VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace Náměstí 9.května 2, Velké Pavlovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: RNDr. Ludvík Hanák, ředitel školy Projednáno na pedagogické radě: 1. října 2012 Školská rada projednala a schválila: 15.října 2012 Velké Pavlovice, 1.října 2012 RNDr. Ludvík Hanák ředitel školy

2 Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., za období předchozího školního roku a doplňuje se o výsledky hospodaření školy. Výroční zpráva je realizována podle následující osnovy: strana 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o projektech financovaných z jiných zdrojů Údaje o spolupráci s odborovou organizací a s dalšími partnery. 45 2

3 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy Základní škola Velké Pavlovice byla zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT od Dne1.ledna 2001 získala škola jako samostatný subjekt právní subjektivitu a vydáním zřizovací listiny Města Velké Pavlovice se stala příspěvkovou organizací. Název školy: Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace Identifikátor školy: IČO: Dne vydalo MŠMT Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol, které specifikuje strukturu a kapacitu školy následovně: Základní škola s kapacitou 492 žáků IZO: Školní družina s kapacitou 75 žáků IZO: Školní klub s kapacitou 280 žáků IZO: (od školního roku 2010/2011 byla činnost školního klubu pozastavena z důvodu činnosti střediska volného času)) -od Školní jídelna s kapacitou 780 jídel IZO: od Středisko volného času s kapacitou 600 žáků IZO: Základní školu Velké Pavlovice navštěvují žáci z obcí: Velké Pavlovice, Bořetice, Němčičky, Starovičky, Rakvice, Rakvice-Trkmanice,Vrbice, Zaječí Celkově bylo na škole k zapsáno 287 žáků, z toho na 1.stupni ZŠ (1.-5.ročník) 156 žáků a na druhém stupni ZŠ (6.-9.ročník) 131žáků. V pololetí i na konci školního roku bylo ve škole zapsáno celkem 280 žáků (150 na 1.stupni a 130 na druhém stupni). Součástí školy je školní družina s celkovou kapacitou 75 žáků, do které bylo ve školním roce zapsáno celkem 69 žáků. Při škole pracuje také středisko volného času, v jehož zájmových útvarech bylo ve školním roce 2011/2012 zapsáno 303 přihlášených žáků. kapacita zapsaných žáků ve školním roce 2011/2012 Školní družina Školní klub - - Středisko volného času

4 Učebny ZŠ Velké Pavlovice Všechny učebny splňují parametry pro výuku a to jak učebny kmenové, tak i odborné pracovny. V prostorách 1.stupně ZŠ bylo ve školním roce 2011/2012 umístěno celkem 8 kmenových tříd, dvě odborné učebny učebna hudební a výtvarné výchovy a pracovna informatiky a dvě místnosti sloužící pro činnost školní družiny. V budově druhého stupně ZŠ pak bylo umístěno celkem 7 kmenových tříd 7 odborných pracoven. Kmenové třídy: 1.stupeň ZŠ celkem 8 kmenových tříd, všechny vybaveny výškově stavitelným školním nábytkem splňujícím hygienické předpisy a normy, 7 tříd je vybaveno interaktivním systémem 3M umožňujícím interaktivní výuku. Všechny třídy v prvním patře budovy 1.stupně včetně chodem a sociálního zázemí mají kompletně nová topná tělesa. 2.stupeň ZŠ celkem 7 kmenových učeben, všechny s výškově stavitelným nábytkem (lavice i židle), 4 učebny vybaveny interaktivním systémem 3M. V školním roce 2011/12 byla celá budova 2.stupně včetně tříd a odborných učeben kompletně vymalována. Odborné učebny: 1.stupeň: Učebna Vv a Hv odborná učebna pro 30 žáků sloužící k výuce hudební a výtvarné výchovy. Učebna PC s knihovnou a studovnou nově vytvořená učebna s 16 počítači, dataprojektorem s plátnem, knihovnou studovnou s relaxačním zázemím pro žáky 1.stupně. 2.stupeň: Učebna Z nově rekonstruovaná učebna s kaskádovitým uspořádáním lavic, kapacita 40 žáků. Učebna je vybavena diaprojektorem, plátnem a ozvučením.využívána pro výuku naukových předmětů (Př, Z, Hv aj.), případně pro slavnostní příležitosti (uvítání prvňáčků, soutěže apod.) Učebna a laboratoř Ch moderní učebna využívaná k výuce chemie, příp. fyziky s kompletním vybavením (digestoř, pracovní stoly aj.) Učebny Fy učebna fyziky s digestoří a pracovními stoly (elektrické přípojky, voda, plyn), vybavena plátnem a audiovizuální technikou (DVD, VHS, televizory. V plánu je rekonstrukce a modernizace učebny, Učebna Př odborná učebna přírodopisu vybavené diaprojektorem, plátnem a keramickou tabulí, nově též moderním školním nábytkem. Leží v bezprostřední blízkosti kabinetu přírodopisu obrazy, biologické sbírky aj. Multimediální učebna moderní učebna pro výuku informatiky i ostatních předmětů, nově zrekonstruovaná v roce 2011, celkem 30 počítačů pro žáky, jeden učitelský, ozvučení třídy, diaprojektor a mobilní interaktivní zařízení. Cvičná kuchyňky rekonstrukce v roce 2011, využívaná pro pracovní činnosti a pracovní dovednosti. Školní dílny učebna obnovena 2011, slouží k výuce pravocních činností a dovedností. 4

5 Sportovní zázemí školy Škola rovněž disponuje kvalitním sportovním zázemím využívaným pro výuku tělesné výchovy a pro volnočasové aktivity žáků. Jde o prostory malé tělocvičny, sportovní haly s tribunou a posilovny. Žáci k výuce využívají také venkovní sportovní areál gymnázia. Školní jídelna Školní jídelna základní školy disponuje technickým vybavením na velmi kvalitní úrovni. Probíhá postupná modernizace a dovybavení (ve š.r.2010/11 nová digitální váha, škrabka, kráječ zeleniny). V lednu 2011 byla školní jídelna vybavena novým nábytkem jídelní židle a stoly. Začátkem září 2011 došlo k havárii jednoho z konvektomatů. Pořízení nového konvektomatu se plánuje na podzim Ve školním roce 2011/12 nabízela školní jídelna výběr ze dvou jídel. V jídelně se stravují žáci základní školy, gymnázia, zaměstnanci základní školy i cizí strávníci. Celkově bylo ve školní jídelně zapsáno 653 strávníků. Vybavení školy Je na velmi dobré úrovní a postupně dochází k modernizaci zejména technického vybavení. Na první stupni je vybaveno celkem 7 kmenových tříd interaktivní technikou, nově zbudována odborná učebna informatiky se studovnou knihovnou. Druhý stupeň disponuje celkem pěti interaktivními zařízeními (4 kmenové třídy + multimediální učebna, dále pak třemi diaprojektory s projekčním plátnem. Všechny třídy, kromě odborných učeben, mají výškově stavitelný školní nábytek Škola je velmi dobře vybavena velkým množstvím didaktických pomůcek a didaktického materiálu, k jehož postupné obměně a modernizaci postupně dochází - např. zakoupení zeměpisných map, obrazů do dějepisu, přírodopisu, mikroskopické techniky apod. Na prvním i druhém stupni se využívají interaktivní učebnice, které souvisejí s tištěnými učebnicemi a školním vzdělávacím programem. Základní škola disponuje dvěma učebnami výpočetní techniky, které využívají žáci 1.i 2. stupně. Celkově mají žáci k dispozici 46 počítačů ve dvou učebnách ( PC). Od školního roku 2011/12 funguje v budově 2.stupně školní knihovna s volným výběrem pro žáky obou stupňů školy. Knižní fond je postupně obnovován dle finančních možností školy. Budovy základní školy budova 2.stupně ZŠ byla postavena v letech budova 1.stupně ZŠ byla postavena v letech V roce 1987 byla ke škole přistavěna sportovní hala, v roce 1995 proběhla generální oprava kotelny, roku 2000 GO školní kuchyně a v roce 2004 byly dány do provozu zrekonstruované prostory. V roce 2006 byly obě budovy ZŠ zatepleny a byla provedena kompletní výměna oken. Ve školním roce 2009/10 došlo v budově 1.stupně k rekonstrukci sborovny a obou oddělení školní družiny. Během července 2009 byla zrekonstruována také ředitelna a dán do provozu kabinet výchovného poradenství. V lednu 2011 proběhla ve sportovní hale školy kompletní výměna světel. V prázdninových měsících 2011 došlo k rekonstrukci cvičné kuchyňky na 2.stupni ZŠ, ke kompletní rekonstrukci topných těles ve druhém podlaží budovy 1.stupně. 5

6 Ve školním roce byly prostory budovy druhého stupně kompletně vymalovány, nově byla vybudována kaskádovitě uspořádaná učebna Z a školní knihovna. V části přízemí budovy 2.stupně byla vyměněna topná tělesa (celkem ve čtyřech místnostech). Realizované záměry: - udržení komplexu školních budov v dobrém stavu - výmalby budovy druhého stupně - rekonstrukce topení v přízemí budovy 2.stupně - modernizace učebny přírodopisu - nové vybavení školních dílen - drobné opravy ve školní jídelně - realizace projektových dnů ve škole - realizace adaptačního pobytu pro žáky 6.tříd - spolupráce s o.s. Domino sdružení rodičů - vícezdrojové financování školy projekty, sponzorské dary Plánované záměry: - další modernizace technického vybavení učeben - dataprojektory, plátna, interaktivní tabule aj. - pořízení a využívání interaktivních učebnic - další část postupné rekonstrukce topení v obou budovách školy - rekonstrukce podlahy ve sportovní hale - rekonstrukce šaten a sociálního zařízení v zázemí sportovní haly - zdokonalování informačního systému školy (www stránky, prezentační technikave škole) - výrazná prezentace školy na veřejnosti (internet, tisk, den otevřených dveří) - realizace projektových dnů ve škole - pokračování v realizaci adaptačních pobytů a programů pro žáky 6.tříd - spolupráce se školami v regionu Hustopečska 6

7 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace adresa školy Náměstí 9.května 2, Velké Pavlovice, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy RNDr. Ludvík Hanák, ředitel školy Mgr. Lenka Korpová, zástupkyně ředitele kontakt tel.: Zřizovatel název zřizovatele: Město Velké Pavlovice adresa zřizovatele Náměstí 9. května 42 kontakt tel: Součásti školy kapacita: Základní škola 492 Školní družina 75 Školní jídelna ZŠ 780 Středisko volného času Základní údaje o součástech školy součást školy počet tříd/oddělení počet dětí/žáků počet žáků na třídu počet žáků na pedagoga 1.stupeň ZŠ ,5 17,3 2.stupeň ZŠ ,7 13,1 Školní družina Školní klub Školní jídelna strávníků - - Středisko volného času 1 (celkem 18 zájmových kroužků)

8 1.5 Materiálně technické podmínky školy Učebny, odborné učebny, oddělení 12 v budově 1.stupně; 15 v budově 2.stupně školní družiny Odborné pracovny, knihovna, Školní knihovna je samostatně umístěna v přízemí počítačové učebny budovy druhého stupně, na 2.stupni. Odborné učebny F, CH, Př, Z jsou využívány pro výuku na 2.stupni; učebna HV a VV, počít.učebna 1.stupně pro třídy na 1. stupni. Škole chybí jazyková učebna, jazyky jsou vyučovány v kmenových třídách. Venkovní sportovní areál Venkovní sportovní areál v majetku města je ve správě gymnázia a základní školou je využíván. Sportovní zařízení Sportovní hala s tribunou a malá tělocvična. Obě haly jsou plně využívány. Dílny a pozemky Odborná učebna školní dílen slouží k výuce praktických činností, drobné pozemky okolo školy slouží také k výuce praktických činností. Žákovský nábytek Škola je kompletně vybavena výškově stavitelným žákovským nábytkem. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím ap. Na velice kvalitní úrovni vyčíslení prováděno každoročně při nařízené inventarizaci majetku školy. Veškeré pomůcky a materiál se soustavně doplňuje a modernizuje. Nově se používají interaktivní učebnice. Školy disponuje kvalitním, Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj novým sportovním nářadím. V odpovídající normě, obměna je v souladu s aktuálností učebnic, stářím učebnic a učebních textů a v souladu s ŠVP. Vybavení učeben pomůckami je na velice dobré úrovni, vedení školy se snaží vyhovět požadavkům jednotlivých vyučujících a pomůcky doplnit a modernizovat. V současnosti je základní škola vybavena 46 funkčními počítači ve dvou odborných učebnách. Zastaralá technika (DVD, VHS přehrávače, televizory, zpětné projektory) byla nahrazena interaktivními sety s keramickou tabulí, mobilním interaktivním systémem a diaprojektory v celkem 15 učebnách). Starší technika zůstal a v učebně fyziky a přírodopisu (DVD přehrávače a televizory). Interaktivním tabule jsou instalovány do 7 učeben na 1.stupni a 5 učeben na 2.stupni ZŠ. Postupná výměna topných těles v obou budovách školy a rekonstrukce podlah ve třídách, byly vybudována kaskádovitá učebna Z; z rozsáhlejších investicí v plánu podlaha v tělocvičně a oprava sociálních zařízení šatny a sprchy náležící k tělocvičně. 8

9 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení říjen 2008 Počet členů školské rady 6 Členové školské rady: Mgr.Miroslava Fišerová předsedkyně ŠR, Mgr. Taťána Hanzálková, Ing. Dušan Bedřich, Lubomír Zborovský, Jiří Otřel, Zdeňka Kalivodová 1.7 Údaje o sdružení rodičů Datum zřízení a název Zaměření Kontakt 2010 Domino sdružení rodičů a přátel Základní školy Velké Pavlovice, o.s. Pomoc v zájmové činnosti, podpora akcí Bc. Martina Hiclová Karolína Bártová p.petra Hájková hospodářka o.s. 1.8 Školní parlament Datum zřízení a název Zaměření Čelenové Školního parlamentu ve školním roce 2011/ Školní parlament ZŠ Velké Pavlovice Zprostředkování a výměna informací mezi žáky, vedením školy, učiteli a dalšími zaměstnanci školy. Řešení připomínek, nápadů, námětů žáků - zlepšení chodu školy 5.A - Beáta Blahová, Denis Dohnal 5.B - Sabina Ondrová 6.A - Michaela Otřelová, Oldřich Vymazal 7.A - Anna Válková, Jakub Malhocký 7.B - Martina Kocmanová, Andrea Punčochářová - předsedkyně ŠP 8.A - Zdeňka Bálková, Vladimír Řádek 8.B - Lukáš Kynický, Kryštof Kaderka 9.A, 9.B - Petr Peška, Martin Knápek 9

10 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola uskutečňuje a jsou zapsány v rejstříku 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) aktuální soustava dle ŠVP kód obor vzdělání ročníky C/001 Školní vzdělávací program RVP všechny ročníky (1.-9.ročník) 2.2 Vzdělávací programy vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Velké Pavlovice zařazené ročníky všechny ročníky (1.-9.ročník) 10

11 3. Přehled pracovníků školy ve školním roce 2011/ Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 35 Počet učitelů ZŠ 20 Počet vychovatelů ŠD, ŠK a SVČ 3 Počet provozních zaměstnanců ZŠ 7 Počet zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících příjmení, jméno, titul pracovní zařazení aprobace Hanák Ludvík, RNDr. ředitel školy Bi,Z Brabec Eduard učitel Čj, Ov Brúčková Pavlína učitelka Čj-Př studium Drienková Eva, Mgr. učitelka 1.st. Fišerová Miroslava, Mgr. učitelka 1.st. Haman Jaroslav, Mgr. učitel Př-Tv Hanzálková Taťána, Mgr. učitelka spec.ped. Hicl Jaroslav, Mgr. učitel M-Fy Korpová Lenka,Mgr.. zástupkyně ředitele Pg, Psych, Ov Prokešová Veronika, Mgr. učitelka M, Ov Martincová Jitka, PhDr. učitelka 1.st. Nováková Lucie, Mgr. učitelka 1.st.+ Vv Pilařová Marie, Mgr. učitelka 1.st. Poulíková Jaroslava, Mgr. učitelka D, Ov Šaňková Jitka, Mgr. učitelka Čj, Ov Šmídová Dagmar, Mgr. učitelka 1.st. Veverková Lenka, Mgr. učitelka 1.st. Řádková Jitka, Mgr. učitelka 1.st. Zborovská Darina učitelka 1.st. Kosíková Miroslava, Mgr. učitelka spec.ped, Aj Bukovská Lenka, Ing. učitelka, vych.svč F, Tp Tesařová Lenka, Mgr. vychovatelka ŠD pedag. vol.času Slámová Naďa vychovatelka ŠD vychovatelství 11

12 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 94,00 Učitelé 2. stupně 75,00 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 SVČ 100 SVČ 100 Poznámka: Ve školním roce 2011/12 probíhalo studium P.Brúčkové učitelství pro ZŠ Čj-Př 3.4 Pedagogičtí pracovníci dle věkové struktury do 35 let let let nad 55 let do v důch. věku celkem důch. věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Provozní pracovníci ZŠ Hájková Miroslava, Ing. hospodářka školy Hájková Petra administrativní pracovnice Valoušek Václav školník Hrbáčková Naděžda uklízečka Štefková Marie uklízečka Varmužová Antonie uklízečka Krčmařová Maire - uklízečka Pracovnice školní jídelny Čermáková Alena vedoucí ŠJ Hlavatá Jana vedoucí kuchařka Pilařová Ludmila kuchařka Rehová Dana pomocná kuchařka Drtilová Marie pomocná kuchařka 12

13 4. Údaje o přijímacím řízení, zápisu do 1.ročníku ZŠ a přijetí ke střednímu vzdělávání 4.1. Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd Počet dětí u zápisu počet dětí přijatých do prvních tříd z toho dětí starších šest let (po odkladu) počet odkladů pro š.r.2012/ Počty tříd a žáků školy počet tříd/oddělení počet dětí/žáků počet žáků na třídu počet žáků na pedagoga 1.stupeň ZŠ ,5 17,3 2.stupeň ZŠ ,7 13, Výsledky přijímacího řízení vycházejících žáků Přehled o umístění žáků 9. ročníků do středních škol a učilišť za školní rok 2011/12 Počet vycházejících žáků: 35 (všech 35 žáků ukončilo povinnou školní docházku) Učební obory: ,7 % Střední školy: ,3 % Podle škol a oborů: SOŠP E.Beneše a SOU Břeclav elektromechanik pro zařízení a přístroje SOU tradičních řemesel a VOŠ Brno design Integrovaná SŠ Brno strojírenství SOŠ a SOU Hustopeče informační technologie 2 žáci Integrovaná SŠ Brno ekonomika a podnikání SŠ potravinářská a služeb Brno hotelnictví Konzervatoř Brno příčná flétna SOU Mikulov kuchař,číšník SOŠP E.Beneše a SOU Břeclav elektrikář silnoproud SOŠP E.Beneše a SOU Břeclav provoz a ekonomika dopravy 2 žáci SOŠP E.Beneše a SOU Břeclav elektrotechnika.2 žáci MěSOŠ Klobouky u Brna agropodnikání..2 žáci Střední zdravotnická škola Brno zdravotnický asistent SOŠ a SOU Hustopeče - elektrikář SOŠ a SOU Hustopeče - instalatér SOŠ a SOU Hustopeče zedník Integrovaná SŠ automobilní Brno autotronik Integrovaná SŠ Hodonín kuchař, číšník Obchodní akademie Břeclav.2 žáci Střední průmyslová škola Brno strojírenství všeobecné 13

14 MěSOŠ Klobouky u Brna informační technologie SOU Mikulov cukrář SOŠ a SOU Hustopeče veřejnoprávní činnost 2žáci SPŠ elektrotechnická Brno elektrotechnika silnoproud SOŠ a SOU Znojmo cestovní ruch Soukromá škola Břeclav Cultus grafický design SOŠP E.Beneše a SOU Břeclav strojírenství SPŠ a VOŠ technická Brno strojírenství SOĚ a SOU Hustopeče strojní mechanik Na víceletá gymnázia bylo z 5. ročníku přijato celkem: 10 žáků (všichni na Gymnázium Velké Pavlovice) Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku ve š.r. 2011/ v devátém ročníku: 33 žáků - v nižším ročníku: 2 žáci (v osmém ročníku) 14

15 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem 5.1 Přehled výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku 2011/ stupeň třída počet žáků prospělo prospělo s neprospělo žáci nehodnoceno vyznamenáním s dostatečným celkem hoši dívky prospěchem I.A I.B II.A II.B III.A IV.A V.A V.B celkem stupeň třída počet žáků prospělo prospělo s neprospělo žáci nehodnoceno vyznamenáním s dostatečným celkem hoši dívky prospěchem VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B celkem

16 Celkový přehled prospěchu za 1.pololetí školního roku 2011/ stupeň počet žáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo počet žáků s dostatečnou nehodnoceno stupeň celkem Přehled o chování v 1.pololetí školního roku 2011/ stupeň třída počet pochvala pochvala napomenutí důtka TU důtka ŘŠ žáků TU ŘŠ TU I.A I.B II.A II.B III.A IV.A V.A V.B Celkem stupeň třída počet pochvala Pochvala napomenutí důtka důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU ŘŠ TU TU ŘŠ VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Chování za 1.pololetí celkový přehled počet pochvala pochvala NTU důtka důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1.stupeň stupeň Celkem

17 Přehled výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2011/ stupeň třída počet žáků prospělo prospělo s neprospělo žáci nehodnoceno vyznamenáním s dostatečným celkem hoši dívky prospěchem I.A I.B II.A II.B III.A IV.A V.A V.B celkem stupeň třída počet žáků prospělo prospělo s neprospělo žáci nehodnoceno vyznamenáním s dostatečným celkem hoši dívky prospěchem VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B celkem

18 Celkový přehled prospěchu za 2.pololetí školního roku 2011/ stupeň 2.stupeň 129 počet žáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo počet žáků s dostatečnou celkem nehodnoceno Přehled o chování v 2.pololetí školního roku 2011/ stupeň třída počet pochvala pochvala napomenutí důtka TU důtka ŘŠ žáků TU ŘŠ TU I.A I.B II.A II.B III.A IV.A V.A V.B Celkem stupeň třída počet pochvala Pochvala napomenutí důtka důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU ŘŠ TU TU ŘŠ VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Chování za 2.pololetí celkový přehled počet pochvala pochvala NTU důtka důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1.stupeň stupeň Celkem

19 5.2 Údaje o zameškaných hodinách 1.pololetí 2.pololetí omluvených hodin omluvených hodin/žák neomluv. hodin neomluv. hodin/žák omluvených hodin omluvených hodin/žák neomluv. hodin neomluv. hodin/žák 1.stupeň , , stupeň , , Celkem , , Údaje o integrovaných žácích druh postižení: ročník počet žáků asistent pedagoga vývojové porucha chování IV. 1 ne vývojové poruchy učení IX. 1 ne celkem žáků: 2 19

20 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Jednou z klíčových aktivit výchovně-vzdělávacího procesu ZŠ Velké Pavlovice je prevence sociálně-patologických jevů, které je každoročně věnována mimořádná pozornost. Funkci metodika prevence zastává Mgr. Jitka Šaňková, která zpracovává MPP (minimální preventivní program), zodpovídá za jeho plnění, metodicky vede problematiku prevence a zodpovídá za veškeré akce konané v rámci prevence. Pravidelně se též min.2 x ročně účastní setkání metodiků v okrese Břeclav. Prevence v rámci aktivit pro žáky ve školním roce 2011/ činnost žáků ve dvaceti zájmových kroužcích střediska volného času - konání projektových dnů Den Země, Dětské dopravní hřiště, Zdravotně-branné dny - pravidelná účast ve sportovních, výtvarných, recitačních i naukových soutěžích školní, okresní a krajská kola - zajištění divadelních představení pro žáky obou stupňů - týdenní lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.ročníků Čenkovice v Orlických horách - adaptační pobyt žáků 6.ročníků Křižanov - konání Dne otevřených dveří, vánoční besídka, vánoční diskotéka - výuka plavání pro 2. a 3. ročník - veřejná vystoupení pro rodiče a veřejnost Den matek - prezentace žákovských prací v tisku (VP zpravodaj, okresní tisk) - konání sportovní olympiády na konci školního roku - sběr starého papíru a víček z PET lahví, environmentální programy pro žáky - zapojení žáků do charitativních akcí Akce pro žáky konané v rámci prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2011/12 I.stupeň Bezpečnost na silnici, Chodec a cyklista program pro 4.-5.ročník, Autoškola Lednice Zdravý životní styl beseda pro 1. a 2.ročník, Mgr. Pražáková - PPP Hustopeče; a Den poezie projektový den pro 1.-5.ročník ZŠ II.stupeň Multikulturní dílna beseda pro 6. A 7.ročník, Jindříška Hrdá, Beseda o holocaustu 8.-9.ročník, Jindřiška Hrdá, Exkurze na Úřad práce v Břeclavi pro 8.-9.ročník, Problematika návykových látek kouření - beseda pro 7.ročník, MUDr. Diblík,

21 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy za školní rok 2011/2012 Plán DVPP pro školní rok 2011/2012 Funkce a cíle DVPP Vzdělávání pedagogických pracovníků je vytyčeno jako prioritní oblast na národní i evropské úrovni. Zaměření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v organizaci Základní škola Velké Pavlovice vyplývá z priorit v oblastí DVPP, z koncepce dalšího rozvoje školy a z potřeby zajistit optimální personální podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu školy. Prioritními oblastmi jsou v této souvislosti vzdělávání managementu školy, rámcové a školní vzdělávací programy, projekty a granty, vzdělávání v cizích jazycích, informační a komunikační technologie a vzdělávání v dalších oblastech vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů v jejich specializaci. Od školního roku 2010/2011 je nutné také vzdělávání v rámci projektu EU peníze školám vzdělávání pedagogů související s tvorbou digitálních učebních materiálů a učebních materiálů a zejména DVPP související přímo s naplňováním projektu (DVPP hrazené z projektu). Přehled akcí DVPP, kterých se ve školním roce 2011/2012 účastnili pedagogičtí pracovníci ZŠ příjmení a datum konání název vzdělávací akce DVPP, kurzu, studijního jméno programu aj. Brúčková od září 2010 Pedagogická fakulta UP v Olomouci studium Pavlína učitelství pro ZŠ český jazyk-přírodopis Drienková Eva Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí se SVP (EU-peníze školám) Hanzálková Taťána Výchovný poradce legislativa, povinná dokumentace Výchovné poradenství B rozšíření kompetencí Kosíková Miroslava výchovných poradců v oblasti péče o žáky se ZP DAP Anglický jazyk a literatura pro ZŠ (Pd.fakulta MU, CŽV) Řádková Jitka Násobilka a dělení v oboru násobilek Šmídová Dagmar Násobilka a dělení v oboru násobilek Dobré nápady pro výuku informatiky (EU-peníze) Prokešová Veronika Bukovská Lenka od září 2011 Finanční gramotnost na základních školách I. (EU peníze) Každodenní život v matematických úlohách (EUpeníze) Evropský polytechnický institut Kunovice, pobočka Hodonín učitelská kvalifikace pro 2.stupeň ZŠ Šaňková Jitka Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce na 2.stupni ZŠ (EU- peníze) 21

22 Poulíková Procházková J Odměny a tresty ve škole Haman Jaroslav Využití interaktivní tabule ve vyučování (EU-peníze) Hanák Ludvík Korpová Lenka září 2011 květen Novela školského zákona seminář Aktuální a očekávané změny ve školské legislativě Legislativní novinky ve školství Záchranné ptačí stanice využití k výuce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí Hicl Jaroslav Nestandardní aplikační úlohy v matematice (EU peníze školám) 22

23 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Akce školy název akce, místo ročník zajišťuje září 2011 Archeoskanzen Modrá exkurze VII.A, VII.B Poulíková Adaptační pobyt Křižanov VII.A Bukovská, Brúčková Hračka pro Ugandu účast v projektu všechny třídy ZŘŠ říjen 2011 Přespolní běh, AŠŠK okresní kolo Břeclav VIII.+IX. Haman Dopravní východa VP IV.A, V.A, V.B Drienková Stolní tenis soutěž žáků 2.st. Bukovská listopad 2011 Stolní tenis krajské kolo VII.-IX. Bukovská Výtvarná soutěž ke dni poezie I.-V. Nováková Den poezie I.-V. Nováková Futsalová liga základní škol Lanžhot VIII.-IX. Haman Sběr starého papíru SVČ Florbal okrskové kolo V.P. VI.-IX. Bukovská Zdravý životní styl beseda pro II.A, II.B II. TU I.A, II.B prosinec 2011 Orion florbal cup mladší žáci VI.-VII. Bukovská Beseda v knihovně VI.-IX Brablec Koncert žáků ZUŠ (na MěÚ) I.-IX. ŘŠ, TU Vánoční koncert Musica Animae (v kostele) I.-IX. ZŘŠ, TU Exkuirze Úřad práce v Břeclavi IX. Hanzálková Frorbal turnaj starší dívky, Mikulov VIII.-IX. Bukovská Školní diskotéka I.-IX. SVČ, TU leden 2012 Okresní kolo ve futsale VI.-IX. Bukovská, Haman Bludiště Tv soutěž Ostrava VIII.-IX. Bukovská Turnaj v přehazované VIII.-IX. Bukovská Lyžařský výcvikový kurz Čenkovice VII.-VIII. Bukovská,Veverková, Haman, Poulíková 23

24 únor 2012 Zápis do 1.tříd š.r.2012/2013 Fišerová, vyuč.1.st. Soutěž v recitaci školní kolo VI.-IX Brablec Soutěž v recitaci školní kolo I.-V. Martincová Fotbal. O pohár starosty - finále II.-V. Kosíková Holocaust přednáška VIII.-IX, Šaňková Multikulturní dílna VI.-VII. Šaňková Zpátky do školy (Den otevřených dveří ZŠ Velké Pavlovice) zaměstnanci ZŠ březen 2012 Technické muzeum exkurze VIII. Poulíková, ŘŠ Divadlo Polárka IV.-V. Zborovská Turnaj v přehazované ml.žákyně VI.-VII. Bukovská Divadlo Radost I.-III. Zborovská Sběr papíru SVČ Noc s Andersenem SVŠ + Domino Koncert skupina MARBO I.-IX. ŘŠ, TU duben 2012 Branný den 2.stupeň VI.-IX. Bukovská, TU Futsal finále divize H v Brně VIII.-IX. Haman Beseda s mladou autorkou knihy V. Fišerová Dopravní soutěž V.-VI. Bukovská Zájezd Podyjí žáci i veřejnost SVČ Dějepisná badatelská soutěž VIII.-IX. Poulíková květen 2012 Fotografování tříd I.-IX. TU Dopravní výchova soutěž okr.kolo V.-VI. Bukovská Exkurze Galerie Hodonín III. Nováková Futsal dívky turnaj VIII.-IX. Bukovská Lanové centrum PROUD I.-IX. Bukovská Sběr papíru SVČ Divadlo Polárka Brno VI.-VII., VIII.-IX. Šaňková, Brablec Divadelní představení Den dětí I.-IX. ZŘŠ, TU Slavnostní otevření nové učebny Z ŘŠ červen 2012 Dopravní výchova IV.-V. Drienková Aquapark Vyškov II.B, VI.A Bukovská Pasování prvňáčků na čtenáře I.A, I.B Zborovská, Drienková Lanové centrum Brno I.-IX. Bukovská Dějepisná soutěž Holíč (SR) VII.-VIII. Poulíková 24

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ

Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 / 2003 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 0 OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, p.o. J.A.Komenského 340, 435 13 Meziboří VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Zpracoval : Mgr. Jan Peška ředitel školy Lenka Englická zástupce ředitele pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více