Školský vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školský vzdělávací program"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO , IZO fax / tel Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů jednotlivých oddělení DDM Praha 5. Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš Zřizovatel: Hlavní město Praha Praha září 2011

2 Dům dětí a mládeže Praha 5, Štefánikova 11 (dále jen DDM) zřizuje Hlavní město Praha (usnesení zastupitelstva čj. 12/14 ze dne jako středisko volného času. DDM se ve své činnosti řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání ve znění dalších zákonných předpisů. Právní forma: příspěvková organizace IČO: Školský vzdělávací program DDM Praha 5 vydává ředitel organizace po úzké spolupráci s interními a externími zaměstnanci. Úzce souvisí s celoročními plány práce a jednotlivými specifickými plány jednotlivých odborných oddělení. Školský vzdělávací program má svoji návaznost na organizační řád organizace, který podrobněji rozpracovává jednotlivé oblasti v každodenní činnosti DDM. Charakteristika DDM Praha 5 Dům dětí a mládeže v Praze 5 sídlí ve Štefánikově ulici 235/11. Nacházíme se v blízkosti nákupního centra Zlatý Anděl a zábavního centra CineStar Praha Anděl. V přízemí domu je otevřen odpolední klub pro předškolní děti Tučňák a dopolední centrum pro předškolní děti Líheň. V 1. patře budovy jsou klubovny pro pohybové zájmové aktivity včetně Dětského baletního studia a pro hudební aktivity. V audiovizuální místnosti se konají soutěže vyhlašované MŠMT, ale i různé vzdělávací programy. Scházejí se zde i děti se zájmem o různé hudební žánry, sídlí zde i vedení DDM. V klubovnách ve 2. patře budovy se uskutečňuje pravidelná zájmová činnost turistických útvarů, cizích jazyků, rybářů, apod. Pravidelně se zde schází Magic a Pokémon klub. V modelářské dílně pravidelně pracují modelářské a elektrotechnické zájmové útvary. Ve výtvarném ateliéru se schází děti k pravidelným schůzkám výtvarného zaměření a rukodělných činností. Ve 2. patře se nachází učebna výpočetní techniky. Je zde i klubovna Klubu dopravní historie s vybudovaným kolejištěm a klub her Holubník. K naší činnosti užíváme i detašované pracoviště v Matoušově ulici v Praze 5, kde se konají keramické a výtvarné zájmové útvary. K dalším využívaným prostorám patří Chovatelská stanice na Velké Ohradě, kde se schází naše chovatelské kroužky. Stejně jako v minulých letech budou probíhat naše zájmové útvary i v zařízeních Prahy 5, Prahy 13 a Prahy 16. Jedná se většinou o tělocvičny.

3 Cíle a charakteristika školského vzdělávacího programu Zájmové vzdělávání se realizuje ve všech zájmových oblastech formou pravidelných, příležitostných, spontánních aktivit, víkendových a prázdninových akcí, rekreačních činností, táborů, odborných, osvětových akcí a metodických činností. Účastníky zájmového vzdělávání jsou předškolní děti, děti, mládež i dospělí. Informace o činnosti jednotlivých útvarů a zajímavosti z práce střediska volného času si lze vyhledat na internetových stránkách http//www.ddmpraha5.cz. Cílem zájmového vzdělávání je naučit účastníky aktivně využívat svůj volný čas, rozvíjet svůj zájem (oblíbenou aktivitu) i talent, získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky, realizovat se v kolektivu ostatních účastníků, popřípadě se umět adaptovat v různém typu kolektivu a prostředí. Volný čas dětí a mládeže má svou specifickou zvláštnost přestože se jedná o volný čas, je žádoucí jeho pedagogické ovlivňování. Aby bylo co nejúčinnější, je potřeba, aby vedení dětí a mládeže bylo nenásilné, nabízené činnosti pestré a přitažlivé a účast na nich dobrovolná. Kvalitní výchova dětí ve volném čase má výrazný preventivní význam. Úspěšnost tohoto působení je tím větší, čím dříve se začne. Míra ovlivňování volného času závisí na věku dětí, jejich mentální i sociální vyspělosti i na charakteru rodinné výchovy. V rámci našeho školského zařízení si stanovujeme následující cíle: - uspokojovat potřeby v oblasti volného času co největšího počtu účastníků - nabízet rozmanité formy činnosti s širokým spektrem zájmových oborů a vysokou kvalitou - přispět k formování osobnosti od předškolního věku až po dospělost - vytvářet návyky pro účelné naplňování volného času i pro budoucí život - soustředit se na rozvoj talentovaných jedinců - vzbudit a udržet zájem o činnost od nejmladších dětí až po dospělé. Dětem, žákům, studentům, mládeži, rodičům a ostatním nabídnout široké spektrum pro využití volného času: rozsah zájmových činností v oblastech estetické a kulturní výchovy, sportu a tělovýchovy, techniky a počítačové gramotnosti, přírodovědy, turistiky, environmentální výchově, zdravém životním stylu, společenskovědních oborech nabídka pro všechny věkové kategorie od 1 do 99 let nabídka dle náročnosti činností nabídka dle četnosti a pravidelnosti činností

4 nabídka činností v průběhu celého roku včetně prázdnin, sobot, nedělí a svátků nabídka kombinovaných zájmových útvarů pro rodiče s dětmi a na ně navazující zájmové útvary pouze pro děti trendová pravidelná činnost práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami spolupráce s institucemi podílejícími se na výchově a vzdělávání se všemi cílovými skupinami, které stanoví příslušná vyhláška rozvoj volnočasových aktivit v oblasti neformálních činností s dětmi a mládeží nové formy práce při činnosti s neorganizovanými skupinami dětí a mládeže propracovanost aktivit v rámci klubu her pro děti a mládež Holubník projektová činnost ve všech oblastech programů vyhlášených v rámci grantové politiky hl. m. Prahy. Konkrétní cíle vzdělávání jsou uvedeny v každém jednotlivém plánu zájmového útvaru, v plánu prázdninových akcí a v přípravě příležitostných a odborných akcí. Školský vzdělávací program zájmového vzdělávání v DDM charakterizuje vysoká odbornost pedagogů, kteří pracují s dětmi a mládeží podle vlastních programů. U těch, kteří nesplňují zákonné podmínky, musí být odbornost doplněna. Popis materiálních, technických a personálních podmínek, časový plán a odpovědnost za plnění jsou stanoveny v celoročních plánech práce DDM a v plánech letních činností DDM na příslušný školní rok, popřípadě jsou specifikovány platnými vnitřními předpisy. Formy zájmového vzdělávání Pravidelná zájmová činnost V pravidelné zájmové činnosti budeme pracovat v těchto oblastech: a) výpočetní technika b) technika modelářství c) hudební, taneční a divadelní aktivity d) tělovýchova, základní pohybová výchova e) výtvarné směry f) keramika g) cizí jazyky h) turistika i) přírodověda j) kluby

5 V oblasti pravidelných zájmových činností připravíme nejen již tradiční zájmové útvary, ale pokusíme se navíc otevřít i nové útvary, o kterých jsme přesvědčeni, že o ně bude mezi dětmi a mládeží zájem. Příležitostná zájmová činnost Připravíme jednorázové tematicky zaměřené akce pro předškolní a školní děti, mládež i jejich rodiče. Podobné akce chceme nabídnout mateřským školám, základním školám i dalším subjektům pracujícím s dětmi během celého školního roku. O víkendech a prázdninách zorganizujeme programy pro rodiče s dětmi s cílem posílení rodinných vazeb a programy pro předškolní děti bez rodičů s cílem naučit děti samostatnosti a poznat nepoznané. Připravíme víkendové sportovní turnaje pro mladší, starší děti i mládež. V klubu Tučňák se zaměříme na upevňování rodinných vazeb mezi rodiči a předškolními a školními dětmi. Spontánní činnost Umožníme dětem a mládeži návštěvu klubu Holubník v odpoledních hodinách ve všední dny. Jedná se o otevřený herní klub. Soustředíme se na jednorázové akce spontánního charakteru pro širokou veřejnost, připravíme Dny otevřených dveří v chovatelské stanici. Budeme se i nadále podílet organizačně i obsahově na zajištění spontánních akcí ve spolupráci s Českými drahami. Prázdninová činnost Na prázdniny připravíme tábory mimo Prahu pro děti a mládež z našich zájmových útvarů i pro veřejnost. Dětem, které zůstanou o prázdninách v Praze, umožníme vyžití přímo v Praze. Bude se jednat jednak o jednodenní činnosti, ale i několikadenní příměstské tábory pro předškolní děti, školní děti a mládež. Pobytové akce (do 4 dnů) Během každého roku připravíme 2 3 denní akce. Přesné termíny jednotlivých akcí budou průběžně upřesňovány. Soutěže a přehlídky Jsme připraveni organizovat jak soutěže vyhlašované MŠMT, tak i soutěže jiné, které jsou na našich obvodech tradiční.

6 V oblasti tělovýchovy a sportu budeme zajišťovat metodicky, organizačně i výsledkově obvodní kola sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT. Navíc připravíme soutěže pro starší děti v těch druzích sportů, které MŠMT nepořádá, ale které jsou na obvodu Prahy 5 již tradiční (vybíjená). Během roku uskutečníme přehlídky činnosti zájmových útvarů pro rodiče dětí, které navštěvují určitý zájmový útvar i pro širokou veřejnost. Děti ze zájmových útvarů se pravidelně zúčastní soutěží pořádaných jednotlivými sportovními svazy. Kurzy Připravíme vzdělávací kurzy výpočetní techniky pro dospělé. Nabídneme různé kurzy pro zájemce malby na různé druhy látek, práce s keramickou hlínou, batikování, aranžování a vazby květin. Budeme pokračovat v kurzech za účelem získání rybářského lístku pro mladší i starší děti i dospělé. Připravíme monotematické vzdělávací programy pro mateřské školy. Uskutečníme tematicky zaměřené výtvarné dílny pro předškolní děti, děti mladšího a staršího školního věku,mládež, ale i dospělé. Zavedeme aerobic pro maminky s dětmi. V našem školském zařízení klademe důraz na celoživotní vzdělávání pedagogů. Každý zájemce o práci pedagoga volného času bere na sebe odpovědnost za svůj další odborný růst. Podle finančních možností umožníme zaměstnancům účast v odborných kurzech a seminářích, které souvisí s jejich pracovním zaměřením. Práce s talenty Pro talentované jedince umožníme jejich zdokonalování se hlavně v oblasti keramiky, modelářství, hraní na hudební nástroje a výuku zpěvu, programování formou individuálních konzultací a samostatných prací. Hlavním smyslem budou přípravy na veřejná vystoupení jednotlivých účastníků. Individuální práce bude zastoupena i ve sportovně zaměřených zájmových útvarech (Střelectví, Šachy, Plavání), kde je zvýšená pozornost věnována nadaným sportovcům, kteří se účastní pražských i republikových soutěží. Vedoucí v těchto zájmových útvarech povedou děti individuálně a budou tím rozvíjet jejich talent. V neposlední řadě umožníme handicapovaným dětem účast v našich zájmových útvarech.

7 Odborná pomoc Ochotně poskytneme metodickou a odbornou pomoc dětským sdružením pracujícím na Praze 5. Environmentální výchova Zdravý životní styl ukázat cestu, jak žít zdravě. Uvědomění si zodpovědnosti vůči svému zdraví. Umět posoudit a odhadnout svoje síly. Chránit životní prostředí - intenzivně rozvíjet environmentální výchovu a v této oblasti působit zejména na vybrané sociální skupiny. Klíčové kompetence Cílem je vytváření a zkvalitňování podmínek pro poskytování nabídky zájmového vzdělávání žáků a studentů se zaměřením na klíčové kompetence, také i vzděláváním jejich potencionálních vzdělavatelů, ostatních klientů s participací rodičů a pedagogů na naší činnosti. Kompetence k učení Jazykové vzdělávání, informační technologie a rozvoj technicko manuálních dovedností a zručností se zapojením vlastní kreativity dětí, mládeže i dospělých. Je třeba užívat vhodné způsoby, metody a strategie při zájmovém vzdělávání. Vedoucí jednotlivých zájmových útvarů operují s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojují do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Na základě toho si klient vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. V pokročilém zájmovém vzdělávání klient samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti. Poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich. Při práci s dětmi se specifickými vadami (poruchy učení, adaptační problémy, motorické poruchy, tělesný handicap) budou využívány vhodné naučné metody. Vedoucí budou pracovat s odpovídajícími učebními pomůckami a materiály. Klient bude veden k tomu, aby si uvědomoval vlastní pokroky, ale i problémy, které mu brání v učení. Bude se učit používat základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí a užívat je v praktickém životě. Připravíme programy pro nevidomé, neslyšící spolupráce se speciálními školami v Praze. Na podporu integrace zapojíme do této práce hravou formou

8 zdravé děti a mládež tak, aby chápaly handicapované. Připravíme kulturně společenské, zábavné a pracovní bloky činností. Kompetence k řešení problémů Klienti budou vedeni k vnímání nejrůznějších problémových situací, jejich rozpoznání a pochopení, k přemýšlení o nesrovnalostech a jejich příčinách a způsobu řešení těchto problémů za pomocí vlastního úsudku. Budou vyhledávat informace vhodné k řešení problémů, využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému. Postupně samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá logické, matematické a empirické postupy. Ověřují prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikují při řešení obdobných nebo nových problémových situací. Sledují vlastní pokrok při zdolávání problému. U vzdělávání klientů se specifickými poruchami vedoucí povede klienty k vnímání problémové situace, rozpoznání problému a hledání nejvhodnějšího způsobu řešení. Budou se učit samostatně řešit běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonávat životní překážky. Komunikativní kompetence Chápat a respektovat pozitivní sociální klima, posilovat sebevědomí, umět se vyrovnat s neúspěchem, napomáhat formování postojů k významným společenským hodnotám a posílit právní vědomí. Podporovat kvalitu, samostatnost, solidaritu, zodpovědnost a svědomí. Formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu. Naučit mladé lidi komunikovat a řešit konflikty - adekvátně se chovat a reagovat správně na nejrůznější podněty z okolí, umět přijímat kritiku a sebekriticky vystupovat. Kompetence sociální a personální Zvyšování sociální kompetence - rozvíjet sociální dovednosti, orientovat se v sociálních vztazích, uvědomovat si své chování vůči sobě i svému okolí, případně nést veškeré následky. Účinně spolupracovat ve skupině, podílet se společně s ostatními klienty i s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti. Podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi. Přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů. Přispívá k diskusi v malé skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí myslí, říkají a dělají.

9 Klient si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samotný rozvoj. Ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Kompetence občanské Pochopit důležitost společenství, být součástí dobrého týmu s důležitostí socializace jedince. Respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot. Schopnost vcítit se do situace druhých, odmítat útlak a hrubé zacházení, dokázat se postavit proti fyzickému i psychickému násilí. Chápat základní principy na nichž spočívají zákony a společenské normy. Rozhodovat se samostatně a zodpovědně podle dané situace. Poskytnout účinnou pomoc v krizové situace podle vlastních schopností. Používat bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení při své činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti a hospodárnosti, ale i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. Pracovat s rizikovými skupinami, sociálně handicapovanými, nezaměstnanou mládeží. Nabídnout jim kreativní využití volného času a s tím související prostorové zázemí jak interní tak externí. Rozvoj otevřených dílen - do sféry volnočasových aktivit zapojit klienty různého sociálního složení, různého věku, národnosti. Nenásilnou formou navázat spolupráci a využít jejich schopností, ve kterých by mohli vyniknout. Kompetence k trávení volného času Účastníci zájmového vzdělávání budou rozvíjet schopnost trávení volného času, vytvářet návyky pro udržení zdravého životního stylu. Budou se učit vybírat vhodné metody k trávení volného času. Budou muset vyhledávat a třídit informace vedoucí k výběru vhodných aktivit dle osobních dispozic. Rozvíjet své zájmy a záliby, svůj talent i odbornost. Materiální, personální podmínky a podmínky bezpečnosti práce Zájmové vzdělávání se uskutečňuje v odpovídajících podmínkách v souladu s obecně platnými předpisy a normami s ohledem na vzdělávací potřeby klientů i pedagogických zaměstnanců. Při vytváření těchto podmínek bere ohled na: - potřeby klientů - kvalitu a funkčnost prostředí - efektivitu zájmového vzdělávání - spolupráci se všemi účastníky a partnery vzdělávacího procesu

10 V prostorách, kde DDM zajišťuje činnost, budou k dispozici speciální učebny vybavené účelným nábytkem i pomůckami potřebnými ke specializovaným činnostem i učebny použitelné na jakoukoliv nespecializovanou činnost. Každé oddělení bude mít prostory pro uložení pomůcek. Zajistíme odpovídající prostory pro ukládání oděvů a obuvi (šatny), prostory pro osobní hygienu (WC a umývárny), prostory pro další pedagogické a nepedagogické pracovníky našeho zařízení. K největším nedostatkům našeho zařízení patří absence vlastních sportovišť tělocvičny a hřiště. Činnost sportovních zájmových útvarů proto bude probíhat v pronajatých prostorách základních škol obvodu Prahy 5, Prahy 13 a Prahy 16. Personální zabezpečení Zaměstnanci DDM jsou povinni řídit se organizačním řádem DDM Prahy 5, dodržovat zásady bezpečnosti práce a vnitřní směrnice zařízení. DDM má vypracován plán vzdělávání zaměstnanců, jímž se zaměstnanci řídí. Interní pracovníci stabilizace kolektivu, jeho omlazení udržitelnost pracovního týmu, který tvoří 17 kvalifikovaných pracovníků, pedagogů a ekonomicko administrativních pracovníků a ostatních / limit přepočtených pracovníků 14 / Externí pracovníci: externích stálých pracovníků získání kvalifikace a základní pedagogické vzdělání Rozsah přímé práce s dětmi Ředitel DDM stanoví rozsah přímé výchovné práce vždy na školní rok, s ohledem na rozsah a specifičnost činnosti v konkrétním roce pro jednotlivé pedagogické pracovníky. Minimální rozsah přímé práce týdně při plném pracovním úvazku bude stanoven dle aktuálního nařízení vlády. Tento profesní tým musí splňovat následující kritéria: kreativní kolektiv, který má vytvořený soubor hodnot, které považuje za důležité klima důvěry, respektu mezi pedagogy nízká absence vysoké pracovní nasazení doplňování kvalifikace a odborností v rámci doplňkového vzdělávání pedagogických pracovníků mobilita a přizpůsobivost novým trendům a formám práce

11 chuť do práce a systematičnost při plnění úkolů ve výchovně vzdělávací práci Ekonomické podmínky Zdroje financování Domu dětí a mládeže: 1) Státní rozpočet: ze státní rozpočtu jsou přidělovány prostředky na platy, odvody a soutěže formou rozpočtu od zřizovatele. (z Hlavního města Prahy.) Prostředky na platy jsou vázány na počet zaměstnanců. 2) Příspěvek zřizovatele: tento příspěvek tvoří další díl rozpočtu. A dělí se na přímé a nepřímé dotace, 3) Vlastní: tyto prostředky tvoří příjem činnosti uvedené ve zřizovací listině - zájmové útvary pravidelná činnost - tábory - zájezdy - akce - kurzy 4) Granty: získáním grantů na jednotlivé akce, tábory a zájezdy a to z prostředků Hlavního města Prahy, Městského úřadu Praha 5, různých ministerstev. Granty lze získat i z prostředků EU. 4) Dary: sponzorské dary jsou účelově vázány a mohou být použity pouze na účely uvedené ve sponzorské smlouvě. Způsob financování jednotlivých aktivit Pravidelná činnost úplata za zájmové útvary je stanovena s ohledem na jednotlivé zájmové útvary. Výše úplaty určuje vedoucí odborného oddělení po konzultaci s ředitelem DDM. Tábory úplata je stanovena na základě nabídky majitele objektu, ve kterém je tábor konán. Dům dětí a mládeže nevlastní vlastní základnu. Zájezdy úplata je stanovena s ohledem na dopravu, vstupné apod. Akce úplata je stanovena s ohledem na náplň akce jako např. výtvarné dílny. Kurzy úplata je stanovena s ohledem na náplň kurzu např. rybářský, PC.

12 Bezpečnost práce a ochrany zdraví DDM má zpracovány směrnice o bezpečnosti práce a požární ochraně. Provádějí se pravidelné bezpečnostní prověrky zařízení (plynové kotle, elektrické přístroje apod.) Interní zaměstnanci budou pravidelně 1x za 2 roky proškoleni z předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně. Na pracovištích bude v rámci ekonomických možností vyměňován opotřebovaný majetek za nový. Totéž se bude týkat přístrojů a elektrotechnických pomůcek. Starý a nevyužitý nábytek se bude postupně vyřazován z evidence, nebo bude nabízen k bezúplatnému převodu. Podmínky přijímání účastníků: pravidelné aktivity - přihláška (se všemi náležitostmi) do příslušného zájmového útvaru, u nezletilých podepsána zákonným zástupcem, zaplacení stanoveného poplatku - úplata. táborové akce přihláška se všemi náležitostmi a kladným vyjádřením lékaře k účasti, u nezletilých podepsána zákonným zástupcem, zaplacení stanoveného poplatku u příležitostných aktivit přihláška se všemi náležitostmi, výjimečně i bez přihlášky, někdy stanovena finanční spoluúčast, u spontánních aktivit vždy bez přihlášky a vstupného u odborných a osvětových programů zpravidla ohlášení účasti nebo přihláška předem, dle druhu aktivity úplata. u metodické a odborné činnosti - zpravidla přihláška, seznam účastníků s podpisy, někdy stanovena finanční účast Po vyřešení zákonných podmínek přejdeme i na přihlášky v elektronické podobě. Ve školském zařízení je vedena školská matrika v písemné i elektronické podobě. Časový plán zájmového vzdělávání: zájmová činnost pravidelná od poloviny září do poloviny června běžného školního roku, zpravidla 1 až 2 hod. týdně, zájmová činnost příležitostná a prázdninové aktivity celoročně včetně sobot, nedělí a svátků odborná a osvětová činnost od října do června školního roku spontánní aktivity od 1. týdne v září do 30.června běžného školního roku Průběh a ukončení zájmového vzdělávání Zájmové vzdělávání probíhá na bázi dobrovolnosti. Délku a formu zájmového vzdělávání si klient volí sám z nabídky činnosti DDM. Při ukončení zájmového

13 vzdělávání získává klient na požádání doklad o ukončení vzdělávání v písemné podobě. Podmínky pro vzdělávání klientů se speciálními vzdělávacími potřebami Všichni zájemci se speciálními potřebami o zájmové vzdělávání v DDM mají právo na toto vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Specifické formy zájmového vzdělávání jsou rozpracovány přímo v jednotlivých okruzích tohoto školského vzdělávacího programu. Opatření pro zajištění publicity Dům dětí a mládeže Praha 5 bude prezentován: svým názvem a logem Propagace a reklama bude prováděna prostřednictvím: tiskovin letáky, plakáty, informační tabule, samolepky, vizitky medializace - tisk, regionální a dětská televize, radiové stanice domovských internetových stránek DDM i partnerů a institucí participujících na naší činnosti doporučování spokojených rodičů dětí svým známým Autoevaluace Obecné přínosy vlastního hodnocení, které naše školské zařízení zaznamená bez ohledu na to, jakými postupy/nástroji bude sebehodnocení provádět: - poznání svých silných a slabých stránek. Umožnění stanovení konkrétních a objektivních cílů, které chce naše školské zařízení dosáhnout ve svém rozvoji. Rozkrytí a podrobná specifikace slabin a úspěchů přispívá nejen k sebereflexi DDM jako celku, ale i jednotlivých interních a externích pedagogů. V jejím důsledku lze očekávat zvýšení motivace pedagogických pracovníků k osobní angažovanosti na chodu DDM Prahy 5. - pochopení vnitřních mechanismů procesů, které se odehrávají v činnosti DDM. Posiluje vnitřní potřebu dialogu (příp. je signálem k jeho kultivaci a rozvoji) mezi vedením DDM a jejími pedagogickými pracovníky ve smyslu vytváření tvůrčích týmů, podílejících se na plnění stanovených cílů rozvoje DDM. Přispívá rovněž k rozvíjení dialogu s klienty, s rodičovskou veřejností, se sociálními partnery. - získání podkladů pro diskusi s kontrolními orgány (ČŠI, kontrolními orgány zřizovatele apod.) a dalšími institucemi (sociálními partnery, místními orgány státní správy a samosprávy apod.). Ve vztahu k vlastnímu hodnocení lze na základě výstupů z kontrolní činnosti hledat ve spolupráci s příslušnými

14 orgány další náměty ke zlepšení práce DDM a ke specifikaci dalších cest jeho rozvoje. Rovněž lze očekávat, že vlastní hodnocení školského zařízení bude představovat zajímavý zdroj informací pro spolupracující organizace, regionální orgány státní správy a samosprávy. Z jejich strany pak mohou vyplynout inspirativní podněty pro stanovení dalších cílů činnosti DDM a směrování jejího rozvoje. - sebehodnocení na úrovni jednotlivce (individuální sebehodnocení např. klienta, pedagogického pracovníka, vedoucího pracovníka či jiného zaměstnance školského zařízení), při kterém jsou využívány různé nástroje zaměřené na diagnostiku osobnosti. - sebehodnocení na úrovni vzdělávací organizace bude realizováno vedením DDM nebo pověřeným týmem pracovníků. Může být zaměřeno pouze na různé aspekty chodu DDM. Je zapotřebí si uvědomit, že nástroje pro sebehodnocení jsou vždy jen podpůrné vodítko pro reflexi a vlastní hodnocení DDM (v oblasti vnitřní atmosféry, porozumění vstupům, procesům, výstupům zájmového vzdělávání a výchovy porozumění tomu, co se ve školském zařízení děje). Vzhledem k tomu, že DDM je živý, neustále se měnící organismus, je zřejmé, že žádný z existujících nástrojů nemůže zajistit zcela přesný popis a analýzu stavu, v jakém se organizace nachází. Cest, jak zajistit z pohledu teorie řízení školského zařízení kvalitní vzdělávání a výchovu, je mnoho, záleží pouze na tom, kterou z nich si naše školské zařízení zvolí jako odpovídající pro dosažení vlastních stanovených cílů. Při rozhodování o výběru nástrojů pro sebehodnocení a zajišťování kvality jsme zvolili SWOT TOWS analýzu. Naučit se pracovat se sebehodnotícími nástroji vyžaduje vynaložení určitého úsilí a jistou řemeslnou zručnost jako při práci s jakýmkoliv jiným nástrojem. Jak z uvedeného vyplývá, sebehodnocení se časem stane součástí trvalé spirály, kde se vybrané činnosti neustále opakují a prohlubují. Sebehodnocení analýza, plán zlepšení, realizace plánu, zhodnocení realizace. Sebehodnocení pak bude plnit funkci základního principu rozvoje DDM a v konečném důsledku povede k případné proměně našeho školského zařízení. Výhodou aplikace SWOT TOWS analýzy je její jednoduchost a poměrně rozšířená znalost. Jedná se o snadno srozumitelný analytický nástroj, který však nevede tým sebehodnotitelů návodnými otázkami, ale umožňuje mu volnost analýzy podle jím určených kritérií. Tato metoda je zaměřena na konkrétní činnost školy (např. pedagogický proces, marketing, nebo klima školského zařízení). Pod zorným úhlem TOWS analýzy může vedení přehodnotit současné poslání, vizi, cíle a úkoly DDM a odpovědět si např. na otázky typu:

15 Jak víme, že naše cíle korespondují s vnějším okolím školského zařízení? Jsou naše cíle měřitelné? Jsou naše cíle srozumitelné pro všechny pracovníky DDM? Lze naše cíle rozložit do dílčích, konkrétnějších cílů? Jsou naše cíle přiměřeně náročné? Jsou naše cíle realizovatelné (dosažitelné)? Potřebují nějakou úpravu? Jsme v současnosti tam, kde jsme chtěli být? Čeho jsme již dosáhli? Které problémy brání dosažení stanovených cílů? Jak by bylo možné je řešit? Je nutné provést změny? Proč a co chceme měnit? Smyslem analýzy je tedy obrátit pozornost zpracovatele sebehodnocení k analýze okolí a k těm významným faktorům, jež budou s vysokou pravděpodobností zásadně ovlivňovat budoucí vývoj a vyžadovat důležitá rozhodnutí. To umožní vyhnout se rizikům a nepromarnit významné příležitosti, jež se již zpravidla neopakují. Postup od porovnávání stanovených cílů se skutečností také zabraňuje tomu, aby DDM věnoval přílišnou pozornost pouze své vnitřní situaci. Postup analýzy záměrně začíná odhadem budoucích hrozeb a příležitostí, s nimiž je konfrontována každá vzdělávací organizace. Jde o vnější faktory (rizika hrozby či příležitosti), které přicházejí z okolního prostředí našeho školského zařízení (děti, mládež, rodiče, správní orgány, společnost, stát apod.). Tzv. rizika představují faktory vedoucí ke stagnaci. Je nutné si uvědomit, že stejné prostředí může obsahovat pro jedno školské zařízení příležitosti, a pro druhé rizika. Na základě identifikace hrozeb a příležitostí je teprve možné určit slabé stránky našeho školského zařízení a orientovat se na jeho silné stránky, které mohou podstatně ovlivnit zmírnění hrozeb a umožnit využití cenných příležitostí. Tento postup pomáhá eliminovat případný nereálný pohled na postavení DDM a subjektivní optimismus, který může vyplynout z výsledků sebehodnocení při použití SWOT analýzy. Podporuje také strategické uvažování směřující k identifikaci a následné realizaci nezbytných opatření. Do nebezpečně rutinních přístupů tak pomáhá vnést potřebná inovační opatření. Analýza silných a slabých stránek by měla vyústit do posouzení vnitřních zdrojů DDM (např. kvalita vzdělávacího programu, dovednosti pedagogických pracovníků, finanční zdroje, dovednosti vzdělávat a vychovávat apod.). Také by měla odhalit, jak je DDM schopen fungovat v různých oblastech (např. v oblasti výchovně-vzdělávacího procesu, řízení lidských zdrojů, řízení partnerství, řízení financí a účetnictví, v marketingu apod.).

16 Všechny činnosti našeho školského zařízení, které probíhají dobře, představují naše silné stránky. To co se DDM nedaří je označováno za slabé stránky. Na silných stránkách by náš DDM měl stavět a slabé stránky by se měl snažit odstranit. RIZIKA (HROZBY) vyplývající z vnitřního prostředí našeho školského zařízení: a) pro DDM: odchody kvalitních interních pedagogických pracovníků DDM na finančně atraktivnější pozice nedostatečná motivace pracovníků DDM ke spoluúčasti na rozvoji našeho školského zařízení problémy s realizací ŠVP v důsledku nedostatečného finančního zabezpečení zájmového vzdělávání b) pro interní pracovníky: neochota k dalšímu vzdělávání nedostatečná připravenost pro práci s klienty ze sociálně znevýhodněného prostředí a s dětmi s vývojovými poruchami učení nedostatečná komunikace pedagogických pracovníků s klienty a jejich rodiči c) pro klienty: nespokojenost se zvoleným zájmovým útvarem problémy vyplývající z nedostatečné připravenosti pedagogických pracovníků k práci se klienty ze sociálně znevýhodněného prostředí a s dětmi s vývojovými poruchami učení nespokojenost s klimatem v zájmovém útvaru RIZIKA vyplývající z vnějšího okolí našeho školského zařízení: odchody kvalitních pedagogů ze školství z důvodu relativně nízkého finanční ohodnocení nedostatečné finanční zajištění zájmového vzdělávacího procesu např. se zajišťováním potřebného materiálně-technického zabezpečení zájmového vzdělávání snižování počtu klientů v důsledku demografického vývoje nekázeň, agresivita, násilí dětí a mládeže užívání drog, kouření, pití alkoholu kriminalita, šikana PŘÍLEŽITOSTI pro naše školské zařízení: využít vlastních organizačních schopností např. v systematickém zajišťování kvality poskytovaného zájmového vzdělávání

17 využívat všech dostupných možností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřovat se na rozvoj občanských, klíčových a odborných kompetencí klientů zavádět a využívat netradiční formy a metody výuky navazovat a rozvíjet spolupráci se sociálními partnery na regionální i nadregionální úrovni seznamovat rodičovskou i širší veřejnost s činností DDM, jeho výsledky a perspektivami a podnítit tak její zájem o vzájemný dialog prostřednictvím členství v příslušné asociaci školských zařízení se podílet na tvorbě resortních právních předpisů a předpisů (pokynů, doporučení, směrnic apod.) zapojit se do aktivit v oblasti celoživotního učení (evaluace a certifikace výsledků neformálního vzdělávání) zvýšení společenské prestiže mimoškolního vzdělávání a zlepšení finančního ohodnocení pedagogických pracovníků. Průběžné vyhodnocování vzdělávacích činností bude probíhat ve 4 rovinách: 1) účastníci zájmového vzdělávání vzhledem k vedení DDM 2) vedoucí zájmových útvarů směrem k účastníkům zájmového vzdělávání 3) vedoucí odborných oddělení vzhledem k vedoucím zájmových útvarů 4) zástupce ředitele směrem k vedoucím odborných oddělení Získané poznatky poskytnou zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce a budou využívány ke zlepšování vzdělávacího procesu i podmínek, za nichž vzdělávání probíhá. Autoevaluace bude zaměřena především na: - naplňování celoročního plánu práce - způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání v jednotlivých útvarech - práci pedagogických pracovníků. Výsledky z procesu sebehodnocení umožní srovnání s příbuzně zaměřenými školskými zařízeními a vzájemnou výměnu získaných zkušeností. Komunikace s dalšími školskými zařízeními, které v procesu vlastního hodnocení postupují shodnými nebo obdobnými kroky, umožňuje výrazné zefektivnění prováděných činností. Lze se tak vyvarovat postupů, které se až v delším časovém úseku projeví jako málo účinné nebo ne zcela vhodné a naopak získat podněty pro rozvoj takových cest, které prokazují potřebné předpoklady pro dosažení žádoucích změn. Výměna praktických zkušeností z procesu sebehodnocení a poznatků z využívání příslušného nástroje v dané oblasti včetně problémů, které v této souvislosti bylo nutné řešit, má i další významný dopad:

18 pocit vzájemné morální podpory těch, kteří vedou sebehodnocení, v jejich dalším úsilí o rozvoj školského zařízení. Porovnáním vlastních a cizích výstupů ze sebehodnocení (příp. aktuálních výsledků dosažených v určitém stádiu procesu sebehodnocení) DDM navíc získá potřebnou orientaci v tom, jak si sama stojí mezi ostatními. Toto zjištění má nesporný vliv na posílení motivace k další práci ( musíme se vyrovnat s ostatními ; jsme nejlepší, tuto pozici si musíme udržet i nadále apod.). Získané informace a diskuse o nich v neposlední řadě umožní nalézat optimální způsoby řešení společných nebo příbuzných problémů a úkolů. Závěr Dům dětí a mládeže Praha 5 bude v následujících letech pracovat podle výše uvedeného školského vzdělávacího programu. Budeme dbát na co nejefektivnější využití přidělených prostor na našich pracovištích a zajistíme kvalitní mimoškolní činnost pro děti a mládež. Budeme dbát na to, aby naše školské zařízení bylo i nadále jedním z hlavních garantů pro trávení volného času dětí a mládeže i v nadcházejících letech.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 Dům dětí a mládeže Habartov,Karla Čapka 573, tel.352 682 190, 725 729 551 357 09 Habartov, IČO 75006481 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 DDM Habartov - Pestrá kaňka v černém světě nudy ŠVP - školní

Více

Školní vzdělávací. Kamarád pro kluky a holky. Č.j.: 1/12

Školní vzdělávací. Kamarád pro kluky a holky. Č.j.: 1/12 Č.j.: 1/12 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mláděže Domino Hronov, Komenského náměstí 8, Hronov, 549 31 je vydán na základě zákona č.561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2, 3.

Více

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2015-2020 Motto: Jan Ámos Komenský: Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. 2 OBSAH 1. Identifikační údaje --------------------------------------------------------------------

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM Sova Cheb Obsah Školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje DDM Sova 2. Charakteristika DDM Sova 2.1. Prostorové a materiální podmínky 2.2. Personální podmínky

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek Název příkladu dobré praxe H KLUB Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Deskové hry Miroslav Štěpánek Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2011 Průřezové téma, vzdělávací

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Středisko volného času Bruntál, příspěvková organizace,

Středisko volného času Bruntál, příspěvková organizace, Středisko volného času Bruntál, příspěvková organizace, Pod Lipami 2, Bruntál 792 01 Vypracovala: Jana Franková ředitelka Pedagogickou radou projednáno: Vydáno dne: 01.09.2013 Účinnost od: 31.08.2016 Počet

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí,

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.1. Stručná charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j. Obsah: strana 1. Materiální podmínky.... 3 2. Personální podmínky.... 3 3. Ekonomické podmínky. 3

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více