Zápisy,zápisy, zápisy - věčné téma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápisy,zápisy, zápisy - věčné téma"

Transkript

1 ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 5 červen 2007 číslo 2 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA Zápisy,zápisy, zápisy - věčné téma Věčné téma - další schůze, zápis z ní, jak na to? Jak máme napsat vše co je důležité,na co nezapomenout a jak to skloubit, když jsme jeden dům, kde žijeme již několik let všichni uživatelé pohromadě, ale dnes už jsme ve složení vlastníci a nájemci? Proč ty složitosti, proč to nelze jednoduše. Konalo se, jednalo se, rozhodlo se! To jsou časté otázky zodpovědných členů výborů jednotlivých samospráva společných výborů. Vzhledem k časovému odstupu od doby, kdy již jsme se zabývali způsobem psaní zápisů a k novým skutečnostem, které nás motivují problémy spojenými se životem společenstvím vlastníků jednotek a provozem domů,v nichž se nachází, doporučujeme, aby v případě konání tzv. společných schůzí nájemců a vlastníků, byly pořizovány dva samostatné zápisy, byť se stejným obsahem, ale s jiným způsobem hlasování, tj. u nájemců počtem hlasů přítomných členů členské samosprávy a v případě shromáždění vlastníků jednotek spoluvlastnickými podíly na společných částech domu. Rovněž tak je nutno si uvědomit, že zatímco členská schůze se svolává na základě ustanovení Čl. 89 stanov družstva, shromáždění vlastníků jednotek se řídí zák. č. 72/1994 Sb.To znamená,že shromáždění se svolává písemnou pozvánkou doručenou každému vlastníkovi osobně,a to včetně Stavebního bytového družstva Havířov, které je jedním z těchto vlastníků a nějž se často zapomíná. Pověřený zástupce Stavebního Po celou dobu prázdnin přejeme krásné slunečné počasí (redakce HD) bytového družstva následně hlasuje způsobem, o kterém nájemci rozhodli předem (případně v den konání společné schůze ) na svém jednání schůze členské samosprávy s tím,že jeho účast na shromáždění je stejně důležitá jako u zbývajících vlastníků. Tuto skutečnost většina společenství nerespektuje,neboť nepovažuje družstvo za jednoho z vlastníků jednotek. Po zkušenostech, kdy dochází k různým rivalitám a neshodám jednotlivých uživatelů bytových jednotek, které končí v nejhorším případě soudním sporem, můžeme konstatovat, že důležitost náležitostí zápisů je na místě. Vzhledem k výše uvedenému Vás tímto žádáme, aby jste se snažili dodržovat stanovami upravený proces svolávání členských schůzí samospráv a v případě nejistoty se svoláváním shromážděním vlastníků jednotek se obrátili na pomoc příslušných pracovníků družstva, tj. bytových techniček na obvodní bytové správě,kde Váš dům spadá, případně pracovníků právního úseku. Závěrem uvádíme,že se Vám již jistě stalo,že možná někteří z Vás obdrželi písemné sdělení o neplatnosti zápisu s výzvou doložení nového. To však neznamená, že bychom Vás chtěli poučovat, kritizovat a hrát si na důležité, ale naopak, předejít možným problémům do budoucna, vyvarovat se zbytečným soudním sporům,které se v současnosti stávají častým jevem. Věříme, že vzájemná spolupráce bude potěšením pro každého z nás a že pochopíte,že tímto způsobem můžeme společně ovládnout džungli,kterou nám nastražil zákon o vlastnictví bytů,který jsme si sice sami nevymysleli,ale bohužel s ním sami musíme pracovat. Alena Milková Vedoucí právního úseku družstva Čas dovolených, čas odpočinku... Opět je tu čas, na který se jistě všichni z nás těšíme, a to mnozí celoročně... Čas kdy slunce pálí, řeky, rybníky lákají ke koupání, na poli zlátne obilí a dlouhý letní den láká k aktivitám všeho druhu... Přeji Vám za sebe i ostatní pracovníky družstva, abyste si tohoto období užili všichni dle svých představ, ať už se chystáte léto strávit doma, nebo na chalupě a nebo vyrazit někam do daleka. Přeji Vám, abyste na výlety a dovolené vyrazili s veselou myslí a optimismem, s odhodláním dosáhnout cíle a také s úctou a respektem k přírodě, k lidským dílům i k lidem samotným. Závěrem pak přeji Vám i sobě, abychom se po létě vrátili ve zdraví, odpočinuti a plni zážitků s novým elánem do nových pracovních dní. Ing. Dagmar Džupinová ředitelka SBD Havířov Na aktuální téma Je léto a to je období pro všechny z nás, kdy vychutnáváme tepla a sluníčka a mnozí navíc využívají těchto dvou oblíbených pomocníků i k pěstování květin. Na našich opravených domech, ale i na těch, které ještě nemají nový kabát, pak jsou velmi působivé právě ty balkóny a lodžie, jejichž uživatelé se tomuto koníčku věnují. Přestože to není jednoduché, chceme tímto příspěvkem rozšířit vaše řady, a proto přinášíme informaci o jedné z nejrozšířenějších balkónových květin, a tou je MUŠKÁT. Kdy začít? Pokud máte doma podmínky pro předpěstování muškátů, začněte s výsadbou již v březnu. Dobré podmínky pro předpěstování můžete mít ve světlé chodbě, hale, zasklené lodžii nebo ve skleníku, kde je teplota kolem o C. Kolik rostlin vsadit do truhlíku o délce 50 cm? Do zavlažovacího truhlíku vysaďte zakořeněných řízků z vlastního množení. Máte-li již větší rostliny, stačí jich do 50 cm truhlíku vsadit 7 kusů. Muškáty nikdy nevsazujte příliš hluboko. Vsaďte jen tak hluboko, jak byly vysazeny v původním květináči. Pokud máte rostliny z vlastního množení, vysaďte je po kořenový krček. K výsadbě použijte substrát pro balkónové květiny. pokračování str. 7 Nepřehlédněte na straně 7 vyhlašujeme pěstitelům balkónových květin SOUTĚŽ

2 2 VÁŽENÍ DELEGÁTI, VÁŽENÍ DRUŽSTEVNÍ PŘÁTELÉ! Tak jak v letech minulých, je i dnes mým hlavním dnešním úkolem na tomto jarním shromáždění delegátů seznámit Vás s hospodářskými výsledky uplynulého roku, abychom tak mohli projednat a schválit účetní závěrku jak nám ukládá obchodní zákon i naše stanovy, a to včetně schválení rozdělení zisku za minulé období, jehož návrh Vám byl, dle zvyklostí zaslán společné s dalšími materiály. Úkolem mé zprávy je také seznámit přítomné shromáždění delegátů nejen s hospodařením družstva, ale také informovat toto shromáždění o činnosti představenstva družstva za uplynulé období. Plnění usnesení loňského shromáždění delegátů Úvodem bylo konstatováno, že usneseními uložené úkoly z minulého shromáždění delegátů byly všechny splněny a navíc i v uložených termínech. Práce představenstva Tato část zprávy je věnována činnosti představenstva za uplynulé období. Představenstvo družstva pracovalo i v roce 2006 ve stejném složení a v pravidelných termínech jako v předchozích létech a na svých jednáních se zabývalo hospodářskými výsledky družstva, finanční situací, údržbou objektů, zejména komplexními opravami, ale taktéž vnitřní legislativou Bytový fond K jsme evidovali ve správě družstva celkem bytů, z toho ve vlastnictví družstva 8 251, ve vlastnictví jiných osob pak bytů. Celkem 18 bytů ve vlastnictví družstva je pak spravováno jinými subjekty, než družstvem, jedná se o ty případy, kdy v minulých obdobích některá společenství s právní subjektivitou odešla k jinému správci, a na těchto domech zůstaly ještě některé bytové jednotky ve vlastnictví družstva, tzn. nebyly převedeny do osobního vlastnictví bydlícím členům. Celkem tedy družstvo vlastní bytů, z toho 18 v řadových rodinných domcích, a 839 garáží. Také v roce 2006 nadále probíhaly převody bytů a garáží do osobního vlastnictví s tím, že ke konci roku 2006 jsme takto za celé období těchto převodů do osobního vlastnictví převedli celkem bytů a 292 garáží, z toho pouze v roce 2006 pak 135 bytů a 37 garáží. V hodnoceném období, tedy za rok 2006, bylo provedeno 621 převodů členských práv a povinností, z toho 489 převodů na soby cizí. Povoleno bylo 144 podnájmů a 30 výměn bytů. K sledovaného roku evidovalo družstvo celkem svých členů, z toho 43 členů nebydlících. V uplynulém období vypověděla správu družstvu dvě společenství s právní subjektivitou, a to Společenství vlastníků jednotek Na nábřeží , Havířov a Společenství vlastníků SEZNAMUJEME VÁS S VÝBĚREM ZE ZPRÁVY předsedy představenstva na Shromáždění delegátů SBD Havířov, konaného dne jednotek Studentská 4, Havířov. K vykonávalo SBD Havířov správu, včetně vedení účetnictví, celkem 41 společenstvím vlastníků s právní subjektivitou. Hospodaření družstva a rozdělení zisku Můžeme konstatovat, že v rovněž v minulém roce, tedy roce 2006, se naše družstvo rovněž dobře vypořádalo s předem stanoveným hospodářsko-finančním plánem a snížilo očekávanou ztrátu, již loni na jarním shromáždění delegátů deklarovanou, na minimum. Co se týče finanční situace družstva, dosahoval finanční majetek družstva k částky Kč. Z této částky bylo na běžných účtech a termínovaných účtech uloženo tis.Kč, v pokladně družstva, včetně cenin jsme pak evidovali hotovost ve výši 211tis.Kč, ostatní finanční majetek byl pak uložen v cenných papírech, a to především v cenných papírech pod správou Asset Managamentu ČSOB a.s. ( tis. Kč), podílových listech České spořitelny a.s. ( tis.kč) a podílových listech fondů Komerční banky, a.s. ( tis.kč). Za rok 2006 vytvořilo družstvo hrubý zisk, tedy zisk před zdaněním, ve výši Kč. Tento zisk je tvořen dvěma hlavními částmi, a to ziskem tvořeným jednak středisky bytového hospodářství a jednak ztrátou středisek ostatního hospodaření. Střediska bytového hospodářství vytvořila za dané období zisk ve výši Kč, s tím, že tento zisk byl vytvořen plusovými zůstatky provozů domů ve výši Kč, minusovými zůstatky provozů domů ve výši Kč a v neposlední řadě také kladnými úroky plynoucími z poskytování vnitropůjček těm střediskům bytového hospodářství, které v uplynulých obdobích nedisponovali dostatečným množstvím vlastních finančních zdrojů na pokrytí nákladů nutných oprav svého domu. Výše těchto výnosových úroků pro bytové hospodářství dosáhla v roce 2006 částky Kč. Je navrženo, aby plusové i minusové zůstatky provozů domů budou v rámci rozdělení vytvořeného zisku zúčtovány s příslušnými statutárními fondy těchto domů. Úroky které byly uhrazeny domy za poskytnutí vnitro-půjček v roce 2006 by dle návrhu představenstva měly být nerozděleny střediskům bytového hospodářství, a to dle průměrných zůstatků jejich dlouhodobých zdrojů v roce 2006, tedy průměrných zůstatků fondů oprav jednotlivých domů. Střediska ostatního hospodaření skončila své hospodaření za uplynulé období se ztrátou před zdaněním ve výši Kč. Daň z příjmu ( vlivem neuznatelných daňových nákladů ) pak byla vypočtena na Kč a odložená daň z příjmu, z titulu zvýšení odloženého daňového závazku, byla vypočtena na částku Kč. Zisk z nebytových prostor na domech, těch které byly původně financovány členskými podíly členů, bude rozdělena dle platné vnitrodružstevní legislativy do statutárních fondů těch domů, kde se daný nebytový prostor nachází. Na tomto shromáždění je předkládána ke schválení společně s ostatními materiály i směrnice o rozdělování zisku z nebytových prostor, která řeší zásady rozdělování zisku u těch nebytových prostor, jejichž výstavba byla financována členskými podíly družstevníků (její úplné znění je otištěno na straně 6 tohoto čísla HD). Ztráta středisek ostatního hospodaření, která by měla být dle návrhu představenstva uhrazena z nedělitelného fondu družstva, pak po odečtení zisků z nebytových prostor a po zdanění činí Kč. V materiálech jste obdrželi mimo jiné také návrh na rozdělení vytvořeného zisku za rok 2006 s tím, že tento návrh byl sestaven dle platných stanov a platné vnitrodružstevní legislativy. Celkové náklady družstva za uplynulé období dosáhly částky tis.Kč, z toho tis. Kč připadá na střediska bytového hospodářství. U středisek ostatního hospodaření pak tedy činily náklady za uplynulý rok tis.kč. Celkové výnosy družstva dosáhly výše tis.kč, z toho na bytové hospodářství připadalo tis.Kč, na střediska ostatního hospodaření pak tis.Kč. Tvorba dlouhodobých záloh na opravy a údržbu tedy fondů oprav pak v roce 2006 dosáhla částky tis.Kč, s tím že tato tvorba byla ovlivněna realizací komplexních oprav. Z úvěrových zdrojů SBD Havířov, individuálních úvěrů plateb vlastníků bylo do fondů oprav načerpáno tis.kč, řádná tvorba tvorba z nájmů pak činila tis. Kč, částka tis.kč pak připadala na mimořádnou tvorbu. Čerpání fondů oprav dosáhlo za uplynulý rok výše tis.kč, z toho na běžnou údržbu bylo čerpáno tis.kč, v souvislosti s komplexními opravami pak bylo z těchto fondů odčerpáno tis.kč. V souvislosti se zmínkou o komplexních opravách bych rád zmínil, že na úhradu úroků, ve smyslu programu PANEL nám bylo v roce 2006 připsáno na účty tis.kč, což představuje 76% z celkových zaplacených úroků z vyčerpaných úvěrů na komplexní opravy. Na úrocích v souvislosti s komplexními opravami bylo za rok 2006 zaplaceno tis.kč. Z nákladů správy, ponížených o všechny náklady, které nesouvisí s přímým výkonem správní činnosti, byl propočten náklad správy na 1 b.j./měsíc, který za rok 2006 byl vypočten na 170, 37 Kč. Tento náklad je o 10,57 Kč vyšší, než náklad stanovený z údajů roku Výše správního poplatku u našich členů nájemců k činila 85 Kč, což představuje zhruba opět polovinu skutečných nákladů na tuto správu. Pohledávky a jejich vymáhání v rámci družstva K jsme z titulu nezaplacených nájmů a služeb evidovali dlužné pohledávky v celkové výši 9 223tis.Kč, z toho pohledávky z titulu nájmu pak činily tis.kč, z titulu dlužných plateb za služby pak tis.kč. Ve srovnáním s minulým období činí nárůst těchto pohledávek 37,5 %, v číslech pak mluvíme o částce 2 516tis.Kč. Nárůst těchto pohledávek je způsobem přechodem na nové zúčtovací období topné sezóny, předpokládáme, že tyto dlužné pohledávky budou vlivem zápočtů s přeplatky topné sezóny roku 2006 sníženy o cca 3 mil.kč. K těmto zápočtům dojde k , ke dni splatnosti pohledávek určených k započtení. Na okraj bych rád k tématu vyúčtování topné sezóny roku 2006 pouze zmínil, že koncem měsíce května započneme, po uplynutí reklamačního období se zasíláním těchto přeplatků na bankovní účty, dále pak také formou složenek a předpokládáme ukončení zasílání těchto přeplatků do konce měsíce června tohoto roku. V uplynulém období roku 2006 jsme podali celkem 53 žalob na celkový objem dlužných pohledávek 828 tis. Kč, 5 návrhů na přivolení k výpovědi z bytu, realizováno bylo 5 soudních vystěhování, dále pak bylo podáno 14 tříměsíčních výpovědí z bytů. Umožnění splácení dlužných nájmů či služeb bylo poskytnuto 20 dlužníkům, a to uzavřením dohod o splátkách. Na základě dílčích mandátních smluv bylo předáno k vymáhání realitní kanceláři 41 případů.

3 3 Zaměstnanci a průměrná mzda Co se týče pracovníků družstva, zaměstnávali jsme k celkem 71 zaměstnanců, přičemž 14 jich bylo vedeno v dělnickém stavu. Průměrná mzda dosáhla za rok 2006 výše Kč. Hodnocení situace v družstvu Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že finanční situace družstva je dobrá, družstvo disponuje s dostatečně vysokými finančními prostředky tak, aby mohlo zabezpečit své běžné finanční potřeby, a hospodaření družstva bylo rovněž v roce 2006 uspokojivé. Hospodaření bylo podrobeno nezávislému auditu, který byl bez výhrad. Účetní závěrku za rok 2006 projednalo také představenstvo na svém zasedání a doporučuje také tomuto shromáždění delegátů tuto účetní závěrku schválit. Problematika komplexních oprav našich domů K poměrně důležitým legislativním změnám, které se v roce 2006 dotkly realizací komplexních oprav, byla novelizace nařízení vlády č.299/01sb. o poskytování úrokových dotací, která změnila podstatně některé podmínky v poskytování těchto dotací, především za zmínku stojí nová skutečnost, že od nemůže být zaregistrována žádost na dotaci u těch domů, kde již došlo k zahájení stavby před podáním žádosti o úrokovou dotaci. Co se týče akcí roku 2006 akcí komplexních oprav našich panelových domů, bylo v roce 2006 celkem zahájeno 26 akcí, kdy plánovaný objem těchto oprav činil cca 435 mil.kč. Pro rok 2007 plánujeme se zahájením komplexní opravy u celkem 40 domů, celkový předpokládaný objem realizovaných prací dosahuje částky cca 482 mil.kč. Ve většině případů bude u komplexních oprav roku 2007, tam kde samozřejmě výtahy mají, realizována také generální oprava či výměna stávajících výtahů za nové. Co se týče výměny elektroinstalace v bytech, není také ještě zcela pravidlem ani v roce 2007, že by byla realizována v rámci komplexní opravy vždy v roce 2007 je v rámci komplexní opravy plánována výměna elektroinstalace v bytech pouze u čtyř domů, tedy ve cca 10% z celkového počtu oprav Cena za investiční činnost V souvislosti s již uvedenými skutečnostmi bych se rád vrátil k problematice, kterou jsme již otevřeli na minulém shromáždění delegátů, a to k problematice potřeby zvýšení ceny za investiční činnost, a to z e stávajícího 1% na 1,75% z celkových stavebních nákladů, včetně DPH. Na zasedáních představenstva jsme se podrobně zabývali rozborem nákladů přímo souvisejících s touto činností, a to včetně výhledu do nejbližších let a bylo konstatováno, že nepoměr mezi náklady a příjmy z této činnosti, v jehož důsledku skončilo hospodaření středisek ostatního hospodářství již v roce 2006 se ztrátou, se bude dále v roce 2007 i 2008 prohlubovat, čímž de facto bude logicky narůstat ztráta střediska správy. Za prvé ztráta může být rozpočítána mezi všechny členy tím, že přiděl všem střediskům bytového hospodářství bude o to nižší, a to bez ohledu na to, zda vůbec komplexní opravu realizovali, popřípadě v jakovém časovém horizontu. Názorem představenstva je, aby tento rozpor mezi příjmovou a výdajovou stránkou hospodaření správního střediska byl řešen zvýšením ceny za realizovanou investiční činnost, a to na 1,75 % z celkových nákladů tak, aby příjmy z této činnosti pokryly také náklady s touto činností související. Vzhledem k tomu, že na spoustě domů - 94 domů(včetně akcí zahájených v roce 2006),již byla komplexní oprava realizována a na některých domech není zájem našich družstevníků vůbec realizovat komplexní opravu, dovoluji si znovu tvrdit, že by možná nebylo tak úplně spravedlivé aby náklady týkající se pouze části našich družstevníků nesli všichni naši členové. Vždyť ty samosprávy, které si vybraly samy stavební dozor, platí podstatně větší částky než je navrhované zvýšení. Např. u bloku 200,221 a 243 jen stavební dozor představoval výši 1,62 % z celkových nákladů a když k tomu připočteme náklady na řízení spojené s projektovou dokumentaci a se zabezpečením úvěru, vyjde nám výsledné procento 2,44 % až 2,62%. Nicméně dovoluji si apelovat na přítomné delegáty, aby se k této problematice vyjádřili v diskuzi a návrhové komisi, aby se touto problematikou zabývala při zpracování návrhu usnesení. V souvislosti s realizacemi komplexních oprav máte v předloženém návrhu na usnesení také A/ Shromáždění delegátů schvaluje: 1/Roční účetní uzávěrku za rok: hospodářský výsledek účetní zisk před zdaněním celkem ,00 Kč - účetní zisk po zdanění celkem ,00 Kč 2/Rozdělení zisku následovně: a/ ztráta středisek ostatního hospodaření ,00 Kč - zisk z nebytových prostor ,00 Kč příděl samosprávám do statutárních fondů - ztráta středisek ostatního hospodaření ,00 Kč uhradit z nedělitelného fondu družstva b/ hospodářský výsledek bytového hospodářství ,00 Kč - zisk středisek bytového hospodářství ,00 Kč převod do statutárních fondů příslušných domů - ztráta středisek bytového hospodářství ,00 Kč zúčtovat se statutárními fondy, u středisek s minusovým statutárním fondem uhradit rozpisem na členy 3/Poskytnutí úvěrů určených na krytí nákladů oprav bytového fondu, poskytnutí záruky bance zástavním právem k těmto objektům a v případě realizace komplexních oprav na těchto domech také bankovní zárukou ČMZRB a.s. ve smyslu vyhl. 299/2001 Sb.: a d r e s a d o m u b l o k 1. Tichá 1261,1262, Havířov Město D1,D2, 2. Fibichova 226, Havířov Město 33b, 3. Národní třída 853,854,855,856, Havířov Město 123, 4. M.Kudeříkové 1163,1164,1165, Havířov Město 201, 5. Seiferta 1244, Havířov Město 217, 6. Křižíkova 1211,121,1213, Havířov-Město 218, 7. Karvinská 1205,1206,1207, Havířov Město 220, 8. Karvinská 1279,12 80,1281,1282,1283, Havířov Město 410, 9. Seiferta 1249,1250, Havířov Město D21,D22, 10. Dlouhá třída 1122,1123, Havířov Podlesí 235, 11. Junácká , Havířov Podlesí 248, 12. E.Krásnohorské 1258,1259,1260, Havířov Podlesí 250A, 13. Kosmonautů 1205, Havířov Podlesí 262A, 14. Kosmonautů 1206, Havířov Podlesí 262B, 15. Kosmonautů 1233, Havířov Podlesí 261, 16. Nad Terasou , Havířov Podlesí 267, 17. Moskevská 1124, Havířov Podlesí 303, 18. Dlouhá tř. 1553, Havířov Podlesí 326/113, návrh na schválení poskytnutí úvěrových zdrojů na tyto opravy s tím, že takto poskytnuté úvěry na komplexní opravy budou zajištěny zástavním právem k těmto domům, včetně podílů na společných částech domu a pozemku. Úprava nájemného (od ) Tak jak v minulých letech dojde ke zvýšení poplatku za správu, a to o 5%. Toto zvýšení je na základě platných Zásad č. 2/97, kdy jsme přijali zásadu, že ročně bude tento poplatek valorizován o 5% - dojde tedy k jeho zvýšení, které bude u bytů činit 4 Kč, u garáže pak 1 Kč, poplatek za správu bytu člena nájemce tedy bude činit měsíčně 89 Kč, u garáže pak 19 Kč. U našich členů vlastníků dojde na základě platné Směrnice č. 2/2004 a dle uzavřených smluv o výkonu správy ke zvýšení ceny za výkon správy o 6, 49 %, v korunách pak o 10 Kč u bytů, u garáže člena vlastníka pak o 2 Kč. Tak jak jsme si v minulosti odsouhlasili na našem shromáždění, pro upřesnění v roce 2000, bude valorizována také tvorba fondu oprav, zvýšení o 5%. V průměru z tohoto titulu bude průměrně zvýšení na 1 b.j. dosahovat 19. Balzacova , Havířov Podlesí 275, 20. Čelakovského 1271,1272,1273, Havířov Podlesí 255,21. J.Gagarina 1518, Havířov Podlesí 319/2, 22. J.Gagarina 1517, Havířov Podlesí 319/4, 23. J.Gagarina 1516, Havířov Podlesí 319/6, 24. J.Gagarina 1515, Havířov Podlesí 319 /8, 25. J.Gagarina 1514, Havířov Podlesí 319/10, 26. J.Gagarina 1513, Havířov Podlesí 319/12, 27. Vrchlického 1478, Havířov Podlesí 315b/18, 28. Vrchlického 1475, Havířov Podlesí 315b/24, 29. E.Holuba 1397,1398,1399, Havířov Podlesí 283, 30. M.Pujmanové 1115,1116, Havířov Šumbark 386D, 31. Mládí 1145, Havířov Šumbark 389D, 32. E.Destinové 1158, Havířov Šumbark 394, 33. Orlí 401,402,403, Havířov Šumbark 501A, 34. Moravská , Havířov Šumbark 507, 35. Letní 484,485,486,Havířov Šumbark 517B, 36. Zvonková 488, Havířov Šumbark 517D/13, 37. U Tesly 1173, Havířov Šumbark Mládí 1102, Havířov Šumbark 385, 39. Hornická 848, Havířov Suchá DS-848, 40. Karvinská , Havířov Město D14-18, 41. A.Jiráska 1526, Havířov Podlesí 318/1,42. A.Jiráska 1525, Havířov Podlesí 318/3, 43. A.Jiráska 1520, Havířov Podlesí 318/13, 44. Dlouhá třída 1404,1405, Havířov-Podlesí 276, 45. Dlouhá třída 1549, Havířov Podlesí 326/105, 46. Dlouhá třída 1550, Havířov Podlesí 326/107, 47. Dlouhá třída 1551, Havířov Podlesí 326/109, 48. Dlouhá třída 1552, Havířov Podlesí 326/111 4/Volební řád Stavebního bytového družstva Havířov. 5/Směrnici o rozdělování zisku z nebytových prostor, jejichž výstavba byla financována členskými podíly družstevníků. 6/Úhradu za úkony spojené s realizací komplexní opravy na domě ve výši 1,75 % z celkových stavebních nákladů (včetně DPH). 7/Úhradu za úkony spojené s realizací oprav většího rozsahu (investice během 1 roku vyšší, než Kč na 1 jednotku v domě) a. včetně zajištění financování bankovním úvěrem 1,75% z celkových stavebních nákladů (včetně DPH) b. bez potřeby zajištění financování bankovním úvěrem 1,25 % z celkových stavebních nákladů (včetně DPH) 8/Maximální výši úhrady za úkony spojené s realizací komplexních oprav, popř. oprav většího rozsahu na domech, kde si společenství vlastníků jednotek opravu zajišťuje ve své částky cca 30Kč/měsíc. Poslední úpravou nájmu je zvýšení záloh vybíraných na spotřebu vody, a to přímém důsledku na zvýšení ceny dodavatele vody, a to o 7% (původní cena 41,61 Kč/m3, nová cena 44,40 Kč/m3 ; rozdíl 2,79 Kč/m3,) Závěr Na závěr svého vystoupení předseda představenstva informoval přítomné o výsledku soudního sporu, kdy delegát p. Chovanec podal žalobu na neplatnost Shromáždění delegátů ze dne Tento soudní spor byl pro SBD Havířov úspěšný s tím, že při nejbližší prováděné změně stanov je nutné upravit čl. 69 stanov týkající se zákazu konkurence členů a kandidátů představenstva a kontrolní komise. Taktéž v závěru vyzval přítomné, aby již nyní se ve svých samosprávách zamýšleli nad budoucími kandidáty do orgánů družstva a směrem, kterým se bude družstvo ubírat v létech Poděkoval všem za pozornost a popřál tomuto shromáždění úspěšné jednání. (upraveno redakcí HD) U S N E S E N Í ze Shromáždění delegátů SBD Havířov, konaného dne , ve Společenském domě RENETA, v Havířově Městě. režii, ve výši schválené shromážděním delegátů za úkony družstva spojené s realizací komplexních oprav či oprav většího rozsahu na domech. B/ Shromáždění delegátů volí: Volební komisi dle výsledků hlasování pro přípravu voleb do orgánů družstva na Shromáždění delegátů dne 19. listopadu 2007 na volební období pan Kodys Ladislav, 2. paní Čondáková Jana, 3. paní Rozsypková Mária, 4. pan Straka Jaroslav, 5. paní Bambuchová Helena, 6. pan Lichtbau Karel 7. paní Konečná Zdenka, 8. pan Petrek Lubomír, 9. paní Boráková Marie, 10. pan Kadlec Jaroslav náhradník, C/ Shromáždění delegátů bere na vědomí: 1/Zprávu představenstva o výsledku činnosti a hospodaření družstva za rok /Zprávu kontrolní komise. D/ Shromáždění delegátů ukládá: 1/Seznámit členskou základnu družstva s průběhem a závěry shromáždění delegátů. T: Z: delegáti, předsedové členských samospráv 2/Rozeslat usnesení ze shromáždění delegátů a 1 výtisk zápisu všem samosprávám dle počtu vchodů. T: Z: předseda představenstva 3/Podat informace o shromáždění delegátů včetně výběru ze zprávy předsedy představenstva ve čtvrtletníku Havířovský družstevník. T: Z: ředitelka SBD Havířov 4/Na nezodpovězené otázky z diskuse shromáždění delegátů odpovědět písemně. T: Z: předseda představenstva 5/Promítnout změny výše úhrad za úkony spojené s realizací komplexních oprav a oprav většího rozsahu na domě do vnitrodružstevní legislativy, s platností pro opravy zahajované v roce T: příští shromáždění delegátů Z: předseda představenstva Toto usnesení bylo většinou delegátů s hlasem rozhodujícím schváleno a je právoplatné v plnění.

4 4 Krásně zrekonstruovaný dům na ul. Mánesové BALKONOVÉ PROBLÉMY NEUSTÁLÁ DISKUSE. Dotaz: Bydlím v družstevním domě, jehož 26% část je převedena do osobního vlastnictví, správu domu ze zákona vykonává SBD. Nyní je potřeba opravit balkony - za 30 let, co dům stojí, jsou v havarijním stavu, ale problém je v tom, že jen 55 bytů ze 72 balkony má. Opravu SBD naplánovalo a podle zákona jednalo s vlastníky bytů o složení zálohy na tuto akci předem, protože dům ve fondu údržby nemá dostatek finan cí. Při jednání se ukázalo, že není zcela jasný způsob finan cování celé akce u individuálních vlastníků bytů. Ti se totiž dělí na dvě skupiny. Jedna skupina u bytu balkon má, druhá ne. Ta druhá samozřejmě odmítá na opravu balkonů jakko li přispět. Kromě toho, že do fondu každá jednotka přispívá podle své obytné plochy a z takového zdroje je oprava spo lečných částí financována, družstvo podle různých pramenů vlastníků jednotek také dokládá, že balkony jsou konstrukč ní součástí pláště domu, a tudíž na jejich opravě se musí po dílet všechny jednotky v rozsahu výše vlastnických podílů připadajících na tyto jednotky. Jaký by tedy měl být postup financování v tomto případě, jakou částí balkon tvoří sou část pláště domu a která část balkonu tuto součást rozhodně nemůže tvořit. Jak postupovat vůči těm, kteří, ač přehlasová ni, stejně požadovanou zálohu odmítnou zaplatit? Když už přistupujeme ke generální opravě balkonů, zdá se logické, že bude výhodné balkony v horních patrech opatřit nadstřeše ním, které by horní balkon zakrylo stejně, jako to činí bal kon balkonu pod ním a tím ho chrání před deštěm a dalšími povětrnostními vlivy. Toto je ale něco, co původně na domě instalováno nebylo, a proto se otázka financování takového záměru zatím jeví jako naprosto neřešitelná. Vlastníci jed notek, které nejsou v horním patře, tvrdí, že zastřešení nepo třebují, a požadují, aby je uhradil ten vlastník jednotky, kte rý v horním patře balkon má. Navíc vlastníci jednotek pro takové rozhodnutí požadují jednání podle 11 odst. 5 zák. č. 65/2002 Sb., neboť tvrdí, že se jedná o podstatnou změnu domu. V takovém případě je požadován těžko dosažitelný souhlas 75 % vlastníků jednotek. Jaký je správný postup? Napsala nám a požádala o radu paní Z. H. z Ústí nad Orlicí. Odpověď: Balkony jsou v souladu s 2 písmo g) zákona o vlastnictví bytů (dále jen zákon ) společnou částí domu. Jejich plocha se podle písmo i) zákona nezapočítává do podlahové plochy bytu rozhodné pro stanovení spoluvlastnického podílu vlastníka bytu na společných částech domu. Zákon nestanoví, že jen ur čitá část balkonu je společnou částí domu, tedy ve spoluvlast nictví vlastníků jednotek (bytů a nebytových prostor), a jiná část balkonu by mohla být součástí jednotky - ve vlastnictví vlastníka jednotky. Podle 13 odst. 1 zákona se každý vlastník podílí na nákla dech na správu domu, tedy i na opravách částkou odpovídají cí výši jeho podílu, nedohodnou-li se vlastníci jednotek jinak. Jestliže k takové dohodě mezi družstvem a všemi ostatními vlastníky nedošlo, rozdělí se v daném případě náklady na opra vy balkonu mezi všechny vlastníky jednotek bez ohledu na to, zda balkon mají nebo ne. Jinak je tomu u členů-nájemců družstevních bytů: na výši nájemného má vliv to, zda užívají byt s balkonem nebo bez něho. Plocha balkonu se totiž částečně (30 nebo 50%) zapo čítává do plochy bytu rozhodné pro stanovení nájemného. To znamená, že zatímco vlastník bytu bez balkonu přispěje na ná klady na opravu balkonů v domě stejnou částkou jako vlastník stejně velkého bytu s balkonem, nájemce bytu s balkonem při spěje vyšší částkou než nájemce bytu bez balkonu. Zastřešení balkonu je součástí hlavní svislé konstrukce, tak že jde opět o společnou část domu, na jejímž pořízení se mají podílet vlastníci všech jednotek v domě. Podle 11 odst. 5 zákona je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek k při jetí usnesení o změně stavby. Jde-li o stavební úpravy, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlast nických podílů, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Zda zastřešení balkonu vůbec patří do ně které z těchto kategorií (pokud ne, mohou o něm rozhodnout vlastníci na shromáždění prostou většinou) a do které by měl posoudit stavební úřad. Ing. Lenka Haráková (článek převzat z časopisu Byt magazín 05/2007) INFORMACE KE ZMĚNÁM VE VÝŠI PŘEDPISŮ NÁJEMNÉHO OD zvýšení tvorby fondu oprav ( popř. příspěvku na správu domu ) O kolik? O 5%. V Kč průměrně o 30 Kč/b.j./ měsíc. Na kterých domech? U všech domů -samospráv nájemců - (s výjimkou těch domů, na kterých během posledních dvanácti měsíců došlo k radikálnímu navýšení této tvorby )a u těch domů se společenstvími vlastníků jednotek, kde toto zvýšení bylo také na jejich shromáždění odsouhlaseno. Na základě čeho? Dle usnesení Shromáždění delegátů z roku 2000, popř.dle usnesení jednotlivých shromáždění společenství vlastníků jednotek. 2. zvýšení ceny za výkon správy O kolik? U bytové jednotky družstevníka nájemce zvýšení o 4 Kč tedy na 89 Kč/b.j.měsíc. U garáže družstevníka nájemce zvýšení o 1 Kč tedy na 19 Kč/garáž/měsíc. U bytové jednotky družstevníka vlastníka zvýšení o 10 Kč tedy na 170 Kč/b.j./měsíc U garáže družstevníka vlastníka zvýšení o 2 Kč tedy na 34 Kč/garáž /měsíc. U bytové jednotky nečlena družstva vlastníka zvýšení o 14 Kč tedy na 233 Kč/b.j./měsíc. U garáže nečlena družstva vlastníka zvýšení o 3kč tedy na 47 Kč/b.j./měsíc. Na kterých domech? U všech domů ve správě SBD Havířov. Na základě čeho? U členů nájemců dle platných Zásad č.2 /97 vnitrodružstevní legislativa. U vlastníků (členů i nečlenů) dle smluv o výkonu správy s jednotlivými společenstvími a dle Směrnice č. 2/ 2004 vnitrodružstevní legislativa 3. zvýšení záloh na spotřebu studené vody O kolik? O 7%. Tedy v průměru asi 30 Kč/b.j./ měsíc. Na kterých domech? U všech domů ve správě SBD Havířov. Proč? Na základě zvýšení cen dodavatele vody od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a. s. Další změny v předpisech nájemného,mimo změny výše uvedené, mohou být k realizovány také na základě individuálních rozhodnutí našich domů, tedy na základě rozhodnutí členských schůzí samospráv nájemců, popřípadě shromáždění společenství vlastníků na našich domech. NA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ODPOVÍDÁ ředitel státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), JUDr. Jan Wagner JUDr. Jan Wagner Program PANEL využívá stále více vlastníků. Kolik podaných žádostí o podporu, zejména formou dotací na úhradu úroků jste vloni zaznamenali? Opravy a rekonstrukce pane lových bytových domů především v loni zaznamenaly zcela nebývalý rozvoj. To se projevilo i na využití státního progra mu, jehož cílem je právě pomoci financovat opravy, rekon strukce a modernizace panelových bytových domů. V rámci tohoto programu poskytl fond v roce 2006 úrokové dotace v celkovém objemu mil. Kč, což je skoro 6x více než průměr předchozích let. Příčin, které vedly k takovémuto nárůstu investiční iniciativy je několik: vlastníci bytů a čle nové družstev vidí kolem sebe stále více již rekonstruova ných a modernizovaných domů, v poslední době se zřetelně změnila strategie některých bank a stavebních spořitelen a ty vytvářejí velmi přijatelnou nabídku. Dalším důvodem je obava z možných důsledků zvýšení DPH atd. V roce 2006 bylo u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., které fond svěřil administraci programu PA- NEL, celkem 1813 žádostí o podporu ve formě úrokové dotace, která praktic ky významně snižuje úrokové zatížení investora při splácení úvěrů. Jaký je nejčastější důvod zamítnutí žádosti? K zamítnutí žádosti došlo pouze ve 14 případech. Nej častějším důvodem bylo pozdní podání, v některých případech žadatel zadal stavební práce firmě, která nesplňovala kvalifikační požadavky, popř. žadatel nemohl předložit platné stavební povolení. Žádost je zamítnuta pouze v tom případě, že nesplňuje podmínky stanovené nařízením vlády. Pokud předložený projekt tyto podmínky splňuje není dů vod poskytnutí podpory odepřít. Jakých chyb se žadatelé o podporu dopouštějí? Nejčastější chybou žadatelů je nekompletnost k žádosti připojených dokladů, někdy je to i nedostatečná představa vlastníka domu o rozsahu stavebních zásahů a o koncepci celého projektu. Státní fond rozvoje bydlení by letos neměl poskytovat podporu jen na opravu panelových domů. O jakou plnou moc státu jde a komu je určena? Je záměr rozšířit podporu financování oprav a rekon strukcí i na domy vystavěné jinými než panelovými technologiemi. Počítá s tím i Poslaneckou sněmovnou schválený rozpočet fondu na rok Podmínky připravuje minister stvo pro místní rozvoj.

5 5 TELEFONNÍ A OVÝ SEZNAM Úsek ředitele Sekretariát ředitele Ředitelka SBD Ing. Dagmar Džupinová Podatelna Hana Březinová Asistentka Kateřina Šimanská PO a BOZP Aleš Burgert Správce sítě Martin Hurych Ekonomický úsek Ekonomický náměstek Ing. Simona Martiňáková Hlavní účetní Simona Komendová Sam. mzdová účetní Jolana Herecová Účetní Monika Holečková Samostatná účetní Monika Kolondrová Samostatná účetní Drahomíra Kudláčková Samostatná účetní Irena Pavlasová Samostatná účetní Renáta Pastrňáková Samostatná účetní Kateřina Svačková Samostatná účetní Věra Štětková Samostatná účetní Dáša Zacharová Samostatná účetní Alena Michálková Samostatná účetní Lenka Procházková Samostatný účetní Ing. Martin Zieleznik Samostatná personální referentka Helena Roupová Pokladna Jana Hurychová Vedoucí odd.nájmu Věra Burgertová Referentka nájmu Marta Polášková Referentka nájmu Blanka Minková Referentka nájmu Renáta Žydková Referentka nájmu Marcela Hýblová Technický úsek Výr.- technický náměstek Hildegarda Petříková Asistentka Jana Čondáková Energetik Ing. Stanislav Rosik Energetik Ludmila Mičulková Technik-měření a regulace Jakub Hlaváč Technik-měření a regulace Jaromír Onderek Vedoucí investic Ing.Jiří Jančar Investor-stavební dozor Jiří Obruča Investor-stavební dozor Roman Kósa Investor-stavební dozor Ing. Jiří Lukša CSc Investor-stavební dozor Romana Klečková Investor-stavební dozor Elen Šebeková Investor-stavební dozor Ing.Jan Holeček Investor-stavební dozor Petr Smital Investor-stavební dozor Dagmar Včelková Revizní technik Milan Taška Chcete využít nárok na slevu v pojištění? Stavební bytové družstvo Havířov má svůj vlastní a také spravovaný majetek pojištěn pod Rámcovou pojistnou smlouvou č , která je uzavřena mezi Kooperativou a.s. a Svazem českých a moravských družstev, ke které SBD Havířov přistoupilo na základě přihlášky k tomuto pojištění, evidované pod číslem Rádi bychom informovali všechny naše členy, popřípadě i nečleny našeho družstva, jejichž majetek je spravován Stavebním bytovým družstvem Havířov a je tedy také pojištěn pod výše uvedeným číslem pojistné smlouvy, že mohou u nově uzavíraných pojištění u pojišťovny Kooperativa, a. s., svých domácnostní využít nárok na slevu ve výši 10% z ceny za pojištění s tím, že tento nárok musí svému zprostředkovateli pojištění sdělit před podepsáním smlouvy o pojištění své domácnosti a zároveň uvést číslo platné smlouvy pod kterou je Stavební bytové družstvo Havířov pojištěno, včetně evidenčního čísla přihlášky. Shrnutí údajů pro možnost uplatnění slevy na pojištění domácností : 1. Nač je možno uplatnit slevu? Slevu je možno uplatnit na cenu za pojištění u nově uzavíraných smluv na pojištění domácnosti u pojišťovny Kooperativa, a.s. 2.Komu a kdy se musí nárok na uplatnění slevy sdělit? Pojišťovacímu agentovi, popř. zaměstnanci dané pojišťovny, a to před uzavřením smlouvy o pojištění domácnosti. 3. Co se musí kromě požadavku na uplatnění slevy v žádosti dále uvést? a) Název subjektu, který má uzavřenou smlouvu o pojištění budovy, ve které se daná domácnost nachází, s Kooperativou, a.s. tedy : Stavební bytové družstvo Havířov, IČ: b)číslo již uzavřené smlouvy s Kooperativou včetně evidenčního čísla tedy : - Rámcová smlouva č , evidenční číslo 8104 Právní úsek Vedoucí práv. oddělení Alena Milková Právní referentka Šárka Foltýnová Právní referentka Michaela Doležalová Právní referentka Taťána Kopová Právní referentka Zuzana Šotkovská Právní referentka Pavlína Čačková POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

6 6 Stavební bytové družstvo Havířov Havířov Prostřední Suchá, Hornosušská 2/1041 Směrnice č. 3/2007 o rozdělování zisku z nebytových prostor, jejichž výstavba byla financována členskými podíly družstevníků. I. Účel 1. Tato směrnice stanovuje pravidla pro rozdělování zisku plynoucích z nájmu těch nebytových prostorů v domě, které byly původně určeny ke společnému užívání družstevníků daného domu, a jejichž výstavba byla tedy financována členskými podíly původních družstevníků toho domu, kde se daný nebytový prostor nachází (dále v této směrnici jen nebytové prostory v domě ). II. Postup při rozdělování zisku a ztráty Víte o čem se na Shromáždění delegátů diskutovalo? Ing. Zdeňka Jonášová, samospráva vlastníků způsob čerpání rezervního fondu, definice postavení společného výboru a jeho předsedy. Způsob stanovení odměny správce. Mgr. Jan Kovács, bl. 296 opakované reklamace po komplexních opravách. Stanovení výše čerpání záloh na drobné nákupy materiálů. Dotaz na pozdní zasílání vyúčtování topné sezóny. p. Antonín Chmelíček, bl. 295 způsob hrazení revizí plynu, porevizní opravy. Špatný postup prací v rámci komplexních oprav. p. Karel Dubovský, bl. 187 dotaz na vyúčtování tepla v garážích jako nebytových prostorech. p. Ladislav Říman, bl. 277 opravy výtahů v odpoledních hodinách. Opakované opravy po komplexních opravách. Ceny za provedení vodotěsné izolace. Kácení dřevin zasahujících do oken. p. Jiří Jůcha, bl. 313 počet skutečně bydlících osob v bytech. p. Skála Miroslav bl požadavek na informaci týkající se vytvoření realitní kanceláře. 1. Postup při rozdělování zisku z nebytového prostoru v domě je následující. a) Pokud existuje v domě, kde se daný nebytový prostor nachází další vlastník (vlastníci) kromě Stavebního bytového družstva Havířov, se zjištěné náklady a výnosy daného nebytového prostoru ponižují o náklady a výnosy tohoto vlastníka (vlastníků), a to dle výše jeho (jejich) spoluvlastnického podílu na společných částech domu. b) Zjištěný zisk nebytového prostoru připadající na jednotky pouze ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Havířov se následně ponižuje o částku, která odpovídá zdanění platnou sazbou daně z příjmu právnických osob. c) Zisk ponížený dle bodu b) tohoto článku směrnice se rozděluje takto: - 30% takto zjištěného zisku nebytového prostoru v domě zůstává jako zisk středisek ostatního hospodaření s tím, že bude následně přerozdělen dle platných pravidel družstva o rozdělování zisku - 70% takto zjištěného zisku nebytového prostoru v domě se přiděluje do statutárního fondu příslušného domu, kde se daný nebytový prostor nachází. 2. Postup při rozdělování ztráty z nebytového prostoru v domě je následující a) Pokud existuje v domě, kde se daný nebytový prostor nachází další vlastník (vlastníci) kromě Stavebního bytového družstva Havířov, se zjištěné náklady a výnosy daného nebytového prostoru v domě ponižují o náklady a výnosy tohoto vlastníka (vlastníků), a to dle výše jeho (jejich) spoluvlastnického podílu na společných částech domu. b) Zjištěná ztráta nebytového prostoru v domě, připadající na jednotky pouze ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Havířov se hradí takto: - 30% této ztráty zůstává ztrátou středisek ostatního hospodaření - 70% ztráty daného nebytového prostoru v domě se hradí ze zdrojů statutárního fondu příslušného domu, kde se daný nebytový prostor nachází. III. Závěrečná ustanovení 1. Tato směrnice byla schválena dne shromážděním delegátů Stavebního bytového družstva Havířov. 2. Platnost i účinnost této směrnice nabývají dnem schválení. 3. Ustanovení této směrnice platí i při rozdělování zisku za rok Touto směrnicí se ruší dosavadní pravidla pro rozdělování zisku z nebytových prostor, která byla určena Zásadami pro rozdělení zisku z pronájmu místností určených ke společnému užívání v domě, které byly v platnosti od KAM VOLAT V PŘÍPADĚ HAVÁRIE SBD Havířov, ústředna Voda, topení, plyn Elektro Výtahy CENÍK INZERCE INZERUJTE LEVNĚ V NAŠEM ČTVRTLETNÍKU (Oslovujeme 11 tisíc domácností v Havířově) INZERCE ŘÁDKOVÁ: (Výhodné pro soukromé osoby) 1 řádek ve sloupci šíře 4 cm 25 Kč 1 řádek ve sloupci šíře 4 cm vysázený tučně 30 Kč rámeček kolem textu příplatek +10 Kč Rodinná inzerce (narozeniny, jubilea) na dva sloupce šíře 8 cm s fotografií v rámečku 250 Kč INZERCE PLOŠNÁ (Výhodný pro malé i větší firmy a organizace) barevný rastr tučný rámeček zhotovení zvláštních firemních značek CELÁ INZERTNÍ STRANA: 15 Kč/1 cm² +20 Kč +15 Kč +50 Kč Kč Objednávky zasílejte písemně na adresu naší redakce, nebo em na Plošná inzerce bude sjednána osobně s klientem. HD vyjde v závěru září 2007.

7 pokračování ze str. 1 Po výsadbě nechejte zavlažovací misku zatím prázdnou bez vody, vysazené rostliny zavlažujte první tři týdny shora. Teprve až rostliny prokoření a začnou narůstat, můžete do zavlažovací misky nalít vodu, a to po její spodní rysku (1 cm vody). Při dalším dolévání vody se řiďte vždy vlhkostí substrátu, vyzkoušejte prstem, zda není přemokřený. V takovém případě vodu do misky nenalévejte. Nedávejte květinám více vody než potřebují. Pokud vysázené rostliny vytváří dlouhé výhony - vytahují se, rozhodně je nezastřihujte. Oddálili byste jejich nakvétání. Než dáte osázený truhlík v polovině května ven, květiny otužujte. S otužováním rostlin můžete začít již v polovině dubna. Budou tak odolnější. Květinám zajistěte, pokud možno, stanoviště chráněné před deštěm. Déšť květinám nesvědčí. Kdy začít s přihnojováním? Přihnojovat začněte 2-3 týdny po výsadbě. Muškáty začnou díky hnojivu rychle narůstat. Přihnojujte pravidelně do každé zálivky. Člověk jí také každý den. Stejně tak i Vašim balkónovým květinám dopřejte dostatek výživy. Největší přírůstky mají rostliny v létě, kdy při vyšších teplotách přijímají zvýšené množství vody a s ní zároveň i potřebné živiny. Právě v letním období oceníte zavlažovací misku profesionálního truhlíku, kterou můžete naplnit až pěti litry vody. Mohli bychom zde hovořit s někým, jehož inteligenční kvocient je vyšší než dnešní datum? SOUTĚŽ o nejlépe osázený balkón (lodžii) V návaznosti na úvodní článek na straně 1, vyhlašujeme soutěž pro všechny bydlící v domech družstva a těch, kde družstvo vykonává správu. Podmínky: 1. Pořiďte fotografii svého balkónu nebo lodžie v digitální, popř. analogové podobě. 2. Tuto zašlete - tištěnou na adresu: SBD Havířov, Hornosušská 2/1041, Havířov Prostřední Suchá sekretariát s označením soutěž digitální na ovou adresu: taktéž s označením soutěž Fotografie zasílejte nejpozději do 31. srpna Nezapomeňte uvést své jméno a adresu. Vyhlášení: 1. Soutěž bude vyhodnocena vedením družstva a redakce Havířovského družstevníku dne 11. září Tři nejúspěšnější pěstitelé budou odměněni věcnými dárky. 3. Výsledky budou zveřejněny v Havířovském družstevníku č. 3/2007, který vyjde na konci září ČOKOLÁDOVÝ DORT S KRÉMEM A TŘEŠNĚMI Potřebujeme: na jednu dortovou formu: g čokolády na vaření g másla + trochu na vymazání formy g cukru moučka g hrubé mouky + trochu na vysypání formy na náplň: g čokolády na vaření - 50 g másla g kysané smetany - 50 g moučkového cukru - 2 lžíce džemu g třešní, kompot - 25 g bílé čokolády - čokoládové svitky 1. Předehřejeme si troubu na stupňů. Formu vytřeme máslem a vysypeme hrubou moukou. Čokoládu nalámeme a necháme nad párou rozpus tit. Máslo s cukrem utřeme, přidáme žlout ky a vyšleháme do pěny. Přidáme rozpuštěnou, ale zchladlou čokoládu a chvíli šle háme. Z bílků ušleháme sníh a s moukou zlehka vmícháme do vyšlehané hmoty. 2. Těsto vlijeme do formy a pečeme asi 45 minut. Před vyjmutím zkusíme střed těsta špejlí, pokud se na ni nelepí, dort i s formou vyjmeme a necháme zchladnout. 3. Třešně necháme na sítu okapat. Do misky nalámeme čokoládu a přidáme kousky másla. Postavíme na hrnec s vrou cí vodou a necháme rozpustit. Necháme zchladnout. Smetanu prošleháme s cuk rem a vychladlou čokoládou na krém. 4. Vychladlý korpus vyjmeme z formy, 7 ODPOVĚDI NA DOTAZY PRÁVNÍ PORADNA Dotaz vlastníka jednotky: Mám nárok na vyplacení částky, kterou jsem zaplatil jako příspěvek na správu společných částí domu, a která zůstala nespotřebovaná ke dni převodu mé jednotky do vlastnictví jiné osoby? Odpověď: Dle ustan. 15, odst. 1 a 2 zák. č. 72/1994 Sb. zákon o vlastnictví bytů, je vlastník jednotky povinen přispívat na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku a tyto peněžní prostředky je povinen platit ve výši určené správcem podle předpokládaných nákladů na opravy domu, o kterých rozhodlo SVJ. Tyto náklady jsou v sumě od všech vlastníků jednotek souhrnem peněžních prostředků, určených na správu a provoz společných částí domu a pozemku. Příspěvky nepodléhají vyúčtování konkrétnímu vlastníku jednotek, avšak o jejich čerpání je statutární orgán společenství vlastníků jednotek(svj), nebo smluvní správce povinen k následujícího roku podat SVJ zprávu jejímž obsahem je vyčíslení čerpání nákladů na provedené opravy z fondu, který je tvořen příspěvky vlastníků jednotek. Ze zákona tedy vyplývá, že takto poskytované zálohy se nevyúčtovávají konkrétnímu vlastníku jednotky, nýbrž jsou převáděny do následujícího roku a zůstávají jako prostředky, o jejichž užití rozhoduje SVJ. Vlastníku jednotky jsou podle platné právní úpravy jednotlivě vyúčtovány pouze zálohy na plnění poskytovaná s užíváním jednotky. Textu ani výklad zák. č. 72/1994 Sb. nedává vlastníku jednotky nárok na vydání nespotřebovaných příspěvků na správu společných částí domu a pozemku, ke dni převodu vlastnických práv dosavadního vlastníka jednotky na nového vlastníka jednotky. Je věcí převodce a nabyvatele jednotky, aby mezi sebou vypořádali výše uvedené uhrazené a případně nespotřebované příspěvky. JUDr. Jiří Jurčík prokrojíme na 3 díly a povrch potřeme džemem. Na spodní díl naneseme na po třenou stranu třetinu krému a ozdobíme částí třešní, přiklopíme dalším dílem džemem nahoru, ozdobíme krémem a třešněmi a přiklopíme vrchním dílem. Povrch dortu potřeme krémem. Ozdobíme třeš němi namočenými v bílé čokoládě i zbylými okapanými a svitky čokolády. Příprava: 25 minut + 45 minut pečení Dobrou chuť!

8 8 Dům po komlexní opravě na ul. Okrajové Dům po komlexní opravě na ul. Křižíkové HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK - čtvrtletník Stavebního bytového družstva Havířov. Adresa vydavatele: SBD Havířov-Suchá, Hornosušská 2, tel.: , fax: , a Evidenční číslo Ministerstvo kultury ČR E Šéfredaktorka: HANA KUCHAŘOVÁ. Adresa redakce: Junácká 1, Havířov-Podlesí, tel.: , Korespondenci pro čtvrtletník je možno zasílat na tuto adresu. HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK je neprodejný, distribuce: samosprávy v jednotlivých domech do schránek. Sazba a tisk: Kartis + Co s.r.o.

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

CO NÁS ZAJÍMÁ. ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 9 září 2011 číslo 3 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA.

CO NÁS ZAJÍMÁ. ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 9 září 2011 číslo 3 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA. ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 9 září 2011 číslo 3 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA Na podzim vydávají lesy svá bohatství Věnujte pozornost svým platbám aneb i malá nepřesnost

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě?

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013 Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? V souvislosti se změnami a platností hlavních zákonů

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů)

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů) Z Á P I S z jednání řádné valné hromady akciové společnosti ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA se sídlem v Praze 10 Strašnice, Počernická 168 konané dne 1. června 2007 v 10:00 hodin v sídle společnosti 1. Zahájení Jednání

Více

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte!

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte! 2/2013 Ročník 15 D.A.S. magazín 3081 paragrafů s námi se neztratíte! Dejte svému vozu to nejlepší Originální bavlněný vzduchový filtr K&N Stvořen pro zvýšení výkonu. Bavlna je úžasný materiál, který produkuje

Více

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 17. 6. 2013 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Bartoš, Barvínek, Blažková, Černohorský,

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více