Svet práce. Svet práce Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svet práce. Svet práce Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2"

Transkript

1 Svet práce Názov predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Svet práce Nižšie sekundárne vzdelávanie Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP - - 0,5 0,5 - Rozsah výučby ŠkVP - - 0,5 0,5 - Spolu týždenne Spolu ročne Charakteristika predmetu svet práce Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /biológia, chémia, geografia/ ako aj v predmete tvorba životného prostredia. Poznatky ďalej rozvíja pozorovaním a experimentovaním, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, prírodným vedám, k prírodným zákonitostiam. Umožňuje sebarealizáciu žiaka, podporuje rozvoj jeho kreativity a rozvíja pracovné zručnosti. Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o agrotechnike pestovania okrasných rastlín interiérových a exteriérových, ich viazaní a aranžovaní. Vytvára základy pre ďalšie odborné štúdium, podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného prostredia. Učivo v 7. ročníku je rozvrhnuté do tematických celkov: Náradie a pomôcky, Kvetinárstvo, Hydroponické pestovanie rastlín, Viazačstvo a aranžovanie kvetín. V jednotlivých tematických celkoch získajú žiaci poznatky o náradí, základných agrotechnických postupoch pri pestovaní kvetín, ich viazaní a aranžovaní a o význame a okrasných izbových rastlín pri úprave životného prostredia. Na hodinách budú žiaci tvoriť a prezentovať jednoduché projekty, naučia sa aranžovať kvety na rôzne príležitosti, osvoja si prácu samostatne ale aj v skupinách. Žiaci budú na hodinách delení na skupiny podľa platných predpisov. Učivo v 8. ročníku je rozvrhnuté do tematických celkov: Okrasné záhradníctvo, Skalka a Trávnik. V jednotlivých témach získajú žiaci poznatky o okrasných rastlinách a drevinách, osvoja si základné praktické zručnosti pri zakladaní trávnika a skalky, budú vedení k pochopeniu významu estetiky a ochrane životného prostredia. Naučia sa vytvárať hodnoty a vážiť si produkty svojej práce.

2 Hodnotenie predmetu svet práce Predmet bude na konci I. a II. polroku klasifikovaný známkou podľa platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Hodnotenie žiaka bude plniť informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. Priebežne bude žiak hodnotený za ústne odpovede na hodinách, aktivitu, písomné práce a testy, tvorbu a prezentáciu projektov, praktické zručnosti. Každé hodnotenie sa žiakovi zdôvodni aj slovne a učiteľ posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Ciele predmetu svet práce a) spoločenské ciele /hodnoty a postoje k predmetu/ - uvedomenie si významu tvorby a ochrany životného prostredia - rozvíjať kladný vzťah k práci a ochrane toho, čo vytvoril - poskytnúť žiakom veku primerané spôsobilosti, vedomosti a poznatky v danom predmete - formovať záujem a potrebu učiť sa a získavať nové poznatky aj mimo školy - estetické vnímanie bezprostredného okolia školy - viesť k schopnosti osvojiť si základy komunikačných spôsobilostí spolupráce a vytvárať dobré vzťahy so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a inými ľuďmi, s ktorými prichádzame do kontaktu - rozvíjať morálne a vôľové vlastnosti, vytrvalosť, dôslednosť a samostatnosť v práci b) inštitucionálne ciele - osvojiť si pracovné zručnosti a skúsenosti v oblasti tvorby životného prostredia pri pestovaní a ošetrovaní okrasných rastlín - vytvárať pozitívny vzťah k práci a zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce - smerovať žiakov v orientácii rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce - poskytnúť poznatky a zručnosti potrebné pri voľbe vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu c) špecifické ciele (vzdelávacie a výchovné) v oblasti vzdelávania: - poznať okrasné rastliny interiérové a exteriérové - osvojiť si poznatky o ich pestovaní, rozmnožovaní, rýchlení - osvojiť si základy aranžovania a viazania kvetov - osvojenie si hydroponického pestovania rastlín - osvojenie si poznatkov o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných priestoroch, v záhradách na záhonoch, v skalkách, terasách a balkónoch - osvojiť si pracovné návyky a zručnosti používaním správneho náradia pri pestovaní rastlín - osvojiť si poznatky o zakladanie trávnika a jeho údržba - osvojiť si poznatky o výsadbe okrasných drevín a ich ošetrovaní v oblasti výchovy: - uvedomenie si významu tvorby a ochrany životného prostredia - rozvíjať kladný vzťah k práci a chrániť to, čo vytvorili - chápanie práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávania a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia

3 - rozvoj morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa, vytrvalosť, samostatnosť/ - viesť k estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka - poznať základné princípy ochrany krajiny a životného prostredia, ich uplatňovanie - osvojiť si základné princípy ochrany zdravia a princípy zdravého životného štýlu Výchovné a vzdelávacie stratégie: v oblasti komunikačných schopností: - vecne a správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej vyučovacej téme - sformulovať alebo vyjadriť vlastný názor a záver - vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje - vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov - zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti - vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry - vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie v oblasti identifikácie a riešenia problémov: - navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, experimentovať - korigovať nesprávne riešenia problému - využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, hľadať možnosti sebarealizácie - riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie v oblasti sociálnych a personálnych kompetencií: - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti - pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať - prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení - používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach - dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia - využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky v oblasti pracovných kompetencií - byť otvorený prijať nové poznatky a zmeny - stanovovať si ciele s ohľadom na svoje záujmy - kriticky hodnotiť svoje výsledky, aktívne uskutočňovať svoje ciele

4 Stratégie vyučovania predmetu Svet práce v 7. ročníku Tematický celok Metódy Formy práce Úvod/1/Náradie a pomôcky/3/ Viazanie a aranžovanie/8/ Hydroponické pestovanie rastlín/4/ Kvetinárstvo/15/ vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie, fixačné metódy vysvetľovanie, demonštrácia príkladov dekorácií, zber a sušenie prírodnín, praktické činnosti, fixačné metódy vysvetľovanie, demonštrácia praktickej činnosti, riešenie problémov a zadaných úloh, fixačné metódy vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie prírodnín, praktické aktivity, samostatná činnosť na základe inštruktáže, vyhľadávanie informácií v odbornej literatúre, na internete Frontálna a individuálna práca žiakov, skupinová práca žiakov, opakovanie a utvrdzovanie učiva Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, skupinová práca žiakov, zhotovenie dekorácií s rôznou tematikou, opakovanie a utvrdzovanie poznatkov Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, skupinová práca žiako, opakovanie a utvrdzovanie učiva Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, využitie získaných vedomostí v praxi vegetatívne rozmnožovanie izbových rastlín, starostlivosť o ne, skupinová práca žiakov, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, Učebné zdroje predmetu svet práce v 7. ročníku Tematický celok Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne vyučovacie prostriedky Iné zdroje Náradie a pomôcky Levčíková, Mlyneková: Svet práce pre 7. Ročník, Úžitková záhrada Tabuľa, náradie, obrazový materiál Viazanie a aranžovanie Veľká kniha sušených rastlín, Aranžovanie kvetov, Levčíková, Mlyneková: Svet práce pre 7. Spätný projektor, tabuľa, fixky Obrazový materiál, aranžovací materiál, nazbierané prírodniny, dekoratívne predmety/stuhy, nádoby/, odborná literatúra Knižnica odborná tlač Hydroponické pestovanie rastlín Levčíková, Mlyneková: Svet práce pre 7. Úžitková záhrada PC, tabuľa, fixky Obrazový materiál, nádoba na hydropóniu, keramzit, odborná literatúra Internet odborná tlač kvetinárstvo Levčíková, Mlyneková: Svet práce pre 7. Kvety moja záľuba PC, spätný projektor, Prírodniny odrezky rastlín, kvetináče, zemina, obrazový materiál, odborná literatúra Knižnica, internet

5 Obsah vzdelávania predmetu Svet práce v 7. ročníku Tematický celok, učivo Očakávané vzdelávacie výstupy Kritéria hodnotenia Metódy a prostried ky hodnotenia Úvod (1) Úlohy a ciele predmetu. Zásady bezpečnosti. Náradie a pomôcky (3) Základné ručné náradie. Pôda, druhy pôd. Náradie na spracovanie pôdy technika na trávnik Pomôcky pri pestovaní rastlín, praktické používanie Viazanie a aranžovanie kvetov (4) Základy aranžovania a väzby kvetov. Pomôcky na aranžovanie Výber a úprava materiálu Pravidlá aranžovania a väzby kvetov Jesenné aranžovanie. Dokončenie práce Kvetinárstvo(15) Význam okrasných rastlín pre životné prostredie. Rozdelenie okrasných rastlín Viazanie a aranžovanie (2 Vianočná dekorácia Dokončenie práce Ovládať zásady bezpečnosti a hygieny, poznať organizáciu práce. Poznať a vedieť používať základné ručné náradie lopatka, vysadzovací kolík, prepichovací kolík, záhradnícke nožnice, hrabličky, atď. Poznať vznik a druhy pôd, vedieť používať náradie naošetrenie trávnika kosa, kosačka, vertikulátor. Poznať materiál a pomôcky na pestovanie rastlín, kanvy na zalievanie, rozprašovače. Chápať význam aranžovania a viazania kvetov. Poznať základné pomôcky na aranžovanie. Vedieť správne vybrať a upraviť rastlinný materiál. Zber, sušenie a ošetrovanie rezaných rastlín. Praktickou činnosťou získať zručnosť pri viazaní a aranžovaní rastlín. Poznať význam okrasných rastlín z hľadiska tvorby a estetizácie životného prostredia. Vedieť rozdeliť okrasné rastliny podľa viacerých kritérií. Vysvetliť možnosti vianočného aranžovania, výber materiálov a farieb. Žiak definoval zásady bezpečnosti, pochopil význam hygieny a bezpečnosti pri práci. Žiak poznal funkciu a spôsob použitia základných druhov náradia a pomôcok, význam pôdy Vedel náradie a iné pomôcky používať pri presádzaní črepníkových rastlín. Poznal náradie na základné spracovanie pôdy počas vegetácie. Osvojil si základné pravidlá aranžovania a viazania kvetov, vybral vhodný materiál a pomôcky na aranžovanie. Získané vedomosti vedel uplatniť pri vytvorení jesenného aranžovania. Žiak poznal význam okrasných rastlín a ich vplyv na životné prostredie. Vedel rozdeliť okrasné rastliny podľa vhodnosti využitia. Preukázal zručnosti pri viazaní prírodnín, vedel zvoliť vhodné druhy dekoračných predmetov, prejavil estetické cítenie. Opakovanie, klasifikácia Ústne skúšanie. Ohodnoteni e vytvoreného diela. Hodnotenie dekorácie. Práca v skupinách., hodnotenie dekorácie. Prierezové témy OZP Prevencia úrazov pri práci s náradím. Pracovné oblečenie ENV ochrana pôdneho fondu ENV kontakt s prírodou, využitie prírodných surovín, estetizácia prostredia FIG práce v domácnosti ENV význam okrasných rastlín pre životné prostredie TPZ rozvoj zručnosti a tvorivosti OŽZ bezpečná manipulácia s ostrými predmetmi

6 Nároky izbových rastlín teplo, svetlo, vzduch Nároky izbových rastlín voda, živiny Polročné opakovanie. Polročné hodnotenie. Poznávanie izbových rastlín. Poznávanie izbových rastlín Tvorba projektov Prezentácia projektov Sadenie, presádzanie rastlín Pestovanie a ošetrovanie izbových rastlín Presádzanie rastlín v triede Starostlivosť o rastliny, chyby pri pestovaní črepníkových rastlín. Choroby, škodcovia rastlín Viazanie a aranžovanie (2) Jarná dekorácia vhodné využitie farieb a motívov. Dokončenie dekorácie Rozmnožovanie črepníkových rastlín - pohlavné Rozmnožovanie črepníkových rastlín - nepohlavné Hydroponické pestovanie rastlín(4) Čo je hydropónia. Osvojiť si Poznať nároky rastlín na životné podmienky teplo, svetlo, vzduch, vodu, živiny Zhodnotiť úroveň získaných vedomostí Poznať rastliny okrasné listom, kvetom Vedieť vytvoriť jednoduchý projekt o izbovej rastline podľa vlastného výberu Získať zručnosti pri presádzaní črepníkových rastlín. Získané zručnosti využiť pri starostlivosti o zeleň v triede. Poznať základné spôsoby pestovania, ošetrovania a nároky črepníkových rastlín. Poznať najčastejšie choroby rastlín, škodcov Využiť poznatky z viazania a aranžovania pri tvorbe jarnej dekorácie, využiť vhodné farby a materiály. Zhodnotiť prácu z estetického hľadiska Chápať pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie. Poznať spôsoby nepohlavného rozmnožovania Vedieť, čo je hydropónia. Poznať potreby na hydropóniu Poznal nároky rastlín na životné podmienky z hľadiska množstva svetla, vody a teploty. Žiak preukázal vedomosti z prebratého Poznal rastliny okrasné kvetom, listom Vytvoril a prezentoval projekt podľa vlastného výber Preukázal vedomosti a zručnosti pri presádzaní, rozmnožovaní a ošetrovaní črepníkových rastlín. Vedel využívať pracovné pomôcky, udržiaval poriadok a bezpečnosť počas práce. Poznal spôsoby pestovania, ošetrovania rastlín. Poznal choroby a škodcov izbových rastlín Preukázal zručnosti a estetické cítenie pri tvorbe jarnej dekorácie. Zhodnotil prácu z estetického hľadiska. Poznal spôsoby pohlavného a nepohlavného rozmnožovania rastlín, vedel uviesť príklad na daný spôsob nepohlavného rozmnožovania. Žiak poznal pojem hydropónia, potreby a pomôcky na hydropóniu, Písomné skúšanie formou testu, hodnotenie. Ústne skúšanie Tvorba a prezentácia projektov, ich hodnotenie. Ústne skúšanie, slovné hodnotenie vytvoreného diela. Prezentácia projektov, ich hodnotenie. ENV chápať vzťah medzi človekom a prostredím VĽP právo na dôstojné podmienky na život ČIV vedieť vyhľadať a spracovať potrebné info ENV starostlivosť o životné prostredie a estetiku triedy TPZ vedomosti a zručnosti využiť v praxi ČIV práca s literatúrou MDV práca s internetom, vyhľadávanie info OZO bezpečná manipulácia s

7 základy hydropónie Potreby na hydropóniu Rastliny vhodné na hydropóniu Praktická činnosť pestovanie rastliny v živnom roztoku. Koncoročné opakovanie a hodnotenie /nádoby, substrát, živný roztok/. Vedieť, ktoré rastliny sú vhodné na hydroponické pestovanie. Praktickou činnosťou získať zručnosti pri pestovaní, osvojiť si základný postup pestovania. Zopakovať učivo, overiť vedomosti žiakov, hodnotenie výhody takéhoto pestovania rastlín. Vedel zvoliť vhodnú rastlinu na pestovanie v živnom roztoku. Preukázal vedomosti a zručnosti pri hydroponickom pestovaní rastlín Žiak preukázal vedomosti z prebratého učiva. Opakovanie písomnou formou. rastlinami ENV estetika životného prostredia FIG hodnota ľudskej práce ENV estetika prostredia Stratégie vyučovania predmetu Svet práce v 8. ročníku Tematický celok Metódy Formy práce Skalka /6/ Okrasné záhradníctvo /18/ Trávnik /3/ Praktické činnosti /6/ vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie, práca s internetom, fixačné metódy vysvetľovanie, demonštrácia záhradných úprav, práca s internetom, praktické činnosti, fixačné metódy, projektové vyučovanie, nácvik pracovných zručností vysvetľovanie, demonštrácia praktickej činnosti, fixačné metódy Vysvetľovanie, demonštrácia a pozorovanie prírodnín, praktické aktivity, samostatná činnosť na základe inštruktáže, Frontálna a individuálna práca žiakov, skupinová práca žiakov, opakovanie a utvrdzovanie učiva Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, skupinová práca žiakov, opakovanie a utvrdzovanie poznatkov, Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou a textom, opakovanie a utvrdzovanie učiva Frontálna a individuálna práca žiakov, využitie získaných vedomostí v praxi, starostlivosť o zeleň, skupinová práca žiakov

8 Učebné zdroje predmetu Svet práce v 8. ročníku Tematický celok Odborná literatúra Didak. technika Materiálne vyučovacie prostriedky Iné zdroje Skalka /6/ Tajomstvá starého záhradníka, Úžitková záhrada, časopis Záhradkár, Levčíková, Mlyneková: Svet práce pre 8. Tabuľa, PC, internet náradie, obrazový materiál, odborná literatúra časopisy Okrasné záhradníctvo /18/ Tajomstvá starého záhradníka, Úžitková záhrada, časopis Záhradká, Levčíková, Mlyneková: Svet práce pre 8. tabuľa, fixky, internet Obrazový materiál, odborná literatúra, info z internetu Knižnica odborná tlač Trávnik /3/ Tajomstvá starého záhradníka, Levčíková, Mlyneková: Svet práce pre 8. PC, internet, tabuľa, fixky Obrazový materiál, odborná literatúra Internet odborná tlač Praktické činnosti /6/ Tajomstvá starého záhradníka Úžitková záhrada PC, internet, spätný projektor, obrazový materiál, odborná literatúra, náradie Knižnica, internet Obsah vzdelávania predmetu Svet práce v 8. ročníku Tematický celok, učivo Očakávané vzdelávacie výstupy Kritéria hodnotenia Metódy hodnotenia Úvodná hodina, oboznámenie Oboznámiť sa obsahom predmetu, Oboznámil s obsahom predmetu, Ústne skúšanie s obsahom predmetu, Ovládať zásady bezpečnosti a Ovládal zásady bezpečnosti a bezpečnosť a ochrana zdravia hygieny, organizáciu práce. hygieny, organizáciu práce. Ústne skúšanie. Okrasné záhradníctvo Poznať rozdelenie okrasných rastlín, Poznal rozdelenie okrasných Ohodnotenie Okrasné rastliny, rozdelenie, ich význam pre tvorbu a estetiku rastlín, ich význam pre tvorbu pracovnej význam životného prostredia. a estetiku životného prostredia. zručnosti Požiadavky rastlín na Poznať rozdelenie okrasných kvetín, Poznal rozdelenie okrasných prostredie ich význam a využitie. kvetín, ich význam a využitie. Praktická činnosť Úprava záhonov, trávnika Jednoročné rastliny Dvojročné rastliny Poznať bežné druhy letničiek, dvojročných kvetín, ich vlastnosti, spôsob pestovania, nároky na stanovište. Poznal bežné druhy letničiek, dvojročných kvetín, ich vlastnosti, spôsob pestovania, nároky na stanovište. Písomné skúšanie formou testu, Prierezové témy OZO, OČP: Prevencia úrazov pri práci. Pracovné oblečenie MDV: vplyv reklamy na výber, manipulatívne prvky ENV: význam okrasných rastlín pre životné prostredie

9 Cibuľové rastliny Trvalky Projekty žiakov Praktická činnosť Okrasné dreviny Ihličnaté dreviny, nároky na stanovište Ihličnaté dreviny, poznávanie Vianočné aranžovanie Dokončenie vianočnej dekorácie Listnaté dreviny, nároky na stanovište Listnaté dreviny, poznávanie Polročné opakovanie a hodnotenie Popínavé rastliny Stálo zelené rastliny Poznať bežné druhy cibuľovín, trvalých letničiek, ich vlastnosti, spôsob pestovania, nároky na stanovište. Uplatniť získané vedomosti pri tvorbe jednoduchého projektu alebo prezentácie. Úprava záhonov, trávnika Poznať bežné druhy ihličnatých drevín, ich vzhľad, nároky na stanovište, ošetrovanie a rozmnožovanie. Využiť zručnosti a poznatky z predošlého ročníka pri tvorbe vianočnej dekorácie, uplatniť estetické cítenie pri aranžovaní prírodnín, využívaní farieb. Poznať bežné druhy listnatých drevín, ich vzhľad, nároky na stanovište, ošetrovanie a rozmnožovanie. Uplatniť a prezentovať získané vedomosti Poznať niektoré druhy popínavých rastlín, ich dekoratívny význam, vhodnosť Poznať niektoré druhy stálo zelených rastlín, ich dekoratívny význam, vhodnosť Poznal bežné druhy cibuľovín, trvalých letničiek, ich vlastnosti, spôsob pestovania, nároky na stanovište. Uplatnil získané vedomosti pri tvorbe jednoduchého projektu alebo prezentácie. Poznal bežné druhy ihličnatých drevín, ich vzhľad, nároky na stanovište, ošetrovanie a rozmnožovanie Využil zručnosti a poznatky z predošlého ročníka pri tvorbe vianočnej dekorácie, uplatnil estetické cítenie pri aranžovaní prírodnín, využívaní farieb. Poznal bežné druhy listnatých drevín, ich vzhľad, nároky na stanovište, ošetrovanie a rozmnožovanie. Uplatnil a prezentoval získané vedomosti Poznal niektoré druhy popínavých a stálo zelených rastlín, ich dekoratívny význam, vhodnosť umiestnenia na stanovišti. hodnotenie. Tvorba a prezentácia projektu v časovom limite. Ústne skúšanie Samostatná práca, práca v skupinách, ohodnotenie dekorácie. Písomné skúšanie formou testu, hodnotenie. TPZ: prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne OZO, BOZ: pracovné aktivity v prospech ŽP RLK, RGV: poznať prírodné druhy regiónu TBZ: rozvoj zručnosti a tvorivosti OZO: bezpečná manipulácia s predmetmi TPZ: prezentovať svoje schopnosti a vedomosti, RLK, RGV: poznať prírodné druhy regiónu RLK, RGV: poznať prírodné druhy regiónu

10 Skalka Skalka, príprava stanovišťa Pravidlá pri zakladaní skalky Okrasné rastliny v skalke Starostlivosť a údržba skalky. Vedieť vybrať stanovište, kamene a zeminu na skalku. Osvojiť si správny postup pri zakladaní skalky Poznať vhodné rastliny na skalku, ich vlastnosti, nároky. Osvojiť si základné zručnosti pri starostlivosti a údržbe skalky. Vedel vybrať stanovište, kamene a zeminu na skalku. Osvojil si správny postup pri zakladaní skalky Poznal vhodné rastliny na skalku, ich vlastnosti, nároky. Osvojil si základné zručnosti pri starostlivosti a údržbe skalky. Ústne skúšanie ENV: ochrana pôdneho fondu, obnoviteľný zdroj ENV: kontakt s prírodou, biodiverzita ekosystémov, estetika prostredia Praktická činnosť - úprava záhonov Trávnik Zakladanie trávnika Ošetrovanie trávnika v ročných obdobiach Škodcovia trávnika, ošetrovanie trávnika Jarná úprava trávnikov v areáli Projekty žiakov tvorba Prezentácia projektov Kvety balkónov a parapet Jarná úprava trávnikov v areáli Opakovanie učiva Preukázať zručnosti pri úprave okrasných záhonov. Pochopiť postup pri zakladaní trávnika, úprava terénu, správny výber osiva a náradia, typy trávnikov Pochopiť zásady starostlivosti o trávnik, kosenie, prevzdušňovanie,. Hnojenie, hrabanie, polievanie trávnika Rozvíjať zručnosti pri úprave okrasných záhonov. Uplatniť získané vedomosti pri tvorbe jednoduchého projektu alebo prezentácie. Poznať bežné druhy kvetín vhodných na pestovanie na balkónoch a parapetách, ich vlastnosti, spôsob pestovania, nároky na stanovište. Rozvíjať zručnosti pri úprave okrasných záhonov. Zopakovať a utvrdiť prebraté učivo Preukázal zručnosti pri úprave okrasných záhonov. Pochopil postup pri zakladaní trávnika, úprava terénu, správny výber osiva a náradia. Pochopil zásady starostlivosti o trávnik, kosenie, prevzdušňovanie, hnojenie, hrabanie, polievanie. Pochopil zásady starostlivosti o trávnik, kosenie, prevzdušňovanie, hnojenie, hrabanie, polievanie Rozvíjal zručnosti pri úprave okrasných záhonov Uplatnil získané vedomosti pri tvorbe jednoduchého projektu alebo prezentácie Poznal bežné druhy kvetín vhodných na pestovanie na balkónoch a parapetách, ich vlastnosti, spôsob pestovania, nároky na stanovište. Rozvíjal zručnosti pri úprave okrasných záhonov. Zopakoval a utvrdil prebraté učivo Ústne skúšanie. Ohodnotenie pracovnej zručnosti Ústne skúšanie Utvrdenie učiva ENV: kyslé dažde, erózia pôdy DVA: bezpečná manipulácia s kosačkou FIG hodnota ľudskej práce OZO: ochrana proti požiarom ČIV: práca s literatúrou pri získavaní info TPZ: prezentovať prácu písomne aj verbálne TPZ: vedomosti a zručnosti využiť v praxi ENV: pracovné aktivity pre ŽP OSR: spolupráca, medziľudské vzťahy

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron Svet práce II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Takáčová, Baron SVET PRÁCE ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je

Více

Učebné osnovy. 0,5 hodina týždenne, spolu 16 vyučovacích hodín

Učebné osnovy. 0,5 hodina týždenne, spolu 16 vyučovacích hodín Učebné osnovy Názov predmetu SVET PRÁCE Ročník siedmy Časový rozsah výučby 0,5 hodina týždenne, spolu 6 vyučovacích hodín Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Škola Základná škola Školská 840, Lehnice

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Človek a svet práce SVET PRÁCE / TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA siedmy Časový rozsah výučby 1 hodina/ týždeň, 33 hodín/rok 1. Charakteristika

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM SVET PRÁCE (Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce) PRÍLOHA ISCED 2 Posúdila a schválila ÚPK pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce Bratislava 2009

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK SVET PRÁCE Vypracoval: Mgr. Gabriela Gombošová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Svet práce

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Svet práce UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Svet práce Škola (názov, adresa ) Základná škola, Komenského 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Svet práce - SVP Časový rozsah výučby ŠVP 0,5 hodina týždenne, 16,5

Více

ŠkVP. Svet práce 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Svet práce 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Svet práce / Človek a svet práce/ siedmy

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Svet práce. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Svet práce. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a svet práce Svet práce Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2011 UO vypracoval Mgr. Beáta Riegerová 1 Časová dotácia: Svet práce 5. ročník

Více

8.ročník: Časová dotácia: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne

8.ročník: Časová dotácia: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Človek a svet práce Svet práce ôsmy Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia ZŠ Dunajská Lužná základné 5 rokov denná

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU SVET PRÁCE

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU SVET PRÁCE UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU SVET PRÁCE Názov predmetu: Svet práce Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie sredné Ročník: 7. 8. Časový rozsah výučby: 33 Poznámka: povinný predmet Vyučovací jazyk: slovenský jazyk Časová

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a príroda Svet práce ôsmy 0,5 hodiny/ týždeň, 16,5 hodín/rok 1. Charakteristika učebného predmetu Predmet využíva

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA piaty 0,5 hodiny týždenne, 17 hodín ročne Charakteristika predmetu Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali z prírodovedných

Více

Svet práce. siedmy. Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2

Svet práce. siedmy. Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2 Svet práce 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je biológia/ a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním,

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Názov predmetu: Tvorba životného prostredia voliteľný predmet Stupeň vzdelania : ISCED 2 nižšie sekundárne

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník šiesty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce. Učebné osnovy z predmetu Svet práce

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce. Učebné osnovy z predmetu Svet práce Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Učebné osnovy z predmetu Svet práce Charakteristika učebného predmetu Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie

Více

SVET PRÁCE tvorba životného prostredia

SVET PRÁCE tvorba životného prostredia SVET PRÁCE tvorba životného prostredia 6.ročník Časová dotácia: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne Charakteristika predmetu Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako

Více

SVET PRÁCE Slovenský Človek a svet práce Svet práce Ôsmy Týždenne 1 hodiny, ročne 33 hodín

SVET PRÁCE Slovenský Človek a svet práce Svet práce Ôsmy Týždenne 1 hodiny, ročne 33 hodín ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec Vyučovací jazyk Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník Časová dotácia SVET PRÁCE Slovenský Človek a svet práce Svet práce Ôsmy Týždenne 1 hodiny, ročne

Více

Učebné osnovy - školský vzdelávací program pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce

Učebné osnovy - školský vzdelávací program pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce Učebné osnovy - školský vzdelávací program pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce Predmet : Svet práce 1. Charakteristika predmetu : Predmet využíva poznatky, ktoré získali v prírodovedných predmetoch

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA šiesty 0,5 hodiny týždenne, spolu 17 hodín ročne Charakteristika predmetu Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali z prírodovedných

Více

01 práca pri príprave jedál

01 práca pri príprave jedál Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk úvod do sveta práce 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín tretí 64 912 obchodná prevádzka 01 práca pri príprave

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Názov predmetu: Stupeň vzdelania : Človek a svet práce SVET PRÁCE ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Charakteristika predmetu

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný

Více

Biológia. Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Biológia. Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Biológia Názov predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

VOLITEĽNÝ PREDMET TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

VOLITEĽNÝ PREDMET TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VOLITEĽNÝ PREDMET TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Ciele predmetu V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému vzťahu k prírode a životnému prostrediu. V rovine

Více

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ČLOVEK A SVET PRÁCE 1 O B S A H Technika ôsmy ročník... 3 Človek a svet práce ôsmy

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Predmet: Svet práce

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Predmet: Svet práce Charakteristika predmetu: V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému vzťahu k prírode a životnému

Více

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ČLOVEK A SVET PRÁCE 1 O B S A H Technika siedmy ročník... 3 Technika ôsmy ročník...

Více

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU

PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRÍLOHA K ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE ČLOVEK A SVET PRÁCE 1 O B S A H Technika siedmy ročník... 3 Technika ôsmy ročník...

Více

Učebné osnovy TECHNIKA

Učebné osnovy TECHNIKA Učebné osnovy TECHNIKA Názov predmetu Technika Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 UO vypracovali Mgr. Bohumil Čechvala Ing. Jarmila Bohovicová

Více

Učebné osnovy z predmetu praktické zručnosti

Učebné osnovy z predmetu praktické zručnosti Učebné osnovy z predmetu praktické zručnosti Charakteristika učebného predmetu Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk Stolovanie hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín prvý 649 2 obchodná prevádzka 0 práca pri príprave jedál slovenský

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Tvorba životného prostredia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Tvorba životného prostredia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a svet práce Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2012 UO vypracoval Mgr. Beáta Riegerová 1 Časová dotácia:

Více

1h,0,5 h týţdenne Ročník 7., 8. Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka

1h,0,5 h týţdenne Ročník 7., 8. Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka Názov predmetu Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Časový rozsah výučby 1h,0,5 h týţdenne Ročník 7., 8. Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka

Více

Učebné osnovy - TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Učebné osnovy - TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Charakteristika predmetu Učebné osnovy - TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Názov predmetu Tvorba životného prostredia Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2.

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň

Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň Predmet: Konverzácia v anglickom jazyku Ročník: septima Počet hodín týždenne: 2 Spolu hodín za rok: Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán. z prírodovedy pre 2. ročník variant B

Tematický výchovno- vzdelávací plán. z prírodovedy pre 2. ročník variant B Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z prírodovedy pre 2. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Učebné osnovy: Technika. Ročník: 8., Počet hodín : 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Technika. Ročník: 8., Počet hodín : 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Technika Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen. úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen. úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Druh školy Vyučovací jazyk Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, 96001 Zvolen Fine

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: všeobecné, cudzie jazyky Predmet: Informatika Počet

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

Pracovné vyučovanie. I. stupeň ISCED1. Ághová, Kubanyiová

Pracovné vyučovanie. I. stupeň ISCED1. Ághová, Kubanyiová Pracovné vyučovanie I stupeň ISCED1 Ághová, Kubanyiová PRACOVNÉ VYUČOVANIE ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín. Výstupy. (výstupný štandard) (obsahový štandard)

2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín. Výstupy. (výstupný štandard) (obsahový štandard) októb 6. September 3. 2. Mesiac Týždeň Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah Výstupy Medzipr. vzťahy Poznámky (obsahový štandard)

Více

2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín. Výstupy. (výstupný štandard) (obsahový štandard)

2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín. Výstupy. (výstupný štandard) (obsahový štandard) októb 6. 4. September Mesiac Týždeň Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah Výstupy Medzipr. vzťahy Poznámky (obsahový štandard)

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA VÝTVARNÁ VÝCHOVA pre 6. ročník ZŠ

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA VÝTVARNÁ VÝCHOVA pre 6. ročník ZŠ TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA VÝTVARNÁ VÝCHOVA pre 6. ročník ZŠ stupeň vzdelania: nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 názov predmetu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA (VYV) časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne 33 hodín ročne

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 7.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre II. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ 1.časť

Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ 1.časť Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ 1.časť Vedieť hodnotiť výsledok svojej práce. Interpersonálne spôsobilosti (efektívnosť činnosti, plánovanie, organizovanie, kontrolovanie a hodnotenie). Zodpovednosť

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Šk. rok. 2016/2017 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍ PLÁN TECHNIKA pre 5. ročník chlapci. Rozsah: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne

TEMATICKÝ VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍ PLÁN TECHNIKA pre 5. ročník chlapci. Rozsah: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Človek a technika ( 5 hod.) TEMATICKÝ VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍ PLÁN TECHNIKA pre 5. ročník chlapci Rozsah: hodina týždenne, 33 hodín ročne Mes/ Hod. IX. Tem. celok Obsahový štandard Výkonový štandard METÓDY

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovnovzdelávací plán z chémie pre 6ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: Elearning vo výchovnovzdelávacom procese Dopytovoorientovaný projekt

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Predmet: Informatika

Více

Technická výchova. Obsah vzdelávania PREHĽAD TEMATICKÝCH CELKOV A ICH OBSAHU v 5. ročníku. Charakteristika predmetu

Technická výchova. Obsah vzdelávania PREHĽAD TEMATICKÝCH CELKOV A ICH OBSAHU v 5. ročníku. Charakteristika predmetu Predmet: Technická výchova Charakteristika predmetu Predmet využíva poznatky žiakov a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja pracovné zručnosti, vytvára správne etické

Více

Pracovné vyučovanie. Charakteristika predmetu

Pracovné vyučovanie. Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie 4. ročník Časová dotácia:1hodina týždenne / 33 hodín ročne / Charakteristika predmetu Predmet pracovné vyučovanie zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne 7.3.2 Pracovné vyučovanie Názov predmetu Pracovné vyučovanie Názov ŠVP Primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 1 Forma štúdia Denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový

Více

Tematický plán učiteľa pre školský rok 2015/2016

Tematický plán učiteľa pre školský rok 2015/2016 Stupeň vzdelávania: ISCED 2 nižšie sekundárne Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Biológia Ročník: 5. Počet hodín: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne X. XI. Tematický plán učiteľa pre školský rok

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Spoločenská komunikácia hodina týždenne,

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť TECHNIKA Človek a svet práce Časový rozsah výučby ŠVP : 0,5 hod. ŠkVP : 0,5 hod., spolu 1 hod.týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

TÉMY ZAMERANÉ NA PROJEKT ADAPTAČNÉ OPATRENIA NA KLIMATICKÉ ZMENY ŠKOLY POD SLANSKÝM HRADOM

TÉMY ZAMERANÉ NA PROJEKT ADAPTAČNÉ OPATRENIA NA KLIMATICKÉ ZMENY ŠKOLY POD SLANSKÝM HRADOM TÉMY ZAMERANÉ NA PROJEKT ADAPTAČNÉ OPATRENIA NA KLIMATICKÉ ZMENY ŠKOLY POD SLANSKÝM HRADOM ZAKOMPONOVANÉ V UČEBNÝCH OSNOVÁCH PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA 1. - 4. ROČNÍKA TÉMY ZAMERANÉ NA PROJEKT 1.ročník - 3

Více

Špecifikácia testu. zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry

Špecifikácia testu. zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2018/2019 Bratislava 2018 Testy z vyučovacích

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Názov predmetu Hra na klavíri Ročník PŠ Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne v druhom polroku školského roka Stupeň vzdelania ISCED 1B Názov

Více

Telesná a športová výchova

Telesná a športová výchova Oblasť vzdelávania: ISCED 2 Zdravie a pohyb Charakteristika učebného predmetu: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 98 03 Lučenec Školský vzdelávací program pre predmet Telesná a športová výchova

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany. ISCED 1 Primárne vzdelávanie

Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany. ISCED 1 Primárne vzdelávanie Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany ISCED 1 Primárne vzdelávanie /RUP zo dňa 6.2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2015/ Vzdelávacia oblasť Vyučovací

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky

Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky Základná škola: Základná škola s materskou školou Centrum I, Centrum

Více

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018 Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 059 81 Dolný Smokovec, telefón: 052/ 442 25 95, fax: 052/ 442 25 95 www.zsdsmokovec.edupage.org, e-mail: zsdsmokovec@gmail.com pre 4.

Více

Vzdelávací štandard pre učebné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie OBČIANSKA NÁUKA

Vzdelávací štandard pre učebné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie OBČIANSKA NÁUKA OBČIANSKA NÁUKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV predmet ročník tematický celok téma výchovné a vzdelávacie ciele BIOLÓGIA 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV 1. Dedičnosť a jej podstata

Více

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Technická výchova. Človek a svet práce

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Technická výchova. Človek a svet práce Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Názov ŠVP Škola Predmet Technická výchova Človek a svet práce Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava

Více

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická,

Více

Plán práce metodického združenia pre 3. a 4. ročník v školskom roku 2015/2016

Plán práce metodického združenia pre 3. a 4. ročník v školskom roku 2015/2016 Plán práce metodického združenia pre 3. a 4. ročník v školskom roku 2015/2016 Škola: Základná škola, Hlavná 121, Gelnica Vedúci MZ: Mgr. Daniela Kolarčíková Členovia: Mgr. J. Tokarčíková, Mgr. M. Marcineková,

Více

Klasifikačný poriadok pre jednotlivé vyučovacie predmety

Klasifikačný poriadok pre jednotlivé vyučovacie predmety Spojená katolícka škola v Nitre Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Klasifikačný poriadok pre jednotlivé vyučovacie predmety V Nitre, 1. októbra 2012 Schválil: Mgr. Ing. Karol Žák, CSc., riaditeľ školy Úvod

Více

PRÍRODOVEDA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VZDELÁVACIA OBLASŤ PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ SKRATKA PREDMETU

PRÍRODOVEDA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VZDELÁVACIA OBLASŤ PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ SKRATKA PREDMETU PRÍRODOVEDA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ PREDMET PRÍRODOVEDA SKRATKA PREDMETU PRI ROČNÍK DRUHÝ ČASOVÁ DOTÁCIA 2 HODINY TÝŽDENNE 66

Více

Učebné osnovy: Pracovné vyučovanie. Ročník: 4., Počet hodín : 1+0 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Pracovné vyučovanie. Ročník: 4., Počet hodín : 1+0 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Pracovné vyučovanie Ročník: 4., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 1. stupeň

Více

Základná škola s materskou školou, Motešice 77, Motešice

Základná škola s materskou školou, Motešice 77, Motešice PRÍLOHA 1: HODNOTENIE v ISCED 1 Hodnotenie žiakov sa môže realizovať klasifikáciou a slovným hodnotením PERCENTUÁLNA STUPNICA HODNOTENIA PÍSOMNÝCH PRÁC výborný 1 100%- 90% chválitebný 2 89%-75% dobrý 3

Více

Curriculum skupiny predmetov

Curriculum skupiny predmetov Ing. Pavel Mádel, PhD. Spojená škola, Nivy 2, Šaľa OZ: Stredná priemyselná škola Východiská pre syntézu obsahu vzdelávania a vzdelávacieho programu Vstup: reálne kompetencie žiakov základnej školy Výstup:

Více