Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o."

Transkript

1 Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Kompas pro život aneb i cesta je cíl Verze z Platnost

2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat Učební plán Celkový Ročníkový Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - angličtina Cizí jazyk - němčina Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Mediální výchova Osobnost a zdraví člověka Člověk a příroda Fyzika Biologie Chemie Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Biologicko-fyzikální praktika 236 Strana 3 z 248

4 Digitální technologie Školní projekty Noc s knihou Pravěk a Brno Antika - antické umění Gotika Národní obrození Národní divadlo Rómové Hodnocení žáků a autoevaluace školy 247 Strana 4 z 248

5 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: KOMPAS PRO ŽIVOT Motivační název: Kompas pro život aneb i cesta je cíl Předkladatel: Název školy Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. IZO IČ Adresa Brno, Rašelinová 11 Ředitel Mgr. Václav TROJAN, PhD. Kontakty Telefon , www Fax Zřizovatel: Zřizovatel Adresa zřizovatele Mgr. Václav TROJAN, PhD. Kotlanova 3, Brno Strana 5 z 248

6 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. vzniklo v roce Tehdy přišli zřizovatelé školy s myšlenkou společného života a vzdělávání žáků s jakýmkoli postižením a žáků bez něj. Od počátku jsou ve škole vyučovány dva vzdělávací programy - čtyřleté a víceleté všeobecné gymnázium. Nikoliv vedle sebe, ale spolu. S tím souvisí vzájemná tolerance, respektování potřeb a pomoc druhému. Záměrem zřizovatelů školy je budování prestižního zařízení s nadregionálním významem, které svým komplexním přístupem k zabezpečování vzdělávacích, výchovných, zdravotních, sociálních a dalších potřeb žáků a jejich rodin vytvoří optimální podmínky pro rozvoj jedince. Škola je fakultním pracovištěm Pedagogické fakulty MU v Brně. Nabídka vyučovacích předmětů se skládá z předmětů povinných, nepovinných a volitelných. V ročnících vyššího stupně gymnázia je nabídka rozšířena o maturitní semináře, v nichž jsou zastoupeny všechny oblasti zájmu. Vzdělávací programy gymnázia jsou ukončeny maturitní zkouškou po čtyřech, popř. osmi letech studia Velikost školy Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. se nachází v městské části Brno - Líšeň. Má dvě budovy, ve kterých jsou rozmístěny jednotlivé třídy. Do školy je dobrá dostupnost městskou hromadnou dopravou, autobusová zastávka je přímo nad školou, tramvajová ve vzdálenosti cca 500 m. Schválená kapacita školy je 240 žáků Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) Budovy školy jsou opatřeny novou povrchovou úpravou, nová jsou okna, podlahy ve třídách, na chodbě i v jídelně. Třídy jsou vybaveny běžným nábytkem s možností zavěšení obrazových map na stěny. K zápisu učiva používáme bílé tabule a barevné fixy. Ve škole se nachází odborná učebna pro výuku výpočetní techniky vybavená 14 počítači. - Chemická laboratoř umožňuje praktické provádění základních chemických pokusů. - Multifunkční učebna slouží k výuce i k žákovským konferencím. Je vybavená počítačem, dataprojektorem, interaktivní tabulí a videem. V těchto prostorách probíhají i vzdělávací aktivity pedagogických pracovníků. - Učebna výtvarné výchovy je také vybavena PC a dataprojektorem. Žákům je tak umožněno sledovat výtvarné a architektonické umění starých i moderních mistrů. K vybavení patří i dvě keramické pece a hrnčířský kruh. - Stravování je zajištěno ve školní jídelně, ve které mohou žáci pobývat i během přestávek. Stravu přivážíme ze ŠJ Brno, Novolíšeňská. Školní jídelna slouží tedy jako výdejna obědů. - O přestávkách i mimo vyučování mohou žáci využívat školní hřiště. V letních měsících zde probíhá i tělesná výchova. - Ve škole je pouze malá tělocvična, výuka TV se odehrává v moderně vybavené tělocvičně Saleziánského střediska mládeže asi 10 minut od naší školy. V jejich prostorách je lezecká stěna, tělocvičné nářadí a náčiní. Strana 6 z 248

7 - Školní klub byl pro žáky otevřen na podzim Provoz klubu má svoje vnitřní předpisy, je zapojen do mezinárodní sítě klubů ENROS. - Pracovny učitelů a sborovny jsou vybaveny vhodným nábytkem s možností uložení pomůcek. Každý učitel má svůj vlastní pracovní stůl. Pracovny i sborovny jsou doplněny počítači s možností připojení k internetu, ve sborovnách jsou kopírky. Školní knihovna pro žáky i pedagogy je kontinuálně doplňována krásnou i odbornou literaturou. - Vzájemné propojení počítačů vnitřní sítí umožňuje operativní výměnu informací a nepřetržitou možnost využívání internetových služeb, server připojen na internetovou síť optickým kabelem. - Každá školní budova má šatnu pro žáky tříd v budově umístěných. Šatny jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami vždy pro dvojici žáků. - Jedna z budov školy je vybavena plošinou pro tělesně postižené na vozíku, tím jsme vyřešili jejich přepravu do prvního patra, kde je PC učebna a chemická laboratoř. - Speciálně pedagogické centrum slouží nejen žákům našeho gymnázia a jejich rodičům, ale i žákům ostatních škol, jejich rodičům a pedagogům. SPC zajišťuje psychologickou a speciálně pedagogickou péči. - Středisko volného času Koníček nabízí dětem, rodičům kroužky keramiky a výtvarné výchovy, školám jednorázové tématicky zaměřované akce. - V prostorách rehabilitace (Dům zdravého životního stylu) se nachází malá rehabilitační tělocvična s kobercovou úpravou, zde probíhá tělesná výchova žáků s tělesným postižením. Tělocvičny je využíváno i pro výuku či setkávání třídních kolektivů se školní psycholožkou. - Ošetření drobného úrazu i místo pro krátkodobý odpočinek v případě nevolnosti je zajištěno na rehabilitaci. - Hygienické zařízení odpovídá potřebám žáků i učitelů. Zvlášť je hygienické zázemí pro personál školní jídelny Organizace přijímacího řízení K zahájení přijímacího řízení se přihlásí uchazeč pomocí přihlášky ke studiu prostřednictvím základní školy, kterou navštěvuje. V přihlášce je potřeba vyplnit veškeré údaje, zejména rodné číslo, jména rodičů ( nutné pro doporučenou poštu ), prospěch na základní škole, výstupní hodnocení a v případě potřeby zohlednění zdravotního stavu uchazeče doložit odborou zprávou (psychologické vyšetření, lékařská zpráva apod.). Řádně vyplněnou přihlášku uchazeč odevzdá řediteli základní školy do konce února. Základní škola potvrdí správnost údajů vyplněné přihlášky, zejména prospěch uchazeče a tuto odešle ředitelství naší školy. Na základě této přihlášky je uchazeč písemně pozván k vykonání přijímací zkoušky, nejpozději 14 dnů před termínem přijímacího řízení. Přijímací zkouška se skládá z matematiky, českého jazyka ( je brán zřetel k žákům se specifickými poruchami učení ), testu studijních předpokladů a ústního pohovoru Uchazeč přijatý ke studiu se stává řádným žákem Gymnázia INTEGRA BRNO podepsáním smlouvy o studiu mezi ředitelem gymnázia a zákonným zástupcem žáka Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost) - Pedagogičtí pracovníci splňují podmínky stanovené zákonem 563/2004 Sb., všichni členové sboru se systematicky vzdělávají Strana 7 z 248

8 2.2. Charakteristika ŠVP Školní vzdělávací program Kompas pro život aneb i cesta je cíl je sestaven pro žáky našeho gymnázia s cílem vytvoření takové vzdělávací cesty, která by umožňovala rozvoj všech klíčových kompetencí žáka. Program je sestaven tak, aby vytvořil rámec vzdělávaní, který bude individuálně modifikován podle individuálních potřeb jednotlivých žáků, tedy i žáků mimořádně nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Pro každého žáka je kontinuálně vytvářeno žákovské portfolio, které dokumentuje průběh vzdělávání, rozvoj kompetencí žáka a spolupráci s rodiči Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Na Gymnáziu INTEGRA BRNO jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami různého typu a stupně formou individuální integrace. Jedním z úkolů v oblasti výchovných a vzdělávacích strategií je vytvoření podmínek pro edukaci tak, aby i žák se speciálními vzdělávacími potřebami získal rovnocenné vzdělání stejně jako žák běžné populace. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami rozumíme žáka se zdravotním postižením (tělesné,zrakové, sluchové postižení, poruchy autistického spektra PAS, specifické poruchy učení), žáka se zdravotním znevýhodněním (chronické onemocnění) a žáka se sociálním znevýhodněním ( vycházíme ze školského zákona 561/2004 Sb. a z vyhlášky 73/2005). Součástí školy je školské poradenské pracoviště se školní psycholožkou a školní speciální pedagožkou. Při gymnáziu je Speciální pedagogické centrum, též s psycholožkou a speciální pedagožkou. Školní psycholožka i speciální pedagožka se ve spolupráci s vyučujícími podílejí na vytváření podmínek pro edukaci (depistáž, diagnostika, vstupní i průběžné vyšetření, návrh intervenčního řešení, následná péče, atd.). Doporučení k integraci vypracovává psycholožka SPC. Na začátku každého školního roku je ve spolupráci s třídním učitelem, vyučujícími a speciální pedagožkou vytvářen individuální vzdělávací plán (IVP). Jednotlivé IVP zohledňují diagnostikované zdravotní obtíže, případné častější absence žáků, reagují na aktuální stav SPU, což se projevuje ve stylu a organizaci výuky. IVP je považován za výchovně vzdělávací smlouvu mezi školou, žákem a rodiči žáka, vychází ze školního vzdělávacího programu a je zpracován podle učebního plánu příslušného ročníku. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (a nejen jim) je nabízena možnost individuálních konzultací v rámci každého předmětu podle potřeb žáka. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami můžeme nabídnout tyto předměty speciální pedagogické péče: jazykový seminář (pro žáky s SPU ročníku) individuální reedukační péči logopedickou péči (pro žáky se sluchovým postižením) zdravotní tělesnou výchovu (pro žáky s VDT) individuální rehabilitaci (pro žáky s tělesným postižením jako náhrada TV) prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených (ve spolupráci s SPC pro ZP) Strana 8 z 248

9 Speciální pedagožka ve spolupráci s vyučujícím zajišťuje speciální pedagogickou péči ve vybraných hodinách zaměřenou především na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jde o tzv. posílenou výuku v hodinách českého, anglického a německého jazyka a matematiky v ročnících nižšího stupně gymnázia Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Gymnázium INTEGRA BRNO je připraveno vzdělávat i žáky mimořádně nadané, kteří disponují jedním nebo i několika druhy nadání. Vzdělávání nadaných žáků vyžaduje od učitele náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, můžeme však těmto žákům nabídnout individuální přístup, náročnější úkoly a adekvátní způsoby jejich zpracování. Období základní školní docházky, kterou nadaní žáci plní při studiu nižšího stupně gymnázia, je dostatečně dlouhé pro systematické sledování žáků, pro rozpoznání jejich nadání, pro vhodnou motivaci a uplatnění nadání těchto žáků v konkrétních činnostech. Při identifikaci mimořádného nadání uplatňujeme metody pedagogické, psychologické i laické. Jde především o pozorování žáka při školní práci, rozbor výsledků jeho práce, o vzájemnou spolupráci s jeho rodiči. Učitel má během výuky možnost všímat si specifických znaků mimořádného nadání a přiměřeně na ně reagovat. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kam patří i žáci mimořádně nadaní mohou mít výkyvy v chování. Je nutné jejich odchylky v chování taktně, ale důsledně usměrňovat a podporovat je v přirozeném rozvoji. Specifické znaky mimořádně nadaných žáků: žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky má své vlastní pracovní tempo (většinou vyšší než jeho spolužáci) je schopen rychlé orientace v učebních postupech má sklony k vytváření vlastních pravidel vytváří si vlastní kreativní postupy je zvýšeně motivován k rozšiřování základního učiva do hloubky, především v těch předmětech, které reprezentují jeho nadání je zvýšeně kritický k sobě, spolužákům i k učitelům má introvertní povahu, může být špatně sociálně přizpůsobivý Hodnocení žáků Hodnocení je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu a pro jeho řízení je zcela nezbytné. Učitel hodnotí nejen výsledky práce žáků, ale i proces učení. Sleduje výkony žáka a porovnává ho s předpokládanými výsledky, s výsledky ostatních žáků, ale hlavně sleduje výkon konkrétního žáka a porovnává ho s jeho předchozími výkony, což mu umožňuje zaznamenat i drobné pokroky. Tím umožní každému žákovi zažít pocit úspěchu byť dílčího a budovat si důvěru ve vlastní síly a schopnosti. Učitel vede žáky k účasti na hodnocení jejich práce. V průběhu klasifikačního období učitel využívá různé způsoby hodnocení ( bodování, procentové vyjádření, slovní hodnocení, známky, ). Z možných variant si vybírá podle vlastního uvážení, především pak podle předmětu hodnocení (skupinová práce, testování znalostí,..). Výhodou slovního hodnocení je možnost Strana 9 z 248

10 motivace žáka k další práci i při neúspěchu. Učitel hodnotí i úsilí či snahu, která byla vynaložena i když zatím nevedla k úspěchu. Klasifikace pak stanovuje úroveň dosažených znalostí za dané klasifikační období. Známka je jednoduchým, velmi informativním prostředkem komunikace mezi žákem a jeho rodiči a učitelem o tom, zda učení probíhá podle očekávání. Celková klasifikace žáka v jednotlivých předmětech se uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí každého školního roku. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci jsou součástí vnitřního řádu školy. Od školního roku bylo stanoveno slovní hodnocení v předmětech výchovného zaměření pro žáky nižšího běhu gymnázia. Pro zápis hodnocení a klasifikace, dále pro sebehodnocení žáků používáme vlastní žákovské knížky Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - pokrytí předmětem Tělesná výchova Rozvoj schopností poznávání - pokrytí projektem Noc s knihou určen pro ročníky: Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura VÝPISKY, VÝTAH Z ODBORNÉHO TEXTU 7. ročník Fyzika Cizí jazyk - angličtina ABECEDA; VOLNÝ ČAS Informační a komunikační technologie ZÁKLADNÍ ČÁSTI POČÍTAČE Osobnost a zdraví člověka ROZVOJ OSOBNÍCH POZNÁVACÍCH PROCESŮ Zeměpis ÚVOD DO GEOGRAFIE Výtvarná výchova ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV Strana 10 z 248

11 OPTIKA II Výtvarná výchova UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 8. ročník Český jazyk a literatura PRÁCE S ODBORNÝM TEXTEM Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO OSOBNOST Biologie NERVOVÁ SOUSTAVA; SMYSLOVÉ ORGÁNY Výtvarná výchova ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI; UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 9. ročník Výtvarná výchova ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI Poznávání lidí - pokrytí projektem Noc s knihou určen pro ročníky: Národní divadlo určen pro ročníky: Poznávání lidí - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY; PŘÍBĚHY O ZVÍŘATECH, BAJKY Cizí jazyk - angličtina LIDSKÉ TĚLO; RODINA Cizí jazyk - němčina MOJE RODINA, ŠKOLA; ZÁLIBY A KONÍČKY Výchova k občanství NAŠE VLAST Osobnost a zdraví člověka SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, SEBEÚCTA; POZNÁVÁNÍ LIDÍ - POZITIVNÍ HODNOCENÍ DRUHÝCH, MEZILIDSKÉ VZTAHY; ASERTIVITA; TVOŘIVOST A INICIATIVA (KREATIVITA); ŽIJEME BEZ DROG; ZÁSADY PRVNÍ POMOCI; ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA; RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ; NENECHME SI UBLIŽOVAT Výchova ke zdraví NENECHEJME SI UBLIŽOVAT Strana 11 z 248

12 Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 7. ročník Český jazyk a literatura POPIS; PŘÍBĚHY O PŘÁTELSTVÍ A LÁSCE; S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP; LIDÉ KOLEM NÁS Cizí jazyk - angličtina ČLOVĚK; SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ Cizí jazyk - němčina BYDLENÍ; ŠKOLA, ROZVRH; NAKUPOVÁNÍ, CESTOVÁNÍ; ČÁSTI TĚLA, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY; OBLEČENÍ Dějepis ISLÁM, STŘETÁVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ Mediální výchova MULTIMEDIÁLNÍ SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ Hudební výchova RYTMUS, RELAXACE 8. ročník Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA Cizí jazyk - němčina REÁLIE NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ; NÁVŠTĚVA RESTAURACE; ORIENTACE V DOMĚ A VE MĚSTĚ Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO OSOBNOST; ČLOVĚK A CITOVÝ ŽIVOT; UMĚNÍ KOMUNIKACE; ČLOVĚK A PRÁVO; ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Biologie VÝVOJ ČLOVĚKA; GLOBALIZACE, NEROVNOMĚRNOST ŽIVOTA NA ZEMI Výchova ke zdraví RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ 9. ročník Cizí jazyk - angličtina OSOBNOST; MÓDA A STYL, ZDRAVÍ A JÍDLO Cizí jazyk - němčina POVOLÁNÍ Hudební výchova TRAMPSKÁ A FOLKOVÁ PÍSEŇ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - pokrytí předmětem Tělesná výchova Strana 12 z 248

13 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - pokrytí projektem Noc s knihou určen pro ročníky: Pravěk a Brno určen pro ročníky: Antika - antické umění určen pro ročníky: Gotika určen pro ročníky: Národní divadlo určen pro ročníky: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 6. ročník Matematika PŘIROZENÁ ČÍSLA; DESETINNÁ ČÍSLA; CELÁ ČÍSLA; ZÁPORNÁ DESETINNÁ ČÍSLA; DĚLITELNOST; PRVOČÍSLO A ČÍSLO SLOŽENÉ; SPOLEČNÝ DĚLITEL, ČÍSLA SOUDĚLNÁ A NESOUDĚLNÁ, SPOLEČNÝ NÁSOBEK; OSOVÁ SOUMĚRNOST; STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST; ÚHEL; TĚLESA; ROČNÍKOVÉ OPAKOVÁNÍ Informační a komunikační technologie INTERNET Výchova k občanství RODINA Osobnost a zdraví člověka POZNÁVÁNÍ LIDÍ - POZITIVNÍ HODNOCENÍ DRUHÝCH, MEZILIDSKÉ VZTAHY; ASERTIVITA; ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ; ZDRAVÍ JAKO ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD AKTIVNÍHO A SPOKOJENÉHO ŽIVOTA; ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDRAVÉ BYDLENÍ; ŽIJEME BEZ DROG; ZÁSADY PRVNÍ POMOCI; RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ; NENECHME SI UBLIŽOVAT Fyzika FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ I; FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ II; TEPLOTA; GRAVITAČNÍ POLE Biologie ZÁKLADNÍ POJMY ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA; BUŇKA Zeměpis ÚVOD DO GEOGRAFIE Výtvarná výchova Strana 13 z 248

14 UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY Výchova ke zdraví NENECHEJME SI UBLIŽOVAT Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 7. ročník Český jazyk a literatura S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP Cizí jazyk - angličtina ZÁJMENA; BUDOUCÍ ČAS Cizí jazyk - němčina ŠKOLA, ROZVRH; NAKUPOVÁNÍ, CESTOVÁNÍ Matematika ZLOMKY; PROCENTA; TROJÚHELNÍKY; ČTYÚHELNÍKY; DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA; VÝRAZY; KRUH, KRUŽNICE Výchova k občanství MAJETEK A BOHATSTVÍ ČLOVĚKA Mediální výchova KULTURA KOMUNIKACE Fyzika ROVNOMĚRNÝ POHYB; NEROVNOMĚRNÝ POHYB; NEWTONOVY ZÁKONY; JEDNODUCHÉ STROJE; OPTIKA II; OPTICKÉ PŘÍSTROJE Biologie ZMĚNY V KRAJINĚ Zeměpis ČESKÁ REPUBLIKA Výtvarná výchova ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI; UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 8. ročník Cizí jazyk - angličtina PLÁNY DO BUDOUCNA; VOLNÝ ČAS, CESTOVÁNÍ; VYJÁDŘENÍ NÁZORU; ČAS; KANADA Cizí jazyk - němčina NÁVŠTĚVA RESTAURACE; ORIENTACE V DOMĚ A VE MĚSTĚ Matematika ROVNICE; NEROVNICE; POMĚR; ÚMĚRA; GEOMETRICÉ KONSTRUKCE; VÝRAZY; LOMENÉ VÝRAZY Výchova k občanství Strana 14 z 248

15 ČLOVĚK JAKO OSOBNOST; ČLOVĚK A PRÁVO Fyzika PRÁCE A VÝKON; TERMIKA Zeměpis OPAKOVÁNÍ Výtvarná výchova ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI; UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY Výchova ke zdraví ZÁKLADNÍ LIDSKÉ POTŘEBY 9. ročník Český jazyk a literatura LIDÉ KOLEM FILMU Cizí jazyk - angličtina SLOVESA NETVOŘÍCÍ PRŮBĚHOVOU FORMU; MODÁLNÍ SLOCESA; VAZBA THERE IS SOMEONE... -ING, VAZBA TO SEE/ HEAR SOMEONE... -ING; DOPIS, ZPRÁVY; POVOLÁNÍ; NÁŠ SVĚT; VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHU; PRÁZDNINY Cizí jazyk - němčina POVOLÁNÍ Matematika ROVNICE; FUNKCE; PODOBNOST A FUNKCE ÚHLU; GONIOMETRIE; STEREOMETRIE Výchova k občanství ČLOVĚK A PRACOVNÍ ŽIVOT Výtvarná výchova ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí předmětem Tělesná výchova Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí projektem Noc s knihou určen pro ročníky: Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 6. ročník Osobnost a zdraví člověka SEZNÁMENÍ S CÍLEM PŘEDMĚTU; VZÁJEMNÉ SEZNÁMENÍ MEZI SEBOU; SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, SEBEÚCTA; SEBEREGULACE, ORGANIZACE VLASTNÍHO ČASU; POZNÁVÁNÍ LIDÍ - POZITIVNÍ Strana 15 z 248

16 HODNOCENÍ DRUHÝCH, MEZILIDSKÉ VZTAHY; ZDRAVÍ JAKO ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD AKTIVNÍHO A SPOKOJENÉHO ŽIVOTA Hudební výchova ÚVOD, OPAKOVÁNÍ; RELAXACE Výtvarná výchova ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI; OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Výchova ke zdraví ZDRAVÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ŽIVOTNÍ HODNOTA, ZDRAVÍ - ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD AKTIVNÍHO A SPOKOJENÉHO ŽIVOTA; PÉČE O ZDRAVÍ ANEB JAK NA TO...; ŽIJEME BEZ DROG; ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 7. ročník Český jazyk a literatura POPIS; ŽIVOTOPIS Cizí jazyk - angličtina MOJE MINULOST Dějepis ISLÁM, STŘETÁVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ Výchova k občanství ČLOVĚK V DOSPÍVÁNÍ Výtvarná výchova ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 8. ročník Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA; ÚVAHA; GRAFICKÁ PODOBA BÁSNĚ, HRA S JAZYKEM Cizí jazyk - angličtina PLÁNY DO BUDOUCNA; RODINA A ŠKOLA Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO OSOBNOST; ČLOVĚK A CITOVÝ ŽIVOT; ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Biologie VÝVOJ ČLOVĚKA; NERVOVÁ SOUSTAVA; HORMONÁLNÍ REGULACE A ENDOKRINNÍ SOUSTAVA 9. ročník Cizí jazyk - angličtina MŮJ ŽIVOT Výtvarná výchova Strana 16 z 248

17 ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI; UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí předmětem Tělesná výchova Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí projektem Noc s knihou určen pro ročníky: Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 6. ročník Cizí jazyk - angličtina VOLNÝ ČAS Výchova k občanství NAŠE ŠKOLA Osobnost a zdraví člověka VZÁJEMNÉ SEZNÁMENÍ MEZI SEBOU; ZÁKLADY VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE; SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, SEBEÚCTA; SEBEREGULACE, ORGANIZACE VLASTNÍHO ČASU; ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ; ZÁKLADY SPRÁVNÉ A ZDRAVÉ VÝŽIVY; NENECHME SI UBLIŽOVAT Výtvarná výchova ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V HODINĚ Výchova ke zdraví NENECHEJME SI UBLIŽOVAT Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 7. ročník Cizí jazyk - angličtina PLÁNY DO BUDOUCNA Výchova k občanství ČLOVĚK V DOSPÍVÁNÍ Chemie ZÁKLADNÍ PRÁCE V LABORATOŘI Výtvarná výchova ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V HODINĚ 8. ročník Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO OSOBNOST; ČLOVĚK A CITOVÝ ŽIVOT; UMĚNÍ KOMUNIKACE; ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Strana 17 z 248

18 Zeměpis OPAKOVÁNÍ Výtvarná výchova ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V HODINĚ Výchova ke zdraví PODPORA ZDRAVÍ A JEJÍ FORMY; OPĚRNÁ A POHYBOVÁ SOUSTAVA - KDYŽ POHYB DĚLÁ POTÍŽE; RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ 9. ročník Cizí jazyk - angličtina MŮJ ŽIVOT; MÓDA A STYL, ZDRAVÍ A JÍDLO Cizí jazyk - němčina RODINA Výchova k občanství ČLOVĚK A PRACOVNÍ ŽIVOT Výtvarná výchova ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V HODINĚ Psychohygiena - pokrytí předmětem Tělesná výchova Psychohygiena - pokrytí projektem Noc s knihou určen pro ročníky: Psychohygiena - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY; HUMORISTICKÁ PRÓZA Cizí jazyk - angličtina LIDSKÉ TĚLO; VOLNÝ ČAS Výchova k občanství NAŠE ŠKOLA Osobnost a zdraví člověka SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, SEBEÚCTA; PSYCHOGIENA; ZDRAVÍ JAKO ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD AKTIVNÍHO A SPOKOJENÉHO ŽIVOTA; ŽIJEME BEZ DROG; ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA Hudební výchova ÚVOD, OPAKOVÁNÍ; RELAXACE Výchova ke zdraví Strana 18 z 248

19 ZDRAVÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ŽIVOTNÍ HODNOTA, ZDRAVÍ - ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD AKTIVNÍHO A SPOKOJENÉHO ŽIVOTA; PÉČE O ZDRAVÍ ANEB JAK NA TO...; ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA; RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 7. ročník Výchova k občanství ČLOVĚK V DOSPÍVÁNÍ Biologie OCHRANA PŘÍRODY Výtvarná výchova ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V HODINĚ 8. ročník Český jazyk a literatura HUMOR A SATIRA V LITERATUŘE Cizí jazyk - angličtina VOLNÝ ČAS, CESTOVÁNÍ Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO OSOBNOST; ČLOVĚK A CITOVÝ ŽIVOT; ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Výtvarná výchova ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V HODINĚ Výchova ke zdraví PODPORA ZDRAVÍ A JEJÍ FORMY; KDYŽ SE BOUŘÍ HORMONY 9. ročník Český jazyk a literatura ČESKÉ DIVADLO 19. A 20. STOLETÍ Cizí jazyk - angličtina MÓDA A STYL, ZDRAVÍ A JÍDLO Výtvarná výchova ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V HODINĚ Kreativita - pokrytí předmětem Tělesná výchova Kreativita - pokrytí projektem Noc s knihou určen pro ročníky: Pravěk a Brno Strana 19 z 248

20 určen pro ročníky: Antika - antické umění určen pro ročníky: Gotika určen pro ročníky: Národní divadlo určen pro ročníky: Kreativita - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura POHÁDKY, POVĚSTI, MÝTY; POEZIE, PRÓZA, DRAMA; POEZIE,ÚSTNÍ LIDOVÁ SLOVESNOST, BÁSNĚ LYRICKÉ A EPICKÉ, STAVBA BÁSNĚ; VYPRAVOVÁNÍ; POPIS PŘEDMĚTU, OSOBY, PRACOVNÍHO POSTUPU Cizí jazyk - angličtina PODSTATNÁ JMÉNA; ZÁJMENA, ČÍSLOVKY, PŘEDLOŽKY Cizí jazyk - němčina ZVÍŘATA Matematika SPOLEČNÝ DĚLITEL, ČÍSLA SOUDĚLNÁ A NESOUDĚLNÁ, SPOLEČNÝ NÁSOBEK; OSOVÁ SOUMĚRNOST; STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST; ÚHEL; ROČNÍKOVÉ OPAKOVÁNÍ Informační a komunikační technologie OPERAČNÍ SYSTÉMY, PRÁCE NA PC; WINDOWS Osobnost a zdraví člověka ZÁKLADY VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE; ROZVOJ OSOBNÍCH POZNÁVACÍCH PROCESŮ; TVOŘIVOST A INICIATIVA (KREATIVITA); ZÁKLADY SPRÁVNÉ A ZDRAVÉ VÝŽIVY Fyzika FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ I; FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ II Zeměpis KARTOGRAFIE; OPAKOVÁNÍ Hudební výchova RELAXACE Výtvarná výchova ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI; UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY; OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ Tělesná výchova Strana 20 z 248

21 ZÁSADY PRÁCE V TV 7. ročník Český jazyk a literatura VYPRAVOVÁNÍ; POPIS; V KRAJINÁCH AUTOROVY FANTAZIE; S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP Cizí jazyk - angličtina ČLOVĚK; HALLOWEEN, VÁNOCE Cizí jazyk - němčina NAKUPOVÁNÍ, CESTOVÁNÍ Matematika ZLOMKY; PROCENTA; KRUH, KRUŽNICE Mediální výchova STUDIO LÁVKA Fyzika JEDNODUCHÉ STROJE; OPTICKÉ PŘÍSTROJE Biologie ZMĚNY V KRAJINĚ Zeměpis ČESKÁ REPUBLIKA Hudební výchova RYTMUS, RELAXACE Výtvarná výchova ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 8. ročník Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA; LÍČENÍ (UMĚLECKÝ POPIS); VÝKLAD; ÚVAHA; GRAFICKÁ PODOBA BÁSNĚ, HRA S JAZYKEM Cizí jazyk - angličtina PLÁNY DO BUDOUCNA; RODINA A ŠKOLA; VOLNÝ ČAS, CESTOVÁNÍ; VYJÁDŘENÍ NÁZORU; KANADA Cizí jazyk - němčina ORIENTACE V DOMĚ A VE MĚSTĚ Matematika ROVNICE; NEROVNICE; ÚMĚRA; GEOMETRICÉ KONSTRUKCE Informační a komunikační technologie MS POWER POINT Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO OSOBNOST Strana 21 z 248

22 Zeměpis OPAKOVÁNÍ Hudební výchova UMĚNÍ Výtvarná výchova ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI; UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY; OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 9. ročník Český jazyk a literatura PÍSEMNÝ PROJEV; MLUVENÝ PROJEV; PŘEDSTAVITELÉ SVĚTOVÉ PRÓZY 20. STOLETÍ; PŘEDSTAVITELÉ ČESKÉ PRÓZY 20. STOLETÍ; PŘEDSTAVITELÉ ČESKÉ A SVĚTOVÉ POEZIE 20. STOLETÍ, PÍSNIČKÁŘI A BÁSNÍCI; LIDÉ KOLEM FILMU; PROZODICKÉ SYSTÉMY Cizí jazyk - angličtina DOPIS, ZPRÁVY; POVOLÁNÍ; MŮJ ŽIVOT; OSOBNOST; VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHU; PRÁZDNINY Cizí jazyk - němčina PRÁZDNINY, VOLNÝ ČAS, KONÍČKY; POVOLÁNÍ Hudební výchova HUDEBNÍ NAUKA Výtvarná výchova ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI; UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY Mezilidské vztahy - pokrytí předmětem Tělesná výchova Mezilidské vztahy - pokrytí projektem Noc s knihou určen pro ročníky: Pravěk a Brno určen pro ročníky: Antika - antické umění určen pro ročníky: Gotika určen pro ročníky: Národní divadlo určen pro ročníky: Mezilidské vztahy - integrace ve výuce Strana 22 z 248

23 6. ročník Český jazyk a literatura DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY; PŘÍBĚHY O ZVÍŘATECH, BAJKY; HUMORISTICKÁ PRÓZA Cizí jazyk - angličtina ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB; PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ; ZÁJMENA, ČÍSLOVKY, PŘEDLOŽKY; ČAS; ZEMĚ SVĚTA, POZDRAVY; RODINA; NAKUPOVÁNÍ Cizí jazyk - němčina NĚMECKÁ ABECEDA, SPRÁVNÁ VÝSLOVNOST; ZÁJMENA, ČÍSLOVKY, PŘEDLOŽKY; ÚVOD DO REÁLIÍ NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ; MOJE RODINA, ŠKOLA Výchova k občanství PROMĚNY ROKU A JEHO SLAVNOSTI OD PODZIMU DO LÉTA; NAŠE ŠKOLA; RODINA Osobnost a zdraví člověka VZÁJEMNÉ SEZNÁMENÍ MEZI SEBOU; POZNÁVÁNÍ LIDÍ - POZITIVNÍ HODNOCENÍ DRUHÝCH, MEZILIDSKÉ VZTAHY; ASERTIVITA; TVOŘIVOST A INICIATIVA (KREATIVITA); ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ; HODNOTY, POSTOJE A PRAKTICKÁ ETIKA; ZDRAVÍ JAKO ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD AKTIVNÍHO A SPOKOJENÉHO ŽIVOTA; ZÁKLADY SPRÁVNÉ A ZDRAVÉ VÝŽIVY; ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDRAVÉ BYDLENÍ; ŽIJEME BEZ DROG; ZÁSADY PRVNÍ POMOCI; ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA; RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ; NENECHME SI UBLIŽOVAT Zeměpis ÚVOD DO GEOGRAFIE; KARTOGRAFIE; OPAKOVÁNÍ Hudební výchova RELAXACE Výtvarná výchova ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V HODINĚ; UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY Výchova ke zdraví ŽIVOT KOLEM NÁS; ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA; NENECHEJME SI UBLIŽOVAT Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 7. ročník Český jazyk a literatura PŘÍBĚHY O PŘÁTELSTVÍ A LÁSCE; LIDÉ KOLEM NÁS Cizí jazyk - angličtina PŘÍTOMNÝ ČAS; ČLOVĚK; SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ; HALLOWEEN, VÁNOCE Strana 23 z 248

24 Cizí jazyk - němčina REÁLIE NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ; BYDLENÍ; ŠKOLA, ROZVRH; NAKUPOVÁNÍ, CESTOVÁNÍ; ČÁSTI TĚLA, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY Matematika VÝRAZY Dějepis ISLÁM, STŘETÁVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ; DOBA PŘEDHUSITSKÁ A HUSITSTVÍ Výchova k občanství ČLOVĚK A LIDSKÁ PRÁVA; DÁMY A PÁNOVÉ, ŽIVOT ZAČÍNÁ Mediální výchova REKLAMA; SERIÓZNOST A BULVÁR V MÉDIÍCH; KULTURA KOMUNIKACE Fyzika JEDNODUCHÉ STROJE; OPTIKA II; OPTICKÉ PŘÍSTROJE Biologie ZMĚNY V KRAJINĚ; OCHRANA PŘÍRODY Chemie ZÁKLADNÍ PRÁCE V LABORATOŘI Hudební výchova RYTMUS, RELAXACE Výtvarná výchova ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V HODINĚ; OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 8. ročník Cizí jazyk - angličtina PŘÍTOMNÝ, MINULÝ A BUDOUCÍ ČAS; PLÁNY DO BUDOUCNA; RODINA A ŠKOLA; VOLNÝ ČAS, CESTOVÁNÍ; VYJÁDŘENÍ NÁZORU; ČAS; KANADA Cizí jazyk - němčina REÁLIE NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ; PRVNÍ KONTAKTY S CIZINCEM; NÁVŠTĚVA RESTAURACE; ORIENTACE V DOMĚ A VE MĚSTĚ Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO OSOBNOST; ČLOVĚK A CITOVÝ ŽIVOT; UMĚNÍ KOMUNIKACE; ČLOVĚK A PRÁVO; ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Fyzika PRÁCE A VÝKON; TERMIKA Biologie Strana 24 z 248

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 Předkladatel: název školy Základní škola T.G. Masaryka Šardice,

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 školní vzdělávací program ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Datum 31.8.2007

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání JISTOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Platnost dokumentu:

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více