Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o"

Transkript

1 Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing Group s.r.o. jako Věřitelem a fyzickou osobou jako Klientem. 1.2 Smlouva o Půjčce se vedle těchto Podmínek dále řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smluvní typ smlouvy o půjčce a ustanoveními o smlouvách o finančních sluţbách uzavíraných na dálku podle 54a a násl. Občanského zákoníku. 1.3 Věřitel se můţe stát navrhovatelem uzavření Smlouvy o Půjčce a po akceptaci návrhu ze strany Klienta a po poskytnutí Půjčky Klientovi je věřitelem ze Smlouvy o Půjčce. Klient je akceptantem návrhu na uzavření Smlouvy o Půjčce a po poskytnutí Půjčky Věřitelem je dluţníkem ze Smlouvy o Půjčce. Uzavřením Smlouvy o Půjčce přenechává Věřitel Klientovi peněţní prostředky ve formě Půjčky a Klient se zavazuje Věřiteli za podmínek Smlouvy o Půjčce a těchto Podmínek poskytnutou Půjčku vrátit a zaplatit Poplatek. 1.4 Smlouva o Půjčce je povaţována za uzavřenou okamţikem, kdy Věřitel poskytne Klientovi Půjčku v souladu s čl. 5. Věřitel Klientovi Půjčku v souladu s čl. 5 poskytne za podmínky, ţe : (a) Klient Věřiteli zašle Ţádost o Půjčku podle čl. 3.2, (b) Věřitel na základě Ţádosti o Půjčku poskytnutí Půjčky interně schválí a zašle Klientovi Nabídku podle čl. 4.1, a (c) Klient zašle Věřiteli svůj souhlas s Nabídkou podle čl. 4.2 a V případě, ţe klient svým jednáním, nebo uvedením nepravdivých údajů poškodí dobré jméno společnosti, bude plně odpovědný za své jednání a škodu takto vzniklou. 2. DEFINOVANÉ POJMY A ODKAZY 2.1 Pro účely Smlouvy o Půjčce a těchto Podmínek mají následující výrazy s velkým počátečním písmenem následující význam: (a) Internetové stránky znamenají internetové stránky Věřitele na adrese (b) Klient znamená fyzickou osobu vymezenou v článku 3.1, (c) Občanský zákoník znamená zákon č. 40/1964 Sb., ve zněních pozdějších předpisů, (d) Nabídka znamená projev vůle Věřitele vůči Klientovi, kterým Věřitel potvrzuje schválení Ţádosti o půjčku a svůj úmysl uzavřít s Klientem Smlouvu o Půjčce v souladu s těmito Podmínkami, (e) Podmínky znamenají tyto smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o., (f) Poplatek znamená poplatek na úhradu nákladů Věřitele se zpracováním Ţádosti o Půjčku a s poskytnutím Půjčky, stanovený podle čl. 6.1, (g) Půjčka znamená částku peněţních prostředků poskytnutých Klientovi Věřitelem ve formě půjčky v souladu těmito Podmínkami, (h) Smlouva o Půjčce znamená kteroukoli smlouvu o půjčce uzavřenou mezi Věřitelem a Klientem podle článku 3 těchto Podmínek (i) Strana znamená Věřitele nebo Klienta jednotlivě a Strany znamenají Věřitele a Klienta společně, (j) Ţádost o Půjčku znamená projev vůle Klienta přijmout od Věřitele Půjčku v souladu s těmito Podmínkami.

2 (k) Věřitel znamená RM Investing Group s.r.o., obchodní společnost se sídlem na adrese Prostějov, Krasická 57, PSČ , IČO: , vedena u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vloţka KLIENT A ŢÁDOST O PŮJČKU 3.1 Klientem můţe být fyzická osoba, která je občanem České republiky, nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území v České republice, v době podání Ţádosti o Půjčku je ve věku let a i v ostatních ohledech vyhovuje těmto Podmínkám. 3.2 Má-li Klient zájem o poskytnutí Půjčky, zašle Věřiteli Ţádost o Půjčku formou SMS zprávy. 3.3 Odesláním Ţádosti o Půjčku Klient výslovně ţádá Věřitele, aby Smlouva o Půjčku byla sjednána prostřednictvím výměny textových SMS zpráv, a potvrzuje, ţe se seznámil s těmito Podmínkami a s informacemi ve smyslu 54b Občanského zákoníku, které tvoří přílohu těchto Podmínek a jsou zároveň k dispozici na Internetových stránkách. 3.4 Klient odpovídá Věřiteli za pravdivost a správnost údajů uvedených v Ţádosti o Půjčku a v případě, ţe klient neposkytne pravdivé údaje a informace ve své ţádosti, nebo se bude snaţit svým jednáním společnost RM Investing Group s.r.o. poškodit, uhradí v tomto případě veškeré finanční náklady a ztráty, které svým jednáním způsobí. 3.5 Věřitel je oprávněn zavolat na telefonní číslo, ze kterého Klient Ţádost o Půjčku zaslal nebo které uvedl v Ţádosti o Půjčku zaslané ve formě elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách, a ověřit údaje uvedené v Ţádosti o Půjčku. 3.6 Věřitel není povinen Klientovi zdůvodňovat své případné odmítnutí Půjčku poskytnout. 3.7 Klient zašle věřiteli ţádost o půjčku formou webových stránek společnosti RM Investing Group s.r.o, pomocí elektronického formuláře. Klient v ţádosti o půjčku, zasílané ve formě elektronického formuláře, uvede zejména jméno a příjmení klienta, číslo svého mobilního telefonu ze kterého odesílal SMS, heslo ke své registraci, rodné číslo, ovou adresu, adresu trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, způsob zaměstnání, výši své čisté mzdy. 4. UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŮJČCE A POSKYTNUTÍ PŮJČKY 4.1 Věřitel informuje klienta o schválení Ţádosti o Půjčku na svých internetových stránkáchwww.realmoney.cz v záloţce bonus, v profilu kaţdého klienta, který se musí pro posouzení ţádosti registrovat. Klient si po své registraci vybere poţadovanou výši částky kterou si hodlá půjčit. Pro zapsání ţádosti o půjčku do databáze společnosti RM Investing Group s.r.o. musí klient zaslat textovou zprávu SMS ve tvaru P RM XX-XXXX" (kde XX znamená klientovo přidělené číslo a XXXX poţadovanou částku) na číslo Následně bude klientovi zaslána textová zpráva SMS, která bude obsahovat potvrzovací kód, který klient vepíše do volného pole k tomu určenému. Po pečlivém přečtení obchodních podmínek zašle klient zpět textovou zprávu SMS ve tvaru P RMPOD XX-XX", kde XX-XX jsou Věřitelem přidělené interní znaky, na číslo Odesláním druhé textové zprávy SMS klient souhlasí, ţe se podrobně seznámil s obchodními podmínkami. 4.2 Klient musí odeslat textovou zprávu SMS se souhlasem obchodních podmínek podle článku 4.1,tak,aby jeho ţádost o Půjčky začala být posuzována. Není-li ţádost takto klientem odsouhlasena včas a ve formě podle článku 4.1, nebo je-li ţádost klientem odmítnuta, ţádost nebude dále zpracovávána naším klientským centrem. 4.3 Odesláním textové zprávy SMS a odsouhlasením nabídky podle článku 4.2 klient potvrzuje, ţe souhlasí s těmito podmínkami, ţe ţádost a tyto podmínky odpovídají vůli klienta a klient bude plnit své závazky z nich vyplývající. Odesláním textové zprávy SMS a odsouhlasením ţádosti podle článku 4.2 klient zároveň potvrzuje, ţe poţaduje poskytnutí půjčky způsobem podle článku 5.1.

3 5. POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ČÁSTKA PŮJČKY 5.1 Klientovi, který splňuje podmínky uvedené v bodu 3.1 věřitel poskytne půjčku prostřednictvím poštovní poukázky (sloţenky) zaslané na adresu klienta uvedenou v ţádosti o půjčku. Poukázka na Částku ve výši půjčky bude takovému klientovi zaslána prostřednictvím české pošty a bude klientovi vyplacena pracovníkem pošty proti předloţení průkazu totoţnosti a podpisu potvrzení o převzetí částky odpovídající výši půjčky. 5.2 Na základě jedné smlouvy o půjčce můţe být klientovi poskytnuta půjčka v následujících částkách v závislosti na přání klienta a podmínek uvedených níţe v tomto článku: 2000, 4000, 7000, ,15.000,-Kč. 5.3 Na základě jedné Smlouvy o Půjčce můţe být Klientovi poskytnuta Půjčka v následujících částkách (v závislosti na přání Klienta a níţe uvedených podmínkách): (a) Pokud klient ţádá o první půjčku u naší společnosti, můţe mu být poskytnuta částka do výše 4000,-- Kč. (b) Klientům, kteří jiţ o půjčku ţádali, byla jim schválena a bez porušení těchto obchodních podmínek ji splatili řádně a v termínu splatnosti, můţe být na úváţení společnosti RM Investing Group s.r.o. poskytnuta půjčka do výše ,-Kč. c)(b) Klientům, kteří jiţ bez porušení těchto podmínek řádně v termínu splatili dvě a více Půjček můţe být na úváţení společnosti RM Investing Group s.r.o. poskytnuta půjčka ve výši ,-Kč. 5.4 Klient můţe být v jednom časovém okamţiku účastníkem pouze jedné Smlouvy o Půjčce. Klient můţe poţádat Věřitele o poskytnutí další Půjčky aţ po úplném splacení předchozí Půjčky a řádném splnění všech povinností vyplývajících z této Půjčky vyplývajících. 5.5 Veškeré platby podle Smlouvy o Půjčce musí být prováděny v Kč (korunách českých). 5.5 Klient můţe poţádat o prodlouţení splatnosti Půjčky. Prodlouţení Půjčky vyuţije, pokud se nejpozději 2 dny před splatnosti svojí Půjčky přihlásí ke svému účtu na webuwww.realmoney.cz a zvolí moţnost odklad splatnosti". Následně bude kaţdý Klient vyzván k uhrazení poplatku v závislosti na výši svojí Půjčky. Prodlouţit splatnost jde vţdy jen na dobu 7 kalendářních dnů a do této doby musí být uhrazen prodluţovací poplatek v příslušné výši ve prospěch účtu společnosti RM Investing Group s.r.o. vedeného u Ge Money Bank / Jako variabilní symbol platby poplatku je nutné uvést rodné číslo Klienta. Pokud Klient vyuţije moţnosti odkladu splatnosti půjčky a nebude uhrazen prodluţovací poplatek, bude jeho Půjčka povaţována 7 dnů po splatnosti. Počet odkladů splatností je moţný u kaţdého Klienta neomezeně. 6. POPLATEK ZA ZPRACOVÁNÍ ŢÁDOSTI O PŮJČKU A ZA POSKYTNUTÍ PŮJČKY A DALŠÍ NÁKLADY 6.1 Výše Poplatku odráţí náklady Věřitele na zpracování Ţádosti o Půjčku a poskytnutí Půjčky, závisí na částce Půjčky a dále na tom, kolik Půjček daný klient Věřiteli řádně a včas splatil v průběhu posledních 12 měsíců. Výše poplatku je následující: 6.2 Věřitel za poskytnutí Půjčky neúčtuje úrok ( s výjimkou smluvní pokuty v čl. 8). 6.3 Klient je povinen Věřiteli uhradit Poplatek spolu se splacením Půjčky při splatnosti Půjčky. 6.4 Dalšími náklady přijetí Půjčky nad rámec Poplatku jsou náklady na zaslání textových zpráv SMS a případné náklady na bankovní poplatky při splacení Půjčky bezhotovostním bankovním převodem. Náklady na zaslání jedné textové zprávy SMS Klientem Věřiteli činí Kč 99,-.

4 7. SPLACENÍ PŮJČKY A SPLATNOST 7.1 Období splatnosti Půjčky začíná běţet v den, kdy je Půjčka Klientovi v souladu s čl. 5.1 či čl. 5.2 poskytnuta. Období splatnosti Půjčky činí 21 dní. Pokud konec období splatnosti připadne na den, který není bankovním dnem v České republice, bude Půjčka splatná v nejbliţší následující bankovní den v České republice. 7.2 Věřitel zašle Klientovi fakturu ohledně splatné Půjčky a Poplatku na adresu trvalého bydliště uvedenou v Ţádosti o Půjčku. 7.3 Při zadání platby na úhradu splátky Půjčky a Poplatku je Klient povinen uvést jako variabilní symbol ID své aktuální Půjčky. Obdrţí-li Věřitel platbu, kterou nelze identifikovat, není taková platba povaţována za provedenou, dokud není identifikována, a Klient je povinen k úhradě úroku z prodlení za opoţděnou platbu. 7.4 Veškeré platby ve prospěch Věřitele jsou povaţovány za provedené od okamţiku jejich připsaní na bankovní účet Věřitele číslo: / 0600 s řádně uvedeným variabilním symbolem podle čl Neobdrţení faktury nezbavuje Klienta povinnosti uhradit splátku Půjčky a Poplatek při splatnosti podle čl Pokud Klient neobdrţí fakturu do 5 kalendářních dnů po přijetí Půjčky, je povinen o tom Věřitele neprodleně informovat prostřednictvím zákaznické telefonní linky , nebo E- mailem a vyţádat si variabilní symbol pro zadání platby. 7.6 Klient je oprávněn Půjčku bez jakýchkoli dodatečných poplatků splatit přede datem její splatnosti. Poplatek se v případě předčasného splacení Půjčky nesniţuje ani nevrací. 8. ÚROK Z PRODLENÍ A DALŠÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S OPOŢDĚNOU PLATBOU 8.1 Pro případ, ţe Půjčka či její část nebude splacena včas, se Klient zavazuje zaplatit Věřiteli smluvní pokutu z prodlení z dluţné částky Půjčky za dobu od dne následujícího po dni splatnosti Půjčky aţ do dne skutečného uhrazení dluţné částky Věřiteli. 8.2 Sazba smluvní pokuty z prodlení je stanovena ve výši 2 % z dluţné částky denně. 8.3 Vedle sankcí dle bodu 8.1 a 8.2 je v případě prodlení dluţníka se splacením půjčky věřitel oprávněn poţadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši 5000,--Kč z dluţné částky. 8.5 Neuhradí-li Klient Věřiteli jakoukoli částku dluţnou na základě Smlouvy o Půjčce ani po uplynutí 14 dnů od data splatnosti takové částky, je Věřitel oprávněn o prodlení Klienta informovat registry dluţníků. 8.6 Věřitel je oprávněn poţadovat po Klientovi úhradu veškerých nákladů souvisejících s vymáháním splatného plnění podle Smlouvy o Půjčce. 8.7 Klient souhlasí s úhradou veškerých nákladů na vymáhání Půjčky a ostatních pohledávek Věřitele vzniklých na základě Smlouvy o Půjčce. 8.8 Po uplynutí doby 14 dnů od data splatnosti půjčky věřitel předává pohledávku inkasní společnosti. Pokud pohledávka nebude úspěšně vymoţena, bude věřitel předávat pohledávku k rozhodčímu řízení a následně se domáhat vymoţení exekuci na majetku Klienta. 9. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 9.1 Klient má právo odstoupit od Smlouvy o Půjčce bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o Půjčce, popřípadě ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány

5 informace v souladu 54b Občanského zákoníku, nastal-li tento den po dni uzavření Smlouvy o Půjčce. Jestliţe nedojde k uplatnění Klientova práva na odstoupení v této stanovené lhůtě, zůstává Smlouva o Půjčce platnou a účinnou. 9.2 Klient nemá právo na odstoupení od Smlouvy o Půjčce, jestliţe Věřitel poskytl Klientovi na výslovnou ţádost Půjčku a Klient ji jiţ před výkonem svého práva na odstoupení Věřiteli spolu s Poplatkem splatil. 9.3 Klient vykonává své právo na odstoupení tím, ţe zašle Věřiteli písemné oznámení o odstoupení na adresu: RM Investing Group s.r.o Krasická 57, Prostějov. 9.4 Odstoupení od Smlouvy o Půjčce je účinné vůči Věřiteli okamţikem doručení oznámení o odstoupení Věřiteli. 9.5 Klient je v oznámení o odstoupení povinen uvést: (a) jméno a rodné číslo Klienta, (b) oznámení ohledně odstoupení od Smlouvy o Půjčce a úmyslu vrátit Věřiteli veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem, (c) datum oznámení o odstoupení a (d) podpis Klienta. 9.6 V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o Půjčce je Klient povinen Věřiteli vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem na bankovní účet uvedeny v čl. 7.4 spolu s úhradou nákladů dle čl. 9.7 ve lhůtě 5 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení. 9.7 Jestliţe Klient od Smlouvy odstoupil, je povinen uhradit Věřiteli částku odpovídající výši příslušného poplatku za poskytnutí Půjčky dle čl. 6, kterou Věřiteli hradí náklady vzniklé za poskytnutí sluţby do okamţiku odstoupení - zejména náklady při zpracování Ţádosti o Půjčku, v souvislosti s uzavíráním Smlouvy o Půjčce a se zasláním Půjčky Klientovi, a to ve lhůtě uvedené v čl ODPOVĚDNOST 10.1 Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Věřiteli na základě předloţení nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy o Půjčce Klientem Věřitel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Věřitele, které Věřitel nemůţe ovlivnit ani samostatně vyloučit. Věřitel není odpovědný za způsobené případné ztráty Klientovi, jestliţe taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou provozu komunikačních kanálů, opoţděných zasláním nebo ztrátou textové zprávy či zasláním nepravdivé textové zprávy Strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliţe takové neplnění je mimo kontrolu příslušné Strany a bylo způsobeno okolnostmi představujícími vyšší moc. Vyšší moc znamená událost, která je nepředvídatelná a která je mimo vliv Stran, např. plnění Smlouvy je bráněno stávkou, poruchou sítě, legislativním omezením vlády nebo orgánu Evropské unie, vzpourami, sabotáţí, povstáním, přírodními silami nebo podobnými okolnostmi, které mají za následek odklad plnění závazků převzatých na základě Smlouvy o Půjčce. Strana není odpovědna za neplnění závazků v důsledku okolností, které byly způsobeny vyšší mocí, za podmínky, ţe taková Strana vynaloţila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila, a plnění závazku musí pokračovat jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou. 11. OSTATNÍ USTANOVENÍ 11.1 Klient se zavazuje aţ do úplného splnění všech povinností ze Smlouvy o Půjčce neprodleně informovat Věřitele o jakékoli změně v údajích uvedených v Ţádosti o Půjčku Věřitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva vyplývající ze Smlouvy o Půjčce či

6 jejich část na kteroukoli třetí osobu Uzavřením Smlouvy o Půjčce dává Klient Věřiteli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., p ochraně osobních údajů, ke zpracování osobních údajů, které budou Klientem Věřiteli sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy o Půjčce. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Věřiteli je udělen k účelům jednání o uzavření Smlouvy o Půjčce, za účelem poskytnutí Půjčky a úkonům souvisejícím s poskytnutím Půjčky, za účelem posuzování bonity Klienta, za účelem realizace postupu při vymáhání dluţných částek a dalších postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek sluţeb. Souhlas klienta zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Věřitelem Klient uzavřením Smlouvy o Půjčce dává souhlas Věřiteli k předání osobních údajů dalším subjektům spolupracujícím s Věřitelem při realizaci Smlouvy a při vymáhání plnění z této smlouvy Klient uděluje svůj souhlas se zpracováním a předáním osobních údajů dobrovolně a má právo ho kdykoli po splacení Půjčky odvolat Klient má právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Věřiteli, jakoţ i právo na jejich opravu. V případě, ţe zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého ţivota Klienta nebo v rozporu se zákonem, můţe Klient poţádat Věřitele či zpracovatele o vysvětlení nebo ţádat, aby takový stav byl odstraněn (zejména jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Klient má téţ právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů Tyto podmínky mohou být Věřitelem kdykoliv změněny formou oznámení na Internetových stránkách učiněné nejméně 10 kalendářních dnů před navrhovaným datem účinnosti změny Podmínek. Změněné Podmínky se uplatní pouze na Půjčky poskytnuté ode dne účinnosti změněných Podmínek. Půjčky poskytnuté do dne účinnosti změny Podmínek se stále řídí Podmínkami v jejich původním znění. Změněné Podmínky Věřitel uveřejní na Internetových stránkách. 12. OZNÁMENÍ 12.1 Veškerá zasílaná oznámení v souvislosti se Smlouvou o Půjčce a těmito Podmínkami musí být písemná, v českém jazyce a zaslána poštou na adresu: RM Investing Group s.r.o., Krasická 57, Prostějov, nebo em na adresu Při dodrţení správnosti adresy podle předchozí věty se veškerá oznámení povaţují za přijatá po uplynutí 5 kalendářních dnů ode dne jejich odeslání První upomínka Klientovi ohledně prodlení s plněním závazku splatit Půjčku podle čl. 8.3 bude zaslána obyčejnou poštou po 7 dnech po splatnosti a bude zpoplatněna částkou 250,--Kč, Jakékoli další upomínky budou zasílány doporučenou poštou a jiţ nebudou zpoplatněny. 13. POSTUP PŘI ŘEŠENÍ SPORŮ Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se strany zavazují řešit v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, v jednoinstančním rozhodčím řízení před jediným rozhodcem určeným Rozhodčí společností, s.r.o., IČ: splňujícím předpoklady pro výkon rozhodce dle ust. 4 odst. 1 z.č. 216/1994 Sb. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce k rozhodování dle zásad spravedlnosti pouze na základě listinných důkazů předloţených stranami ve lhůtě rozhodcem stanovené bez nutnosti nařízení ústního jednání. Rozhodce je oprávněn nařídit ústní jednání pouze v případě, ţe listinné důkazy nebudou shledány dostatečnými pro řádné rozhodnutí sporu. Stranám bude doručováno na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo na adresy, které oznámí v průběhů řízení rozhodci. Zásilky zasílané na adresy dle předchozí věty se pro účely rozhodčího řízení povaţují za doručené i tehdy, pokud

7 adresát jejich přijetí odepřel nebo si ve stanovené desetidenní úloţní době zásilku nevyzvedl, a to dnem odepření přijetí písemnosti nebo uplynutím úloţní doby. Řízení je zahájeno dnem, kdy je spor přijat rozhodcem k rozhodnutí. Náklady řízení činí 3% z hodnoty sporu, minimálně potom 3.000,-- Kč a dále DPH z této částky v zákonné výši. Náhrada nákladů řízení včetně nákladů na právní zastoupení se řídí obdobně dle občanského soudního řádu a souvisejících předpisů, především potom vyhl. č. 484/2000 Sb. a vyhl. 177/1996 Sb., v platných zněních. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem Strany se dohodly, ţe odůvodnění rozhodčího nálezu není třeba. Poskytování finanční sluţby dodavatelem podléhá kontrole České obchodní inspekce (Štěpánská 15, Praha 2) v rámci dozoru nad ochranou ekonomických zájmů spotřebitele. 14. BONUSY A PROMO AKCE Společnost RM Investing Group s.r.o. na svých internetových stránkáchwww.realmoney.cz uveřejňuje Promo akce a Bonusy za poskytované sluţby svým Klientům. Nárok na poskytnutí Bonusu má kaţdý Klient při splnění všech podmínek dané akce. Podmínky jsou zveřejněny u kaţdé probíhající akce. Klientovi automaticky zaniká právo na získání jakéhokoliv bonusu pokud je v prodlení s plněním svých finančních závazků vůči společnosti RM Investing Group s.r.o. 1. Informace o poskytovateli finančního produktu a)obchodní firma a identifikační číslo dodavatele finanční sluţby: RM Investing Group s.r.o., se sídlem Krasická 57, Prostějov Dodavatel je ve Smluvních podmínkách pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. označován jako Věřitel. b) Hlavní předmět podnikání dodavatele finanční sluţby: Sluţby v oblasti administrativní správy a sluţby organizačně hospodářské povahy, včetně poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty. c) Sídlo dodavatele finanční sluţby a adresa významná pro vztah mezi spotřebitelem a dodavatelem finanční sluţby: Prostějov, Krasická 57, PSČ d) Existence zástupce dodavatele finanční sluţby nebo zprostředkovatele: Sluţba není poskytována prostřednictvím zástupce dodavatele finanční sluţby ani zprostředkovatele. e) Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru: Dodavatel finanční sluţby podniká na základě ţivnostenského oprávnění. Provozování ţivnosti dodavatele finanční sluţby podléhá dozoru ţivnostenského úřadu. Poskytování finanční sluţby dodavatelem podléhá kontrole České obchodní inspekce (Štěpánská 15, Praha 2) v rámci dozoru nad ochranou ekonomických zájmů spotřebitele. 2. Informace o poskytované finanční sluţbě: a) Název a hlavní charakteristiky poskytované sluţby: Poskytovanou sluţbou je půjčka peněţních prostředků. Na základě smlouvy o půjčce přenechává dodavatel finanční sluţby spotřebiteli peněţní prostředky ve formě půjčky a spotřebitel se zavazuje dodavateli finanční sluţby za podmínek smlouvy o půjčce a Smluvních podmínek pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. poskytnutou částku peněţních prostředků vrátit a zaplatit poplatek.

8 b) Celková cena, včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím Věřitele a jiných souvisejících nákladů: Celková cena za poskytnutí sluţby je dána poplatkem za zpracování ţádosti o půjčku a za poskytnutí půjčky. Výše tohoto poplatku je následující: Poplatky za SMS půjčky půjčka 2000 poplatek dnů půjčka 4000 poplatek dnů půjčka 7000 poplatek dnů půjčka poplatek dnů půjčka poplatek dnů Poplatek za prodlouţení splatnosti půjčky se kterým Klient souhlasí je stanoven následovně : Poplatky za odklad SMS půjčky půjčka 2000 poplatek dnů půjčka 4000 poplatek dnů půjčka 7000 poplatek dnů půjčka poplatek dnů půjčka poplatek dnů Další informace ohledně podmínek placení poplatku jsou uvedeny v čl. 6 Smluvních podmínek pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. V případě, ţe dojde k porušení povinností ze strany spotřebitele, je dodavatel finanční sluţby oprávněn od spotřebitele poţadovat úhradu dalších částek dle Smluvních podmínek pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. (poplatek za zaslání upomínky, úrok z prodlení, náklady na vymáhání, smluvní pokuta). c) Moţná rizika mimo kontrolu dodavatele finanční sluţby spojená s poskytovanou finanční sluţbou: Dodavatel finanční sluţby nenese odpovědnost za kvalitu a funkčnost mobilní sítě a za chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat. Dodavatel finanční sluţby neodpovídá za kvalitu a včasnost sluţeb poskytovaných bankovních systémů. d) Existence dalších daní nebo nákladů, které nejsou hrazeny prostřednictvím dodavatele: Klientovi bude provozovatelem mobilní sítě účtován zvýšený poplatek za uţití sluţeb mobilní telekomunikační sítě - odeslání textové zprávy SMS. e) Období, po které zůstávají poskytnuté informace v platnosti: Bez omezení doby platnosti. f) Moţné způsoby placení a způsob poskytnutí sluţby: Sluţba je poskytování dle informací uvedených ve Smluvních podmínkách pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. g) Případné dodatečné náklady pro spotřebitele za pouţití prostředků komunikace na dálku: Za pouţití prostředků komunikace na dálku nejsou dodavatelem finanční sluţby účtovány ţádné další dodatečné poplatky či náklady. 3. Informace o smlouvě: Moţnost odstoupit od smlouvy o půjčce dle 54c odst. 1 Občanského zákoníku, lhůta na uplatnění, podmínky uplatnění práva na odstoupení, částka, jejíţ zaplacení můţe být poţadováno dle 54c odst. 6 Občanského zákoníku, důsledky neuplatnění práva na odstoupení, praktické pokyny pro uplatnění práva na odstoupení:

9 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy o půjčce bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o půjčce, popřípadě ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v souladu 54b občanského zákoníku, nastal-li tento den po dni uzavření smlouvy o půjčce. Jestliţe nedojde k uplatnění spotřebitelova práva na odstoupení v této stanovené lhůtě, zůstává smlouva o půjčce platnou a účinnou, nezanikla-li jiţ dříve úplným splacením půjčky a poplatku. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy o půjčce, jestliţe dodavatel finanční sluţby poskytl spotřebiteli na výslovnou ţádost půjčku a spotřebitel jiţ před výkonem svého práva na odstoupení dodavateli spolu s poplatkem splatil. Spotřebitel vykoná své právo na odstoupení tím, ţe zašle dodavateli finanční sluţby písemné oznámení o odstoupení na adresu RM Investing Group s.r.o., Prostějov, Krasická 57, PSČ Odstoupení od smlouvy o půjčce je vůči dodavateli finanční sluţby účinné okamţikem doručení oznámení o odstoupení dodavateli finanční sluţby. Spotřebitel je v oznámení povine uvést: Jméno a rodné číslo spotřebitele Oznámení ohledně odstoupení od smlouvy o půjčce a úmyslu vrátit dodavateli finanční sluţby veškeré finanční prostředky poskytnuté dodavatelem Datum oznámení o odstoupení Podpis spotřebitele V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o půjčce je spotřebitel povinen dodavateli vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté dodavatelem na bankovní účet uvedený v článku 7.4 Smluvních podmínek pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. spolu s úhradou nákladů dle článku 9.7 uvedených smluvních podmínek ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení. Jestliţe spotřebitel od smlouvy odstoupil, je povinen uhradit dodavateli částku odpovídající výši příslušného poplatku za poskytnutí půjčky dle článku 6 Smluvních podmínek pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o, kterou dodavateli hradí náklady vzniklé za poskytnutí sluţby do okamţiku odstoupení - zejména náklady při zpracování ţádosti o půjčku, v souvislosti s uzavíráním smlouvy o půjčce a se zasláním půjčky spotřebiteli. Podrobnější informace jsou uvedeny ve Smluvních podmínkách pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o a) Označení členského státu EU, jehoţ právní předpisy bere dodavatel za základ pro vytvoření vztahů se spotřebitelem před uzavřením smlouvy: Česká republika. b) Smluvní doloţka o rozhodném právu smlouvy o příslušnosti soudu v případě vzniklých sporů: Smlouva o půjčce se řídí českým právem. V případě jakýchkoli sporů v souvislosti s touto smlouvou jsou k jejich rozhodnutí příslušné obecné soudy České republiky. c) Jazyk, ve kterém bude dodavatel finanční sluţby se souhlasem spotřebitele komunikovat se spotřebitelem a ve kterém budou spotřebiteli poskytnuty smluvní podmínky a další informace: Český jazyk. 4. Informace o moţných způsobech nápravy porušení povinností: a) Existence a způsob mimosoudního vyřizování stíţností spotřebitelů, včetně moţnosti obrátit se na příslušný orgán dohledu: Stíţnosti se podávají dodavateli finanční sluţby písemně na adresu sídla dodavatele nebo prostřednictvím zákaznické linky na čísle Spotřebitel má moţnost se se svým podnětem obrátit sám nebo prostřednictvím sdruţení spotřebitelů na Českou obchodní inspekci (Štěpánská 15, Praha 2) nebo na příslušný ţivnostenský úřad

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o.

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%.

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí na Vás být vedena exekuce,

Více

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %.

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí být vedený v registrech dlužníků,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 10. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 7. 2012 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1) Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 5. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva )

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) uzavřená dne.. mezi smluvními stranami PRONTO CREDIT s.r.o., IČ 27525210, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU,

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, resp. RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZÁPŮJČCE Smluvní strany: Fast Cash a.s. se sídlem: Školská 694/32, Nové Město, PSČ 110 00 IČ: 241 77 032 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 01062014 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná práva

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více