VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s.

2 . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst proti předcházejícímu období o více než 30 mil. Kč. Pro následující hospodářský rok 2014 byl vytyčen cíl dále akciovou společnost ekonomicky a personálně rozvíjet. Společnost pracovala v převážné části hospodářského roku bez cizích zdrojů, které byly v závěru hospodářského roku čerpány ve výši 6 mil. Kč a sloužily k provoznímu financování společnosti. Mezi nejvýznamější zakázky, které společnost v uplynulém hospodářském roce realizovala lze zařadit tyto: ZVVZ Enven Milevsko DESOx Odsíření elektrárny ArcelorMittal a.s. Mateřská škola Krásné Pole SIGMA DIZ Vodní hospodářství Rekonstrukce restaurace Jadran ve Frýdku-Místku Rekonstrukce kulturního domu Horní Bludovice Modernizace ZPO1 AMO Bytový dům Baška Fitcentrum AMO oprava střešního pláště Přístavba hotelu Horal Rožnov pod Radhoštěm Koma Snížení energetické náročnosti Rodinný dům Vojkovice Zateplení haly MSA Oprava tělocvičny Kobeřice Zimní stadion Český Těšín Pozitivně lze hodnotit problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Závěrem děkuji všem zaměstnancům akciové společnosti za obětavou činnost pro akciovou společnost v uplynulém hospodářském roce. Zvláštní poděkování za spolupráci při realizaci zakázek a komplexní spolupráci patří mateřské společnosti Pozemní stavitelstvi Zlín a.s. Ing. Radim Štěpánek, MBA předseda představenstva

3 Představenstvo společnosti VS - Invest a.s., Rudná 1117/30a, Vítkovice, Ostrava IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1482, svolává. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 17. června 2014 v hodin v zasedací místnosti VS Invest a.s., Rudná 30a, Ostrava, Program jednání (pořad) řádné valné hromady: 1. Zahájení VH, volba orgánů VH 2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami - řádná účetní závěrka - zpráva auditora k řádné účetní závěrce, k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 3. Návrh představenstva na rozdělení zisku 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu představenstva na rozdělení zisku 5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky 6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za hospodářský rok , a rozhodnutí o schválení nových smluv o výkonu funkce včetně odměn členů dozorčí rady 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku 8. Rozhodnutí o změně stanov 9. Projednání odstoupení stávajícího člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci a volba nového člena dozorčí rady (navrženým kandidátem je Ing. Arnošt Ryba, narozen dne , trvale bytem Proskovická 695/114, Výškovice, , Ostrava) 10. Závěr Návrh jednotlivých usnesení valné hromady: 1. Valná hromada schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady. (hlasováno aklamací) Valná hromada schvaluje návrh na volbu ostatních orgánů valné hromady v jednom bloku. (hlasováno aklamací) Valná hromada schvaluje návrh na osobu zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. (hlasováno aklamací) 2. Valná hromada bere přednesené zprávy na vědomí s tím, že tyto jsou součástí Výroční zprávy společnosti VS Invest a.s. 2013, a rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky bude předmětem bodu 5 programu. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)

4 . 3. Valná hromada bere návrh představenstva na rozdělení zisku na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti VS Invest a.s. 2013, a rozhodnutí o jeho rozdělení bude předmětem bodu 7 programu. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady) 4. Valná hromada bere přednesenou zprávu na vědomí s tím, že tato je součástí Výroční zprávy společnosti VS- Invest a.s (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady) 5. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VS Invest a.s. za hospodářský rok v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2. (hlasováno podle výše podílů) 6. Valná hromada schvaluje odměny členům dozorčí rady dle platných smluv o výkonu funkce za hospodářský rok (hlasováno podle výše podílů) Valná hromada schvaluje zrušení stávajících smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, a zároveň uzavření nových smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, které jsou v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, dle předloženého návrhu, a to včetně odměn jednotlivým členům dozorčí rady. (hlasováno podle výše podílů) 7. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti VS Invest a.s. za hospodářský rok v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 3. (hlasováno podle výše podílů) 8. Valná hromada schvaluje změny stanov společnosti VS Invest a.s. dle předloženého návrhu v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. (hlasováno podle výše podílů) 9. Valná hromada projednala odstoupení stávajícího člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci. (hlasováno podle výše podílů) Valná hromada schvaluje volbu Ing. Arnošta Ryby, narozeného dne , trvale bytem Proskovická 695/114, Výškovice, , Ostrava, do funkce člena dozorčí rady. (hlasováno podle výše podílů) 10. Valná hromada bere na vědomí, že její jednání proběhlo v souladu se stanovami a platnými právními předpisy, všechny body programu byly řádně projednány a schváleny. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady) Ostatní: o Registrace akcionářů začíná v hodin. Právo účastnit se valné hromady má ten, kdo je uveden v seznamu akcionářů platnému ke dni konání valné hromady, ledaže prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti, přičemž v takovém případě je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Akcionář se může zúčastnit valné hromady prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění, a která obsahuje úředně ověřený podpis zmocnitele. o Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, je povinen postupovat v souladu s ustanovením 361 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. o Představenstvo upozorňuje akcionáře, že v souladu s ustanovením 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, bude ve stanovené lhůtě 30ti dnů před dnem konání řádné valné hromady tato pozvánka, spolu s výroční zprávou obsahující řádnou účetní závěrku, návrhem změn stanov a návrhem smluv o výkonu funkce jednotlivých členů dozorčí rady, uveřejněna na internetových stránkách společnosti a zároveň odeslána akcionářům v písemné formě na adresu

5 . uvedenou v seznamu akcionářů. Závěrem představenstvo v souladu s ustanovením 408 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích upozorňuje akcionáře, že všechny výše uvedené dokumenty jim budou zdarma k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě uvedené na pozvánce, a to každý pracovní den od do hodin v sídle společnosti v sekretariátu výkonného ředitele. V Ostravě Představenstvo akciové společnosti VS Invest Identifikační údaje Název a sídlo: VS Invest a.s. Rudná 1117/30a, Ostrava-Vítkovice Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě Spisová značka: oddíl B, vložka 1482 Předmět podnikání společnosti: viz čl. 4 stanov výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě silniční motorová doprava o nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně o nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny o nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně o nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny zámečnictví, nástrojařství Popis společnosti VS Invest a.s. (dále jen společnost) je česká právnická osoba, která vznikla dne 3. května 1996 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č a sídlí na ul. Rudné 1117/30a v Ostravě-Vítkovicích. Podle zápisu v obchodním rejstříku je hlavním předmětem její činnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, silniční motorová doprava a zámečnictví, nástrojařství. Společnost je organizačně členěna na úsek obchodně - technického ředitele, úsek výrobního ředitele, ekonomické oddělení a oddělení personalistiky a mezd.

6 . Základní kapitál společnosti činí 5 mil. Kč, 70 % podíl na tomto základním kapitálu společnosti je v držení Pozemního stavitelství Zlín a.s., 30 % podíl je v držení dvou fyzických osob. Práva akcionářů 1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat nároky, přičemž se počet hlasů akcionáře řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 10 % základního jmění, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. 2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), kterou valná hromada určila podle výsledku hospodaření k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií ostatních akcionářů. 3. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku po zrušení společnosti s likvidací. 4. Akcionář není oprávněn po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení požadovat vrácení svých majetkových vkladů. 5. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti. Každý nový akcionář společnosti je povinen nejpozději do 30ti dnů, kdy se stane vlastníkem akcií na jméno, oznámit a doložit tuto skutečnost společnosti, jakož i požádat o zápis v seznamu akcionářů. 6. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno, jestliže však vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Statutární orgány Představenstvo (k ) Ing. Ivo Špaček Ing. Daniel Rimel Petr Měsíc předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva Dozorčí rada (k ) Ing. Miroslav Lukšík, CSc. předseda dozorčí rady Ing. Libor Král člen dozorčí rady Ing. Arnošt Ryba člen dozorčí rady

7 Systém jakosti. VS Invest a.s., má již řadu let certifikovaný systém řízení jakosti. QUALIFORM č. Q systému managementu jakosti - ČSN EN ISO 9001:2009 QUALIFORM č. E enviroment - ČSN EN ISO 14001:2005 QUALIFORM č. H BOZP - OHSAS 18001:2008 Vztah k životnímu prostředí Podle Státní politiky životního prostředí, schválené vládou ČR v roce 1995, se Česká republika hlásí k výsledkům významných mezinárodních konferencí na globální a regionální úrovni v oblasti životního prostředí a aktivně se zapojuje do jejich následných aktivit. Z výše uvedeného, ale i jiných závažných důvodů rozhodlo vedení VS Invest a.s. ve svých strategických záměrech, o naplňování právních závazků v oblasti životního prostředí a společnost bude ve své politice nasměrována a řízena v rámci souboru národních, resp. mezinárodních norem ISO V oblasti ochrany životního prostředí byl tedy zaveden systém environmentálního řízení staveb a výrobních provozů a společnost úspěšně prošla certifikačním řízením dle norem ISO , který v současné době reprezentuje systém řízení dle: ČSN EN ISO 14001: Jako součást přijaté politiky pro ochranu životního prostředí zajišťujeme systémovou ochranu životního prostředí, od preventivních opatření, aktivní ochrany a komplexu kontrolních mechanismů až po hodnocení environmentálních aspektů v průběhu všech výrobních činností. Významná pozornost je věnována školení zaměstnanců, preventivním nástrojům ochrany včetně optimalizace technologií a postupů, volby materiálů a výběru strojně mechanizačního vybavení v rámci investičního programu společnosti. V oblasti aktivní ochrany životního prostředí řešíme i otázky minimalizace odpadů a recyklace stavebních hmot. Realizovaná preventivní opatření k ochraně životního prostředí umožnila, aby výrobní činnosti probíhaly bez mimořádných událostí. Společensky odpovědná firma Mimo odpovědného přístupu k životnímu prostředí VS - Invest a.s. nezapomíná ani na další oblasti. Jako stabilní a úspěšná společnost směřuje naše a.s. svou podporu zejména do regionů, kde působí. V uplynulém roce podpořila naše firma sportovní a společenské aktivity především v menších klubech a obcích, kde je podpora pro udržení činnosti nezbytná. Naši představitelé se také aktivně podílí na práci Hospodářské komory ČR.

8 Personální rozvoj. Uvědomujeme si klíčovou roli zaměstnanců pro dosažení pozitivních výsledků společnosti a stále obtížnější úkol zajistit dostatek kvalitních pracovníků. Orientace na zaměstnance je proto jedním z řídících principů VS Invest a.s. Naše a.s. měla v roce 2013 celkový průměrný počet 57 zaměstnanců, což představuje mírný pokles proti roku předchozímu. V oblasti zvyšování kvalifikační úrovně zaměstnanců byla věnována velká pozornost především systému řízení jakosti a zvyšování bezpečnosti práce. Zajišťován je taktéž růst odborných znalostí pracovníků jednotlivých útvarů formou absolvování nejrůznějších odborných školení. V oblasti bezpečnosti práce společnost pokračovala ve zdokonalování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci společenské odpovědnosti, vlastní budoucnosti a vědomí možného nedostatku kvalitní pracovní síly ve stavebnictví v příštích letech se naše společnost spolu s dalšími firmami z regionu nadále zasazuje o podporu a rozvoj učňovského školství. Důraz kladený na lidské zdroje se pozitivně odráží ve skutečnosti, že společnost má dlouhodobě stabilizované jádro zaměstnanců. Doplňující údaje k výkazům z hlediska uplynulého vývoje 1) Všechny položky, které jsou významné pro hodnocení finanční a majetkové situace podniku jsou zachyceny v účetní závěrce. 2) Bilanční suma společnosti za účetní období 2013 ve srovnání s minulým rokem narostla o ,- tis. Kč Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech činí 25,29 %. 3) Stálá aktiva Ve srovnání s předchozím obdobím je objem stálých aktiv o 1.740,- tis. Kč vyšší. K nárůstu došlo zejména u samostatných movitých věcí a nárůstem dlouhodobých pohledávek z obchodních vztahů. Všechna stálá aktiva jsou umístěna v ČR. 4) Zásoby Stav zásob ve srovnání s předchozím účetním obdobím významně narostl o částku ,- tis. Kč v položce nedokončená výroba. Tento nárůst je způsoben změnou fakturace některých zakázek z pravidelné měsíční fakturace na kvartální, nebo po dokončení celého díla. Ostatní změny byly nevýznamné. 5) Pohledávky K rozvahovému dni došlo k mírnému nárůstu celkových pohledávek. Přičemž došlo k poklesu u pohledávek z obchodních vztahů o 7.482,- tis. Kč. Naopak u pohledávek ovládající a řídící osoby došlo k nárůstu o 7.906,- tis. Kč Další vývoj je očekáván jako stabilizovaný s mírnými výkyvy v návaznosti na dohodnuté financování jednotlivých zakázek, přičemž pro

9 . přechodný nárůst pohledávek má společnost vytvořeny dostatečné zdroje. Vedle toho lze využít jak revolvingového úvěru, tak i dodavatelské úvěry u významných subdodavatelů. 6) Finanční majetek Stav finančního majetku odpovídá potřebám a.s. V případě potřeby je možno pro financování využít úvěry dle nabídky bank, které byly projednány. Z uvedeného vyplývá, že společnost má vytvořeny podmínky pro financování běžné činnosti. 7) Vlastní kapitál Ke změnám u vlastního kapitálu došlo v souvislosti s rozdělením hospodářského výsledku 2012 čerpáním sociálního fondu, výplatou dividend a dosaženým výsledkem za rok Změny vlastního kapitálu jsou podrobněji popsány v příloze k účetní závěrce. 8) Rezervy V období 2013 nebyly tvořeny rezervy na opravy majetku, případně na záruční opravy a možné soudní spory. Zákonné rezervy na opravy dlouhodobého majetku nebyly využity. 9) Závazky V oblasti závazků došlo k nárůstu jak závazků z obchodních vztahů, tak i celkových závazků a to z obdobného důvodu jako u pohledávek, tedy v souvislosti s vyšším objemem realizovaných prací v období před rozvahovým dnem o částku 5.195,- tis.kč Pozitivní je stabilní situace u závazků po splatnosti, přičemž bylo dosaženo stavu, kdy závazky jsou hrazeny prakticky bez zpoždění proti sjednaným termínům. 10) Bankovní úvěry Revolvingový úvěr v uplynulém účetním období nebyl čerpán. Stejně tak ani v dalším období nepředpokládáme čerpání úvěru na oběžné prostředky, ale spíše využití celé úvěrové linky pro účely bankovních záruk. Bylo využito krátkodobé finanční výpomoci od společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. ve výši 6.000,- tis. Kč na překlenutí období odložené fakturace prací a dodávek objednatelům, jak bylo zmíněno v části 4. zásoby nedokončené výroby. 11) Výkaz zisku a ztrát Výsledek vykazovaný za účetní období je negativně ovlivněn opravných položek k pohledávkám. změnou stavu rezerv a Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízení /opsáno PST/ Soudní, správní nebo rozhodčí řízení zahájená během posledních dvou účetních období nemají významný vliv na finanční situaci společnosti. Očekávaná hospodářská a finanční situace v hospodářském roce 2015 Společnost má vytvořeny dobré podmínky z hlediska financování činnosti a. s. i zakázkové náplně pro další hospodářský rok. V uplynulém roce došlo k posílení pracovního kapitálu a

10 . byly vytvořeny podmínky pro dostatečnou tvorbu peněžního toku i pro případ zhoršených podmínek na trhu. Očekává se udržení výkonnosti v oblasti tvorby přidané hodnoty ve stavební výrobě, hospodaření se ziskem a plynulá úhrada závazků společnosti. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku účetního období Hospodářský výsledek vykázaný za období 2013 je navrhován k rozdělení: příděl do sociálního fondu 0,- Kč dividendy 0,- Kč účet nerozděleného zisku minulých let ,-- Kč celkem ,-- Kč

11 VS - INVEST a. s. Rudná 1117/30a, Ostrava Vítkovice společnost zapsána v OR u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíle B, vložka Fax: Zpráva o činnosti představenstva akciové společnosti VS - Invest Ostrava za hospodářský rok 2013 Představenstvo VS - Invest akciové společnosti pracovalo v průběhu hospodářského roku od do v následujícím tříčlenném složení: Ing. Ivo Špaček předseda představenstva Ing. Daniel Rimel místopředseda představenstva p. Petr Měsíc člen představenstva V tomto období se uskutečnilo celkem 12 řádných zasedání představenstva, a to dne: , , , , , , , , , , , Na těchto pravidelných jednáních pravidelně hodnotilo plnění hospodářských výsledků, ekonomickou situaci a především se snažilo uplatnit nové podnikatelské aktivity, směřující k překonání obtížné ekonomické situace, která zejména v oblasti stavebnictví stále přetrvává. Představenstvo bylo u všech důležitých rozhodnutí, pečlivě sledovalo vývoj v organizaci a trendy jejího směřování. Na jednáních představenstva byla hodnocena finanční situace a. s. a plnění výrobního programu jak z hlediska profitu, tak i z hlediska kvality a plnění termínů dle smluv o dílo. Pravidelně byly projednávány otázky pohledávek, zásob a cash flow společnosti. Nemalá pozornost byla věnována zkvalitnění stavu personálního obsazení na všech pozicích. IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: /0800

12 Dle platných právních předpisů představenstvo společnosti projednalo na mimořádném zasedání účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2013, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Všechny uvedené materiály odsouhlasilo. Představenstvo společnosti na svém posledním zasedání konstatovalo, že a. s. má všechny předpoklady k tomu, aby úspěšně překonala současný negativní vývoj stavebnictví v ČR a po odeznění krize si i nadále zachovala, resp. dále rozvinula svůj hlavní obor podnikání - generální dodávky stavebních prací na trhu investiční výstavby po celé České republice. Dobrý podnikatelský záměr spolu s dalšími realizovanými podpůrnými činnostmi přináší možnosti sociálních jistot pro více než 60 zaměstnanců naší a. s. a pro akcionáře pak velmi nadějný vklad pro budoucnost. Představenstvo závěrem konstatuje, že činnost společnosti v uplynulém hospodářském roce probíhala v souladu s platnými právními předpisy, usneseními dozorčí rady, jakož i platnými stanovami společnosti. V Ostravě Ing. Radim Štěpánek, MBA předseda představenstva a.s. IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: /0800

13 VS - INVEST a. s. Rudná 1117/30a, Ostrava Vítkovice společnost zapsána v OR u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíle B, vložka Fax: Zpráva o činnosti dozorčí rady akciové společnosti VS - Invest Ostrava Za hospodářský rok 2013 Dozorčí rada VS - Invest akciové společnosti pracovala v průběhu hospodářského roku od do v následujícím tříčlenném složení: Ing. Miroslav Lukšík, CSc předseda dozorčí rady Ing. Libor Král člen dozorčí rady Ing. Arnošt Ryba člen dozorčí rady V tomto období se uskutečnilo celkem 5 řádných zasedání dozorčí rady, a to dne , , , a Na těchto pravidelných jednáních se dozorčí rada zabývala kontrolou podnikatelských aktivit akciové společnosti, zejména z pohledu zda jsou uskutečňovány v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutím Valné hromady. Dozorčí rada se na svých zasedáních pravidelně zabývala projednáváním rozborů hospodaření společnosti a taktéž klíčovými strategickými záměry a projekty společnosti. Součástí projednávaných materiálů byl také podnikatelský záměr společnosti na období let Na mimořádném zasedání dozorčí rady konaném dne dozorčí rada projednala výsledky hospodaření společnosti za hospodářský rok od do , a rovněž písemné dokumenty předkládané představenstvem valné hromadě společnosti a to: 1 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: /0800

14 - zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu majetku společnosti, a o vztazích mezi propojenými osobami - řádnou účetní závěrku společnosti - zprávu auditora k řádné účetní závěrce, stavu majetk společnosti, a o vztazích mezi propojenými osobami - zprávu o činnosti představenstva společnosti - návrh představenstva na rozdělení zisku 1) Dozorčí rada konstatuje, že přezkoumala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu majetku společnosti, a o vztazích mezi propojenými osobami, ověřila správnost údajů a skutečností v ní uvedených, přičemž k této nemá připomínky, neboť je správná a úplná, a doporučuje ji valné hromadě ke schválení. 2) Dozorčí rada dále konstatuje, že rovněž přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti včetně zprávy auditora k řádné účetní závěrce, stavu majetku společnosti, a o vztazích mezi propojenými osobami, přičemž k této nemá připomínky, neboť je správná a úplná, a doporučuje ji valné hromadě ke schválení. 3) Dozorčí rada konstatuje, že přezkoumala zprávu o činnosti představenstva společnosti, přičemž k této nemá připomínky, neboť je správná a úplná. 4) Dozorčí rada rovněž konstatuje, že přezkoumala níže uvedený návrh představenstva na rozdělení zisku, - návrh představenstva na rozdělení zisku za období příděl do sociálního fondu 0,- Kč - dividendy. 0,- Kč - účet nerozděleného zisku minulých let ,- Kč celkem ,- Kč k němuž tato nemá připomínky, a doporučuje jej valné hromadě ke schválení. 2 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: /0800

15 ě á ě ž ř í í š ř ď ž ý ů ž ř é í éč é ž č č é íř é í ý á í ř í é ž ý č ř č ž ě í ž žá íž ř í č č č í ů ě Č Č í Č á ř Čí úč í

16 č á ářů úč í á úč íá é ěř ř ž úč íó ě č Č ý ó ří é úč íá ě č ě ž ý ý ý úč í ě ó í ó úč í úč í ú ě í ě é í úč í ó ě č ý úč í ř í ó Íó í ó č čá í é ě é ř í á í ě ý í úč í ě ý é á ů é ň é úč í ó ě é ř ěř é úč í ě šíú ó ě é ý é úč íá ě á á í ý í í í ž ů Č é ě ř žó á é í ř ěř ž úč íá ě ý é ó í ů ž í í ů í č ó č ý úč íá ě ý ě ů á í ú č ě í ž úč íá ě ý é á ů é ř ó í ě ř é ř í á é í í ě é í úč íá ě í í ř í é ó ř úč ř í éž í ž ý ř ěř úč í ů ý í í é úč í ě í á ž í é ů í ří č ý ý á ó ř í š ý š ó úč í ě ó ě ý ý č í Í č ó ů ý ů ý í ř í úř č ý úč í ř á á ě ý ěř ě á ú ů ý ě í ý č Č ó í é á ě ý ó í á č ší ú ó ě é ě é ó ě í ě ó í í í ě í í č í ž ů Č é ž í ó ě í í ř í í ž á í ý é ť

17 ó ě ř ší ó í í ů ě é ý ě ý ů é ěř í ě é ó ú ů ě žší ň ž á í ó ě ř ý ě ší ě é ý é ě é ó ú ů ý ě í ý ě ě ď á č í á á ě í č ě ď á ř Č ď á ě Í č č Á

18 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni ( v celých tisících Kč ) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky VS-Invest a. s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Rudná 30a Ostrava Označení a I. Číslo řádku sledovaném minulém c A. Náklady vynaložené na prodané zboží II. TEXT b II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Tržby za prodej zboží Obchodní marže (ř ) Výkony (ř ) Přidaná hodnota (ř ) Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) Ostatní provozní výnosy Provozní výsledek hospodaření /(ř (-28)-(-29)/ Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel Skutečnost v účetním období

19 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období a b řádku sledovaném minulém c 1 2 VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř ) VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 44 0 O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření 48 /(ř (-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1 -splatná Q. 2 -odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S. 1 -splatná 56 0 S. 2 -odložená 57 0 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou P. Bolfová Ing.Radim Štěpánek, MBA - předseda představenstva

20 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) VS-Invest a. s. ke dni ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky podnikání účetní jednotky Rudná 30a Ostrava označ a AKTIVA AKTIVA CELKEM (ř ) b řád Běžné účetní období Min.úč. období Brutto Korekce Netto Netto A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel c

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013 k 31.12.2013 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více