (dosažitelné)? Potřebují nějakou úpravu? Jsme v současnosti tam, kde jsme chtěli být? Čeho jsme již dosáhli? Které problémy brání dosažení stanovených cílů? Jak by bylo možné je řešit? Je nutné provést změny? Proč a co chceme měnit? Smyslem analýzy je tedy obrátit pozornost zpracovatele sebehodnocení k analýze okolí a k těm významným faktorům, jež budou s vysokou pravděpodobností zásadně ovlivňovat budoucí vývoj a vyžadovat důležitá rozhodnutí. To umožní vyhnout se rizikům a nepromarnit významné příležitosti, jež se již zpravidla neopakují. Postup od porovnávání stanovených cílů se skutečností také zabraňuje tomu, aby DDM věnoval přílišnou pozornost pouze své vnitřní situaci. Postup analýzy záměrně začíná odhadem budoucích hrozeb a příležitostí, s nimiž je konfrontována každá vzdělávací organizace. Jde o vnější faktory (rizika hrozby či příležitosti), které přicházejí z okolního prostředí našeho školského zařízení (děti, mládež, rodiče, správní orgány, společnost, stát apod.). Tzv. rizika představují faktory vedoucí ke stagnaci. Je nutné si uvědomit, že stejné prostředí může obsahovat pro jedno školské zařízení příležitosti, a pro druhé rizika. Na základě identifikace hrozeb a příležitostí je teprve možné určit slabé stránky našeho školského zařízení a orientovat se na jeho silné stránky, které mohou podstatně ovlivnit zmírnění hrozeb a umožnit využití cenných příležitostí. Tento postup pomáhá eliminovat případný nereálný pohled na postavení DDM a subjektivní optimismus, který může vyplynout z výsledků sebehodnocení při použití SWOT analýzy. Podporuje také strategické uvažování směřující k identifikaci a následné realizaci nezbytných opatření. Do nebezpečně rutinních přístupů tak pomáhá vnést potřebná inovační opatření. Analýza silných a slabých stránek by měla vyústit do posouzení vnitřních zdrojů DDM (např. kvalita vzdělávacího programu, dovednosti pedagogických pracovníků, finanční zdroje, dovednosti vzdělávat a vychovávat apod.). Také by měla odhalit, jak je DDM schopen fungovat v různých oblastech (např. v oblasti výchovně-vzdělávacího procesu, řízení lidských zdrojů, řízení partnerství, řízení financí a účetnictví, v marketingu apod.).

16 Všechny činnosti našeho školského zařízení, které probíhají dobře, představují naše silné stránky. To co se DDM nedaří je označováno za slabé stránky. Na silných stránkách by náš DDM měl stavět a slabé stránky by se měl snažit odstranit. RIZIKA (HROZBY) vyplývající z vnitřního prostředí našeho školského zařízení: a) pro DDM: odchody kvalitních interních pedagogických pracovníků DDM na finančně atraktivnější pozice nedostatečná motivace pracovníků DDM ke spoluúčasti na rozvoji našeho školského zařízení problémy s realizací ŠVP v důsledku nedostatečného finančního zabezpečení zájmového vzdělávání b) pro interní pracovníky: neochota k dalšímu vzdělávání nedostatečná připravenost pro práci s klienty ze sociálně znevýhodněného prostředí a s dětmi s vývojovými poruchami učení nedostatečná komunikace pedagogických pracovníků s klienty a jejich rodiči c) pro klienty: nespokojenost se zvoleným zájmovým útvarem problémy vyplývající z nedostatečné připravenosti pedagogických pracovníků k práci se klienty ze sociálně znevýhodněného prostředí a s dětmi s vývojovými poruchami učení nespokojenost s klimatem v zájmovém útvaru RIZIKA vyplývající z vnějšího okolí našeho školského zařízení: odchody kvalitních pedagogů ze školství z důvodu relativně nízkého finanční ohodnocení nedostatečné finanční zajištění zájmového vzdělávacího procesu např. se zajišťováním potřebného materiálně-technického zabezpečení zájmového vzdělávání snižování počtu klientů v důsledku demografického vývoje nekázeň, agresivita, násilí dětí a mládeže užívání drog, kouření, pití alkoholu kriminalita, šikana PŘÍLEŽITOSTI pro naše školské zařízení: využít vlastních organizačních schopností např. v systematickém zajišťování kvality poskytovaného zájmového vzdělávání

17 využívat všech dostupných možností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřovat se na rozvoj občanských, klíčových a odborných kompetencí klientů zavádět a využívat netradiční formy a metody výuky navazovat a rozvíjet spolupráci se sociálními partnery na regionální i nadregionální úrovni seznamovat rodičovskou i širší veřejnost s činností DDM, jeho výsledky a perspektivami a podnítit tak její zájem o vzájemný dialog prostřednictvím členství v příslušné asociaci školských zařízení se podílet na tvorbě resortních právních předpisů a předpisů (pokynů, doporučení, směrnic apod.) zapojit se do aktivit v oblasti celoživotního učení (evaluace a certifikace výsledků neformálního vzdělávání) zvýšení společenské prestiže mimoškolního vzdělávání a zlepšení finančního ohodnocení pedagogických pracovníků. Průběžné vyhodnocování vzdělávacích činností bude probíhat ve 4 rovinách: 1) účastníci zájmového vzdělávání vzhledem k vedení DDM 2) vedoucí zájmových útvarů směrem k účastníkům zájmového vzdělávání 3) vedoucí odborných oddělení vzhledem k vedoucím zájmových útvarů 4) zástupce ředitele směrem k vedoucím odborných oddělení Získané poznatky poskytnou zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce a budou využívány ke zlepšování vzdělávacího procesu i podmínek, za nichž vzdělávání probíhá. Autoevaluace bude zaměřena především na: - naplňování celoročního plánu práce - způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání v jednotlivých útvarech - práci pedagogických pracovníků. Výsledky z procesu sebehodnocení umožní srovnání s příbuzně zaměřenými školskými zařízeními a vzájemnou výměnu získaných zkušeností. Komunikace s dalšími školskými zařízeními, které v procesu vlastního hodnocení postupují shodnými nebo obdobnými kroky, umožňuje výrazné zefektivnění prováděných činností. Lze se tak vyvarovat postupů, které se až v delším časovém úseku projeví jako málo účinné nebo ne zcela vhodné a naopak získat podněty pro rozvoj takových cest, které prokazují potřebné předpoklady pro dosažení žádoucích změn. Výměna praktických zkušeností z procesu sebehodnocení a poznatků z využívání příslušného nástroje v dané oblasti včetně problémů, které v této souvislosti bylo nutné řešit, má i další významný dopad:

18 pocit vzájemné morální podpory těch, kteří vedou sebehodnocení, v jejich dalším úsilí o rozvoj školského zařízení. Porovnáním vlastních a cizích výstupů ze sebehodnocení (příp. aktuálních výsledků dosažených v určitém stádiu procesu sebehodnocení) DDM navíc získá potřebnou orientaci v tom, jak si sama stojí mezi ostatními. Toto zjištění má nesporný vliv na posílení motivace k další práci ( musíme se vyrovnat s ostatními ; jsme nejlepší, tuto pozici si musíme udržet i nadále apod.). Získané informace a diskuse o nich v neposlední řadě umožní nalézat optimální způsoby řešení společných nebo příbuzných problémů a úkolů. Závěr Dům dětí a mládeže Praha 5 bude v následujících letech pracovat podle výše uvedeného školského vzdělávacího programu. Budeme dbát na co nejefektivnější využití přidělených prostor na našich pracovištích a zajistíme kvalitní mimoškolní činnost pro děti a mládež. Budeme dbát na to, aby naše školské zařízení bylo i nadále jedním z hlavních garantů pro trávení volného času dětí a mládeže i v nadcházejících letech.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže,,bludiště Husova 263 357 35 Chodov, okr Sokolov IČO: 709 76 350 Tel: 352 66 52 21, 602 / 944 989 e-mail: ddm-chodov@mybox.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu

Více

Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly

Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly V. Nováka 372, 250 82 Úvaly (dále jen MDDM) je vydán na základě zákona č. 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2, 3., v souladu s vyhláškou č. 74/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti na vyhlášku č.74/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488. Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488. Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce ředitelky pro I. stupeň : Mgr. Eva Junová Vychovatel školního klubu

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV OBSAH 1. Preambule 2. Identifikační údaje zařízení 3. Charakteristika zařízení 4. Konkrétní cíle vzdělávání 5. Délka a časový plán vzdělávání 6. Formy vzdělávání 7.

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace Nýřany, Školní 901, 330 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Nýřany, Dr.Klementa 451, 33023 Platnost od

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 Dům dětí a mládeže Habartov,Karla Čapka 573, tel.352 682 190, 725 729 551 357 09 Habartov, IČO 75006481 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 DDM Habartov - Pestrá kaňka v černém světě nudy ŠVP - školní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2015-2020 Motto: Jan Ámos Komenský: Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. 2 OBSAH 1. Identifikační údaje --------------------------------------------------------------------

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Školní vzdělávací. Kamarád pro kluky a holky. Č.j.: 1/12

Školní vzdělávací. Kamarád pro kluky a holky. Č.j.: 1/12 Č.j.: 1/12 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mláděže Domino Hronov, Komenského náměstí 8, Hronov, 549 31 je vydán na základě zákona č.561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2, 3.

Více

a)práva a povinnosti účastníků zájmové činnosti a jejich zákonných zástupců a dalších návštěvníků MěDDM.

a)práva a povinnosti účastníků zájmové činnosti a jejich zákonných zástupců a dalších návštěvníků MěDDM. Městský dům dětí a mládeže Vlašim Radnická 121 258 01 Vlašim tel: 317842310, e-mail: mddm@mddmvlasim.cz VNITŘNÍ ŘÁD vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),., v platném znění a jeho prováděcích

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Kroužek robotiky základy elektrotechniky Jméno autora kroužku: M. Klimeš Anotace: Zapojení pasivních a aktivních součástek, jejich základní diagnostika

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně Školní vzdělávací program školní družiny Poznáváme společně Obsah 1 Identifikační údaje školy... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost... 3 2 Podmínky ke vzdělávání...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více