Spotřebitelský úvěr versus leasing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spotřebitelský úvěr versus leasing"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Autor: Bc. Radka Valerie Buňatová Finance Vedoucí práce: Ing. Denis Biedermann, Ph.D. Praha Duben, 2013

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Teplicích, dne Bc. Radka Valerie Buňatová

4 Poděkování: Děkuji Ing. Denisu Biedermannovi, Ph.D. za jeho cenné připomínky a rady při vypracování mé diplomové práce. Chci také poděkovat lidem, kteří se částečně podíleli na mé diplomové práci a díky kterým jsem získala podklady pro dokončení mých myšlenek. Dále děkuji své rodině a manţelovi za jejich podporu během zpracování práce.

5 Anotace Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny všechny pojmy, právní úpravy a souvislosti, které se vztahují k leasingu a spotřebitelskému úvěru. V praktické části je provedena analýza pomocí modelových příkladů spotřebitelských úvěrů a leasingů vybraných českých finančních společností. V porovnávací části je shrnutí výsledků a doporučení pro případné potenciální ţadatele o tyto úvěry. Klíčová slova: spotřebitelský úvěr, leasing, porovnání, RPSN, proces Annotatiton This thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. In the theoretical part are described and explained all terms, legal regulations and context related to leasing and consumer loan. In the practical part the analysis using model examples of consumer credits and leases of selected Czech financial companies is performed. In the comparative section the results are summarized and recommendations for any potential applicants for these loans are presented. Key words: consumer loan, leasing, comparison, annual percentage rate (APR), process

6 OBSAH ÚVOD Leasing Historie leasingu Vymezení leasingu v legislativě ČR Předmět leasingu Poskytovatelé leasingů v ČR Největší poskytovatelé leasingu v ČR Leasingová asociace Druhy leasingů Finanční leasing - charakteristika Operativní leasing - charakteristika Zpětný leasing - charakteristika Subjekty leasingových operací Výhody a nevýhody leasingu Rizika spojená s leasingem Náleţitosti leasingové smlouvy Výpočet současné hodnoty u finančního leasingu Spotřebitelský úvěr Historie spotřebitelských úvěrů Právní úprava spotřebitelského úvěru v ČR Druhy spotřebitelských úvěrů Spotřebitelský úvěr účelový Spotřebitelský úvěr neúčelový Poskytovatelé spotřebitelského úvěru Subjekty spotřebitelského financování Výhody a nevýhody spotřebitelského úvěru Výhody spotřebitelského úvěru z pohledu poskytovatele Výhody spotřebitelského úvěru z pohledu klienta Nevýhody spotřebitelského úvěru z pohledu poskytovatele Nevýhody spotřebitelského úvěru z pohledu klienta Náleţitosti úvěrové smlouvy Proces výběru spotřebitelského úvěru

7 3. Porovnání Leasing versus spotřebitelský úvěr Vyhodnocení Daňové dopady leasingu a spotřebitelského úvěru Případová studie Situace č Volba referenčních faktorů situace č Situace č Volba referenčních faktorů situace č Situace č Volba referenčních faktorů situace č Situace č Volba referenčních faktorů situace č Situace č Volba referenčních faktorů situace č Situace č Volba referenčních faktorů situace č Situace č Volba referenčních faktorů situace č Vyhodnocení případové studie Finální stanovení míry přeplacení ZÁVĚR Seznam pouţité literatury...68 Seznam grafů a tabulek.. 69 Seznam odborných konzultantů a zkratek

8 ÚVOD Současnost je kromě jiného dobou peněz, a také dobou, která je doslova propletena střetem nabídky a poptávky na trhu finančních produktů. Finanční trh, a nás zajímá především ten český, je trhem obsahující několik desítek, ne-li stovek nejrůznějších finančních produktů, od pojistných, přes spořící a investiční aţ po ty úvěrové. Dnešní doba je také dobou, kdy je pro spotřebitele či firmu zcela běţné se zadluţovat, ať uţ kvůli zájmu řešit vlastní bydlení, podnikatelský záměr či investovat do koupě motocyklu či automobilu. Ač je dluh pojmem nezcela pozitivně vnímaným, v některých případech můţe být cestou ke zlepšení majetkových poměrů. Pro případy, kdy spotřebitel nedisponuje dostatkem finančních prostředků pro uspokojení svého motivu, nastává čas pro vyuţití některého z úvěrových produktů, který finanční trh nabízí. Nastává čas zadluţit se. Pro účely této práce padla volba na uţší téma z této problematiky, a sice na trh spotřebitelského financování. Na misky vah budou poloţeny dva velmi často skloňované fenomény spotřebitelského financování, a to spotřebitelský úvěr a leasing. Téma spotřebitelský úvěr a leasing je v dnešní době aktuální záleţitostí a bývá častým tématem rozhovoru mezi zástupcem finanční společnosti a klientem, který má záměr co nejvýhodněji financovat koupi aktiva (např. osobního vozu). Samozřejmostí je doporučení ze strany leasingové společnosti pro volbu právě leasingu, které jsou podloţeny několika pádnými argumenty, a na druhé straně doporučení úvěrové společnosti pro volbu právě úvěrového produktu, které je opět podloţeno několika zásadními PRO, které klienta manipulují pro volbu právě toho daného typu produktu. Kde je však hranice výhodnosti obou těchto nepostradatelných produktů a kde se misky vah překlápí k jednomu z nich, na rozdíl od toho druhého a naopak, to je otázka, které se budu věnovat. Předem je však nutné zmínit, ţe očekávat jasný verdikt není zcela reálné, protoţe kaţdý z těchto produktů, má na finančním trhu, v našem případě na českém, své místo, opodstatnění a samozřejmě i svého více či méně spokojeného kupce, a to především vzhledem k diskutabilnímu charakteru rozuzlení výhodnosti těchto dvou forem financování. Neopomenutelným důvodem volby byl rovněţ fakt, ţe má toto téma velice blízko k běţnému ţivotu nás všech, coby běţných spotřebitelů. V následující části se věnuji zprvu teoretickému konstatování faktů této problematiky, jakoţto i historickým a daňovým aspektům, které posléze vyuţívám jako podklady při tvorbě stěţejní praktické částí práce, která je zaloţena na konkrétních případových studiích a situacích. Pro komentář výhodnosti jednotlivých forem financování je totiţ kromě teoretické základny a přehledu faktů třeba pouţít i konkrétní data a investiční záměry. Jako shrnutí je uvaţována kapitola závěr, která je určena pro vyjádření subjektivního názoru autorky k této 7

9 problematice, které je podloţeno zjištěnými dílčími závěry při provádění a vyhodnocení případových studií. Vzhledem k tomu, ţe rozhodnutí výhodnosti či vhodnosti daného produktu závisí na velkém mnoţství faktorů, neočekávejme jednoznačný verdikt. Pro stanovení smysluplného závěru bylo v diplomové práci vyuţito metody několika případových studií a cílem práce je najít společné znaky obchodních případů a určit, kdy je vhodnější leasingový produkt oproti úvěrovému produktu a naopak. Dále se soustředit na společné a rozdílné znaky obou forem financování a popsat situace, kdy je pro spotřebitele z ekonomického hlediska výhodnější financovat svůj záměr leasingem a kdy spotřebitelským úvěrem. Zvolila jsem metodu několika případových studií zpracovaných formou referenčních faktů. Jednotlivé studie porovnávají spotřebitelský úvěr a leasing stejného předmětu profinancování i stejné doby financování u stejné finanční společnosti. 8

10 1. Leasing Termín leasing nebo-li to lease v překladu znamená najímat, pronajímat, vypůjčovat. F. Fridrich definoval, ţe leasing je moţné charakterizovat jako smlouvu o pronájmu výrobních prostředků nebo výrobků dlouhodobé spotřeby za dohodnuté částky po určité období. 1 Součást finančního trhu je právě leasingový sektor, který přispívá ke konkurenceschopnosti jednotlivých zdrojů financování. Leasing se řadí mezi základní a velmi oblíbené metody financování investic, je to finanční produkt, kterým lze financovat pořízení (pronájem) movité i nemovité věci např. aut, strojů, budov atd. Tento produkt je poskytovaný finančními institucemi. Kromě toho se leasing stává i cestou k naplnění záměrů veřejnoprávních subjektů. V České Republice se leasing stal v průběhu několika let běţným nástrojem k získávání majetku. Zde uvádím hlavní příčiny toho, proč je leasing jeden z nejprodávanějších finančních produktů: Vyuţitelnost pro regulaci daňových plateb v účetnictví Uvolnění finanční hotovosti pro jiné potřebnější investorské činnosti Omezení role inflace při leasingu delším neţ jeden rok Rozvoj soukromého sektoru za situace, ţe podnikatelé mají pouze omezené prostředky - jelikoţ kaţdému potencionálnímu investorovi se nabízejí moţnosti jak získat majetek, buďto nákup z vlastních zdrojů, nákupy získané úvěrem anebo právě leasing. Při nákupu z vlastních zdrojů je často velmi obtíţné si našetřit. Na začátku leasingu platí nájemce první mimořádnou splátku neboli akontaci a pak v pravidelných intervalech, měsíčně nebo čtvrtletně, nájemné. Nájemce má moţnost pronajatý předmět získat do svého vlastnictví po uplynutí předem stanované doby, která je sepsaná ve smlouvě mezi pronajímatelem a pronájemcem. Leasingy se člení na finanční, operativní a zpětné. Leasing vyuţívají nejen velké společnosti, ale také střední a malé firmy a drobní ţivnostníci. Do konce roku 2011 byla forma získání majetku prostřednictvím finančního leasingu vyuţívána i běţnými spotřebiteli, ale novela zákona o ochraně spotřebitele, platná od počátku roku 2012, poskytování finančního leasingu fyzickým osobám nepodnikatelům z trhu zcela vytlačila. 1 FRIDRICH, František. Moderní formy podnikání. Hospodářské noviny. 1989, roč. 33, č. 31, s. 14. ISSN

11 Tento fakt není nikde v zákoně uveden, ţe by se spotřebitelům finanční leasing nemohl poskytovat, nicméně zákon umoţňuje spotřebitelům od smlouvy na financování ve lhůtě 14 dnů od podpisu smlouvy odstoupit a je jedno, zda se jedná o úvěr nebo leasing. S tímto je spojeno vrácení zboţí, reklamace, atd. V konečném důsledku by to mělo velký dopad na oblast obchodu. V rámci finančního leasingu, kdy leasingová společnost daný předmět kupuje od dealera (přecházející na ni vlastnictví předmětu) a dále pronajímá nájemci, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a to by obchod komplikovalo a vznikly by další rizika. Dopad v praxi by to mělo ten, ţe pronajímané předměty v rámci finančního leasingu, by měl běţný spotřebitel moţnost vrátit a finanční společnosti, které poskytují leasing, by musely mít k dispozici skladovací prostory na vrácené zboţí a nesly by téţ i související náklady. To je hlavní důvod, proč se od poskytování finančního leasingu běţným spotřebitelům (fyzickým osobám nepodnikatelům), na straně leasingových společností upustilo. Avšak poskytování finančního leasingu fyzickým osobám podnikatelům není dotčeno, tzn., ţe se běţně poskytuje dál. Pravdou je, ţe finanční leasing jako takový, z trhu víceméně vymizel byl vytlačen úvěrovými produkty. Zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník říká, ţe občan má právo odstoupit od smlouvy. Zákon o spotřebitelském úvěru říká: (citace) 11 - odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. (1) Spotřebitel může od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. V případě, že tato smlouva neobsahuje informace stanovené v 6 odst. 1, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, kdy věřitel spotřebiteli chybějící informace poskytne. (2) Od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, lze odstoupit podle odstavce 1 písemně, a to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. (3) Došlo-li k odstoupení podle odstavce 1, je spotřebitel povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu. V tomto případě je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr 10

12 čerpán, do dne, kdy je jistina splacena. V případě odstoupení spotřebitele od této smlouvy nemá věřitel právo požadovat po spotřebiteli žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. (4) Pokud věřitel nebo třetí osoba na základě smlouvy mezi třetí osobou a věřitelem poskytuje doplňkovou službu související se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, okamžikem odstoupení od této smlouvy zaniká i smlouva o doplňkové službě. Věřitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat třetí osobu o tom, kdy k odstoupení od smlouvy došlo. (5) Má-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, podle tohoto zákona, nepoužijí se ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Historie leasingu První zmínky jsou ze 3. tisíciletí před naším letopočtem, které byly objeveny v dokumentech Sumeřanů. Závazné normy upravující vztahy uţívání cizího majetku nalézáme v Achammurapiho zákoníku, který pochází z Babylonu z 18. století před naším letopočtem. Neexistovalo soukromé vlastnictví, v té době majetek patřil chrámům a ty následně přenechávaly půdu do uţívání hospodařícím zemědělcům. Jiţ v této době vznikaly leasingové vztahy. O něco později byly tyto vztahy rozšířeny také na území antického Řecka a starého Říma. Zde se s určitým nadhledem můţeme setkat jak s finančním leasingem, tak i s leasingem operativním a zpětným, které byly kodifikovány v Corpus Iuris Civilis císaře Justiniána ze 6. stolení našeho letopočtu. 3 Postupem času byl leasing spjat s průmyslovou revolucí v 18. a 19. století ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii. 2 Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru 11 odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr 3 Corpus iuris civilis představuje kodifikaci římského práva provedenou na podnět byzantského císaře Justiniána I. v 6. století 11

13 Zde se objevuje klasické trojstranné schéma leasingu, v němţ vystupují jiţ specializované finanční instituce, kromě prodejců či výrobců a nájemců, které pořizují věc do svého vlastnictví a přenechávají ji do uţívání zmíněnému nájemci. Ve 20. století, po ukončení 2. světové války se hlavním impulsem pro rozvoj leasingu v USA a Velké Británii stal značný nárůst poptávky spotřebitelů po nejrůznějším spotřebním zboţí. V druhé polovině 20. století se leasing začíná významně rozvíjet i v kontinentální Evropě. V tehdejším Československu na přelomu 60. a 70. let se začaly uzavírat první leasingové smlouvy. V podmínkách centrálně plánované ekonomiky se však leasing nemohl významně rozvinout. Aţ v 90. letech v České republice se začalo výrazněji uplatňovat leasingové financování v podmínkách trţní ekonomiky a ve druhé polovině 90. let se stal nedílnou součástí české trţní ekonomiky, kdy se český leasingový trh stabilizoval. Leasing začal hrát nezanedbatelnou roli při uskutečňování investičních i spotřebitelských záměrů, ať jiţ jde o financování pořízení, obnovu či rozšíření nového investičního majetku, coţ mimo jiné vedlo k podpoře malého a středního podnikání. 1.2 Vymezení leasingu v legislativě ČR Leasing není výslovně definován v platné české legislativě. Protoţe leasing není uveden mezi zvláštními smluvními typy ani v občanském zákoníku, ani v obchodním zákoníku ani v jiném (zvláštním) právním předpisu, je posouzení některých aspektů leasingových obchodů v praxi často nejednotné a sporné. Z hlediska úpravy smluvních typů jsou především pokusy posuzovat leasingové operace problematické. V praxi nevyvolává závaţnější problémy aplikace ustanovení občanského zákoníku o nájemní smlouvě na operace operativního pronájmu, protoţe vychází z totoţnosti rozhodujících ekonomických i právních charakteristik obou institutů Předmět leasingu Předmětem leasingu mohou být věci hmotné (movité a nemovité) i věci nehmotné povahy např. práva (ochranná známka, software apod.) anebo jiné majetkové hodnoty. Předmětem leasingu mohou být všechny typy nemovitostí, které řadíme do níţe uvedených kategorií: 12

14 leasing rozestavěného objektu s financováním následné dostavby leasing jiţ postaveného objektu s následným financováním modernizace nebo rekonstrukce výše uvedené alternativy včetně vnitřního vybavení leasing objektu postaveného na přání zákazníka na určené ploše Při leasingu nemovitostí však není moţné odepisovat pozemky, tudíţ nevstupují při kalkulaci leasingových splátek do ceny leasingu, ale jen do prodejní ceny předmětu leasingu. Věc spotřebitelná nemůţe být v ţádném případě předmětem leasingu. Pouze věc, která se uţíváním opotřebovává natolik, ţe ve stavu opotřebované věci můţe být po skončení leasingu vrácena vlastníkovi u operativního leasingu nebo prodaná uţivateli u finančního leasingu. 1.3 Poskytovatelé leasingů v ČR Leasingové obchody jsou oprávněny uskutečňovat vybrané obchodní společnosti nebo fyzické osoby, které splní základní podmínky pro soukromé podnikání, s oprávněním ke koupi za účelem dalšího prodeje. Banky poté mohou provozovat operace leasingového charakteru přímo dle zákona č.21/92 Sb., o bankách. Leasingové společnosti v ČR, obdobně jako ve většině zemí Evropy, pro svou činnost nepotřebují ţádnou zvláštní licenci. Činnost těchto společností nespadá do sféry aplikace platného zákona o bankách, ani vůči nim není uplatňován bankovní dohled či zvláštní dozor jiného orgánu státu. Mají však povinnost respektovat stejné předpisy, jako jiné obchodní společnosti a podnikatelé. Zejména se jedná o obchodní zákoník, dále pak zákon na ochranu hospodářské soutěţe, na ochranu spotřebitele, proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, o konkurzu a vyrovnání nebo předpisy na ochranu ţivotního prostředí či zákony daňové a účetní. Zde mohou příslušné státní orgány provádět kontrolu a realizovat příslušné postihy Největší poskytovatelé leasingu v ČR ČSOB leasing, a.s. (od r. 1995) UniCredit Leasing CZ, a.s. (od r. 1991) Škofin, s.r.o. (od r. 1992) 13

15 Essox, s.r.o. (od r. 2003) 4 Důvodem, proč jsou tyto společnosti povaţovány za největší je fakt, ţe se pyšní nejvyšším počtem uzavřených leasingových smluv na českém finančním trhu. Tuto skutečnost ještě podtrhuje fakt, ţe jsou součástí tohoto trhu nejdelší dobu a rovněţ mají největší peněţitý obrat z celé škály leasingových společností. Pro účely diplomové práce bychom o těchto společnostech mohli hovořit i o jakési velké čtyřce v oblasti leasingových poskytovatelů Leasingová asociace Česká leasingová a finanční asociace (dále jen ČLFA), na trhu působila od poloviny roku 1991, coby Asociace leasingových společností ČSFR. V září 1992 byla zaloţena Asociace leasingových společností České republiky, kdy se jednalo o samostatné zájmové sdruţení českého leasingu. O pár let později se začala asociace zabývat i dalšími nebankovními finančními produkty, přičemţ její členskou základnu doplnili někteří poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, prodejců na splátky a faktoringu. Na základě těchto skutečností, se v roce 2005 rozhodlo o změně názvu na dnešní ČLFA (Česká leasingová a finanční asociace). Tento orgán se podílí na přípravě závaţnějších právních předpisů, které souvisejí s nebankovními finančními produkty a s postavením společností poskytující leasing, spotřebitelské financování, splátkové prodeje a faktoring. Kromě dalších funkcí, které asociace plní, jako je např. poskytování informací o svých členech potencionálním klientům těchto společností nebo analýza aktuálních domácích problémů v tomto odvětví, také zastupuje členské společnosti, kterých je 49 a které realizují 97% objemu všech tuzemských leasingových obchodů, většinu nebankovních úvěrů pro spotřebitele a většinu obchodů z oblasti faktoringu. 4 Zdroj: 14

16 Tabulka č. 1: Pořadí členských společností ČLFA (Česká leasingová a finanční asociace) podle vstupního dluhu v souhrnu všech produktů slouţících k financování silničních vozidel a motocyklů v roce Vstupní dluh v mil. Kč 01. ŠkoFIN s.r.o , UniCredit Leasing CZ, a.s. (vč. RCI Financial Services, s.r.o a UniCredit Fleet Management s.r.o.) 4 745, ČSOB Leasing, a.s , Credium, a.s , s Autoleasing, a.s , GE Money Auto, s.r.o , ALD Automotive s.r.o , LeasePlan Česká republika, s.r.o , ESSOX, s.r.o , Mercedes Benz Financial Services Česká republika s.r.o , ARVAL CZ s.r.o , VB Leasing CZ, spol. s r.o , BUSINESS LEASE s.r.o. 862, Home Credit, a.s. 771, PSA FINANCE Česká republika, s.r.o. 738, CETELEM ČR, a.s. 708, FCE Credit, s.r.o. 309, Toyota Financial Services Czech s.r.o. 282, UNILEASING, a.s. 210, Raiffeisen-Leasing, s.r.o. 174,09 Zdroj: Druhy leasingů Financování prostřednictvím leasingů můţeme rozdělit na tři druhy. Ve všech třech případech se jedná o speciální formu pronájmu, přičemţ se mezi sebou liší v konečné fázi. 15

17 Finanční leasing - charakteristika Jedná se o druh dlouhodobého pronájmu movité nebo nemovité věci, s moţností jejího následného odkoupení. Pronájemce pravidelně splácí měsíční či čtvrtletní paušální splátky a po ukončení leasingové smlouvy můţe či obvykle musí v závislosti na druhu finančního leasingu přejít předmět leasingu do majetku pronájemce (pozn. finanční leasing s opcí či povinností odkupu). Finanční leasing se doporučuje především při financování vozidel pro soukromé nebo firemní účely. Díky tomuto finančnímu produktu si mohou podnikatelé a společnosti snáze pořídit nákladní automobily, návěsy a přívěsy, tahače, autobusy, vysokozdviţné vozíky a jinou manipulační nebo zemědělskou techniku, a to nejen novou, ale i zánovní. Také se finančním leasingem financuje pořízení strojního a výrobního zařízení nebo nemovitosti. Dle povahy předmětu leasingu a také dle nabídky konkrétních leasingových společností se liší délka pronájmu s následnou koupí pronajaté věci. Nejenom délka se liší, ale také první mimořádná splátka či akontace, která se pohybuje od 0% do 70% pořizovací ceny financovaného předmětu. Pro leasingové společnosti je typický také individuální přístup ke klientovi. Můţe nabídnout lepší podmínky pro dlouhodobého solventního klienta neţ klientovi neprověřenému. V leasingových splátkách je většinou zahrnuto např. havarijní pojištění, povinné ručení či jiné sluţby pro klienta. Většina leasingových společností spolupracuje s nejednou pojišťovnou. Díky této spolupráci můţe nabídnout výhodnější podmínky pojištění. 16

18 Diagram č. 1: Proces finančního leasingu Zdroj: vlastní zpracování Operativní leasing - charakteristika Operativní leasing je zaloţen na jiném principu neţ finanční leasing. Je zde stejná situace, opět si klient pronajímá od leasingové společnosti určitý majetek (auto, stroj, zařízení, ) na určitou předem sjednanou dobu. Hlavní rozdíl je v tom, ţe veškerý servis a většinu nákladů spojených s provozem té určité věci, coţ je např. oprava, servis apod. hradí pronajímatel, stejně tak na sebe bere i další rizika. Další rozdíl je, ţe po ukončení operativního leasingu zůstává předmět leasingu nadále v majetku pronajímatele. Pronajímatel poté můţe nabídnout klientovi např. nový automobil a uzavře s ním novou smlouvu o operativním leasingu. Výhodou u této finanční nabídky je, ţe se zde nemusí platit ţádná akontace, splátka operativního leasingu je plně uznatelný daňový výdaj a financování probíhá mimo rozvahu. Operativní leasing je časově ohraničený pronájem prostředků, kde se nemusí uskutečnit koupě předmětu leasingu. Doba pronájmu není omezena. Obvykle bývá minimální délka pronájmu jeden rok, maximálně pak podle stupně opotřebení předmětu pronájmu. 17

19 Diagram č. 2: Proces operativního leasingu Zdroj: vlastní zpracování Zpětný leasing - charakteristika Jedná se o odkup hmotného nebo nehmotného majetku a následný pronájem původnímu majiteli aţ do úplného splacení. Tím získává fyzická osoba (dále téţ FO) nebo podnikatel volný kapitál. Tento majetek můţe FO nebo podnikatel uţívat pro soukromé či podnikatelské účely a leasingové společnosti je prodán prostřednictvím kupní smlouvy. Vlastník se stává nájemcem, to znamená, ţe předmět leasingu předává sám sobě a v okamţiku předání jiţ sluţba probíhá jako klasický finanční leasing. U tohoto typu financování se pouţívají měsíční či čtvrtletní splátky. 18

20 Diagram č. 3: Proces zpětného leasingu Zdroj: vlastní zpracování 1.5. Subjekty leasingových operací Leasingová operace zahrnuje zpravidla 3 základní subjekty výrobce (dodavatel produktu) leasingová společnost (pronajímatel) leasingový uţivatel (nájemce) Jako leasingový pronajímatel můţe vystupovat jakákoli FO, pokud splní všeobecné základní podmínky stanovené pro soukromé podnikání, nebo obchodní společnost. U obchodních společností není poţadována v ČR zvláštní licence, jako je to třeba ve Francii nebo v Itálii. Činnost leasingových společností nespadá do působnosti zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto důvodu nepodléhá bankovnímu dohledu. Mezi výrobcem a leasingovou společností se uzavírá kupní smlouva. Mezi leasingovou společností a nájemcem se uzavírá leasingová smlouva, na jejímţ základě dochází k pronájmu dané věci. I banka můţe být v některých případech subjektem leasingové operace. Zajišťuje pronajímatele, a to ve stanovených případech bankovní garancí proti insolventnosti uţivatele. Zejména se vyţadují u specifických komodit či jednoúčelových technologií, kde by bylo 19

21 velmi obtíţné v případě insolventnosti nájemce nalézt nájemce alternativního, případně předmět leasingu prodat. Diagram č. 4: Subjekty leasingových operací VÝROBCE LEASINGOVÁ SPOLEČNOST BANKA NÁJEMCE Zdroj: vlastní zpracování Popis diagramu č. 4: Výrobce prodá leasingové společnosti předmět pronájmu. Leasingová společnost si půjčuje od banky finanční kapitál. Leasingová společnost pronajímá nájemci předmět leasingu. 1.6 Výhody a nevýhody leasingu Tak jako kaţdý finanční produkt na trhu má svá pro a proti, tak i leasing má řadu výhod i nevýhod a jsou s ním přirozeně spojená i určitá rizika. Výhody z pohledu poskytovatele sniţuje se podnikatelské riziko, pro pronajímatele je snazší získat zpět pronajatý leasing z důvodu vlastnického práva na financované aktivum leasingová smlouva je uzavřená rychleji neţ smlouva spotřebitelský úvěr činí poskytovatele konkurenceschopnějším, pakliţe leasing nabízí 20

22 Výhody z pohledu klienta Vyřízení leasingové smlouvy můţe být rychlejší neţ získání úvěru Umoţňuje pořídit majetek bez nutnosti plné úhrady kupní ceny Rizika inflace nese obvykle leasingová společnost Jestliţe se předmět leasingu vyuţívá jen během sezóny, je moţné po dohodě s leasingovou společností sjednat nepravidelné splátky. Leasing spoří podnikatelským subjektům jejich finance. Leasingové splátky podléhají zrychlenému odepisování oproti standardnímu způsobu, který pouţívá podnikatel, který koupí předmět na úvěr nebo za hotové peníze daňová výhoda. Moţnost získat výhodnější podmínky u navazujících, často povinných sluţeb, mezi které patří např. havarijní pojištění apod., jelikoţ leasingová společnost můţe vyuţít z nabídky pojišťoven daný produkt v rámci flotil apod. Nevýhody z pohledu poskytovatele moţné ztráty v případě nedodrţení smluvních podmínek Nevýhody z pohledu klienta V leasingových splátkách je nutno zaplatit náklady na finanční sluţbu i profit leasingové společnosti, a proto pořízení na leasing bývá obvykle draţší neţ pořízení na úvěr. Předmět po skončení leasingu získá nájemce zcela nebo téměř daňově odepsaný, takţe nadále ztrácí výhodu odpisů, i kdyţ předmět dále uţívá. Avšak toto tvrzení není úplně přesné, neboť dle ZDP (zákon o dani z příjmu) má nájemce moţnost odepisovat technické zhodnocení, pokud součet jeho hodnoty a kupní ceny na konci pronájmu přesáhne Kč, ale pokud pronajímatel nenavýší pořizovací cenu, ze které majetek odepisuje, samozřejmě s písemným souhlasem pronajímatele. Vysoké penále pokud nájemce vypoví smlouvu, pokud mu to bude umoţněno. Výrazně omezená vlastnická práva k PL (předmět leasingu), neboť po celou dobu pronájmu patří leasingové společnosti a nájemce tak nemůţe provádět úpravy bez jejího souhlasu. 21

23 V případě, ţe by leasingová společnost zbankrotovala, musí nájemce vrátit předmět leasingu a jednat o vyrovnání. Předčasné ukončení leasingové smlouvy ze strany nájemce (u finančního leasingu) je problematické, ale je zde moţnost převést leasingovou smlouvu ( cese leasingové smlouvy) na třetí osobu se souhlasem pronajímatele (leasingové společnosti) Ač není po dobu financování (splácení) leasingu klient majitelem financovaného aktiva, jsou na něj přenesena rizika spjatá např. s krádeţí či totální škodou daného aktiva, coţ se odráţí např. na nutnosti platby pojistného apod. V případě vyuţití, mnohdy povinného pojištění daného aktiva bývá zpravidla velmi obtíţné řešit rozdělení plnění od pojišťovny v případě totální škody či krádeţe i v situaci, byť je jiţ např. polovina aktiva leasingové společnosti splacena 1.7 Rizika spojená s leasingem vlastnické riziko - s vlastnictvím předmětu se pojí riziko, ţe po uplynutí záruční lhůty nebude předmět fungovat bez závad. Při sestavování leasingové smlouvy se LS (leasingová společnost) snaţí toto riziko přenést na nájemce. Investiční riziko - všechny investice s sebou nesou riziko, ţe nebudou amortizovány. Nájemce je ale smluvně zavázán k úhradě nájemného bez ohledu na efektivitu vyuţití PL (předmět leasingu). Vzhledem k uvedeným záporům a rizikům se jeví jako výhodnější forma leasingu operativní, při kterém některé nevýhody neplatí. Na příjemce nejsou převáděna vlastnická ani investiční rizika a odpovědnost za škody na předmětu leasingu leţí na straně pronajímatele tj. leasingové společnosti. Dále odpadá nevýhoda plynoucí z nemoţnosti vypovědět smlouvu a z rizika bankrotu LS (leasingové společnosti). Ale samozřejmě není moţné jednoznačně určit, která forma leasingu je obecně výhodnější. Vţdy je dobré zváţit všechna specifika konkrétní situace jako např. velikost firmy, pořizovaný předmět leasingu, typ činnosti firmy, zda si po skončení firma nechá PL ve svém majetku atd. Jsou zde i firmy, jejichţ záměrem je vlastnit co nejméně majetku a z tohoto důvodu upřednostňují operativní leasing i za cenu vyšších nákladů s pronájmem spojených. 22

24 1.8 Náleţitosti leasingové smlouvy Aby se leasingová smlouva mohla řádně uzavřít, je potřeba předloţit určité doklady, které leasingová společnost poţaduje jako podmínku pro uzavření smlouvy. Leasingová společnost si musí prověřit, solidnost a bonitu potenciálního zájemce o leasing. Jedná se o eliminaci mnoţících se případů podvodů a dále pak omezení rizika, ţe potenciální klient nebude schopen dostát svým závazkům vyplývajícím z leasingové operace. Ověřování v případě podnikatelského subjektu probíhá ve čtyřech základních krocích: Prověření cash flow a finanční aktivity Posouzení podnikatelského záměru zájemce Prověření právní subjektivity a vedení bankovních účtů zájemce o leasing Ověření formy zajištění leasingové operace. Zájemci o leasing předkládají mnohdy odlišné dokumenty. Právnická osoba: Platný výpis z obchodního rejstříku případně notářsky ověřená kopie Účetní závěrka za poslední rok, nebo mezitímní účetní závěrka Doklad o registraci k DPH Daňové přiznání Přehled o příjmech a výdajích Výpis z BÚ Výkaz o majetku a závazcích (leasingy, úvěry, půjčky) Doklady o ručitelích a způsobu jejich ručení Fyzická osoba podnikatel: Ţivnostenský list nebo koncesní listina Občanský průkaz Doklad o registraci k DPH Kopie daňového přiznání Výpis z BÚ Výkaz o majetku a závazcích (leasingy, úvěry, půjčky) Daňové přiznání 23

25 Fyzická osoba nepodnikatel (do roku 2011) viz kapitola první (str. 10) Občanský průkaz a druhý doklad totoţnosti (cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list) Potvrzení o zaměstnání Potvrzení o výši čistého měsíčního příjmu od zaměstnavatele s vyčíslením jiných závazků Počet vyţivovaných osob Souhlas manţela/manţelky s uzavřením leasingové smlouvy U cizinců se vyţaduje rovněţ předloţení originálu povolení k pobytu včetně ověřené kopie Předpokladem uzavření leasingové smlouvy je akceptování všech podmínek uvedených v leasingové smlouvě smluvními stranami. Obsah leasingové smlouvy je pro smluvní strany závazný, jestliţe není v rozporu s ustanoveními souvisejících zákonů. Leasingová smlouva formuluje základní práva a povinnosti smluvních stran a takto působí jako určitý garant jistoty jednotlivých subjektů a zároveň funguje jako nástroj při plnění práv a povinností stanovených ve smlouvě a je podkladem pro vynucování dojednaných cílů. Leasingová smlouva o finančním či operativním leasingu musí obsahovat především tyto náleţitosti: Identifikace smluvních stran Určení předmětu leasingu Termín předání předmětu leasingu nájemci Cena předmětu leasingu Doba trvání leasingového vztahu Určení zálohy na leasingové splátky Výši leasingových splátek Povinnosti převzetí předmětu leasingu leasingovým nájemcem Prohlášení o shodě Dispozice s předmětem leasingu Nemoţnost předčasného ukončení leasingové smlouvy ze strany leasingového nájemce Odpovědnost za vady předmětu Rozhodčí doloţka A další ustanovení v leasingové smlouvě 24

26 Identifikace smluvních stran Zde se uvádí identifikace leasingového nájemce a pronajímatele adresou či sídlem a uvedením data narození v případě FO nebo IČ identifikačního čísla u podnikatelů. Dále daňového identifikačního čísla u PO, eventuálně údaje o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky. Určení předmětu leasingu Předmět leasingu musí být naprosto přesně identifikován, tzn. název předmětu leasingu, výrobní číslo, značka výrobku, rok výroby atd. Dále je dobré uvedení dodavatele předmětu leasingu, jestliţe není shodný s výrobcem předmětu leasingu a to zvláště pro případ určení subjektu, u něhoţ lze uplatnit práva za vady věci. Termín předání předmětu leasingu nájemci Veškerá data, čas a místo převzetí předmětu leasingu leasingovým nájemcem by měli být shodné s okamţikem převzetí předmětu leasingu leasingovým pronajímatelem ustanovení 590 OZ (obchodní zákoník). Poté se sepisuje předávací protokol o převzetí předmětu leasingu leasingovým nájemcem. Zároveň s tím je naplněna podmínka převzetí předmětu leasingu leasingovým pronajímatelem dle kupní smlouvy mezi pronajímatelem a prodávajícím. Cena předmětu leasingu Jedná se o pořizovací hodnotu předmětu leasingu (částka, kterou hradí pronajímatel za pořízení a uvedení předmětu leasingu do souladu s právními a technickými podmínkami jeho uţívání). Nejedná se pouze o kupní cenu, ale i o clo, dovozní a montáţní náklady atd. Doba trvání leasingového vztahu Počtem měsíců je stanoveno určení doby trvání leasingu. Je nutné dodrţet minimální zákonem stanovené doby odepisování jednotlivých předmětů leasingu a to podle zákonem stanovených odpisových skupin. Pokud je leasingová smlouva uzavřena na dobu kratší, vlastník nebude moci odepisovat zakoupený majetek a nájemce nezahrne splátky do nákladů. 25

27 Určení zálohy na leasingové splátky Zpravidla se nájemník zavazuje k uhrazení jednorázové první zvýšené splátky, která je většinou vypočítaná procentuálním podílem pořizovací ceny předmětu leasingu. Jedná se o tzv. akontaci na leasingové splátky. Rozdíl je zaúčtování této platby. Hlavní smysl této platby je zajištění právních nároků leasingového pronajímatele v případě nadměrné amortizace předmětu leasingu a současně předčasného ukončení leasingové smlouvy. Zároveň tato první platba sniţuje finanční zatíţení leasingového pronajímatele při pořízení předmětu leasingu. Výši leasingových splátek Součástí leasingové smlouvy je samozřejmě také splátkový kalendář. Je zde sepsána výše leasingových splátek, způsob platby (číslo účtu pronajímatele), datum splatnosti, sankce za prodlení s platbou atd. Leasingové splátky můţou být stanoveny fixně nebo flexibilně v závislosti např. na výnosech ze sezonní výroby apod. Výše úrokových sazeb refinančního úvěru, který byl pronajímatelem případně pouţit pro zaplacení pořízení předmětu leasingu, slouţí k přizpůsobení k výši leasingových splátek. Tzv. odkupní cena, jejíţ zaplacení je nezbytnou podmínkou přechodu vlastnického práva k předmětu leasingu a také právním úkonem vyjadřujícím naplnění kupní opce, toto vše stanovuje splátkový kalendář stanovující výši poslední leasingové splátky u finančního leasingu. Většina leasingových společností má různé reklamní akce, které příznivě ovlivňují výši leasingových splátek, např.: Pojištění zdarma první rok Poukaz na CCS kartu (čerpání pohonných hmot) na Kč Prodlouţení záruční doby Zimní pneumatiky zdarma apod. Povinnosti převzetí předmětu leasingu leasingovým nájemcem Jedná se o smluvní ujednání mezi dodavatelem a účastníkem leasingové smlouvy a upravuje se v něm uplynutí lhůty pro převzetí předmětu leasingu leasingovým nájemcem jako právní fikci faktického převzetí předmětu leasingu, po kterém jsou placeny leasingové splátky leasingovým nájemcem. 26

28 Prohlášení o shodě Jestliţe se jedná o předmět leasingu, který byl individuálně dovezen ze zahraničí, je nutné aplikovat do leasingové smlouvy prohlášení o shodě. Taktéţ musí smlouva obsahovat odkaz, ţe předmět leasingu splňuje technicko-právní podmínky pro své pouţívání na území České republiky. Dispozice s předmětem leasingu Je zde rozlišnost nakládání s předmětem leasingu po dobu trvání leasingové smlouvy a po skončení trvání doby leasingu. Leasingová smlouva určuje jednak předmět leasingu, rozsah práv a povinností nájemce a pronajímatele před skončením dobry trvání leasingu (především pro případ předčasného ukončení leasingové smlouvy z důvodu neplacení leasingových splátek). Ve smlouvě musí být upraven případ předčasného ukončení leasingové smlouvy, z důvodu porušení smluv obou stran. Dále je nezbytné ve smlouvě mít ustanovení, zda má leasingový nájemce právo na eventuální přechod vlastnictví předmětu leasingu nebo stanovení opce leasingového nájemce na koupi předmětu. Zároveň je zde také ujednání o výši kupní ceny, za níţ přejde vlastnictví k předmětu leasingu z leasingového pronajímatel na nájemce. Nevýhodné podmínky předčasného ukončení leasingové smlouvy ze strany leasingového nájemce Principem poskytnutí finančního leasingu je vlastní finanční sluţba a poskytnutí věci k dispozici, toto je charakteristickým znakem leasingové smlouvy. Proto je nemoţné předčasně ukončit smlouvu z vůle leasingového nájemce, jemuţ z nějakého důvodu předmět leasingu jiţ nevyhovuje a to za situace, kdy pořízení předmětu leasingu bylo financováno pronajímatelem. Odpovědnosti za vady předmětu leasingu Leasingová smlouva staví nájemce pouze do role uţivatele předmětu leasingu, který nemá vlastnická práva a v případě potřeby uplatnění práva za vady je v roli zmocněnce vlastníka, tj. leasingového pronajímatele, můţe uplatnit reklamaci jménem vlastníka u prodávajícího popř. výrobce. 27

29 Rozhodčí doloţka Tato rozhodčí doloţka řeší případně vzniklé spory mezi účastníky řízení. Česká leasingová a finanční asociace vede v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, ve znění pozdějších předpisů, listinu rozhodců, ze které mohou strany leasingové smlouvy, pokud se dohodnou na odpovídající rozhodčí doloţce, vybrat rozhodce pro rozhodnutí sporu z jejich leasingového obchodu (rozhodci jsou jmenováni ze seznamu vedeného ČLFA a postupují podle Fakultativních procedurálních zásad rozhodčího řízení, které vypracovala ČLFA). Strany se mohou dohodnout i na jiné formě řešení sporu, např. cestou soudní. Pokud obě strany neuzavřou konkrétní dohodu, pak samozřejmě příslušné spory vzniklé z leasingové smlouvy bude vţdy řešit věcně a místně příslušný soud. Další ustanovení v leasingové smlouvě Součástí leasingové smlouvy mohou být i všeobecné obchodní podmínky např. definice a určení průběhu leasingového vztahu, včetně způsobu řešení moţných rizik při zničení a odcizení či poškození předmětu leasingu. Další obsaţení ve smlouvě je např. výslovné ujednání o nepodřízenosti leasingové smlouvy ustanovením o nájmu. Taktéţ můţe obsahovat údaje o případném ručení či garanci o pojištění předmětu leasingu, ustanovení provádět opravy na pronajatém majetku. Dále pak podmínky, za nichţ je nájemce oprávněn provádět na pronajatém majetku technická zhodnocení a dohodu o tom, kdo tato technická zhodnocení bude hradit, odepisovat, zákaz pronajímaní další osobě (třetí straně), atd. Nezanedbatelnou součástí leasingové smlouvy jsou podpisy osob zmocněných uzavřít leasingovou smlouvu, seznam příloh (splátkový kalendář) atd. Smlouva dojednaná ústní formou je právně účinná, jelikoţ forma leasingové smlouvy není předepsaná OZ (obchodní zákoník). Avšak leasingová smlouva je natolik sloţitá, ţe k přesnému vymezení práv a povinností obou stran je písemná forma doporučena. Leasingová smlouva má velké nároky na podrobnost, jasnost a jednoznačnost obsahu jednotlivých ujednání leasingové smlouvy. Písemná forma smlouvy je nezbytná jak pro daňové účely, tak pro případ eventuelního soudního sporu. Leasingová smlouva bývá většinou stručná a zaměřuje se zejména na individuální okolnosti konkrétní leasingové operace. Přílohou leasingové smlouvy jsou obchodní podmínky konkrétní leasingové společnosti, s jejich obsahem je nájemce seznámen při podpisu smlouvy. Je nutno však věnovat náleţitou pozornost při sjednávání leasingovým smluv právě obchodním podmínkám leasingových společností a samozřejmě obsahu celé leasingové smlouvy. 28

30 1.9 Výpočet současné hodnoty u finančního leasingu Tabulka č. 9 : Vzor - výpočet současné hodnoty u finančního leasingu Současná Pořízení Úhrada Sníţení hodnota Závazek Úrok leasingu splátek závazku splátek x Celková suma x Zdroj: vlastní zpracování, na základě údajů z přednášky Ing. Sládkové z předmětu Mezinárodní účetní standardy Úrok je v našem případě 10%. Výpočet: 400/(1 + 0,1) 1 = /(1 + 0,1) 2 = /(1 + 0,1) 3 = 301 Závazek 1526 je zahrnut v pořizovací ceně. Na MD bude DHM Na D bude závazek dlouhodobý Celkový úrok 186 čistý roční úrok a zároveň je závazkem dlouhodobým 926 = = 10% z dluţné částky (z 926) 307 = = = 10% z dluţné částky (z 625) 337 = = = 10% z dluţné částky ( z 294) 370 = Dlouhodobý hmotný majetek leasing montáţ 50 29

31 Celková hodnota majetku je Odpis Odpisy jsou nastaveny na 3 roky (36 měsíců) dle smlouvy. Na 60 měsíců - dle doby pouţitelnosti. Pokud vlastnictví přechází, mohu si nastavit odpisy na dobu, po kterou budu předmět vyuţívat, pokud ale vlastnictví nepřechází. Nastavíme odpisy na dobu trvání smlouvy. Leasingová společnost sklad náklady na prodané zboţí auto výnos z prodeje dl. pohl. z leasingu čas. rozlišení výnos z leas. 186 Do dlouhodobého majetku patří investice do nemovitostí. Oceňují se pořizovací cenou. Mohou být předmětem pronájmu. 30

32 2. Spotřebitelský úvěr Spotřebitelský úvěr lze charakterizovat jako účelové či neúčelové poskytnutí finančních prostředků bankou, nebankovní institucí či osobou s ţivnostenským oprávněním klientovi jako fyzické osobě, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Úrok je úplatou za poskytnutí finančních prostředků. Výše úroku je obvykle uváděna ve formě roční úrokové sazby. Výše úrokové sazby závisí na typu úvěrů, na době splatnosti úvěru, případně i na jiných okolnostech, které banka při stanovení výše úrokové sazby zohledňuje. V současné době se úroková sazba spotřebitelských úvěrů pohybuje v rozpětí od 8,5 % - 15,9 % p.a. Setkáme se zde s RPSN, coţ je ukazatel roční procentní sazby nákladů. Ukazatel nákladovosti úvěrového či leasingového produktu, ve kterém jsou kromě úrokové sazby započteny všechny ostatní nákladové poloţky spojené s vyřízením obchodu, vedením úvěrového účtu, popř. vedení spjatého bankovního účtu apod. Díky tomuto ukazateli se tedy spotřebitel můţe lépe rozhodnout při volbě produktu profinancování. Spotřebitelské úvěry slouţí k financování nákupu zboţí, sluţeb, případně k získání hotovosti. Úvěry lze čerpat hotovostně i převodem na účet, a to jak jednorázově, tak i postupně. Doba splatnosti je různá, většinou se pohybuje od 6-ti do 84 měsíců. Finanční instituce často nepoţaduje do určité výše půjčky ručitele či zástavu a to většinou do výše 400 aţ 600 tis. Kč. Pokud je ale půjčka vyšší, je třeba ručit movitou nebo nemovitou věcí či zajistit si ručitele. 2.1 Historie spotřebitelských úvěrů Spotřebitelské úvěry vznikly původně v USA a hlavně v 80. letech minulého století v Evropě, díky neustálému vzrůstajícímu mnoţství lidí, kteří spotřebitelské úvěry vyuţívali. Z tohoto důvodu byla nutnost regulovat tuto problematiku celoplošně na evropské úrovni a vytvořit tak společný trh v tomto odvětví. Toto mělo pozitivní účinky jak pro spotřebitele, tak i pro poskytovatele úvěrů, obchodníky se zboţím a pro další zúčastněné osoby. První sepsaná směrnice o spotřebitelských úvěrech byla ze dne 22. prosince 1986 o sbliţování právních a správních předpisů členských států EU týkajících se spotřebitelského úvěru (dále jen směrnice 87/102/EHS ). 31

33 2.2 Právní úprava spotřebitelského úvěru v ČR Náleţitosti úvěrové smlouvy, postavení spotřebitele v úvěrovém vztahu a postup při řešení sporů z úvěrové smlouvy jsou upraveny v následujících platných právních předpisech: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (zejm smlouva o půjčce) Zákon č. 531/1991 Sb., obchodní zákoník (zejm smlouva o úvěru) Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách Zákon č. 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběţně probíhajících výkonů rozhodnutí Vyhláška č. 47/1964 Sb., o peněţních sluţbách občanům Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroku z prodlení a poplatků z prodlení podle občanského zákoníku Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sraţena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, na kterou je mzda postiţitelná sráţkami bez omezení, (nařízení o nezabavitelných částkách) 2.3 Druhy spotřebitelských úvěrů Spotřebitelské úvěry se rozdělují na několik typů: Úvěr neúčelový Úvěr účelový 32

34 2.3.1 Spotřebitelský úvěr účelový Účelový úvěr je velice účinnou a cílenou formou financování, jelikoţ je poskytován na předem jasně stanovený účel. Výhoda tohoto úvěru je jeho niţší sazba v porovnání s neúčelovým. Přesně specifikovaný účel úvěru představuje pro banku či jinou poskytující institucí menší riziko a přesně ví, kam peníze putují výhodnější podmínky. Tento úvěr je vhodný v případě neodkladné potřeby dané věci či sluţby bez moţnosti úhrady v hotovosti, můţe jít také o úvěr poskytovaný na úhradu dřívějších klientových závazků vůči jiným věřitelů Spotřebitelský úvěr neúčelový Neúčelový úvěr je typ spotřebitelského úvěru, který se vyznačuje vyššími úrokovými sazbami neţ úvěr účelový. Výhodou tohoto úvěru je fakt, ţe ho klient můţe pouţít k libovolnému účelu, nemusí tudíţ dokládat bance pouţití půjčených peněz. Tyto peníze banka vyplácí klientovi převodem na jeho bankovní účet nebo výplatou v hotovosti. Tento úvěr je vyuţíván na nákup zboţí a sluţeb a je vhodný v případě akutní potřeby finančních prostředků k překonání přechodného nedostatku hotovosti, např. ke krytí výdajů mimořádné rodinné události. 2.4 Poskytovatelé spotřebitelského úvěru Potenciální ţadatel má moţnost vyuţití sluţeb subjektů z bankovního i nebankovního sektoru. Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů jsou obvykle z řad právnických osob, konkrétně obchodní banky a nebankovní společnosti podnikající na základě ţivnostenského oprávnění. Mezi největší poskytovatele spotřebitelských úvěrů v ČR patří: GE Money bank Expresní půjčka ČSOB Účelová půjčka na bydlení nebo půjčka na cokoliv Česká spořitelna Spotřebitelský úvěr účelový KB Perfektní půjčka Citibank Osobní půjčka 33

35 Raiffeisenbank Účelové půjčky na jiné investice, Rychlá půjčka, Půjčka na kliknutí, Účelová půjčka na bydlení Všechny tyto subjekty zároveň patří mezi členy ČLFA. 2.5 Subjekty spotřebitelského financování Obchodní banky V kaţdé trţní ekonomice se můţeme setkat s nejvýznamnějšími finančními zprostředkovateli a to jsou obchodní banky. Hlavní činností obchodních bank je zprostředkování finančních prostředků. Dle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách jsou banky právnické osoby se sídlem v ČR, zaloţené jako akciová společnost, které přijímají vklady od veřejnosti, poskytují úvěry a mají bankovní licenci. Hlavní funkcí obchodních bank je finanční zprostředkování, coţ znamená přijímání peněţitých vkladů a jejich následnou alokaci formou poskytnutých úvěrů. Nebankovní úvěrové společnosti Na trhu spotřebitelských úvěrů působí také nebankovní společnosti podnikající na základě ţivnostenského oprávnění. Dohled nad jejich činností nevykonává centrální banka, jako je tomu u obchodních bank, ale Českách obchodní inspekce. Na rozdíl od obchodních bank nejsou oprávněny přijímat vklady od veřejnosti, svou činnost zaměřují především na úvěrové produkty a sluţby. Za jednu z výhod je povaţována krom snadné dostupnosti úvěrů především rychlost zpracování a vyřízení ţádostí. Na trhu spotřebitelských úvěrů si udrţují významnou pozici. Společně s poskytovateli splátkového prodeje, leasingových operací a faktoringu, se sdruţují v České leasingové a finanční asociaci. Mezi nabídku nebankovních úvěrových společností tvoří především drobné úvěry a půjčky. Výše těchto drobných úvěrů a půjček se pohybuje v rozmezí od niţších částek např. na nákup spotřebních předmětů do vyšších částek např. na rekonstrukci nemovitostí. Je moţné získat i kreditní kartu nebo prostřednictvím spolupráce s obchodními řetězci sjednat splátkový prodej přímo na místě prodeje. 34

36 Klient Klientem se rozumí ţadatel, jakoţto osoba o úvěrový produkt ţádající a ve smlouvě o spotřebitelském úvěru figurující coby dluţník. Na straně dluţníka poté mohou figurovat další přistupující osoby, které v situaci, kdy nastanou problémy dluţníka se splácením, přebírají platební povinnost. Mezi tyto osoby patří ručitel, coţ je osoba, která je bankou povaţována za formu zajištění úvěru (na podobném principu jako je u hypotéčního úvěru nemovitost), a která v okamţiku splatnosti úvěru přebírá povinnost úhrady závazku. Další přistoupivší osobou je tzv. spoludluţník, kde se jedná o osobu, která v úvěrové ţádosti figuruje především z důvodu např. nedostatečné bonity, či nevyhovujícího věku ţadatele a v případě problému se splácením úvěru ze strany dluţníka přebírá povinnost úhrady měsíčních splátek. Ţadatele (klienta, dluţníka) můţeme dle ekonomické subjektivity rozdělit na následující typy osob: Fyzická osoba nepodnikatel Fyzická osoba podnikatel (osoba samostatně výdělečně činná OSVČ) Právnická osoba 2.6 Výhody a nevýhody spotřebitelského úvěru Jak jiţ bylo řečeno v kapitole o leasingovém produktu, tak jako kaţdý finanční produkt na trhu má svá pro a proti, tak i úvěry spotřebitelského typu mají řadu výhod i nevýhod a jsou s nimi přirozeně spojena i určitá rizika Výhody spotřebitelského úvěru z pohledu poskytovatele Poskytovatel spotřebitelského úvěru má právo při uzavírání smlouvy s klientem uplatnit např.: Vyšší úroková sazba vyšší zisk Jednorázový poplatek za sjednání úvěru pro poskytovatele spotřebitelského úvěru 5 Na základě smlouvy o zajištění závazku převodem práva, poskytovatel úvěru uplatní k zajištění pohledávky vlastnické právo (záruku) k předmětu financování (u účelového úvěru) 6 35

37 2.6.2 Výhody spotřebitelského úvěru z pohledu klienta Výhoda oproti leasingu je taková, ţe financováním úvěrem získávám majetek do svého vlastnictví za pouţití cizích zdrojů ihned Zároveň jsou zde daňové výhody, neboť majetek, který splňuje podmínky podle 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, můţe být odepisován a současně mohou i zaplacené úroky být daňově uznatelným nákladem při splnění podmínek uvedených v zákoně od ZDP (zákon o dani z příjmu) 24 odst. 2, písm. z., tzn., ţe kupující má moţnost sníţit základ daně o veškeré náklady spojené s pořízením majetku (cena majetku i úrokové náklady) Moţnost vyuţití neúčelového úvěru, kdy můţe mít ţadatel volné ruce při výběru financovaného aktiva s jiţ načerpanou hotovostí, přičemţ v tomto případě se výrazně zlepšují vyjednávací schopnosti klienta při výběru financovaného aktiva (např. koupě vozu) Široká škála flexibilních produktů plnící nejrůznější potřeby klienta, moţnost volby produktu pro konkrétní účel 5 Zdroj: Smlouva o spotřebitelském úvěru č. 0214/07/5089, článek II Úročení, splácení a poplatky odst. 5 6 Zdroj: 553 zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník 36

38 2.6.3 Nevýhody spotřebitelského úvěru z pohledu poskytovatele Poskytovatel podstupuje vyšší riziko z důvodu neznámého účelu financování, které je však vykoupeno vyšší úrokovou sazbou Veškeré další nevýhody, které jsou v tomto případě spojeny vţdy s vyšším rizikem obchodu, a pakliţe poskytovatel v konkrétním případu takové eviduje, jsou zmírněny právě vyšší úrokovou sazbou Nevýhody spotřebitelského úvěru z pohledu klienta Placení úroků, popřípadě vedlejších administrativních nákladů spojených s poskytnutím úvěru Získání úvěru je často časově náročnější 2.7 Náleţitosti úvěrové smlouvy Podle zákona 321/2001 sb. Musí být smlouva o spotřebitelském úvěru uzavřena písemnou formou. Dále musí obsahovat roční procentní sazbu nákladů neboli RPSN. Také musí obsahovat podmínky, za nichţ můţe být tato sazba měněna, počet, výši a datum splatnosti splátek, cenu za poskytnutí úvěru a způsob splácení. Smlouva by měla obsahovat popis zboţí a sluţeb, na jejichţ pořízení je půjčka poskytována účelový úvěr. Akontaci, coţ je část ceny splatné v okamţiku nákupu. Upozornění zda bude mít spotřebitel nárok na slevu při předčasném splacení. Dále by ve smlouvě měl být uveden úvěrový limit, pokud byl stanoven. Úvěrová smlouva se sjednává buď přímo s věřitelem, nebo prostřednictvím jeho obchodního zástupce. Úvěrové smlouvy se mohou sjednávat za přítomnosti klienta a poskytovatele nebo jeho zástupce, ale můţe být sjednána i korespondenčně či prostřednictvím dalších prostředků např. internet. U schvalování ţádosti o poskytnutí úvěru je prověřena bonita a úvěruschopnost ţadatele, tj. jeho ekonomická a sociální situace výrazně ovlivňující schopnost splácet půjčené finanční prostředky. Stejně jako u leasingu musí ţadatel předkládat totoţné podklady pro schválení úvěrového produktu. Viz kapitola 1.7 stručný přehled dokumentů (str. 23) 37

39 Jsou zde vyuţívány rovněţ informace z registrů klientských a úvěrových informací jako např. SOLUS, CBCB a v jiných registrech. Plnění podmínek týkajících se dotazů do těchto registrů a podmínek zpracování osobních údajů v registrech je kontrolováno úřadem pro ochranu osobních údajů. 2.8 Proces výběru spotřebitelského úvěru Nabídka na současném trhu je rozsáhlá a vybrat ten správný typ úvěru, aby po ekonomické stránce byl pro nás vyhovující, nebývá snadné. Pro lepší představu byli navštíveni tři prodejci nových i ojetých vozidel v severočeském regionu. Odlišnosti u jednotlivých prodejců byly jak v sortimentu vozidel, tak v nabídce finančních produktů. Nebyly zaznamenány téměř ţádné odlišnosti v procesu jednání o nákupu vozidla. Kaţdý prodejce se soustředil na sladění jeho nabídky s potřebou kupujícího. Proces financování lze shrnout do těchto oblastí: Pořízení vozidla vlastními prostředky nebo formou profinancování spotřebitelským úvěrem. (Kdybychom byli právnickou osobou, jistě by nám byla nabídnuta i moţnost finančního leasingu). Určení částky, kterou můţeme přispět z vlastních prostředků, tzn., v jaké výši budeme poţadovat spotřebitelský úvěr. Výše měsíční splátky úvěru podle ekonomických moţností a v návaznosti na to délka splácení. Informace o úrokové sazbě nabízeného úvěru a určení o jakou částku bude poskytnutý úvěr přeplacen, neboli kolik jsme ochotni zaplatit za zapůjčené finanční prostředky. Prokázání totoţnosti/nejlépe dvěma doklady/ občanský průkaz, řidičák, pas. Prověření naší solventnosti doloţením příjmů a nákladů. Prověření naší spolehlivosti v registru dluţníků. Uzavření objednávky na vozidlo. Sepsání smlouvy na úhradu nevratné zálohy pro případ zrušení objednávky. Tato částka má pokrýt nezbytné administrativní náklady a je obvykle ve výši 5-10 tis. Kč. Pokud dojde k převzetí vozidla, prodejce peníze vrátí, nebo je započte do výše vlastních prostředků kupujícího, tzv. akontace. Další administrativní postupy a náleţitosti jsou jiţ popsány v předešlé kapitole 38

40 3. Porovnání Následující kapitola je věnována porovnání leasingu a spotřebitelského úvěru. 3.1 Leasing versus spotřebitelský úvěr Nejpodstatnější rozdíl mezi leasingem a úvěrem spočívá ve vlastnictví nakupovaného zboţí. Pokud kupující financuje danou věc úvěrem, ihned se stává majitelem pořizovaného zboţí. V případě leasingu je majitelem leasingová společnost aţ do skončení leasingové smlouvy nebo převodu předmětu leasingu na pronájemce. Tudíţ je leasingová společnost ve vztahu k nájemci v mnohem silnější právní pozici neţ banka vůči dluţníkovi. Pokud se pronájemce dostane do špatné finanční situace a dál nemůţe plnit smluvní závazky, tak můţe leasingová společnost poměrně snadno předmět leasingu zabavit. Další rozdíly jiţ nejsou aţ tak podstatné, ale i při rozhodování mezi leasingem a úvěrem klienta ovlivnit mohou. Jeden z těchto rozdílů je třeba penzum času potřebné k vyřízení půjčky, zatímco leasingovou smlouvu při předloţení všech poţadovaných dokladů je moţné uzavřít během několika minut, u bankovních úvěrů je celá procedura značně sloţitější. Banka má několik etap důkladného prověření, např. bonitu ţadatele o úvěr a často poţaduje určitě formy zajištění, především ve formě ručitelského prohlášení třetí osoby. Jako příklad zde uvádím souhrn základních rozdílů mezi úvěrem a leasingem. Jedná se o vlastnictví automobilu, předčasné splácení z hlediska pojištění, ceny, doby a místa vyřízení, z hlediska předčasného ukončení z důvodu odcizení či totálního zničení a z hlediska vymáhání dluhu. Tabulka č. 3: Porovnání úvěru vůči leasingu Leasing Úvěr Vyhrává Automobil je po dobu trvání leasingové smlouvy ve Pokud si vezmete úvěr, stáváte se vlastníkem auta úvěr vlastnictví leasingové spol. jiţ při jeho nákupu Leasing většinou nelze splatit dříve, neţ stanovuje smlouva (výjimkou je např. "úvěrový leasing" od CAC nebo "osobní leasing" od ČSOB Leasingu). Úvěr je zpravidla moţné splatit předčasně, obvykle bez sankce. úvěr 39

41 S leasingovými splátkami se splácí také pojištění, a to na účet leasingové společnosti (měsíčně nebo kvartálně). Rychlost vyřízení ţádosti bývá mnohem vyšší neţ u úvěru Smlouva se vyřizuje většinou u prodejce automobilu, coţ šetří čas Je třeba se připravit na problémy v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy (odcizení nebo totální zničení auta). Protoţe vůz je v majetku leasingové společnosti, na leasingovou společnost také směřuje pojistné plnění od pojišťovny a leasingové společnosti samozřejmě nerady cokoli v těchto případech vrací - spíše ještě ţádají doplatek. Nic naplat, ţe jste jiţ většinu leasingu splatili. Při vymáhání případných dluhů je leasingová společnost obvykle úspěšnější neţ banky, protoţe vlastnictví předmětu leasingu je staví do značně výhodné situace Zdroj: vlastní zpracování U úvěru se pojištění platí zvlášť, a to většinou v ročních platbách předem, coţ je nevýhodnější neţ u leasingu (časová hodnota peněz). Vyřízení ţádosti trvá obvykle déle neţ u leasingu Úvěrovou smlouvu je zpravidla nutné vyřídit v bance Při odcizení nebo totálním zničení auta dostane pojistné plnění majitel auta, čímţ se lze vyhnout problémům spojeným s leasingem V případě vymáhání dluhů je banka ve slabší pozici neţ leasingová společnost. leasing leasing leasing úvěr úvěr 40

42 V následující tabulce jsou uvedeny dvě z pohledu financovaného aktiva naprosto totoţné situace, kdy se jedná o financování konkrétního aktiva prostřednictvím obou porovnávaných produktů. Jiţ na první pohled jsou patrné odlišnosti a rozdíly. Tabulka č. 4: Vzor - kalkulace spotřebitelského úvěru a leasingu. Kalkulace finančního leasingu Kalkulace spotřebitelského úvěru Akontace 10% Kč Platba v hotovosti Kč Výše úvěru Kč Výše úvěru Kč Poplatek za uzavření Poplatek za Kč smlouvy zpracování ţádosti Kč Kupní cena na konci Správa úvěru 30 Kč Kč leasingu měsíčně Kč Pravidelná měsíční splátka (celkem 60) Kč Měsíční splátka úvěru (při minimální Kč sazbě 15,09% p.a) Celkem Kč Celkem Kč Zdroj: vlastní zpracování Vyhodnocení Na první pohled výhodněji vypadá bankovní úvěr, protoţe u něj bývá niţší úroková sazba neţ u leasingu, avšak kdyţ jsem srovnala celkové platby, tak velmi často vychází příznivěji leasing. Je to dáno tím, ţe při úvěru je třeba z vlastních zdrojů financovat i 21 % DPH z ceny vozu, kdeţto u leasingu si tuto částku můţe leasingová společnost odečíst a tím sníţit nákladovost nejen pro sebe, ale i pro klienta postavit produkt o něco výhodněji. U leasingové společnosti se tedy úrok aplikuje na niţší částku neţ u bankovního úvěru. Dalším faktem příznivosti pro leasing je to, ţe v poslední době přicházejí leasingové společnosti v důsledku tvrdého konkurenčního boje s velmi zajímavými prodejními akcemi týkajícími se zejména havarijního pojištění a povinného ručení. To bývá velmi často výhodné nebo i zdarma. Celkově je známo, ţe téměř vţdy je pro nákup vozu finančně výhodnější leasing neţ spotřebitelský úvěr. Neplatí to však za kaţdých okolností a uţ vůbec ne při financování jiných druhů aktiv, např. nemovitostí nebo jiných investic. 41

43 3.2 Daňové dopady leasingu a spotřebitelského úvěru Podnikatelský subjekt má moţnost výběru pořízení investic buď nákupem z vlastních zdrojů, nebo formou profinancování (finanční leasing, úvěr). Finanční leasing Délka finančního leasingu musí být shodná s dobou odepisování předmětu leasingu. Zákon o dani z příjmu 24 odst. 4 písm. a). Pokud tato podmínka není splněna, náklady ve formě měsíčních splátek jsou daňově neuznatelné (viz následující citace zákona): (4) Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že a) doba nájmu hmotného majetku činí alespoň minimální dobu odpisování uvedenou v 30 odst. 1; u hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 2 až 6 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu lze dobu nájmu zkrátit až o 6 měsíců; doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání, a doba nájmu hmotného movitého majetku činí alespoň minimální dobu odpisování uvedenou v 30 odst. 1; u hmotného movitého majetku zařazeného v odpisové skupině 2 nebo 3 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu lze dobu nájmu zkrátit až o 6 měsíců. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let. Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání, a (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.) Kupní cena najatého předmětu není niţší neţ zůstatková cena vypočtená rovnoměrným způsobem. Zákon o dani z příjmu 24 odst. 5 písm. a) Pokud tato podmínka není splněna, náklady ve formě měsíčních splátek jsou daňově neuznatelné (viz následující citace zákona): (5) Prodává-li se majetek, který byl předmětem nájemní smlouvy po jejím ukončení nájemci, uznává se nájemné do výdajů (nákladů) pouze za podmínky, že kupní cena a) hmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona, nebude nižší než zůstatková cena vypočtená rovnoměrným způsobem podle 31 odst. 1 písm. a) ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majetek odpisován; přitom při výpočtu zůstatkové ceny osobního automobilu se vždy vychází ze vstupní ceny včetně daně z přidané hodnoty. Je-li vlastníkem nebo pronajímatelem poplatník, který u pronajímaného hmotného majetku pokračoval v odpisování podle 30 odst. 10, stanoví se zůstatková cena, jako by ke změně v osobě vlastníka nebo pronajímatele nedošlo. 42

44 Náklady na technické zhodnocení předmětu leasingu, tj. modernizace, rekonstrukce a změna účelu uţívání, které nájemce se souhlasem pronajímatele vynaloţí, vstoupí do ceny předmětu v okamţiku uhrazení kupní ceny za předmět leasingu po skončení doby leasingu. Zákon o dani z příjmu 33 (viz následující citace zákona): (1) Technickým zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období 1995 částku Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1996 částku Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1998 částku Kč (platí dosud). Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle 24 odst. 2 písm. zb). (2) Rekonstrukcí se pro účely tohoto zákona rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. (3) Modernizací se pro účely tohoto zákona rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. (4) Technickým zhodnocením jsou také výdaje podle odstavce 1, pokud je hradí budoucí nájemce na cizím hmotném majetku v průběhu jeho pořizování za podmínky, že se stane nájemcem tohoto hmotného majetku nebo jeho části, a vlastník tohoto hmotného majetku nezahrne výdaje vynaložené budoucím nájemcem do vstupní ceny. Úvěr na pořízení investice Pořízená investice prostřednictvím úvěru je pro podnikatelský subjekt majetkem dnem pořízení, tzn. zaplacení kupní ceny, nehledě na to, ţe tato platba byla realizována prostřednictvím úvěru. Proto má podnikatelský subjekt právo majetek odepisovat v souladu se Zákonem o dani z příjmu 29 odst. 1 písm. a) a tyto odpisy jsou daňově uznatelným nákladem (viz následující citace zákona): (1) Vstupní cenou hmotného majetku se rozumí pořizovací cena, je-li pořízen úplatně. Úroky z úvěru jsou rovněţ daňově uznatelným nákladem viz Zákon o dani z příjmu 24 odst. 2 písm. zi) (viz následující citace zákona): zi) smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů, jen pokud byly zaplaceny; a dále úroky z půjček a úroky z úvěrů v případě, kdy věřitelem je poplatník uvedený v 2, který nevede účetnictví, jen pokud byly zaplaceny. 43

45 Z výše uvedených faktů je zřejmé, ţe podnikatelský subjekt má moţnost prostřednictvím leasingu i úvěru plánovat hospodářský výsledek základ daně a v rámci tohoto plánování zváţit všechny okolnosti tak, aby to bylo pro něho daňově výhodné. Rozhodne-li se v určitém účetním období ovlivnit základ daně v závislosti na skutečnosti, ţe je zřejmé, ţe se v následujícím účetním období uvaţuje o zvyšování daně z příjmu, je nasnadě, ţe si pořídí investice formou leasingu, nebo úvěru a tím si zvýší náklady, které ovlivní sníţení základu daně a tím výši daně. I takové nástroje lze uplatňovat v rámci daňové optimalizace. 44

46 4. Případová studie Jako praktický podklad pro závěr práce byly vybrány konkrétní příklady, ve kterých je záměr vytvořit a aplikovat mechanismus porovnání zmiňovaných dvou druhů financování a získat tak konkrétní a číselná fakta pro shrnutí a konstatování výsledku. 4.1 Situace č. 1 Pro tvorbu první stěţejní případové studie byla zvolena nabídka společnosti UniCredit Leasing a.s. Důvodem volby této společnosti je pracovně-osobní vazba na zástupce a nezpochybnitelný fakt, ţe tato finanční instituce patří mezi nejvyhledávanější leasingové a úvěrové společnosti a rovněţ vyhledávaným partnerem ze strany firemních klientů na poli financování Volba referenčních faktorů situace č. 1 Poskytovatel: UniCredit Leasing CZ, a.s Klient: Podnikatel fyzická osoba (neplátce DPH) Předmět leasingu: Škoda Octavia liftback 1.2 TSI Ambition Cena vozidla vč. DPH: Kč Cena vozidla bez DPH: Kč Roční sazba pojištění vč. DPH: Kč Doba úvěru/leasingu: 60 měsíců Akontace vč. DPH: Kč 45

47 Tabulka č. 5: Případová studie I Název Spotřebitelský Leasing úvěr Bez DPH Včetně DPH Cena předmětu Kč Kč Kč Počet měsíců Vlastní prostředky Kč Kč Kč Profinancovaná hodnota Kč Kč Kč Měsíční splátka Kč Kč Kč Cena celkem Kč Kč Kč Bez Přeplatek Kč Kč Kč pojistného Zůstatková cena 0 Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Míra přeplacení 18,82 % 18,18 % 18,19 % Měsíční splátka Kč Kč Kč Pojistné ve splátce 860 Kč 860 Kč 860 Kč Splátka celkem Kč Kč Kč Cena celkem Kč Kč Kč Včetně Přeplatek Kč Kč Kč pojistného Zůstatková cena 0 Kč Kč Kč předmětu Celkem Kč Kč Kč Míra přeplacení 35,79 % 38,72 % 35,16 % Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy č. 8 Výpočet spotřebitelského úvěru: Zaplaceno: Kč x 60 měs. = Kč/5let vč. pojištění Kč x 60 měs. = Kč/5let bez pojištění Přeplaceno: Kč bez pojištění Kč s pojištěním Půjčená č.: Kč (cena auta) Kč (vlastní prostředky) = Kč 46

48 Výpočet míry přeplacení pro spotřebitelský úvěr: Kč / Kč x 100 = 18,82 % Výpočet leasingového úvěru: Zaplaceno: x 60 měs. = Kč/5let vč. pojištění Kč x 60 měs. = Kč/5 let bez pojištění Přeplaceno: Kč Kč = Kč bez pojištění Kč = Kč = Kč vč. pojištění Kč = Kč Půjčená č.: Kč (cena auta) Kč (akontace) = Kč Výpočet míry přeplacení pro leasing: Kč / Kč x 100 = 18,19 % U této finanční společnosti výhodněji dopadl leasing vč. DPH a to o Kč, tj. o 0,63%. Nevýhodou je, ţe u leasingu je povinnou součástí pojistná smlouva, kterou si nelze měnit či navrhnout, vlastním výběrem preferencí u jiné společnosti. U spotřebitelského úvěru toto lze a to z toho důvodu, ţe po celou dobu splácení je předmět úvěrové smlouvy majetkem klienta. U leasingové smlouvy se majitelem movité věci stanete aţ po zaplacení všech splátek a následně zůstatkové ceny. U leasingových společností je však od roku 2012 změna týkající se pronájemce a to pro většinu potenciálních klientů dosti zásadní. Zmiňovaná změna spočívá v tom, ţe je leasing moţné poskytnut pouze fyzickým osobám podnikatelům a právnickým osobám. Občan neboli fyzická osoba nepodnikatel si můţe zaţádat pouze o spotřebitelský úvěr. Smysl je v tom, ţe finanční leasing nespadá pod ochranu spotřebitelského zákona a to proto, ţe předmětem finančního leasingu je vţdy určitá věc, kterou můţe nájemce vrátit pouze za přesně daných podmínek, uvedených v leasingové smlouvě (např. reklamací), ale ne proto, ţe si to rozmyslel ve lhůtě do několika dnů, tak jako v případě spotřebitelského úvěru, který je sluţbou, nikoli předmětem. Právnické osoby vyuţívají leasing v případě sníţení základu daně, (zkrátka leasingové splátky jsou vysoké a jedná se o daňově uznatelný náklad). 47

49 4.2 Situace č. 2 Pro tvorbu druhé stěţejní případové studie byla zvolena nabídka společnosti RCI Financial Services s.r.o Volba referenčních faktorů situace č. 2 RCI Financial Services s.r.o. Klient: právnická osoba (plátce DPH) Předmět leasingu: Renault Laguna nový automobil. Cena vozidla: Kč vč. DPH. Cena vozidla: Kč bez DPH Roční sazba pojištění: Kč Doba úvěru/leasingu: 60 měsíců. Akontace je Kč vč. DPH ( Kč bez DPH) Tabulka č. 6: Případová studie II Název Spotřebitelský Leasing úvěr Bez DPH Včetně DPH Cena předmětu Kč Kč Kč Počet měsíců Vlastní prostředky Kč Kč Kč Profinancovaná hodnota Kč Kč Kč Měsíční splátka Kč Kč Kč Cena celkem Kč Kč Kč Bez Přeplatek Kč Kč Kč pojistného Zůstatková cena 0 Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Míra přeplacení 22,38 % 28,49 % 28,51 % Včetně Měsíční splátka Kč Kč Kč pojistného Pojistné ve splátce Kč Kč Kč 48

50 Splátka celkem Kč Kč Kč Cena celkem Kč Kč Kč Přeplatek Kč Kč Kč Zůstatková cena předmětu 0 Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Míra přeplacení 46,98 % 58,26 % 53,10 % Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy č. 9 U této finanční společnosti výhodněji dopadl spotřebitelský úvěr a to o Kč, tj. o 6,13%, co se týče výše splátek i přeplacené částky. Výpočet spotřebitelského úvěru: Zaplaceno: Kč x 60 měs. = Kč/5let vč. pojištění Kč x 60 měs. = Kč/5 let bez pojistného Přeplaceno: Kč Kč = Kč vč. pojištění Kč Kč = Kč bez pojištění Půjčená č.: Kč (cena auta) Kč (vlastní prostředky) = Kč Výpočet míry přeplacení pro spotřebitelský úvěr: Kč/ Kč x 100= 22,38 % Výpočet leasingového úvěru: Zaplaceno: Kč x 60 měs. = Kč/ 5 let bez pojistného Kč x 60 měs. = Kč/ 5 let vč. pojištění Přeplaceno: Kč Kč = Kč bez pojištění Kč = Kč Kč Kč = Kč s pojištěním Kč = Kč Půjčená č.: Kč (cena auta) Kč (akontace) = Kč 49

51 Výpočet míry přeplacení pro leasing: Kč / Kč x 100 = 28,51 % Hodnocení spotřebitelského úvěru: Automobil Renault Laguna je od počátku majetkem právnické osoby - výhoda Nárok na odpočet DPH Kč má právnická osoba při zařazení do majetku výhoda 8 Odpisy vozidla po dobu 5 let jsou nákladem právnické osoby a příznivě ovlivňují základ daně v jednotlivých letech - výhoda Přeplatek (úrok) úvěru je rovněţ nákladovou poloţkou právnické osoby výhoda Vinkulace pojistného plnění ve prospěch financující společnosti nevýhoda 9 Financující společnosti si samy určují volbu pojišťovny - nevýhoda Hodnocení finančního leasingu: Vozidlo po celou dobu finančního pronájmu není majetkem právnické osoby - nevýhoda Splátky leasingu jsou nákladovou poloţkou právnické osoby po celou dobu leasingové smlouvy - výhoda Nárok na celkový odpočet DPH je rozloţen v jednotlivých splátkách po celou dobu finančního pronájmu nevýhoda Vinkulace pojistného plnění ve prospěch vlastníka vozidla (leasingová společnost) nevýhoda Financující společnosti si samy určují volbu pojišťovny nevýhoda 8 Zdroj: 72 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 9 Zdroj: - omezení dispozičního práva 50

52 4.3 Situace č. 3 Pro tvorbu třetí stěţejní případové studie byla zvolena nabídka společnosti GE Money Auto, s. r. o Volba referenčních faktorů situace č. 3 GE Money Auto, s. r. o. Klient: FO (fyzická osoba) - podnikatel Předmět leasingu: Ford Mondeo Turnier Diesel III 2.0 TDCI Trend ojetý automobil Cena vozidla: Kč vč. DPH. Cena vozidla: Kč bez DPH Roční sazba pojištění: Kč Doba úvěru/leasingu: 60 měsíců. Akontace: 0 Kč Tabulka č. 7: Případová studie III Název Spotřebitelský Leasing úvěr Bez DPH Včetně DPH Cena předmětu Kč Kč Kč Počet měsíců Vlastní prostředky 0 Kč 0 Kč 0 Kč Profinancovaná hodnota Kč Kč Kč Měsíční splátka Kč Kč Kč Cena celkem Kč Kč Kč Bez Přeplatek Kč Kč Kč pojistného Zůstatková cena 0 Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Míra přeplacení 32,20 % 40,73 % 40,74 % Včetně Měsíční splátka Kč Kč Kč pojistného Pojistné ve splátce 950 Kč 950 Kč 950 Kč 51

53 Splátka celkem Kč Kč Kč Cena celkem Kč Kč Kč Přeplatek Kč Kč Kč Zůstatková cena předmětu 0 Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Míra přeplacení 58,70 % 75,61 % 69,54 % Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy č. 10 U této finanční společnosti výhodněji dopadl spotřebitelský úvěr vč. DPH a to o Kč, tj. o 8,54 %. Výpočet spotřebitelského úvěru: Zaplaceno: Kč x 60 měs. = Kč/5 let vč. pojištění Kč x 60 měs. = Kč/5 let bez pojištění Přeplaceno: Kč Kč = Kč vč. pojištění Kč Kč = Kč bez pojištění Půjčená č.: Kč Výpočet míry přeplacení pro spotřebitelský úvěr: Kč/ Kč x 100 = 32,20 % Výpočet leasingového úvěru: Zaplaceno: Kč x 60 měs. = Kč/5 let bez pojistného Kč x 60 měs. = Kč/5 let vč. pojistného Přeplaceno: Kč Kč = Kč Kč = Kč Kč Kč = Kč Kč = Kč 52

54 Půjčená č.: Kč Výpočet míry přeplacení pro leasing: Kč / Kč x 100 = 40,74 % 4.4 Situace č. 4 Pro tvorbu čtvrté stěţejní případové studie byla zvolena nabídka společnosti ŠkoFIN, s. r. o Volba referenčních faktorů situace č. 4 ŠkoFIN, s. r. o. Klient: FO (fyzická osoba) - podnikatel Předmět leasingu: Škoda Octavia liftback 1.2 TSI nový automobil Cena tohoto vozidla: Kč vč. DPH. Cena vozidla: Kč bez DPH Roční sazba pojištění: Kč Doba úvěru/leasingu: 60 měsíců. Akontace: 0 Kč Tabulka č. 8: Případová studie IV Název Spotřebitelský Leasing úvěr Bez DPH Včetně DPH Cena předmětu Kč Kč Kč Počet měsíců Vlastní prostředky 0 Kč 0 Kč 0 Kč Profinancovaná hodnota Kč Kč Kč Měsíční splátka Kč Kč Kč Bez Cena celkem Kč Kč Kč pojistného Přeplatek Kč Kč Kč 53

55 Zůstatková cena 0 Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Míra přeplacení 28,01 % 33,70 % 33,35 % Měsíční splátka Kč Kč Kč Pojistné ve splátce 750 Kč 750 Kč 750 Kč Splátka celkem Kč Kč Kč Cena celkem Kč Kč Kč Včetně Přeplatek Kč Kč Kč pojistného Zůstatková cena 0 Kč Kč Kč předmětu Celkem Kč Kč Kč Míra přeplacení 41,45 % 49,96 % 46,79 % Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy č. 11 U této finanční společnosti výhodněji dopadl spotřebitelský úvěr vč. DPH a to o Kč, tj. o 5,35 % Výpočet spotřebitelského úvěru: Zaplaceno: Kč x 60 měs. = Kč/5 let vč. pojistného Kč x 60 měs. = Kč/5 let bez pojištění Přeplaceno: Kč Kč = Kč vč. pojištění Kč Kč = Kč bez pojištění Půjčená č.: Kč Výpočet míry přeplacení pro spotřebitelský úvěr: Kč/ Kč x 100 = 28,01 % Výpočet leasingového úvěru: Zaplaceno: Kč x 60 měs. = Kč/5 let bez pojistného Kč x 60 měs. = Kč/5 let vč. pojistného 54

56 Přeplaceno: Kč Kč = Kč bez pojištění Kč = Kč Kč Kč = Kč vč. pojištění Kč = Kč Výpočet míry přeplacení pro leasing: Kč / = 33,35 % 4.5 Situace č. 5 Pro tvorbu páté stěţejní případové studie byla zvolena nabídka společnosti ČSOB Leasing, a.s Volba referenčních faktorů situace č. 5 ČSOB Leasing, a.s. Klient: Podnikatel fyzická osoba (neplátce DPH) Předmět leasingu: RENAULT Mégane Cena vozidla vč. DPH: Kč Cena vozidla bez DPH: Kč Roční sazba pojištění vč. DPH: Kč Doba úvěru/leasingu: 60 měsíců Akontace vč. DPH: Kč Tabulka č. 9 Případová studie V Název Spotřebitelský Leasing úvěr Bez DPH Včetně DPH Cena předmětu Kč Kč Kč Počet měsíců Vlastní prostředky Kč Kč Kč Profinancovaná hodnota Kč Kč Kč Bez pojistného Měsíční splátka Kč Kč Kč 55

57 Cena celkem Kč Kč Kč Přeplatek Kč Kč Kč Zůstatková cena 0 Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Míra přeplacení 27,92 % 30,67 % 30,68 % Měsíční splátka Kč Kč Kč Pojistné ve splátce Kč Kč Kč Splátka celkem Kč Kč Kč Cena celkem Kč Kč Kč Včetně Přeplatek Kč Kč Kč pojistného Zůstatková cena 0 Kč Kč Kč předmětu Celkem Kč Kč Kč Míra přeplacení 60,73 % 70,36 % 63,48 % Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy č. 12 U této finanční společnosti výhodněji dopadl spotřebitelský úvěr vč. DPH a to o Kč, tj. o 2,75 %. Výpočet spotřebitelského úvěru: Zaplatím: Kč x 60 měs. = Kč/5let vč. pojištění Kč x 60 měs. = Kč/5let bez pojištění Přeplatím: Kč bez pojištění Kč s pojištěním Půjčená č.: Kč (cena auta) Kč (vlastní prostředky) = Kč Výpočet míry přeplacení pro spotřebitelský úvěr: Kč / Kč x 100 = 27,92 % 56

58 Výpočet leasingového úvěru: Zaplatím: x 60 měs. = Kč/5let vč. pojištění Kč x 60 měs. = Kč/5 let bez pojištění Přeplatím: Kč Kč = Kč bez pojištění Kč = Kč = Kč vč. pojištění Kč = Kč Půjčená č.: Kč (cena auta) Kč (akontace) = Kč Výpočet míry přeplacení pro leasing: Kč / Kč x 100 = 30,68 % 4.6 Situace č. 6 Pro tvorbu šesté stěţejní případové studie byla zvolena nabídka společnosti RCI Financial Services, s.r.o., předmětem porovnání byl vůz, který byl vyroben na zakázku podle poţadavku zákazníka Volba referenčních faktorů situace č. 6 RCI Financial Services, s.r.o. Klient: Podnikatel fyzická osoba (neplátce DPH) Předmět leasingu: Renault Expace Initiale Cena vozidla vč. DPH: Kč Cena vozidla bez DPH: Kč Roční sazba pojištění vč. DPH: Kč Doba úvěru/leasingu: 60 měsíců Akontace vč. DPH: Kč 57

59 Tabulka č. 10 Případová studie VI Název Spotřebitelský Leasing úvěr Bez DPH Včetně DPH Cena předmětu Kč Kč Kč Počet měsíců Vlastní prostředky Kč Kč Kč Profinancovaná hodnota Kč Kč Kč Měsíční splátka Kč Kč Kč Cena celkem Kč Kč Kč Bez pojistného Přeplatek Kč Kč Kč Zůstatková cena 0 Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Míra přeplacení 21, 62 % 26,53 % 28,92 % Měsíční splátka Kč Kč Kč Pojistné ve splátce Kč Kč Kč Splátka celkem Kč Kč Kč Cena celkem Kč Kč Kč Včetně Přeplatek Kč Kč Kč pojistného Zůstatková cena 0 Kč Kč Kč předmětu Celkem Kč Kč Kč Míra přeplacení 47, 88 % 57,70 % 55,18 % Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy č. 13 U této finanční společnosti výhodněji dopadl spotřebitelský úvěr vč. DPH a to o Kč, tj. o 7,3 %. Výpočet spotřebitelského úvěru: Zaplatím: Kč x 60 měs. = Kč/5let vč. pojištění Kč x 60 měs. = Kč/5let bez pojištění 58

60 Přeplatím: Kč bez pojištění Kč s pojištěním Půjčená č.: Kč (cena auta) Kč (vlastní prostředky) = Kč Výpočet míry přeplacení pro spotřebitelský úvěr: Kč / Kč x 100 = 21,62 % Výpočet leasingového úvěru: Zaplatím: x 60 měs. = Kč/5let vč. pojištění Kč x 60 měs. = Kč/5 let bez pojištění Přeplatím: Kč Kč = Kč bez pojištění Kč = Kč = Kč vč. pojištění Kč = Kč Půjčená č.: Kč (cena auta) Kč (akontace) = Kč Výpočet míry přeplacení pro leasing: Kč / Kč x 100 = 28,92 % 4.7 Situace č. 7 Pro tvorbu sedmé stěţejní případové studie byla zvolena nabídka společnosti ČSOB Leasing, a.s., předmětem porovnání byl vůz, který byl vyroben na zakázku podle poţadavku zákazníka Volba referenčních faktorů situace č. 7 ČSOB Leasing, a.s. Klient: Podnikatel fyzická osoba (neplátce DPH) Předmět leasingu: Renault Expace Initiale Cena vozidla vč. DPH: Kč Cena vozidla bez DPH: Kč 59

61 Roční sazba pojištění vč. DPH: Kč Doba úvěru/leasingu: 60 měsíců Akontace vč. DPH: Kč Tabulka č. 11 Případová studie VI Název Spotřebitelský Leasing úvěr Bez DPH Včetně DPH Cena předmětu Kč Kč Kč Počet měsíců Vlastní prostředky Kč Kč Kč Profinancovaná hodnota Kč Kč Kč Měsíční splátka Kč Kč Kč Cena celkem Kč Kč Kč Bez pojistného Přeplatek Kč Kč Kč Zůstatková cena 0 Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Míra přeplacení 24,05 % 26,43 % 28,83 % Měsíční splátka Kč Kč Kč Pojistné ve splátce Kč Kč Kč Splátka celkem Kč Kč Kč Cena celkem Kč Kč Kč Včetně Přeplatek Kč Kč Kč pojistného Zůstatková cena 0 Kč Kč Kč předmětu Celkem Kč Kč Kč Míra přeplacení 51,35 % 58,33 % 55,68 % Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy č. 14 U této finanční společnosti výhodněji dopadl spotřebitelský úvěr vč. DPH a to o Kč, tj. o 4,33 %. 60

62 Výpočet spotřebitelského úvěru: Zaplatím: Kč x 60 měs. = Kč/5let vč. pojištění Kč x 60 měs. = Kč/5let bez pojištění Přeplatím: Kč bez pojištění Kč s pojištěním Půjčená č.: Kč (cena auta) Kč (vlastní prostředky) = Kč Výpočet míry přeplacení pro spotřebitelský úvěr: Kč / Kč x 100 = 24,05 % Výpočet leasingového úvěru: Zaplatím: x 60 měs. = Kč/5let vč. pojištění Kč x 60 měs. = Kč/5 let bez pojištění Přeplatím: Kč Kč = Kč bez pojištění Kč = Kč = Kč vč. pojištění Kč = Kč Půjčená č.: Kč (cena auta) Kč (akontace) = Kč Výpočet míry přeplacení pro leasing: Kč / Kč x 100 = 28,83 % 61

63 4.8 Vyhodnocení případové studie V následující tabulce je znárodněno vyhodnocení referenčních faktorů formou sumarizace leasingového a úvěrového zatíţení v jednotlivých letech a po celou dobu profinancování. Tabulka č. 12: Sumarizace studií Vyhodnocení studií finančního leasingu Studie č. Zaplaceno Míra Míra Finanční Půjčená bez pojištění přeplacení přeplacení společnost částka v Kč v Kč v Kč v % I UniCredit Leasing CZ ,19 II RCI Financial ,51 Services III GE Money Auto ,74 IV ŠkoFIN ,35 V ČSOB Leasing ,68 VI VII RCI Financial Services ČSOB Leasing , ,83 Celkem ,22 62

64 Vyhodnocení studií spotřebitelského úvěru Studie č. Zaplaceno Míra Míra Finanční Půjčená bez pojištění přeplacení přeplacení společnost částka v Kč v Kč v Kč v % I UniCredit Leasing CZ ,82 II RCI Financial ,38 Services III GE Money Auto ,20 IV ŠkoFIN ,01 V ČSOB Leasing ,92 VI VII RCI Financial Services ČSOB Leasing , ,05 Celkem ,97 Leasing versus spotřebitelský úvěr Způsob financování Půjčená částka v Kč Zaplaceno bez pojištění v Kč Míra přeplacení v Kč Míra přeplacení v % Finanční leasing ,22 Spotřebitelský úvěr ,97 Rozdíl

65 Graf č. 1: Suma plateb u leasingu a úvěru Zdroj: vlastní zpracování V tomto vyhodnocení bylo porovnáno vozidlo u dvou porovnatelných finančních společností. Tabulka č. 13: Sumarizace studií II Vyhodnocení studií finančního leasingu versus spotřebitelského úvěru Finanční Studie č. společnost ČSOB I Leasing (leasing) ČSOB II Leasing (úvěr) RCI Financial III Services (leasing) Půjčená částka v Kč Zaplaceno bez pojištění Míra přeplacení Míra přeplacení , , ,92 IV RCI Financial Services(úvěr) , 62 Zdroj: vlastní zpracování 64

66 Graf č. 2: Suma plateb u leasingu a úvěru s vybraným konkrétním vozem Zdroj: vlastní zpracování Finální stanovení míry přeplacení Na základě údajů zaznamenaných do předchozí tabulky nyní přichází čas na konečné zhodnocení míry přeplacení u všech čtyřech situací případové studie a stanovení finální míry přeplacení. V následujícím výpočtu je porovnán součet skutečně zaplacené částky všech sedmi situací za pouţití spotřebitelského úvěru a součet skutečně zaplacené částky spotřebitelem ve všech sedmi stejných situacích za pouţití leasingu. Je jasné, ţe leasing u těchto sedmi investic je v průměru o 4,83 % draţší neţ úvěr. 65

Příloha č. 1: Seznam členů České leasingové a finanční asociace

Příloha č. 1: Seznam členů České leasingové a finanční asociace Příloha č. 1: Seznam členů České leasingové a finanční asociace Název společnosti Město AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. Jindřichův Hradec ALD Automotive s.r.o. Praha 10 ARCHER SHERIDAN, s.r.o. Praha 5 ARVAL

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2011 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Položka

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 2.4.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Změna

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2014 SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Právní a daňové aspekty financování vozidel Den s Fleetem

Právní a daňové aspekty financování vozidel Den s Fleetem www.pwc.com/cz Právní a daňové aspekty financování vozidel 20. 4. 2017 Právní a daňové aspekty financování vozidel 1 2 3 4 Úvěr Finanční leasing Operativní leasing Odpovědnost za provoz vozidla Úvěr 1

Více

FRP cvičení Leasing

FRP cvičení Leasing FRP 3. 4. cvičení Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní 4. Hypoteční

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb.

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. PAPKON s.r.o. Cihelná ulice 776, Štětí 411 08 IČO :62739760 DIČ : CZ62739760

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete z dvou typů financování a dotovaným úročením.

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Téma VI.2.1 Domácnost, rodina a finance 12. Nákup automobilu na leasing. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.1 Domácnost, rodina a finance 12. Nákup automobilu na leasing. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.1 Domácnost, rodina a finance 12. Nákup automobilu na leasing Mgr. Zuzana Válková Leasing - definice Toužíte po novém nebo ojetém automobilu, ale nemáme na jeho pořízení dostatek peněz? Jednou

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky

Více

SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU

SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU Vzor č. 32: Smlouva o nájmu podniku (1/5) SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU Josef Novák, IČ: 32007892, podnikající podle živnostenského listu vydaného Úřadem městské části Praha 1-živnostenský odbor, čj. Živ. 90007623/1997

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více