Vá ení lenovia Slovenského hemofilického zdru enia, Vá ení spolupracovníci a obchodní partneri,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vá ení lenovia Slovenského hemofilického zdru enia, Vá ení spolupracovníci a obchodní partneri,"

Transkript

1 VÝROČNÁ SPRÁVA 2003

2 2

3 Vá ení lenovia Slovenského hemofilického zdru enia, Vá ení spolupracovníci a obchodní partneri, Slovenské hemofilické zdru enie má za sebou trnásty rok svojej existencie. S oh adom na podnikate ské prostredie na Slovensku bol to rok náro ný vo v etkých oblastiach innosti. Slovenské hemofilické zdru enie (SHZ) pôsobí od roku 1990 ako dobrovo né ob ianske zdru enie, ktoré zdru uje osoby s vrodenou krvácavou chorobou ( alej VKCH), rodi ov detí s VKCH, rodinných príslu níkov osôb s VKCH, ich priaznivcov, priate ov a pracovníkov na úseku starostlivosti o osoby s VKCH bez rozdielu národnosti, politickej príslu nosti a vierovyznania. Aj v roku 2003 sme nadviazali na predchádzajúcu innos a na alej ju rozvíjali a skvalit ovali. Usporiadali sme rehabilita né tábory pre kolopovinné deti a deti pred kolského veku, rekondi no rehabilita né pobyty pre dospelých. V uplynulom roku sme taktie úspe ne vyu ili in titút 1% dane pre na u organizáciu. V aka aktivite lenov Slovenského hemofilického zdru enia a dôvery na ich sympatizantov sme vyzbierali sumu vo vý ke Sk, za ktorú nám prinále alo 44.miesto zo zú astnených organizácií tretieho sektora na Slovensku. Tento krásny výsledok je zrkadlom na ej kvalitnej práce a dôkazom, e aj organizácia s neve kou lenskou základ ou mô e by úspe ná a presko i mnohonásobne vä ie organizácie. Tieto úspechy sú úspechmi v etkých lenov Slovenského hemofilického zdru enia a v etkých jej aktívnych a iniciatívnych lenov. S ve kou rados ou mô eme kon tatova, e ka doro ne sa k na im aktivitám pripájajú noví iniciatívni lenovia, o je ve kou devízou do budúcnosti pre skvalitnenie na ej práce pre v etkých ob anov s vrodeným krvácavým ochorením na Slovensku. Ing. Jaroslav JANOVEC predseda SHZ 3

4 OBSAH Poslanie a hlavné smery innosti... 5 Organiza ná truktúra... 6 Zlo enie Republikového výboru SHZ... 6 innos organizácie... 7 SHZ je lenom Súvaha Výkaz ziskov a strát Príjmy SHZ v rokoch 2002 a Sponzori a po akovanie Kontakt

5 POSLANIE A HLAVNÉ SMERY INNOSTI Poslaním SHZ je hlavne háji záujmy a potreby ob anov s VKCH na úseku zdravotnom, sociálnom, spolo enskom a pracovnom predov etkým tým, e: a) presadzuje zlep enie lie ebnej, rehabilita nej, kúpe nej starostlivosti a sociálneho zabezpe enia pacientov, b) dbá v rámci svojich mo ností, aby lie ba osôb s VKCH bola bezpe ná, kvalitná a v dostato nom mno stve, c) sprostredkováva prísun informácií o aktuálnych problémoch pacientov s VKCH, d) v spolupráci s odborníkmi zais uje zdravotnícku osvetu, e) spolupracuje s organizáciami podobného zamerania v rámci Slovenskej republiky a aj v zahrani í a pod a potreby sa zapája do ich truktúr, f) vykonáva sociálnu prevenciu, vybrané innosti sociálnoprávnej ochrany a poskytuje sociálne poradenstvo ob anom bez úhrad, g) spolupracuje so tátnymi a samosprávnymi orgánmi, in titúciami a inými organizáciami v Slovenskej republike a v zahrani í, h) vyvíja al iu innos v záujme lenov, i) vydáva pre lenov informa ného spravodajcu, j) propaguje darcovstvo krvi. 5

6 ORGANIZA NÁ TRUKTÚRA Slovenské hemofilické zdru enie, ako dobrovo né ob ianske zdru enie, má svoje orgány budované na územnom princípe. V etky orgány SHZ sú volené zdola nahor a v ich práci sa uplat ujú zásady kolektívneho rozhodovania pri zachovaní zodpovednosti jednotlivca. Organiza ná truktúra SHZ je nasledovná: a) Valné zhroma denie SHZ b) Republikový výbor SHZ c) Revízna komisia SHZ d) Roz írený výbor SHZ e) Regionálne skupiny SHZ Poradným orgánom SHZ sú Odborné sekcie SHZ. Valné zhroma denie SHZ je najvy ím riadiacim a rozhodovacím orgánom SHZ a zú ast ujú sa ho v etci lenovia SHZ. Republikový výbor SHZ riadi a zabezpe uje innos SHZ medzi Valnými zhroma deniami SHZ a je volený na dobu tyroch rokov. ZLO ENIE REPUBLIKOVÉHO VÝBORU SHZ Predseda SHZ: Podpredseda SHZ: Tajomník SHZ: lenovia Rep. Výboru SHZ: Ing. Jaroslav JANOVEC Mgr. Róbert LETKO Peter BÍRE Ing. Vladimír MIN EV Marián TREBICHALSKÝ 6

7 INNOS ORGANIZÁCIE Slovenské hemofilické zdru enie malo v roku 2003 ve mi rozsiahlu innos a preto predstavíme len jej najvä ie aktivity: XII. Rehabilita ný tábor detských hemofilikov a Rekondi no rehabilita ný pobyt pre dospelých hemofilikov Deti s vrodenou krvácavou chorobou zatia nikto do iadneho tábora nikdy a nikde nezobral, preto SHZ od roku 1990 ka doro ne poriada rehabilita né tábory pre hemofilikov so zameraním na zlep enie celkového zdravotného stavu, hlavne k zlep eniu hybnosti pohybového aparátu a k zvý eniu fyzickej kondície, o je predpokladom k zní eniu po tu krvácavých príhod. Tento tábor sa uskuto nil v Tur ianskych Tepliciach v d och Detského tábora sa zú astnilo 55 detí a 35 dospelých hemofilikov. Medzi deti po as tábora zavítal aj hokejový majster sveta, reprezentant SR a hokejista NHL Michal HANDZU (ná estný len). II. Jesenný rekondi ný pobyt pre dospelých hemofilikov V roku 2003 sme u po druhý krát pripravili rekondi ný pobyt pre dospelých v jesennom období. Pobyt splnil svoj ú el, t.j. posilni svalstvo a zlep i hybnos pohybového aparátu. Miestom pobytu boli opä Tur ianske Teplice a konal sa v termíne Zú astnilo sa ho 27 osôb. 7

8 III. Pobyt pre maloleté deti s rodi om Tohto pobytu sa zú astnili maloleté deti pred kolského veku spolu s rodi om. Ú elom bolo podchyti aj túto vekovú skupinu detí a podnieti v nich a rodi och návyky v u takom mladom veku a stara sa o svoju hybnos a pohybový aparát. Miestom pobytu boli emberovce pri Leviciach, zú astnilo sa ho 8 detí a 6 rodi ov a konal sa v termíne VI. Rehabilita ný tábor na Balatone Ú elom tohto tábora bolo umo ni de om dosta sa do zahrani ia a bez zábran vychutna si rehabilita ný pobyt v Ma arsku, ktorý je samozrejme spojený s rehabilitáciou, za ú elom zlep enia hybnosti pohybového aparátu a zvý eniu fyzickej kondície. Tábor sa uskuto nil v letovisku Fonyód, v termíne a zú astnilo sa ho 20 ú astníkov. III. Hemofilický ples Okrem rekondi ných pobytov sme pripravili pre na ich lenov aj spolo enskú akciu ples, ktorého cie om bolo priate ské stretnutie lenov Slovenského hemofilického zdru enia v nepracovnej atmosfére a po akovanie v etkým lenom za ich prácu a priaze a po akovanie v etkým sponzorom a sympatizantom na ej organizácie. Ples uskuto nil v Tur ianskych Tepliciach d a % zo zaplatenej dane Slovenské hemofilické zdru enie sa v roku 2003 uchádzalo o 1% zo zaplatenej dane za rok 2002, tak ako umo uje zákon o dani z príjmov. 8

9 Z organizácií na Slovensku, ktorí sa uchádzali o tento in titút sme skon ili na celkovom 44. mieste a podarilo sa nám vyzbiera Sk. Verejná finan ná zbierka k Svetovému d u hemofílie (17. apríl) Slovenské hemofilické zdru enie v spolupráci s obchodnou spolo nos ou TESCO Stores SR a.s. Bratislava v d och apríla 2003 zorganizovalo po prvý krát vo svojej histórii v sieti obchodných domov a hypermarketov TESCO na Slovensku verejnú finan nú zbierku k Svetovému d u hemofílie (17. apríl), ktorej vý a ok poputuje na realizáciu rehabilita ných pobytov hemofilikov. Zá titu nad akciou prebral reprezentant SR, hokejista tímu NHL Philadelphia Flyers a ná estný len Michal Handzu. Podarilo sa nám vyzbiera ve mi krásnu sumu Sk. Skupinky 2-3 aktivistov chodili s prenosnou urnou a rozdávali propaga né letá iky o tom, o je hemofília. Letá iky vysvet ovali, e ide o vrodenú krvácavú chorobu, ktorá spôsobuje nedostato nú tvorbu bielkoviny krvnej plazmy, a tým aj nedostato nú zrá anlivos krvi. Benefi ný koncert Na základe aktivít na ich leniek Mgr. Hozlárovej a Terézie Zimulovej bol zorganizovaný benefi ný koncert v Rímsko katolíckom farskom kostole v Nových Zámkoch, po as ktorého sa podarilo vyzbiera Sk. Prípravy na usporiadanie 17. výro nej konferencie Európskeho hemofilického konzorcia na Slovensku Slovenské hemofilické zdru enie v druhej polovici roka 2003 za alo prípravy na usporiadanie 17. výro nej konferencie EHC na Slovensku, v Bratislave, ktorá sa bude kona v d och v hoteli Danube. 9

10 SHZ JE LENOM World Federation of Hemophilia (Svetová hemofilická federácia) lenom tejto organizácie sme od augusta 1990 ( ), kedy sme boli na XIX. kongrese WFH vo Washingtone v USA prijatý spolu s eským hemofilickým zväzom za riadneho lena ako esko-slovenská hemofilická federácia. Po rozdelení bývalej eskej a Slovenskej federatívnej republiky nástupníckou organizáciou v lenstve bol eský hemofilický zväz. SHZ bolo prijaté za riadneho lena formálne, ale oficiálne na XXII. Valnom zhroma dení WFH po as XXI. kongresa WFH v Mexico City v Mexiku konaného Aktívne sa zapájame do jej truktúr a innosti. European Hemophilia Consortium (Európske hemofilické konzorcium) lenom tejto organizácie sme od samotného vzniku SHZ od roku Ka doro ne sa zú ast ujeme kongresov poriadaných EHC a aktívne sa zapájame do jej truktúr a inností. Slovenská humanitná rada lenom tejto organizácie sme od roku 1990 a aktívne sa zapájame do inností tejto organizácie v sekcii organizácií zdravotne postihnutých. U druhé volebné obdobie je víceprezidentom tejto organizácie ná len Doc. MUDr. Jaroslav Hin t, CSc., ktorý tam zastupuje na u organizáciu. Od roku 2000 je lenom grantovej komisie SHR predseda SHZ - Ing. Jaroslav Janovec. Asociácia na ochranu práv pacientov SR lenom tejto organizácie sme od roku 2002 a aktívne sa zapájame do inností tejto organizácie v sekcii organizácií zdravotne postihnutých. 10

11 SÚVAHA (v tis. Sk) Ú tovné obdobie Bezprostred ne Strana aktív.r. predchádzaj Brutto Korekcia Netto úce ú tovné obdobie a b A. MAJETOK SPOLU: r DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK r. 003 a Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej innosti (012-( AÚ) Software 013-( AÚ) Ocenite né práva 014-( AÚ) Ostatný dlhodobý nehmotný majetok ( )-( AÚ) Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku ( ) Poskytnuté preddavky na dlhodobo nehmotný majetok ( AÚ) DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK r. 010 a Pozemky (031) Umelecké diela a zbierky (032) Stavby (021-( AÚ) Stroje, prístroje a zariadenia (022-( AÚ) Dopravné prostriedky (023-( AÚ) Pestovate ské celky trvalých porastov (025-( AÚ) Základné stádo a a né zvieratá (026-( AÚ) Drobný dlhodobý hmotný majetok (028-( AÚ) Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029-( AÚ) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku ( ) Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok ( AÚ) FINAN NÉ INVESTÍCIE r. 022 a Podielové CP a vklady v obchodných spolo. v ovládanej osobe (061) Podielové CP a vklady v obchodných spolo. s podstatným vplyvom (062) Dlhodobé CP dr ané po splatnosti ( AÚ) Pô i ky podnikom v skupine a ostatné pô i ky ( )-096AÚ) Ostatné dlhodobé finan né investície ( AÚ) okrem r Obstaranie dlhodobých finan ných investícií ( AÚ) Kontrolné íslo r. 001 a Ú tovné obdobie Bezprostred ne Strana aktív.r. predchádzaj Brutto Korekcia Netto úce ú tovné obdobie a b B. OBE NÝ MAJETOK r ZÁSOBY r. 030 a Materiál ( )-191)

12 Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby ( )-( ) Výrobky ( ) Zvieratá ( ) Tovar ( )-196) Poskytnuté prevádzkové preddavky ( AÚ) DLHODOBÉ POH ADAVKY r. 037 a Poh adávky z obchodného styku okrem r. 035 (311AÚ a 315AÚ)-(391AÚ) Poh adávky vo i ú astníkom zdru ení(358aú-391aú) Iné poh adávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ) CP obstarané v prim.emisiách neur ené na obch. (069AÚ+391AÚ) KRÁTKODOBÉ POH ADÁVKY r. 042 a Poh adávky z obchodného styku (311AÚ a 315AÚ)-(391AÚ) Poh adávky zo sociálneho zabezpe enia ( AÚ) Da ové poh adávky (341 a 345) Dotácie a ostatné zú tovanie so tát.rozpo tom ( ) Poh adávky vo i ú astníkom zdru ení (358AÚ-391AÚ) Spojovací ú et zdru ení ( AÚ) Iné poh adávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ) FINAN NÝ MAJETOK r. 050 a Pokladnica ( Bankové ú ty ( ) Dlhové CP na obchodovanie (251) Dlhové CP na predaj (253) Vlastné dlhopisy (255) Obstaranie krátkodobých finan ných investícii(259) PRECHODNÉ Ú TY AKTÍV r. 057 a Náklady budúcich období (381) Príjmy budúcich období (385) Odhadné ú ty aktívne (388) AKTÍVA celkom r. 001 a Kontrolné íslo r. 028 a Strana pasív.r. Ú tovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie a b 5 6 A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA STÁLYCH A OBE NÝCH AKTÍV r Fondy organizácie r. 062 a Základné imanie (901) Oce ovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov (905) Fondy ú tovnej jednotky ( ) Výsledok hospodárenia r. 067 a Výsledok hospodárenia v schva ovaní (+,-931) Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov (+,-932) Ú et ziskov a strát (+,-933) B. CUDZIE ZDROJE r REZERVY ZÁKONNÉ (941) DLHODOBÉ ZÁVÄZKY r. 073 a Dlhopisy emitované ú tovnou jednotkou (953)

13 Záväzky z prenájmu (954AÚ) Dlhodobé prijaté preddavky (955) Sociálny fond (956) Dlhodobé zmenky na úhradu (958) Ostatné dlhodobé záväzky (956AÚ+321AÚ a 325AÚ+368AÚ+396AÚ+379AÚ+373AÚ) KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY r. 080 a Záväzky z obchodného styku (321 a 325) Záväzky vo i zamestnancom ( ) Zú tovanie s in titúciami soc. zabezpe enia (336) Da ové záväzky (341 a 345) Záv.z titulu fin. vz ahov k tátnemu rozpo tu a orgánov samosprávy ( ) Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov (367) Záväzky vo i ú astníkom zdru ení (368) Spojovací ú et pri zdru ení (396) Ostatné záväzky (379AÚ+373AÚ+954AÚ+959AÚ) BANKOVÉ VÝPOMOCI A PÔ I KY r. 090 a Dlhodobé bankové úvery (951AÚ) Be né bankové úvery ( AÚ) Prijaté krátkodobé finan né výpomoci ( ) PRECHODOVÉ Ú TY PASÍVNE r. 094 a Výdavky budúcich období (383) Výnosy budúcich období (384) Odhadné ú ty pasívne (389) PASÍVA celkom r Kontrolné íslo r. 061 a VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v tis. Sk) íslo ú tu Náklady.r. Hlavná nezda ovaná innos Podnikate ská Spolu zda ovaná Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie Spotreba materiálu Spotreba energie Spotreba ostatných nesklad. dodávok Predaný tovar Opravy a udr iavanie Cestovné Náklady na reprezentáciu Ostatné slu by Mzdové náklady Zákonné sociálne poistenie Ostatné sociálne poistenie Zákonné sociálne náklady Ostatné sociálne náklady Cestná da Da z nehnute nosti Ostatné dane a poplatky Zmluvné pokuty a penále Ostatné pokuty a penále Odpis nevymo ite nej poh adávky

14 544 Úroky Kurzové straty Dary Osobitné náklady Manká a kody Iné ostatné náklady Odpisy DNM a DHM Zostatková cena predaného NM a HM Predané cenné papiere Predaný materiál Tvorba zákonných rezerv Náklady z precenenia CP Tvorba zákonných opravných polo iek Poskytnuté príspevky organiza ným zlo kám Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám Poskytnuté príspevky fyzickým osobám Ú tovná trieda 5 celkom r. 1 a Kontrolné íslo r. 01 a íslo ú tu Výnosy.r. Hlavná nezda ovaná innos Podnikate ská Spolu zda ovaná Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie Tr by za vlastné výrobky Tr by z predaja slu ieb Tr by za predaný tovar Zmena stavu nedokon enej výroby Zmena stavu zásob polotovarov Zmena stavu zásob výrobkov Zmena stavu zásob zvierat Aktivácia materiálu a tovaru Aktivácia vnútroorganiza ných slu ieb Aktivácia dlhodobého nehmotných majetku Aktivácia dlhodobého hmotného majetku Zmluvné pokuty a penále Ostatné pokuty a penalé Platby za odpísané poh adávky Úroky Kurzové zisky Iné ostatné výnosy Tr by z predaja DNM a DHM Výnosy z dlhodobých finan ných investícii Tr by z predaja CP a vkladov Tr by z predaja materiálu Výnosy z krátkodobého finan ného majetku Zú tovanie zákonných rezerv Výnosy z precenenia CP Výnosy z prenájmu majetku

15 659 Zú tovanie zákonných opravných polo iek Prijaté príspevky od organiza ných zlo iek Prijaté príspevky od iných organizácií Prijaté príspevky od fyzických osôb Prijaté lenské príspevky Príspevky z podielu zaplatenej dane Dotácie na prevádzku Ú tovná trieda 6 celkom r. 37 a Výsledok hospodárenia pred zdanením r Da z príjmov Dodato né odvody dane z príjmov Výsledok hospodárenia po zdanení r. 70-(71+72) (+/-) Kontrolné íslo r. 37 a PRÍJMY SHZ V ROKOCH 2002 a lenenie príjmov SHZ v roku % 1%11% 7% 6% 66% Granty a dotácie Hodina de om Sponzorstvo 1 % da Výzva SHZ Príspevky lenov lenenie príjmov SHZ v roku % 12% 35% 1% 11% 19% 7% Granty a dotácie Hodina de om Sponzorstvo 1 % da Výzva SHZ Príspevky lenov Verejná zbierka 15

16 SPONZORI A PO AKOVANIE Slovenskému hemofilickému zdru eniu pomohli pri innosti v roku 2003 finan nými príspevkami tieto spolo nosti, organizácie a podnikatelia: Nadácia pre deti Slovenska Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo zdravotníctva SR NEUSIEDLER SCP, a.s. Ru omberok Slovenská humanitná rada TIPOS, akciová spolo nos BAXTER AG Bratislava GRIFOLS INTERNATIONAL Slovensko NOVO NORDISK A/S Technopol Holding a.s. Bratislava MATADOR a.s. Púchov PALMA TUMYS a.s. Bratislava Mlynsko pekársky a cestovinársky kombinát, a.s. Spi ská Nová Ves ZEPTER Slovakia, s.r.o. Bratislava INA SKALICA spol. s r.o. Skalica DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava JUDr. Viera KALINOVÁ, Banská Bystrica GreGor a spol., s.r.o. Bratislava Ing. Peter HUDA EK, Ko ice Mgr. Marta DARU OVÁ FB EKOCAR Námestovo MUDr. Igor Tarab ák Ing. Vladimír MIN EV Jana BÍRE OVÁ vecnými darmi: SLOVGLASS a.s. Poltár CAC Leasing Slovakia, a.s. Bratislava Jarka s.r.o., Spi ská Nová Ves FB EKOCAR Námestovo ORANGE Roman Bar ovský 16

17 Sony Ericsson Slovakia s.r.o. WALMARK NÁPOJE SR, s.r.o. Kamenec pod Vtá nikom NOVO NORDISK A/S VOMZ spol. s r.o. ubica IN TAL PAROBEK Klenovec Slovenská sporite a, a.s. Lu enec STEL ve koobchod s potravinami Poltár koncentrátmi pre konanie táborov SHZ mediálnou podporou SHZ BAXTER AG Bratislava GRIFOLS INTERNATIONAL Slovensko SLOVENSKÁ TELEVÍZIA Denník SME Denník KORZÁR Rádio Slovensko okruh Regína Slovenské hemofilické zdru enie akuje v etkým sponzorom za prejavenú dôveru a pomoc pri innosti v roku Zárove akujeme aktívnym lenom organizácie za príkladnú pomoc pri realizácii na ej innosti, aktivitách a získavaní finan ných prostriedkov a vecných darov. 17

18 KONTAKT Sídlo: Kontaktná adresa: SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRU ENIE Antolská Bratislava URL: Ing. Jaroslav Janovec predseda SHZ Palárikova Spi ská Nová Ves Tel/Fax: 053/ Kontaktné adresy na lenov Republikového výboru SHZ: Predseda SHZ: Podpredseda SHZ: Tajomník SHZ: Ing. Jaroslav JANOVEC Palárikova Spi ská Nová Ves Tel/Fax: 053/ Mgr. Róbert LETKO Nad Lú kami Bratislava Tel/Fax: 02/ Peter BÍRE Tatranská Banská Bystrica Tel/Fax: 048/ lenovia Republikové výboru SHZ: Ing. Vladimír MIN EV Podháj Banská Bystrica Tel/Fax: 048/ Marián TREBICHALSKÝ Tokajská Nitra Tel:

19 19

20 Copyright, Slovenské hemofilické zdru enie, 2004

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie 704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 6/2003 34 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie

Více

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/2012-31 VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2016 VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová 11.3.2016 VP prerokoval: Akademický senát JLF UK 21.3.2016 VP schválil: prof. MUDr.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

Správy o hospodárení

Správy o hospodárení OV 166 / 2004 Správy o hospodárení 113 Správy o hospodárení Správy o hospodárení emitentov cenných papierov H00069 CEMMAC, a.s. so sídlom v Hornom Srní, PSČ: 914 42, IČO: 31 412 106, zverejňuje pod a zák.

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

Rozvaha OLÚ. sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 6.2.2013. Syntetický účet

Rozvaha OLÚ. sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 6.2.2013. Syntetický účet Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Název Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Daňový systém Slovenska JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Systém daní na Slovensku Systém daní na Slovensku Daně přímé Daň z příjmu Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob

Více

TRIEDNA KNIHA. pre základnú kolu pre iakov s autizmom. Trieda... kolský rok.../ M VVa SR 2011 / 2012 Triedna kniha Z pre iakov s autizmom

TRIEDNA KNIHA. pre základnú kolu pre iakov s autizmom. Trieda... kolský rok.../ M VVa SR 2011 / 2012 Triedna kniha Z pre iakov s autizmom TRIEDNA KNIHA pre základnú kolu pre iakov s autizmom Trieda... kolský rok.../... Metodický pokyn na administráciu triednej knihy Triedna kniha zaznamenáva prácu s triedou ako celkom a taktie zaznamenáva

Více

Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Účtová třída 1 - Zásoby

Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Účtová třída 1 - Zásoby Příloha: Účtový rozvrh na úrovni syntetických účtů pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/2002 Sb. pro podnikatelské subjekty

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT. k..?~:~?:?~~?.. (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Názov obce

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT. k..?~:~?:?~~?.. (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Názov obce Kons uj ÚČ ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ správy k..?~:~?:?~~?.. (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Účtovná závierka riadna mimoriadna X z. obdobie

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA

Více

ROZVAHA A K T I V A +627 +801 +2 272 +2 448 +1 540 +1 719 +1 254 +1 433 +204 +204 +82 +82. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +627 +801 +2 272 +2 448 +1 540 +1 719 +1 254 +1 433 +204 +204 +82 +82. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 4 8 5 4 9 8 8 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2 Praha 1017

Více

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov regulovaná informácia Časť 1.- Identifikácia emitenta PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Informačná povinnosť

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Náklady Hlavná 50 Spotrebované nákupy (r.002 až r.005) 002 80,5 0,00 22 80,5 21 901,5 501 Spotreba materiálu 002 198 179, 0,00 198 179, 10 870,08 502 Spotreba energie 00 201,11 0,00 201,11 7 01,6 50 Spotreba

Více

D O P R A V N Ý P O D N I K M E S T A Ž I L I N Y s.r.o Z A R O K

D O P R A V N Ý P O D N I K M E S T A Ž I L I N Y s.r.o Z A R O K D O P R A V N Ý P O D N I K M E S T A Ž I L I N Y s.r.o V Ý R O Č N Á S P R Á V A Z A R O K 2 0 0 6 ÚVODNÉ SLOVO KONATEĽA SPOLOČNOSTI V roku 2006 spoločnosť pokračovala v pozitívnom trende vývoja prevádzkovania

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana číslo 5/ 2011 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana MTF STU č. 5 /2011 V základe príkazu rektora č. 3/2011 na vykonanie inventarizácie

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Strana : A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok. 3. Dlhodobý finančný majetok. B.

Strana : A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok. 3. Dlhodobý finančný majetok. B. Mestská časť Bratislava-Petržalka 31/12/26 A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r2+r1+r23 súčet r3 až r9 1 21872 92118 1 179 854 1 28 568 2 528 4623 45 1 116 Nehmotné výsledky výskumu

Více

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře České spořitelny, a. s. Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty za roky končící 31. prosince 2008 a 2007 Nekonsolidovaná

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

EZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. K Aktiva. Dlouhodobý hmotný majetek:

EZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. K Aktiva. Dlouhodobý hmotný majetek: ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 315 322 313 006 Oprávky a opravné položky -190 095-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 125 227

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Materiál 59/13 - MsR 20.8.2013 - MsZ 27.8.2013 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Prievidza, august 2013 Obsah: 1. Úvod. 2. Priebežné vyúčtovanie

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky)

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) Mokroregion Pojizeří Směrnice č.4/ 2010 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje účtový rozvrh,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eva Petáková Spracoval: Helena Weissová V Kozelníku dňa 15. 2. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Strunkovice nad Název položky Volyňkou; IČO 00667854; Strunkovice nad Volyňkou, 387 01 Strunkovice nad Volyňkou

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Z p r á v a o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (Zpráva o vztazích) ----------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ VÝBORPRE ODMEŇOVANIE PREDSTAVENSTVO DOZORNÁ RADA VÝBOR PRE INVESTÍCIE GENERÁLNY RIADITEĽ ASISTENT GR PRÁVNE SLUŽBY A PODPORA OBCHODOVANIE S CP, SPRÁVA PORTFÓLIÍ (PORTFOLIO MANAGEMENT) EKONOMIKA A PREVÁDZKA

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

D chodové fondy (2. pilí )

D chodové fondy (2. pilí ) D chodové fondy (2. pilí ) 31. 12. 2014 Ozna ení.. D chodové fondy Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 46 950,58 137 966,53 374 612,97 313 121,36

Více

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť Štúdia Spoločnosť AUTODOPRAVA, s. r. o sa zaoberá cestou nákladnou dopravou a nákupom autosúčiastok, t. j. tovaru za účelom jeho predaja. K. 1. 1. 2006 mala spoločnosť nasledovný stav majetku, záväzkov

Více

Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky

Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky Štatistika vyplnenosti databázy Európskej databanky www.edb.sk JÚN 2011 Významné firmy Slovenska január 11 február 11 marec 11 apríl 11 máj 11 jún 11 64136 64198 64233 64352 64441 64459 64500 64450 64400

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název VY_32_INOVACE_EKO-12 Metodický list Formuláře výkazu zisků a ztrát a rozvahy Anotace Metodický

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o. VÝROČNÁ SPRÁVA

Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o. VÝROČNÁ SPRÁVA Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o. Považská 34, 91101 Trenčín, IČO: 36119300 VÝROČNÁ SPRÁVA Za rok 2013 apríl 2014 OBSAH: 1. Prehľad činnosti v roku 2013 2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch v celých

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokon enej asti)

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokon enej asti) STAVEBNÝ ZÁKON A SÚVISIACE PREDPISY Príloha č. 2 3 Príloha č. 3 k vyhláške č. 83/2008 Z. z. PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokon enej asti) Stavebník (názov, sídlo,

Více

- 1 - Syntetický účet. Brutto

- 1 - Syntetický účet. Brutto - ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základni škola a Mateřská škola Rymice l okres Kroměřiž, Rymice 39 76901 Holešov, Příspěvková organizaace, IČ:70985065 Sestavená k : 31.12012 za obdobi: 12/2012 v Kč, s

Více