Svet práce. siedmy. Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svet práce. siedmy. Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2"

Transkript

1 Svet práce 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je biológia/ a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným vedám, k prírodným zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity. Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o postupe pestovania rastlín. Vytvára základy pre kladný vzťah k prírode, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného prostredia. Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Svet práce 0,5 hodín týždenne, spolu 17 vyučovacích hodín ročne siedmy Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk 5 rokov Denná slovenský 2. Ciele vyučovacieho predmetu: V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému vzťahu k prírode a životnému prostrediu. 3. Kľúčové kompetencie: V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:

2 uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa, vytrvalosť, samostatnosť/ estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka V rovine vedomostí predmet smeruje k: poznaniu významu pôdy a jej vlastností osvojeniu si základných poznatkov o osive a sadive poznávaniu základných druhov zeleniny osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, význame pre zdravie človeka poznávaniu okrasných rastlín interiérových a exteriérových osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení osvojeniu si základov aranžovania a viazania kvetov osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín osvojeniu si poznatkov o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných priestoroch, v záhradách /na letničkových záhonoch, trvalkových záhonoch, v skalkách, terasách, balkónoch/ zakladaniu trávnika a jeho údržba výsadbe okrasných drevín a ich ošetrovaní V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k: získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, pri pestovaní črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní okrasných rastlín získavanie pracovných zručností a návykov používaním správneho náradia pri pestovaní rastlín 4. Obsahový a výkonový štandard: 7. ročník 17 hod. 1. Náradie a pomôcky - 3 hod. 2. Kvetinárstvo - 7 hod. 3. Hydroponické pestovanie rastlín - 3 hod. 4. Viazačstvo a aranžovanie rastlín - 4 hod.

3 Obsahová časť Výkonová časť 1TC:Náradie a pomôcky / 3 hod. Základné ručné náradie Poznať funkciu a spôsob použitia základných druhov náradia a pomôcok/ vysadzovacia lopatka, Náradie na spracovanie pôdy Pomôcky pri pestovaní rastlín vysadzovací kolík, prepichovací kolík, záhradnícke nožnice, malé hrabličky, malá lopatka atď../ rýľ, motyka, hrable, rycie vidly atď./. Vedieť používať základné ručné náradie a iné pomôcky pri pestovaní črepníkových rastlín, poznať náradie na základné spracovanie a ošetrovanie pôdy počas vegetácie pôdy. 2TC: Kvetinárstvo / 7 hod. Význam a rozdelenie okrasných Poznať význam okrasných rastlín, ich vplyv na náš rastlín život a životné prostredie. Poznať rozdelenie Význam okrasných rastlín z hľadiska okrasných rastlín. Poznať a odborne pomenovať tvorby a estetizácie životného prostredia, rozdelenie okrasných rastlín. Vedieť pestovať, ošetrovať a rozmnožovať črepní- črepníkové rastliny. Črepníkové rastliny kové rastliny, poznať ich nároky na stanovište. Charakteristika črepníkových rastlín, Vedieť využívať pracovné prostredie a udržiavať rozdelenie. Poznávanie jednotlivých poriadok počas práce, dodržiavať bezpečnosť pri druhov črepníkových rastlín. Pestovanie ošetrovanie a rozmnožovanie Praktickou činnosťou získať zručnosti pri presá- práci a hygienické zásady črepníkových rastlín. Nároky črepníkových rastlín na životné podmienky. rozmnožovaní, pestovaní a ošetrovaní. dzaní a ošetrovaní črepníkových rastlín a pri ich 3TC: Hydroponické pestovanie rastlín / 3 hod. Hydropónia Poznať pojem hydropónia, potreby na hydropóniu, Čo je hydropónia, potreby na hydropóniu: nádoby, substrát, živný roztok, vedieť zvoliť rastlinu na hydroponické pestovanie, poznať výhody hydroponického pestovania rastlín, vhodné črepníkové rastliny. vedieť ju pestovať v živnom roztoku. Praktickou Hydroponické pestovanie rastlín činnosťou získať zručnosti pri pestovaní rastlín a osvojiť si základný postup pestovania. 4TC: Viazačstvo a aranžovanie rastlín / 4 hod. Základy aranžovania a väzby kve- Poznať základné pravidlá aranžovania a väzby

4 tov Význam aranžovania a väzby kvetov, pomôcky na aranžovanie Výber a úprava materiálu Výber a úprava rastlinného materiálu, voľba nádoby, zber a sušenie rastlín na aranžovanie, ošetrovanie rezaných kvetov, príprava rastlinného materiálu na aranžovanie. kvetov, poznať vhodný materiál, úpravu rastlín a ostatného materiálu. Získané vedomosti vedieť uplatniť pri vytváraní jesenného, vianočného a jarného aranžovania. Vedieť hodnotiť výber materiálu a výsledok vlastnej práce. Praktickou činnosťou získať zručnosť pri viazaní a aranžovaní rastlín. Pri vyučovaní sa budú prelínať ako integrovaná súčasť vzdelávacieho obsahu v predmete svet práce tieto prierezové tematiky: skratky Environmentálna výchova ENVV Osobnostný a sociálny rozvoj O a SR Ochrana života a zdravia OŽ a Z Tvorba projektov a prezentačné zručnosti TP a PZ 5. Pedagogické stratégie: Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín, vekových a osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. Metódy práce: - motivačné( motivačné rozprávanie, rozhovor, problém, demonštrácia); expozičné (rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáž ); problémové metódy (projektová); praktické aktivity, práca s knihou a textom; samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky; aktivizujúce (diskusia, didaktické hry, EUR) ; fixačné ( metódy opakovania a precvičovania). Formy práce: - frontálna výučba, individuálna práca žiakov, skupinová práca žiakov, práca vo dvojiciach, demonštrácia a pozorovanie, kooperatívne vyučovanie, problémové vyučovanie, projektové vyučovanie, diferencované vyučovanie.

5 6. Učebné zdroje: Učebnými zdrojmi pri výučbe predmetu Svet prác sú: učebnice pestovateľských prác, odborné časopisy, encyklopédie a odborná literatúra. Prínosom pri vyučovaní je používanie meotaru, PC, internetu, prezentácii aj využívanie názorných učebných prostriedkov (články vystrihnuté z časopisov, obrazy, fotografie, hotové aranžmány...). 7. Hodnotenie predmetu: Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č.7/2009-r z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 1 výborný, 2 chválitebný, 3 dobrý, 4 dostatočný, 5 nedostatočný. Stupeň 1 (výborný) - Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. Stupeň 2 (chválitebný) - Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. Stupeň 3 (dobrý) - Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré

6 využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. Stupeň 4 (dostatočný) - Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. Stupeň 5 (nedostatočný) - Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. Hodnotí sa: - teória - praktická časť - projekt - samostatná práca - aktivita. Pri hodnotení výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho výkon.

7 Svet práce 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je biológia/ a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným vedám, k prírodným zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity. Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o postupe pestovania rastlín. Vytvára základy pre kladný vzťah k prírode, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného prostredia. Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Svet práce 0,5 hodín týždenne, spolu 17 vyučovacích hodín ročne ôsmy Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk 5 rokov Denná slovenský 2. Ciele vyučovacieho predmetu: V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému vzťahu k prírode a životnému prostrediu. 3. Kľúčové kompetencie:

8 V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k: uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa, vytrvalosť, samostatnosť/ estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka V rovine vedomostí predmet smeruje k: poznávaniu okrasných rastlín interiérových a exteriérových osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení osvojeniu si poznatkov o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných priestoroch, v záhradách /na letničkových záhonoch, trvalkových záhonoch, v skalkách, terasách, balkónoch/ zakladaniu trávnika a jeho údržba výsadbe okrasných drevín a ich ošetrovaní V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k: získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, pri pestovaní črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní okrasných rastlín získavanie pracovných zručností a návykov používaním správneho náradia pri pestovaní rastlín 4. Obsahový a výkonový štandard: 8. ročník 17 hod. 1. Okrasné záhradníctvo - 7 hod. 2. Skalka - 2 hod. 3. Trávnik a praktická činnosť - 8 hod. Ciele predmetu Svet práce v 8. ročníku: 1. Okrasné záhradníctvo ŽIAK MÁ VEDIEŤ: -poznať jednotlivé skupiny okrasných rastlín a ich typických zástupcov, vedieť rozmnožovať rastliny, poznať požiadavky jednotlivých rastlín na prostredie a vedieť ich dopestovať a ošetrovať, poznať pestovateľské postupy

9 2. Skalka ŽIAK MÁ VEDIEŤ: -využiť všetky doterajšie vedomosti a zručnosti pri výsadbe a zakladaní skalky, vysadené rastliny poznať, vedieť pestovať a ošetrovať 3. Trávnik ŽIAK MÁ VEDIEŤ: -poznať základné pravidlá zakladania trávnika, poznať základné druhy tráv. Vedieť ošetrovať trávnik, získať zručnosti pri práci s náradím, bezpečnosť pri práci. Tematický celok Obsahový štandard -téma Hodnoty a postoje Výkonový štandard 1. Okrasné záhradníctvo /7 hod./ Okrasné rastliny Význam a rozdelenie okrasných rastlín. Okrasné kvetiny Rozdelenie: jednoročné, dvojročné, trvalky, cibuľové a hľuznaté kvetiny. Požiadavky jednotlivých rastlín na prostredie. Pestovanie, generatívne a vegetatívne rozmnožovanie okrasných kvetín. Rýchlenie okrasných kvetín. Okrasné dreviny Rozdelenie: ihličnaté, listnaté, opadavé, vždyzelené, stromy a kry. Výber stanovišťa a vhodných druhov okrasných drevín. Pestovanie, ošetrovanie, generatívne a vegetatívne rozmnožovanie okrasných drevín. Praktická činnosť Príprava pôdy, výsadba, ošetrovanie okrasných rastlín. Získať zručnosti pri pestovaní, ošetrovaní a rozmnožovaní okrasných rastlín. Byť vytrvalým pri pestovaní okrasných rastlín a využiť získané vedomosti a zručnosti pri skrášľovaní svojho domova /napr. balkón/. Motivácia k tvorbe spoločensky prospešným projektom, produktívna práca, orientácia pre ďalšiu profesijné zameranie Poznať jednotlivé skupiny okrasných rastlín a ich typických zástupcov. Vedieť rozmnožovať okrasné rastliny vegetatívne aj generatívne, poznať požiadavky jednotlivých rastlín na prostredie a vedieť ich dopestovať a ošetrovať. Pestovaním rastlín prispieť k osvojeniu si jednotlivých pestovateľských postupov. Vedieť vybrať vhodné okrasné rastliny na určené miesto. 2. Skalka / 2h/ Príprava skalničkového záhona Výber vhodného miesta na Rozvoj poznania, že produktívna práca je základom pekného životného prostredia. Vedieť využiť všetky doterajšie vedo-

10 skalku, základné pravidlá pri vytváraní skalničkového záhona. Realizovanie vlastnej myšlienky, presadiť sa a vedieť pracovať v kolektíve. mosti a zručnosti pri výstavbe Pestovanie okrasných rastlín v skalke Okrasné rastliny vhodné do skalky, poznávanie, pomenovanie, zásady ich pestovania a ošetrovania. a zakladaní skalky, vysadené rastliny poznať, vedieť ošetrovať a pestovať. 3. Trávnik / 8 hod./ Zakladanie trávnika Príprava pozemku, vyčistenie terénu, príprava pôdy, sejba. Ošetrovanie trávnika Zalievanie, kosenie, hrabanie, hnojenie, odburiňovanie trávnika Vidieť význam cieľavedomej činnosti z hľadiska tvorby a ochrany životného prostredia a tvorby oddychového priestoru. Vedieť vytvárať hodnoty a vážiť si produkty svojej práce. Poznať základné pravidlá zakladania trávnika, poznať základné druhy tráv. Vedieť ošetrovať trávnik, získať zručnosti pri práci s náradím, bezpečnosť pri práci. VÝSTUPY, METÓDY, FORMY Tematický celok Výstup Metódy a formy 1. Okrasné záhradníctvo Žiak má: -poznať jednotlivé skupiny okrasných rastlín a ich typických zástupcov. -vedieť rozmnožovať okrasné rastliny : vegetatívne aj generatívne, -poznať požiadavky jednotlivých rastlín na prostredie a vedieť ich dopestovať a ošetrovať., -pestovaním rastlín prispieť k osvojeniu si jednotlivých pestovateľských postupov, -vedieť vybrať vhodné okrasné rastliny na určené miesto. klasické hodiny a praktická aktivita, motivačná demonštrácia, expozičné metódy- manipulácia s náradím a rastlinami, skupinová práca na pozemku, fixačné metódy- ústne zopakovanie učiva

11 2. Skalka Žiak má: -vedieť využiť všetky doterajšie vedomosti a zručnosti pri výstavbe a zakladaní skalky, -vysadené rastliny poznať, -vedieť ošetrovať a pestovať. klasické hodiny a praktická aktivita, motivačná demonštrácia, expozičné metódy- manipulácia a práca s rastlinami, skupinová práca v skalke, fixačné metódy- ústne zopakovanie učiva 3. Trávnik Žiak má: -poznať základné pravidlá zakladania trávnika, - poznať základné druhy tráv., -vedieť ošetrovať trávnik, - získať zručnosti pri práci s náradím, klasické hodiny a praktická aktivita, motivačná demonštrácia, expozičné metódy- manipulácia s náradím a rastlinami, skupinová práca na pozemku, fixačné metódy- ústne zopakovanie učiva -dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci. ZDROJE Učebnice :Pestovateľské práce pre 8..ročník Pracovné náradie potrebné na prácu na školskom pozemku, rôzne rastliny a kvety HODNOTENIE Hodnotenie žiakov podľa platného klasifikačného poriadku na základe známok z ústnych odpovedí, známok z praktických aktivít v triede a na školskom pozemku.

12 Tematický celok Počet hodín Obsahový štandard - téma Výkonový štandard (žiak vie) Prierezové témy Okrasné záhradníctvo / IX. XII./ 1 Okrasné rastliny 1 Okrasné kvetiny rozdelenie 1 Okrasné kvetiny - pestovanie 1 Okrasné kvetiny - rozmnožovanie 1 Okresné kvetiny - ošetrovanie 1 Okrasné kvetiny ošetrovanie na chodbách 1 Okrasné dreviny - prezentácia pestovať rastliny a kvetiny rozdeliť kvetiny rozmnožovať kvetiny určiť podmienky pestovania kvetín pracovať v kolektíve rozvíjať svoju profesionálnu orientáciu udržiavať a zveľaďovať životné prostredie Tvorba a ochrana životného prostredia ENNV Rozvoj profesionálnej orientácie 1 Príprava záhona - prezentácia pracovať s pc Skalka / I. / 1 Pestovanie kvetín v skalke -prezentácia vyhľadať informácie na internete pracovať v kolektíve zhodnotiť svoju prácu skrášľovať životné prostredie Výchova k manželstvu a rodičovstvu OŽaZ Motivácia tvorba prospešného projektu rozvíjať svoj profesionálny rast pracovať produktívne počas hodiny realizovať svoju vlastnú myšlienku

13 Trávnik a 1 Trávnik zakladanie prezentácia poznať pravidlá zakladania trávnika praktická činnosť / II. VI. / 1 Ošetrovanie trávnika 1 Úprava okolia školy 1 Príprava skalničkového záhona 2 Pestovanie rastlín 2 Ošetrovanie rastlín v skalničke získať zručnosti pri práci s náradím dodržiavať bezpečnosť pri práci vytvárať hodnoty a vážiť si ich realizovať svoju myšlienku Rozvoj kľúčových kompetencií žiaka O a SR Tvorba školského prostredia TP a PZ

14 Pri vyučovaní sa budú prelínať ako integrovaná súčasť vzdelávacieho obsahu v predmete svet práce tieto prierezové tematiky: skratky Environmentálna výchova ENVV Osobnostný a sociálny rozvoj O a SR Ochrana života a zdravia OŽ a Z Tvorba projektov a prezentačné zručnosti TP a PZ 5. Pedagogické stratégie: Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín, vekových a osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. Metódy práce: - motivačné( motivačné rozprávanie, rozhovor, problém, demonštrácia); expozičné (rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáž ); problémové metódy (projektová); praktické aktivity, práca s knihou a textom; samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky; aktivizujúce (diskusia, didaktické hry) ; fixačné ( metódy opakovania a precvičovania). Formy práce: - frontálna výučba, individuálna práca žiakov, skupinová práca žiakov, práca vo dvojiciach, demonštrácia a pozorovanie, kooperatívne vyučovanie, problémové vyučovanie, projektové vyučovanie, diferencované vyučovanie. 6. Učebné zdroje: Učebnými zdrojmi pri výučbe predmetu Svet prác sú: učebnice pestovateľských prác, odborné časopisy, encyklopédie a odborná literatúra. Prínosom pri vyučovaní je používanie meotaru, PC, internetu, prezentácii aj využívanie názorných učebných prostriedkov (články vystrihnuté z časopisov, obrazy, fotografie, hotové aranžmány...). 7. Hodnotenie predmetu:

15 Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č.22/2011 -R z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 1 výborný, 2 chválitebný, 3 dobrý, 4 dostatočný, 5 nedostatočný. Stupeň 1 (výborný) - Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. Stupeň 2 (chválitebný) - Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. Stupeň 3 (dobrý) - Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. Stupeň 4 (dostatočný) - Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa

16 učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. Stupeň 5 (nedostatočný) - Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. Hodnotí sa: - teória - praktická časť - projekt - samostatná práca - aktivita. Pri hodnotení výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho výkon.

17

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 číslo jednací: 028/06 ze dne: 20.10.2006 Čl.1 Hodnocení a klasifikace žáků středních škol Hodnocení a klasifikace žáků

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Vnitřního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové, viz VII. odstavec 4.(viz

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Klasifikační řád Níže uvedená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( dále jen Klasifikační řád ) jsou

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád / příloha A Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 26_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA A : Pravidla pro hodnocení

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků stanovují postup při hodnocení a klasifikaci žáků po stránce pedagogické a didaktické, uvádějí požadavky na

Více

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce je hodnocení

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Jsou přílohou školního řádu a vycházejí zejména z ustanovení 31, 38, 41, 51 53 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci.

Zásady pro hodnocení a klasifikaci. Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Zásady pro hodnocení a klasifikaci. Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním

Více

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ Dodatek č.1 Doplnění školního řádu dle kontrolního zjištění ČŠI. Citace: Ve školním řádu je třeba doplnit pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu s 52 odst.5 školského zákona a dále v

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8. Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.2011 Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou.

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání. 1. Za první pololetí může škola žákovi vydat vysvědčení

Více

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz ID

Více

6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský

6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský 6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský zákon (č. 561/2004 Sb.) Vyhláška o základním vzdělávání

Více

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d)

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - klasifikační řád OBSAH 1.

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 NAŠE ŠKOLA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 NAŠE ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 NAŠE ŠKOLA PŘÍLOHA PRO ŽÁKY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Příloha ŠVP byla schválena Pedagogickou

Více

Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole

Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole Základní škola a mateřská škola Husinec Řež, okres Praha východ Ke Škole 17, 250 68 Řež Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole 1. Úvod Tento dokument je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Hodnocení a klasifikace žáků jsou upraveny zákonem 561/2004 Sb. Ministerstva školství, mládeže

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak: 2-2 Skartační znak: A5 V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků střední školy Příloha Školního řádu ze dne 1. srpna 2014 Strana 1 (celkem 13) Obsah Strana 2 (celkem 13) 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Pravidla hodnocení žáků projednán na pedagogické radě školy dne 28. srpna 2009 se schválenou platností od 1. 9. 2009 Obsah Úvod str. 3 Hodnocení žáků str. 3 Článek

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ v souladu s zákonem č. 561/2004 Sb a vyhláškou č. 48/2005 Sb., ve znění pozd. předpisů OBECNÉ ZÁSADY: Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků ze strany učitelů musí splňovat

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem školní řád - příloha 2 ravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.

Více

5. Hodnocení žáků. I. Kritéria stupňů pro hodnocení prospěchu a chování. I.1. Hodnocení výsledků v povinných, volitelných a nepovinných předmětech

5. Hodnocení žáků. I. Kritéria stupňů pro hodnocení prospěchu a chování. I.1. Hodnocení výsledků v povinných, volitelných a nepovinných předmětech 5. Dokument je součástí Školního řádu Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 (podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků na vysvědčení je vyjadřováno

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Příloha školního řádu) Obsah dokumentu Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 91 Úvalno 19, tel. 552 309 526, e mail: zsuvalno@seznam.cz, IČ: 70640301 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Klasifikace a hodnocení žáků 1 OBSAH 1.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy... 3 1.2 Celkový prospěch žáka... 3

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Obsah: Právní vymezení Úvod čl. 1 - Stupně klasifikace a hodnocení čl. 2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl. 3 - Zásady klasifikace

Více

Podklady pro klasifikaci a hodnocení vědomostí a chování ţáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby:

Podklady pro klasifikaci a hodnocení vědomostí a chování ţáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby: Tento řád stanovuje bliţší podmínky pro provádění klasifikace ţáků v souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT č. 13/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 374/06 Sb. 1. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

Více

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: -zásady hodnocení a průběhu výsledků vzdělávání a

Více

Klasifikační řád. č.j. 09/S14. Ing.Jarmila Tyšerová. Vypracoval:

Klasifikační řád. č.j. 09/S14. Ing.Jarmila Tyšerová. Vypracoval: č.j. 09/S14 Klasifikační řád Vypracoval: Schválil: Ing.Jarmila Tyšerová Mgr.Petr Pavlůsek, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: Ruší se směrnice č.: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2009

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha ke školnímu řádu) Pravidla hodnocení a klasifikace žáka ZŠ Drnovice se řídí vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb. o základní škole a školským zákonem 561/2004

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a) Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Každé pololetí vydává škola žákovi vysvědčení;

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU Základní škola a mateřská škola Stupno, okres Rokycany KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU Klasifikační řád základní školy je zpracován v souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb./ve znění pozdějších

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: ZŠ- 270/2013

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: ZŠ- 270/2013 Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: ZŠ- 270/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Kolstrunková,

Více

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Kelč, okres Vsetín, Kelč 229, 756 43 Kelč PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 330 /2012 Vypracovala: PhDr. Pavla Čučková Schválil: Mgr. Roman Blaha zástupkyně ředitele

Více

Obsah. Zpracovali: ZŘTV a ZŘPV. Projednán na pedagogické radě dne: 22.11.2012 Schválil ředitel školy dne: 22.11.2012.

Obsah. Zpracovali: ZŘTV a ZŘPV. Projednán na pedagogické radě dne: 22.11.2012 Schválil ředitel školy dne: 22.11.2012. II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (Součást směrnice č.6) (viz zákon č.49/2009 Sb, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb, vyhláška č.374/2006 Sb.ze dne 17.7.2006, která mění vyhlášku č.13/2005

Více

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Bezručova 418, 739 61 Třinec

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Bezručova 418, 739 61 Třinec Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Bezručova 418, 739 61 Třinec Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním roce 2015/2016 1. Zásady hodnocení

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77. Školní řád základní školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77. Školní řád základní školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77 Školní řád základní školy Práva žáků: 1. na vzdělání, přizpůsobené jejich věku a zdravotnímu

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

6.2. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování. 6.2.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

6.2. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování. 6.2.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 6. Hodnocení žáků 6.1. Právní vymezení Při hodnocení a klasifikaci se vychází z ustanovení: - Zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon o 30 (pravidla hodnocení jsou nedílnou součástí školního řádu) o 16 (hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a Příloha č. 2 Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. a Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vydán rozhodnutím

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Na Láni 306, 756 23 Jablůnka PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ součást školního řádu a školního vzdělávacího programu Č.j.: ZŠ 85/2013 Pedagogická rada

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 1. Hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Č.j. 8.2/12 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Toto hodnocení vychází z 51 zákona 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Eva Krištufová Pedagogická rada projednala

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918. Klasifikační řád. ( součást školního řádu školy ze dne.)

Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918. Klasifikační řád. ( součást školního řádu školy ze dne.) Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 Klasifikační řád ( součást školního řádu školy ze dne.) projednán na pedagogické radě školy dne. se schválenou platností od. V Praze 2006 Mgr. Josef Knepr,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ

VNITŘNÍ ŘÁD PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ Č.j.-ZSCL/536/14 Příloha č.1 ke školnímu řádu (dodatek č. 5-Úplné znění) DODATEK Č.1-ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ ŘÁD PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1 Zásady hodnocení

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více