VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok Industry Servis ZK, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda představenstva

2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva str Identifikační údaje společnosti str Přehled orgánů společnosti k str Organizační struktura společnosti str Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti str Činnosti pro zajištění běžného chodu společnosti 5.2 Realizace projektu SPZ 5.3 Vyhledávání investorů 5.4 Služby marketingu a komunikace 5.5 Správa majetku Zlínského kraje 5.6 Zajištění zázemí správce SPZ 6. Přehled vybraných ekonomických ukazatelů str Majetek společnosti 6.2 Finanční struktura společnosti 6.3 Tržby za vlastní výkony a služby 6.4 Produktivita práce 7. Řádná účetní závěrka str Rozvaha (bilance) k datu Výkaz zisku a ztrát k datu Příloha řádné účetní závěrky 7.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu 7.5 Přehled o finančních tocích 8. Zpráva o vztazích str Zpráva auditora str Závěr str. 23

3 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení obchodní partneři, vážení spolupracovníci, vážení akcionáři, ohlédneme-li se za rokem 2009, zjistíme velmi rychle, že se jednalo ve všech aspektech o rok, který bude mít v historii společnosti Industry Servis ZK, a.s. významné místo. Svědčí o tom řada přívlastků, které uplynulý rok charakterizují. Namátkou lze uvést, že rok 2009 byl rokem, kdy: Byla ukončena činnost veřejného dopravního letiště Holešov a poskytování služeb s tím souvisejících, Proběhla demolice všech objektů, které tvořily zázemí veřejného dopravního letiště i areálu, který sloužil pro činnost Aeroklubu Holešov, Působnost společnosti byla rozšířena také o podporu intenzity, kvality a rychlosti šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe regionu Zlínského kraje s důrazem na progresivní (high-tech) technologie, Byla vybudována základní část nové technické a dopravní infrastruktury, která vytváří předpoklad pro umístění širokého spektra rozvojových investic, které povedou k posílení ekonomického rozvoje celé střední Moravy. Byla zbudována nová základna pro činnost měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu, která umožní zachování měřícího bodu v Holešově Bylo rozhodnuto o realizaci projektu Technologický park Holešov v areálu SPZ Holešov, jehož nositelem je společnost ISZK a.s., která uplatnila žádost o dotační podporu z OPPI, v rámci výzvy PROSPERITA II. Všechny uvedené aktivity vycházejí ze schválené strategie rozvoje společnosti, kterou je naplňován záměr Zlínského kraje, podpořit veřejně prospěšný záměr akcelerovat ekonomický potenciál kraje prostřednictvím podpory podmínek pro vstup významných investorů s cílem zvýšit jak celkovou ekonomickou produkci kraje, tak především rozšířit významným způsobem uplatnění lidských zdrojů a ekonomického potenciálu regionu. Prvořadým úkolem se v této souvislosti pro společnost stala koordinace projektu výstavby infrastruktury průmyslové zóny Holešov, která je tvořena uceleným souborem energetických a dopravních staveb. Výchozím předpokladem uvedené investiční přípravy bylo majetkoprávní vypořádání zájmového území tak, aby bylo možné zajistit dokončení všech správních řízení a realizovat výstavbu všech souborů staveb dle schváleného harmonogramu. Společnost ISZK proto soustředila svoje úsilí na kompletní koordinaci součinnosti generálního projektanta, dodavatele stavebních prací, TDI a dalších partnerů podílejících se na výstavbě technické a dopravní infrastruktury. Velký objem činností také představovala součinnost se Správcem programu a agenturou CzechInvest, kteří řídí účast státních prostředků na financování a rozhodují o podmínkách realizace projektu SPZ Holešov. Současně bylo nezbytné pokračovat v intenzivní komunikaci nejen se zúčastněnými partnery, ale i se samosprávami okolních obcí, s občany a občanskými iniciativami, s médii i ekologickými aktivisty. Aktivní komunikace směřovala k posílení pozitivního obrazu o průmyslové zóně mezi občanskou veřejností, především formou besed s občany a komunikací s médii. Významnou roli v této komunikaci sehrál plošně distribuovaný Zpravodaj o dění v průmyslové zóně, jehož dvě čísla byla doručena do všech domácností v Holešově a okolí. V uplynulém období se i díky těmto aktivitám podařilo omezit negativní vnímání velkého infrastrukturního projektu alespoň u části veřejnosti a je zřejmé, že bude nezbytné, v započaté komunikaci pokračovat. Významným úkolem v činnosti společnosti bylo dodržení smluvních závazků na zajištění přechodného fungování veřejného dopravního letiště tak, aby dlouholetým uživatelům byl poskytnut prostor k zajištění adekvátní náhrady, pro možnost přemístění do jiných lokalit. I přes řadu kolizí se stavebními činnostmi se podařilo tyto úkoly zajistit 3

4 ve sjednaném objemu a poslední letecká sezóna na veřejném letišti v Holešově proběhla bez problémů a mimořádných událostí. Zkušenosti z výstavby I. etapy technické a dopravní infrastruktury ukazují, že dokončení celkového rozsahu základní infrastruktury budoucího areálu SPZ zajistí sice prvotní přivedení energetického napojení na patu zóny, s velkou pravděpodobností však nezajistí plnou vybavenost území a potřebnou rovnost podmínek v přístupu jednotlivých investorů k energetickým zdrojům a odpovídající strukturu dopravního napojení. Lze tedy očekávat, že bude významná poptávka po zbudování druhotné páteřní infrastruktury, která rozvede hlavní energetické zdroje uvnitř území zóny. S využitím poznatků o budování a provozování jiných průmyslových areálů, lze předpokládat, že bude vznikat potřeba dalších investic do rozšíření základní infrastruktury, případně do její obnovy a reprodukce. Na závěr bych rád vyslovit poděkování členům statutárního orgánu naší společnosti za jejich aktivní práci v minulém roce. Současně považuji za nezbytné poděkovat také všem zaměstnancům, členům dozorčí rady i všem partnerům, bez jejichž aktivního přístupu a nasazení by nebylo možné splnit úkoly, kterými byla společnost v r pověřena. Jiří Němec předseda představenstva 2. Identifikační údaje společnosti Název firmy: Industry Servis ZK, a.s. Sídlo: Tovární 1268, Holešov IČ : Právní forma: akciová společnost Jediný akcionář: Zlínský kraj Rozhodující předmět činnosti: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej letecká doprava a letecké práce realitní činnost správa a údržba nemovitostí inženýrská činnost v investiční výstavbě služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Další oblast působnosti: Společnost byla rovněž zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe regionu Zlínského kraje s důrazem na progresivní (high-tech) technologie Den zápisu do obchodního rejstříku: 12. července 1995 Výše základního kapitálu: 30 mil. Kč 3. Přehled orgánů společnosti k Představenstvo předseda představenstva: místopředseda představenstva: člen představenstva: Dozorčí rada předseda: člen: člen: Jiří Němec Ing. Jakub Černoch Ing. Milan Hudec Vojtěch Jurčík Ing. Tomáš Šimčík Ing. Jaroslav Drozd 4

5 4. Organizační struktura společnosti Organizační uspořádání společnosti i rozdělení kompetencí je nutné průběžně podřídit měnícím se úkolům, které musí společnost řešit. Proto je nezbytné, aby rozsah pracovních úvazků byl upraven s ohledem na aktuální objem pracovních úkolů, a v řadě případů je nezbytné, aby jednotliví zaměstnanci zajišťovali i plnění úkolů na jiných pozicích a to až do doby, kdy objem činnosti vyvolá potřebu zřízení nového pracovního místa. Představenstvo Předseda Místopředseda Člen ORGANIZAČNÍ STRUKTURA společnosti Industry Servis ZK, a.s. Jediný akcionář Dozorčí rada člen DR 5. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v r Podnikatelská činnost společnosti Industry Servis ZK, a.s. se v roce 2009 soustředila na splnění úkolů zadaných jediným akcionářem s tím, že rozběh výstavby technické a dopravní infrastruktury SPZ Holešov měl zásadní vliv na rozsah spotřeby všech komodit, tedy lidské práce (osobní náklady), nakoupených služeb, zboží a materiálu, jakož i míru opotřebení majetku, nezbytného pro zajištění zadaných úkolů. S těmito vlivy i rozsahem zadaných úkolů počítal upravený rozpočet společnosti a objem nákladů i dosažené výnosy nevybočily z finančního plánu. Rozhodující vliv na hospodářský výsledek však měly účetní operace vzešlé z nákupu a prodeje nemovitého majetku, který společnost realizovala jako součást veřejného zájmu pro zajištění celkové majetkoprávní přípravy SPZ Holešov a její souhrnné napojení na nadřazenou silniční síť v čase, který nezbrzdí příchod případných investorů do průmyslové zóny a omezí negativní vliv z případné dopravní zátěže v obytných lokalitách na přístupových trasách k průmyslové zóně. Tyto úkoly se podařilo splnit v požadovaném rozsahu s tím, že část vyvolaných nákladů ovlivní i výsledky hospodaření v následujícím období. Ve prospěch Zlínského kraje však nelze pominout pozitivní dopady včasné a komplexní přípravy technické a dopravní infrastruktury, jejíž řešení je předpokladem posílení ekonomického rozvoje kraje. Výkonný ředitel Asistentka Ekonomicko-správní odbor Odbor výstavby a investic Odbor správy majetku Ekonomický ředitel Manažer SPZ Vedoucí odboru Asistentka Ekonomický úsek Výstavba SPZ Majetko-právní příprava SPZ Asistentka Letecké služby Investtrade Hospodářská správa Technické služby Prodej služeb Marketing 5

6 5.1 Činnosti pro zajištění běžného chodu společnosti Z povahy projektu SPZ vyplývá perspektiva poskytování služeb a dalšího servisu subjektům, zúčastněným na projektu SPZ Holešov. Souběžně s tím bylo potřebné zajistit běžný chod společnosti ve všech úrovních hospodářsko-správních činností, jakož i ekonomickou využitelnost pronajatého majetku, včetně prodeje služeb jednotlivým nájemcům. Nezbytným předpokladem bylo zajištění funkčnosti energetického zásobování přechodně využívaných objektů, včetně celoroční údržby a sjízdnosti komunikací, sečení travnatých ploch i další provozní služby. Období roku 2009 bylo zaměřeno na dokončení majetkového vypořádání vlastnických vztahů v průmyslové zóně, včetně útlumu podnájemních vztahů tak, aby část stávajícího majetku byla využitelná jako zařízení staveniště a zázemí výstavby průmyslové zóny. Nezbytnou součástí realizovaných změn bylo také vytvoření adekvátních podmínek pro přechodné umístění stanice ČHMÚ, která bude v areálu průmyslové zóny zachována i po náběhu průmyslové výroby. Provoz veřejného dopravního letiště byl v souladu se schváleným harmonogramem definitivně ukončen k datu a to v návaznosti na podepsané smluvní vztahy s občanským sdružením Aeroklub Holešov. Následně byly upraveny rozsahy pronajatých prostor tak, aby si společnost Industry Servis ZK pronajímala pouze prostory nezbytné k zajištění vlastní podnikatelské činnosti. Významná úloha připadla společnosti ISZK také v oblasti zajištění efektivní správy majetku ZK (především pozemků v areálu SPZ) a při zajištění veškeré činnosti, která zabezpečí odpovídající stav pozemků, staveb i příslušenství do chvíle, než budou předány jednotlivým investorům nebo zhotovitelům stavebního díla. 5.2 Realizace projektu SPZ Vstupem veřejnoprávní korporace do vlastnické struktury došlo mimo jiné k zásadní změně v předmětu podnikání společnosti ISZK. Hlavním záměrem Zlínského kraje při vstupu do vlastnické struktury obchodní společnosti byl veřejně prospěšný záměr akcelerovat ekonomický potenciál kraje a prostřednictvím podpory vstupu významných investorů zvýšit jak celkovou ekonomickou produkci, tak především rozšířit významným způsobem uplatnění lidských zdrojů a ekonomického potenciálu regionu. Naplnění tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím nově vytvořených podmínek pro vstup zahraničních i domácích investorů do nové průmyslové zóny Holešov. V tomto kontextu bylo prvořadým úkolem vybudování základní dopravní a technické infrastruktury v lokalitě průmyslové zóny tak, aby pro případný vstup investorů byly zajištěny odpovídající podmínky v oblasti energetického a dopravního napojení dané lokality. K tomu bylo nezbytné postupné utlumení a vymístění letecké činnosti stávajícího veřejného letiště, s následným vybudováním páteřní infrastruktury, která je tvořena uceleným souborem energetických a dopravních staveb. Výchozím předpokladem pro realizaci projektu technické a dopravní infrastruktury bylo dokončení majetkové přípravy zájmového území do vlastnictví Zlínského kraje. Některé objekty stávajícího letiště nebylo nutné ihned odstranit a lze je využít 6

7 pro potřebu nezbytného zázemí jednotlivých dodavatelů stavebního díla samozřejmě za předpokladu, že nebudou v daném čase dotčeny realizací záměru některého z budoucích investorů. Souběžně lze zachovat i většinu stávajících komunikačních napojení všech objektů s možností postupného náběhu nově budované dopravní infrastruktury. Společnost ISZK byla Zlínským krajem pověřena kompletním řízením akce SPZ Holešov technická a dopravní infrastruktura, která zahrnuje i přípravu území, včetně záchranného archeologického průzkumu, kácení dřevin a demoličních prácí na objektech, které byly dotčeny výstavbou infrastruktury SPZ. Zahájení výstavby proběhlo v 10/2008 a schválený harmonogram předpokládal maximální rozsah prací v r s dokončením v 11/2009. Proto bylo nutné zaměřit hlavní pozornost na koordinaci realizace staveb a výkon stavebně technického dozoru investora s cílem zajistit dodržení schváleného harmonogramu a úspěšné dokončení výstavby infrastruktury SPZ Holešov. Nezastupitelnou úlohu pak v průběhu roku 2009 sehrála společnost ISZK v komunikaci s masmédii všeho druhu. Pasivní marketing byl zajištěn v obecné rovině prostřednictvím webové prezentace s aktuálními informacemi širokého rozsahu v národních jazycích. Aktivní vyhledávání bylo zaměřeno na efektivní využití oficiálních institucí v tuzemsku (vyslanectví) a zejména přímo v zahraničí (příslušné orgány státní správy, obchodní komory, atd.). 5.4 Služby marketingu a komunikace Dvěma hlavními úkoly marketingu SPZ byla propagace vůči potenciálním investorům a vytváření dlouhodobě pozitivního obrazu průmyslové zóny u veřejnosti. Potlačení již vzniklých konfliktů s dotčenou veřejností a předcházení případnému dalšímu vyhrocení bylo možné dosáhnout pouze systematickou informační kampaní, cílenou na reálně i potenciálně negativně orientované skupiny (obyvatelé blízkých obcí, ekologičtí aktivisté, podnikatelské zájmové skupiny, ). Společnost ISZK se proto zaměřila na cílené šíření komplexních informací o průběhu výstavby průmyslové zóny i jednání směřujících k pozitivní komunikaci v jednáních s budoucími investory. 5.3 Vyhledávání investorů Významnou oblastí v činnosti společnosti v r byla spoluúčast ISZK při vyhledávání potencionálních investorů a to v úzké spolupráci s agenturou CzechInvest a Zlínským krajem. V rámci tohoto cíleného marketingu bylo nezbytné zajistit průběžnou aktualizaci komplexní nabídky investičních příležitostí v SPZ Holešov. Nedílnou součástí byla komplexní propagace SPZ Holešov a to jak vůči investorům, tak i v zaměření na vytváření pozitivního obrazu SPZ u veřejnosti. 7

8 K tomu bylo využito schválené komunikační strategie, realizované prostřednictvím nakoupených služeb i s využitím vlastních kapacit. 5.5 Správa majetku Zlínského kraje Do působnosti společnosti ISZK spadalo i zajištění efektivní správy majetku Zlínského kraje, který je tvořen souborem pozemků a staveb v lokalitě SPZ Holešov. V rozsáhlém areálu o rozloze více jak 300 ha bylo nutné zajistit údržbu zelených ploch, zpevněných komunikací, jakož i budov a ostatních objektů tak, aby celé území bylo průběžně spravováno ve stavu, který umožní plynulou realizaci výstavby technické a dopravní infrastruktury, jakož i případné předání příslušných území jednotlivým investorům. Tento úkol obnášel především pravidelné sečení porostů, odstraňování náletových dřevin, ošetření mezideponií s uskladněnou ornicí atp. 5.6 Zajištění zázemí správce SPZ Samostatným projektem je zajištění dlouhodobé perspektivy společnosti ISZK. K tomu je potřebné vybudovat odpovídající technické zázemí společnosti = Víceúčelová administrativně správní budova vybudovaná v rámci průmyslové zóny. Ta by měla poskytnout zázemí pro vlastní činnost správce průmyslové zóny, jakož i prostory využitelné k poskytnutí placených služeb pro jiné uživatele. V průběhu roku 2009 byl tento záměr rozpracován a vedení společnosti rozhodlo o jeho začlenění do nově připraveného projektu Technologický park Holešov. Ucelený záměr byl v polovině roku zpracován jako žádost o zařazení do programu OPPI Prosperita II. výzva a přihlášen u správce programu, kterým je MPO ČR. V rámci své budoucí činnosti předpokládá správce SPZ Holešov, že bude zajišťovat komplexní správu infrastruktury SPZ a s tím spojené služby bude poskytovat ve prospěch jednotlivých subjektů, zasídlených v průmyslové zóně. 8

9 6. Přehled vybraných ekonomických ukazatelů 6.1 Majetek společnosti Vývoj hodnoty majetku společnosti byl v uplynulých letech ovlivněn realizací schváleného obchodního plánu, jehož prostřednictvím společnost realizuje nezbytné činnosti spojené s realizací projektu SPZ Holešov. Majetek společnosti v tis. Kč (netto) Meziroční změna (v %) Dlohodobý majetek ,7% DNM Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek ,7% Pozemky Pozemky ,0% StavbyStavby ,4% Movité Movité věci věci ,2% Nedokon. Nedokončený DHM DHM ,0% Oceň Oceňovací rozdíl k majetku ,0% Dl. Dlouhodobý fin. majetekfinanční majetek Oběžná aktiva ,6% Zásoby Pohledávky ,2% Kr. Krátkodobý fin. majetekfinanční majetek ,0% ČasČasové rozlišení aktiv ,1% AKTIVA celkem ,0% 6.2 Finanční struktura společnosti Finanční struktura společnosti dlouhodobě vykazuje dominantní podíl vlastního kapitálu na zdrojích společnosti. Cizí zdroje jsou tvořeny výlučně běžnými závazky z obchodního styku a závazky souvisejícími s osobními náklady zaměstnanců. Finanční struktura společnosti v tis. Kč Meziroční změna (v %) Vlastní kapitál ,9% Zákl Základní kapitál ,0% Kap. Kapitálové Fondy fondy ,0% Fondy Fondy ze ze zisku zisku ,0% VH VH min. minulých let let VH VH b. o. běžného období ,5% Cizí zdroje ,3% Rezervy Závazky ,3% Bank Bankovní úvěry ČasČasové rozlišení pasiv 5 PASIVA celkem ,0% 0 0 0, Majetek společnosti ISZK, a.s.v letech Finanční struktura společnosti ISZK, a.s. v letech tis. Kč (netto) Pozemky Stavby Movité věci Nedokon. DHM Oceň. rozdíl k majetku Pohledávky Kr. fin. majetek Čas. rozlišení 9 tis. Kč Zákl. kapitál Kap. Fondy Fondy ze zisku VH min. let VH b. o. Rezervy Závazky Bank. úvěry Čas. rozlišení

10 6.4 Produktivita práce 6.3 Tržby za vlastní výkony a služby Tržby společnosti byly v r ovlivněny především rozsahem využití stávajících prostor pro potřebu dodavatelů stavebních prací na stavbě technické a dopravní infrastruktury. Těmto dodavatelům byla pronajata část stávajícího areálu a v souvislosti s pronájmem jim byly účtovány také související služby. Díky operativnímu přizpůsobení využitelnosti prostor bylo možné realizovat zvýšení tržeb za poskytované služby v rozsahu o 60 % vyšší, než v r Tržby za vlastní výkony a služby v tis. Kč Plán Plnění Meziroční plánu (v %) změna (v %) Nájemné ,1% 101,9% Tržby za vlastní služby ,7% 61,2% Parkovné vozidel a letadel ,0% Tržby za přeúčtované služby ,2% 22,4% Tržby za ostatní služby ,2% 52,6% Celkem vlastní výkony * ,0% 60,1% tis. Kč Tržby za vlastní výkony a služby ve společnosti ISZK, a.s. v letech Na vývoji produktivity práce se rovněž projevuje postupná změna předmětu podnikání společnosti, která za uplynulé období přešla od pouhého provozovatele dopravního letiště ke službové organizaci, která řídí realizaci projektu SPZ Holešov technická a dopravní infrastruktura. Objem úkolů potřebných k zajištění této akce kulminoval právě v r. 2009, což se odrazilo také ve zvýšené produktivitě práce. Nelze odhlédnout od skutečnosti, že tento vývoj koresponduje i s vývojem objemu mzdových prostředků. v tis. Kč na 1 zaměstnance Produktivita Plán Meziroční změna (v %) Produktivita z výkonů z výkonů x ,0% Produktivita z přidané hodnoty z přidané hodnoty x ,9% tis. Kč Produktivita práce Vývoj produktivity na zaměstnance ve společnosti ISZK, a.s. v letech Nájemné Tržby za vlastní služby Parkovné vozidel a letadel Tržby za přeúčtované služby Tržby za ostatní služby Produktivita z výkonů Produktivita z přidané hodnoty

11 7. Řádná účetní závěrka 7.1 Rozvaha (bilance) k datu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA Bilance vzor 2004 ke dni označ. A K T I V A řád. Běžné účetní období a AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný ZK B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Minulé úč.období Brutto Korekce Netto Netto (ř ) (ř ) (ř. 05 až 12) 004 B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehm.maj Poskytnuté zálohy na dl.nehm.maj. 012 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hm.maj Poskytnuté zálohy na dl.hm.maj Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) 023 B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 b 2. Podíly v účetních jednotkách pod post.vl Ostatní slouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládajícíc a řídící osoba Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin.maj Název a sídlo účetní jednotky (v tis. Kč) Industry Servis ZK, a.s. IČ Tovární Holešov c , , C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř ) 032 C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47) C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávky 047 C. III. Krátkodobé pohleldávky (ř.49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojišťení Stát-daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky 057 C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62) Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenní papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. Časobé rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 066

12 označ. P A S I V A č.ř. Stav v běžném období Stav v minulém období a b c 6 7 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř.70 až 72) A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř.74 až 77) A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění maj.a záv Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost.fondy (ř ) A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) 081 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 083 B. III. Krátkodobé závazky (ř.103 až 113) B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - oblávající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastnkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.p Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř.115 až 117) 114 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 117 C. I. Časové rozlišení (ř ) 118 C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období 120 A. V. Výsledek hospodaření běžného období B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř.87 až 90) 086 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních přávních předpisů 087 Sestaveno dne Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Jiří Němec - předseda představenstva 2. Rezerva na důchody a pdoobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 090 B. II. Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101) 091 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 092 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Poznámaka: Akciová společnost Letecká doprava a letecké práce Správa a údržba nemovitostí; Realitní činnost Inženýrská činnost v investiční výstavbě Služby v oblasti admin.správy a org.-technické povahy 2. Závazky - oblávající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek

13 7.2 Výkaz zisku a ztrát k datu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. vzor 2004 ke dni VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) 033 (v tis. Kč) Industry Servis ZK, a.s. VII. 1. Výnosy z podílů v ovl.a říz. Osobách a z podst. vlivem 034 Tovární 1268 IČ 2. Výnosy z ostatních dlouhod. cenných papírů a podílů Holešov Výnosy z ostatního dlouhod.fin.majetku 036 VIII. Výnosy z krátkodobého fin.majetku 037 označ. T E X T č.ř. Skutečnost v účetním období K. Náklady z finančního majetku 038 sledovaném minulém a b c 1 2 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 039 I. Tržby za prodej zboží 001 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 040 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 002 M. Změna stavu rezerv a opr.položek ve finanční oblasti Obchodní marže (ř ) 003 X. Výnosové úroky II. Výkony (ř ) N. Nákladové úroky II. 1. Tržby za prodej vl.výrobků a služeb XI. Ostatní finanční výnosy Změna stavu zásob vlastní činností Aktivace 007 B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánu společnosti Náklady na soc.a zdr.poj Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy DNHM a DHM III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 021 F. Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu F. 1. Zůstat.cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Prodaný materiál 024 G. Změna stavu rezer a opravných položek 025 IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 028 I. Převod provozních nákladů 029 * VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Provozní výsledek hospodaření [ř (-28)-(-29)] VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 031 J. Prodané cenné papíry a podíly 032 Název a sídlo účetní jednotky O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 046 P. Převod finančních nákladů 047 * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) 049 Q splatná odložená 051 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady 054 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 055 S splatná 056 * 2. - odložená 057 Mimořádný hospodářský výsledek (ř ) T. Převod podílu na výsl. hosp. společníkům (+/-) 059 *** Výsl.hosp. za účetní období (+/-) (ř ) Sestaveno dne : Výsl.hosp. před zdaněním (+/-) (ř ) Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Jiří Němec - předseda představenstva Předmět podnikání: Poznámka: Letecká doprava a letecké práce Správa a údržba nemovitostí; Realitní činnost Inženýrská činnost v investiční výstavbě Služby v oblasti admin.správy a org.-technické povahy

14 7.3 Příloha řádné účetní závěrky Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu I. Obecné údaje 1. Název účetní jednotky: Industry Servis ZK, a.s. IČ: DIČ: CZ Sídlo: Holešov, Tovární 1268 Právní forma: akciová společnost Rozhodující předmět činnosti: letecká doprava, správa a údržba nemovitostí, inženýrská činnost v investiční výstavbě, služby v oblasti hosp.správy Datum vzniku: 16. Července 1995 Rozvahový den: Okamžik sestavení: Osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu: Jméno, název podílníka Zlínský kraj 100 % 100 % 3. Popis změn a dodatků provedených v účetním období v obchodním rejstříku: V roce 2009 nedošlo k žádným změnám v údajích, zapsaných v Obchodním rejstříku. 4. Organizační struktura podniku a její zásadní změny během účetního období: V uplynulém účetním období nedošlo ke změnám organizační struktury. Společnost není vnitřně členěna 5. Jména a příjmení členů statutárních orgánů ke konci účetního období: Jméno a příjmení Jiří Němec Ing. Jakub Černoch Ing. Milan Hudec Vojtěch Jurčík Ing. Tomáš Šimčík Ing. Jaroslav Drozd Funkce Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Předseda Dozorčí rady Člen Dozorčí rady Člen Dozorčí rady 6. Název a sídlo obchodních společností (družstev), v nichž má společnost větší než 20% podíl: Nejsou žádné 7. Personální údaje: Název a sídlo Podíl na ZJ Běžné období Vlastní Účetní HV Průměrný počet zaměstnanců: z toho řídících: 2 2 Výše osobních nákladů na zaměstnance (v tis. Kč): z toho na řídící pracovníky (v tis. Kč): Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě akcionářům, společníkům, družstevníkům a členům statutárních a kontrolních orgánů společnosti: Nebyly žádné Kategorie osob II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 1. Obecné účetní zásady: Byly dodrženy veškeré zásady uložené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a navazující předpisy. Účetní zásady jsou zpracovány ve vnitropodnikové směrnici. 2. Způsoby oceňování: Druhy aktiv Materiál Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží DHM vytvořený vlastní činností DNM vytvořený vlastní činností Cenné papíry Majetkové účasti Příchovky a přírůstky zvířat Ocenění pořizovací cena nebyla účtována nebyla účtována nebyla účtována nebyla účtována nebyla účtována nebyla účtována nebyla účtována nebyla účtována nebyla účtována nebyla účtována 3. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: V reprodukční ceně nebyl v průběhu účetního období pořízen žádný majetek. 4. Druhy nákladů souvisejících s pořízením zásob: Do pořizovacích cen nakupovaných zásob bylo zahrnuto dopravné zásob a jiné náklady prokazatelně spojené s pořízením zásob. 5. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupu účtování oproti předcházejícímu účetnímu období: Nebyly provedeny žádné změny oceňování, postupu odpisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek. 6. Způsob stanovení opravných položek k majetku: Opravné položky byly účtovány pouze k dlouhodobému majetku vloženému již při založení společnosti. 7. Způsob sestavení odpisových plánů pro DM a použité odpisové metody při stanovení odpisů: Byly účtovány účetní odpisy stanovené odpisovým plánem podle doby použitelnosti majetku. 8. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: Údaje v cizích měnách byly přepočítány v souladu se zákonem o účetnictví, během roku byly používány kurzy stanovené ČNB, na konci roku byl použit kurz vyhlášený ČNB k Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou: Účetní jednotka neeviduje majetek a závazky, u kterých by vznikla povinnost oceňovat reálnou hodnotou.

15 .III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 1. Přehled významných položek neuvedených samostatně v rozvaze a výkazu zisku a ztráty: Účetní jednotka nemá významné položky, které by neuvedla v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. 2. Přehled významných událostí po datu účetní závěrky: Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by představovaly neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků oproti stavu k datu sestavení řádné účetní závěrky. 3. Rozpis účtu 022 a 082 na hlavní skupiny: Skupina Stroje přístroje a zařízení Dopravní prostředky inventář Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku: Není v účetní evidenci 5. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu: sk. 01 sk. 07 sk. 01 sk. 07 součet splátek uhrazené splátky splatné do 1. roku splatné po 1. roce Budovy, haly a stavby 0 Stroje, přístroje a zařízení 0 Dopravní prostředky 0 inventář 0 Ostatní HIM 0 6. Přehled přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku podle hlavních skupin: Přírůstky dle hlavních skupin nákup vl. činnost vložení ostatní Dlouhodobý nehmotný majetek Budovy, haly a stavby 478 Stroje přístroje a zařízení 575 Dopravní prostředky Inventář Ostatní investiční majetek - pozemky 9205 Úbytky dle hlavních skupin odpisy prodej likvidace ostatní Dlouhodobý nehmotný majetek Budovy, haly a stavby Stroje přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Ostatní investiční majetek - pozemky Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (věcným břemenem): Položka majetku Forma zajištění Není žádný 2. Přehled majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetní evidenci: Není žádný Položka majetku Tržní cena Účetní cena 3. Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí: Nejsou žádné 4. Pohledávky po lhůtě splatnosti: Emitent Druh Počet Nom. hodnota Finanční výnos Lhůta po splatnosti Do 30 dnů Do 90 dnů Do 180 dnů Nad 180 dnů Pohledávky k podnikům ve skupině: Nejsou žádné 6. Pohledávky kryté podle zástavního práva: Druh pohledávky Druh pohledávky Forma zajištění Nejsou žádné 7. Pohledávky určené k obchodování: Nejsou žádné 8. Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období: Druh pohledávky Druh změny Zisk předcházejících účetních období Ztráta předcházejících účetních období Snížení základního kapitálu účet 419 Převod do kapitálového rizikového fondu 9. Rozdělení zisku (úhrada ztráty) za minulé účetní období: Položka Převod ztráty na neuhrazenou ztrátu minulých let Příděl do zákonného rezervního fondu Úhrada ztráty minulých let Převod do kapitálového rizikového fondu Převod ztráty minulých let do kapitálového rizikového fondu

16 1. Změny základního kapitálu: Základní kapitál je ve výši ,- Kč, je zapsán v OR vklady jsou splaceny v plné výši. 2. Závazky po lhůtě splatnosti: Lhůta po splatnosti Do 30 dnů Do 120 dnů Do 180 dnů 0 0 Nad 180 dnů Závazky splatné vůči statním institucím: Druh závazku Pojistné na SZ a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Veřejné zdravotní pojištění Evidované daňové nedoplatky u FÚ Závazky k podnikům ve skupině: Nejsou žádné 5. Závazky kryté podle zástavního práva: Druh závazku Druh závazku Forma zajištění Nejsou žádné 6. Závazky neuvedené v rozvaze: Nejsou žádné Druh závazku Údaje o přeměnách: Nebyly provedeny žádné přeměny. 2. Významné události po daru účetní závěrky: Významné události mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky. Druh činnosti Významný prodej či nákup majetku Úhrada významné pohledávky po splatnosti Žaloba podaná na účetní jednotku Mimořádné živelní události Datum Vliv na položku Rozvahy Výsledovky částka 3. Významné položky výkazu zisku a ztráty Účetní jednotka nemá významné položky, které by neuvedla samostatně ve výkazu zisku a ztráty. 4. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období: Nejsou žádné 5. Náklady na odměnu auditorovi: Důvod doměrku X X X X Zdaňovací období Výše doměrku Druh činnosti Povinný audit účetní závěrky Významné potenciální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva: Nevznikly žádné potenciální ztráty, na které by účetní jednotka musela tvořit rezervu. 8. Přehled o zákonných a ostatních rezervách: Není žádná Druh rezervy poč. stav tvorba čerpání kon. stav V Holešově, dne Jiří Němec předseda představenstva 9. Výnosy z běžné činnosti: Druh činnosti Tuzemsko Zahraničí Tržby za služby Ostatní výnosy Finanční výnosy Tržby z prodeje DHIM Výdaje za výzkum a vývoj: Na výzkum a vývoj nebyly vynaloženy žádné výdaje. 16

17 7.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu 7.5 Přehled o finančních tocích 3 Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni (v celých tisících Kč) IČO Industry Servis ZK, a.s., Tovární 1268, Holešov Přehled o peněžních tocích ke dni IČO (v celých tisících Kč) Industry Servis ZK, a.s., Tovární 1268, Holešov Text Skutečnost v účetním období sledovaném minulém předminulém A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411) 1. počáteční zůstatek zvýšení 3. snížení konečný zůstatek B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419) 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení 4. konečný zůstatek C. A.+/-B. se zohledněním účtu počáteční zůstatek A. +/- B poč.zůstatek vlast.akcií a obch. podilů 3. změna stavu účtu konečný zůstatek účtu konečný zůstatek A. +/- B D. Emisní ážio 1. počáteční zůstatek zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek E. Rezervní fondy 1. počáteční zůstatek zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek F. Ostatní fondy ze zisku 1. počáteční zůstatek zvýšení 3. snížení konečný zůstatek G. Kapitálové fondy 1. počáteční zůstatek zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření 1. počáteční zůstatek zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek I. Zisk účetních období (ú zůstatek na straně D ú. 431) 1. počáteční zůstatek zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek J. Ztráta účetních období (ú zůstatek na straně MD ú. 431) 1. počáteční zůstatek zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění Sestaveno: Vypracoval(a) : ing. Jan Pořízka Ozn. Text Rok 2009 Rok 2008 P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) A.1.2. Změna stavu A a) opravných položek a odpis pohledávek 0 0 b) rezerv 0 0 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů "-", do nákladů "+") A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0 0 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizov. úroků, a vyúčtované výnos.úroky (-) A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1. A.2.2. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 0 0 A.2.4. A. ** Změna stavu krákodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů Čistý peněžní tok z provovozní činnosti před zdaněním a mim. položkami A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) 0-1 A.4. Přijaté úroky (+) A.5. A.6. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti. A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti

18 C.1. Peněžní toky z finančních činností Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty 0 0 C.2. C.2.1. Dopady změn vlast. kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Zvýšení pen. prostředků a pen. ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 0 C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 0 0 C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 0 0 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 0 0 C.2.6. C.*** Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně fin. vypořádání se společníky v.o.s. a komplementářů u k.s. (-) Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1. + C.2. + C.3.) F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období Právní forma: akciová společnost Okamžik sestavení: Předmět podnikání: Vypracoval(a): Výroba, obchod a služby; provozování letišť a letecké dopravy ing. Jan Pořízka Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 18

19 8. Zpráva o vztazích OBSAH: 1. Úvod 2. Propojené osoby 2.1 Ovládající osoby 2.2 Další osoby propojené s jediným akcionářem 3. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami v posledním účetním období a poskytnuté plnění 3.1 Smluvní vztahy ke společnostem Zlínského kraje 3.2 Smluvní vztahy ke Zlínskému kraji 4. Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob 4.1 Jiné právní úkony ke Zlínskému kraji a jim založeným nebo zřízeným společnostem ZPRÁVA O VZTAZÍCH 5. Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou 6. Prohlášení představenstva tj. mezi propojenými osobami ve smyslu 66 a, odst. 9 za účetní období r společnosti Industry Servis ZK, a.s. Zprávu sestavil: představenstvo společnosti Industry Servis ZK, a.s. Holešov, Tovární 1268, IČ:

20 1. Úvod Tato zpráva byla vypracována na základě povinnosti dle 66a(9) obchodního zákoníku (dále jen OZ). Popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. podle OZ vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět OZ, týkající se obchodního tajemství. Popis účetní jednotky: Obchodní firma: Industry Servis ZK, a.s. Zápis do OR: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 1952 Datum vzniku: (zapsáno do OR ) Sídlo: Holešov, letiště, Tovární 1268, PSČ Právní forma: akciová společnost IČ: Předmět činnosti: Statutární orgán: Předseda představenstva: Místopředseda představenstva: Člen představenstva: Dozorčí rada: Předseda: Člen: Člen: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje letecké práce a letecká doprava letecký výcvik cestovní kancelář realitní činnost správa a údržba nemovitostí inženýrská činnost v investiční výstavbě služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy představenstvo Jiří Němec Ing. Jakub Černoch Ing. Milan Hudec Vojtěch Jurčík Ing. Tomáš Šimčík Ing. Jaroslav Drozd Základní kapitál účetní jednotky: ,- Kč, splaceno 100% Akcie: Jediný akcionář: ks na jméno ve jmenovité hodnotě 2.000,- Kč Zlínský kraj Propojené osoby 1.1. Ovládající osoby Přímo ovládající osoby jsou podle struktury akcionářů: Zlínský kraj Zlín, Tř. T. Bati 21, PSČ IČ: Další osoby propojené s jediným akcionářem Obchodní společnosti založené nebo zřízené Zlínským krajem a společnosti, v nichž má Zlínský kraj majetkovou účast 2. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami v posledním účetním období a poskytnuté plnění 2.1. Smluvní vztahy ke společnostem Zlínského kraje Ke společnostem založeným Zlínským krajem nebyly v posledním účetním období uzavřeny žádné nové smluvní vztahy. V platnosti zůstává smluvní návratná finanční výpomoc Krajské nemocnici T. Bati, a.s., se splatností do , sjednaná v r za podmínek v místě a čase obvyklých 2.2. Smluvní vztahy ke Zlínskému kraji Plnění ze smluv uzavřených se Zlínským krajem v předchozích účetních obdobích, na jejichž základě došlo v roce 2009 k plnění Počet smluv Druh smlouvy 1 Nájemní - pronájem nemovitého majetku 1 Mandátní - smlouvě o poskytnutí odborné pomoci 1 O dílo - smlouva na dodávku prací a služeb č. D/0990/2008/KH 1 Mandátní - smlouva na výkon investorsko-inženýrské činnosti č. 2/170908/JC Smlouvy uzavřené se Zlínským krajem v účetním období 2009, na jejichž základě došlo v roce 2009 k plnění Počet smluv Druh smlouvy 1 Nájemní - pronájem nemovitého majetku objekt ČHMÚ 1 Mandátní - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí odborné pomoci 1 Nájemní - Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku 1 Nájemní - Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku 1 Nájemní - pronájem nemovitého majetku 1 Mandátní - poskytování odborné pomoci při majetkové přípravě SPZ 1 Mandátní - výkon investorsko-inženýrské činnosti pro zabezpečení přípravy a realizace stavby Průmyslová zóna Holešov 1 O dílo - na výkon činnosti marketingu a komunikace při zabezpečení přípravy a realizace stavby Průmyslová zóna Holešov Smlouvy uzavřené se Zlínským krajem v účetním období 2009, na jejichž základě dojde k plnění v budoucích letech Počet smluv Druh smlouvy 1 Nájemní - pronájem nemovitého majetku objekt ČHMÚ 1 Mandátní - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí odborné pomoci 1 Nájemní - Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku 1 Nájemní - Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku Újma vzniklá ve vztahu ke Zlínskému kraji Ve vztahu ke Zlínskému kraji nevznikla společnosti v r žádná újma

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filosofie 2.3 Činnosti 2.4 Partneři 2.5 Média a komunikace 2.6 Priority v roce

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více