SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková"

Transkript

1 SYLABUS MODUL POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 011

2 : Oborová specializace 1 POKROČILÉ FINANCE Autoři: Ing. Andrea Kolková, Ph.D. Vydání: první, 011 Počet stran: 3 Tisk: Vysoká škola podnikání, a. s. Vydala: Vysoká škola podnikání, a. s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě

3 1. modulu Oborová specializace 1. Číselné označení: vyplňovat 3. Zařazení modulu do studia bakalářské studium 3. ročník 5. semestr Typ modulu povinný mezioborový (v hodinách) prezenční forma 3 přednášek +7 cvičení kombinovaná forma 30 konzultací Forma ukončení Zápočet, zkouška 4. Studijní zátěž 7,5 kreditů 1 4. Celková studijní zátěž modulu 7,5 kreditů Studijní zátěž dílčí části modulu finanční trhy 3 Studijní zátěž dílčí části modulu podnikové finance 4 Studijní zátěž dílčí části modulu manažerské finance kredity 3 kredity,5 kreditu

4 Charakteristika studijní zátěže u prezenční formy a kombinované formy studia Prezenční studium Ohodnocení kredity Oborový projekt část podnikové finance 1,5 Oborový projekt část finanční trhy 1 Oborový projekt část manažerské finance 1 Písemná zkouška Ústní zkouška Celkem 7,5 Kombinované studium Ohodnocení kredity Oborový projekt část podnikové finance 1,5 Oborový projekt část finanční trhy 1,5 Oborový projekt část manažerské finance 1,5 Účast na konzultacích 1 Písemná zkouška Celkem 7,5

5 5. Jména vyučujících Příjmení, tituly Zařazení Kontakt Forma výuky Kolková Andrea, Ing. Ph.D. garant PS, KS Válková Dagmar, doc. Ing. CSc. vyučující PS, KS Polách Jiří, prof. Ing. vyučující CSc. PS, KS Popesko Boris, doc. Ing. Ph.D. vyučující PS, KS Vozňáková Iveta, doc. Ing., Ph.D. vyučující PS, KS Filipczyková Hana, Dr. Ing. Doc. vyučující PS, KS Beňová Kamila, Ing. vyučující PS, KS Dvorská Kamila, Ing. Ph.D. vyučující PS, KS Hronová Pavlína, Ing. vyučující PS, jen část Manažerské finance Krčová Soňa, Ing. vyučující PS, KS Nešporková Renáta, Ing. Ph.D., MBA vyučující PS, KS Jen část Podnikové finance

6 Opravilová Hana, Ing. vyučující PS, KS Jen část Podnikové finance 6. Zaměření modulu Modul je jednosemestrální a skládá se ze tří dílčích částí a to, - finanční trhy, - podnikové finance - manažerské finance. Modul úzce navazuje na modul Správce vyučovaný v druhém ročníku a rozšiřuje a detailizuje základní poznatky získané v oblasti finančního řízení podnikatelských subjektů. Modul se zaměřuje na získání znalostí a dovedností ve všech oblastech podnikového finančního rozhodování. Studenti budou provedeni jak detaily a problémy účtování v konkrétních právních formách podnikání, tak získají přehled o nástrojích a možnostech podnikání na kapitálových trzích, osvojí si základy bankovnictví. Studentům bude umožněno nahlédnout do praktických problémů finančního řízení, zejména se naučí aplikovat metody finanční analýzy v praxi, naučí se používané metody ocenění podniku, budou jim osvětleny jednotlivé formy financování podniku a seznámí se s moderními trendy v oblasti finančního řízení. Studenti se naučí používat modely řízení nákladů, naučí se pracovat s moderními technikami kalkulací. V poslední řadě je modul také zaměřen na pochopení vztahů a rozdílů finančního, nákladového a manažerského účetnictví. Studentům budou objasněny pojmy controlling a naučí se základům controllingového řízení podniku. 7. Výstupy z učení Po úspěšném absolvování dílčí části modulu Finanční trhy budou studenti schopni: definovat pojem finanční trh a rozlišit trhy peněžní a kapitálové, rozlišovat a zúčtovat jednotlivé typy cenných papírů, využívat různé subjekty kapitálového trhu, aktivně pracovat s nástroji kolektivního investování, aplikovat základní analýzy cenných papírů. Po absolvování dílčí části modulu Podnikové finance budou studenti schopni: definovat finanční rozhodování podniku, vyjmenovat a využívat v podnikové praxi krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování podniku včetně specifik v jejich účtování, používat moderní metody finanční analýzy, aplikovat metody kapitálové plánování a investiční rozhodování v podnikání, objasnit principy mezinárodních společností, fůzí a akvizic. Po absolvování dílčí části modulu Manažerské finance budou studenti schopni: aplikovat rozhodovací techniky v oblasti nákladů,

7 aplikovat standardní i moderní kalkulační techniky, vymezit pojem manažerské účetnictví a controlling, jeho cíle a nástroje, definovat druhy controllingu, sestavit účetní závěrku a zpracovat závěrkové operace, sestavit finanční plán a účetní závěrku podniku. 8. Nezbytné předpoklady důkladná znalost základních účetních výkazů znalost základních účetních principů znalost legislativy ve finanční oblasti znalost daňové problematiky znalost základních ekonomických pojmů Předcházející moduly Číslo modulu modulu Modul správce Modul Ekonomie I Modul Ekonomie II Zařazení modulu 3. Ročník 1. ročník 1. ročník 9. Obsah Učivo je rozděleno do 6 samostatných, na sebe navazujících témat (kapitol). Poř. č. Téma Prezenční výuka přednáška cvičení Finanční trh a jeho členění, včetně pojmu kurzový rozdíl a účtování v soustavě podvojného účetnictví Cenné papíry a jejich typy včetně účtování v soustavě podvojného účtování Subjekty kapitálového trhu, Burza cenných papírů, a.s. a její indexy, RM systém, česká burza, a.s. Primární emise včetně účtování v soustavě podvojného účetnictví Analýza cenných papírů 6. Kolektivní investování

8 1 tématu Finanční trh a jeho členění přednáška 0 cvičení 0 cvičení Téma obsahuje 1, Finanční trh, peněžní trh, kapitálový trh, cenný papír, bankovní trh, primární trh, sekundární trh, emise cenných papírů. geze finančních trhů, alokace peněžních prostředků bankovní trhy a trhy cenných papírů členění finančních trhů základy bankovnictví účtování kurzových rozdílů v soustavě podvojného účetnictví Musílek, P. Trhy cenných papírů Ekopress, s.r.o Mishkin, F. Eakins, S. Financial markets and Institutions Prentice Hall New York tématu Cenné papíry a jejich typy přednáška 0 cvičení 0 cvičení Téma obsahuje 4 3,4, 5, 6 Nominální hodnota, emisní kurz, kurz, podoba a forma cenných papírů, převoditelnost cenných papírů, obchodovatelnost cenných papírů Vymezení pojmu cenný papír, klasifikace cenných papírů,

9 podoba, forma a náležitosti cenných papírů, obchodovatelnost cenných papírů, ukázky cenných papírů, evidence cenných papírů v soustavě podvojného účetnictví. Musílek, P. Trhy cenných papírů Ekopress, s.r.o Mishkin, F. Eakins, S. Financial markets and Institutions Prentice Hall New York tématu Subjekty kapitálového trhu přednáška 0 cvičení 0 cvičení Téma obsahuje 7,8 Burza cenných papírů, RM systém, obchodování s cennými papíry, Obchodníci s cennými papíry, středisko cenných papírů, UNIVYC geze sekundárních trhů s cennými papíry, burza cenných papírů, a.s. a možnosti obchodování na burze RM-Systém, a.s. a možnosti obchodování na RM-Systému. obchodníci s cennými papíry, středisko cenných papírů, UNIVYC, ostatní subjekty kapitálového trhu. Musílek, P. Trhy cenných papírů Mishkin, F. Financial Ekopress, s.r.o. 00 Prentice Hall New York

10 Eakins, S. markets and Institutions tématu Primární emise včetně účtování v soustavě podvojného účetnictví přednáška 0 cvičení 0 cvičení Téma obsahuje Primární emise, kapitálové účty, Primární emise, Účtování v soustavě podvojného účetnictví. 1 9 Musílek, P. Trhy cenných papírů Ekopress, s.r.o Mishkin, F. Eakins, S. Financial markets and Institutions Prentice Hall New York tématu Analýza cenných papírů přednáška 0 cvičení 0 cvičení Téma obsahuje 10,11 Vnitřní hodnota akcie, fundamentální analýza, technická analýza, psychologická analýza metody analyzování akcií, charakteristika fundamentální analýzy, makroekonomická analýza, odvětvová analýza,

11 analýza konkrétního podniku, vnitřní hodnota akcie a její kvantifikace, charakteristika technické analýzy, grafické metody, metody založené na technických indikátorech, psychologická analýza. Musílek, P. Trhy cenných papírů Ekopress, s.r.o Mishkin, F. Eakins, S. Financial markets and Institutions Prentice Hall New York tématu Kolektivní investování přednáška 0 cvičení 0 cvičení Téma obsahuje 1,13 Investiční společnost, investiční fond, podílový fond, depozitář, vymezení kolektivního investování, historické aspekty kolektivního investování v ČR, klasifikace jednotlivých fondů, druhy fondů, podílový list a akcie v kolektivním investování. Musílek, P. Trhy cenných papírů Ekopress, s.r.o Mishkin, F. Eakins, S. Financial markets and Institutions Prentice Hall New York

12 9. Obsah Učivo je rozděleno do 7 samostatných, na sebe navazujících témat (kapitol). Poř. č. Téma Prezenční výuka přednáška cvičení 1. Finanční rozhodování podniku,. krátkodobé a dlouhodobé financování podniku, 3. dividendová politika, 4. kapitálové plánování a investiční rozhodování, 5. finanční analýza 6. oceňování podniku, fůze a akvizice, 7. riziko ve finančním řízení a rozhodování, tématu 1 Finanční rozhodování podniku, přednáška 1 cvičení 1 cvičení základní pojmy finančního řízení, platební schopnost versus likvidita 1, Finanční řízení, finanční rozhodování, platební schopnost, likvidita procvičování základních pojmů, opakování pojmů osvojených si v předchozím studiu, opakování základů podvojného účetnictví. Kislingerová, E. a kol. Manažerské C. H. Beck 007 finance

13 Brealey, R. A., Myers, S. C. Teorie praxe firemních financí a Computer press tématu krátkodobé a dlouhodobé financování podniku přednáška 1 cvičení cvičení 3, 4 krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování, externí a interní zdroje financování, zvláštní formy financování, přehled financování společností. Financování, zdroje, leasing, faktoring, forfaiting. kapitálové účty v podvojném účetnictví, dlouhodobé závazky v podvojném účetnictví, leasing v podvojném účetnictví. Kislingerová, E. a kol. Brealey, R. A., Myers, S. C. Manažerské C. H. Beck 007 finance Teorie a Computer praxe press firemních financí tématu 3 Dividendová politika přednáška 1 cvičení 3 cvičení dividenda základní pojmy, formy dividend, dividendová politika, dividendová teorie, 3 5, 6, 7

14 proces výplaty dividend, zpětný odkup, účetní závěrka v podvojném účetnictví, rozdělení výsledku hospodaření. Dividenda, formy dividend, dividendová politika, dividendové teorie, zpětný odkup, účetní závěrka v podvojném účetnictví, rozdělení výsledku hospodaření. Kislingerová, E. a kol. Brealey, R. A., Myers, S. C. Manažerské C. H. Beck 007 finance Teorie a Computer praxe press firemních financí tématu 4 kapitálové plánování a investiční rozhodování, přednáška 1 cvičení 4 cvičení 4 8, 9, 10, 11 řízení investičních (kapitálových) výdajů, čistá současná hodnota a náklady kapitálu, index ziskovosti, doba návratnosti, ostatní metody hodnocení investičních variant. Čistá současná hodnota, index ziskovosti, doba návratnosti praktické výpočty metod hodnocení investičních projektů. Kislingerová, E. a kol. Manažerské C. H. Beck 007 finance

15 Brealey, R. A., Myers, S. C. Teorie praxe firemních financí a Computer press tématu Finanční analýza přednáška 1 cvičení 5 cvičení základní pojmy finanční analýzy, klasické metody finanční analýzy, moderní metody finanční analýzy. 4 1, 13, 14, 15 Poměrové ukazatele, horizontální vertikální analýza, EVA, MWA, NPV praktická aplikace metod finanční analýzy. Kislingerová, E. a kol. Brealey, R. A., Myers, S. C. Manažerské C. H. Beck 007 finance Teorie a Computer praxe press firemních financí tématu 6 oceňování podniku, fůze a akvizice, přednáška 1 cvičení 6 cvičení základní pojmy oceňování podniku, metody oceňování podniku, fůze a akvizice. 3 16, 17, 18 Majetkové ocenění, výnosové metody, metody založené na kapitálovém trhu, akvizice, fůze

16 praktická aplikace metod oceňování podniku. Kislingerová, E. a kol. Brealey, R. A., Myers, S. C. Manažerské C. H. Beck 007 finance Teorie a Computer praxe press firemních financí tématu 7 riziko a výnos, přednáška 1 cvičení 7 cvičení základní pojmy rizika, ochrana proti riziku, vztah rizika a výnosu. Riziko, výnos měření rizika. 19, 0 Kislingerová, E. a kol. Brealey, R. A., Myers, S. C. Manažerské C. H. Beck 007 finance Teorie a Computer praxe press firemních financí

17 9. Obsah Učivo je rozděleno do 6 samostatných, na sebe navazujících témat (kapitol). Poř. č. Téma Prezenční výuka přednáška cvičení 1. Náklady v manažerském rozhodování. Aplikace standardních a moderních kalkulačních technik 3. Východiska manažerského účetnictví 4. Systém plánů a rozpočtů 5. Řízení a analýza odchylek v manažerském účetnictví 6. Controlling tématu 1 Náklady v manažerském rozhodování přednáška 0 cvičení 0 cvičení základní pojmy členění nákladů řízení fixních nákladů remance nákladů 4 1,,3, 4 Náklady, členění nákladů, variabilní náklady, fixní náklady, variační koeficient, volné a využité fixní náklady, relativní úspora, remance nákladů členění nákladů, výpočty jednotkových nákladů, výpočty relativní úspory, volných a využitých nákladů, variační koeficient. Bohumil Král Manažerské Management 010

18 účetnictví press tématu Aplikace standardních a moderních kalkulačních technik přednáška 0 cvičení 0 cvičení základní pojmy v oblasti kalkulací 6 5,6,7,8,9,10 Kalkulace dělením prostá, kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace dělením fázová, kalkulace přirážková, kalkulace ve sdružené výrobě, kalkulace ABC, kalkulační systém, mzdové náklady výpočty v oblasti standardních kalkulačních technik výpočty v oblasti moderních kalkulačních technik Bohumil Král Manažerské účetnictví Management press tématu 3 Východiska manažerského účetnictví přednáška 5 cvičení 1,,3,4, 5 cvičení 1 11 efektivnost, účinnost, hospodárnost, pojetí základních ekonomických kategorií, pojetí nákladů v nákladovém účetnictví, náklady výkonu a náklady období, nákladové versus manažerské účetnictví, jednookruhová versus dvouokruhová účetní soustava, odpovědnostní účetnictví. Efektivnost, hospodárnost, účinnost, úspornost

19 aplikace jednookruhové a dvouokruhové soustavy účetnictví. Bohumil Král Manažerské účetnictví Management press tématu 4 Systém plánů a rozpočtů přednáška cvičení 6, 7 cvičení 1, 13 cíle a funkce rozpočtů, proces a etapy sestavování rozpočtů, vztah základních nástrojů nákladového účetnictví kalkulací, rozpočtů, vnitropodnikových cen. Rozpočet, plán, kalkulace, vnitropodniková cena aplikace znalostí na finančním plánu. Bohumil Král Manažerské účetnictví Management press tématu 5 Řízení a analýza odchylek v manažerském účetnictví přednáška 1 cvičení 8 cvičení 0 0 pojetí a cíle analýzy odchylek, stvení standardů, sledování skutečného průběhu a

20 způsoby zjišťování odchylek. Odchylka, náklady, výnosy téma obsahuje cvičení Bohumil Král Manažerské účetnictví Management press tématu 6 Controlling přednáška 5 cvičení 9, 10, 11, 1, 13 cvičení pojem controlling, jeho postavení v řízení, controller, funkce a cíle controllingu, druhy controllingu. Controlling, controller, řízení téma obsahuje cvičení 0 0 Bohumil Král Manažerské účetnictví Management press

21 10. Literatura modulu a další studijní zdroje Povinná literatura Místo vydání Rok vydání Musílek, P. Kislingerová, E. a kol. Brealey, R. A., Myers, S. C. Bohumil Král Trhy cenných papírů Manažerské finance C. H. Beck Teorie a praxe firemních Computer financí press Manažerské účetnictví Ekopress, s.r.o. Management press Kovanicová, D. Finanční účetnictví světový koncept Polygon Doporučená literatura Místo vydání Rok vydání Mishkin, F. Eakins, S. Financial markets and Institutions Kolektiv autorů Průvodce kapitálovým Komise pro trhem cenné papíry, nakladatelstv í Fortuna Steigauf, S. Pavlát, V. Turek, L. Fondy, jak vydělávat pomocí fondů Kapitálové trhy a burzy ve světě První kroky na burze Prentice Hall New York Grada Grada Computer Press Brno

22 Rejnuš, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry Busiss books Brno Kolektiv autorů Peněžní ekonomie a bankovnictví Management press Marek Petr aj. Studijní průvodce financemi podniku Ekopress Kislingerová Eva aj. Manažerské finance C. H. Beck Valach Josef aj. Finanční řízení podniku Ekopress Dluhošová Dana Finanční řízení a rozhodování podniku Ekopress Fibrová, Šoljaková, Wágr Nákladové a manažerské účetnictví Aspi Šoljaková L. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví Management press Press Ostatní zdroje Odkaz na zdroj Burza cenných papírů Další specifikace Ministerstvo financí Ministerstvo průmyslu a obchodu

23 Studijní pomůcky Kalkulačka Účtová osnova Další specifikace Základní matematické funkce Účtová osnova probíraná a detailizovaná v modulu Správce. ročník 11. Vyučovací metody prezenční výuka řízené samostudium (jen KS) konzultace případové studie a výpočty příkladů skupinové cvičení problematiky 1. Metody hodnocení + způsob ukončení modulu seminární práce rozčleněná do tří dílčích celků dle dílčích částí modulu aktivní spolupráce na cvičeních (PS) účast na konzultacích (KS) písemné ověření získaných znalostí ústní ověření získaných znalostí (PS) 13. Vyučovací jazyk čeština

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2014/2015 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Romana Nývltová, Pavel Marinič prosperita firmy Finanční řízení podniku Moderní metody a trendy aktuální přístupy, metody a instrumenty podnikového

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu (Učební texty ke kurzu) Autor: Ing. Jiří Vrba (auditor, soudní znalec ředitel společnosti: AUDITIA, spol. s r.o.) Datumy

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Finance. Kód předmětu: 2. ročník, letní semestr. Způsob ukončení předmětu: obor: Cestovní ruch - bakalářské studium

Finance. Kód předmětu: 2. ročník, letní semestr. Způsob ukončení předmětu: obor: Cestovní ruch - bakalářské studium Finance Finance Kód předmětu: Garant předmětu: Vyučující: Semestr: Způsob ukončení předmětu: Rozsah výuky/počet kreditů: FIN doc. Ing. Jan Pudlák, CSc. doc. Ing. Jan Pudlák, CSc. 2. ročník, letní semestr

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Výuka ekonomicky

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více