VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s.

2 . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst proti předcházejícímu období o více než 30 mil. Kč. Pro následující hospodářský rok 2014 byl vytyčen cíl dále akciovou společnost ekonomicky a personálně rozvíjet. Společnost pracovala v převážné části hospodářského roku bez cizích zdrojů, které byly v závěru hospodářského roku čerpány ve výši 6 mil. Kč a sloužily k provoznímu financování společnosti. Mezi nejvýznamější zakázky, které společnost v uplynulém hospodářském roce realizovala lze zařadit tyto: ZVVZ Enven Milevsko DESOx Odsíření elektrárny ArcelorMittal a.s. Mateřská škola Krásné Pole SIGMA DIZ Vodní hospodářství Rekonstrukce restaurace Jadran ve Frýdku-Místku Rekonstrukce kulturního domu Horní Bludovice Modernizace ZPO1 AMO Bytový dům Baška Fitcentrum AMO oprava střešního pláště Přístavba hotelu Horal Rožnov pod Radhoštěm Koma Snížení energetické náročnosti Rodinný dům Vojkovice Zateplení haly MSA Oprava tělocvičny Kobeřice Zimní stadion Český Těšín Pozitivně lze hodnotit problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Závěrem děkuji všem zaměstnancům akciové společnosti za obětavou činnost pro akciovou společnost v uplynulém hospodářském roce. Zvláštní poděkování za spolupráci při realizaci zakázek a komplexní spolupráci patří mateřské společnosti Pozemní stavitelstvi Zlín a.s. Ing. Radim Štěpánek, MBA předseda představenstva

3 Představenstvo společnosti VS - Invest a.s., Rudná 1117/30a, Vítkovice, Ostrava IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1482, svolává. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 17. června 2014 v hodin v zasedací místnosti VS Invest a.s., Rudná 30a, Ostrava, Program jednání (pořad) řádné valné hromady: 1. Zahájení VH, volba orgánů VH 2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami - řádná účetní závěrka - zpráva auditora k řádné účetní závěrce, k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 3. Návrh představenstva na rozdělení zisku 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu představenstva na rozdělení zisku 5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky 6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za hospodářský rok , a rozhodnutí o schválení nových smluv o výkonu funkce včetně odměn členů dozorčí rady 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku 8. Rozhodnutí o změně stanov 9. Projednání odstoupení stávajícího člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci a volba nového člena dozorčí rady (navrženým kandidátem je Ing. Arnošt Ryba, narozen dne , trvale bytem Proskovická 695/114, Výškovice, , Ostrava) 10. Závěr Návrh jednotlivých usnesení valné hromady: 1. Valná hromada schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady. (hlasováno aklamací) Valná hromada schvaluje návrh na volbu ostatních orgánů valné hromady v jednom bloku. (hlasováno aklamací) Valná hromada schvaluje návrh na osobu zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. (hlasováno aklamací) 2. Valná hromada bere přednesené zprávy na vědomí s tím, že tyto jsou součástí Výroční zprávy společnosti VS Invest a.s. 2013, a rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky bude předmětem bodu 5 programu. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)

4 . 3. Valná hromada bere návrh představenstva na rozdělení zisku na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti VS Invest a.s. 2013, a rozhodnutí o jeho rozdělení bude předmětem bodu 7 programu. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady) 4. Valná hromada bere přednesenou zprávu na vědomí s tím, že tato je součástí Výroční zprávy společnosti VS- Invest a.s (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady) 5. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VS Invest a.s. za hospodářský rok v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2. (hlasováno podle výše podílů) 6. Valná hromada schvaluje odměny členům dozorčí rady dle platných smluv o výkonu funkce za hospodářský rok (hlasováno podle výše podílů) Valná hromada schvaluje zrušení stávajících smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, a zároveň uzavření nových smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, které jsou v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, dle předloženého návrhu, a to včetně odměn jednotlivým členům dozorčí rady. (hlasováno podle výše podílů) 7. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti VS Invest a.s. za hospodářský rok v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 3. (hlasováno podle výše podílů) 8. Valná hromada schvaluje změny stanov společnosti VS Invest a.s. dle předloženého návrhu v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. (hlasováno podle výše podílů) 9. Valná hromada projednala odstoupení stávajícího člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci. (hlasováno podle výše podílů) Valná hromada schvaluje volbu Ing. Arnošta Ryby, narozeného dne , trvale bytem Proskovická 695/114, Výškovice, , Ostrava, do funkce člena dozorčí rady. (hlasováno podle výše podílů) 10. Valná hromada bere na vědomí, že její jednání proběhlo v souladu se stanovami a platnými právními předpisy, všechny body programu byly řádně projednány a schváleny. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady) Ostatní: o Registrace akcionářů začíná v hodin. Právo účastnit se valné hromady má ten, kdo je uveden v seznamu akcionářů platnému ke dni konání valné hromady, ledaže prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti, přičemž v takovém případě je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Akcionář se může zúčastnit valné hromady prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění, a která obsahuje úředně ověřený podpis zmocnitele. o Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, je povinen postupovat v souladu s ustanovením 361 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. o Představenstvo upozorňuje akcionáře, že v souladu s ustanovením 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, bude ve stanovené lhůtě 30ti dnů před dnem konání řádné valné hromady tato pozvánka, spolu s výroční zprávou obsahující řádnou účetní závěrku, návrhem změn stanov a návrhem smluv o výkonu funkce jednotlivých členů dozorčí rady, uveřejněna na internetových stránkách společnosti a zároveň odeslána akcionářům v písemné formě na adresu

5 . uvedenou v seznamu akcionářů. Závěrem představenstvo v souladu s ustanovením 408 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích upozorňuje akcionáře, že všechny výše uvedené dokumenty jim budou zdarma k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě uvedené na pozvánce, a to každý pracovní den od do hodin v sídle společnosti v sekretariátu výkonného ředitele. V Ostravě Představenstvo akciové společnosti VS Invest Identifikační údaje Název a sídlo: VS Invest a.s. Rudná 1117/30a, Ostrava-Vítkovice Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě Spisová značka: oddíl B, vložka 1482 Předmět podnikání společnosti: viz čl. 4 stanov výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě silniční motorová doprava o nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně o nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny o nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně o nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny zámečnictví, nástrojařství Popis společnosti VS Invest a.s. (dále jen společnost) je česká právnická osoba, která vznikla dne 3. května 1996 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č a sídlí na ul. Rudné 1117/30a v Ostravě-Vítkovicích. Podle zápisu v obchodním rejstříku je hlavním předmětem její činnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, silniční motorová doprava a zámečnictví, nástrojařství. Společnost je organizačně členěna na úsek obchodně - technického ředitele, úsek výrobního ředitele, ekonomické oddělení a oddělení personalistiky a mezd.

6 . Základní kapitál společnosti činí 5 mil. Kč, 70 % podíl na tomto základním kapitálu společnosti je v držení Pozemního stavitelství Zlín a.s., 30 % podíl je v držení dvou fyzických osob. Práva akcionářů 1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat nároky, přičemž se počet hlasů akcionáře řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 10 % základního jmění, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. 2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), kterou valná hromada určila podle výsledku hospodaření k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií ostatních akcionářů. 3. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku po zrušení společnosti s likvidací. 4. Akcionář není oprávněn po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení požadovat vrácení svých majetkových vkladů. 5. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti. Každý nový akcionář společnosti je povinen nejpozději do 30ti dnů, kdy se stane vlastníkem akcií na jméno, oznámit a doložit tuto skutečnost společnosti, jakož i požádat o zápis v seznamu akcionářů. 6. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno, jestliže však vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Statutární orgány Představenstvo (k ) Ing. Ivo Špaček Ing. Daniel Rimel Petr Měsíc předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva Dozorčí rada (k ) Ing. Miroslav Lukšík, CSc. předseda dozorčí rady Ing. Libor Král člen dozorčí rady Ing. Arnošt Ryba člen dozorčí rady

7 Systém jakosti. VS Invest a.s., má již řadu let certifikovaný systém řízení jakosti. QUALIFORM č. Q systému managementu jakosti - ČSN EN ISO 9001:2009 QUALIFORM č. E enviroment - ČSN EN ISO 14001:2005 QUALIFORM č. H BOZP - OHSAS 18001:2008 Vztah k životnímu prostředí Podle Státní politiky životního prostředí, schválené vládou ČR v roce 1995, se Česká republika hlásí k výsledkům významných mezinárodních konferencí na globální a regionální úrovni v oblasti životního prostředí a aktivně se zapojuje do jejich následných aktivit. Z výše uvedeného, ale i jiných závažných důvodů rozhodlo vedení VS Invest a.s. ve svých strategických záměrech, o naplňování právních závazků v oblasti životního prostředí a společnost bude ve své politice nasměrována a řízena v rámci souboru národních, resp. mezinárodních norem ISO V oblasti ochrany životního prostředí byl tedy zaveden systém environmentálního řízení staveb a výrobních provozů a společnost úspěšně prošla certifikačním řízením dle norem ISO , který v současné době reprezentuje systém řízení dle: ČSN EN ISO 14001: Jako součást přijaté politiky pro ochranu životního prostředí zajišťujeme systémovou ochranu životního prostředí, od preventivních opatření, aktivní ochrany a komplexu kontrolních mechanismů až po hodnocení environmentálních aspektů v průběhu všech výrobních činností. Významná pozornost je věnována školení zaměstnanců, preventivním nástrojům ochrany včetně optimalizace technologií a postupů, volby materiálů a výběru strojně mechanizačního vybavení v rámci investičního programu společnosti. V oblasti aktivní ochrany životního prostředí řešíme i otázky minimalizace odpadů a recyklace stavebních hmot. Realizovaná preventivní opatření k ochraně životního prostředí umožnila, aby výrobní činnosti probíhaly bez mimořádných událostí. Společensky odpovědná firma Mimo odpovědného přístupu k životnímu prostředí VS - Invest a.s. nezapomíná ani na další oblasti. Jako stabilní a úspěšná společnost směřuje naše a.s. svou podporu zejména do regionů, kde působí. V uplynulém roce podpořila naše firma sportovní a společenské aktivity především v menších klubech a obcích, kde je podpora pro udržení činnosti nezbytná. Naši představitelé se také aktivně podílí na práci Hospodářské komory ČR.

8 Personální rozvoj. Uvědomujeme si klíčovou roli zaměstnanců pro dosažení pozitivních výsledků společnosti a stále obtížnější úkol zajistit dostatek kvalitních pracovníků. Orientace na zaměstnance je proto jedním z řídících principů VS Invest a.s. Naše a.s. měla v roce 2013 celkový průměrný počet 57 zaměstnanců, což představuje mírný pokles proti roku předchozímu. V oblasti zvyšování kvalifikační úrovně zaměstnanců byla věnována velká pozornost především systému řízení jakosti a zvyšování bezpečnosti práce. Zajišťován je taktéž růst odborných znalostí pracovníků jednotlivých útvarů formou absolvování nejrůznějších odborných školení. V oblasti bezpečnosti práce společnost pokračovala ve zdokonalování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci společenské odpovědnosti, vlastní budoucnosti a vědomí možného nedostatku kvalitní pracovní síly ve stavebnictví v příštích letech se naše společnost spolu s dalšími firmami z regionu nadále zasazuje o podporu a rozvoj učňovského školství. Důraz kladený na lidské zdroje se pozitivně odráží ve skutečnosti, že společnost má dlouhodobě stabilizované jádro zaměstnanců. Doplňující údaje k výkazům z hlediska uplynulého vývoje 1) Všechny položky, které jsou významné pro hodnocení finanční a majetkové situace podniku jsou zachyceny v účetní závěrce. 2) Bilanční suma společnosti za účetní období 2013 ve srovnání s minulým rokem narostla o ,- tis. Kč Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech činí 25,29 %. 3) Stálá aktiva Ve srovnání s předchozím obdobím je objem stálých aktiv o 1.740,- tis. Kč vyšší. K nárůstu došlo zejména u samostatných movitých věcí a nárůstem dlouhodobých pohledávek z obchodních vztahů. Všechna stálá aktiva jsou umístěna v ČR. 4) Zásoby Stav zásob ve srovnání s předchozím účetním obdobím významně narostl o částku ,- tis. Kč v položce nedokončená výroba. Tento nárůst je způsoben změnou fakturace některých zakázek z pravidelné měsíční fakturace na kvartální, nebo po dokončení celého díla. Ostatní změny byly nevýznamné. 5) Pohledávky K rozvahovému dni došlo k mírnému nárůstu celkových pohledávek. Přičemž došlo k poklesu u pohledávek z obchodních vztahů o 7.482,- tis. Kč. Naopak u pohledávek ovládající a řídící osoby došlo k nárůstu o 7.906,- tis. Kč Další vývoj je očekáván jako stabilizovaný s mírnými výkyvy v návaznosti na dohodnuté financování jednotlivých zakázek, přičemž pro

9 . přechodný nárůst pohledávek má společnost vytvořeny dostatečné zdroje. Vedle toho lze využít jak revolvingového úvěru, tak i dodavatelské úvěry u významných subdodavatelů. 6) Finanční majetek Stav finančního majetku odpovídá potřebám a.s. V případě potřeby je možno pro financování využít úvěry dle nabídky bank, které byly projednány. Z uvedeného vyplývá, že společnost má vytvořeny podmínky pro financování běžné činnosti. 7) Vlastní kapitál Ke změnám u vlastního kapitálu došlo v souvislosti s rozdělením hospodářského výsledku 2012 čerpáním sociálního fondu, výplatou dividend a dosaženým výsledkem za rok Změny vlastního kapitálu jsou podrobněji popsány v příloze k účetní závěrce. 8) Rezervy V období 2013 nebyly tvořeny rezervy na opravy majetku, případně na záruční opravy a možné soudní spory. Zákonné rezervy na opravy dlouhodobého majetku nebyly využity. 9) Závazky V oblasti závazků došlo k nárůstu jak závazků z obchodních vztahů, tak i celkových závazků a to z obdobného důvodu jako u pohledávek, tedy v souvislosti s vyšším objemem realizovaných prací v období před rozvahovým dnem o částku 5.195,- tis.kč Pozitivní je stabilní situace u závazků po splatnosti, přičemž bylo dosaženo stavu, kdy závazky jsou hrazeny prakticky bez zpoždění proti sjednaným termínům. 10) Bankovní úvěry Revolvingový úvěr v uplynulém účetním období nebyl čerpán. Stejně tak ani v dalším období nepředpokládáme čerpání úvěru na oběžné prostředky, ale spíše využití celé úvěrové linky pro účely bankovních záruk. Bylo využito krátkodobé finanční výpomoci od společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. ve výši 6.000,- tis. Kč na překlenutí období odložené fakturace prací a dodávek objednatelům, jak bylo zmíněno v části 4. zásoby nedokončené výroby. 11) Výkaz zisku a ztrát Výsledek vykazovaný za účetní období je negativně ovlivněn opravných položek k pohledávkám. změnou stavu rezerv a Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízení /opsáno PST/ Soudní, správní nebo rozhodčí řízení zahájená během posledních dvou účetních období nemají významný vliv na finanční situaci společnosti. Očekávaná hospodářská a finanční situace v hospodářském roce 2015 Společnost má vytvořeny dobré podmínky z hlediska financování činnosti a. s. i zakázkové náplně pro další hospodářský rok. V uplynulém roce došlo k posílení pracovního kapitálu a

10 . byly vytvořeny podmínky pro dostatečnou tvorbu peněžního toku i pro případ zhoršených podmínek na trhu. Očekává se udržení výkonnosti v oblasti tvorby přidané hodnoty ve stavební výrobě, hospodaření se ziskem a plynulá úhrada závazků společnosti. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku účetního období Hospodářský výsledek vykázaný za období 2013 je navrhován k rozdělení: příděl do sociálního fondu 0,- Kč dividendy 0,- Kč účet nerozděleného zisku minulých let ,-- Kč celkem ,-- Kč

11 VS - INVEST a. s. Rudná 1117/30a, Ostrava Vítkovice společnost zapsána v OR u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíle B, vložka Fax: Zpráva o činnosti představenstva akciové společnosti VS - Invest Ostrava za hospodářský rok 2013 Představenstvo VS - Invest akciové společnosti pracovalo v průběhu hospodářského roku od do v následujícím tříčlenném složení: Ing. Ivo Špaček předseda představenstva Ing. Daniel Rimel místopředseda představenstva p. Petr Měsíc člen představenstva V tomto období se uskutečnilo celkem 12 řádných zasedání představenstva, a to dne: , , , , , , , , , , , Na těchto pravidelných jednáních pravidelně hodnotilo plnění hospodářských výsledků, ekonomickou situaci a především se snažilo uplatnit nové podnikatelské aktivity, směřující k překonání obtížné ekonomické situace, která zejména v oblasti stavebnictví stále přetrvává. Představenstvo bylo u všech důležitých rozhodnutí, pečlivě sledovalo vývoj v organizaci a trendy jejího směřování. Na jednáních představenstva byla hodnocena finanční situace a. s. a plnění výrobního programu jak z hlediska profitu, tak i z hlediska kvality a plnění termínů dle smluv o dílo. Pravidelně byly projednávány otázky pohledávek, zásob a cash flow společnosti. Nemalá pozornost byla věnována zkvalitnění stavu personálního obsazení na všech pozicích. IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: /0800

12 Dle platných právních předpisů představenstvo společnosti projednalo na mimořádném zasedání účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2013, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Všechny uvedené materiály odsouhlasilo. Představenstvo společnosti na svém posledním zasedání konstatovalo, že a. s. má všechny předpoklady k tomu, aby úspěšně překonala současný negativní vývoj stavebnictví v ČR a po odeznění krize si i nadále zachovala, resp. dále rozvinula svůj hlavní obor podnikání - generální dodávky stavebních prací na trhu investiční výstavby po celé České republice. Dobrý podnikatelský záměr spolu s dalšími realizovanými podpůrnými činnostmi přináší možnosti sociálních jistot pro více než 60 zaměstnanců naší a. s. a pro akcionáře pak velmi nadějný vklad pro budoucnost. Představenstvo závěrem konstatuje, že činnost společnosti v uplynulém hospodářském roce probíhala v souladu s platnými právními předpisy, usneseními dozorčí rady, jakož i platnými stanovami společnosti. V Ostravě Ing. Radim Štěpánek, MBA předseda představenstva a.s. IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: /0800

13 VS - INVEST a. s. Rudná 1117/30a, Ostrava Vítkovice společnost zapsána v OR u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíle B, vložka Fax: Zpráva o činnosti dozorčí rady akciové společnosti VS - Invest Ostrava Za hospodářský rok 2013 Dozorčí rada VS - Invest akciové společnosti pracovala v průběhu hospodářského roku od do v následujícím tříčlenném složení: Ing. Miroslav Lukšík, CSc předseda dozorčí rady Ing. Libor Král člen dozorčí rady Ing. Arnošt Ryba člen dozorčí rady V tomto období se uskutečnilo celkem 5 řádných zasedání dozorčí rady, a to dne , , , a Na těchto pravidelných jednáních se dozorčí rada zabývala kontrolou podnikatelských aktivit akciové společnosti, zejména z pohledu zda jsou uskutečňovány v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutím Valné hromady. Dozorčí rada se na svých zasedáních pravidelně zabývala projednáváním rozborů hospodaření společnosti a taktéž klíčovými strategickými záměry a projekty společnosti. Součástí projednávaných materiálů byl také podnikatelský záměr společnosti na období let Na mimořádném zasedání dozorčí rady konaném dne dozorčí rada projednala výsledky hospodaření společnosti za hospodářský rok od do , a rovněž písemné dokumenty předkládané představenstvem valné hromadě společnosti a to: 1 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: /0800

14 - zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu majetku společnosti, a o vztazích mezi propojenými osobami - řádnou účetní závěrku společnosti - zprávu auditora k řádné účetní závěrce, stavu majetk společnosti, a o vztazích mezi propojenými osobami - zprávu o činnosti představenstva společnosti - návrh představenstva na rozdělení zisku 1) Dozorčí rada konstatuje, že přezkoumala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu majetku společnosti, a o vztazích mezi propojenými osobami, ověřila správnost údajů a skutečností v ní uvedených, přičemž k této nemá připomínky, neboť je správná a úplná, a doporučuje ji valné hromadě ke schválení. 2) Dozorčí rada dále konstatuje, že rovněž přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti včetně zprávy auditora k řádné účetní závěrce, stavu majetku společnosti, a o vztazích mezi propojenými osobami, přičemž k této nemá připomínky, neboť je správná a úplná, a doporučuje ji valné hromadě ke schválení. 3) Dozorčí rada konstatuje, že přezkoumala zprávu o činnosti představenstva společnosti, přičemž k této nemá připomínky, neboť je správná a úplná. 4) Dozorčí rada rovněž konstatuje, že přezkoumala níže uvedený návrh představenstva na rozdělení zisku, - návrh představenstva na rozdělení zisku za období příděl do sociálního fondu 0,- Kč - dividendy. 0,- Kč - účet nerozděleného zisku minulých let ,- Kč celkem ,- Kč k němuž tato nemá připomínky, a doporučuje jej valné hromadě ke schválení. 2 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: /0800

15 ě á ě ž ř í í š ř ď ž ý ů ž ř é í éč é ž č č é íř é í ý á í ř í é ž ý č ř č ž ě í ž žá íž ř í č č č í ů ě Č Č í Č á ř Čí úč í

16 č á ářů úč í á úč íá é ěř ř ž úč íó ě č Č ý ó ří é úč íá ě č ě ž ý ý ý úč í ě ó í ó úč í úč í ú ě í ě é í úč í ó ě č ý úč í ř í ó Íó í ó č čá í é ě é ř í á í ě ý í úč í ě ý é á ů é ň é úč í ó ě é ř ěř é úč í ě šíú ó ě é ý é úč íá ě á á í ý í í í ž ů Č é ě ř žó á é í ř ěř ž úč íá ě ý é ó í ů ž í í ů í č ó č ý úč íá ě ý ě ů á í ú č ě í ž úč íá ě ý é á ů é ř ó í ě ř é ř í á é í í ě é í úč íá ě í í ř í é ó ř úč ř í éž í ž ý ř ěř úč í ů ý í í é úč í ě í á ž í é ů í ří č ý ý á ó ř í š ý š ó úč í ě ó ě ý ý č í Í č ó ů ý ů ý í ř í úř č ý úč í ř á á ě ý ěř ě á ú ů ý ě í ý č Č ó í é á ě ý ó í á č ší ú ó ě é ě é ó ě í ě ó í í í ě í í č í ž ů Č é ž í ó ě í í ř í í ž á í ý é ť

17 ó ě ř ší ó í í ů ě é ý ě ý ů é ěř í ě é ó ú ů ě žší ň ž á í ó ě ř ý ě ší ě é ý é ě é ó ú ů ý ě í ý ě ě ď á č í á á ě í č ě ď á ř Č ď á ě Í č č Á

18 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni ( v celých tisících Kč ) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky VS-Invest a. s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Rudná 30a Ostrava Označení a I. Číslo řádku sledovaném minulém c A. Náklady vynaložené na prodané zboží II. TEXT b II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Tržby za prodej zboží Obchodní marže (ř ) Výkony (ř ) Přidaná hodnota (ř ) Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) Ostatní provozní výnosy Provozní výsledek hospodaření /(ř (-28)-(-29)/ Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel Skutečnost v účetním období

19 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období a b řádku sledovaném minulém c 1 2 VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř ) VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 44 0 O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření 48 /(ř (-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1 -splatná Q. 2 -odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S. 1 -splatná 56 0 S. 2 -odložená 57 0 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou P. Bolfová Ing.Radim Štěpánek, MBA - předseda představenstva

20 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) VS-Invest a. s. ke dni ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky podnikání účetní jednotky Rudná 30a Ostrava označ a AKTIVA AKTIVA CELKEM (ř ) b řád Běžné účetní období Min.úč. období Brutto Korekce Netto Netto A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel c

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více