Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Blansko, červen

2 Obsah: Strana 1. část: Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu 1.2 Motivační název školního vzdělávacího programu 1.3 Předkladatel 1.4 Zřizovatel 1.5 Vize školy 2. část: Charakteristika školy Základní údaje o škole 2.2 Vybavení školy 2.3 Ţáci a pedagogický sbor 2.4 Dlouhodobé projekty a tradice školy 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 3. část: Charakteristika ŠVP Zaměření školy 3.2 Cíle školního vzdělávacího programu 3.3 Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy 3.4 Výuka ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami 3.5 Výuka ţáků mimořádně nadaných 3.6 Přehled rozčlenění průřezových témat do ŠVP 4. část: Učební plán Učební plán pro 1. stupeň 4.2 Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň 4.3 Učební plán pro 2. stupeň 4.4 Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň 4.5 Volitelné předměty - 2 -

3 5. část Učební osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Informatika Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Vzdělávací oblast: Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty část: Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků Pravidla pro hodnocení ţáků

4 1. část: Identifikační údaje - 4 -

5 1.1 Oficiální název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.2 Motivační název ŠVP: ZDRAVÁ ŠKOLA ŠKOLA PRO ŢIVOT 1.3 Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 právní forma: příspěvková organizace adresa: Salmova 17/1940, Blansko IČO: IZO: REDIZO: www: Ředitelka školy: Mgr. Eva Kadrmasová tel. : fax: Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr.Miroslav Starý, zástupce ředitelky školy tel.: Zřizovatel: Město Blansko právní forma: obec IČO: adresa: Náměstí Svobody 3, Blansko Starosta: ing. Lubomír Toufar tel: Školní vzdělávací program byl projednán Radou školy dne Číslo jednací: SAL/231/07 Verze: 6/2013 Schválila: Mgr. Eva Kadrmasová, ředitelka školy - 5 -

6 1.5 Vize školy ZDRAVÁ ŠKOLA ŠKOLA PRO ŢIVOT Mám spoustu květin, řekl, ale děti jsou ze všech květin ty nejkrásnější. Oscar Wilde Škola bez dětí by nebyla školou. Aby naše škola byla zdravá, a její děti naši ţáci získali základy pro svůj další ţivot, chceme: - vytvořit příjemné, bezpečné a inspirující prostředí pro výuku i vzájemné souţití - vybudovat mezilidské vztahy na vzájemné důvěře a respektování - rozvíjet úctu a snášenlivost k ostatním lidem - prosazovat, aby respektování práv bylo stejně důleţité jako plnění povinností a dohodnutých pravidel - proměnit vzájemnou komunikaci a spolupráci v kaţdodenní samozřejmost - vštípit ţákům základy zdravého ţivotního stylu, učit je chránit a rozvíjet svoje fyzické, sociální a duševní zdraví - aktivovat ţáky k tvořivému myšlení, samostatnosti, odpovědnosti za své jednání a celoţivotnímu vzdělávání - posilovat sebedůvěru ţáků, učit je poznávat sama sebe - dosáhnout toho, aby všichni ţáci školy měli moţnost zaţít úspěch - aktivně rozvíjet formy činnostního a proţitkového učení s ohledem na individuální zájmy a schopnosti kaţdého ţáka - vypěstovat v ţácích pozitivní vztah k přírodě a ţivotnímu prostředí a ohleduplnost ke všem lidem - docílit, aby škola byla otevřená a vstřícná všem dětem, rodičům i veřejnosti, přístupná novým myšlenkám a impulsům - vytvořit pocit sounáleţitosti se školou a rodným městem (obcí) - 6 -

7 2. část Charakteristika školy - 7 -

8 2.1 Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 je úplná škola v klidné části města, na okraji sídliště, v blízkosti lesa a rekreační oblasti Palava. Součást školy tvoří od odloučené pracoviště v Dolní Lhotě (městská část Blanska), ve vzdálenosti asi 3 km. Celková kapacita školy a školských zařízení je 660 ţáků ve vzdělkávacím procesu, 650 jídel ve školní jídelně a 100 dětí. ve školní druţině. 2.2 Vybavení školy Škola jako celek má 3 budovy: hlavní budova v Blansku je typická pavilonová škola, v provozu od roku Na odloučeném pracovišti v Dolní Lhotě je budova malotřídky a budova mateřské školyse školní jídelnou a prostory pro školní druţinu.. Mezi příjemné stránky pavilonové školní budovy patří uzavřený školní dvůr s okrasnými dřevinami, průlezkami, koši na košíkovou, stoly na stolní tenis a lavičkami. Dvůr je vyuţíván zejména jako prostor k relaxaci o přestávkách, v odpoledních hodinách dětmi ze školní druţiny. Relaxační místa jsou i ve společných prostorách školy (ribstoly, hrazdičky, lavičky, stoly na stolní tenis). Kvalita prostředí pro výuku se zlepšila zejména i díky instalaci bílých ekologických tabulí do všech tříd a odborných učeben vybavení stavitelným nábytkem. Školní areál dále tvoří ještě školní zahrada, která slouţí nejen k výuce pěstitelství, ale jako učebna v přírodě také k výuce dalších předmětů. Výuka tělesné výchovy probíhá ve dvou tělocvičnách nebo na venkovním hřišti s umělým povrchem. Lze vyuţívat také tenisový (florbalový) kurt. 2.3 Ţáci a pedagogický sbor Většina ţáků školy má bydliště v Blansku, a to nejen v naší spádové oblasti. Od 5. ročníku k nám rovněţ přecházejí ţáci z odloučené malotřídky v Dolní Lhotě. Pedagogický sbor se skládá z učitelů a vychovatelů na pracovišti na Salmově ulici a na pracovišti v Dolní Lhotě. Jejich počet je závislý na počtu ţáků. Prioritou pro vedení školy je zajistit, aby pedagogický sbor byl maximálně kvalifikovaný, tak aby byla zajištěna aprobovaná výuka v co moţná největší míře a aby jeho členy byli pracovníci s příkladným vztahem k pedagogické práci se zaujetím pro co nejlepší výsledky výchovy a vzdělávání. 2.4 Dlouhodobé projekty, tradiční akce školy Aktivity školy, které mají charakter projektu, většinou velmi úzce souvisí s realizací podpory zdraví v projektu Zdravá škola. Do republikové sítě zdravých škol jsme byli přijati v roce 2001 na základě zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Na základě analýzy školy z hlediska naplňování zásad podpory zdraví v roce 2004 jsme zpracovali inovaci projektu s platností do roku 2009 a získali tak novou certifikaci Státního zdravotního ústavu Praha. Zásady podpory zdraví jsou východiskem pro zpracování školního vzdělávacího programu. Mezi známé a jiţ tradiční celoškolní projekty patří například: - 8 -

9 Spoluţáci a kamarádi aktivity k budování přátelských vztahů mezi prvňáčky a nejstaršími ţáky od zahájení školního roku prostřednictvím společných akcí výukových i odpočinkových. Den zdraví projektový den s tématickou náplní k podpoře zdraví v jednotlivých ročnících na 1. i 2. stupni Den pro mateřské školy pohybové a sportovní aktivity připravené pro děti ze všech blanenských školek v našich tělocvičnách a na hřišti. Dále jsme si vytvořili dlouhodobě ustálený systém vícedenních pobytů pro ţáky s kulturní, sportovní a ekologickým zaměřením a současně plnící cíl formování pozitivních vztahů v třídních kolektivech: 3. a 4. ročník Soběšice ekologické středisko čtyřdenní pobyt 5. ročník Výměnný pobyt Praha - Blansko- pětidenní pobyt páťáků v Praze 7. ročník Lyţařský výcvikový kurz sedmidenní pobyt v Beskydech 8. ročník Týden udrţitelného rozvoje - Rychta Krásensko pětidenní pobyt. 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty O průběhu a výsledcích vzdělávání ţáků jsou rodiče průběţně informováni na třídních schůzkách, při konzultacích s učiteli nebo prostřednictvím ţákovské kníţky a deníčků. Celkové informace o dění ve škole jsou k dispozici na webových stránkách školy a ve školním zpravodaji Informace o škole. V průběhu celého školního roku spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. Řešíme problémy ţáků vyţadujících zvláštní péči. Dále spolupracujeme mnoha organizacemi a institucemi regionálního charakteru jako jsou městská knihovna, hasičský záchranný sbor, školy a školská zařízení, aj. Důleţitá je pro nás také spolupráce se Zdravotním ústavem i dalším organizacemi podporující zdraví

10 3. část: Charakteristika školního vzdělávacího programu

11 3.1 Zaměření školy Školní vzdělávací program Zdravá škola škola pro ţivot vychází z koncepce rozvoje školy, kterou realizujeme od roku 2001 v rámci projektu Škola podporující zdraví a je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Ve své vzdělávací činnosti povaţujeme za základní rozvíjení komunikace a vzájemné spolupráce i respektování a uspokojování individuálních potřeb kaţdého ţáka. Klademe důraz na to, aby všichni ţáci měli moţnost podle svých zájmů a předpokladů vyuţít vzdělávací nabídku školy. Prioritou vzdělávacího programu jsou přírodní a technické obory, kterým je přizpůsoben učební plán, a současně je doplněn projekty a zájmovými útvary, v nichţ mají ţáci moţnost rozvíjet svoje nadání v této oblasti. Dostatečný prostor mají v učebním plánu výuka angličtiny ( od 1. roč. ) a dalších cizích jazyků (NJ,FJ,RJ od 7. roč.). Ve velmi dobrých materiálních podmínkách probíhá výuka informatiky. Nedílnou součástí vzdělávací nabídky školy je soubor exkurzí zaměřených k poznání kulturních, historických i zeměpisných zajímavostí regionu a návštěv známých institucí v blízkém okolí a výchovně vzdělávacích pořadů k doplnění výuky. Je zpracován pro všechny ročníky, jako variabilní soubor, který je moţné průběţně doplňovat a obměňovat. Do oblasti projektové výuky spadají předmětové, ročníkové i celoškolní projekty, kterými jsou především realizována průřezová témata (jejich přehled je součástí kapitoly 3.5). Aktivity školy, které se v předchozích letech osvědčily, chceme realizovat i ve školním vzdělávacím programu. Jde např. o Den otevřených dveří, Dny zdraví, setkání s rodiči budoucích prvňáčků, slavnostní rozloučení s vycházejícími ţáky, nebo ekologické aktivity. Metody a formy výuky Metody a formy výuky na naší škole zahrnují jak klasické, běţně známé a dlouhodobě pouţívané metody jako je výklad, vysvětlování, procvičování, samostatná práce, práce s textem apod., tak metody a formy, které jsou zaloţeny na aktivitě ţáků, jejich samostatnosti, schopnosti rozhodovat se, řešit problémy a vyhodnocovat výsledky své práce. Velmi častou metodou je práce ve dvojicích a skupinová práce zejména v souvislosti s projektovým vyučováním. Významné místo má na naší škole činnostní učení, které vyuţívají všichni učitelé na 1. stupni a učitelé matematiky na 2. stupni. Ve výuce jsou vyuţívány i další nové metody a formy jako je brainstorming, kritické myšlení, komunitní kruh, apod

12 3.2 Cíle školního vzdělávacího programu Motivační název našeho vzdělávacího programu Zdravá škola škola pro ţivot má přímou souvislost s cíli základního vzdělávání. K dosaţení těchto cílů budeme volit takové postupy, na základě kterých ţáci budou získávat a rozvíjet klíčové kompetence. Cíl Umoţnit ţákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoţivotní učení (kompetence k učení) Podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů (kompetence k řešení problémů) Vést ţáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci (kompetence komunikativní) Rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých (kompetence sociální a personální) Co to znamená na naší škole Ţák: - vybírá si vhodné strategie učení, volí si časový rozvrh učení, konkretizuje jednotlivé kroky učení - nachází souvislosti mezi učivem a aplikuje poznatky a dovednosti v praktickém ţivotě - vyuţívá informační technologie a další zdroje k získání informací - posuzuje získané informace a aplikuje je při dalším učení - spolupracuje ve skupině, uvědomuje si potřebu spolupracovat - vyhodnocuje vlastní práci, nachází způsoby k odstranění nedostatků Ţák: - uţívá základní myšlenkové operace (porovnávání, třídění, zobecňování, analýzu, syntézu, abstrakci) - stanoví vhodný způsob řešení problémů - vyhodnocuje správnost řešení, nenechá se odradit nezdarem - osvědčený postup aplikuje při řešení podobných problémových situací Ţák: - vyjadřuje se kultivovaně, srozumitelně a souvisle, ústně i písemně - prezentuje své názory, argumentuje a zdůvodňuje, obhajuje své stanovisko - pouţívá technické prostředky komunikace - vyhodnocuje informace a vyuţívá je k řešení úkolu - vyuţívá komunikativní dovednosti v praktických ţivotních situacích Ţák: - komunikuje, naslouchá, organizuje práci skupiny - radí se, rozhoduje, posunuje názory ostatních - kontroluje a prezentuje výsledky práce ve skupině

13 Připravovat ţáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá prává a plnili své povinnosti (kompetence občanská) Vytvářet u ţáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a proţívání ţivotních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a k přírodě (kompetence sociální a personální občanská) Učit ţáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví, a být za ně odpovědný (kompetence občanská, pracovní) Vést ţáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a kulturám a duchovním hodnotám, učit je ţít společně s ostatními lidmi (kompetence občanská) Pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní ţivotní a profesní orientaci (kompetence pracovní) - pojmenuje problém, poţádá o pomoc - uznává názory jiných, porovnává řešení - nebojí se vyjádřit vlastní názor Ţák: - je tolerantní, snaţí se pochopit jednání druhých lidí - dokáţe se postavit proti fyzickému a psychickému násilí - nachází vlastní chyby, poučí se z nich, hledá nápravu - respektuje různé stanoviska, čerpá poučení z toho, co si druzí myslí, říkají a dělají - zná svá práva i povinnosti - samostatně se rozhoduje, nese důsledky svých rozhodnutí Ţák: - podílí se na vytváření pravidel chování ve třídě, ve škole - aplikuje osvojení pravidla chování ve škole i mimo školu - uplatňuje přiměřeně citlivý vztah ke svému okolí a přírodě Ţák: - uplatňuje ve svém ţivotě základní zásady zdravého ţivotního stylu - je obeznámen s riziky, které vyplývají z oblasti sociálně patologických jevů Ţák: - respektuje rovnocennost všech etnických skupin a kultur - poznává kulturu a duchovní hodnoty jiných kultur - pomáhá spoluţákům a ostatní lidem, kteří to potřebují - je obeznámen s kulturním děním a historií svého regionu Ţák: - organizuje svoji práci i práci druhých tak, aby byla efektivní - navrhuje moţnosti vyuţití schopností a dovedností ostatních v zájmu lepšení výsledků společné práce - argumentuje, obhajuje a zdůvodňuje svá rozhodnutí - aplikuje teoretické poznatky do praktických činností a vyvozuje obecné závěry

14 3.3 Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy (Společné postupy, kterými jsou vytvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence ţáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy ve výuce i při ostatních aktivitách školy). Kompetence k učení: - vybíráme pro efektivní učení vhodné metody a formy práce - připravujeme netradiční úkoly a projekty - pomocí praktických příkladů, které jsou blízké ţákovi, posilujeme jeho pozitivní vztah k učení - motivujeme ţáky k učení vytvářením situací, ve kterých mají radost z učení - povzbuzujeme ţáky při učení - procvičujeme vyhledávání a zpracování potřebných informací v učebnicích, ţákovské knihovně, literatuře, na internetu - vedeme ţáky k systematickému pozorování a hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlením - podněcujeme samostatnou práci ţáků - připravujeme diferencované úkoly pro ţáky dle jejich schopností - systematicky vytváříme přehled symbolů a znaků - organizujeme skupinovou práci ţáků - pěstujeme u ţáků návyk sebekontroly - motivujeme ţáky k sebehodnocení - pouţíváme hodnocení s prvky pozitivní motivace Kompetence k řešení problémů: - zadáváme zajímavé problémové úkoly z učební látky i kaţdodenního ţivota - podporujeme u ţáků originalitu nápadů při hledání různých způsobů řešení úkolů - zjišťujeme názory, zkušenosti a připomínky ţáků - zařazujeme do výuky zpracování a prezentaci individuálních úkolů i skupinové práce - podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení - vyuţíváme týmovou spolupráci při řešení problémů Kompetence komunikativní: - rozvíjíme komunikační dovednosti ţáků v mateřském a cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích - klademe důraz na slušnost a kulturu komunikace - rozvíjíme přátelskou komunikaci mezi ţáky různých tříd, různých ročníků a věkových kategorií - podporujeme oprávněnou a objektivní kritiku a sebekritiku - učíme ţáky naslouchat druhým (účinná mezilidská komunikace) - netolerujeme agresivní a vulgární projevy ţáků - umoţňujeme ţákům podílet se na tvorbě pravidel komunikace a chování vůbec - vyţadujeme dodrţování dohodnutých pravidel - vedeme ţáky k samostatnému myšlení - připravujeme ţáky na zvládání komunikace s jinými lidmi v obtíţných situacích

15 - respektujeme jedinečnost ţáka a aplikujeme individuální pozitivní přístup k němu - formulujeme přiměřené otázky - vedeme ţáky k účelnému, přehlednému a srozumitelnému písemnému projevu - hledáme moţnosti spolupráce a komunikace s jinými třídami, případně školami Kompetence sociální a personální: - podporujeme otevřenou a kultivovanou diskusi mezi ţáky a učiteli - zařazujeme práci v týmech, učíme ţáky vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce - rozvíjíme schopnost ţáků zastávat různé role v týmu - upevňujeme v ţácích vědomí, ţe ve spolupráci lze lépe naplnit cíle osobní i společné - učíme ţáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu - podporujeme vzájemnou pomoc ţáků, vytváříme situace, kdy se vzájemně potřebují - podporujeme integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů - netolerujeme projevy rasismu a nacionalismu - monitorujeme sociální vztahy ve třídě a skupině - učíme ţáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi ţáky - důsledně vyţadujeme dodrţování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichţ formulaci se ţáci sami podíleli - organizujeme kulturně poznávací akce pro ţáky - budujeme pozitivní školní a třídní klima - umoţňujeme ţákům objevovat v sobě dobré stránky - seznamujeme rodiče i ţáky se školním řádem a zdokonalujeme jeho obsah z hlediska práv i povinností ţáků, rodičů a pracovníků školy - vytváříme dobrou pracovní atmosféru a důvěru mezi učitelem a ţákem Kompetence občanské: - netolerujeme sociálně patologické projevy chování ţáků - netolerujeme agresivní, kruté a vulgární projevy v chování ţáků i zaměstnanců školy - netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí poţadované pomoci - dbáme na dodrţování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy - vedeme ţáky k sebeúctě a úctě k druhým lidem - na konkrétních příkladech demonstrujeme pozitivní i negativní projevy chování lidí - podporujeme formy spolupráce s městem, policií a dalšími subjekty - v přiměřené míře vyuţíváme výchovná opatření (s ohledem na jejich účinnost) - problémy řešíme věcně, spravedlivě, vţdy bez emocí a osobní zášti - v rámci svých předmětů seznamujeme ţáky s některými právními normami - v hodnocení ţáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace - seznamujeme ţáky s pravidly poskytování první pomoci

16 - podporujeme činnost ţákovské samosprávy a školního parlamentu - vytváříme školní tradice k posílení sounáleţitosti se školou Kompetence pracovní: - uplatňujeme různé techniky a metody práce s kresbou, náčrtem, návodem, textem, obrazem - vedeme ţáky k bezpečnému pouţívání pracovních nástrojů a různých technologií při práci s materiálem - obohacujeme proces výuky o školní exkurze - začleňujeme pestrou nabídku povinně volitelných předmětů zájmových krouţků a poznávacích akcí - zařazujeme pracovní činnosti přiměřené moţnostem ţáků - vyuţíváme postupy činnostního učení Tvořivé školy - dbáme na bezpečnost práce ţáků a dodrţování pracovních a hygienických návyků - vedeme ţáky k samostatnosti při plánování a organizaci práce, přípravě pomůcek, dokončení práce, úklidu - vytváříme situace k přípravě občerstvení pro ţáky a rodiče (Den zdraví, Slavnostní rozloučení s 9. ročníky) - při výuce vytváříme podnětné pracovní prostředí, při změně podmínek vedeme ţáky k adaptaci na nové podmínky - chválíme kvalitní práci ţáků, netrestáme prací, čímţ vedeme k pozitivnímu vztahu k práci - organizujeme různými formami (exkurze, besedy) seznámení ţáků s profesemi z hlediska jejich budoucího povolání

17 3.4. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou povaţováni ţáci se zdravotním postiţením (tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým, vadami řeči, kombinovaným postiţením, vývojovými poruchami učení a chování těţšího stupně), ţáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním, s lehčími poruchami učení a chování) a ţáci se sociálním znevýhodněním (ţáci pocházející z odlišného sociálního nebo jazykového prostředí). Zásady vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb, v platném znění (školským zákonem) a Vyhláškou MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání ţáků, dětí a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence, kteří mají stanovené pravidelné konzultační hodiny. Jsme v pravidelném kontaktu s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Blansku. Spolupráce probíhá formou konzultací nebo hospitacemi pracovníků poradny ve škole v hodinách. Spolupracujeme dle potřeby i s dalšími poradenskými pracovišti v regionu. Za stěţejní povaţujeme spolupráci s rodinou a to formou: průběţného informování zákonných zástupců o poradenských sluţbách, zprostředkováním kontaktů s psycholoţkou i dalšími specializovanými pracovišti, konzultací výchovných a výukových problémů dětí s jejich zákonnými zástupci, společné hledání řešení, uskutečnění besed pro rodiče na vybraná témata dle zájmu rodičů, uzavření dohody mezi školou, zákonnými zástupci, ţákem o dalším postupu (způsobech práce s ţákem ve škole i doma, o tom, co bude dělat ţák jiného neţ ostatní ) Vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení Vytipování těchto ţáků provádějí třídní učitelé na prvním stupni a učitelé českého jazyka a cizích jazyků ve spolupráci s třídními učiteli na stupni druhém. Se souhlasem rodičů objednáváme tyto ţáky k vyšetření v pedagogicko psychologické poradně. Na základě vyšetření a doporučení poradny nabízíme těmto ţákům reedukační péči zejména formou dyslektických krouţků. Kvalifikace dyslektického asistenta má na naší škole většina učitelů na prvním stupni a učitelů českého jazyka na stupni druhém. Snaţíme se o postupné proškolení a další vzdělávání těchto učitelů. Tak můţe být většina ţáků se specifickými vývojovými poruchami učení zařazena k dyslektickému asistentovi, který je zároveň jeho vyučujícím českého jazyka. Kaţdý týden pak probíhá jedna hodina pravidelné dyslektické nápravy. O závěrech a doporučeních z vyšetření z poradny jsou na začátku školního roku informování všichni učitelé daného ţáka a uplatňují ve výuce individuální přístup tak, aby v rámci moţností jak v poţadavcích na tyto ţáky, tak v jejich hodnocení a klasifikaci postupovali v souladu s uvedenými doporučeními. Zejména je kladen důraz na respektování individuálního pracovního tempa, poskytování vizuální a sluchové opory, proţitkové učení, umoţnění práce s počítačovými programy a kompenzačními pomůckami, umoţnění slovního hodnocení po dohodě s rodiči. V případě, ţe pedagogicko psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum doporučí integraci ţáka, je vypracován třídním učitelem ve spolupráci s ostatními vyučujícími, zákonnými zástupci a školským poradenským pracovištěm individuální

18 vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. Za zpracování individuálního plánu zodpovídá ředitel školy, který s ním seznámí zákonného zástupce ţáka, který tuto skutečnost stvrdí svým podpisem. Individuální vzdělávací plán obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v poradně, postupy nápravy potíţí, pomůcky a učebnice, které se budou při nápravě pouţívat, způsob hodnocení dítěte, způsob spolupráce se zákonnými zástupci. Je závazným dokumentem pro zajištění specifických vzdělávacích potřeb ţáka. Tento plán pravidelně konzultujeme s příslušným poradenským zařízením, můţe být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Na základě doporučení poradenského zařízení umoţníme vzdělávat ţáky v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. V individuálních případech na základě doporučení poradenského pracoviště umoţňujeme vyuţívání asistenta pedagoga. Vzdělávání ţáků s tělesným postiţením nebo s více vadami Vzdělávání těchto ţáků probíhá formou individuální integrace na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Ţáci se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu sestaveného třídním učitelem ve spolupráci s ostatními vyučujícími, zákonnými zástupci a poradenským pracovištěm. Tento plán je pravidelně konzultován s příslušným poradenským zařízením a můţe být upravován v návaznosti na potřeby ţáka. Ve spolupráci a na doporučení poradenského pracoviště můţe jít o realizaci změn v učebním plánu v předmětech jako je tělesná výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti případně i ostatní předměty (moţnost nahrazení vzdělávacího obsahu nebo jeho části vzdělávacím obsahem příbuzným nebo jiným lépe vyhovujícím vzdělávacím moţnostem ţáka) a poskytování kompenzačních pomůcek. Na základě posouzení poradenského pracoviště o závaţnosti postiţení můţe být poţadována přítomnost osobního asistenta, který bude ţákovi pomáhat s přizpůsobením se školnímu prostředí, při komunikaci s učiteli, spoluţáky, rodiči a při sebeobsluze. Třídní učitel ţáky na přítomnost postiţeného spoluţáka připraví a stanoví způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Rovněţ umoţňujeme vyuţívání asistenta pedagoga. Na základě doporučení je moţné vzdělávat ţáky v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu na určité období rovněţ umoţníme ţákům zdravotně oslabeným nebo dlouhodobě nemocným. Vzdělávání ţáků s poruchami chování Jsou to ţáci, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní, snadno unavitelní, často se jedná o ţáky hyperaktivní. Při práci s těmito ţáky je důleţitá spolupráce s psychologem. Se souhlasem zákonných zástupců objednáváme tyto ţáky do pedagogicko psychologické poradny. Na základě doporučení pak s ţáky pracujeme. Klademe důraz zejména na posilování samostatného rozhodování, jednání bez podléhání manipulacím, výchovu k práci a spolupráci. Učitel stanoví přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto ţákem. Zavede systém pochval a trestů

19 Při práci s hyperaktivními dětmi je to zejména zařazování odpočinku, střídání činností, zadávání kratších úkolů, dítě ne více unavit, ale naopak zklidňovat, dovolit při práci stát, leţet, klečet, na1.stupni vyuţívat gymnastické míče Na základě doporučení poradenského pracoviště umoţňujeme těmto dětem vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a vyuţívání asistenta pedagoga. Vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním Tuto stále početnější skupinu tvoří jednak ţáci pocházející z jazykově a kulturně odlišného prostředí neţ ţáci pocházející z majoritní populace nebo ţáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením. Snaţíme se o navázání kontaktu s rodinou ţáka, aktivně jim naslouchat, pozorovat změny v chování ţáků, vyuţívat spolupráce s oddělením sociální prevence při Městském úřadě v Blansku a pedagogicko psychologickou poradnou. Ţákům nabízíme i řadu zájmových krouţků vedených učiteli školy. U ţáků z jazykově odlišného prostředí je důleţité vzájemné poznávání odlišných kultur v rámci multikulturní výchovy a důraz na zvládnutí českého jazyka formou individuálních konzultací s učiteli, výběrem vhodných knih v českém jazyce a pomoci s vyhledáním vhodných jazykových kurzů. Na základě doporučení poradenského pracoviště umoţňujeme také vyuţívání asistenta pedagoga. Na naší škole je zřizována přípravná třída pro děti se sociálním znevýhodněním. Je určena k systematické přípravě na vstup do povinné školní docházky. Vzdělávací program slouţí ke snadnějšímu zapojení těchto dětí do vzdělávacího programu základní školy. Děti jsou do třídy zařazovány na základě ţádosti rodičů a doporučení příslušného poradenského pracoviště Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných Do kategorie ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami patří i ţáci mimořádně nadaní. Jsou to ţáci schopni vysokého výkonu v jedné nebo více oblastech, s vyspělým slovním projevem, vynikající pamětí, kteří se učí rychle a samostatně, jsou tvořiví a zvládají lépe neţ jejich vrstevníci sloţitější myšlenkové operace. Na druhé straně mají tendenci k vytváření vlastních pravidel, problematický přístup k pravidlům školní práce, sklon k perfekcionismu, zvýšenou kritičnost k sobě i okolí, specifický druh humoru, coţ můţe ovlivnit jejich vztah ke spoluţákům i k učitelům. Zjišťování nadání ţáka je dlouhodobý proces pozorování, vyhodnocování výsledků práce a rozhovorů s ţákem a rodiči. U mladších ţáků není jednoduché stanovit mimořádnost nadání. Pomoc pro stanovení a následnou péči o mimořádně nadaného ţáka poskytuje učitelům se souhlasem zákonných zástupců psycholog v síti pedagogicko psychologických poraden. Na škole je ustanoven z řad učitelů garant zabezpečující a sledující péči o tyto nadané děti. Vytipování těchto ţáků provádějí učitelé. Se souhlasem zákonných zástupců objednáme tyto ţáky ve třetím aţ čtvrtém ročníku školní docházky k vyšetření v pedagogicko psychologické poradně. Na základě vyšetření a doporučení poradny nabídneme těmto ţákům tyto moţnosti: Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, který bude zahrnovat všechny formy práce s tímto ţákem

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Blansko, červen 2013-1 - Obsah: Strana 1. část: Identifikační údaje 4-6 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Škola: Základní škola Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková organizace Ředitel

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Při stanovování hlavních cílů vzdělávacího programu jsme rozklíčovali slovo PRIMA takto:

Při stanovování hlavních cílů vzdělávacího programu jsme rozklíčovali slovo PRIMA takto: Charakteristika ŠVP Ať je léto, nebo zima, v naší škole je to prima. ŠVP s motivačním názvem PRIMA ŠKOLA je orientován na ţáka, respektuje jeho individuální potřeby, a to zejména v souvislosti se školním

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení učitel Motivuje k učení, snaží se cíleně vytvářet takové situace v nichž má žák radost z učení Integruje učení do smysluplných celků Uplatňuje individuální

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Škola je samostatně zřízená pro výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z Rožmitálu p.tř. a širokého okolí. Jejími klienty jsou děti s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat.

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat. Charakteristika ŠVP Chceme a dokážeme. Tento motivační název není nahodilý, vyjadřuje základní myšlenku našeho vzdělávacího programu, být školou, která připraví své žáky pro život. Chceme vést žáky k přátelství,

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k 1. 9. 2016 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní škola T. G. Masaryka

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Číslo jednací: Dodatek č. 2 ZŠSV/302/2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více